PODROBNOSTI O TESTOVANÍ
8. NOVEMBRA 2012
ČO JE TO KOMPARO?
NESTAČÍ TESTOVANIE 9?
ČO SA NEDOZVIETE,
AK SA NEZAPOJÍTE...
KTO ORGANIZUJE KOMPARO? UKÁŽKY TESTOVÝCH ÚLOH
ČÍM VÁS KOMPARO
PREKVAPÍ TENTO ROK?
PENIAZE – VEČNÝ PROBLÉM! AKO SA PRIHLÁSIŤ
KOMPARO
POMOCNÍK DOBRÝCH ŠKÔL
KOMPARO
SEPTEMBER 2012
O troch druhoch testovaní
D
ovoľte mi stručne porovnať tri
druhy testovaní, ktoré majú
slovenské školy k dispozícii.
Prvým druhom je „testovanie
vo vlastnej réžii”. Riaditeľ rozhodne, uloží učiteľom vytvoriť testy, tie
sú následne zadané a vyhodnotené. Výhody: je to lacné (ak nerátame čas učiteľov), dá sa to urobiť kedykoľvek a testy môžu presne odrážať, čo sa na škole učí. Nevýhody:
testy sú občas nekvalitné a nie je
možné porovnanie výsledkov s výsledkami iných škôl. Ak je škola príliš nenáročná, aj testy budú málo
náročné a výsledky to neodhalia.
Druhým druhom sú oficiálne
testovania nariadené „zhora”. Sem
spadajú maturitné testy, Testovanie
9 a iné „kontrolné” testy nariadené inšpekciou či zriaďovateľom. Výhody: sú zadarmo, občas umožňujú
porovnanie výsledkov rôznych škôl.
Nevýhody: škola si nemôže vybrať,
či sa na testovaní zúčastní, výsledky môžu byť použité „proti škole”.
Ak obava zo zlých výsledkov vedie
žiakov a učiteľov k podvádzaniu, výsledky sú v podstate bezcenné.
Tretím druhom sú nezávislé testovania typu KOMPARO. Výhody:
školy sa zapájajú dobrovoľne, výsledky sa dozvedá iba vedenie školy
(nehrozia sankcie), je možné podrobné objektívne porovnanie školy
so stovkami iných škôl. Nevýhody:
za službu sa platí.
³³Vladimír BURJAN
Kvalitu vzdelávania treba sledovať
O
kvalite škôl sa dnes veľa hovorí,
skutky sú však dôležitejšie ako
slová. Aj preto je dobrou správou,
že stovky základných škôl a osemročných gymnázií sú už ôsmy rok
dobrovoľne zapojené do evaluačného projektu KOMPARO. V tomto
roku ich čaká viacero noviniek.
Nik (ani organizátori KOMPARA)
netvrdí, že testami je možné odmerať všetko a že ich výsledky by mali byť jediným a rozhodujúcim me-
radlom kvality školy. Napriek tomu
netreba na tieto nástroje rezignovať, nakoľko môžu byť zdrojom cennej spätnej väzby pre učiteľov a vedenie školy.
Na rozdiel od iných projektov,
KOM­­PARO nie je jednorazovým
testom, ale dlhodobým sledovaním. Umožňuje tak posudzovať vývoj žiakov (a školy) v čase. Žiaci sú
testovaní na vstupe na II. stupeň
(pôvodne na začiatku 5. ročníka, po
Najbližšie testovanie už 8. novembra 2012!
KOMPARO štartuje v tomto školskom roku testovaním žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, tercie a kvarty OG, ktoré sa uskutoční
8. novembra. Podrobnosti sa dozviete na ďalších stranách.
Ak sa chcete zúčastniť, prihláste sa do 5. októbra.
2
novom už na konci 4. ročníka), na
konci 6. ročníka, v 8. ročníku a v 9.
ročníku (výstupné testovanie).
Nezávislá interná a externá evaluácia škôl je celoeurópskym trendom a skôr či neskôr sa udomácni
aj v našom školskom systéme. Čím
skôr si školy na túto formu spätnej
väzby zvyknú, tým lepšie budú ich
šance v „konkurenčnom boji” s inými školami v okolí.
Základná škola na Lachovej ulici
v Bratislave je jednou zo škôl, ktoré sú do projektu zapojené od roku
2005. Jej riaditeľ, Mgr. Gustáv Nagy, to vidí takto: „Zo začiatku sme
KOMPARO vnímali najmä ako vhod-
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
nú prípravu de­viatakov na Testovanie 9. Postupne sme v ňom však objavili silný pe­da­gogický nástroj. Učiteľom napríklad pomáha pri „nastavovaní“ internej klasifikácie. Pre vedenie školy je zasa užitočné, keď
nám externá, nezávislá autorita pravidelne nastaví objektívne zrkadlo.”
Toľko hlas z praxe. Potvrdzuje, že rozhodujúci je postoj vedenia školy. A nie peniaze, hoci z úst
mnohých riaditeľov zaznieva, že
„projekt je dobrý, ale naša škola
naň nemá peniaze”. Vysoký počet
každoročne zapojených škôl ukazuje, že kde je vôľa, tam sa nájde aj
cesta...
www.komparo.sk
Nech už sa roz­hodnete akokoľvek,
prajem Vám úspešný školský rok. Aj
keď všetci spoločne tušíme, že ani
tento ešte nebude ľahký...
RNDr. Vladimír BURJAN
riaditeľ spoločnosti
EXAM testing, spol. s r. o.
Čo je KOMPARO a ako slúži školám?
S
tručne (a trochu príliš učene) by sme mohli povedať, že
KOMPARO je systém periodickej,
nezávislej, externej eva­luá­cie škôl.
Pozrime sa na túto „definíciu” bližšie, pekne slovo za slovom:
KOMPARO – latinské sloveso
com­pare má niekoľko významov,
okrem iného aj „navzájom porovnávať“. Bolo použité v názve projektu, pretože KOMPARO naozaj je
o rôznych formách porovnávania.
systém – KOMPARO nie je jednorazovou akciou, ale premysleným kontinuálnym systémom.
periodickej – jednou z hlavných
predností KOMPARA je, že testovania a dotazníkové prieskumy sa konajú opakovane v pravidelných časových intervaloch, čo umožňuje
sledovať zmeny, vývoj a trendy.
nezávislej – organizátor KOMPA­
RA (spoločnosť EXAM testing) nie
je v žiadnom vzťahu k zúčastneným
školám ani k štátnym inštitúciám,
ktoré zodpovedajú za kvalitu nášho
vzdelávacieho systému. To umožňuje nastavovať školám zrkadlo celkom objektívne a nezaujato.
externej – hodnotenie vzdelávacích výsledkov v tomto prípade nerobí škola sama, ale uskutočňuje ho
externý subjekt. Ten nemá záujem
na tom, aby výsledky jednotlivých
škôl akokoľvek zlepšoval či zhoršoval. Je objektívnym, nestranným
pozorovateľom.
evaluácie – toto cudzie slovo
sa do slovenčiny najčastejšie prekladá ako „vyhodnotenie, zhodnotenie, posúdenie”. A presne o to
v KOMPARE ide. Jeho organizátori dodávajú školám bohaté súbory
dát (rebríčky, tabuľky, grafy, štatistiky...), z ktorých možno vyčítať veľa o tom, ako sa jednotlivým školám
darí napĺňať svoje ciele.
Načo KOMPARO?
Školy, ktoré chcú poskytovať kvalitné vzde­lanie, potrebujú vhodné nástroje umožňujúce objek­tívne posúdiť, do akej miery sa im to darí.
Vo vyspelých krajinách preto už dlhé roky fungujú rôzne systémy externej evaluácie výsledkov vzdelávania. Tie poskytujú školám, rodičom i žiakom cennú spätnú väzbu
a sú dôležitým doplnkom internej
evaluácie, ktorú si robia školy samotné. Na Slovensku takýto systém dlho chýbal. Keďže spoločnosť
EXAM testing má v oblasti testovania žiakov bohaté skúsenosti, rozhodla sa takýto nezávislý evaluačný systém vytvoriť a v roku 2005
ho pod názvom KOMPARO spustila.
