Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
XII. regionálna
výstava regiónu
SEVER
Foto: Suresh Kaimal
Turie 18. - 19. 12. 2010
OZ CHPH: Žilina, Bytča, Terchová, Martin,
Prievidza, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Dlhé Pole
XII. regionálna výstava poštových holubov
Obsah
Príhovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Propozície RV poštových holubov Turie 2010. . . . . . . 3
Generálne majstrovstvo regiónu SEVER 2010. . . . . . 8
Majstrovstvo stredných tratí región SEVER 2010. . . . 9
Majstrovstvo dlhých tratí región SEVER 2010. . . . . . 10
Majstrovstvo superdlhých tratí región SEVER 2010. 11
Región sever ESO stredných tratí 2010. . . . . . . . . 12
Región sever ESO dlhých tratí 2010 . . . . . . . . . . . 12
Región sever ESO superdlhých tratí 2010. . . . . . . 12
Región sever Víťazi pretekov 2010. . . . . . . . . . . . . 12
Generálne majstrovstvo Slovenska 2010 . . . . . . . . . 13
MSR 2010 - Krátke a stredné trate . . . . . . . . . . . . 14
MSR 2010 - Dlhé trate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MSR 2010 - mladé holuby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MSR 2010- ročné holuby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
MSR 2010 - mladí chovatelia do 18 rokov. . . . . . . . . 18
Majstrovstvo OZ CHPH Bytča. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Majstrovstvo OZ CHPH Prievidza. . . . . . . . . . . . . . . 20
Majstrovstvo OZ CHPH Terchová 2009 . . . . . . . . . . 21
Majstrovstvo OZ CHPH Kysucké N. M. 2009 . . . . . . 22
Majstrovstvo OZ CHPH Čadca 2010. . . . . . . . . . . . . 24
Majstrovstvo OZ CHPH Dlhé Pole 2010. . . . . . . . . . 25
Majstrovstvo OZ CHPH Žilina 2010. . . . . . . . . . . . . . 26
Kategória A: bez rozdielu pohlavia. . . . . . . . . . . . . . 27
Kategória B: bez rozdielu pohlavia. . . . . . . . . . . . . . 28
Kategória C: bez rozdielu pohlavia. . . . . . . . . . . . . . 29
Regionálne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
OZ CHPH Bytča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
OZ CHPH Martin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
OZ CHPH Prievidza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
OZ CHPH Žilina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto. . . . . . . . . . . . . . . . 29
OZ CHPH Dlhé Pole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
OZ CHPH Čadca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kategória D: bez rozdielu pohlavia. . . . . . . . . . . . . . 30
Kategória E: bez rozdielu pohlavia. . . . . . . . . . . . . . 31
Kategória ESO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kategória ESO ročák. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kategória Šport mladé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kategória Výkon holub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kategória Výkon holubica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kategória Víťazi preteku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kategória Generálne majstrovstvo . . . . . . . . . . . . . . 38
Vyhodnotenie ocene. holubov KP Plzeň (Praha). . . 39
2
Príhovor
Vážený návštevníci, priatelia a chovatelia
poštových holubov,
Som veľmi rád, že Vás môžem privítať na
XII. Regionálnej výstave poštových holubov,
organizovanej OZ CHPH Žilina v spolupráci
so ZO CHPH Turie a Obecného úradu Turie.
Obec Turie patrí medzi najstaršie slovenské
obce, veď prvá písomná zmienka pochádza z
roku 1386. Erb obce symbolicky poukazuje na
priamu spojitosť dávnych zakladateľov obce
Turie s prostredím v prekrásnej prírode.
Obec Turie žila vždy bohatým kultúrnym
životom, a preto vnímam i usporiadanie tejto
výstavy ako prezentáciu úspešnej a poctivej
práce chovateľov poštových holubov z celého
regiónu.
Pre mňa je zvlášť dôležité, že výstava sa
koná v našej obci, kde chov poštových holubov má dlhoročnú tradíciu, ktorá vyústila v r.
1973 do založenia ZO CHPH Turie.
Dovoľte, aby som poďakoval všetkým vystavovateľom za ich výsledky a všetkým
návštevníkom poprial, aby na výstave strávili
krásne chvíle.
Miroslav Chovanec
Starosta obce
T u rie
18.
-
19.
12.
2010
XII. regionálna výstava poštových holubov
Propozície RV poštových holubov Turie 2010
1. 12.ročník výstavy poštových holubov regiónu SEVER sa bude konať
v dňoch 18. až 19. decembra 2010 v Kultúrnom dome v Turí.
2. Výstavu organizuje OZ CHPH Žilina
3. Výstavné kategórie a podmienky výstavy:
Výstavné podmienky:
a) ŠTANDARD
- holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2009 – 2010, umiestnených v 20% na
tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20
chovateľov, pričom holub v roku 2010 musí mať z tohto limitu najmenej 750 km a holubica 600 km.
b) ŠPORT
za dva roky
MINIMUM
Kategória
A od100 do 400 km
Počet pretekov
Holubov
Chovateľov
Kilometrov
Cien
10
250
20
1.500
20%
250
20
2.800
20%
150
20
3.300
20%
150
150
150
20
20
20
250
50
8
B od 300 do 600 km
6
C nad 500 km
D Allround
Od 100 do 400 km
Od 300 do 600 km
Nad 500 km
E Maratón
nad 700 km
11 spolu
3 až 5
2 až 6
1 až 3
4 ceny za 2
roky
20%
3.500
-
20%
Podmienky splnené v roku 2010
F mladé holuby
nad 100 km
G ESO ročiak
nad 100 km
H ESO staré holuby
nad 300 km
3
250
20
300
20%
5
250
20
500
20%
6
250
20
1800
20%
ROČNÝ VÝKON H
Holuby, ktorý majú nalietané čo najviac víťazných km v 20% za rok 2010.
ROČNÝ VÝKON HA
Holubice, ktoré majú nalietané čo najviac víťazných km v 20% za rok
2010.
re g i ó n
sever
3
XII. regionálna výstava poštových holubov
Vzorce pre výpočet koeficientov:
(počet cien v preteku – umiestnenie holuba + 1 ) x 100
Kategória A & B = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Počet cien v preteku
(počet cien v preteku = 20% umiestnených holubov)
Holub ktorý získa najvyšší koeficient je v celkovom poradí prvý.
Výsledok: výsledný koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov s preteku.
Zaokrúhľovanie koeficientov je na dve desatinné miesta, kde 0,005 sa zaokrúhľuje smerom nahor.
Príklad: 95,454 sa zaokrúhli na 95,45. Koeficient 95,455 sa zaokrúhli na 95,46.
Umiestnenie holuba x 1000
Kategória C, D, G & H = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Počet nasadených holubov ( max.5000)
Holub ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prví.
Výsledok: výsledný koeficient je súčtom priemerom jednotlivých koeficientov s preteku.
Umiestnenie holuba x 1000
Kategória E & Šport mláďa = ––––––––––––––––––––––––––––––––
Počet nasadených holubov
Výsledok: výsledný koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov s preteku.
c) MAJSTER Regiónu SEVER
4
Majster stredných tratí
3 kusy
Majster dlhých tratí
3 kusy
Majster SDT
3 kusy
Generálny majster
3 kusy
T u rie
18.
-
19.
12.
2010
XII. regionálna výstava poštových holubov
d) VÍŤAZI REGIONÁLNYCH PRETEKOV
Dátum
6.6.2010
6.6.2010
19.6.2010
19.6.2010
27.6.2010
27.6.2010
3.7.2010
3.7.2010
11.7.2010
11.7.2010
18.7.2010
19.7.2010
25.7.2010
Pretek
Bayreuth 1
Rokycany 1
Offenbach 1
Louny 2
Bayreuth 2
Rokycany 2
Offenbach 2
Louny 3
Gotha
Česka Lipa
Offenbach 3
Rokycany 3
Bayreuth 2
Číslo holuba
08-01402-1638
08-0405-107
07-03301-214
07-01401-4
05-01201-6
09-M55-233
06-03303-801
08-01401-157
08-01501-644
08-01407-907
06-01103-692
08-M55-588
09-cz-0234-534
Chovateľ
Zmrhala M + V
Hanuliak + Michalek
Plačko Jozef
Sudor Vladimír
Sobota A+V
Gaňa Peter
Blaško Ján
Sudor Vladimír
Jašík Ľuboš
Beniač Ferdinant
Macho Rudolf
Sudor Vladimír
Kohut Milan
e) ESO regiónu SEVER
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
ESO stredných tratí
Sudor Vladimír
Valíček Ľubomír
Gaško Team
ESO dlhých tratí
Rovnianek Jozef
Sliepka Eduard
Ing. Hudec Ján
ESO super dlhých tratí
Vavro Ján
Ľahký J+S
Jaško Ján
08-01401-157
08-01403-353
08-01406-184
08-03301-1169
05-01202-35
07-01202-325
04-01202-834
07-01201-1227
07-01203-640
4. Limit pre OZ CHPH
Každé OZ ma možnosť vystaviť ľubovoľný počet holuby v uvedených výstavných kategóriách. Počet
vystavovaných holubov musí byť vopred nahlásený usporiadateľovi výstavy.
5. Vyhodnotenie v kategórií Štandard
Holuby vystavované v tejto kategórií budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu. Posudzovanie vykoná komisia posudzovateľov. Najvyššia a najnižšia bodová hodnota sa bude škrtať a zo
zostávajúcich hodnôt sa vypočíta priemer.
re g i ó n
sever
5
XII. regionálna výstava poštových holubov
6. Posudzovatelia štandartných holubov:
Šimurka Alojz
Buček Jozef
Valíček Ľubomír
Druska Milan
Skaličan Ján
7. Ocenenie
VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE:
Kategória ŠPORT A Kategória ŠPORT B
Kategória ŠPORT C
Kategória ŠPORT D Kategória ŠPORT E Kategória ŠTANDART
Kategória ŠTANDART
Kategória ESO Kategória šport mláďa Kategória ESO ročák
Výkon za rok 2008
Výkon za rok 2008
Vyhodnotenie:
bez rozdielu pohlavia
bez rozdielu pohlavia
bez rozdielu pohlavia
bez rozdielu pohlavia
bez rozdielu pohlavia
holub
holubica
bez rozdielu pohlavia
bez rozdielu pohlavia
bez rozdielu pohlavia
holub
holubica
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
OCENENIE MAJSTROVSTIEV REGIÓNU SEVER:
MAJSTROVSTVO RS
Vyhodnotenie:
Generálne majstrovstvo
Majstrovstvo ST
Majstrovstvo DT
Majstrovstvo SDT
pohár
pohár
pohár
pohár
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
ESO ST
ESO DT
ESO SDT
Víťaz preteku
pohár
pohár
pohár
pohár
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. miesto
8. Preberanie holubov:
-
dodané holuby musia byť zdravé, o čom bude doklad vyhotovený príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, nie starší ako 3 dni
holuby budú dodané v ucelených zásielkach a poverený zástupca OZ CHPH odovzdá spolu
s holubmi dvojmo vyhotovený zoznam odovzdaných holubov a veterinárne potvrdenie. Jedná
kópia zoznamu bude odovzdávajúcemu potvrdená a vrátená. Po termíne dodané holuby má
usporiadateľ právo nevyhodnotiť
výstavné karty budú vyplnené pravdivo, presne, úhľadne a vo všetkých požadovaných rubrikách.
V rubrike „dátum preteku“ treba vždy uviesť deň, mesiac, rok. V rubrike „použité výsledky“ treba
uviesť , z akých výsledkov bol uvedený pretek. Použité môžu byť iba vopred deklarované výsledky. Výstavné karty budú opatrené pečiatkou OZ CHPH a podpísané zodpovedným funkcionárom
-
-
6
T u rie
18.
-
19.
12.
