PODROBNOSTI
O NAJBLIŽŠOM TESTOVANÍ
ČO JE KOMPARO?
ČO SA NEDOZVIETE,
AK SA NEZAPOJÍTE...
KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ?
KOMPARO
AKO SA PRIHLÁSIŤ
UKÁŽKY TESTOVÝCH OTÁZOK
už 10 rokov
UKÁŽKY VÝSLEDKOV
NAJČASTEJŠIE
KLADENÉ OTÁZKY
KOMPARO
POMOCNÍK DOBRÝCH ŠKÔL
MAREC 2015
Neurobte chybu, ktorú
iní riaditelia ľutujú
O
d samého začiatku pozorujeme v KOMPARE rovnaký trend:
o testovanie ôsmakov a deviatakov
je oveľa väčší záujem ako o testovanie štvrtákov a šiestakov. Tu sú čísla z minulého školského roka: v novembri 2013 sme testovali 31 391
ôsmakov a deviatakov, no v máji
2014 sa na testovaní zúčastnilo iba
9 890 štvrtákov a šiestakov.
Hlavné dôvody pre ten výrazný rozdiel sú dva. Prvým je nedostatok peňazí. Mnohé školy zbierajú na KOMPARO peniaze priamo
od rodičov, pričom rodičia ôsmakov a deviatakov, ktorí KOMPARO
vnímajú ako prípravu na Testovanie 9, sú ochotnejší prispieť než
rodičia štvrtákov či šiestakov. Druhým dôvodom je fakt, že aj samotní riaditelia často vnímajú zmysel
KOMPARA zúžene iba ako „generálku” na Testovanie 9. Túto úlohu síce KOMPARO dobre plní, ale
nie je to jeho zmyslom. V uplynulých mesiacoch sme s kolegami rozoberali výsledky KOMPARA s riaditeľmi niekoľkých škôl, ktoré si nechali otestovať iba ôsmakov a deviatakov a potom si „trhali vlasy”,
keď sme im vysvetlili, o aké dáta,
analýzy a cenné informácie sa tým
pripravili. Neurobte aj vy rovnakú
chybu.
Vladimír BURJAN
KOMPARO odpovie na deväť
dôležitých otázok o vašej škole
V
školskom roku 2013/14 sme
urobili jednu z najvýz namnejších zmien v histórii KOMPARA.
Zaviedli sme deväť jasne definovaných indikátorov, s pomocou ktorých prehľadne zhrňujeme hodnotenie školy. V každom z testovaných predmetov tak odpovedáme
na deväť dôležitých otázok o každej škole.
Aby bolo na prvý pohľad zrejmé,
kde sú silné stránky školy a kde e
slabšie, dali sme indikátorom jednotnú podobu. Každý môže nadobudnúť hodnotu od 1 do 10, pričom čím je hodnota vyššia, tým je
výsledok školy v danom indikátore
lepší – škola teda zbiera „dobré body”. Pozrime sa teraz na jednotlivé
indikátory bližšie:
Najbližšie testovanie už 7. mája 2015!
KOMPARO pokračuje testovaním žiakov 4. a 6. ročníka ZŠ
a prímy OG, ktoré sa uskutoční 7. mája 2015. Podrobnos
sa dozviete na ďalších stranách.
Ak sa chcete zúčastniť, prihláste sa do 1. apríla 2015.
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
2
nenie, vyššie hodnoty znamenajú
zlepšenie, nižšie zhoršenie.
Indikátor 1
Celková úroveň vedomostí
Indikátor odráža celkovú úroveň vedomos žiakov školy v danom predmete. Nízke hodnotenie znamená,
že žiaci školy dosiahli v teste nízku
úspešnosť.
Indikátor 2
Porovnanie v rámci SR
Indikátor odráža porovnanie výsledku školy s výsledkami všetkých
ostatných zúčastnených škôl. Nízke
hodnotenie znamená, že škola sa
umiestnila v spodnej čas rebríčka.
Indikátor 3
Porovnanie v rámci regiónu
Indikátor odráža porovnanie výsledku školy s výsledkami škôl v jej
regióne. Nízke hodnotenie znamená, že škola sa umiestnila v spodnej čas rebríčka škôl z daného regiónu. (Regióny budú pre účely
KOMPARA tvorené niekoľkými susediacimi okresmi.)
Indikátor 4
Úroveň najlepších žiakov
Indikátor odráža, aký podiel žia-
Základná škola na Lachovej ulici v Bra slave je jednou zo škôl,
ktoré sú do projektu zapojené
od roku 2005. Jej riaditeľ Mgr.
Gustáv Nagy to vidí takto: „Zo
začiatku sme KOMPARO vnímali najmä ako vhodnú prípravu deviatakov na Testovanie 9.
Postupne sme v ňom však objavili silný pedagogický nástroj.
Učiteľom napríklad pomáha pri
„nastavovaní“ internej klasifikácie. Pre vedenie školy je zasa užitočné, keď nám externá, nezávislá autorita pravidelne nastaví objek vne zrkadlo.”
www.komparo.sk
Indikátor 8
Medziročná zmena – žiaci
Indikátor odráža porovnanie výsledku žiakov školy s výsledkom
tých istých žiakov v predchádzajúcom testovaní KOMPARO. Je
odvodený od rozdielu priemerného percentilu z tohto testovania a z predchádzajúceho testovania. Hodnota 5,5 znamená rovnaké
umiestnenie, vyššie hodnoty znamenajú zlepšenie, nižšie zhoršenie.
kov školy sa umiestnil medzi 25 %
najlepších v SR. Nízke hodnotenie
znamená, že škola má málo žiakov, ktorí patria v danom predmete k najlepším v SR.
Indikátor 5
Úroveň najslabších žiakov
Indikátor odráža, aký podiel žiakov školy sa umiestnil medzi 25 %
najhorších v SR. Nízke hodnotenie znamená, že škola má veľa žiakov, ktorí patria v danom predmete k najhorším v SR.
Indikátor 6
Využitie potenciálu žiakov
Indikátor odráža porovnanie výsledku školy s výsledkami iných zúčastnených škôl, ktorých žiaci majú
rovnaké všeobecné študijné predpoklady. Nízke hodnotenie znamená, že iné školy s rovnako disponovanými žiakmi dosiahli v danom
predmete lepšie výsledky.
Indikátor 7
Medziročná zmena – škola
Indikátor odráža porovnanie výsledku tohtoročných štvrtákov
(šiestakov) s vlaňajšími štvrtákmi
(šiestakmi). Je odvodený od rozdielu priemerného percen lu tohtoročných štvrtákov (šiestakov) a vlaňajších štvrtákov (šiestakov). Hodnota 5,5 znamená rovnaké umiest-
Indikátor 9
Primeranosť klasi ikácie
Indikátor odráža mieru súladu medzi výsledkami žiakov školy v teste a známkami, ktoré mali z daného predmetu na vysvedčení. Nízke
hodnotenie znamená, že výsledky
žiakov v teste nezodpovedajú ich
známkam.
Ukážku tulnej strany vysvedčenia
školy vidíte na ďalšej strane. Takúto
správu dostanete osobitne za každý predmet. Okrem toho dostanete
vysvedčenia pre jednotlivé testované triedy, pre každého testovaného
žiaka i podrobné celoslovenské štas ky a porovnania.
Na stranách 12 – 15 nájdete
rubriku KOMPARO v otázkach
a odpovediach, kde sa dozviete
množstvo ďalších podrobnos .
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
www.komparo.sk
3
Ukážka z vysvedčenia školy
ʹͲͳͶȀͳͷȂ–‡•–‘˜ƒ‹‡ā‹ƒ‘˜ͺǤ”‘«Àƒȋ–‡”…‹‡Ȍ
ˆ‘”ž…‹ƒ‘˜ý•Ž‡†‘…Šæ‘Ž›
ηηη
aŬŽůĂ͗
ĄŬůĂĚŶĄƓŬŽůĂ͕>ĂĐŚŽǀĂϭ͕ƌĂƚŝƐůĂǀĂ;&ŬŵŬϮũͿ
EĂƚĞƐƚŽǀĂŶşnjŵĂƚĞŵĂƚŝŬLJƐĂĚŸĂϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰnjƷēĂƐƚŶŝůŽϵϵϬϰǎŝĂŬŽǀnjŽϰϮϮƓŬƀů͘WƌŝĞŵĞƌŶĄƷƐƉĞƓŶŽƐƛ
ǀƓĞƚŬljĐŚƚĞƐƚŽǀĂŶljĐŚǎŝĂŬŽǀďŽůĂϰϲ͕ϳй͘ǀĂƓĞũƓŬŽůLJƐĂŶĂƚĞƐƚŽǀĂŶşnjƷēĂƐƚŶŝůŽ
ϯϰ ǎŝĂŬŽǀ͘
/ŶĚϭ
‡Ž‘˜±Š‘†‘–‡‹‡
aŬŽůĂďŽůĂŵĞƌĂŶĄǀ
ŵŽŚůĂnjşƐŬĂƛŶĂũǀŝĂĐ
/ŶĚϵ
ϵ ŝŶĚŝŬĄƚŽƌŽĐŚ͕
ϵϬ ďŽĚŽǀ͘
şƐŬĂůŝƐƚĞ ϱϲ ďŽĚŽǀ͕
ēŽũĞ ϲϮ͕Ϯ йnjŵĂdžŝŵĂ͘
/ŶĚϴ
ϭϬ
ϵ
ϴ
ϳ
ϲ
ϱ
ϰ
ϯ
Ϯ
ϭ
Ϭ
/ŶĚϰ
/ŶĚϱ
aĞĚĄƉůŽĐŚĂ ƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞǀljƐůĞĚŬLJǀĂƓĞũƓŬŽůLJ͕
ƉƌĞƌƵƓŽǀĂŶĄēŝĂƌĂƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬĠƉƌŝĞŵĞƌŶĠŚŽĚŶŽƚLJ͘
†‹ž–‘”ͳ
†‹ž–‘”ʹ
‡Ž‘˜žï”‘˜‡Ò˜‡†‘‘•–À
‘”‘˜ƒ‹‡˜”ž…‹
‘†‘–‡‹‡˜ƒæ‡Œæ‘Ž›ǣ
/ŶĚϯ
/ŶĚϳ
/ŶĚϲ
>ĞƉƓŝĞƐŬŽŶēŝůŽ ϯϵ͕ϰ йƓŬƀů͘
,ŽƌƓŝĞƐŬŽŶēŝůŽ ϲϬ͕ϲ йƓŬƀů͘
/ŶĚϮ
͸ œͳͲ
/ŶĚŝŬĄƚŽƌŽĚƌĄǎĂĐĞůŬŽǀƷƷƌŽǀĞŸǀĞĚŽŵŽƐƚşǎŝĂŬŽǀƓŬŽůLJǀŵĂƚĞŵĂƚŝŬĞ͘
:ĞŽĚǀŽĚĞŶljŽĚĚŽƐŝĂŚŶƵƚĞũƉƌŝĞŵĞƌŶĞũƷƐƉĞƓŶŽƐƚŝǎŝĂŬŽǀǀƚĞƐƚĞ͘EşnjŬĞ
ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞnjŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞǀĂƓŝǎŝĂĐŝĚŽƐŝĂŚůŝǀƚĞƐƚĞnjŵĂƚĞŵĂƚŝŬLJŶşnjŬƵ
ƷƐƉĞƓŶŽƐƛ͘
‘†‘–‡‹‡˜ƒæ‡Œæ‘Ž›ǣ
ͺ œͳͲ
/ŶĚŝŬĄƚŽƌŽĚƌĄǎĂƉŽƌŽǀŶĂŶŝĞǀljƐůĞĚŬƵǀĂƓĞũƓŬŽůLJƐǀljƐůĞĚŬĂŵŝ
ǀƓĞƚŬljĐŚŽƐƚĂƚŶljĐŚnjƷēĂƐƚŶĞŶljĐŚƓŬƀů͘:ĞŽĚǀŽĚĞŶljŽĚƵŵŝĞƐƚŶĞŶŝĂ
ǀĂƓĞũƓŬŽůLJǀƌĞďƌşēŬƵƓŬƀůnjŽƐƚĂǀĞŶĠŚŽƉŽĚűĂƉƌŝĞŵĞƌŶĞũƷƐƉĞƓŶŽƐƚŝǀ
ƚĞƐƚĞ͘EşnjŬĞŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞnjŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞǀĂƓĂƓŬŽůĂƐĂƵŵŝĞƐƚŶŝůĂ
ǀƐƉŽĚŶĞũēĂƐƚŝƌĞďƌşēŬĂ͘
WƌŝĞŵĞƌŶĄƷƐƉĞƓŶŽƐƛǎŝĂŬŽǀƓŬŽůLJ
ϭϬϬй
ϵϬй
dŵĂǀljƐƚŰƉĞĐŽnjŶĂēƵũĞǀĂƓƵƓŬŽůƵ͘
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
sƓĞƚŬLJnjƷēĂƐƚŶĞŶĠƓŬŽůLJǀ^ZnjŽƌĂĚĞŶĠƉŽĚűĂƉƌŝĞŵĞƌŶĞũƷƐƉĞƓŶŽƐƚŝǎŝĂŬŽǀǀƚĞƐƚĞnjDd
WƌŝĞŵĞƌŶĄƷƐƉĞƓŶŽƐƛǀƓĞƚŬljĐŚƚĞƐƚŽǀĂŶljĐŚǎŝĂŬŽǀǀĂƓĞũƓŬŽůLJ
WĞƌĐĞŶƚŽnjƷēĂƐƚŶĞŶljĐŚƓŬƀů͕ŬƚŽƌĠǀƚĞƐƚĞnjDdĚŽƐŝĂŚůŝŚŽƌƓşǀljƐůĞĚŽŬĂŬŽǀĂƓĂƓŬŽůĂ
ϱϬ͕ϵй
ϳϮ͕Ϯй
Vysvedčenie školy bude naďalej obsahovať aj ďalšie užitočné informácie, na ktoré ste boli zvyknu .
