Pokyny pre školského koordinátora projektu KOMPARO (2. časť)
KOMPARO Pomocník dobrých škôl Pokyny pre školského koordinátora k testovaniu žiakov 4. a 6. ročníka ZŠ a prímy OG dňa 3. mája 2013 2. časť Školský rok 2012/13 EXAM testing ®, spol. s r. o. P. O. Box 215, Vranovská 6, 854 02 Bratislava 5 tel. (02) 6381 2689 www.exam.sk, [email protected] Pokyny pre školského koordinátora projektu KOMPARO (2. časť) Vážená kolegyňa, vážený kolega, v piatok 3. mája 2013 prebehne na Vašej škole tes‐
tovanie žiakov 4. a 6. ročníka1 v rámci projektu KOMPARO. Veríme, že v tejto chvíli už je – aj Vašou zá‐
sluhou – všetko pripravené a že testovanie prebehne regulárne a bez väčších problémov. V tomto dokumen‐
te nájdete opis činností, ktoré je potrebné vykonať pred administráciou testov a po jej ukončení. V ďalšom uvádzame úlohy školského koordinátora (ŠK) v chronologickom poradí: 1.
Prevzatie a kontrola zásielky s testami 1.1.
Spoločne s riaditeľom školy podľa dokumentu Obsah zásielky prekontrolujte obsah zásielky bez toho, aby ste pritom porušili priesvitné ochranné fólie, v ktorých sú zaliate testy. Testy smú byť odpečatené najskôr ráno v deň administrácie. Ak niečo z uvedené‐
ho v zásielke chýba, ihneď sa telefonicky skontaktujte s organizátormi na čísle 02 / 6381 2689. 1.2.
Po kontrole uložte zapečatené testy na bez‐
pečné miesto, najlepšie do trezoru. S ostatnými mate‐
riálmi v zásielke pracujte podľa pokynov uvedených v tomto dokumente. Upozorňujeme, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov je spôsob identifikácie žiakov upra‐
vený tak, aby organizátor pri vyhodnocovaní výsledkov neprišiel do kontaktu s menami žiakov. Žiaci sa budú identifikovať čiarovými kódmi. Každý žiak musí na za‐
čiatku administrácie dostať prúžok obsahujúci jeden štítok, na ktorom sa vyplňuje meno a priezvisko a dva identické čiarové kódy (pozri obr. nižšie). Odporúčame nastrihať hárky s čiarovými kódmi na vodorovné prúžky predtým, ako ich budete rozdávať administrá‐
torom. 2.
Zaškolenie administrátorov testov Postupujte podľa bodu 11 z 1. časti dokumentu Pokyny pre školského koordinátora, ktorý ste dostali v pred‐
chádzajúcej zásielke.2 3.
Informovanie žiakov Postupujte podľa bodu 12 z 1. časti dokumentu Pokyny pre školského koordinátora, ktorý ste dostali v pred‐
chádzajúcej zásielke.2 4.
Odpečatenie testov v deň administrácie Testy smie odpečatiť iba riaditeľ školy spolu so ŠK, a to najskôr ráno v deň administrácie, t. j. v piatok 3. mája 2013. 1. test môžete odpečatiť najskôr o 7.30 hod., 2. test najskôr cez prestávku po dopísaní 1. testu. 5.
Brífingy administrátorov testov v deň testovania 5.1.
V deň testovania najneskôr o 7.30 hod. je po‐
trebné zhromaždiť všetkých administrátorov 1. testu a pod vedením ŠK zrealizovať tieto úkony: A. skontrolovať, či každý administrátor  vie, v ktorej miestnosti má vykonávať dozor,  má pripravenú vlastnú kópiu dokumentu Pokyny pre administrátorov... , 1
Niektoré školy si neobjednali testovanie žiakov v oboch uvedených ročníkoch. V tomto dokumente sú však poky‐
ny formulované tak, ako keby malo prebehnúť testova‐
nie v oboch ročníkoch. Informácie pre 6. ročník ZŠ sa vzťahujú aj na prímu OG. 2
Ak náhodou tento dokument neviete nájsť, môžete si ho stiahnuť zo stránky www.exam.sk (Učitelia / Komparo / Dokumenty na stiahnutie). Testovanie žiakov 4. a 6. ročníka ZŠ a prímy OG dňa 3. 5. 2013  vie, čo majú žiaci počas písania testov povolené a čo zakázané,  vie, či žiaci majú povolené odovzdať testy pred vypršaním stanoveného času a opustiť učebňu,  má pripravené hodinky, pero, kriedu. B. rozdať administrátorom harmonogram a aby nedochádzalo k nedovolenej spo‐
lupráci medzi žiakmi, či k pomoci zo strany učiteľov. V prípade potreby spolu s riaditeľom školy operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytnú. 7.
