IQ LINE OIL
ELEKTRICKÉ HLINÍKOVÉ RADIÁTORY
Montáž:ELEKTRICKÉ
Uchytenie na stenu
HLINÍKOVÉ RADIÁTORY
Bezpeènos: Mechanická a elektronická tepelná poistka
Napätie/frekvencia: 230V / 50 Hz
Farebné prevedenie: Biela - RAL 9016
IQ Line Oil - 1800
IQ Line Oil - 1500
IQ Line Oil - 1200
IQ Line Oil - 900
IQ Line Oil - 600
IQ LINE OIL
IQ Line Oil je moderný elektrický hliníkový radiátor, ktorý je vybavený elektronickým regulátorom s LCD
displejom. Regulátor okrem jednoduchého nastavovania požadovanej teploty v manuálnom režime
tlaèidlami Plus - Mínus, umožòuje programovanie èasovo-teplotných režimov ( 7-dòový, 24 hodinový ).
Ich využívanie dokáže v reálnej prevádzke ušetri podstatnú èas nákladov na vykurovanie. Ako médium
na rozvod a akumuláciu tepla je v elektrických zariadeniach použitý ekologický rastlinný olej. Vïaka tejto
technológii, podporenej inteligentnou reguláciou, ponúkajú radiátory svojim užívate¾om vynikajúce
vykurovacie vlastnosti. Dokážu poskytnú ideálnu tepelnú pohodu a zároveò úspornú bezúdržbovú
prevádzku. Navyše za ve¾mi priaznivú cenu.
Typová ponuka
Objednávacie è.
Typ
Výkon (W)
rozmery Š x H x V (mm)
Hmotnos (kg)
IQ Line Oil - 600
NDH988BC-4R
600W
520 x 100 x 625
5,2
IQ Line Oil - 900
NDH988BC-5R
900W
600 x 100 x 625
6,1
IQ Line Oil - 1200
NDH988BC-7R
1200W
760 x 100 x 625
8,0
IQ Line Oil - 1500
NDH988BC-9R
1500W
920 x 100 x 625
10,0
IQ Line Oil - 1800
NDH988BC-11R
1800W
1080 x 100 x 625
12,1
1/4
IQ LINE OIL
Technické špecifikácie
Napätie/ frekvencia
Rozsah regulácie
Hysterézia
Programovate¾ná regulaèná jednotka ( elektronická )
Spôsob regulácie
Zvuková signalizácia
Zámok klávesnice
Ochrana proti zamrznutiu ( 5 °C )
Krytie
Mechanická tepelná poistka
Teplonosné a akumulaèné médium
Možnos bezdrôtového riadenia z PC ( Ethernet , GSM )
Montáž na stenu
Štandardné farebné prevedenie
230 V / 50 Hz
5 - 30 °C
0,2 °C
áno
ON-OFF
áno
áno
áno
IP 20
áno
rastinný olej
pripravuje sa
áno
Biela - Ral. 9010
Úsporná regulácia
Presný snímaè teploty a elektronicky riadená regulácia zabezpeèujú vykurovanie miestnosti pod¾a
nastavenej teploty na regulaènej jednotke. Regulátor s podsvieteným LCD displejom, umožòuje v
základnom móde jednoduché nastavovanie požadovanej teploty tlaèidlami PLUS a MÍNUS. V prípade
potreby, môže užívate¾využi aj možnosti programovacieho módu. V òom sa dajú vytvára šetriace,
èasovo-teplotné režimy, ako je napr. 24-hodinový, alebo 7-dòový automatický režim. Najèastejšie sa
využívajú pri programovaní teplotných poklesov pre èasové úseky, kedy sa vo vykurovaných priestoroch
nik nezdržuje, prípadne kedy sú požiadavky na teplo znížené ( napr. v noci ). Optimálne nastavenie
programu, zoh¾adòujúce skutoèné potreby užívate¾ov objektu ( zadefinovanie komfortnej a zníženej
teploty v èase ), dokáže ušetri ve¾kú èas vykurovacích nákladov. Úspory po aplikovaní regulácie so
šetriacim režimom sa najèastejšie pohybujú v rozsahu od 15% do 30 %, v závislosti od tepelných strát
alebo režimu využívania budovy.
Komfortná teplota
Komfortná teplota
Útlmová teplota
1
Neekonomické trvalé nastavenie komfortnej teploty poèas celých 24
hodín.
2
3
4
5
Komfortná teplota
Útlmová teplota
6
7
8
9
Príklad využitia šetriaceho 24 hodinového programu.
2/4
IQ LINE OIL
Akumulaèné vlastnosti
povrchová teplota radiátorá (°C)
Vïaka dômyselnej konštrukcii radiátora je teplo z vykurovacej špirály prostredníctvom
teplonosného média (olej) rovnomerne distribuované po celej ploche radiátora. Fyzikálne
vlastnosti oleja navyše zaruèujú pre vykurovací panel vynikajúce akumulaèné predpoklady. Táto
výhoda sa prejaví najmä pri prerušení vykurovacieho cyklu alebo výpadkoch elektrickej energie,
kedy je radiátor schopný ešte desiatky minút odovzdáva do priestoru požadované množstvo
tepelnej energie.
80
Porovnanie èasovo - teplotných charakteristík
chladnutia jednoduchého elektrického
konvektora a elektrického radiátora s
olejovou akumuláciou.
70
80
50
40
30
Priamo výhrevný konvektor
Olejový radiátor
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
èas (min)
Zdravie a bezpeènos
Zo zdravotného h¾adiska je dôležité, že IQ Line Oil vïaka elektronicky riadenej kontrole povrchovej
teploty, dokáže minimalizova vírenie prachu a jeho spa¾ovanie na povrchu radiátora. Ocenia to
najmä ¾udia trpiaci na respiraèné choroby a alergie. Akumulaèná vlastnos radiátora a s tým
súvisiaci vyšší podiel sálavej zložky tepla, zabezpeèuje užívate¾om na - rozdiel od jednoduchých
konvektorov - pocitovo vyšší stupeò tepelnej pohody a hygienickú nezávadnos vykurovaného
prostredia.
3/4
IQ LINE OIL
Projektové odporuèenie
Dimenzovanie potrebného výkonu sa robí na základe výpoètu
tepelných strát a v našich podmienkach sa potrebný príkon na
vykurovanie miestností väèšinou pohybuje v rozmedzí 3040W/m 3. Nako¾ko pri dimenzovaní výkonu treba zoh¾adni
viacero faktorov, odporúèame obráti sa na špecialistov v
odbore projekcie vykurovania.
4/4
Download

Radiátory olejové IQ-LINE Oil - ema