Užitočné porovnania
Ako už bolo povedané, KOMPA­RO
je o rôznych formách porovnávania:
ӹӹ o porovnávaní skutočne dosiahnutej úrovne vedomostí žiakov
školy s cieľmi, ktoré si škola stanovila, resp. ktoré stanovil štát,
ӹӹ o porovnávaní úrovne vedomostí
žiakov školy s úrovňou vedomostí žiakov z iných škôl,
ӹӹ o porovnávaní úrovne vedomostí žiakov školy v rôznych bodoch
ich vzdelávacej cesty (na začiatku, v priebehu a v závere štúdia na
danom vzdelávacim stupni).
www.komparo.sk
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
Vďaka testom a dotazníkom KOM­
PA­RO možno porovnávať aj
ӹӹ výsledky dosahované v jednotlivých paralelných triedach, resp.
rôznymi učiteľmi,
ӹӹ výsledky dosahované rôznymi
metódami,
ӹӹ výsledky externých testov s internou klasifikáciou žiakov a na základe toho upraviť („kalibrovať“)
školský systém hodnotenia.
šie ako výsledky žiakov iných škôl,
Nástroje KOMPARO poskytujú
ӹӹ školám objektívny doklad o kvalite, ktorý môžu verejne prezentovať. Ak sú výsledky dobré, zlepšujú imidž školy a prilákajú uchá­
dzačov,
ӹӹ učiteľom obraz o tom, ako zvládli žiaci jednotlivé učivá, kde sú výsledky ich žiakov lepšie, resp. hor-
ӹӹ vedeniu školy podklad na hodnotenie dopadov a efektov rôznych
zmien a opatrení.
Ako prebieha evaluácia?
KOMPARO pozostáva počas šk. roka z piatich samostatných modulov. Štyri z nich predstavujú testovanie žiakov v kľúčových bodoch
vzdelávacej dráhy: na vstupe, po-
Čo sa školy o sebe dozvedia?
K
aždá zúčastnená škola dostáva
podrobnú správu o výsledkoch
každého testovania, resp. dotazníkového prieskumu. Okrem materiá­
lu s celoslovenskými výsledkami
dostáva škola aj svoj vlastný individualizovaný materiál, ktorý je
akým­si jej podrobným „vysvedčením”. Výsledky sú prezentované na
úrovni jednotlivých žiakov, na úrovni tried a na úrovni škôl.
mi testovanými subjektmi (použitím percentilu),
ӹӹ porovnanie v rámci subjektov
s rovnakou úrovňou všeobecných
študijných predpokladov,
ӹӹ prehľad tematických celkov (častí učiva), ktoré zvládol žiak / trieda / škola lepšie, resp. horšie ako
ostatní.
Pre každý testovaný subjekt (žiak /
trieda / škola) je v správe uvedený:
Súčasťou výslednej správy sú aj štatistické údaje o použitých testoch.
ӹӹ počet bodov (priemer) získaný
v jednotlivých ob­lastiach,
Kto všetko má prístup
k výsledkom?
ӹӹ percentuálna úspešnosť,
ӹӹ porovnanie výsledkov s ostatný-
Organizátori projektu KOMPARO
zaručujú všetkým zúčastneným
školám, triedam i žiakom diskrétnosť. Verejne dostupné sú iba na-
3
čas štúdia a na výstupe z jednotlivých stupňov vzdelávania. Jeden
modul je venovaný prieskumu názorov žiakov, rodičov a učiteľov na
obsah vzdelávania, formy a metódy
vyučovania, klímu školy...
O tom, aké moduly budú súčasťou KOMPARA v tomto školskom
roku, si môžete urobiť predstavu
na základe tabuľky na strane 4.
Súčasťou väčšiny testov KOM­PA­
RO sú aj otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady, ktoré umožňujú posúdiť, do akej miery využívajú jednotlivé školy intelektuálny potenciál svojich žiakov.
Škola sa nemusí zúčastniť na
všetkých moduloch počas roka,
môže si vybrať iba niektoré podľa vlastných potrieb. Najväčší prínos z projektu však majú tie školy,
ktoré sa zapoja do všetkých. Získajú tak možnosť porovnávať výstu­py
so vstupmi a sledovať vývoj v čase.
?
?
?
?
sledujúce informácie:
abecedný zoznam zúčastnených škôl a abecedné zoznamy 25 %
najúspešnejších škôl v každom
testovanom predmete. Zverejnenie týchto údajov pomáha školám
zvyšovať ich prestíž a prilákať viac
uchádzačov. Pokiaľ škola nedá organizátorom súhlas, žiadne ďalšie výsledky nebudú odtajnené ani
poskytnuté tretej osobe (ani ostatným zúčastneným školám). Vo výsledkových správach sú uvádzané
iba kódy škôl. Na základe znalosti vlastného kódu môže každá škola porovnať svoje výsledky s inými
školami, nedozvie sa však výsledky
inej konkrétnej školy.
?
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
4
www.komparo.sk
KOMPARO v školskom roku 2012/13
Modul
Termín
Ročník
Nástroje
Obsah
ZŠ-T-8
08. 11. 2012
8. ZŠ a tercia
Testy
prírodovedný blok,
spoločenskovedný
blok, VŠP
Priebežné testovanie + príprava
na Testovanie 9.
ZŠ-T-9
08. 11. 2012
9. ZŠ a kvarta
Testy
M, Sj
(ako v Testovaní 9)
Výstupné testovanie na konci ZŠ
+ generálka na Testovanie 9.
ZŠ-D-ZRU
marec 2013
II. stupeň ZŠ
a gymnáziá
Dotazníky
dotazníky pre žiakov
a rodičov
Prieskum názorov žiakov a rodičov na
obsah vzdelávania, formy a metódy
vyučovania, klímu školy...
Výstupné testovanie na konci I. stupňa resp. vstupné testovanie na začiatku II. stupňa. Možno použiť namiesto
konco­ročných testov.
Priebežné testovanie. Možno ho po­
užiť namiesto koncoročných testov.
ZŠ-T-4
máj 2013
4. ZŠ
Testy
M, Sj, VŠP, prírodoveda a vlastiveda
ZŠ-T-6
máj 2013
6. ZŠ a príma
Testy
prírodovedný blok,
spoločenskovedný
blok, VŠP
Poznámka
Čo je v KOMPARE nové?
O
rganizátori KOMPARA sa snažia
postupne zdokonaľovať meracie nástroje (testy a dotazníky),
správy s výsledkami, ako aj samotnú organizáciu projektu. Vlani sme
urobili viacero zmien, ktorých zavádzanie bude pokračovať aj v tomto školskom roku. Pre istotu ich tu
opäť pripomenieme:
ӹӹ Do KOMPARA sa môžu zapájať aj
osemročné gymnáziá. Testy pre
šiestakov môžu písať aj primáni,
testy pre ôsmakov terciáni a testy
pre deviatakov kvartáni. Do dotazníkového prieskumu sa môžu
zapájať aj gymnáziá.
ӹӹ Mení sa časový harmonogram:
na jeseň (november) budú vždy
testovaní ôsmaci a deviataci, na
jar (máj) budú testovaní štvrtáci
a šiestaci.
ӹӹ Vo 4., 6. a 8. ročníku sa rozširuje okruh testovaných oblastí: k slovenskému jazyku, matematike a všeobecným študijným
predpokladom pribudli otázky
z bloku prírodovedných a bloku
spoločenskovedných predmetov (vo 4. ročníku ide o prírodovedu a vlastivedu). Testy pre deviatakov budú aj naďalej pokrývať iba slovenčinu a matematiku,
aby bola zachovaná ich maximálna podobnosť s testami oficiálneho Testovania 9.)
ӹӹ Vo 4. a 6. ročníku sa rušia odpo­
veďové hárky – žiaci svoje odpovede vyznačujú a píšu priamo
do testov. Je to pohodlnejšie nielen pre nich, ale aj pre učiteľov
– zjednoduší sa tým rozdávanie
a zbieranie dokumentov počas
administrácie. Ôsmaci a deviataci
naďalej vyznačujú odpovede do
osobitných odpoveďových hárkov, aby si postup nacvičili pred
Testovaním 9.
ӹӹ Zrušenie odpoveďových hárkov
(4. a 6. ročník) umožňuje roz­­šíriť
typy používaných otázok a úloh.
ӹӹ Súčasťou KOMPARA budú opäť
aj dotazníky pre žiakov a ich ro­
dičov.
ӹӹ Školy majú možnosť objednať si
cenovo výhodný balík KOMPARO
KOMPLET, ktorý obsahuje aj bezplatný bonus: ročné predplatné
časopisu DOBRÁ ŠKOLA.
Novinky v kocke
ˆˆ ôsmaci a deviataci na jeseň,
štvrtáci a šiestaci na jar
ˆˆ účasť 8-ročných gymnázií
ˆˆ pribudli spo­ločenskovedné
a prírodovedné predmety
ˆˆ nové typy otázok
ˆˆ zrušené odpoveďové hár­ky
pre žiakov 4. a 6. ročníka
ˆˆ dotazníkový prieskum
ˆˆ výhodný balík KOMPLET
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
www.komparo.sk
5
Nestačí Testovanie 9? Treba ďalšie testy?
