PROFESIONÁLNE TESTY
NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Pomoc od odborníkov,
ktorá vám ušetrí mnoho starostí
Gymnázium M. Štúra
1. mája 170/2, Tren«ín
Gymnázium A. Bernoláka
Mieru 307/23, Námestovo
Prijímacia skúška
na štvorro«né štúdium
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Prijímacia skúška
na osemro«né štúdium
MATEMATIKA
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka
j
a literatúry
Prijímacia skúška z matemaƟ
mat
ky
10
1
0 ,
01 &
04
0
4 &
V ktorých vetách sú obidve podēiarknuté slová
v správnom tvare?
V kt
ktorých literárnych žánroch môže byƛ použité
oužité
ja-rozprávanie?
ja-ro
1) román
r
vo forme denníka
Vlastný mobilný telefón majú až dve treƟ
Ɵny školopovinných deơ
ơ. Pod
Podűa
űűa prieskumu päƟ
päƟna z nich ho používa aj na fotografovanie. Aká ēasƛƛ školopovinných deơ používa svoj mobilný telefón aj na fotografovanie?
Správa z tlaēe:
Sprá
1) Švagrinej
g
j som dlžná 150 euro.
2) Od Táne som dostala kyƟ
Ɵcu orchideí.
2) poviedka
p
3) Medailyy získalo päƛ
päƛ bra
Ɵslavských gy
gymnázií.
braƟ
3) lyrická
l
báseŸ
4) Do prezentácii
p
o Jurajovi Fándlym
y dajte aj obrázky.
4) tragédia
t
07 ,
V ktorých vetách sú slovesá v dokonavom vide?
1) Nemlēte ako zarezaní!
2) Pozerajte sa smerom ku mne!
3) Poriadne sa poumývajte!
4) Tak povedz už nieēo!
08 ,
V ktorých možnosƟ
Ɵach sú expresívne slovesá?
1) snoriƛƛ okolo domu
2) motaƛƛ sa po dome
napäơm
ơm
3) triasƛƛ sa napäơ
13. máj 2013
3
06 ,
preē
4) trieliƛƛ preē
11
1
1 &
A)
A)
1
15
B)
1
8
C)
1
4
A) 1
1,547 miliardy eur
B) 2
2,148 miliardy eur
C) 3
3,172 miliardy eur
D) 4
4,195 miliardy eur
D) 2
D)
15
B) rreportáže.
02 &
C) d
divadelnej hry.
D) dobrodružného
d
románu.
V ktorých
kto
vetách sa nachádza viacnásobný predmet?
dmet?
Alica sa s rodiēmi dohodla, že poēas pracovného týždŸa strávi na facebooku priemerne najviac 60 minút denne. Za prvé tri dni týždŸa tam strávila spolu 3,5 hodiny. Vo štvrtok na facebook vôbec nemala ēas. Najviac koűko minút môže byƛƛ na facebooku
v piatok, aby dodržala dohodu?
1) Slneēná
S
sústava má deväƛ planét.
A) 120 minút
2) Ani
A ja, ani brat nemáme radi bryndzové halušky.
alušky.
B) 90 minút
3) Uēiteűka
U
vybrala na súƛaž Petru a mŸa.
C) 75 minút
4) Opice
O
a slony majú radi všetci návštevníci ZOO.
D) 60 minút
12
1
2 ,
13. máj 2013
03 &
09 ,
Jednou z medailí, ktorú získal americký plavec Michael Phelps na LOH v Londýne, bolo striebro na 200 m
motýlik. V tejto disciplíne dosiahol ēas 113 sekúnd.
Akou priemernou rýchlosƛou plával?
V ktorých slovách sa nachádza predpona nad-?
1) nadrapovaƛƛ sa
2) nadväzovaƛ
nad ä
ƛ
A) 0,57 m/s
3) nadradiƛ
B) 0,88 m/s
4) nadnášaƛ
Jedn
Jedna z najväēších spoloēnosơ na Slovensku zvýšila v minulom roku celkové výnosy o 15 % na 3,648
milia
miliardy eur.
Prib
Približne aké boli výnosy tejto spoloēnosƟ pred zvýšení
šením?
Pojem dejstvo oznaēuje ēasƛ
Poje
A) b
balady.
3
C) 1,13 m/s
05
0
5 &
Mes Banská Bystrica, Žilina a Prešov vyēlenili
Mestá
v to
tohtoroēných rozpoētoch spolu 1750 Ɵsíc eur na
zimnú údržbu ciest. Prešov mal v rozpoēte o 100 Ɵsíc
zimn
eur viac ako Banská Bystrica. Žilina vyēlenila o štvrƟnu eeur menej ako Banská Bystrica. Koűko eur vyēlenila v rozpoēte Banská Bystrica?
7 Ɵsíc
A) 700
B) 600
6 Ɵsíc
C) 4
450 Ɵsíc
D) 150
1 Ɵsíc
06
0
6 &
SoŸa chce poēas prázdnin vystúpiƛ na umbier, Choē,
Kriv០a Rysy. Koűko existuje poradí, v ktorých môže
Kriv
SoŸa vystúpiƛ na uvedené vrcholy?
SoŸ
2
A) 24
B) 12
C) 6
D) 4
D) 1,77 m/s
© (2012/13) EXAM tesƟng ®, spol. s r. o. – www.exam.sk
Ponuka sa týka prijímacích skúšok
na 4-ročné a 8-ročné gymnaziálne štúdium,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 12. a 15. mája 2014
© (2012/13) EXAM tesƟng ®, spol. s r. o. – www.exam.sk
exam
testing
20
rokov spolu
2
Vážená pani riaditeľka,
vážený pán riaditeľ,
ako iste viete, vzhľadom na nedávne zmeny v legislatíve sa
sprísnili podmienky pre prijímanie žiakov na gymnáziá. Väčšina
gymnázií musí organizovať vlastné prijímacie skúšky. Rozhodli sme sa preto osloviť Vás s ponukou na spoluprácu pri zabezpečení prijímacích skúšok na Vašu školu. Sme nezávislou odbornou inš túciou, ktorá sa tvorbe
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
školských testov a realizácii rôznych testovaní venuje kon nuálne už 20 rokov. Za túto dobu sme
úspešne dodali testy na prijímacie skúšky mnohým vysokým školám a viac ako 90 stredným školám (pozri str. 12).
