ORGANIZAČNÉ POKYNY
Miesto konania: Trenčianske Teplice - Slovensko, hotel PAX
(http://www.kupele-teplice.sk/liecebne_domy/pax/)
Účastnícky poplatok (s DPH): 240 EUR), zahrňuje náklady na organizáciu konferencie
a zborník, občerstvenie a ubytovanie v dňoch 15.10.-16.10.2014 (2 noci).
Katedra technickej mechaniky a častí strojov, FŠT TnU Trenčín
Ústav chemických a hydraulických strojov a zariadení, SjF, STU Bratislava
HYDROPNEUTECH s.r.o. – Žilina
Poplatok za firemnú prezentáciu (s DPH): 360 EUR, prednáška, výstavka, propagácia
v materiáloch konferencie.
Úhrada poplatkov:
Úhradu poplatkov vykonajte do 15.9.2014 prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na
bankový účet:
3179396001 / 5600 Prima banka Slovensko, Žilina
SWIFT CODE: KOMASK2X XXX , IBAN: SK73 5600 0000 0031 7939 6001
Platba v hotovosti pri registrácii, len po dohode. Daňový doklad (faktúru) vystavíme pri prezentácii alebo pošleme poštou po ukončení konferencie
Vás pozývajú na:
XIV. medzinárodnú vedeckú a odbornú konferenciu
RIADENIE TEKUTINOVÝCH SYSTÉMOV
Ubytovanie je zabezpečené v dňoch 15.10.-16.10.2014 (2 noci) v dvoj-posteľových izbách.
Doplatok za 1-posteľovu izbu
15,-EUR/os./noc
Doplatok za ubytovanie mimo uvedeného termínu v 2-post. izbe
30,-EUR/os/noc
Doplatok za ubytovanie mimo uvedeného termínu v 1-post. izbe
45,-EUR/os/noc
Rezerváciu zabezpečíme na základe záväznej prihlášky zaslanej do 1.8.2014
Stravovanie je zabezpečené jednotne v dňoch 15.10.-17.10.2014 v reštaurácii hotela (2x raňajky, 2x večera, 3x obed)
Doprava: Doprava individuálna,
Termín odoslania prihlášok
Termín zaplatenia
Termín konania konferencie:
1.8.2014
15.9.2014
15.10.-17.10.2014
15.10.-17.10. 2014
Trenčianske Teplice - Hotel PAX
SLOVENSKO
Text príspevku doručte emailom alebo poštou najneskôr do 15.9.2014 na adresu sekretariátu
konferencie:
Sekretariát konferencie
HYDROPNEUTECH s.r.o.
Platanová 6
 Fax/tel.: +421 (0)41-5681257
010 07 Žilina
Tel. +421 (0)903 512609, +421 (0)907 825015
IČO: 36376931
 E-mail: [email protected], [email protected]
DIČ: SK2020097376
www.hydropneutech.sk
Bankový účet: 3179396001 / 5600 Prima banka Slovensko, Žilina
SWIFT CODE: KOMASK2X XXX , IBAN: SK73 5600 0000 0031 7939 6001
Informácie:
www.hydropneutech.sk/rts.htm
Vedecká rada konferencie:
prof. Ing. Jozef TURZA, CSc.,
TnUAD Trenčín
prof. Ing. Jaroslav KOPÁČEK , CSc.
VŠB-TU Ostrava, ČR
prof. D.Sc. PhD. Eng. Andrzej MILECKI
PUT Poznaň, Poľsko
prof. RNDr. Ing. Josef NEVRLÝ, CSc.
VUT Brno, ČR
Dr inż. Henryk CHROSTOWSKI
PW Wloclaw, Poľsko
doc. Ing. Karol PRIKKEL, CSc.
STU, Bratislava, SR
doc. Ing. Jozef KRCHNÁR, CSc.
STU, Bratislava, SR
Dr. Ing. Willi MEDNIS
PW Waršava, Poľ sko
doc. Ing. Igor STRÁŽOVEC, PhD.
TBH Technik s.r.o., Žilina, SR
doc. Ing. Pavol KUČÍK, PhD.
Fluidconsult, Žilina, SR
doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD.,
Danfoss, Považska Bystrica, SR
Ing. Eleonóra BENČÍKOVÁ, PhD.
Žilinská univerzita, Žilina, SR
Organizačný výbor konferencie:
doc. Ing. Igor STRÁŽOVEC, PhD.,
doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD.,
Ing. Katarína KRÁLOVÁ,
Medzinárodná vedecká konferencia
Cieľom medzinárodnej vedeckej a odbornej konferencie je prezentácia najnovších poznatkov a výmena informácií
medzi odborníkmi z oblasti hydraulických a pneumatických prvkov a systémov a ich riadenia. Konferencia je príležitosťou pre stretnutie domácich a zahraničných odborníkov z priemyslu a vedeckých, výskumných pracovísk.
Tematické okruhy:

Prvky hydraulických a pneumatických systémov a ich aplikácie v priemysle, v doprave, v mobilných strojoch.