Zabezpečenie náhradnej administrácie pre chýba‐
júcich žiakov  čisté papiere na pomocné výpočty  prúžky so samolepiacimi štítkami s čiarovými kód‐
mi. Je jedno, ktoré štítky dostanú štvrtáci, ktoré šiestaci. Podstatné je iba to, aby každý žiak dostal jeden prúžok s troma štítkami.  Informácie a pokyny k 1. testu  1. test. Pri rozdávaní dbajte na to, aby každý admi‐
nistrátor dostal polovicu testov z formy A, polovicu z formy B. C. skontrolovať testy (na chybné výtlačky) Počas tlače a balenia testov nie je možná ich indi‐
viduálna kontrola na chybné výtlačky. Aby sa pred‐
išlo situáciám, kedy žiak až počas práce zistí, že má chybný výtlačok testu, je vhodné testy vopred skontrolovať. Odporúčame najskôr testy rozpočítať na jednotlivé učebne a rozdať ich administráto‐
rom. Každý administrátor potom môže skontrolo‐
vať testy, ktoré prevzal. Testy je potrebné kontro‐
lovať z dvoch hľadísk: 1. či neobsahujú zle potlačené alebo celkom nepo‐
tlačené strany; 2. či v nich nechýbajú niektoré listy. Z každého testu ste dostali niekoľko exemplárov navyše oproti počtu, ktorý ste si objednali. Ak náj‐
dete chybné výtlačky, nahraďte ich z tejto rezervy. 5.2.
V deň testovania cez prestávku po napísaní 1. testu je potrebné zhromaždiť všetkých administrá‐
torov 2. testu a zrealizovať s nimi tie isté úkony ako s administrátormi 1. testu. Rozdiel je v tom, že administrátori 2. testu už nerozdá‐
vajú žiakom pomocné papiere a ani štítky s kódmi. Po administrácii však musia štítky s kódmi (doplnené o mená žiakov) vyzbierať. 6.
Úlohy ŠK počas administrácie testov Počas administrácie testov by mal školský koordinátor monitorovať situáciu v jednotlivých učebniach. Mal by dohliadať na to, aby všetci administrátori testov po‐
stupovali podľa pokynov, aby bol dodržaný časový Pokiaľ sa niektorí prihlásení žiaci z objektívnych príčin nezúčastnia na administrácii testov, prosíme Vás, aby ste im umožnili napísať testy dodatočne. Ak dostane‐
me testy takýchto žiakov do 17. 5. 2013, budú zaradení do všetkých výsledkov. Úlohy ŠK po ukončení administrácie testov: 8.
Vyzbieranie štítkov s menami a testov od admi‐
nistrátorov 8.1.
Každý administrátor by mal bezprostredne po ukončení administrácie odovzdať školskému koordiná‐
torovi všetky vyplnené aj prázdne testy. Administrátori 2. testu musia odovzdať aj štítky s vyplnenými menami. Pozor! Vo výsledkových listinách budú figurovať iba kódy žiakov. Preto je potrebné, aby ste si odložili štítky s vyplnenými menami, inak nebudete vedieť priradiť výsledky k menám žiakov! 9.
Kontrola správnosti a úplnosti údajov na testoch 9.1.
Každý žiak mal na začiatku administrácie testu vyplniť na teste viacero údajov. Administrátori ich mali skontrolovať a prípadné chýbajúce údaje doplniť. Na‐
priek tomu odporúčame, aby školský koordinátor vy‐
konal po vyzbieraní všetkých testov ešte jednu kontro‐
lu týchto údajov. 10.
