Informácie o štúdiu
2014 / 2015
FAKULTA
UMENÍ
Technická univerzita v Košiciach
WWW.FU.TUKE.SK
OBSAH
FAKULTA UMENÍ TU V KOŠICIACH
10
AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY
11
AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY
13
KATEDRA ARCHITEKTÚRY
15
KATEDRA DIZAJNU
17
KATEDRA VÝTVARNÝCH UMENÍ A INTERMÉDIÍ
19
KATEDRA TEÓRIE A DEJÍN UMENIA
21
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA NA FAKULTE UMENÍ
22
DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM
23
PREHĽAD O ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH, TITULOCH A O POČTE PRIJÍ
MANÝCH ŠTUDENTOV
25
PROFIL ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
NA FAKULTE UMENÍ
26
ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA NA FU
V AKADEMICKOM ROKU 2014/ 2015
27
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA 1. STUPEŇ
ŠTÚDIA PRE AKAD. ROK 2015/ 2016
28
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA 2. STUPEŇ
ŠTÚDIA PRE AKAD. ROK 2015/ 2016
28
PRIJÍMACIE KONANIE
28
ZAMERANIE PRIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH SKÚŠOK
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
08
30
ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS
31
DIZAJN
32
VOĽNÉ VÝTVARNÉ UMENIE
35
VÝSLEDKY SŠ PREPOČÍTANIE VÝSLEDKOV
ZO STREDNEJ ŠKOLY
35
TERMÍNY TALENTOVÝCH SKÚŠOK
NA JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
36
ÚDAJE POTREBNÉ PRE ÚHRADU PLATBY
38
INFORMÁCIE K ŠTUDENTSKÝM MOBILITÁM
42
ZÁPIS NA PREDMETY ŠTÚDIA
45
ŠTUDIJNÝ PORIADOK
75
ŠTUDIJNÝ PLÁN
FAKULTA UMENÍ TU V KOŠICIACH
Fakulta umení TU v Košiciach bola založená v roku 1998 ako ôsma z devia ch fakúlt TU v Košiciach. Vznikla spojením troch odborov štúdia architektúra
a urbanizmus, dizajn, voľné výtvarné umenie.
Na fakulte je možné študovať akreditované doktorandské štúdium v odbore dizajn, bakalárske a magisterské umelecké študijné programy dizajn, voľné výtvarné umenie a akreditovaný bakalársky a inžiniersky študijný program architektúra a urbanizmus.
Popri predmetoch hlavných študijných programov zahŕňa štúdium na fakulte umení aj disciplíny umenovedné, umenovednohistorické, spoločenskovedné, kultúrne vzdelávacie, profesijné doplnkové a v prípade doplnkového pedagogického štúdia aj výtvarne pedagogické.
Študen počas štúdia verejne prezentujú svoje študijné výsledky na semestrálnych výstavách
a dňoch otvorených dverí.
Fakulta spolupracuje so 16 zahraničnými vysokými školami z 9 krajín, pričom študen majúmožnosť absolvovať časť štúdia aj na týchto partnerských vysokých školách.
Pracoviská katedry
Dekanát
Katedra dizajnu
Katedra architektúry
Katedra výtvarných umení a intermédií
Katedra teórie a dejín umenia
08
AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY
AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY
Dekan
Predseda
doc. Ing. Ján KANÓCZ, CSc.
tel.: 055/602 2177, e-mail: [email protected], www.fu.tuke.sk
042 00 Košice, Letná 9
Prodekani
Ing. Eduard WEISS, ArtD., KD
Zamestnanecká časť
doc. Ing. Peter WOHLFAHRT, ArtD. / KD
Ing. arch. Andrea BOČKOVÁ / KA
Ing. arch. Štefan ZAHATŇANSKÝ / KA
doc. Adam SZENTPÉTERY, akad. mal. / KVUaI
Mgr. art. Marián STRAKA / KVUaI
Dr. Ing. arch. Ján KRCHO, PhD. / KTaDU
Mgr. art. Andrej HAŠČÁK, ArtD.
prodekan pre vzdelávaciu činnosť
tel.: 055/602 2177, 055/622 3034, e-mail: [email protected]
Mgr. art. Ing. Richard KITTA, ArtD.
prodekan pre umeleckú činnosť, zahraničné styky a informa ku
Členovia ( študentská časť )
tel.: 055/602 2177, 602 2635, e-mail: richard.ki [email protected]
Mgr. Peter TAJKOV, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a rozvoj
tel.: 055/602 2177, 602 2356, e-mail: [email protected]
VEDECKÁ A UMELECKÁ RADA FAKULTY UMENÍ
10
Predseda
Členovia
Dekan
doc. Ing. Ján KANÓCZ, CSc.
Prodekani
Mgr. art. Andrej HAŠČÁK, ArtD.
Mgr. art. Ing. Richard KITTA, ArtD.
Mgr. Peter TAJKOV, PhD.
doc. Ing. Ján KANÓCZ, CSc.
prof. Juraj BARTUSZ, akad. soch. / KVUaI
Marek Cehula / ŠP AaU
Želmíra Tomková / ŠP AaU
Jana Hatalová / ŠP VVU
Mgr. art. Peter Javorík / ŠPD
Tajomník fakulty
prof. Ing. arch. Peter PÁSZTOR, PhD. / KA
11
Ing. Mária ŠAFRANKOVÁ
tel.: 055/602 2031, e-mail: [email protected]
prof. PhDr. Peter RÓNAI, akad. mal. / KVUaI
doc. Ing. arch. Juraj KOBAN / KA
doc. Adam SZENTPÉTERY, akad. mal. / KVUaI
doc. Ing. Dušan ŠUCH, PhD. / KD
doc. Ing. Tibor UHRÍN, ArtD. / KD
Dr. Ing. arch. Ján KRCHO, PhD. / KTa DU
Mgr. art. Andrej HAŠČÁK, ArtD. / KD
Mgr. art. Ing. Richard KITTA, ArtD. / KVUaI
Mgr. Peter TAJKOV, PhD. / KTaDU
prof. Ing. arch. Julián KEPL, PhD. / VŠVU Bra slava
prof. Stanislav STANKOCI, akad. mal. / VŠVU Bra slava
prof. Peter PALIATKA, akad. soch. / FA STU Bra slava
Sabína BOLDIŽAROVÁ
tel.: 055/602 2177, e-mail: [email protected], [email protected]
Ing. Iveta MIKUĽÁKOVÁ
tel.: 055/602 4237, e-mail: [email protected], [email protected]
Študijné referentky
Ing. Iveta ZRELÁKOVÁ PATLEVIČOVÁ
tel.: 055/602 2170, e-mail: [email protected]
Monika GILLINGEROVÁ
tel.: 055/602 2171, e-mail: [email protected]
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
Externí členovia
Sekretariát
KATEDRA ARCHITEKTÚRY ( KA )
Vedúci katedry
doc. Ing. arch. Juraj KOBAN
e-mail: [email protected]
Sekretariát
Katarína PRIATKOVÁ
e-mail: [email protected]
Profesori
prof. Ing. arch. Peter PÁSZTOR, PhD.
e-mail: [email protected]
doc. Ing. arch. Juraj KOBAN
e-mail: [email protected]
Docent
doc. Ing. Ján KANÓCZ, CSc.
e-mail: [email protected]
Odborní asistenti
prof. Ing. arch. Štefan ŠLACHTA, PhD.
Alena KUBOVÁ GAUCHÉ
Výskumní a technickí pracovníci
Ing. arch. Michal HLADKÝ
Ing. arch. Miroslava MERTOVÁ
13
(KA) WATSONOVA 4, 042 00 Košice, Tel.: 055/602 2356, e-mail: [email protected]
Externí pracovníci
Ing. arch. Ladislav BOBČÁK, PhD.
e-mail: [email protected]
Ing. arch. Andrea BOČKOVÁ
e-mail: [email protected]
Ing. arch. Mar n DRAHOVSKÝ
e-mail: [email protected]
Ing. akad. arch. Karol GREGOR
e-mail: [email protected]
Ing. arch. Viktor MALINOVSKÝ, PhD.
e-mail: [email protected]
Ing. arch. Štefan ZAHATŇANSKÝ
[email protected]
Ing. arch. Irakli ERISTAVI
Ing. arch. Štefan PACÁK
Ing. arch. Ivan ROZDOBUĎKO
Ing. arch. Jozef SEKAN
Ing. arch. Pavel SIMKO
Ing. arch. Pavol ŠILLA
Profilujúce ateliéry katedry architektúry
ATELIÉR ARCHITEKTÚRY I.
ATELIÉR ARCHITEKTÚRY II.
ATELIÉR ARCHITEKTÚRY III.
KATEDRA DIZAJNU ( KD )
Vedúci katedry
doc. Ing. Tibor UHRÍN, ArtD.
e-mail: [email protected]
Pedagogická profilácia katedry architektúry
Sekretariát
Gestor bakalárskeho štúdia študijného programu architektúra a urbanizmus, na FU TUKE.
Gestor inžinierskeho štúdia študijného programu architektúra a urbanizmus, na FU TUKE.
Gestor inžinierskeho štúdia zamerania architektúra, odboru Pozemné stavby na Stavebnej
fakulte TU v Košiciach. Výučba architektonických predmetov pre ostatné študijné programy
a odbory TU v Košiciach.
Mgr. Silvia MIHÓKOVÁ
e-mail: [email protected]
Profesori
prof. Marian OSLISLO
e-mail: [email protected]
doc. Ing. Tibor UHRÍN, ArtD.,
e-mail: [email protected]
Docenti
doc. Ing. Jaroslav JAREMA, CSc.,
e-mail: [email protected]
doc. Ing. Dušan ŠUCH, PhD.,
e-mail: [email protected]
doc. Ing. Peter WOHLFAHRT, ArtD.,
e-mail: [email protected]
ATELIÉR ARCHITEKTÚRY IV.
14
Mgr. art. Pavol CAPIK, ArtD.
e-mail: [email protected]
Mgr. art. Andrej HAŠČÁK, ArtD.
e-mail: [email protected]
Mgr. art. Michaela BUJŇÁKOVÁ, PhD.
e-mail: [email protected]
akad. mal. Pavol ROZLOŽNÍK
e-mail: [email protected]
Mgr. art. Mária TOKÁROVÁ
e-mail: [email protected]
Mgr. Jaroslav TOMAŠČÍK
e-mail: [email protected]
Ing. Mar n VYSOKÝ
e-mail: [email protected]
Ing. Eduard WEISS, ArtD.
e-mail: [email protected]
Externí pracovníci
Laura Murguía SÁNCHEZ, PhD. arch.
15
(KD) GREŠÁKOVA 6, 042 00 Košice, Tel.: 055/622 3034, e-mail: [email protected]
Odborní asistenti
Výskumní a technickí pracovníci
Denní doktorandi
Ing. arch. Michal MIHAĽÁK
e-mail: [email protected]
Michal LUKÁČ
e-mail: [email protected]
Pavol SOPKO
e-mail: [email protected]
Mgr. art. Samuel ČARNOKÝ
Mgr. art. Marián HUDÁK
Mgr. art. Ras slav JURČÍK
Ing. arch. Irakli KAKHADZE
Mgr. art. Peter JAVORÍK
Mgr. art. Richard ROHÁČ
Profilujúce ateliéry katedry dizajnu
Ateliér dizajnu I.
inovácia
doc. Ing. Tibor UHRÍN, ArtD.
Ateliér dizajnu II.
produkt
KATEDRA VÝTVARNÝCH UMENÍ A INTERMÉDIÍ ( KVUaI )
Vedúci katedry
Sekretariát
Mgr. Marcela FIĽOVÁ
e-mail: [email protected]
[email protected]
Profesori
prof. Juraj BARTUSZ, akad. soch.
e-mail: [email protected]
prof. Peter RÓNAI, akad.
mal., e-mail: [email protected]
Docenti
doc. Mgr. art. Radovan ČEREVKA, ArtD.
doc. MgA. Ing. Michal MURÍN, ArtD.
doc. Adam SZENTPÉTERY, akad. mal.
e-mail: [email protected]
Odborní asistenti
Mgr. Jaroslav TOMAŠČÍK
16
industrial
doc. Ing. Peter WOHLFAHRT, ArtD.
Ateliér dizajnu IV.
vizuálna komunikácia
prof. Marian OSLISLO
Mgr. art. Andrej HAŠČÁK, ArtD.
akad. mal. Pavol ROZLOŽNÍK
Pedagogická profilácia katedry dizajnu
Gestor bakalárskeho štúdia študijného programu dizajn na FU TU.
Gestor magisterského štúdia študijného programu dizajn na FU TU.
Gestor doktorandského štúdia študijného programu dizajn na FU TU.
Externí pracovníci
Mgr. art. Erik BINDER, ArtD.
Mgr. art. Katarína HUDAČINOVÁ
Mgr. art. Ing. Richard KITTA, ArtD.
e-mail: [email protected]
Mgr. art. Mar n MOFLÁR
e-mail: [email protected]
Mgr. art. Eva MOFLÁROVÁ
e-mail: [email protected]
M.A. Ivan NOVOTNÝ
e-mail: [email protected]
akad. mal. Zbyněk PROKOP
e-mail: [email protected]
Mgr. art. Marián STRAKA
e-mail: [email protected]
PaedDr. Mgr. art. Boris VAITOVIČ, ArtD.
e-mail: [email protected]
Mgr. art. Ján VASILKO
e-mail: [email protected]
Ing. Mar n KOLČÁK
17
(KVUaI) WATSONOVA 4, 042 00 Košice, Tel.: 055/602 2635, e-mail: [email protected]
Ateliér dizajnu III.
prof. PhDr. Peter RÓNAI, akad. mal.
e-mail: [email protected]
Výskumní a technickí pracovníci
Mgr. Lenka JAKUBČÁKOVÁ, PhD.
e-mail.: [email protected]
KATEDRA TEÓRIE A DEJÍN UMENIA ( KTaDU )
Vedúci katedry
Dr. Ing. arch. Ján KRCHO, PhD.
e-mail: [email protected]
Sekretariát
Katarína PRIATKOVÁ
e-mail: [email protected]
Profilujúce ateliéry katedry výtvarných umení a intermédií
Ateliér grafiky a experime. tvorby
prof. PhDr. Peter RÓNAI, akad. mal.
Ateliér súčasného obrazu
doc. akad. mal. A.SZENTPÉTERY
Ateliér slobodnej kreativity ( 3D )
prof. Juraj BARTUSZ, akad. soch.
Ateliér nových médií
MgA. Ing. Michal MURÍN, ArtD.
Pedagogická profilácia výtvarných katedry umení a intermédií
Gestor bakalárskeho štúdia programu voľné výtvarné umenie.
Gestor magisterského štúdia programu voľné výtvarné umenie.
Výučba výtvarných predmetov pre ostatné študijné odbory a programy TUKE.
18
Odborní asistenti
Juliana BERBERICH SOKOLOVÁ, MA
Dr. Ing. arch. Ján KRCHO, PhD.
e-mail: [email protected]
Mgr. Gabriela GARLATYOVÁ
Mgr. Ján KNAPÍK, PhD.
Mgr. Ivana KOMANICKÁ, M.A., PhD.
e-mail: [email protected]
Mgr. Zuzana LABUDOVÁ, PhD.
Mgr. Peter MEGYEŠI, PhD.
Mgr. Ras slav RUSNÁK, PhD.
Mgr. Peter TAJKOV, PhD.
e-mail: [email protected]
Ing. arch. Adriana PRIATKOVÁ, PhD.
Mgr. art. Zsolt LUKÁCS
e-mail: [email protected]
Arpád BALOGH
19
(KTaDU) WATSONOVA 4, 042 00 Košice, Tel.: 055/602 2356, e-mail: [email protected]
Výskumní a technickí pracovníci
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA NA FAKULTE UMENÍ
Na Fakulte umení TU v Košiciach sa uskutočňuje trojstupňový model
vysokoškolského vzdelávania.
1.Stupeň štúdia ( bakalársky )
1.- 4. ročník v študijných programoch
architektúraurbanizmus
dizajn
voľné výtvarné umenie.
1.stupeň štúdia
je 4- ročný / 8 semestrálny /, zameraný na základnú orientáciu študentov vo výtvarných,
technicko-konštrukčných a humanitných disciplínach, v dizajnérskej, výtvarno-umeleckej tvorbe
a architektonickom navrhovaní. Študen tu zároveň získavajú aj poznatky
z teórie a dejín umenia.
Prvý stupeň je ukončený štátnou skúškou, ktorá pozostáva z ústnej skúšky a obhajoby záverečnejbakalárskej práce. Absolven môžu nastúpiť do praxe ako odborníci v architektonickej a dizajnérskej praxi, ako výtvarníci v slobodnom povolaní na príslušnom stupni činnos , resp. pokračovať
v štúdiu na druhom stupni.
2.stupeň štúdia ( magisterský )
1.- 2. ročník v študijných programoch
2.stupeň štúdia ( inžiniersky )
1.- 2. ročník v študijnom programe
dizajn
voľné výtvarné umenie
architektúra a urbanizmus
2.stupeň štúdia
je 4- semestrálnym cyklom, zameraným na zdokonalenie profesionálnych schopnos vo zvolenom
študijnom programe, resp. odbore. Obsah štúdia tvorí komplexná
syntéza teore cko- odborných poznatkov v tvorivej návrhárskej, vedecko- výskumnej,
manažérskej a prak ckej realizačnej činnos v architektonickej, dizajnérskej, resp. výtvarnej
tvorbe v oblas voľného umenia. Zmyslom tohto štúdia je maximálne prehĺbenie príslušnej
profesionálnej orientácie v rámci jednotlivých študijných programov a odborov.
Druhý stupeň štúdia je ukončený štátnou skúškou, ktorá pozostáva z ústnej skúšky z profilujúceho programu, resp. odboru a obhajoby záverečnej diplomovej práce.
3.stupeň štúdia ( doktorandský )
1.- 3. ročník v študijnom programe
dizajn
21
DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM
FU TU poskytuje Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), aby umožnila získať predovšetkým
absolventom FU TU pedagogickú spôsobilosť na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa umeleckých predmetov na výtvarných odboroch základných umeleckých škôl a na stredných odborných školách. DPŠ nadväzuje na odbornú umeleckú prípravu v architektúre a urbanizmu,
v dizajne a vo výtvarnom umení.
FU TU poskytuje DPŠ zmysle § 8b zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
PREHĽAD O ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH, TITULOCH
A O POČTE PRIJÍMANÝCH ŠTUDENTOV
Architektúra a urbanizmus
tul
Bc.
dĺžka štúdia
8 sem.
počet príjmaných študentov
16
garant
doc. Ing. arch. J. KOBAN
Architektúra a urbanizmus
tul
Ing. arch.
dĺžka štúdia
4 sem.
počet príjmaných študentov
12
garant
prof. Ing. arch. P. PÁSZTOR, PhD.
Akreditované programy DPŠ na FU TU
22
Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnos učiteľa umeleckých
predmetov- predmety architektúry a urbanizmu- denná a externá forma.
Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnos učiteľa umeleckých
predmetov- predmety dizajnu- denná a externá forma.
Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnos učiteľa umeleckých
predmetov- predmety výtvarného umenia- denná a externá forma.
Dizajn
tul
Bc.
dĺžka štúdia
8 sem.
počet príjmaných študentov
16
garant
doc. Ing. Tibor UHRÍN, ArtD.
Podmienky pre zaradenie uchádzačov
Dizajn
tul
Mgr. art.
dĺžka štúdia
4 sem.
počet príjmaných študentov
12
garant
prof. Marian OSLISLO
Dizajn
tul
ArtD.
dĺžka štúdia
6 sem.
počet príjmaných študentov
2
garant
doc. Ing. Tibor UHRÍN, ArtD.
Denná foma / na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať študenta 2. stupňa
vysokoškolského štúdia odboru architektúra a urbanizmus, dizajn a výtvarné umenie.
Externá foma / na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa 2. stupňa
vysokoškolského štúdia odboru architektúra a urbanizmus, dizajn a výtvarné umenie.
Poplatok činí 900 € za celé štúdium. Rozsah programu a dĺžka trvania: 260 hodín, štúdium
trvá najviac 36 mesiacov. Odborný pedagogickým garantom DPŠ je Mgr. Ján Knapík, PhD.
Výučbu organizuje Mrg. art. Zsolt Lukács.
Zápis na štúdium DPŠ sa uskutoční v termíne od 13.10. - 15.10.2014 na študijnom oddelení
v čase úradných hodín. Začiatok štúdia od 17. októbra 2014
Prihlášky je potrebné podávať na študijné oddelenie FU TU v Košiciach - referent Ing. Iveta
Zreláková Patlevičová
Voľné výtvarné umenie
tul
Bc.
dĺžka štúdia
8 sem.
počet príjmaných študentov
16
garant
doc. Adam SZENTPÉTERY, akad. mal.
Voľné výtvarné umenie
tul
Mgr. art.
dĺžka štúdia
4 sem.
počet príjmaných študentov
12
garant
prof. PhDr. Peter RÓNAI, akad. mal.
Obsah programu
1. Modul / Pedagogicko-psychologický
2. Modul / Odborovo- didak cký
Pedagogická prax
3. Modul / Predmetovo- odborový
102 hodín
104 hodín
40 hodín
20 hodín
Spôsob ukončenia
Udeľované tituly
Bc.
Ing. arch.
Mgr. art.
ArtD.
bakalár
inžinier architekt
magister umenia
doktor umenia
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným
vykonaním záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Záverečná skúška sa koná v jeden
deň z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia, didak ka umeleckých predmetov.
Obsahové zameranie písomnej záverečnej práce je orientované odborovo-didak cky.
Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie programu doplňujúceho pedagogického
štúdia je 35 až 50 strán. Záverečnú prácu posudzujú dvaja recenzen , obhajoba sa môže
konať aj v prípade, že jeden z recenzentov písomnú záverečnú prácu neodporučí.
23
PROFIL ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
NA FAKULTE UMENÍ
ŠTUDIJNÝ PROGRAM ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS
Absolvent bakalárskeho štúdia ( Bc.)
Je vzdelaný v základnej rovine poznatkov z odboru a môže nastúpiť do praxe ako odborník
v projektovom, inves čnom procese alebo vedení stavby, príp. na stavebných úradoch, resp.
môže pokračovať v inžinierskom štúdiu.
Absolvent inžinierskeho štúdia ( Ing. arch.)
Spĺňa kritériá direk vy Rady Európy č. 85/384/EHS pre kvalifikáciu v architektúre.
Jeho umelecko-architektonický profil je prehĺbený o odborné vedomos z predmetov
teórie konštrukcií pozemných stavieb, sta ckých, ekonomických a technologických disciplín.
Nadobudnuté vedomos mu umožňujú komplexné zvládnu e celého procesu prípravy
stavby od architektonického návrhu po konštrukčno-výtvarné zvládnu e detailu, resp.
realizáciu stavby. Štúdium je realizované formou štyroch ver kálnych ateliérov, vedených
významnými architektmi.
ŠTUDIJNÝ PROGRAM DIZAJN
Absolvent odboru je krea vnym odborníkom, ktorý vo svojom odbornom profile integruje
skúsenos a zručnos v oblas výtvarnej, dizajnérskej a technickej tvorby. Svojou tvorbou
prispieva k dokonalejšiemu uspokojovaniu úžitkových a este ckých potrieb človeka, k humanizácii techniky a k tvorbe prostredia.Štúdium je zamerané na rozvoj výtvarného talentu
a vedomos v oblas dizajnu, tvarovania, vizuálneho umenia, konštrukcie, technológie
výroby, ergonómie, ekológie, počítačovej podpory a komunikačného dizajnu.
Absolvent bakalárskeho štúdia ( Bc.)
Môže pracovať ako odborník na riešenie čiastkových úloh dizajnérskej tvorby v projekčných
ústavoch, dizajnérskych, architektonických a reklamných ateliéroch. Je pripravený na tvorivú spoluprácu s dizajnérmi ( Mgr. art. ), architektmi, projektantmi a konštruktérmi.
Absolvent magisterského štúdia ( Mgr. art.)
Je schopný profesionálne reagovať na požiadavky praxe v oblas dizajnu výrobkov v priemysle, riešení vizuálnej komunikácie, tvorby firemnej iden ty, pri uplatnení dizajnu v oblas
digitálnych médií a v novej ekonomike (e-biznis). Uplatní sa ako samostatný dizajnér a môže
pôsobiť v dizajnérskych, projekčných a konštruktérskych útvaroch podnikov, v pedagogických činnos ach, v poradenstve a v marke ngových službách.
Absolvent doktorandského štúdia ( ArtD.)
Je pripravený, po prak ckej aj teore ckej stránke, na špecializovanú tvorbu vo svojom
odbore, na zvládnu e tvorivých riešení na intermediálnej a interdisciplinárnej úrovni, je
schopný pracovať v oblas výskumu. Dokáže kri cky posudzovať tvorbu v oblas dizajnu,
prispievať k rozvoju publicis ky a vzdelávania v odbore.
25
ŠTUDIJNÝ PROGRAM VOĽNÉ VÝTVARNÉ UMENIE
Výučba v tomto odbore vedie k slobodnému rozvíjaniu individuálnej krea vity poslucháčov
v širokom rozpä od aplikovania klasických postupov (štúdium ľudského tela a anatómie)
až po najsúdobejšie výrazové prostriedky výtvarného umenia (objekt, inštalácia, performancia a pod.). Odborným vedením pedagóga je študent smerovaný k tomu, aby samostatne formuloval a gradoval svoj výtvarný program, ktorý najviac zodpovedá jeho danosam a naturelu. Popri rozvíjaní tvorivých schopnos v nosnom odbore (profilujúce ateliér
Grafiky a experimentálnej tvorby, Súčasného obrazu, Slobodnej
krea vity- 3D, Nových médií) si študent osvojí aj základné poznatky z oblas dejín výtvarnej
kultúry, este ky, technológie, filozofie a psychológie.
Absolvent bakalárskeho štúdia ( Bc.)
Je schopný samostatnej výtvarnej práce, získa prehľad o výtvarnej kultúre a bude dostatočne
remeselne zručný na to, aby spolupracoval s ďalšími profesionálmi.
Výučba v LS
Skúšobné obdobie LS
Zverejnenie tém záverečných prác
Prezentácie LS
Deň otvorených dverí FU
Hlavné prázdniny
Uzávierka LS v MAISE
16.01.2015- 17.01.2015
18.02.2015
16.02.2015- 17.05.2015
18.05.2015- 05.07.2015
31.08.2015
25.05.2015- 28.05.2015
29.05.2015- 30.05.2015
06.07.2015- 31.08.2015
08.07.2015
ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA NA FU
V AKADEMICKOM ROKU 2014/ 2015
Prvý stupeň ( Bc.- 4. ročník )
Druhý stupeň ( Mgr. art., Ing. arch., 2. ročník )
22.09.2014- 21.12.2014
Výučba v ZS
Priradenie tém záverečných prác
26.09.2014
Zadanie tém záverečných prác
31.10.2014
Zimné prázdniny
22.12.2014- 01.01.2015
Skúšobné obdobie ZS
02.01.2015- 15.02.2015
Akademický rok
Slávnostné otvorenie ak. roku 2014/ 2015
Zápis povinne voliteľných pred. do IS MAIS
Výučba v LS
Skúšobné obdobie LS
Odovzdanie indexov
Absolvent magisterského štúdia ( Mgr. art. )
Je schopný na profesionálnej úrovni definovať a riešiť výtvarné problémy auten ckým
vizuálnym jazykom, kooperovať s ďalšími odborníkmi pri realizácii v architektúre / prípadne
pedagogicky pôsobiť / a tak prispievať k formovaniu kultúrneho povedomia a k zvyšovaniu
úrovne duchovnej a hmotnej výtvarnej kultúry v našom prostredí.
