W-217-EU
896-095002
AKTIVOVANIE VAŠICH HODINIEK:
K aktivovaniu hodiniek odstráňte plastický kryt spod korunky, a zatlačte korunku k púzdru. Sekundová ručička začne napredovať v sekundových intervaloch.
U niektorých vodotesných hodinkách je nutné korunku zaskrutkovať v záujme ochrany vodotesnosti. Ak je na Vašich hodinkách výčnelok so skrutkovým
závitom, korunka sa musí po nastavení zaskrutkovať.
K zaskrutkovaniu, stlačte korunku pevne k výčnelku, podržte, a otáčajte ju v smere hodinových ručičiek. Pokračujte v skrutkovaní kým sa tesne nezasunie. Ak
chcete nasledujúce nastaviť Vaše hodinky, pred vytiahnutím musíte korunku vyskrutkovať proti smeru hodinových ručičiek.
VODOTESNOSŤ A ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZOM
Ak sú vaše hodinky vodotesné, je na nich označenie metrov (WR_M)
Hĺbka
vodotesnosti
30m / 98 stôp
Tlak pod hladinou
60
50m / 164 stôp
86
100m / 328 stôp
160
200m/656 stôp
284
POZOR! AK VAŠE HODINKY NIE SÚ VODOTESNÉ POD 200 METROV, V ZÁUJME ZACHOVANIA VODOTESNOSTI NESTLÁČAJTE
TLAČIDLÁ A NEVYŤAHUJTE KORUNKU POD VODOU.
1.
2.
3.
4.
Hodinky ostanú vodotesné, kým sklo, korunka a púzdro ostanú neporušené.
Hodinky nie sú potápačské a nie sú vhodné na potápanie.
Ak sa vaše hodinky dostanú do styku so slanou vodou, opláchnite ich.
Odolnosť proti nárazom je uvedená na ciferníku alebo na zadnej strane hodiniek. Naše produkty vyhovujú normám ISO, ale snažte sa predísť ich
poškodeniu.
INDIGLO NOČNÉ OSVETLENIE
Stlačte tlačidlo alebo korunku k aktivovaniu osvetlenia. Elektro-luminescenčá technológia aplikovaná vo funkcii INDIGLO (US patent: 4,527,096 a 4,775,964)
osvetľuje celú plochu ciferníka v noci a v zlých svetelných podmienkach.
FUNKCIA DÁTUM
Nastavenie času:
1. Vytiahnite úplne korunku, a otáčaním nastavte ručičku do požadovaného času.
2. K aktivovaniu časomiery zatlačte korunku späť. Ak je korunka skrutková, stlačte ju a zároveň ňou otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek, až
kým sa celkom neutesní
Pri hodinkách s dátumom: všímajte si aktuálnu fázu dňa (A.M. alebo P.M.) pre správne nastavenie dátumu.
Nastavenie dňa:
1. Vytiahnite korunku do strednej polohy a otáčajte ňou v smere pohybu hodinových ručičiek, kým sa nevyznačí požadovaný deň. Ak sa označenie dňa nezmení,
vytiahnite korunku úlplne, a otáčajte ňou v smere alebo v protismere hodinových ručičiek po obehu 24 hodín, až kým sa neobjavý požadovaný deň.
Nastavenie funkcie Quick Date (Rýchle nastavenie dátumu):
Pri korunke s tromi polohami:
1. Vytiahnite korunku do strednej polohy a otáčajte ňou v smere alebo v protismere hodinových ručičiek, kým sa neobjaví požadovaný dátum.
Pri korunke s dvomi polohami:
1. Vytiahnite korunku úplne, a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým sa dátum nezmení. Opakujte, kým sa neobjaví požadovaný dátum. Ak mesiac má
menej, ako 31 dní, opravte dátum. Po nastavení korunku zatlačte späť.
