1
Prezident konferencie:
Doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Záštitu nad konferenciou majú:
Doc. MUDr. Peter Labaš, CSc., dekan LF UK Bratislava
Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU Bratislava
MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH, riaditeľ UN Bratislava
MUDr. Pavol Sýkora, MPH, zástupca riaditeľa UN Bratislava, Nemocnica sv. CaM
TÉMY KONFERENCIE
Hlavná téma:
aktuality v hematológii
•• akútne a chronické leukémie
•• chronické myeloproliferatívne ochorenia
•• myelodysplastický syndróm
•• mnohopočetný myelóm
•• malígne lymfoproliferácie
•• transplantácie krvotvorných buniek
•• anémie
•• imunitné cytopénie
•• trombofilné a krvácavé stavy
•• transfuziológia
•• ošetrovateľstvo
Vedecký výbor:
Organizačný výbor:
Predseda:Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Členovia: Doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
MUDr. Daniela Cupaníková
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc.
Prof. MUDr. Lukáš Plank, PhD.
Predseda:MUDr. Marcela Skraková
Členovia: PhDr. Viera Jarolíková
Erika Khunová
Viera Škulavíková
RNDr. Zdenka Šujanová
2
Základné informácie
Miesto konania konferencie:
Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A,
Bratislava, kongresové centrum
– 1. poschodie
Rokovací jazyk:
slovenský, český, anglický
Formy prezentácie:
prednášky, postery
Technické zabezpečenie:
dataprojekcia, videoprojekcia
Vstup do kongresového centra:
na základe vizitky účastníka kongresu
vystavenej pri registrácii
Konferenčný poplatok:
zahŕňa vstup na konferenciu, odborné materiály,
coffee breaky, uvítací večer 16. 10., obed 17. 10.
a organizačný servis počas konferencie
Časový harmonogram konferencie
registrácia
otvorenie konferencie
odborný program
preberanie prednášok
preberanie posterov
prezentácia posterov
odovzdávanie posterov autorom
sympóziá
uvítací večer
spoločenský večer
ukončenie kongresu
14. 10. 2014
15. 10. 2014
16. 10. 2014
17. 10. 2014
15. 10. 2014
15. 10. 2014
16. 10. 2014
17. 10. 2014
15. 10. 2014
16. 10. 2014
17. 10. 2014
15. 10. 2014
16. 10. 2014
16. 10. 2014
17. 10. 2014 15. – 17. 10. 2014
15. 10. 2014 16. 10. 2014
17. 10. 2014
17:00 – 20:00 hod.
08:30 – 18:30 hod.
07:00 – 18:30 hod.
07:00 – 16:00 hod.
10:30 – 11:00 hod.
11:00 – 18:30 hod.
08:00 – 18:30 hod.
08:00 – 15:45 hod.
od 08:30 hod. (pri registrácii)
od 07:00 hod. (pri registrácii)
od 07:00 hod. (pri registrácii)
08:30 – 18:00 hod. (pri registrácii)
07:00 – 09:00 hod. (pri registrácii)
12:15 – 13:15 hod.
od 08:00 hod.
18:30 hod.
20:00 hod.
15:45 hod.
Potvrdenie o účasti
Všetci účastníci po ukončení odborného programu dňa 17. 10. 2014 dostanú Potvrdenie
o účasti s pridelenými kreditmi v priestore registrácie.
3
TRANSFUZI
OL
GNOSTIKA
DIA
NA
HEMATO
LÓ
GI
A
IA
ÓG
Á
ICK
IN
KL
LABOR
AT
ÓR
Lokalizácia odborného programu
Odovzdávanie prednášok – pri registrácii
Prednášky – kongresová sála, 1. poschodie
Posterová sekcia – foyer oproti recepcii
Stravovanie
V rámci konferenčného poplatku sú zahrnuté:
• coffee-breaky:15. 10. 2014 – 2x, 16. 10. 2014 – 2x
17. 10. 2014 – 1x – pred kongresovou sálou
• uvítací večer: 15. 10. 2014 – 18:30 hod. pred kongresovou sálou
• obed:
17. 10. 2014 – studený bufet pred kongresovou sálou
Stravovanie – mimo konferenčného poplatku:
• obedy:
15. a 16. 10. 2014 – bufet v reštaurácii: cena 10 €/obed vrátane
1 nealka – možnosť zakúpenia lístkov
pri registrácii do naplnenia kapacity
• večera:
16. 10. 2014 – v rámci spoločenského večera – str. 5
Ubytovanie
Ubytovanie je riešené na základe prihlášok a úhrady pred kongresom v zmysle podmienok
uvedených na www.bhtd2014.sk. Informácie k ubytovaniu sú umiestnené pri registrácii.
V cene ubytovania nie je zahrnutá spotreba minibaru, izbový telefón, relax a parkovné.