26
Dni otvorenýh dverí FU
Uzávierka ZS v MAISe
Zápis na FU
Zápis do 1. ročníka (Bc.)
Zápis do 1. ročníka (Ing., Mgr.)
Zápis do 2.- 3. ročníka (Bc.)
Zápis do 4.- 6. ročníka
01.09.2014- 31.08.2015
22.09.2014- 11.00 hod.
14.07.2014- 04.08.2014
04.09.2014
03.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
16.02.2015- 17.05.2015
18.05.2015- 24.05.2015
27.05.2015
Odovzdanie teo. časti záve. prác 2. stupeň ŠO AaU 03.02.2015
Štátne skúšky z predmetov
16.02.2015- 20.02.2015
Odovzdanie záverečných prác na katedre
22.05.2015
Obhajoba záverečných prác
08.06.2015- 12.06.2015
Promócie
26.06.2015, AULA MAXIMA
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA PRE
AKAD. ROK 2015/ 2016, DO 30. 11. 2014
Prijímacie konanie na I. stupeň štúdia pre akad. rok 2015/ 2016
26.01.2015- 27.01.2015
OŠP Architektúra a urbanizmus
OŠP Dizajn
02.02.2015- 03.02.2015, 05.02.2015- 06.02.2015
OŠP Voľné výtvarné umenie 09.02.2015- 10.02.2015, 12.02.2015- 13.02.2015
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
Časový rozvrh (Štúdium podľa študijných programov)
Prvý stupeň Bc. ( 1., 2., 3.ročník )
Druhý stupeň ( Mgr., Ing., 1. ročník )
22.09.2014- 21.12.2014
Výučba v ZS
Zimné prázdniny
22.12.2014- 01.01.2015
Skúšobné obdobie ZS
02.01.2015- 15.02.2015
Prezentácie ZS
12.01.2015- 15.01.2015
27
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
PRE AKAD. ROK 2015/ 2016, DO 31.05.2015
Príjmacie konanie na 2. stupeň štúdia pre akad. rok 2015/2016
23.06.2015
OŠP Architektúra a urbanizmus
OŠP Dizajn
23.06.2015
OŠP Voľné výtvarné umenie
23.06.2015
Žiadosti
Žiadosti
Žiadosti
Prihlášky na študijný pobyt Erasmus do 30.03.2015
Počty prijímaných študentov na 1. stupeň štúdia
16
Architektúra a urbanizmus
Dizajn
16
Voľné výtvarné umenie
16
Na 2. stupeň štúdia
Architektúra a urbanizmus ( Ing. arch. )
Dizajn ( Mgr. art.)
Voľné výtvarné umenie ( Mgr. art. )
12
12
12
Priznanie mo vačného š pendia do 31.10.2014 a 31.03.2015
Odpustenie alebo zníženie školného 1. ročník do 30.09.2014, ostatné
ročníky do 30.06.2015
PRIJÍMACIE KONANIE
28
Podmienkou pre prija e na bakalárske štúdium je ukončenie stredoškolského štúdia a úspešné
vykonanie talentovej prijímacej skúšky, ktorá sa koná v termíne január, február.
Ak uchádzač má záujem o prijímacie konanie na viac študijných programov, musí podať prihlášku
na každý študijný program osobitne a zapla ť manipulačný poplatok zvlášť. Študovať sa môže
len jeden študijný program.
ZAMERANIE PRIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH SKÚŠOK
Základné vedomos z výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, matema ka a priestorová
predstavivosť ( iba ŠP architektúra a urbanizmus) a písomné testy.
Prak cké preukázanie talentu. Kresba portrétu, figúry podľa živého modelu ( zá šie pre program Architektúra).
Riešenie tém, špecifických podľa študijného programu, zameraných na zisťovanie krea vnos uchádzača o štúdium zvoleného študijného programu.
Osobný pohovor s uchádzačom, ktorý postúpi do druhého kola prijímacej skúšky.
Podmienkou pre prija e na magisterské a inžinierske štúdium je ukončené bakalárske
štúdium v príslušnom študijnom programe. Študent musí dodať por ólio prác a výpis hodnotenia predmetov z bakalárskeho štúdia.
Podanie prihlášky na Bc. štúdium do 30.11.2014.
Na Mgr. art. a Ing. arch. štúdium do 31.05.2015.
Poplatok súvisiaci s prijímacím konaním pre akad. rok 2015 / 2016 je pri podaní papierovej
prihlášky 35,- EUR, v prípade vyplnenia elektronickej prihlášky 30,- EUR.
Poplatok je potrebné zaslať na účet: FU TUKE číslo: 7000151441 / 8180. Potvrdenie o platbe je
potrebné doložiť k prihláške na štúdium.
Pri neúčas uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevracia. V prípade podania elektronickej prihlášky je uchádzač povinný doručiť podpísanú prihlášku na dekanát FU.
Prihláška musí mať vygenerované evidenčné číslo!!!
29
Názov
Cieľ
Body
ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS
Talentové skúšky sú dvojdňové - dvojkolové
1. deň - 1. kolo talentových skúšok
Názov
Kresba
Cieľ
Kreslenie geometrických telies, prírodných prvkov, figura
30
Body
Názov
Cieľ
Body
Názov
Cieľ
Body
Názov
Cieľ
Body
Názov
Cieľ Body
Názov
Cieľ Body
vnych
mo vov, kompozícia bude vytvorená z týchto prvkov
1500
Plošná kompozícia
Overenie este ckého cítenia
1000
Test matematický
Overenie matema ckého myslenia
1000
Test priestorovej predstavivosti
Overenie priestorového cítenia
500
Test kombinovaný
Overenie základných vedomos zo všeobecného prehľadu a dejín umenia
1000
Výsledky SŠ
Priemerný prospech za stredoškolské štúdium.
500
2. deň - 2. kolo talentových skúšok
Názov
Priestorová kompozícia
Cieľ
Z jednoduchých ľahko tvárniteľných materiálov na zadanú tému.
Overenie celkovej tvorivos uchádzača.
500
Občiansky preukaz, domáce práce ( kresby, maľby, grafiky, fotodokumentáciu ) min. 10 ks, max.
20 ks v tvrdom obale formátu A1 a pomocný materiál.
Zoznam materiálu bude upresnený v zameraní tém, ktorý uchádzač obdrží spolu s pozvánkou na prijímacie talentové skúšky.
DIZAJN
Talentové skúšky sú dvojdňové - dvojkolové
1. deň - 1. kolo talentových skúšok
Názov
Domáce práce
Cieľ
Overenie celkovej tvorivos uchádzača.
Body
500
Názov
Test kombinovaný
Cieľ
Overenie základných vedomos zo všeobecného prehľadu a dejín umeBody
Názov
Cieľ
nia a prírodných vied.
1000
31
Kresba
Overenie vnímania, abstrakcie a transformácie priestorovej reality
do plošnej formy.
Body
Názov
Cieľ
Navrhovanie I.
Body
Názov
Cieľ
Body
Výsledky SŠ
1500
Overenie originality, flexibility a elaborácie. Požaduje sa adekvátna
prezentácia návrhu riešenia zadanej témy ( maketa, priestorový model
znázornenie, popis ).
2000
Priemerný prospech za stredoškolské štúdium.
500
Postupujúci do druhého kola sú zverejnení 1. deň vo večerných hodinách na internete.
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
Pôjde o priestorové vyjadrenie abstraktného alebo vecnéhopojmu, prípadne doplnok existujúcej štruktúry.
3000
Domáce práce
Overenie komunika vnos .
1000
Uchádzači si prinesú
Postupujúci do druhého kola sú zverejnení 1. deň vo večerných hodinách na internete.
Body Názov
Cieľ
Body
Ústny pohovor
2. deň - 2. kolo talentových skúšok
Názov
Navrhovanie v 3D
Cieľ
Overenie originality, flexibility a elaborácie.
Body
2000
Názov
Navrhovania v 2D
Cieľ
Overenie originality, flexibility a elaborácie.
Body
1500
Názov
Ústny pohovor
Cieľ
Overenie komunika vnos .
Body
1000
Uchádzači si prinesú
Občiansky preukaz, domáce práce ( kresby, maľby, grafiky, fotodokumentáciu ) min. 10 ks, max.
20 ks v tvrdom obale a pomocný materiál. Zoznam materiálu bude upresnený v zameraní
tém, ktorý uchádzač obdrží spolu s pozvánkou na prijímacie talentové skúšky.
VOĽNÉ VÝTVARNÉ UMENIE
32
Talentové skúšky sú dvojdňové - dvojkolové
1. deň - 1. kolo talentových skúšok
Názov
Domáce práce
Cieľ
Overenie celkovej tvorivos uchádzača.
Body
1000
Názov
Cieľ
Body
Názov
Cieľ
Test kombinovaný
Body
Názov
Cieľ
Body
Názov
Cieľ Body
1500
Overenie základných vedomos zo všeobecného prehľadu a dejín umenia.
1000
Kresba
Overenie vnímania, abstrakcie a transformácie priestorovej reality
do plošnej formy.
Figurálna kompozícia
Overenie originality, flexibility a elaborácie.
1500
Výsledky SŠ
Priemerný prospech za stredoškolské štúdium.
500
Postupujúci do druhého kola sú zverejnení 1. deň vo večerných hodinách na internete.
2. deň - 2. kolo talentových skúšok
Názov
Voľná téma
Cieľ
Overenie originality, flexibility a elaborácie.
Body
2000
Názov
Inštalácia, performance
Cieľ
Vizuálny scenár pre jednoduchú performanciu, alebo projekt
Body
Názov
Cieľ
Body
výtvarnej inštalácie.
1500
Ústny pohovor
Overenie komunika vnos .
1000
Uchádzači si prinesú
Občiansky preukaz, domáce práce ( kresby, maľby, grafiky, fotodokumentáciu, video, filmy na
CD alebo DVD ) min. 10 ks, max. 20 ks v tvrdom obale a pomocný materiál.
Zoznam materiálu bude upresnený v zameraní tém, ktorý uchádzač obdrží spolu s pozvánkou na prijímacie talentové skúšky.
33
VÝSLEDKY SŠ
PREPOČÍTANIE VÝSLEDKOV ZO STREDNEJ ŠKOLY
Priemer za stredoškolské štúdium - body
Priemer
1,00
Priemer
1,01- 1,25
Priemer
1,26- 1,50
Priemer
1,51- 1,75
Priemer
1,76- 2,00
Priemer
nad 2,01
Bodové hranice pre prijatie
Body
500
Body
Body
Body
400
300
200
Body
Body
100
0
Postup do 2. kola talentových skúšok je min. 2 500 bodov. Talentovej skúške vyhovel študent
s min. 5 000 bodov. Poradie uchádzačov pre prijímanie na štúdium je dané súčtom aritmeckých priemerov hodnotenia všetkých prítomných členov komisie pre talentové skúšky.
Zverejnenie kódov uchádzačov a ich umiestnenia v druhom kole TS na internetovej stránke
fakulty sa môže vykonať až po odovzdaní zápisnice s podpisom predsedu komisie. O prija
na štúdium rozhoduje dekan na základe poradia podľa kapacitných možnos fakulty.
TERMÍNY TALENTOVÝCH SKÚŠOK
NA JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Architektúra a urbanizmus
Dizajn
Voľné výtvarné umenie
26.01.2015- 27.01.2015
35
02.02.2015- 03.02.2015/ 05.02.2015- 06.02.2015
09.02.2015- 10.02.2015/ 12.02.2015- 13.02.2015
Poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
Pri podaní papierovej prihlášky 35,- Eur, pri podaní prihlášky
elektronickou formou 30,- Eur ( eprihlaska.tuke.sk ).
Prílohy k prihláške
Potvrdené známky z výročných vysvedčení strednou školou, resp. úradne overené kópie
vysvedčení. V prípade štúdia v zahraničí doloží uchádzač stanovisko o ekvivalencií štúdia
v zahraničí ( prevod známok ), ktoré vydáva MŠVVaŠ SR.
Životopis a kópiu dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie príjmavieho konania.
Uchádzači, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, v prípade prija a na štúdium, doložia
nostrifikáciu dokladu vydanú príslušným Krajským školským úradom najneskôr v deň určený
na zápis na štúdium.
1. Ateliér súčasného obrazu
2. Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby
3. Ateliér sochy a slobodnej kreativity
4. Ateliér nových médií
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
Pri podaní prihlášky na študijný program Voľné výtvarné umenie uchádzači uvedú názov
jedného zo štyroch ateliérov o ktorý majú záujem.
ÚDAJE POTREBNÉ PRE ÚHRADU PLATBY
Banka
Číslo účtu
Pre platby SEPA
Variabilný symbol
Špecifický symbol
Konštantný symbol
Správa pre prijímateľa
36
štátna pokladnica
7000151441/ 8180
SK60 8180 0000 0070 0015 1441
20152016
88999
0308
meno uchádzača
INFORMÁCIE K ŠTUDENTSKÝM MOBILITÁM
2.
Študen bakalárskeho a magisterského štúdia na FU TUKE sa môžu zúčastniť
výmenného študijného pobytu na zahraničnej alebo inej vysokej škole na území SR jedenkrát počas celého štúdia v trvaní max. dva za sebou idúce akademické roky ( §23 ods.1
Študijného poriadku TUKE ).
3.
O výmenný zahraničný pobyt sa môžu študenti
uchádzať v rámci medzinárodných štipendijných programov
Štúdium v rámci programu Erasmus
Prostredníctvom Slovenskej akademickej informačnej agentúry ( SAIA ), napr. CEE
PUS, Národný š pendijný program, atď.
Prostredníctvom bilaterálnych dohôd TUKE
Na základe dohody uzatvorenej medzi zahraničnou alebo inou vysokou školou
nachádzajúcou sa na území SR a domácou univerzitou, pričom študen kontak
tujú príslušnú inš túciu sami, mimo rámec výmenného programu ( ECTS )
Prak cká stáž v rámci programu Erasmus
Podmienky pre absolvovanie výmenného pobytu
Absolvovanie prvého roka štúdia
A)
B)
Úspešné uzavre e všetkých predmetov v predchádzajúcom
38
C)
akade. roku ( §23 ods.1 Študijného poriadku TUKE )
Vykonanie riadneho zápisu na začiatku akademického roka
Erasmus
Program Erasmus je programom Európskej únie a je určený na podporu vzdelávania a vedy.
V rámci programu Erasmus môžu univerzity získať od Európskej komisie ako výkonného orgánu EU finančnú podporu na svoje ak vity európskej spolupráce.
Termín pre podanie prihlášky na študijný pobyt pre príslušný akademický rok je do 30. marca predchádzajúceho akademického roku. Po tomto termíne sú prihlášky akceptované len v
odôvodnených prípadoch, predovšetkým keď miesto nie je z kapacitných dôvodov obsadené
ani po uskutočnenom výbere, resp. vybraný záujemca o výmenný pobyt účasť odmietne.
Informácie o tomto programe
h p://web.tuke.sk/erasmus/sk/index_student_studium.htm
Bližšie informácie týkajúce sa študentskej mobility študen získajú aj u fakultného koordinátora
doc. Ing. Dušana ŠUCHA, CSc.
Katedra dizajnu FU TUKE, Vysokoškolská 4
055/602 4373, [email protected]
chce v zahraničí absolvovať, aby po návrate z mobility nevznikol problém
pri ich uznávaní.
B)
C)
D)
Študen ktorí odchádzajú na mobilitu v ZS si musia individuálny študijný plán
vybaviť do 30.6. predchádzajúceho akademického roku.
Študent je povinný predmet absolvovať najneskôr do 31.3.
Študen ktorí odchádzajú na mobilitu v LS si musia individuálny študijný plán
vybaviť v priebehu ZS aktuálneho akademického roku.
Študent je povinný predmet absolvovať najneskôr do 15.8.
Povinnosti študenta po návrate z mobility
1.
Študent predloží potvrdenie o absolvovaní štúdia ( Cer
2.
3.
ficate ) s dátumom
začiatku a ukončenia štúdia a kópiu Výsledkov štúdia ( Transcript of Records )
na študijnom oddelení.
Na študijnom oddelení si prevezme uznávací hárok a požiada vedúceho katedry
o uznanie predmetov absolvovaných na zahraničnej vysokej škole.
Po uznaní predmetov študent doručí uznávací hárok na študijné oddelenie a na
základe toho mu budú predmety uznané aj v IS MAIS.
SAIA-Slovenská akademická informačná agentúra
Program financuje MŠVVaŠ SR na základe zmluvy so SAIA, v rámci tohto programu SAIA.
Poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí.
Vytvorila v spolupráci s firmou ANASOFT APR, s. r. o., a od roku 2010 prevádzkuje
na svojej stránke on- line databázu š pendií a grantov.
Organizuje výberové konania na š pendijné pobyty na základe bilaterálnych
dohôd a ponúk zahraničných vlád do 30 krajín sveta.
Koordinuje prija a zahraničných š pendistov MŠVVaŠ SR na študijné
a výskumné pobyty.
Organizuje semináre zamerané na akademické mobility pre vysoké školy
a informačné dni o možnos ach štúdia v zahraničí a o š pendijných programoch
pre študentov stredných a vysokých škôl, a to v úzkej spolupráci so svojimi
regionálnymi pracoviskami v Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach.
Propaguje slovenské vysoké školy na vzdelávacích veľtrhoch doma a v zahraničí.
Vydáva publikácie o štúdiu v zahraničí a mesačník Bulle n
SAIA ( v elektronickej podobe ).
Informácie o tomto programe
h p://www.saia.sk/sk/pages/o-nas/
Záujemcovia o tento druh mobility sa prihlasujú v SAIA
rok vopred pred vycestovaním do zahraničia.
39
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
Postup pri vybavovaní náležitostí na FU TUKE
pred vycestovaním
Študent je povinný odsúhlasiť si s vedúcim katedry vybrané predmety, ktoré
1.
A)
Doručí študijnému oddeleniu dohodu o štúdiu so zoznamom predmetov, ktoré
bude navštevovať na zahraničnej vysokej škole.
Požiada o individuálny študijný plán. Tlačivo žiados si študent prevezme na
študijnom oddelení.
Všeobecné pokyny
40
Študent, ktorý odchádza na mobilitu v zimnom semestri je povinný sa na začiatku akademického roka riadne dostaviť na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia na FU TUKE.
Pri zapisovaní predmetov prostredníctvom IS MAIS na semester v ktorom nebude študent
prítomný na FU TUKE, si povinne voliteľné predmety nezapisuje žiadne, aby nezaberal miesto z kapacity predmetu. Študent je povinný absolvovať všetky povinné predmety predpísané
učebnými plánmi FU TUKE.
V prípade, že študent na prijímajúcej vysokej škole nemôže absolvovať niektorý z povinných
predmetov, študent tento predmet musí absolvovať na našej fakulte v rámci individuálneho
študijného plánu, ktorý si vybaví na študijnom oddelení. V opačnom prípade si bude musieť
v nasledujúcom akademickom roku zapísať povinný predmet opakovane.
Študentovi nebude uznané štúdium, ktoré nie je kompa bilné so štúdiom na našej fakulte, ak absolvuje na prijímajúcej vysokej škole štúdium v inom študijnom programe, resp.
absolvuje predmety, ktoré nie v súlade s učebnými plánmi na FU TUKE.
Pri zápise predmetov na prijímajúcej vysokej škole študent musí prihliadať na učebné plány
predpísané pre študijný program ktorý študent študuje na našej fakulte.
Študent je povinný odkonzultovať s vedúcim katedry výber predmetov na prijímajúcej vysokej škole, aby nevznikol problém pri uznávaní predmetov po návrate z mobility.
Akékoľvek zmeny v učebných plánoch (predmetoch) na prijímajúcej vysokej škole musí študent odkonzultovať s vedúcim katedry a študijným oddelením FU TUKE.
Kredity získané na inej vysokej škole budú prepočítané na naše kredity.
Pri uznávaní predmetov po návrate z mobility môže vedúci katedry navrhnúť uznanie predmetu s rovnakým hodnotením aké dostal na prijímajúcej vysokej škole, po konzultácii môže
navrhnúť svoje vlastné hodnotenie, alebo navrhnúť neuznanie predmetu.
Študent nemôže odísť na mobilitu, pokiaľ nie je celý proces schvaľovania dokumentov potrebných k vycestovaniu ukončený. Študent je povinný si všetky náležitos s ukončením štúdia
na prijímajúcej vysokej škole vybaviť v čo najkratšej dobe. V opačnom prípade mu štúdium
nebude uznané. V prípade, že má študent záujem o predĺženie mobility, musí celý proces
vybavovania nále-žitos absolvovať rovnako ako v predchádzajúcom semestri.
Pozor zmena
ZÁPIS NA PREDMETY ŠTÚDIA
Termín elektronického zápisu predmetov do IS MAIS v termíne
14.7.- 04.8.2014
V čase elektronického zápisu
si študent zapisuje tieto predmety
Povinné predmety, ktoré v predošlom akademickom roku študent absolvoval
1.
2.
neúspešne ( predmety sú zobrazené červenou ikonkou ).
Povinne voliteľné predmety.
Štandardná záťaž študenta na celý akademický rok 60 kreditov, 30 kreditov za semester.
Pre ukončenie bakalárskeho štúdia je potrebné získanie 240 kreditov, vrátane bakalárskej práce.
Pre ukončenie inžinierskeho a magisterského štúdia je potrebné získanie 120 kreditov, vrátane diplomovej práce. Prehľad o absolvovaných predmetoch a počtoch získaných kreditov
získate v menu Štúdium. Moje predmety po prihlásení sa do IS MAIS. Pri zapisovaní predmetov sa študent riadi rozvrhom hodín, ktorý je zverejnený v aktualitách na web stránke našej
fakulty, aby nedošlo k prekrývaniu predmetov.
Povinné predmety budú rozvrhované v septembri tak, aby sa neprekrývali s povinne voliteľnými predmetmi.
42
Postup pre podanie požiadavky
na zápis predmetu - zápis predmetu
1.
Prihlásenie do systému: hƩps://student.tuke.sk/student/home.mais ( pre op
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-
málne výsledky odporúčame použiť prehliadač Mozilla Firefox ).
ZÁPIS
V ľavom stĺpci ZÁPIS PREDMETOV
Zvoľte ZIMNÝ SEMESTER, zaškrtnite vpravo štvorčeky pre predmety, na ktoré
chcete podať požiadavku.
zobrazí sa potvrdenie kde kliknu m na tlačidlo OK potvrdíte zápis, resp. kliknu m
na tlačidlo ZRUŠ sa požiadavka zruší.
Zapísanie predmetu si skontrolujete v ľavom stĺpci ZVOLENÉ PREDMETY.
Zvoľte LETNÝ SEMESTER ( pla rovnaký postup ako pri zimnom semestri ).
Zrušenie požiadavky
1.
2.
3.
4.
5.
ZVOLENÉ PREDMETY ŠTÚDIA
Zvoliť semester
Zaškrtnúť štvorčeky pri tých predmetoch, ktoré chcete zrušiť.
Kliknúť na tlačidlo ,,ZRUŠ POŽIADAVKY“
Zobrazí sa POTVRDENIE kde kliknu m na tlačidlo OK potvrdíte zrušenie požiadavky
POVINNÉ PREDMETY označené červenou ikonkou - znamená, že ich študent v pred
chádzajúcom akad. roku neuzavrel ( Fx ). Študent je povinný si eto predmety opäť
zapísať a absolvovať. Po ich neúspešnom absolvovaní bude vylúčený zo štúdia.
Povinne voliteľné predmety označené červenou ikonkou- znamená, že ich študent v predchádzajúcom akad. roku neuzavrel ( Fx ). Študent je povinný si zapísať eto predmety ešte
raz, alebo si namiesto nich vybrať iné povinne voliteľné predmety z ponuky.
Ak si študent vyberie iné predmety, posudzujú sa eto ako opakovane zapísané premety.
Po neúspešnom absolvovaní akéhokoľvek opakovane zapísaného predmetu vrátane spomenutých zamenených predmetov je študent vylúčený zo štúdia!!!
Nahradenie predmetov študent vyznačí na zápisnom liste na fyzickom zápise v septembri.
Prípadné červené hlásenia, ktorým nerozumiete, konzultujte so študijným oddelením.
Povinné predmety a predmety z iných fakúlt ( SvF, SjF, HF... ), ktoré nie sú na zápis prístupné, budú
zapísané automa cky študijným oddelením do termínov fyzických zápisov.
Pre kontrolu zápisu predmetov si pozrite Odporúčaný študijný plán v ľavom stĺpci. Po ukončení elektronického zápisu ( 04.8.2014 ) sa akceptované požiadavky stávajú záväzným učebným plánom študenta v ďalšom akademickom roku štúdia daného študijného programu.
Za zápis predmetov je zodpovedný študent!!!
Poplatok za zápis predmetu, ktorý si študent zapíše na študijnom oddelení je 3,- Eurá- predmet!
43
ŠTUDIJNÝ PORIADOK
Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1
písm. b) zákona č. 131/2002Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 49 ods. 3 písm. b) Štatútu Technickej univerzity
v Košiciach schválil tento Študijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach ako vnútorný
predpis univerzity.
§ 1 / Základné ustanovenia
( 1 ) Za účelom zabezpečenia kvalitného priebehu štúdia, bližšieho vymedzenia práv a povinnos študentov, učiteľov a iných zamestnancov vydáva Technická univerzita v Košiciach
(ďalej len „TUKE“) v súlade s §15 ods. 1, písm.
b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) tento Študijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „poriadok“).
( 2 ) Študijný poriadok je záväzný pre všetkých študentov, učiteľov a iných zamestnancov
TUKE, ktorí študujú, organizujú alebo zabezpečujú priebeh štúdia akreditovaných študijných
programov, v ktorých sa poskytuje vysokoškolské vzdelávanie na fakultách alebo na TUKE.
( 3 )Slovnými spojeniami „rektor alebo dekan“, „TUKE alebo fakulta“ sa pre účely tohto
poriadku rozumie: spojenie rektor a TUKE sa vzťahuje na študijné programy, ktoré uskutočňuje TUKE, spojenie dekan a fakulta sa vzťahuje na študijné programy, ktoré uskutočňuje niektorá z fakúlt TUKE.
§ 2 / Študijný odbor, študijný program a študijný plán
( 1 ) Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom z jeho troch stupňov. Študijné odbory sú definované v Sústave študijných
odborov SR, ktorú vydáva a spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej
len „ministerstvo“).
( 2 ) Študijný odbor sa vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblas
a rozsah
vedomos , schopnos a zručnos , ktoré profilujú absolventa.
( 3 ) Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov
sa získa štúdiom akreditovaného študijného programu. Študijný program môže uskutočňovať priamo TUKE alebo niektorá z jej fakúlt.
( 4 ) Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činnos
, ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, ateliér, konzultácie, samoštúdium, projektová
práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, workshop, záverečná práca, štátna
skúška a ich kombinácie a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto
vzdelávacích činnos pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské
vzdelanie. Všetky vzdelávacie činnos vykonávajú vysokoškolskí učitelia, výskumní, resp.
umeleckí pracovníci, doktorandi, ako aj významní odborníci z praxe v zmysle podmienok
§ 75, 76, 77, 80 a 54 zákona.
