4
y
h
lo
Ú
a
l
o
k
.
1
ka
í
n
ro
v oly
o
k
ia ej šk
ž
pre ladn
zák
4.
Veká matemacká súaž pre všetky bystré hlavy
Šk. rok 2014/15
www.maksik.sk
AHOJ, Maksáčik!
Volám sa Maksík a s kamošmi Maksáikmi tvoríme výbornú partu. Ja im vymýšam zaujímavé
úlohy a hlavolamy, oni ich riešia, kreslia mi obrázky a píšu príbehy. Chceš aj ty patri do našej
party, dokáza svoju bystros a nakoniec sa teši z diplomu a dareka? Pozri si úlohy, ktoré som poslal, a skús ich vyrieši. Ak sa páia, prihlás sa u svojej pani uiteky a zapla štartovné 9,50 €.
Kto si netrúfa súaži sám, môže si nájs kamaráta a rieši s ním úlohy vo dvojici. Ale pozor! Dvojicu
môžu tvori len dvaja štvrtáci z tej istej školy.
Ak sa nebudeš môc prihlási cez školu, popros rodiov, aby vyplnili prihlášku na stránke
www. maksik.sk. Zapojím a do súaže samostatne.
Všetkým Maksáikom posielam na konci školského roka krásne diplomy. Mnohým pribalím aj
darek, ktorý sa nikde inde nedá získa. Tak neváhaj!
Prezradím , ako bude súaž vyzera:
f
Päkrát za školský rok pošlem pä úloh.
f
Ty úlohy vyriešiš, napíšeš odpovede do Odpovedníka a ten odovzdáš pani uiteke.
Dodrž termín odovzdania odpovedí! Pripomenie ho moja verná kamoška stonožka Božka.
Odpovedník k úlohám 1. kola musíš odovzda 6. 10. 2014.
Ak Odpovedník nebudeš môc odovzda pani uiteke (napr. pre chorobu), pošli mi ho na adresu:
MAKSÍK, Talenda, n. o., P. O. Box 65, 850 00 Braslava 5.
Po každom kole posielam darčeky šikovným spisovateľom a maliarom
O chvíu sa dozvieš, o som zažil v lete. Môj príbeh však neskoní, pokraovanie sa dozvieš v 2. kole.
Ako sa môj príbeh bude vyvíja, môžeš rozhodnú aj ty. Najšikovnejším autorom príbehov
pošlem dareky. Ten najlepší nájdeš pri úlohách 2. kola. Ak nechceš písa, môžeš kresli. Nakresli
na samostatný papier lietajúce taniere, rakety, hviezdy, mimozemšanov... Pripíš svoje meno
a školu a pošli príbeh alebo obrázok spolu s Odpovedníkom alebo na adresu [email protected]
sk. Ak sa tvoj obrázok dostane do zadaní, ež pošlem darek. Príbehy aj obrázky zverejním
na stránke www.maksik.sk. o všetko nakreslili Maksáikovia vlani, si môžeš pozrie v Tvorbe
Maksáikov. Za obrázky v tomto kole získavajú dareky Samuel Zeman, Karolína Petríková, Emma
Koršová, Mária Kollárová, Slavomíra Pipasíková, Sabina Obrtancová, Zuzana Szudarová, Olívia
Staviarska, Sabina Sekmanová, Karin Kavuová, Petra upcová, Milan Bilec a Jakub Leo Bree.
Ako to všetko začalo
Na toto leto som si urobil úžasné plány. Najviac som sa tešil na
rybaku s kamošmi. Celý týžde sme chystali ln, udice, návnady.
1
Siete
Dokonca sme sa prihlásili aj do kurzu pletenia rybárskych
sie. Na prvej hodine nám pán Udika ukázal, ako sa robia
uzlíky. Jeho minisie mala 6 oiek a 12 uzlíkov (obr. 1).
Ja som si skúsil ež uplies 6-okovú sie, moja mala až 14
uzlíkov (obr. 2).
Na záver kurzu sme dostali za úlohu uplies sie v tvare
štvorca alebo obdžnika s 36 okami. Na mojej sie bol iný
poet uzlíkov ako na Edovej.
a) Koko rôzne vyzerajúcich sie s 36 okami sa dá uplies?
b) Najviac koko uzlíkov mohlo by na sie s 36 okami?
c) Najmenej koko uzlíkov mohlo by na sie s 36 okami?
