TESTY
NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Pomoc od profesionálov,
ktorá vám ušetrí mnoho starostí
KOMPARO 9 – Matemati
2
Ktoré z nasledujúcich
té miesto v ukážke 1?
iach je na zakrytom miesPri ktorých slovných spojen
te preložka z?
krajiny

dzať
1) pochá
2) odísť  prinútenia
3) čaj  medom
4) stretnutie  deťmi
04 
ch spojení je združené poKtoré z uvedených slovný
menovanie?
A) známe meno
B) pekné meno
C) nové meno
D) podstatné meno
slov možno doplniť na zakry-
05 
Pri ktorých cudzích slovác
význam?
h je správne uvedený ich
1) emotívny – citový
2) galantný – zdvorilý
3) interiér – vonkajšok
4) maskot – chránenec
A) strave
B) politike
C) spoločnosti
D) diéte
06 
02 
í vyplýva z ukážky 1?
Ktoré z nasledujúcich tvrden
čo najzdravšia, neobsahuA) Aby bola ovocná kaša
je nič sladké.
er kúpil tradičný recept
B) Maximilián Bircher-Benn
erov.
na müsli od alpských pasti
ali müsli ako krmivo pre vtáC) Alpskí pastieri použív
ky.
müsli bol istý mladý
kašu
na
u
recept
m
D) Autoro
švajčiarsky lekár.
Ku ktorým žánrom je správn
druh?
1) bájka – lyrika
2) sonet – lyrika
3) denník – epika
4) román – epika
KOMPARO 9 – MatemaƟ
ka – forma
01 &
03 
Ukážka 1
pre vtáky, no pre mnoPre niekoho je to len krmivo
ktorých sa nemôže začať
hých sú to raňajky, bez
, ktorí müsli jedli na prodeň. A bolo aj veľa takých
odchovanej na mäse
test proti konzumnej 
j stravy a mlieka jedli
a tukoch. Kašu z obilia, surove
m, než inšpirovali mlaalpskí pastieri dávno predtý
Maximiliána Bircheralekára
skeho
čiar
švaj
dého
revolučný pokrm.
Bennera. Až on urobil z kaše
až dve nastrúhané
Recept bol jednoduchý: jedno vločiek, tri lyžice
ovsených
jablká, polievková lyžica
a sladké kondenzovody, šťava z polovice citróna
r-Benner pridal lyžicu
vané mlieko. Nakoniec Birche
kaša bola hotová.
postrúhaných orechov a
až o niečo neskôr. Bola
Zmes dostala názov müsli
emeckého slova
rsko-n
to zdrobnenina od švajčia
rove deti.
Mus a vymysleli ju vraj Birche
01 
ka – forma A
V bonboniére je 12 bonbó
nov, ktoré vyzerajú rovnako. Tri z nich sú plnen
é nugátom, štyri orieškom
a päƛ krémom. Najmenej
koűko bonbónov musí Igor
vybraƛ, aby mal istotu, že
vyberie dva bonbóny s rovnakou plnkou?
A) 3
C) 5
02 &
06 ,
A) 80 cm2
B) 64 cm2
C) 40 cm2
D) 32 cm2
03 &
04 &
ObdŰžnik PERO s rozmermi
10 cm a 6 cm a štvorec
LIST so stranou dlhou 6 cm
sa prekrývajú v obdŰžniku
LINA (obr.). Obsah obdŰžn
ika LINA je polovicou obsahu obdŰžnika PERO. Aký
obvod má obdŰžnik STAN?
A) 20 cm
B) 18 cm
C) 16 cm
T
6cm S
D) 14 cm
O A
L
I
10cm
sk
www exam sk www.komparo.
Ponuka sa týka prijímacích skúšok
na 4-ročné a 8-ročné gymnaziálne štúdium,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. a 16. mája 2013
6cm
N R
l
mapa1
mapa2
mapa3
mapa4
vzdialenosƛ
dvochmiest
namape
6cm
3cm
10cm
4cm
ichskutoēná
vzdušná
vzdialenosƛ
3km
15km
5km
20km
1) mapa 1
2) mapa 2
3) mapa 3
4) mapa 4
B) 16
D) 26
P
1) 111,3042
Na štyroch rôznych mapá
ch sme odmerali vzdialenosƛ niekoűkých dvojíc miest.
Do tabuűky sme zaznamenali okrem nameraných
vzdialenosơ aj ich skutoē
né vzdušné vzdialenosƟ.
Ktoré z máp sú zhotovené
v mierke 1 : 50 000?
Štvornásobok MarƟnovho
veku zmenšený o 16 je
o 10 väēší ako dvojnásobok
jeho veku. Koűko rokov
má MarƟn?
e priradený literárny
05 ,
Ktoré z uvedených ēísel
budú
ní na desaƟny rovnakú hodno maƛ po zaokrúhletu ako po zaokrúhlení na stoƟny?
2) 201,4051
3) 320,9954
4) 404,0905
B) 4
D) 6
Teleso na obrázku je vytvor
ené zo štyroch zhodných kociek. Každá
z kociek
má povrch 24 cm2. Aký povrch
má teleso?
A) 13
C) 20
A
E
07 ,
Ktoré z uvedených tvrden
í sú pravdivé pre všetky
kladné reálne ēísla p?
1) íslo 0,24p je o 76 %
menšie ako ēíslo p.