FUNKCIA DEŇ/DÁTUM
Nastavenie času:
1. Vytiahnite korunku do polohy C.
2. Otáčajte korunkou v ľubovoľnom smere až do nastavenia požadovaného času.
3. Zatlačte korunku do polohy A.
Nastavenie dátumu:
1. Vytiahnite korunku do polohy B.
2. Otáčajte korunkou v ľubovoľnom smere až do nastavenia požadovaného dátumu.
3. Zatlačte korunku do polohy A.
Nastavenie dňa:
1. Vytiahnite korunku do polohy C.
2. Otáčajte korunkou v ľubovoľnom smere po obehu 24 hodín až do nastavenia požadovaného dňa.
3. Zatlačte korunku do polohy A.
JEDNODUCHÉ NASTAVENIE ALARMU
Nápisy na obrázku (zľava doprava):
- Otočný prstenec k nastaveniu alarmu
- Značenie hodín
- Značenie minút
- Korunka aktivujúca časomieru/nočné osvetlenie Indiglo. Stlačte korunku k aktivovaniu nočného osvetlenia Indiglo
- Poloha A B C
- Poloha D E F
- Korunka alarmu. Vytiahnite korunku k aktivovaniu alarmu
Jednoduché nastavenie alarmu s dátumom a nočným osvetlením Indiglo:
1. Z polohy A zatlačte korunku časomiery smerom k púzdru k aktivovaniu funkcie nočného osvetlenia Indiglo a k osvetleniu ciferníka.
Jednoduché nastavenie alarmu, dátumu a času
Nastavenie dátumu:
1.Pri korunke časomiery v polohe B otáčajte korunku časomiery alebo otočný prstenec v ľubovoľnom smere k nastaveniu dátumu.
Nastavenie času:
1. Pri korunke časomiery v polohe C otáčajte korunku časomiery alebo otočný prstenec v ľubovoľnom smere k nastaveniu času.
Možnosti rýchleho nastavenia alarmu:
1. Vaše hodinky s funkciou rýchleho nastavenia alarmu sú vybavené dvomi typmi alarmu:
2. 12-hodinový alarm: zvoní ALEBO vybruje dvakrát za deň v požadovanú hodinu a minútu, až kým sa alarm nedeaktivuje (alarm je aktivovaný, ak je
korunka alarmu v polohe E.)
3. Alarm v každú hodinu: zvoní ALEBO vybruje každú hodinu pri dosiahnutí nastavenej minúty, ak je alarm aktivovaný (korunka alarmu musí byť
v polohe F.)
Nastavenie 12-hodinového alarmu:
1. Pri korunke alarmu v polohe D otáčajte korunku alarmu alebo otočný prstenec v ľubovoľnom smere k nastaveniu značenia hodiny a minúty spustenia
alarmu. K aktivovaniu zvonenia alebo vybrovania alarmu v požadovaný čas, vytiahnite korunku alarmu do polohy E. Následné jednorázové zapípanie
a zablikanie ALEBO vybrovanie bude naznačovať, že 12-hodinový alarm je aktivovaný.
2. Alarm bude zvoniť a ciferník blikať ALEBO budú hodinky vybrovať v požadovaný čas (hodinu a minútu) po dobu, kým je 12-hodinový alarm
aktivovaný.
POZOR: Alarm je deaktivovaný, ak je korunka alarmu v polohe D.
Ak sa alarm nedeaktivuje, automaticky sa vypne po 20 pípaniach a zablikaniach ALEBO prestane vybrovať, a zopakuje sa po 12 hodinách v nastavenom čase.
Nastavenie funkcie alarmu v každú hodinu:
1. Pri korunke alarmu v polohe D otáčajte korunku alarmu alebo otočný prstenec v ľubovoľnom smere k nastaveniu značenia minúty spustenia alarmu.
2. K aktivovaniu zvonenia alebo vybrovania alarmu v požadovaný čas, vytiahnite korunku alarmu do polohy F. Následné 3 pípania a blikania ALEBO
vybrovanie budú naznačovať, že funkcia alarmu v každú hodinovu je aktivovaná.
3. Alarm bude zvoniť a ciferník blikať ALEBO budú hodinky vybrovať v požadovanú minútu, až kým sa alarm nedeaktivuje.
POZOR: Alarm je deaktivovaný, ak je korunka alarmu v polohe D.
Ak sa alarm nedeaktivuje, automaticky sa vypne po 20 pípaniach a zablikaniach ALEBO prestane vybrovať, a zopakuje sa každú hodinu v nastavenom čase.
