®
/
Mercedes-Benz
Slovakia s.r.o.
Mercedes-Benz
Spoločnosť
skupiny Daimler
Distribútor
Mercedes-Benz,
smart,
Setra, Fuso
Strana
Kúpna zmluva
Číslo objednávky:
9200030005
I. Zmluvné strany
Kupujúci
Obchodné meno/Názov:
IČO:
IČ DPH:
Sídlo:
Obec Donovaly
00313386
00313386
976 39 Donovaly
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zápis V obchodnom alebo inom registri:
V mene koná:
V mene koná:
Telefónne číslo:
Obv.úrad v Banskej Bystrici,č.živ.reg.:601-18887
Miroslav Daňo
Zákazník
objed. Č. :
+421 (48) 4199806
Číslo účtu:
Predávajúci
Mercedes-Benz
Obchodné meno/Názov:
IČO:
IČ DPH:
Sídlo:
Slovakia s.r.o.
35780754
SK 2020277072
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zápis v obchodnom registri:
V mene koná:
V mene koná:
Telefónne číslo:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21018/B
Ing. Ernest Csuprai
Ing. Robert Osvald
+421249294444
Číslo účtu:
2926814488/1100
Tatrabanka,
a.s.
II. Motorové vozidlo
Others Schmidt-Mulag-adaptér
Číslo podvozku:
110017/1
Číslo motora:
Cenníkova cena vozidla:
Kúpna cena vozidla bez dodatočnej
výbavy
660,00
EUR
660,00
EUR
Dodatočná výbava:
Právna forma: spoločnost' s ručením obmedzeným,
Obchodný
register Okresného
IČO: 35780754,
DIČ: 2020277072,
Tatra banka a.s., Bratislava,
Č.
súdu Bratislava
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
IČ DPH:SK 2020277072
účtu v EUR: 2624845633/1100,
Slovakia s.r.o.
5
Telefón +421 249294444
IBAN: SK32 11000000002624845633
IBAN: SK86 1100000000292681
- je registrovaná
Mercedes-Benz
Tuhovská
831 07 Bratislava, Slovakia
BIC: TATRSKBX
Č. účtu v EUR: 2926814488/1100,
Mercedes-Benz
sídlo spoločnosti:
I, oddiel: Sro, vložka č.:21 018/B
Telefax +421 249294994
4488
ochranná známka Daimler AG, Stuttgart Nemecko
www.mercedes-benz.sk
®
Mercedes-Benz
Slovakia s.r.o.
Mercedes-Benz
Spoločnosť
skupiny Daimler
Distribútor
Mercedes-Benz,
smart,
Setra, Fuso
Strana
2
Kúpna zmluva
Císlo objednávky:
9200030005
III. Kúpna cena
Kúpna cena celkom s DPH po zaokrúhlení
660,00
132,00
792,00
EUR
EUR
EUR
Záloha pri objednaní vozidla vo výške 15% Kúpnej ceny s DPH v EUR
118,80
EUR
Kúpna cena celkom bez DPH
20% DPH
IV. Ďal'šie ustanovenia
Miesto dodania :
Mercedes-Benz Slovakia Bratislava
Predpokladaný
termín dodania : 30.07.12
V prípade, že sa kupujúci rozhodne financovat' kúpu motorového vozidla/vozidiel uvedeného/uvedených
v tejto
zmluve prostredníctvom lízingu alebo kúpou na splátky, uzavretím a podpisom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a
spoločnost'ou poskytujúcou lízing alebo predaj na splátky, ktorej predmetom bude kúpa motorového vozidla/vozidiel
špecifikovaného/špecifikovaných
v tejto zmluve, zanikne v plnom rozsahu táto zmluva.Neoddelitelnou
súčast'ou tejto kúpnej
zmluvy sú Všeobecné predajné podmienky predávajúc ÍŮbre predaj nových motorových vozidiel priložené k tejto zmluve.
Kupujúci svojim podpisom zároveň potvrdzuje, že ti
podfnienky prečítal,ich obsahu porozumel a ich aj akceptuje.
Mesto
Dátum
Bratislava
31.07.12
Ernest Csuprai
Ernest Csuprai Ing.
Vystavil:
Predajca Č. 1
Predajca Č. 2
s ručením obmedzeným,
register Okresného
IČO: 35780754,
súdu Bratislava
DIČ: 2020277072,
Tatra banka a.s., Bratislava,
v
Slovakls
s.r,o.
Iuřiovská Č.S
831 07 Bratislava
T~I: +4212/49294111
Fax: +4212/49294929
ICO: 35 780 754
IČ DPH: SK2020277072
Právna forma: spoločnosť
Obchodný
Mercedes-Benz
Tuhovská
5, 831 07 Bratislava
IČ DPH:SK 2020277072
Č.
účtu
účtu v EUR: 2926814488/1100,IBAN:
EUR: 2624845633/1100,
IBAN: SK321100
SK861100
- je registrovaná
6
Mercedes-Benz
Slovakia s.r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava, Slovakia
Telefón +421 249294444
BIC: TATRSKBX
Č.
Mercedes-Benz
sídlo spoločnosti:
I, oddiel: Sro, vložka č.:21018/B
r;;;.
0000 0026 2484 5633
Telefax +421 249294994
0000 0029 26814488
www.mercedes-benz.sk
ochranná známka Daimler AG, Stuttgart Nemecko
Download

® Mercedes-Benz