Š
kolám, ktoré majú záujem o skutočnú, dôkladnú evaluáciu, Testovanie 9 väčšinou nestačí. Z hľadiska potrieb škôl má totiž viaceré nedostatky:
1) Koná sa iba v závere vzdelávacieho cyklu. Ide teda o meranie na
výstupe, pričom nie sú k dispozícii
žiadne dáta o úrovni žiakov na vstupe. Posudzovanie výsledkov práce
škôl iba na základe výstupov môže
byť skreslené a neobjektívne.
2) Súčasťou Testovania 9 nie je
zisťovanie všeobecných študijných
predpokladov žiakov. Prax však
ukazuje, že školy dostávajú na vstupe žiakov, ktorých predpoklady na
úspešné zvládnutie ďalšieho štúdia
sú veľmi rozdielne. Výsledky Testo-
vania 9 nehovoria nič o tom, ako
jednotlivé školy využili východiskový potenciál svojich žiakov.
3) Školy dostávajú ako výstup z Testovania 9 málo údajov. Tie sú navyše nedostatočne
personalizované – ide zväčša o všeobecné výsledky na úrovni systému. Ich vy­užiteľnosť pre auto­eva­
luá­ciu škôl je preto pomerne obmedzená.
4) Testovanie 9 neposkytuje
žiadne informácie o názoroch a postojoch žiakov, rodičov, učiteľov.
KOMPARO rieši všetky štyri uvedené problémy: 1) testovanie žiakov
prebieha vo viacerých kľúčových
bodoch vzdelávania (na vstupe,
priebežne, na výstupe), 2) jeho súčasťou sú aj testy študijných predpokladov umožňujúce merať všeobecný študijný potenciál žiakov,
3) školy dostávajú personalizované
správy s množstvom užitočných dát
a informácií, 4) súčasťou KOMPARA
sú aj dotazníkové prieskumy medzi
žiakmi, rodičmi a učiteľmi.
Ako navzájom porovnávať výsledky škôl?
P
osudzovanie výsledkov práce
škôl iba na základe merania výstupov môže byť skreslené a neobjektívne. Neberie totiž do úvahy
„štartovaciu pozíciu” škôl. Nedokáže merať pridanú hodnotu, ani to,
ako jednotlivé školy využili východiskový potenciál žiakov. Pokúsime
sa to názorne ilustrovať:
Úroveň
žiakov
Úroveň žiakov
navstupe
vstupe
na
Úroveň
žiakov
Úroveň žiakov
na výstupe
na výstupe
Škola A
Škola B
Ak uskutočníme iba meranie na výstupe, podľa umiestnenia v rebríčku sa bude škola A javiť lepšia ako
škola B. Keby sme však mali k disÚroveň žiakov
na vstupe
Úroveň žiakov
na výstupe
Škola A
pozícii aj údaje o úrovni žiakov na
vstu­pe, hodnotenie by vyzeralo
inak. Zistili by sme, že škola B mala
na vstupe žiakov, ktorých aktuál­ne
vedomosti (a možno aj všeobecné
študijné predpoklady) boli podstatne horšie ako v prípade školy A, avša­k kva­litnou pedagogickou prácou
po­sunula svojich žiakov z „chvosta”
rebríčka niekam do stredu. Naopak
škola A iba ťažila z výbornej vstupnej úrovne svojich žiakov a menej
kvalitnou starostlivosťou spôsobila
ich relatívny pokles v rebríčku. Napriek tomu jej žiaci pri výstupnom
testovaní dopadli lepšie ako žiaci
školy B. Ktorá z týchto dvoch škôl
je v skutočnosti lepšia?
Ak teda chceme hodnotiť a posudzovať úroveň vzdelávania na
jednotlivých školách podľa výsledkov celoplošných testovaní, je potrebné žiakov testovať nielen na
vý­stupe, ale aj na vstu­­pe na prís-
Úroveň žiakov
na vstupe
Úroveň žiakov
na výstupe
lušný stupeň vzdeláva­nia. Na základe výsledkov vstupných testov
Škola A
by bolo možné vyšpecifikovať
skupiny škôl, ktoré začínajú zhruba na
rovna­kej štartovacej čiare, čo sa týka ak­tuál­nej úrov­ne vedomostí
žiaŠkola B
kov a ich študijných predpokladov.
V rámci takto vytvorených skupín
škôl by potom malo zmysel porovnávať úroveň výstupov:
Úroveň
žiakov
Úroveň žiakov
navstupe
vstupe
na
Úroveň
žiakov
žiakov
na Úroveň
výstupe
na výstupe
Škola A
Škola B
V takomto prípade by asi nikto nespochybnil lepšiu pedagogickú prácu učiteľov školy A.
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
6
www.komparo.sk
Podrobnosti o testovaní ôsmakov (terciánov),
ktoré sa uskutoční 8. novembra 2012
Testovanie ôsmakov (terciánov) je
z hľadiska cieľov KOMPARA veľmi
dôležité, nakoľko vytvára možnosť
neskoršieho porovnávania výsledkov žiakov s ich východiskovou pozíciou. Zároveň ide o priebežné testovanie. Naviac testovanie ôsmakov môže byť pre nich prvou prípravou na oficiál­ne Testovanie 9.
Ďalej uvádzame podrobnú špecifikáciu nadchádzajúceho testovania
ôsmakov (terciánov):
Testované oblasti
Testovanie sa zameria na tieto oblasti: prírodovedný blok (M, F, Ch,
B, G-fyzická), spoločenskovedný
blok (Sj, De, On, G-hospodárska)
a všeobecné študijné predpoklady.
Testované učivo
Otázky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry budú vychádzať z učebníc pre reformný
5. – 7. ročník ZŠ, otázky z ostatných
predmetov z učebníc pre reformný
7. ročník.
Otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady budú testovať také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité
z hľadiska školskej úspešnosti. Po-
dobné typy otázok sú bežne používané aj v zahraničných testoch.
Prvá časť otázok bude zameraná
najmä na analytické myslenie, logické myslenie a prácu s dátami.
Druhá časť otázok bude zameraná
na slovnú zásobu a čítanie s porozumením.
Počet a skladba testov
Každý žiak bude písať dva testy
(s prestávkou).
Prvý test bude obsahovať otáz­
ky z prírodovedného bloku a prvú
časť otázok testujúcich všeobecné
študijné pred­poklady.
Druhý test bude obsahovať
otázky zo spoločenskovedného bloku a druhú časť otázok testujúcich
všeobecné štu­dijné pred­poklady.
Testy budú dodané v dvoch formách A, B. Tie sa budú od seba líšiť poradím otázok a ponúknutých
možností.
Typ otázok
V testoch budú použité dva základné typy otázok:
1) uzavreté otázky s výberom odpovede (žiak má spomedzi štyroch
ponúknutých odpovedí vyznačiť
jednu správnu),
8
2) krátke otvorené otázky (žiak píše odpoveď vlastnými slovami).
Čas na vypracovanie testov
Na vypracovanie každého testu budú mať žiaci 60 minút čistého času.
Pomôcky
Predpísané (nutné): písacie potreby, povolené (nie nutné): kalkulačky, rysovacie potreby, zakázané: Pravidlá slovenského pravopisu, učebnice, slovníky, tabuľky so
vzorcami, zošity, mobily...
Spôsob vyznačovania odpovedí
Žiaci dostanú ku každému testu
odpoveďový hárok, do ktorého budú tlačeným písmom vpisovať odpovede na otvorené otázky a krížikmi vyznačovať odpovede na uzavreté otázky.
Spôsob identifikácie žiakov
Žiaci sa budú identifikovať samolepiacimi štítkami s čiarovými kódmi, ktoré
dostanú od organizátorov. Vo zverejnených výsledkoch testovania budú uvedené iba kódy žiakov a kódy škôl. Organizátori tak neprídu s menami žiakov
do styku. (Hoci je takýto postup pre školy menej pohodlný, je nutný vzhľadom
na Zákon o ochrane osobných údajov.)
Podmienky účasti na testovaní ôsmakov (terciánov)
Do testovania ôsmakov (terciánov) sa môže zapojiť každá základná škola alebo 8-ročné gymnázium s vyučovacím jazykom
slovenským. Podmienkou je vyplnenie on-line prihlášky v stanovenom termíne, uhradenie účastníckeho poplatku (viď str. 8) a dodržanie všetkých pokynov, aby bola
zaručená objektívnosť výsledkov
testovania. Účasť na testovaní je
pre školy dobrovoľná, rozhoduje
o nej vedenie školy.