V prípade parkovania doriešte platbu pri odubytovaní z hotela individuálne.
ubytovanie odubytovanie
v deň príchodu
v deň odchodu
Hotel Aston
14:00 hod.
10:00 hod.
Hotel Holiday Inn
14:00 hod.
12:00 hod.
Doprava a parkovanie
z hlavnej železničnej stanice
autobus 74 – zastávka Mliekárenská ulica
(len v špičke)
trolejbus 201 – zástavka Prievozská ulica
z autobusovej stanice Mlynské Nivy
autobus 70 – zastávka Prievozská ulica
trolejbus 202, 208 – zastávka Prievozská
ulica
4
z centra
trolejbus 202, 208 – zastávka Prievozská ulica
trolejbus 207, 209 – zastávka Mliekarenská ulica
parkovanie
parkovisko pred COOP Jednota
– individuálne spoplatnené
parkovisko hotela Holiday Inn – vyhradené
pre VIP na základe parkovacej kartičky
Spoločenský program
Spoločenský program nie je zahrnutý v konferenčnom poplatku.
Spoločenský večer 16. 10. 2014
Lokalizácia: Moyzesova sieň (budova filozofickej fakulty UK)
Fajnorovo nábrežie 1 (vstup z nábrežia kvôli rekonštrukcii fasády)
Začiatok večera: 20:00 hod.
Program večera:
– odovzdávanie ocenení
– večera formou rautu
– výber operných a muzikálových melódií
Vstup na základe zakúpeného lístka. Lístok je možné zakúpiť pri registrácii.
Cena lístka je 40 €.
Doprava:
individuálna:
– MHD smer z Holiday Inn: z Prievozskej ulice – zastávka Prievozská, autobus č. 70
– na zastávku Malá scéna (8 min), ďalej pešo cca 320 m smer Umelka – Starý most
– budova FIF UK
– MHD smer z Moyzesovej siene: zastávka Malá scéna, autobus č. 70 na zastávku
Prievozská. Posledný spoj 23:22 hod.
Mapa pozri strana 33
Parkovanie:
verejné parkovisko – Osobný prístav
verejné parkovisko – Starý most
verejné parkovisko – pozdĺž Fajnorovho nábrežia
Taxi:
FUN TAXI
02/16 333
0905/916 777
HAPPY TAXI
02/16 223
0902/222 333
0905/222 333
ABC TAXI
02/16 100
0903/646 179
0905/646 179
0948/646 179
TAXI
BRATISLAVA
02/16 300
0907/930 300
0910/930 300
5
TRANSFUZI
OL
GNOSTIKA
DIA
NA
HEMATO
LÓ
GI
A
IA
ÓG
Á
ICK
IN
KL
PROGRAM
LABOR
AT
ÓR
Streda 15. 10. 2014
Preberanie prednášok pri registrácii od 08:30
OTVORENIE
SYMPÓZIUM JANSSEN
10:30 – 11:00
11:00 – 11:45
Predsedníctvo: M. Hrubiško
Čo potrebujeme vedieť o B bunkovej signalizácii?
E. Mikušková (Bratislava)
Blízka budúcnosť liečby R/R CLL
J. Chudej (Martin)
Diskusia
prestávka – coffee break 11:45 – 12:00
SYMPÓZIUM ROCHE
Predsedníctvo: E. Mikušková
Rýchlo – jednoducho – účinne = subkutánne
J. Chudej (Martin)
Môžeme ešte vylepšiť liečbu CLL anti CD20
monoklonovými protilátkami?
