Metóda ABC
Základným princípom ABC metódy je priradenie spotrebovaných zdrojov činnostiam, zoskupenie
činností do aktivít a priradenie aktivít nákladovým objektom. Celková filozofia spočíva
v nasledovnom tvrdení:
"Zákazníci vyžadujú produkty, produkty spotrebovávajú firemné procesy a firemné procesy
spotrebovávajú firemné zdroje, ktorých použitie vyvoláva vznik nákladov."
Náklady sú dôležitým syntetickým ukazovateľom kvality činnosti podniku. Úlohou manažmentu je
tieto náklady usmerňovať a riadiť. Riadenie nákladov vyžaduje ich podrobné členenie. V posledných
rokoch sa náklady začali sledovať a riadiť podľa jednotlivých činností, resp. procesov. Kalkulácie
založené na princípe rozloženia nákladov podľa čiastkových činností sú kalkulácie ABC. Activity
Based Costing je metodológia, ktorá stanovuje princípy pre meranie nákladov a výkonov
firemných procesov a ich aktivít. Určuje pravidlá pre alokáciu nákladov na aktivity, získaných
na základe spotreby zdrojov, na ich výstupy, tzv. nákladové objekty. Takýmito pravidlami sú
vzťahy zdrojov na aktivity, aktivít na aktivity a aktivít na nákladové objekty.
ABC dáva odpoveď na základné otázky:
• kde náklady vznikli,
• kto je zodpovedný za náklady,
• prečo náklady vznikli,
• ako náklady vznikli,
• aké kroky je potrebné urobiť, aby efektívnosť jednotlivých dimenzií vzrástla.
Tradičné systémy nákladov sa zameriavajú predovšetkým na samotný produkt. Vychádzajú
z predpokladu, že zdroje vstupujú priamo do produktu. Náklady sú sledované v súvislosti s výrobkom,
pričom sa predpokladá, že na každý výrobok sa spotrebuje proporcionálna časť celkových nákladov.
Základom, pre rozvrh režijných nákladov sú napr. počet hodín ľudskej práce spotrebovaných na
výrobu produktu, strojových hodín, alebo materiálové náklady (Tóth, 2004).
Tento prístup však nedokáže vyjadriť rozmanitosť výroby, čo sa týka jej objemu a zložitosti. Rovnako
nezohľadňuje skutočnosť, že medzi objemom produkcie a spotrebou nákladov neexistuje priama
súvislosť. Počet činností, ktoré systém ABC sleduje, neustále rastie. ABC tak dokáže podchytiť
samotnú podstatu činnosti spoločnosti a tiež podať presnejší prehľad o nákladoch.
Tradičný prístup k oceňovaniu
Activity Based Costing
Náklady produktov sú presné za firmu ako Presná kalkulácia skutočných nákladov
celok, ale nie sú správne priradené jednotlivých produktov
k produktom
Nezachytávajú príčiny vzniku nákladov
Sústreďuje sa na riadenie nákladov
identifikovaním príčin ich vzniku
Veľké nehomogénne skupiny nákladov Definovanie aktivít, prideľovanie nákladov
rozdeľované rovnakým spôsobom
k aktivitám
Nerozlišuje náklady prinášajúce hodnotu od Presne odlišuje aktivity, ktoré prinášajú
nákladov neprinášajúcich hodnotu produktu hodnotu, od ostatných aktivít
Náklady sa chápu ako fixné a variabilné
Všetky náklady sú v dlhodobom horizonte
variabilné
Ponímanie tradičného prístupu a prístupu kalkulácie podľa čiastkových činnosti môžeme prezentovať
aj následnou kalkuláciou:
ZDROJE
Klasická kalkulácia
NÁKLADOVÉ
OBJEKTY
Výrobok Výrobok
A
B
priamy materiál
priame mzdy
výrobná réžia
zásobovacia réžia
správna réžia
odbytová réžia
150
200
340
120
210
520
120
56
90
58
23
26
náklady celkom
889
1024
ABC kalkulácia
priamy materiál
priame mzdy
manipulácia s
materiálom
zváranie
propagácia
komunikácia
náklady celkom
ZDROJE
Výrobok Výrobok
A
B
150
200
120
210
234
56
245
76
35
12
78
13
687
742
AKTIVITY
NÁKLADOVÉ
OBJEKTY
Obr. 13 : Porovnanie tradičnej kalkulácie s kalkuláciou ABC.