2010
XII. regionálna výstava poštových holubov
-
-
-
-
výstavné karty na všetky vystavované holuby budú zaslané usporiadateľovi v elektronickej forme na adresu [email protected] do 5.12.2010. Usporiadateľské
OZ zverejní svoje výstavné karty na stránke RS takisto do 5.12.2010. Usporiadateľ má
právo nezaradiť holuby do výstavného katalógu v prípade neskorého odovzdania výstavnej karty
náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia OZ CHPH. Za prevzaté holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy. Usporiadateľ výstavy zabezpečuje aj veterinárny dozor
Cena za vystavovaného holuba je 2,- eur ( 60,- Sk).
Odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého potvrdeného dokladu z preberania holubov.
9. Výstavný výbor:
Predseda výstavného výboru:
Sudor Vladimír
Výstavný katalóg a evidencia:Ing. Moravčík Ľuboš
Ekonóm:
Suľovský Pavol, Valíček Ľubomír
Preberanie holubov a kontrola:Komačka M, Kučera V
Členovia: Gaško František, Danišek Jozef
10. Program výstavy:
17.12.2010 (piatok)
14.00 – 17.00
Preberanie holubov
17.00 – 19.00
Posudzovanie holubov
18.12.2010 (sobota)
10.00
Otvorenie výstavy
18.00
Ukončenie prvého dňa výstavy
19.12.2010 (nedeľa)
08.00
Otvorenie výstavy
09:00
Schôdza regiónu SEVER
10.30 - 12.00
Vyhodnotenie majstrovstva OZ
12.00 – 13.00
Vyhodnotenie regionálnej výstavy
15.00
Výdaj holubov, ukončenie výstavy
11. Rôzne
-
-
-
občerstvenie zabezpečí usporiadateľ výstavy priamo v areáli výstaviska
predaj chovateľských potrieb, stánky predajcov budú priamo vo výstavných priestoroch
všetky bližšie informácie súvisiace s RV budú poskytnuté u členov výstavného výboru
V Žiline 5.10.2010
Ľuboš Moravčík
tajomník OZ CHPH Žilina
re g i ó n
sever
7
XII. regionálna výstava poštových holubov
Generálne majstrovstvo regiónu Sever 2010
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
8
chovateľ
Komačka Michal
Valíček Ľubomír
Sudor Vladimír
Radočáni Roman
Gaško Team
Markuš M+M+Nemeth
Laš Vlado + Juraj
Funtík Jozef
Michalec Stanislav
Nekoranec Ivan
Ďurana Miroslav
Z.Z.Z. Team
Romana šport
Sventek J + I
Komačka Vincent
Moravčík J + Ľ
Beniač Ferdinand
Skaličan + Bindas
Jánošík Team
Krištofík Ján st.
Hanuliak F.+Michálek
Puček Dušan
Mikunda Peter
Murárik Marián
Gaňa Peter
Prášek Ladislav
Cvacho-DUO-T+M
Dávidík Štefan
Buček Jozef
Vlk Miroslav st.
Turský Milan
Hanuska Peter
Ďuroška Rudolf
Valica + Pagáč
Čerňanský Štefan
Zmrhala M + V
Šimko Jozef
Šimko Ondrej MVDr.
Michel Vincent
Valíček Vladimír
Belaník + Hlaváč
Dorinský Ján
Suľovský + Bulejčík
Štaffen Ľubomír
Boka J + V
Blahušiak V + P
Turský Stanislav
Šupica J + Vrbinský
Tavačiak Vladimír
Matlák Miroslav
ZO
Rosina
Turie
Rajec
Stráža
Rosinky
Teplička n.V.
Višňové
Rosinky
Višňové
Rosinky
Gbeľany
Zázrivá
Sučany
Višňové
Višňové
Rosinky
Rosina
Priekopa
Terchová
Terchová
Terchová
Stráňavy
Lietava
Varín
Rosina
Rosinky
Varín
Kľače
Rajec
Terchová
Višňové
T.Teplice
Rosina
Rosina
Rajec
Kľače
Kľače
Teplička n.V.
Teplička n.V.
Turie
Rosinky
Kľače
Lietava
Turie
Gbeľany
Priekopa
Višňové
Terchová
Stráža
Rosina
OZ
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
TERCHOVÁ
ŽILINA
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
TERCHOVÁ
MARTIN
MARTIN
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
MARTIN
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
TERCHOVÁ
ŽILINA
MARTIN
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
TERCHOVÁ
MARTIN
ŽILINA
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
ŽILINA
T u rie
18.
-
19.
Body
2856
2840
2828
2754
2740
2724
2706
2702
2666
2620
2566
2554
2546
2528
2516
2514
2510
2510
2498
2498
2496
2482
2398
2398
2380
2372
2368
2286
2264
2264
2258
2252
2248
2246
2244
2244
2218
2212
2194
2174
2172
2164
2164
2162
2148
2122
2094
2036
2014
2000
12.
2010
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo stredných tratí región SEVER 2010
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
chovateľ
Valíček Ľubomír
Sudor Vladimír
Gaško Team
Komačka Michal
Kučera Vl. ml+st.
Gaňa Peter
Laš Vlado + Juraj
Valíček Vladimír
Radocani Dalibor + R
Černanský Štefan
Šimko Ondrej MVDr.
Funtík jozef
Dávidík Štefan
Nekoranec Ivan
Markus M+M+ Nemeth
Hanuliak F+ Michalek
Murárik Marián
Sventek J +I
Puček Dušan
Šimko Jozef
Mikunda Peter
Moravčík J +Ľ
Jánošík Team
Krištofík Ján st.
Komačka Vincent
Cvacho-DUO-T+M
Bielik Jozef+Lubomir
Turský Milan
Beniač Ferdinand
Štaffen Ľubomír
Zmrhala M + V
Michalec Stanislav
Romana šport
Vlk Miroslav st.
Boka J +V
Matlák Miroslav
Boháč Rudolf
Židek Juraj
Buček Jozef
Suľovský + Bulejčík
Tavačiak Vladimír
Balát Ján
Šimko Vladmír
Stanko + Chovan
Ďurana Anton
Valica + Pagáč
Ďurana Miroslav
Dorinský Ján
Krajčí Stanislav
Prášek Ladislav
re g i ó n
sever
ZO
Turie
Rajec
Rosinky
Rosina
Višňové
Rosina
Višňové
Turie
Stráža
Rajec
Teplička n.V.
Rosinky
Kľače
Rosinky
Teplička n.V.
Terchová
Varín
Višňové
Stráňavy
Kľače
Lietava
Rosinky
Terchová
Terchová
Višňové
Varín
Varín
Višňové
Rosina
Turie
Kľače
Višňové
Sučany
Terchová
Gbeľany
Rosina
Belá
Kľače
Rajec
Lietava
Stráža
Stráňavy
Rajec
Teplička n.V.
Stráža
Rosina
Gbeľany
Kľače
Rosina
Rosinky
OZ
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
TERCHOVÁ
ŽILINA
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
ŽILINA
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
MARTIN
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
ŽILINA
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
ŽILINA
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
Body
900
896
896
896
886
884
882
874
870
868
868
866
862
860
852
852
850
848
846
842
834
834
830
830
828
828
826
814
814
810
808
806
802
800
788
784
782
780
772
772
762
760
758
758
758
754
750
744
744
744
9
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo dlhých tratí región SEVER 2010
poradie
1.
1.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
10
chovateľ
Valíček Ľubomír
Laš Vlado + Juraj
Sudor Vladimír
Komačka Michal
Barborka J
Sliepka Eduard
Mokrý Ján
Radočáni D + R
Gaško team
Ľahký J+S
Markus M+M+ Nem
Konecny Jan
Vavro Ján
Fábry Dušan
Jánošík Team
Sventek J + I
Moravčík J + Ľ
Beniač Ferdinand
Blaško Ján
Funtík Jozef
Gombár Pavol
Vajda M+P
Rovnianek Jozef
Matiaško M.
Trúchly Milan
ZZZ Team
Šovčík Ján
Ondro Jaroslav
Čerňanský Štefan
Michalec Stanislav
Ďurana Miroslav
Šimko Jozef
Romana - šport
Okrucký Peter
Holienková Barbora
Tavačiak Vladimír
Macejková Soňa
Majčín Miroslav
Zmrhala M + V
Boka J + V
Belaník + Hlaváč
Žák Stanislav
Beseda Jozef
Hudec Ján
Skaličan + Bindas
Puček Miroslav
Prášek Ladislav
Puček Dušan
Paulík P + P
Hriník František
ZO
Turie
Višňové
Rajec
Rosina
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Stráža
Rosinky
Prievidza
Teplička n.Váhom
Závodie
Prievidza
Prievidza
Terchová
Višňové
Rosinky
Rosina
Bytča
Rosinky
Bytča
Prievidza
Bytča
Prievidza
KNM
Zázrivá
Prievidza
Brodno
Rajec
Višňové
Gbeľany
Kľače
Sučany
Bytča
Krásno n.Kysucou
Stráža
KNM
KNM
Kľače
Gbeľany
Rosinky
KNM
Prievidza
Prievidza
Priekopa
Belá
Rosinky
Stráňavy
Prievidza
Závodie
ZO
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
TERCHOVÁ
ŽILINA
PRIEVIDZA
TERCHOVÁ
BYTČA
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
ŽILINA
BYTČA
ŽILINA
BYTČA
PRIEVIDZA
BYTČA
PRIEVIDZA
KNM
MARTIN
PRIEVIDZA
DLHÉ POLE
ŽILINA
ŽILINA
TERCHOVÁ
ŽILINA
MARTIN
BYTČA
ČADCA
TERCHOVÁ
KNM
KNM
ŽILINA
TERCHOVÁ
ŽILINA
KNM
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
MARTIN
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
PRIEVIDZA
BYTČA
T u rie
18.
-
19.
Body
1208
1208
1200
1196
1196
1188
1188
1184
1164
1152
1152
1148
1144
1140
1128
1124
1124
1120
1120
1116
1116
1112
1108
1104
1104
1096
1084
1076
1072
1072
1072
1068
1068
1068
1048
1040
1040
1036
1028
1016
1012
1012
1008
1008
1008
1008
1000
1000
1000
1000
12.
2010
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo superdlhých tratí región SEVER 2010
poradie
1.
2.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
chovateľ
Gombár Pavol
Kočíš Štefan ml.
Okrucký Peter
Vavro Ján
Plačko Jozef
Michalec Stanislav
Ľahký J + S
Nekoranec Ivan
Rovnianek Jozef
Komačka Michal
Skaličan + Bindas
Martoník Pavol
Ďurana Miroslav
Sudor Vladimír
Valíček Ľubomír
Macejková Soňa
Z.Z.Z. TEAM
Funtík Jozef
Šimurka + Píš
Bytčánek + Heglasíková
Markuš M+M + Nehmet
Krištofík Ján st.
Komačka Vincent
Šovčík Ján
Sobota A + V
Radočáni D + R
Dorinský Ján
Mikulík Milan
Kešelák Ján
Vlček Ladislav
Gaško Team
Marčan Lukáš
Rosinec Rudolf
Romana - šport
Hlucháň Ján
Vlk Miroslav st.