E. Mikušková (Bratislava)
Diskusia
8
12:00 – 12:45
streda 15. 10. 2014
Obedová prestávka 12:45 – 14:00
HRUBIŠKOVA PREDNÁŠKA
14:00 – 14:45
Predsedníctvo: A. Bátorová, T. Lipšic
Terapeutická angiogenéza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 min
J. Hudeček (Martin)
prestávka 14:45 – 15:00
TRANSPLANTÁCIE
15:00 – 16:15
Predsedníctvo: P. Cetkovský, E. Bojtárová
aploidetické transplantace hematopoetických buněk v léčbě
H
hematologických malignit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 min
P. Cetkovský (Praha, ČR)
plyv HLA zhody medzi darcom a príjemcom na výsledky
V
alogénnej nepríbuzenskej transplantácie krvotvorných buniek. . . . . . 15 min
E. Bojtárová, B. Žiaková, F. Al Sabty, L. Sopko, M. Kušíková,
D. Stemnická, M. Mistrík, A. Bátorová (Bratislava)
Optimálne použitie rastového faktora granulopoézy (G-CSF)
po autológnej transplantácii krvotvorných buniek . . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
F. Al Sabty, M. Mistrík, M. Hrubiško, E. Bojtárová, J. Martinka,
A. Bátorová (Bratislava)
Komplikácie u pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou spojené
s podávaním indukčnej chemoterapie podľa protokolu GMALL . . . . . 10 min
L. Sopko, M. Mistrík, A. Bátorová (Bratislava)
Program transplantácie krvotvorných buniek na KHaT . . . . . . . . . . . . 10 min
M. Mistrík, E. Bojtárová, F. Al Sabty, D. Horváthová, M. Hrubiško,
E. Demečková, M. Zwiewka, B. Czako, M. Bánoczká, D. Stemnická,
M. Kušíková, L. Sopko, A. Bátorová (Bratislava)
9
streda 15. 10. 2014
TRANSFUZI
OL
GNOSTIKA
DIA
NA
HEMATO
LÓ
GI
A
IA
ÓG
Á
ICK
IN
KL
LABOR
AT
ÓR
Transplantácia krvotvorných buniek na KHaT Bratislava
Podporené z edukačného grantu spoločnosti Baxter. . . . . . . . . . . . . . 10 min
V. Jarolíková (Bratislava)
prestávka – coffee break 16:15 – 16:30
CHRONICKÁ MYELOCYTOVÁ LEUKÉMIA
A MYELOPROLIFERATÍVNE NEOPLÁZIE
16:30 – 17:45
Predsedníctvo: K. Indrák, A. Hatalová
CAMELIA Česká republika a Slovensko v projektu:
The European Treatment Outcome Study (EUTOS) pro CML. . . . . . . . 15 min
K. Indrák, Z. Sninská, E. Faber, M. Karas, J. Voglová, Ľ. Demitrovičová,
J. Chudej, I. Markuliak, E. Cmunt, S. Palášthy, N. Śtecová, E. Tóthová,
M. Jarošová, K. Steinerová, L. Copáková, I. Skoumalová, P. Rohoň,
E. Mikušková, A. Kafková, P. Jindra, I. Marešová, T. Pavlík, Z. Zbožínková,
L. Dušek, J. Mužík (Olomouc, Plzeň, Hradec Králové, Praha, Brno – ČR,
Bratislava, Martin, Banská Bystrica, Prešov, Košice – SR)
Prognostické indexy u chronické myeloidní leukemie
– historie a současnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min
E. Faber, J. Fürstová, T. Fürst, P. Rohoň, I. Skoumalová, A. Kuba,
M. Divoká, M. Jarošová, K. Indrák (Olomouc, Praha, ČR)
Liečba nilotinibom v 1. a ďalších líniách liečby u pacientov
s CML – výsledky z registra CAMELIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
Z. Sninská, Ľ. Demitrovičová, E. Mikušková, N. Štecová, E. Tóthová,
J. Chudej, I. Markuljak, S. Palášthy, K. Indrák, E. Faber, M. Jarošová,
J. Voglová, K. Steinerová, M. Karas, E. Cmunt, L. Dušek, Z. Zbožínková,
J. Mužík, M. Mistrík, A. Bátorová (Bratislava, Košice, Martin, Banská Bystrica,
Prešov – SR, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň, Praha, Brno – ČR)
etabolomické profilování leukocytů a plazmy u pacientů
M
s chronickou myeloidní leukémií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
R. Karlíková, E. Faber, K. Mičová, M. Galoczová, H. Janečková,
J. Široká, A. Kalivodová, D. Friedecký, T. Adam (Olomouc, ČR)
10
streda 15. 10. 2014
Súčasná diagnostika a liečba esenciálnej trombocytémie
na Slovensku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min
M. Hrubiško (Bratislava)
olycytemia vera – vieme ju správne liečiť?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
P
A. Hatalová, A. Bátorová (Bratislava)
prestávka 17:45 – 18:00
SYMPÓZIUM MSD
18:00 – 18:30
Predsedníctvo: M. Mistrík
ntiemetická liečba u hematoonkologických pacientov
A
F. Al Sabty (Bratislava)
Intravenózny posakonasol – nové možnosti profylaxie a liečby invazívnych
mykotických infekcií v hematológii
Ľ. Drgoňa (Bratislava)
Uvítací večer (foyer pred kongresovou sálou)
18:30
11
TRANSFUZI
OL
GNOSTIKA
DIA