Ich ukážku nájdete na stranách 8 a 9.
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
4
www.komparo.sk
KOMPARO v školskom roku 2014/15
Modul
Termín
Ročník
Nástroje
Obsah
Poznámka
ZŠ-T-8
06. 11. 2014
8. ročník ZŠ
a tercia OG
Testy
MAT, SJL, fyzika,
dejepis, VŠP
Priebežné testovanie + príprava
na Testovanie 9.
ZŠ-T-9
06. 11. 2014
9. ročník ZŠ
a kvarta OG
Testy
MAT, SJL
(ako v Testovaní 9)
Výstupné testovanie na konci ZŠ
+ generálka na Testovanie 9.
ZŠ-D-ZRU
marec 2015
II. stupeň ZŠ
a gymnáziá
Dotazníky
dotazníky pre žiakov
a ich rodičov
Prieskum názorov žiakov a ich rodičov
na obsah vzdelávania, formy a metódy
vyučovania, klímu školy, ...
Výstupné testovanie na konci I. stupňa / vstupné testovanie na začiatku
II. stupňa (možno ho použiť namiesto
koncoročných testov).
Priebežné testovanie (možno ho použiť namiesto koncoročných testov).
ZŠ-T-4
07. 05. 2015
4. ročník ZŠ
Testy
MAT, SJL, prírodoveda, vlas veda, VŠP
ZŠ-T-6
07. 05. 2015
6. ročník ZŠ
a príma OG
Testy
MAT, SJL, fyzika,
dejepis, VŠP
Žiaľ, dobré veci nebývajú zadarmo...
Projekt KOMPARO sa realizuje bez
finančných prostriedkov od štátu,
sponzorov či grantov. Všetky náklady hradia zúčastnené školy.
Mnohé pritom využívajú prostriedky získané z asignácie dane
(2 %), od rodičov, sponzorov, cez
eurofondy, rôzne granty a pod.
Poplatok za účasť školy na ľubovoľnom testovacom module
(ZŠ-T-4, ZŠ-T-6, ZŠ-T-8, ZŠ-T-9) je
5,50 € (s DPH) za každého prihláseného žiaka. Minimálna výška
účastníckeho poplatku za každý
modul je 55 € (s DPH). Teda aj keď
škola prihlási menej ako 10 žiakov,
poplatok je 55 €.
Upozornenie:
V prípade testov KOMPARO mnohé školy riešia finančnú otázku tak,
že peniaze na testovanie vyzbierajú priamo od žiakov (resp. od ich rodičov). Takýto postup má možno isté opodstatnenie v prípade testov
pre deviatakov, menej už pri testovaní žiakov nižších ročníkov. To však
nevylučuje možnosť, že škola uhradí účastnícky poplatok z prostriedkov, ktoré od rodičov vyzbierala na
začiatku školského roka.
Žiadosť (e-mail, fax, list) musí obsahovať presné fakturačné údaje
platcu.
Školy, ktoré si v septembri objednali balík „KOMPARO KOMPLET”,
majú otestovanie všetkých žiakov príslušných ročníkov zahrnuté v tomto balíku a nemusia už nič
priplácať.
Číslo účtu príjemcu:
IBAN SK5511000000002627833013
Majiteľ účtu: EXAM tes ng, spol.
s r. o., Vranovská 6, 851 02 Bra slava
Konštantný symbol: 0308 (platba
za služby)
Variabilný symbol: je uvedený na
priloženom poštovom peňažnom
poukaze. (Je to 8-ciferné číslo, na
začiatku ktorého sú čislice 100 a za
nimi nasleduje päťmiestny kód vašej školy.)
Upozornenie:
variabilný symbol musíte bezpodmienečne uviesť (pri ktoromkoľvek
spôsobe úhrady), nakoľko iba prostredníctvom neho vieme iden fikovať platcu.
Poplatok je možné uhradiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
•
priloženým poštovým peňažným poukazom U,
• bankovým prevodom na účet
organizátora,
• v hotovos v sídle spoločnos
EXAM tes ng.
Ak požadujete vystavenie daňového dokladu (faktúry), musíte oň požiadať pred uskutočnením platby.
Pri úhrade použite nasledujúce
údaje:
www.komparo.sk
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
5
Časový harmonogram najbližšieho testovania
štvrtákov a šiestakov (primánov)
Dátum
Činnosť
06. 03.
Organizátori zaslali školám úvodné informácie.
01. 04.
Termín, dokedy sa môžu školy prihlásiť do testovania a uhradiť účastnícky poplatok.
04. – 05. 05. Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
07. 05.
Administrácia (zadanie) testov na školách.
11. 05.
Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
27. 05.
Školy si budú môcť s ahnuť základné výsledky žiakov zo stránky www.exam.sk.
19. 06.
Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.
Chcete sa zapojiť do KOMPARA? Je to jednoduché!
1. Poverte niektorého člena vedenia alebo učiteľa vykonávaním
funkcie školského koordinátora projektu KOMPARO. Ten by
si mal čo najskôr prečítať dokument Pokyny pre školského koordinátora, ktorý ste dostali spolu
s týmto materiálom.
2. Informujte o projekte pedagogický zbor.
3. Prihláste vašu školu. Prihlasovanie prebieha elektronickou formou. Vyplňte formulár na internetovej stránke www.exam.sk
v sekcii Učitelia / KOMPARO / Zóna pre koordinátorov. Odkaz na
formulár nájdete aj priamo na
hlavnej stránke. Uzávierka prihlášok je v stredu 1. apríla 2015
o 16.00 hod.
4. Do stredy 01. 04. 2015 uhraďte
účastnícky poplatok.
5. Ďalej postupujte podľa priloženého dokumentu Pokyny pre
školského koordinátora.
na adrese [email protected],
prípadne telefonicky na čísle
02 / 6381 2689.
6. Na akékoľvek otázky týkajúce
sa projektu KOMPARO radi odpovieme elektronickou poštou
Mgr. Alena Bastlová
RNDr. Roman Farnbauer
6
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
www.komparo.sk
Podrobnosti o testovaní štvrtákov
a šiestakov (primánov) dňa 7. mája 2015
Testovanie štvrtákov je z hľadiska
cieľov KOMPARA veľmi dôležité,
nakoľko vytvára možnosť neskoršieho porovnávania výsledkov žiakov s ich východiskovou pozíciou.
Zároveň ide o výstupné testovanie na konci I. stupňa resp. vstupné testovanie na začiatku II. stupňa
a možno ho použiť namiesto koncoročných testov.
Testovanie šiestakov (primánov) je
z hľadiska cieľov KOMPARA veľmi
dôležité, nakoľko vytvára možnosť
neskoršieho porovnávania žiakov
s ich východiskovou pozíciou. Zároveň ide o priebežné testovanie
a možno ho ež použiť namiesto
koncoročných testov.
Ďalej uvádzame podrobnú špecifikáciu nadchádzajúceho testovania:
Testované oblas
Testovanie štvrtákov bude zamerané na päť oblas : matema ka, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlas veda a všeobecné študijné predpoklady.
Testovanie šiestakov bude zamerané na päť oblas : matema ka,
slovenský jazyk a literatúra, fyzika, dejepis a všeobecné štúdijné
predpoklady.
Testované učivo
V testoch pre štvrtákov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:
matema ka – porovnávanie prirodzených čísel a ich zápis v desiatkovej sústave, zobrazovanie čísel na číselnej osi, písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, násobenie
a delenie v obore násobilky, slovné
úlohy, propedeu ka zlomkov, obvod
trojuholníka, štvorca a obĺžnika, meranie dĺžok, vlastnos kruhu a kružnice, premieňanie jedno ek dĺžky,
priestorová predstavivosť – stavby
z kociek,
slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, pravopis (vybrané slová, spodobovanie, vlastné
podstatné mená), podstatné mená,
prídavné mená, zámená, číslovky,
oznámenie, správa, inzerát, pozvánka, opis, priama reč, literárne žánre,
prírodoveda – rastliny, živočíchy, človek, veci okolo nás, technika a technické objavy, vesmír,
vlastiveda – Slovensko – poloha
v rámci Európy, územné členenie,
orientácia na mape a podľa svetových strán, príroda, mestá, dediny,
pretváranie krajiny, cestovanie, tradície, Slovensko v súčasnos .
V testoch pre šiestakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:
matematika – počtové operácie
s prirodzenými a desa nnými číslami, porovnávanie a zaokrúhľovanie prirodzených a desa nných čísel, znázorňovanie desa nných čísel
na číselnej osi, slovné úlohy na počítanie s desa nnými číslami, obvod
trojuholníka, obvod a obsah štvorca
a obdĺžnika, obsah útvarov v štvorcovej sie , premena jedno ek dĺžky,
obsahu a hmotnos , uhly v trojuholníku, stavba z kociek,
slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, pravopis, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, slovníky, citovo zafarbené slová, tvorenie slov, dialóg, opis,
charakteris ka, rozprávanie, literárne žánre a umelecké jazykové prostriedky,
fyzika – vlastnos kvapalín, plynov,
tuhých látok a telies,
dejepis – pravek, starovek (Orient,
Grécko, Rím).
Otázky zamerané na všeobecné
študijné predpoklady budú testovať
také schopnos a zručnos , ktoré
sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti. Podobné
typy otázok sú bežne používané aj
v zahraničných testoch. Prvá časť
otázok bude zameraná najmä na
analy cké myslenie, logické myslenie a prácu s dátami. Druhá časť
otázok bude zameraná na slovnú
zásobu a čítanie s porozumením.
Počet a skladba testov
Každý žiak bude písať dva testy
(s prestávkou). Testy budú dodané v dvoch formách A, B, ktoré sa
budú od seba líšiť poradím otázok
a ponúknutých možnos .
