Kalkulačný list
Číslo receptúry :
Kalk. prirážka v %:
Por.číslo
Názov výrobku:
Použité množstvo
surovín v g
Druh použitej suroviny
Hrubá
váha
Odpad
Čistá
váha
Cena použitých
surovín v Sk
Za jedn.
množs.
Za použ.
množs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spolu
XXX
Straty pri tepelnom spracovaní
Jedna porcia (hmotnosť, nákupná cena)
XXX
XXX
Kalkulačná prirážka v Sk
Predajná cena jednej porcie v Sk
Technologický postup:
Charakteristika hotového výrobku:
Dátum:
Vypracoval:
Schválil:
XXX
Kalkulačný list
(jedlá)
Číslo receptúry :
Kalk. prirážka v %:
Por.číslo
Názov výrobku:
Použité množstvo
surovín v g
Druh použitej suroviny
Hrubá
váha
Odpad
Čistá
váha
Cena použitých
surovín v Sk
Za jedn.
množs.
Za použ.
množs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
Spolu
XXX
Straty pri tepelnom spracovaní
Jedna porcia (hmotnosť, nákupná cena)
XXX
XXX
Kalkulačná prirážka v Sk
Predajná cena jednej porcie v Sk
Dátum:
Vypracoval:
Schválil:
XXX
Kalkulačný list
(nápoje)
Por.číslo
Názov výrobku:
Kalk. prirážka v %:
Použité suroviny
Druh použitej suroviny
Množstvo
Cena použitých
surovín v Sk
Jedn.
množ.
Za jedn.
množs.
XXX
XXX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Spolu – jedna porcia
Kalkulačná prirážka v Sk
Predajná cena jednej porcie v Sk
Technologický postup:
Dátum:
Vypracoval:
Schválil:
Za použ.
množs.
Download

Kalkulačný list