NA
HEMATO
LÓ
GI
A
IA
ÓG
Á
ICK
IN
KL
LABOR
AT
ÓR
Štvrtok 16. 10. 2014
Preberanie prednášok pri registrácii od 07:00
TRANSFUZIOLÓGIA
08:00 – 09:15
Predsedníctvo: M. Peprný, J. Martinka
Vývoj transfuzní služby v České republice 1989 – 2013. . . . . . . . . . . . . 20 min
P. Turek (Praha, ČR)
Činnosť spracovateľského centra NTS SR v Banskej Bystrici
z pohľadu jedného roka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min
M. Peprný, G. Černáková (Banská Bystrica)
Odbery kmeňových krvotvorných buniek z periférnej krvi
za účelom autológnej i alogénnej transplantácie na krvinkovom
separátore Spectra Optia – prvé skúsenosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
J. Martinka, M. Mistrík, A. Bátorová, M. Skraková, E. Kaiserová,
J. Horáková (Bratislava)
Imunohematologické nálezy u tehotnej pacientky s anti-Lan
protilátkou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
M. Kučeráková, M. Laurincová, L. Ceizelová, M. Ľubušký
(Žilina, Bratislava – SR, Olomouc, ČR)
Rekonštituovaná celá krv pre výmennú transfúziu
u novorodencov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
Z. Jankaničová, J. Palkó Farkaš, D. Terifajová (Košice)
Slabé krvné skupiny v našom imunohematologickom materiáli . . . . . 10 min
A. Bobáková, D. Cupaníková, M. Písačka (Bratislava, SR, Praha, ČR)
prestávka – coffee break 09:15 – 09:30
12
Štvrtok 16. 10. 2014
HEMOSTÁZA I
09:30 – 10:45
Predsedníctvo: A. Bátorová, M. Penka
DVT a její léčba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 min
M. Penka (Brno, ČR)
JAK 2 atypické myeloproliferatívne neoplázie prezentujúce sa
splanchnickou a atypickou trombózou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min
A. Hatalová, D. Jankovičová, A. Bátorová (Bratislava)
Heparinem indukovaná trombocytopenie: úskalí diagnostiky. . . . . . . 20 min
J. Gumulec, M. Kaščák, K. Lichá, V. Hanzelková, I. Lochman,
P. Loučka, P. Vrublová, H. Svěchová, L. Recová, P. Plíšková,
L. Neméthová, M. Matuška, R. Hájek (Ostrava, ČR)
Inhibítory – najzávažnejší problém liečby hemofílie. Možnosti
zníženia incidencie a zvýšenia efektivity eradikácie inhibítorov . . . . . 20 min
A. Bátorová, A. Morongová (Bratislava)
prestávka 10:45 – 11:00
SYMPÓZIUM CELGENE
11:00 – 12:15
Predsedníctvo: R. Hájek, M. Mistrík
Pomalidomide – a novel treatment option for patient with relapsed
and refractory Multiple Myeloma
K. Wiesel (Tuebingen, Germany)
Lenalidomide – mení sa niečo v každodennej praxi?
R. Hájek (Ostrava, ČR)
Postavenie centrového lieku lenalidomid na KHaT BA
M. Mistrík (Bratislava)
Diskusia
13
Štvrtok 16. 10. 2014
TRANSFUZI
OL
GNOSTIKA
DIA
NA
HEMATO
LÓ
GI
A
IA
ÓG
Á
ICK
IN
KL
LABOR
AT
ÓR
obedová prestávka 12:15 – 13:15
Posterová sekcia (foyer oproti recepcii)
12:15 – 13:15
str. 21 – 24
MYELODYSPLASTICKÝ SYNDRÓM
13:15 – 14:30
Predsedníctvo: E. Tóthová, J. Čermák
Současné názory na léčbu starších nemocných s pokročilým MDS. . . . 15 min
J. Čermák (Praha, ČR)
Myelodysplastické/myeloproliferatívne neoplázie. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 min
E. Tóthová, A. Kafková (Košice, SR, Ostrava, ČR)
Prečo hypometylačná liečba v terapii chronickej
myelomonocytovej leukémie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min
J. Chudej, J. Sokol, Ľ. Váleková, M. Kučeráková, L. Čingerová,
J. Staško, P. Kubisz (Martin, Žilina)
Imunomodulačná liečba nižšie rizikového MDS:
klinické dáta a naše skúsenosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min
T. Guman (Košice)
Použitie intravenóznych imunoglobulínov v hematológii . . . . . . . . . . . 10 min
I. Plameňová (Martin)
prestávka 14:30 – 14:45
PAROXYZMÁLNA NOČNÁ
HEMOGLOBINÚRIA
14:45 –15:45
Predsedníctvo: E. Bojtárová, A. Wild
Paroxyzmální noční hemoglobinurie – novinky v diagnostice a léčbě . . . 25 min
J. Čermák (Praha, ČR)
Od sideropenickej anémie k paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrii. . . . 20 min
A. Wild, J. Holasová, S. Ӧlvecká, J. Baňáková (Banská Bystrica)
14
Štvrtok 16. 10. 2014
Diagnostika PNH v prietokovej cytometrii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min
M. Šarišský (Košice)
prestávka – coffee break 15:45 – 16:00
MNOHOPOČETNÝ MYELÓM
A CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA
16:00 – 17:30
Predsedníctvo: M. Hrubiško, N. Štecová
Monoklonální gamapatie nejistého významu
a asymptomatický mnohočetný myelom z pohledu roku 2014. . . . . . . 20 min
Z. Adam, M. Krejčí, L. Pour (Brno, ČR)
ýznam stanovení imunoparézy u nemocných s asymptomatickým
V
mnohočetným myelomem – první výsledky nového společného
výzkumného projektu CMG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 min
V. Maisnar, L. Pour, T. Pika, K. Machálková, Z. Adam, V. Ščudla,
J. Pelcová, J. Jarkovský, R. Hájek (Česká myelomová skupina)
Indukčná liečba mnohopočetného myelómu u chorých
nevhodných na transplantáciu krvotvorných buniek. . . . . . . . . . . . . . . 15 min
M. Mistrík, Ľ. Roziaková, Z. Štefániková, K. Masárová, A. Bátorová
(Bratislava)
Úloha rituximabu v liečbe B – chronickej lymfocytovej leukémie
Skúsenosti KHaT v Bratislave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min
M. Hrubiško, K. Sedláková, Z. Štefániková, J. Lukáš, Ľ. Roziaková,
M. Mistrík (Bratislava)
Chronická lymfocytová leukémia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
N. Štecová (Košice)
Liečba chronickej lymfocytovej leukémie – súčasnosť
a budúcnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
S. Palášthy (Prešov)
prestávka 17:30 – 17:45
15
LABOR
AT
ÓR
Štvrtok 16. 10. 2014
TRANSFUZI
OL
GNOSTIKA
DIA
NA
HEMATO
LÓ
GI
A
IA
ÓG
Á
ICK
IN
KL
SYMPÓZIUM GSK
17:45 – 18:30
Predsedníctvo: M. Mistrík
Naše skúsenosti s liečbou FA refraktérnych pacientov s CLL
Ľ. Demitrovičová (Bratislava)
rehľad odporučení v prvej línii liečby CLL
P
E. Flochová (Martin)
Ofatumumab – nové možnosti uplatnění v léčbě chronické
lymfocytární leukemie
M. Doubek (Brno, ČR)
Spoločenský večer
20:00 – 23:00
Moyzesova sieň, vstup na základe zakúpeného lístka str. 5
16
Piatok 17. 10. 2014
Preberanie prednášok pri registrácii od 07:00
ANÉMIE
08:00 – 09:15
Predsedníctvo: V. Fábryová, T. Lipšic
Diagnostika hemoglobinopatií (guidelines) a význam
hemoglobínu F (HBF) v dospelosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min
V. Fábryová (Bratislava)
némie z nedostatku železa – State of the art
A
Pohľad hematológa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 min
T. Lipšic (Bratislava)
Liečba anémie a nedostatku železa z pohľadu
gastroenterológa – nové poznatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min
M. Huorka (Bratislava)
Porucha metabolizmu železa – kazuistiky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
T. Lipšic (Bratislava)
Je splenomegália a trombocytopénia len hematologický
problém? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min
A. Hlavatá (Bratislava)
prestávka – coffee break 09:15 – 09:30
HEMOSTÁZA II
09:30 – 10:45
Predsedníctvo: A. Bátorová, A. Remková
Agregometria trombocytov: čo môžeme od nej očakávať . . . . . . . . . . 15 min
A. Remková (Bratislava)
Získané špecifické inhibítory koagulačných faktorov. . . . . . . . . . . . . . 15 min
T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová, A. Morongová (Bratislava)
17
Piatok 17. 10. 2014
TRANSFUZI
OL
GNOSTIKA
DIA
NA
HEMATO
LÓ
GI
A
IA
ÓG
Á
ICK
IN
KL
LABOR
AT
ÓR
Nežiaduce účinky nových antitrombotík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min
M. Nosáľ, A. Bátorová, D. Jankovičová, L. Sopko, R. Reis, I. Satko,
J. Mištec, P. Janega, L. Danihel, M. Skraková (Bratislava)
Krvácavé komplikácie pri liečbe dabigatranom. Klinické skúsenosti. . . . 10 min
T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová (Bratislava)
Prvá transplantácia členkového kĺbu u hemofilického pacienta
pre hemofilickú artropatiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
D. Jankovičová, A. Bátorová, B. Šteňo, R. Kubeš, T. Prigancová
(Bratislava, SR, Praha, ČR)
Trombotické mikroangiopatie v gravidite – náročnosť stanovenia
diagnózy v rámci konziliárnej činnosti hematológa. . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
D. Horváthová, J. Martinka, M. Redecha, Ľ. Hammerová, M. Mistrík,
A. Bátorová (Bratislava)
prestávka 10:45 – 11:00
SYMPÓZIUM NOVARTIS
11:00 – 12:15
Predsedníctvo: M. Mistrík
Aká je optimálna voľba pre novodiagnostikovaného pacienta s CML?
Z. Sninská (Bratislava)
Zmenilo sa niečo v liečbe CML príchodom II. generácie TKI?