2) íslo 1,35p je o 35 %
väēšie ako ēíslo p.
3) 20 % z ēísla p má rovna
kú hodnotu ako p % z ēísla 20.
4) 57 % z ēísla p je o 0,57p
menšie ako ēíslo p.
2
Vážená pani riaditeľka,
vážený pán riaditeľ,
ako iste viete, vzhľadom na nedávne zmeny v legislatíve sa
sprísňujú podmienky pre prijímanie žiakov na gymnáziá. Väčšina gymnázií bude musieť v máji organizovať vlastné prijímacie skúšky. Rozhodli sme sa preto osloviť Vás s ponukou na spoluprácu pri zabezpečení prijímacích skúšok na Vašu školu. Sme
nezávislou odbornou inštitúciou,
ktorá sa tvorbe školských testov
a realizácii rôznych testovaní ve-
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
nuje kontinuálne už viac ako 18
rokov. Za túto dobu sme úspešne
dodali testy na prijímacie skúšky
mnohým vysokým školám a viac
ako 90 stredným školám (pozri
str. 12).
Z tohto materiálu sa dozviete,
aké testy ponúkame, ako presne
prebieha spolupráca, ako si testy
možno objednať a koľko by ste za
ne zaplatili. Nájdete tu tiež podrobnú špecifikáciu testov a ukážky typov otázok a úloh, ktoré sa
v nich budú vyskytovať.
Nech už sa rozhodnete akokoľvek, prajem Vám, aby bol o Va-
www.exam.sk
šu školu veľký záujem a aby ste
si na prijímacích skúškach vybrali spomedzi uchádzačov tých najlepších.
RNDr.
NDr. Vladimír Burjan
riaditeľ spoločnosti
EXAM testing, spol. s r. o.
Prečo si školy objednávajú naše testy?
Možno si kladiete otázku, prečo
by ste si mali testy objednávať od
externého dodávateľa – veď učitelia vašej školy ich vedia vytvoriť
tiež (a bezplatne). Tu je niekoľko
dôvodov:
ne odhadnúť náročnosť otázok.
Sú tiež zárukou, že testy budú
spĺňať všetky požiadavky modernej teórie pedagogických
meraní.
• Spolupráca s nami vám ušetrí množstvo starostí. Testy vytvoríme, graficky upravíme, namnožíme, zapečatíme, doručíme, dodáme spolu s nimi aj pokyny (pre žiakov, administrátorov, hodnotiteľov) a program
na vyhodnotenie. Vašou jedinou starosťou tak zostane pozvať uchádzačov na skúšky, zadať testy a oznámiť výsledky.
• Garantujeme odbornú kvalitu testov. Autormi testov budú
odborníci, ktorí sa tvorbe testov
profesionálne venujú už mnoho rokov a podobných testov
vytvorili stovky. Majú dokonalý prehľad o štátnych vzdelávacích programoch a vedia správ-
skúškach a zvyšuje validitu ich
výsledkov.
• K testom dodáme aj jednoduchý program vytvorený v prostredí Microsoft Excel, s pomocou ktorého budete môcť testy
ľahko a rýchlo vyhodnotiť.
• Testy dodávame v profesionálnej grafickej úprave. Toto zdanlivo nie je až také dôležité, ale
je dobré uvedomiť si, že každá
oficiálna písomnosť je zároveň
vizitkou a reprezentáciou vašej
školy.
• Okrem testov dodáme v predstihu aj informačný materiál pre uchádzačov s podrobnými informáciami o testoch
a o priebehu skúšky. Takýto postup znižuje stres na prijímacích
• Stáva sa, že osoby blízke niektorým uchádzačom sa snažia kontaktovať vedenie či pracovníkov
školy v snahe získať prijímacie
testy vopred. Odpoveď „testy
sa netvoria u nás” vás rýchlo
a ľahko zbaví týchto nepríjemných návštev.
www.exam.sk
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
3
Aké testy si môžete objednať?
Naša ponuka je určená gymnáziám, ktoré si môžu objednať:
• testy na prijímacie skúšky na
štvorročné štúdium, ktoré sa
uskutočnia 13. a 16. mája 2013,
• testy na prijímacie skúšky na
osemročné štúdium, ktoré sa
uskutočnia 13. a 16. mája 2013.
V každom z týchto termínov ponúkame testy zo slovenského ja-
zyka a literatúry a testy z matematiky. Konkrétnu podobu tes-
tov a ich jednotlivé parametre
(počet a formát otázok, pokrytie
učiva, obťažnosť, spôsob hodnotenia atď.) stanovia naši odborníci. Vychádzajú pritom z dokonalej teoretickej i praktickej znalosti problematiky a zo spätnej väzby
od desiatok škôl, ktorým sme dodali testy od roku 1994. Podrobné špecifikácie testov nájdete na
stranách 6 – 7.
Ako prebieha spolupráca?
1. Škola vyplní a odošle objednávku (tlačivá sú priložené k tomuto materiálu). Testy na prijímacie skúšky (na 4-ročné aj na
8-ročné štúdium) možno objednať do 28. februára 2013.
materiál škola zaslala s predstihom všetkým uchádzačom
(najneskôr s pozvánkou na
skúšky). V elektronickej verzii
(PDF) ho môže tiež zverejniť na
svojej webstránke.