Testy pre štvrtákov:
prvý test bude obsahovať otázky
z matema ky, z prírodovedy a prvú
časť otázok testujúcich všeobecné
študijné predpoklady,
druhý test bude obsahovať otázky zo slovenského jazyka a literatúry, z vlas vedy a druhú časť otázok testujúcich všeobecné študijné
predpoklady.
Testy pre šiestakov:
prvý test bude obsahovať úlohy
z matema ky, z fyziky a prvú časť
www.komparo.sk
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
7
otázok testujúcich všeobecné študijné predpoklady, druhý test bude obsahovať otázky zo slovenského jazyka a literatúry, z dejepisu a
druhú časť otázok testujúcich všeobecné študijné predpoklady.
Typ otázok
V testoch budú použité dva základné typy otázok (v rôznych obmenách):
1) uzavreté otázky s výberom odpovede (žiak má spomedzi niekoľkých ponúknutých odpovedí vyznačiť e, ktoré považuje za správne),
2) krátke otvorené otázky (žiak píše odpoveď vlastnými slovami).
Počet otázok
Testy pre štvrtákov:
prvý test bude obsahovať 12 úloh
z matematiky, 8 otázok z prírodovedy a 10 uzavretých otázok
testujúcich všeobecné študijné
predpoklady,
druhý test bude obsahovať 17 otázok zo slovenského jazyka a literatúry, 8 otázok z vlas vedy a 10
uzavretých otázok testujúcich všeobecné študijné predpoklady.
Testy pre šiestakov:
prvý test bude obsahovať 15 úloh
z matema ky, 10 otázok z fyziky
a 10 uzavretých otázok testujúcich
všeobecné študijné predpoklady,
druhý test bude obsahovať 20 otázok zo slovenského jazyka a literatúry, 10 otázok z dejepisu a 10
uzavretých otázok testujúcich všeobecné študijné predpoklady.
Čas na vypracovanie testov
Štvrtáci budú mať na vypracovanie
každého testu 45 minút čistého času, šiestaci 60 minút čistého času.
Pomôcky
Predpísané: písacie a rysovacie potreby, zakázané: kalkulačky, Pravidlá slovenského pravopisu, učebnice, slovníky, tabuľky so vzorcami,
zošity, mobily, ... .
Spôsob vyznačovania odpovedí
Žiaci dostanú ku každému testu
odpoveďový hárok, do ktorého budú tlačeným písmom vpisovať odpovede na otvorené otázky a krížikmi vyznačovať odpovede na uzavreté otázky.
Spôsob iden fikácie žiakov
Žiaci sa budú iden fikovať samolepiacimi š tkami s čiarovými kódmi,
ktoré dostanú od organizátorov. Vo
zverejnených výsledkoch testovania budú uvedené iba kódy žiakov
a kódy škôl. Organizátori tak neprídu s menami žiakov do styku. (Takýto postup je nutný vzhľadom na
Zákon o ochrane osobných údajov.)
Podmienky účasti na testovaní
Do testovania sa môže zapojiť každá základná škola alebo 8-ročné
gymnázium. Podmienkou je vyplnenie on-line prihlášky v stanovenom termíne, uhradenie účastníckeho poplatku (viď str. 4) a dodržanie všetkých pokynov, aby bola
zaručená objek vnosť výsledkov
testovania. Účasť na testovaní je
pre školy dobrovoľná, rozhoduje
o nej vedenie školy.
Aby bola zabezpečená dostatočná spoľahlivosť výsledkov na
úrovni tried, školy by mali prihlasovať kompletné triedy. Ak však
testovanie absolvuje menej ako
75 % žiakov triedy, nebude príslušná trieda uvádzaná v oficiál-
nych rebríčkoch tried. (Škola sa
však výsledky triedy dozvie.)
Obdobne pla , že ak sa na testovaní zúčastní menej ako 50 %
celkového počtu žiakov daného
ročníka na škole, nebude škola
uvádzaná v celoslovenských rebríčkoch škôl. (Škola sa však výsledky svojich žiakov a tried dozvie.)
ĄŬůĂĚŶĄƓŬŽůĂ͕>ĂĐŚŽǀĂϭ͕ƌĂƚŝƐůĂǀĂ;&ŬŵŬϮũͿ
‘”‘˜ƒ‹‡˜”ž…‹
‘†‘–‡‹‡˜ƒæ‡Œæ‘Ž›ǣ
‘†‘–‡‹‡˜ƒæ‡Œæ‘Ž›ǣ
Ϭй
ϭϬй
ϮϬй
sƓĞƚŬLJnjƷēĂƐƚŶĞŶĠƓŬŽůLJǀ^ZnjŽƌĂĚĞŶĠƉŽĚűĂƉƌŝĞŵĞƌŶĞũƷƐƉĞƓŶŽƐƚŝǎŝĂŬŽǀǀƚĞƐƚĞnjDd
dŵĂǀljƐƚŰƉĞĐŽnjŶĂēƵũĞǀĂƓƵƓŬŽůƵ͘
dŵĂǀljƐƚŰƉĞĐŽnjŶĂēƵũĞǀĂƓƵƓŬŽůƵ͘
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
şƐůŽƉŽůŽǎŬLJǀƚĞƐƚĞnjŵĂƚĞŵĂƚŝŬLJ;ĨŽƌŵĂͿ
ϭϯ
ϭϰ
ϰ
ϯ
ϭϭ
ϭϮ
ϱ
ϳ
Ϯ
ϭϬ
ϭϯ
ϴ
ϭϱ
şƐůŽƉŽůŽǎŬLJǀƚĞƐƚĞnjŵĂƚĞŵĂƚŝŬLJ;ĨŽƌŵĂͿ
^ƚŰƉĐĞŶĂĚēŝĂƌŽƵїƉŽůŽǎŬLJ͕ŬƚŽƌĠnjǀůĄĚůŝǀĂƓŝǎŝĂĐŝůĞƉƓŝĞĂŬŽĐĞůĄƉŽƉƵůĄĐŝĂ͘
Ű
Ěē
ů ǎŬ Ŭ Ġ ůĄĚů Ɠ ǎ
Ś Ɠ Ŭ
ůĄ
ůĄ
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
ͲϭϬй
ͲϮϬй
ͲϯϬй
ͲϰϬй
ͲϱϬй
–‘”±’‘Ž‘ā›œ˜Žž†Ž‹˜ƒæ‹ā‹ƒ…‹Ž‡’拇ƒ‘…‡Žž’‘’—Žž…‹ƒƒ–‘”±Š‘”拇ǫ
ϭϰ
ϭ
ϲ
dŵĂǀĠƐƚŰƉĐĞїƷƐƉĞƓŶŽƐƛǎŝĂŬŽǀǀĂƓĞũƓŬŽůLJ͕ƐǀĞƚůĠƐƚŰƉĐĞїĐĞůŬŽǀĄƉƌŝĞŵĞƌŶĄƷƐƉĞƓŶŽƐƛ͘ ;WƌĞŚűĂĚƵēŝǀĂƚĞƐƚŽǀĂŶĠŚŽǀũĞĚŶŽƚůŝǀljĐŚƉŽůŽǎŬĄĐŚũĞ
ƉƌŝůŽǎĞŶljŶĂŽƐŽďŝƚŶŽŵƉĂƉŝĞƌŝ͘Ϳ
ϭϬϬй
ϵϬй
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
ϭϮ
ϵ
ϭϱ
sƓĞƚŬLJnjƷēĂƐƚŶĞŶĠƓŬŽůLJǀƌĞŐŝſŶĞnjŽƌĂĚĞŶĠƉŽĚűĂƉƌŝĞŵĞƌŶĞũƷƐƉĞƓŶŽƐƚŝǎŝĂŬŽǀǀƚĞƐƚĞnjDd
͸ œͳͲ
/ŶĚŝŬĄƚŽƌŽĚƌĄǎĂƉŽƌŽǀŶĂŶŝĞǀljƐůĞĚŬƵǀĂƓĞũƓŬŽůLJƐǀljƐůĞĚŬĂŵŝƓŬƀůǀŽ
ǀĂƓŽŵƌĞŐŝſŶĞ͘:ĞŽĚǀŽĚĞŶljŽĚƵŵŝĞƐƚŶĞŶŝĂǀĂƓĞũƓŬŽůLJǀƌĞďƌşēŬƵƓŬƀů
ǀĄƓŚŽƌĞŐŝſŶƵnjŽƐƚĂǀĞŶĠŚŽƉŽĚűĂƉƌŝĞŵĞƌŶĞũƷƐƉĞƓŶŽƐƚŝǀƚĞƐƚĞ͘EşnjŬĞ
ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞnjŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞǀĂƓĂƓŬŽůĂƐŬŽŶēŝůĂǀƐƉŽĚŶĞũēĂƐƚŝƌĞďƌşēŬĂ͘
‘•‹’‘”ƒ†‹Ž‹˜ƒæ‹ā‹ƒ…‹•’‘Ž‘āƒ‹˜’‘”‘˜ƒÀ•…‡Ž‘—’‘’—Žž…‹‘—ǫ
Ϭй
ϮϬй
ϭϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϳϬй
ϵϬй
ϴϬй
ϭϬϬй
‘†‘–‡‹‡˜ƒæ‡Œæ‘Ž›ǣ
‘”‘˜ƒ‹‡˜”ž…‹”‡‰‹×—
†‹ž–‘”͵
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
ϯϬй
ϰϬй
ϱϬй
ϲϬй
ϳϬй
ϴϬй
ϵϬй
ϭϬϬй
ͺ œͳͲ
/ŶĚŝŬĄƚŽƌŽĚƌĄǎĂƉŽƌŽǀŶĂŶŝĞǀljƐůĞĚŬƵǀĂƓĞũƓŬŽůLJƐǀljƐůĞĚŬĂŵŝ
ǀƓĞƚŬljĐŚŽƐƚĂƚŶljĐŚnjƷēĂƐƚŶĞŶljĐŚƓŬƀů͘:ĞŽĚǀŽĚĞŶljŽĚƵŵŝĞƐƚŶĞŶŝĂ
ǀĂƓĞũƓŬŽůLJǀƌĞďƌşēŬƵƓŬƀůnjŽƐƚĂǀĞŶĠŚŽƉŽĚűĂƉƌŝĞŵĞƌŶĞũƷƐƉĞƓŶŽƐƚŝǀ
ƚĞƐƚĞ͘EşnjŬĞŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞnjŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞǀĂƓĂƓŬŽůĂƐĂƵŵŝĞƐƚŶŝůĂ