Z tohto materiálu sa dozviete,
aké testy ponúkame, ako presne
prebieha spolupráca, ako si testy
možno objednať a koľko by ste za
ne zapla li. Nájdete tu ež podrobnú špecifikáciu testov a ukážky typov otázok a úloh, ktoré sa
www.exam.sk
v nich budú vyskytovať.
Nech už sa rozhodnete akokoľvek, prajem Vám, aby bol o Vašu školu veľký záujem a aby ste
si na prijímacích skúškach vybrali spomedzi uchádzačov tých najlepších.
NDr. Vladimír Burjan
RNDr.
i dit ľ spoločnos
l č
riaditeľ
EXAM tes ng, spol. s r. o.
Prečo si školy objednávajú naše testy?
Možno si kladiete otázku, prečo
by ste si mali testy objednať od
externého dodávateľa – veď učitelia vašej školy ich vedia vytvoriť
ež (a bezplatne). Tu je niekoľko
dôvodov:
dernej teórie pedagogických
meraní.
• Výstupy z dodaného programu
možno použiť aj na základnú
šta s ckú analýzu výsledkov
(napr. výpočet obťažnos jednotlivých otázok v testoch).
• Spolupráca s nami vám ušetrí množstvo staros . Testy vytvoríme, graficky upravíme, namnožíme, zapeča me, doručíme, dodáme spolu s nimi aj pokyny (pre žiakov, administrátorov, hodno teľov) a program
na vyhodnotenie. Vašou jedinou starosťou tak zostane pozvať uchádzačov na skúšky, zadať testy a oznámiť výsledky.
• Garantujeme odbornú kvalitu testov. Autormi testov budú
odborníci, ktorí sa tvorbe testov
profesionálne venujú už mnoho rokov a podobných testov
vytvorili stovky. Majú dokonalý prehľad o štátnych vzdelávacích programoch a vedia správne odhadnúť náročnosť otázok.
Sú ež zárukou, že testy budú
spĺňať všetky požiadavky mo-
cou ktorého budete môcť testy
ľahko a rýchlo vyhodno ť.
• Testy dodávame v profesionálnej grafickej úprave. Mnohým to nepripadá až také dôležité, ale je dobré uvedomiť si, že
každá oficiálna písomnosť je zároveň vizitkou a reprezentáciou
vašej školy.
• Okrem testov dodáme v preds hu aj informačný materiál pre
uchádzačov s podrobnými informáciami o testoch a o priebehu skúšky. Takýto postup znižuje stres na prijímacích skúškach a zvyšuje validitu ich výsledkov.
• K testom dodáme aj jednoduchý program vytvorený v prostredí Microso Excel, s pomo-
• Stáva sa, že osoby blízke niektorým uchádzačom sa snažia kontaktovať vedenie či pracovníkov
školy v snahe získať prijímacie
testy vopred. Odpoveď „testy
sa netvoria u nás” vás rýchlo
zbaví podobných nepríjemných
návštev.
www.exam.sk
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
3
Aké testy si môžete objednať?
Naša ponuka je určená gymnáziám, ktoré si môžu objednať:
• testy na prijímacie skúšky na
štvorročné štúdium, ktoré sa
uskutočnia 12. a 15. mája 2014,
• testy na prijímacie skúšky na
osemročné štúdium, ktoré sa
uskutočnia 12. a 15. mája 2014.
V každom z týchto termínov ponúkame testy zo slovenského jazyka a literatúry a testy z matema ky. Konkrétnu podobu testov
(počet a formát otázok, pokry e
učiva, obťažnosť, spôsob hodnotenia atď.) stanovia naši odborníci. Vychádzajú pritom z dokonalej teore ckej i prak ckej znalos-
problema ky a zo spätnej väzby
od desiatok škôl, ktorým sme dodali testy od roku 1994 (pozri str.
12). Podrobné špecifikácie testov
nájdete na stranách 6 – 7.
Testy na štvrtkový termín budú vychádzať z rovnakej špecifikácie ako testy na pondelkový termín a budú testovať rovnaké učivo. (To je dôležité preto, že výsledky z oboch termínov sa zlučujú do jedného rebríčka.) Konkrétne otázky / úlohy však budú
v pondelok a vo štvrtok odlišné.
Ako prebieha spolupráca?
1. Škola vyplní a odošle objednávku (tlačivá sú priložené k tomuto materiálu). Testy na prijímacie skúšky (na 4-ročné aj na
8-ročné štúdium) možno objednať do 28. februára 2014.
materiál škola zaslala s preds hom všetkým uchádzačom
(najneskôr s pozvánkou na
skúšky). V elektronickej verzii
(PDF) ho môže ež zverejniť na
svojej webstránke.
2. Príjem každej objednávky najneskôr do 10 dní písomne potvrdíme a zašleme škole na
podpis Zmluvu o spolupráci pri
zabezpečení prij. skúšok. Až po
písomnom potvrdení z našej
strany a podpísaní zmluvy sa
objednávka stáva akceptovanou a záväznou.
4. Spolu s informáciami pre uchádzačov dostane škola aj demoverziu vyhodnocovacieho
programu (bližšie informácie
sú na strane 4). Ostrú verziu
programu sprístupníme škole
v deň konania skúšok.
3. V priebehu marca dostane
škola informačný materiál pre
uchádzačov v tlačenej aj elektronickej podobe (v počte, ktorý uviedla v objednávke). Materiál obsahuje podrobné informácie o skladbe testov, spôsobe vyznačovania odpovedí na
odpoveďový hárok, spôsobe
hodnotenia, ukážky typov otázok a rady, ako správne písať
testy. Odporúčame, aby tento
5. Najneskôr v stredu 7. mája doručí kuriér na školu zapečatenú zásielku s testami a sprievodnými materiálmi na skúšky
konané v pondelok 12. mája.
