TYPOVÝ LIST VÝROBKU
VEGETAÈNÝ OPORNÝ SYSTÉM SOFTI
STABILNÝ A SILNÝ
POPIS VÝROBKU
TVAR VÝROBKU
Betónové tvárnice z prostého betónu vibrolisované s priebežnou dutinou na zásypový materiál.
VHODNOS POUŽITIA
Systém SOFTI sa uplatòuje na spevnenie a zazelenenie
menších svahov, na optické oddelenie priestoru ako aj na
zhotovenie protihlukových bariér. Používa sa predovšetkým v záhradách, vidieckej a mestskej architektúre.
Okrem priamych stien je možné uloženie do oblúkov. Sklon
MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
steny môže by od 25° do 70°.
n zdravotná nezávadnos (Vyhl. MZ SR 12/2001 Zb. z.)
PREDNOSTI VÝROBKU
- nezávadné
n jednoduchá, rýchla montáž
n mrazuvzdornos (STN 73 1322)
n efektný vzh¾ad pri vysokých úžitkových vlastnostiach
n ve¾ký rozsah použite¾nosti
- odolné voèi mrazu
n betón (STN ISO 4012)
n individuálnos a variabilnos riešení
- min. B30
n hor¾avos materiálu (STN 73 0823)
TECHNICKÉ ÚDAJE
- nehor¾avé, stupeò A
Tvárnica
Dåžka [mm]
Šírka [mm]
Výška [mm]
Hmotnos [kg/ks]
Spotreba [ks/m2]
Sklon steny
Max. teor. výška [m]
Farba
Normál
370±2
320±2
130±4
13,0
13,74
25° (0,47:1) − 70° (2,75:1)
1,56 (pri sklone 60°)
sivá, èervená, hnedá
Povrch - jemne drsný, zrnitý
Raster - 56 x 13 cm (èelný poh¾ad)
n ochrana proti hluku
- tlmenie a pohltivos hluku sa dosahuje vysokou hmotnosou steny a nízkym podielom reflexívnych betónových plôch na prednej strane steny
SPÔSOB DODÁVANIA
Tvárnica
Normál
Množstvo [ks/pal]
Hmotnos [kg/pal]
48
650
Hrany - ostré, bez skosenia
Tvárnice je možné dodáva kusovo, aj na paletách. Palety
Okraje - podoprie s použitím rezaných tvárnic
sa zálohujú, po vrátení sa odpoèíta 10% amortizácia.
Spájanie - kladením nasucho s posunutím pod¾a sklonu steny
VÝROBNÉ ROZMERY
VÝPLÒOVÝ MATERIÁL
Spotreba materiálu na vyplnenie dutín steny je cca 0,20
m3/m2 poh¾adovej plochy.
KALKULÁCIA
Traja ¾udia zhotovia (uložia, vyplnia, zhutnia) pri obvyklých
podmienkach na stavbe cca 25−30 m2 steny SOFTI za
8-hodinovú pracovnú smenu. Uvedené hodnoty platia pre
zhotovenie steny od vrchnej plochy základu bez zadnej
výplne stenovej konštrukcie.
SKڊANIE, KVALITA
Pre tvárnice je vydané technické osvedèenie a vyhlásenie
výrobcu o preukázaní zhody stavebného výrobku v zmysle
zákona 90/1998 Zb. z. Výrobky podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniu v nezávislej autorizovanej skúšobni.
Vydanie: 07/2003
PREMAC spol. s r. o. nezodpovedá za chyby spôsobené tlaèou
TYPOVÝ LIST VÝROBKU
STABILNÝ A SILNÝ
VEGETAÈNÝ OPORNÝ SYSTÉM SOFTI
POSTUP KLADENIA
1. Zakladanie
Výkop sa zhotoví o min. 30 cm širší ako je šírka opornej steny (37 cm), príp. sa zhotoví pod¾a projektu. V závislosti od statických podmienok sú možné tri druhy
založenia:
a) betónové úložné dosky 40 x 20 x 4 cm uložené na zhutnené štrkopieskové
lôžko v osovej vzdialenosti 28 cm
b) pásy zo suchého betónu šírky 60 cm s hrúbkou 10 až 15 cm (v prípade málo
únosného alebo nesúrodého podložia vložte do betónového pásu výstuž), na
èelnej strane zrealizova nárazový ozub šírky 10 cm a výšky 8 cm
c) betónové základy z prostého (resp. vystuženého) betónu min. B15
Horná úroveò základov musí by v oboch smeroch vodorovná! Spodná hrana základov musí leža v nezamrznej håbke (v prípade potreby dosiahnu túto håbku
štrkovým vankúšom). Aby sa zabránilo vodorovnému posunu steny, musí by
prvý rad tvárnic (resp. päta steny na výšku 0,15 x výška steny) zasypaný
(zabetónovaný) v celej ploche.
