v
,
POSTOVY
HOLUB
1. ING. GAŠKO František
2. Óváry Anton
3. Ing. Vidhold Miroslav
4. MVDr. Simko Ondrej
5. Laš Vladimír
6. Aadočani DaliboHAoman
7. TAPS Budmerice
8. Barák Jaroslav
Informačný
Žilina
Komarno
B. Bystrica
Terchová
Žilina
Terchová
Trnava
Bratislava
202,276
356,93
467,511
877,845
901 ,123
959,381
966,824
1188,167
spravodaj Slovenského zväzu chovatel'ov
poštových holubov
vydávaný pre vnútornú potrebu členov
1?gáostné 'vmnoce,
fasku, šťastie, svomosť a v~(etkj!io fwjnosť.
Pevne z ára vie, vefá uspecfwv v pracovnom
i oso6nom živote v rok;]I 1997
POŠTOVÝ
HOLUB
Informačný
spravodaj Slovemského zväzu chovateľov
poštových holubov
vydávaný pre vnútornú potrebu členov
Vydal: Oblastné združenie chovatel'ov poštových holubov Poprad za gescie ÚV SZ CHPH
Organizačne spracoval: Mgr. Ján Angelovič , RNDr. Daniel Dudzik
Redakčná rada: J. Buček, Ing. J. Kurek, MVDr. O. Šimko: Š. Pinčák, RNDr. D. Dudzik
Kontaktná adresa:
do zamestnania - SPoŠ Kežmarok
domov RNDr. Daniel Dudzik
Pradiarenská 1
Hlavná 1432
06001 Kežmarok
059 51 Poprad - Matejovce
te l.lfa x: 0968/523039
tel.: 092/364 61
Slovo na úvod
Vážení pri atelia , chovatelia poštových hol ubov,
o niekol'ko málo dní si v kruh u svojich blízkych zasadneme k vianočnému stolu
a o týždeň neskôr sa rozl účim e s rokom 1996. V spomienkach a hodnoteniach sa
ešte dlho budeme vracaf k uplynulej chovatel'skej a pretekovej sezóne. Priniesla
väčšine z nás viac starostí ako radosti. Starosti vyplynuli zo známych príči n , ktoré
naruši li pretekové plány takmer vo všetkých oblastiach.
Zmeny vypúšťadch smerov viedli k tomu, že mnohí nádejní pretekári, potenciálni víťazi sa neobjavia vo výstavných klietkach na Slovenskej výstave v Senici.
Viaceré názory, reakcie chovatel'ov ma presvie dčajú aj o tom, že uplynulá sezóna nepomohla ani medzil'udským a medzichovatel'ským vzťaho m . Hľadajú sa
príčiny neúspešnej sezóny, hľadajú sa zodpovední, ba priam vinníci. Pomaly každý
hl'adá chbu u každého.
Skúsme sa v nasledujúcich vol'nejších a sv i atoč n ych chvíl'ach odreagovať a
racionálne zamyslieť. Nie sme tak trochu zodpovední za nepodarenú sezónu všetci
- chovatelia i funkcionári? Boli sme na sezónu dobre pripravení? Počítali sme s
alternatívou, ktorú priniesol život?
Keď som začal od seba a zhodnotil som svoju prácu - funkcionára i chovatel'a,
zistil som, že som urobil dosť chovatel'ských aj funkcionárskych chýb pri príprave
pretekovej sezóny. Mohol som u robi ť viac, lepšie som mal ovládať normy a predpisy pre zabezpečenie pretekov, ináč som mal viesť svoj chov v zmenených podmienkach. Musím priznať, že za to, čo sa mi podarilo alebo nepodarilo, som v
značnej miere zodpovedný sbm.
Ak sa každý z nás pokúsi hodnotiť prácu od seba, prídeme na to , že síce iní
robili chyby, ale aj každý z nás nejakú tu chybu spravil tiež.
Zoberme si za príklad stanovy SZ CHPH. Od zasadnutia ÚV SZ CHPH, rozšíreného o predsedov /Žilina, 30. 3. 1996/, keď padla výzva na doplnenie a
zmeny stanov, nikto, vrátane mňa, nepodal je iný návrh, ktorý by zahŕňal zmeny
v organizačných normách, právach č i povinnostiach SZ, OZ, ZO a členov. Organiza čnú štruktúru by sme vedeli rieš if, je aj niekoľko návrhov alternatív. Avšak
s účasn é stanovy umožňujú OZ, ZO, VS, poriadatel'om pretekov rôzny výklad, čo
spôsobuje celý rad nedorozumení. Prijali sme podmienky FCI pri organizovaní
pretekov, zmenili sme podmienky MS, hovoríme o otvorených pretekoch, pásmach a podobne. Týmto novým trendom však súčasné stanovy SZ CHPH jednoznačne nevyhovujú.
Skúsme využ iť tento voľnejš í vianočný čas a spracuj me viaceré návrhy, ako
riešif tieto problémy. Jedine v tom pr{pade, ak bude viac návrhov, bude možné
vybrať a prijať ten najvhodnejší variant.
Váže ní priatelia,
je tiež čas rozhodnúf, ako pokračo v ať vo vydávaní Informačného spravodaja
Poštový holub . V predchádzajúcom čísle sme vám položili otázku, ako ďa lej .
Dostali sme vera listov, v ktorých ste sa vyjadrili v tom zmysle, aby v roku 1997
bolo vydaných šesť čísel. Za všetkých , čo ste k nám napísali, dávame slovo p.
Jaroslavovi Baginovi "... Časopis Poštový holub sa mi /'úbi a som rád. že od vyda nia prvého čisla, časopis urobil kvalitatívny pokrok. Držím Vám palce, aby sa
Slovensko mohlo pýšit doblým časopisom Poštový holub."
ÚV SZ CHPH na svojom zasadnutí v Žiline dňa 29. 11. 1996 rozhodol, že v
nasledujúcom roku bude spravodaj vydávaný ako dvojmesačník . Titulná stran a
každého č ísla bude niesť znak SZ CH PH. Cena za jedno číslo ostane pôvodná,
ale vyberie sa záloha 10.- Sk na prípadné zvýšenie poštovného v nasledujúcom
roku . Ak k zvýšeniu poštovného nedôjde, záloha bude na konte každého chovatel'a.
Zároveň chcem všetkým vysvetliť, že zvýšenie cien poštovného nám neumožnilo
vy rábať obálu s fotografiou a bola iba dvojfarebná.
Spravodaj na rok 1997 si možno p red p latiť zloženkou alebo osobne na Slovenskej výstave v Senici. Chcem upoz orni ť c hovateľ ov, že z tlač ových dôvodov
p očas ro ka máme možnosf z vyšovať náklad iba o ni ekoľko kusov , a preto sme na
konci tohto roka nemohli uspokojiť všetkých záujemcov o spravodaj, ktorí sa prihlásili dodatočne.
Prosím o porozumenie aj tých chovatel'ov, ktorí nás žiadajú o rady, pomoc pri
majitel'ov zaletených holubov, o vysvetlenie stanov, pretekového poriadku a podobne. Je nám l'úto, ale z časových dôvodov to robiť nestihneme.
h ľa daní
Vážení chovatelia,
záverom mi dovorte v mene ÚV SZ CH PH a redakčnej rady, pop riať vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, zaželaf vám do nového kalendárneho roka 1997
vera zdravia, rodinnej pohody, vera chovatel'ských a športových úspechov.
Zvlášť chcem poďakovať za spoluprácu našim dopisovaterom a fanúšikom za
ochotu skvalitňovať spravodaj . Verím, že aj napriek tomu , že sme z priestorových
dôvodov v to mto čísle nevyda li ž ia dne odb orn é prís pevky, nestratia ch u ť
s p ol up racovať s redakčnou radou. V budúcom roku dobré nápady, návrhy a príspevky budeme aj n aďalej uverejňovať. Robíme to v prospech rozvoja a skvalitňova­
nia nášho spo l očného koníčka .
Za redakčnú radu RNDr. Daniel Dudzik
2
Olympijský let - Limoges
7. september 1996 - 525 km
Podmienky štartu : 8.30 hod., teplota 18 - 25° C
Dolet holubov: 08. 09. 1996
Výsledky
obrúčka
Por. Štát
Chovater
Rodova
1. Francúzsko
2. Nemecko
3. Švajčiarsko
4. Dánsko
5. Švajčiarsko
6. Francúzsko
7. Rakúsko
8. Trinidad-Tobago
9. Juhoslávia
10. Peru
11. Slovinsko
12. Luxembursko
13. Norsko
14. Lu xembursko
15. Maďarsko
16. Luxemburs ko
17. SLOVENSKO
18. Trinidad -Tobago
19. SLOVENSKO
20. Rumunsko
21. Maďarsko
22 . Belgicko
23. Portu galsko
M . Videau
Brunsch + Lang
Bauerwaltung BS
Larsen + Nielsen
Schwob Paul
M. Besnard
Laditsch + Rusch .