E. Mikušková (Bratislava)
JAK1/2 inhibícia – od experimentu k rutinnej liečbe
A. Hatalová (Bratislava)
Inhibítory JAK1/2 a ich možný vplyv na hemostázu
J. Chudej (Martin)
18
Piatok 17. 10. 2014
Obedová prestávka
(studený bufet pred kongresovou sálou) 12:15 – 13:15
LYMFÓMY
13:15 – 14:30
Predsedníctvo: L. Plank, A. Vranovský
Bioptická diagnostika agresívnych a vysoko agresívnych NHL
z periférnych B-buniek: skúsenosti z nášho centra. . . . . . . . . . . . . . . . 20 min
L. Plank, A. Farkašová, T. Balhárek, M. Barthová, Ľ. Janáková,
P. Szépe, Z. Kviatkovská, J. Mičák (Martin)
Novinky v liečbe agresívnych lymfómov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min
A. Vranovský (Bratislava)
Brentuximab vedotin v liečbe relabovaného/refraktérneho
Hodgkinovho lymfómu, slovenské skúsenosti z klinickej praxe. . . . . . 10 min
V. Ballová, M. Franeková, M. Ladická, R. Greksák, A. Vranovský
(Bratislava)
Chemoimunoterapia v liečbe primárneho mediastinálneho
B-bunkového lymfómu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
A. Halčín, V. Ballová, R. Greksák, M. Ladická, A. Vranovský
(Bratislava)
Naše skúsenosti s aplikáciou lipozomálneho cytarabínu (Depocyte)
v liečbe a profylaxii agresívnych a vysokoagresívnych NHL
(skúsenosti 2 pracovísk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
T. Guman, E. Švorcová, I. Duľová, N. Štecová, M. Hlebašková,
M. Surová, V. Takáč, J. Jurkovičová, J. Chudej, I. Plameňová, L. Váleková
(Košice, Martin)
Bude mať vlasatobunková leukémia svoj „Glivec“?. . . . . . . . . . . . . . . . 10 min
J. Lazúr, M. Mistrík (Košice, Bratislava)
prestávka 14:30 – 14:45
19
TRANSFUZI
OL
GNOSTIKA
DIA
NA
HEMATO
LÓ
GI
A
IA
ÓG
Á
ICK
IN
KL
LABOR
AT
ÓR
KRVOTVORNÉ RASTOVÉ FAKTORY
A AKÚTNA PROMYELOCYTOVÁ LEUKÉMIA
14:45 – 15:45
Predsedníctvo: M. Mistrík, Ľ. Drgoňa
Liečba relabujúcej akútnej promyelocytovej leukémie. . . . . . . . . . . . . 20 min
D. Horváthová, M. Mistrík, L. Masáková, A. Bátorová (Bratislava)
Nový dlhodobo pôsobiaci G-CSF lipegfilgrastím
a jeho možnosti použitia v hematoonkológii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 min
Ľ. Drgoňa (Bratislava)
Erytropoetín v liečbe hematoonkologických ochorení. . . . . . . . . . . . . 20 min
M. Mistrík (Bratislava)
UKONČENIE konferencie
20
15:45
posterová sekcia
Predsedníctvo: M. Hrubiško, J. Lazúr (Bratislava, Košice)
Preberanie posterov
15. 10. 2014
08:30 – 18:00 hod. (pri registrácii)
16. 10. 2014
07:00 – 09:00 hod. (pri registrácii)
Prezentácia posterov
16. 10. 2014
12:15 – 13:15 hod. (pri posteroch)
Odovzdávanie posterov autorom
17. 10. 2014
od 08:00 hod. (pri posteroch)
P1.
Intravenózny busulfan ako súčasť prípravných režimov
pred transplantáciou krvotvorných buniek
A. Vranovský, M. Ladická (Bratislava)
P2.
Deleukotizácia transfúznych liekov
M. Hovančáková, A. Kuncová, A. Matejovská (Košice)
P3.
Desať rokov darcovstva krvi NTS SR Bratislava
K. Sviteková, K. Kusendová, K. Lizáková, S. Choudhury, M. Olejová,
J. Špaňár (Bratislava)
P4.
Nové terapeutické možnosti liečby Hodgkinovho lymfómu
J. Chudej, J. Sokol, Ľ. Váleková, J. Hudeček (Martin)
P5.
Intravenózny busulfan v prípravnom režime pred alogénnou
transplantáciou krvotvorných buniek
E. Bojtárová, B. Žiaková, M. Mistrík, A. Bátorová (Bratislava)
P6.
Liečba TPO agonistami u pacientov s ITP – naše skúsenosti
D. Večeřová, L. Hanková, S. Hajdáková, J. Gutiková (Trenčín)
P7.
Molekulová analýza u pacientov s podozrením na AML
– štatistika 2011 – 2014
K. Tóthová, L. Cicmanová Palčová, I. Hojsíková (Bratislava)
21
TRANSFUZI
OL
GNOSTIKA
DIA
NA
HEMATO
LÓ
GI
A
IA
ÓG
Á
ICK
IN
KL
LABOR
AT
ÓR
P8.