2. Ukladanie tvárnic
Ukladanie vegetaèných tvárnic sa vykonáva ruène nasucho. Okrem bežného náradia potrebujete dlhú latu na úpravu smeru a rovinnosti uloženia tvárnic, sklonomer
a vibraènú platòu, príp. dusadlo. Pri ukladaní dodržujte svetlú vzdialenos tvárnic 24 cm! Všetky tvárnice v každom rade musia by natoèené rovnako (oblúkom
tvárnice do vzdušnej strany steny). Fixaèným bodom pre sklon steny 70° je dištanèný
výstupok na vrchnej ploche tvárnice. Pri tomto sklone sa vytvára odstup smerom
dozadu cca 5 cm pre každú vrstvu tvárnic. Menší sklon steny je možné dosiahnu
posunutím tvárnic smerom vzad (min. sklon je však 25°). Tu je však potrebné zvláštnu pozornos venova dostatoènému
zhutneniu zadnej výplne. Ukonèenie steny je možné buï odstupòovaním (v každom rade sa odoberá posledná tvárnica),
alebo použitím zrezanej tvárnice normál (vo¾né zvislé ukonèenie).
3. Zadná výplò a zhutnenie
Po uložení max. 3 radov je potrebné zaèa so zasýpaním zadného priestoru steny. Zásypový materiál nanášajte postupne po vrstvách max. 30 cm a každú vrstvu zhutnite! Výplòový materiál sa v dutinách zhutòuje ruène, v zadnom priestore
pomocou vibraèného zariadenia. Obvykle sa na zásypový materiál použije pôvodný odkop. Materiál musí by nesúdržný
a vodopriepustný. Polovicu objemu svahových tvárnic vyplòte humusovitou zeminou alebo rašelinou podporujúcou rast
rastlín. Odvodnenie zadnej výplne sa realizuje cez otvorenú plochu steny. Pri predpoklade ve¾kého množstva dažïovej
vody zabudujte v spodnej èasti zadnej výplne drenáž!
4. Koneèná úprava
Na záver sa vysadia rastliny. Osadenie môžete vykona svojpomocne alebo zazelenením poveri profesionálnu záhradnícku firmu. K osadeniu sú vhodné pri¾navé
alebo plazivé rastliny ako napr. jalovec, kleè, kosodrevina, breètany a taktiež s jahodníkom budete ma dobrú skúsenos. Po vysadení poèítajte s dostatoèným
zavlažovaním!
Vydanie: 07/2003
PREMAC spol. s r. o. nezodpovedá za chyby spôsobené tlaèou
TYPOVÝ LIST VÝROBKU
STABILNÝ A SILNÝ
VEGETAÈNÝ OPORNÝ SYSTÉM SOFTI
ALTERNATÍVY UKLADANIA TVÁRNIC
a) Ukonèenie steny rezanou koncovou tvárnicou
b) Ukonèenie steny odstupòovaním
HRANIÈNÉ SKLONY STENY
a) Sklon 70° (2,75:1)
b) Sklon 25° (0,47:1)
STATIKA
Predpokladom vytvorenia úèinnej opornej steny je realizácia základov (resp. štrkového lôžka) do nezamrznej håbky. Pri
uložení prvého radu tvárnic priamo na zeminu ide o obkladnú stenu a problém sa redukuje len na stabilitu jednoduchého
svahového telesa zaaženého aktívnym zemným tlakom a priažením koruny.
Pod¾a konkrétnych miestnych podmienok je možné realizova opornú stenu v zeminách s rôznymi parametrami (uhol
vnútorného trenia ϕ = 27,5 − 32,5°; súdržnos sa predpokladá c = 0 kPa), s rôznym sklonom povrchu terénu na vrchole
opornej steny (β = 0 − 20°) a pre rôzne priaženia terénu vo vrchole opornej steny. Rozhodujúci vplyv má sklon líca steny,
ktorý sa môže pohybova v rozmedzí α = 25 − 70° (najèastejšie je α = 70°) a skutoènos, èi je zamedzený vodorovný posun
tvárnic v základovej škáre. Nasledujúce tabu¾ky predpokladajú realizáciu betónového ozubu šírky 100 mm a výšky 80 mm.
Maximálna výška opornej steny v radoch (priaženie terénu p=2 kN/m2)
Maximálna výška opornej steny v radoch (priaženie terénu p=5 kN/m2)
Dôležité upozornenia:
1. Všetky hodnoty uvedené v tabu¾kách predstavujú nezáväzné orientaèné hodnoty a nenahrádzajú presné statické posúdenie zoh¾adòujúce reálne vlastnosti zeminy, geometriu a priaženie opornej steny.
2. V prípade, že je stena založená priamo na zemine alebo je základový pás bez ozubu, je nutné vykona statický výpoèet.
Vydanie: 07/2003
PREMAC spol. s r. o. nezodpovedá za chyby spôsobené tlaèou
Download

VEGETAČNÝ OPORNÝ SYSTÉM SOFTI