( 5 ) Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je záverečná práca, ktorá spolu
s jej obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne
45
skušky. So súhlasom TUKE alebo fakulty môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná
aj v inom ako štátnom jazyku (§51 ods. 3 zákona). V takom prípade je jej súčasťou abstrakt
v štátnom jazyku. Podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce vo všetkých troch
stupňoch vysokoškolského vzdelávania na TUKE (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej)
je, okrem prípadov podľa § 63 ods. 11 zákona (vydanie celej, resp. čas záverečnej práce
v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia), písomný súhlas študenta so zverejnením a sprístupnením záverečnej práce verejnos po dobu jej uchovávania
podľa § 63 ods. 7 zákona (70 rokov odo dňa registrácie) bez nároku na odmenu.
( 6 ) Študijný program bližšie určujú (§ 51 ods. 4 zákona):
46
a) názov študijného programu,
b) študijný odbor, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie,
c) stupeň vysokoškolského štúdia, pre ktorý je študijný program určený,
d) forma štúdia,
e) profil absolventa,
f) charakteris ka predmetov, prípadne dĺžka praxe vrátane počtu kreditov, ktoré sa ich absolvovaním získajú,
g) pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov,
h) štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch,
i) požadované schopnos a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu,
j) rozdelenie štúdia na čas vyjadrené v akademických rokoch alebo v ich čas ach a podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej čas štúdia;
podmienky sa vyjadrujú počtom kreditov získaných za absolvované predmety,
k) počet kreditov, ktorých dosiahnu e je podmienkou riadneho skončenia štúdia,
l) ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na
jeho riadne skončenie vrátane štátnych skúšok,
m) osobitná charakteris ka, ak ju študijný program má podľa ods. 9 tohto paragrafu, § 53
ods. 6, 7 a 9 zákona,
n) udeľovaný akademický tul,
o) spolupracujúce vysoké školy pri spoločných študijných programoch (§ 54a zákona).
Dohoda medzi spolupracujúcimi vysokými školami vymedzí, ktoré študijné povinnos plní
študent na TUKE a ktoré na spolupracujúcej vysokej škole.
p) jazyk, alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje, ktorými sa rozumejú jazyk,
alebo jazyky, v ktorých sú vyučované predmety študijného programu.
( 7 ) Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore, ktorý je súčasťou sústavy
študijných odborov.Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných
odborov. Ak sú oba študijné odbory v študijnom programe zastúpené približne rovnako, ide
o medziodborové štúdium, v inom prípade je jeden študijný odbor hlavný a druhý je vedľajší.
(9 ) Študijný program je umelecký, ak sa zameriava na rozvíjanie talentu a tvorivos
v oblas umeleckého výkonu a umeleckého diela na základe umeleckých princípov. Významnou
zložkou umeleckého študijného programu je umelecký výkon. Názov študijného programu
môže obsahovať výraz „umelecký“, „umenie“ alebo podobný výraz, len ak ide o umelecký
študijný program.
( 11 ) Študijných poradcov pre jednotlivé študijné programy menuje rektor alebo dekan.
Úlohou študijného poradcu je:
a) informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnos ach voľby
predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných študijných plánov,
b) upozorňovať vedenie TUKE alebo fakulty na prípadné problémy vo výchovno-vzdelávacom procese,
c) spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitos študentov.
( 12 ) Študijné programy, ktorých absolvovaním sa získa vysokoškolské vzdelanie požadované
ako súčasť odbornej spôsobilos na výkon povolania architekta, sa uskutočňujú v súlade s
osobitnými predpismi (§ 51 ods. 10 zákona).
§ 3 / Bakalársky študijný program
( 1 ) Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie
teore ckých a prak ckých poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia.
Profesijne orientované bakalárske študijné programy sa zameriavajú na zvládnu e použi a
týchto poznatkov pri výkone povolania. Akademicky orientované bakalárske študijné
programy sa zameriavajú na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa.
Absolven bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa.
47
( 2 ) Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program vrátane praxe je
a) v dennej forme štúdia najmenej tri a najviac štyri akademické roky,
b) v externej forme štúdia najmenej tri a najviac päť akademických rokov.
Počet kreditov, ktorých dosiahnu e je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky
študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 180 kreditov.
( 3 ) Záverečnou prácou štúdia bakalárskeho študijného programu (ďalej len „bakalárske
štúdium“) je bakalárska práca, jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky.
( 4 ) Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický tul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).
(5) Názov bakalárskeho študijného programu môže obsahovať výraz „inžinierstvo“ alebo
„inžiniersky“, príp. podobný výraz, len ak sa zameriava na rozvíjanie tvorivos v oblas tvorby
inžinierskych diel alebo procesov, vrátane ekonomických, a jeho významnou zložkou sú projektové práce.
§ 4 / Magisterský študijný program, inžiniersky študijný
program a doktorský študijný program
(1) Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teore ckých a prak
ckých
poznatkov založených na súčasnom stave vedy, techniky alebo umenia a na rozvíjanie
schopnos ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
( 8 ) Názov študijného programu sa spravidla odvodzuje od názvu zodpovedajúceho
študijného odboru. Ak ide okombináciu hlavného a vedľajšieho študijného odboru, názov
študijného programu sa odvodzuje od názvu hlavného študijného odboru.
( 10 ) Študent TUKE sa počas štúdia riadi osobným študijným plánom, ktorý je v súlade
so študijným programom, na ktorý je študent zapísaný. Študijný plán študenta určuje
časovú a obsahovú postupnosť študijných predmetov a formy hodnotenia študijných
výsledkov. Študijný plán si zostavuje študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom.
vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.
Absolven študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa.
(2) Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého stupňa vrátane praxe je
a) v dennej forme štúdia najmenej jeden a najviac tri akademické roky,
b) v externej forme štúdia najmenej dva a najviac štyri akademické roky
Počet kreditov, ktorých dosiahnu e je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre
študijný program druhého stupňa so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej
60 kreditov, pričom súčet počtu kreditov získaných za predchádzajúce vysokoškolské
štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie a počtu kreditov potrebných
na riadne skončenie štúdia podľa daného študijného programu druhého stupňa musí byť
najmenej 300 kreditov (§ 56 ods. 2 zákona).
(3) V osobitne odôvodnených prípadoch môže ministerstvo po vyjadrení Akreditačnej
komisie vzhľadom na špecifiká študijného odboru povoliť spojenie prvého a druhého stupňa
vysokoškolského štúdia do jedného celku. Absolvent takéhoto študijného programu získava
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Počet kreditov, ktorých dosiahnu e je podmienkou
riadneho skončenia štúdia, pre tento študijný program je najmenej 300 kreditov.
(4) Záverečnou prácou štúdia podľa študijného programu druhého stupňa alebo študijného
programu podľa ods. 3 tohto paragrafu je diplomová práca, ktorej obhajoba patrí medzi štátne
skúšky.
48
(5) Študijné programy druhého stupňa alebo študijné programy podľa ods. 3 tohto
paragrafu, ktoré sa zameriavajú na rozvíjanie tvorivos v oblas tvorby inžinierskych diel
alebo procesov, vrátane ekonomických, sú inžinierske študijné programy. Významnou
zložkou inžinierskych študijných programov sú projektové práce. Názov študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu podľa odseku 3 môže obsahovať výraz
„inžinierstvo“ alebo „inžiniersky“, príp. podobný výraz, len ak ide o inžiniersky
študijný program. Absolventom štúdia inžinierskeho študijného programu (ďalej len
inžinierske štúdium“) sa udeľuje akademický tul „inžinier“ (v skratke „Ing.“).
Absolventom inžinierskeho štúdia v oblas architektúry a urbanizmu sa udeľuje akademický
tul „inžinier architekt“ (v skratke „Ing. arch“.).
(6) Študijné programy druhého stupňa alebo študijné programy podľa ods. 3 tohto paragrafu, okrem študijných programov podľa ods. 5 tohto paragrafu, sú magisterské študijné
programy. Absolventom štúdia magisterského študijného programu (ďalej len „magisterské
štúdium“) sa udeľuje akademický tul „magister“ (v skratke „Mgr.“). Absolventom umeleckých magisterských študijných programov sa udeľuje akademický tul „magister umenia“
(v skratke „Mgr. art“.).
(7) Absolven
študijných programov, ktorí získali tul “magister” alebo obdobných študijných
programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku súčasne s obhajobou rigoróznej
práce buď v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom
študijnom odbore. Po jej vykonaní im TUKE v umenovedných študijných programoch udeľuje
akademický tul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“). Podmienkou pripustenia k obhajobe
rigoróznej práce je, okrem prípadov podľa § 63 ods. 11 zákona, písomný súhlas absolventa
študijného programu so zverejnením a sprístupnením rigoróznej práce verejnos podľa § 63
ods. 9 zákona po dobu jej uchovávania bez nároku na odmenu.
(8) Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného
štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomos v jeho širšom základe, je spôsobilý
osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomos aplikovať
tvorivým spôsobom v praxi.
§ 5 / Doktorandský študijný program
(1) Doktorandský študijný program ako študijný program tre
eho stupňa sa zameriava
na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania.
Je odrazom najmä vlastného príspevku študenta k vedeckému a umeleckému poznaniu, kde
tento príspevok je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnos v oblas
vedy, techniky alebo samostatnej teore ckej a tvorivej činnos v oblas umenia. Absolven
doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tre eho stupňa.
(2) Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program
a) v dennej forme štúdia je tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnue je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v dennej
forme so štandardnou dĺžkou štúdia
1. tri akademické roky je 180 kreditov,
2. štyri akademické roky je 240 kreditov,
b) v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých
dosiahnu e je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program
so štandardnou dĺžkou štúdia
1. štyri akademické roky je 180 kreditov
2. päť akademických rokov je 240 kreditov.
(3) Štúdium doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské štúdium“) prebieha
podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia
doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná práca je záverečnou prácou (§ 51 ods. 3 zákona).
(4) Organizáciu, hodnotenie a ukončenie doktorandského štúdia na TUKE upravuje vnútorný
predpis TUKE „Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady
zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach“.
(5) Študen
študijných programov tre eho stupňa, ktorí začali štúdium podľa Vyhlášky MŠ SR
č.131/1997Z.z. o doktorandskom štúdiu, ukončia svoje štúdium podľa tejto vyhlášky.
(6) Podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných
študijných programov podľa zákona o vysokých školách účinného do 31.12.2012 a do platnos
a účinnos Dodatku č. 3 tohto poriadku, vrátane charakteris ky predmetov a štandardnej dĺžky
štúdia zostávajú zachované.
§ 6 / Prijatie na štúdium
(1) Uchádzač môže byť prijatý na štúdium študijného programu na základe výsledkov prijímacieho konania podľa § 58 zákona. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok
prija a na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prija e, môže byť na štúdium
prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prija a na
štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
49
(2) Študent môže byť prijatý na časť štúdia v rámci akademickej mobility (§ 58a zákona).
(3) Podmienky a priebeh prijímacieho konania na štúdium sú uvedené v prílohe č. 1 Štatútu
a) doklad/potvrdenie o štúdiu (návšteve školy) s uvedenými názvami študijného programu
a študijného odboru,
b) výpis výsledkov doterajšieho štúdia (pokiaľ už študuje)
TUKE „Poriadok prijímacieho konania TUKE”.
(3) O predloženej žiados
§ 7 / Zápis uchádzačov prijatých na štúdium na TUKE
(1) Doručením rozhodnu a o prija na štúdium podľa § 10 prílohy č. 1 Štatútu TUKE vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu prijatému uchádzačovi určí a oznámi TUKE alebo fakulta.
(2) Právo uchádzača na zápis na štúdium podľa ods. 1 tohto paragrafu zaniká, ak na otázku
(4) Doručením rozhodnu a rektora alebo dekana o povolení zápisu na štúdium po zmene
študijného programu podľa § 70 ods. 1 písm. l) zákona vzniká študentovi TUKE právo
na zápis na štúdium zmeneného študijného programu. Termín, miesto a spôsob zápisu
študentovi určí a oznámi TUKE alebo fakulta.
TUKE alebo fakulty, či sa na štúdium zapíše, odpovie písomnou formou záporne alebo do
určeného termínu neodpovie. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, na zápis na štúdium zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie
základných podmienok na prija e.
(5) Dňom zápisu sa študent podľa ods. 1 písm. a) stáva študentom zmeneného študijného
(3) Prijatý uchádzač je pri zápise povinný:
oznámi fakulte, na ktorej študent zanechal štúdium, ktorému študentovi a v akom študijnom
programe umožnila zápis, ako aj dátum zápisu.
a) preukázať úhradu poplatku spojeného s vyhotovením preukazu študenta (§67 ods. 1 písm.
a) zákona),
b) predložiť doklad o zaplatení stanoveného ročného školného, ak je prijatý na platený
študijný program, alebo ak mu povinnosť uhradiť školné vyplýva zo zákona (§ 92, ods. 5 až 8
zákona) alebo z ustanovení zmluvy,
c) oznámiť TUKE alebo fakulte adresu určenú na doručovanie písomnos
50
študenta TUKE rozhodne rektor alebo dekan formou rozhodnu a
do 30 dní od doručenia všetkých požadovaných podkladov po ich porovnaní s príslušným
študijným programom.
(4) Prijatý uchádzač je povinný prevziať si preukaz študenta najneskôr do 30 dní od začiatku
zimného semestra. Študenta, ktorý si preukaz neprevezme v tomto termíne, TUKE alebo
fakulta vyzve, aby si preukaz prevzal do 7 dní od doručenia výzvy. Študenta, ktorý si preukaz
neprevezme ani v tejto dodatočnej lehote, môže rektor alebo dekan vylúčiť zo štúdia (§ 66
ods. 1 písm. c) zákona).
(5) Prijatý uchádzač sa zapisuje na štúdium ku dňu 1.9. daného akademického roka, bez
ohľadu na dátum fyzickej realizácie zápisu. Dňom zápisu (t.j. od 1.9. daného akademického
roka) sa prijatý uchádzač stáva študentom a nadobúda práva a povinnos študenta TUKE.
§ 7 / Zápis na štúdium pri zmene študijného programu
(1) Zmenu študijného programu a zápis na štúdium zmeneného študijného programu môže
(2) Študent TUKE môže v súlade s § 70 ods. 1 písm. l) zákona požiadať o zmenu študijného
programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom
odbore tak, že predloží rektorovi alebo dekanovi písomnú žiadosť o zmenu študijného programu. Pokiaľ sa pôvodný a zmenený študijný program uskutočňujú na rôznych
fakultách, resp. na TUKE a fakulte, študent so žiadosťou súčasne predloží:
(6) TUKE alebo fakulta, na ktorú sa študent zapísal, do 3 pracovných dní odo dňa zápisu
(7) Študent, ktorý bol prijatý na štúdium na inej vysokej škole, môže v súlade s § 59 ods.
4 zákona požiadať o zápis na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na TUKE tak, že predloží
rektorovi alebo dekanovi písomnú žiadosť o zápis na štúdium študijného programu, ktorý
sa uskutočňuje na TUKE alebo na fakulte. So žiadosťou študent inej vysokej školy súčasne
predloží:
a) doklad o prija na štúdium na inej vysokej škole, kde budú uvedené názvy študijného
programu a študijného odboru, ako aj podmienky prija a na štúdium na inej vysokej škole,
b) výpis výsledkov doterajšieho štúdia na inej vysokej škole (pokiaľ už študuje),
c) plnenie osobného študijného plánu, výsledky ročného hodnotenia a prehľad publikačnej
činnos v prípade doktorandského štúdia (pokiaľ už študuje).
51
(8) O predloženej žiados
študenta inej vysokej školy rozhodne rektor alebo dekan formou
rozhodnu a do 30 dní od doručenia všetkých požadovaných podkladov na základe požiadaviek
príslušného študijného programu, ktorý sa uskutočňuje na TUKE alebo na fakulte.
(9) Doručením rozhodnu
a rektora alebo dekana o povolení zápisu na štúdium podľa § 59
ods. 4 zákona vzniká študentovi inej vysokej školy právo na zápis na štúdium na TUKE alebo
na fakulte. Termín, miesto a spôsob zápisu študentovi určí a oznámi TUKE alebo fakulta.
(10) Študent podľa ods. 1 písm. b) je pri zápise povinný:
a) predložiť rozhodnu e rektora alebo dekana o povolení zápisu na štúdium,
b) preukázať pri zápise úhradu poplatku spojeného s vyhotovením preukazu študenta (§67
ods. 1 písm. a) zákona),
c) predložiť doklad o zaplatení stanoveného ročného školného, ak je prijatý na platený
študijný program, alebo ak mu povinnosť uhradiť školné vyplýva zo zákona (§ 92, ods. 5 až 8
zákona) alebo z ustanovení zmluvy,
d) oznámiť TUKE alebo fakulte adresu určenú na doručovanie písomnos .
(11) Študent podľa ods. 1 písm. b) je povinný prevziať si preukaz študenta najneskôr do 30
dní od zápisu na štúdium na TUKE. Študenta, ktorý si preukaz neprevezme v tomto termíne,
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
rektor alebo dekan povoliť študentovi, ktorý
a) je študentom TUKE a využije právo zmeniť študijný program podľa § 70 ods. 1 písm. l)
zákona,
b) bol prijatý na štúdium na inej vysokej škole a požiada TUKE o zápis na štúdium študijného
programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom
odbore podľa § 59 ods. 4 zákona.
programu a jeho predchádzajúce štúdium sa považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu.
TUKE alebo fakulta vyzve, aby si preukaz prevzal do 7 dní od doručenia výzvy. Študenta,
ktorý si preukaz neprevezme ani v tejto dodatočnej lehote, môže rektor alebo dekan vylúčiť
zo štúdia (§ 66 ods. 1 písm. c) zákona).
(12) Dňom zápisu sa študent podľa ods. 1 písm. b) stáva študentom TUKE a jeho predchádzajúce štúdium sa považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu.
(13) TUKE do 3 pracovných dní odo dňa zápisu oznámi vysokej škole, na ktorej študent
zanechal štúdium, ktorému študentovi a v akom študijnom programe umožnila zápis, ako aj
dátum zápisu.
§ 8 / Práva a povinnosti študentov TUKE
(1) Uchádzač prijatý na štúdium a študent inej vysokej školy, ktorému bolo doručené
rozhodnu e o povolení zápisu na štúdium na TUKE, sa stáva študentom TUKE dňom zápisu na
štúdium, ktorý je uvedený v zápisnom lístku; študent, ktorému bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom TUKE dňom opätovného zápisu na štúdium, ktorý je uvedený v zápisnom lístku.
(2) Študent prestáva byť študentom TUKE dňom riadneho skončenia štúdia v zmysle § 65
zákona, inými formami skončenia štúdia, ktoré sú upravené v § 66 zákona, alebo na dobu
prerušenia štúdia podľa § 64 ods. 1 zákona.
(3) Študen
TUKE majú zaručené akademické slobody a akademické práva na akademickej
pôde TUKE v zmysle § 4 zákona.
52
(4) Študent TUKE využíva akademické slobody a akademické práva v súlade s vnútornými predpismi TUKE a fakulty, ak je zapísaný na študijný program, ktorý sa vykonáva na fakulte, ako aj so
zásadou rovnakého zaobchádzania (§ 55 ods. 2 zákona).
(5) Práva študentov TUKE sú uvedené v § 70 zákona a v § 35 ods. 3 Štatútu TUKE. Vo vzťahu
k štúdiu sú to najmä práva študenta:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu (§ 51 ods. 4 písm. g) zákona),
c) zapísať sa do ďalšej čas študijného programu, ak splnil povinnos určené študijným
programom a študijným poriadkom,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania predmetov pri zachovaní
ich predpísanej nadväznos a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi,
e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí,
f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnos
vysokej školy,
g) zúčastniť sa na zakladaní a činnos nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde
(spolkov, zväzov, stavovských združení) v súlade s právnymi predpismi,
h) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby
a o učiteľoch,
i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov študijných programov v praxi,
k) ak študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov
v tom istom stupni a vzťahuje sa na neho povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona,
rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať
bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok,
l) zmeniť študijný program v rámci toho istého študijného odboru alebo príbuzného
študijného odboru za podmienok určených predpismi TUKE.
(6) Povinnos
študentov TUKE sú uvedené v § 71 zákona a v § 35 ods. 6 Štatútu TUKE.
Študent je povinný najmä:
a) dodržiavať vnútorné predpisy TUKE a jej súčas ,
b) sledovať oznamy, pokyny a harmonogramy TUKE alebo príslušnej fakulty týkajúce sa
štúdia, ktoré sú zverejňované na úradných výveskách, na webovom sídle TUKE/fakulty
a v jemu pridelenej školskej e-mailovej schránke a riadiť sa nimi,
c) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby TUKE,
d) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa zákona, a to výlučne a priamo TUKE
alebo príslušnej fakulte, a pravdivo uviesť skutočnos rozhodujúce na ich určenie,
e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného
zamestnanca na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia,
alebo súvisiacich s jeho právami a povinnosťami,
f) do 30. septembra príslušného akademického roka písomne oznámiť TUKE alebo fakulte
rozhodnu e, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať
bezplatne, ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona a ak má
na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok.
(7) Študijné povinnos študenta TUKE vyplývajú zo študijného programu, ktorý študuje.
(8) Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na prak ckej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné
predpisy o bezpečnos a ochrane zdravia pri práci.
(9) Za príkladné plnenie povinnos
alebo za mimoriadne výsledky nad rámec povinnos je
možné študentovi udeliť na návrh dekana, resp. prorektora TUKE, pochvalu, čestné uznanie
alebo š pendium za podmienok ustanovených Š pendijným poriadkom TUKE.
(10) Zavinené porušenie povinnos
podľa ods. 6 tohto paragrafu zo strany študenta TUKE
je disciplinárnym priestupkom v zmysle § 72 zákona; disciplinárny priestupok rieši Disciplinárna komisia TUKE alebo disciplinárna komisia príslušnej fakulty v súlade s Disciplinárnym poriadkom TUKE.
§ 9 / Formy a metódy štúdia
(1) Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia.
(2) Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného
plánu zodpovedá v závislos od študijného programu z hľadiska časovej náročnos práci
študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia
a samostatnej tvorivej činnos .
(3) Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného
plánu zodpovedá v závislos od študijného programu z hľadiska časovej náročnos práci
študenta v rozsahu 750 až 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia
a samostatnej tvorivej činnos .
(4) Vzdelávacie činnos
v oboch formách štúdia podľa ods. 2 a 3 tohto paragrafu sa môžu
53
uskutočňovať:
a) prezenčnou metódou,
b) dištančnou metódou,
c) kombinovanou metódou.
Študent, ktorý neprekročí štandardnú dĺžku štúdia študijného programu, študuje na TUKE
bezplatne a nevzťahuje sa naňho povinnosť uhradiť TUKE školné podľa § 92 ods. 6, resp. §
113a, ods. 10 zákona.
(5) Prezenčná metóda štúdia spočíva vo vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom.
(6) Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou
venú štandardnú dĺžku štúdia študijného programu, je povinný uhradiť TUKE ročné školné
za každý ďalší (aj začatý) rok štúdia podľa § 92 ods. 6, resp. § 113a, ods. 10 zákona.
prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní
informačných technológií.
(7) Kombinovaná metóda je kombináciou prezenčnej a dištančnej metódy, s prevahou
priameho kontaktu učiteľa so študentom.
(5) Štúdium študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky
(§ 65 ods. 2 zákona). Ak študent štúdium v stanovenej lehote neukončí, skončí mu štúdium
v súlade s ust. § 66, ods. 1, písm. b) zákona a dňom skončenia štúdia je koniec akademického
roka, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium (§ 66, ods. 2, písm. b/ zákona).
(8) Pri dennej forme a externej forme uskutočňovania študijného programu sa používajú
rovnaké metódy. Ak používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej forme a externej forme nesmú mať nega vny
vplyv na výsledky vzdelávania.
(6) Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. V priebehu štúdia určitého
§ 10 / Akademický rok a jeho organizácia
(1) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledu-
(8) Prenos kreditov je získavanie kreditov absolvovaním čas
júceho roka.
(9) Absolvovanie čas
(2) Štúdium v jednom akademickom roku sa na TUKE a jej fakultách člení na dva semestre.
54
(4) Študent, ktorý z rôznych dôvodov nedodrží odporúčaný študijný plán a prekročí stano-
(3) Bakalárske štúdium, magisterské štúdium a inžinierske štúdium sa začína v prvom
semestri príslušného akademického roka. Doktorandské štúdium sa môže začať aj v druhom
semestri akademického roka.
(4) Časový harmonogram štúdia pre akademický rok schvaľuje akademický senát TUKE
alebo fakulty.
§ 11 / Kreditový systém
(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na TUKE je založená
na kreditovom systéme.Kreditový systém umožňuje hodno ť záťaž študenta v priebehu
štúdia študijného programu pomocou kreditov. Kredity sú číselné hodnoty priradené k jednotlivým predmetom a vyjadrujú množstvo práce potrebnej na nadobudnu e predpísaných
výsledkov vzdelávania.
(2) Každý akreditovaný študijný program má stanovený odporúčaný študijný plán, ktorý
(3) Študent, ktorý študuje v súlade s odporúčaným študijným plánom, t.j. štandardným
tempom, môže riadneskončiť štúdium do uplynu a štandardnej dĺžky štúdia stanovenej pre
príslušný študijný program (§ 51 ods. 4 písm. h) zákona a § 2 ods. 5 písm. h) tohto poriadku).
(7) Kredity získané za absolvovanie jednotlivých predmetov daného študijného programu
sa spočítavajú. Jednou z podmienok pokračovania v štúdiu je získanie potrebného súčtu
kreditov podľa § 17 tohto poriadku.
štúdia na inej fakulte
TUKE, alebo na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí.
štúdia na inej vysokej škole v rámci akademickej mobility (§ 58a
zákona) je formálne zabezpečené najmä:
a) prihláškou na výmenné štúdium (príloha č. 2 Vyhlášky 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia),
b) zmluvou o štúdiu (príloha č. 3 Vyhlášky 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia),
c) výpisom výsledkov štúdia (príloha č. 4 Vyhlášky 614/2002 Z.z. o kreditovom
systéme štúdia).
55
(10) Zmluva o štúdiu je dohoda uzatvorená medzi študentom, TUKE alebo fakultou ako
vysielajúcou vysokou školou a prijímajúcou vysokou školou pred nastúpením študenta
na prijímajúcu vysokú školu.
(11) Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole uznáva TUKE alebo fakulta študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca vysoká
škola na záver jeho štúdia. Výpis sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta
vedenej TUKE alebo fakultou.
(12) Na štúdium tre
eho stupňa sa vzťahujú ustanovenia tohto paragrafu primerane.
§ 12 / Predmety študijného programu a študijný plán
(1) Študijný program je súbor predmetov a pravidiel (bližšie definícia v § 2 ods. 4 tohto
poriadku) zostavený tak, že úspešné absolvovanie tohto predpísaného súboru predmetov
pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. Každý predmet
má kód a názov a je koncipovaný ako jednosemestrový. Základné údaje o predmete sú
uvedené v informačnom liste predmetu.