V utorok 13. mája doručí kuriér na školu zapečatenú zásielku s testami a sprievodnými materiálmi na skúšky konané vo štvrtok 15. mája.
Zásielky budú obsahovať:
• testy v objednanom počte
zapečatené v ochrannej fó-
lii. Bez porušenia fólie možno skontrolovať počet testov,
no nemožno nahliadnuť dovnútra. Vedenie školy má povolené odpeča ť testy až ráno v deň konania skúšky. Môže tak verejne demonštrovať
regulárnosť postupu.
• odpoveďové hárky k testom,
• pokyny pre žiakov ako písať
test a ako vyznačovať odpovede do hárkov,
• pokyny pre administrátorov
(zadávateľov) testov,
• odporúčania na hodnotenie
otvorených otázok.
6. Ako prebieha spracovanie výsledkov? Najskôr učitelia obodujú otvorené otázky podľa dodaných odporúčaní na hodnotenie. Následne poverené osoby zadajú odpovede žiakov do
nami dodaného programu Test
Scorer. Ten automa cky spracuje výsledky a poskytne škole
všetky potrebné výstupy.
4
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
www.exam.sk
Rýchle vyhodnotenie s dodaným programom Test Scorer
Spolu s testami vám dodáme jednoduchý vyhodnocovací program. Pôjde o súbor programu
Microso Excel, v ktorom budú
pripravené vstupné polia a vzorce, ktoré zabezpečia vyhodnotenie. K spusteniu programu bude
stačiť bežné PC s nainštalovaným
programom Microso Excel (od
verzie 2000). K programu dostanete podrobný návod.
Postup vyhodnocovania:
Najskôr musia učitelia (s príslušnou aprobáciou) ručne obodovať
otvorené otázky v teste. To sa týka iba prijímacích testov na 8-roč-
né štúdium, nakoľko v prijímacích
testoch na 4-ročné štúdium otvorené otázky nebudú. Pri bodovaní
môžu postupovať podľa pokynov,
ktoré dodáme spolu s testom. Príslušné body dopisujú priamo na
odpoveďový hárok do príslušných
rubrík.
Následne je potrebné prepísať odpovede a hodnotenia
z odpoveďových hárkov do programu. Toto musí robiť niekto spoľahlivý, pozorný, na aprobácii tu
už nezáleží (ide o mechanickú
prácu). Optimálne je, keď túto
činnosť robia dvaja ľudia: jeden
diktuje údaje z odpoveďových
hárkov, druhý ich zapisuje do excelovského súboru. Pri uzavretej
otázke sa zapisuje žiakova odpoveď (napr. a, b, x, 13, 234...), pri
otvorenej otázke počet bodov,
ktorý pridelili hodno telia.
Akonáhle sú zadané všetky
údaje konkrétneho žiaka, objaví
sa v príslušnej bunke jeho celkový počet bodov.
Po zapísaní dát všetkých uchádzačov tak získate v Exceli databázu so všetkými uchádzačmi a ich
bodovým ziskom, ktorú môžete
následne použiť podľa vlastného
uváženia.
Je to bezpečné?
Keďže riaditeľ školy zodpovedá za
bezproblémový priebeh prijímacích skúšok, je prirodzené, ak si
položí otázku, či je bezpečné objednať si testy od externého dodávateľa. Osobitne citlivá je otázka utajenia testov.
• Na všetkých školách sa testy použijú súčasne, t. j. v ten istý deň
v dopoludňajších hodinách.
• Každá škola dostane testy iba
krátko pred termínom ich použi a.
• Testy doručí na školu kuriér (nepôjdu obyčajnou poštou).
Záruku, že testy od nás neuniknú
počas ich prípravy, môžeme podložiť tromi argumentmi:
• Máme sami eminentný záujem
zachovať si kredit spoľahlivého
dodávateľa, nakoľko akékoľvek
pochybnos by ohrozili naše akvity v tejto oblas do budúcnos , čo si plne uvedomujeme.
• Máme prepracované a rokmi
overené bezpečnostné mechanizmy.
• Testy na prijímacie skúšky dodávame vysokým a stredným ško-
• Testy budú dodané zapečatené
(zaliate v ochranných fóliách).
Každá škola bude mať právo odpeča ť ich až ráno v deň skúšok.
lám už 20 rokov a nikdy k žiadnemu úniku od nás nedošlo.
Keďže nami dodané testy budú
použité na viacerých školách, budú striktne dodržané nasledujúce
bezpečnostné opatrenia:
• Informácia o tom, na ktorých
konkrétnych školách budú testy použité, nebude verejná.
• Kľúče správnych odpovedí dodáme školám až v deň použi a
testov.
Takýto postup uplatňujeme už
mnoho rokov a doposiaľ sa nevyskytol žiadny problém.
www.exam.sk
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
5
Dobré veci, žiaľ, nebývajú zadarmo...
Prijímacie skúšky na 4-ročné
štúdium konané 12. a 15. mája
2014:
Cena kompletných prijímacích
skúšok z oboch predmetov (SJL
a MAT) na oba dni (pondelok
a štvrtok) je 816,00 € (s DPH) +
0,48 € (s DPH) za každý dodaný
výtlačok testu.
teda celkovo štyroch testov,
• vytvorenie informačného materiálu pre uchádzačov, odpoveďových hárkov, pokynov
pre žiakov, administrátorov
a hodno teľov,
• grafickú úpravu a tlač všetkých
dokumentov, zalia e testov do
ochranných fólií,
• poštovné (doručenie kuriérom)
a balné,
• počítačový program na vyhodnocovanie testov,
• možnosť priebežne konzultovať s našimi pracovníkmi akékoľvek otázky spojené s prijímacími skúškami.
Prijímacie skúšky na 8-ročné
štúdium konané 12. a 15. mája
2014:
Cena kompletných prijímacích
skúšok z oboch predmetov (SJL
a MAT) na oba dni (pondelok
a štvrtok) je 816,00 € (s DPH) +
0,48 € (s DPH) za každý dodaný
výtlačok testu.