2. Príjem každej objednávky najneskôr do 10 dní písomne potvrdíme a zašleme škole na
podpis Zmluvu o spolupráci pri
zabezpečení prijímacích skúšok. Až po písomnom potvrdení z našej strany a podpísaní
zmluvy oboma stranami sa objednávka stáva akceptovanou
a záväznou.
4. Spolu s informáciami pre uchádzačov dostane škola aj demoverziu vyhodnocovacieho
programu (bližšie informácie
sú na strane 4). Ostrú verziu
programu sprístupníme škole
v deň konania skúšok.
3. V priebehu marca dostane
škola informačný materiál pre
uchádzačov v tlačenej aj elektronickej podobe (v počte, ktorý uviedla v objednávke). Materiál obsahuje podrobné informácie o skladbe testov, spôsobe vyznačovania odpovedí na
odpoveďový hárok, spôsobe
hodnotenia, ukážky typov otázok a rady, ako správne písať
testy. Odporúčame, aby tento
5. Najneskôr vo štvrtok 9. mája
doručí kuriér na školu zapečatenú zásielku s testami a všetkými sprievodnými materiálmi na skúšky konané v pondelok 13. mája. V utorok 14. mája
doručí kuriér na školu zapečatenú zásielku s testami a všetkými sprievodnými materiálmi na skúšky konané vo štvrtok 16. mája.
Zásielky budú obsahovať:
• testy v objednanom počte
zapečatené v ochrannej fó-
lii. Bez porušenia fólie možno skontrolovať počet testov,
no nemožno nahliadnuť dovnútra. Vedenie školy má povolené odpečatiť testy až ráno v deň konania skúšky. Môže tak verejne demonštrovať
regulárnosť postupu.
• odpoveďové hárky k testom,
• pokyny pre žiakov ako písať
test a ako vyznačovať odpovede do hárkov,
• pokyny pre administrátorov
(zadávateľov) testov,
• odporúčania na hodnotenie
otvorených otázok.
6. Ako prebieha spracovanie výsledkov? Najskôr učitelia obodujú otvorené otázky podľa dodaných odporúčaní na hodnotenie. Následne poverené osoby zadajú odpovede žiakov do
nami dodaného programu Test
Scorer. Ten automaticky spracuje výsledky a poskytne škole
všetky potrebné výstupy.
4
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
www.exam.sk
Rýchle vyhodnotenie s dodaným programom Test Scorer
Spolu s testami vám dodáme jednoduchý vyhodnocovací program. Pôjde o súbor programu
Microsoft Excel, v ktorom budú
pripravené vstupné polia a vzorce, ktoré zabezpečia vyhodnotenie. K spusteniu programu bude
stačiť bežné PC s nainštalovaným
programom Microsoft Excel (od
verzie 2000). K programu dostanete podrobný návod.
Postup vyhodnocovania:
Najskôr musia učitelia (s príslušnou aprobáciou) ručne obodovať
otvorené otázky v teste. To sa týka iba prijímacích testov na 8-ročné štúdium, nakoľko v prijímacích
testoch na 4-ročné štúdium otvorené otázky nebudú. Pri bodovaní
môžu postupovať podľa pokynov,
ktoré dodáme spolu s testom. Príslušné body dopisujú priamo na
odpoveďový hárok do príslušných
rubrík.
Následne je potrebné prepísať odpovede a hodnotenia z odpoveďových hárkov do
programu. Toto musí robiť niekto
spoľahlivý, pozorný, na aprobácii
tu už nezáleží (ide o mechanickú
prácu). Optimálne je, keď túto
činnosť robia dvaja ľudia: jeden
diktuje údaje z odpoveďových
hárkov, druhý ich zapisuje do excelovského súboru. Pri uzavretej
otázke sa zapisuje žiakova odpoveď (napr. a, b, x, 13, 234...), pri
otvorenej otázke počet bodov,
ktorý pridelili hodnotitelia.
Akonáhle sú zadané všetky
údaje konkrétneho žiaka, objaví
sa v príslušnej bunke jeho celkový počet bodov.
Po zapísaní dát všetkých uchádzačov tak získate v Exceli databázu so všetkými uchádzačmi a ich
bodovým ziskom, ktorú môžete
následne použiť podľa vlastného
uváženia.
lám už 19 rokov a nikdy k žiadnemu úniku od nás nedošlo.
• Na všetkých školách sa testy použijú súčasne, t. j. v ten istý deň
v dopoludňajších hodinách.
Je to bezpečné?
Keďže riaditeľ školy zodpovedá za
bezproblémový priebeh prijímacích skúšok, je prirodzené, ak si
položí otázku, či je bezpečné objednať si testy od externého dodávateľa. Osobitne citlivá je otázka utajenia testov.
• Každá škola dostane testy iba
krátko pred termínom ich použitia.
• Testy doručí na školu kuriér (nepôjdu obyčajnou poštou).
Záruku, že testy od nás neuniknú
počas ich prípravy, môžeme podložiť tromi argumentmi:
• Máme sami eminentný záujem
zachovať si kredit spoľahlivého
dodávateľa, nakoľko akékoľvek
pochybnosti by ohrozili naše aktivity v tejto oblasti do budúcnosti, čo si plne uvedomujeme.
• Máme prepracované a rokmi
overené bezpečnostné mechanizmy.
• Testy na prijímacie skúšky dodávame vysokým a stredným ško-
• Testy budú dodané zapečatené
(zaliate v ochranných fóliách).