Aby bola zabezpečená dostatočná spoľahlivosť výsledkov na
úrovni tried, musia školy prihlasovať kompletné triedy 8. ročníka (tercie). V každej prihlásenej
triede musia testy písať všetci
žiaci.
Ak testovanie absolvuje menej
ako 75 % žiakov triedy (pre absen-
ciu v deň testovania), nebude príslušná trieda uvádzaná v oficiálnych rebríčkoch tried. (Škola sa
však výsledky triedy dozvie.)
Obdobne platí, že ak sa na testovaní zúčastní menej ako 50 %
celkového počtu žiakov 8. ročníka (tercie) na škole, nebude škola
uvádzaná v celoslovenských rebríčkoch škôl. (Škola sa však výsledky svojich žiakov a tried dozvie.)
www.komparo.sk
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
7
Podrobnosti o testovaní deviatakov (kvartánov),
ktoré sa uskutoční 8. novembra 2012
Testovanie deviatakov (kvartánov)
je dôležité hneď z dvoch dôvodov:
jednak je výstupným, bilančným
testovaním žiakov, ktoré poskytne cenné dáta na meranie „pridanej hodnoty” poskytovanej školou,
jednak je pre deviatakov ideálnou
prípravou na oficiálne Testovanie 9.
Ďalej uvádzame podrobnú špecifikáciu nadchádzajúceho testovania
deviatakov (kvartánov):
Testované predmety
Testovanie bude zamerané na matematiku a na slovenský jazyk a literatúru. Do týchto testov nebudú
zahrnuté otázky zo všeobecných
študijných predpokladov, aby testy boli svojou štruktúrou zhodné
s testami Testovania 9 a mohli plniť funkciu „generálky“ na oficiál­ne
testovanie.
Testované učivo
Otázky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry budú vychádzať z učebníc pre reformný
5. – 8. ročník ZŠ.
Počet a skladba testov
Každý žiak bude písať dva testy
(s prestávkou). Prvý test bude obsahovať úlohy z matematiky, druhý
test bude obsahovať otázky zo slovenského jazyka a literatúry.
Testy budú dodané v dvoch formách A, B líšiacich sa poradím otázok a ponúknutých možností.
Typ otázok
Test z matematiky bude obsahovať
10 otvorených úloh s krátkou odpoveďou a 10 uzavretých úloh s výberom odpovede. Pri každej uzavretej položke budú ponúknuté štyri možnosti, z ktorých bude práve
jedna správna.
Test zo slovenského jazyka a literatúry bude obsahovať 25 uzavretých otázok s výberom odpovede.
Čas na vypracovanie testov
Na vypracovanie testu z matematiky budú mať žiaci 70 minút čistého
času, na vypracovanie testu zo slovenského jazyka a literatúry budú
mať 60 minút čistého času.
9
Pomôcky
Predpísané (nutné): písacie potreby, povolené (nie nutné): kalkulačky, rysovacie potreby, zakázané: Pravidlá slovenského pravopisu, učebnice, slovníky, tabuľky so
vzorcami, zošity, mobily...
Spôsob vyznačovania odpovedí
Žiaci dostanú ku každému testu
odpoveďový hárok, do ktorého budú tlačeným písmom vpisovať odpovede na otvorené otázky a krížikmi vyznačovať odpovede na uzavreté otázky.
Spôsob identifikácie žiakov
Žiaci sa budú identifikovať samolepiacimi štítkami s čiarovými kódmi,
ktoré dostanú od organizátorov. Vo
zverejnených výsledkoch testovania budú uvedené iba kódy žiakov
a kódy škôl. Organizátori tak neprídu s menami žiakov do styku. (Hoci je takýto postup pre školy menej pohodlný, je nutný vzhľadom na
Zákon o ochrane osobných údajov.)
Podmienky účasti na testovaní deviatakov (kvartánov)
Do testovania deviatakov (kvartánov) sa môže zapojiť každá základná škola alebo 8-ročné gymnázium s vyučovacím jazykom
slovenským. Podmienkou je vyplnenie on-line prihlášky v stanovenom termíne, uhradenie účastníckeho poplatku (viď str. 8) a dodržanie všetkých pokynov, aby bola
zaručená objektívnosť výsledkov
testovania. Účasť na testovaní je
pre školy dobrovoľná, rozhoduje
o nej vedenie školy.
Na testovanie deviatakov
(kvartánov) sa nevzťahuje podmienka prihlasovania kompletných tried, ktorá platí pre ôsmakov. Ak však testovanie absolvuje menej ako 75 % žiakov triedy,
nebude príslušná trieda uvádzaná v oficiál­nych rebríčkoch tried.
(Škola sa však výsledky triedy do-
zvie.)
Obdobne platí, že ak sa na testovaní zúčastní menej ako 50 %
celkového počtu žiakov 9. ročníka (kvarty) na škole, nebude škola
uvádzaná v celoslovenských rebríčkoch škôl. (Škola sa však výsledky svojich žiakov a tried dozvie.)
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
8
www.komparo.sk
Časový harmonogram testovania
ôsmakov (terciánov) a deviatakov (kvartánov)
Dátum
Činnosť
12. 09.
Organizátori zaslali školám úvodné informácie.
05. 10.
Termín, dokedy sa môžu školy prihlásiť do testovania a uhradiť účastnícky poplatok.
05. – 06. 11. Kuriéri doručia do škôl balíky s testami a všetkými potrebnými materiálmi.
08. 11.
Administrácia (zadanie) testov na školách.
09. 11.
Školy odošlú organizátorom vyplnené odpoveďové hárky na spracovanie.
05. 12.
Školy si budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov zo stránky www.exam.sk.
10. 01.
Organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.
Žiaľ, dobré veci nebývajú zadarmo...
P
rojekt KOMPARO sa realizuje bez finančných prostriedkov od štátu, sponzorov či grantov. Všetky náklady hradia zúčastnené školy. Mnohé pritom využívajú prostriedky získané z asignácie dane (2 %), od rady rodičov, od
sponzorov a pod.
Pokiaľ sa škola rozhodne zbierať peniaze priamo od žiakov,
spravidla nie je možné zabezpečiť účasť všetkých žiakov z prihlásených tried na testovaní. Preto
takýto postup neodporúčame.
Nasledujúce ceny platia, ak si
škola kupuje jednot­livé moduly
samostatne:
Poplatok za účasť školy na ľubovoľnom testovacom module
(ZŠ-T-4, ZŠ-T-6, ZŠ-T-8, ZŠ-T-9) je
5,50 € (s DPH) za každého prihláseného žiaka. Minimálna výška
účastníckeho poplatku za každý
modul je 55 € (s DPH). Teda aj keď
škola prihlási menej ako 10 žiakov,
poplatok je 55 €.
Poplatok za modul ZŠ-D-ZRU
(dotazníkový prie­s kum medzi
žiakmi a rodičmi školy) závisí od
počtu žiakov na II. stupni školy:
do 100 žiakov ... 100 €,
101 – 200 žiakov ... 150 €,
201 – 300 žiakov ... 200 €,
viac ako 300 žiakov ... 250 €.
Ceny sú uvedené s DPH a zahrňujú
všetky dotazníky (pre žiakov i rodičov resp. učiteľov) aj podrobné
vyhodnotenie prieskumu.
Ak chcete ušetriť veľa peňazí
a pritom otestovať všetkých žiakov školy, využite veľmi výhodný
balík KOMPARO KOMPLET
Tento balík v cene 888 € (s DPH)
obsahuje:
ӹӹ otestovanie všetkých vašich
štvrtákov (ZŠ-T-4),
ӹӹ otestovanie všetkých vašich
šiestakov/primánov (ZŠ-T-6),
ӹӹ otestovanie všetkých vašich
ôsmakov/terciánov (ZŠ-T-8),
ӹӹ otestovanie všetkých vašich
deviatakov/kvartánov (ZŠ-T-9),
ӹӹ dotazníkový prieskum,
ӹӹ osobitný bonus: celoročnépredplatné časopisu DOBRÁ
ŠKOLA v hodnote 58,20 €
(6 vý­tlačkov z každého čísla).
Ak by ste mali problém uhradiť naraz 888 €, tu sú dve dobré správy:
1. B alík KOMPARO KOMPLET
možno uhradiť v dvoch splátkach:
444 € do 05. 10. 2012 a ďalších
444 € do 31.12.2012.
2. Zakúpením balíka KOMPARO
KOMPLET nezaniká možnosť zbierať od žiakov účastnícky poplatok
(maximálne však 5,50 € na žiaka).
Skutočné náklady pre školu tak
budú iba 888 € mínus suma vyzbieraná od žiakov.
