2013
VELIKONOČNÍ
Z P R AV O D A J R A D Y O B C E
Z OBSAHU
Galerie Mutěňáků - Milan Mazuch (str. 7)
Lyžařský výcvik sedmáků (str. 14)
Galerie na chodbě (str. 17)
Plesová sezona 2013 (str. 20)
O včelách a včelaření (str. 23)
Myslivecké sdružení „Zemeňák“ (str. 24)
Mutěnický fotbal (str. 29)
Kateřinské
dy
Ž I V Ý B E T Lho
ÉM
SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informoval o změně
územního plánu č. 3 (ÚP), která se týkala využití plochy v areálu bývalého Státního statku
v Mutěnicích, kdy dochází ke změně využití
území ze zemědělské výroby na občanskou
vybavenost.
V roce 1998 byl schválen územní plán
Obce Mutěnice s tím, že v areálu statku na
ulici Brněnská byla plocha v areálu stanovena
pro zemědělskou výrobu na dožití. V roce
2010 požádal majitel statku Ing. Marek jako
soukromá fyzická osoba o změnu na využití
pro občanskou vybavenost (např. pozemek
pro výstavbu hotelu, obchodní prodejny,
služby, stravování, lázeňství atd.)
Zastupitelstvo obce řešilo změny územního plánu již v roce 2002 a následně v roce
2006 a vždy v yhovělo všem žádostem
o změnu ÚP, pokud byly splněny všechny
podmínky, které nám doporučí schválit odbor
rozvoje Města Hodonína, který je v této věci
naším nadřízeným orgánem.
Vzhledem k tomu, že odbor rozvoje Města
Hodonína vydal Rozhodnutí o námitkách Ing.
Bohůna, kdy konstatoval, že námitky jsou
neopodstatněné a spekulativní, a doporučil
ZO Mutěnice vydat změnu č. 3 ÚP, byla
tato změna dle žádosti Ing. Marka na XIII.
veřejném jednání ZO dne 14.3.2013 zastupitelstva obce schválena.
Na jednání ZO dostal prostor se vyjádřit
i Ing. Bohůn, jako zmocněnec petice „proti
postavení obchodního domu“. Dále se k této
záležitosti měli možnost vyjádřit všichni
členové ZO. Vše bylo zaznamenáno videozáznamem, který pořizujeme z každého jednání ZO a následně jej uvádíme v mutěnické
kabelové televizi.
Na tomto jednání byla dále na základě studie vybrána varianta pro výstavbu rozhledny,
která má tvar rovnostranného trojúhelníku,
jakožto stylizovaný tvar pro hrozen révy vinné.
Celá konstrukce bude ze dřeva, spojovací
prvky budou kovové. Rozhledna bude stát
v místě bývalého trianglu na Vyšicku.
Vážení občané, přeji Vám krásné prožití Velikonoc a plno sil do jarních prací.
MVDr. Dušan Horák
starosta obce
1
Zprávy z radnice
Konečně máme zimu, doufám, definitivně
za námi. Rychlé střídání počasí, kdy jeden
celý den padal sníh a uklízelo se na všech
frontách a druhý den ho buď sluníčko nebo
déšť rychle sprovodili ze světa, nebylo asi
nikomu z nás extra příjemné. No snad ostatní
roční období nám připraví lepší a příjemnější
počasí.
Snad i díky lepšímu počasí budeme moci
začít pracovat na naplánovaných letošních
investičních akcích, kterých je docela hezká
řádka. Určitě se brzo pustíme do dobudování
ulice navazující na uličku od obchodu Hruška
po ulici Nová. Povrch této cesty bude tvořit
zámková dlažba z důvodu dálkového kabelu,
který je ve vozovce uložen, a musí nad ním
být rozebíratelný povrch. To samé nás čeká
i v ulici Strmá, která by měla být taktéž v letošním roce zrekonstruovaná. S jinou novou
vozovkou v letošním roce nepočítáme.
Rádi bychom pokračovali na v ýměně
povrchů chodníků v obci, a to konkrétně na
ulici Zahradní a částečně i v ulici Nová. Toto
bychom provedli za vlastní peníze a z dotace
bychom provedli rekonstrukci chodníku na
ulici Hodonínská.
V nejbližší době zahájíme práce na II. etapě
cyklostezky Mutěnka, ať jsme na začátek
cyklistické sezony připravení, a aby všichni
cykloturisté si mohli bezpečněji užívat tuto
zdraví prospěšnou činnost.
Přípravné práce – spíš legislativní – probíhají na zateplení tělocvičny, a také kulturního
domu. Myslím si , že obojí je ku prospěchu
věci a hlavně na kulturním domě se tím nastartuje celková rekonstrukce, po které tento
stánek ne volá, ale přímo křičí.
V plném proudu jsou mezi zastupiteli také
diskuse o vzhledu a budování nové rozhledny, která by se měla stát jednou z dominant
obce Mutěnice, a také dalším lákadlem pro
turisty, kteří k nám do Mutěnic jezdí nebo se
k nám chystají.
Už se plně rozebíhají práce ve vinicích
a na polích – opět proběhne svoz réví, a také
máme v plánu vyspravit další polní cesty, na
které ještě nedošlo, a opravit některá poškozená místa, kde se podepsalo zimní počasí.
Přeji organizátorům Výstavy vín, a také
Dne otevřených sklepů, ať se jim jejich akce
vydaří a bude dobře zhodnoceno jejich úsilí.
V době velikonoční přeji všem klid,
pohodu a nástup jarního počasí ať všem
vdechne pozitivní pohled na dobu, která
je před námi.
Petr Bíza
místostarosta obce
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů
Prezident republiky - 1. kolo
č.kand.
jméno, příjmení
okrsek č. 1
2
celkem
Jan Fischer
129
164
123
416
6.
Miloš Zeman
130
128
145
403
8.
Jiří Dienstbier
94
91
109
294
9.
Karel Schwarzenberg
83
98
98
279
1.
Zuzana Roithová
64
85
69
218
7.
Vladimír Franz
43
83
42
168
3.
Jana Bobošíková
10
26
27
63
5.
Přemysl Sobotka
13
18
10
41
4.
Taťana Fischerová
7
16
17
40
573
709
640
1922
celkem
Účast voličů v obci Mutěnice
Okrsek
účast %
č. 1
Obecní úřad
59,92
č. 2
Hasičská zbrojnice
69,84
č. 3
DPS
62,31
celkem
64,10
Prezident republiky - 2. kolo
č.kand.
jméno, příjmení
okrsek č. 1 okresk č. 2
okrsek č. 3 celkem
6.
Miloš Zeman
306
343
367
1016
9.
Karel Schwarzenberg
212
322
210
744
celkem
518
665
577
1760
Účast voličů v obci Mutěnice
Redakční rada
přeje všem čtenářům
příjemné prožití Velikonoc.
okresk č. 2 okrsek č. 3
2.
Okrsek
účast %
č. 1
Obecní úřad
54,69
č. 2
Hasičská zbrojnice
66,31
č. 3
DPS
56,01
celkem
59,08
3
Usnesení z XII. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice,
ze dne 18. prosince 2012
A. ZO vzalo na vědomí:
4.
1. Informaci starosty obce ve věci otevření
nové lokality pro výstavbu RD
B. ZO schválilo:
5.
1. MPZ č.27/2012 – bezúplatný pře vod pozemku p.č. 1377/1 o výměře
541 m2 z majetku státu zastoupeného
Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku Obce Mutěnice.
2. MPZ č. 28/2012 výkup pozemků dle seznamu, který je nedílnou součástí tohoto
MPZ za cenu dle znaleckého posudku
do vlastnictví Obce Mutěnice za účelem
vybudování stavby protipovodňových
opatření
3. Smlouvu mezi Obcí Mutěnice a Správou
a údržbou silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkovou organizací kraje, se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno,
6.
7.
o právu provést stavbu na pozemku p.č.
5134/9
Rozpočet Obce Mutěnice na rok
2013 jako vyrovnaný, a to s celkovými
příjmy ve výši 57.382.200,- Kč a celkovými výdaji ve výši 57.382.200,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 5, a to navýšení
příjmů o 10.380,- Kč a ponížení výdajů
o 3.489.620,- Kč
Rozpočet sociálního fondu na rok
2013 dle předloženého návrhu, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení
Zapojení území obce Mutěnice do územní
působnosti Místní akční skupiny Dolní
Morava, IČ 26667401 a dále souhlasí
s přípravou Integrované strategie území
(ISÚ) na území obce Mutěnice
C. ZO pověřilo:
1. RO provedením nezbytně nutných rozpočtových opatřeních do konce roku 2012
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
červený kontejner na sběr právě drobného
elektrozařízení, který je umístěn před vchodem do restaurace Ponorka. Vyjma velkých
spotřebičů a dále věcí, které byste mohli
vhozením do kontejneru rozbít (žárovky, zářivky), můžete do kontejneru odevzdat veškeré
elektrozařízení, které projde otvorem, a máte
to ho momentálně po ruce. Takže, prosím,
všechny ty žehličky, fény, mobily, přehrávače aj. vhazujte do červeného kontejneru
a nikoliv do koše!
V přiložených tabulkách vytříděného i vy-
Odpadové hospodářství v Mutěnicích se
skládá z několika složek, byť hlavní centrum
je samozřejmě v areálu skládky v Hraničkách.
Tam se mohou občané zbavit veškerého
odpadu nebo použitého zařízení, které ještě
dle zákona o odpadech odpadem není. To se
týká zejména použitých elektrických zařízení
v rámci zpětného odběru elektrozařízení.
Snažíme se však vyjít občanům vstříc a ve
snaze zvýšit podíl tříděného odpadu, anebo
třeba i zpětného odběru, vylepšujeme stále
naše služby. Poslední novinkou je krásný
4
produkovaného odpadu je vidět, že se množství vytříděného odpadu v posledních letech
drží na podobné výši, což je trend i v celé
České republice, tudíž rozhodně nejsme
výjimkou. Při každoročním srovnání v rámci
okresu Hodonín se držíme v lepší polovině.