Moham. Desmond
Z . Rakocevic
Frank Anders
M. Sajovic
M. Klein
Erik Tufte
M. Muller
Denes Ferenczi
M. Lucas
JAN SCHWARC
A. M. Fe rre ira
ANTON CSURMA
Rau Precup
J . Zempleni
Berckmoes Eric
Virg . Azevedo
633616/96
03239/96/1590
29318/96
0211/96/0358
384/96
696425196
90 1/96/6 05
0215/96
709509/96
6721/96
144 23/96
60650/96
07622/96
60551 /96
4000/96/0900
63160/96
09/96/0172
0007/96
01/96/3643
096/08 1743
1293/96/0843
6463202/96
6122109/96
Klasifikácia národov
1. Luxembursko
2. Francúzsko
3. Trinidad-Tobago
4. Maďarsko
5. Slovensko
Diplom FCI
Diplom FCI
Diplom FCI
Diplom FC I
Diplom FCI
3
Čas príletu
08 .50.30
08.55 .20
10.41.53
10.43.07
10.46.49
10.47.38
11 .10.42
11 .20.13
11 .20.23
12.08.12
12.49.54
13.22.00
13.30 .14
13.42.17
13.58.32
14.00.55
14.13.25
14.16.58
14.38.59
15.15.30
16.50 .03
16.55.00
17.36.57
Majstrovstvo Slovenska 1996
vo výsledkoch
Generálne, majstrovstvo Slovenská
l ING. GAŠKO František
2. Óváry Anton
3. Ing. Vidhold Miroslav
4. MVDr. Šimko Ondrej
5. Laš Vladimir
6. Radočáni Dalibor+R oman
7. TAPS Budmerice
8. Barák Jaroslav
Žilina
Komárno
B. Byslrica
Terchová
Žilina
Terchová
Trnava
Bratislava
202.276
356,93
467,511
877,845
901,123
959.381
966,824
1188,167
9. Janošík Marcel
10 Vo j tek+Kasperkevič
11 . Hubinský Ladislav
12 Ivl esarčík Jaroslav
13. Kuruc Dušan
14. RNDr. Dudzik Daniel
15. Ing Rak Ján
16. Kunštár Vladimir
Terchová
Poprad
Šurany
Poprad
Žilina
Poprad
L Mikuláš
Martin
.l l
1.228,779
1259,91
1.463,82
1.886,907
1.924,029
1.933,294
2.349,180
2.443,51
Majstrovstvo Slove.n ka .. ·krátke trate
l Ing . GAŠKO František
2. Chytil Peter+Lukáš
3. Ing. Fiala Alexander
4. Óváry Anton
5. Holderik Ondrej
6. BOjko Ján
7. Krumpál Ján
8. Hudák+Lackovič
9. Časnocha Peter+Pavol
10. Lenče František
II Kacian Peter
12. Beňák Vladimir
13. Lištiak Milan
14. Sudor Vladimír
15. Brúna Jozef
16. Bors Jozef
17. Bachratý Michal
18. TAPS Budmerice
19. Buček Eduard
20. Vincze Géza
21 . Duchosfav Jozef+lvan
22. Šimko Franlišek
23 Novický Jaroslav
24. Nižník Štelan
25. Bednár Jozef st.
26. Horvath AIIiia
27. Ing. Griza Tibor
28. Veľký Dušan
Žilina
Senica
Šurany
Komárno
Komárno
Michalovce
Trnava
Trnava
Čadca
Nové Zámky
Šurany
Senica
Poprad
Žilina
Trnava
Sabinov
Trnava
Trnava
Lipt. Mikuláš
Rim. Sobota
Senica
Michalovce
Bardejov
Prešov
Bardejov
Šurany
Košice
Bratislava
84,992
143,655
224,074
351,21
370,28
384,58
392.839
413.57
440.305
444.61
453,56
479.840
547.41
559.543
570.57
600,769
609,704
615.074
615.92
627.60
651,489
659.98
679.88
681 .285
735,73
766,41
790,84
807,557
29. Vivec Ján
30. Sobota Alberl+Vincent
31 . Ing. Vysocký Juraj
32. Novák Andrej
33 Blahovský Milan
34 . Harula Ján
35. Tanko Ladislav
36. Galic Vojtech
37. Laš Vladimír
38. PHDr. Ninčak M, M
39. Filarský Štefan
40. Petráni M+J
41 . Sčislak V+J
42. Tilko Jozef
43. Ing. Mokrý Ján
44 . Palacka Dušan
45. Mojzeš M+J
46. Púčik Marián
I 47. Sepeši Dušan
I 48. Židek Juraj
49. Kunšlár Vladimír
50. Moravec Peter
51 . Kacian Alexander st.
I 52. Klein Slavomir
53. Ing Kurilec Ivan
154. Juhás Jozel
55. Rácek Michal
I
,
4
Čadca
Prievidza
Michalovce
Bardejov
Sp. Nová Ves
Bardejov
Bratislava
Rim. Sobota
Žilina
Košice
Bardejov
Bánov
Bardejov
Michalovce
Prievidza
Šurany
Sabinov
Prievidza
Michalovce
Žilina
Marlin
Poprad
Šurany
Sabinov
Bardejov
Košice
Šurany
·1
810.801
832.61
835.35
860.41
860.609
865,54
871,141
894,96
917,893
946.52
969.53
981.58
1.028.684
1075,11
1119.59
1.138.08
1166.792
1.194.37
1.221.37
1.265,422
1348,59
1374,99
1.431,98
1.432,624
1510,33
1518,72
1.569,87
Majstrovstvo Slovenska· stredné trate
1. Ing GAŠKO František
2. Óváry Andrej
3. Ing Fiala Alexander
4. Ing. Vidhold Miroslav
5. Graus Milan
6. Laš Vladimir
7. B eňák Vladimír
8. MVDr. Šimko Ondrej
9. Sudor Vladimir
10. Zorkózy Ladislav
11. TAPS Budmerice
12. Barák Jarostav
13. Štelančik Štefan
14. Buček Jozef
15. KriStolfk Ján st.
16. Radočani D + R
17. Muraň Štefan
18. Lacek DuSan
19. Slováček Rudolf
20. Chytil P + L
Žilina
Komárno
Šu rany
Ban. Bystrica
Nitra
Žilina
Senica
Terchova
Ži lina
Martin
Trnava
Bratislava
Nitra
Žitina
Terchova
Terchova
Bratislava
Terchova
Brati slava
Senica
21. Ing. Vaňko Miroslav
22. Markuš Pavol
23. Vajčovec Ján
24. Bernolák Štefan
25. Hanuliak František
26. Krajčovič Karol
27. JánoSfk Marcel
28. Polóny Milan
29. Vojtek+Ka sperkovič
30. Medvecký Ján
31. Hubinský Ladislav
32 Ostrolucký Pavel
33. Škvarka Viliam
34. Predmeský Milan
35. Turcer Jozef
36. Židek Juraj
37. Chren P + J
38. Bors Jozef
39. Kropuch Bartolomej
107,585
117,20
144,877
158,591
160,326
180,237
184,020
226,550
276,1 69
295,47
379,774
395,939
399,846
425,597
430,836
451,443
470,672
500,672
522,542
548,071
Martin
Terchova
Terchova
Ruzomberok
Terchova
Trnava
Terchova
Martin
Poprad
Lipt. MikuláS
Šurany
Ban. Bystrica
Nitra
Nitra
Martin
ZllIna
Nitra
Sabinov
PreSov
577,49
585,332
621,104
628,95
674,029
698,593
717,024
727,02
745,159
745,59
766,42
778,92
791,300
811 ,089
887.7 4
1.076,838
1.193,076
1.354,644
1.524,17
Majstrovstvo Slovenska • dlhé Ira~e'
1. KUPČO Jozef
2. Čulák Jozef
3. Pinčák Štefan
4. Jánoš Ladislav
5. Radočani D + R
6. Ing Mokrý Ján
7. Ing. Vidhold Miroslav
8. Cvacho Tibor
9. KriStofik Ján st.
lO. Hubinský Ladislav
11. Ing Gaško Franlišek
Martin
Trnava
Kys. Nové Mesto
Bratislava
Terchova
Prievidza
Ban. Bystrica
Terchova
Terch ova
Ži lina
Šurany
- _.-_--
PONUKA
12 Majerčlk Štefan
13. Hanzel Ján
14. Demko Jozef
15. Kuruc Dušan
16. Komžik Anton
17. Hanutiak FrantiSek
18. RNDr. Dudzik Daniel
19. Boháč Rudolf
20. Gemainer Dezider
21. Cigaňák Miroslav
22. LaS Vladimir
166,88
170,11
185,563
193,166
241,815
246.34
254,15
295,868
323,282
352,2 18
339,10
- - -
Martin
Bratislava
Prievidza
Lilina
Nitra
Terchova
Poprad
Terchova
Bratislava
Ružomberok
Žilina
---
366.72
410,738
467,67
485,029
519,446
525,31 6
629,341
645,787
656,512
681,90
836,656
*OZ CH PH Banská Bystrica ponúka na vyťaženie vozidla na zahraničné pretťky v dátumoch určených
SZ CHPH Bratislava svojic h cca 350 - 400 ks holubov. Ďalej hl'adá vornú kapacitu pre cca 800 - 900 kusov
na preteky nad 500 km, t. j. Cheb a ďalej, mimo dátumov pre zahraničné preteky určených SZ, pripadne
kapacitu aj na tratiach do 500 km v počte cca 1200 - 1500 kusov. Kontakt: Ing. Miroslav Vid hold, Ružová
555, 962 61 Dobrá Niva, telefón : práca 0855/92646, domov 92639
* Záujemci o prepravu holubov na preteky SCHWERIN a EISENACH autom OZ CHPH Poprad sa môžu
u tajomníka OZ - Ing. Peter Grek, Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad, číslo tel. 092/37840.
prihlásiť
5
Slovenská výstava majstrov
Ružomberok
9. - 10. 11. 1996
Rovnako ako po iné roky i tohto roku sa
Slovenskú výstavu majstrov OZ CHPH
podujal zorganizovať skúsený organizátor
chovatel'ského života na Slovensku a čest­
ný predseda SZ CH PH pán Jozef Kupčo.
V minulom roku nepriniesla, čo sa týka
záujmu chovatel'skej verejnosti, táto výstava úspech, nakofko termín jej konania, bol
tesne pred vianočnými sviatkami.
Tentoraz kolidoval termín s výstavou v
Šternberku a vyhodnotením sútaže LETU
ZDAR. To sa odrazilo v menšom záujme majstrov OZ vystaviť svoje holuby na výstave,
ako aj v nízkej účasti chovatel'ov na výstave
a dražbe holubov.
Tí chovatelia, ktorí sa tohto podujatia
zúčastnili, myslím že neol'utovali. V komornej
atmosfére bez zhonu a tlačeníc si mohli
prezrieť
vystavované holuby, v kl'ude si podes priatel'mi a prípadne doplniť svoj chov
o holuby, kúpené na dražbe za primerané ceny.
Významnejšie bolo večerné posedenie na
chate Cukrovar, kde pán Jozef Kupčo v kruhu
svojej rodiny, priatel'ov, chovatel'ov poštových
holubov oslávil svoje 70-te narodeniny.
