Dohoda o budúcej obchodnej spolupráci
Číslo : VRB X / 2012
uzavretá podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi
Budúcim kupujúcim : Real Market Centrum, sro,
zastúpeným . Ing. Dubravský Ladislav, konateľ firmy
so sídlom : Šrobárova 5, 917 01 Trnava
bankové spojenie : SLSP, 284 663 526 / 0900
IČO : 36 257 036
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd.: Sro, vložka č 14442/T
a
Budúcim predávajúcim :
zastúpeným :
so sídlom :
bankové spojenie :
IČO :
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v
a
Prevádzkovateľ bartrového systému: VOICE, s.r.o.
zastúpeným: Ing. Eva Pospíšilová, konateľka spoločnosti
so sídlom: Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., 2623800767/1100
IČO: 31 611 231
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. sro,vložka č.: 14135/R
Preambula
Budúci kupujúci zastupuje vlastníka projektu a oprávnenú právnickú osobu : REAL MARKET DEVELOPMENT,
s r.o., Lichardova 4, 811 03 Bratislava, IČO : 46 595 961 na výstavbu :
Bytový komplex 66 BJ Vrbové
Právoplatné územné rozhodnutie je evidované pod číslom : 2653/09/2010-Ka.Právoplatné stavebné povolenie
vydané mestom Vrbové č. 2248/2010-Ka, 1025/R/2011 a OÚ ŽP Piešťany č. ŠVS/2010/00849-Mo. V rámci
dlhodobej spolupráce s firmou VOICE, s.r.o. Trenčín prejavil budúci kupujúci záujem o obchodnú spoluprácu na
uvedenom investičnom projekte so spolupracujúcimi klientmi bartrového systému VOICE.
I.
Nevyhnutné predpoklady uzavretia budúceho obchodu
Táto dohoda je uzatvorená za účelom, aby budúci predávajúci mohol zúčastniť výberového konania pri výbere
firiem na uvedenú investičnú akciu.
Budúci kupujúci ako dlhoročný a úspešný klient bártrového systému VOICE, zastupuje investora Real Market
Development a má záujem o dodávky od budúcich predávajúcich s platbou za poskytnuté služby a dodávky
bartrovými prostriedkami v rozsahu od minimálne 30% do 50% barter.
Budúci predávajúci nemôže viazať uzatvorenú obchodnú spoluprácu na uplatnenie bartrových prostriedkov
v systéme firmy VOICE a je v zmysle podpísaných zmlúv povinný dodržať podmienky uzatvoreného obchodu.
Budúci predávajúci sa v dobe podpisu zmluvy o obchodnej spolupráci musí stať aktívnym členom bartrového
systému VOICE a musí mať splnené podmienky pre fungovanie v tomto systéme. Rozsah dohodnutého bartru bude
naplno rešpektovať podľa podpísaných zmlúv.
Budúci predávajúci podpisom tejto dohody potvrdzuje svoj jednoznačný záujem o spoluprácu s budúcim kupujúcim
a súhlasí s týmto spôsobom financovania za svoje poskytnuté služby.
Konečná dohoda a následný podpis zmluvy o obchodnej spolupráci sa uskutoční po predložení projektovej
dokumentácie predloženej budúcim kupujúcim a dohode o cene s použitím bartrových zdrojov.
Prevádzkovateľ bartrového systému - firma VOICE sa zaväzuje k maximálnej spolupráci a podpore účastníkom tejto
dohody, predovšetkým budúcemu predávajúcemu pri spotrebovaní a uplatnení bártrových prostriedkov získaných
pri tomto obchode.
Všetci účastníci tejto dohody sa zaväzujú, že budú dodržiavať Obchodné podmienky bátrového systému VOICE.
Výška provízie za poskytované služby bude s ohľadom na značný rozsah investície stanovená samostatnou dohodou.
II.
Lehota na uzavretie zmluvy
Zmluvné strany - budúci kupujúci a budúci predávajúci sa dohodli, že najneskôr do 10 dní po vyzvaní vlastníka
projektu firmy Real Market Development, pristúpia ku konkrétnym rokovaniam o budúcej spolupráci.
III.
Predmet plnenia budúcej kúpnej zmluvy
Predmetom budúcej zmluvy o dielo bude dodanie stavebného materiálu a stavebných prác v tomto zložení :
A) ..
B) ..
C) ..
Bližšia špecifikácia s jednotkovými cenami, certifikátmi kvality, popisom prác a prípadne inými podstatnými
náležitosťami potrebnými pre uzatvorenie kúpnej zmluvy budú samostatnou prílohou budúcej zmluvy o dielo.