V obidvoch prípadoch táto cena
zahrňuje:
• vytvorenie dvoch variantov testu z každého predmetu (jedného na 12. 5., druhého na 15. 5.),
Ako postupovať pri objednávaní
Tlačivá na objednanie prijímacích
skúšok sú priložené. Prosíme o ich
pozorné a kompletné vyplnenie.
Prípadné otázky s nami môžete
konzultovať e-mailom na adrese
[email protected] alebo telefonicky na čísle 02 / 63 81 26 89
(RNDr. Roman Farnbauer).
Prijímacie skúšky (na 4-ročné aj
8-ročné štúdium) konané v máji
2014 možno objednať do 28. februára 2014.
Ak v čase objednávania ešte nebudete poznať presný počet
uchádzačov, stačí, ak nám ho nahlásite e-mailom alebo telefonicky do 25. apríla 2014.
Po vyplnení objednávku naskenujte a pošlite e-mailom na adresu [email protected] Môžete ju poslať aj poštou na adresu:
EXAM tes ng, spol. s r. o.
P. O. Box 215, Vranovská 6
854 02 Bra slava 5
Pred odoslaním si z nej urobte fotokópiu pre vlastnú potrebu.
Prija e objednávky vám písomne potvrdíme do 10 dní a zároveň
vám pošleme na podpis zmluvu.
Ak by ste od nás do 10 dní nedostali zmluvu, skontaktujte sa s nami.
10 úloh s výberom odpovede (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých je práve jedna správna)
10 úloh s viacnásobným výberom (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých sú 1, 2, 3 alebo 4 správne)
uēivo 5. – 9. roēníka ZŠ podűa platného ŠVP,
aritmeƟka a algebra: cca 12 úloh,
geometria: cca 8 úloh
Dva – jeden na pondelok 12. mája 2014, druhý
na štvrtok 15. mája 2014. V každý deŸ skúšky
píšu všetci uchádzaēi idenƟcký test.
Tabuűky MFCh, uēebnice, knihy, zošity...
Úlohy s výberom odpovede: 4 body za správnu
odpoveě
20 otázok s výberom odpovede (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých je práve jedna správna)
20 otázok s viacnásobným výberom (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých sú 1, 2, 3 alebo 4 správne)
uēivo 5. – 9. roēníka ZŠ podűa platného ŠVP,
jazyková zložka a sloh: cca 25 otázok,
literatúra: cca 15 otázok
Dva – jeden na pondelok 12. mája 2014, druhý
na štvrtok 15. mája 2014. V každý deŸ skúšky
píšu všetci uchádzaēi idenƟcký test.
60 minút
žiaci vyznaēujú svoje odpovede do osobitných
odpoveěových hárkov, do testov niē nepíšu
písacie potreby
Pravidlá slov. pravopisu, uēebnice, knihy, zošity...
Otázky s výberom odpovede: 2 body za správnu
odpoveě
Obsah testu a zastúpenie
jednotlivých oblasơ uēiva
Poēet variantov testu
as na vypracovanie testu
Spôsob vyznaēovania
odpovedí
Povolené pomôcky
Zakázané pomôcky
Otázky s viacnásobným výberom: 3 body za
správnu odpoveě, 1 bod za odpoveě s jednou
chybou
100 bodov (20 x 2 + 20 x 3)
Hodnotenie
Maximálny poēet bodov
Formát testových položiek
20
40
Poēet položiek v teste
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
100 bodov (10 x 4 + 10 x 6)
Úlohy s viacnásobným výberom: 6 bodov za
správnu odpoveě, 3 body za odpoveě s jednou
chybou
písacie a rysovacie potreby, kalkulaēka
žiaci vyznaēujú svoje odpovede do osobitných
odpoveěových hárkov, do testov niē nepíšu
60 minút
žiakom 9. roēníka základnej školy
žiakom 9. roēníka základnej školy
Komu je test urēený
prijímacia skúška na gymnázium
(na 4-roēné štúdium)
MatemaƟka
prijímacia skúška na gymnázium
(na 4-roēné štúdium)
Slovenský jazyk a literatúra
Úēel testu
PS na 4-roēné štúdium
6
www.exam.sk
Podrobná špeci ikácia prijímacích testov na 4-ročné štúdium
20
7 úloh s výberom odpovede (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých je práve jedna správna)
7 úloh s viacnásobným výberom (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých sú 1, 2, 3 alebo 4 správne)
6 krátkych otvorených úloh (žiak dopisuje ēíslo,
slovo alebo rysuje útvar podűa pokynov)
uēivo 1. – 5. roēníka ZŠ podűa platného ŠVP,
aritmeƟka: cca 13 úloh,
geometria: cca 7 úloh
Dva – jeden na pondelok 12. mája 2014, druhý
na štvrtok 15. mája 2014. V každý deŸ skúšky
píšu všetci uchádzaēi idenƟcký test.
kalkulaēka, tabuűky MFCh, uēebnice, knihy, zošity...
Úlohy s výberom odpovede: 4 body za správnu
odpoveě
Úlohy s viacnásobným výberom: 6 b. za správnu
odpoveě, 3 b. za odpoveě s jednou chybou
Krátke otvorené úlohy: 5 b. za správnu odpoveě
35
15 otázok s výberom odpovede (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých je práve jedna správna)
10 otázok s viacnásobným výberom (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých sú 1, 2, 3 alebo 4 správne)
10 krátkych otvorených otázok (žiak dopisuje
slovo, slovné spojenie alebo vetu)
uēivo 1. – 5. roēníka ZŠ podűa platného ŠVP,
jazyková zložka a sloh: cca 25 otázok,
literatúra: cca 10 otázok
Dva – jeden na pondelok 12. mája 2014, druhý
na štvrtok 15. mája 2014. V každý deŸ skúšky
píšu všetci uchádzaēi idenƟcký test.
60 minút
žiaci vyznaēujú svoje odpovede do osobitných
odpoveěových hárkov, do testov niē nepíšu
písacie potreby
Pravidlá slov. pravopisu, uēebnice, knihy, zošity...