Zablahoželať mu neprišli len chovatelia a funkcionári z našej vlasti, ale pozdravila ho aj
delegácia Poľského zväzu chovatel'ov poštových holubov na čele s prezidentom Pavlom
Ernestom Stanselom, viceprezidentom Ing.
Marekom Heeschom a p. Mieczislawom
GwiŽdžom.
Ku gratulantom sa za redakčnú radu pripájame aj my tým, že uverejňujeme ďakovný list
ÚV SZ CHPH čestnému predsedovi SZ pánovi
Jozefovi Kupčovi.
batovať
Slovenský zväz chovatel'ov poštových holubov
Ing. Juraj Kurek, predseda,UV
Bratislava, 08. 11. 1996
Vážený pán
Kupčo,
dovoľte mi, aby som Vám pri príležitosti Vašej sedemdesiatky vo svojom mene,
ako i v mene ÚV SZ CHPH a všetkých chovateľov Slovenska úprimne zablahoželal
a poďakoval za dlhoročnú a obetavú prácu pri rozvoji chovatel"stva poštových holubov na Slovensku.
Vaše
dlhoročné
pôsobenie vo funkcii predsedu SZ CHPH, ale i vo funkciách OZ
a ZO CHPH je skutočne neobyčajným príkladom vernosti k nášmu ušľachtilému
koníčku a ukážkou obetavosti pri organizovaní chovateľského života v našej vlasti.
Váš život bol vždy bytostne spätý s chovom poštových holubov. Vaša čestnosť,
obetavosť a p racovitosf budú pre ďalšie generácie funkcionárov vždy svetlým príkladom.
Ešte raz srdečná vďaka za poctivú, záslužnú prácu v ÚV SZ CHPH a pri zvyšovani úrovne chovu poštových holubov na Slovensku. Práve Vám patrí. najväčšia
zásluha za to, že naše holuby a chovatelia dosiahli prenikavé úspechy na najvyšších
fórach.
Prajeme Vám v mene všetkých chovaterov Slovenska do ďalš/ch rokov vera zdravia, rodinnej pohody a vera radosti z (Jspechov Vašich holubov a nášho koníčka.
6
• Člen ÚV SZ
CHPH J. Buček
blahoželá p. Kupčovi - čestnému
predsedovi CHPH
• Blahoželania
- pán
Miczyslaw Gviždž.
pokračujú
• Chovatelia Š. Nižník, O. Šavara, J. Buček a
M. Petráni v priateľskej besede na
výstave majstrov
7
Pokračujeme v disku$ii,k IV. zjazdu SZ CH~H
Ladislav Kerekes
sa uzniesli, že sa nebudú počítať spoločné
výsledky OZ , nakol'ko oni nedajú svoje
holuby k dispozícii na spoločné vyhodnotenie. Pripadalo mi to ako zlý sen, ale
na najbližšej rozšírenej schôdzi výboru OZ
som sa presvedčil, že je to žiaľ realita.
Možnosť vyjadriť
sa vpredzjazdovej
diskusii chcem využiť na ozrejmenie ni ektorých problémov, ktoré sa vyskytujú v našom OZ Rimavská Sobota práve kv ôli nejasnostiam v dokumentoch SZ CHPH ,
To, že ich počin je proti stanovám SZ
CHPH , ich nezaujímalo, vytrvalo tvrdili, že
na to majú právo. V rozhovore s predsesnaha vyhrať a byť prvý za každú cenu
dom výcvikovej komis ie RNDr. Dudzikom
neznalosť dokumentov, vydaných SZ
mi bolo povedané , že na to nemajú právo,
CHPH
že organizátorom pretekov je OZ a má
nie najšťastnejšie vypracovanie týchto právo vydať oblastné výsledky. Keď som
I napísal p, Dudzikovi v mene OZ list, aby
dokumentov zo strany SZ CH PH
benevolentný prístup SZ CHPH k svoje vyjadrenie potvrdil aj písomne ,
odpoveď som žiaľ nedostal.
riešeniu vzniknutých problémov,
Príčiny nezhôd v rámci OZ vidím v
nasledujúcich skutočnostiach:
-
O
čo
Na schôdzi predsedov OZ v Žiline, kde
tento problém bol tlmočený predsedom
nášho OZ, dostal odpoveď , nie však písomnú ako žiadal, ale ústnu v tom znení,
že je potrebné postupova! podľa stanov
SZ CHPH .
vlastne ide?
V roku 1995, jedna z dvoch najsilnejších organizácií v rámci OZ CHPH
Rimavská Sobota, ZO Tornaľa , prišla s
návrhom vytvoriť v rámci OZ dve pretekové pásma, Dôvodom bolo veľké rozpätie
kilometrov medzi ZO, To by som aj chápal,
keby s k u t očné rozdelenie tomu aj
n asvedčovalo. Lenže okrem ZO Tornaľa,
R ožňava a Plešivec, ktoré majú najväč­
šiu vzdialenosť zo súčasných vypúšťacích
miest , presvedčili aj ZO Klenovec, aby sa
pripojila k ich pásmu. ZO Klenovec z ôsmich ZO v rámci OZ má druhé najkratšie
vzdialenosti zo súčasných vypúšťacích
miesI. Je zrejmé, že pásmo nevzniklo na
vzdialenostn o:n princípe, ale z dôvodu
neochoty s úťažiť so silnejšou konkurenciou.
VS Tornaľa nezasielalo v tomto roku
ž i adnu pretekovú dokumentáciu výcvikárovi OZ, všetko si urobili sami , nakoľko
vraj majú vlastného výcvikára.
Neviem podl'a akých stanov postupujú
a preto som zvedavý, ako bude postupovať SZ CHPH, či im pretekové výsledky
uzná.
Na týchto problémoch som Vám chcel
ilustrovaf ne dokonalosť stanov i ostatných
dokumentov, ako aj alibistický prístup SZ
CH PH k problémom.
Podľa mňa, dokumenty SZ CH PH by
mali byť formulované jasne, aby si ich
nemohol každý vysvetľovať po svojom. Je
potrebné presne určiť právomoci SZ , OZ,
ZO, VS i klubov. Prílišná demokracia,
ktorá panuje vo všetkých štruktúrach SZ
CHPH, môže veľmi ľahko prerásť v anarchiu. Funkciu vo výbore SZ CHPH by
mal prijať len ten chovateľ, ktorý má na to
V roku 1995 boli vydané výsledky
zvlášť za pásma, ale aj spoločné výsledky za celé OZ, čo je správne a rozumné.
Prišiel však rok 1996, Ako tajomník OZ
som obdržal zápisnicu zo zasadnutia
horeuvedených štyroch ZO, kde uvádzajú, že vytvorili VS Tornaľa a bol zvolený
päť-členný výbor a štvor-členná RK, Ďale;
8
odborné predpoklady , je charakterný , fundovaný , má na to čas a túto prácu neberie
ako z áťaž .
Na záver ešte pár pripomienok k
sekretárovi SZ C HP H. O bsadenie
sekretára SZ CH PH nechovaterom bolo
vermi nešťastné riešenie. Napriek tomu ,
že p. Sýkora sa snaží, nevie riešif vzn iknuté problémy , s ktorými sa na se kretariát obracajú OZ alebo chovatelia . Informovanosť OZ je čím ďalej menšia.
V
treťom čísle
IUb boli uverejnené pvredzjazdové úvahy.
Stotož ň ujem sa s p. Savarom , čo sa týka
odloženia zjazdu . Predsa zjazd sa nedá
perfektne pripraviť za jeden mesiac , zjazdom sme mali ž i ť cel ý rok . Návrhy p.
Dudzika sú vermi zaujímavé , a myslím si,
že sú vermi dobré a potrebné .
I
I
Ak som mOjím príspevkom niekoho urazil , prosím o prepá če nie , nebolo to mojím
úmysl om. Snažil som sa len pou k áz a ť na
problémy , ktoré nás trápia a ktoré by IV.
zjazd SZ CHPH mal riešiť.
spravodaja Poštový ho-
Anton Nekovanec
výstižné slová, ktoré ukazujú, kam sa náš
šport uberá a nemal by.
V spravodaji by sa mali viac Objavovať
informácie o zaletených holuboch . K tomu
nabádam celú chovatel'skú rodinu. Je
potrebné sa zamyslieť nad t ým, že stratiť
sa môže poč as preteku aj kvalitný holub
kvôli zdravotným ťaž kostiam alebo vy čer­
paniu . Slovenský zväz by mal poži ad ať o
väčšiu spoluprácu s ČZ CH PH v nahlasovaní zaletených holubov, nakoľko sa
z účastň ujeme pretekov zo západného
smeru, či už z Čiech alebo SA N. Nechce
sa mi veriť, že zaletené holuby si vol'ne lietajú a nechcú sa vrátiť na pôv0dný holubník, kde ho beznádejne čaká chovate!'. A
medzi nimi sú často aj štvor či päťro č n é
holuby. ktoré niečo v minulosti už dosiahli.
V spravodaji poštový hol ub žiadate
prip o mienky a návrhy. Ako
pravidelný čitater hodnotím tento spravodaj
na dobrej úrovni.
čita te ľ ovo
Prikláňam sa k názoru, aby však vychádzal mesačne alebo aspo ň dvojmesa č ne.
V tomto spravodaji by sa mali objavovať
články slovenských chovaterov z radu star·
ších a skúsenej ších holubárov. Nie sme
horší ako chovatelia na západe a p re čo by
sme mali p ropagovať hol uby, dovezené iba
od nich za vel'ké peniaze.
Nechcem h o dn otiť niektorých chovatel'ov
a ich vel'kochovy, no nedá mi, aby som na
tento fakt nereagoval. Nesúhlasím s teóriou odchovu 100 i viac kusov mláďat za
chovnú sezónu a ich triedenie na 40% i
menej. Je to po fina nčnej stránke náročné
a hlavne n esc h opnos ť odchovať kvalitný
materiál a spo l i eh ať sa iba na náhodu, že
sa niečo ujme. Myslím si preto, že by bolo
správne , aby pri ce lkovom vy hodn otení
majstra OZ sa počítalo percento umiestnených holubov z p o čt u nasadených na
preteky. Je predsa rozdiel nasadiť na pretek 60 ks a umiestnit 15 ks, ako n a s adiť 20
ku sov a umiestni! 10 ks. Snáď si to všimne
každý chovate!', aký je v tom rozdiel.
