Pozdravujeme Vás vo svete hodiniek Timex®,
vyrobených Inteligentnou QuartzTM technológiou,
čo
znamemá
budúcnosť
analógových
quartzových hodiniek. Inteligentná QuartzTM
technológia kombinuje výkon mikroprocesorov so
spoľahlivosťou
a presnosťou
analógových
quartzových
hodiniek.
Pri
plánovaní
Inteligentných Timex ®QuartzTM hodiniek sme
rozmýšlali s novým zobrazením ciferníka, ktorý
s tradicionálnou analógovou formou informuje
užívateľa o viac ako tri ďalšie samostatné ručičky,
s tými potrebnými informáciami, ktoré sú
k dispozícií iba v digitálnych hodinkách.
PRED POUŽITÍM HODINIEK
(Nižšie uvedené informácie sa nevzťahujú na
modely s väčným kalendárom.)
Pri výrobe na os korunky hodiniek sme umiestnili
gumený poistný krúžok. Pred použitím hodiniek
odstráňte poistný krúžok miernym ťahacím
pohybom a zatlačte korunku na miesto.
U niektorých hodiniek korunku treba upevniť k
puzdru, jedná sa o lepšiu ochranu pred
znečistením a zvyšuje vodotesnosť. Ak je na
puzdru Vami vybraných hodiniek takýto
upevňovací závit, po nastavení hodiniek upevnite
korunku k púzdru pomocou závitu. Korunku
jemne ale pevne zatlačte na závit, pričom otáčajte
v smere chodu hodinových ručičiek, kým
nepocítite, že sa korunka upevnila. Ak chcete
neskoršie zmeniť nastavenie hodiniek, musíte
predtým korunku uvolniť z upevnenej polohy
v smere proti chodu hodinových ručičiek.
1. Hodinky ostanú dovtedy vodotesné, kým sa
puzdro, sklo a tlačidlá nepoškodia.
2. Hodinky nie sú potápacie hodinky a nie sú
vhodné k ponáraniu.
3. Ak ste hodinky použili v slanej vode, po použití
ich opláchnite čistou vodou.
4. Mieru odolnosti proti úrazu sme uvideli na
ciferníku alebo na zadnej strane hodiniek.
Hodinky sme plánovali tak, aby vyhovovali
predpisom ISO o testoch odolnosti nárazu.
Podľa možností dávajte pozor, aby sa
krištáľové sklo nepoškodilo.
INDIGLO® OSVETLENIE POZADIA
Stlačením tlačidla
korunky viete aktivovať
osvetlenie pozadia ciferníka hodiniek, alebo
stalečením tlačidla korunky viete zapnúť.
Technológia INDIGLO vyhovuje americkej norme
(U.S.
pat.
4,27,096
a 4,775,964
)
a s elektroluminiscenčnou technológiou sa displej
rovnomerne osvieti modrým svetlom v noci alebo
za podmienok zlej viditeľnosti.
VODOTESNOŤ A ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU
Ak sú Vaše hodinky vodotesné, mieru
vodotesnosti sme označili jednotkou (WR_M).
Hĺbka vody(m)
Tlak vody (MPa)
30
0,41
50
0,59
100
1,1
200
1,96
UPOZORNENIE:
ABY
BOLI
HODINKY
VODOTESNOSNÉ, NESTLÁČAJTE TLAČIDLÁ
POD VODOU, VÝNIMKA, AK SÚ VAŠE
HODINKY VODOTESNÉ DO 200 M.
W273
2
UPOZORNENIE: Korunku Vami zakúpených
Inteligentných náramkových hodiniek Quartz
možno nastaviť do troch polôh: do zatvorenej,
strednej a vonkajšej. Aby ste cítili, že aký je
rozdieľ medzi jednotlivými nastaveniami polôh,
vytiahnite korunku do vonkajšej polohy a potom
pomaly zatlačte do smeru puzdra hodiniek.
Budete cítiť kliknutie v strednej polohe.
NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU
Čas
Vytiahnite korunku úplne do vonkajšej polohy a
nastavte presný čas. Dávajte pozor, aby ste čas
nastavili v doobedňajšom/poobedňajšom režime.
Toto viete kontrolovať tak, že budete sledovať
postup kalendára, to sa stane každý večer medzi
10 a rannou 2 hodinou.
Dátum (sa nevzťahuje na hodinky s väčným
kalendárom)
Vytiahnite korunku do strednej polohy, potom ju
začnite otáčať, kým sa v okienku dátumu
neobjaví číslica zobrazujúca presný dátum.
Pripomienka: Posun dátumu je medzi večernou
10 a rannou 2 hodinou. V tomto čase
nenastavujte dátum, lebo to môže poškodiť
súčiastky
hodiniek.
Keď
ste
skončili
s nastavením dátumu a času, stlačte korunku do
základnej polohy. Spustí sa ručička sekúnd.
POZNNÁMKA: V prípade kratších mesiacov ako
31 dní musíte korigovať Vy posun dátumu.
W273
3
POUŽITIE VEČNÉHO KALENDÁRA
PREHĽAD
V prípade hodiniek s večným kalendárom netreba
dátum nastavovať do roku 2100. Hodinky
automaticky nastavujú zmeny kratších mesiacov
a priestupných rokov.
Denné údaje a dátum Timex výrobne nastavil.