Otázky s výberom odpovede: 2 body za správnu
odpoveě
Otázky s viacnásobným výberom: 4 b. za správnu
odpoveě, 2 b. za odpoveě s jednou chybou
Krátke otvorené otázky: 3 b. za správnu odpoveě
100 bodov (15 x 2 + 10 x 4 + 10 x 3)
Poēet položiek v teste
Formát testových položiek
Obsah testu a zastúpenie
jednotlivých oblasơ uēiva
Poēet variantov testu
as na vypracovanie testu
Spôsob vyznaēovania
odpovedí
Povolené pomôcky
Zakázané pomôcky
Hodnotenie
Maximálny poēet bodov
100 bodov (7 x 4 + 7 x 6 + 6 x 5)
písacie a rysovacie potreby
žiaci vyznaēujú svoje odpovede do osobitných
odpoveěových hárkov, do testov niē nepíšu
60 minút
žiakom 5. roēníka základnej školy
žiakom 5. roēníka základnej školy
Komu je test urēený
prijímacia skúška na 8-roēné gymnázium
MatemaƟka
prijímacia skúška na 8-roēné gymnázium
Slovenský jazyk a literatúra
Úēel testu
PS na 8-roēné štúdium
www.exam.sk
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
7
Podrobná špeci ikácia prijímacích testov na 8-ročné štúdium
8
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
www.exam.sk
Ukážka typov otázok zo slovenského jazyka a literatúry,
ktoré používame v testoch pre deviatakov
Pozorne si preēítajte ukážku 1 a potom odpovedzte
na otázky 01 – 03.
Ukážka 1
To, ēo sme urobili, bolo obyēajné vlúpanie. Ale keěže sme okrem dreva uŸho nenašli niē – a vlastne
sme ani niē nehűadali – nehrýzlo nás svedomie, nepremýšűali sme o našej návšteve ako o vlúpaní. Bol
to prieskum okolia, sondáž. Uhliar sa do prázdneho
domu nasƛahoval nenápadne, prišiel len s tou svojou káriēkou plnou igelitových tašiek. Zjavil sa, zrazu tu bol. Niē viac sme o Ÿom nevedeli.
Okolo domu sme sliedili už dávno a vedeli sme,
že na prízemí má jedno okno rozbité. Izba, do ktorej sme cez okno vliezli, bola celkom prázdna. Namiesto nábytku sa všade váűalo drevo, hromady
dreva. Dosky, narezané polená, foršne a hrubšie konáre boli roztriedené a poukladané, kadejaké tenké drievka, konáriky a kusy rozlámaných okenných
rámov boli nahádzané na jednej veűkej hromade
v rohu za dverami.
Obaja sme ēakali, kedy ten druhý povie nieēo, ēo
bude dôvodom vráƟƛ sa cez okno na dvor, vybehnúƛ na ulicu a trieliƛ preē od Uhliarovho domu, ale
ani jeden z nás nechcel byƛ ten sraűo. A tak sme sa,
s kolenami stƍpnutými zadržiavaným chvením, motali pomedzi hromady dreva, špiēkou topánky sme
kreslili do prachu kosoštvorce a nasilu sme sa tomu
smiali. Z izby sme vybehli až vtedy, keě sa spod
jednej kopy ozvalo stenanie a šuchot prebudených
myší.
(M. Kompaníková, Pravidlá hry, upravené)
02 &
Aké pocity vzbudila v chlapcoch návšteva v Uhliarovom dome?
A) Strach, ktorý však nechceli daƛ najavo.
B) Vinu, že urobili nedovolenú vec.
C) Sklamanie, že v dome niē zaujímavé nenašli.
D) Veselosƛ z neobyēajného dobrodružstva.
03 &
Ktoré tvrdenie najlepšie vysƟhuje detské postavy
z ukážky 1?
A) asto vystrájajú rôzne žartovné kúsky.
B) Aj na zlom vidia väēšinou to dobré.
C) Z nerozvážnosƟ môžu űahko ublížiƛ iným.
D) Priƛahujú ich neznáme a záhadné veci.
04 ,
Ktoré vety sú napísané pravopisne správne?
1) Rýchlym tempom bežím k bratovým kamarátom.
2) Viacerí mladí űudia sú príliš ovplyvniteűný.
3) Oko je dokonalím zrakovým orgánom.
4) Žralok Ɵgrí žije vo vodách tropických morí.
01 &
05 ,
S akým zámerom išli chlapci do Uhliarovho domu?
V ktorých možnosƟach sú zakryté y/ý?
A) Ukradnúƛ nejakú drobnosƛ.
1) dJnamika, mJtus
B) Preskúmaƛ dom.
2) vJtamín, tJran
C) Odniesƛ si nejaké staré drevo.
3) lJrika, analJza
D) Zanechaƛ Uhliarovi odkaz.
4) hJpotéza, dJskusia
www.exam.sk
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
9
Ukážka typov úloh z matematiky,
ktoré používame v testoch pre deviatakov
07 &
10 &
Peter videl v obchode iPod za 300 €. Na internete
ponúkali ten istý iPod o 5 % lacnejšie. Koűko stál na
internete?
Maja si vyrába vzorovanú deku.
Tvorí ju deväƛ zhodných štvorcov, ktoré sú rozdelené na dve
alebo štyri rovnaké ēasƟ (obr.).
Tmavé ēasƟ už má hotové a pokrývajú plochu 1,47 m2. Akú dŰžku má strana deky?
A) 240 €
B) 250 €
C) 285 €
a
a
a
a
a
a
A) 1,47 m
D) 295 €
B) 2,10 m
08 &
Záhradník umiestnil do vzdialenosƟ 8 m od priameho chodníka zavlažovaē, ktorý zavlažuje kruhovú plochu s polomerom 10 m. Akú dlhú ēasƛ chodníka zasiahne zavlažovaē vodou?
C) 2,94 m
D) 4,41 m
11 ,
Ktoré slová možno doplniƛ na zakryté miesto v texte, aby vzniklo pravdivé tvrdenie?