Ako pripomi enku do predzjazdovej disku si e uvádzam, aby vo vrcholnom orgáne
SZ CHPH bol i zástupcovia z každého OZ,
čo by p rispel o k lepšej inform ovanosti
chovaterov .
Zá rove ň by som požiadal o pravdivé vysvetle nie dôvodov, pre č o niektoré OZ mali
povolenie li etať z CR lako napr. I<ysucká
Nové Mesto a mesto Žilina/a niektoré túto
m ožn osť nemali. Myslím si, že karanténa v
ČR platila pre všetky OZ na Slovensk J, alebo nie?
Prikl áňam sa k úvahe p. Ata loviča , že
nie je možné pripust iť teóriu "oo. my na to
máme a kto nemá, nech nechová". Sú to
Blrži sa Slovenská výstava poštových holubov , k jej dob ré mu priebeh u a vysokej
úrovni prajem veľa zdaru.
9
Memoriál Pavla Hulana
V druhom čísle Informačného spravodaja Poštový holub sme pod týmto názvom vypísali
o ESO SLOVENSKA 1996. Do súťaže sa započítali holubovi - holubici body /koeficienty/
zo šiestich pretekov nad 300 km za rok 1996. Body - koeficienty sa vypočítali podľa vzorca
súťaž
počet
nasadených holubov + 1 - umiestnenie holuba
x 100
počet
nasadených holubov
Prvých desať holubov bude vystavených na Slovenskej výstave poštových holubov v
Senici, získajú diplom a víťaz cenu za 1.000.- Sk
Poradie:
1. Štefan ŠTEFANČíK
2. Ing. František Gaško
3. Ing. František Gaško
4. Ing. Alexander Fiala
5. Vladimír Beňák
6. Ing. Miroslav Vidhold
7. Ing. František Gaško
8. Vladimír Sudor
9. Milan Graus
10. Ing. František Gaško
93-810-3466
94-14-00808
93-S14-98
93-S9-1428
93-S02-3506
92-S-33108
94-14-0222
94-14-09027
93-S 10-4326
95-14-0100
597,778
597,766
596,673
596,540
596,507
595,738
594,687
594,608
594,425
594,020
Vyhodnotenie sútaže .SUPERDRUZSTVO 1996
Do súťaže mohol chovater po zaplatení 50.- Sk prihlásiť družstvo zložené z desiatich holubov. Holuby v súťažnej sezóne museli spolu získať 50 koeficientov, pričom 10 malo byť v
pretekoch nad 500 km .
O náročnosti súťaže svedčí fakt, že podmienky splnili traja chovatelia, č iže tri družstvá .
Výsledky sútaže :
1. Ing. Miroslav VIDHOLD
2. Lukáš a Ing.Peter Chytil
3. František Záchenský
Banská Bystrica
Senica
Banská Bystrica
Víťazom
večierku
549,457
1.219,32
3.030,1 4
blahoželáme a oznamujeme im, že ocenenia im budú odovzdané na
na Slovenskej výstave poštových holubov v Senici.
10
spoločenskom
To bola oslava
Pozvánka na oslavy 70. výročia chovu poštových holubov v Nowym Saczu ma potešila a
zároveň vyvolala určité predstavy i asociácie,
odvodené z účasti na podobných oslavách a
zasadnutiach u nás doma na Slovensku.
To, čoho som bol svedkom a účastníkom
počas troch dní, prekonalo všetky moje
očakávania. Utvrdilo ma v tom, že i akcie
chovatel'ov poštových holubov sa dajú
zorganizovať na vysokej spoločenskej úrovni.
S priebehom osláv i celkovou atmosférou by
som vás chcel stručne oboznámiť.
Po značnom zdržaní ešte na našej strane
hraníc, sme do rekreačného zariadenia ZNTK
v Cieniawie došli v piatok okolo 21.00 hod.
Privítal nás hlavný organizátor osláv pín Mieczyslaw Gwizdž, ktorý nás pri večeri predstavil
a zoznámil s ostatnými pozvanými hosťami. Po
neformálnych rozhovoroch sme sa ubytovali,
aby sme si mohli odpočinúť, nakol'ko oficiálne
oslavy nás čakali až na druhý deň .
Zobudili sme sa do smutného, dáždivého
rána, ktoré pridávalo vrásky organizátorom
podujatia. Po raňajkách sme si za hodinu prešli mestečko, aby sme na pravé poludnie boli v
kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý
sa zaplnil chovateľmi poštových holubov, ich
rodinnými príslušníkmi a účastníkmi osláv.
Všetci chceli byť svedkami posvätenia novej
štandardy - zástavy chovatef'ov poštových holubov v Nowym Saczu. Právo niesť štandardy mali
najzaslúžilejší chovatelia a sv. omšu koncele-
•••
brovali aj kňazi - chovatelia poštových holubov
Štefan Tokarz a Jozef Slaby, ktorý mal
pripravenú peknú a poučnú kázeň o sv. Františkovi, patrónovi chovatel'ov poštových holubov.
Kňaz Mgr. Jozef Zylka porovnal /'udský život
s letom poštového holuba z preteku. Holub i
človek môžu dÔjsť do ciel'a, môžu po ceste zablúdil, stratiť cestu, ale i zahynúť. Často sa i ten
zblúdený pOkúsi znovu o návrat a nájde cestu
k svojmu ciel'u.
• V kostole pred vysvätením štandardy.
Po vysvätení štandardy sivovlasým jezuitom
Wladislavom August yn kom a ukončení sv.
omše, sa k chovateľom prihovoril vdp. Štefan
Tokar. Položil si otázku, načo je chovatel'om
poštových holubov štandarda, aký má zmysel
jej posvätenie. Vysvetlil to tak, že štandarda má
ŕ zaslúžili chovatelia Noweho Saczu vstupujú do kostola.
11
byť pre človeka - chovatel'a poštových holubov
orientáciou, svetlom, ktoré je možno prirov nať
k materském u holubníku našich holubov.
Člov k musí mať pre svoju činnos! či prácu
pevný bod, podľa ktorého sa orientuje, ktorému podriad'uje svoju činnosť, ktorým sa v živote riadi, podľa neho koná a utvára si vzfah ku
svojmu okoliu i k iným ľuďom .
To, čo chceme od našich holubov - aby sa
priamou cestou vracali na svoj holubník, to by sme
sa mali naučiť aj my, chovatelia. Hľadať cestu k
úspechu, k vynikajúcim výsledkom len v priamej,
čestnej a svedomitej chovatel'skej práci.
Po tejto ver kej slávnosti sa kolóna áut, účast­
níkovosláv, sprevádzaná policaj ným rádiovozmi so zapnutými svetlami prepravila cez mesto
naspäť na Cieniawu .
Na parkovisku nás už čakala goralská muzika, ktorá nás sprevádzala k ohniskám s ražňami ,
na ktorých boli pripravené opečené barany a
tel'atá. Nechýbal ani dostatok tekutého občerstve ­
nia k lepšiemu stráveniu ponúknutých špecialít.
Ve če r p okra čova li oslavy banketom, na
ktorom sa z účastnilo viac ako 200 hostí. O zábavu sa starali dve kapely - I'udová hudba z Na·
wojovej a krakovská skupi na "Andrusy". H'ovorené slovo obstarávali novinár Leszek Mazan a pán Miecys law Gwiždž.
Na ba nkete boli prítom ní najvyšší predstavitel ia p orskéh o zväz u chovateľov poštových holubov - prezi dent Pawel Ern est Stens l, viceprezident Ing. Mgr. M rek Heesch a
ďa lší predstavitelia zväzu a zástupcovia jednotlivých oblastí. Prítomní boli aj politickí predstavitel ia mesta, regiónu ako i poslanec SeJmu RP p. Kazimierz Sas, ďa l ej významní pred stavitelia regiónu , ktorf sa podiel'ali na sponzorovaní podujatia a prispeli do vermi boha tej
tombo ly. Akcie sa zúča stn ili poprední chovate lia z Nemecka a skupina chovateľov zo Slovenska .
• Prezident poJ'ského zväzu chovaterov opoštových holubov P. E. Stensei a pán M.
Gwiždž uprostred slovenských cho vateľov pri rozlúčke v Cieniawe.
12
Tridsaťminútové šoty z osláv odvysielali dve
televízne a viacero rozhlasových staníc.
Počas banketu boli odovzdané ocenenia popredným funkcionárom Pol'ského zväzu, najúspešnejším chovatel'om v regi onálnyc h
súťažiach za rok 1996.
Ocenená bola aj dobrá spolupráca medzi
Pol'ským zväzom a SZ CHPH. Za slovenských chovateľov a zv äz som pozdravil prítomných hostí a do ďalších ro kov som pol'ským
chovatel'om poprial veľa pek nýc h chovatel'ských a športových úspechov.
Celý večer mal vysoko humánny ciel' pomôc! zdravotn e postihnutým deťom. Na
fond pomoci týmto deťom bol venova ný
výťažok z tomboly /Iístok v prepočte stál 120.Skl a dražby poštových holubov, ktoré venovali zah ran iční hostia.
Na dražbe sa zú častnili nielen chovatelia, ale aj prítomn í podni katelia, ktorí dvihl i
ceny ho lu bov do výšok, pre nás
nepochopitel'ných. V rozhov ore to vysvetlil
jeden podnikate l', ktorý za holuba zaplatil 7
miliónov starých zlotých . Holuba venuje
priatel'ovi, ale peniaze pom'ôžu deťom . Jeho
vysvetlenie sa stretlo s vel'kými sympatiami u
prítomných chovate ľ ov i nechovatel'ov .
Medzi účastníkmi osláv sa urobila aj zbier-·
ka, kto rá vyniesla 30 miliónov starých zlotých .
Tiež túto čiastku prevzala riaditel'ka nadácie na
pomoc postihnutým deťom - Dr. Emilia Zurek.