Murárik Marián
Ondro Jaroslav
Hudec Ján
Hanuliak + Michálek
Ďurana Albín
Holienková Barbora
Kyzek Štefan
Žak Stanislav
Funtík Anton
Blahušiak V + P
Sobola Štefan
Buček Jozef
Puček Dušan
Drugo František
re g i ó n
sever
ZO
Bytča
KNM
Bytča
Prievidza
Bytča
Višňové
Prievidza
Rosinky
Bytča
Rosina
Priekopa
Závodie
Gbeľany
Rajec
Turie
KNM
Zázrivá
Rosinky
Prievidza
Turzovka
Teplička n.Váhom
Terchová
Višňové
Prievidza
Prievidza
Stráža
Kľače
Dlhé Pole
T.Teplice
Nesluša
Rosinky
KNM
Višňové
Sučany
Bytča
Terchová
Varín
Brodno
Prievidza
Terchová
Belá
Krásno n. Kysucou
Brodno
Nesluša
Rosinky
Priekopa
Divinka
Rajec
Stráňavy
Nesluša
ZO
BYTČA
KNM
BYTČA
PRIEVIDZA
BYTČA
ŽILINA
PRIEVIDZA
ŽILINA
BYTČA
ŽILINA
MARTIN
BYTČA
TERCHOVÁ
ŽILINA
ŽILINA
KNM
MARTIN
ŽILINA
PRIEVIDZA
BYTČA
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
ŽILINA
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
TERCHOVÁ
ŽILINA
DLHÉ POLE
MARTIN
KNM
ŽILINA
KNM
ŽILINA
MARTIN
BYTČA
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
DLHÉ POLE
PRIEVIDZA
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ
ČADCA
DLHÉ POLE
KNM
ŽILINA
MARTIN
DLHÉ POLE
ŽILINA
ŽILINA
KNM
Body
816
808
804
800
796
788
788
780
772
764
764
748
744
732
732
732
724
720
720
720
720
708
700
700
700
700
688
688
684
684
680
680
676
676
672
672
668
668
664
664
660
660
656
648
644
644
644
636
636
636
11
XII. regionálna výstava poštových holubov
Región sever
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
holub
08-01401-157
08-01403-353
08-01406-184
08-01406-150
07-01401-87
09-01401-1084
07-0999-32
06-01402-510
08-0203-620
09-01408-979
Región sever
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
holub
08-03301-1169
05-01202-35
07-01202-325
07-01403-97
08-0405-302
08-01408-615
08-01202-700
06-01202-1848
08-01609-242
07-01704-166
Región sever
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
holub
07-0405-641
06-0403-358
06-0999-2526
05-01406-4
03-1204-0513
06-01704-137
05-M55-1188
00-15-8165
04-01403-72
06-0405-1057
ESO stredných tratí 2010
OZ
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZO
Rajec
Turie
Rosinky
Rosinky
Rajec
Rajec
Turie
Kľače
Rosina
Višńové
Chovateľ
Sudor Vladimír
Valíček Ľubomír
Gaško Team
Gaško Team
Sudor Vladimír
Čerňanský štefan
Valíček Ľubomír
Dávidík Štefan
Komačka Michal
Sventek I + J
Body
299,209
298,943
298,729
298,696
298,680
298,310
298,268
298,237
298,206
298,188
ESO dlhých tratí 2010
OZ
BY
PD
PD
ZA
TERCH
ZA
PD
PD
CA
MT
ZO
Bytča
Prievidza
Prievidza
Turie
Terchová
Višńové
Prievidza
Prievidza
Čadca
Sučany
Chovateľ
Rovnianek Jozef
Sliepka Eduard
Hudec Ján
Valíček Ľubomír
Jánošík TEAM
Michalec Stanislav
Fábry Dušan
Vavro Ján
Holienková Barbora
Romana šport
Body
298,597
294,333
293,727
293,206
292,130
292,128
290,961
289,633
289,520
289,370
ESO superdlhých tratí 2010
OZ
PD
PD
PD
BY
PD
PD
KNM
BY
BY
ZA
ZO
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Bytča
Prievidza
Prievidza
K.Lieskovec
Bytča
Zavodie
Rosinky
Chovateľ
Vavro Ján
Ľahký J+S
Jaško Ján
Gombár Pavol
Sobota A + V
Ľahký J+S
Kočíš Štefan ml.
Gombár Pavol
Hocher Karol
Funtík Jozef
Body
198,518
198,273
197,705
197,662
197,485
197,078
197,075
196,717
196,695
196,391
Región sever Víťazi pretekov 2010
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
12
pretek
Bayreuth 1
Rokycany 1
Offenbach 1
Louny 2
Bayreuth 2
Rokycany 2
Offenbach 2
Louny 3
Gotha
Česka Lipa
Offenbach 3
Rokycany 3
Bayreuth 2
holub
08-01402-1638
08-0405-107
07-03301-214
07-01401-4
05-01201-6
09-M55-233
06-03303-801
08-01401-157
08-01501-644
08-01407-907
06-01103-692
08-M55-588
09-cz-0234-534
holubov
5 036
6 133
3 318
7 070
4 763
4 699
2 921
6 588
3 391
5 829
2 467
3 849
4 210
Chovateľ
Zmrhala M + V
Hanuliak + Michalek
Plačko Jozef
Sudor Vladimír
Sobota A+V
Gaňa Peter
Blaško Ján
Sudor Vladimír
Jašík Ľuboš
Beniač Ferdinant
Macho Rudolf
Sudor Vladimír
Kohut Milan
T u rie
18.
-
OZ
ZA
TERCH
BY
ZA
PD
ZA
BY
ZA
DP
ZA
PD
ZA
PD
19.
12.
2010
XII. regionálna výstava poštových holubov
Generálne majstrovstvo Slovenska 2010
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
chovateľ
Pavol Bachár
Jozef Lesnický
Ľubomír Valíček
Jozef Čulák
Ing. Jozef Brzý
Alex.+Tomáš Fiala
Miroslav Luhový
Peter Matalík
Michal Komačka
Peter Cvaško
Samuel Súľovský
Barbora Holjenková
Štefan Kočiš ml.
Vladimír Sudor
Skaličan+Bindas
Jaroslav Ondro
Ondrej Jankura
D+R Radočáni
Alex.+Peter Kacián
Milan+Jaro Mojzeš
Okrucký Peter
Pigeons Team Duľa
Gaško Team
Laš Vladimír+Juraj
Romana-šport
Ľubomír Drgáň
Markus M+M+Nemeth
Rovnianek Jozef
Zlatinský Štefan
Ing. Bartošek Lad.
Krivošík+Vidlička
Bachratý Vladimír
Jozef Korec ml.
Z.Z.Z.-Team
Sillo Igor
Koprivňanský Ondrej
Ing.Vidhold M.
Vladimír Vernanský
Zaťko Ľuboš
Durana Miroslav
Konš J+V
Durgala Ľubomír
Mecar Peter
Macejková Soňa
Bednár Jozef st+ml
Huraj Peter
Ján Pavčo
Ľahký J+S
Zak Stanislav
Ambrozay Peter
re g i ó n
sever
organizácia
Trenčín
Spišská Nová Ves
Žilina
Trnava
Pov. Bystrica
Sabinov
Pov. Bystrica
Sabinov
Žilina
Púchov
Topoľčany
Čadca
Kys.Nové Mesto
Žilina
Martin
Dlhé Pole
Bratislava
Terchová
Levice
Sabinov
Bytča
Odorín
Rosinky
Višňové
Sučany
Trstená
P.Teplička
Bytča
Hurbanovo
Kameničany
Bučany
Cifer
Nitra
Zázrivá
Kráľová pri Senci
Horná Suča
Zvolen
Smižany
Slopná
Gbelany
Žabokreky
Šenkvice
Krasno
Lieskové
Bardejov
Drienov
Tvrdošín
Prievidza
Lieskové
Trenčín
koeficient
115,510
136,990
163,000
164,676
170,936
171,294
176,338
182,766
185,235
186,551
194,287
198,023
216,941
218,547
226,276
230,987
233,269
233,324
235,517
241,439
242,025
248,286
252,579
257,261
272,949
277,480
281,446
285,324
310,962
312,523
322,144
326,506
333,621
335,323
340,193
349,556
350,276
350,778
352,234
354,946
355,278
357,273
357,543
359,165
361,532
365,469
369,763
369,957
374,358
374,490
13
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo Slovenska 2010 - Krátke a stredné trate
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
14
chovateľ
Pavol Bachár
Alex.+Peter Kacián
Jaroslav Ondro
Milan+Jaro Mojzeš
Ľubomír Valíček
Ľubomír Dravecký
Alojz Barbirík
Gaško Team
Ivan Brnčal
Vladimír Sudor
Jozef Čulák
Ing. P.+L.Chytil
Peter Okrucký
Ján Vároš
Rudolf Jaroš
Samuel Súľovský
Jozef Lesnický
Miroslav Majčin
Dalibor+R.Radočani
MVDr.Ondrej Šimko
Michal Komačka
Haraga Peter
Dobák Vladimír
Ing.Brzý Jozef
Ing.Vajda Štefan
Stanislav Ovšák
Durgala Ľubomír
Švárny Ivan
Holjenková Barbora
Fiala Alex.+Tomáš
Bednár Jozef st+ml
Jankura Andrej
Skaličan + Bindas
Pripko Bruno + Bruno
Laš Vladimír + Juraj
Luhový Miroslav
Hanuliak F.+Michalek
Romana-šport
Sobota A+V
Kavčiak Vladimír
Zeleňák Peter
Ing.Fabian Vladimír
Ing.Peter Grék
Gornáľ Tibor+Tomáš
Kočiš Štefan
Matalík Peter
Šutý Štefan
Pernecký Ľudovít
Cvaško Peter
Mecar Peter
ZO
Trenčín
Levice
Dlhé Pole
Sabinov
Žilina
Kežmarok
Bratislava
Žilina
Trenčín
Žilina
Trnava
Senica
Bytča
Bytča
Dlhé Pole
Topoľčany
Sp.Nová Ves
KNM
Terchová
Terchová
Žilina
Okoličné
Zvolen
Pov.Bystrica
NV nad Žit.
Lokca
Šenkvice
Čáčov
N.Bystrica
Palárikovo
Bardejov
Rusovce
Priekop
Čáčov
Višňové
Púchov
Terchová
Sučany
Prievidza
Krasno
Smižany
Spiš.Podhradie
V.Lomnica
Stropkov
KNM
Brezovica
Brodno
Kúty
Púchov
Krasno
T u rie
koeficient
17,584
19,328
25,072
39,770
44,190
16,248
46,250
46,502
46,864
47,795
49,104
51,398
52,349
53,889
55,456
60,436
61,534
61,796
62,451
62,650
67,893
69,172
69,974
71,332
71,833
74,596
74,682
74,843
76,978
78,801
79,470
81,788
81,996
82,995
85,204
88,218
90,666
93,145
93,745
95,161
96,425
97,369
98,382
98,847
100,212
100,782
102,962
104,762
105,410
105,591
18.
-
19.
12.
2010
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo Slovenska 2010 - Dlhé trate
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
chovateľ
Ing.Ladislav Bartošek
Jozef Lesnický
Vladimír Bachratý
Peter Cvaško
Peter Matalík
Miroslav Luhový
Alex.+Tomáš Fiala
Pavol Bachár
Ing.Jozef Brzý
Jozef Čulák
Štefan Kočiš ml.
Michal Komačka
Ľubomír Valíček
Barbora Holjenková
Kertész+Kolárik
Samuel Súľovský
Pigeons Team Duľa
J+S Ľahký
Kocsis+Kocso
Skaličan+Bindas
Zlatinský Štefan
Jankura Andrej
Kvál Tibor
Markus M+M+Nemeth
Rovnianek Jozef
Z.Z.Z+Team
Gombár Pavol
Sillo Igor
Ľubomír Drgáň
Sudor Vladimír
Radocani D+R
Laš Vladimír+Juraj
Krivošík+Vidlička
Durana Miroslav
Romana-šport
Michalec Stanislav
Peter Konig
Ing.M.Vidhold
Okrucký Peter
Babjak Eduard
Černý+Hesková+Gálová
Jozef Korec ml.
