GRAFICKÁ INFORMÁCIA, ANIMÁCIA, LOGOMOTION
ANIMÁCIA je hra s kresbou a využíva nedokonalos udského
oka, ktoré je neschopné rozlíši sériu rýchlo premietajúcich sa
obrazov a sníma ich ako spojitý pohyb.
Animácia je zložená zo série obrázkov nazývaných snímky
(fázy, frames), ktoré môžu by fotografie, kresby, zábery z videa
.... Každý nasledujúci snímok je minimálne odlišný od toho
predchádzajúceho obrázka.
Pre plynulý pohyb obrázka sa musí za 1 sekundu zobrazi 24
rozli ných snímok. Po et zobrazovaných snímok v animácii sa nazýva rýchlos premietania a udáva sa
v snímkach za sekundu (fps – frames per second).
Po íta ová animácia je sekvencia po íta om generovaných obrázkov. Pri po íta ovom spracovaní animácia
nemusíme vždy vykres ova všetky snímky, sta í len tie podstatné –
ové snímky. Ostatné snímky medzi
ovými snímkami za nás dopo íta a vykreslí po íta .
PROGRAM LOGOMOTION – je nástroj ur ený na vytváranie animácií. Tento program
poskytuje nástroje pre kreslenie a ma ovanie, písanie textu s rôznym fontom, štýlom, farbou i
ve kos ou, vkladanie základných geometrických útvarov a iar.
PROSTREDIE PROGRAMU
LOGOMOTION
Pracovná plocha je miesto, na ktoré
kreslíme a ma ujeme obrázky.
Hlavná ponuka príkazov zobrazuje
zoznam príkazov, ktoré program
LogoMotion pozná. V záložke:
1. súbor sa nachádzajú základné
príkazy na prácu so súborom
a ich klávesové skratky
2. úpravy vykonávame úpravy
spä , kopírova , vystrihnú ,
prilepi , zmaza ...
Poznámka: Úpravu spä je možné
vykona len o jeden krok, preto si
animáciu priebežne ukladajte !!!
hlavná ponuka
príkazov
panel nástrojov
grafické
nástroje
pracovná
plocha
paleta
farieb
obsah s
fázami
3. zobrazenie si zobrazíme nástroje
programu, nastavíme farbu,
zvä šenie, priesvitky, nastavíme
základný bod a pomocou ukážky
spustíme prehliadanie obrázka
alebo animácie
1
4. kreslenie kreslíme rôzne obrázky, volíme si tvar, ve kos
hrotu, formu nástroja. Príkaz Zmaza kresbu zmaže
nakreslený obrázok na papieri
5. animácia môžeme:
zmeni fázy na zábery a opa ne. Animácia sa skladá
z jednotlivých fáz a tie tvoria rôzne zábery.
nastavi papier
príkazom minimalizova zredukova rozmery papiera tak,
že sa odstránia zbyto né priesvitné okraje
nastavi trvanie fázy
nastavi základný bod
pri ozna ení jednej fázy
príkaz Mieša vytvorí jej
kópiu. Ak ozna íme dve
fázy tento príkaz vytvorí
ostatné fázy pomocou
pomiešania farieb.
príkaz
Vytvori
animáciu
vygeneruje
alšie
fázy
z ozna ených
fáz
pod a
zvolených
parametrov
príkazom Prevráti poradie prevrátime
poradie ozna ených fáz
príkaz Transformova slúži na zmenu
jednotlivých fáz
6. pomocník nájdeme informácie o programe.
Hlavný panel nástrojov obsahuje ikony slúžiace na priamy prístup k príkazom, ktoré sa nachádzajú v hlavnom
menu.
otvori a uloži
obrázok
práca s fázami
Panel kreslenie obsahuje tla idlá a rôzne
ovládacie
prvky
súvisiace
s kreslením,
ma ovaním, geometrickými tvarmi, farbami.
Jednotlivé tvary kreslíme vybratím príslušnej
ikony. Tvary kreslíme pomocou stla enia PTM.
Pomocou stla enia klávesy Shift nakreslíme
presný kruh, elipsu alebo štvorec i obd žnik
a pomocou klávesy Ctrl kreslíme kruh, elipsu i
štvoruholníky zo stredného bodu.
Poznámka: Kreslenie ukon íme dvojklikom.
Ako nástroj na kreslenie si môžeme
nastavi :
1. kreslenie rukou
2. guma
Poznámka: Gumu môžeme jednoducho
použi aj pomocou PTM.