Monitoring rezistencie na tyrozínkinázové inhibítory
CML pacientov metódami real time PCR a sekvenovaním
fúzneho transkriptu BCR-ABL
E. Hanušovská, Ľ. Majerová, R. Lukačková, K. Flimelová, K. Tóthová,
M. Mistrík (Bratislava)
P9.
MPN with t (5;12(q33;p13), ETV6/PDGFRB treated successfully
with imatinib mesylate
E. Tóthová, A. Kafková, K. Dyľ, L. Copáková, J. Marcinek, Ľ. Lineková
(Ostrava, ČR, Košice, Vranov n/Topľou, Bratislava, Martin, Poprad, SR)
P10.
Nebalansované prestavby 1Q pri hematologických malignitách
M. Šimová, A. Blahová, K. Lengyelová, L. Gavorníková, I. Hojsíková
(Bratislava)
P11.
Odozva darcov krvi s reaktivitou skríningových testov
hepatitíd B a C na predvolanie za účelom doriešenia
K. Kusendová, K. Sviteková (Bratislava)
P12.
Komplexná prestavba karyotypu pacienta
s diagnózou CML – kazuistika
K. Lengyelová, A. Blahová, L. Gavorníková, I. Hojsíková (Bratislava)
P13.
RhD variant dVII
L. Čingerová, M. Laurincová, M. Kučeráková, J. Wieslerová, J. Holienková
(Žilina)
P14.
Súčasné spôsoby objednávania trombocytov z aferézy (TAD)
v regióne Bratislava a okolie po reorganizácii NTS SR
S. Choudhury, K. Sviteková, M. Hozáková, G. Samcová, D. Vargová
(Bratislava)
P15.
Dynamika počtov separovaných trombocytov z aferézy (TAD)
v plazme a v náhradnom roztoku T-SOL v NTS SR
Bratislava – Ružinov
S. Choudhury, K. Sviteková, L. Pinterová, E. Kormančiková, M. Božiková
(Bratislava)
P16.
Účinnosť lenalidomidu a dexametazónu v liečbe extramedulárneho
plazmocytómu u pacientov s mnohopočetným myelómom – dva prípady
K. Masárová, Z. Štefániková, M. Mistrík, A. Bátorová (Bratislava)
22
P17.
Infekčné komplikácie u pacientov po alogénnej transplantácii
krvotvorných kmeňových buniek – kazuistika
I. Bizíková, A. Bátorová, M. Mistrík, E. Bojtárová, S. Kubalová,
J. Lukáš, M. Martišová, L. Masáková, A. Morongová, I. Simančíková,
P. Bluska (Bratislava)
P18.
Životospráva darcov krvi a možné komplikácie súvisiace
s odberom krvi
J. Borženská, P. Jablonská, K. Muchová (Bratislava)
P19.
Myeloproliferatívna neoplázia s eozinofíliou – kazuistika
B. Benová, J. Lazúr, B. Kafková (Košice)
P20.
Malígna ventrikulárna arytmia pri podávaní vorikonazolu
– kazuistika
I. Abošiová, Ľ. Ščešňáková, M. Rychvalská, S. Palášthy (Prešov)
P21.
Antierytrocytové protilátky u pacientov východoslovenského regiónu
J. Mačalová, B. Šipošová, K. Lazárová, A. Slivková (Košice)
P22.
Flegmóna dorsi nasi ako komplikácia indukčnej chemoterapie
akútnej myeloblastovej leukémie – kazuistika
L. Masáková, M. Mistrík, E. Bojtárová, F. Al Sabty, I. Bizíková,
S. Kubalová, M. Martišová, A. Morongová, I. Simančíková, A. Bátorová
(Bratislava)
P23.
Familiárny MDS – kazuistika
S. Kubalová, D. Pavlíková, M. Mistrík, A. Bátorová (Bratislava)
P24.
Primárna imúnna trombocytopénia v gravidite – kazuistika
M. Martišová, Z. Sninská, I. Bizíková, L. Masáková, M. Mistrík, A. Bátorová
(Bratislava)
P25.
Systémová AL amyloidóza a mnohopočetný myelóm
Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová (Bratislava)
P26.
Progresia chronickej myelocytovej leukémie do akcelerovanej
fázy s extrémnou hyperleukocytózou pri non-compliance pacienta
– kazuistika
I. Simančíková, M. Mistrík, A. Morongová, L. Masáková, I. Bizíková,
A. Bátorová (Bratislava)
23
TRANSFUZI
OL
GNOSTIKA
DIA
NA
HEMATO
LÓ
GI
A
IA
ÓG
Á
ICK
IN
KL
LABOR
AT
ÓR
P27.
Prehľad pacientov hospitalizovaných na IV. Internej klinike
s diagnózou sideropenickej anémie, za obdobie 10 mesiacov,
od októbra 2013 do júla 2014
J. Lukáš, I. Bizíková, L. Masáková, M. Mistrík, P. Ponťuch, A. Bátorová
(Bratislava)
P28.