A to není špatné, zvlášť, když vezmeme do
úvahy, že díky skládce máme výrazně nižší
poplatky za likvidaci komunální odpadu,
a tudíž by to mohlo navádět k šizení třídění
odpadů. Za to, že se tak neděje a třídí se
u nás poměrně slušně, je třeba znovu všem
zodpovědným občanům Mutěnic poděkovat!
Snad jen dvě drobnosti. Častokrát jsou pytle
poloprázdné a ještě jeden „fígl“ nám může
dosti pomoci. Jak jsme viděli i ve vysílání kabelové televize při názorné ukázce, když totiž
prázdnou PET láhev sešlápneme, vytlačíme
vzduch, a takto deformovanou láhev zpětně
zašroubujeme, dáme do pytle mnohem více
plastového odpadu a my pak nepřevážíme
vzduch, ale skutečně odpad! Znovu připomínáme, že sběr pytlů s tříděným odpadem
je vždy první pondělí a úterý v měsíci!
Přehled odpadů v letech 2000 – 2012
vše
v tunách
Plast
Papír
Kompozit.
obaly
Sklo bílé
Sklo
barevné
TKO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
*2009
*2010
*2011
*2012
1,313
7,950
9,040
11,033
19,176
19,683
21,327
26,303
22,219
33,073
33,228
23,39
27,276
0,720
0,600
0
0
22,847
26,807
32,492
39,137
46,099
50,648
49,247
61,65
61,967
0
0
0
0
1,380
1,413
1,820
1,674
1,664
1,907
2,308
2,622
2,526
0
0
0
0
0
0
2,477
1,424
1,754
5,714
8,964
6,021
7,462
3,700
10,000
6,25
9,607
8,509
22,795
27,665
32,728
35,312
33,214
29,725
40,462
34,434
146,160
567,47
646,75
653,15
680,44
1142,59
939,55
838,34
941,96
929,63
931,07
928,85
944,01
*od června 2009 spolu se sběrným dvorem
Pytlový sběr v letech 2004 - 2012
vše v ks
Plast
Papír
Kompozit. obaly
Celkem pytlů
2004
2005
2006
2.501
3.176
4.314
1.514
2.190
2.631
705
930
1.484
4.720
6.296
8.429
5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5.980
6.290
7.244
8.877
8.856
9.339
4.007
4.391
5.106
6.100
5.957
5.987
1.416
1.382
1.657
1.851
1.793
1.952
11.403
12.063
14.007
16.828
16.606
17.278
Čistírna odpadních vod a kanalizace
Na jednání valné hromady společnosti Skládka Hraničky, spol. s r.o. dne 20.12.2012 byla
schválena mírně zvýšená cena za stočné pro r. 2013 vycházející ze skutečných nákladů na
provoz kanalizace a ČOV. Bohužel se o 1 % procento zvýšilo i DPH, ale v porovnání s VaKem
Hodonín, a.s., který je dlouhodobě nejlevnější velkou společností provozující kanalizace na
jižní Moravě, se rozdíl v ceně ještě prohloubil v náš prospěch! Pro srovnání znovu uvádíme
tabulku cen a vývoj v letech 2008-2013.
Srovnání ceny za stočné v Mutěnicích a ve spol. VaK Hodonín, a.s:
Mutěnice
včetně DPH (bez DPH)
VaK Hodonín
včetně DPH (bez DPH)
Rozdíl
R. 2008:
24,50 (22,48)
24,78 (22,74)
+ 0,28 Kč
R. 2009:
24,50 (22,48)
25,60 (23,48)
+ 1,10 Kč
R. 2010:
24,73 (22,48)
27,23 (24,75)
+ 2,50 Kč
R. 2011:
26,75 (24,32)
28,40 (25,82)
+ 1,65 Kč
R. 2012:
27,72 (24,32)
31,85 (27,94)
+ 4,13 Kč
R. 2013:
28,09 (24,43)
32,76 (28,49)
+ 4,67 Kč
ZPRÁVY
Z KNIHOVNY
Knihovnice po návrhu paní učitelky Jitky
Hamšíkové přihlásila obě naše třídy prvňáčků
do celostátního projektu s názvem „Už jsem
čtenář – knížka pro prvňáčka“. Tuto akci na
podporu čtenářské gramotnosti vyhlašuje
každoročně Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR. Děti budou v následujícím období s knihovnou spolupracovat,
knihovnice pro ně připraví akce nad rámec
svých knihovnických činností a zúčastní se
společných aktivit. Odměnou za úspěšné
absolvování projektu je pro děti knížka pro
prvňáčka, původní česká novinka, která
byla napsána a ilustrována výhradně pro
účastníky této akce. V běžné knihkupecké
síti ji nelze minimálně 3 roky koupit. Pro
tento ročník je to kniha Všelijaké básničky
pro kluky a holčičky básníka Radka Malého
a ilustrátorky Alžběty Skálové.
V měsíci červnu proběhne další sešlost
s místní spisovatelkou paní Naďou Horákovou. Paní Horáková píše volné pokračování
knížky Brněnské nevěstky s názvem Ženy
na pranýři a byla by ochotná nám o práci na
ní popovídat.
Pro děti z MŠ se chystá opět výtvarná soutěž s názvem Malování za knihovnou, bližší
termín zatím nebyl stanoven.
Renata Nováková, knihovnice
Co se ještě děje ve společnosti Skládka Hraničky
Společnost Skládka Hraničky, spol. s r.o. bude i v letošním roce pokračovat v oblíbeném
svozu a drcení réví od vinařů, které se uskuteční tradičně v březnu a dubnu. Letošní zima,
na rozdíl od té minulé, dostatečně prověřila všechny pracovníky i veškerou techniku. Jednoznačně se ukázal přínos nového traktoru John Deere, který zejména díky zametacímu
kartáči odvedl přes zimu kus práce. Bohužel i přesto nemůžeme zvládnout při vydatné nadílce
všechny chodníky, a tak bych chtěl touto cestou poděkovat všem zodpovědným mutěnickým
občanům, kteří neváhají a „svůj“ chodník, byť je formálně obecní, uklidí!
Petr Blaha, jednatel
Skládka Hraničky, spol. s r.o.
6
O LY M P I O N I K
Z
MUTĚNIC
M i l a n M a z u c h , c h ova t e l h o l u b ů
Chov poštovních holubů v obci Mutěnice
má dlouholetou tradici, t.j.od r.1951. V tuto
dobu jsou známí již první zakladatelé spolku jako p. Karel Dufek, František a Blažej
Lamačovi, František Novák, Josef Vítek,
Martin Fiala a další. Mnozí občané o činnosti
této zájmové organizace mnoho neví, přesto
věřím, že tato krátká reportáž o úspěších
chovatelů z Mutěnic z posledních let Vás,
čtenáře obecního zpravodaje, zaujme.
ZO CHPH Mutěnice má kolem 20 členů
a jejich počet je proti jiným základním organi7
Je to velmi „adrenalínový“ sport a v dnešní
době mobilních telefonů, kdy se téměř všichni dobře známe, není problém zjistit, jak si
které středisko stojí, jaké je počasí na startu,
při doletu a jaká je možnost úspěchu. Do výsledků, které se zpracovávají elektronicky, se
počítá 20 % z celkového počtu nasazených
holubů na závod.
Systém závodění je pro nezasvěcené
velmi dobře propracován, dnes již většinou
formou elektronického konstatování přes
čipy, pořádají se různé soutěže na místní,
oblastní, pásmové, regionální, národní
i mezinárodní úrovni. Vrcholem je jednou za
2 roky pořádaná světová Olympiáda poštovních holubů. Tento sport, kdy se především
závodí o ceny v podobě diplomů a pohárů, je
časově i finančně náročný, a i proto mladí lidé
nemají o něj moc zájem. Věnují se, bohužel,
jiným aktivitám. Populace našich chovatelů
tak rok od roku stárne a členská základna je
stále menší.
zacím na území okresu Hodonín dostatečně
velký k zajištění úspěšné činnosti, a to jak
po stránce výcviku poštovních holubů, tak
i pořádání různých výstav, dražeb a chovatelských akcí v obci. Geograficky patří pod OS
CHPH Hodonín (Oblastní výcvikové středisko
chovatelů poštovních holubů Hodonín), kde
soutěží aktivně kolem 130 členů. Závodní
sezona se skládá většinou z 20 - 21 tratí,
z čehož vyplývá, že od poloviny dubna až do
konce července týden co týden můžete vidět
projíždět obcí speciální kamion (zoobus) pro
přepravu poštovních holubů na vzdálenosti
od 150 - 1050 km! Národním závodem svátkem všech chovatelů - je vypuštění nejlepších holubů z přístavního města Oostende
v Belgii na vzdálenosti 1035 km, kde nechybí
i nejlepší „borci“ z Mutěnic. Od poloviny
srpna až do poloviny září jsou to pak cvičné
lety i 5 závodů s mladými holuby.
v Hluku ve dnech 11-12.1.2013 jsme mohli
zaznamenat postup na světovou Olympiádu
do Nitry čtyř holubů od chovatelů z okresu
Hodonín! Jedním z nich byl i velmi úspěšný
chovatel pan Milan Mazuch z Mutěnic, který
se svým borcem holubem r. 2009 - 0166 „1086“ obsadil na Olympiádě krásné 9.místo
na světě v kategorii „H“ Sport (hodnotí se zde
6 tratí nad 300 km) .
Milan Mazuch se věnuje aktivně chovu
poštovních holubů již od roku 1980 a za
svou kariéru získal titul mistra OS Hodonín
v roce 1986, 1998, 2000. Vyjmenovat
všechny jeho úspěchy by nebylo zde možné.
Snem každého z nás i každého sportovce
je reprezentovat sebe a svou obec na Olympiádě, což se mu letos podařilo. Všechny
jeho dlouhodobé úspěchy jsou dosaženy
každodenní starostí a trpělivou prací kolem
holubů. Již mnoho let se zajímá o veškeré
dění, navštívil osobně i mnoho špičkových
chovatelů na západ od naší hranice a v poslední době se zúčastňuje se svými borci
závodů na testovacích stanicích mladých
holubů. Jeho úspěšné dolety jsme zaznamenali i na světové testovací stanici v Jihoafrické
republice, kde soutěží chovatelé zvučných
jmen z celého světa .