3. iara
4. kreslenie obd žnika
5. kreslenie elipsy, kružnice a kruhu
6. výpl
nastavi
papier
minimalizova
obrázok
základný bod
obsah
kreslenie
zvä šenie
zapnú /vypnú vyhladzovanie hrán
definova oblas
zapnú /vypnú zvä šenie
zapnú /vypnú priesvitky
kreslenie rukou, kruhu, krivky,
iar, obd žnika, mnohouholníka
výpl a vloženie textu
nastavenie hrotu
nastavenie nástroja na kreslenie
úprava spä , zmazanie a nastavenie farby
farebný model
nastavenie priesvitnosti
2
Niektoré ikony na panely kreslenie obsahujú dve funkcie. Druhú funkciu aktivujeme dvojklikom na príslušnú
ikonu. Napr. ikona Výpl obsahuje vyplnenie jedného objektu alebo vyplnenie všetkých objektov rovnakou farbou.
Takúto istú možnos máme aj v prípade kreslenia obd žnika/ elipsy – bu kreslíme len obrysy obd žnika/ elipsy
alebo ho/ju hne aj vyfarbujeme zvolenou farbou.
Pri nastavení nástroja na kreslenie môžeme použi fixku a pero, gumu, rozmazanie, farbenie, bledšie/tmavšie,
vyhladzovanie, zaostrenie a farbenie obrysov.
Vyhladzovanie hrán je dokres ovanie dodato ných bodov do obrázka, aby hrany neboli ostré. Je dobré, aby táto
vo ba bola vždy zapnutá.
Nástroj definova oblas nám umož uje vybra zvolenú oblas , ktorú môžeme potom kopírova , otá , presúva ,
natiahnu , zošikmi , prevráti . Po ozna ení oblasti a stla ení klávesu ENTER, vznikne na papieri kópia vybratej
oblasti. Ak na vybranú oblas klikneme PTM, môžeme si vybra priesvitnos príkazom Zachova priesvitnos .
Poznámka: To, o sme si nakreslili ozna íme ako oblas a po kliknutí klávesu ENTER sa nám ozna ená oblas
skopíruje. Máme umiestnené 2 obrázky nad sebou, sta í ich len premiestni .
Pri zapnutí Lupy vidíme papier zvä šene. Ak je kurzor myši nastavený nad papierom, môžeme kolieskom myši
obrázok zvä šova alebo zmenšova .
Zapnutie priesvitkou umož uje nanášanie farieb na obrázok tak, že pod nimi presvitá pôvodné pozadie. Priesvitky
využívame aj vtedy, ke vytvárame animáciu. Vtedy vidíme predchádzajúcu fázu na papieri a tak môžeme
jednoducho vytvára alšie fázy animácie.
Text vkladáme pomocou príslušnej ikony. Zvolíme si font, ve kos , rez písma, farbu písma a napíšeme príslušný
text.
Poznámka: Po vložení textu sa text nedá už upravova . Musíme ho najskôr odstráni a potom vloži nový text.
Farebný model je metóda presného ur enia farby. V LogoMotion je
možné zobrazi 3 farebné modely.
Model HSV – hue (odtie ), saturation (sýtos ), value (hodnota)
Model RGB – farby vzniknuté kombináciou farieb: red ( ervená),
green (zelená), blue (modrá).
Paleta farieb – jednoduchý výber kliknutím LTM na zvolenú farbu.
Jednotlivé farebné modely si prepíname kliknutím PTM.
Farbu vyberáme tak, že LTM klikneme na farebný kruh. Odtiene vyberáme pomocou trojuholníka umiestneného vo
vnútri farebného kruhu taktiež pomocou myši. V trojuholníku sú zobrazené tmavé odtiene, svetlé odtiene a sivé
odtiene.
Poznámka: Farbu si môžeme vybra aj pipetou, po kliknutí na ikonku Naber farbu tak, že pipetou klikneme na
ubovo nú farbu na obrázku.
Poznámka: V prípade vyplnenia obrysov farbou je potrebné sa presved , i je útvar ukon ený, inak sa farbou
vyplnia aj ostatné, nami nevybraté útvary.
Obsah,
zobrazovanie
fáz
a záberov obsahuje animácie,
ktoré sú práve otvorené: názov,
základný uhol resp. zábery, fázy
a dobu trvania fázy. Kliknutím
PTM na jednotlivé položky sa
zobrazia alšie možnosti úprav.
POSTUP VYTVORENIA ANIMÁCIE
1. Na za iatku je potrebné nastavi formát papiera – štýl obrázka, šírku a výšku obrázka, priesvitnos a farbu
papiera.
2. Potom kreslíme jednotlivé fázy pomocou nástrojov opísaných vyššie.
3. Animáciu uložíme bu pod príponou *.lgf (ur ená na neskoršie upravovanie animácie) alebo *.gif
(animácia je uložená ako animovaný obrázok a nie je možné ju neskôr upravova )
4. Animáciu si môžeme spusti .
3
Download

GRAFICKÁ INFORMÁCIA, ANIMÁCIA, LOGOMOTION ANIMÁCIA je