Zvážte tiež možnosť hradiť KOM­
PARO z eurofondov, z 2% dane,
cez sponzorov...
www.komparo.sk
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
9
Chcete sa zapojiť do KOMPARA? Je to jednoduché!
1.Poverte niektorého člena vedenia alebo učiteľa vykonávaním
funk­cie školského koordinátora projektu KOM­PA­RO. Ten by
si mal čo najskôr prečítať dokument Pokyny pre školského koordinátora, ktorý ste dostali spolu
s týmto materiálom.
2.Informujte o projekte pedagogický zbor.
3.Rozhodnite sa, či využijete cenovo zvýhodnený balík KOMPARO
KOMPLET. Ak nie, rozhodnite sa,
ktoré triedy 8. a 9. ročníka (resp.
tercie a kvarty) prihlásite na testovanie.
4.Prihláste vašu školu. Prihlasovanie prebieha elektronickou formou. Vyplňte formulár na inter­
netovej stránke www.exam.sk
v sekcii Učitelia / KOMPARO /
Zóna pre koordinátorov. Odkaz
na formulár nájdete aj priamo
na hlavnej stránke. Uzávierka
prihlášok je v piatok 5. októbra
2012 o 16.00 hod.
7.Na akékoľvek otázky týkajúce sa projektu KOMPARO radi odpovieme elektronickou
poštou na adrese komparo@
exam.sk, prípadne telefonicky
na čísle 02 / 63 81 26 89 (Mgr.
Alena Bastlová, RNDr. Roman
Farnbauer).
5.Do piatka 05. 10. 2012 uhraďte
účastnícky poplatok.
6.Ďalej postupujte podľa priloženého dokumentu Pokyny pre
školského koordinátora.
Kto organizuje KOMPARO?
Organizátorom pro­jektu KOM­PA­
RO je spoločnosť EXAM tes­­ting.
Zúročuje v ňom svoje 18-ročné
skú­se­nosti s tes­tovaním žiakov,
ktoré nadobudla a preukázala pri
úspešnom realizovaní mnohých
veľkých projektov v oblasti merania výsledkov vzdelávania.
Možno si kladiete otázku, prečo takéto testovanie organizuje
súkromná spoločnosť a nie štátne rezortné organizácie. Rovnako
namieste by však bola otázka, prečo by v našom školstve mal všetko zabezpečovať iba štát. Najmä
keď skúsenosť opakovane ukazuje, že mnohé činnosti (v školstve
aj mimo neho) robí štát horšie
a drahšie ako neštátne subjekty.
Po personálnej, odbornej aj technickej stránke je spoločnosť EXAM
na takúto činnosť dokonale vybavená. A oproti štátnym rezortným
inštitúciám má jednu veľkú výho-
du – je nezávislá. Nie je prepojená na vedenie rezortu, ani na autorov kurikulárnych dokumentov,
ani na autorov učebníc, ani na nikoho, kto zodpovedá za stav nášho školstva a kvalitu vzdelávania.
Ak náhodou pochybujete, či súkromná spoločnosť vôbec smie takýto projekt organizovať, chceme
vás ubezpečiť, že aj po tejto stránke je všetko v poriadku. EXAM
testing má na tento typ činnosti
riadne živnostenské oprávnenie
a žiadny zákon takúto činnosť súkromným subjektom nezakazuje.
Za kvalitu vy­učovania zodpovedajú riaditelia škôl a medzi ich právomoci (ba dokonca povinnosti) patrí aj interná evaluácia školy a sledovanie úrovne poskytovaného vzdelávania. Žiadny predpis im pritom nezakazuje využívať
na tieto účely služby súkromných
subjektov. Stačí
teda KOMPARO
prezentovať
ako evaluačný nástroj pre riaditeľa školy, ktorý mu pomáha posudzovať prácu učiteľov školy a vyhodnocovať celkovú kvalitu poskytovaného vzdelávania.
Spoločnosť EXAM testing pôsobí v slovenskom školstve od roku
1994 a je dlhodobo lídrom v oblasti merania výsledkov vzdelávania. Úspešne pripravila a uskutočnila celý rad veľkých testovaní žiakov, z ktorých najznámejšie sú pilotné testovania MONITOR, ktoré v rokoch 1999 – 2004 realizovala pre ŠPÚ. Každoročne dodáva
testy na prijímacie skúšky viacerým stredným a vysokým školám.
Viac informácií môžete získať na
stránkach www.exam.sk a www.
komparo.sk.
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
10
www.komparo.sk
Ukážka „vysvedčenia”, ktoré dostane každá zúčastnená škola
KOMPARO 2011/12 ­ testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
Informácia o výsledkoch školy
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Základná škola, Lachova 1, Bratislava (19YU18)
,
,
(
)
Škola:
Termín testovania: 8. november 2011
Na testovaní zo slov. jazyka a literatúry sa zúčastnilo 20 412 žiakov zo 714 základných škôl.
Z vašej školy sa na testovaní v tomto predmete zúčastnilo 37 žiakov.
Celkové výsledky žiakov vašej školy v teste zo slovenského jazyka a literatúry
Celkové
výsledky žiakov vašej školy v teste zo slovenského jazyka a literatúry
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov vašej školy
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste zo Sj dosiahli horší výsledok ako vaša škola
53,2 %
52,2 %
61,6 %
1 Porovnanie výsledku žiakov vašej školy s výsledkami žiakov ostatných škôl
1. Porovnanie výsledku žiakov vašej školy s výsledkami žiakov ostatných škôl
Priemerná úspešnosť žiak
nosť žiakov školy
100 %
90 %
Tmavý stĺpec označuje vašu školu.
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
Všetky zúčastnené školy zoradené podľa priemernej úspešnosti žiakov v teste zo Sj
2. Porovnanie výsledku žiakov vašej školy s výsledkami žiakov ostatných škôl
v okrese Bratislava V
Priemerná úspe
rná úspešnosť žiakov školyy
100 %
90 %
90 %
T
Tmavý stĺpec označuje vašu školu.
ý tĺ
č j
š šk l
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
Všetky zúčastnené školy zoradené podľa priemernej úspešnosti žiakov v teste zo Sj
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
www.komparo.sk
11
% správnych odpove
odpovedí
3. Porovnanie úspešnosti žiakov vašej školy s celou populáciou v jednotlivých položkách
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Číslo položky v teste zo slovenského jazyka a literatúry (forma A)
Tmavé stĺpce = úspešnosť žiakov vašej školy, svetlé stĺpce = celková priemerná úspešnosť.
Prehľad učiva testovaného v jednotlivých položkách je priložený na osobitnom papieri.
Rozdiel úspešností pešností vašich žiakov a celej pop
elej populácie
4. Z nasledujúceho grafu vidíte, ktoré položky zvládli žiaci vašej školy lepšie ako celá populácia
(stĺpce "nad čiarou" v ľavej časti grafu), a ktoré horšie (stĺpce "pod čiarou" v pravej časti grafu). 40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
‐10 %
‐20 %
‐30 %
‐40 %
8
14
12
19
7
3
1
16
9
11
2
17
18
10
5
20
6
4
15
13
Číslo položky v teste zo slovenského jazyka a literatúry (forma A)
5. Nasledujúci graf obsahuje prehľad výsledkov vašich deviatakov v doterajších testoch KOMPARO.
Uvedené hodnoty predstavujú priemerný percentil žiakov vašej školy v príslušnom roku. Pozor: nezamieňajte percentil s percentuálnou úspešnosťou. Percentil vyjadruje pozíciu žiaka v rebríč‐
ku všetkých testovaných žiakov, presnejšie udáva, koľko % žiakov dosiahlo horší výsledok ako on.
Priemerný percentil
til
100
80
60
66
57
45
51
53
50
48
2009
2010
2011
40
20
0
2005
2006
2007
2008
(Hodnota 0 označuje, že v danom roku sa vaša škola na testovaní deviatakov nezúčastnila.)
Organizátorom projektu KOMPARO je EXAM testing, spol. s r. o. – www.exam.sk
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
12
www.komparo.sk
Ukážky typov testových otázok.
Otázky
boli použité
v apríli 2012 v teste pre žiakov 8. ročníka
4
KOMPARO 8 – Matematika, prírodovedný blok a všeobecné študijné predpoklady – forma A
08
Podiel veľkosti hlavy k celkovej výške človeka závisí od jeho veku. Približne ho možno vypočítať zo vzťahu H = 9 : (2.v + 36), kde H je veľkosť hlavy, v je vek človeka. Akú časť celkovej výšky tvorí hlava
9-ročného dieťaťa?
A)
B)
C)
D)
Pätinu.
Šestinu.
Sedminu.
Osminu.