(2) Predmety sa z hľadiska významu pre štúdium daného študijného programu delia na:
a) povinné - ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania čas štúdia alebo
celého študijného programu,
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
určuje štandardnú záťaž študenta počas štúdia. Štandardná záťaž študenta za jeden akademický rok v dennej forme štúdia je 60 kreditov, za semester je to 30 kreditov. Štandardná
záťaž študenta za jeden akademický rok v externej forme štúdia je najviac
48 kreditov, v závislos od štandardnej dĺžky príslušného študijného programu a počtu kreditov potrebných na jeho riadne skončenie.
študijného programu je možné získať za daný predmet kredity iba raz.
b) povinne voliteľné - podmienkou úspešného absolvovania čas štúdia alebo celého
študijného programu je absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu
študenta v štruktúre určenej študijným programom,
c) výberové - ostatné predmety v študijnom programe, prípadne v ponuke iného študijného
programu fakulty, iných fakúlt TUKE alebo inej vysokej školy.
alebo vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí,
g) ak ide o študenta, ktorý študuje na TUKE alebo jej fakulte na zmluvnom základe a je to v
súlade s ustanoveniami príslušnej zmluvy,
h) ak ide o zreteľa hodný dôvod, ktorého závažnosť posúdi rektor alebo dekan.
(3) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznos
§ 13 / Zápis do nasledujúceho obdobia štúdia, zápis predmetov
a ostatných povinností
(1) V priebehu štúdia príslušného študijného programu, ak študent splnil povinnos určené
členia na:
a) predmety bez nadväznos ; zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním
iného predmetu,
b) predmety s nadväznosťou; absolvovanie takéhoto predmetu je podmienené absolvovaním iného predmetu alebo predmetov, tzv. prerekvizitných predmetov.
(4) Vyhotovenie záverečnej práce spolu s jej obhajobou tvoria jeden povinný predmet
„Záverečná práca“, ktorý má špecifické postavenie (podrobnejšie v § 16 tohto poriadku),
prideľujú sa mu kredity a hodno sa klasifikačným stupňom.
(5) Obhajoba záverečnej práce je záverečným hodnotením (skúškou) v rámci predmetu
„Záverečná práca“ a patrí medzi štátne skúšky. Kredity za predmet „Záverečná práca“ sa
udeľujú po úspešnej obhajobe záverečnej práce.
(6) Skupina predmetov, ktoré musí študent úspešne absolvovať v rámci študijného programu
alebo určitej etapy jeho štúdia, tvorí študijný plán. Študijný plán sa zostavuje na základe podmienok a pravidiel predpísaných študijným programom.
(7) Študent TUKE sa počas štúdia riadi svojím osobným študijným plánom, ktorý určuje, akú
56
časť povinnos predpísaných študijným programom študent absolvuje v danom akademickom roku. Študent si zostavuje svoj osobný študijný plán sám alebo v spolupráci so študijným
poradcom pre príslušný študijný program. Pri zostavovaní osobného študijného plánu sa vychádza z odporúčaného študijného plánu príslušného študijného programu.
(8) Osobný študijný plán študenta tvorí skupina predmetov zapísaných na zimný a letný
semester v súlade s príslušným študijným programom tak, aby ich úspešným absolvovaním
študent splnil stanovené podmienky pre pokračovanie v štúdiu v ďalšom akademickom
roku. Svoj osobný študijný plán potvrdzuje študent pri zápise podpisom.
(9) Zvláštnym prípadom osobného študijného plánu je individuálny študijný plán študenta.
Individuálny študijný plán umožňuje študentovi absolvovať zapísané predmety v osobitnom režime z hľadiska organizácie štúdia podľa možnos študenta a TUKE alebo fakulty.
Individuálny študijný plán si zostavuje študent spravidla v spolupráci so študijným poradcom
príslušného študijného programu.
(10) Rektor alebo dekan fakulty môže na základe písomnej žiados študentovi povoliť individuálny študijný plán v týchto prípadoch:
a) ak ide o študenta so špecifickými potrebami, pričom sa berie ohľad na druh a rozsah jeho
špecifických potrieb tak, ako boli vyhodnotené,
b) z dôvodu dlhotrvajúcej choroby (na základe lekárskej správy),
c) ak je vrcholovým športovcom s ohľadom na jeho športové a reprezentačné povinnos ,
d) ak sa trvalo stará o vlastné alebo osvojené dieťa vo veku do 10 rokov,
e) ak ide o študenta s mimoriadnymi schopnosťami a výbornými študijnými výsledkami,
f) ak ide o študenta vyslaného TUKE alebo fakultou v rámci akademickej mobility, t.j. na časť
štúdia na inej fakulte
v § 17 tohto poriadku, je povinný zapísať sa do nasledujúceho obdobia štúdia:
a) na začiatku každého akademického roka v stanovenom termíne a stanovenou formou,
b) po prerušení štúdia (§ 19 ods. 8 tohto poriadku).
(2) Za správnosť zápisu predmetov a ostatných povinnos
predpísaných študijným programom (§ 51 ods. 4 písm. l/ zákona, vrátane štátnych skúšok) je zodpovedný študent, ktorý
potvrdzuje svoj osobný študijný plán podpisom v zápisnom lístku pri zápise na štúdium
v danom akademickom roku.
(3) Študent je povinný zapísať si na zimný a letný semester predmety v súlade s príslušným
študijným programom tak, aby ich úspešným absolvovaním splnil stanovené podmienky pre
pokračovanie v štúdiu v ďalšom akademickom roku podľa § 17 tohto poriadku. Výnimkou
môže byť posledný rok štúdia daného študijného programu, ak mu zostali neabsolvované
predmety za menej kreditov a/alebo štátna skúška podľa § 18 ods. 1 písm. b) tohto poriadku.
(4) Študent sa pri zápise predmetov riadi podmienkami a pravidlami predpísanými
príslušným študijným programom (ide najmä nadväznosť predmetov a ich zaradenie do
zimného alebo letného semestra v súlade s odporúčaným študijným plánom).
(5) Zápis na daný akademický rok sa pripravuje už v priebehu predchádzajúceho akademického roka formou požiadaviek na zápis predmetov a ich umiestnenia do rozvrhových
položiek. Študent sa pri podávaní požiadaviek na zápis predmetov a/alebo ostatných povinnos riadi pokynmi TUKE alebo fakulty.
(6) Ak študent mal počas štúdia študijného programu zapísaný predmet a tento neuzavrel, má právo zapísať si ho opakovane ešte raz, najneskôr však v nasledujúcom akademickom roku štúdia. Po neúspešnom absolvovaní opakovane zapísaného predmetu je
študent vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona.
(7) Zapísaný a neuzavretý povinný predmet si študent zapisuje ešte raz.
(8) Zapísaný a neuzavretý povinne voliteľný predmet si študent zapíše ešte raz, alebo si
namiesto neho vyberie iný z povinne voliteľných predmetov predpísaných príslušným
študijným programom. Ak si študent vyberie iný predmet, posudzuje sa tento ako opakovane zapísaný predmet. Po jeho neúspešnom absolvovaní je študent vylúčený zo štúdia
(§ 66 ods. 1 písm. c) zákona).
(9) Zapísaný a neuzavretý výberový predmet si študent zapíše ešte raz, alebo si namiesto
neho vyberie iný výberový predmet, príp. pri dostatočnom počte kreditov si nemusí zapísať
žiadny výberový predmet. Ak si študent vyberie iný predmet, posudzuje sa tento ako opakovane zapísaný predmet. Po jeho neúspešnom absolvovaní je študent vylúčený zo štúdia
(§ 66 ods. 1 písm. c) zákona).
57
(10) Pri zápise predmetov sa študen
zapisujú v poradí:
a) študen vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet povinný, študen s väčším počtom absolvovaných rokov a študen z iných vysokých škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá
zmluva o štúdiu,
b) študen vlastnej fakulty, ktorí si predmet zapísali ako povinne voliteľný,
c) študen vlastnej fakulty, ktorí si predmet zapísali ako výberový,
d) študen z iných fakúlt TUKE, pre ktorých je predmet povinne voliteľný,
e) študen z iných fakúlt TUKE, ktorí si predmet zapisujú ako výberový,
f) študen iných vysokých škôl.
(11) Predmety si môže študent pri dodržaní podmienok určených študijným programom
zapísať aj na inej fakulte/vysokej škole. Povolenie k zápisu udeľuje rektor alebo dekan
fakulty, na ktorej sa predmet vyučuje.
(12) Zamietnuť študentovi z danej alebo inej fakulty TUKE, resp. inej vysokej školy, zapísať si niektorý predmet vyučovaný na príslušnej fakulte TUKE je možné len z dôvodu
nedodržania stanovenej nadväznos predmetov alebo z kapacitných dôvodov.
(13) Zápisy sa konajú v termínoch určených rektorom alebo dekanom a zverejnených v harmonograme akademického roku.
(14) Ak sa na TUKE alebo na príslušnej fakulte používa výkaz o štúdiu (index), je študent
povinný predložiť tento doklad v termíne určenom na zápis do nasledujúceho obdobia
štúdia študijnému oddeleniu. Študijné oddelenie vo výkaze o štúdiu zápis potvrdí a zaznamená ho do registra študentov TUKE.
58
(15) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia, alebo sa nedostaví
po prerušení štúdia na opätovný zápis, TUKE písomne vyzve študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote desať pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
(16) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví, nepožiada o predĺženie stanovenej lehoty pre zdravotné dôvody, resp. iné závažné dôvody, ktoré mu bránia
dostaviť sa na zápis a ani nevyužije inš tút plnomocenstva, deň, do ktorého sa mal študent
zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
(17) Študent je pri zápise povinný predložiť doklad o zaplatení stanoveného ročného
školného, ak je prijatý na platený študijný program, alebo ak mu povinnosť uhradiť školné
vyplýva zo zákona (§ 92, ods. 5 až 8 zákona) alebo z ustanovení zmluvy.
§ 14 / Absolvovanie predmetov v bakalárskom, inžinierskom
a magisterskom štúdiu
(1) Študent úspešne absolvuje (tzv. uzavrie) predmet, ak splní stanovené podmienky, pre(2) Ak študent zapísaný predmet neuzavrel, môže si ho jedenkrát opakovane zapísať v súlade s § 13, ods. 6 až 11 tohto poriadku. prednáška, seminár, cvičenie, ateliér, konzultácie, samoštúdium, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, work-shop,
záverečná práca, štátna skúška a ich kombinácie.
(5) Pre hodnotenie úrovne vedomos
a zručnos , ktoré si študent osvojil pri štúdiu predmetu, sa využíva priebežná a záverečná kontrola štúdia. Študent má právo každú neúspešnú
kontrolu s výnimkou predmetu „Záverečná práca“ raz opakovať.
(6) Priebežná kontrola sa vykonáva počas výučbovej čas
semestra, jej formy sú uvedené
v informačnom liste predmetu (napr. písomka, test, semestrálny projekt, semestrálna práca,
referát, prezentácia).
(7) Záverečná kontrola a celkové hodnotenie predmetu sa uskutočňuje po skončení
výučbovej čas semestra formou zápočtu, klasifikovaného zápočtu alebo skúšky.
(8) Výsledky, ktoré študent dosiahol v rámci štúdia predmetu v bakalárskom, inžinierskom
alebo magisterskom študijnom programe, sa hodno a šies mi klasifikačnými stupňami:
Označenie písmenami, slovami, celkový percentuálny zisk
A, výborne - 91-100 %
B, veľmi dobre - 81-90 %
C, dobre - 71-80 %
D, uspokojivo - 61-70 %
E, dostatočne - 51-60 %
FX , nedostatočne - 0-50 %
(9) Študent uzavrie predmet a získa kredity, ak jeho výsledky boli ohodnotené klasifikačným
59
stupňom A až E.
(10) Za úspešné absolvovanie (uzavre e) určitého predmetu môže študent v priebehu
štúdia daného študijného programu získať kredity iba raz
(11) Vo veciach kontroly a hodnotenia štúdia v rámci predmetu - s výnimkou predmetu
„Záverečná práca“ rozhoduje učiteľ, v sporných otázkach rozhoduje vedúci pracoviska, ktoré
predmet zabezpečuje.
(12) Predmetom, ktorý má v študijnom programe špecifické postavenie, je povinný predmet „Záverečná práca“ (ďalej len „ZP“). Predmet ZP sa od ostatných predmetov odlišuje
v týchto bodoch:
a) tvorí ho vyhotovenie záverečnej práce v predpísanej forme a jej obhajoba,
b) priebežným hodnotením predmetu ZP je posudok školiteľa – vedúceho práce po
odovzdaní záverečnej práce do Univerzitnej knižnice TUKE,
c) záverečným hodnotením predmetu ZP je obhajoba záverečnej práce, ktorá patrí medzi
štátne skúšky,
d) o celkovom hodnotení predmetu ZP rozhoduje komisia pre štátne skúšky na základe
posudkov školiteľa - vedúceho práce a oponenta (oponentov), ako aj na základe priebehu
obhajoby záverečnej práce,
e) študent nemá právo neúspešnú obhajobu opakovať,
f) v prípade neúspešnej obhajoby, v súlade s ods. 2 tohto paragrafu, si študent môže predmet ZP jedenkrát opakovane zapísať, pričom komisia v zápise o štátnych skúškach uvedie, či
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
ukáže požadované vedomos a zručnos pri stanovenej kontrole štúdia predmetu a tým
získa za predmet stanovený počet kreditov.
(4) Okrem prednášok je účasť študentov na všetkých organizovaných formách vzdelávacích
činnos povinná.
Rozhodovanie o povinnej, resp. odporučenej účas študentov na prednáškach je v kompetencii garanta predmetu.
študent bude obhajovať predloženú záverečnú prácu v pôvodnej podobe, či musí záverečnú
prácu na pôvodne zadanú tému prepracovať, či musí vypracovať záverečnú prácu na inú
tému a pod.
(13) Na hodnotenie študijných výsledkov študenta za určité obdobie sa používa vážený
študijný priemer Vp, ktorý sa vypočíta podľa vzorca: Vp = Σ(Pi Ki ) / ΣKi , kde Pi je klasifikačný
stupeň vyjadrený ako celkový percentuálny zisk z itého predmetu a Ki je počet kreditov
za istý predmet. Vážený študijný priemer Vp sa zaokrúhľuje na celé percentá a môže sa mu
priradiť priemerná známka za hodnotené obdobie štúdia Z, ktorá sa vypočíta pomocou
vzťahu: Z = (249 – 2Vp)/49. Priemerná známka za hodnotené obdobie Z sa zaokrúhľuje
na 2 desa nné miesta.
dni) od splnenia podmienok pre udelenie zápočtu študentom.
(8) Ak sa predmet končí zápočtom, do výkazu o štúdiu (ak sa na fakulte používa) sa zaznamená CHP v tvare: „započítané“, dátum a podpis.
(9) Ak sa predmet končí klasifikovaným zápočtom, do výkazu o štúdiu (ak sa na fakulte používa)
sa zaznamená CHP v tvare: dosiahnutý klasifikačný stupeň písmenom a slovom, v zátvorke
počet dosiahnutých percent, dátum a podpis.
(10) Ak sa predmet končí zápočtom a skúškou, zápočet udeľuje cvičiaci tak, že dosiahnutý
percentuálny zisk študenta podľa § 16 ods. 4 a 5 tohto poriadku zapíše len do informačného
systému TUKE.
(14)
Pri zostavovaní poradovníkov pre mo vačné š pendium a ubytovanie v študentských
domovoch sa do váženého študijného priemeru Vp započítavajú všetky predmety príslušného
študijného programu zapísané na hodnotené obdobie, vrátane predmetov s hodnotením FX.
(15) Do váženého študijného priemeru Vp za celé obdobie štúdia, ktorý sa uvádza v dodatku k diplomu, sa započítavajú len úspešne absolvované predmety študijného programu
a uznané predmety.
§ 15 / Zápočty a klasifikované zápočty
(1) Zápočet a klasifikovaný zápočet sa udeľuje po absolvovaní predpísaného rozsahu
60
vzdelávacích činnos v rámci predmetu na základe splnenia stanovených podmienok (najmä
výsledky priebežnej kontroly a účasť), ktoré boli študentom oznámené na začiatku semestra
(2) Klasifikovaný zápočet je zápočet, pri ktorom sa splnenie stanovených požiadaviek
hodno klasifikačným stupňom podľa § 14 ods. 8 tohto poriadku. Klasifikovaným zápočtom
sa hodno a najmä projektové, ateliérové a laboratórne práce alebo prak cké cvičenia z
predmetov, ktoré sa nekončia skúškou.
(3) Zápočet sa udeľuje najneskôr do konca druhého týždňa skúškového obdobia semestra,
v ktorom bol predmet realizovaný. Klasifikovaný zápočet sa udeľuje najneskôr do konca
skúškového obdobia semestra, v ktorom bol predmet realizovaný.
§ 16 / Skúšky
(1) Skúškou sa overujú vedomos
študenta z príslušného predmetu a jeho schopnosť
tvorivo uplatňovať teore cké poznatky a prak cké zručnos získané štúdiom príslušného
predmetu. Forma a obsah skúšky musia byť v súlade s informačným listom predmetu a
prednášajúci je povinný oboznámiť s nimi študentov na začiatku semestra.
(2) Skúška môže byť písomná, ústna na základe písomnej prípravy, prak
cká, resp. ich
kombinácia.
(3) Ak sa predmet končí iba skúškou, priebežná kontrola štúdia sa počas semestra
nevykonáva. Skúšku môže vykonať každý študent, výsledok skúšky sa hodno známkou
podľa § 14 ods. 8 tohto poriadku. Ak študent získa aspoň 51 percent, uzavrie predmet a
skúšajúci zapíše CHP (výsledok skúšky) do výkazu o štúdiu (indexu) (ak sa na fakulte používa)
a súčasne do informačného systému TUKE.
(4) Každý predmet, ktorý sa končí zápočtom a skúškou, má stanovený pomer, v ktorom
sa rozdelí 100 % za celý predmet medzi
a) zápočet – priebežné hodnotenie predmetu na základe výsledkov priebežných kontrol
počas semestra a
b) skúšku – záverečné hodnotenie predmetu.
Toto rozdelenie je v právomoci garanta príslušného predmetu, pričom stanovený maximálny
zisk za zápočet musí ležať v intervale od 20 % do 40 %.
(4) Zápočet a klasifikovaný zápočet udeľuje poverený učiteľ (prednášajúci, resp. vedúci
danej formy vzdelávacej činnos , t.j. cvičení, ateliéru alebo seminára). V odôvodnených
prípadoch (napr. pri dlhodobej neprítomnos učiteľa) môže zápočet alebo klasifikovaný
zápočet udeliť garant predmetu, vedúci pracoviska garantujúceho daný predmet alebo ním
poverený učiteľ.
(5) Skúšku z predmetu, ktorý sa končí zápočtom a skúškou, môže vykonať len študent,
ktorému bol udelený za príslušný predmet zápočet podľa § 15 ods. 1, 3 a 10 tohto poriadku.
Podmienkou pre udelenie zápočtu je získať nadpolovičný počet z celkového počtu percent
pridelených na zápočet.
(5) Ak sa predmet končí zápočtom alebo klasifikovaným zápočtom, poverený učiteľ zapíše
(6) Celkové hodnotenie predmetu, ktorý sa končí zápočtom a skúškou, pozostáva zo súčtu
celkové (výsledné) hodnotenie predmetu (ďalej len „CHP“) do výkazu o štúdiu (indexu), ak sa
na fakulte používa, a súčasne do informačného systému TUKE.
(6) Za zápis CHP do indexu (ak sa na fakulte používa) je zodpovedný študent, za zápis
do informačného systému TUKE je zodpovedný učiteľ. Správnosť údajov uvedených v záverečnej správe svojím podpisom potvrdzuje poverený učiteľ a vedúci pracoviska, ktoré
predmet zabezpečuje.
(7) Učiteľ je povinný zapísať CHP do informačného systému TUKE do 48 hodín (2 pracovné
percent získaných za zápočet a percent získaných za skúšku a hodno sa známkou podľa
§ 14 ods. 8 tohto poriadku.
(7) Študent uzavrie predmet a získa príslušný počet kreditov vtedy, ak získa po
nadpolovičnom počte z percent vyčlenených tak pre zápočet, ako aj pre skúšku z daného
predmetu.
(5) Podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce vo všetkých troch stupňoch
vysokoškolského vzdelávania na TUKE (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) je, okrem prípa
61
dov podľa § 63 ods. 11 zákona (vydanie celej, resp. čas záverečnej práce v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia), písomný súhlas študenta so zverejnením
a sprístupnením záverečnej práce verejnos po dobu jej uchovávania podľa § 63 ods. 7
zákona (70 rokov odo dňa registrácie) bez nároku na odmenu.
(6) Bakalársku alebo diplomovú prácu v dvoch vytlačených exemplároch študent odovzdá
v určenom termíne na pracovisko, ktoré garantuje príslušný študijný program a na ktorom
sa konajú štátne skúšky, a v elektronickej podobe do Univerzitnej knižnice. Univerzitná
knižnica zašle túto prácu v elektronickej forme do centrálneho registra záverečných prác
za účelom vyhodnotenia jej originality. Výsledok kontroly originality záverečnej práce je
súčasťou zápisu o štátnych skúškach. Po úspešnej obhajobe sa záverečná práca zverejní
v centrálnom registri záverečných prác.
(7) Ak je predmetom záverečnej práce vytvorenie umeleckého diela v inej ako literárnej
forme, do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác sa namiesto
tejto práce zasiela písomná informácia o vytvorenom umeleckom diele, ktorého miera
originality sa neoveruje.
(8) Spolu so záverečnou prácou sa zasielajú v elektronickej forme aj príslušné posudky
oponentov, školiteľov, vedúcich záverečných prác alebo iných osôb a eto posudky
sa uchovávajú v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác spolu
s príslušnou prácou po dobu jej uchovávania. Na sprístupnenie týchto posudkov verejnos
alebo iné ich uverejnenie sa vyžaduje písomná licenčná zmluva s nositeľom autorských práv
k tomuto posudku.
62
(9) Podrobnejší postup pri zadávaní, odovzdávaní, vyhodnocovaní originality a obhajobe
záverečných prác a o ich následnom zverejnení upravuje Metodický pokyn o záverečných
a kvalifikačných prácach na TUKE.
(10) Okruhy otázok pre štátnu skúšku podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu zverejňuje
vedúci pracoviska garantujúceho príslušný študijný program vhodnou formou najneskôr
na začiatku posledného semestra štúdia príslušného študijného programu.
(11) Študent môže absolvovať štátne skúšky v riadnom alebo mimoriadnom termíne.
Riadny termín je termín konania štátnych skúšok podľa harmonogramu štúdia pre daný
akademický rok. Rektor alebo dekan môže na základe písomnej žiados študenta povoliť
mimoriadny termín konania štátnych skúšok na návrh vedúceho pracoviska garantujúceho
príslušný študijný program a po vyjadrení sa garanta tohto programu.
(13) Študent, ktorému bol určený riadny alebo mimoriadny termín na vykonanie štátnych
skúšok tak, že dátum tohto termínu spadá do nasledujúceho akademického roka,
(14) Ak študent opakovane nevykoná úspešne štátnu skúšku, táto skutočnosť sa považuje
za dôvod na skončenie
štúdia vylúčením v zmysle § 66, ods.1, písm. c) zákona. Rozhodnu e o vylúčení zo štúdia
vydá rektor alebo dekan. Študentovi sa vydá výpis výsledkov štúdia podľa § 67 ods. 4 a 5
zákona.
(15) Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí rektor alebo dekan. Termíny podľa harmonogramu štúdia a program štátnych skúšok pre jednotlivé študijné programy sa zverejnia
10 pracovných dní pred ich konaním, aby sa s nimi mohli oboznámiť študen a členovia
komisie. Za ich vypracovanie zodpovedá vedúci pracoviska, ktoré garantuje príslušný
študijný program.
(16) Štátne skúšky sa konajú pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnych skúšok a vyhlásenie ich výsledkov sú verejné. Skúšobná komisia rozhoduje o výsledkoch štátnych
skúšok na svojom neverejnom zasadnu . Rovnaké podmienky a postup sa vzťahujú aj
na konanie rigoróznych skúšok.
63
(17) Právo skúšať na štátnych skúškach a na rigoróznych skúškach majú iba vysokoškolskí
učitelia pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci schválení príslušnou
vedeckou radou; ak ide o bakalárske študijné programy, aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii
odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa (§ 63 ods. 3 zákona).
(18) Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok a rigoróznych skúšok určuje
z osôb oprávnených skúšať podľa odseku 5 tohto paragrafu rektor alebo dekan.
Do skúšobnej komisie na vykonanie štátnych skúšok sa popri vysokoškolských učiteľoch
TUKE spravidla zaraďujú aj významní externí odborníci v danom študijnom odbore.
Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia
pôsobiaci vo funkcii profesor alebo docent; ak ide o bakalárske študijné programy, najmenej
jeden vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo docenta (§ 63 ods. 4
zákona). Zároveň najmenej jeden člen skúšobnej komisie pre štátne skúšky v 2. stupni štúdiu
musí byť z mimofakultného pracoviska.
(19) Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov. Za priebeh štátnych skúšok a činnosť komisie zodpovedá jej predseda.
(20) Predsedov a členov komisií na vykonanie štátnych skúšok menuje a odvoláva na návrh
vedúcich pracovísk garantujúcich študijné programy rektor alebo dekan. Predsedovia a
členovia komisií sú menovaní na obdobie maximálne pia ch rokov. Predsedom môže byť iba
profesor alebo docent z príslušného alebo príbuzného študijného odboru.
(21) V prípade neprítomnos
predsedu skúšobnej komisie z vážnych dôvodov, vymenuje
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
(12) Ak študent nevykoná úspešne štátne skúšky v riadnom termíne, môže si predmet
„Záverečná práca“
a) alebo štátnu skúšku podľa ods. 1 písm.
b) tohto paragrafu jedenkrát opakovane zapísať. Rozsah vzdelávacích činnos , ktoré bude
študent opakovať (napr. či bude opakovane obhajovať už raz predloženú a neobhájenú
záverečnú prácu, či musí záverečnú prácu na pôvodne zadanú tému prepracovať alebo či
musí vypracovať záverečnú prácu na zmenenú tému, resp. či bude absolvovať štátnu skúšku
zo všetkých predmetov alebo iba z toho/tých, v ktorom/ktorých neuspel), určí príslušná
komisia v zápise o štátnych skúškach.
a) zapíše sa na začiatku nasledujúceho akademického roka podľa § 13 ods. 3 tohto poriadku,
b) zapíše si predmet „Záverečná práca“ a/alebo štátnu skúšku podľa ods. 1 písm. b) tohto
paragrafu,
c) pri zápise sa preukáže dokladom o zaplatení stanoveného ročného školného, ak je prijatý
na platený študijný program, alebo ak mu povinnosť uhradiť školné vyplýva zo zákona
(§ 92, ods. 5 až 8 zákona) alebo z ustanovení zmluvy, ako aj určeného poplatku.
d) môže využívať zariadenia a programové vybavenie TUKE alebo fakulty pre prípadnú
opravu bakalárskej alebo diplomovej práce len na základe písomného súhlasu vedúceho
príslušného pracoviska
rektor alebo dekan z prítomných členov komisie náhradného predsedu.
(22) Štátne skúšky sa môžu konať, ak je prítomný predseda alebo náhradný predseda komisie a aspoň traja členovia komisie.