Zdroj: (Štofánková,2003)
Vo všeobecnosti možno organizáciu vnímať ako systém procesov, aktivít a činností, ktoré je potrebné
vykonávať na to, aby organizácia plnila svoje poslanie. Oproti statickému pohľadu na firmu, ktorý
môže byť zjednodušene popísaný ako čierna skrinka transformujúca vstupy na výstupy (vstupy
z externého prostredia vo forme materiálov, ľudskej práce, technológií alebo informácií a výstupy vo
forme produktov) sa snažíme štruktúrovane popísať všetky procesy, aktivity a činnosti prebiehajúce vo
firme ich vzájomnými vzťahmi.
Podstatou metódy ABC je dvojstupňová alokácia zdrojov na finálny produkt prostredníctvom aktivít.
Hlavnými prvkami tohto systému oceňovania sú zdroje, aktivity, produkty a determinanty používané
pre alokáciu zdrojov na aktivity v prvom stupni alokácie a rozdelenie nákladov aktivít na produkty v
druhom stupni alokácie. Na rozdiel od tradičných metód, ktoré priraďujú náklady priamo výrobkom,
ABC v prvej fáze alokuje zdroje špecifikovaným aktivitám a až v druhej fáze priraďuje
prostredníctvom rôznych determinantov náklady aktivít produktom.
zdroje
1. alokácia:
rozvrhnutie
nákladových zdrojov
determinanty zdrojov
aktivity
2. alokácia:
rozvrhnutie
nákladových aktivít
determinanty aktivít
nákladové
objekty(výkony)
Obr.14 : Schematické znázornenie metódy ABC.
Zdroj: (Štofanková, 2003)
Podľa náročnosti vzťahov medzi identifikovanými podnikovými aktivitami je potrebné špecifikovať
zdroje v závislosti na informácií o ich spotrebovaní aktivitami. Na úrovni analýzy nákladov vieme
určiť, ktoré náklady sú potrebné na zabezpečenie konkrétneho zdroja, a tak je vhodné na úrovni
nákladov prerozdeliť niektoré náklady na definované zdroje. Pre účely využitia riadenia zdrojov je
vhodné identifikovať náklady, vyčleniť ich z nákladových účtov a podľa skutočne vynaložených
nákladov zlúčiť všetky náklady týkajúce sa jednotlivých zdrojov. Takýmto spôsobom je možné
vyčísliť náklady jednotlivých zdrojov.
Ak máme jasnú predstavu o zdrojoch firmy a jej aktivitách, je možné alokovať náklady zdrojov na
aktivity podľa toho, aké zdroje a aká veľká časť ich nákladov je vyvolaná vykonávaním určitej
aktivity. Vo výbere správneho kľúča pre rozdelenie nákladov je obsiahnutá informácia o tom, čo
podmieňuje vznik nákladov daného zdroja. Rozdelením nákladov všetkých zdrojov sa všetky náklady
akoby „preliali“ do nami identifikovaných aktivít, pričom uvedená alokácia prebehla podľa prísnych
pravidiel rozdeľovania. V tejto fáze získavame dôležitú informáciu pre posudzovanie aktivít –
celkové náklady na vykonávanie jednotlivých aktivít a štruktúru nákladov pre dané aktivity.
Ďalším krokom, po alokácii zdrojov na aktivity, je rozdelenie nákladov aktivít na nákladové
objekty firmy. Vo všeobecnosti môže byť nákladovým objektom čokoľvek, na čo sa firma rozhodne
kalkulovať náklady. Takto je možné vyčleniť určité skupiny nákladov, ktoré je potom možné sledovať
osobitne a rozhodovať o ich výške na základe informácií o skutočne vynaložených nákladoch na tieto
nákladové objekty a ich prínosu pre firmu. Ďalej je možné pracovať s týmito nákladovými objektmi
formou rozdelenia ich celkových nákladov na tú časť produktov, ktorej sa týkajú.