V poslední době se úspěchy chovatelů
poštovních holubů ZO Mutěnice stávají
známými zvláště na Moravě, a tím také reprezentují i dobré jméno obce, propagují
svou činností a úspěchy její známé postavení
v regionu nejen v oblasti pěstování dobrého
vína a výborného fotbalového oddílu FC
Mutěnice.
V letošním roce byl olympijský rok a po dlouhé době třiceti let (Olympiáda r. 1983 v Praze) dostali možnost uspořádat světovou
olympiádu chovatelé ze Slovenska. Ta se
uskutečnila ve dnech 25.-27.1.2013 v areálu
Agrokomplexu Nitra. Soutěží se jak v kategorii „Sport“, tak i v kategorii „Standard“.
Sešly se zde tisíce chovatelů z celého světa,
aby obdivovaly výsledky nejlepších borců ve
všech hodnocených kategoriích.
Již po předem známých národních výsledcích obou kategorií v ČR z celostátní výstavy
Přejeme panu Mazuchovi hodně zdraví
i chovatelských úspěchů do dalších let !
Jaroslav Strnad
Stárci a krojovaná chasa Vás srdečně zvou na
Dětské hody
které se uskuteční 16.6.2013 v areálu Pod Bůdama.
K tanci a poslechu hraje DH Vinařinka.
8
9
HISTORIE OBCE
190 let V roce 1823 ustanoven kaplanem v Mutěnicích J. Vrba (1792-1858), pohřben ve
Znojmě. Byl to jeden ze synů kronikáře Františka Vrby. Kroniku psal za léta 17571847.
Události obce, hodné paměti
185 let R. 1828 (10.VII.) bylo velké krupobití, poté velká nouze a nedostatek.
645 let V r. 1368 se poprvé připomíná ves Mutěnice jako majetek místních vladyků. Mutěnice v té době patří řádu Johanitů, kteří měli své sídlo ve Strakonicích v Čechách
a pro vzdálenost nespravovali je sami, ale ves pronajímali. Nájemcem byl tedy
zeman Přech (t.j. Přemysl) z Mutěnic. Měl svou tvrz asi někde v těch místech, kde
je nyní Obora a fara.
490 let R. 1523 dostala obec od vlastníků, pánů z Lípy, pečeť s hrozny, která se zachovala …
175 let
V r. 1838 byl vykradený kostel.
170 let
R. 1843 (25.III.) vyhořela celá Hrachova ulice od ohně, který byl založen ze msty
u Tomáše Ilčíka.
165 let R. 1848 na lánu za Servístkama Mutěňáci zpěvem a hudbou oslavili zrušení roboty
a obřadně pochovali karabáč.
160 let R. 1853 na jaře se odstěhovala z Mutěnice rodina panského kočího Josefa Masaryka s tříletým synkem Tomášem do Hodonína.
400 let … na listině z r. 1613
365 let V r. 1648, po třicetileté válce, zůstalo 24 domů osedlých se 150 obyvateli.
Ostatních 78 domů bylo půstých. Bylo to za dobrého pána z Hodonína, hraběte
z Oppersdorfu. Ten se staral bedlivě, aby půst domy byly osazeny novými hospodáři. Také rozdělil půsté Kapansko lidem z Mutěnic, z Bojanovic, Hovoran. Část
půstých vinic dal sousedům z Dubňan (DUBŇANSKOU HORU r. 1690!) a půsté
Jarohněvicko rozdělil občanům mutěnským a hovoranským.
140 let R. 1873 vystavěna škola v zahradě bývalé obecní hospody (nemocnice). Vloženy
v ní památky historické a archeologické z Mutěnic.
120 let V r. 1893 započala výstavba radnice. (dokončena r. 1896)
115 let
R. 1898 se usnesl obecní výbor zrušit školní plat. Téhož roku byl zřízen zdravotní
obvod a ustanoven lékař.
110 let
R. 1903 založena byla zde zemská révová školka.
95 let
V r. 1918 ku konci první světové války napadl v červnu sníh právě, když kvetlo
obilí.
90 let
R. 1923 v Úlehlách na 8 hektarech založena pokusná vinice, kde pěstuje školka na
1400 druhů různých odrůd přímonosných hybridů i vzácných ušlechtilých druhů.
Všechno víno ukládá školka pod správou státního inspektora vinařství v ústředním
sklepě v Mutěnicích.
85 let
R. 1928 budována silnice do Dubňan a k Čejkovicím.
70 let
225 let R. 1788 (30.IV.) prosil kaplan u moravského gubernia za druhého duchovního.
23.X. konala se v Mutěnicích komise, která potřebu tu uznala. Byly tehdy k Mutěnicím přifařeny Jarohněvice a Starý Poddvorov. Obec měla 1208 duší a 150 mužů
posádky (dragounů).
V r. 1943 ve druhé světové válce byly na věži z kostela vzaty 2 zvony, jeden velký
a 1 umíráček a …
65 let
… v r. 1948 už byly pořízeny nové, posvěceny a dány na věž.
40 let
V r. 1973 zbořena stará budova velkostatku pořízená v 16. století
205 let R. 1808 započala stavba fary z cihel z panské cihelny. To na vrchu u kostela,
kterému se říkalo „Zámčisko“.
Vypsal z Kronik Vrbovy rodiny, Lamáčkovy rodiny aj.
345 let R. 1668 oprava kostela - pokryt střechou, opatřen rouchy a nádobami bohoslužebnými a 2 zvony.
340 let R. 1673 dle soupisů Lánských bylo po kruté ráně zasazené našemu vinařství
válkou třicetiletou, kdy naše vinice byly zpustošeny, opuštěny a většinou ladem
ležely, bylo obděláno jen pět achtelů vinohradů a přes sedm měřic leželo ladem.
(Vojáci révu vykopávali, topili a vařili při ní.)
315 let
Od r. 1698 dům č. 95 (pozdější kaplánka) byl první školou. To do roku 1802.
295 let V r. 1718 (5.IV.) založila kněžna Marie Anna Liechtenštejnová lokálii, to je sídlo
kaplana. Působil tu a v kaplánce bydlel do roku 1808.
Ing. Jaroslav Mihola
195 let R 1818 nucena byla obec zaplatit 32 000 zl kontribuce.
10
11
ŠKOLST VÍ
Š k olní
ples
Neodmyslitelnou součástí
plesové sezóny v Mutěnicích
je bezesporu ples pořádaný
Klubem rodičů ve spolupráci
se ZŠ a MŠ Mutěnice. Ten
letošní se konal 12. ledna.
Zvláštní atmosféru této
akce vytváří každoročně vystoupení žáků devátých tříd,
zažitou tradicí je slavnostní
předtančení polonézy na zahájení plesu. Také dál se vše
odehrává v duchu jakéhosi
uvedení žáků devátých tříd
do společnosti dospělých.
Samotných aktérů plesu,
žáků devátých tříd, jsme
se zeptali, jak probíhaly přípravy, a jaký byl ten letošní
„jejich“ ples:
…Po měsících zkoušení
v tělocvičně a v kulturním
domě nastala dne 11. ledna
generální zkouška…
…Radim Tinka měl před
začátkem generálky úžasný
proslov, který nás všechny
velmi potěšil a povzbudil…
…Již při příchodu do kulturního domu jsme si všimli
auta, které nestačilo vybrat
zatáčku a narazilo do sloupu
pouličního osvětlení. Pro
nás to byla pouze kuriozita
a neočekávali jsme, že by
tato příhoda mohla ohrozit naši generální zkoušku.
Když jsme se ovšem začali
připravovat na první tanec
v šatech a oblecích, vypnuli
nám proud. Nastoupit k tanci
před plným sálem bez zkoušky se jevilo jako nemyslitelné. Nikdo se ale nehodlal
vzdát, a tak se naše první
zkouška ve slavnostním oblečení odehrála za tmy a bez
hudby, s pouhým počítáním
kroků. Asi dvacet minut před
vpuštěním publika do sálu
začala jít elektřina a my jsme
mohli lidem ukázat, co jsme
se naučili, v tom „nejlepším
světle.“
…Při pohledu do sálu jsem
se roztřásla a začalo mi bušit
12
srdce. Pohlédla jsem na své
rodiče a řekla jsem si, že
chci, aby byli na mě pyšní…
…Na generálce za mým
partnerem přišla babička,
začala ho upravovat a neměla se k odchodu…
…Koho by napadlo, že se
rodiče místo tance věnovali
volbě prezidenta…
…Věděla jsem, že něco zapomenu nebo že něco bude
špatně. A to se taky stalo.
Ze salonu jsem si objednala
šperky, ale ty mi zapomněli
dovézt. Naštěstí mi paní
učitelka šperky v sobotu
přivezla…
…V sobotu ráno v devět
hodin jsme začali uklízet
kulturní dům. Polovina lidí
pracovala a polovina se
schovávala v patře a spala.
Po úmorném uklízení nepořádku jsme chtěli vyzdobit
sál. Všechno, co mohlo, se
pokazilo. Všechny hvězdy
jsme museli přelepit…
…V sobotu odpoledne
dívky odcházely ke kadeřnicím a kosmetičkám. Večer
se z nich staly nádherné
princezny a chlapci vypadali
jako džentlmenové…
…Nejhorší ze všeho bylo
uhlídat svůj vzhled, vždyť
účes musel být pořád dokonalý a šaty úhledně srovnané…
…Všichni na nás zírali
upřenými pohledy, někteří
„kamarádi“ nás chtěli svými
pošklebky také znervóznit…
…Dokázali jsme ovládnout
trému a stud a předvedli před
všemi rodiči a příbuznými
vše, co bylo v našich silách…
…Všichni nás fotili a „kamerovali“ jako nějaké hollywoodské hvězdy…
…Po dotančení jsme si
všichni oddychli a společně
se vydali poděkovat maminkám, tatínkům a paní učitelce
Karbusové a Prátové…
…Dámskou volenku vyhrála Barbora Kubíčková. Měla
20 květin…
…Všichni pořád tancovali
a myslím si, že si to moc
užili…
…Hned bych si to zopakovala. Byl to skvělý zážitek…
MUDRLANTI
Někdo rád rozumuje o politice, jiný o sociálních problémech či sportu. O čem se ale baví naši prvňáčci? Nedávno
jsem vykonával u žáků první třídy dohled, kde jsem byl svědkem vtipné rozpravy, o kterou bych se s Vámi rád podělil.