TRVALO PRESNÝ KALENDÁR
Vaše hodinky s funkciou trvalo presného kalendára sa presne riadia podľa toho, koľko dní je v jednotlivých mesiacoch roka. Okrem toho v prípade priestupného
roka automaticky korigujú. Na Vašich hodinkách bol dátum (vrátane mesiaca a roka) prednastavený na EST (Eastern Standard Time – Východné pásmo USA),
GMT (Greenwich Mean Time – Svetový čas), alebo HKT (Hong Kong Standard Time – časové pásmo Hong Kong), podľa toho, kde ste si kúpili hodinky.
Potrebujete len upraviť čas.
Obrázok:
1. Stredná poloha: revízia dátumu (len výrobné užitie)
2. Celkom vytiahnutá poloha: nastavenie času, dňa a dátumu.
Nastavenie času:
K nastaveniu času korunku jednoducho celkom vytiahnite, a otáčajte ňou. Deň a dátum sa automaticky vystriedajú, keď ručička minie polnoc; nie je nutný žiadný
krok navýše k nastaveniu dňa alebo dátumu. Po ukončení nastavenia korunku zatlačte späť.
Po nastavení, ak sa dátum vystrieda po poludní, čas sa musí upraviť o 12 hodín dopredu alebo dozadu.
Ak sa korunka náhodne vytiahne do strednej polohy a otočí sa, dočasne sa zmení označenie dátumu, nastavenie dátumu to však neovlpyvní. Jednoducho celkom
vytiahnite korunku a nastavte čas. Správne vyznačenie času sa následne obnoví.
7 ročná životnosť batérií* s výmenou zdarma po celý život**:
Ak batérie potrebujú vymeniť, odporúčame, aby ste sa obrátili na servis TIMEX. Vaše hodinky bude nutné po výmene batérií prekalibrovať na správny čas
a dátum. V záujme vrátenia Vašich hodiniek, prosíme Vás, aby ste použili vopred zaplatenú zásielku. K získaniu takejto zásielky, prosím volajte číslo 1-800-4484639, vyhľadajte obchod, kde ste si kúpili hodinky, alebo navštívte webovú stránku www.timex.com. V záujme úhrady poštovného a manipulačného poplatku,
priložte prosím k Vašim hodinkám naledujúce (toto nie je cena za opravu): šek na 7 amerických dolárov alebo hotovosť v prípade objednávky v USA; šek na 6
kanadských dolárov alebo hotovosť v prípade objednávky v Kanade; V prípade ostatných krajín TIMEX účtuje poštovné a manipulačný poplatok.
** S požadovanou úhradou poštovného a manipulačného poplatku.
* Pri zvyčajnom používaní.
K ZÁSIELKE NIKDY NEPRIPÁJAJTE ŠPECIÁLNY NÁRAMOK, ANI INÉ HODNOTNÉ PREDMETY.
POUŽÍVANIE PRSTENCA K MERANIU ČASU TRVANIA
Ak sú Vaše hodinky vybavené otočným prstencom na vonkajšom obvode ciferníka, s číslicami zodpovedajúcimi minútam, môžete ho používať k meraniu času
trvania istej činnosti uplynutého od začiatku, alebo k označeniu konca trvania istej činnosti.
MERANIE OD ZAČIATKU ČINNOSTI
Nastavte triangel Start/Stop k požadovanému času (hodine alebo minúte) začatia činnosti (viď. vľavo na dolnom obrázku). Po ukončení si môžete pozrieť, koľko
času činnosť trvala.
MERANIE ZVYŠNÉHO ČASU
Nastavte triangel k požadovanému času (hodiny alebo minúty) ukončenia činnosti, a pravidelne kontrolujte napredovanie hodiniek k nastavenému času.
Na obrázku na predošlej strane vpravo, činnosť môžete ukončiť, ak minútová ručička dosiahne 20 minút po hodine.
POUŽÍVANIE PRSTENCA K OBSLUHE TACHYMETRA
Funkcia tachymetra sa dá použíť k meraniu míľ za hodinu (MPH), námorných míľ za hodinu (uzlov), alebo kilometrov za hodinu (KPH), pomocou sekundovej
ručičky a číselnej škály na hornom čele hodiniek. Musíte k tomu vedieť aktuálnu vzdialenosť, v míľach alebo v kilometroch. Naštartujte chronograf so
sekundovou ručičkou na nule (pozícia ukazujúca 12 hodín). Počas prvej minúty bude sekundová ručička ukazovať rýchlosť pre vzdialenosť jednej míľe (alebo
jedného kilometra): ak nameria 45 sekúnd, ručička bude ukazovať na číslo 80 pri tejto pozícií - 80 MPH alebo 80 KPH.