ǀƐƉŽĚŶĞũēĂƐƚŝƌĞďƌşēŬĂ͘
†‹ž–‘”ʹ
/ŶĚŝŬĄƚŽƌŽĚƌĄǎĂĐĞůŬŽǀƷƷƌŽǀĞŸǀĞĚŽŵŽƐƚşǎŝĂŬŽǀƓŬŽůLJǀŵĂƚĞŵĂƚŝŬĞ͘
:ĞŽĚǀŽĚĞŶljŽĚĚŽƐŝĂŚŶƵƚĞũƉƌŝĞŵĞƌŶĞũƷƐƉĞƓŶŽƐƚŝǎŝĂŬŽǀǀƚĞƐƚĞ͘EşnjŬĞ
ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞnjŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞǀĂƓŝǎŝĂĐŝĚŽƐŝĂŚůŝǀƚĞƐƚĞnjŵĂƚĞŵĂƚŝŬLJŶşnjŬƵ
ƷƐƉĞƓŶŽƐƛ͘
/ŶĚϰ
/ŶĚϯ
/ŶĚϮ
/ŶĚϱ
‡Ž‘˜žï”‘˜‡Ò˜‡†‘‘•–À
͸ œͳͲ
/ŶĚϲ
/ŶĚϭ
ϭϬ
ϵ
ϴ
ϳ
ϲ
ϱ
ϰ
ϯ
Ϯ
ϭ
Ϭ
aĞĚĄƉůŽĐŚĂ ƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞǀljƐůĞĚŬLJǀĂƓĞũƓŬŽůLJ͕
ƉƌĞƌƵƓŽǀĂŶĄēŝĂƌĂƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬĠƉƌŝĞŵĞƌŶĠŚŽĚŶŽƚLJ͘
/ŶĚϳ
/ŶĚϴ
/ŶĚϵ
†‹ž–‘”ͳ
>ĞƉƓŝĞƐŬŽŶēŝůŽ ϯϵ͕ϰ йƓŬƀů͘
,ŽƌƓŝĞƐŬŽŶēŝůŽ ϲϬ͕ϲ йƓŬƀů͘
şƐŬĂůŝƐƚĞ ϱϲ ďŽĚŽǀ͕
ēŽũĞ ϲϮ͕Ϯ йnjŵĂdžŝŵĂ͘
aŬŽůĂďŽůĂŵĞƌĂŶĄǀ ϵ ŝŶĚŝŬĄƚŽƌŽĐŚ͕
ŵŽŚůĂnjşƐŬĂƛŶĂũǀŝĂĐ ϵϬ ďŽĚŽǀ͘
‡Ž‘˜±Š‘†‘–‡‹‡
EĂƚĞƐƚŽǀĂŶşnjŵĂƚĞŵĂƚŝŬLJƐĂĚŸĂϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰnjƷēĂƐƚŶŝůŽϵϵϬϰǎŝĂŬŽǀnjŽϰϮϮƓŬƀů͘WƌŝĞŵĞƌŶĄƷƐƉĞƓŶŽƐƛ
ǀƓĞƚŬljĐŚƚĞƐƚŽǀĂŶljĐŚǎŝĂŬŽǀďŽůĂϰϲ͕ϳй͘ǀĂƓĞũƓŬŽůLJƐĂŶĂƚĞƐƚŽǀĂŶşnjƷēĂƐƚŶŝůŽ
ϯϰ ǎŝĂŬŽǀ͘
aŬŽůĂ͗
ηηη
ʹͲͳͶȀͳͷȂ–‡•–‘˜ƒ‹‡ā‹ƒ‘˜ͺǤ”‘«Àƒȋ–‡”…‹‡Ȍ
ˆ‘”ž…‹ƒ‘˜ý•Ž‡†‘…Šæ‘Ž›
WƌŝĞŵĞƌŶĄƷƐƉĞƓŶŽƐƛǎŝĂŬŽǀƓŬŽůLJ
WƌŝĞŵĞƌŶĄƷƐƉĞƓŶŽƐƛǎŝĂŬŽǀƓŬŽůLJ
йƐƉƌĄǀŶLJĐŚŽĚƉŽǀĞĚş
ZŽnjĚŝĞůƷƐƉĞƓŶŽƐƚşǀĂƓŝĐŚ
ǎŝĂŬŽǀĂĐĞůĞũƉŽƉƵůĄĐŝĞ
8
www.komparo.sk
Ukážka vysvedčenia, ktoré dostala každá zúčastnená škola
hŵŝĞƐƚŶĞŶŝĞǀƌĞďƌşēŬƵǀƓĞƚŬljĐŚƚĞƐƚŽǀĂŶljĐŚǎŝĂŬŽǀ
͸ œͳͲ
/ŶĚŝŬĄƚŽƌŽĚƌĄǎĂƉŽƌŽǀŶĂŶŝĞǀljƐůĞĚŬƵǀĂƓĞũƓŬŽůLJƐǀljƐůĞĚŬĂŵŝŝŶljĐŚ
njƷēĂƐƚŶĞŶljĐŚƓŬƀů͕ŬƚŽƌljĐŚǎŝĂĐŝŵĂũƷƌŽǀŶĂŬĠǀƓĞŽďĞĐŶĠƓƚƵĚŝũŶĠ
ƉƌĞĚƉŽŬůĂĚLJ͘EşnjŬĞŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞnjŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞŝŶĠƓŬŽůLJƐƌŽǀŶĂŬŽ
ĚŝƐƉŽŶŽǀĂŶljŵŝǎŝĂŬŵŝĚŽƐŝĂŚůŝǀŵĂƚĞŵĂƚŝŬĞůĞƉƓŝĞǀljƐůĞĚŬLJ͘
ϭϬй
ϮϬй
ϯϬй
ϰϬй
ϱϬй
ϲϬй
ϳϬй
ϴϬй
ϵϬй
ϭϬϬй
dĞŶƚŽŐƌĂĨƵŬĂnjƵũĞ͕ĂŬŽƓŬŽůLJǀLJƵǎşǀĂũƷƉŽƚĞŶĐŝĄůǎŝĂŬŽǀ;ǀLJũĂĚƌĞŶljƉƌŝĞŵ͘ǀljƐůĞĚŬŽŵǀŽsaWͿ͘sĂƓĞũ
ƓŬŽůĞƉƌŝƐůƷĐŚĂǀĞűŬljŬƌƷǎŽŬ͕ŽƐƚĂƚŶljŵŵĂůĠ͘ŬũĞǀĄƓŬƌƷǎŽŬŶĂĚēŝĂƌŽƵ͕ĚŽƉĂĚůŝǀĂƓŝǎŝĂĐŝǀƚĞƐƚĞnj
DdůĞƉƓŝĞ͕ŶĞǎďLJnjŽĚƉŽǀĞĚĂůŽŝĐŚsaW͘ŬũĞƉŽĚēŝĂƌŽƵ͕ŝĐŚƉŽƚĞŶĐŝĄůũĞŶĞǀLJƵǎŝƚlj͘
‘†‘–‡‹‡˜ƒæ‡Œæ‘Ž›ǣ
›—ā‹–‹‡’‘–‡…‹žŽ—ā‹ƒ‘˜
†‹ž–‘”͸
<ĂǎĚĄnjǀŝƐůĄēŝĂƌĂŽnjŶĂēƵũĞƵŵŝĞƐƚŶĞŶŝĞũĞĚŶĠŚŽƉƌşƉ͘ǀŝĂĐĞƌljĐŚǎŝĂŬŽǀǀĂƓĞũƓŬŽůLJ͘
ϱϭ
ϰϴ
ϰϱ
ϰϮ
ϯϵ
ϯϲ
ϯϯ
ϯϬ
Ϯϳ
Ϯϰ
Ϯϭ
ϭϴ
ϭϱ
ϭϮ
ϵ
ϲ
ϯ
Ϭ
ͷ œͳͲ
/ŶĚŝŬĄƚŽƌŽĚƌĄǎĂ͕ĂŬljƉŽĚŝĞůǎŝĂŬŽǀǀĂƓĞũƓŬŽůLJƐĂƵŵŝĞƐƚŶŝůŵĞĚnjŝϮϱй
ŶĂũŚŽƌƓşĐŚǀ^Z͘EşnjŬĞŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞnjŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞǀĂƓĂƓŬŽůĂŵĄǀĞűĂ
ǎŝĂŬŽǀ͕ŬƚŽƌşǀĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬŽŵŵĞƌĂĚůĞƉĂƚƌŝĂǀŵĂƚĞŵĂƚŝŬĞ
ŬŶĂũŚŽƌƓşŵ͘
‘†‘–‡‹‡˜ƒæ‡Œæ‘Ž›ǣ
‘†‘–‡‹‡˜ƒæ‡Œæ‘Ž›ǣ
ϭ
ϮϬϭ
ϰϬϭ
ϲϬϭ
ϴϬϭ
ϭϬϬϭ
ϭϮϬϭ
ϭϰϬϭ
ϭϲϬϭ
ϭϴϬϭ
ϮϬϬϭ
ϮϮϬϭ
ϮϰϬϭ
ϮϲϬϭ
ϮϴϬϭ
ϯϬϬϭ
ϯϮϬϭ
ϯϰϬϭ
ϯϲϬϭ
ϯϴϬϭ
ϰϬϬϭ
ϰϮϬϭ
ϰϰϬϭ
ϰϲϬϭ
ϰϴϬϭ
ϱϬϬϭ
ϱϮϬϭ
ϱϰϬϭ
ϱϲϬϭ
ϱϴϬϭ
ϲϬϬϭ
ϲϮϬϭ
ϲϰϬϭ
ϲϲϬϭ
ϲϴϬϭ
ϳϬϬϭ
ϳϮϬϭ
ϳϰϬϭ
ϳϲϬϭ
ϳϴϬϭ
ϴϬϬϭ
ϴϮϬϭ
ϴϰϬϭ
ϴϲϬϭ
ϴϴϬϭ
ϵϬϬϭ
ϵϮϬϭ
ϵϰϬϭ
ϵϲϬϭ
ϵϴϬϭ
/ŶĚŝŬĄƚŽƌŽĚƌĄǎĂ͕ĂŬljƉŽĚŝĞůǎŝĂŬŽǀǀĂƓĞũƓŬŽůLJƐĂƵŵŝĞƐƚŶŝůŵĞĚnjŝϮϱй
ŶĂũůĞƉƓşĐŚǀ^Z͘EşnjŬĞŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞnjŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞǀĂƓĂƓŬŽůĂŵĄŵĄůŽ
ǎŝĂŬŽǀ͕ŬƚŽƌşǀĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬŽŵŵĞƌĂĚůĞƉĂƚƌŝĂǀŵĂƚĞŵĂƚŝŬĞ
ŬŶĂũůĞƉƓşŵ͘
l”‘˜‡ÒƒŒ•Žƒ„æÀ…Šā‹ƒ‘˜
ͺ œͳͲ
†‹ž–‘”ͷ
l”‘˜‡ÒƒŒŽ‡’æÀ…Šā‹ƒ‘˜
͹ œͳͲ
ϮϬϬϳ
ϱϯ
ϮϬϬϴ
ϰϵ
ϮϬϬϵ
ϰϵ
ϮϬϭϬ
ϱϲ
ϱϲ
ϮϬϭϭ
ͷ œͳͲ
ϯϵ
ϮϬϭϮĂƉƌ͘ ϮϬϭϮŶŽǀ͘
ϱϲ
ϮϬϭϯ
ϰϬ
ϮϬϭϰ
ϱϯ
/ŶĚŝŬĄƚŽƌŽĚƌĄǎĂƉŽƌŽǀŶĂŶŝĞǀljƐůĞĚŬƵǀĂƓŝĐŚƀƐŵĂŬŽǀƐǀljƐůĞĚŬĂŵŝ
ƚljĐŚƚŽǎŝĂŬŽǀ͕ŬĞěďŽůŝƓŝĞƐƚĂŬŵŝ͘:ĞŽĚǀŽĚĞŶljŽĚƌŽnjĚŝĞůƵ
ƉƌŝĞŵĞƌŶĠŚŽƵŵŝĞƐƚŶĞŶŝĂ;ƉĞƌĐĞŶƚŝůƵͿƚŽŚƚŽƌŽēŶljĐŚƀƐŵĂŬŽǀ
ĂƉƌĞĚǀůĂŸĂũƓşĐŚƓŝĞƐƚĂŬŽǀ͘,ŽĚŶŽƚĂϱ͕ϱnjŶĂŵĞŶĄƌŽǀŶĂŬĠ
ƵŵŝĞƐƚŶĞŶŝĞ͕ǀLJƓƓŝĞŚŽĚŶŽƚLJnjŶĂŵĞŶĂũƷnjůĞƉƓĞŶŝĞ͕ŶŝǎƓŝĞnjŚŽƌƓĞŶŝĞ͘
ͷ œͳͲ
/ŶĚŝŬĄƚŽƌŽĚƌĄǎĂŵŝĞƌƵƐƷůĂĚƵŵĞĚnjŝǀljƐůĞĚŬĂŵŝǀĂƓŝĐŚǎŝĂŬŽǀǀƚĞƐƚĞ
ĂnjŶĄŵŬĂŵŝ͕ŬƚŽƌĠŵĂůŝnjŵĂƚĞŵĂƚŝŬLJŶĂǀLJƐǀĞĚēĞŶş͘EşnjŬĞŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ
njŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞǀljƐůĞĚŬLJǎŝĂŬŽǀǀƚĞƐƚĞŶĞnjŽĚƉŽǀĞĚĂũƷŝĐŚnjŶĄŵŬĂŵ͘
ŶĄŵŬƵũĞƚĞƉƌşƐŶĞũƓŝĞĂŬŽŽƐƚĂƚŶĠƓŬŽůLJ͘
‘†‘–‡‹‡˜ƒæ‡Œæ‘Ž›ǣ
”‹‡”ƒ‘•ëŽƒ•‹ˆ‹ž…‹‡
†‹ž–‘”ͻ
hǀĞĚĞŶĠŚŽĚŶŽƚLJƉƌĞĚƐƚĂǀƵũƷƉƌŝĞŵĞƌŶljƉĞƌĐĞŶƚŝůǎŝĂŬŽǀǀĂƓĞũƓŬŽůLJǀƉƌşƐůƵƓŶŽŵƌŽŬƵ͘
WŽnjŽƌ͗ŶĞnjĂŵŝĞŸĂũƚĞƉĞƌĐĞŶƚŝůƐƉĞƌĐĞŶƚƵĄůŶŽƵƷƐƉĞƓŶŽƐƛŽƵ͘WĞƌĐĞŶƚŝůǀLJũĂĚƌƵũĞƉŽnjşĐŝƵǎŝĂŬĂǀƌĞďƌşēŬƵ
ǀƓĞƚŬljĐŚƚĞƐƚŽǀĂŶljĐŚǎŝĂŬŽǀ;ƵĚĄǀĂ͕ŬŽűŬŽйǎŝĂŬŽǀĚŽƐŝĂŚůŽŚŽƌƓşǀljƐůĞĚŽŬĂŬŽŽŶͿ͘,ŽĚŶŽƚĂϬŽnjŶĂēƵũĞ͕
ǎĞǀĚĂŶŽŵƌŽŬƵƐĂǀĂƓĂƓŬŽůĂŶĂƚĞƐƚŽǀĂŶşƀƐŵĂŬŽǀŶĞnjƷēĂƐƚŶŝůĂ͘
Ϭй
ϭϬй
ϮϬй
ϯϬй
ϰϬй
ϱϬй
ϲϬй
ϳϬй
ϴϬй
ϵϬй
ϭϬϬй
/ŶĚŝŬĄƚŽƌŽĚƌĄǎĂƉŽƌŽǀŶĂŶŝĞǀljƐůĞĚŬƵǀĂƓŝĐŚƚŽŚƚŽƌŽēŶljĐŚƀƐŵĂŬŽǀƐ
ǀĂƓŝŵŝǀůĂŸĂũƓşŵŝƀƐŵĂŬŵŝ͘:ĞŽĚǀŽĚĞŶljŽĚƌŽnjĚŝĞůƵƉƌŝĞŵĞƌŶĠŚŽ
ƵŵŝĞƐƚŶĞŶŝĂ;ƉĞƌĐĞŶƚŝůƵͿƚŽŚƚŽƌŽēŶljĐŚƀƐŵĂŬŽǀĂǀůĂŸĂũƓşĐŚƀƐŵĂŬŽǀ͘
,ŽĚŶŽƚĂϱ͕ϱnjŶĂŵĞŶĄƌŽǀŶĂŬĠƵŵŝĞƐƚŶĞŶŝĞ͕ǀLJƓƓŝĞŚŽĚŶŽƚLJnjŶĂŵĞŶĂũƷ
njůĞƉƓĞŶŝĞ͕ŶŝǎƓŝĞnjŚŽƌƓĞŶŝĞ͘
‘†‘–‡‹‡˜ƒæ‡Œæ‘Ž›ǣ
‡†œ‹”‘«žœ‡ƒȂā‹ƒ…‹
‡†œ‹”‘«žœ‡ƒȂ捑Žƒ
‘†‘–‡‹‡˜ƒæ‡Œæ‘Ž›ǣ
†‹ž–‘”ͺ
†‹ž–‘”͹
WƌŝĞŵĞƌŶlj ƉĞƌĐĞŶƚŝů
†‹ž–‘”Ͷ
,ƌƵďĠƐŬſƌĞ
ƌŝĞŵ͘ƉĞƌĐĞŶƚŝůǎŝĂŬŽǀƓŬŽůLJǀDd
www.komparo.sk
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
9
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
10
www.komparo.sk
Ukážky typov testových otázok, ktoré budú použité
v testoch pre štvrtákov
KOMPARO 4 – MatemaƟka, prírodoveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
KOMPARO 4 – MatemaƟka, prírodoveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
3
01 &
04 &
11 15 &
Ktorá stavba je zo siedmich kociek?
Strelec jediného gólu mal na drese štvorciferné ēíslo,