„Můj tatínek má velkou sílu“, říká chlapeček třem spolužákům a dvěma spolužačkám. „Můj taťka má taky velkou
sílu“, sděluje hrdě další chlapec a zvedne ruce jako na
soutěži kulturistů. Na to reaguje hoch, který se evidentně
cítí jako Superman (budu mu tak říkat): „Ale můj taťka je
silnější než tvůj! Heč!“ Chlapec uznává: „No, můj taťka
sice není tak silný jako tvůj, ale můj strejda je silnější než
tvůj táta.“ „Nééénííí!!!!! Nééénííí!!!! Nééénííí!!!“, rozhořčeně
oponuje Superman. Do vyhrocené debaty se zapojuje drobná dívenka: „To můj tatínek asi nemá tak velkou sílu, ale
za to je hodně vysoký.“ Na to reaguje rozvážně spolužačka:
„Můj tatínek je malý“, na chvíli se zamyslí, a pak filozoficky
dodává: „Vlastně není až tak malý, vlastně je docela velký.
Středně velký.“ „A můj taťka je vysoký jeden metr!“, dodává hrdě Superman a směje se, jako by vyhrál evropský
titul. „Tak to by musel být tááákhle malinký“, reaguje další
holčička, ukazuje asi jeden centimetr a klepe si na čelo.
Superman se nedává: „Tak v tom případě je vysoký tisíc
metrů!!!“, a směje se, jako by vyhrál světový titul. „Tak to by
byl tááákhle malý“, rozpaží obě ruce evidentně rozohněná
holčička, a pak ukazuje poklepem na čelo.
V podobném duchu debata pokračovala dále. Co z ní ale
plyne? Nejen, že děti chtějí být na své rodiče hrdí, a to v každém věku, oni potřebují vzory. Dobré vzory. Období, kdy
rodiče jsou vlastními dětmi obdivováni, patří určitě k tomu
nejkrásnějšímu v životě.
Karol Frydrych
Žáci deváté třídy
13
LYŽA ŘSKÝ
V ÝCV IK SEDMÁ KŮ
Lyžařský výcvik žáků (LVŽ) s denním dojížděním nebo s ubytováním?
…Učili jsme se jezdit nejdřív bez hůlek,
pak i s nimi…
…Když jsme se v lyžování zlepšili, mohli
jsme na malý skokánek…
…Poprvé jsem spadl před skokánkem,
když Luboš zastavil a nejel dál. Já jsem raději
spadl, abych ho neshodil z toho skokánku…
…Šimon to nevybral, projel plotem a narval
to přímo do žíněnky, která chránila dělo. Lekl
jsem se, jestli mu něco není…
…Dominik to neubrzdil a vletěl pod plot…
…Poslední den jsme jezdili v malých skupinách sami…
…Ve stánku jsme si dávali hranolky, klobásy, v pekárně čokoládové koblížky…
…Kuba si myslel, že někdo ukradl autobus,
a tak chtěl jít pěšky…
…Šťastně jsme se vrátili, hodil by se ještě
jeden týden…
…Celý týden rychle utekl a myslím si, že
jsme se všichni naučili lyžovat…
Letošní lyžařský výcvik žáků sedmé třídy
probíhal ve skiareálu Filipov ve dnech od
25. února do 1. března.
Jaké byly zážitky z tohoto lyžařského kurzu? Na to jsme se zeptali hlavních aktérů,
našich sedmáků:
… V pondělí 25.2.2013 v 7:50 jsme dorazili
před školu celí natěšení…
…Jako instruktoři s námi jeli pan učitel
Kovář, paní učitelka Michnová, v úterý a ve
čtvrtek pan učitel Stupavský, také pan učitel
Hlavinka…
…První den jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ti, co uměli lyžovat, dostali zelené „rozlišováky,“ a říkalo se jim policajti. Ti, kteří ještě
nelyžovali, dostali oranžové „rozlišováky“,
a říkalo se jim popeláři…
…První den dopoledne jsme jezdili na laně
a ti zkušenější už odpoledne šli na vlek…
…Ujela mně kotva, tak jsem se celou cestu
držel jen rukou…
Žáci sedmé třídy
14
Jsme pedagogové, kteří mají více než 15-ti
letou praxi v pořádání lyžařských kurzů pro
žáky ZŠ Mutěnice. Již 3. rokem ale organizujeme LVŽ s denním dojížděním do lyžařského
střediska. Protože jsme se setkali s nesouhlasem některých rodičů se způsobem
pořádání lyžařského kurzu, považujeme za
vhodné objasnit důvody současného pojetí
LVŽ a zároveň popsat naše tříleté zkušenosti.
È Máme možnost si zvolit takový termín pro
LVŽ, který vyhovuje naší škole. Hlavně
nemusíme respektovat okrajové termíny
lyžařské sezóny (v 1. polovině ledna, příp.
ve 2. polovině března), které často nabízejí provozovatelé ubytovacích zařízení.
È V případě nevhodných klimatických podmínek nebo nedostatku sněhu v lyžařském
středisku, ale také při velké nemocnosti
žáků, můžeme snadno zvolit jiný termín bez
nutného placení stornopoplatků. Odpadá
také pro rodiče složitá doprava dítěte domů,
když na kurzu onemocní nebo má nějaké
zdravotní problémy, včetně platby stornopoplatků za dítětem nevyužité služby.
È Důležitou položkou je také cena. Varianta
s denním dojížděním vyjde rodiče asi na
polovinu (letos s denním dojížděním = asi
1650 Kč, v roce 2010 s ubytováním =
3.178 Kč).
È Počet hodin samotného lyžařského výcviku hovoří ve prospěch varianty s denním
dojížděním. Zatímco na kurzu s ubytováním žáci „odlyžovali“celkem 15 hodin
(díky přepravě na LVŽ a zpět je první den
zkrácené lyžování a poslední den je úplně
bez lyžování, jen cesta domů), tak na kurzu s denním dojížděním lyžují 23 hodin.
È LVŽ je pro žáky vysoce fyzicky náročná
činnost, vyžaduje regeneraci organismu,
která je závislá nejen na délce spánku
(9-10 hodin), ale hlavně na jeho kvalitě.
Díky dobré regeneraci organismu pak
i začátečníci dosahují velmi dobré úrovně
lyžařských dovedností a v relativní pohodě
zvládají celý kurz.
È V posledních třech letech (s denním dojížděním) jsme měli na LVŽ nulovou nemocnost i úrazovost, zatímco v předchozích
letech (s ubytováním) bylo nemocných
žáků nebo se zdravotními problémy
10 a více během jednoho kurzu.
È Vzhledem k finanční situaci ve školství
doporučuje vedoucí Krajského úřadu JM
kraje pro školství JUDr. Hana Poláková
pořádat lyžařské kurzy pouze v pracovních dnech (pondělí-pátek). Ředitelství
ZŠ a MŠ Mutěnice toto doporučení plně
respektuje.
È Na základě srovnání všech PRO a PROTI
nám jednoznačně vychází jako vhodnější
varianta současná, a to denní dojíždění do
lyžařského střediska.
Mgr. Milan Kovář
Mgr. Stanislava Michnová
15
Pohádky čekají, až je budete číst svým dětem
Když si položíme otázku: „Co přináší pravidelné předčítání dětem?“ budete jistě souhlasit,
že si můžeme odpovědět: „Vytváří pevné pouto
mezi rodiči a dětmi, podílí se na citovém rozvoji
dítěte, učí morálním hodnotám, napomáhá při
výchově, rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí
myšlení, také formuje čtecí návyky a podporuje
získávání vědomostí po celý život. Rovněž rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje
učení a současně je tou nejlepší investicí do
úspěšné budoucnosti dítěte.“
Projekt podpory čtenářství „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ je zaměřen na propagaci
pravidelného předčítání dětem, které má
příznivý vliv na jejich citové zrání. V období,
kdy dítě vstupuje do mateřské školy, stává se
jeho druhou nejbližší komunitou skupina dětí
a učitelek ve školce, se kterými tráví hodně
času. Proto se naše mateřská škola do této
akce zapojila svým vlastním projektem „Knížka očima dětí“. Rodiče jsou vtaženi do těchto
aktivit pravidelným předčítáním svým dětem
doma. Z přečtených pohádek děti nakreslí
obrázky, které přinesou do školky a ve finále
si z nich vytvoří „knížku“.
V měsíci březnu postupně všechny děti
navštíví místní knihovnu a seznámí se s jejími
prostorami a principem půjčování knih. Po
celou dobu školního projektu navštěvují mateřskou školu osobnosti naší obce a předčítají
dětem vybrané pohádky. Děti měly možnost
si poslechnout knihovnici paní Renatu Novákovou a paní ředitelku ZŠ a MŠ Mgr. Marii
Kujovou. Jejich pozornost byla umocněna
předčítáním neznámou osobou, což bylo pro
ně nové, zajímavé zpestření. V plánu jsou další
návštěvy známých a zajímavých osobností
například paní učitelky a spisovatelky Mgr.
Naděždy Horákové.
ě
b
d
o
GALERIE
h
c
a
N
Rok v lese
fotografa
Lukáše Kovára
V teplých měsících uspořádáme na zahradě
„ Pohádkový les“ a s rodiči oceníme všechny
děti, které se snažily a do činností se zapojily.
Knížky dětmi vytvořené budou vystaveny,
řádně vyhodnoceny a odměněny.
Hlavním posláním celého projektu je budovat prostřednictvím společného čtení pevné
vztahy v rodině. Kdysi se rodina pravidelně
scházela u jednoho stolu, probírala rodinné
záležitosti, vzájemně si lidné vyprávěli, starší
předčítali malým dětem. Po vzniku televize se
rodina soustředila před televizní obrazovku,
stále jaksi pospolu. V dnešní době má každý
člen rodiny v domácnosti svůj kout neboli
území a společné komunikace velmi ubylo.