A) 6 m
B) 8 m
Zaokrúhlením ēísla 489,993 na JJJ dostaneme
ēíslo 490.
C) 10 m
D) 12 m
1) desiatky
09 &
2) jednotky
3) desaƟny
Na obrázku je japonská vlajka s rozmermi 100 cm
a 70 cm. Priemer ēerveného kruhu v strede vlajky
tvorí tri päƟny dŰžky kratšej strany vlajky. Približne
koűko cenƟmetrov štvorcových zaberá ēervený kruh?
4) stoƟny
A) 264 cm
B) 1385 cm2
Ktoré z uvedených ēísel sú druhými mocninami prirodzených ēísel?
C) 2826 cm2
1) 9
D) 5539 cm
2) 16
2
2
12 ,
3) 24
4) 36
10
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
www.exam.sk
Ukážka typov otázok zo slovenského jazyka a literatúry,
ktoré používame v testoch pre piatakov
Pozorne si preēítaj ukážku 2 a potom odpovedz na
otázky 06 – 08.
Ukážka 2
Malý Oskár nepoznal farby. Nevedel, ktorá je modrá, ktorá zelená, ktorá ēervená. V škole mával
z kreslenia päƛky: kreslil modré husi na ēervenej
tráve. Nikomu sa to nepáēilo, iba on vravel: „Tak to
u mŸa vyzerá! Je to pohűadnica z mojej krajiny!“
Nepomohlo. alšia päƛka. Nakoniec si ceruzky
oznaēil: na modrej urobil nožíkom zárez, na ēervenú
prilepil žuvaēku, zelenú si dal za ucho. Ajtaksamuvšetkopomotalo.
Ani pre päƛku nikdy neplakal, lebo sa už tešil na
cestu domov. Zíde zo schodov a uvidí celý krásny
svet: po oranžovej oblohe budú lietaƛ Įalové lastoviēky, modrý vietor pozametá ružové ulice, farby
vybuchnú ako bláznivý ohŸostroj, Oskár ich uvidí,
no nijakú z farieb nevie pomenovaƛ, a tak pôjde zo
školy domov krok za krokom po ēervenej tráve a za
rohom stretne jednu modrú hus.
(V. Klimáēek: Rozprávky na celý rok)
06 &
08 &
Ukážka 2 je ēasƛou
A) űudovej rozprávky.
B) autorskej rozprávky.
C) űudovej povesƟ.
D) autorskej povesƟ.
09 &
Ku ktorému slovu nemožno pridaƛ všetky tri predpony:
na-, z-, od- tak, aby vzniklo zmysluplné slovo?
A) rúbaƛ
B) liaƛ
C) písaƛ
D) hodiƛ
10 &
Preİkané vety si všetky dali na koniec výkriēník, aby
sa na prvý pohűad nedalo urēiƛ, akého sú druhu. V ktorej možnosƟ sa skrýva oznamovacia veta?
A) Keby už boli prázdniny!
o by sa dalo nakresliƛ Oskárovou ceruzkou, na ktorej je prilepená žuvaēka?
B) Radšej sa pocƟvo uē!
A) zelený Janko Hraško
D) Dávajte si po ceste pozor!
C) Celá dlážka je mokrá!
B) ēervená ēiapoēka ervenej ēiapoēky
D) modrí šmolkovia
11 &
07 &
A) 31. 3. 2013 Peter Sagan 2. miestom na pretekoch
Okolo Flámska opäƛ potvrdil svoje kvality.
Akú farbu má lastoviēka v Oskárovom svete?
B) Od 23. 4. 2013 budete môcƛ v braƟslavskej Inchebe navšơviƛ medzinárodný Autosalón.
C) zlaté vlasy Zlatovlásky
A) Modrú.
B) ervenú.
C) Oranžovú.
D) Fialovú.
V ktorej možnosƟ je oznámenie?
C) 4. apríla 2013 navšơvil Slovensko nový ēeský prezident s manželkou.
D) 24. februára 2013 získal rakúsky režisér Michael
Haneke Oskara za Įlm Láska.
www.exam.sk
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
11
Ukážka typov úloh z matematiky,
ktoré používame v testoch pre piatakov
07 &
3
Ktorá stavba je postavená podűa tohto plánu?
1
1
2
09 ,
2
1
1
1
Štyria kamaráƟ boli spolu na výlete. Každý tam minul ēasƛ svojich úspor (tabuűka). Ktorí chlapci minuli viac ako 10 €?
Ivo
Stano
Roman
Dano
A)
úspory
21 €
44 €
20 €
48 €
minul z úspor
dve treƟny
štvrƟnu
tri päƟny
šesƟnu
B)
1) Ivo
2) Stano
3) Roman
4) Dano
C)
10 ,
D)
08 ,
Lenka bodkou vyznaēila na každej zo štyroch ēíselných osí jedno ēíslo. Ktoré ēísla vyznaēila správne?
V hre Štastné ēíslo vyhrali žreby s ēíslami, ktoré dávajú po zaokrúhlení na stovky rovnaký výsledok ako
po zaokrúhlení na Ɵsícky. Na obrázku sú štyri žreby.
Ktoré žreby vyhrali?
1) 88 045
1)
2) 25 889
33
39
31
2)
600
3)
3) 42 951
4) 46 569
720
900
800
700
25
90
70
50
30
14
4)
12
21
11 ,
V ktorých z nasledujúcich ēísel je poēet Ɵsícok menší
ako poēet desiatok a súēasne poēet stoviek je o 2 väēší ako poēet jednoƟek?