Každá škola bude mať právo odpečatiť ich až ráno v deň skúšok.
Keďže nami dodané testy budú
použité na viacerých školách, budú striktne dodržané nasledujúce
bezpečnostné opatrenia:
• Informácia o tom, na ktorých
konkrétnych školách budú testy použité, nebude verejná.
• Kľúče správnych odpovedí dodáme školám až v deň použitia
testov.
Takýto postup uplatňujeme už
mnoho rokov a doposiaľ sa nevyskytol žiadny problém.
www.exam.sk
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
5
Dobré veci, žiaľ, nebývajú zadarmo...
Prijímacie skúšky na 4-ročné
štúdium konané 13. a 16. mája
2013:
Cena kompletných prijímacích
skúšok z oboch predmetov (SJL
a MAT) na oba dni (pondelok
a štvrtok) je 816,00 € (s DPH) +
0,48 € (s DPH) za každý dodaný
výtlačok testu.
• vytvorenie informačného materiálu pre uchádzačov, odpoveďových hárkov, pokynov
pre žiakov, administrátorov
a hodnotiteľov,
• grafickú úpravu a tlač všetkých
dokumentov, zaliatie testov do
ochranných fólií,
• poštovné (doručenie kuriérom)
a balné,
• počítačový program na vyhodnocovanie testov,
• možnosť priebežne konzultovať s našimi pracovníkmi akékoľvek otázky spojené s prijímacími skúškami.
Prijímacie skúšky na 8-ročné
štúdium konané 13. a 16. mája
2013:
Cena kompletných prijímacích
skúšok z oboch predmetov (SJL
a MAT) na oba dni (pondelok
a štvrtok) je 816,00 € (s DPH) +
0,48 € (s DPH) za každý dodaný
výtlačok testu.
V obidvoch prípadoch táto cena
zahrňuje:
• vytvorenie dvoch variantov testu z každého predmetu (jedného na 13. 5., druhého na 16. 5.),
teda celkovo štyroch testov,
Ako postupovať pri objednávaní
Tlačivá na objednanie prijímacích
skúšok sú priložené. Prosíme o ich
pozorné a kompletné vyplnenie.
Prípadné otázky s nami môžete
konzultovať e-mailom na adrese
[email protected] alebo telefonicky na čísle 02 / 63 81 26 89
(RNDr. Roman Farnbauer).
Prijímacie skúšky (na 4-ročné aj
8-ročné štúdium) konané v máji
2013 možno objednať do 28. februára 2013.
Ak v čase objednávania ešte nebudete poznať presný počet
uchádzačov, stačí, ak nám ho nahlásite e-mailom alebo telefonicky do 26. apríla 2013.
Po vyplnení objednávku naskenujte a pošlite e-mailom na adresu [email protected] Môžete ju tiež poslať obyčajnou poštou
na adresu:
EXAM testing, spol. s r. o.
P. O. Box 215, Vranovská 6
854 02 Bratislava 5
Pred odoslaním si z nej urobte fotokópiu pre vlastnú potrebu.
Prijatie objednávky vám písomne potvrdíme do 10 dní a zároveň
vám pošleme na podpis zmluvu.
Ak by ste od nás do 10 dní nedostali zmluvu, kontaktuje nás.
10 úloh s výberom odpovede (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých je práve jedna správna)
10 úloh s viacnásobným výberom (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých sú 1, 2, 3 alebo 4 správne)
uēivo 5. – 9. roēníka ZŠ podűa platného ŠVP,
aritmeƟka a algebra: cca 12 úloh,
geometria: cca 8 úloh
Dva – jeden na pondelok 13. mája 2013, druhý
na štvrtok 16. mája 2013. V každý deŸ skúšky
píšu všetci uchádzaēi idenƟcký test.
Tabuűky MFCh, uēebnice, knihy, zošity...
Úlohy s výberom odpovede: 4 body za správnu
odpoveě
20 otázok s výberom odpovede (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých je práve jedna správna)
20 otázok s viacnásobným výberom (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých sú 1, 2, 3 alebo 4 správne)
uēivo 5. – 9. roēníka ZŠ podűa platného ŠVP,
jazyková zložka a sloh: cca 25 otázok,
literatúra: cca 15 otázok
Dva – jeden na pondelok 13. mája 2013, druhý
na štvrtok 16. mája 2013. V každý deŸ skúšky
píšu všetci uchádzaēi idenƟcký test.
60 minút
žiaci vyznaēujú svoje odpovede do osobitných
odpoveěových hárkov, do testov niē nepíšu
písacie potreby
Pravidlá slov. pravopisu, uēebnice, knihy, zošity...