v ktorom boli na mieste stoviek a jednoƟek rovnaké
ēíslice. Ktoré z uvedených ēísel mal na drese?
Pani Svižná vyrobila 24 kraslíc. Z toho treƟnu ozdobila voskom. ŠtvrƟna kraslíc jej cestou na trh praskla.
Malej Janke uletel balón. Brat jej prezradil, že keě bude veűmi vysoko, praskne.
Preēo sa to stane?
A) 747
A)
B)
a) Koűko kraslíc ozdobila voskom?
A) Lebo balón narazí do oblakov.
b) Koűko kraslíc jej cestou prasklo?
B) Lebo v takej výške je veűmi málo vzduchu a balón sa príliš rozƟahne.
B) 4881
C) 3929
12 D) 554
C) Lebo ho zastaví zemská kôra.
Na obrázku je narysovaná kružnica k so stredom S.
C)
D)
Text k úlohám 02 – 06:
05 &
Andrej si chystal referát o plazoch. V ktorej svojej
poznámke sa pomýlil?
S
A) Majú chrbƟcu.
k
02 &
B) Telo majú pokryté pevnou rohovitou kožou.
C) Dýchajú žiabrami.
Koűko milimetrov meria polomer kružnice k?
D) Nemajú stálu telesnú teplotu.
90 m
Koűko vstupeniek sa predalo celkovo?
A) 7307
A) 150 m
13 B) 7207
B) 180 m
Peter urobil tri merania a výsledky zapísal do tabuűky:
C) 6307
C) 240 m
D) 6207
D) 300 m
03 &
06 ,
Ako sa volá meradlo, ktoré použil?
Loptošov prišlo povzbudiƛ 3864 fanúšikov, aptošov
o 421 menej. Koűko fanúšikov mali na zápase aptoši?
Na hlavnej tribúne sedeli iba diváci, ktorí mali na vstupenke ēíslo väēšie ako 2400 a menšie ako 3250. Ktoré
z nasledujúcich vstupeniek boli na hlavnú tribúnu?
14 A) 2624
1. meranie
2. meranie
3. meranie
2) 3002
C) 3443
17 &
Ktorá fotograĮa stromu bola urobená napoludnie?
7N
4N
11 N
A)
B)
C)
D)
Ivo nalial do nádoby vodu s teplotou
20 °C. O koűko stupŸov Celzia ju musí
ohriaƛ, aby voda zaēala vrieƛ?
1) 2088
B) 3233
D) Lebo v takej výške naŸ pôsobí už príliš veűká gravitaēná sila.
16 &
Ihrisko malo tvar obdŰžnika s rozmermi 90 m a 60 m
(obr.). Akú dŰžku mala biela ēiara namaűovaná okolo
ihriska?
60 m
Na futbalový zápas Loptoši – aptoši sa v predpredaji predalo 4853 vstupeniek. Na štadióne tesne pred
zápasom sa predalo 2454 vstupeniek.
5
3) 2999
D) 4278
4) 3301
5) 2505
© (2013/14) EXAM tesƟng ®, spol. s r. o. – www.exam.sk
© (2013/14) EXAM tesƟng ®, spol. s r. o. – www.exam.sk
2
KOMPARO 4 – Slovenský jazyk a literatúra, vlasƟveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
KOMPARO 4 – Slovenský jazyk a literatúra, vlasƟveda a všeobecné študijné predpoklady – forma A
Pozorne si preēítaj ukážku 1 a potom odpovedz na
otázky 31 – 33.
Ukážka 1
(A. Gregušová – Operácia orech a iné dedkoviny,
upravené)
31 &
Preēo sa hlavní hrdinovia z ukážky 1 tešili do starého domu?
A) Lebo v Ÿom bude bývaƛ aj dednožko.
B) Lebo doŸ nemusia vchádzaƛ dvermi.
C) Lebo sa budú maƛ kde osprchovaƛ.
D) Lebo tam deduško pestuje kvety.
32 &
oho sa týka prirovnanie akoby
mal dom ēervené ústa z ukážky 1?
A) Otvorených dverí.
B) Veűkých okien.
C) Kvitnúcich kvetov.
D) Záhrady za domom.
© (2013/14) EXAM tesƟng ®, spol. s r. o. – www.exam.sk
Ku ktorému slohovému útvaru patrí ukážka 1?
A) opis
B) oznam
C) správa
D) rozprávanie
48 ,
50 ,
Ktoré štáty, susediace so Slovenskom, sú na mape
správne vyznaēené?
V ktorých mestách Slovenska sídli krajský úrad?
Poűsko
34 &
V ktorej vete sú správne napísané všetky veűké písmená?
A) Vtom sa z brány vynorila braƟslavēanka teta Rybáriková.
B) Bývam v Dubnici Nad Váhom, hoci som sa narodila na Záhorí.
esko
C) Niektoré planéty Slneēnej Sústavy majú viacero
mesiacov.
2) Maěarsko
4) Ukrajina
Pozorne si preēítaj ukážku 2 a potom odpovedz na
otázky 35 – 38.
Ukážka 2
„Idéééém!“ zakriēala Líza a otvorila oēi. Mimi poűahky nájde, veě na dvore je iba pár miest, kam sa
dá schovaƛ. Napríklad za kontajnery. Nakukla za
ne, Mimi tam nebola. Potom je urēite uēupená pod
schodmi. Mimi sa neskrývala ani tam. A ēo vo výklenku pod balkónom uja Zelinku? Mimi tam nebola. Líza chodila hore-dolu po prázdnom dvore. Vtom
ēosi buchlo, rachlo a zaruēalo: „Uááá!“ Spoza kontajnerov vyskoēila Mimi.
„Mimi, to predsa nie je možné, tam som sa pozerala a nebola si tam.“
„Ale bola,“ zachichotala sa Mimi. Len ju Líza nevidela, aj keě sa musela doširoka otvorenými oēami
pozeraƛ priamo na Ÿu. Mimi cíƟla, ako na Ÿu kamarátka dýcha, a od napäƟa si ohlodávala necht na
pravom palci. Ale nevidela ju. Líze nešlo do hlavy,
ako mohla Mimi prehliadnuƛ. Teraz sa ona schová
tak, že ju Mimi nikdy nenájde!
Maěarsko
1) Poűsko
D) Toto budú Ɵe najkrajšie Vianoce zo všetkých Vianoc!
3) esko
5) Rakúsko
49 ,
Pri ktorých mestách je správne uvedené, aký typ priemyselného podniku sa v Ÿom nachádza?
1) Trnava – automobilka Peugeot
2) Košice – chemický podnik SlovnaŌ
1) Zvolen
2) Košice
Rakúsko
Ukrajina
Starý dom na nás ēakal na samom konci Hrušian.
Bol krásne starodávny. Dve okná do ulice boli dokorán otvorené. Za jedným je veűká kuchyŸoobývaēka,
druhé okno je na spoloēnej spálni našich nepravých
dedkov. Teraz do nej premiestnili posteű aj pre dednožka. Starý dom má ešte jednu malú izbu do dvora
pripravenú pre nás, kúpeűŸu i záchod. Nový dom na
konci záhrady je väēší, no my sme sa tešili do starého. Jednak sme v Ÿom mali bývaƛ prvýkrát a jednak
preto, že má okná veűmi nízko. Dá sa cez ne preskakovaƛ dnu a von. Pod oknami kvitnú deduškove
ēervené ruže – akoby mal dom ēervené ústa. Akoby sa na nás domēek s dokorán otvorenými oēami
usmieval.