(23) Predmet „Záverečná práca“ a štátna skúška podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu sa
hodno a osobitne podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v § 14 ods. 8 tohto poriadku.
(24) O priebehu štátnych skúšok sa vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda a členovia
príslušnej komisie pre vykonanie ŠS.
na príslušnom študijnom oddelení. V prípade, že sa študent po prerušení štúdia nedostaví na
opätovný zápis, použijú sa ustanovenia § 13, ods. 15 a 16 tohto poriadku.
(9) Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému
dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inš túciou (§ 54 ods. 12 zákona), povoľuje
prerušenie štúdia v súlade s ods. 2 tohto paragrafu rektor alebo dekan po kladnom vyjadrení
riaditeľa externej vzdelávacej inš túcie.
(10) Ak v lehote prerušenia štúdia došlo ku zmene študijných programov, študent musí
vykonať diferenčné skúšky určené rektorom alebo dekanom.
(25) Celkové hodnotenie výsledkov, ktoré študent dosiahol v rámci štúdia študijného pro§ 20 / Skončenie štúdia
(1) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
gramu (t.j. celkový výsledok štúdia) je:
a) prospel s vyznamenaním,
b) prospel,
c) neprospel.
(26) Celkový výsledok štúdia „prospel s vyznamenaním“ získa študent, ktorý dosiahol:
a) celkové hodnotenie predmetu „Záverečná práca“ ”A - výborne”,
b) hodnotenie skúšky z predmetov, resp. odbornej rozpravy podľa ods. 1 písm. b) tohto
paragrafu ”A - výborne”,
c) vážený študijný priemer za celé štúdium podľa § 14 ods. 12 (bez predmetu „Záverečná
práca“) aspoň 90,01 %.
(27) Podrobnejší postup pri hodnotení štátnych skúšok upravuje osobitný vnútorný predpis
TUKE.
64
§ 19 / Prerušenie štúdia
(1) V zmysle § 64 zákona môže byť štúdium študijného programu na žiadosť študenta
prerušené.
(2) Prerušenie štúdia povoľuje rektor alebo dekan na základe písomnej žiados
študenta. O
prerušenie nemôže požiadať študent v prvom semestri štúdia.
(3) Študent môže požiadať rektora alebo dekana o prerušenie štúdia:
a) najviac na dva roky zo zdravotných alebo aj iných vážnych osobných dôvodov,
b) najviac na jeden rok bez udania dôvodu.
(4) Ak študent preruší štúdium počas zimného semestra, zruší sa zápis predmetov na letný
semester. V prípade prerušenia štúdia z vážnych dôvodov môže rektor alebo dekan povoliť
zrušenie zápisu predmetov aj za semester, v ktorom došlo k prerušeniu štúdia.
(5) Doba, počas ktorej bolo štúdium prerušené, sa nezapočítava do celkovej
o ukončenie
prerušenia aj pred uplynu m lehoty prerušenia.
(8) Po uplynu
(2)
Na riadne skončenie štúdia v kreditovom systéme je potrebné, aby študent počas
štúdia:
a) absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný študijný program,
c) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky v súlade s podmienkami určenými
študijným programom
(3) Štúdium študijného programu môže presiahnuť jeho štandardnú dĺžku najviac o dva roky.
(4) Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní
príslušného akademického tulu je vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach.
Spôsoby ukončenia štúdia študijného programu 3. stupňa upravuje vnútorný predpis TUKE o
doktorandskom štúdiu.
(5) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium podľa § 66 ods. 1 zákona skončí iným spôsobom a to:
a) zanechaním štúdia,
b) neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu
a zo Študijného poriadku TUKE,
d) vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona,
e) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona, ak študent neprijme ponuku vysokej školy pokračovať v štúdiu iného študijného programu v rámci TUKE, ani na inej vysokej
škole, ktorá mu bude ponúknutá v spolupráci s ministerstvom,
f) smrťou študenta.
(6) Dňom skončenia štúdia je:
dĺžky štúdia študenta.
Týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 92, ods. 6 a § 113a, ods. 10 zákona.
(6) Počas prerušenia štúdia nemá študent práva a povinnos študenta TUKE.
(7) Ak sa pominú dôvody prerušenia štúdia skôr, môže študent požiadať
Dňom skončenia štúdia je deň, keď sa splní posledná z podmienok predpísaných na riadne
skončenie štúdia daného študijného programu.
lehoty prerušenia štúdia je študent povinný opätovne sa zapísať na štúdium
a) podľa ods. 5 písm. a) tohto paragrafu deň, keď bolo TUKE alebo jej fakulte doručené
písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia, deň, do ktorého sa mal študent zapísať
do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať v zmysle § 66 ods. 3 a 4
zákona,
b) podľa ods. 5 písm. b) tohto paragrafu koniec akademického roka, v ktorom mal študent
skončiť vysokoškolské štúdium,
c) podľa ods. 5 písm. c) a d) tohto paragrafu deň, keď rozhodnu e o vylúčení zo štúdia nado
65
budlo právoplatnosť,
d) podľa ods. 5 písm. e) tohto paragrafu deň, ku ktorému TUKE oznámila zrušenie študijného
programu
§ 21 / Doklady o štúdiu
(1) Doklady o štúdiu sú:
o absolvovanom študijnom
programe. Údaje, ktoré musí dodatok k diplomu obsahovať, ustanovuje všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydáva ministerstvo. Dodatok k diplomu vydáva TUKE.
Absolventovi, ktorý bol prijatý na štúdium v akademickom roku 2005/2006 a neskôr, bude
vydaný dodatok k diplomu súčasne s diplomom.
(5) TUKE vydáva absolventom akreditovaného študijného programu diplom a dodatok
k diplomu v anglickom jazyku bezplatne.
a) preukaz študenta,
b) výkaz o štúdiu (index),
c) výpis výsledkov štúdia
(6) Doklady o absolvovaní štúdia sú verejné lis
(2) Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje
využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej
školy a z dohôd s inými právnickými osobami.
Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa
študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho TUKE. Okrem iných údajov je v
ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu
podľa § 51 ods. 4 písm. i) zákona.
§ 23 / Štúdium v zahraničí
(1) Rektor alebo dekan uvoľní študentov na štúdium v zahraničí, ktoré im TUKE
(3) Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú predmety, ako aj výsledky kontroly študijnej úspešnos alebo študijného výkonu. Vydáva ho TUKE alebo fakulta, ak sa študijný
program uskutočňuje na fakulte.
(4) Používanie výkazu o štúdiu na TUKE nie je povinné, o jeho používaní rozhoduje rektor
alebo dekan.
66
(4) Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnos
(5) Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnos
ach, ktoré študent v rámci
štúdia študijného programu splnil.
(6) Výpis výsledkov štúdia patrí:
a) osobe, ktorá skončila štúdium študijného programu podľa § 66 ods. 1 zákona,
b) študentovi na základe jeho žiados ,
c) absolventovi štúdia študijného programu na základe jeho žiados
(7) Výpis výsledkov štúdia vydáva TUKE alebo fakulta. Na základe osobitnej žiados žiadateľa
ho TUKE alebo fakulta vydáva aj v anglickom jazyku.
§ 22 / Doklady o absolvovaní štúdia
(1) Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú podľa § 68 ods.
ny. Doklady o absolvovaní štúdia sa vydávajú
do 45 dní od riadneho skončenia štúdia okrem prípadov, ak absolvent súhlasí s neskorším
vydaním týchto dokladov.
alebo fakulta sprostredkuje v rámci svojho zapojenia do medzinárodných
vzdelávacích programov. Uvoľnenie na štúdium v zahraničí je možné získať maximálne na
dva za sebou idúce akademické roky. Podmienkou uvoľnenia zo štúdia je úspešné uzavre e
všetkých predmetov v predchádzajúcom akademickom roku, ak v ňom študent na TUKE
študoval a vykonanie riadneho zápisu. Uvoľnení študen zostávajú naďalej študentmi TUKE
alebo fakulty so všetkými právami študenta, s výnimkou práva na poskytnu e ubytovania
v študentskom domove a na priznanie š pendia. Uvoľnený študent je povinný požiadať
rektora alebo dekana o individuálny študijný plán.
(2) Kreditový systém TUKE je kompa
bilný s programom European Credit Transfer System
(ECTS), umožňujúcim mobilitu študentov v rámci európskych vzdelávacích programov.
Prenos kreditov medzi univerzitami sa vykoná prostredníctvom ECTS na základe
„Zmluvy o štúdiu”. Zmluva obsahuje program štúdia v zahraničí s priradenými kreditmi
ECTS, ktoré sa dajú získať pri jej úspešnom plnení a je záväzná pre domácu i prijímajúcu
inš túciu a študenta.
(3) Zmluva o štúdiu dáva študentovi ešte pred vycestovaním záruku, že prenesené kredity
za vopred dohodnutý program budú plnohodnotnou náhradou kreditov, ktoré by získal
študent, keby študoval rovnaký čas na TUKE alebo fakulte.
(4) Vysielajúca a prijímajúca inš
túcia pripravia a vymenia si navzájom „Výpis výsledkov
štúdia študenta” pred a po jeho štúdiu v zahraničí.
1 zákona:
a) vysokoškolský diplom,
b) vysvedčenie o štátnej skúške,
c) dodatok k diplomu
(5) V prípade štúdia v zahraničí je potrebné predložiť všetky predkladané doklady, ak to TUKE
(2) Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného
§ 24 / Osobitné ustanovenia
(1) Pro rozhodnu u rektora, v zmysle tohto študijného poriadku, môže študent do 10 dní
alebo fakulta požaduje, aj v overenom úradnom preklade do štátneho jazyka. Uznať sa môže
iba predmet úspešne uzavretý najviac pred 5 rokmi.
výsledku. Vydáva ho TUKE.
ach a o jej
od doručenia písomného rozhodnu a podať odvolanie Akademickému senátu
TUKE, ktorého rozhodnu e je konečné. Pro rozhodnu u dekana môže študent do 10 dní od
doručenia písomného rozhodnu a podať odvolanie rektorovi, ktorého rozhodnu e
je konečné.
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického tulu. Vydáva ho TUKE.
Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri slávnostnom akademickom obrade.
(3) Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o vykonanej štátnej skúške, jej súčas
67
(2) Problémy týkajúce sa procesu výučby, ktoré nie sú riešené v tomto poriadku, riešia:
na úrovni vedeckopedagogického pracoviska vedúci pracoviska, na úrovni TUKE alebo
fakulty rektor alebo dekan fakulty, prípadne nimi poverení zástupcovia. Rektor alebo dekan
má právo riešiť mimoriadne situácie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku prestavby študijných
programov alebo iných situácií závažného charakteru.
a podľa tohto Študijného poriadku v znení dodatkov 1 a 2, vrátane charakteris ky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia zostávajú zachované .
(4) Prijímacie konanie na štúdium, ktoré sa má začať od začiatku akademického roka
2013/2014, sa dokončí podľa zákona o vysokých školách účinného do 31.12.2012.
(3) Študent je povinný počas celej doby štúdia oznamovať dekanátu fakulty, resp. rektorátu
všetky zmeny v informáciách o svojej osobe, ktoré sú evidované na študijnom oddelení.
Študent je povinný poznať tento poriadok a riadiť sa ním, sledovať
oznámenia TUKE, študijného oddelenia a pracovísk fakulty, na ktorých má zapísané predmety a riadiť sa pokynmi, ktoré sú v nich uvedené. Študent študijné záležitos môže vybavovať
osobne alebo prostredníctvom ním splnomocneného zástupcu.
(4) Ukladanie dokumentácie prijímacieho konania, dokumentácie o zápise na štúdium,
o zápise do ďalšej čas štúdia, výpisov výsledkov zo štúdia, kópií dokladov o absolvovaní
štúdia a dokumentácie rozhodovania o akademických právach a povinnos ach študenta
sa riadi Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom TUKE.
Dodatok č.1
Platnosť D1
Dodatok č.2
Platnosť D2
Dodatok č.3
Platnosť D3
V Košiciach dňa 22.2.2010
30.9.2010, účinnosť od 20.10.2010
V Košiciach dňa 21.5.2012
3.7.2012, účinnosť od 1.9.2012
V Košiciach dňa 24.6.2013
24.6.2013, účinnosť od 1.9.2013
§ 25 / Záverečné ustanovenia
(1) Rozhodovanie o otázkach súvisiacich so štúdiom na TUKE, ktoré nie sú vyslovene upravené týmto poriadkom, sú v kompetencii rektora alebo dekana.
68
(2) Študijný poriadok, jeho zmeny a doplnenia podliehajú schváleniu v AS TUKE a nadobúdajú platnosť dňom registrácie ministerstvom, účinnosť dňom doručenia rozhodnu a
o ich zaregistrovaní ministerstvom.
(3) Ruší sa Študijný poriadok TUKE schválený AS TUKE dňa 3.4.2006, ktorý nadobudol
platnosť a účinnosť dňom 1.9.2006.
(4) Tento Študijný poriadok TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 3.3.2008, číslo uznesenia
11/2008.
(5) Študijný poriadok TUKE a jeho dodatky nadobúdajú platnosť dňom registrácie ministerstvom, účinnosť dňom doručenia rozhodnu a o jeho zaregistrovaní ministerstvom.
(6) Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 22.2.2010 číslo
uznesenia 07/2010.
(7)
Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 21.5.2012 číslo
uznesenia 16/2012 s účinnosťou od 1.9.2012.
§ 25 / Záverečné ustanovenia k Dodatku č. 3
(1) Študijný poriadok TUKE, jeho zmeny a doplnenia s účinnosťou od 1.1.2013 podliehajú
schváleniu v AS TUKE a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia v AS TUKE.
(2) Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 24.6.2013, číslo
uznesenia 24/2013 a nadobúda účinnosť dňom 1.9.2013.
(3) Podmienky pre riadne ukončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných študijných programov podľa zákona o vysokých školách platného do 31.12.2012
Dr.h.c. prof. Ing. Anton ČIŽMÁR, CSc. / rektor TUKE
doc. RNDr. Dušan OLČÁK, CSc. / predseda AS TUKE
V Košiciach dňa 3.3.2008
69
MAPA AREÁLU TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
72
L9 A
L9 B
PK2
PK3
PK4
PK5
PK6
PK7
PK8
PK9
PK10
PK11
PK12
PK13
PK14
PK15
PK17
PK19
PK
BN1
BN3
BN5
BN32
V4
FU
FU2
W
W4
Letná 9, blok A
Hlavná budova - A blok
Letná 9, blok B
Hlavná budova - B blok
Park Komenského 2
Katedra Fyziky FEI
Park Komenského 3
Ústav metalurgie
Park Komenského 4
Aula Fyziky
Park Komenského 5
Katedra EaPR SjF
Park Komenského 6
Staré ÚVT - PC FEI
Park Komenského 7
Starý liehovar
Park Komenského 8
Laboratórium AT SjF
Park Komenského 9
Katedra inovácií a r.
Park Komenského 10
Hutnícke dielne
Park Komenského 11
Katedra náuky o mat.
Park Komenského 12
Hutnícke dielne
Park Komenského 13
Katedra EaMT FEI
Park Komenského 14
Vývojové dielne SjF
Park Komenského 15
Katedra geológie a mineralógie
Park Komenského 17
Výstavný pavilón KGaM
Park Komenského 19
Banícky pavilón
Park Komenského
OP MTZ - sklady
Boženy Němcovej 1
Internát B.Němcovej
Boženy Němcovej 3
ÚVT
Boženy Němcovej 5
Združené posluchárne
Boženy Němcovej 32
Ekonomická fakulta
Vysokoškolská 4
Stavebná fakulta
Ferka Urbánka
Garáže TU
Ferka Urbánka 2
Internát Ferka Urbánka
Watsonova
Štadión TJ Akademik
Watsonova 4
Ateliéry FU
73
75
ŠTUDIJNÝ PLÁN
(FU) WWW.FU.TUKE.SK
Odporúčaný študijný plán
ARCH_Bc_D OŠP - Architektúra a urbanizmus
2700701
Typológia I.
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Bobčák
2700883
Základný ateliér II.
P
8
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Gregor
Bočková
2707051
Anatómia II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Špakovská
UPJŠ
Akademický rok
2014/2015
Forma štúdia
Denná
Stupeň štúdia
1.
2700331
Ergonómia II.
PV
3
Skúška (Sk)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
Študijný program
3507700D - ARCH_Bc_D Architektúra a urbanizmus
2700043
Kresba II. Arch.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Moflárová
2709693
Materiály v architektúre II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Bočková
Hladký
2709712
Počítačová podpora architektúry
II.
V
0
Zápočet (Z%)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Hladký
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KTaDU
1. rok ZS
P
PV
V
Spolu
5/24/20
4/12/8
2/0/4
11/36/32
1. rok LS
7/24/22
4/12/8
2/0/4
13/36/34
2. rok ZS
7/24/22
30/89/60
0/0/0
37/113/82
2. rok LS
8/24/26
23/68/46
0/0/0
31/92/72
3. rok ZS
7/24/20
32/95/65
0/0/0
39/119/85
3. rok LS
8/24/25
23/68/46
0/0/0
31/92/71
4. rok ZS
6/24/24
31/92/63
0/0/0
37/116/87
4. rok LS
5/30/24
0/0/0
0/0/0
5/30/24
Predmety
52
60
3
115
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Kredity
198
178
0
376
25000088
Architektonické konštrukcie I.
P
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
1
-
-
-
-
SvF
2700833
Architektonický ateliér I.
P
9
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
6
-
-
-
Eristavi Šilla
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2. rok štúdia ZS
1. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000013
Dejiny umenia II - Stredovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
25000084
Deskriptívna geometria
P
4
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
2
-
-
-
-
-
-
Stanová SvF
88000132
Pružnosť a plasticita
P
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
1
-
-
-
-
-
-
Rovňák
2700033
Kresba I. Arch.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
3
-
-
-
-
-
-
-
Moflárová
29000139
Telesná výchova I
P
0
Zápočet (ZU)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KTV
25000085
Matematika
P
6
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
3
-
-
-
-
-
-
Purcz SvF
2700711
Typológia II.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Bobčák
2704391
Urbanizmus a územné plánovanie
I.
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Malinovský
2709871
Úvod do dejín umenia
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2700873
Základný ateliér I.
P
8
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
6
-
-
-
Gregor
Bočková
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2707041
Anatómia I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Špakovská
UPJŠ
2705313
3D počítačová animácia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Marušiak
2700323
Ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2709683
Materiály v architektúre I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Bočková
Hladký
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2702391
Úvod do jazyka architektúry
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Pásztor
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2709702
Počítačová podpora architektúry
I.
V
0
Zápočet (Z%)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Hladký
2706871
Dejiny úžitkového umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
Zápočet (Z%)
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2700323
Ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2709543
Intermedia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
2700212
0
-
-
-
-
-
-
-
-
KTaDU
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
1. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2700141
Dejiny umenia I - Pravek a
starovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
88000038
Kresliarsky plenér
P
0
Zápočet (Z%)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Moflárová
2709743
Modelovanie - Arch.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Novotný
25000086
Stavebné materiály
P
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
1
-
-
-
-
-
SvF
88000131
Teoretická mechanika
P
4
Skúška (Sk)
2
-
2
-
-
-
-
-
-
Rovňák
zápočet (KZ)
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2702303
DTP a prepress II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2700331
Ergonómia II.
PV
3
Skúška (Sk)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
29000692
Etika, image, biznis a protokol
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705343
Foto techniky a technológie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
22000330
Keramická dielňa
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
4
prerekvizita
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2708573
Písmo a typografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2700563
Prezentačné techniky II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
2708971
Umenie 20.stor.na Slovensku II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
29000686
Psychológia umenia
PV
3
1
-
-
-
-
-
-
-
Úvod do jazyka architektúry
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Pásztor
KSV, rektorát
TUKE
2706711
Úvod do teórie nových médií a
intermédií I.
PV
2
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Murín
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
2702391
29000689
Rozvoj tvorivosti II
PV
3
1
-
-
-
-
-
-
-
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
2702203
KSV, rektorát
TUKE
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
2705403
Sofistikovaná vizualizácia II.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2701213
Výtvarné techniky a technológie Grafika I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2709991
Umenie 20.stor.na Slovensku I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2706721
PV
2
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Murín
2705253
Výtvarné techniky a technológie Maľba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
Úvod do teórie nových médií a
intermédií II.
2702213
Večerná kresba II.
PV
3
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2702243
2700923
Výtvarné techniky a technológie Grafika II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2705263
Výtvarné techniky a technológie Maľba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2702253
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
25000089
Architektonické konštrukcie II.
P
2500693
Architektonický ateliér II
2709771
Betónové a murované
konštrukcie
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
1
-
-
-
-
SvF
P
9
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
7
-
-
-
Drahovský
Sekan Simko
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Rovňák
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
3. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
25000090
Architektonické konštrukcie III.
P
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
1
-
-
-
-
SvF
2704423
Architektonický ateliér III.
P
9
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
6
-
-
-
Koban
2700311
Dejiny umenia IV - 19. storočie
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Špirková
29000678
FU-všeobecný kurz I.-Cudzí jazyk
P
0
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ
FU-všeobecný kurz I.ANGLIČTINA
0
zameniteľný
FU-všeobecný kurz I.-NEMČINA
0
zameniteľný
-
-
-
-
3
-
-
-
-
Sekan Simko
2700301
Dejiny umenia III - Novovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Špirková
88000039
Odborná prax
P
0
Zápočet (Z%)
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Bobčák
29000140
Telesná výchova II
P
0
Zápočet (ZU)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KTV
2700721
Typológia III.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Bobčák
2704401
Urbanizmus a územné plánovanie
II.
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Malinovský
29000222
2709103
3D modelovanie a vizualizácia II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
29000551
2705323
3D počítačová animácia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Marušiak
2710063
Akčné umenie a performance II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702273
Aplikovaná ergonómia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710021
Dejiny estetiky I.
PV
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2710101
Dejiny filozofie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2703643
Dizajn manažment a marketing
II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
2703293
Konštrukčný ateliér I.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2709751
Oceľové a drevené konštrukcie
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kanócz
25000094
Stavebná fyzika
P
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Katunský
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705313
3D počítačová animácia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Marušiak
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710031
Dejiny estetiky II.
PV
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2706871
Dejiny úžitkového umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
2709901
Dokumentácia a výskum
pamiatok
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
1
-
Krcho
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2700323
Ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2709543
Intermedia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
3. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
25000091
Architektonické konštrukcie IV.
P
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
1
-
-
-
-
SvF
2704433
Architektonický ateliér IV.
P
9
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
6
-
-
-
Zahatňanský
2700521
Dejiny umenia V - 1. pol 20.
storočia
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
29000679
FU-všeobecný kurz II.-Cudzí
jazyk
P
0
Zápočet a
skúška (ZS)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ
Sokolová
29000223
29000552
FU-všeobecný kurz II.ANGLIČTINA
0
zameniteľný
FU-všeobecný kurz II.-NEMČINA
0
zameniteľný
2703463
Konštrukčný ateliér II.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
3
-
-
-
-
Sekan Simko
88000039
Odborná prax
P
0
Zápočet (Z%)
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Bobčák
2709781
Progresívne konštrukcie
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kanócz
25000093
Technické zariadenia budov
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vranayová
SvF
Čarnoký
2709103
3D modelovanie a vizualizácia II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
-
Weiss
2705323
3D počítačová animácia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Marušiak
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2710063
Akčné umenie a performance II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2702273
Aplikovaná ergonómia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710021
Dejiny estetiky I.
PV
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2710101
Dejiny filozofie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2703643
Dizajn manažment a marketing
II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
2702303
DTP a prepress II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2700331
Ergonómia II.
PV
3
Skúška (Sk)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
29000692
Etika, image, biznis a protokol
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705343
Foto techniky a technológie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
22000330
Keramická dielňa
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
4
prerekvizita
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2708971
Umenie 20.stor.na Slovensku II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2702391
Úvod do jazyka architektúry
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Pásztor
2706711
Úvod do teórie nových médií a
intermédií I.
PV
2
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Murín
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
2701213
Výtvarné techniky a technológie Grafika I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2705253
Výtvarné techniky a technológie Maľba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
2708573
Písmo a typografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2700563
Prezentačné techniky II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000686
Psychológia umenia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000689
Rozvoj tvorivosti II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705403
Sofistikovaná vizualizácia II.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2709991
Umenie 20.stor.na Slovensku I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2706721
Úvod do teórie nových médií a
PV
2
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Murín
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
Moflár
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
-
Moflár
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
-
Vaitovič
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2702391
Úvod do jazyka architektúry
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Pásztor
2706711
Úvod do teórie nových médií a
intermédií I.
PV
2
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Murín
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
2701213
Výtvarné techniky a technológie Grafika I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2705253
Výtvarné techniky a technológie Maľba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
intermédií II.
2702213
Večerná kresba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700923
Výtvarné techniky a technológie Grafika II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2705263
Výtvarné techniky a technológie Maľba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
2702253
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
4. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
25000092
Architektonické konštrukcie V.
P
2704453
Architektonický ateliér V.
2701551
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
1
-
-
-
-
SvF
P
10
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
9
-
-
-
Gregor
Koban
Pásztor
Zahatňanský
Dejiny umenia VI. - 2. pol 20.
storočia
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2703882
Odborná exkurzia
P
0
Zápočet (Z%)
-
-
-
-
-
-
-
2
-
Bočková
2702451
Ochrana pamiatok
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2704533
Urbanistický ateliér
P
5
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
4
-
-
-
Malinovský
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705313
3D počítačová animácia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Marušiak
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710031
Dejiny estetiky II.
PV
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2706871
Dejiny úžitkového umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
4. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2704463
Architektonický ateliér VI.
(Bakalárska práca)
P
27
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
22
-
-
-
Gregor
Koban
Pásztor
Zahatňanský
2708671
Právna ochrana tvorby
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Ferenčíková
V období od 4. rok ZS do 4. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 1. rok ZS do 4. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 240 kreditov.
Predmety štátnej skúšky
#
Kód
Predmet
Ukončenie
Typ
Fakulta
1
88000021
Dejiny umenia
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
FU
2
88000024
Obhajoba bakalárskej
práce
Obhajoba ZP
pre 1. a 2.
stupeň (OZP
1,2.st)
P
FU
3
88000023
Staviteľstvo
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
FU
2709901
Dokumentácia a výskum
pamiatok
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
1
-
Krcho
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2700323
Ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2709543
Intermedia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
Vysvetlivky:
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E - Exkurzia,
OP - Odborná prax
Ukončenie predmetu
Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) Zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ-PH) - Klasifikovaný zápočet, Klasifikovaný zápočet + VO (ZP-KZ+VO) -
Klasifikovaný zápočet + VO, Zápočet + VO (ZP-Z+VO) - Zápočet + VO, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet
Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť
absolvovať pôvodný predmet štúdia.
Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané
prerekvizity.
Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)
Odporúčaný študijný plán
DIZ_Bc_D OŠP - Dizajn
Akademický rok
2014/2015
Forma štúdia
Denná
Stupeň štúdia
1.