Po implementácii metódy ABC sú podrobne a jasne rozpracované a popísané všetky aktivity, činnosti,
procesy vo firme, ich vstupy a výstupy. Ďalej sú rozpracované oblasti rozdelenia nepriamych nákladov
na jednotlivé aktivity, procesy , činnosti. Z tejto analýzy sú známy aj zákazníci každej aktivity
v podniku, či ide o interných alebo externých, i to akú hodnotu aktivita pridáva. Pretože je jasné,
v ktorej organizačnej jednotke sa aktivity uskutočňujú, je možné zistiť toky procesov cez organizačnú
štruktúru.
ABC poskytuje reálny obraz o podnikových procesoch a o rozdelení nepriamych nákladov.
Dôležitou súčasťou implementácie tejto metódy je procesné riadenie podniku, zvýšenie výkonnosti
podnikových procesov a orientácia podniku smerom k aplikácii procesného prístupu.
Využitie metódy ABC pomôže identifikovať úzke miesta v podnikaní, redukovať časové intervaly, a
prinesie dôležité informácie pre reengineering a benchmarking procesov.
Celkový postup zavedenia metódy ABC bol zachovaný podľa nasledovného algoritmu:
1. etapa
Úprava
úctovných
údajov
2. etapa
Návrh aktivít
3. etapa
Ocenenie
aktivít
4. etapa
Definovanie
nákladových
objektov
5. etapa
Ocenovanie
nákladových
objektov
1. úprava účtovných údajov do podoby vhodnej pre dosiahnutie cieľa t.j. najpresnejšie rozdelenie
účtovných dokladov.
2. návrh aktivít a použitie prvkov procesného riadenia. Rozdelenie organizácie na procesy alebo
aktivity, ktoré vykonáva.
3. ocenenie aktivít, čo predstavuje nájdenie príčin spotreby zdrojov a vyčíslenie počtu týchto príčin na
každú aktivitu. Je potrebné prerozdeliť všetky nákladové druhy na náklady jednotlivých činností.
4. definovanie nákladových objektov a určenie cieľov, ktoré má kalkulácia splniť.
5. ocenenie nákladových objektov a nájdenie príčin spotreby činností na jednotlivé objekty
a vyčíslenie počtu týchto príčin.
Hlavné prínosy metódy ABC:
• Podrobnejšie rozčlenenie a priradenie réžie,
• Získanie presnejších informácií o nákladoch čiastkových činností v podniku,
• Zvýšenie pozornosti venovanej riadeniu pomocných a obslužných procesov a činností,
• Zlepšenie spôsobu priraďovania režijných nákladov,
• Nový presný kalkulačný systém,
• Presné meranie ziskovosti produktov, zákazníkov a distribučných kanálov,
• Identifikácia málo ziskových, resp. stratových produktov, zákazníkov a distribučných kanálov,
• Identifikácia príčin straty na produktoch, zákazníkoch a distribučných kanáloch,
• Stanovenie dolnej hranice cien produktov a služieb,
• Prečistenie sortimentu produktov a služieb – investícia uvoľnených do strategických a ziskových
produktov/služieb,
• Meranie nákladov a nákladovej efektívnosti činností a procesov,
• Meranie hodnoty, ktorú pridávajú jednotlivé činnosti procesom a produktom, resp. zákazníkom,
• Analýza krytia režijných nákladov prostredníctvom činností ,
• Oceňovanie nedokončenej výroby,
• Optimalizácia cenovej politiky a štruktúry produktov a zákazníkov v súlade s podnikovou
stratégiou a marketingovým výhľadom.
Hlavné nedostatky metódy ABC:
• prácnosť a časová náročnosť zavedenia metódy ABC,
• vysoké finančné nároky na dodatočnú prácu, nový spôsob evidencie, softvér, zaškolenie
pracovníkov,
• výber a zložitosť nosičov nákladov, kvantifikácia nákladov, nedoriešenie vymedzenia spoločných
nákladov a pod.
Download

Metoda ABC 3_4_1.pdf