Otázky s výberom odpovede: 2 body za správnu
odpoveě
Obsah testu a zastúpenie
jednotlivých oblasơ uēiva
Poēet variantov testu
as na vypracovanie testu
Spôsob vyznaēovania
odpovedí
Povolené pomôcky
Zakázané pomôcky
Otázky s viacnásobným výberom: 3 body za
správnu odpoveě, 1 bod za odpoveě s jednou
chybou
100 bodov (20 x 2 + 20 x 3)
Hodnotenie
Maximálny poēet bodov
Formát testových položiek
20
40
Poēet položiek v teste
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
100 bodov (10 x 4 + 10 x 6)
Úlohy s viacnásobným výberom: 6 bodov za
správnu odpoveě, 3 body za odpoveě s jednou
chybou
písacie a rysovacie potreby, kalkulaēka
žiaci vyznaēujú svoje odpovede do osobitných
odpoveěových hárkov, do testov niē nepíšu
60 minút
žiakom 9. roēníka základnej školy
žiakom 9. roēníka základnej školy
Komu je test urēený
prijímacia skúška na gymnázium
(na 4-roēné štúdium)
MatemaƟka
prijímacia skúška na gymnázium
(na 4-roēné štúdium)
Slovenský jazyk a literatúra
Úēel testu
PS na 4-roēné štúdium
6
www.exam.sk
Podrobná špecifikácia prijímacích testov na 4-ročné štúdium
20
7 úloh s výberom odpovede (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých je práve jedna správna)
7 úloh s viacnásobným výberom (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých sú 1, 2, 3 alebo 4 správne)
6 krátkych otvorených úloh (žiak dopisuje ēíslo,
slovo alebo rysuje útvar podűa pokynov)
uēivo 1. – 5. roēníka ZŠ podűa platného ŠVP,
aritmeƟka: cca 13 úloh,
geometria: cca 7 úloh
Dva – jeden na pondelok 13. mája 2013, druhý
na štvrtok 16. mája 2013. V každý deŸ skúšky
píšu všetci uchádzaēi idenƟcký test.
kalkulaēka, tabuűky MFCh, uēebnice, knihy, zošity...
Úlohy s výberom odpovede: 4 body za správnu
odpoveě
Úlohy s viacnásobným výberom: 6 b. za správnu
odpoveě, 3 b. za odpoveě s jednou chybou
Krátke otvorené úlohy: 5 b. za správnu odpoveě
35
15 otázok s výberom odpovede (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých je práve jedna správna)
10 otázok s viacnásobným výberom (4 ponúknuté
možnosƟ, z ktorých sú 1, 2, 3 alebo 4 správne)
10 krátkych otvorených otázok (žiak dopisuje
slovo, slovné spojenie alebo vetu)
uēivo 1. – 5. roēníka ZŠ podűa platného ŠVP,
jazyková zložka a sloh: cca 25 otázok,
literatúra: cca 10 otázok
Dva – jeden na pondelok 13. mája 2013, druhý
na štvrtok 16. mája 2013. V každý deŸ skúšky
píšu všetci uchádzaēi idenƟcký test.
60 minút
žiaci vyznaēujú svoje odpovede do osobitných
odpoveěových hárkov, do testov niē nepíšu
písacie potreby
Pravidlá slov. pravopisu, uēebnice, knihy, zošity...
Otázky s výberom odpovede: 2 body za správnu
odpoveě
Otázky s viacnásobným výberom: 4 b. za správnu
odpoveě, 2 b. za odpoveě s jednou chybou
Krátke otvorené otázky: 3 b. za správnu odpoveě
100 bodov (15 x 2 + 10 x 4 + 10 x 3)
Poēet položiek v teste
Formát testových položiek
Obsah testu a zastúpenie
jednotlivých oblasơ uēiva
Poēet variantov testu
as na vypracovanie testu
Spôsob vyznaēovania
odpovedí
Povolené pomôcky
Zakázané pomôcky
Hodnotenie
Maximálny poēet bodov
100 bodov (7 x 4 + 7 x 6 + 6 x 5)
písacie a rysovacie potreby
žiaci vyznaēujú svoje odpovede do osobitných
odpoveěových hárkov, do testov niē nepíšu
60 minút
žiakom 5. roēníka základnej školy
žiakom 5. roēníka základnej školy
Komu je test urēený
prijímacia skúška na 8-roēné gymnázium
MatemaƟka
prijímacia skúška na 8-roēné gymnázium
Slovenský jazyk a literatúra
Úēel testu
PS na 8-roēné štúdium
www.exam.sk
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
7
Podrobná špecifikácia prijímacích testov na 8-ročné štúdium
8
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
www.exam.sk
Ukážka typov otázok zo slovenského jazyka a literatúry,
ktoré sa budú vyskytovať v testoch pre deviatakov
Ukážka 1
Pre niekoho je to len krmivo pre vtáky, no pre mnohých sú to raŸajky, bez ktorých sa nemôže zaēaƛ
deŸ. A bolo aj veűa takých, ktorí müsli jedli na protest proƟ konzumnej JJJ odchovanej na mäse
a tukoch. Kašu z obilia, surovej stravy a mlieka jedli
alpskí pasƟeri dávno predtým, než inšpirovali mladého švajēiarskeho lekára Maximiliána BircheraBennera. Až on urobil z kaše revoluēný pokrm.
Recept bol jednoduchý: jedno až dve nastrúhané
jablká, polievková lyžica ovsených vloēiek, tri lyžice
vody, šƛava z polovice citróna a sladké kondenzované mlieko. Nakoniec Bircher-Benner pridal lyžicu
postrúhaných orechov a kaša bola hotová.
Zmes dostala názov müsli až o nieēo neskôr. Bola
to zdrobnenina od švajēiarsko-nemeckého slova
Mus a vymysleli ju vraj Bircherove deƟ.
01 &
03 ,
Pri ktorých slovných spojeniach je na zakrytom mieste preložka z?
1)
2)
3)
4)
pochádzaƛ J krajiny
odísƛ J prinútenia
ēaj J medom
stretnuƟe J deƛmi
04 &
Ktoré z uvedených slovných spojení je združené pomenovanie?