Študijný program
8221700D - DIZ_Bc_D Dizajn
1. rok ZS
P
PV
V
Spolu
6/24/18
3/9/6
1/0/2
10/33/26
1. rok LS
5/24/21
2/6/4
1/0/2
8/30/27
2. rok ZS
6/24/21
22/66/44
1/0/2
29/90/67
2. rok LS
6/24/21
17/51/34
1/0/2
24/75/57
3. rok ZS
6/24/20
24/72/49
1/0/2
31/96/71
3. rok LS
8/24/101
17/51/34
1/0/2
26/75/137
4. rok ZS
5/24/19
24/72/49
1/0/2
30/96/70
4. rok LS
5/30/24
0/0/0
1/0/2
6/30/26
Predmety
47
46
1
94
Kredity
198
138
0
336
1. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2708603
Kresba pre dizajn I.
P
7
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
4
-
-
-
Moflárová
2705411
Materiály I.
P
2
Zápočet a
skúška (ZS)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
KTaM SjF
2700413
Technické kreslenie
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
1
-
-
-
-
-
-
Vojtková SjF
2701983
Tvarovanie I.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
3
-
-
-
Tomaščík
2709871
Úvod do dejín umenia
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2705623
Základy dizajnu I.
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
4
-
-
-
Šuch
2707041
Anatómia I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Špakovská
UPJŠ
2705643
Modelovacie a odlievacie techniky
I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Tomaščík
2709063
Počítačová grafika pre dizajn I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
2700212
Tendencie umenia,vedy a techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KTaDU
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
1. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000112
Ateliér dizajnu - Produkt
P
9
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
9
-
-
-
Tomaščík
2700141
Dejiny umenia I - Pravek a
starovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2708613
Kresba pre dizajn II.
P
7
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
4
-
-
-
Moflárová
2705421
Materiály II.
P
2
Zápočet a
skúška (ZS)
1
-
1
-
-
-
-
-
-
KTaM SjF
2709053
Výtvarná geometria I.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
3
-
-
-
-
-
Šuch
2707051
Anatómia II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Špakovská
UPJŠ
2708683
Počítačová grafika pre dizajn II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
2700212
Tendencie umenia,vedy a techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KTaDU
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vaitovič
2700212
Tendencie umenia,vedy a techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KTaDU
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
9
-
-
-
Haščák
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2. rok štúdia LS
2. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2709143
Ateliér dizajnu I - Inovácia
P
88000013
Dejiny umenia II - Stredovek
2700323
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2709163
Ateliér dizajnu II - Vizuálna
komunikácia
P
13
2700301
Dejiny umenia III - Novovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Špirková
2700331
Ergonómia II.
P
3
Skúška (Sk)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
Wohlfahrt
2700773
Farba
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
-
Čarnoký
2329063
Technológie II.
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
KTaM SjF
-
-
KTaM SjF
29000140
Telesná výchova II
P
0
Zápočet (ZU)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
KTV TUKE
-
-
-
KTV TUKE
2709103
3D modelovanie a vizualizácia II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
-
-
-
-
Jurčík
2710063
Akčné umenie a performance II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Murín
-
-
-
-
-
Murín
2702273
Aplikovaná ergonómia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710021
Dejiny estetiky I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2710101
Dejiny filozofie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2702303
DTP a prepress II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
29000692
Etika, image, biznis a protokol
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
13
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
9
-
-
-
Uhrín
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
Ergonómia I.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
2700783
Písmo
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
3
-
-
-
-
2329053
Technológie I.
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
29000139
Telesná výchova I
P
0
Zápočet (ZU)
-
-
-
2
-
-
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705343
Foto techniky a technológie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
22000330
Keramická dielňa
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
4
prerekvizita
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
2708573
Písmo a typografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2700563
Prezentačné techniky II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000686
Psychológia umenia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000689
Rozvoj tvorivosti II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I. (Open
source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2705403
Sofistikovaná vizualizácia II. (Open
source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2702213
Večerná kresba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2700923
Výtvarné techniky a technológie Grafika II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Moflár
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2702253
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vaitovič
2702391
Úvod do jazyka architektúry
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Pásztor
2700212
Tendencie umenia,vedy a techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KTaDU
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
3. rok štúdia ZS
2701213
Výtvarné techniky a technológie Grafika I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Moflár
zápočet (KZ)
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2709173
Ateliér dizajnu III - Industrial
P
2700311
Dejiny umenia IV - 19. storočie
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
29000678
FU-všeobecný kurz I.-Cudzí jazyk
29000222
29000551
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
13
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Wohlfahrt
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Špirková
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
P
0
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ TUKE
FU-všeobecný kurz I.-ANGLIČTINA
0
zameniteľný
FU-všeobecný kurz I.-NEMČINA
0
zameniteľný
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2702391
Úvod do jazyka architektúry
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Pásztor
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
2701213
Výtvarné techniky a technológie Grafika I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Moflár
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vaitovič
2700212
Tendencie umenia,vedy a techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KTaDU
3. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000069
Ateliér dizajnu IV
P
10
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
8
-
-
-
Wohlfahrt
Uhrín
Tomaščík
Haščák
2700521
Dejiny umenia V - 1. pol 20.
storočia
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2703643
Dizajn manažment a marketing II.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
29000679
FU-všeobecný kurz II.-Cudzí jazyk
P
0
Zápočet a
skúška (ZS)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ TUKE
FU-všeobecný kurz II.ANGLIČTINA
0
zameniteľný
FU-všeobecný kurz II.-NEMČINA
0
zameniteľný
-
-
-
-
-
-
-
-
80
Weiss
2700451
Teória a metodológia dizajnu I.
P
2
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
2329173
Základy konštruovania I.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
Vojtková SjF
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Murín
29000223
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
29000552
2710031
Dejiny estetiky II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2709901
Dokumentácia a výskum pamiatok
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
1
-
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I. (Open
source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
2
-
-
-
2701032
Odborná prax pre dizajn
P
Sokolová
2700461
Teória a metodológia dizajnu II.
P
2
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
Krcho
2709991
Umenie 20.stor.na Slovensku I.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2329183
Základy konštruovania II.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
Vojtková SjF
2709103
3D modelovanie a vizualizácia II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2710063
Akčné umenie a performance II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Murín
2702273
Aplikovaná ergonómia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710021
Dejiny estetiky I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2710101
Dejiny filozofie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
Weiss
2702303
DTP a prepress II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
-
KSV, rektorát
TUKE
29000692
Etika, image, biznis a protokol
PV
3
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
-
-
KSV, rektorát
TUKE
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2705343
Foto techniky a technológie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
22000330
Keramická dielňa
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
prerekvizita
-
-
-
Šuch
2204763
4
-
2708573
Písmo a typografia II.
PV
3
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2700563
Prezentačné techniky II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
29000686
Psychológia umenia
PV
3
Klasifikovaný
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
Techniky keramiky a dekorovania
0
Zápočet (Z%)
zápočet (KZPH)
29000689
Rozvoj tvorivosti II
PV
3
TUKE
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705403
Sofistikovaná vizualizácia II. (Open
source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2702213
Večerná kresba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700923
Výtvarné techniky a technológie Grafika II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Moflár
zápočet (KZ)
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I. (Open
source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2702253
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vaitovič
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2700212
Tendencie umenia,vedy a techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KTaDU
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2702391
Úvod do jazyka architektúry
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Pásztor
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
2701213
Výtvarné techniky a technológie Grafika I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Moflár
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vaitovič
2700212
Tendencie umenia,vedy a techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KTaDU
4. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
88000110
Ateliér dizajnu V
P
13
2709243
2709233
2709213
2709223
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Wohlfahrt
Uhrín
Tomaščík
Haščák
Rozložník
Oslislo
Ateliér dizajnu V - Vizuálna
komunikácia
13
zameniteľný
Ateliér dizajnu V - Inovácia
13
zameniteľný
Ateliér dizajnu V - Produkt
13
zameniteľný
Ateliér dizajnu V - Industrial
13
4. rok štúdia LS
zameniteľný
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000111
Ateliér dizajnu BP
P
27
Klasifikovaný
zápočet +
VO (ZPKZ+VO)
-
-
-
-
-
22
-
-
-
Wohlfahrt
Uhrín
Tomaščík
Haščák
Rozložník
Oslislo
Ateliér dizajnu BP - Produkt
25
zameniteľný
Ateliér dizajnu BP - Vizuálna
komunikácia
25
zameniteľný
Ateliér dizajnu BP - Inovácia
25
zameniteľný
Ateliér dizajnu BP - Industrial
25
zameniteľný
2701551
Dejiny umenia VI. - 2. pol 20.
storočia
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2706871
Dejiny úžitkového umenia
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2701501
Teória a metodológia dizajnu III.
P
2
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
2708971
Umenie 20.stor.na Slovensku II.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2709283
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Murín
2709263
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2709273
2710031
Dejiny estetiky II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2709901
Dokumentácia a výskum pamiatok
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
1
-
Krcho
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
2709253
2708671
Právna ochrana tvorby
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Ferenčíková
2700212
Tendencie umenia,vedy a techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KTaDU
V období od 4. rok ZS do 4. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 1. rok ZS do 4. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 240 kreditov.
Predmety štátnej skúšky
#
Kód
Predmet
Ukončenie
Typ
Fakulta
1
88000003
Dejiny umenia
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
FU
2
88000029
Obhajoba bakalárskej práce
Obhajoba ZP
pre 1. a 2.
stupeň (OZP
1,2.st)
P
FU
3
88000004
Techniky, technológie a
metódy v dizajne
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
FU
Odporúčaný študijný plán
GRA_Bc_D OŠP - Voľné výtvarné umenie
Vysvetlivky:
Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety
Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E - Exkurzia,
OP - Odborná prax
Ukončenie predmetu
Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) Zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ-PH) - Klasifikovaný zápočet, Klasifikovaný zápočet + VO (ZP-KZ+VO) Klasifikovaný zápočet + VO, Zápočet + VO (ZP-Z+VO) - Zápočet + VO, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet
Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť
absolvovať pôvodný predmet štúdia.
Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané
prerekvizity.
Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)
Akademický rok
2014/2015
Forma štúdia
Denná
Stupeň štúdia
1.
Študijný program 8216704GRA - GRA_Bc_D Voľné výtvarné umenie
1. rok ZS
P
PV
V
Spolu
6/24/24
3/9/6
1/0/2
10/33/32
1. rok LS
6/24/24
2/6/4
1/0/2
9/30/30
2. rok ZS
5/24/24
30/90/62
0/0/0
35/114/86
2. rok LS
5/24/24
23/69/47
0/0/0
28/93/71
3. rok ZS
4/24/19
31/93/65
0/0/0
35/117/84
3. rok LS
6/24/21
23/69/47
0/0/0
29/93/68
4. rok ZS
5/24/22
31/93/65
0/0/0
36/117/87
4. rok LS
5/30/24
1/3/2
0/0/0
6/33/26
Predmety
42
61
1
104
Kredity
198
183
0
381
1. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
2706881
Anatómia I.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2706533
Kresba I.
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Moflárová,
Čerevka
2710113
Počítačová grafika I. VU
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Kitta
2709871
Úvod do dejín umenia
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2701213
Výtvarné techniky a technológie Grafika I.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Moflár
2706343
Základný ateliér I. - Grafika
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
11
-
-
-
2708753
Farba a svetlo I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2700931
Úvod do súčasného umenia
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Beskid
2702223
Výtvarná fotografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Obdobie
tyzden
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
1. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
2706891
Anatómia II.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2700141
Dejiny umenia I - Pravek a
starovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2706543
Kresba II.
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
5
-
-
-
-
-
Moflárová,
Čerevka
2706073
Počítačová grafika II. VU
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Kitta
2700923
Výtvarné techniky a technológie Grafika II.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Moflár
Obdobie
2706353
Základný ateliér II. - Grafika
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Ronai
2708133
Farba a svetlo II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702233
Výtvarná fotografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2706711
Úvod do teórie nových médií a
intermédií I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
2705253
Výtvarné techniky a technológie Maľba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
tyzden
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000013
Dejiny umenia II - Stredovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2700243
Kresba III.
P
4
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Moflár,
Straka
29000139
Telesná výchova I
P
0
Zápočet (ZU)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2701783
Výtvarné techniky a technológie Grafika III.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Moflár
2706363
Základný ateliér III. - Grafika
P
14
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
12
-
-
-
Ronai
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705313
3D počítačová animácia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Marušiak
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Kitta
2700301
Dejiny umenia III - Novovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Špirková
2706433
Kresba IV.
P
4
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Moflár
29000140
Telesná výchova II
P
0
Zápočet (ZU)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2701793
Výtvarné techniky a technológie Grafika IV.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Moflár
88000040
Základný ateliér IV. - Grafika
P
14
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
12
-
-
-
Ronai
2709103
3D modelovanie a vizualizácia II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705323
3D počítačová animácia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Marušiak
2710063
Akčné umenie a performance II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
88000201
Aktuálne tendencie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702273
Aplikovaná ergonómia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
88000137
Dejiny a teória fotografie II
PV
3
Skúška (Sk)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2710101
Dejiny filozofie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2703643
Dizajn manažment a marketing
II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2. rok štúdia LS
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
88000200
Aktuálne tendencie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
88000136
Dejiny a teória fotografie I.
PV
3
Skúška (Sk)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2709543
Intermedia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2701283
Modelovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Novotný
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2702451
Ochrana pamiatok
PV
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2702303
DTP a prepress II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2703503
Písmo a typografia I. VU
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
29000692
Etika, image, biznis a protokol
PV
3
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2705343
Foto techniky a technológie II.
PV
3
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
29000688
22000330
Keramická dielňa
PV
3
-
-
2
-
-
-
-
-
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
29000690
Plešingerová,
HF TUKE
4
prerekvizita
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
1
-
-
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
Sokolová
KSV, rektorát
TUKE
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
Wohlfahrt
Sokolová
2701293
Modelovanie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Novotný
2708573
Písmo a typografia II.
PV
3
Klasifikovaný
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
zápočet (KZ)
2701283
Modelovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Novotný
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2703513
Písmo a typografia II. VU
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
2700563
Prezentačné techniky II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000686
Psychológia umenia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2702451
Ochrana pamiatok
PV
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2703503
Písmo a typografia I. VU
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2706711
Úvod do teórie nových médií a
intermédií I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
2705253
Výtvarné techniky a technológie Maľba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2708893
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá III.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
0
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
29000689
Rozvoj tvorivosti II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705403
Sofistikovaná vizualizácia II.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2706721
Úvod do teórie nových médií a
intermédií II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702213
Večerná kresba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2705263
Výtvarné techniky a technológie Maľba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2702253
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
3. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2700311
Dejiny umenia IV - 19. storočie
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Špirková
29000678
FU-všeobecný kurz I.-Cudzí jazyk
P
0
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
29000222
FU-všeobecný kurz I.ANGLIČTINA
0
zameniteľný
FU-všeobecný kurz I.-NEMČINA
0
zameniteľný
29000551
2705473
Interaktívne médiá I.
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Marušiak
2706383
Základný ateliér V. - Grafika
P
19
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
13
-
-
-
Ronai
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705313
3D počítačová animácia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Marušiak
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
88000200
Aktuálne tendencie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2709901
Dokumentácia a výskum
pamiatok
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
1
-
Krcho
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
29000223
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000552
2709543
Intermedia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
3. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2710021
Dejiny estetiky I.
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2700521
Dejiny umenia V - 1. pol 20.
storočia
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
29000679
FU-všeobecný kurz II.-Cudzí
jazyk
P
0
Zápočet a
skúška (ZS)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
FU-všeobecný kurz II.ANGLIČTINA
0
zameniteľný
FU-všeobecný kurz II.-NEMČINA
0
zameniteľný
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2705483
Interaktívne médiá II.
P
Marušiak
2709991
Umenie 20.stor.na Slovensku I.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2706393
Základný ateliér VI. - Grafika
P
13
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
11
-
-
-
Ronai
2709103
3D modelovanie a vizualizácia II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705323
3D počítačová animácia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Marušiak
2705313
3D počítačová animácia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Marušiak
2710063
Akčné umenie a performance II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
88000201
Aktuálne tendencie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
88000200
Aktuálne tendencie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702273
Aplikovaná ergonómia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710101
Dejiny filozofie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2703643
Dizajn manažment a marketing
II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702303
DTP a prepress II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2709901
Dokumentácia a výskum
pamiatok
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
1
-
Krcho
29000692
Etika, image, biznis a protokol
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705343
Foto techniky a technológie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
22000330
Keramická dielňa
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2709543
Intermedia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
4
prerekvizita
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2701283
Modelovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Novotný
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2702451
Ochrana pamiatok
PV
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
2701293
Modelovanie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Novotný
2708573
Písmo a typografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2703513
Písmo a typografia II. VU
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
2700563
Prezentačné techniky II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
2703503
Písmo a typografia I. VU
PV
3
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
29000686
Psychológia umenia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000689
Rozvoj tvorivosti II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
1
-
-
-
-
-
-
-
Sofistikovaná vizualizácia II.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
2705403
KSV, rektorát
TUKE
2706721
Úvod do teórie nových médií a
intermédií II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2702213
Večerná kresba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2705393
3
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
Výtvarné techniky a technológie Maľba II.
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
2705263
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2702253
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
Plešingerová,
HF TUKE
2708903
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá IV.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Vaitovič
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2706711
Úvod do teórie nových médií a
intermédií I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
4. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2708643
3D počítačová produkcia
P
3
2710031
Dejiny estetiky II.
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
2701551
Dejiny umenia VI. - 2. pol 20.
storočia
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
2708971
Umenie 20.stor.na Slovensku II.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2706403
Základný ateliér VII. - Grafika
P
12
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
11
-
-
-
Ronai
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
4
-
-
-
-
Marušiak
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
-
Komanická
2705253
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
Tajkov
Výtvarné techniky a technológie Maľba I.
PV
-
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2708893
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá III.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
0
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
Odporúčaný študijný plán
4. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2708671
Právna ochrana tvorby
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Ferenčíková
2706443
Základný ateliér Bakalárska práca
- Grafika
P
27
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
22
-
-
-
Ronai
88000201
Aktuálne tendencie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
MAL_Bc_D OŠP - Voľné výtvarné umenie
Akademický rok
2014/2015
Forma štúdia
Denná
Stupeň štúdia
1.
V období od 4. rok ZS do 4. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 1. rok ZS do 4. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 240 kreditov.
Študijný program 8216704MAL - MAL_Bc_D Voľné výtvarné umenie
Predmety štátnej skúšky
1. rok ZS
P
PV
V
Spolu
6/24/24
3/9/7
1/0/2
10/33/33
#
Kód
Predmet
Ukončenie
Typ
Fakulta
1. rok LS
6/24/25
2/6/5
1/0/2
9/30/32
1
88000017
Dejiny umenia
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
FU
2. rok ZS
5/24/22
29/87/59
1/0/2
35/111/83
Obhajoba bakalárskej
práce
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
Techniky a technológie
výtvarného umenia
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
2
3
88000025
88000019
FU
FU
Vysvetlivky:
Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety
Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E - Exkurzia,
OP - Odborná prax
Ukončenie predmetu
Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) Zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ-PH) - Klasifikovaný zápočet, Klasifikovaný zápočet + VO (ZP-KZ+VO) Klasifikovaný zápočet + VO, Zápočet + VO (ZP-Z+VO) - Zápočet + VO, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet
Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť
absolvovať pôvodný predmet štúdia.
Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané
prerekvizity.
Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)
2. rok LS
5/24/22
22/65/44
1/0/2
28/89/68
3. rok ZS
4/24/18
30/90/62
1/0/2
35/114/82
3. rok LS
6/24/23
22/65/44
1/0/2
29/89/69
4. rok ZS
5/24/24
30/90/62
1/0/2
36/114/88
4. rok LS
5/30/22
1/3/2
1/0/2
7/33/26
Predmety
42
59
1
102
Kredity
198
176
0
374
1. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
2706881
Anatómia I.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2706533
Kresba I.
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Moflárová
2710113
Počítačová grafika I. VU
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Kitta
2709871
Úvod do dejín umenia
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2705253
Výtvarné techniky a technológie Maľba I.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2708653
Základný ateliér I. - Maľba
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
11
-
-
-
Szentpétery
2701283
Modelovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Novotný
2700931
Úvod do súčasného umenia
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
tyzden
2702223
Výtvarná fotografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Obdobie
tyzden
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
1. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
2706891
Anatómia II.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2700141
Dejiny umenia I - Pravek a
starovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2706543
Kresba II.
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
5
-
-
-
-
-
Moflárová
2706073
Počítačová grafika II. VU
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Kitta
2705263
Výtvarné techniky a technológie Maľba II.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
Obdobie
2706333
Základný ateliér II. - Maľba
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
11
-
-
-
Szentpétery
2701293
Modelovanie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Novotný
2702233
Výtvarná fotografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
tyzden
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2. rok štúdia ZS
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2706711
Úvod do teórie nových médií a
intermédií I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
2701213
Výtvarné techniky a technológie Grafika I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000013
Dejiny umenia II - Stredovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2700243
Kresba III.
P
4
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Moflár
29000139
Telesná výchova I
P
0
Zápočet (ZU)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2708813
Výtvarné techniky a technológie Maľba III.
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2701763
Základný ateliér III. - Maľba
P
15
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Szentpétery
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
tyzden
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705313
3D počítačová animácia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Marušiak
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2700301
Dejiny umenia III - Novovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Špirková
2706433
Kresba IV.
P
4
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Moflár
29000140
Telesná výchova II
P
0
Zápočet (ZU)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2708823
Výtvarné techniky a technológie Maľba IV.
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2701773
Základný ateliér IV. - Maľba
P
15
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Szentpétery
88000200
Aktuálne tendencie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
88000136
Dejiny a teória fotografie I.
PV
3
Skúška (Sk)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2709103
3D modelovanie a vizualizácia II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2705323
3D počítačová animácia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Marušiak
2709543
Intermedia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2710063
Akčné umenie a performance II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
88000201
Aktuálne tendencie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2702273
Aplikovaná ergonómia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2702451
Ochrana pamiatok
PV
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
88000137
Dejiny a teória fotografie II
PV
3
Skúška (Sk)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2710101
Dejiny filozofie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2703643
Dizajn manažment a marketing
II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702303
DTP a prepress II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
29000692
Etika, image, biznis a protokol
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705343
Foto techniky a technológie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
22000330
Keramická dielňa
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
4
prerekvizita
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
Wohlfahrt
Sokolová
2703503
Písmo a typografia I. VU
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2204763
2708573
Techniky keramiky a dekorovania
Písmo a typografia II.
PV
Wohlfahrt
Sokolová
2703513
Písmo a typografia II. VU
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
zápočet (KZ)
Prokop
2700563
Prezentačné techniky II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000686
Psychológia umenia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000689
Rozvoj tvorivosti II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705403
Sofistikovaná vizualizácia II.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2706721
Úvod do teórie nových médií a
intermédií II.
PV
2
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702213
Večerná kresba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700923
Výtvarné techniky a technológie Grafika II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2702253
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
tyzden
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2702451
Ochrana pamiatok
PV
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2703503
Písmo a typografia I. VU
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2706711
Úvod do teórie nových médií a
intermédií I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
2701213
Výtvarné techniky a technológie Grafika I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2708893
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá III.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
tyzden
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
3. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2700311
Dejiny umenia IV - 19. storočie
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Špirková
29000678
FU-všeobecný kurz I.-Cudzí jazyk
P
0
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
29000222
FU-všeobecný kurz I.ANGLIČTINA
0
zameniteľný
FU-všeobecný kurz I.-NEMČINA
0
zameniteľný
29000551
2705473
Interaktívne médiá I.
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Marušiak
2703363
Základný ateliér V. - Maľba
P
19
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
12
-
-
-
Szentpétery
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705313
3D počítačová animácia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Marušiak
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
88000200
Aktuálne tendencie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2709901
Dokumentácia a výskum
pamiatok
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
1
-
Krcho
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2709543
Intermedia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2709941
3. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2710021
Dejiny estetiky I.
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2700521
Dejiny umenia V - 1. pol 20.
storočia
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
29000679
FU-všeobecný kurz II.-Cudzí
jazyk
P
0
Zápočet a
skúška (ZS)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
29000223
29000552
FU-všeobecný kurz II.ANGLIČTINA
0
zameniteľný
FU-všeobecný kurz II.-NEMČINA
0
zameniteľný
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2705483
Interaktívne médiá II.
P
Marušiak
2709991
Umenie 20.stor.na Slovensku I.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2703373
Základný ateliér VI. - Maľba
P
13
Klasifikovaný
-
-
-
-
-
12
-
-
-
Szentpétery
zápočet (KZ)
zápočet (KZ)
2709103
3D modelovanie a vizualizácia II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705323
3D počítačová animácia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Marušiak
2705313
3D počítačová animácia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Marušiak
2710063
Akčné umenie a performance II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
88000201
Aktuálne tendencie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
88000200
Aktuálne tendencie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702273
Aplikovaná ergonómia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710101
Dejiny filozofie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2703643
Dizajn manažment a marketing
II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702303
DTP a prepress II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2709901
Dokumentácia a výskum
pamiatok
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
1
-
Krcho
29000692
Etika, image, biznis a protokol
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705343
Foto techniky a technológie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
22000330
Keramická dielňa
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2709543
Intermedia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
4
prerekvizita
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2702451
Ochrana pamiatok
PV
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
2708573
Písmo a typografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2703513
Písmo a typografia II. VU
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
2700563
Prezentačné techniky II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
2703503
Písmo a typografia I. VU
PV
3
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
29000686
Psychológia umenia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000689
Rozvoj tvorivosti II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
1
-
-
-
-
-
-
-
Sofistikovaná vizualizácia II.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
2705403
KSV, rektorát
TUKE
2706721
Úvod do teórie nových médií a
intermédií II.
PV
2
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2702213
Večerná kresba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2705393
3
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
Výtvarné techniky a technológie Grafika II.
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
2700923
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2702253
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
Plešingerová,
HF TUKE
2708903
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá IV.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Vaitovič
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
tyzden
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2706711
Úvod do teórie nových médií a
intermédií I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
4. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2708643
3D počítačová produkcia
P
3
2710031
Dejiny estetiky II.
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
2701551
Dejiny umenia VI. - 2. pol 20.
storočia
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
2708971
Umenie 20.stor.na Slovensku II.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2703893
Základný ateliér VII. - Maľba
P
12
Klasifikovaný
-
-
-
-
-
14
-
-
-
Szentpétery
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
4
-
-
-
-
Marušiak
2701213
Výtvarné techniky a technológie Grafika I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
-
Komanická
2702243
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
Tajkov
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
-
2708893
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá III.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
tyzden
Odporúčaný študijný plán
4. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2708671
Právna ochrana tvorby
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Ferenčíková
2703941
Základný ateliér Bakalárska práca
- Maľba
P
27
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
20
-
-
-
Szentpétery
88000201
Aktuálne tendencie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
tyzden
V období od 4. rok ZS do 4. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 1. rok ZS do 4. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 240 kreditov.
Predmety štátnej skúšky
#
Kód
Predmet
Ukončenie
Typ
Fakulta
1
88000017
Dejiny umenia
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
FU
Obhajoba bakalárskej
práce
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
Techniky a technológie
výtvarného umenia
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
2
3
88000025
88000019
FU
FU
NOM_Bc_D OŠP - Voľné výtvarné umenie
Akademický rok
2014/2015
Forma štúdia
Denná
Stupeň štúdia
1.