Macejková Soňa
Ján Saliga
Koprivňanský Ondrej
Mojzeš Milan+Jaro
Ambrozay Peter
Ondro Jaroslav
Vladimír Vernanský
Gaško Team
re g i ó n
sever
organizácia
Trenčín
Sp.Nová Ves
Trnava
Púchov
Sabinov
Pov.Bystrica
Šurany
Trenčín
Pov.Bystrica
Trnava
KNM
Žilina
Žilina
Čadca
Topoľčany
Topoľčany
Sp.Nová Ves
Prievidza
Komárno
Martin
Hurbanovo
Rusovce
Kráľová
P.Teplička
Bytča
Zázrivá
Bytča
Kráľová
Trstená
Rajec
Stráža
Višňové
Bučany
Gbelany
Sučany
Višňové
Ivánka
Zvolen
Bytča
Humenné
Kúty
Nitra
Lieskové
Nitra
Horná Suča
Sabinov
Trenčín
ZA-mesto
Smižany
Rosinky
koeficient
74,261
75,386
78,572
81,141
81,984
88,120
92,493
97,922
99,604
115,572
116,729
117,342
118,811
121,045
130,845
133,851
141,057
143,904
144,248
144,280
147,470
151,481
154,417
159,189
159,203
162,025
162,953
163,677
166,373
170,752
170,873
172,057
175,243
176,255
179,804
180,048
185,116
186,881
189,676
193,567
196,867
198,438
199,001
199,595
199,871
201,732
203,084
204,187
205,996
206,077
15
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo Slovenska 2010 - mladé holuby
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
16
chovateľ
Peter Haraga
Peter Okrucký
Ľudovít Holec
Ing.Štefan Vajda
Rudo Miklošík
Ing.Juraj Kurek
Štefan Boros
Alojz Barbirík
Romana-šport
Ing.Peter+Lukáš Chytil
Milan Vohlárik
Eduard Buček
Ľubomír Dravecký
Ing.Imrich Krommer
Ján Trebatický
Vladimír Hulvej
Ladislav Čepílek
Ondrej Jankura
Skaličan+Bindas
Vojtech Poprac
Ján Krištofík st.
Juraj Dudáš
Marián Murárik
Šutý Štefan
Géhry Jozef
Laš Juraj+Vladimír
Július Vida
Beňák Vladimír
Ing.Bizub Ladislav
MVDr.Raclavský M.
Ing.Zubaj V.
Kánai František
Stanislav Ovšák
Dušan Fábry
Rudolf Macho
Jozef Mikušinec
Kankara Jozef
Jaroš Rudolf
Gyurovský Agnes
Majtánik Richard
Kováč+Štefík
Pavol Bachár
Mojzeš Milan+Jaro
Horváth Attila
Blahovský Milan
Ondro Jaroslav
Chalupa Pavol
Ladislav Dulovič
Molnár+Ďuriš
Poštek+Macarová
organizácia
Lipt.Mikuláš
Bytča
Nitra
Nitra
Trnava
Nitra
Komárno
Bratislava
Martin
Senica
Trnava
Tvrdošín
Kežmarok
Trenčín
Trenčín
Bardejov
Topoľčany
Bratislava
Martin
Levice
Terchová
Michalovce
Varín
ZA-mesto
D.Lužná
Višňové
Nitra
Myjava
Trebišov
Nové Mesto
Zvolen
Komárno
Lokca
Nováky - KPV
Nováky - KPV
Tr.Turná
Zeleneč
Brodno
Padan
Višňov
Žiar n/H
Nové Mesto
Sabinov
Galanta
Sp.Podhradie
ZA-mesto
Myjava
Bidovce
Nové Mesto
Krasno
koeficient
10,404
12,999
13,192
17,742
18,681
18,954
21,158
21,269
22,671
24,812
24,824
24,879
25,592
25,613
26,021
27,339
27,509
27,682
30,284
31,028
32,476
32,807
33,762
33,904
35,351
35,446
36,270
26,625
37,520
39,780
40,082
40,559
40,656
40,844
41,090
41,504
43,229
43,933
44,222
44,584
44,640
44,719
45,209
45,554
45,647
45,991
46,803
46,836
48,209
48,303
T u rie
18.
-
19.
12.
2010
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo Slovenska 2010 - ročné holuby
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
chovateľ
Jaroslav Ondro
Marián Murárik
Milan Vohlárik
Michal Michalík
Ing.Štefan Vajda
Ing.Juraj Kurek
Samuel Súľovský
Ing.Jozef Brzý
Štefan Kočiš ml.
A+V Sobota
Gaško Team
Dalibor Radočani
J+V Konš
Barbora Holjenková
Óváry + Tóth
Michal Komačka
Lukáš Miklošík
Vladimír Dobák
Alojz Barbírik
Ján BeĎadik
Stieranka J+H
Košta M st+ml
Mojzeš Milan+Jaro
Fábry Dušan
Zubaj V. Ing.
Poništiak R+J
Zak Stanislav
Krištofík Ján st.
Bojo Jozef
Ľuboš Zaťko
Laš Vladimír + Juraj
Švárny Ivan
Skaličan+Bindas
Titko Jozef
Vlk Miroslav st.
Bielik Jozef+Ľubomír
Majcin Miroslav
Balint Edo + Ján
Ladislav Kováč
MVDr.Ondrej Šimko
Stanislav Ovšák
Csutkay Michal
Jaroš Rudolf
Valíček Vladimír
Kuruc Dušan
Barborka Jozef
Z.Z.Z-Team
Ing.Chytil P.+ L.
Szutyányi Aladár
Ing. Vidhold M.
re g i ó n
sever
organizácia
Dlhé Pole
Terchová
Trnava
Zvolen
Nitra
Nitra
Topoľčany
Pov.Bystrica
Kys.N.Mesto
Prievidza
Žilina
Terchová
Topoľčany
Čadca
Komárno
Žilina
Trnava
Zvolen
Bratislava
Zvolen
Dvorany
Žiar n/H
Sabinov
Nováky
Zvolen
Žabokreky
Lieskové
Terchová
Lovčica
Slopná
Višňové
Čáčov
MT-Priekop
Hencovce
Terchová
Varín
Vadičov
Žakovce
Horďan
Tep.Rino
Lokca
Bánov
Brodno
Turie
Dlhé Pole
Nováky
Zázrivá
Kopčany
Tesedikovo
Zvolen
koeficient
210,329
335,327
350,264
369,762
399,816
421,762
422,736
429,39
488,673
493,884
504,788
504,835
521,527
524,168
542,013
544,713
545,392
546,826
558,891
567,723
568,734
608,02
621,907
642,522
642,716
654,551
658,562
668,569
673,094
673,941
684,232
687,425
697,137
723,802
729,266
734,232
735,723
744,38
764,877
768,598
784,527
785,296
814,045
815,032
820,092
820,806
823,59
842,337
842,52
846,433
17
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo Slovenska 2010 - mladí chovatelia do 18 rokov
poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
18
chovateľ do 18 rokov
Suľovský Samuel
Holjenková Barbora
Kočiš Štefan ml.
Fiľarská Mária
Poništiak R+J
Hrozen Peter ml.
Marek Bella
Tomáš Škvarka
Dujava Miroslav
Schlencová Lívia
organizácia
Čereňany
N.Bystrica
KNM
Stropkov
Žabokreky
Šaštín
Trstená
Brehy
Sabinov
Humenné
koeficient
13,475
21,531
30,358
47,05
63,673
70,591
110,309
119,233
123,742
175,537
T u rie
18.
-
19.
12.
2010
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo OZ CHPH Bytča
Majstrovstvo OZ - staré holuby
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chovateľ
Gombár Pavol
Plačko Jozef
Rovnianek Jozef
Okrucký Peter
Blaško Ján
Hlucháň Ján
Konečný Ján
Hriník František
Martoník Pavol
Kahák Ján
Majstrovstvo OZ - krátke trate
Body
7355
7235
7229
7138
6821
6672
6420
6391
6356
6280
Majstrovstvo OZ - stredné trate
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chovateľ
Vároš Ján
Rovnianek Jozef
Okrucký Peter
Gombár Pavol
Konečný Ján
Majzel Peter
Martoník Pavol
Plačko Jozef
Kahák Ján
Hlucháň Ján
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chovateľ
Vároš Ján
Okrucký Peter
Rovnianek Jozef
Konečný Ján
Hlucháň Ján
Gombár Pavol
Plačko Jozef
Hriník F + M
Danišek + Ondruš
Martoník Pavol
Body
2443
2421
2349
2324
2310
2276
2266
2187
2172
2162
Majstrovstvo OZ - dlhé trate
Body
2455
2406
2352
2348
2332
2326
2314
2311
2288
2263
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chovateľ
Gombár Pavol
Blaško Ján
Konečný Ján
Hriník F + M
Plačko Jozef
Rovnianek Jozef
Kahák Ján
Okrucký Peter
Gvot Dušan
Adamov B + R
Body
1551
1549
1500
1500
1488
1434
1386
1305
1076
1074
Body
2038
1985
1912
1903
1884
Poradie
6.
7.
8.
9.
10.
Chovateľ
Plačko Jozef
Gombár Pavol
Konečný Ján
Hrabovský František
Rovnianek Jozef
Body
1875
1804
1796
1794
1767
Majstrovstvo OZ - mladé holuby
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
Chovateľ
Okrucký Peter
Majzel Peter
Kahák Ján
Vároš Ján
Martoník Pavol
re g i ó n
sever
19
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo OZ CHPH Prievidza
Generálne majstrovstvo OZ
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chovateľ
Fábry Dušan
Šovčík Ján
Sobota A + V
Vavro Ján
Macho Rudolf
Barborka Jozef
Matiaško Miroslav
Ľahký J+S
Beseda Jozef
Sliepka Eduard
Majstrovstvo OZ - staré holuby
Body
4958
4888
4821
4728
4690
4629
4626
4579
4531
4394
Majstrovstvo OZ - mladé holuby
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chovateľ
Macho Rudolf
Beseda Jozef
Fábry Dušan
Šovčík Ján
Barborka Jozef
Matiaško Miroslav
Miklánek Jaroslav
Sobota A + V
Rybár Stanislav
Vavro Ján
20
Chovateľ
A+V Sobota
Fábry Dušan
Vajda M +P
Vavro Ján
Macho Rudolf
Mokrý Ján, Ing.
Ľahký J+S
Šovčík Ján
Kováč Mikuláš st+ml
Kohút Milan
Chovateľ
Ľahký J +S
Sobota A + V
Fabry Dušan
Šovčík Ján
Vavro Ján
Matiaško Miroslav
Sliepka Eduard
Barborka Jozef
Paulík Pavol
Mokrý Ján, Ing.
Body
4309
4129
4116
4076
4066
3920
3868
3865
3769
3767
Majstrovstvo OZ - krátke trate
Body
946
870
842
812
764
706
692
692
688
662
Majstrovstvo OZ - stredné trate
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chovateľ
Barborka Jozef
Macho Rudolf
Fabry Dušan
Sliepka Eduard
Rybár Stanislav
Beseda Jozef
Vajda M+P
Kováč M. st + ml.
Mokrý Ján, Ing.
Sobota A + V
Body
978
960
950
944
936
934
922
918
918
918
Majstrovstvo OZ - dlhé trate
Body
1776
1656
1647
1641
1629
1629
1620
1614
1593
1587
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chovateľ
Ľahký J +S
Vavro Ján
Šovčík Ján
Fabry Dušan
Matiaško Miroslav
Barborka Jozef
Sobota A + V
Paulík Pavol
Šimurka + Píš
Sliepka Eduard
T u rie
18.
-
Body
1795
1705
1580
1510
1500
1435
1435
1405
1400
1340
19.
12.
2010
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo OZ CHPH Terchová 2009
Generálne majstrovstvo OZ - staré holuby
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chovateľ
Jánošík Team
Radočáni D + R
Hanuliak +Michalek
MVDr. Šimko Ondrej
Cvacho-DUO-T+M
Ďurana Ján
Markuš M+M+Nemeth
Šupica+Vrbinský
Krištofik Ján st.
Vrábel Tibor
koef.
358,721
404,745
421,055
474,223
583,282
907,983
927,029
935,779
999,320
1057,522
Majstrovstvo VS 1 2009
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Chovateľ
Jánošík Team
Hanuliak +Michalek
Šupica+Vrbinský
Krištofík Ján st.
Vrábel Tibor
Vlk Miroslav st.
Puček Miroslav
Holubek Viktor
Holubek Daniel
Boháč Karol
Ďurana Albín
Franek Peter ml.
Ondruš F + P
Podhorský Mário
Lysičan Alojz
Poradie
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Chovateľ
Ďurana M + Ľ
Vlk Miroslav st.
Puček Miroslav
Boka Jozef
Holubek Viktor ml.