Děti však ten základní, jednoduchý komunikační rodinný kruh stále potřebují. Mimo
jiné hodnoty také proto, aby věděly, že se
mají kdykoliv kam vracet a ten kruh tady pro
ně stále bude.
Jana Mráková
učitelka MŠ
16
V pátek 22. února tohoto
roku potěšila velké množství
návštěvníků vernisáž výstavy fotografií mutěnického
rodáka Lukáše Kovára. Je
ročník 1973, profesí rybář
a příležitostný fotograf přírody. Od roku 1994 bydlí
a působí na severu Moravy
v Potštátě. Svou výstavou
připravil mimořádný zážitek
pro svou rodnou dědinu.
„Příroda mě zajímala od
mala, ale k fotografování
jsem se dostal až v pozdější
době. Napřed jsem natáčel
na videokameru a od roku
2004 jsem ji zaměnil za digitální fotoaparát, abych lépe
zachytil kouzelné okamžiky
ze života zvěře. První to byl
Panasonic, který posléze
nahradila digitální zrcadlovka
Canon. Firmě Canon a jejím
výrobkům jsem zůstal věrný
doposud.
17
Fotografování přírody se
věnuji ve svém volném čase.
Díky tomuto koníčku jsem
procestoval několik států:
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litvu, Německo, Finsko,
Švédsko a Norsko. Zvláště
Skandinávie mi přirostla
k srdci a rád se tam vracím.
Převážná část mých fotografií ovšem vznikla doma
v Oderských vrších…“
Lukáš Kovár svou fotografickou produkci publikuje
především v časopisech
s mysliveckou tématiku, knihách, kalendářích a propagačních materiálech VLS
(Vojenské lesy a statky České republiky, s.p.). Ve „Fotosoutěži Slávy Štochla“ na
Národních mysliveck ých
slavnostech konaných v zám-
ku Ohrada u Hluboké nad
Vltavou získal Cenu PROBIO
za fotografii „Liška na újedi“.
Obsadil fotografiemi i výstavy. Předcházející té naší byla
kolekce v Prostějově.
O výstavu v naší ZŠ a její
instalaci se postaralo ředitelství školy s učitelským sborem. Návštěvníky při zahájení
výstavy přivítala Mgr. Blanka
Karbusová, v kulturním hudebním programu vystoupila Barbora Mikulášková.
V hlavním projevu promluvil
MVDr. Ivo Paulík, rovněž
příležitostný fotograf, proto
velmi fundovaně. Vyzvedl
především kultivovaný výtvarný projev Lukáše Kovára,
který pramení z blízkého
vztahu k přírodě.
Ing. Jaroslav Mihola
KULTURA
Živý Betlém 2012
Živý Betlém patří již léta k tradici vánočních svátků v Mutěnicích. Na Hod boží vánoční se s radostí sejde před radnicí
spousta Mutěňáků, ale čím dál více se zde objevují i lidé
z okolí. Ti všichni si přijdou vychutnat vánoční atmosféru
setkání u jesliček.
Loňský Živý Betlém byl zahájen netradičně - fanfárou
z oken radnice. A nebyla to jen tato změna. Scénka z Betléma
byla oživena mluveným slovem účinkujících. Maria zazpívala
malému „Ježíškovi“ ukolébavku. Pro roli Ježíška nám „zapůjčili“ své miminko Mirečka manželé Mirek a Soňa Havlíkovi.
Dětská schola Abakuk si připravila krásné pásmo o svatých
a své vystoupení oživil zvonkohrou chrámový sbor. Koledy
zazpívala i krojovaná chasa a průvod před radnici přivedla DH
Kateřinka, která zahrála na závěr několik koled. Svatou rodinu
přivezl kočár a koně zapůjčené od p. Miroslava Jagoše, Tři
králové přijeli na koních p. Víta Holešínského.
Samozřejmostí na zahřátí byl horký čaj a svařák, který
věnovali a nalévali členové Vinařského spolku Mutěnice.
Výtěžek z darů návštěvníků Betléma činil 15 900,-Kč.
18
Tento byl rozdělen a stejným
dílem věnován Dětskému domovu v Hodoníně, Dětskému
rehabilitačnímu stacionáři
Vlaštovka v Hodoníně a ZOO
v Hodoníně, která nám již
léta ochotně půjčuje zvířátka
k Betlému (dovoz každoročně zajišťuje p. Vítězslav
Rozehnal.)
Zástupci obdarovaných
organizací i pořadatelé děkují všem dárcům, kteří v této
pro mnohé finančně těžké
době myslí i na ostatní.
Kdy jindy, když ne o Vánocích…
Za pořadatele
Anna Prčíková
VO LE N Í STÁ R K Ů
Jako tradičně jsme svátek
sv. Štěpána zahájili slavnostní mší svatou v našem
kostele, které jsme se zúčastnili v krojích. Po mši
a po dobrém pohárku vína
ve farním sklepě se krojovaní
kluci pomalu přesunuli na
radnici. Děvčata spěchala
domů, aby vyměnila kroj za
„civil“. Poté jsme se všichni
sešli v obřadní síni a za účasti starosty, místostarosty
a pana faráře zvolili stárky
pro rok 2013. Těmi se stali
Patrik Mráz a Jana Zálešáková, Miroslav Macháček
a Miloslava Muchová. Stárci
si následně zvolili jako své
pomocníky – sklepníky: Víta
Froňka a Dominiku Froňko19
vou, Petra Hodesa a Pavlu
Turzíkovou.
PLESOVÁ SEZONA 2013
COŽ
TAKHLE DÁT SI... TROCHU ETIKETY?
Nejslavnostnější recepce se pořádají
večer. Ty, které začínají až po 22. hodině,
navazují obvykle na slavnostní banket, určený pro omezenější kruh hostí. Podle formy
večerní recepce volíme oblek, pro pány je
minimálně tmavý oblek povinností.
RECEPCE
ské za organizaci cest na všechny přespolní
plesy a za vedení při nacvičování Besedy.
O půl hodiny později se začala tančit Česká
beseda, kde nás doprovázela DH Túfaranka.
Po předtančení Besedy následovala dámská
volenka. O půlnoci byla vylosována hodnotná
hlavní tombola.
Poslední letošní ples, který jsme navštívili
se konal 16.2. v Podivíně.
Letos se místní chasa opět zúčastnila několika krojových plesů v blízkém i vzdálenějším
okolí, aby předvedla předtančení Besedy. Již
několik týdnů před prvním plesem jsme se
začali scházet na DPS.
Letošní první ples byl dne 12.1. v sousedních Hovoranech. Týden nato jsme se rozdělili
do dvou skupin, kdy jedna jela do Prušánek
a druhá do Šardic. Další v pořadí byl ples v Moravské Nové Vsi, kde tancovala tři kola našich
tanečníků. Týden na to se do vzdálenějších
Nedakonic vydala dvě kola.
9.2. se konal krojový ples u nás, v Mutěnicích. Ve 20:00, po nástupu všech krojovaných, se ujal slova pan místostarosta Petr
Bíza a všechny nás uvítal. Poté stárci jménem
chasy poděkovali paní Pavlíčkové a Holešín-
Děkujeme všem, kteří nás po čas plesové sezóny podporovali a již se těšíme
na příští rok.
Stárci
20
Recepci, která je nejrozšířenější formou vyššího společenského styku, může
pořádat jak společenská organizace, tak
soukromník.
Slovo recepce obecně znamená příjem.
Podstatou všech forem recepcí je tedy pozvání a přijetí hostů hostitelem.
Hostitel buď přivítá každého hosta zvlášť
při příchodu, nebo všechny společně přípitkem.
Hosté jsou zváni pozvánkami. Obvykle je
na pozvánce uvedeno, zdali je určena pouze
vám nebo i vaší partnerce (partnerovi). Obecně platí, přijímá-li hostitel s manželkou, může
si host přivést partnerku.
Je-li na pozvánce zkratka R.S.V.P., znamená to, že máte odpovědět, zda pozvání
přijímáte. V opačném případě není vyžadována omluva, nemůžete-li se zúčastnit.
Někdy je na pozvánce i uvedeno, jaký oblek
je požadován. Není-li tomu tak, řídíte se
především podle denní doby, vždy však musí
jít o oblečení společenské; u partnerů musí
míra slavnostnosti oděvu korespondovat.
Dopoledne se pořádají recepce jen zcela
výjimečně, obvykle navazují na další akce
(otevření výstavy, veletrhu, apod.), Není-li
pozvánkou určeno jinak, mohou jít ženy na
dopolední recepci i v pestřejších šatech,
muži ve světlejším obleku.
V poledne může mít recepce formu banketu nebo bufet - diner, nebo i číše vína.
Nejčastěji jsou recepce pořádány po 17. hodině. Mohou mít formu cocktailu, routu atd.
Odpoledne volí muži tmavší oblek, pro ženy
je ideální kostým nebo tzv. coktailové šaty.
BANKET
V hierarchii náročnosti, obřadnosti a slavnostnosti recepcí má nárok na nejvyšší
ocenění ta, jejíž součástí je banket neboli
hostina.
Zasedací pořádek u stolu má být předem
určen. Čestné místo v čele je vyhrazeno nejvýznamnějšímu hostu, naproti sedí hostitel.
Místa dam a pánů se střídají, manželé by
neměli sedět vedle sebe. Smíme hovořit pouze se svými sousedy, přes stůl je to možné
jedině tehdy, osloví-li nás významná osoba.
Přípitky zahajuje hostitel. Je-li přípitek
adresován konkrétnímu hostu (obvykle nejvýznamnějšímu), host přípitek opětuje.
Pořadí jídel a napojů je pevně určeno,
obsluhují číšníci. Klasické menu se obvykle
skládá z předkrmu, polévky, dvou masitých
jídel s přílohou servírovaných po sobě (host
si mezi nimi nevybírá), moučníků, sýrů, ovoce
a kávy. Aperitiv se podává ještě před zasednutím ke stolu. Kouřit je dovoleno až při kávě.