1) 4 896
2) 8 624
3) 31 635
4) 42 937
12
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
www.exam.sk
Zoznam stredných škôl, ktorým sme od šk. roka 1993/94
dodali testy na prijímacie alebo talentové skúšky
Gymnázium na Radlinského ul. v Bánovciach nad Bebravou
Gymnázium Š. Moysesa na Hurbanovej ul. v Banskej Bystrici
Gymnázium na Mládežníckej ul. v Banskej Bystrici
Gymnázium L. Stöckela na Jiráskovej ul. v Bardejove
Obchodná akadémia na Stöcklovej ul. v Bardejove
Gymnázium a Spojená škola na Slovenskej ul. v Bardejove
Gymnázium sv. J. Bosca v Bardejove
1. súkromné gymnázium na apkovej ul. v Bratislave
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa na BeŸadickej ul. v Bratislave
Gymnázium na Bilíkovej ul. v Bratislave
Gymnázium na Grösslingovej ul. v Bratislave
Gymnázium L. Novomeského na Tomášikovej ul. v Bratislave
Gymnázium na Metodovej ul. v Bratislave
Gymnázium na Einsteinovej ul. v Bratislave
Gymnázium na Ul. Ladislava Sáru v Bratislave
Gymnázium na Vazovovej ul. v Bratislave
Osemroēné gymnázium na Pankúchovej ul. v Bratislave
Obchodná akadémia na Hrobákovej ul. v Bratislave
Obchodná akadémia na Sklenárovej ul. v Bratislave
Obchodná akadémia na Zochovej ul. v Bratislave
Obchodná akadémia na Malinovského ul. v Brezne
Hotelová akadémia na Malinovského ul. v Brezne
Gymnázium P. O. Hviezdoslava na Hviezdosl. nám. v D. Kubíne
Gymnázium na Školskej ul. v Dubnici nad Váhom
Gymnmázium na Nám. padlých hrdinov vo Fiűakove
Gymnázium, Štvrƛ SNP v Galante
Gymnázium I. Bellu na Novomeského ul. v Handlovej
Obchodná akadémia na Tehelnej ul. v Hlohovci
Gymnázium na Komenského ul. v Hlohovci
Gymnázium Arm. gen. L. Svobodu v Humennom
Obchodná akadémia na Štefánikovej ul. v Humennom
Stredná zdravotnícka škola na Lipovej ul. v Humennom
ZSŠ hotelových služieb na Štefánikovej ul. v Humennom
Obchodná akadémia na MedŸanskej ul. v Ilave
Gymnázium P. O. H. na Hviezdoslavovej ul. v Kežmarku
Gymnázium na Alejovej ul. v Košiciach
Gymnázium na Poštovej ul. v Košiciach
Evanjelické gymn. J. A. Komenského na Puškinovej ul. v Košiciach
Gymnázium na Trebišovskej ul. v Košiciach
Gymnázium sv. T. Akvinského na Zbrojniēnej ul. v Košiciach
Gymnázium na Šrobárovej ul. v Košiciach
Gymnázium M. R. Štefánika na nám. L. Novomeského v Košiciach
Športové gymnázium na Popradskej ul. v Košiciach
Gymnázium na Hodžovej ul. v Liptovskom Mikuláši
Evanjelické gymn. J. Tranovského na Hurbanovej ul. v L. Mikuláši
SPŠ stavebná na Školskej ul. v Liptovskom Mikuláši
SOU obchodné na Ul. sl. brigády v Lipt. Mikuláši
Spojená škola na Komenského ulici v Liptovskom Mikuláši
Obchodná akadémia na Lúēnej ul. v Luēenci
Evanjelická spojená škola na Ul. M. R. Štefánika v Martine
Gymnázium a SPŠ na Štúrovej ul. v Michalovciach
Gymnázium A. Bernoláka na Ul. mieru v Námestove
Gymnázium na Párovskej ul. v Nitre
Gymnázium na Golianovej ul. v Nitre
SOŠ sv. Rafaela na Školskej ul. v Nitre
Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského v Nitre
Gymnázium sv. Jána Bosca v Novej Dubnici
Gymnázium a OA na Komenského ul. v Partizánskom
Stredná zdravotnícka škola na Levoēskej ul. v Poprade
Gymnázium na Školskej ul. v Považskej Bystrici
Evanjelické kolegiálne gymnázium na Nám. legionárov v Prešove
Gymnázium J. A. Raymana na MudroŸovej ul. v Prešove
Stredná lesnícka škola na Kollárovej ul. v Prešove
Obchodná akadémia na Volgogradskej ul. v Prešove
Hotelová akadémia na Baštovej ul. v Prešove
Gymnázium Nedožerského na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi
Gymnázium na Ul. 1. mája v Púchove
Obchodná akadémia na Ul. akad. Hronca v RožŸave
Obchodná akadémia na Kukuēínovej ul. v Sabinove
Gymnázium na Kollárovej ul. v Seēovciach
Gymnázium na Kostolnej ul. v Seredi
Gymnázium na Námestí slobody v Skalici
Obchodná akadémia na Sládkoviēovej ul. v Snine
SPŠ na Partizánskej ul. v Snine
Gymnázium na Ul. kpt. Nálepku v Sobranciach
Gymnázium na Javorovej ul. v Spišskej Novej Vsi
Obch. akadémia a SPoŠ na Ul. Stojan v Spišskej Novej Vsi
Gymnázim na Školskej ul. v Spišskej Novej Vsi
Gymnázium na Ul. SNP v Spišskej Starej Vsi
Gymnázium T. Vansovej na Ul. 17. novembra v St. @ubovni
Gymnázium na Konštantínovej ul. v Stropkove
Bilingválne gymnázium na Komenského ul. v Suēanoch
Gymnázium duklianskych hrdinov na Komenského ul. vo Svidníku
Obchodná akadémia na Centrálnej ul. vo Svidníku
Evanjelické gymnázium na Jesenského ul. v Tisovci
Gymnázium @. Štúra na Ul. 1. mája v Trenēíne
Piaristické gymnázium J. Braneckého na Palackého ul. v Trenēíne
Obchodná akadémia na Ul. M. Rázusa v Trenēíne
ZSŠ hotelových služieb a obchodu na Jilemnického ul. v Trenēíne
Športové gymnázium na Ul. J. Bottu v Trnave
Gymnázium na Školskej ul. vo Veűkom Krtíši
Gymnázium na Daxnerovej ul. vo Vranove nad Topűou
Gymnázium na Štúrovej ul. v Želiezovciach
Obchodná akadémia na Ul. SNP v Žiari nad Hronom
Bilingválne gymnázium na Ul. T. Ružiēku v Žiline
Gymnázium na Varšavskej ulici v Žiline
Objednávka testov na prijímacie skúšky
na
4-ročné štúdium
Naša škola má záujem o spoluprácu so spoločnosťou EXAM tes ng, spol. s r. o. pri realizácii prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12. a 15. mája 2014. Týmto si záväzne objednávame
testy zo slovenského jazyka a literatúry a testy z matema ky na uvedené termíny. Prosíme o vyhotovenie
a zaslanie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prijímacích skúšok podľa tejto objednávky.