Dobrá nálada, zábava , rozhovory
pokračovali až do skorého rána. V nedel'u bol
pre p ozvaných hostí priprav ený výlet do
kúpelov Krynica a okolia. Po návrate nasledoval
obed s množstvom prípitkov a blah oželaní.
Po rozlúčke sme sa vybrali na cestu domov
a odnášali si n ezab ud n uteľné spomienky na
vydarené chovate ľské stretnutie.
Záverom chcem i touto cestou poďakovať
hlavnému organizátorovi podujatia pánovi Mieczyslawovi Gwiždžovi za pozvanie a zaž e lať
jemu, ale aj všetkým chovatel'om v Porskej republike v novom roku veľa zdraVia a radosti z
chovu poštových holubov.
RNDr. Daniel Dudzik
SE.N SKUTOČNOSŤOU
Dňa 16. novembra 1997 bol založený za účasti predstviteľov Rakúska, Maďar­
ska, Polska, Česka a Slovenska STREDOEURÓPSKY MARATÓN CLUB
• Účastnici historického jednania
13
OOSTENDE,STEENBERGEN
Medzinárodné stredoeurópske maratqn preteky .
StredoéurópsQ pohár. družstiev
Poriadate" :
organizačn ý
výbor na
čele
s p. Vitezoslavom Máchom
Termíny: 11.07.1997 - Oostende, 01. 08.1 997 - Steenbergen
Účasť: preteku sa môžu zú častn if na základe prihlášky chovateli a z Č E SK EJ
REPUBLIKY, POLSKA, MAĎA R SKA , RAKÚSKA a SLOVENSKA,
ktorých vzdialenosť z Oostende dosahuje minimálne 900 km .
Kategórie: a! JEDNOTLIVC1 10tvorená súťaž bez rozdielu poh lavia!
bi HOLUBICE
•
cl SÉRIA 3 NAJRÝCHLEJšíCH HOLUBOV Isúčet umiestnení,
pri rovnosti s ú čet rýchlostíl
dl STREDOEURÓPSKY POHÁR Ikoeficienty získavajú
chovatel"ovi prvé dva holuby z každého pretekul
Podmienky: pre nasadzovan ie a konštatovan ie holubov platí pretekový
poriadok účastn íckych krajín.
Účastnícky poplatok: 1.- DM za chovatel'a Ipri neobmedzenom pocte
nasadených holubovi
Počet
nasadených PH : neobmedzený
Prihlášky: OZ CHPH zašlú prihlášky na jednotlivé pretekyna sekretariát SZ
CHPH do 20. MARCA 1997.
Propozície: podrobné propozície budú vydané v Inform ačnom spravodaji
POŠTOVÝ HOLUB číslo 1/9 7 .
Koordinačná
komisia pre Slovensko:
Atalovič , Pinčá k ,
LETU ZDAR
14
Dudzik
MEGEUAl\I
prístroj na zameriavanie súradníc na Slovensku
An1 Nmo
Ohp'ay
CU K.,.
<G1I'~ t.., lI'IeItto .... ~
pI)JI-Up l'lWrotJ ..... 1haul
~"',,"«1OU
MNUKey
'Mtt1ukt')' A(."i6 11\f:
GPS 2000 MM Mcn.<..J
8.attery
COVH
Bntol)'
Cover~."",
(bo lh 9dK)
Na
základe
pož i adav i ek
chovatel'ov na zasadnutí ÚV SZ CHPH
rozšíreného o predsedov OZ CHPH v
Žiline. bol v novembri 1996 zakúpený
a dovezený satelitný zameriava č
súradn íc MEGELLAN .
ÚV rozhodol , že do pretekovej
sezóny je potrebné premeral súradnice holubníkov všetkých organi zovaných chovatel'ov. Chovateľovi
bude vydaný preukaz člena SZ CHPH,
kde bude mal zapísané súradnice holubníka. Zároveň sa vytvorí databáza
chovatel'ov a súradníc holubníkov.
Od roku 1998 sa budú môcf automaticky na základe pretekového plánu
vydať
poriadatel'ovi
preteku
vzdialenosti z vypúšfacieho miesta.
Harmonogram kontroly súradníc :
Termín
OZ CHPH
14.12. - 17. 12.
18 .12. - 10. 01 .
10.01. - 31. 0 1.
01. 02. - 21 . 02.
22. 02. - 14. 03.
14. 03 . - 04. 04.
05. 04 . - 18. 04.
19.04. - 02. 05.
03.05. - 16. 05 .
17. 05. - 31. 05.
Poprad
Žilina, Terchova, Kys. N. Mesto, Čadca
Tre nčín, Považská Bystrica
Bratislava, Trnava, Senica
Komárno, Nové Zámky, Levice, Šurany
Nitra, Prievidza, Ban. Bystrica
Ružomberok, Martin, Lipt. Mikuláš
Sp. Nová Ves, Rimavská Sobota
Prešov, Bardejov, Sabinov
Košice, Michalovce
Garant
Každý garant prevezme návod na obsl uhu zam eriavača v
harmonogram preme rania súradníc.
OZ CHPH zabezpečia komisiu, ktorá zameranie vykoná.
Dudzik
B uček
Atalovič
Atalovič
Priškin
Kurek
Dudzik
Blahovský
Dudzik
Blahovský
slovenčine
a vypracuje
RNDr. Daniel Dudzik
15
PRETEKOVÁ SEZÓNA 1996 VO VÝSLEDKOCH
8. U rbančok Pavol
9. Mák Štefan
10. Vargic Milan
Oblastné združenie CHPH
RIMAVSKÁ SOBOTA
Krátke trate
Majstrovstvo Ol CHPH Rimavská Sobota
1. URBAN ČOK Štefan
2. Vargic František
3. Czene Jozef
4. Kerekeš Ladislav
5. Urbančok Peter
6. Balogh Rudoll sl.
7. Mede Zoltán
8. Urbančok Pavol
9. Mák Štefan
10. Czernok Ladislav
11. Vargic Milan
12. Č ik-Feješ Arpád
13. Vitályos František
14. Bodor Eugen sl.
15. Koronei Alexander
16. Gutmayer + Végh
17. Šága Tibor
18. Sekeráš JOlef
19. Han a Milan
20. Fajd Štefan
21. Futo Ferdinand
22 . Kanka Dušan
23. Magic Dušan
24. Forgáč Vladimir
25. Boroš Július
1. URBANČOK Šlefan
2. Kerekéš Ladislav
3. Balogh Rudoll sL
4. Vitályos Franti šek
5. Vargie Milan
6. Czene Jozef
7. Vargic Franti šek
8. Csernok Ladislav
9. Čík-Fej eš Arpád
10. Mák Štelan
2815
2804
2735
2535
2512
2486
2466
2458
2430
2217
2127
2118
2039
1830
1813
171 8
1604
1550
982
904
84 3
788
780
763
636
Majstrovstvo Ol CHPH Komárno
1. ÓVÁRY Anl on
2. Kocsis Ludovít
3. Metár Franlišek
4. HolderJk Ondrej
5. Gärôzdäs Ludovít
6. Bese Gergety
7. Kiszel Matej
8. Forgács Ján
9. Bugyi Štefan
10. Mokran M tej
11. Zajos Gabriel
12. Gvoth Ondrej
13. Németh Jozef
14. Kiss Jozef
15. Szombalhy Ladislav
16. Mezei Július
17. Gacsal Dezider
18. Kánai Fra nti šek
19. Matlák Ján
20. Priškln Ján
1154
84 6
765
699
650
63 7
613
596
565
486
7 Vary Ir.
Fíanllš"~
4608
4557
4346
4235
4021
4017
3821
3761
3602
3489
3479
3407
3385
3276
3271
3252
3211
3143
3115
3027
Oblastné združen CHPH
.
KOŠICE '
Stredné trate
1. C7FNE Jozef
2 Mede Zotlán
3. Čfkfeje š AI IJád
~ Kelf~kéš ladislav
5. Urbaneok I'e er
Ulbančo~ Štp.fan
1658
1614
1592
1576
1526
1516
1466
1434
1424
1388
ObJastné zdruienie CHP'H
KOMÁRNO
Dlhé trate
1. MEDE Zotlán
2. Vargic František
3 Urbančok Pavol
4. Urb a n čok Pete r
5. Urba néok Štefan
6. Czene Jozef
7. Mál< Štelan
8. Gutmayer ~Vég~1
9. Šága Tibor
IO. Balogh Rudolf st
4f1
429
417
582
Majstrovstvo Ol CHPH Košice
558
558
1. JUHÁS ,Jozel
2 Plesko DuSan
3 Moskál JOlEI
4. Ing. Grlza Tibor
54!)
525
'iO
4.