A)
B)
C)
D)
známe meno
pekné meno
nové meno
podstatné meno
05 ,
Ktoré z nasledujúcich slov možno doplniƛ na zakryté miesto v ukážke 1?
Pri ktorých cudzích slovách je správne uvedený ich
význam?
A)
B)
C)
D)
1)
2)
3)
4)
strave
poliƟke
spoloēnosƟ
diéte
02 &
Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z ukážky 1?
A) Aby bola ovocná kaša ēo najzdravšia, neobsahuje niē sladké.
B) Maximilián Bircher-Benner kúpil tradiēný recept
na müsli od alpských pasƟerov.
C) Alpskí pasƟeri používali müsli ako krmivo pre vtáky.
D) Autorom receptu na kašu müsli bol istý mladý
švajēiarsky lekár.
emoơvny – citový
galantný – zdvorilý
interiér – vonkajšok
maskot – chránenec
06 ,
Ku ktorým žánrom je správne priradený literárny
druh?
1)
2)
3)
4)
bájka – lyrika
sonet – lyrika
denník – epika
román – epika
www.exam.sk
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
9
Ukážka typov úloh z matematiky,
ktoré sa budú vyskytovať v testoch pre deviatakov
01 &
05 ,
V bonboniére je 12 bonbónov, ktoré vyzerajú rovnako. Tri z nich sú plnené nugátom, štyri orieškom
a päƛ krémom. Najmenej koűko bonbónov musí Igor
vybraƛ, aby mal istotu, že vyberie dva bonbóny s rovnakou plnkou?
Ktoré z uvedených ēísel budú maƛ po zaokrúhlení na desaƟny rovnakú hodnotu ako po zaokrúhlení na stoƟny?
A) 3
C) 5
B) 4
D) 6
1) 111,3042
2) 201,4051
3) 320,9954
4) 404,0905
02 &
06 ,
Teleso na obrázku je vytvorené zo štyroch zhodných kociek. Každá z kociek
má povrch 24 cm2. Aký povrch má teleso?
Na štyroch rôznych mapách sme odmerali vzdialenosƛ niekoűkých dvojíc miest. Do tabuűky sme zaznamenali okrem nameraných vzdialenosơ aj ich skutoēné vzdušné vzdialenosƟ. Ktoré z máp sú zhotovené
v mierke 1 : 50 000?
A)
B)
C)
D)
80 cm2
64 cm2
40 cm2
32 cm2
03 &
Štvornásobok MarƟnovho veku zmenšený o 16 je
o 10 väēší ako dvojnásobok jeho veku. Koűko rokov
má MarƟn?
A) 13
C) 20
B) 16
D) 26
ObdŰžnik PERO s rozmermi 10 cm a 6 cm a štvorec
LIST so stranou dlhou 6 cm sa prekrývajú v obdŰžniku
LINA (obr.). Obsah obdŰžnika LINA je polovicou obsahu obdŰžnika PERO. Aký obvod má obdŰžnik STAN?
T
O
6cm
S
N R
A
6cm
20 cm
18 cm
16 cm
14 cm
ichskutoēná
vzdušná
vzdialenosƛ
3km
15km
5km
20km
1) mapa 1
2) mapa 2
3) mapa 3
4) mapa 4
07 ,
04 &
A)
B)
C)
D)
mapa1
mapa2
mapa3
mapa4
vzdialenosƛ
dvochmiest
namape
6cm
3cm
10cm
4cm
I
L
P
10cm
E
Ktoré z uvedených tvrdení sú pravdivé pre všetky
kladné reálne ēísla p?
1) íslo 0,24p je o 76 % menšie ako ēíslo p.
2) íslo 1,35p je o 35 % väēšie ako ēíslo p.
3) 20 % z ēísla p má rovnakú hodnotu ako p % z ēísla 20.
4) 57 % z ēísla p je o 0,57p menšie ako ēíslo p.
10
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
www.exam.sk
Ukážka typov otázok zo slovenského jazyka a literatúry,
ktoré sa budú vyskytovať v testoch pre piatakov
Ukážka 1
Mladý pasƟer raz v lese našiel opustené tri malé
bezzubé vŰēatá. Odniesol si ich domov. Mäkkuēko
im ustlal, položil ich k ohnisku a kƍmil ovēím mliekom. Každú sobotu ich kúpal, aby nemali blchy.
Raz prišiel na salaš pasƟerov otec. Keě zbadal
vŰēatá, skríkol: „Ale už aj ich daj preē, lebo keě vyrastú, bude po ovciach!“ „Neboj sa, otec, vychovám
si z nich verných strážcov,“ usmial sa mladý pasƟer.
„Syn môj, vlk JJJ!“ varoval ho otec.
Prešiel rok, z mladých vŰēat vyrástli veűkí vlci
s ostrými zubami. „Odteraz mi budú strážiƛ stádo,“
povedal si mladý pasƟer. A vyhnal z košiara svojich
verných psov, aby mu darmo neujedali z chleba.
V jednu noc, keě pasƟer tvrdo spal, traja skrotení
vlci schyƟli do zubov po jednom baranovi a ušli do
hory. Keě pasƟer zbadal, ēo sa stalo, horko zaplakal:
„Tak mi treba, lebo som neposlúchol otcovu radu.