Bielik Jozef +Ľubo
Stanko + Chovan
Holubek Daniel
Tavačiak Vladimír
Micheľ Tibor
koef.
1102,098
1125,845
1185,205
1192,470
1268,162
1330,912
1333,595
1525,032
1582,876
1597,709
Majstrovstvo VS2 2009
koef.
345,241
375,376
934,444
953,879
1021,520
1066,683
1146,152
1251,361
1436,081
1633,033
1693,074
1788,729
1910,700
1924,634
1964,250
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Chovateľ
Radočani D + R
Šimko Ondrej,MvDr.
Cvacho-DUO-T+M
Ďurana Ján
Markuš M+M+Nemeth
Ďurana M + Ľ
Boka Jozef
Bielik Jozef +Ľubo
Stanko + Chovan
Tavačiak Vladimír
Micheľ Tibor
Lacek Dušan
Ďurana Anton
Čičmanec Miroslav
Podhorský Jozef
koef.
415,421
503,992
648,661
959,578
981,595
1104,332
1207,971
1315,437
1348,227
1574,278
1647,454
1678,520
1783,655
2024,348
2046,879
Poradie
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Chovateľ
Chabada Team
Boháč Karol
Murárik Marián
Vlk Miroslav ml.
Struharňanský P.
Vlk Miroslav st.
Radočani D + R
Stanko + Chovan
Puček Miroslav
Boka Jozef
koef.
327,571
330,373
364,208
410,351
420,153
427,144
458,299
470,384
521,301
531,779
Majstrovstvo OZ - mladé holuby 2009
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chovateľ
Markuš M+M+Nemeth
Holubek viktor ml.
Krištofik Ján st.
Jánošík Team
Mučka Viktor
Bielik J + Ľ
Bielka Pavol
Cvacho-DUO-T+M
MVDr. Šimko Ondrej
Ďurana M + Ľ
re g i ó n
sever
koef.
154,489
182,481
182,719
203,746
216,776
228,186
254,063
301,917
323,318
326,605
21
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo OZ CHPH Kysucké Nové Mesto 2009
Generálne majstrovstvo OZ
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chovateľ
Kočíš Štefan ml.
Žak Stanislav
Trúchly Milan
Blažek Zdeňek
Majčín Miroslav
Kubala Milan
Marčan Lukáš
Galgánek Jozef
Radoľský Štefan
Vavrek + Hlubina
Body
4108
4100
4022
3964
3914
3812
3808
3520
3458
3446
Poradie
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Chovateľ
Katrenčín Jozef
Vlček Laco + Peter
Macejko Rasťo
Mlich František
Belák Jozef
Drugo František
Galierik Vladimír
Haluska Milan
Mikolaj Branislav
Gavlas Miroslav
Body
3426
3408
3324
3192
3042
2916
2876
2836
2750
2658
Majstrovstvo OZ CHPH Kysucké Nové Mesto 2009 - mladé holuby
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22
Chovateľ
Kočíš Štefan ml.
Vavrek + Hlubina
Majčín Miroslav
Podpleský Jozef
Macek Milan
Galierik Vladimír
Drugo Ján
Laštiak Štefan
Trúchly Milan
Blažek Zdenek
Body
1478
1448
1426
1408
1400
1378
1348
1326
1316
1312
Poradie
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Chovateľ
Saga Milan
Galganek Jozef
Chylák Bohuš
Haluska Milan
Gavlas Miroslav
Berešík Stanislav
Radolský Štefan
Fuják Vladimír
Mlich František
Malík Štefan
T u rie
18.
Body
1310
1286
1246
1236
1206
1202
1178
1164
1158
1142
-
19.
12.
2010
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo OZ CHPH Martin
Majstrovstvo OZ 2009 - staré holuby
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Chovateľ
Romanna - sport
Skaličan + Bindas
Z.Z.Z. - Team
Jančovič Ladislav
Blahušiak V + P
Pleško Štefan
Davidik Marián
Kováč Ivan
Zicho Ján
Sušienka M + J
Remeň + Rakyta
Bernolák Tomáš
Druska Milan
Poništ Rudolf
Mäsiar pavol st.
Johanides Jozef
Krela Ladislav
Bace Jozaf
Danovský Miroslav
Parvanov Miroslav
Body
4481
4330
4308
4181
3871
3592
3320
3299
3269
3264
3026
3003
2936
2935
2816
2655
2644
2521
2240
2175
Poradie
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Chovateľ
Kubík Miloslav
Bindas Štefan
Višňovec A + V
Kluch Ján
Bartoš Vratislav
Korčeková + Korček
Mikulka Roman
Polony Milan
Kňažko Milan
Gregor Palko
Michálek Milan
Rázga Radomír
Podhradský Ivan
Bulejčík J
Jetko Bohumír
Lenárth + Karak
Sušienka F + M
Dančo Karol
Hurta Ivan
Števonka Jarko
Body
2171
2050
2033
1984
1957
1883
1735
1720
1618
1538
1486
1481
1443
1428
1407
1381
1366
1322
1227
1206
Poradie
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Chovateľ
Skaličan + Bindas
Mikulka Roman
Dančo Karol
Polony Milan
Romančík václav
Bace Jozef
Vrlík Ján
Gallo Jozef
Masnica Ján
Margus Peter
Kubík Miloslav
Sušienka F + M
Fujdala František
Kňažko Milan
Bindas Štefan
Korčeková + Korček
Kunstar Vladimír
Števonka Jaroslav
Dančo Jaroslav
Danko Ivanko
Body
1186
1139
1071
1034
1034
1004
970
970
890
886
869
817
803
795
781
742
717
677
616
554
Majstrovstvo OZ 2009 - mladé holuby
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Chovateľ
Z.Z.Z. - Team
Blahušiak V + P
Romanna - sport
Masiar Pavol st.
Davidik Marián
Zicho Ján
Pleško Štefan
Bernolák Tomáš
Johanides Jozef
Jančovič Ladislav
Lenárth + Karak
Široký Peter
Kuchtiak + Laco
Kluch Ján
Bartoš Vratislav
Krajčí Miroslav
Rázga Radomír
Masiar Pavol ml.
Hurta Ivan
Bulejčík J.
re g i ó n
sever
Body
1466
1462
1453
1420
1394
1391
1379
1370
1335
1333
1308
1296
1291
1250
1249
1245
1244
1233
1229
1203
23
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo OZ CHPH Čadca 2010
Generálne majstrovstvo OZ
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chovateľ
Holienková Barbora
Mečár Peter
Trnka Ľudovít
Polaček V + M
Varmus Miro + syn
Kašuba + Trnovec
Zborovančík Štefan
Kavčiak Vladmír
Prívara Stanislav
Polka J + J
Body
5379
5210
4512
4490
4440
4404
4335
4268
4208
4077
Poradie
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Chovateľ
Čanecký Ladislav
Laš Miroslav
Chovanec Jaroslav
Laš Anton
Kavčiak Simon
Plaevko Štefan
Bielsky Rudolf
Ruček Jozef + syn
Škripek Pavol
Král Peter
Body
4002
3985
3942
3656
3575
3559
3511
3500
3471
3331
Majstrovstvo OZ CHPH Čadca 2010 - mladé holuby
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
Chovateľ
Poštek+Macurová
Vrábel Štefan
Kadaš Peter
Holienková Barbora
Varmus Miro + syn
Trnka Ľudovít
Pagáč Ivan
Podmanický Ľubomír
Ruček Jozef + syn
Laluha Miroslav
Body
1644
1584
1578
1575
1476
1455
1437
1362
1356
1356
Poradie
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Chovateľ
Kulas Matej
Sekáč + Kozák
Kavčiak Vladimír
Jánošík Ján
Laš Anton
Mečár Peter
Plevko Štefan
Spila František
Chovanec Jaroslav
Šimovček Vladimír
T u rie
18.
-
Body
1317
1212
1206
1161
1146
1125
1086
1002
969
945
19.
12.
2010
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo OZ CHPH Dlhé Pole 2010
Generálne majstrovstvo OZ
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chovateľ
Ondro Jaroslav
Žiačik Vladimír
Letko Milan
Kúdelčík Jozef
Červenčík Peter
Duban Štefan
Mikulík Milan
Šutý Štefan
Kuruc Dušan
Jašík Ľuboš
Body
6570
6094
6068
6038
5782
5746
5630
5428
5300
5274
Poradie
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Chovateľ
Kyzek Štefa
Urbaník Jozef
Mičenec Milan
Bandúr Bohuš
Mičenec Jozef
Hrabie Team
Kúdeľčík Ľudovít
Jaroš Rudolf
Gaššo Vladimír
Ježo Peter
Body
5048
5024
4950
4714
4544
4470
4328
4198
3704
3290
Majstrovstvo OZ CHPH Dlhé pole 2010 - mladé holuby
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chovateľ
Ondro Jaroslav
Jaroš Rudolf
Šutý Štefan
Letko Milan
Kuruc Dušan
Kyzek Štefan
Jašík Ľuboš
Bandúr Bohuslav
Šmárik Dušan
Čevenčík Peter
re g i ó n
sever
Body
1420
1352
1342
1310
1308
1230
1206
1182
1172
1160
Poradie
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Chovateľ
Kúdelčík Jozef
Mičenec Jozef
Duban Štefan
Malíček Ján
Mičenec Milan
Kvasnička Vladislav
Ježo Peter
Hrabie TEAM
Sobola Štefan
Bali Ján
Body
1128
1098
1056
1042
1024
1004
988
978
870
854
25
XII. regionálna výstava poštových holubov
Majstrovstvo OZ CHPH Žilina 2010
Generálne majstrovstvo OZ
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chovateľ
Sudor Vladimír
Valicek Lubomir
Gaško TEAM
Komačka Michal
Laš V + J
Nekoranec Ivan
Michalec Stanislav
Moravčík J +Ľ
Sventek J +I
Puček Dušan
Body
6745
6667
6575
6450
6193
6046
5968
5642
5613
5520
Poradie
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Chovateľ
Funtík Jozef
Čerňanský Štefan
Davidík Štefan
Zmrhala M+V
Valíček Vladimír
Buček Jozef
Beniač Ferdinand
Šimko Jozef
Turský Milan
Mikunda Peter
Body
5500
5417
5300
5289
5208
5127
5111
5082
5077
5066
Chovateľ
Team Laš
Dorinský Ján
Málik J + P
Turský Milan
Kavecký M+L
Funtík Jozef
Kavecký Urban
Strelička Jaroslav
Moravčík J + Ľ
Pekár Ladislav
Body
1274
1270
1266
1250
1204
1114
1080
978
922
776
Majstrovstvo OZ CHPH Žilina 2010 - mladé holuby
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chovateľ
Laš Vladimír + Juraj
Majtánik Richard
Gaňa Peter
Nekoranec Ivan
Gaško Team
Matlak Miroslav
Mikunda Peter
Komačka Michal
Valica + Pagáč
Puček Dušan
Body
1642
1606
1578
1514
1512
1502
1492
1464
1398
1380
Poradie
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Majstrovstvo OZ - krátke trate 2010
Majstrovstvo OZ - stredné trate 2010
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Chovateľ
Valíček Ľubomír
Sudor Vladimír
Gaško Team
Laš Vladimír +Juraj
Kučera Vladimír st+ml
Komačka Michal
Čerňanský Štefan
Šimko Jozef
Sventek J+I
Moravčík J + Ľ
Sventek J+I
Zmrhala M +V
Nekoranec Ivan
Dávidik Štefan
Puček Dušan
Body
3006
2996
2966
2932
2888
2870
2818
2778
2762
2748
2724
2720
2718
2646
2640
Poradie
8
9
10
11
12
13
14
Chovateľ
Moravčík J + Ľ
Beniač Ferdinand
Komačka Vincent
Laš Vladimír + Juraj
Prášek Ladislav
Buček Jozef
Sventek J + I
Body
1558
1507
1503
1497
1447
1365
1345
Chovateľ
Gaško Team
Komačka Michal
Sudor Vladimír
Valiček Ľubomir
Laš Vladimír + Juraj
Čerňanský Štefan
Valíček Vladimír
Mikunda Peter
Nekoranec Ivan
Kučera Vladimír st.+ml.