Zmluvné strany sa dohodli , že v lehote do 30 dní (podľa náročnosti dodávky ) po podpise tejto zmluvy
vyšpecifikujú v nadväznosti na predloženú projektovú dokumentáciu rozsah dodaného tovaru, materiálu , prác
a služieb a cenu dodávky kvantifikovanú podľa jednotlivých položiek rozpočtu.
IV.
Účel uzavretia budúcej kúpnej zmluvy
Budúci kupujúci bude mať záujem uzatvoriť obchodnú zmluvu, alebo zmluvu o dielo o dodávke stavebných
materiálov a prác na bytový komplex 66 BJ Vrbové tak, aby minimálne jeden z dvoch bytových domov mohol byť
ukončený v plánovanom termíne do konca roka 2013.
Podľa prejaveného záujmu budúcich kupujúcich o jednotlivé byty, rozhodne budúci kupujúci ako investor
o termíne výstavby druhého bytového domu. Budúci kupujúci sa zaväzuje budúcemu predávajúcemu prednostne
ponúknuť účasť a spoluprácu aj v tomto prípade.
V.
Ostatné dohodnuté podmienky
1/ Budúci kupujúci :
- Predloží projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu
Predloží položkový rozpočet, výkaz výmer
Predloží stavebné povolenie a dodatky, z ktorých sú zrejmé podmienky a požiadavky na stavebný
materiál alebo stavebné práce
2/ Budúci predávajúci :
Predloží cenovú ponuku na požadovaný stavebný materiál alebo stavebné práce
Predloží potrebné certifikáty na dodané stavebné materiály , oprávnenia na výkon stavebných činností
Na vyžiadanie budúceho kupujúceho alebo financujúcej banky potvrdí samostatným listom a preukazným
spôsobom dodávky predmetu tejto zmluvy s dohodnutou úhradou časti ceny bartrovými prostriedkami
realizovanými prostredníctvom prevádzkovateľa bartrového systému VOICE Trenčín.
Iné podľa potreby a povahy dohodnutých dodávok a prác
3/ Prevádzkovateľ bartrového systému VOICE sa zaväzuje:
- Bez časových zdržaní realizovať prevody bartrových prostriedkov
- Aktívne sa podieľať na vyhľadávaní obchodných partnerov, ktorí budú alebo sú klientmi bartrového systému
VOICE s cieľom, aby budúci predávajúci mohol spotrebovať získané bartrové prostriedky na nákup tovarov
a služieb pre neho vhodných a účelných.
- Na vyžiadanie budúceho kupujúceho alebo financujúcej banky potvrdí samostatným listom a preukazným
spôsobom fungovanie bartrového systému, ktorého je majiteľom a prevádzkovateľom.
VI.
Cena a financovanie
Cena bude stanovená po vzájomnej dohode medzi budúcim predávajúcim a budúcim kupujúcim.
Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady takto :
50 % ceny bez DPH bartrovými prostriedkami, 50 % ceny bez DPH a suma DPH hladkou platbou v €. Platobné
a finančné podmienky sa stanovia tak, aby úhrada za vykonané práce bola do ........ dní po odovzdaní a prevzatí
predmetu tejto zmluvy.
Termíny dodania predmetu zmluvy budú stanovené podľa kapacitných a výrobných možností budúceho
predávajúceho, nie však dlhšie ako 30 dní.
V prípade závažných okolností a posúdenia celkových podmienok dodávky tovaru alebo služieb je možné dohodnúť
sa na inom pomere úhrady ceny bartrovými prostriedkami v rozpätí 30 – 50% barter.
VII.
Sankcie
Zmluvné strany, budúci kupujúci a budúci predávajúci sa dohodli, že v prípade ak zmluvné strany porušia
ustanovenia budúcej kúpnej zmluvy sú povinné zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,5 %
z predpokladanej ceny materiálu a prác za každé porušenie:
- a) nezrealizovanie dohodnutých podmienok,
- b) nedodržanie termínu realizácie
VIII.
Záverečné ustanovenia
Dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. Zmluvu je
možné meniť len písomnými dodatkami dohodnutými zmluvnými stranami, predovšetkým budúcim kupujúcim
a budúcim predávajúcim . Záväzkové vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
V Trnave, dňa :
..................................................
Budúci kupujúci
.................................................
Budúci predávajúci
.................................................
Prevádzkovateľ bartrového systému
Download

Dododa o budúcej spolupráci„ – tu kliknete