Roztriedenie a spočítanie testov 10.1. Pred odoslaním testov na spracovanie prosíme o ich roztriedenie podľa ročníkov a testov. Vytvorte štyri skupiny testov: 1. test pre 4. ročník, 2. test pre 4. ročník, 1. test pre 6. ročník a 2. test pre 6. ročník. Na poradí testov v rámci týchto skupín nezáleží. Po roztriedení spočítaj‐
te vyplnené testy v jednotlivých skupinách. Tieto počty Pokyny pre školského koordinátora projektu KOMPARO (2. časť) je potrebné uviesť v Protokole o dokumentoch zasla‐
ných na vyhodnotenie (viď ďalší bod). Časový harmonogram administrácie testov: Čas 11.
Vyplnenie Protokolu o dokumentoch zaslaných na vyhodnotenie 11.1. V protokole vyplňte údaje o školskom koordi‐
nátorovi projektu KOMPARO. 11.2. Vyplňte počet vyplnených testov, ktoré zasie‐
late na vyhodnotenie. Prázdne nepoužité testy a ne‐
použité čiarové kódy organizátorom neposielajte.  Zhromaždia sa všetci administrátori 1. testu.  Riaditeľ školy so ŠK odpečatia 1. test (2. test zostáva zapečatený). 7:30 až 8:00 Zabalenie a odoslanie testov 12.1. Skupiny testov vložte do pevného obalu, pri‐
ložte vyplnený Protokol a zásielku zabaľte. 12.2. Zásielku pošlite doporučene (cez Slovenskú poštu, nie kuriérom) najneskôr 6. mája 2013 na adre‐
su: EXAM testing, spol. s r. o., P. O. Box 215, Vranovská 6, 854 02 Bratislava 5. Poštovné hradí škola. 12.3. Odoslaním dokumentov na vyhodnotenie sa práca školského koordinátora končí. Podrobné výsled‐
ky jednotlivých žiakov zverejníme na internetovej stránke www.exam.sk najneskôr v stredu 29. mája 2013. Následne (najneskôr 21. júna 2013) zašleme všetkým zúčastneným školám písomné materiály s podrobnými výsledkami školy a správu s celkovými výsledkami. Za Vašu spoluprácu Vám v mene organizátorov projek‐
tu KOMPARO ešte raz úprimne ďakujeme.  ŠK rozdá administrátorom dokumenty a dá im potrebné pokyny.  Každý administrátor skontroluje svoje výtlačky testov. 8:00 12.
Činnosť 8:00 až 8:10 8:10 8:55 (4. roč.) 9:10 (6. roč.) 8:55 až 9:15
(4. roč.) 9:10 až 9:30
(6. roč.)  Administrátori 1. testu vchádzajú do jednotli‐
vých učební.  Administrátori dajú žiakom úvodné pokyny k 1. testu.  Žiaci nalepia štítky s čiarovými kódmi na 1. test a vyplnia údaje.  Žiaci začínajú vypracovávať 1. test.  Žiaci končia prácu na 1. teste.  Administrátori vyzbierajú 1. test a testy odo‐
vzdajú školskému koordinátorovi.  Žiaci majú prestávku medzi 1. a 2. testom.  Zhromaždia sa všetci administrátori 2. testu. 9:00 až 9.15
(4. roč.) 9:15 až 9.30
(6. roč.) 9:15 (4. roč.) 9:30 (6. roč.)  Riaditeľ školy so ŠK odpečatia 2. test.  ŠK rozdá administrátorom dokumenty a dá im potrebné pokyny.  Každý administrátor skontroluje svoje výtlačky testov.  Administrátori 2. testu vchádzajú do jednotli‐
vých učební. 9:15 až 9:25
(4. roč.)  Administrátori dajú žiakom úvodné pokyny k 2. testu. 9:30 až 9:40
(6. roč.)  Žiaci nalepia štítky s čiarovými kódmi na 2. test a vyplnia údaje. 9:25 (4. roč.) 9:40 (6. roč.) 10:10 (4. roč.) 10:40 (6. roč.)  Žiaci začínajú vypracovávať 2. test.  Žiaci končia prácu na 2. teste.  Administrátori vyzbierajú 2. test a štítky s me‐
nami a všetko odovzdajú školskému koordiná‐
torovi. 
Download

KOMPARO Pomocník dobrých škôl Pokyny pre školského