Šimko Jozef
Puček Dušan
Zmrhala M + V
Sventek Imrich + Juraj
Štaffen Ľubomír
Body
1786
1782
1780
1778
1764
1722
1674
1654
1626
1606
1604
1566
1524
1506
1474
Majstrovstvo OZ - dlhé trate 2010
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
26
Chovateľ
Sudor Vladimír
Michalec Stanislav
Valíček Ľubomír
Gaško Team
Komačka Michal
Nekoranec Ivan
Funtík Jozef
Body
1969
1908
1883
1823
1798
1702
1576
T u rie
18.
-
19.
12.
2010
XII. regionálna výstava poštových holubov
Kategória A: bez rozdielu pohlavia
Regionálne
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Komačka Michal
Okrucký Peter
Sudor Vladimír
Číslo holuba
08-0203-620
07-03303-356
07-01401-87
H/Ha
H
H
H
koeficient
978,16
973,31
963.39
Kilometre
3263,217
2635,323
2954,662
Klietka
1
54
3
H/Ha
H
H
H
koeficient
973,31
959,19
952,07
Kilometre
2635,323
3076,021
2809,833
Klietka
54
55
56
H/Ha koeficient
H
943,96
Kilometre
2702,743
Klietka
117
H/Ha
H
H
H
H
koeficient
978,16
963.39
940,95
929,95
Kilometre
3263,217
2954,662
3160,686
2934,172
Klietka
1
3
2
4
H/Ha koeficient
H
961,62
Kilometre
3140,873
Klietka
202
H/Ha koeficient
H
943,57
Kilometre
3165,407
Klietka
139
H/Ha
HA
HA
HA
koeficient
960,12
902,12
881,94
Kilometre
3095,125
2943,286
2750,353
Klietka
175
173
174
H/Ha
H
H
H
koeficient
917,96
913,78
904,82
Kilometre
3079,151
3278,422
3085,841
Klietka
153
154
152
OZ CHPH Bytča
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Okrucký Peter
Vároš Ján
Okrucký Peter
Číslo holuba
07-03303-356
08-03301-424
07-RUS-22582
OZ CHPH Martin
Poradie Meno
1.
Skaličan + Bindas
Číslo holuba
07-01705-320
OZ CHPH Žilina
Poradie
1.
2.
3.
4.
Meno
Komačka Michal
Sudor Vladimír
Valíček Vladimír
Sudor Vladimír
Číslo holuba
08-0203-620
07-01401-87
08-01403-163
07-01401-279
OZ CHPH Terchová
Poradie Meno
1.
Hanuliak + Michalek
Číslo holuba
07-0405-698
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto
Poradie Meno
1.
Majčín Miroslav
Číslo holuba
07-01505-122
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Ondro Jaroslav
Jaroš Rudolf
Letko Milan
Číslo holuba
07-01502-1599
06-01502-917
06-01501-22
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Mečár Peter
Kavčiak Vladimír
Kašuba+Trnovec
Číslo holuba
08-01605-640
07-03301-606
06-01604-55
OZ CHPH Dlhé Pole
OZ CHPH Čadca
re g i ó n
sever
27
XII. regionálna výstava poštových holubov
Kategória B: bez rozdielu pohlavia
Regionálne
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Gaško Team
Sobota A + V
Majčín Miroslav
Číslo holuba
08-01406-150
05-01201-6
06-M55-1964
H/Ha
H
H
HA
koeficient
782,47
773,51
766,22
Kilometre
3253,997
3420,606
3247,975
Klietka
5
95
7
H/Ha
H
H
HA
koeficient
763,78
671,51
640,24
Kilometre
2901,611
2885,497
2999,902
Klietka
57
58
59
H/Ha koeficient
H
707,99
Kilometre
2829,223
Klietka
118
H/Ha koeficient
H
773,51
Kilometre
3420,606
Klietka
95
H/Ha
H
H
H
H
koeficient
782,47
767,25
759,92
705,09
Kilometre
3253,997
3137,487
2878,141
3040,818
Klietka
5
7
6
8
H/Ha koeficient
H
757,68
H
739,42
Kilometre
2844,199
2936,435
Klietka
203
204
H/Ha koeficient
HA
766,22
Kilometre
3247,975
Klietka
140
H/Ha koeficient
HA
585,18
HA
506,97
Kilometre
2816,264
2825,626
Klietka
177
176
H/Ha koeficient
H
744,71
H
628,79
Kilometre
2823,509
2840,938
Klietka
156
155
T u rie
19.
2010
OZ CHPH Bytča
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Bytčanek+Heglasik.
Okrucký Peter
Vároš Ján
Číslo holuba
08-03304-802
08-03303-209
08-03301-413
OZ CHPH Martin
Poradie Meno
1.
Skaličan + Bindas
Číslo holuba
07-01705-376
OZ CHPH Prievidza
Poradie Meno
1.
Sobota A + V
Číslo holuba
05-01201-6
Poradie
1.
2.
3.
4.
Číslo holuba
08-01406-150
07-0999-40
06-01408-349
08-01404-373
OZ CHPH Žilina
Meno
Gaško Team
Valíček Ľubomír
Laš V +J
Mikunda Peter
OZ CHPH Terchová
Poradie Meno
1.
MVDr. Šimko Ondrej
2.
Radočáni D + R
Číslo holuba
06-0404-628
07-0403-844
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto
Poradie Meno
1.
Majčín Miroslav
Číslo holuba
06-M55-1964
Poradie Meno
1.
Ondro Jaroslav
2.
Ondro Jaroslav
Číslo holuba
08-01502-1131
08-01508-932
Poradie Meno
1.
Polaček V + M
2.
Kašuba + Trnovec
Číslo holuba
05-01603-116
07-01604-120
OZ CHPH Dlhé Pole
OZ CHPH Čadca
28
18.
-
12.
XII. regionálna výstava poštových holubov
Kategória C: bez rozdielu pohlavia
Regionálne
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Ing.Mokrý Ján
Trnka Ľudovít
Krela Ladisalv
Číslo holuba
04-01201-1904
07-01603-49
03-1306-1139
H/Ha
H
H
H
koeficient
159,403
241,39
246,458
Kilometre
3981,559
3724,624
3947,622
Klietka
96
157
119
H/Ha
H
H
H
koeficient
414,147
589,499
595,076
Kilometre
3887,582
3561,279
3551,314
Klietka
60
61
62
H/Ha koeficient
H
246,458
H
298,355
Kilometre
3947,622
4302,983
Klietka
119
120
H/Ha koeficient
H
159,403
Kilometre
3981,559
Klietka
96
H/Ha
H
H
H
Kilometre
3764,316
3856,604
3845,256
Klietka
9
10
11
H/Ha koeficient
H
389,93
Kilometre
4050,439
Klietka
141
H/Ha
HA
HA
HA
koeficient
270,962
444,748
481,028
Kilometre
3682,752
3682,697
3762,467
Klietka
178
179
180
H/Ha koeficient
H
241,39
Kilometre
3724,624
Klietka
157
OZ CHPH Bytča
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Plačko Jozef
Adamov B + R
Plačko Jozef
Číslo holuba
05-01408-342
06-03301-39
07-03301-203
Poradie Meno
1.
Krela Ladisalv
2.
Z.Z.Z. TEAM
Číslo holuba
03-1306-1139
05-0301-542
OZ CHPH Martin
OZ CHPH Prievidza
Poradie Meno
1.
Ing.Mokrý Ján
Číslo holuba
04-01201-1904
Poradie
1.
2.
3.
Číslo holuba
07-01407-501
07-01406-13
05-0203-855
OZ CHPH Žilina
Meno
Komačka Michal
Parčiš Ján
Komačka Michal
koeficient
289,212
418,450
461,904
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto
Poradie Meno
1.
Katrenčín Jozef
Číslo holuba
07-02512-643
Poradie
1.
2.
3.
Číslo holuba
06-01501-69
06-01501-288
07-01501-578
OZ CHPH Dlhé Pole
Meno
Letko Milan
Žiačik Vladimír
Urbaník Jozef
OZ CHPH Čadca
Poradie Meno
1.
Trnka Ľudovít
re g i ó n
sever
Číslo holuba
07-01603-49
29
XII. regionálna výstava poštových holubov
Kategória D: bez rozdielu pohlavia
Regionálne
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Laš J + V
Kočíš Štefan ml.
Vajda M +T
Číslo holuba
07-01408-980
06-01508-135
07-01202-2029
H/Ha
H
HA
H
koeficient
62,480
94,659
124,247
Kilometre
4280,322
3697,235
3755,761
Klietka
12
142
97
H/Ha
HA
HA
HA
koeficient
258,540
316,650
356,900
Kilometre
3569,953
3703,093
3561,566
Klietka
63
64
65
H/Ha koeficient
H
350,375
Kilometre
3910,737
Klietka
121
H/Ha koeficient
H
124,247
H
236,074
Kilometre
3755,761
3769,062
Klietka
97
98
H/Ha
H
H
H
koeficient
62,480
156,523
196,183
Kilometre
4280,322
4037,535
3560,221
Klietka
12
13
15
H/Ha koeficient
H
154,626
Kilometre
3850,648
Klietka
205
H/Ha koeficient
HA
94,659
Kilometre
3697,235
Klietka
142
H/Ha
H
HA
HA
koeficient
226,218
463,142
557,368
Kilometre
3957,383
3289,211
3816,741
Klietka
183
182
181
H/Ha
H
HA
H
koeficient
282,638
547,206
695,869
Kilometre
3551,412
4557,682
3895,353
Klietka
159
160
158
19.
2010
OZ CHPH Bytča
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Vároš Ján
Okrucký Peter
Vároš Ján
Číslo holuba
07-03301-1776
08-03301-809
08-03301-462
OZ CHPH Martin
Poradie Meno
1.
Romana šport
Číslo holuba
07-01704-235
OZ CHPH Prievidza
Poradie Meno
1.
Vajda M +T
2.
Ing.Mokrý Ján
Číslo holuba
07-01202-2029
07-01201-344
Poradie
1.
2.
3.
Číslo holuba
07-01408-980
07-0203-152
06-01403-633
OZ CHPH Žilina
Meno
Laš J + V
Komačka Michal
Valíček Ľubomír
OZ CHPH Terchová
Poradie Meno
1.
Radočani D+R
Číslo holuba
08-0403-716
Poradie Meno
1.
Kočíš Štefan ml.
Číslo holuba
06-01508-135
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto
OZ CHPH Dlhé Pole
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Ondro Jaroslav
Ondro Jaroslav
Šutý Štefan
Číslo holuba
07-01502-662
08-01508-948
06-01502-40
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Polaček V + M
Holienková Barbora
Jakubec Peter
Číslo holuba
06-01603-47
02-16-8461
07-01605-152
OZ CHPH Čadca
30
T u rie
18.
-
12.
XII. regionálna výstava poštových holubov
Kategória E: bez rozdielu pohlavia
Regionálne
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Ľahký J+S
Matiaško Miroslav
Skaličan + Bindas
Číslo holuba
07-01201-1227
03-1204-0513
06-01701-1266
H/Ha
H
H
H
koeficient
34,199
66,104
103,887
Kilometre
2928,754
2952,176
2977,818
Klietka
99
100
206
H/Ha
HA
HA
HA
koeficient
182,065
288,449
463,488
Kilometre
3996,371
2849,377
2869,988
Klietka
66
67
68
H/Ha koeficient
H
103,887
H
236,021
Kilometre
2977,818
3071,460
Klietka
122
123
H/Ha koeficient
H
34,199
H
66,104
Kilometre
2928,754
2952,176
Klietka
99
100
H/Ha
HA
H
H
H
koeficient
140,698
191,746
231,812
231,852
Kilometre
2913,232
2935,040
2929,621
2903,008
Klietka
16
19
17
18
H/Ha koeficient
HA
90,983
Kilometre
2963,992
Klietka
206
H/Ha koeficient
HA
114,247
Kilometre
2926,834
Klietka
143
H/Ha koeficient
H
250,72
HA
457,434
Kilometre
2854,912
2860,463
Klietka
185
184
H/Ha koeficient
H
229,505
H
589,335
Kilometre
2913,574
2915,28
Klietka
161
162
OZ CHPH Bytča
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Bačík Ján
Gombár Pavol
Plačko Jozef
Číslo holuba
07-M55-1324
07-03301-692
06-03301-467
OZ CHPH Martin
Poradie Meno
1.