2
obr. 1
obr. 2
Rybačka
Pocvá príprava sa oplala. Toko rýb sme ešte nikdy neulovili. Najmenej
chyl Peter, ktorý bol na rybake prvý raz. Aj tak ulovil až 3 ryby. Jano ho
prekonal o 1 rybu, Edo chyl o 2 ryby viac ako Jano. Ja som chyl o 3 ryby
viac ako Edo, Fero o 4 viac ako ja... Takto sme sa postupne prekonávali.
Víaz chyl až 24 rýb.
a) Koko rýb som chyl?
b) Koko nás bolo na rybake?
c) Koko rýb sme chyli spolu?
3
Kamoška Sasanka
Ke to vyzeralo, že zvíazím aspo najväšou ulovenou rybou, ocitol som sa vo vode. Pevne som
sa držal udice, ale ryba ma ahala stále hlbšie a hlbšie. Až na dno. Vtedy ušla a mne zostala v ruke
iba zlomená udica. Okolo ma však bolo nádherne – chuko pri mne plávali morský koník, rybka
Nemo, medúzka, rybka chochlatá, rybka bodkovaná a chobotnika. Vyahol som vodný foák.
Vtedy sa všetci zakli a utekali sa schova medzi chápadlá sasanky. Ani som nezbadal, kto sa tam
ukryl prvý. Viem len, že to nebol koník. Kým všetci zmizli, podarilo sa mi urobi štyri fotogra
e.
Zis z fotograí, v akom poradí sa morské tvory schovali u sasanky. Napíš v Odpovedníku ku
každému tvorovi, koký v poradí doplával k sasanke.
sasanka
sasanka
sasanka
sasanka
4
žRALOK zANZIBAR
„To sa všetci tak zakli môjho foáku?“ udoval som sa. A vtedy som
ho zbadal – obrovského žraloka Zanzibara. Zanzibar loví každý de
3 hodiny ráno, 3 hodiny poobede a 3 hodiny veer. Každú hodinu
uloví bu 4 veké alebo 7 malých rýb. Je to ale dobrák, lebo každú
piatu rybu, ktorú v priebehu da uloví, pus na slobodu. Ostatné
však zje.
a) Najviac koko rýb môže v priebehu da zjes?
b) Najmenej koko rýb môže v priebehu da zjes?
V piatok lovil striedavo – najprv hodinu malé ryby, potom hodinu veké ryby, potom zas malé...
V sobotu ež lovil striedavo, ale zaal vekými rybami.
c) Ktorý de zjedol viac rýb a o koko?
5
tRITÓNOV DAR
Len o zmizol Zanzibar, objavil sa boh mora Tritón. Aj som sa trochu
zakol, ale Tritón nevyzeral prísne, skôr nešastne. „Preo si taký
smutný?“ prihovoril som sa. „Bodaj by som nebol, ke sa mi stral
trojzubec,“ odvel. „Ale ve ja som ho videl, iba kúsok odato.
udoval som sa, nao môže by sasanke trojzubec,“ povedal som
a už som ho ahal k sasanke.
Tritón mi od rados požial svoj zlatý voz. „Môžeš sa na om
previez tokokrát, kokokrát sa podarí zapriahnu za sebou
delna, kosatku, tulea, chobotnicu a raju v inom poradí.“
Potom však dodal, že to nie je až také ahké, lebo musím dodrža eto podmienky:
f Kosatka nesmie by prvá v záprahu, lebo pláva príliš rýchlo a ostatní by nevládali.
f Tule aj deln pri plávaní strašne špliechajú chvostami. Preto ani jeden z nich nemôže by piaty
v záprahu, lebo by pohoni vôbec ni nevidel.
f Bojazlivá chobotnica vždy pláva tesne za rajou.
Napíš do Odpovedníka všetky možné poradia, ako sa dajú deln, kosatka, tule, chobotnica
a raja do voza zapriahnu. Nepíš celé slová, iba zaiatoné písmená D, K, T, CH, R. V Odpovedníku
je zámerne viac riadkov ako možných riešení.
Posledná jazda vozom viedla k lnu mojich kamošov. Skoro od
údivu popadali do vody, ke zisli, kto ma priviezol. Ale vemi
sa tešili, že som sa neutopil.
Ke som sa veer vracal unavený domov, tešil som sa na dobrú
veeru a poste. Ke som však vkroil na dvor nášho domu,
skoro som spadol z nôh. Oslepilo ma silné svetlo, nad zemou
sa vznášal obrovský tanier a v tanieri... Ak chceš, dokoni
príbeh a pošli mi ho. Už teraz som zvedavý na to, o vymyslíš.
Download

Zadanie - MAKSÍK