Študijný program 8216704NOM - NOM_Bc_D Voľné výtvarné umenie
1. rok ZS
P
PV
V
Spolu
6/24/24
3/9/6
0/0/0
9/33/30
1. rok LS
6/24/24
2/6/4
0/0/0
8/30/28
2. rok ZS
7/24/26
28/84/58
0/0/0
35/108/84
2. rok LS
7/24/26
22/66/45
0/0/0
29/90/71
3. rok ZS
6/24/18
28/84/59
0/0/0
34/108/77
3. rok LS
8/24/23
21/63/43
0/0/0
29/87/66
4. rok ZS
5/24/21
28/84/59
0/0/0
33/108/80
4. rok LS
6/30/26
2/6/4
0/0/0
8/36/30
Predmety
51
56
0
107
Kredity
198
168
0
366
1. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2706533
Kresba I.
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Čerevka,
Moflárová
Vysvetlivky:
2710113
Počítačová grafika I. VU
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Kitta
Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety
2709871
Úvod do dejín umenia
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2702223
Výtvarná fotografia I.
P
3
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E - Exkurzia,
OP - Odborná prax
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2706593
Základný ateliér I. - Nové médiá
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
11
-
-
-
Murín,
Prekop
2706881
Anatómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
tyzden
2708753
Farba a svetlo I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2700931
Úvod do súčasného umenia
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Beskid
Ukončenie predmetu
Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) Zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ-PH) - Klasifikovaný zápočet, Klasifikovaný zápočet + VO (ZP-KZ+VO) Klasifikovaný zápočet + VO, Zápočet + VO (ZP-Z+VO) - Zápočet + VO, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet
Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť
absolvovať pôvodný predmet štúdia.
Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané
prerekvizity.
Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
1. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2700141
Dejiny umenia I - Pravek a
starovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2706543
Kresba II.
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
5
-
-
-
-
-
Čerevka,
Moflárová
2706073
Počítačová grafika II. VU
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Kitta
2702233
Výtvarná fotografia II.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2702253
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá II.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2706603
Základný ateliér II. - Nové mediá
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Murín,
Prekop
2706891
Anatómia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2708133
Farba a svetlo II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
88000198
Úžitková fotografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
2705253
Výtvarné techniky a technológie Maľba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
88000142
Dataflow I / programovacie
minimum I (základy
programovania pre mutimedialnu
tvorbu)
P
0
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Kitta
88000013
Dejiny umenia II - Stredovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2705473
Interaktívne médiá I.
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2700243
Kresba III.
P
4
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
5
-
-
-
-
-
Straka,
Moflár
29000139
Telesná výchova I
P
0
Zápočet (ZU)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2708893
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá III.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2706613
Základný ateliér III. - Nové
médiá
P
12
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Murín,
Prekop
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
88000200
Aktuálne tendencie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
88000136
Dejiny a teória fotografie I.
PV
3
Skúška (Sk)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2700323
Ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2701283
Modelovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Novotný
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2. rok štúdia LS
Wohlfahrt
Sokolová
Javorík
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
88000141
Dataflow II / programovacie
minimum I (základy
programovania pre mutimediálnu
tvorbu - openCV)
P
0
2700301
Dejiny umenia III - Novovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Špirková
2705483
Interaktívne médiá II.
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2706433
Kresba IV.
P
4
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
5
-
-
-
-
-
Straka,
Moflár
29000140
Telesná výchova II
P
0
Zápočet (ZU)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2708903
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá IV.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Vaitovič
2706623
Základný ateliér IV. - Nové médiá
P
12
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Murín,
Prekop
2709103
3D modelovanie a vizualizácia II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2710063
Akčné umenie a performance II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
88000201
Aktuálne tendencie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702273
Aplikovaná ergonómia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
88000137
Dejiny a teória fotografie II
PV
3
Skúška (Sk)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2710101
Dejiny filozofie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2703643
Dizajn manažment a marketing
II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Kitta
Wohlfahrt
Sokolová
2702451
Ochrana pamiatok
PV
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Ferenčíková
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2702303
DTP a prepress II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2703503
Písmo a typografia I. VU
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
2700331
Ergonómia II.
PV
3
Skúška (Sk)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
29000692
Etika, image, biznis a protokol
PV
3
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
KSV, rektorát
TUKE
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705343
Foto techniky a technológie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
22000330
Keramická dielňa
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
prerekvizita
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2204763
4
29000693
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Novotný
2701293
Techniky keramiky a dekorovania
Modelovanie II.
PV
Javorík
2708573
Písmo a typografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2703513
Písmo a typografia II. VU
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
2700563
Prezentačné techniky II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000686
Psychológia umenia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000689
Rozvoj tvorivosti II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705403
Sofistikovaná vizualizácia II.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
88000199
Úžitková fotografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702213
Večerná kresba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2705263
Výtvarné techniky a technológie Maľba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
3. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2705313
3D počítačová animácia I.
P
88000140
Basic Code I (softvérová podpora
- základy+Arduino I programovanie... )
2700311
zápočet (KZ)
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2702451
Ochrana pamiatok
PV
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Ferenčíková
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2703503
Písmo a typografia I. VU
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
Vlado, HF
TUKE
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Marušiak
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Vaitovič
88000198
Úžitková fotografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Špirková
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
Dejiny umenia IV - 19. storočie
29000678
FU-všeobecný kurz I.-Cudzí jazyk
P
0
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
FU-všeobecný kurz I.ANGLIČTINA
0
zameniteľný
2705253
Výtvarné techniky a technológie Maľba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
29000222
FU-všeobecný kurz I.-NEMČINA
0
zameniteľný
29000551
2706711
Úvod do teórie nových médií a
intermédií I.
P
0
Skúška (Sk)
0
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2706633
Základný ateliér V. - Nové médiá
P
15
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Murín
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
88000200
Aktuálne tendencie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2709901
Dokumentácia a výskum
pamiatok
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
1
-
Krcho
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2700323
Ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
2701283
Modelovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
-
-
3
-
-
-
-
-
3. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2705323
3D počítačová animácia II.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Marušiak
88000139
Basic Code II. /programovacie
minimum - Arduino II
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Vaitovič
2710021
Dejiny estetiky I.
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2700521
Dejiny umenia V - 1. pol 20.
storočia
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
29000679
FU-všeobecný kurz II.-Cudzí
jazyk
P
0
Zápočet a
skúška (ZS)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
29000223
29000552
FU-všeobecný kurz II.ANGLIČTINA
0
zameniteľný
FU-všeobecný kurz II.-NEMČINA
0
zameniteľný
2709991
Umenie 20.stor.na Slovensku I.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2706721
Úvod do teórie nových médií a
intermédií II.
P
0
Skúška (Sk)
0
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2706643
Základný ateliér VI. - Nové médiá
P
9
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Murín
Vysoký
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2709103
3D modelovanie a vizualizácia II
PV
3
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
-
KSV, rektorát
TUKE
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2710063
Akčné umenie a performance II.
PV
3
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
Novotný
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
88000201
Aktuálne tendencie II.
PV
3
Klasifikovaný
1
1
-
-
-
-
-
-
-
zápočet (KZ)
2702273
Aplikovaná ergonómia II.
2710101
Dejiny filozofie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
2703643
Dizajn manažment a marketing
II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
2702303
DTP a prepress II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2700331
Ergonómia II.
PV
3
Skúška (Sk)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
29000692
Etika, image, biznis a protokol
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705343
Foto techniky a technológie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
22000330
Keramická dielňa
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
4
prerekvizita
2204763
PV
Techniky keramiky a dekorovania
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
-
-
Sokolová
-
Javorík
2701293
Modelovanie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Novotný
2708573
Písmo a typografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2703513
Písmo a typografia II. VU
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
2700563
Prezentačné techniky II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000686
Psychológia umenia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000689
Rozvoj tvorivosti II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705403
Sofistikovaná vizualizácia II.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
88000199
Úžitková fotografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702213
Večerná kresba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2705263
Výtvarné techniky a technológie Maľba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
4. rok štúdia ZS
Typ
Počet
kreditov
Kód
Predmet
2710031
Dejiny estetiky II.
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
2701551
Dejiny umenia VI. - 2. pol 20.
storočia
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709543
Intermedia
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Kitta
2708971
Umenie 20.stor.na Slovensku II.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2706653
Základný ateliér VII. - Nové
médiá
P
12
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
12
-
-
-
Murín
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
88000200
Aktuálne tendencie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Obdobie
Wohlfahrt
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2709901
Dokumentácia a výskum
pamiatok
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
1
-
Krcho
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2700323
Ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2701283
Modelovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Novotný
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2702451
Ochrana pamiatok
PV
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Ferenčíková
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2703503
Písmo a typografia I. VU
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Prokop
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
88000198
Úžitková fotografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
2705253
Výtvarné techniky a technológie Maľba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
4. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2708671
Právna ochrana tvorby
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Ferenčíková
2706803
Technologický seminár
P
0
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vaitovič
2706663
Základný ateliér Bakalárska práca
P
27
Klasifikovaný
-
-
-
-
-
22
-
-
-
Murín
- Nové médiá
zápočet (KZ)
88000201
Aktuálne tendencie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Odporúčaný študijný plán
88000199
Úžitková fotografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
SOCH_Bc_D OŠP - Voľné výtvarné umenie
V období od 4. rok ZS do 4. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 1. rok ZS do 4. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 240 kreditov.
Predmety štátnej skúšky
#
Kód
Predmet
Ukončenie
Typ
Fakulta
1
88000017
Dejiny umenia
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
FU
Obhajoba bakalárskej
práce
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
Techniky a technológie
výtvarného umenia
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
2
3
88000025
88000019
Akademický rok
Denná
Stupeň štúdia
1.
Študijný program
8216704SOC - SOCH_Bc_D Voľné výtvarné umenie
1. rok ZS
FU
FU
Vysvetlivky:
Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety
2014/2015
Forma štúdia
P
PV
V
Spolu
6/24/19
3/9/6
1/0/2
10/33/27
1. rok LS
6/24/24
2/6/4
1/0/2
9/30/30
2. rok ZS
5/24/23
30/90/61
0/0/0
35/114/84
2. rok LS
5/24/22
23/68/46
0/0/0
28/92/68
3. rok ZS
5/24/20
31/93/64
1/0/2
37/117/86
3. rok LS
7/24/25
23/68/46
0/0/0
30/92/71
4. rok ZS
6/24/22
30/90/62
0/0/0
36/114/84
4. rok LS
5/30/24
1/3/2
0/0/0
6/33/26
Predmety
45
59
1
105
Kredity
198
176
0
374
1. rok štúdia ZS
Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E - Exkurzia,
OP - Odborná prax
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
2706881
Anatómia I.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukončenie predmetu
Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) Zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ-PH) - Klasifikovaný zápočet, Klasifikovaný zápočet + VO (ZP-KZ+VO) Klasifikovaný zápočet + VO, Zápočet + VO (ZP-Z+VO) - Zápočet + VO, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet
2706533
Kresba I.
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Čerevka
2710113
Počítačová grafika I. VU
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Kitta
Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť
absolvovať pôvodný predmet štúdia.
Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané
prerekvizity.
2709871
Úvod do dejín umenia
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2700093
Výtvarné techniky a technológie Socha I.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Novotný
2706453
Základný ateliér I. - Socha
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
6
-
-
-
Bartusz
2708753
Farba a svetlo I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2700931
Úvod do súčasného umenia
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Beskid
2702223
Výtvarná fotografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)
Obdobie
tyzden
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
1. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
2706891
Anatómia II.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2700141
Dejiny umenia I - Pravek a
starovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2706543
Kresba II.
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
5
-
-
-
-
-
Čerevka
2706073
Počítačová grafika II. VU
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Kitta
2706833
Výtvarné techniky a technológie Socha II.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Novotný
Obdobie
maisportal.tuke.sk/portal/report.htm
2706463
Základný ateliér II. - Socha
P
6
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Bartusz
2708133
Farba a svetlo II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702233
Výtvarná fotografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2706711
Úvod do teórie nových médií a
intermédií I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
2701213
Výtvarné techniky a technológie Grafika I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
tyzden
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000013
Dejiny umenia II - Stredovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2700243
Kresba III.
P
4
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Straka
29000139
Telesná výchova I
P
0
Zápočet (ZU)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2705493
Výtvarné techniky a technológie Socha III.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Novotná
2706473
Základný ateliér III. - Socha
P
14
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Bartusz
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705313
3D počítačová animácia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Marušiak
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Kitta
2700301
Dejiny umenia III - Novovek
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Špirková
2706433
Kresba IV.
P
4
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Straka
29000140
Telesná výchova II
P
0
Zápočet (ZU)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2705503
Výtvarné techniky a technológie Socha IV.
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Novotný
2706483
Základný ateliér IV. - Socha
P
15
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
10
-
-
-
Bartusz
2709103
3D modelovanie a vizualizácia II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705323
3D počítačová animácia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Marušiak
2710063
Akčné umenie a performance II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
88000201
Aktuálne tendencie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702273
Aplikovaná ergonómia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
88000137
Dejiny a teória fotografie II
PV
3
Skúška (Sk)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2710101
Dejiny filozofie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2703643
Dizajn manažment a marketing
II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702303
DTP a prepress II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2700331
Ergonómia II.
PV
3
Skúška (Sk)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
29000692
Etika, image, biznis a protokol
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
88000200
Aktuálne tendencie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
88000136
Dejiny a teória fotografie I.
PV
3
Skúška (Sk)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2700323
Ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
2708753
Farba a svetlo I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2709543
Intermedia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2. rok štúdia LS
Wohlfahrt
Sokolová
Javorík
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2702451
Ochrana pamiatok
PV
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
Wohlfahrt
Sokolová
Javorík
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2708133
Farba a svetlo II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705343
Foto techniky a technológie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
22000330
Keramická dielňa
PV
3
-
-
2
-
-
-
-
-
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
29000693
Plešingerová,
HF TUKE
4
prerekvizita
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
2708573
Písmo a typografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
zápočet (KZ)
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2700563
Prezentačné techniky II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
29000686
Psychológia umenia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2702451
Ochrana pamiatok
PV
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705393
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2706711
Úvod do teórie nových médií a
intermédií I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
2701213
Výtvarné techniky a technológie Grafika I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2708893
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá III.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
V
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
tyzden
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
29000689
Rozvoj tvorivosti II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705403
Sofistikovaná vizualizácia II.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2706721
Úvod do teórie nových médií a
intermédií II.
PV
2
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
kitta
2702213
Večerná kresba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700923
Výtvarné techniky a technológie Grafika II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2702253
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
3. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2700311
Dejiny umenia IV - 19. storočie
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
29000678
FU-všeobecný kurz I.-Cudzí jazyk
P
0
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
29000222
FU-všeobecný kurz I.ANGLIČTINA
0
zameniteľný
FU-všeobecný kurz I.-NEMČINA
0
zameniteľný
29000551
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
-
-
Špirková
-
-
2705473
Interaktívne médiá I.
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Marušiak
2705513
Pokročilé sochárske techniky I.
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Novotný
2706493
Základný ateliér V. - Socha
P
17
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
12
-
-
-
Bartusz
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705313
3D počítačová animácia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Marušiak
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
88000200
Aktuálne tendencie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2709901
Dokumentácia a výskum
pamiatok
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
1
-
Krcho
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2700323
Ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
2708753
Farba a svetlo I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2709543
Intermedia
PV
3
Klasifikovaný
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
3. rok štúdia LS
Kód
Predmet
2710021
Dejiny estetiky I.
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2700521
Dejiny umenia V - 1. pol 20.
storočia
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
29000679
FU-všeobecný kurz II.-Cudzí
jazyk
P
0
Zápočet a
skúška (ZS)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
29000223
29000552
FU-všeobecný kurz II.ANGLIČTINA
0
zameniteľný
FU-všeobecný kurz II.-NEMČINA
0
zameniteľný
2705483
Interaktívne médiá II.
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Marušiak
2705523
Pokročilé sochárske techniky II.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
Novotný
2709991
Umenie 20.stor.na Slovensku I.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2706503
Základný ateliér VI. - Socha
P
10
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
11
-
-
-
Bartusz
2709103
3D modelovanie a vizualizácia II
PV
3
Klasifikovaný
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
zápočet (KZ)
2705323
3D počítačová animácia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Marušiak
2710063
Akčné umenie a performance II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
88000201
Aktuálne tendencie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702273
Aplikovaná ergonómia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710101
Dejiny filozofie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2703643
Dizajn manažment a marketing
II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702303
DTP a prepress II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2700331
Ergonómia II.
PV
3
Skúška (Sk)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
29000692
Etika, image, biznis a protokol
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2708133
Farba a svetlo II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
2705343
Foto techniky a technológie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
22000330
Keramická dielňa
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Plešingerová,
HF TUKE
4
prerekvizita
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
2709093
3D modelovanie a vizualizácia I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Jurčík
2705313
3D počítačová animácia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Marušiak
2710053
Akčné umenie a performance I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
88000200
Aktuálne tendencie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2702263
Aplikovaná ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Wohlfahrt
2710091
Dejiny filozofie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2702283
Dizajn manažment a marketing I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2709901
Dokumentácia a výskum
pamiatok
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
1
-
Krcho
2702293
DTP a prepress I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2700323
Ergonómia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
2705333
Foto techniky a technológie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2709543
Intermedia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
29000687
Manažment stresu
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2709941
Od klasicizmu po modernu
(príbehy architektúry 19. st.)
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Labudová
2702451
Ochrana pamiatok
PV
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2708563
Písmo a typografia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2700123
Prezentačné techniky I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000688
Rozvoj tvorivosti I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000690
Sociálna ekológia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000693
Sociálna zodpovednosť
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2708573
Písmo a typografia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Čarnoký
2700563
Prezentačné techniky II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Weiss
29000686
Psychológia umenia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
29000689
Rozvoj tvorivosti II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
KSV, rektorát
TUKE
2705403
Sofistikovaná vizualizácia II.
(Open source Blender)
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
2706721
Úvod do teórie nových médií a
intermédií II.
PV
2
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
kitta
2702213
Večerná kresba II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
2700923
Výtvarné techniky a technológie Grafika II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2705393
PV
3
-
-
2
-
-
-
-
-
Šuch
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2702253
Sofistikovaná vizualizácia I.
(Open source Blender)
2204763
Techniky keramiky a dekorovania
PV
3
-
-
-
-
-
-
-
-
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá IV.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Vaitovič
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
2
2708903
Plešingerová,
HF TUKE
2705383
Tvorba prostredia
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
KA FU TUKE
2204851
Umelecké tvarovanie a tvárnenie
PV
3
Zápočet a
skúška (ZS)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlado, HF
TUKE
2706711
Úvod do teórie nových médií a
intermédií I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kitta
V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
4. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2708643
3D počítačová produkcia
P
3
2710031
Dejiny estetiky II.
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
2701551
Dejiny umenia VI. - 2. pol 20.
storočia
P
3
Skúška (Sk)
2
1
-
-
-
-
-
-
2710433
Pokročilé sochárske techniky III.
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Novotný
2708971
Umenie 20.stor.na Slovensku II.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2706513
Základný ateliér VII. - Socha
P
9
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
9
-
-
-
Bartusz
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
4
-
-
-
-
-
-
Marušiak
2702203
Večerná kresba I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Vasilko
-
Komanická
2700063
Výtvarná geometria II.
PV
3
-
-
2
-
-
-
-
-
Haščák
Tajkov
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
2701213
Výtvarné techniky a technológie Grafika I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Moflár
2702243
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
2708893
Výtvarné techniky a technológie Nové médiá III.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Vaitovič
Odporúčaný študijný plán
4. rok štúdia LS
ARCH_Ing_D OŠP - Architektúra a urbanizmus
Akademický rok
2014/2015
Forma štúdia
Denná
Stupeň štúdia
2.
Študijný program
3507800D - ARCH_Ing_D Architektúra a urbanizmus
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2708671
Právna ochrana tvorby
P
3
Skúška (Sk)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Ferenčíková
1. rok ZS
2706521
Základný ateliér Bakalárska práca
- Socha
P
27
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
22
-
-
-
Bartusz
1. rok LS
4/18/20
15/42/30
0/0/0
19/60/50
2. rok ZS
3/21/18
19/54/38
0/0/0
22/75/56
Aktuálne tendencie II.
PV
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
88000201
3
1
-
-
-
-
-
-
-
V období od 4. rok ZS do 4. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 1. rok ZS do 4. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 240 kreditov.
#
Kód
Predmet
Ukončenie
Typ
Fakulta
1
88000017
Dejiny umenia
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
FU
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
3
88000025
88000019
Obhajoba bakalárskej
práce
Techniky a technológie
výtvarného umenia
PV
V
Spolu
19/54/38
0/0/0
25/78/60
2. rok LS
4/30/24
0/0/0
0/0/0
4/30/24
Predmety
17
33
0
50
Kredity
93
96
0
189
1. rok štúdia ZS
Predmety štátnej skúšky
2
P
6/24/22
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2708991
Architektúra 20. storočia
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šlachta
2703173
Atelier architektúry I.
P
10
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
9
-
-
-
Gregor
Koban
Pásztor
Zahatňanský
2704483
Ateliér urbanizmu
P
5
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Drahovský
Malinovský
2705921
Interiér
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Gregor
2703882
Odborná exkurzia
P
0
Zápočet (Z%)
-
-
-
-
-
-
-
2
-
Bočková
2709791
Teória architektúry I.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2704203
Architektonický detail I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
2701581
Dejiny dizajnu
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Klíma
88000074
Dejiny teórie umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2706033
Dizajn a marketing
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
88000095
Dizajn osvetlenia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
L. Sánchez
29000020
Efektívna sociálna komunikácia 1
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
2708663
Ergonomické projektovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705973
Fotografická dielňa I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
2706013
Počítačová príprava tlače I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705731
Semiotika a dizajn
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
FU
FU
Vysvetlivky:
Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety
Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E - Exkurzia,
OP - Odborná prax
Ukončenie predmetu
Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) Zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ-PH) - Klasifikovaný zápočet, Klasifikovaný zápočet + VO (ZP-KZ+VO) Klasifikovaný zápočet + VO, Zápočet + VO (ZP-Z+VO) - Zápočet + VO, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet
Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť
absolvovať pôvodný predmet štúdia.
Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané
prerekvizity.
Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)
2709031
Súčasná estetika I.
PV
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
88000073
Sučasná estetika III. - Vizuálne
štúdie
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
29000023
Súčasné trendy vývoja
PV
3
Klasifikovaný
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Dzupkova,
moderných spoločností
zápočet (KZPH)
KSV TUKE
2. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2703273
Ateliér architektúry III.
P
16
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
14
-
-
-
Gregor
Koban
Pásztor
Zahatňanský
2710001
Súčasné umenie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Putišová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
88000014
Teória múzea umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2704551
Kontexty architektúry a ekológie
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Keppl
2709113
Web dizajn I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2710073
Metodológia záverečnej práce
P
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2704203
Architektonický detail I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
1. rok štúdia LS
2701581
Dejiny dizajnu
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Klíma
88000074
Dejiny teórie umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2706033
Dizajn a marketing
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
88000095
Dizajn osvetlenia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
L. Sánchez
29000020
Efektívna sociálna komunikácia 1
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
2708663
Ergonomické projektovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705973
Fotografická dielňa I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
2706013
Počítačová príprava tlače I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705731
Semiotika a dizajn
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2703183
Atelier architektúry II.
P
10
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
9
-
-
-
Gregor
Koban
Pásztor
Zahatňanský
2704493
Ateliér interiéru a dizajnu
P
5
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Gregor
Koban
Pásztor
Zahatňanský
2702732
Preddiplomová prax
P
0
Zápočet (Z%)
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Gregor
Koban
Pásztor
Zahatňanský
2709801
Teória architektúry II.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2704213
Architektonický detail II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
88000138
Dizajn osvetlenia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
L. Sánchez
29000021
Efektívna sociálna komunikácia 2
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
2708553
Ergonomické projektovanie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705983
Fotografická dielňa II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000233
FU-konverzácia pre pokročilých
II.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
3
prerekvizita
2709031
Súčasná estetika I.
PV
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
88000073
Sučasná estetika III. - Vizuálne
štúdie
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
29000023
Súčasné trendy vývoja
moderných spoločností
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Dzupkova,
KSV TUKE
2710001
Súčasné umenie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Putišová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
2709931
Interpretácia a kritika umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
88000014
Teória múzea umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2705853
Kontexty dizajnu a ekológie
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
2709113
Web dizajn I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705463
Poč.pod.výroby modelov-CNC II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
3
prerekvizita
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
2. rok štúdia LS
Počítačová príprava tlače II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
88000034
Súčasná estetika II
PV
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
2710011
Súčasné umenie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2708621
Súčasny dizajn, architektúra a
výtvarné umenie
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kolesár
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709123
Web dizajn II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2706023
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2704543
Ateliér architektúry IV.Diplomová práca
P
26
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
22
-
-
-
-
-
-
Gregor
Koban
Pásztor
Zahatňanský
2702753
Diplomový seminár
P
4
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Gregor
Koban
Pásztor
Zahatňanský
V období od 1. rok ZS do 2. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 120 kreditov.
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
Predmety štátnej skúšky
#
Kód
Predmet
Ukončenie
Typ
Fakulta
1
88000026
Obhajoba diplomovej práce
Obhajoba ZP
pre 1. a 2.
stupeň (OZP
1,2.st)
P
FU
2
88000022
Teória a dejiny architektúry
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
FU
Vysvetlivky:
Odporúčaný študijný plán
DIZ_Mgr_D OŠP - Dizajn
Akademický rok
2014/2015
Forma štúdia
Denná
Stupeň štúdia
2.
Študijný program
8221800D - DIZ_Mgr_D Dizajn
1. rok ZS
P
PV
V
Spolu
3/24/18
18/51/36
0/0/0
21/75/54
Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety
1. rok LS
3/24/18
13/36/26
0/0/0
16/60/44
2. rok ZS
2/24/18
18/51/36
0/0/0
20/75/54
Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E Exkurzia, OP - Odborná prax
2. rok LS
4/30/24
0/0/0
0/0/0
4/30/24
Predmety
12
30
0
42
Kredity
102
87
0
189
Ukončenie predmetu
Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) Zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ-PH) - Klasifikovaný zápočet, Klasifikovaný zápočet + VO (ZP-KZ+VO) Klasifikovaný zápočet + VO, Zápočet + VO (ZP-Z+VO) - Zápočet + VO, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet
Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť
absolvovať pôvodný predmet štúdia.
Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané
prerekvizity.
1. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2701581
Dejiny dizajnu
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Klíma
2709031
Súčasná estetika I.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
88000114
Štúdio dizajnu I
P
18
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
14
-
-
-
Wohlfahrt
Uhrín
Tomaščík
Haščák
Rozložník
Oslislo
Štúdio dizajnu I - Produkt
18
zameniteľný
Štúdio dizajnu I - Industrial
18
zameniteľný
Štúdio dizajnu I - Inovácia
18
zameniteľný
88000049
Štúdio dizajnu I - Vizuálna
komunikácia
18
zameniteľný
2704203
Architektonický detail I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)
88000045
88000046
88000070
2708991
Architektúra 20. storočia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šľachta
2706033
Dizajn a marketing
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
88000095
Dizajn osvetlenia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
L. Sánchez
29000020
Efektívna sociálna komunikácia 1
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
2708663
Ergonomické projektovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705973
Fotografická dielňa I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
88000160
Futurológia - veda o budúcnosti
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Bona
2705921
Interiér
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Gregor
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
2706013
Počítačová príprava tlače I.