Skaličan + Bindas
2.
Bernolák Tomáš
Číslo holuba
06-01701-1266
07-0999-3643
OZ CHPH Prievidza
Poradie Meno
1.
Ľahký J+S
2.
Matiaško Miroslav
Číslo holuba
07-01201-1227
03-1204-0513
OZ CHPH Žilina
Poradie
1.
2.
3.
4.
Meno
Nekoranec Ivan
Turský Milan
Cibuľová +Laš
Paulini Vladimír
Číslo holuba
06-01406-957
06-01408-930
06-PL-0236-2814
06-01401-306
OZ CHPH Terchová
Poradie Meno
1.
Radočáni D + R
Číslo holuba
06-0403-358
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto
Poradie Meno
1.
Kočíš Štefan ml.
Číslo holuba
06-03303-136
Poradie Meno
1.
Letko Milan
2.
Žiačik Vladimír
Číslo holuba
07-02512-1108
07-01501-96
Poradie Meno
1.
Holienková Barbora
2.
Matys T+T
Číslo holuba
03-1605-0295
03-1603-0607
OZ CHPH Dlhé Pole
OZ CHPH Čadca
re g i ó n
sever
31
XII. regionálna výstava poštových holubov
Kategória ESO
Regionálne
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Šutý Štefan
Hanuliak + Michalek
Vároš Ján
Číslo holuba
07-01502-717
08-0405-107
08-03301-489
H/Ha
HA
H
H
koeficient
14,440
32,888
33,030
Kilometre
1933,928
2288,798
2260,325
Klietka
192
207
69
H/Ha
H
H
HA
koeficient
33,030
36,862
63,811
Kilometre
2260,325
2288,971
3038,694
Klietka
69
70
71
H/Ha koeficient
H
103,33
Kilometre
1804,535
Klietka
124
H/Ha koeficient
HA
115,59
Kilometre
2127,816
Klietka
104
H/Ha
H
HA
H
koeficient
76,191
79,792
136,015
Kilometre
2421,054
2347,746
2295,828
Klietka
20
21
22
H/Ha koeficient
H
32,888
Kilometre
2288,798
Klietka
207
H/Ha koeficient
HA
59,23
Kilometre
2188,802
Klietka
146
H/Ha
HA
H
H
koeficient
14,44
54,22
63,288
Kilometre
1933,928
1950,81
1939,542
Klietka
192
191
190
H/Ha koeficient
H
48,226
Kilometre
2218,672
Klietka
163
T u rie
19.
2010
OZ CHPH Bytča
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Vároš Ján
Konečný Ján
Rovnianek Jozef
Číslo holuba
08-03301-489
08-03306-1210
08-03301-1169
OZ CHPH Martin
Poradie Meno
1.
Krela Ladislav
Číslo holuba
09-01703-53
OZ CHPH Prievidza
Poradie Meno
1.
Kohut Milan
Číslo holuba
08-01202-882
Poradie
1.
2.
3.
Číslo holuba
07-0999-32
07-01408-1155
08-01404-204
OZ CHPH Žilina
Meno
Valiček Ľubomír
Kučera V st + ml
Mikunda Peter
OZ CHPH Terchová
Poradie Meno
1.
Hanuliak + Michalek
Číslo holuba
08-0405-107
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto
Poradie Meno
1.
Majčín Miroslav
Číslo holuba
08-01505-26
Poradie
1.
2.
3.
Číslo holuba
07-01502-717
09-01502-1091
09-01502-580
OZ CHPH Dlhé Pole
Meno
Šutý Štefan
Kudelčík Jozef
Ondro Jaroslav
OZ CHPH Čadca
Poradie Meno
1.
Laš Miroslav
32
Číslo holuba
08-01501-368
18.
-
12.
XII. regionálna výstava poštových holubov
Kategória ESO ročák
Regionálne
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Ondro Jaroslav
Ondro Jaroslav
Ondro Jaroslav
Číslo holuba
09-01408-716
09-01502-570
09-01502-589
H/Ha
HA
H
H
koeficient
17,702
22,151
25,749
Kilometre
1611,652
1620,918
1620,918
Klietka
193
194
195
H/Ha
H
H
H
koeficient
52,36
60,456
87,36
Kilometre
1658,834
1382,112
1392,375
Klietka
72
73
74
H/Ha koeficient
H
61 258
HA
67,295
Kilometre
1668,026
1294,325
Klietka
125
126
H/Ha koeficient
H
52,017
HA
54,654
Kilometre
1620,512
1507,037
Klietka
102
103
H/Ha
H
H
H
HA
HA
H
h
Kilometre
1889,153
1632,730
1716,330
1863,114
1962,995
1974,098
2021,400
Klietka
23
27
24
26
25
29
28
H/Ha koeficient
H
33,35
Kilometre
1803,414
Klietka
147
H/Ha
HA
H
H
koeficient
17,702
22,151
25,749
Kilometre
1611,652
1620,918
1620,918
Klietka
193
194
195
H/Ha
H
HA
H
koeficient
31,096
63,899
77,294
Kilometre
1652,921
1713,597
1749,961
Klietka
164
165
166
OZ CHPH Bytča
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Rovnianek Jozef
Okrucký Peter
Vároš Ján
Číslo holuba
09-03301-451
09-03303-17
09-03301-1888
OZ CHPH Martin
Poradie Meno
1.
Romana šport
2.
Skaličan+Bindas
Číslo holuba
09-01704-25
09-01705-28
OZ CHPH Prievidza
Poradie Meno
1.
Ľahký J + S
2.
Ing. Mokrý Ján
Číslo holuba
09-01201-1475
09-01201-512
OZ CHPH Žilina
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meno
Gaško Team
Komačka Michal
Laš V + J
Komačka Michal
Komačka Michal
Sventek J +I
Sventek J +I
Číslo holuba
09-01406-439
09-01407-275
09-01408-614
09-01407-271
09-01407-246
09-01408-905
09-01408-922
koeficient
46,806
63,006
63,522
66,345
82,023
196,75
205,599
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto
Poradie Meno
1.
Majčín Miroslav
Číslo holuba
09-01505-233
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Ondro Jaroslav
Ondro Jaroslav
Ondro Jaroslav
Číslo holuba
09-01408-716
09-01502-570
09-01502-589
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Holienová Barbora
Holienová Barbora
Laš Anton
Číslo holuba
09-01605-873
09-01605-670
09-01603-622
OZ CHPH Dlhé Pole
OZ CHPH Čadca
re g i ó n
sever
33
XII. regionálna výstava poštových holubov
Kategória Šport mladé
Regionálne
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Okrucký Peter
Cvacho -DUO-T+M
Letko Milan
Číslo holuba
10-03301-1433
10-0406-558
10-03401-235
H/Ha
H
HA
HA
koeficient
8,348
9,647
11,359
Kilometre
444,725
867,674
564,915
Klietka
81
208
196
H/Ha
H
HA
H
koeficient
8,348
26,78
40,183
Kilometre
444,725
596,719
567,839
Klietka
81
82
83
H/Ha koeficient
H
39,234
HA
65,254
Kilometre
539,808
579,603
Klietka
127
128
H/Ha koeficient
H
26,888
Kilometre
685,062
Klietka
101
H/Ha
H
HA
HA
H
koeficient
19,182
26,473
32,534
38,834
Kilometre
421,265
674,897
864,539
640,200
Klietka
30
31
32
33
H/Ha koeficient
HA
9,647
Kilometre
867,674
Klietka
208
H/Ha koeficient
H
18,519
Kilometre
747,902
Klietka
148
H/Ha
HA
HA
H
koeficient
11,359
21,405
22,241
Kilometre
564,915
772,291
741,353
Klietka
196
198
197
H/Ha koeficient
H
51,245
Kilometre
606,965
Klietka
167
T u rie
19.
2010
OZ CHPH Bytča
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Okrucký Peter
Konečný Ján
Okrucký Peter
Číslo holuba
10-03301-1433
10-03306-1495
10-03301-557
OZ CHPH Martin
Poradie Meno
1.
Romana šport
2.
Makoš Ján
Číslo holuba
10-01704-251
10-0999-2784
OZ CHPH Prievidza
Poradie Meno
1.
Macho Rudolf
Číslo holuba
10-01202-934
Poradie
1.
2.
3.
4.
Číslo holuba
10-DV-05162-146
10-01408-116
10-01402-1332
10-01403-186
OZ CHPH Žilina
Meno
Valíček Ľubomír
Laš V + J
Kavecký M + L
Vlaíčel Ľubomír
OZ CHPH Terchová
Poradie Meno
1.
Cvacho -DUO-T+M
Číslo holuba
10-0406-558
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto
Poradie Meno
1.
Kočíš Štefan ml.
Číslo holuba
10-01504-790
Poradie
1.
2.
3.
Číslo holuba
10-03401-235
10-03401-1034
10-01406-1169
OZ CHPH Dlhé Pole
Meno
Letko Milan
Kuruc Dušan
Gaššo Vladimír
OZ CHPH Čadca
Poradie Meno
1.
Poštek + Macurová
34
Číslo holuba
10-01609-436
18.
-
12.
XII. regionálna výstava poštových holubov
Kategória Výkon holub
Regionálne
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Laš V + J
Plačko Jozef
Laš V + J
Číslo holuba
04-M55-1104
06-03301-451
05-Dv-05892-110
H/Ha koeficient
H
H
H
Kilometre
5300,591
4304,118
4283,541
Klietka
36
75
35
H/Ha koeficient
H
H
H
Kilometre
4304,118
4110,501
3582,281
Klietka
75
76
77
H/Ha koeficient
H
Kilometre
4069,931
Klietka
129
H/Ha koeficient
H
Kilometre
3488,349
Klietka
105
H/Ha koeficient
H
H
H
Kilometre
5300,591
4283,541
4218,733
Klietka
36
35
34
H/Ha koeficient
H
Kilometre
3774,672
Klietka
144
H/Ha koeficient
H
H
H
Kilometre
3941,930
3361,342
3251,503
Klietka
187
188
186
H/Ha koeficient
H
H
Kilometre
4001,291
3274,742
Klietka
168
169
OZ CHPH Bytča
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Plačko Jozef
Hubočan + Gier
Gombár Pavol
Číslo holuba
06-03301-451
08-03306-416
08-03301-892
OZ CHPH Martin
Poradie Meno
1.
Skaličan + Bindas
Číslo holuba
05-01705-1306
OZ CHPH Prievidza
Poradie Meno
1.
Sobota A + V
Číslo holuba
08-01201-1069
Poradie
1.
2.
3.
Číslo holuba
04-M55-1104
05-Dv-05892-110
08-01408-1258
OZ CHPH Žilina
Meno
Laš V + J
Laš V + J
Laš V + J
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto
Poradie Meno
1.
Majčín Miroslav
Číslo holuba
07-01505-113
OZ CHPH Dlhé Pole
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Duban Štefan
Bandúr Bohuslav
Letko Milan
Číslo holuba
08-03302-274
08-03302-296
06-01501-10
OZ CHPH Čadca
Poradie Meno
1.
Prívara Stanislav
2.
