TECHNICKÝ LIST
DULUX TRADE CLASSIC SELECT WOODSTAIN
Exteriér
Drevené obloženie a ploty
Výdatnos až 14 m2/litr
INFORMÁCIE O PRODUKTE
Použitie
Dulux Trade Classic Select Woodstain je rozpúš adlová tónovate ná tenkovrstvá lazúra na drevo
v exteriéri. Krémová konzistencia produktu u ah uje aplikáciu, lepšie sa rozotiera a viac penetruje
do dreva. Na povrchu vytvára trvanlivú vrstvu s matným vzh adom, ktorá sa nelúpe a je odolná
vo i vlhkosti, UV žiareniu a nepriazni po asia. Náter zdôraz uje prirodzenú štruktúru dreva a
poskytuje až šes ro nú ochranu.
Výber z palety 60 odtie ov.
Poznámka:
Farebné odtiene
Informácie o aktuálnej ponuke farieb nájdete v platnom cenníku na webových stránkach alebo v
alších materiáloch dostupných na predajných miestach.
Výsledný odtie náteru sa môže mierne líši pod a typu natretého povrchu. Reklamácia farebných
odtie ov bude uznaná len vtedy, ak bol pred reklamáciou vykonaný skúšobný náter a tento bol u
nás reklamovaný.
Balenie
Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
Vlastnosti
náterového filmu
Výsledný vzh ad:
Matný.
Ur enie:
Pre vonkajšie použitie na hladko ohob ované drevené sú asti aj nahrubo narezané
stavebné drevo.
Základné zloženie
Hustota
VOC
Zasychanie
Pigment: organické a anorganické pigmenty
Spojivová zložka: alkydová živica
Rozpúš adlová báze
0,921 g/cm3
Limitná hodnota VOC (kat .A/e): 400 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 399 g/l VOC
Náter je suchý na dotyk po 3 hodinách.
alšiu vrstvu možno nanáša po 14-24 hodinách.
Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%,
pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže pred ži dobu schnutia.
Po et vrstiev
2–3 vrstvy
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., organiza ná zložka SK, Kop ianska 65, 851 01 Bratislava,
Infolinka: +421 263 814 558
TECHNICKÝ LIST
DULUX TRADE CLASSIC SELECT WOODSTAIN
Teoretická
výdatnos
Riedidlo
Doba použite nosti
Certifikáty
Až 14 m2/l v jednej vrstve na hladkom, rovnom a vhodne pripravenom povrchu.
Bežné syntetické riedidlo.
5 let od dátumu výroby.
Identifika ní údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
Pracujeme pod a systému vedenie kvality ISO 9001:2008.
POUŽITIE VÝROBKU
Príprava výrobku
Príprava podkladu
Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie komponenty.
1,Povrch musí by istý, suchý, zbavený mastnoty a iných ne istôt.
2.Povrch napadnutý ples ami o istite pomocou špachtle a ak nemožno odstráni
prí inu plesniveniu, použite zodpovedajúce fungicídny prostriedok.
3. Nerovnomerné povrchy pred náterom prebrúste.
Podmienky natieranie:
Okolitá teplota a teplota povrchu by mali by
Relatívna vlhkos by mala by nižšia ako 85%.
Doporu ené spôsoby natieranie:
Natieranie
v rozmedzí +5 až +25 0C.
Štetcom: ideálne je štetec so syntetickým vláknom.
Farba nie je ur ená k aplikácii striekaním.
Parametre vrchného (kone ného) náteru:
Farbu aplikujte v 2-3 vrstvách v intervale 14-24 hodín.
Na štetec alebo val ek naberajte dostato né, rovnomerné množstvo farby a dôkladne
rozotierajte do získania rovnomernej vrstvy.
Maliarsku pásku odstrá te ihne po ukon ení ma ovania.
Poznámka
Pri renova ným náteru povrchu, ktorý je v dobrom stave a podobnom odtieni, môžu sta
vrstvy.
istenie
maliarskeho
náradia
1-2
Po skon ení natieraní odstrá te z nástrojov o najviac farby, potom je umyte bežným syntetickým
riedidlom. Na odstránenie ne istôt spôsobených ma ovaním použite bežné saponáty.
Prázdny obal, prípadne so zvyškami výrobku, odkladajte na mieste ur enom obcou na odkladanie
nebezpe ných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpe nými
odpadmi. Nepoužívajte prázdne obaly na skladovanie potravín.
ALŠIE INFORMÁCIE
Skladovanie a
preprava
Skladovanie:
Výrobok skladujte v pôvodných uzavretých obaloch pri teplotách +5 až +25 0C, v
uzavretých miestnostiach, v dostato nej vzdialenosti od zdrojov tepla.
Pri teplotách pod bodom mrazu hrozí trvalé poškodenie.
Preprava:
Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpe ný v zmysle dohody ADR. Prepravova
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., organiza ná zložka SK, Kop ianska 65, 851 01 Bratislava,
Infolinka: +421 263 814 558
TECHNICKÝ LIST
DULUX TRADE CLASSIC SELECT WOODSTAIN
krytými dopravnými prostriedkami.
Podrobné pokyny sú uvedené v bezpe nostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.
Bezpe nostné
zásady
Starostlivos o
životné prostredie
Informácie sú dostupné v Bezpe nostnom liste výrobku
aka výberu správnych obalových materiálov používaných pri výrobe Dulux
Trade Classic Select Woodstain sme v roku 2013 (v porovnaní s rokom 2012)
znížili emisie skleníkových plynov o 25% (vyjadrené v ekvivalente CO2).
Nízky obsah prchavých organických zlú enín.
Doplnkové
informácie
Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale
nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo
používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v
právnom slova zmysle. Ú elom technického listu je poskytnú všeobecné
sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpe nosti a ochrany
zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania
produktu.
V každom prípade je nutné dodržiava zákony a eventuálne práva tretích osôb.
Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho
upozornenia.
Sa pripomienkami a otázkami sa prosím obracajte na íslo bezplatnej infolinky
+421 263 814 558 ( pondelok -piatok), alebo na adresu:
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
organiza ná zložka SK, Kop ianska 65,
851 01 Bratislava,
Infolinka: +421 263 814 558
Dátum aktualizácie
August 2013
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., organiza ná zložka SK, Kop ianska 65, 851 01 Bratislava,
Infolinka: +421 263 814 558
Download

technický list dulux trade classic select woodstain