33 &
5
3) Trnava
4) Žilina
5) Michalovce
51 Ktoré slovo a meno treba doplniƛ na vyznaēené miesta tak, aby veta bola pravdivá?
V marci 2014 sa na Slovensku konali voűby do funkcie 1) . Víƛazom sa stal 2) .
52 Ktoré mesto treba doplniƛ na vyznaēené miesto tak,
aby text mal zmysel?
patrí medzi najstaršie slovenské mestá. S jej
menom sú spojení aj knieža Pribina, Svätopluk, ēi
sv. Cyril a Metod.
53 &
3) BraƟslava – hutnícky podnik U. S. Steel
Ktorý űudový zvyk sa odohráva na jar?
4) Banská ŠƟavnica – baŸa na ēierne uhlie
A) dožinky
5) Prievidza – baŸa na hnedé uhlie
B) vynášanie Moreny
C) koledovanie Troch kráűov
D) zapaűovanie svieēok na Dušiēky
© (2013/14) EXAM tesƟng ®, spol. s r. o. – www.exam.sk
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
www.komparo.sk
11
Ukážky typov testových otázok, ktoré budú použité
v testoch pre šiestakov (primánov)
4
KOMPARO 6 – MatemaƟka, prírodovedný blok a všeobecné študijné predpoklady – forma A
KOMPARO 6 – MatemaƟka, prírodovedný blok a všeobecné študijné predpoklady – forma A
08 ,
11 ,
14 17 &
Mirka dostala novú encyklopédiu. Nepamätá si presne, koűko má strán, ale vie, že po zaokrúhlení na desiatky je to 1280 strán. Koűko strán môže maƛ encyklopédia?
Mama päƛkrát za deŸ odmerala teplotu chorej Aniēke.
Namerané teploty sú znázornené na teplomeroch:
Matej si pred dovolenkou kúpil plavky za 16,20 €,
potápacie okuliare za 22,90 € a sandále za 29,90 €.
Koűko eur Matej zaplaƟl za nákup?
Peter si vyrobil špeciálnu vodnú pištol, ktorou vie ostriekaƛ
celé okolie (obr.). Z ktorých
otvorov bude voda striekaƛ
najväēším prúdom, keě Peter zatlaēí piest?
°C
1) 1272
34
35
36
37
38
39
40
41
42
34
35
36
37
38
39
40
41
42
2) 1275
°C
3) 1284
4) 1286
°C
34
5) 1287
35
36
37
38
39
41
40
42
15 Nasƛa vystrihla zo štvorēekového papiera písmeno
N (obr.). Každý štvorēek má stranu dlhú 1 cm. Koűko
cenƟmetrov štvorcových má písmeno N?
B
Žiaci mali za úlohu napísaƛ desaƟnné ēíslo, ktoré je
väēšie ako 1,75 a zároveŸ menšie ako 1,8. Ktorí žiaci splnili úlohu správne?
1) Viktor: napísal ēíslo 1,749
2) Monika: napísala ēíslo 1,758
3) Igor: napísal ēíslo 1,7523
4) Nikola: napísala ēíslo 1,82
5) Tomáš: napísal ēíslo 1,796
10 ,
Eva narysovala päƛ rôznych uhlov a odmerala ich veűkosƟ. Ktoré uhly sú ostré?
1) 10°
34
35
36
37
38
39
40
41
A
C
°C
09 ,
5
42
E
D
°C
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Ktoré teploty namerala?
A) Z otvoru C.
1) 38,3 °C
B) Z otvorov A a E.
2) 37,8 °C
C) Z otvorov B a D.
3) 37,4 °C
4) 37,0 °C
5) 36,4 °C
12 ,
Ktoré jednotky premenila Denisa správne?
D) Zo všetkých otvorov rovnako.
16 Eva robila pokusy so slanou vodou. GraĮcky zaznaēila, ako sa mení hmotnosƛ slanej vody v závislosƟ od
jej objemu. Akú hmotnosƛ majú 4 litre slanej vody?
hmotnosƛ
(v gramoch)
1) 325 cm2 = 0,0325 m2
2) 36°
2) 2,8 dm2 = 28 cm2
3) 90°
3) 47,3 m2 = 4730 dm2
4) 108°
4) 642 mm2 = 64,2 cm2
5) 270°
5) 7 ha = 70 000 m2
18 ,
Andrej mal do každého odmerného valca naliaƛ 30 ml
vody. V ktorých prípadoch sa mu to podarilo?
ml
6144
5120
4096
50
ml
100
ml
80
160
30
60
120
20
40
80
3072
ml
100
80
500
400
300
60
2048
200
40
1024
13 ml
200
40
1
2
3
4
5
6
Za 40 rokov zanechalo 147 expedícií na svahoch najvyššej hory sveta 17,8 ton odpadu. Koűko je to kilogramov?
objem
(v litroch)
10
20
1)
2)
40
3)
20
4)
100
5)
© (2013/14) EXAM tesƟng ®, spol. s r. o. – www.exam.sk
© (2013/14) EXAM tesƟng ®, spol. s r. o. – www.exam.sk
4
KOMPARO 6 – Slovenský jazyk a literatúra, spoloēenskovedný blok a všeobecné študijné predpoklady – forma A
6
KOMPARO 6 – Slovenský jazyk a literatúra, spoloēenskovedný blok a všeobecné študijné predpoklady – forma A
45 49 ,
58 62 ,
Napíšte v správnych tvaroch podstatné mená, ktoré
sú v nasledujúcej vete v zátvorkách.
V ktorých vetách sú obe slová zaēínajúce sa na spoluhlásku v napísané správne?
o z uvedeného patrí medzi štátne symboly Slovenskej republiky?
Keě sme prišli bližšie, zbadali sme, že stavbári už
sƟhli v (zem) vykopaƛ hlboké (jama).
1) Viberali len hráēov s požadovanou výškou.
Ako sa volal súd, podűa ktorého bolo možné vyhnaƛ z Atén obēanov,
ktorí ohrozovali demokraciu?
46 Petrova slohová práca sa zaēínala takto:
„Keě nám rodiēia sűúbili, že budeme maƛ psíka, veűmi sme sa potešili. Hűadali sme na internete, až sme
našli stránku psieho útulku. Bobík sa nám páēil na
prvý pohűad. A tak sme sa poŸho vybrali."
Ktorý slohový útvar písal Peter?
47 Ten deŸ sa Janke v škole nepáēil. ítali toƟž báseŸ,
ktorá bola trochu desivá. Na nejaké dievēa v nej bola
uvalená kliatba. BáseŸ bola veűmi smutná a skonēila
sa tragicky. O aký druh básne (žáner) ide?
48 ,
Ktoré slovné spojenia sú napísané správne?
1) s bratovým mobilom
2) za psým obojkom
3) ku kocúrovým hraēkám
4) pod babkiným portrétom
5) s vēelím medom
2) Prekvapeným deƛom z vydliēiek viseli špagety.
3) Na výstave môžete vidieƛ viac než sto fotograĮí.
4) Výraz jeho tváre hovoril, že je vinný.
5) Výskumník si so slávnym kolegom vikal.
50 ,
59 &
4) štátne územie
5) štátny znak
B) Ich život závisel od vôle ich pána.
C) Museli vykonávaƛ aj najƛažšie práce.
1) Zo školy chodím vždy s mladšou sestriēkou.
60 &
4) Z lásky jej daroval prsteŸ s modrým oēkom.
5) Príěme zo žartu z rozdielnymi ponožkami!
51 ,
V ktorých možnosƟach sú slová, z ktorých možno
vytvoriƛ zložené slovo?
Ktorý výrok je pravdivý?
A) Alexandrovi Macedónskemu sa nikdy nepodarilo poraziƛ Perzskú ríšu.
3) pole, ostrov
Ktoré štáty vstúpili do EÚ v roku 2004 spolu so Slovenskom?
1) esko
2) Poűsko
3) Chorvátsko
4) Taliansko
5) Maěarsko
C) V Aténach ženy, deƟ, otroci a cudzinci neboli považovaní za plnoprávnych obēanov.
64 &
D) Milánskym ediktom z roku 313 sa zaēalo prenasledovanie kresƛanov Rimanmi.
Pocit solidarity, sympaƟe, zodpovednosƟ a viny patrí
medzi
A) afekty.
61 ,
4) veűký, mesto
Vyznaē, ktoré pojmy súvisia s obdobím praveku.
5) hora, ležaƛ
1) sƛahovanie národov
2) Moravianska venuša
3) lovci a zberaēi
4) mestské štáty
5) Chammurapiho zákonník
© (2013/14) EXAM tesƟng ®, spol. s r. o. – www.exam.sk
63 ,
B) Sparƛania budovali a zveűaěovali svoj mestský
štát a keě bolo treba, aj bojovali.
1) pravda, podobný
2) uhlie, meraƛ
3) štátna peēaƛ
A) Povinne sa uēili ēítaƛ a písaƛ.
D) Mohli sa sobášiƛ aj so slobodnými obēanmi.
3) Zo susedmi s prízemia vychádzame dobre.
2) štátna hymna
o neplaƟlo o otrokoch v staroveku?
V ktorých vetách sú predložky s, z, so, zo použité
správne?
2) S povzdychom odchádzal s ihriska.
1) štátna vlajka
© (2013/14) EXAM tesƟng ®, spol. s r. o. – www.exam.sk
B) nálady.
C) vyššie city.
D) myšlienkové operácie.
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
12
www.komparo.sk
KOMPARO v otázkach a odpovediach
01
Čo je hlavným cieľom
KOMPARA?
Poskytovať riaditeľom a učiteľom
objek vnu spätnú väzbu o ich vlastnej škole a umožniť školám objekvne porovnanie s inými školami.
Organizátor KOMPARA – spoločnosť EXAM tes ng – nie je inšpekciou, ktorá môže školám všeličo vytýkať, ani zriaďovateľom, ktorý ich
môže finančne trestať, či dokonca
zrušiť. Sú to nezávislí profesionáli,
ktorým ide o kvalitu vzdelávania.
02
Ako dlho školy využívajú KOMPARO?
Už v novembri 2005 písalo prvé testy z matema ky a slovenského jazyka a literatúry viac ako 20 000 deviatakov na 640 základných školách.
03
Čo všetko je súčasťou
projektu KOMPARO?
• pe rio dic ké testovanie žiakov
v kľúčových etapách ich vzdelávacej dráhy
• prieskumy názorov žiakov, rodičov a učiteľov
04
Kedy testovanie prebieha a ktoré predmety testuje?
Žiaci sú testovaní na konci 4. ročníka ZŠ, na konci 6. ročníka ZŠ (resp.
prímy OG), počas 8. ročníka ZŠ
(resp. tercie OG) a počas 9. ročníka ZŠ (resp. kvarty OG). Predmetové testy sú z matema ky, zo slovenského jazyka a literatúry, z vybraných prírodovedných predmetov (okrem deviatakov) a z vybraných spoločenskovedných predmetov (okrem deviatakov).
05
Prečo sú súčasťou
KOMPARA aj testy všeobecných študijných predpokladov (VŠP)?
Výsledok žiaka v teste odráža úroveň jeho vedomos z daného predmetu. Nehovorí však nič o tom, či je
tento výsledok na hranici jeho možnos (s jeho kogni vnou výbavou),
alebo či by jeho výsledky mohli byť
lepšie, keby sa mu dostalo kvalitnejšieho vzdelávania. Porovnanie
výsledkov žiaka v predmetových
testoch s jeho výsledkami v teste
VŠP môže do istej miery dať odpoveď na túto otázku.
Znalosť VŠP žiakov umožňuje
objek vnejšie porovnávať výsledky práce škôl. Školy nezačínajú na
jednej štartovacej čiare, a to ani
z hľadiska úrovne vedomos žiakov v konkrétnych predmetoch, ani
z hľadiska ich VŠP.