09
14
V morskej vode je množstvo soli a čistej vody
v pomere 7 : 193. Koľko kilogramov soli sa nachádza v 1000 kg morskej vody?
V rovnoramennom trojuholníku MAK so základňou MA má uhol pri vrchole K veľkosť 42 stupňov. Koľko stupňov meria uhol pri vrchole M?
Ktoré z telies na obrázku nie je hranolom?
Najprudší pokles teploty vzduchu zaznamenali 24. januára 1916 v americkom štáte Montana. O 6.00 hod.
namerali + 7 °C. V priebehu 24 hodín klesla teplota vzduchu o 56 °C.
15
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
10
Eva sa na internete dočítala zaujímavú informáciu:
Koľko stupňov Celzia namerali 25. januára o 6.00 hod.?
Dve strany trojuholníka majú dĺžky 15 cm
a 30 cm. Ktorú z uvedených dĺžok nemôže mať
tretia strana tohto trojuholníka?
A)
B)
C)
D)
13
A)
B)
C)
16
17
Ktorý fyzikálny jav spôsobuje dúhu?
Na ktorom obrázku je správne zobrazený svetelný lúč, ktorý sa odrazil od zrkadla?
D)
A)
– 9 11
15 A B – 9 C D A A B B – 9 CC D D A B 15 15 15 D má kváder?
– 9 Koľko vrcholov,
stien aChrán
A)
B)
C)
D)
8 vrcholov, 6 stien, 12 hrán
8 vrcholov, 4 steny, 12 hrán
4 vrcholy, 6 stien, 8 hrán
4 vrcholy, 4 steny, 8 hrán
12
B)
C)
D)
Ivo
A B C Mišo
D má v ruke novú učebnicu z fyziky. Učebnica má hmotnosť 535 gramov. Akou silou musí Mišo pôsobiť, aby ju udržal?
18
A)
B)
C)
D)
5,35 N
53,5 N
535 N
F
5350 N
F´
F´
o
o
F
Na rovnú obdĺžnikovú strechu dlhú 11 m a širokú 6 m napadla 25 cm vysoká rovnomerná vrstva snehu. Koľko m3 snehu napadlo na strechu?
A)
B)
C)
D)
8,25 m
16,5 m3
825 m3
1650 m3
3
F´
F
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
F´
o
F
o
KOMPARO – pomocník dobrých škôl
13
KOMPARO 8 – Slovenský jazyk a literatúra, spoločenskovedný blok a všeobecné študijné predpoklady – forma A
5
www.komparo.sk
47
Farmári v Sanjoaquinskej doline sa živili
A) pestovaním krmiva pre prasce.
B) výrobou pomarančového džúsu.
C) pestovaním pomarančov.
D) obchodovaním s ministerstvom zdravotníctva.
48
Čo bolo cieľom Harryho komunikácie s farmármi?
A) Zosmiešniť ich.
B) Využiť ich.
C) Pomôcť im.
D) Poľutovať ich.
49
Ktorý znak epického diela sa v ukážke 3
nenachádza?
A) zápletka
B) rozprávač
C) priama reč
D) dialóg
50
V ktorej vete z ukážky 3 je použitá metonymia?
V ktorej možnosti nie je združené pomenovanie?
A) šeková knižka
B) ministerstvo zdravotníctva
C) úroda pomarančov
D) nákladné auto
A) Pomaranče na stromoch pomrzli, treba ich obrať.
B) Ministerstvo zdravotníctva ich zakázalo predávať.
C) Farmárom povedal, že mu ich je ľúto.
D) Zhoršila sa najmä ich finančná situácia.
53
Z poslednej vety prvého odseku ukážky 3
vypíš vokalizovanú predložku.
54
Napíš slovom číslovku 25.
55
Z druhého odseku ukážky 3 vypíš citovo zafarbené synonymum k slovu financie.
56
A) Celá dolina prišla o zárobok.
B) Ostatní boli na dne.
C) Zo všetkého mu pršali peniaze.
D) Harry bol na koni.
51
52
Ktorá z viet obsahuje privlastňovacie zámeno?
Pred 1. svetovou vojnou vznikli dva vojensko-politické bloky. Jedným z nich bol Trojspolok. Tvorili ho Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a ešte jedna krajina. Ktorá?
57
V čom spočíval spor medzi Jánom Kollárom
a štúrovcami?
A) Kollár bol za spoluprácu s Maďarmi, štúrovci boli proti nej.
B) Kollár presadzoval používanie češtiny, štúrovci
chceli kodifikovať slovenčinu.
C) Kollár bol za fonetický pravopis, štúrovci boli proti nemu.
D) Kollár bol za cisárstvo, štúrovci chceli republiku.
© (2011/12) EXAM testing ®, spol. s r. o. – www.exam.sk, www.komparo.sk
V našom školstve sa všeličo deje!
Je dôležité o všetkom vedieť.
Je potrebné vyjadriť svoj názor.
Je dobré o problémoch diskutovať.
Je príjemné cítiť, že nie ste sami.
Je užitočné nechať sa inšpirovať druhými.
Aj preto sa oplatí čítať DOBRÚ ŠKOLU.
Ale nielen preto! Riaditelia mnohých škôl už
pochopili, že DOBRÁ ŠKOLA je omnoho viac
než len časopis. Je to najlacnejší (a pritom veľmi účinný) spôsob, ako motivovať,
inšpirovať a vzdelávať učiteľov a zvyšovať
tak kvalitu školy.
I. VIŠNEVSKÁ:
V. RAFAEL:
KOŽU MÁME KAŽDÝ
INÚ, ALE SRDCIA
MÁME ROVNAKÉ
SEGREGÁCIU
RÓMSKYCH DETÍ
JE MOŽNÉ RIEŠIŤ
str.
6–8
str.
PRÍLOHA:
9 – 10
Z VOLEBNÝCH
PROGRAMOV
STRÁN
+ 8 strán
DOBRÁ ŠKOLA
III. ROČNÍK
INŠPIRÁCIA PRE UČITEĽOV, KTORÍ CHCÚ BYŤ LEPŠÍ
FEBRUÁR 2012 ×
06
Oddelene alebo spolu?
K
Ilustr. foto: Vladimír Burjan (viac o fotografii na str. 2)
eď sme si v decembri naplánovali,
že toto číslo DOBREJ ŠKOLY bude
venované problematike rómskych žiakov a inkluzívnemu vzdelávaniu, netušili sme, že medzičasom uzrie svetlo sveta rozsudok prešovského súdu,
ktorý označí ZŠ s MŠ v Šarišských Michaľanoch za vinnú zo segregácie a diskriminácie rómskych detí. Vďaka tejto
náhodnej časovej koincidencii môže aj
náš časopis prispieť do búrlivej verejnej
diskusie o tomto probléme.
Ponúkame vám pohľad na problematiku vzdelávania rómskych detí
z niekoľkých strán. Náš pravidelný rozhovor sme urobili s pani Višnevskou,
ktorá už dlhé roky úspešne učí v triedach plných rómskych detí. Teoretickejší pohľad na problematiku ponúka
Vlado Rafael, odborník z Nadácie otvorenej spoločnosti. No a priestor na vyjadrenie dostali aj inkriminovaná škola v Šarišských Michaľanoch a zástupca Poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá na ňu podala žalobu. Každý
z účastníkov diskusie má svoju pravdu,
každý vnáša do debaty iné dôležité aspekty. Niektoré stránky sporu preferujú
skôr abstraktné, legislatívne či ľudsko-právne hľadisko, iní sú skôr pragmatikmi a snažia sa nájsť optimálne (alebo aspoň najmenej zlé) riešenia v konkrétnych situáciách. Ide o zložitý problém, preto je dobre, že ho rozhodnutie
súdu aktualizovalo. Diskutujme.
Donútenie alebo dohoda –
na čom má byť založená škola?
E
xistujú dva druhy spoločenských inštitúcií: jedny sú založené na donucovaní, druhé na dohode. Skúsme
nad oboma druhmi trochu porozmýšľať. Možno pri tom pochopíme všeličo
o problémoch dnešnej školy.
štátom daná povinnosť niektorých občanov „odovzdať sa“ na istý čas do ich
pôsobnosti. Toto nariadenie má formu
rozsudku (väzenie), lekárskeho nálezu
(psychiatria) či povolávacieho rozkazu
(armáda). Vnútri samotných týchto inštitúcií panuje prísna hierarchia medzi
zamestnancami a „klientmi“. Zamestnanci (dozorcovia, psychiatri, dôstojníci) sú takmer neobmedzenými autoritami a pánmi – určujú obsah činností, režim dňa, takmer všetko... Klienti
(väzni, pacienti, vojaci) sú vnímaní iba
ako objekty (nie subjekty) pôsobenia,
ŠKOLA ia!