________________
dátum
pečiatka školy
1. Koľko výtlačkov testov si objednávate?
Doplňte počty do tabuľky.
_____________________
podpis riaditeľa(ky) školy
SJL
MAT
Do uvedených počtov zahrňte podľa vlastného
Pondelok 12. mája 2014
uváženia aj istú rezervu. V rovnakých počtoch
dostanete aj odpoveďové hárky. Ak ešte nepozŠtvrtok 15. mája 2014
náte presné počty uchádzačov, stačí, ak nám ich
oznámite do 25. apríla 2014 (e-mailom na [email protected] alebo telefonicky na 02 / 6381 2689).
2. Súčasťou ponuky je dodanie informačného materiálu pre uchádzačov. Podrobnos o obsahu a účele
tohto materiálu nájdete v ponuke. Informačných materiálov môžete objednať aj viac ako testov. Neplate za ne nič, poskytujeme ich bezplatne. Materiály dostanete v priebehu marca v tlačenej aj elektronickej podobe (PDF).
Koľko výtlačkov informačného materiálu pre uchádzačov si objednávate?
3. Koľko žiakov plánujete na základe týchto prijímacích skúšok prijať?
(doplňte)
(doplňte)
4. Názov školy: _____________________________________________________ IČO: __________________
Presná adresa, na ktorú má kuriér doručiť zásielku s testami:
Ulica a č. domu: _________________________________________________________________________
PSČ: ____________________ Mesto: ________________________________________________________
Meno a priezvisko riaditeľa školy: __________________________________________________________
Meno a priezvisko kontaktnej osoby (ak to nie je riaditeľ školy): ___________________________________
Telefón na kontaktnú osobu:
______________
predvoľba
___________________________________________
telefónne číslo do školy (môže byť aj mobil)
E-mail na kontaktnú osobu: ______________________________________________________________
Objednávky prijímame do piatka 28. februára 2014. Po vyplnení objednávku naskenujte a pošlite e-mailom
na [email protected] Môžete ju ež poslať obyčajnou poštou na adresu EXAM tes ng, spol. s r. o., P. O.
Box 215, Vranovská 6, 854 02 Bra slava 5. (Pred odoslaním si z nej urobte fotokópiu pre vlastnú potrebu.)
Príjem objednávky Vám písomne potvrdíme do 10 dní a zároveň Vám zašleme na podpis zmluvu.
Objednávka sa stáva záväznou až po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Objednávka testov na prijímacie skúšky
na
8-ročné štúdium
Naša škola má záujem o spoluprácu so spoločnosťou EXAM tes ng, spol. s r. o. pri realizácii prijímacích skúšok na 8-ročné štúdium, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12. a 15. mája 2014. Týmto si záväzne objednávame
testy zo slovenského jazyka a literatúry a testy z matema ky na uvedené termíny. Prosíme o vyhotovenie
a zaslanie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prijímacích skúšok podľa tejto objednávky.
________________
dátum
pečiatka školy
1. Koľko výtlačkov testov si objednávate?
Doplňte počty do tabuľky.
_____________________
podpis riaditeľa(ky) školy
SJL
MAT
Do uvedených počtov zahrňte podľa vlastného
Pondelok 12. mája 2014
uváženia aj istú rezervu. V rovnakých počtoch
dostanete aj odpoveďové hárky. Ak ešte nepozŠtvrtok 15. mája 2014
náte presné počty uchádzačov, stačí, ak nám ich
oznámite do 25. apríla 2014 (e-mailom na [email protected] alebo telefonicky na 02 / 6381 2689).
2. Súčasťou ponuky je dodanie informačného materiálu pre uchádzačov. Podrobnos o obsahu a účele
tohto materiálu nájdete v ponuke. Informačných materiálov môžete objednať aj viac ako testov. Neplate za ne nič, poskytujeme ich bezplatne. Materiály dostanete v priebehu marca v tlačenej aj elektronickej podobe (PDF).
Koľko výtlačkov informačného materiálu pre uchádzačov si objednávate?
3. Koľko žiakov plánujete na základe týchto prijímacích skúšok prijať?
(doplňte)
(doplňte)
4. Názov školy: _____________________________________________________ IČO: __________________
Presná adresa, na ktorú má kuriér doručiť zásielku s testami:
Ulica a č. domu: _________________________________________________________________________
PSČ: ____________________ Mesto: ________________________________________________________
Meno a priezvisko riaditeľa školy: __________________________________________________________
Meno a priezvisko kontaktnej osoby (ak to nie je riaditeľ školy): ___________________________________
Telefón na kontaktnú osobu:
______________
predvoľba
___________________________________________
telefónne číslo do školy (môže byť aj mobil)
E-mail na kontaktnú osobu: ______________________________________________________________
Objednávky prijímame do piatka 28. februára 2014. Po vyplnení objednávku naskenujte a pošlite e-mailom
na [email protected] Môžete ju ež poslať obyčajnou poštou na adresu EXAM tes ng, spol. s r. o., P. O.
Box 215, Vranovská 6, 854 02 Bra slava 5. (Pred odoslaním si z nej urobte fotokópiu pre vlastnú potrebu.)
Príjem objednávky Vám písomne potvrdíme do 10 dní a zároveň Vám zašleme na podpis zmluvu.
Objednávka sa stáva záväznou až po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Download

Ponuka hromadných testov na PS 13-14.indd