Možné komplikácie pri odbere krvi súvisiace
so životosprávou darcov
P. Jablonská, J. Borženská, K. Muchová (Košice)
P29.
Trombocytový koncentrát z poolu buffy-coatov deleukotizovaný
(TKBD)
Ľ. Demeterová, D. Skladaná, P. Bednárová (Košice)
P30.
Laboratórna kontrola kvality deleukotizovaných
transfúznych liekov
A. Onufráková, J. Jacková, M. Kračunová (Košice)
P31.
Klinické aspekty výberu dobrovoľného darcu pre nepríbuzenskú
transplantáciu krvotvorných buniek – ako vybrať toho správneho?
K. Slezáková, M. Kušíková, D. Farkašová, D. Stemnická, M. Mistrík,
A. Bátorová (Bratislava)
P32.
Kardiálne biomarkery v hematológii
J. Kubala (Ružomberok)
P33.
Prietoková cytometria v diagnostike PNH
S. Ölvecká, A. Wild (Banská Bystrica)
P34.
Úspeśná liećba ťažkej sideropenickej anémie rezistentnej
na perorálnu liečbu prípravkom železa, parenterálnou formou
železa Ferinject
M. Nosáľ, A. Stecová, I. Gáboriková, O. Aujeská, D. Holub, A. Bátorová
(Bratislava, SR, Olomouc, ČR)
P35.
Hemostatic Efficacy of Platelet Components Treated with
Amotosalen - UVA Pathogen Inactivation and Stored for 5 and 7 Days
Prior To Transfusion
L. Corash, C. Sherman, W. Reed, L. Lin (CA,USA)
24
INOVÁCIA
V HEMOSTÁZE
ACL TOP ® Family
Rýchlosť
Jednoduchosť
Inteligencia
www.beckman.com
25
www.ilww.com
LABOR
AT
ÓR
26
TRANSFUZI
OL
GNOSTIKA
DIA
NA
HEMATO
LÓ
GI
A
IA
ÓG
Á
ICK
IN
KL
orientačná mapa
PEŠO
HOTEL
ASTON
AUTOBUSOM
AUTOBUSOVÁ
STANICA
HOTEL
HOLIDAY INN
PRIEVOZSKÁ
autobus č. 70
MALÁ
SCÉNA
EUROVEA
MV SK
UMELKA
STARÝ MOST
PARKOVISKO
FIF UK
MOYZESOVA
SIEŇ
33
TRANSFUZI
OL
GNOSTIKA
DIA
NA
HEMATO
LÓ
GI
A
IA
ÓG
Á
ICK
IN
KL
LABOR
AT
ÓR
orientačný plán
PRÍZEMIE
recepcia
postery
PP
registrácia
VCHOD
šatňa
3
schodisko
schodisko
VCHOD
4
6
šatňa
toalety
12
23
toalety
reštaurácia
13
22
14
21
15
20
16
19 18 17
POSCHODIE
1
schodisko
2
schodisko
7
8
10
9
kongresová sála
VIP
11
5
OV
1 CELGENE
2 NOVARTIS
3 JANSSEN
4 ROCHE
5 GSK
6 AMGEN
7 TEVA
8 ALEXION
9 4LIFE PHARM
10 GRIFOLS
11 MSD
12 BECKMAN COULTER
13 AOP ORPHAN
14 BIOHEM
15 SANOFI-AVENTIS
16 AXON LAB
17 IMUNA PHARM
18 HOSPIRA
19 GILEAD SCIENCES
20 OCTAPHARMA
21 CSL BEHRING
22 SIEMENS
23 TAKEDA
PP – PREBERANIE
PREDNÁŠOK
34
obsah
témy konferencie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
základné informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
potvrdenie o účasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
časový harmonogram konferencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
stravovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ubytovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
doprava a parkovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
spoločenský program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
harmonogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 – 7
program – streda 15. 10. 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 – 11
program – štvrtok 16. 10. 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 – 16
program – piatok 17. 10. 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 – 20
posterová sekcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 – 24
inzercia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 – 26
orientačná mapa na spoločenský večer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
orientačný plán konferenčných priestorov. . . . . . . . . . . . . . . . 34
35
4LIFE Pharm
Alexion Pharma Switzerland
Amgen Slovakia
AOP Orphan Pharmaceuticals
Axon Lab
Beckman Coulter
Biohem
CSL Behring
Gilead Sciences
Grifols
Agentúra ROWEX
Hlaváčiková 39, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6446 1470, fax: 02/6446 2400
e-mail: [email protected]
HOSPIRA
IMUNA PHARM
Merck Sharp & Dohme
Mundipharma
Octapharma AG
Sanofi-aventis
Siemens
Takeda Pharmaceuticals Slovakia
Teva Pharmaceuticals Slovakia
Download

Program vo formáte PDF