Straník DSS a ŠZ
Na Straník 335/24
010 03 Ţilina 3
VEC: Žiadosť o zamestnanie
Na základe ..........................................................................by som Vás chcel poţiadať o
prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu ................................................................
Z predchádzajúceho pracovného ţivota mám skúsenosti s :
.......................................................................................................................................................
............................................................................ Ovládam
.......................................................................................................................................................
Medzi moje osobnostné vlastnosti patrí:
......................................................................................................................................................
Ak Vás moja ţiadosť o zamestnanie oslovila, rád Vám doplním ďalšie informácie o sebe na
základe osobného pohovoru. Za kladné vybavenie mojej ţiadosti Vám vopred ďakujem.
S pozdravom
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti DSS
a ŠZ Straník .. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu
byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o
ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je
ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
V .............................................................
...............................................................
Download

Vzor žiadosti o zamestnanie