Vašou úlohou je jedine nastavenie presného
času. Hodinky obsahujú aj dve zapustené tlačidlá,
s ktorými odborník po výmene batérie znovu
nastaví dátum a denné údaje. Zapustené tlačidlá
netreba denne používať.
KOREKCIA PRIESTUPNÉHO ROKU
S cieľom udržania presného dátumu, hodinky
obsahujú možnosť nastavenia korekcie posunu v
postupnom roku. Túto korekciu sme vo výrobnom
závode už vykonali, ale po výmene batérie môže
dôjsť k opakovanému užívaniu. Hodnotu korekcie
nemožno zmeniť, iba zobraziť.
K zobrazeniu hodnoty korekcie priestupného roku
vytiahnite korunku do strednej polohy. Vtedy
ručička dátumu ukazuje jednotku hodnoty
korekcie:1 = 1 rok po priestupnom roku; 2 = 2
roky po priestupnom roku; 3 = 3 roky po
priestupnom roku; 4 = 4 priestupný rok. Keď ste
skončili s nastavením, stlačte korunku naspäť
a ručičky sa vrátia k normálnej funkcii (ručička
dňa, mesiaca, dátumu) .
POUŽITIE STOPIEK FLY-BACK
PREHĽAD
NASTAVENIE STREDNEJ RUČIČKY
Znovu nastavenie nepresnej 4. strednej ručičky:
1. Vytiahnite korunku do vonkajšej polohy. Horné
a dolné pomocné ručičky sa automaticky
vrátia do základnej polohy.
2. 4. stredná ručička musí ukazovať polohu 12
hodiny. Keď sa 5 sekúnd po vytiahnutí korunky
4. stredná ručička nenastaví do polohy 12, tak
stlačením tlačidiel A alebo B pohybujte
v smere chodu hodinových ručičiek, alebo
do proti smeru dovtedy, kým neukáže polohu
12 hodiny.
3. Keď ste skončili s korekciou, zatlačte korunku
do základnej polohy.
POUŽITIE DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMA
Úlohou hornej pomocnej ručičky je zobrazenie
hodnôt druhého časového pásma. Ako vidno,
stupnica
je
rozdelená na 24
hodín, na obed
je
v strede,
a o polnoci
v
koncovom
bode.
Vo
väčšine
prípadov druhá
časová zóna sa líši od domáceho nastavenia len
v hodnotách hodín, preto hodnoty minút druhého
časového pásma viete zobraziť i naďalej zo stavu
ručičiek minút.
NASTAVENIE DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMA
1. Vytiahnite korunku do strednej pozície. Horná
pomocná ručička ukazuje hodnoty druhého
časového pásma, kým 4. stredná ručička
minúty.
2. Za predpokladu, že v druhom časovom pásme
používajú to isté nastavenie minút, ako
v domácom časovom pásme, 4. pomocnú
ručičku treba nastaviť k stavu ručičky minút.
Keď ručičky nie sú k sebe prispôsobené, alebo
druhé časové pásmo sa líši od predošlého
nastavenia minút časového pásma, stlačením
tlačidla B postupujte dopredu so 4. pomocnou
ručičkou, až nedosiahnete žiadanú polohu.
3. K posunu hornej pomocnej ručičky stlačte
tlačidlo A, ručička sa pusunie o jednu-jednu
hodinu
dopredu,
kým
nedosiahne
zodpovedajúcu polohu hodnôt hodín druhého
časového pásma. K rýchlemu posunu ručičky
stlačte a podržte tlačidlo A.
4. Keď ste skončili s nastaveniami,
korunku do základnej polohy.
W273
stlačte
4
POUŽITIE STOPIEK
Vami zakúpené náramkové hodinky obsahujú
stopky (fly-back) s ovládacím tlačidlom a so 4
hodinovým meraním.
1. K spusteniu stopiek stlačte tlačidlo A
(START/STOP). 4. stredná ručička ukazuje
hodnotu sekúnd v 1/5 sekundovom rozdelení.
Dolná pomocná ručička ukáže druhú číslicu
minúty nameranej hodnoty času do desať,
a potom sa vynuluje. Horná pomocná ručička
ukáže celkový nameraný čas, vrátane hodín
a minút v desať minútovom rozdelení. Stopky
merajú čas po dobu 4 hodín potom sa
automaticky zastavia.
2. K zastaveniu stopiek stlačte znovu tlačidlo A
(START/STOP). Ručičky sa zastavia.
3. K pokračovaniu merania znovu stlačte tlačidlo
A (START/STOP).
4. K vynulovaniu stopiek stlačte tlačidlo B (FLYBACK/RESET).
Keď
stopky
resetujete
(nastavíte
do
základného stavu), všetky ručičky sa nastavia
na nulu. Za ďalších 8 sekúnd sa hodinky vrátia
na zobrazenie druhého časového pásma.
5. Stopky možno vynulovať aj počas počítania
(fly-back funkcia), keď počas merania stlačíte
a podržíte tlačidlo B (FLY-BACK/RESET).
Tlačidlo uvoľnite vtedy, keď chcete spustiť
nové meranie. Táto funkcia je ideálna na
meranie viac intervalov opakujúcich sa
udalostí, napríklad na meranie etáp.
W273
5
Download

timex - w268