Á
R
B
DO
učen
o
d
ť
u
h
áti c
vámŠVvr
Donucovacie inštitúcie
Donucovacích inštitúcií už v modernej
spoločnosti nie je veľa, ale nejaké ešte predsa len potrebujeme. Typickými
príkladmi sú väzenie, psychiatrická liečebňa a v niektorých krajinách aj armáda. Na akých princípoch fungujú donucovacie inštitúcie? Predovšetkým je tu
POKRAČOVANIE NA STR. 3
Múdro povedané
Kto odmieta podiel na spoločnej zodpovednosti za svet, nemal by mať právo
podieľať sa na výchove detí.
Hannah Arendt
³³Vladimír BURJAN
ŠVPŠVPŠVPŠVPŠVPŠVP ŠVPŠVPŠVPŠVPŠVPŠVP ŠVPŠVPŠVPŠVP
M. KRÍŽ:
ŠVPŠVP
ŠVPŠVPŠVPŠVP ŠVPŠVPŠVPŠVP
ŠVPŠVP
PRÍLOHA:
ŠVPŠVP REVÍZIA
ŠKOLA NIE JE VHOD-ŠVPŠVPŠVPŠVP
ŠVP –
ŠVPŠVPŠVPŠVPŠVPŠVP
NÝM MIESTOM NA ŠVPŠVPŠVPŠVPŠVPŠVPŠVPŠVP
DISKUSIA
POKRAČUJE
ŠVPŠVPŠVPŠVP
ŠVPŠVP
VEĽKÉ EXPERIMENTYŠVPŠVPŠVPŠVPŠVPŠVP ŠVPŠVPŠVPŠVP-
str.
P
KONFERENCIA
UČÍME PRE
ŽIVOT 2012
ŠVPŠVP
ŠVPŠVP
ŠVPŠVPŠVPŠVP ŠVPŠVPŠVPŠVP
ŠVPŠVPŠVPŠVP ŠVPŠVPŠVPŠVPŠVPŠVP
ŠVPŠVPŠVPŠVPŠVPŠVP ŠVPŠVP ŠVPŠVP
ŠVPŠVP
ŠVPŠVPŠVPŠVP ŠVPŠVPŠVPŠVP
ŠVPŠVPŠVPŠVP
6–8
str.
+ 8 strán
10 – 11
INŠPIRÁCIA PRE UČITEĽOV, KTORÍ CHCÚ BYŤ LEPŠÍ
MAREC 2012 ×
07
V
III. ROČNÍK
Ilustr. foto: Andrea Červenková (viac o fotografii na str. 2)
Tri princípy otvorenosti
A
k dáme bokom ľudí, ktorým by vyhovovala predstava akejsi uzavretej školy spred pár desiatok rokov, väčšina učiteľov i rodičov by sa asi podpísala pod to, že školy by dnes mali byť otvorené. Princíp otvorenosti je nepochybne „in“. Pri bližšom pohľade však zistíme, že často hovoríme o rôznych veciach. Ak rozmýšľame o škole (a, ako zistíme, v skutočnosti o mnohých iných systémoch), ponúkajú sa nám prinajmenšom tri rôzne princípy otvorenosti.
kach, o výchovných opatreniach), pred­
vídateľnosti dosiahnutia výsledkov, jas­
nosti pravidiel a pod. Všade sa zákazní­
ci pýtajú nielen na výsledok, ale aj na to,
ako sme ten výsledok dosiahli. Boli na
vývoj prípravku použité testy na zvie­
ratách? Nepoužíva firma v ázijských zá­
vodoch detskú prácu? Medzi priemy­
selnými firmami sú bežné zákaznícke
audity – odberateľa musíte pustiť až do
kuchyne, aby ste si ho udržali. Čoraz
častejšie budeme počuť aj v školskom
prostredí otázky: ako ste tieto výsledky
dosiahli? Ako rozhodujete o známke?
Prvým je otvorenosť v zmysle transpa­
rentnosti, možnosti nahliadnuť dovnút­
ra procesov a rozhodovania (o znám­
J. paLkoCi:
skUtočnÝ prÍBeH:
nevie iBa ten,
kto neCHCe
BitkÁrske viDeo
4–6
POKRAČOVANIE NA STR. 3
oDMeranÁ
a spočÍtanÁ
KVALITA
str.
13
APRÍL 2012 ×
08
N
str.
8–9
Analýza
úspešnosti absolventov gymnázií
a stredných odborných škôl
na území Slovenskej republiky
k 30. 9. 2011
prÍLoHa:
kDe sa BerÚ Í
neZaMestnan
aBsoLventi?
+ 8 strán
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
január 2012
INŠPIRÁCIA PRE UČITEĽOV, KTORÍ CHCÚ BYŤ LEPŠÍ
MÁJ 2012 ×
09
Keď sa nedá,
tak sa nedá...
Foto: MediaPro, RTVS. Viac o titulnej fotografii na str. 2.
R
Naučí nás príbeh 9. A vidieť školu inak?
T
elevízie v boji o diváka stále znova využívajú žáner reality show,
pričom sú nútené neustále posúvať jeho hranice. Žiaľ, často ide iba o posun
k ešte väčšiemu primitivizmu či častejšiemu sexu. O to príjemnejším prekvapením je počin verejnoprávnej Jednotky,
ktorá sa pokúsila uplatniť princíp reality
show v celkom novom prostredí a dať mu
podstatne kultivovanejšiu podobu. Kto
sa obával, že po zámene manželiek príde zámena mileniek, môže si vydýchnuť:
máme tu „iba“ zámenu učiteľov.
Hodnotiť 13‑dielny projekt na zákla‑
de niekoľkých prvých častí samozrej‑
me nemožno, už teraz však možno po‑
chváliť RTVS za odvahu priniesť na
obrazovky prostredie školy. Zdá sa, že
konečne niekto pochopil, že školská
trieda či zborovňa môže byť rovnako
atraktívnym prostredím ako nemoc‑
ničná ordinácia, do ktorej sú televízni
diváci pozývaní niekoľkokrát týždenne.
Treba len nájsť spôsob, ako tento svet
správne (divácky atraktívne) uchopiť.
„Verím, že tie deti majú obrovské príbehy, že majú čo povedať,“ hovorí v pilot‑
nej časti učiteľ matematiky Miloš Bélik
a určite sa nemýli.
O čo vlastne ide? Do vidieckej ško‑
ly v Haliči nastupuje päť vybraných uči‑
teľov, aby na tri mesiace nahradili do‑
pokračovanie na str. 3
Múdro povedané
Žiaci tu nie sú na to, aby obdivovali, čo už ľudstvo vie,
ale aby to spochybňovali.
Jacob Bronowski
RNDr. Vladimír Burjan
šéfredaktor DOBREJ ŠKOLY
Školstvo nie je jadrová elektráreň
P
o každých voľbách dochádza vo
väčšine rezortov k výmenám ľudí
na vedúcich postoch. Niektorí odchá­
dzajú sami, iní „sú odídení“. Mnohým
ľuďom sa táto prax nepáči, a to najmä
z dvoch dôvodov. Prvým je (viac než)
podozrenie, že skutočnou motiváciou
výmen je potreba mať na vplyvných po­
zíciách „svojich” ľudí, ktorí budú počas
volebného obdobia správnym spôso­
bom „spolupracovať”. Druhým dôvo­
dom nespokojnosti je pocit, že časté
personálne výmeny vedú k zbytočnej
a neefektívnej diskontinuite – keď kaž­
dú chvíľu meníme smer postupu, na­
predovanie musí byť zákonite pomalé
až chaotické. Aj preto mnohí volajú po
stabilizácii a „odpolitizovaní“ školstva.
Dosiahnuť by sa mali tým, že riadiace
posty by dlhodobo zastávali nezávis­
lí odborníci vyberaní konkurzmi, kto­
rí by si bez ohľadu na výsledky volieb
robili ďalej svoju odbornú prácu. Tá by
spočívala v realizácii dlhodobej straté­
gie, na ktorej by sa dohodli strany na­
prieč politickým spektrom.
Sám som bol dlho zástancom tejto
predstavy odpolitizovaného, „čisto od­
borného” riadenia školstva. Dnes už si
pokračovanie na str. 3
Múdro povedané
³³Vladimír BURJAN
DOBRÁ ŠKOLA
³³Vladimír BURJAN
M. SMREKOVÁ:
10
INŠPIRÁCIA PRE UČITEĽOV, KTORÍ CHCÚ BYŤ LEPŠÍ
ie je to tak dávno, čo sa mi poda­
rilo presvedčiť seba samého, aby
som sa na politické dianie pozeral inak
ako doposiaľ. A musím priznať, že mi
to prinieslo prekvapujúco silnú vnútor­
nú úľavu. Prezradím vám svoj recept.