Kašuba + Trnovec
re g i ó n
sever
Číslo holuba
05-01603-64
07-01604-107
35
XII. regionálna výstava poštových holubov
Kategória Výkon holubica
Regionálne
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Gombár Pavol
Rovnianek Jozef
Michalec Staníslav
Číslo holuba
08-03301-330
07-03301-547
08-01408-615
H/Ha koeficient
HA
HA
HA
Kilometre
4744,586
4416,277
4211,297
Klietka
78
79
37
H/Ha koeficient
HA
HA
HA
Kilometre
4744,586
4416,277
3732,662
Klietka
78
79
80
H/Ha koeficient
HA
Kilometre
3375,112
Klietka
130
H/Ha koeficient
HA
Kilometre
3703,648
Klietka
106
H/Ha koeficient
HA
HA
HA
Kilometre
4211,297
3948,627
3948,209
Klietka
37
39
38
H/Ha koeficient
HA
Kilometre
3872,767
Klietka
145
H/Ha koeficient
HA
Kilometre
3339,02
Klietka
189
H/Ha koeficient
HA
Kilometre
3373,34
Klietka
170
T u rie
19.
2010
OZ CHPH Bytča
Poradie
1.
2.
3.
Meno
Gombár Pavol
Rovnianek Jozef
Plačko Jozef
Číslo holuba
08-03301-330
07-03301-547
08-03301-40
OZ CHPH Martin
Poradie Meno
1.
Romana šport
Číslo holuba
06-01704-119
OZ CHPH Prievidza
Poradie Meno
1.
Barborka Jozef
Číslo holuba
08-01202-621
Poradie
1.
2.
3.
Číslo holuba
08-01408-615
06-01406-243
06-0603-257
OZ CHPH Žilina
Meno
Michalec Staníslav
Funtík Jozef
Funtík Jozef
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto
Poradie Meno
1.
Trúchly Milan
Číslo holuba
06-01504-263
OZ CHPH Dlhé Pole
Poradie Meno
1.
Letko Milan
Číslo holuba
07-0999-3338
Poradie Meno
1.
Poláček V +M
Číslo holuba
04-01603-337
OZ CHPH Čadca
36
18.
-
12.
XII. regionálna výstava poštových holubov
Kategória Víťazi preteku
OZ CHPH Bytča
Poradie Meno
1.
Plačko Jozef
1.
Blaško Ján
Číslo holuba
07-03301-214
06-03303-801
Poradie
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
Číslo holuba
CZ 09-0234-534
2006-01103.692
2005-01202-35
2007-01202-325
2004-01202-843
2007-01201-1227
2007-01203-640
2005 - 01201 - 6
H/Ha Pretek
HA
Offenbach 1
HA
Offenbach 2
Kilometre
Klietka
84
85
H/Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
H
Ha
H
Pretek
Bayreuth 3
Offenbach 3
ESO DT RS
ESO DT RS
ESO SDT RS
ESO SDT RS
ESO SDT RS
Bayreuth 2
Kilometre
Klietka
109
110
111
112
113
114
115
116
H/Ha
H
H
H
H
H
H
Pretek
ESO ST RS
ESO ST RS
Rokycany
Louny
Prosiměřice
Kolín
Kilometre
Klietka
40
41
50
51
52
53
Kilometre
Klietka
149
OZ CHPH Prievidza
Meno
Kohút Milan
Macho Rudolf
Sliepka Eduard
Ing.Hudec Ján
Vavro Ján
Ľahký J + S
Jaško Ján
Sobota A + V
OZ CHPH Žilina
Poradie Meno
Gaško TEAM
Sudor Vladimír
1.
Sudor Vladimír
1.
Sudor Vladimír
1.
Sudor Vladimír
1.
Sudor Vladimír
Číslo holuba
08-01406-184
08-01401-157
08-M55-558
07-01401-4
07-01401-13
07-01401-199
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto
Poradie Meno
1.
Vlček Ladislav
re g i ó n
sever
Číslo holuba
07-03307-232
H/Ha Pretek
HA
Gotha
37
XII. regionálna výstava poštových holubov
Kategória Generálne majstrovstvo
OZ CHPH Bytča
Poradie
M OZ
M OZ
M OZ
RS SDT
RS SDT
RS SDT
M MH
M MH
M MH
Meno
Gombár Pavol
Gombár Pavol
Gombár Pavol
Gombár Pavol
Gombár Pavol
Gombár Pavol
Okrucký Peter
Okrucký Peter
Okrucký Peter
Číslo holuba
09-03301-2027
09-03301-2037
07-03301-132
07-03301-1854
08-03301-1917
08-03301-313
10-03301-1303
10-03301-1380
10-03301-1377
Poradie
M OZ
M OZ
M MH
M MH
M VS
M VS
M VS
M VS
Meno
Skaličan+Bindas
Skaličan+Bindas
Romana - šport
Romana - šport
Hanuska Peter
Hanuska Peter
Skaličan+Bindas
Skaličan+Bindas
Číslo holuba
03-1701-1235
02-17-0512
10-01704-252
10-01704-259
06-01201-185
07-01201-1420
05-01701-1352
04-01701-1233
H/Ha koeficient
H
H
H
H
HA
HA
H
H
H
Kilometre
Klietka
86
87
88
92
93
94
89
90
91
H/Ha koeficient
H
H
H
H
H
HA
H
HA
Kilometre
Klietka
131
132
133
134
135
136
137
138
H/Ha koeficient
H
H
Kilometre
Klietka
107
108
H/Ha koeficient
H
HA
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Kilometre
Klietka
42
43
44
45
46
47
48
49
53A
53B
53C
H/Ha koeficient
HA
HA
Kilometre
Klietka
150
151
H/Ha koeficient
H
H
H
Kilometre
Klietka
199
200
201
H/Ha koeficient
H
HA
Kilometre
Klietka
171
172
T u rie
19.
2010
OZ CHPH Martin
OZ CHPH Prievidza
Poradie Meno
M OZ
Fábry Dušan
M OZ
Fábry Dušan
Číslo holuba
07-01202-2930
09-01202-1967
Poradie
M MH
M MH
M MH
M MH
M MH
M OZ
M OZ
M OZ
GM RS
GM RS
GM RS
Číslo holuba
10-01408-1213
10-01408-113
10-01408-115
10-M55-3030
10-M55-3020
04-01401-406
07-01401-72
07-01401-285
08-01407-690
08-01407-692
07-01407-588
OZ CHPH Žilina
Meno
Laš V + J
Laš V + J
Laš V + J
Laš V + J
Laš V + J
Sudor Vladimír
Sudor Vladimír
Sudor Vladimír
Komačka Michal
Komačka Michal
Komačka Michal
OZ CHPH Kysucké Nové Mesto
Poradie Meno
M OZ
Kočíš Štefan ml.
M OZ
Kočíš Štefan ml.
Číslo holuba
09-B-6345471
09-B-6345482
Poradie
M OZ
M OZ
M OZ
Číslo holuba
99-DV-0476-612
00-DV-08978-1442
07-NL-5720812
OZ CHPH Dlhé Pole
Meno
Ondro Jaroslav
Ondro Jaroslav
Ondro Jaroslav
OZ CHPH Čadca
Poradie Meno
M OZ
Holienková Barb.
M OZ
Holienková Barb.
38
Číslo holuba
09-01605-607
06-01609-347
18.
-
12.
XII. regionálna výstava poštových holubov
Vyhodnotenie ocenených holubov KP Plzeň ( Praha )
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Meno chovateľa
OZ
Číslo holuba
Rýchlosť
Výhra
Cvacho Tibor
TERCH
10-SK-0406-476
732,415
168,00 €
Rovnianek Jozef
BY
10-SK-03301-756
704,653
89,60 €
Macejko Rsatislav
KNM
10-SK-01505-470
698,258
72,80 €
Laš Juraj + Vladimír
ZA
10-SK-M55-3030
697,630
56,00 €
Majtánik Richard
ZA
10-SK-01408-1047
697,122
33,60 €
Majtánik Richard
ZA
10-SK-01408-1007
697,074
33,60 €
Majtánik Richard
ZA
10-SK-01408-1033
692,200
33,60 €
Moravčík Jozef+Ľuboš
ZA
10-SK-0405-782
685,900
16,80 €
Nekoranec Ivan
ZA
10-SK-01406-1247
681,913
16,80 €
Lokaj Peter
KNM
10-SK-01506-694
679,186
16,80 €
Majtánik Richard
ZA
10-SK-01408-161
677,888
8,40 €
Majtánik Richard
ZA
10-SK-01408-1032
677,774
8,40 €
Majtánik Richard
ZA
10-SK-01408-1018
677,752
8,40 €
Moravčík Jozef+Ľuboš
ZA
10-SK-0405-783
647,638
8,40 €
Murárik Marián
TERCH
10-SK-0406-33
645,303
8,40 €
Moravčík Jozef+Ľuboš
ZA
10-SK-01406-1073
402,060
8,40 €
Ďurana Miroslav
TERCH
10-SK-0999-555
387,222
8,40 €
Balát Ján
ZA
10-SK-01409-205
384,119
8,40 €
Laš Juraj + Vladimír
ZA
10-SK-M55-3023
381,158
8,40 €
Majtánik Richard
ZA
10-SK-01408-269
380,699
8,40 €
Laš Juraj + Vladimír
ZA
10-SK-01408-122
379,097
6,70 €
Majtánik Richard
ZA
10-SK-01408-1034
378,533
6,70 €
Moravčík Jozef+Ľuboš
ZA
10-SK-01408-1147
376,774
6,70 €
Hrabovský František
BY
10-SK-03301-1474
372,607
6,70 €
Cvacho Tibor
TERCH
10-SK-0406-534
372,390
6,70 €
Nekoranec Ivan
ZA
10-SK-01406-338
371,990
6,70 €
Laš Juraj + Vladimír
ZA
10-SK-M55-3016
370,417
6,70 €
Adamov B + R
BY
10-SK-03301-890
368,594
6,70 €
Team Laš
ZA
10-SK-01408-295
366,037
6,70 €
Balát Ján
ZA
10-SK-01706-68
366,006
6,70 €
Balát Ján
ZA
10-SK-01409-260
364,459
5,60 €
Kopilec Štefan
KNM
10-SK-01506-504
363,105
5,60 €
Ďurana Miroslav
TERCH
10-SK-0999-563
362,113
5,60 €
Laš Juraj + Vladimír
ZA
10-SK-01408-203
361,727
5,60 €
Laš Juraj + Vladimír
ZA
10-SK-01505-10
361,720
5,60 €
Balát Ján
ZA
10-SK-01409-260
361,190
5,60 €
Hlucháň Ján
BY
10-SK-03301-146
356,910
5,60 €
Majtánik Richard
ZA
10-SK-01408-1027
356,165
5,60 €
Parčiš Ján
ZA
10-SK-0105-442
354,753
5,60 €
Danišek Ondruš
BY
10-SK-03306-793
354,600
5,60 €
Lokaj Peter
KNM
10-SK-01506-699
354,233
3,36 €
Ďurana Miroslav
TERCH
10-SK-0999-568
354,149
3,36 €
Ďurana Miroslav
TERCH
10-SK-0999-552
353,978
3,36 €
Ačiak Jozef
BY
10-SK-03301-2064
353,644
3,36 €
Laš Juraj + Vladimír
ZA
10-SK-01505-1
350,547
3,36 €
Team Laš
ZA
10-SK-M55-3005
347,600
3,36 €
Laš Juraj + Vladimír
ZA
10-SK-M55-3031
345,714
3,36 €
Sventek J + I
ZA
10-SK-01408-658
345,174
3,36 €
Team Laš
ZA
10-SK-M55-3002
343,900
3,36 €
Bielik Jozef
TERCH
10-SK-0406-353
343,183
3,36 €
SPOLU
778,20 €
Súťaž družstiev
1
Laš Juraj + Vladimír
ZA
Družstvo 3
37,528
114,00 €
SPOLU
114,00 €
Súťažných holubov - 1128 56% z 2000 ks; Nesúťažných holubov - 250; Súťažných družstiev - 38
7.10.2010 Spracoval: Ľ.Moravčík
re g i ó n
sever
39
Jednoduchosť
Veľký výber
Dodanie na dobierku
Využite
možnosť
nákupu v:
internetovom
obchode.
Široký sortiment holubárskych potrieb
Jednoduchý a prehľadný výber
Bez nutnosti registrácie
www.techno-plus.sk
Download

Turie 2010 - Región Sever