Ak je vzdialenosť vykonaná počas prvej minúty väčšia, ako jedna míľa alebo jeden kilometer, vynásobte číslo tachymetra s dľžkou vzdialenosti k získaniu
aktuálnej rýchlosti: ak ste vykonali 1,2 kilometre za 45 sekúnd, vynásobte 80 s 1,2 – 96 MPH.
POUŽÍVANIE PRSTENCA K OBSLUHE KOMPASU
Ak sú Vaše hodinky vybavené otočným prstencom okolo ciferníka s označením písmen „N“, „E“, „W“, „S“ (pre štyri svetové strany) , alebo stupnicami kompasu,
môžete použiť túto funkciu k zisteniu približného smeru.
1.) Položte hodinky na rovnú plochu, alebo ju držte tak, aby bol ciferník súbežný so zemou.
2.) Určite polohu Slnka, a nasmerujte hodinky tak, aby hodinová ručička ukazovala k tejto polohe.
3.) Ak je práve predpoludnie (A.M.), otáčajte prstencom dovtedy, kým označenie „S“ (Juh) nebude stáť na polceste medzi hodinovou ručičkou
a pozíciou 12:00 (za hodinovou ručičkou, alebo v kratšom úseku medzi hodinovou ručičkou a pozíciou 12:00).
4.) Ak je popoludnie (P.M), otáčajte prstencom, kým označenie „S“ nebude stáť pred hodinovou ručičkou, a na polceste medzi hodinovou
ručičkou a pozícou 12:00.
AKO UPRAVIŤ NÁRAMOK
(Úpravy nasledujúcich častí náramku sú aplikovaťeľné na všetkých typoch hodiniek)
NÁRAMOK S KLZNOU SPONOU
1. Otvorte zaklápací plát.
2. Posunte sponu do požadovanej dľžky náramku.
3. Pritlačte a podržte zaklápací plát, pričom sponou posunujte dopredu a dozadu, kým nezapadne do drážok na spodnej strane náramku.
4. Stlačte zaklápací plát, kým sa nezacvakne a neuzavrie. Spona sa môže poškodiť, ak sa na ňu vyvinie príliš veľká sila.
NÁRAMOK S ???
1. Nájdite pružnú závoru, ktorá spojuje náramok so sponou.
2. S pomocou ostrého náradia zatlačte do závory, a jemne zakrúťte náramkom, aby sa odpojil. Určite veľkosť zápästia, a podľa toho vložte závoru do
vhodného dolného otvoru. Pritlačte na závoru, zarovnajúc ho s horným otvorom, a uvoľnite, aby sa uzamkol na mieste.
ODSTRÁNENIE SPÁJACÍCH ČLÁNKOV
1. Položte náramok do zvyslej polohy tak, aby ležal na jednej hrane, a vsunte ostré náradie do otvoru na spájacom článku.
2. Tlačte kolík silno v smere šípky dovtedy, kým sa spájací článok neodpojí (kolíky sú vytvorené tak, aby sa dali len ťažko odstrániť).
3. Zopakujte, kým sa neodstráni požadovaný počet článkov.
OPAOVNÉ POSKLADANIE
1. Znova spojte články náramku.
2. Zatlačte kolík späť do spájacieho článku v protismere šípky.
3. Ttlačte kolík opatrne do náramku, kým nebude zapnutý.
BATÉRIE
Timex silno odporúča, aby výmenu batérií vykonal špecializovaný obchodník alebo klenotník. Ak je to možné, pred výmenou stlačte tlačidlo Reset. Typ batérie je
označený na zadnej strane púzdra. Životnost batérie je určená podľa istých predpokladov ohľadne použitia; životnosť batérií sa môže odlišovať v závislosti od
aktuálneho používania.
BATÉRIE NEVYSAVUJTE OHŇU, A NENABÍJAJTE ICH. BATÉRIE UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.
Download

w217