5 Kmr,c ,Ian
16
3341
3274
3206
31Ci9
31G7
6. Popik Vojiech
l. Bodonský Jaroslav
8. ThDr.Pelrík JlJIaj
9. BernálOndrej
10. Krupa Bohumil
11 . Palko Jozel
12 Tolh Ján
13. Sedlák Rudolf
14. PhDr. Ninčák Marlin
15. K ovač ik Jozef
16. Roba Slanislav
l l. KaCmá r Ondrej
18. Grega Juraj
19. Dulovič Ladislav
20. Šeňo Ladislav
9. Klapac Jan
10. Novak Andrej
11 . Spirko Jan
12. Kosiar Ivan Ing.
13. Kolvan Vladimir
14. Rodak Ivo
15. Didik Jan
16. Blanar Mikulas
17. Elias Slanislav Ing.
18. Juhas Frantisek
19. Badanic Peler
20. Malas MIChal
3061
3014
29/0
2897
2842
2797
2694
2612
257 1
2463
2410
2319
2268
2236
2236
3186
3126
3047
3035
2936
2867
2682
259 4
2526
2479
2423
24 17
~
Oblastné združenie CH PH
PRIEVIDZA
1-
Oblastné združenie CH PH
PREéov
Majstrovstvo Ol CHPH Prievidza
1. MOKRÝ Ján Ing.
2. Sobola A+V
3. Pavl fk Pavol
4. Púčik Marian
5. Miklánek Jaroslav
6. Mališ Jozef
l. Mlchalfk Michal
8. Abrahám Ján
9. Demko Jozef
10. Kováč Mikuláš
11. Šovč fk Ján
12. Mališ Vladimfr
13. Keše lák-Šemelka
14. Gulka Jaroslav
15. Kohúl Milan
16. Majer Vojiech
17. Kováč+Štelfk
18. Bilický Jozel
19. KoSia Milan
20. Púchovský Anlon
Majstrovstvo OZ CHPH Prešov
1. NI ŽNíK Šlefan
2. Kropuch Barlolomej
3. Brezina Marian
4. Hulvej Vladimír
5. Dillrich Marian
6. K r ajňak Anlon
l. Halčá k Franlišek
8. Vojlko Milan+Valenl
9 Bel)a Jozef
10. Jusko Anton
11. Sed lák Eugen
12. Slaninka Miroslav
13. Benko Ján
14. Pončák Milan
15. Bašisla Vladislav Ing.
16. Baláž Emil
17. Mihalik Alexander st.
18. S la nk ovič Franlišek
19. Uli čný Pavol
20. Mihalik Alexander ml.
3486
3270
311 5
3093
2972
2833
2806
2657
2640
2356
2345
23 10
2304
2244
2193
2160
2135
2088
2074
2070
Dlhé trate
1. MOKRÝ Ján Ing
2. Sobola A+V
3. Demko Jozef
4. Mališ Jozel
5. Pú čik Marián
6. Mališ Vladimfr
7. Abrahám Ján
8 Michalík Michal
9 Pavlík Pavol
10. Púchovský Anlon
Oblastné zdrUženie CHPH
BARDE"OV
MaJstrovstvo Ol CHPH BardeJov
1. FlLARSKY SIeIan
2. Bednar Jozel sL
3. Novicky Jaroslav
4. Havrila Ján
5. Basko Richard
6. Kurilec Ivan Ing.
7. Danko Jozel
8. Zakarovsky Frantisek
4003
3678
3321
3083
3051
2814
2756
2654
2649
2593
2542
2508
2468
2368
2284
2272
2218
2154
215 4
2084
4964
4085
3953
3883
3595
3491
3408
3253
1815
1287
1245
1198
1167
1111
946
940
928
912
Krátke trate
1. SOBOTA A+V
2. Pavlík Pavol
3. Mokrý Ján Ing.
4. Miklánek Jaroslav
17
2033
1964
1845
1808
-
5. Mališ Jozef
6. Šovčík Jan
7. Abrahiim Jan
8 Bifický Jozef
9. Michalík Michal
10. Ivanec I+J
-
1484
1462
1449
1420
1409
1406
Dlhé trate
1. LESNICKÝ Jozel
2. Vernarský Vlad .
3. Štieber +Bilek
4. Gbur+Dzimko
5. PokJemba Slan.
6. Kečka Štelan
l. Petrovský
8. Broško Dušan
9. Poklemba Jozel
10. Kováč+Medvec
Oblastné 2;dru~enie CHPH
SPiŠSKÁ NOVÁ VES
Majstrovstvo OZ CHPH Sp. Nová Ves
1. LESNI CKÝ Jozef
2. Vernarský Vlad.
3. Šlieber+Bilek
4. Vantroba Martin
5. Blahovský Milan
6. Broško Dušan
l. Hrušovský Fran!.
8. Šuster Emil
9. Poklemba Stan.
10. Ondrejčik Emil
11. Kovač+Medvec
12. Gbur+Dzimko
13. Straka Vlad.
14. Čech Fran!. ml.
15. Dianovský lviarian
16. Kečka Štefan
ll. Kalafut Juraj
, 18. Poklemba Jozef
19. Lisoň Štefan
20. Čech Franl sl.
5091
4567
4184
3865
3625
3475
3408
3381
3329
3307
3283
3268
3089
3030
2988
2915
2683
2631
2595
2521
Oblastné združenie CHPH
TOPOtČANY
Majstrovstvo OZ CHPH
3205
3147
3077
3056
3036
3025
2883
2752
2675
2666
6100
5838
5312
5238
5060
4596
4580
4572
4084
4074
4048
3986
3916
3846
3690
3668
3560
3546
3502
3412
Krátke trate
l. ANT AL Pavol
2. Gogora+Baláž
3. Sliepka Eduard
4. Stručka P sl.+ml.
5. Dvonč M+V
6. Guni š M+L
7. Halač Rudolf
8. Manduch1Kolárik
9. Mal ejovi č Ladislav
10 Barborka Jozef
Stredné trate
1. VANTROBA Marlin
2. Lesnický Jozef
3. Vernarský Vlad.
4. Hrusovský Fran!.
5. Poklem ba Stdn.
6. Ond rejčfk Emil
7. BtJ hovský Milan
8. Štteber. Bilck
9. Čech Frant. ml.
10. Susler Emil
Topoľčany
1. 'viAN DUCH -KOLÁRIK
2. Antal Pavol
3. Gogora+Baláž
4. Sliepka Eduard
5. Dvonč M+V
6 Haláč Rudolf
7. Slručka P sl. +m!.
8. Mate j ov ič Ladislav
9. Kotárik Ján
10. Guniš M+L
11 . MI:ltko J+P
12. Stieranka Ján
n Švec J+V
14. Barborka Jozef
15. Mahdalík V+P
16. Pernička Tibor
17. Macho Rudolf
18. Ondrej Vladimír
19. Kolíbka Lubomír
20. Bil ík Pavol
Krátke trate
1. LESNICKÝ Jozel
2. Vantroba Marlin
3. Hrušovský FranI.
4. Straka Vlad.
5. Stieber +Bilek
6. BI hovský Milan
l. Šuster Emil
8. Ondrejčík Emil
9. Kovát+Medvec
10. Vernarský Vlad.
1638
1586
1148
868
742
690
676
656
634
608
2129
1767
1677
1650
1593
1577
151 7
3806
3462
3440
3428
3416
3212
3062
3060
3060
2984
Stredné lIate
lsn2
l. ANTAL Pavol
2. Manduch1Kolárik
3. SIIeranka Ján
1440
1431
18
1950
1868
1860
4. Matejovit Ladislav
5. Ko l ~r i k J~n
6. Sliepka Eduard
7. Go go ra+Bal~ž
8. Dvonč M+V
9. Struhár Eduard
10. Lysičan Jozcl
1678
1668
1662
1504
1500
1458
1378
17. Rolin Marian
18. Durovec Stanislav
19. Mikulcik J+Veres L.
20. latko Lubos
~
Oblastné uruženie CHPH
RUŽOMBEROK
Dlhé trate
1. MANDUCH+KOLÁRIK
2. Halač Rudolf
3. Pernička Tibor
4. Grzn~r Marian
5. Gopgora+Bal~ž
6. Ondrej Vladimír
7. Stieranka J~n
8. Bilik Pavol
9. Šimko Dušan
10. Dvonč Mi V
Majstrovstvo Ol CH PH Ružomberok
1896
1400
1308
1112
1068
1064
1028
1028
972
896
1. VAJlER Vlad . Ing.
2. Bernol~k Štelan
3. Švidro~ Jaroslav
4. Druska+Razga
5. Kabelík lubom Ir
6. Zubaj Viktor
7. C igaň~k Miroslav
8. Kozlík Ondrej Dr
9. Pytliček Ludovft
10. Šlevonka Jaroslav
11. Grjdoš Jozef
12. l~borský Milan
13. Izsof Franl. Dr.
14. Cvacho Rudoll
15. Brnoliak František
16. Bodorík Peter
17. Maták Pavol
18. Pleško Štefan
19. Knapčik Anton
20. Oman J~n
Pásmo· I.
1. MANDUCH+KOLÁRIK
2. Matej ov i č Ladis lav
3.
Kol~rik J~n
4. Stieranka Ján
5. Ondrej Vlad imir
6620
5074
471 8
4716
41 04
Pásmo· II.
1. ANTAL Pavol
2. Gogora+Bal~
3. Sliepka Eduard
4. Dvonč M+V
5. Haláč Rudolf
5728
5262
5128
4832
4600
5229
4979
4810
4770
4570
4491
411 9
3861
3724
3674
3373
3353
3025
3022
2847
2771
2731
2726
2694
2581
Dlhé trate
-
l. DRUSKA+RAlGA
2. Pleško Štefan
3. CigaMk Miroslav
4. Kabelfk lubomír
5. Vajzer Vlad. Ing.
6. Bodorfk Peter
7. Bernol~k Štefan
8. Švid ro ň Jaroslav
9. Izsof Franl. Dr
10. Gejdoš Jozef
Oblastné združenia CHPH
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Majstrovstvo Ol CHPH Považská Bystrica