01 &
Ktorá z nasledujúcich možnosơ sa najlepšie hodí na
zakryté miesto v ukážke 1?
A)
B)
C)
D)
sa môže zmeniƛ na baránka
bude sýty a baran celý
je dobrý strážca
zostane vždy vlkom
02 &
Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 1
A) PasƟer vŰēatám venoval zvláštnu starostlivosƛ, lebo mali blchy.
B) PasƟer plánoval vychovaƛ z vŰēat strážcov oviec.
C) Keě verní psi zostarli, kƍmil ich pasƟer už len chlebom.
D) Vlci ukradli pasƟerovi štyri barany.
03 &
V ktorej možnosƟ majú obidve slová rovnaký poēet slabík?
A)
B)
C)
D)
predŰžené prázdniny
bútűavá vƍba
punēová zmrzlina
nedozreté jabŰēko
04 ,
Ktoré slovné druhy sa vyskytujú v nasledujúcej vete?
Hudobný skladateű vēera zložil novú pieseŸ.
1)
2)
3)
4)
podstatné meno
zámeno
sloveso
príslovka
05 ,
Ktoré slovné spojenia sú napísané správne?
1)
2)
3)
4)
blykanie lampy
kyƟca hírila farbami
Ɵkot hodín v kuchyni
uplynulý týždeŸ
06 Napíš vzor nasledujúcich podstatných mien.
neter, koža, turista
07 Napíš slová, ktoré patria na zakryté miesta v tomto texte.
Básnik z Básnikova ráno rýchlo vstal, aby si zapísal
báseŸ, o ktorej sa mu snívalo. Bola krátka, mala len
tri JJJ a v každej z nich boli štyri JJJ.
www.exam.sk
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
11
Ukážka typov úloh z matematiky,
ktoré sa budú vyskytovať v testoch pre piatakov
01 &
05 ,
Cez rieku sa v ēlnoch naraz preplavilo 132 űudí. 60
űudí sa preplavilo v päƛmiestnych ēlnoch, 36 v štvormiestnych ēlnoch, ostatní v trojmiestnych ēlnoch.
Koűko ēlnov použili, ak všetky boli plne obsadené?
V tombole vyhrali lístky s päƛcifernými ēíslami, ktoré
mali na mieste desiatok rovnakú ēíslicu ako na mieste Ɵsícok. Ktoré z uvedených lístkov vyhrali?
A)
B)
C)
D)
12
21
33
36
2) 13 230
3) 56 637
4) 77 274
02 &
Bazén v tvare obdŰžnika s obvodom 68 m má šírku
12 m. Peter preplával bazén 4-krát po dŰžke. Koűko
metrov preplával?
A)
B)
C)
D)
1) 5 555
12 m
44 m
88 m
112 m
176 m
06 ,
Karol považuje za ēudné také ēísla, ktoré sú po zaokrúhlení na Ɵsícky menšie ako po zaokrúhlení na
stovky. Ktoré z nasledujúcich ēísel sú podűa Karola ēudné?
03 ,
1)
2)
3)
4)
Štyri sestry si kúpili balóny. V tabuűke vidíš, koűko balónov si každá z nich kúpila a koűko jej uletelo. Ktorým dievēatám uletela viac ako treƟna balónov?
07 1)
2)
3)
4)
Kúpila si
Uletelo jej
Kamila
30
12
Miška
24
7
Nina
18
9
Petra
15
5
Kamila
Miška
Nina
Petra
04 Miro, Oto a Kubo išli spolu do cirkusu. Napíš všetky možnosƟ, ako si mohli posadaƛ na tri miesta vedűa seba.
2 492
3 333
6 996
8 642
Ktoré ēíslo treba doplniƛ do tmavého kruhu, aby všetky naznaēené výpoēty boli správne?
?
– 88
.8
+ 88
:8
88
08 Rysuj podűa naznaēeného postupu:
¾ Narysuj priamku p.
¾ Vyznaē na nej body K, M.
¾ Narysuj kružnicu k so stredom v bode K a s polomerom 4 cm.
¾ Vyznaē bod E tak, aby ležal na kružnici k.
¾ Narysuj úseēky KE, ME.