Projektovanie a konštrukcia hydraulických a pneumatických prvkov a systémov.

Technológia výroby a materiály hydraulických a pneumatických prvkov.

Riadenie hydraulických a pneumatických systémov.

Prvky riadiacich a regulačných systémov. Mechatronické systémy. Proporcionálna technika
a servotechnika

Modelovanie a simulácia hydraulických a pneumatických prvkov a systémov.

Meranie, skúšanie a diagnostika hydraulických a pneumatických prvkov a systémov.

Prevádzka a údržba hydraulických a pneumatických systémov.

Pracovné kvapaliny a ekologické aspekty prevádzky hydraulických a pneumatických systémov.

Nové metódy a prístupy v riadení a regulácii hydraulických a pneumatických mechanizmov

Dynamika tekutinových systémov

Systémy riadenia kvality.
Záväzná prihláška
na medzinárodnú vedeckú konferenciu RIADENIE TEKUTINOVÝCH SYSTÉMOV
poslať do 1.8.2014 na adresu
HYDROPNEUTECH s.r.o., Platanová 6, 010 07 Žilina
 Fax/tel.: +421 (0)41-5681257,  E-mail: [email protected], [email protected]
A. Prihlasujeme účasť na konferenciu:
Meno, priezvisko, titul:
........................................................................................................................
Názov a adresa firmy:
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................  PSČ ......................................
IČO: ......................................................DIČ:..........................................  Tel.: .......................................

E-mail: .................................................................................................  Fax: ......................................
B. Prihlasujeme odborný príspevok na konferenciu:
Autori:
Názov príspevku:
Vybrané príspevky budú zverejnené v časopise HYDRAULIKA a PNEUMATIKA
Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický, poľský
C. Prihlasujeme ubytovanie
14.10. 
PROGRAM KONFERENCIE
15.10.2014 streda
800 – 1000 Prezentácia
1000–1010 Otvorenie konferencie
1010 –1200 Prednášky
1230 –1330 Obednajšia prestávka
1330 –1730 Prednášky
1800 –1900 Večera
1900 – 2300 Diskusno- spoločenský
večer
16.10.2014 štvrtok
730 - 830 Raňajky
900 - 1200 Prednášky
1230–1330 Obednajšia prestávka
1330 – 1730 Prednášky
1800 – 1900 večera
1930 – 2100 Individuálny program
(prechádzka v kúpeľoch, koncert,
masáž, wellness, fitness)
17.10. 2014 piatok
730 - 830 Raňajky
900 - 1200 Prednášky
1150–1200 Záver konferencie
1200–1230 Obed
Sprievodný program (návšteva Trenčianskeho hradu, pobyt v kúpeľoch,
kúpeľne procedúry, športové aktivity
Sekretariát konferencie
HYDROPNEUTECH s.r.o.
Platanová 6
 Fax/tel.: +421 (0)41-5681257
010 07 Žilina
Tel. +421 (0)903 512609, +421 (0)907 825015
IČO: 36376931
 E-mail: [email protected], [email protected]
DIČ: SK2020097376
www.hydropneutech.sk
Bankový účet: 3179396001 / 5600 Prima banka Slovensko, Žilina
SWIFT CODE: KOMASK2X XXX , IBAN: SK73 5600 0000 0031 7939 6001
Informácie:
www.hydropneutech.sk/rts.htm
(rezerváciu označte
):
15.10.  16.10.  17.10.  18.10 
objednávam 1-postelovu izbu 
D. Prihlasujeme jednotné menu
15.10.2014 obed
16.10.2014 raňajky
17.10.2014 raňajky



večera
obed
obed



spoločenský večer
večera


E. Prihlasujeme prezentáciu firmy (označte ):
 reklamu  výstavku  firemnú prednášku
F. Avízo o platbe Potvrdzujeme, že uhradíme
 účastnícky poplatok
 poplatok za publikovanie bez účasti
 firemnú prezentáciu
 doplatky
Celkom k zaplateniu
počet .....
počet .....
počet .....
240,- EUR
120,- EUR
360,- EUR
.............. EUR
.............. EUR
.............. EUR
.............. EUR
.............. EUR
 z bankového účtu č.: ....................................................................................................
 poštovou poukážkou
 uhradíme v hotovosti pri prezentácii
na účet : 3179396001/5600 Prima banka Slovensko, Žilina SWIFT CODE: KOMA SK 2X XXX
( IBAN: SK73 5600 0000 0031 7939 6001 )
KS: 0308 VS: 15102014
do poznámky uveďte priezvisko,
príjemca: HYDROPNEUTECH
Pozn. V prípade záujmu je možné použiť aj kópiu tejto prihlášky.
......................................
Pečiatka a podpis učtárne
Download

RIADENIE TEKUTINOVÝCH SYSTÉMOV