S obsluhujícím personálem zásadně
nehovoříme. U banketu má být pořadí jídel,
nápojů i péče o hosta natolik promyšleno,
že jakákoli domluva s personálem by mohla
být pokládána za nepřímou výtku hostiteli.
21
na oficiálních místech. Je možnou tečkou za
podpisem dohod a smluv. Hosté jsou zváni
z titulu své funkce, je tedy nevhodné brát
manželku či partnerku.
Bufet lunch a bufet diner jsou (jak překlad
názvů napovídá) obdobou oběda či večeře.
Nabídku pohoštění tvoří především teplá
jídla, ale hosté se obslouží u bufetových
stolů sami.
Prostřené jídelní stoly jsou umístěny v několika místnostech. Smyslem tohoto typu
recepce je poskytnout poměrně velkorysé
pohoštění většímu počtu lidí.
Hosté si vybírají pokrmy podle vlastního vkusu a chuti, zasedají ke stolům (nápoji pak už
jim poslouží číšníci), kde stolují pochopitelně
dle všech pravidel vyšší společenské etikety.
Právě tak jako u banketu, neměli by si
manželé sedat vedle sebe. Na závěr obědu
či večeře by měli být hosté pozváni do větší
místnosti či na terasu na kávu.
Pro garden party je typické, že je pořádána
pod širým nebem. Co se týče obsluhy, může
mít formu bufet - diner nebo cocktailu.
V anglosaských zemích je to velmi oblíbený
způsob, jak přijímat hosty.
Zahrada je obvykle prostornější než rezidence. Jde-li o recepci, pak je obvyklé atraktivní večerní osvětlení, případné umělecký
program. Pánové se dostavují ve smokingu
a dámy ve večerních toaletách.
ROUT A COCKTAIL
Rout (čti raut) umožňuje přijetí až několika
stovek hostů. Jsou připraveny bufetové stoly
s mísami pohoštění - jídla studená i teplá.
K dispozici jsou příbory a talíře, nápoje.
Každý host se obsluhuje sám.
Zahájení se omezuje pouze na přípitek (ani
ten není nutný). Hosté se volně pohybují po
místnosti, mohou se bavit s kýmkoli. Poměrně volná pravidla routu umožňují seznámit se
a konverzovat s velkým počtem hostů,
Cocktail (čti koktejl) se v mnohém podobá
routu. Nápoje a jídla také konzumujeme ve
stoje. Nabízí nám je ale obsluhující personál.
Příbory k dispozici nejsou. Ke cocktailu totiž
patří pohoštění ve formě chlebíčků, chuťovek, apod.
Cocktail není soustředěn na gastronomické požitky, ale na společenskou aktivitu. Je
nejvhodnější příležitostí k navazování společenských kontaktů. Netrvá dlouho, obvykle
dvě hodiny. Pro hosty není závazný čas zahájení a mohou i kdykoli odcházet; zdržet by
se však měli alespoň dvacet minut. Cocktail
se obvykle odehrává mezi 18. a 20. hodinou.
ČÍŠE VÍNA, BUFET,
PARTY
Číše vína muže být uspořádána ve kteroukoli denní dobu. Organizačně jde o nejjednodušší formu recepce. Podává se podobné
pohoštění jako u cocktailu, z nápojů především šampaňské. Host by se měl zdržet
maximálně třicet minut. Často se zapisuje
do podpisové knihy, aby podal důkaz své
přítomnosti. Přítomnost sama je smyslem
číše vína.
Takovéto setkání se obvykle pořádá u příležitosti blahopřání k státním svátkům a přijetí
Zdroj: chovani.sweb.cz
22
NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ
O včelách a včelaření
„To jest ona, to jest ona země, kterou jsem
Vám častokrát sliboval, země nikomu nepoddaná, zvěře a ptactva plná, sladkým medem
a mlékem vlhnoucí, a jak sami pozorujete,
podnebím k obývání příjemná.“
Tato slova vložil do úst praotce Čecha autor
první české kroniky Kosmas. Povrch země
pokrývaly širé lesní pustiny bez lidského
obyvatele, zněly však hlasně bzukotem včel
a zpěvem rozličného ptactva. Vody byly čisté
a k lidskému užívání zdravé. Ano, taková byla
země, do které přišli před mnoha lety naši
předkové. Byla to země, o které bychom
dnes řekli, že byla ekologicky nenarušená se
zachovalou přírodní rovnováhou. Mnoho se
však za ta staletí změnilo. Změnil se způsob
života, hustota osídlení i samotný ráz krajiny. Tehdy se člověk živil sběrem přírodních
produktů a lovem, přecházel na pastevectví
a zemědělství.
V této době lze také vystopovat počátky
racionálního včelaření. Brtníci, kteří vybírali
med divokým včelám, přinášeli ke svým
příbytkům první kláty s uhnízděnými roji včel.
Další vývoj pak pokračoval přes hliněné úly,
slaměné košnice, dřevěné úly, tzv. almárky
až k dnešním úlovým sestavám.
V minulosti se chovu včel věnovali také
významní vědci, lékaři, učitelé a kněží. Tady
jmenujme alespoň J.G.Mendela, který mimo
pokusy, které se staly základem moderní
nauky o dědičnosti a zahájily novou epochu
biologie, byl také skvělým včelařem. Na svém
včelíně na zahradě augustiánského kláštera
v Brně choval na padesát včelstev. Jeho
původní včelín je tam možno vidět dodnes.
Osvícené 18. století přináší velký pokrok
a dalekosáhlé změny včelích produktů. Tyto
tvoří pouze asi jednu desetinu užitečné hodnoty včel. Hlavní a nezastupitelné místo má
včela v přírodě jako opylovač kulturních i planě
rostoucích druhů. Významná je i zvláštní vlastnost včel, která spočívá v tom, že v době sběru
nektaru včely navštěvují květy pouze jednoho
rostlinného druhu. To zabraňuje nežádoucímu
mezidruhovému křížení rostlin. Kdyby z naší
přírody vymizely včely, současně s nimi by
zanikly i desítky druhů rostlin, které jsou na
opylení včelami závislé. I Albert Einstein prohlásil, že když na Zemi uhyne poslední včela,
zbývají lidstvu poslední čtyři roky života.
Služba včel přírodě tvoří podstatu významu
chovu včel. Je to činnost, která se nedá nijak
změřit, finančně ohodnotit, je to práce, kterou
včelaři věnují všem. Odměnou za to je jim
morální ohodnocení, a teprve potom zisk ze
včelích produktů. Ale jeden produkt je určen
výhradně pro chovatele včel a je jim odměnou
za jejich snažení. Tím je krásný pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti, kterou
chov včel bezesporu je, pocit sounáležitosti
s přírodou, láska ke včelám. Přejme si, aby
tímto produktem byli hojně obdarování všichni, kteří mají včely rádi.
Mutěnické včelaření má také bohatou tradici. V 50.-60. letech bylo možno napočítat na
40 včelařů s větším či menším počtem včelstev. Státní lesy tehdy chovaly na 120 včelstev. Dnes se chov včel stává jen zájmovou
činností pro asi 11 včelařů.
Na závěr bychom rádi poděkovali zastupitelstvu obce, že s plnou vážností hodnotí
význam opylovací činnosti a finančně přispívá
včelařům na rozvoj chovu včel.
Za mutěnické včelaře
Ing. Oldřich Jelínek
23
NÁRODNÍ STROMY ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Anglie – jasan ztepilý
Belgie – vrba křehká
Bulharsko– dub letní
Česká republika – lípa srdčitá
Dánsko – buk lesní
Estonsko – dub letní
Finsko – smrk ztepilý
Francie– platan javorolistý
Holandsko – topol černý
Irsko – dub zimní
Itálie – jilm horský
Kypr – dub olšolistý
Litva – bříza bělokorá
Lotyšsko – lípa srdčitá
Lucembursko – dub letní
Maďarsko – dub cer
Malta – borovice černá
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Německo – dub letní
Polsko – borovice lesní
Portugalsko – dub korkový
Rakousko – borovice černá
Rumunsko – lípa srdčitá
Řecko – borovice černá
Slovensko – lípa srdčitá
Slovinsko – lípa velkolistá
Španělsko – dub letní
Švédsko – bříza bělokorá
Celkový počet různých rodů stromů je 11
(borovice, bříza, buk, dub, jasan, jilm, lípa,
platan, smrk, topol a vrba). Zběžným pohledem můžeme vidět, že Evropa je zemí dubu
(9) a lípy (5).
Ing. Jaroslav Mihola
Myslivecké sdružení „ZEMEŇÁK“
Myslivecké sdružení „Zemeňák“ Mutěnice
má v současné době 42 členů, ve velké
většině občanů Mutěnic. Honitbu máme od
(od 1.10.2012) opět pronajatou od Honebního společenství Mutěnice, jde o výměru
cca 2500 ha, která se nachází výhradně
v katastru Mutěnic, v nejkrásnějším koutu
jižní Moravy. Její poloha, výměra a přírodní
podmínky umožňují příjemné myslivecké
vyžití a spoustu zajímavých loveckých zážitků. Je možné zde lovit zvěř spárkatou
(srnčí, černá), drobnou (zajíc, bažant) i vodní
(kachny a husy).
V posledních letech se projevuje úbytek
drobné zvěře, zejména zajíců. A naopak se
zvyšují počty zvěře černé a zvěře škodící
myslivosti, zejména lišek. Zvěř srnčí a bažanti
mají stavy poměrně stálé.
U zajíců, bažantů a dále také u koroptví
se na stavech podepisují zejména civilizační
tlaky. Co lze za ně počítat? Změny způsobu
hospodaření na zemědělské půdě, kdy na
velkých plochách dochází k omezenému střídání polních kultur - převažuje zde pěstování
řepky, kukuřice a ostatních obilnin. Vojtěška
se na větších plochách již téměř nepěstuje,
cukrovka zmizela zcela. Část pozemků je
pak neudržovaná – což se stává naprosto
neprostupným prostorem pro mláďata
zvěře a vhodným úkrytem pro zvěř škodící
myslivosti (lišky, kočky…). Dalším vlivem
je narůstající počet volně pobíhajících psů
mimo obec, případně psů, kteří jsou venčeni a svým pohybem po polích a pozemcích
ruší zvěř na svých stanovištích. To je nejzávažnější v době hnízdění a kladení mláďat
24
(březen-květen). Tímto bych
chtěl poprosit majitele psů,
aby vtomto období projevili
trochu více ohledu k okolní
přírodě a zvířeně.