l. lACKO M.+lBIN J
2. Michalík M.+Mikus J
3. Brzy Jozef
4. Remsik Ladislav
5. Michalek Juraj
6. Dubovsky Jaroslav
7. Novak P.+Franko J
8. Jarosinec Ivan
9. ligo Stanislav
10. Sivak J+Kvasnica M.
11 . Mahut+Briestenský
12. Kostat Jaroslav st.
13. Bednar L.+Balaz L.
14. Kres V.+Haluska L.
15. liacek Milan+Marian
16. Horemuz J+Palieskova l .
2462
2376
2331
2309
4144
39 16
3720
3699
3529
3428
341 7
3403
3388
3366
3295
3059
3008
2779
2774
2489
981
943
91 1
887
815
771
700
670
661
648
Stredné trate
1. BERNOLÁK Štefan
2. Švidroň Jaroslav
3. Kabelík Lubom lr
4. Vajzer Vlad. Ing.
5. Druska+Razga
6. C igaňak Miroslav
7. Brnoliak Franl.
8. lubaj Viktor
9. l~borský Milan
10. Gejdoš Jozef
19
2401
1997
1972
1828
1827
1494
1409
1390
1262
1260
4. Dobak Vladimir
5. Oslrolucky Pavel
6. Dobrala Ondrej
7. Fasko Emil ml.
8. Fega Ján
9. Zachensky Franlišek
10. Spilola Ondrej
Krátke trate
1. KOZLíK Ondrej Dr.
2. Vajzer Vlad . Ing.
3. Zubaj Viklor
4. Švidroň Jaroslav
5. Števonka Jaroslav
6. Pytl i če k Ludovíl
7. Druska+Razga
8. Bernolák Štefan
9. Mäsiar Pavol
10. Cigaňak Miroslav
2690
2586
2503
2143
2044
1971
1962
1678
1793
1714
Dlhé trate
1. Ing. VIDHOLD Miroslav
2. Figa Jaroslav
3. Malatine-Vilhan
4. Fasko Emil ml.
5. Dobak Vladimir
6. Vigas Ondrej
7. Fega Ján
8. Trebu la Pavel
9. Slehl.+Malaline
10. Oslrolucky Pavel
Oblastné zdrulenie CH PH
BANSKÁ BYSTRlCA
Majstrovstvo OZ CHPH Banská Bystrica
1. Ing. Miroslav VIDHOLD
2. Emil Fasko ml.
3. Vladimir Dobak
4. Jan Fega
5. Pavel OsrOluCky
6. Ondrej Vigas
7. Malaline-Vilhan
8. Franlišek Zachensky
9. Jaroslav Figa
10. Milan Sedliak
11. Pavel Trebula
12. Slabey+Machnic
13. Ondrej Dobrala
14. Slehl.+Malaline
15. Ing Jan Bracrra
16. Slefan Chrtiansky
17. Jan Kamensky
18. Marian Terek
19. Juraj Selecky
20. Siena P sl.+ml.
6094
4122
3938
3748
3614
3564
3260
3204
3202
3120
2932
2916
2798
2664
2506
2492
2422
2160
2046
2026
NITRA
Majstrovstvo OZ CHPH Illtra
1. BECKA Jan
2. Komar RudoU
3. Graus Milan
4. Tonkovic Jozel
5. Ing. Kurek Juraj
6. Skvarka Viliam
7. Konig Peler
6. Chren J+P
9. Sletancik Stefan
10. Hecko M.+Vida J.
11. Tasary Pavol
12. Homola Jan
13 Navralil Franlisek
14. Krpala Milan
15. Chren Alojz
16. Zabusek Jan
17. Palak+Misak
18. Komzik Anton
19. Holec L+P
20. Predmesky Milan
1308
1292
1204
1124
1100
1008
1008
968
960
904
5884
5828
5790
5598
5406
5250
52 10
5158
4980
4648
4220
4188
4152
4122
4088
379 2
3768
3704
3696
3224
Krátke trate
1. GRAUS Milan
2. Komar RudoU
3. Tonkovic Jozef
4. fng Kurek Juraj
5. Becka Jan
6. Chren J+P
7. Slefancik Slefan
Stredné trate
1. Ing . VIDHOLD Miroslav
2. Vigas Ondrej
3. Sedliak Milan
3658
2346
2156
2022
2022
1928
1916
1852
1756
1514
_ .
Oblastná adruženie CHI PH
Krátke trate
1. VIDHOLD Ing Miroslav
2. Slabey+Machnic
3. Fasko ml. Emil
4. Zachensky Franlisek
5. Oslrolucky Pavel
6. Chrtiansky Slefan
7. Siena P. sl.+ml.
8. Brachna Ing. Jan
9. Fega Jan
10. Dobak Vladimir
1012
1000
976
896
872
832
792
1128
1052
1028
20
44 32
4170
3962
3924
3912
3716
3694
8. Chren filo il
9. Skvarka Vil iam
10. Holec L P
Stredné trate
3582
3560
3264
l LUKÁČ Miroslav
2. Potocky Michal
3. Ing. Hajko Franlišek
4. Szalaj Alexander
5. Marušik František
Stredné trale
l . BECKA Jan
2. Komar Rudol!
3. Tonkovlc Jozel
4. Graus Milan
5. Konig Peler
6. Ing Kurek Juraj
7. Slelancik Slefan
8. Skvarka Viliam
9. Hccko M.•Vida J.
10. Chren J~ P
4594
4398
4388
4150
3968
3956
3946
3658
3646
3550
6. Ganda Tibor
7. Brezina Milan
8. Mery Šlefan
9. Molnár Ján
10. Kupča Marian
Dlhé trate
1 LIPTÁK Štefan
2. Libardi František
3. Lukáč Miroslav
4. Beder Jozef
5. Marušrk Flanlišek
6. Suchansky Michal
7. Taliga Alexander
8. Haiko Ján
Dlhé trate
l ZABUSEK Jan
2. Ing. Kurek Jurai
3. Becka Jan
4. Navratil Frantisek
5. Konig Peler
6. Skvarka Viliam
7. Hecko M.+Vida J.
8. Komzik Anlon
9. Graus Milan
10. Kubik Vladimir
1136
1056
1046
984
978
926
898
870
822
774
9. Ing. Hajko Franlišek
1-
1. ATALOVIČ Michal a Oobra
2. KováMašlik
3. Gúčik Fr. ml.
4. Bulko Jozef
5. Hološ Ján
6. Tinka Ján
7. Baran č fk Jarko
8. Bublavý Pavol
9. Bagin Jaro
10. Paslorek Jaro
3678
3276
3227
2987
2964
2895
2836
2430
2424
2382
Trenčín
5779
5698
5578
5515
4915
4753
4579
4571
4522
4480
Krátke trate
l KOVÁČ+ LAŠTIK
2. Ala l ovič Michal Dobra
3. Tinka Ján
4. Barančik Jarko
5. Bulko Jozel
6. Hološ Ján
7. Bublavý Pavol
8. Gúčik Fr. ml.
9. Haško Oliver
10. Košfál Jozef
Krátke trate
l LUKÁČ Miroslav
2. Mery Šlelan
3. Ing. Hajko Franlišek
4. POlocky Michal
5. Marušík František
6. Szalaj Alexander
7. Liplák Stefan
8. Brezma Milan
9. Molnár Ján
10. Libardi Flantišek
Oblastné zdruienie CHPH
TRENČíN
Majstrovstvo Ol CHPH
Majstrovstvo Ol CHPH Levice
2. Marušfk Franlišek
3. Liplák Šlelan
4. Ing Haiko František
5. Polocky Michal
6. Szalai Alexander
7. Mery Šlelan
8. Gonda Tibor
9. Brezina Milan
10. Molnár Ján
1175
713
674
66 7
610
604
492
464
455
447
10. Ganda Tibor
Oblastné združenie CHPH
LEVICE
1. LUKÁČ Miroslav
1666
1411
1332
1310
1304
1215
1196
1130
1108
1620
1542
1386
1386
1362
1263
1185
1095
828
822
1377
1373
1323
1276
1264
1230
1200
1185
11 38
1100
Stredné trate
1. ATALOVIČ Micha100bra
2. Bulko Jozel
21
3139
3039
1 G účik Fr. rni.
4. Haško Oliver
5. Baraneík Jarko
6. KováČ+la š lik
7. Tinka Ján
8. Babin Jaro
9. HoloS Ján
10. Minaréic Slanko
2927
2851
2702
2648
2647
2576
2460
2447
Pásmo
Poprad - Poprad-Velká· Sp. Teplica - Svit
1. RNDr. Dudzik Daniel
2. Kromka Ján
1 Lišliak Milan
4. Lištiak Benjamín
5. Kocur Franlišek
6. Jakubčák Peter
7. Kubík František
8. David Ludvig
9. Karafla Rudolf
10. Laban Jozef
11. Skokan Ján
12. Baloň Vladimír
13. Pavela Michal
14. Kubík Ján
15. Mlynár+Brija
Dlhé trate
2210
2023
1795
1707
1654
1571
1550
1529
1357
1. LEJOLLE Jozef
2. Kováč ,Lašlik
1 Ambrozay Peter
4. Matúš Viliam
5. Alalovič Michal Dobra
6. Čechvala Fr.
7. Gúčik Fr. mi.
8. Bulko Jozef
9. Kolárik ludovíl
1. DRAGA EK František
2. Moravec Peler
1 Michlík Miroslav
4. Bilovský Michal
5. Šmihula Bedfic ll
6. Kalalul Ján
7. Dlugoš Pavol
8. Gurgol Dani el
9. Vaňo Miroslav
10. Mesarél'k Milan
11. Vilga Peler
12. Kellner Vlad.
11 Habiňák Vojiech
14. Reščák Vtado
15. PIrOlek Ján
Majstrovstvo Ol CHPH Michalovce
Do majstrovstiev bolo zaradených 15 pretekov.
Majstrovstvo bolo vyhodnotené l dol etenych 7 holubov.
6098
5995
5949
5947
5720
5704
5492
5483
5316
5077
5056
4606
4587
4541
443 2
4626
3837
2739
2646
2631
2391
2188
2179
2156
2041
1506
1305
965
912
891
Pásmo
Sp. Belá· Slov. Ves - St.
1 FUCHS Pavol
2. Šulík Rudolf
3. Mesarčík Jaroslav
4. Kasperkevič+Voj lek
5. Krišanda Jozef
Oblastné zdrúlenle CHPH
6. Hächer Vlad.
7. Nanko Ján
8 Tisák Ján
9. Porubcc Július
10. Heldák Andrej
ll . Príhoda rran1išek
12. Majereák Stefan
13. Knapik Vlad .
14 UzAk Pavol
15. Krempaský Vlad.
POPRAD
Majstrovstvo Ol CHPH Poprad
KflS PER K EVIČ + VOJT[K
2. M rčík Jaroslav
3 RNDr. Dud/lk Daniel
1441
Pásmo
Kežmarok • [Ubica
Oblastné združenie CH PH
MICHALOVCE
1. KOPAS Michal
2. Šimko František
3. Tilko Jozef
4. Sepeši Dušan
5. Čermak Vojtech
6. Valiga Anton
7. Dudaš Gabriel
8. Babjak Eduard
9. Gešper František
10. MUDr. Aoch Peler
11. Bojko Ján
12. Ing. Vysocký Juraj
13. Marcin Michal
14. Erdelyi Jaroslav
15. Balický Jozel
4120
3374
3295
3222
2817
2603
2529
2526
2373
2306
2211
1937
1800
1755
1259,447
1.886 ~07
1.991'4
22
[ubovňa
5979
5304
4893
4761
4090
3771
3728
3370
2414
2076
2039
1851
1767
1617
1599
v
. ,
BURZY PClSTClVYCH 'HOLUBOV
Budmerice ; kinosála domu kultúry
Termíny : S. janu, r 1997, 2. február 1997,
2. marec 1997 , 6. marec 1997
Vstupn é: 5.- Sk
Burzy sa môže z úča stni f každý občan - chovate!' aj nechoval e!' PH, ponukn úť môže na
predaj hol uby rôzne ho veku po predloženi
preukazu o vlastníctve a rodokmeňa .