PV
3
Klasifikovaný
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
zápočet (KZ)
zápočet (KZ)
2705731
Semiotika a dizajn
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
29000023
Súčasné trendy vývoja
moderných spoločností
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Dzupkova,
KSV TUKE
2. rok štúdia ZS
2710001
Súčasné umenie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Putišová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
88000014
Teória múzea umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2709113
Web dizajn I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2710073
Metodológia záverečnej práce
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
88000116
Štúdio dizajnu III
P
22
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
16
-
-
-
Wohlfahrt
Uhrín
Tomaščík
Haščák
Rozložník
Oslislo
Štúdio dizajnu III - Produkt
22
zameniteľný
Štúdio dizajnu III - Industrial
22
zameniteľný
Štúdio dizajnu III - Inovácia
22
zameniteľný
22
zameniteľný
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
1. rok štúdia LS
2709373
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
88000034
Súčasná estetika II
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
2708621
Súčasny dizajn, architektúra a
výtvarné umenie
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Kolesár
2709383
88000115
Štúdio dizajnu II
P
18
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
14
-
-
-
Wohlfahrt
Uhrín
Tomaščík
Haščák
Rozložník
Oslislo
2709403
Štúdio dizajnu III - Vizuálna
komunikácia
2704203
Architektonický detail I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
Kód
88000050
88000047
88000048
88000071
Štúdio dizajnu II - Vizuálna
komunikáciaI
18
zameniteľný
Štúdio dizajnu II - Industrial
18
zameniteľný
Štúdio dizajnu II - Produkt
18
zameniteľný
Štúdio dizajnu II - Inovácia
18
zameniteľný
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2709393
2708991
Architektúra 20. storočia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šľachta
2706033
Dizajn a marketing
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
88000095
Dizajn osvetlenia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
L. Sánchez
29000020
Efektívna sociálna komunikácia 1
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
2708663
Ergonomické projektovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705973
Fotografická dielňa I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2704213
Architektonický detail II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
88000138
Dizajn osvetlenia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
L. Sánchez
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
PV
3
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
29000021
Efektívna sociálna komunikácia 2
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
88000160
Futurológia - veda o budúcnosti
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Bona
2708553
Ergonomické projektovanie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705921
Interiér
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Gregor
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
PV
3
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
2705983
Fotografická dielňa II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2706013
Počítačová príprava tlače I.
PV
3
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
FU-konverzácia pre pokročilých
II.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
29000233
2705731
Semiotika a dizajn
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
3
prerekvizita
29000023
Súčasné trendy vývoja
moderných spoločností
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Dzupkova,
KSV TUKE
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
2709931
Interpretácia a kritika umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2705853
Kontexty dizajnu a ekológie
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
2705463
Poč.pod.výroby modelov-CNC II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
3
prerekvizita
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
2706023
Počítačová príprava tlače II.
PV
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2710011
Súčasné umenie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709123
Web dizajn II
PV
3
Klasifikovaný
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2710001
Súčasné umenie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Putišová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
88000014
Teória múzea umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2709113
Web dizajn I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
Javorík
2. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
29000024
Estetické a etické problémy
P
2
Klasifikovaný
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Hrehová
aplikované v technologickom
veku
88000117
2709443
2709413
2709453
2709433
Štúdio dizajnu DP
zápočet (KZPH)
P
28
Klasifikovaný
zápočet +
VO (ZPKZ+VO)
Štúdio dizajnu DP - Vizuálna
komunikácia
30
Štúdio dizajnu DP - Produkt
30
zameniteľný
Štúdio dizajnu DP - Inovácia
30
zameniteľný
Štúdio dizajnu DP - Industrial
30
zameniteľný
-
-
-
-
-
22
-
-
-
Wohlfahrt
Uhrín
Tomaščík
Haščák
Rozložník
Oslislo
zameniteľný
#
Kód
Predmet
Ukončenie
Typ
Fakulta
1
88000030
Obhajoba diplomovej práce
Obhajoba ZP
pre 1. a 2.
stupeň (OZP
1,2.st)
P
FU
Teória a dejiny dizajnu
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
Akademický rok
2014/2015
Forma štúdia
Denná
Stupeň štúdia
2.
1. rok ZS
Predmety štátnej skúšky
88000005
GRA_Mgr_D OŠP - Voľné výtvarné umenie
Študijný program 8216804GRA - GRA_Mgr_D Voľné výtvarné umenie
V období od 1. rok ZS do 2. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 120 kreditov.
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2
Odporúčaný študijný plán
FU
Vysvetlivky:
P
PV
V
Spolu
3/24/20
17/48/34
0/0/0
20/72/54
1. rok LS
2/24/18
14/39/28
0/0/0
16/63/46
2. rok ZS
3/24/22
17/48/34
0/0/0
20/72/56
2. rok LS
3/30/22
0/0/0
0/0/0
3/30/22
Predmety
11
30
0
41
Kredity
102
87
0
189
1. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000074
Dejiny teórie umenia
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709031
Súčasná estetika I.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2706973
Základný magisterský ateliér I. Grafika
P
18
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
16
-
-
-
Ronai
2704203
Architektonický detail I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
2708991
Architektúra 20. storočia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šlachta
Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety
2706033
Dizajn a marketing
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E Exkurzia, OP - Odborná prax
88000095
Dizajn osvetlenia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
L. Sánchez
29000020
Efektívna sociálna komunikácia 1
PV
3
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Ukončenie predmetu
Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) Zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ-PH) - Klasifikovaný zápočet, Klasifikovaný zápočet + VO (ZP-KZ+VO) Klasifikovaný zápočet + VO, Zápočet + VO (ZP-Z+VO) - Zápočet + VO, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
Rackova,
KSV TUKE
2708663
Ergonomické projektovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705973
Fotografická dielňa I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť
absolvovať pôvodný predmet štúdia.
Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané
prerekvizity.
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
2706013
Počítačová príprava tlače I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705731
Semiotika a dizajn
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
29000023
Súčasné trendy vývoja
moderných spoločností
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Dzupkova,
KSV TUKE
Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)
2710001
Súčasné umenie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Putišová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709791
Teória architektúry I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
88000014
Teória múzea umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2709113
Web dizajn I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
zápočet (KZ)
1. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000034
Súčasná estetika II
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
2706983
Základný magisterský ateliér II. Grafika
P
21
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
16
-
-
-
Ronai
2704213
Architektonický detail II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
88000138
Dizajn osvetlenia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
L. Sánchez
29000021
Efektívna sociálna komunikácia 2
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
2708553
Ergonomické projektovanie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705983
Fotografická dielňa II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000233
FU-konverzácia pre pokročilých
II.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
3
prerekvizita
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
2709931
Interpretácia a kritika umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2705853
Kontexty dizajnu a ekológie
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
3
prerekvizita
2705463
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC II.
PV
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
2706013
Počítačová príprava tlače I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705731
Semiotika a dizajn
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
29000023
Súčasné trendy vývoja
moderných spoločností
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Dzupkova,
KSV TUKE
2710001
Súčasné umenie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Putišová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709791
Teória architektúry I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
88000014
Teória múzea umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2709113
Web dizajn I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
Obdobie
2. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2707013
Diplomová práca
P
30
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
22
-
-
-
-
-
-
-
V období od 1. rok ZS do 2. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 120 kreditov.
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2706023
Počítačová príprava tlače II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2710011
Súčasné umenie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709801
Teória architektúry II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2709123
Web dizajn II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
Predmety štátnej skúšky
#
Kód
Predmet
Ukončenie
Typ
Fakulta
1
88000027
Obhajoba diplomovej práce
Obhajoba ZP
pre 1. a 2.
stupeň (OZP
1,2.st)
P
FU
2
88000018
Teória a dejiny výtvarného
umenia
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
FU
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2706993
Diplomový projekt
P
2710073
Metodológia záverečnej práce
88000073
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
19
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
18
-
-
-
Ronai
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Sučasná estetika III. - Vizuálne
štúdie
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
2704203
Architektonický detail I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
2708991
Architektúra 20. storočia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šlachta
2706033
Dizajn a marketing
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
88000095
Dizajn osvetlenia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
L. Sánchez
29000020
Efektívna sociálna komunikácia 1
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
2708663
Ergonomické projektovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705973
Fotografická dielňa I.
PV
3
Klasifikovaný
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
Vysvetlivky:
Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety
Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E Exkurzia, OP - Odborná prax
Ukončenie predmetu
Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) Zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ-PH) - Klasifikovaný zápočet, Klasifikovaný zápočet + VO (ZP-KZ+VO) Klasifikovaný zápočet + VO, Zápočet + VO (ZP-Z+VO) - Zápočet + VO, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet
Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť
absolvovať pôvodný predmet štúdia.
Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané
prerekvizity.
Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)
1. rok štúdia LS
Odporúčaný študijný plán
MAL_Mgr_D OŠP - Voľné výtvarné umenie
Akademický rok
2014/2015
Forma štúdia
Denná
Stupeň štúdia
2.
Študijný program 8216804MAL - MAL_Mgr_D Voľné výtvarné umenie
1. rok ZS
P
PV
V
Spolu
3/24/20
17/48/34
0/0/0
20/72/54
1. rok LS
2/24/18
14/39/28
0/0/0
16/63/46
2. rok ZS
3/24/22
17/48/34
0/0/0
20/72/56
2. rok LS
3/30/22
0/0/0
0/0/0
3/30/22
Predmety
11
30
0
41
Kredity
102
87
0
189
1. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000034
Súčasná estetika II
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
88000214
Základný magisterský ateliér II. Maľba
P
21
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
16
-
-
-
2704213
Architektonický detail II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
88000138
Dizajn osvetlenia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
L. Sánchez
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000074
Dejiny teórie umenia
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709031
Súčasná estetika I.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
29000021
Efektívna sociálna komunikácia 2
PV
3
2
-
-
-
-
-
-
-
Základný magisterský ateliér I. Maľba
P
18
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
16
-
-
-
-
-
-
-
-
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
88000212
Rackova,
KSV TUKE
2704203
Architektonický detail I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
2708553
Ergonomické projektovanie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705983
Fotografická dielňa II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000233
FU-konverzácia pre pokročilých
II.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
3
prerekvizita
2708991
Architektúra 20. storočia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šlachta
2706033
Dizajn a marketing
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
88000095
Dizajn osvetlenia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
L. Sánchez
29000020
Efektívna sociálna komunikácia 1
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
2709931
Interpretácia a kritika umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2708663
Ergonomické projektovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705853
Kontexty dizajnu a ekológie
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
2705973
Fotografická dielňa I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2705463
Poč.pod.výroby modelov-CNC II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
3
prerekvizita
3
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2705453
2706013
Počítačová príprava tlače I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705731
Semiotika a dizajn
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
29000023
Súčasné trendy vývoja
moderných spoločností
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Dzupkova,
KSV TUKE
2710001
Súčasné umenie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Putišová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709791
Teória architektúry I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
88000014
Teória múzea umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2709113
Web dizajn I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
2706023
Počítačová príprava tlače II.
PV
2710011
Súčasné umenie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709801
Teória architektúry II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2709123
Web dizajn II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2706993
Diplomový projekt
P
19
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
18
-
-
-
Szentpétery
2710073
Metodológia záverečnej práce
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
88000073
Sučasná estetika III. - Vizuálne
štúdie
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
2704203
Architektonický detail I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
2708991
Architektúra 20. storočia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šlachta
2706033
Dizajn a marketing
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
88000095
Dizajn osvetlenia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
L. Sánchez
29000020
Efektívna sociálna komunikácia 1
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
2708663
Ergonomické projektovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705973
Fotografická dielňa I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
2706013
Počítačová príprava tlače I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705731
Semiotika a dizajn
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
29000023
Súčasné trendy vývoja
moderných spoločností
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Dzupkova,
KSV TUKE
2710001
Súčasné umenie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Putišová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709791
Teória architektúry I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
88000014
Teória múzea umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2709113
Web dizajn I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
22
-
-
-
-
-
-
-
Szentpétery
2. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2707013
Diplomová práca
P
30
V období od 1. rok ZS do 2. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 120 kreditov.
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
Predmety štátnej skúšky
#
Kód
Predmet
Ukončenie
Typ
Fakulta
1
88000027
Obhajoba diplomovej práce
Obhajoba ZP
pre 1. a 2.
stupeň (OZP
1,2.st)
P
FU
2
88000018
Teória a dejiny výtvarného
umenia
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
FU
Vysvetlivky:
Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety
Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E - Exkurzia,
OP - Odborná prax
Ukončenie predmetu
Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) Zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ-PH) - Klasifikovaný zápočet, Klasifikovaný zápočet + VO (ZP-KZ+VO) Klasifikovaný zápočet + VO, Zápočet + VO (ZP-Z+VO) - Zápočet + VO, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet
Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť
absolvovať pôvodný predmet štúdia.
Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané
prerekvizity.
Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)
Odporúčaný študijný plán
1. rok štúdia LS
NOM_Mgr_D OŠP - Voľné výtvarné umenie
Akademický rok
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000034
Súčasná estetika II
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Sokolova
2709673
Základný magisterský ateliér II. Nové médiá
P
21
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
16
-
-
-
Murín
2704213
Architektonický detail II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
88000138
Dizajn osvetlenia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
L. Sánchez
29000021
Efektívna sociálna komunikácia 2
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
2708553
Ergonomické projektovanie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705983
Fotografická dielňa II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000233
FU-konverzácia pre pokročilých
II.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
3
prerekvizita
2014/2015
Forma štúdia
Denná
Stupeň štúdia
2.
Študijný program 8216804NOM - NOM_Mgr_D Voľné výtvarné umenie
1. rok ZS
Kód
P
PV
V
Spolu
3/24/20
17/48/34
0/0/0
20/72/54
1. rok LS
2/24/18
14/39/28
0/0/0
16/63/46
2. rok ZS
3/24/22
17/48/34
0/0/0
20/72/56
2. rok LS
3/30/22
0/0/0
0/0/0
3/30/22
Predmety
11
30
0
41
Kredity
102
87
0
189
1. rok štúdia ZS
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
2709931
Interpretácia a kritika umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2705853
Kontexty dizajnu a ekológie
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
Murín
2705463
Poč.pod.výroby modelov-CNC II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
Šimko,
Sekan
2705453
3
prerekvizita
-
Šlachta
2706023
3
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
Jarema
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000074
Dejiny teórie umenia
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709031
Súčasná estetika I.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sokolová
2709663
Základný magisterský ateliér I. Nové médiá
P
18
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
16
-
-
-
2704203
Architektonický detail I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2708991
Architektúra 20. storočia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
2706033
Dizajn a marketing
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
2710011
Súčasné umenie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
88000095
Dizajn osvetlenia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
L. Sánchez
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
29000020
Efektívna sociálna komunikácia 1
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
2709801
Teória architektúry II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2709123
Web dizajn II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
Počítačová príprava tlače II.
PV
2708663
Ergonomické projektovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2705973
Fotografická dielňa I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
2. rok štúdia ZS
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
2706013
Počítačová príprava tlače I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705731
Semiotika a dizajn
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
29000023
Súčasné trendy vývoja
moderných spoločností
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Dzupkova,
KSV TUKE
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2706993
Diplomový projekt
P
2710073
Metodológia záverečnej práce
88000073
2704203
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
19
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
18
-
-
-
Murín
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Sučasná estetika III. - Vizuálne
štúdie
P
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
Architektonický detail I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
2708991
Architektúra 20. storočia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šlachta
2706033
Dizajn a marketing
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
2710001
Súčasné umenie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Putišová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
88000095
Dizajn osvetlenia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
L. Sánchez
2709791
Teória architektúry I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
29000020
Efektívna sociálna komunikácia 1
PV
3
2
-
-
-
-
-
-
-
Teória múzea umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
Rackova,
KSV TUKE
2709113
Web dizajn I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
88000014
2708663
Ergonomické projektovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705973
Fotografická dielňa I.
PV
3
Klasifikovaný
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
zápočet (KZ)
Odporúčaný študijný plán
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
2706013
Počítačová príprava tlače I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705731
Semiotika a dizajn
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
Forma štúdia
Denná
Stupeň štúdia
2.
29000023
Súčasné trendy vývoja
moderných spoločností
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Dzupkova,
KSV TUKE
Študijný program
8216804SOC - SOCH_Mgr_D Voľné výtvarné umenie
2710001
Súčasné umenie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Putišová
1. rok ZS
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
1. rok LS
2/24/18
14/39/28
0/0/0
16/63/46
2. rok ZS
3/24/22
17/48/34
0/0/0
20/72/56
2709791
Teória architektúry I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2. rok LS
3/30/22
0/0/0
0/0/0
3/30/22
88000014
Teória múzea umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
Predmety
11
30
0
41
2709113
Web dizajn I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
Kredity
102
87
0
189
SOCH_Mgr_D OŠP - Voľné výtvarné umenie
Akademický rok
2014/2015
P
PV
V
Spolu
3/24/20
17/48/34
0/0/0
20/72/54
1. rok štúdia ZS
2. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2707013
Diplomová práca
P
30
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
22
-
-
-
-
-
-
-
Murín
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000074
Dejiny teórie umenia
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
Sokolová
2709031
Súčasná estetika I.
P
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2704513
P
18
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
16
-
-
-
-
-
-
-
-
V období od 1. rok ZS do 2. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 120 kreditov.
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
Základný magisterský ateliér I. Socha
2704203
Architektonický detail I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Predmety štátnej skúšky
2708991
Architektúra 20. storočia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šlachta
2706033
Dizajn a marketing
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
88000095
Dizajn osvetlenia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
L. Sánchez
29000020
Efektívna sociálna komunikácia 1
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
2708663
Ergonomické projektovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705973
Fotografická dielňa I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
2706013
Počítačová príprava tlače I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
#
Kód
Predmet
Ukončenie
Typ
Fakulta
1
88000027
Obhajoba diplomovej práce
Obhajoba ZP
pre 1. a 2.
stupeň (OZP
1,2.st)
P
FU
2
88000018
Teória a dejiny výtvarného
umenia
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
FU
Vysvetlivky:
Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety
Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E Exkurzia, OP - Odborná prax
Šimko,
Sekan
Ukončenie predmetu
Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) Zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ-PH) - Klasifikovaný zápočet, Klasifikovaný zápočet + VO (ZP-KZ+VO) Klasifikovaný zápočet + VO, Zápočet + VO (ZP-Z+VO) - Zápočet + VO, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet
2705731
Semiotika a dizajn
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
29000023
Súčasné trendy vývoja
moderných spoločností
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Dzupkova,
KSV TUKE
Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť
absolvovať pôvodný predmet štúdia.
Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané
prerekvizity.
2710001
Súčasné umenie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Putišová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709791
Teória architektúry I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)
88000014
Teória múzea umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2709113
Web dizajn I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov.
štúdie
1. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
88000034
Súčasná estetika II
P
3
Skúška (Sk)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
2704523
Základný magisterský ateliér II. Socha
P
21
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
16
-
-
-
Bartusz
2704213
Architektonický detail II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
88000138
Dizajn osvetlenia II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
L. Sánchez
29000021
Efektívna sociálna komunikácia 2
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
2708553
Ergonomické projektovanie II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705983
Fotografická dielňa II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000233
FU-konverzácia pre pokročilých
II.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
3
prerekvizita
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
2709931
Interpretácia a kritika umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2705853
Kontexty dizajnu a ekológie
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
2705463
Poč.pod.výroby modelov-CNC II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
3
prerekvizita
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
Architektonický detail I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
2708991
Architektúra 20. storočia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šlachta
2706033
Dizajn a marketing
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
88000095
Dizajn osvetlenia I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
1
-
-
-
-
-
L. Sánchez
29000020
Efektívna sociálna komunikácia 1
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Rackova,
KSV TUKE
2708663
Ergonomické projektovanie I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
-
-
-
1
-
-
-
-
Wohlfahrt
2705973
Fotografická dielňa I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Vysoký
29000232
FU-konverzácia pre pokročilých
I.-cudzí jazyk
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
KJ, TUKE
2705453
Poč.pod.výroby modelov-CNC I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
Šuch
2706013
Počítačová príprava tlače I.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2705731
Semiotika a dizajn
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
29000023
Súčasné trendy vývoja
moderných spoločností
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZPH)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Dzupkova,
KSV TUKE
Obdobie
29000232
zápočet (KZ)
2704203
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Šimko,
Sekan
2710001
Súčasné umenie I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Putišová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709791
Teória architektúry I.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
88000014
Teória múzea umenia
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2709113
Web dizajn I
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
2707013
Diplomová práca
P
30
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
22
-
-
-
-
-
-
-
Bartusz
V období od 1. rok ZS do 2. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 120 kreditov.
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2706023
Počítačová príprava tlače II.
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
2710011
Súčasné umenie II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Sikorová
2700212
Tendencie umenia,vedy a
techniky
PV
0
Zápočet (Z%)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Tajkov
2709801
Teória architektúry II.
PV
3
Skúška (Sk)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Krcho
2709123
Web dizajn II
PV
3
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Javorík
Predmety štátnej skúšky
#
Kód
Predmet
Ukončenie
Typ
Fakulta
1
88000027
Obhajoba diplomovej práce
Obhajoba ZP
pre 1. a 2.
stupeň (OZP
1,2.st)
P
FU
2
88000018
Teória a dejiny výtvarného
umenia
Štátna skúška
pre 1. a 2.
stupeň (ŠS
1,2.st)
P
FU
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
2. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
2706993
Diplomový projekt
P
19
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
-
-
-
-
18
-
-
-
Bartusz
2710073
Metodológia záverečnej práce
P
2
Klasifikovaný
zápočet (KZ)
-
2
-
-
-
-
-
-
-
88000073
Sučasná estetika III. - Vizuálne
P
3
Klasifikovaný
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Komanická
Vysvetlivky:
Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety
Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E - Exkurzia,
OP - Odborná prax
Ukončenie predmetu
Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) Zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ-PH) - Klasifikovaný zápočet, Klasifikovaný zápočet + VO (ZP-KZ+VO) Klasifikovaný zápočet + VO, Zápočet + VO (ZP-Z+VO) - Zápočet + VO, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet
Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť
absolvovať pôvodný predmet štúdia.
Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané
prerekvizity.
Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)
Odporúčaný študijný plán
ArtD_D - Dizajn
Akademický rok
2014/2015
Forma štúdia
Denná
Stupeň štúdia
3.
Študijný program
8221900D - DIZ_Dok_D Dizajn
1. rok ZS
P
PV
V
Spolu
2/20/52
1/20/26
0/0/0
3/40/78
1. rok LS
2/20/52
1/20/26
0/0/0
3/40/78
2. rok ZS
1/0/26
3/60/78
0/0/0
4/60/104
2. rok LS
1/80/0
0/0/0
0/0/0
1/80/0
3. rok ZS
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
3. rok LS
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
4. rok ZS
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
4. rok LS
2/30/0
0/0/0
0/0/0
2/30/0
Predmety
7
4
0
11
Kredity
150
80
0
230
1. rok štúdia ZS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000107
Seminár zo svetového jazyka 1
P
0
Zápočet (ZU)
-
26
-
-
-
-
-
-
-
Kaščáková,
KJ
88000106
Teória a metodológia vedeckej a
umeleckej práce
P
20
Skúška (Sk)
26
-
-
-
-
-
-
-
-
Flórián, HF
Koban
Uhrín,
Kolesár,
VŠVU
26
-
-
-
-
-
-
-
-
Uhrín
Pásztor
Oslizlo
Jarema
88000178
88000186
88000187
88000103
88000185
88000183
88000184
88000182
Kultúrna identita dizajnérskeho
diela
10
zameniteľný
Teória a metodológia výskumu
10
zameniteľný
Prognózovanie vývoja hmotnej
kultúry
10
zameniteľný
Vybrané state z architektúry,
dizajnu, umenia a techniky
PV
20
Skúška (Sk)
Trendy vývoja techniky a
multimédií
10
zameniteľný
Trendy súčasného dizajnu
10
zameniteľný
Trendy súčasného umenia
10
zameniteľný
Trendy súčasnej architektúty
10
zameniteľný
1. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000108
Seminár zo svetového jazyka 2
P
0
Skúška (Sk)
-
26
-
-
-
-
-
-
-
Kaščáková,
KJ
88000104
Teória a metodológia dizajnu
ArtD
P
20
Skúška (Sk)
26
-
-
-
-
-
-
-
-
Uhrín Šuch
Oslizlo
Kolesár,
VŠVU
88000179
Semiotika a hermeneutika
dizajnérskej tvorby
10
zameniteľný
88000178
Kultúrna identita dizajnérskeho
diela
10
zameniteľný
88000181
Experimentálne laboratórium
dizajnu
10
zameniteľný
Dizajn vizuálnej komunikácie
10
zameniteľný
88000180
88000105
Interdisciplinárne aspekty
dizajnu I
PV
20
Skúška (Sk)
88000174
Nové materiály a technológie v
dizajne
10
zameniteľný
88000176
Manažment a marketing
dizajnérskeho produktu
10
zameniteľný
88000175
Ergonomické a ekologické
aspekty dizajnu
10
zameniteľný
pre 3. stupeň
(ŠS 3.st)
Vysvetlivky:
Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety
26
-
-
-
-
-
-
-
-
Jarema
Spišák, SjF
Wohlfahrt
Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E Exkurzia, OP - Odborná prax
Ukončenie predmetu
Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) Zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ-PH) - Klasifikovaný zápočet, Klasifikovaný zápočet + VO (ZP-KZ+VO) Klasifikovaný zápočet + VO, Zápočet + VO (ZP-Z+VO) - Zápočet + VO, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť
absolvovať pôvodný predmet štúdia.
Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané
prerekvizity.
2. rok štúdia ZS
Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000107
Seminár zo svetového jazyka 1
P
0
Zápočet (ZU)
-
26
-
-
-
-
-
-
-
Kaščáková,
KJ
88000169
Interdisciplinárne aspekty
dizajnu II
PV
20
Skúška (Sk)
26
-
-
-
-
-
-
-
-
Šuch Uhrín
Pásztor
88000171
Architektúra a dizajn ako
kultúrne dedičstvo
10
zameniteľný
88000172
Aktuálne dizajnérske a
architektonické diela
10
zameniteľný
Univerzálny dizajn
10
zameniteľný
88000170
88000109
Predmet z ponuky PhD. štúdia
na TUKE
PV
20
Skúška (Sk)
26
-
-
-
-
-
-
-
-
TUKE
88000103
Vybrané state z architektúry,
dizajnu, umenia a techniky
PV
20
Skúška (Sk)
26
-
-
-
-
-
-
-
-
Uhrín
Pásztor
Oslizlo
Jarema
88000185
88000183
88000184
88000182
Trendy vývoja techniky a
multimédií
10
zameniteľný
Trendy súčasného dizajnu
10
zameniteľný
Trendy súčasného umenia
10
zameniteľný
Trendy súčasnej architektúty
10
zameniteľný
4. rok štúdia LS
Kód
Predmet
Typ
Počet
kreditov
Ukončenie
P
S
CN
CL
PP
A
S
E
OP
Obdobie
88000161
Obhajoba dizertacnej prace
P
0
Skúška (Sk)
0
0
0
0
0
-
-
-
-
ŠSK FU
V období od 4. rok ZS do 4. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 1. rok ZS do 4. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 240 kreditov.
Predmety štátnej skúšky
#
Kód
Predmet
Ukončenie
Typ
Fakulta
1
88000123
Dizertačná práca
Obhajoba ZP
pre 3.stupeň
(OZP 3.st)
P
FU
2
88000124
Dizertačná skúška ArtD.
Štátna skúška
P
FU
WWW.FU.TUKE.SK
Letná 9, Košice 042 00
Download

Akademický rok 2014/2015 - Fakulta umení