A naše činnost? Kromě
lovu, který vnímá veřejnost
jako hlavní znak myslivosti,
jde o řadu dalších činností.
Při celoroční péči o zvěř vytváříme přirozené prostředí
výsadbou vhodných dřevin,
zajišťujeme v dostatečném
objemu vhodné krmivo na
zimní období. Dále budujeme a udržujeme krmná
zařízení (krmelce a zásypy),
a také lovecká zařízení –
posedy. Ty neslouží jenom
k lovu zvěře a škodné zvěře,
ale i k seznámení se životem
zvěře v dané lokalitě. Lov
je až ta odměna na samém
konci našeho snažení, která
i z důvodů výše uvedených
nebý vá bohatá. V dubnu
každého roku provádíme
sběr odpadu kolem obce.
Podílíme se i na kulturním
životu obce pořádáním plesu
a myslivecké noci.
Mužský sbor Mužáci z Mutěnic a kulturní komise
si Vás dovolují pozvat na další ročník setkání sborů
Zpívání Pod Búdama
který se uskuteční v neděli 2.6.2013 od 18.00 hodin
v prostorách Amfiteátru Pod Búdama.
Za doprovodu cimbálové muziky Slovácko ml. z Mikulčic
se představí sbory z regionů Moravského Slovácka.
Po skončení programu následuje beseda u cimbálu.
Srdečně zvou pořadatelé
Za MS Mutěnice
jednatel Martin Králík
25
VinaĜský spolek MutČnice
poĜádá
TRADIýNÍ VÝSTAVU
VÍN
mladých a starších roþníkĤ
v sobotu - 6. dubna 2013 od 10.00 hod
v areálu „SKLEPY JAROŠEK“ v MutČnicích.
K poslechu hraje cimbálová muzika „MLÁDÍ z ýejþe“
Obþerstvení zajištČno v místČ výstavy
SrdeþnČ zvou poĜadatelé
informace: 606 731 042
Jaro nám klepe na dveře
a pomalu bude končit topná
sezona.První jarní paprsky
nás budou tahat po zimním
odpočinku do našich zahrádek a vinohradů. Neuklízejme po zimě ohněm. Přes
opakovaná varovaní se vždy
najdou nějací odvážlivci, a to
se pak i nevyplácí. Všichni
víme, že se můžeme dopustit
přestupku, při kterém hrozí
i dost tučná pokuta. Chtěla
bych občany informovat. Již
se stalo několikrát, že byl
vyhlášen zbytečný poplach.
26
Náhodný svědek nahlásil,
že hoří, ono se však jednalo
o pálení hromady klestí,
ke které přijely zbytečně
hasičské jednotky. Aby se
tomuto předešlo, chtěla
bych občany poprosit, pokud budete chtít pálit nějaké
klestí, nahlaste tuto událost veliteli sboru Rostislavu
Kramářovi na telefonní číslo
725 851 646. Předejdete
zbytečnému výjezdu.
Po několikaleté odmlce
se nám podařilo vzbudit
kroužek mladých hasičů.
Proto byla zahájena osvěta
o tomto kroužku. Mohou se
nahlásit děti od 5 do 12 let.
Scházíme se každý pátek
v 16:00 v hasičské zbrojnici. K dnešnímu dni máme
20 dětí. Podrobné informace
můžete dostat na telefonním
čísle 773 092 972 u p.
Chmelařové. Přijďte na každou schůzku, budete vítáni.
16. 3. byl pořádán sběr
železného šrotu. Za tento
odpad všem občanům děkujeme.
Za SDH
Jiřina Chmelařová
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MUTĚNICE
Tříkrálová sbírka 2013
Tříkrálová sbírka probíhá
celostátně v první půli ledna
a umožňuje veřejnosti podílet se společně s Diecézní
charitou na pomoci sociálně
slabým či trpícím a stává se
jedním z pravidelných zdrojů
pro podporu charitní činnosti. V Mutěnicích se Tříkrálová
sbírka uskutečnila v sobotu
12. ledna a koledníci v celkem 23 skupinkách navštívili
všechny domácnosti v obci.
Při návštěvě domácností
psali „Tři králové“ na dveře domů svěcenou křídou
formuli požehnání K+M+B+
(nebo je možný i latinský
ekvivalent C+M+B+). Tato
zkratka se vykládá jako iniciály tří králů – Kašpar, Melichar
a Baltazar, ale původní text
požehnání zní Christus mansionem benedicat – Kristus
ať žehná tomuto příbytku.
A protože je požehnání na
celý rok, za třetí křížek se
píše letopočet. Tři křížky
symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha
Svatého. Křížky často mylně
považujeme za znaménka
„plus“ mezi iniciálami a třetí
křížek tedy na dveřích někdy
chybí.
27
V Mutěnicích se letos
vybralo 58.196,- Kč. Tímto
co nejsrdečněji děkujeme
všem dárcům, kteří přispěli do tříkrálových kasiček
a pomohli tak lidem v nouzi a beznaději.
Kolik se vykoledovalo v jiných obcích, ve kterých působí Oblastní charita Hodo-
nín, najdete na webu www.
hodonin.charita.cz
Srdečné díky patří také
všem dobrovolníkům, kteří
se na hladkém průběhu sbírky v obci podíleli a nebylo jim
zatěžko věnovat svůj volný
čas prospěšné věci. Jsou to
hlavně vedoucí tříkrálových
skupinek a děti v krásných
kostýmech. Díky za to, že
do své práce dali kus svého
srdce, neboť svou účastí na
této dobrovolné práci dokazují své sociální cítění a naprostou absenci lhostejnosti.
Často se koledníci potýkají
s nepříjemnostmi v podobě
nepříznivého počasí, či lidmi
nevlídnými a nepřejícími.
Proto všem patří můj obdiv
a vřelé díky za účast na
Tříkrálové sbírce, mnohým
z nich za účast dlouholetou.
Na závěr mi nezbývá než
dodat: „Kristus ať žehná
vašim příbytkům po celý
rok 2013“
Za Oblastní charitu
Hodonín
Eva Frýdková, vedoucí
CHPS Mutěnice
Novinky v kabelové televizi
Moravianet
Kabelová televize Moravianet připravuje významnou modernizaci svých služeb. Proto musí v následujícím období
dojít ke změnám ve vysílání, které se dotknout analogového
i digitálního vysílání a promítnou se do všech stávajících
programových nabídek.
Pro zákazníky jsou připraveny nové, cenově výhodné
nabídky digitálních televizních stanic upravené podle žánrů,
takže si zákazník může vybrat a platit jen za ty, které ho zajímají. Zákazníci mají možnost vybírat z více než 100 stanic.
Pokud si ale z nové palety nabídek přece jen nevyberou,
nevadí, využívají aktuální služby beze změny.
V kabelové televizi Moravianet je stále možné sledovat
analogové vysílání. Nyní je pro zákazníky nově připraveno
19 vybraných stanic s nejvyšší sledovaností. Tyto stanice
mohou nyní sledovat všichni zákazníci Moravia Televize zdarma jako doprovodnou službu k objednané digitální nabídce.*
Nabídka digitálního vysílání bude dále rozšířena o stanice,
které budou dostupné na televizorech s DVB-T tunerem nebo
DVB-T set-top boxem. Zákazníci tak budou moci plně využít
i televize, které nejsou vybaveny pro přímý příjem signálu
z kabelové televize. Všichni zákazníci Moravia Televize budou
moci sledovat tyto stanice v plné digitální kvalitě na všech
těchto televizorech v domácnosti zdarma. *
Změna programové skladby analogového vysílání
proběhne k 18. březnu 2013. Nové nabídky digitálního vysílání budou v platnosti od 2. dubna 2013. Ke
sledování nové digitální programové skladby je třeba
televizory přeladit.
Self servis, spol. s r.o.
– provozovatel služeb Moravianet
www.moravianet.cz
*nelze na optických sítích
28
“Pracujte na dálku”
V prosinci byl zahájen projekt, který je
zaměřen na podporu zaměstnanosti zaváděním a šířením způsobu práce tzv. na dálku.
Na jeho realizaci získalo Město Hodonín
dotaci z fondů Evropské unie a partnerem
projektu je Úřad práce České republiky,
jeho krajská pobočka v Brně, včetně všech
jeho kontaktních pracovišť. Projekt se soustřeďuje na odstranění bariér, které omezují
sociálně a zdravotně znevýhodněné na trhu
práce a motivuje zaměstnavatele k vytváření
pracovních míst v režimu tzv. na dálku.
Jestliže nemáte možnost z jakéhokoliv
důvodu (péče o člena rodiny, zdravotní postižení aj.) vzdálit se ze svého místa bydliště
nebo chcete-li lépe skloubit rodinný a pracovní život, je tento projekt určen právě vám.
Na druhé straně jste-li zaměstnavatelem,
který chce snížit podnikové náklady a ino-
vovat firemní procesy ke zvýšení konkurenceschopnosti, jsme schopni vás odborně
připravit a zprostředkovat vám dosavadní
zkušenosti s tímto trendem.
V současné době Město Hodonín připravuje zázemí koordinačního centra, které bude
v budoucnu zpřístupněno veřejnosti, a to na
adrese Masarykovo náměstí 1, v podkroví
budovy radnice. Další informace o průběhu
můžete očekávat v příštích vydáních Hodonínských listů, na internetových stránkách
města Hodonína (www.hodonin.eu) nebo
na sociální síti Facebook (www.facebook.
com/PracujteNaDalku). Vaše dotazy rádi
zodpovíme na telefonním čísle 518 316 246.