12
TESTY na PRIJÍMACIE SKÚŠKY
www.exam.sk
Zoznam stredných škôl, ktorým sme od šk. roka 1993/94
dodali testy na prijímacie alebo talentové skúšky
Gymnázium na Radlinského ul. v Bánovciach nad Bebravou
Gymnázium Š. Moysesa na Hurbanovej ul. v Banskej Bystrici
Gymnázium na Mládežníckej ul. v Banskej Bystrici
Gymnázium L. Stöckela na Jiráskovej ul. v Bardejove
Obchodná akadémia na Stöcklovej ul. v Bardejove
Gymnázium a Spojená škola na Slovenskej ul. v Bardejove
Gymnázium sv. J. Bosca v Bardejove
1. súkromné gymnázium na apkovej ul. v Bratislave
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa na BeŸadickej ul. v Bratislave
Gymnázium na Bilíkovej ul. v Bratislave
Gymnázium na Grösslingovej ul. v Bratislave
Gymnázium L. Novomeského na Tomášikovej ul. v Bratislave
Gymnázium na Metodovej ul. v Bratislave
Gymnázium na Einsteinovej ul. v Bratislave
Gymnázium na Ul. Ladislava Sáru v Bratislave
Gymnázium na Vazovovej ul. v Bratislave
Osemroēné gymnázium na Pankúchovej ul. v Bratislave
Obchodná akadémia na Hrobákovej ul. v Bratislave
Obchodná akadémia na Sklenárovej ul. v Bratislave
Obchodná akadémia na Zochovej ul. v Bratislave
Obchodná akadémia na Malinovského ul. v Brezne
Hotelová akadémia na Malinovského ul. v Brezne
Gymnázium P. O. Hviezdoslava na Hviezdosl. nám. v D. Kubíne
Gymnázium na Školskej ul. v Dubnici nad Váhom
Gymnmázium na Nám. padlých hrdinov vo Fiűakove
Gymnázium, Štvrƛ SNP v Galante
Gymnázium I. Bellu na Novomeského ul. v Handlovej
Obchodná akadémia na Tehelnej ul. v Hlohovci
Gymnázium na Komenského ul. v Hlohovci
Gymnázium Arm. gen. L. Svobodu v Humennom
Obchodná akadémia na Štefánikovej ul. v Humennom
Stredná zdravotnícka škola na Lipovej ul. v Humennom
ZSŠ hotelových služieb na Štefánikovej ul. v Humennom
Obchodná akadémia na MedŸanskej ul. v Ilave
Gymnázium P. O. H. na Hviezdoslavovej ul. v Kežmarku
Gymnázium na Alejovej ul. v Košiciach
Gymnázium na Poštovej ul. v Košiciach
Evanjelické gymn. J. A. Komenského na Puškinovej ul. v Košiciach
Gymnázium na Trebišovskej ul. v Košiciach
Gymnázium sv. T. Akvinského na Zbrojniēnej ul. v Košiciach
Gymnázium na Šrobárovej ul. v Košiciach
Gymnázium M. R. Štefánika na nám. L. Novomeského v Košiciach
Športové gymnázium na Popradskej ul. v Košiciach
Gymnázium na Hodžovej ul. v Liptovskom Mikuláši
Evanjelické gymn. J. Tranovského na Hurbanovej ul. v L. Mikuláši
SPŠ stavebná na Školskej ul. v Liptovskom Mikuláši
SOU obchodné na Ul. sl. brigády v Lipt. Mikuláši
Spojená škola na Komenského ulici v Liptovskom Mikuláši
Obchodná akadémia na Lúēnej ul. v Luēenci
Gymnázium a SPŠ na Štúrovej ul. v Michalovciach
Gymnázium na Párovskej ul. v Nitre
Gymnázium na Golianovej ul. v Nitre
SOŠ sv. Rafaela na Školskej ul. v Nitre
Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského v Nitre
Gymnázium sv. Jána Bosca v Novej Dubnici
Gymnázium a OA na Komenského ul. v Partizánskom
Stredná zdravotnícka škola na Levoēskej ul. v Poprade
Gymnázium na Školskej ul. v Považskej Bystrici
Evanjelické kolegiálne gymnázium na Nám. legionárov v Prešove
Gymnázium J. A. Raymana na MudroŸovej ul. v Prešove
Stredná lesnícka škola na Kollárovej ul. v Prešove
Obchodná akadémia na Volgogradskej ul. v Prešove
Hotelová akadémia na Baštovej ul. v Prešove
Gymnázium Nedožerského na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi
Gymnázium na Ul. 1. mája v Púchove
Obchodná akadémia na Ul. akad. Hronca v RožŸave
Obchodná akadémia na Kukuēínovej ul. v Sabinove
Gymnázium na Kollárovej ul. v Seēovciach
Gymnázium na Kostolnej ul. v Seredi
Gymnázium na Námestí slobody v Skalici
Obchodná akadémia na Sládkoviēovej ul. v Snine
SPŠ na Partizánskej ul. v Snine
Gymnázium na Ul. kpt. Nálepku v Sobranciach
Gymnázium na Javorovej ul. v Spišskej Novej Vsi
Obch. akadémia a SPoŠ na Ul. Stojan v Spišskej Novej Vsi
Gymnázim na Školskej ul. v Spišskej Novej Vsi
Gymnázium na Ul. SNP v Spišskej Starej Vsi
Gymnázium T. Vansovej na Ul. 17. novembra v St. @ubovni
Gymnázium na Konštantínovej ul. v Stropkove
Bilingválne gymnázium na Komenského ul. v Suēanoch
Gymnázium duklianskych hrdinov na Komenského ul. vo Svidníku
Obchodná akadémia na Centrálnej ul. vo Svidníku
Evanjelické gymnázium na Jesenského ul. v Tisovci
Gymnázium @. Štúra na Ul. 1. mája v Trenēíne
Piaristické gymnázium J. Braneckého na Palackého ul. v Trenēíne
Obchodná akadémia na Ul. M. Rázusa v Trenēíne
ZSŠ hotelových služieb a obchodu na Jilemnického ul. v Trenēíne
Športové gymnázium na Ul. J. Bottu v Trnave
Gymnázium na Školskej ul. vo Veűkom Krtíši
Gymnázium na Daxnerovej ul. vo Vranove nad Topűou
Gymnázium na Štúrovej ul. v Želiezovciach
Obchodná akadémia na Ul. SNP v Žiari nad Hronom
Bilingválne gymnázium na Ul. T. Ružiēku v Žiline
Gymnázium na Varšavskej ulici v Žiline
Download

Ponuka hromadných testov na PS 12-13.indd