Curriculum(vitae(((((((((
(((((((((Clara%Hrabovec
Heydukova%23
81108%Bra6slava
0911%899%636
((([email protected]
Osobné(údaje
Dátum(a(miesto(narodenia
Stav
Národnosť
15.08.1989,(vo(Viedni
slobodná
slovenská
Jazykové(znalos?
Slovenský
Nemecký
Anglický
Taliansky
Franzúszky
materinský(jazyk
materinský(jazyk
veľmi(dobre
pasívne(
pasívne
Pracovné(skúsenos?
Advokátska(koncipientka(v(bpv(Braun(Partners,(Bra?slava
od(05/2013
Písanie(návrhov(a(podaní,(práca(v(oblasF(medzinárodného,(obchodného(a(občianskeho(práva
Právna(asistentka(v(B&S(Legal,(Bra?slava
02/2012(I(10/2012
Písanie(návrhov(a(podaní,(práca(v(oblasF(medzinárodného,(obchodného(a(občianskeho(práva
Živnosť(v(oblas?(prekladov((anglicky/nemecky/slovensky)
od(09/2009
Preklady(krásnej(literatúry(ale(aj(odborných(textov
Právna(asistentka(v(Taylor(Wessing,(Bra?slava
06/2008(I(12/2008
Preklady,(rešerše,(príprava(podaní
Stáž(v(SigexFoundry(PR(Agency,(Bra?slava
04/2008(I(06/2008
Preklady,(písanie(textov,(markeFng(a(vedenie(Pmu
Asistentka(v(Tatrabanke,(Bra?slava
07/2007(–(12/2007
AdministraPvna(podpora
Projektová(manažérka(v(C.A.R.D.O.,(Bra?slava
Preklady,(získavanie(sponzorov(a(eurofondov,(manažovanie(projektov(a(vedenie(Pmu
08/2006(–(12/2006
Vzdelanie
Magisterské%štúdium%na%Právnickej%fakulte%Paneurópskej%vysokej%školy,%ukončené
08/2011(I(05/2013
Pobyt%ERASMUS%na%Humboldt%Universität%v%Berlíne
08/2012(I(02/2013
Bakalárske%štúdium%na%Právnickej%fakulte%Paneurópskej%vysokej%školy,%ukončené
02/2010(I(08/2011
Magisterské%štúdium%na%Pravnickej%fakulte%Universität%Wien
02/2009(I(09/2012
Bakalárske%štúdium%na%Právnickej%fakulte%Trnavskej%univerzity
09/2007(I(01/2009
Gymnázium%sv.%Uršule,%ukončené%maturitnou%skúškou
09/2004(I(05/2007
Iné(ak?vity
Písanie%článkov%pre%Študentskú%radu%vysokých%škôl
od(10/2012
Prispievanie%do%univerzitného%časopisu%like
od(09/2011
American%Society%Seminar,%Ekonomická%univerzita,%Bra6slava
09/2010(I(05/2011
Rada%vlády%pre%menšiny%pri%rakúskom%parlamente,%Viedeň
11/2010
Mládežnícka%delegátka%pri%OSN,%New%York
02/2010
Generálny%sekretár%European%Law%Student‘s%Associa6on%(ELSA)%Rakúsko,%Viedeň
08/2009(I(07/2012
Kurz%anglického%jazyka%v%Caledonian%School%IH%in%Bra6slava
02/2007(I(05/2007
Kurz%talianskeho%jazyka%v%Ins6tuto%Italiano%di%Cultura,%Bra6slava
04/2005(I(06/2005
Súhlasím( so( správou,(spracovaním( a(uchovaním(mojich(osobných(údajov.(PoskytnuFe(údajov(je( dobrovoľné(a(bez(dôsledkov(
s( tým,(že( Feto( údaje( môžu( byť( spracované( pre( účely( databázy(uchádzačov( o( zamestnanie( v(zmysle( Zák.( č.(122/2013( Zb.(
o(ochrane(osobných(údajov.(Súhlas(je(daný(na(dobu(neurčitú(a(podľa(§(20(ods.(3(cit.(zákona(je(ho(možné(kedykoľvek(písomne(
odvolať.
Download

Curriculum(vitae