Lenka Řeháková
Koordinátorka projektu
SPORT
MUTĚNICKÝ FOTBAL
Starší přípravka se znovu zúčastnila
turnajů v rámci Okresní halové ligy. Znovu si
v ní vedla velmi dobře. V šestičlenné skupině, kam se započítávaly výsledky ze všech
turnajů, obsadila 2. místo, takže se znovu po
roce kvalifikovali na finálový turnaj, který se
uskuteční v neděli 31. března v hale TEZA
v Hodoníně. Nejvíce se jim tentokrát vydařil
turnaj v naší tělocvičně, kde jsme vybojovali
2. místo a navíc se z ceny pro nejlepšího
Stejně jako v minulých zimních obdobích
ani letos naše mužstva nezahálela. Všichni
poctivě trénovali v tělocvičně, na naší umělé
trávě nebo v okolních terénech. Starší přípravka a mladší a starší žáci navíc hráli tradiční dlouhodobé okresní halové ligy a dorost
znovu po roce opanoval zimní turnaj na naší
umělé trávě. A-mužstvo sehrálo dostatek
kvalitních přípravných utkání, pozvánku na
turnaj do Dubňan jsme totiž opětovně odmítli.
29
no, a tak je momentálně na marodce. Místo
Lupače jsme angažovali Zdeňka Horeckého,
který působil několik sezón na hostováních
převážně ve Velkých Bílovicích, a který
se tak konečně vrátil domů. Již v přípravě
ukázal, že spolu s Igorem Šupou vytvoří
kvalitní brankářskou dvojici i pro tak náročnou soutěž jako je krajský přebor. Z nových
tváří nás v záloze určitě posílí Jara Hromek
(r. 1992), který k nám přichází na hostování
z Dolních Bojanovic v podstatě výměnou
za Peťu Pospíšila, což je další důkaz naší
dobré spolupráce s dříve tak trochu „nenáviděnými“ sousedy! V posledních sezónách
působil v Břeclavi a má na kontě i zápasy
v MSFL. Stále nedořešen je příchod Luďka
Bati z Dubňan, o kterého máme eminentní
zájem. Tento mladý „snajpr“ (r. 1993) navíc
u nás už střílel branky vloni v dorostu, a také
mladší dorostenci Jakub Siwiec a Sebastián
Geschwandtner.
Ženy se přes zimu zúčastnily turnaje v naší
tělocvičně a jinak se připravovaly na umělé
trávě a v tělocvičně. Vylepšit nepříliš dobré
podzimní výsledky přišel bývalý dlouholetý
trenér dorostu Jenda Balaštík, který neodmítl nabídku Petě Čepila, se kterým vytvoří
dostatečně silnou trenérskou dvojici.
A-mužstvo se připravovalo znovu převážně v domácích podmínkách, hlavním polem
působnosti byla naše umělá tráva. Výsledky
v přípravě nebyly špatné (např. výhra a remíza
s divizním Hodonínem), přesto je samozřejmě
nepřeceňujeme. V zimě jsme řešili odchod
gólmana Lupače do slovenské Skalice,
a také odchod Tomáše Závorky. Ten měl
namířeno do ligového dorostu Hodonín, ale
bohužel si znovu poranil již operované koleFoto: příprava M - Hodonín. Nadějný stoper P. Varmuža, který na jaře bude oblékat dres Rohatce,
v souboji s hodonínským útočníkem.
žáků je samozřejmě sbírání bodů v mistrovských utkáních, aby se vyhnuli starostem
o záchranu soutěže!
Dorostenci se v zimě zúčastnili 2. ročníku
zimního turnaje na naší umělé trávě. V posílené konkurenci tentokrát dalších sedmi
mužstev (vloni bylo jenom 5) od krajského
přeboru (Kyjov) až po slovenského hosta
z Gbel potvrdili roli favorita a obhájili vítězství
v turnaji, i když jenom díky lepším vzájemným
utkáním právě s Gbelama, a také Velkými
Pavlovicemi! Pravdou je, že naše sestava se
častokrát hodně měnila, a proto třeba porážka od Hovoran byla hodně překvapivá, ale
trenéři často střídali i 20 hráčů. Navíc kluci
r. 1994 v zimě naplno trénovali s „áčkem“,
a tak ne vždy byli trenérům k dispozici. Hlavně v dorostenecké kategorii začínáme úzce
spolupracovat s Dolními Bojanovicemi, odkud k nám v zimě přišli další dva věkem ještě
brankáře radoval Ondřej Buchta a pro nejlepšího střelce Marek Mokruša.
Mladší přípravka se letos do halové ligy
nepřihlásila, ale o to více kluci trénovali a sehráli v tělocvičně několik přípravných utkání.
Mladší žáci se zúčastnili Okresní halové
ligy v Lužicích, kde se umístili nakonec na
9. místě! Dle umístění se jedná o „ústup
ze slávy“, ale trenéři dávali po celou dobu
turnaje příležitost všem klukům bez rozdílu
a brali turnaj jako přípravu na další sezóny.
V každém mužstvu vybírali vlastní trenéři
svého nejlepšího hráče. Naši trenéři vybrali
věkem ještě hráče přípravky Marka Mokrušu.
Podobně jako jejich mladší kolegové
k turnaji přistoupili i starší žáci. Ti nakonec
obsadili 8. místo. Nejlepším hráčem byl vybrán Zdeněk Kuchyňka, který je kmenovým
hráčem Dolních Bojanovic a na jaře by měl
u nás hrát na střídavý start. Prioritou starších
30
Dorost FK Mutěnice - vítěz ZT na UT v Mutěnicích
Stojí zleva: Geschwandtner, Bohůn, Prčík, Grmolec, Zámečník, Miklík, Ilčík, Pazderka, Valíček
Dřepí zleva: Mišičák, Havelka, Hanák, Stávek, Cupák, Lučan, Káčer Leží: Pavelka
31
Narození:
09.01.2013
14.01.2013
26.01.2013
10.02.2013
12.02.2013
21.02.2013
05.03.2013
06.03.2013
08.03.2013
14.03.2013
15.03.2013
Starší přípravka FK Mutěnice - 2. místo na turnaji OHL v Mutěnicích
Stojí zleva trenéři: K. Růžička, J. Froněk a F. Lamáček
Stojí: D. Froněk, D. Baláš, M. Mokruša, F. Lamáček, A. Koubek, T. Růžička, L. Kotvan, M. Holešinský
Klečí: P. Lamáček (ml. žák), R. Duhajský, K. Spérová, P. Weigl, D. Bravenec, M. Knedlík, L. Mokruša
Leží: O. Buchta a V. Hodes
nastupoval ještě v I. A třídě. Na zkoušce u nás
byli ještě stoper Jara Holeček z Kyjova, a také
útočník Tomáš Drápal z Krumvíře, ale k jejich
angažování zatím zřejmě nedojde. Naopak
kromě Pospíšila pravděpodobně uvolníme
Davida Skočíka a Martina Blahu do Krumvíře
a Pavla Varmužu do Rohatce. Oba celky touží
po postupu do vyšší soutěže, navíc bude pro
tyto mladé hráče do budoucna určitě lepší,
když budou pravidelně nastupovat, než u nás
sedět na střídačce a nastupovat maximálně
na pár minut. Zvlášť, když všechny naše opory včetně čerstvého otce a kapitána Milana
Válka budou u nás i na jaře působit! Navíc se
dobře v přípravě ukazovali i naši dorostenci.
Je velmi pravděpodobné, že David Havelka,
Petr Grmolec, Jiří Káčer nebo někdo další
vyběhne na trávník v dresu „áčka“ již na
jaře. Mistrovské zápasy už klepou na dveře.
V premiéře hostíme v neděli 24. března od
15.00 o záchranu bojující Podivín! Věřím, že
se střetneme v hojném počtu i díky tomu, že
všechny naše zápasy bez výjimky odehrajeme v neděli!!
Závěr
Všem občanům Mutěnic přejeme krásné
prožití Velikonoc a hodně chuti a zápalu nejen
do jarních prací, ale i do jarního sportování.
Ať už aktivního nebo pasivního při fandění
našim žlutozeleným barvám!
Petr Blaha
32
Antonín Kouřil
Lukáš Jurkovič
Karel Lamač
Marek Vajbar
Nikol Kubíková
Matěj Balko
František Prchal
Matyáš Ištvánek
Damián Crman
Eliška Tihlaříková
Alexandr Buchta
Masarykova
Ke Trojici
Hasičská
Nedělní
Dubňanská
Jižní
Masarykova
Družstevní
Nová
Nová
Díly
Petr Ištvánek
Helena Nová
Školní
Masarykova
Sňatky:
09.03.2013
Úmrtí:
01.01.2013
08.02.2013
18.02.2013
25.02.2013
04.03.2013
Josef Brablc
Karel Svoboda
Pavel Miklica
Petr Vydařilý
Marie Blahová
Nerudova
Slovácká
U Obory
Nová
Bůdy
33
ve věku nedožitých 76 let
ve věku nedožitých 75 let
ve věku 75 let
ve věku 78 let
ve věku nedožitých 70 let
Blahopřání:
His torie na f o togr afiích
mutěnské búdečky
75let:
04.01.1938
17.01.1938
23.02.1938
19.03.1938
25.03.1938
Josef Holiš
Karel Brablc
Eva Šupová
Josefa Balaštíková
Josefina Šoupalová
23.01.1933
24.03.1933
Jan Forch
Marie Holešínská
08.01.1928
06.02.1928
Anna Buchtová
Anna Žilková
08.01.1923
10.02.1923
15.02.1923
Marie Vaculovičová
Olga Vaculovičová
Ludmila Štětková
31.01.1922
Ludmila Miklíková
80 let:
85let:
90let:
91let:
92let:
25.01.1921
24.02. 1921
Jan Chludil
Matěj Dubina
93 let:
01.01.1920
Viktorie Hajduchová
09.02.1919
Helena Měsíčková
94 let:
Hana Svobodová
matrikářka
34
35
Školní ples a detský karneval
36
OBECNÍ
ZABÍJAČK A
Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E 12437
Vydává Rada obce Mutěnice.
Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Dagmar Marková, Marta Balgová,
ing. Jaroslav Mihola, Ladislav Prčík, Vladimír Trávník, Anna Prčíková, Markéta Gáborová.
Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad 1200 ks. Uzávěrka tohoto čísla 15. 3. 2013.
Download

Zpravodaj 1-2013