06
Prečo sú súčasťou
KOMPARA aj dotazníky pre žiakov, rodičov a učiteľov?
Interné hodnotenie školy by nebolo komplexné, keby obsahovalo len vzdelávacie výsledky žiakov.
Dotazníky používané v KOMPARE
sa zameriavajú na hodnotenie učiva vo vybraných predmetoch, ty-
pické prak ky používané učiteľmi
na hodinách, vzťahy žiakov a učiteľov, nežiaduce javy (stres, šikanovanie, drogy, ...), celkovú klímu školy,
mieru spokojnos so školou, pociťované rezervy, komunikáciu školy
s rodičmi, štýl riadenia školy, vzťahy
v učiteľskom kolek ve atď.
Zostaviť si vlastné kvalitné dotazníky a následne ich odborne vyhodno ť by pre školu nebolo jednoduché. Navyše v internom
prieskume by možno mnohé odpovede boli neúprimné, a teda bezcenné. Riešením je prieskum organizovaný nezávislým subjektom.
07
Ktoré školy sa môžu
zapojiť do KOMPARA?
Zapojiť sa môže každá plnoorganizovaná základná škola a každé
osemročné gymnázium v Slovenskej republike. KOMPARO je otvorené aj školám s iným vyučovacím
jazykom ako slovenským, no všetky testy a sprievodné materiály sú
dodávané iba v slovenskom jazyku.
08
Ako je zabezpečená
objektívnosť a regulárnosť testovania?
Za utajenie testov pred administráciou a za korektné vyhodnotenie výsledkov zodpovedá organizátor KOMPARA – spoločnosť EXAM
tes ng. Za korektný priebeh samotnej administrácie testov zodpovedajú jednotlivé zúčastnené školy.
Dôkladná analýza výsledkov ukazuje, že k podvádzaniu nedochádza. Chýba preň to ž mo vácia: výsledky sa nezverejňujú, takže škole
v prípade neúspechu nehrozí žiadna hanba ani sankcie. Navyše, podvádzaním by škola sama znehodnola inves ciu, ktorú urobila.
www.komparo.sk
09
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
13
Kto je organizátorom
projektu KOMPARO?
Organizátorom projektu KOMPARO je spoločnosť EXAM tes ng. Zúročuje v ňom svoje 21-ročné skúsenos s testovaním žiakov, ktoré
nadobudla a preukázala pri úspešnom realizovaní mnohých veľkých
projektov v oblasti merania výsledkov vzdelávania. EXAM pôsobí v slovenskom školstve od roku
1994 a je dlhodobo lídrom v oblasmerania výsledkov vzdelávania.
Úspešne pripravil a uskutočnil celý
rad veľkých testovaní žiakov, z ktorých najznámejšie sú pilotné testovania MONITOR, ktoré v rokoch
1999 – 2004 realizoval pre ŠPÚ.
Každoročne dodáva testy na prijímacie skúšky viacerým stredným
a vysokým školám. Viac informácií
nájdete na www.exam.sk.
•
10
•
Aký je postoj ministerstva školstva k projektu KOMPARO?
Projekty a aktivity spoločnosti
EXAM tes ng sú verejne dobre známe a ministerstvo školstva o nich
vie. Všetky podrobnos o testovaní KOMPARO sú verejne dostupné
(www.komparo.sk), a teda možno
predpokladať, že aj ministerstvo
školstva je o nich informované do
tej miery, akú považuje za potrebnú. Ministerstvo nikdy pro KOMPARU nevznieslo žiadne pripomienky či výhrady.
•
•
•
11
Ako súvisí KOMPARO
s Testovaním 9 a v čom
je medzi nimi rozdiel?
•
Ide o dva nezávislé projekty.
• Testovanie 9 je oficiálne, štátne, celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka organizované Národným ústavom cer fikovaných
meraní vzdelávania (NÚCEM).
KOMPARO je projekt súkromnej
spoločnos EXAM tes ng.
Testovanie 9 je pre všetky školy
a pre všetkých deviatakov povinné, KOMPARO je pre školy dobrovoľné.
Testovanie 9 sa týka iba žiakov
9. ročníka, v KOMPARE sú testovaní žiaci 4., 6., 8. a 9. ročníka.
Testovanie 9 pozostáva iba z testov, súčasťou KOMPARA sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov a učiteľov.
Výsledky Testovania 9 sú verejné,
výsledky KOMPARA dostávajú iba
zúčastnené školy (až na malú časť
výsledkov, ktoré nemôžu žiadnej
škole uškodiť – viď otázku 17).
Hlavné výsledky Testovania 9 sú
na úrovni žiakov – majú dokonca vplyv na prijímanie na stredné
školy. Hlavné výsledky KOMPARA
sú na úrovni škôl, hoci aj žiaci sa
podrobne dozvedia, ktoré z testovaných oblas zvládli a v ktorých majú rezervy. Pre žiakov nemajú výsledky z KOMPARA žiadne konzekvencie.
Jediný súvis medzi oboma projektmi je v tom, že autori KOMPARA sa snažia prispôsobiť deviatacke testy tej podobe, akú má
Testovanie 9, aby účasť v KOMPARE bola pre žiakov dobrým tréningom na oficiálne testovanie.
12
Je účasť v KOMPARE
pre školy povinná?
Nie, túto službu si dobrovoľne kupujú e školy, ktoré ju považujú za
užitočnú.
Pokiaľ sa riaditeľ školy dobrovoľne rozhodne, že sa jeho škola do
KOMPARA zapojí, môže účasť na
testovaní (resp. pomoc pri organizačnom zabezpečení) prikázať svojim učiteľom. Pokiaľ testovanie financuje škola, môže účasť na testovaní prikázať všetkým žiakom príslušných ročníkov. Ak sa však škola obrá na rodičov a požiada ich
o úhradu účastníckeho poplatku za
svoje de , mali by mať rodičia možnosť sami zvážiť, či sa ich de do
KOMPARA zapoja (viď otázku 23).
13
Koľko škôl sa zapája do
projektu KOMPARO?
Najväčší záujem je o testovanie deviatakov. Na jeseň sa na ňom zúčastnilo 760 škôl. Do testovania
ôsmakov sa zapojilo 422 škôl. Vlani si šiestakov otestovalo 127 škôl
a štvrtákov 256 škôl. Celkovo sa do
niektorého z testovaní KOMPARO
vlani zapojilo 848 základných škôl
a 8-ročných gymnázií. Záujem o dotazníkové prieskumy je nižší, počty
škôl sa pohybujú v desiatkach.
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
14
14
Musí sa škola zapojiť
do všetkých testovaní
KOMPARO počas roka?
Nie, môže si vybrať iba testovania,
o ktoré má záujem. Nemusí testovať žiakov každý rok, môže sa rozhodnúť napríklad pre dvojročný
cyklus. Treba však povedať, že takýto postup nie je op málny. Ak škola chce sledovať a vyhodnocovať
trendy, je pre ňu výhodnejšie zapájať sa do všetkých testovaní, a to so
všetkými žiakmi v príslušných ročníkoch. Máločo prezradí o kvalite
školy toľko ako porovnanie výsledkov jej žiakov v čase, keď boli štvrtákmi, šiestakmi, ôsmakmi a napokon deviatakmi a ež ich porovnanie s celoslovenskou populáciou.
15
Kto rozhoduje o tom,
ktoré triedy školy sa
zapoja do KOMPARA?
Rozhoduje o tom vedenie školy.
Z viacerých dôvodov je však žiaduce, aby sa na testovaní zúčastňovali všetky triedy príslušného ročníka. Jedným z dôvodov je reprezenta vnosť výsledkov pre danú školu.
Zapojenie všetkých tried zároveň
umožňuje vedeniu školy objek vne
ich navzájom porovnať. Pokiaľ škole financie nedovoľujú zapojiť dve
celé triedy po 30 žiakov, je rozumnejšie vybrať z každej triedy náhodne 15 žiakov, než zapojiť iba jednu
z oboch tried.
16
Kedy sa školy dozvedia
výsledky?
Výsledky sú dodávané v dvoch etapách. Asi štyri týždne po testovaní sú na www.komparo.sk sprístupnené výsledky jednotlivých žiakov
(v anonymizovanej podobe, chránené prístupovým heslom – kódom
žiaka). Približne o ďalší mesiac dostávajú školy zásielku s podrobnými
www.komparo.sk
tlačenými výsledkami a „vysvedčeniami” pre jednotlivých žiakov (viď
otázku 19).
v elektronickej podobe (PDF), nie
je problém sprístupniť ich všetkým
učiteľom.
17
19
Kto všetko sa dozvie
výsledky školy?
Výsledky dostáva iba vedenie zúčastnených škôl, aj to iba v anonymizovanej podobe. Jednotlivé školy
v nich figurujú pod kódmi, pričom
každá škola pozná iba vlastný kód.
Takto sa každá škola dozvie, ako je
na tom v porovnaní s inými školami, no nedozvie sa výsledky žiadnej inej školy.
Verejnos dostupné sú iba nasledujúce informácie z každého
testovacieho cyklu: abecedný zoznam všetkých zúčastnených škôl
a abecedné zoznamy 25 % najúspešnejších škôl v každom predmete.
18
Ako optimálne pracovať s výsledkami?
Výsledky testovania sú doručené
vedeniu školy a je na ňom, ako s nimi naloží. Súčasťou výsledkov sú:
• „vysvedčenia” pre jednotlivých
žiakov, ktoré by v každom prípade mali byť rozdané žiakom.
• „vysvedčenia” pre jednotlivé triedy. Tie by sa mali dostať do rúk
učiteľov, ktorí v daných triedach
vyučujú testované predmety.
• celkové „vysvedčenie školy”.
• správa (a CD) s podrobnými výsledkami a analýzami na celoslovenskej úrovni. Tento materiál je
určený najmä vedeniu školy, je
však zaujímavý aj pre predmetové komisie jednotlivých testovaných predmetov.
Za optimálne by sme považovali, keby bola výsledkom KOMPARA
venovaná osobitná porada vedenia, prípadne aj diskusia na porade s celým pedagogickým zborom.
Všetky výsledky dostáva škola aj
Čo všetko sa dozvedia
testovaní žiaci, resp.
ich rodičia? Čím je pre nich
KOMPARO užitočné?
Pri každej testovej otázke sa žiak
dozvie, čo testovala, správnu odpoveď a počet bodov za svoju odpoveď. Ďalej sa dozvie, aká bola jeho
celková úspešnosť v teste (pre každý predmet osobitne) a aký je jeho
výsledok v porovnaní s výsledkami
iných testovaných žiakov – v rámci
celej SR, v rámci žiakov s rovnakou
známkou a v rámci žiakov s rovnakými všeobecnými študijnými predpokladmi.
20
Prečo musia školy za
KOMPARO platiť?
Projekt KOMPARO sa realizuje bez
finančných prostriedkov od štátu,
sponzorov či akýchkoľvek grantov.
Všetky náklady musia preto pokryť
zúčastnené školy. Na jednej strane
je to nevýhoda, pretože niektoré
školy by sa KOMPARA rady zúčastnili, no nedokážu získať potrebné
peniaze. Na druhej strane zaručuje tento model nezávislosť a kon nuitu projektu.
21
Ako môže škola ušetriť na poplatkoch?
Využi m balíka KOMPARO KOMPLET na začiatku šk. roka. Za zvýhodnenú cenu 900 € škola získa:
• otestovanie všetkých štvrtákov,
šiestakov (primánov), ôsmakov
(terciánov) a deviatakov (kvartánov),
• dotazníkový prieskum na II. stupni školy (všetci žiaci, učitelia, rodičia),
• bonus v podobe celoročného
www.komparo.sk
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
15
predplatného mesačníka DOBRÁ
ŠKOLA.
22
Z akých peňazí možno hradiť účasť školy
v projekte KOMPARO?