Dlhé roky som politiku (a každé
jedny voľby) vnímal príliš polarizova­
ne, takmer ako boj na život a na smrť:
buď my alebo oni, buď svetlá budúc­
nosť alebo úplná katastrofa. Taký po­
hľad je však príliš zjednodušený. Nik­
dy to predsa nie je tak, že by tí jedni
robili všetko dobre a tí druhí všetko zle.
Niektoré veci sa doteraz robili dobre
a odteraz sa možno budú robiť zle. Ale
– a na to nezabúdajme – iné veci sa za­
sa doteraz robili zle a odteraz sa mož­
no budú robiť lepšie. Nevnímajme te­
da politické zmeny ako totálnu výhru
či totálnu prehru. Je to vždy skôr zmena
typu „niečo za niečo”. Byť kategoricky
proti niečomu alebo za niečo je povrch­
ný postoj – zbavuje nás totiž potreby
premýšľať. Nedémonizujme preto ľudí
s odlišným politickým názorom, radšej
jednotlivé kroky politikov racionálne
posudzujme. A nedajme sa pritom vo­
pred ovplyvniť tým, ktorá strana niečo
navrhuje. Skúmajme výhradne, čo na­
vrhuje a či je to správne a prospešné.
Aké zmeny čakajú naše školstvo, za­
tiaľ neviem. Ale môžeme vám sľúbiť, že
DOBRÁ ŠKOLA zostane dobrá.
Múdro povedané
Existuje iba jediný druh dieťaťa, a síce „dieťa iné ako všetky ostatné“.
Tomu by sme mali prispôsobiť naše školy.
Lisa Cooley
³³Vladimír BURJAN
edakcia DOBREJ ŠKOLY vyvinu‑
la skutočne maximálne úsilie, aby
sme vám v tomto čísle mohli priniesť
rozhovor s ministrom školstva Du‑
šanom Čaplovičom. Žiaľ, nepodari‑
lo sa. Jeho hovorca (a riaditeľ odboru
masmediálnej politiky) pán Kaliňák
na svojej pevnej linke nie je nikdy za‑
stihnuteľný, mobil (nám) nedvíha a na
e‑maily (nám) neodpovedá. Po skúse‑
nosti s predchádzajúcou hovorkyňou
pani Žiakovou, ktorej odozva na emaily
sa vždy dala merať v hodinách (a často
v minútach), v nás zostal pocit, že mi‑
nisterský stroj sa náhle zasekol...
Po týždenných komunikačných
útrapách hovorca naše písomné otáz‑
ky prijal a prisľúbil ministrove odpo‑
vede. Žiaľ, ani po dvoch týždňoch ča‑
kania a opakovaných „urgenciách” sme
sa ich nedočkali.
Nie že by verejnosť nebola dostatoč‑
ne zásobovaná (a prekvapovaná) rôz‑
nymi plánmi ministra školstva, to roz‑
hodne nie. Ale predsa len sme čakali, že
sa nové vedenie rezortu postaví k mož‑
nosti prezentovať svoje zámery v jed‑
nom z hlavných časopisov pre učiteľov
ústretovejšie. Keď už nám boli sľubova‑
né tie istoty, radi by sme do budúcnosti
mali aspoň istotu, že keď sa v mene ti‑
sícov čitateľov – učiteľov slušne opýta‑
me, dostaneme slušnú odpoveď.
str.
Slovensko si zvolilo
zmenu smeru
ýnimočne sa budem v editoriáli ve­
novať nášmu časopisu. Nerobím to
často, ale potrebujem vám oznámiť jed­
nu horšiu a niekoľko dobrých správ.
Nech to nepríjemné máme rýchlo
za sebou: nikdy som sa netajil tým, že
náklady spojené s vydávaním DŠ výraz­
ne prevyšujú príjmy. Žiaľ, na rozdiel od
našich politikov, my nedokážeme hos­
podáriť trvalo na dlh. Preto sme núte­
ní pristúpiť ku „zreálneniu” ceny náš­
ho časopisu. Zmena sa zatiaľ týka iba
nových predplatiteľov (škôl), doterajší
abonenti budú DOBRÚ ŠKOLU dostá­
vať až do konca júna v pôvodnej cene.
A teraz k lepším správam: ako ste si
iste všimli, vďaka čoraz častejším prílo­
hám sa rozsah časopisu zvýšil z 24 na 32
strán, ktoré by od septembra mali byť
pravidlom. Od minulého čísla sme pre­
šli na kvalitnejší papier (páči sa vám?).
Stále nám chodí po rozume aj farba,
hoci ste sa opakovane vyjadrili, že naša
„čiernobielosť” nie je problémom. Pri­
pravujeme možnosť odoberania DŠ na
iPadoch a na ďalších tabletoch. Rozbie­
hame užšiu spoluprácu s portálom Datakabinet a s novovznikajúcim Klubom
škôl Pallas Athéna (viac o ňom v prílo­
he). Na konferencii v Poprade bude mať
premiéru DOBRÁ ŠKOLA live.
Máme hlavy plné nápadov. Ak nám
aj napriek zvýšenému predplatnému
zostanete verní, postupne ich zrealizu­
jeme. Sľubujeme.
III. ROČNÍK
inteGrÁCia DetÍ
S AUTIZMOM
nie Je ĽaHkÁ
6–8
DOBRÁ ŠKOLA
Jedna horšia
a niekoľko dobrých
str.
i. onDrUŠkovÁ:
MOTIVUJÚCE PROSTREDIE JE TAM,
KDE JE AKCEPTÁCIA
str.
DOBRÁ ŠKOLA
III. ROČNÍK
M. PEŠKOVÁ:
Ilustrácia: Erin Hunting
B. PUPALA:
„Po troch rokoch veľkého úsilia nás nadšene
čítajú na stovkách škôl. Máme (zatiaľ) iba
čiernobielu tlač, ale naše názory nie sú čiernobiele. Sme nezávislí a plní nadšenia, energie a nápadov. Veríme, že aj Slovensko môže
mať dobré školy, a chceme byť inšpiráciou
a pomocníkom pre tých, ktorí tomu veria
s nami.”
Dobré školy pestujú a oslavujú rozmanitosť.
Deborah Meier
Nemožno nás podplatiť, ale možno si
nás predplatiť!
Niektoré školy dostanú zdarma jedno číslo DOBREJ ŠKOLY za
rok. Ak nás chcete čítať pravidelne, ponúkame vám výhodné
hromadné predplatné. Jednotlivci môžu odoberať DOBRÚ
ŠKOLU elektronicky (ako PDF). Všetky informácie týkajúce
sa predplatného nájdete na stránke
www.dobraskola.com
Uvažujme spolu!
Pre každého z nás je dôležité, aby sme sa napriek každodennému zhonu dokázali občas zastaviť a zamyslieť
sa nad svojou prácou s istým odstupom a nadhľadom.
Aj preto sa na svojom blogu
www.burjanoskole.sk
snažím uvažovať o otázkach výchovy a vzdelávania
v širších súvislostiach. Občas glosujem aktuálne dianie v rezorte, no viac sa zameriavam na „nadčasové”
otázky, ktoré by si mal klásť a zodpovedať každý učiteľ
či riaditeľ školy bez ohľadu na to, kto je práve ministrom školstva.
Ponúkam tiež konkrétne tipy a námety pre učiteľov,
videá z mojich prednášok a verejných vystúpení, linky
na rôzne užitočné stránky a inšpiratívne výroky a citáty
o výchove a vzdelávaní. Občas pridám aj niečo zo svo-
jej rozrastajúcej sa zbierky školských aforizmov.
Na stránke www.burjanoskole.sk nájdete viaceré
moje texty uverejnené v DOBREJ ŠKOLE, ale aj mnohé
ďalšie, ktoré sa do časopisu nedostali. Navyše, na blogu sú často obohatené cennými postrehmi a diskusnými príspevkami návštevníkov stránky.
Ak ste pri čítaní časopisu DOBRÁ ŠKOLA nadobudli pocit, že sme v otázkach výchovy a vzdelávania „jednej
krvnej skupiny”, potom by pre vás mohlo byť pravidelné navštevovanie stránky www.burjanoskole.sk užitočným (a snáď aj celkom príjemným) dopingom a prevenciou proti vyhoreniu.
Vladimír Burjan
šéfredaktor mesačníka DOBRÁ ŠKOLA
riaditeľ spoločnosti EXAM testing, spol. s r. o.
Download

KOMPARO - pomocník dobrých škôl