Poplatok za klietku pre jedného
holuba je 10.- Sk.
Pre účastníkov bude pripravené :
- bufet s občerstvením
- veterinárne preparáty pre poštové holuby
- posedenia a debaty s poprednými chovate!'mi
- odbo rné rady veterinárnych lekárov
- možnosf objednávky mladých poštových holubov za vopred dohodnutú cenu z chovných
stanic: BOHEMIA lp. Dubskýl Č R , OLYM PIA lp. Máchal ČR, CHOVNÉ CENTRUM BEL
ART p. L. Hlína Č R , p. Ján D reveň ák SRN, p.
Schumacher SRN, TAPS Budmerice SR
Na návštevu sa teší garant podujatia
TAPS Budmerice
oznnmv CHOUnTCLOm
t
Smútočné
oznámenie
ZO CHPH Turč ian ske Tepli ce s hlbokým zármutkom oznamuje chovate!'skej verejnosti, že dňa
16. 10. 1996 nás navždy opustil dlhoročný chovate!', funkcionár a priate!' pán Jozef BULEJČíK
z Hornej štubne, vo veku 96 rokov .
česť jeho pamiatke I
Oznamy
• ÚV SZ CHPH oznamuje chovatel'om,
že úradn e overený doklad o používaní
konštatovacích hodín Benzing - Computer Clock ICCI je na sekretariáte zväzu,
preto nie je potreb né , aby OZ CHP H
požadovali overené preklady návodov na
obsluhu od chovatel'a. Kópiu prekladu si
môž u vyži ad ať chovatel ia aj výbory OZ
CHPH na sekretariáte zväzu.
Predaj
• Nakoll<o som nechal vyletieť 100
ks mladých holubov a v preteku mláďat
sa z nich stratilo iba 5 kusov, niekol1<o
holubov odpredám.
Výsledky:
1994 - generálny majster Slovenska a
majster SR stredných tratí
1995 - majster Slovenska krátkych tratí
23
a pre technickú ch~-,':lu neuznané víťaz stvo
v generálnom majstrovstve a stredných
tratiach
1992, 1993, 1994, 1995, 1996 - majster
OZ CHPH Šurany
- víťaz jesenných pretekov
Adresa : Ing . Al exa nde r Fiala, Kpt.
Nálepku 5, 941 11 Palárikovo , číslo telefónu - 081 7/937 69
•
Zo zdravot ný ch dôvodov a
pokroč i lého veku predám celý chov poštových holubov aj s inventárom, vč ítane
20 orig , Belge a NL od najlepších západných chovateľov. Holuby najradšej predám
na južné a stredné Slovensko. Cena podl'a
dohody.
Adresa : Karol JankuJiak, Ružová 516/
4, 029 01 Námestovo
• Predám konštatovacie hodiny zn.
Elekt roč as v dobrom funkčn om stave .
Cena 5000.- Sk. Ján Prochádzka, Murgašova 36, 94064 Nové Zámky
• Predám dvoje konštatovacích hodín
zn . E l e k1 roč as. Cena 4500.- Sk.
Jarosl av Me sa rč í k , 065 03 Podolinec
534, č. t. 0963/9 1484
• Predám konštatovacie hodiny BENZlNG na 31 holubov, lacnejšie, dohoda
istá, nakol'ko som dostal nové. ladislav
Šebo, Čkalovova 504/16, 921 01 Piešťany.
Zaletené holuby
• PhDr. Martin Ninčák , Kaspická 1, 040
12 Košice, č . t. 095/745424 , hlási 93-S3-883
• Milan Košťa, Hviezdoslavova 21/19,
960 01 Žiar nad Hronom hlási Ha 96-226300, H 92-S-103844
• Matúš Hrubý, Nová Baňa , Brehy 307,
Žarnovica hlási 93-S21-3282, 95-24-5416,
95-24-4308, 93-C835-11353, 95-21 -5226,
96 -C8028 -4043, 96 -0 3-1765 , 96-1908191,93-821 -3258
• Blažej Belujský, Uč itelská 7/30 , 969
OO Banská Štiavnica, čís lo telefónu 0859/
621194 hlási 94-20-2774,96-05-00778, 9619-06284, 96-12-0035, 96-C8025-5891
• Ján Pojezdá l, 020 71 Nimnica 157,
hlási 95-C803-4946, 94-14-07582, 94-221896, 94-27-3979 , 95-19-3284 , 96-043108,96-04-3405,96-14-1 2475
• Milan Bednár, Ul. SNP 207, 059 18
SpišSké Bystré hlási 95-CS03-1362, 96PL25-35440, 96-19-01 331,96-27-5078
• Kamil Chovanec, 02071 Nimnica 30
, čfs l o telefónu 0825/3352 hlási 95-19-4278,
96-17-2143
• Jozef Kasan hlási 89-Pl14-42203
24
• František KrM, Štúrova 24, 968 0 1
Nová B aňa, č . tel. 0858/455398 hlási 9610-3716,96-12-4259, 96-CS028-3833, 9521-2189, 96-17-2339, 96-DU441-03470,
95-14-13272, 94-1 1-6338, 93-S6-3444
• Milan Rusnák. Jesenského 5, 053 II
Smižany hlási 92-RP04-1 904 Tk, Ha, 92RP 14-106179 T k, H
• František Záchevský, 985 52 Ru žiná
232, č. tel. 0863/96638 hlási 96-13-1 446
Ha, hl'adá 94-1 9-0797 H, 94-1 9-0793 H, 9419-0770 H, 92-S-33733 H. Odmena 100.Sk za kus.
• Pruth Werner, Sattelhoholz Nr. 5, 945
13 Schonberg, BRD čísi o telefónu 08554/
1504 hlási 95-22-1970
• W. Fulsche, Finkenweg 53, 06577
Etleben , BRO, č . tel. 034673-90521, hlási
95-22-3145
• Adresy ch ovateľov, k10rí hlásia dole
uvedené holuby z OZ CHPH Poprad sú u
tajomníka OZ : 91 -8-80857, 96-22-4608,
95-22-2407, 95-22-4018, 96-22-5308, 9622-4414,96-22-4969, 96-22-171 3, 96-225910, 96-22-1372,96-22-4816, 96-22-5895
• Mgr. Ján Boďa , 03844 Moškovec 14,
hlási, že v okolí ich obce boli autom usmrte::é nasledujúce holuby : 94-11-5664, 9406-5977. 93-S 14-6761, 93-S20-2290, 9514-14945
• Anton R apčan, Klokočova 372, 981
01 Hnúšfa, hlási 93-820-2728, 96-24-8205,
96--CS029-3423, 96-12-·13577 , 111"adá 93CS-S-259418, 96-21 -2144, 96-21-2152,
96-21-2156
• RNDr. Daniel Dudzik, Hlavná 1432,
059 51 Poprad-Matejovce, hlási 96-PL27202940
Cenník prípravkov firmy ANIMAL
ANIM AL, 91922 Majcichov 553, Č. lei. 0805/98611
pondelok - piatok 8.00 - 19.00 hod .
sobota 9.00 - 13.00 hod
č.
j.
510
511
868
869
519
500
255
602
895
566
600
834
245
852
833
818
243
521
884
692
900
901
817
572
572
001
002
003
004
005
006
007
008
Nltzo v produktu
ba lenie
cena
flV IM CIN
flV IM YCIN
AVI PHARM
AVI PH ARM
APi\R ASIT
GERV IT - W
GAMB AZIN
GAMBAMIX-TRIO
GAMBA-TABS
GAMBAKOKZID
GAMBA-IMMUN
GERKABlAU
HESSE-MYCIN 50
K + KEIWEIS
KAP UV IT - B
MILTIVIT. T-13 PLV .
NIFURAMYCIN
NIDRAKOK
MUMM
RONIDA BT
SCLEMPU VER
SC HNLJ PFENOL
VITAMIN DRA GE ES T-13
TAU BE NGLU CK
TAUB ENGlUCK
TATRAGRIT
AQUA ŠAMPÓN
AQUA COl
BELLAVET CO
BIO - KILL
PLASTOVÉ ZNAČKOVAČE
KRMiTKO PRE VDOVCOV
NAPÁJAČKA - PLAST
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
50ml
100ml
25 9
30 Ibi
30 Ibi
25 9
100 ml
250 ml
25 9
25 9
100 ml
25 9
25 9
100ml
250 9
49
30 9
15 ml
30 Ibi
500 Ibi
100 Ibi
1 k9
10ml
10 ml
5009
200 ml
100 ks
1 ks
1 ks
220.- Sk
380.- Sk
200.- Sk
690.- Sk
160.- Sk
210.- Sk
125.- Sk
170.- Sk
310.- Sk
90.- Sk
354.- Sk
130.- Sk
110.- Sk
35.- Sk
250.- Sk
90.- Sk
120.- SI(
250.- Sk
330.- Sk
35.- Sk
180.- Sk
170.- Sk
85.- Sk
415.- Sk
85.- Sk
10.- Sk
13.- Sk
13.- Sk
33.- Sk
90.- Sk
18.- Sk
11.- Sk
125.- Sk
Pozvánka na
C ELOŠTÁTNU VÝSTAVU
P OŠTOVÝCH HOLUBOV
v dňoch 4 . a 5 . l . 1997
doSENI:CE
d om. kultúry na nám.estí
Otvo r
výstavy:
sobota 9 . 00 - 18 . 00 hod _
9 . 00 - 12 . 00 hod.
nedeľa
Download

04 1996