Školy využívajú na úhradu poplatku
prostriedky získané z asignácie dane (2 %), od rady rodičov, od sponzorov, z grantov, eurofondov a pod.
O uhradenie poplatku ež možno
požiadať rodičov (viď otázku 23).
23
Možno peniaze zbierať od rodičov?
Autori projektu vnímajú KOMPARO
ako službu školám (vedeniu škôl).
Preto predpokladali, že ju školy budú hradiť z vlastných zdrojov (otázka 20). V takom prípade môže vedenie školy žiakom účasť v KOMPARE prikázať a dosiahnuť tak vysokú
reprezenta vnosť výsledkov. V takom prípade si škola môže ponechať testy a následne ich rôzne používať. Mnohé školy však nevedia
uhradiť KOMPARO z vlastných zdrojov. Aby sa mohli zapojiť, zbierajú
peniaze od rodičov.
V prípade žiakov 8. a 9. ročníka sa dá tento postup rodičom zdôvodniť tým, že účasť v KOMPARE je
dobrým tréningom na Testovanie 9,
teda z nej priamo benefitujú aj samotní žiaci. V 4. a 6. ročníku má
však testovanie význam hlavne pre
školu, preto by rodičia mohli voči
plateniu KOMPARA namietať.
Ďalšou nevýhodou je, že ak sa
financovanie prenesie na rodičov,
mala by byť účasť na testovaní dobrovoľná. Potom však nemožno zaručiť účasť celých tried, čo znižuje
výpovednú hodnotu výsledkov.
24
Čo je úlohou školských
koordinátorov projektu KOMPARO?
Dôkladne si preštudovať pokyny
a zorganizovať administráciu testov na škole tak, aby boli splnené
všetky požiadavky na regulárnosť.
25
Kto tvorí testy a dotazníky?
Testy aj dotazníky tvoria špeciálne
zaškolení odborní pracovníci spoločnos EXAM tes ng. Všetky testy
prechádzajú pred použi m v KOMPARE dôkladnou viacnásobnou externou oponentúrou, ktorú robia
skúsení učitelia z praxe.
26
Prečo sú v testoch aj
uzavreté otázky?
Všade vo svete tvoria časť testov pri
veľkoplošných testovaniach uzavreté otázky. Dôvod je časový a finančný – hodnotenie otvorených otázok
je v porovnaní s hodnotením uzavretých otázok veľmi pomalé a drahé. Keby testy obsahovali iba otvorené otázky, musel by byť účastnícky poplatok niekoľkonásobne vyšší
a školy by čakali na výsledky niekoľko mesiacov. Bolo by to však zbytočné, pretože starostlivo vybrané
a správne sformulované uzavreté
otázky sú ež dobrým indikátorom
úrovne zvládnu a učiva.
27
V čom sa líšia testy
z KOMPARA od testov
z Testovania 9?
Pokiaľ ide o 9. ročník, testy KOMPARO sa zámerne veľmi podobajú na Testovanie 9 – testujú rovnaké učivo, obsahujú rovnaký počet
a rovnaké typy otázok, žiaci majú
na ich vypracovanie rovnaký čas
a majú povolené rovnaké pomôcky. Dôvod tejto podobnos je ten,
že KOMPARO má deviatakom slúžiť ako neoficiálna „generálka” na
Testovanie 9.
V ostatných ročníkoch (4., 6., 8.)
sa testy KOMPARO od testov Testovania 9 líšia vo viacerých aspektoch:
• okrem MAT a SJL sa testujú aj ďalšie vybrané predmety,
• používajú sa aj iné formáty otázok,
• testujú sa aj všeobecné študijné
predpoklady,
• testy sú niekedy o čosi náročnejšie ako v Testovaní 9. Nikdy nevybočujú z učiva predpísaného štátnym vzdelávacím programom, len sa ho držia dôslednejšie a nevyhýbajú sa ani náročnejším učivám či typom otázok.
Ak máte ďalšie otázky, napíšte nám
na [email protected]
‘„”±æ‘Ž›«À–ƒŒïDOBRÚ ŠKOLU
09
# !
DOBRÁŠKOLA
DOBRÁŠKOLA
Známky alebo slovné hodnotenie?
90#6:
;/"
!""#
Navštívili sme "
*
$
%"&
'
<"7"
()
$&*3=;4
#*
0">
!@
10
ƵƓĂŶKŶĚƌƵƓĞŬ
Cena 1,30 €
9 771338 033008
snjĚĞůĂŶŝĞũĞŶĂũůĞƉƓşůŝĞŬƉƌŽƟŵĂŶŝƉƵůĄĐŝŝ͘
www.casopisdobraskola.sk
Cena 1,30 €
Foto: Peter Ertl
www.casopisdobraskola.sk
09
Foto: Peter Ertl
9 771338 033008
10
!
sĞĚŽŵŽƐƟnjşƐŬĂŶĠŶĂnjĄŬůĂĚĞĚŽŶƷƚĞŶŝĂƐĂŶĞƵĚƌǎŝĂǀŵLJƐůŝ͘
$ !
—
Š—놑
Rozhovor s novým ministrom školstva
,%
*
!
-
""&7#"
,#
0"
A*""
9"
"
*
A"
"
B&0"
ž–‹…
˜ž˜”
./0 1""23
!4
5
$"56
," "7087
02
DŝůĂŶ,ĞũŶlj
03
# !
Cena 1,30 €
9 771338 033008
hēŝƚĞűƐŝŵƵƐşƐĂĚŶƷƛ͕ĂďLJũĞŚŽǎŝĂĐŝŵŽŚůŝǀƐƚĂƛ͘
www.casopisdobraskola.sk
Cena 1,30 €
9 771338 033008
Foto: Peter Ertl
www.casopisdobraskola.sk
01
Foto: Peter Ertl
ŝĂŬĂŶĞnjĂƵũşŵĂ͕ēŽƵēŝƚĞűǀŝĞ͕
ŬljŵŶĞǀŝĞ͕ǎĞƐĂŽŶĞŚŽƵēŝƚĞűnjĂƵũşŵĂ͘
DOBRÁŠKOLA
B
"
"*
=C
B
"
"*
=C3=;4
D
'6@""
@"#*# G
#&#
*
@*"@
*6&
@"#*#9E.0F
$/"
$"&
"
<6!""
($0
H%*
#
04
Cena 1,30 €
d͘^͘ůŝŽƚ
9 771338 033008
DƷĚƌŽƐƛƐĂƐƚƌĄĐĂǀŽǀĞĚŽŵŽƐƟĂĐŚ͕
ǀĞĚŽŵŽƐƟƐĂƐƚƌĄĐĂũƷǀŝŶĨŽƌŵĄĐŝĄĐŚ͘
www.casopisdobraskola.sk
Cena 1,30 €
9 771338 033008
Anjelika vyrobila pani Anna Kešerüová
www.casopisdobraskola.sk
03
Foto: Peter Ertl
:͘͘DĂdžǁĞůů
04
% # !
DOBRÁŠKOLA
”‡–‘•ï˜eƒŒ–‹‡–‘”—„”‹›ǣ
WůĂƚſŶ
01
02
DOBRÁŠKOLA KDOBR
A
Š OLA ÁŠKOL
Á
R
Ǩ
ƒ
B
DO
«‡‹
" # !
‡†ØŽ‡ā‹–±‘˜æ‡–‘˜‡†‹‡ëǤ
Je potrebné ˜›Œƒ†”‹ë•˜‘Œžœ‘”Ǥ
Je dobré o problémoch †‹•—–‘˜ƒëǤ
‡’”ÀŒ‡±…À–‹ëǡā‡‹‡•–‡•ƒ‹Ǥ
‡—ā‹–‘«±‡…Šƒë•ƒ‹æ’‹”‘˜ƒë†”—Šý‹Ǥ
ĞƌƐƚǀljǀŝĞƚŽƌ͕ŬƚŽƌljnjĂǀŝĂůƐŶŽǀljŵŵŝŶŝƐƚƌŽŵ͕
ƐƚĂēŝƛŶĞďƵĚĞ͘EĂƓĞƓŬŽůƐƚǀŽƉŽƚƌĞďƵũĞƵƌĂŐĄŶ͘
:ƵƌĂũ,ŝƉƓ
Ƿ‘’‹ƒ–‹…Š”‘‘…Šï•‹Ž‹ƒž•ƒ†æ‡‡«À–ƒŒïƒ˜‹ƒ…ƒ‘;ͶͶ捑Žž…ŠǤ‡”À‡ǡā‡ƒŒŽ‘˜‡•‘Øā‡ƒë†‘„”± 捑Ž›ǡ ƒ …Š…‡‡ „›ë ‹æ’‹”ž…‹‘—
ƒ’‘‘…À‘’”‡–ý…Šǡ–‘”À–‘—
˜‡”‹ƒ•ƒ‹Ǥdz
”ǤŽƒ†‹À”—”Œƒ
汈”‡†ƒ–‘”
‘œŠ‘˜‘”•‘œƒ—ŒÀƒ˜‘—‘•‘„‘•ë‘—
X—–‘«ý’”À„‡Šœ‘捑Ž•±Š‘’”‘•–”‡†‹ƒ
Xæ’‹”ž…‹ƒ‘†‘Ž‡‰‘˜ȋ‡–‘†‹…±ž‡–›Ȍ
Xƒæ‹—«‹–‡Ž‹ƒ
Xƒƒ’”‘–‹
X‡’ž«‹•ƒž
X‘„”±–‹’›
X,À•Ž‘ƒœƒ›•Ž‡‹‡
X‘œ‘”—Š‘†±›æŽ‹‡›
X”‡†•–ƒ˜—Œ‡‡Dz‹±dz捑Ž›
X–žœ›’”‡æ’‡—Žƒ–‘˜
X—”ˆ—Œ–‡•ƒ‹
X‹‡‡‘˜æ‡–‘
X‡†ƒ‰×‰˜‰ƒŽ±”‹‹
X‡Íž’”‡•–ž˜ƒȋŠ—‘”Ȍ
X
‹ƒ†‹–‡Ž‹ƒ ‘Šý…Š æØŽ ’‘…Š‘’‹Ž‹ǡ ā‡ DOBRÁ eŒ‡˜‹ƒ…‡āŽ‡«ƒ•‘’‹•Ǥ‡–‘ƒŒ
頋ý•’Ø•‘„ǡƒ‘‘–‹˜‘˜ƒëǡ‹æ’‹”‘˜ƒë
ƒ ˜œ†‡Žž˜ƒë —«‹–‡Í‘˜ ƒ œ˜›æ‘˜ƒë –ƒ ˜ƒǦ
Ž‹–— 捑Ž›Ǥ Œ ’”‡–‘ ˜›†ž˜ƒ‡ — ƒā†±—
«À•Ž— ‘•‘„‹–ý ’”ƒ…‘˜ý Ž‹•– ’”‡ —«‹–‡Í‘˜
•ïŽ‘Šƒ‹œƒ‡”ƒý‹ƒ‘†„‘”ý”ƒ•–Ǥ
‡‘ā‘ž•’‘†’Žƒ–‹ëǡƒŽ‡‘ā‘•‹ž•’”‡†’Žƒ–‹ëǨ
DOBRÁ ŠKOLA nie je distribuovaná zadarmo. Niektoré školy dostanú v rámci propagácie Œ‡†‘«À•Ž‘œƒ
rok. ž•…Š…‡–‡«À–ƒë’”ƒ˜‹†‡Ž‡ǡ’‘ïƒ‡˜ž
˜ýŠ‘†±Š”‘ƒ†±’”‡†’Žƒ–±Ǥ‡†‘–Ž‹˜…‹Øā—
‘†‘„‡”ƒële˜–Žƒ«‡‡ŒƒŒ‡Ž‡–”‘‹…‡Œ
podobe. Informácie o predplatnom nájdete na
™™™Ǥ…ƒ•‘’‹•†‘„”ƒ•‘ŽƒǤ•
Download

KOMPARO - Pomocník dobrých škôl