UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
PROGRAM
MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE
„Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013“
ŠTVRTOK 21. marec 2013
SOBOTA 23. marec 2013
08.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 18.00
18.00
19.00
08.00 – 09.00
09.00 – 12.00
11.00
12.00
12.00 – 13.00
13.30
Registrácia účastníkov
Obed
Oficiálne otvorenie konferencie
Prezentácia príspevkov v jednotlivých blokoch
Ukončenie rokovacieho dňa
Večera
Raňajky
Prezentácia príspevkov v jednotlivých blokoch
Odubytovanie
Ukončenie rokovacieho dňa
Obed
Odchod účastníkov konferencie
PIATOK 22. marec 2013
OBSAH
08.00 – 09.00
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.30
16.00
16.00 – 17.30
19.00 – 21.00
Od 21.00
Občianske právo hmotné a procesné
Medzinárodné a európske právo
Správne právo
Obchodné právo
Teória a dejiny štátu a práva
Pracovné právo
Zahraničná sekcia
Finančné právo
Ústavné právo
Trestné právo hmotné a procesné
Raňajky
Prezentácia príspevkov v jednotlivých blokoch
Obed
Prezentácia príspevkov jednotlivých blokoch
Ukončenie rokovacieho dňa
Poznávací výlet – Červený kameň
Večera vo forme recepcie
Vystúpenie skupiny Miro Šulc band a voľná
zábava
- str. 2
- str. 3, 4
- str. 4,5,6,7
- str. 8,9,10
- str. 10,11,12,13
- str. 13, 14
- str. 14,15,16,17
- str. 17,18,19
- str. 19,20
- str. 21 - 26
1
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ A OBČIANSKE PRÁVO
PROCESNÉ
ŠTVRTOK 21. MARCA 2013
KINOSÁLA
13.00 – 13.15
Niekoľko poznámok k systematike právnych zásad v súkromnom
práve / Some comments on the taxology of private law principles
/ JUDr. Tivadar ÖTVÖS, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach /
13.15 – 13.30
Quo vadis bezdôvodné obohatenie v európskom kontexte? / Quo
vadis unjust enrichment in the European context?
/ Mgr. Martin HAMŘIK, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach /
13.30 –13.45
Nemajetková ujma / Non-pecuniary damage
/ JUDr. et Ing. Elena DIVKO, Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy /
13.45 – 14.00
Právne aspekty faktoringu / Legal aspects of factoring
/ Mgr. Lenka DUFALOVÁ, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
14.00 – 14.20
DISKUSIA
14.20 – 14.35
Právna úprava ochrany osobnosti v pripravovanej rekodifikácii
Občianskeho zákonníka / Legal regulation of Protection
of personality in the new Civil Code
/ Mgr. Peter UHRINOVSKÝ, Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy /
14.35 – 14.50
Personálne exekúcie vo veciach úpravy styku rodiča s maloletým
dieťaťom / Personal executions of matters on visitation parents
with the minor child
/ JUDr. Dominika VOKÁLOVÁ, Právnická fakulta Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach /
14.50 – 15.05
Pozemkové spoločenstvá v praxi súdov / Land Communities
in Practice of Courts
/ JUDr. Lívia TÓTHOVÁ, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach /
15.05 – 15.20
DISKUSIA
-KONIEC SEKCIE OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ
A OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ2
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
MEDZINÁRODNÉ PRÁVO A EURÓPSKE PRÁVO
ŠTVRTOK 21. MARCA 2013
KINOSÁLA
15.20 – 15.35
Súčasnosť a budúcnosť medzinárodného práva verejného /
Current State and Future of International Public Law
/ JUDr. Radoslav SEMAN, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
15.35 – 15.50
Medzinárodné Rule of Law ako nadpozitívne právo? /
International Rule of Law as "über- positive" law?
/ JUDr. Ľudmila POŠIVÁKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach /
15.50 – 16.05
Sloboda a zodpovednosť jednotlivca v medzinárodnom
trestnom práve / Freedom and Responsibility of an Individual in
International Criminal Law
/ JUDr. Jozef VALUCH, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
16.05 – 16.20
DISKUSIA
16.20 – 16.35
Náhradné materstvo z pohľadu medzinárodného práva
súkromného / Surrogacy in Private international Law
/ JUDr. Katarína BURDOVÁ, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
16.35 – 16.50
Budúcnosť prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom
Európskej únie / The Future of Preliminary Reference Proceedings
before European Court of Justice
/ JUDr. Daniela JEŽOVÁ, LL.M., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
16.50 – 17.05
DISKUSIA
17.05 – 17.20
Definičné problémy s pojmom terorizmus v medzinárodnom práve
/ Definition Problems of Term "Terrorism" in International Law
/ JUDr. Daniel BEDNÁR, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach /
17.20 – 17.35
Interpretácia súdnych rozhodnutí ako spôsob ich prieskumu /
Interpretation of judicial decisions as a mean of their review
/ Mgr. Ivan CISÁR, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
v Brne /
3
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
17.35 – 17.50
Zodpovednosť za škody v medzinárodnej cestnej nákladnej
doprave / Liability for damages in international carriage of goods
according to CMR Treaty
/ Mgr. Kristína SZARKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
17.50 – 18.10
DISKUSIA
-KONIEC SEKCIE MEDZINÁRODNÉ PRÁVO A EURÓPSKE
PRÁVO-
SPRÁVNE PRÁVO
PIATOK 22. MARCA 2013
KINOSÁLA
09.00 – 09.15
Jsou registrované církve skutečně registrovanými? / Are
registered churches really registered?
/ JUDr. Lucia MADLEŇÁKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci /
09.15 – 09.30
Budovanie E-governmentu v Slovenskej republike / Development
of E-government in the Slovak Republic
/ Mgr. Soňa SOPÚCHOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
09.30 –09.45
Zdravotné poisťovne a ich ďalšie smerovanie v podmienkach
Slovenskej republiky / Health insurance companies and their
future direction in the Slovak Republic
/ Mgr. Lenka TRNKUSOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
9.45 – 10.00
DISKUSIA
4
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
10.00 – 10.15
Predpisy profesijných komôr / The regulations of professional
chambers
/ JUDr. Michal HUTTA, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
10.15 – 10.30
Právne postavenie manažéra železničnej infraštruktúry / Legal
status of manager of railway infrastructure
/ JUDr. Marek KUBÍČEK, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
10.30 - 10.45
DISKUSIA
10.45 – 11.00
Nový zákon o ochrane osobných údajov / New Personal Data
Protection Act
/ JUDr. Marcela MACOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
11.00 – 11.15
Princíp prevažujúceho verejného záujmu v zákone o slobode
informácií / The principle of overriding public interest in the Law
on Freedom of Information
/ JUDr. Antónia AMBRÓZYOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
11.15 –11.30
Infozákon v praxi / Freedom of Information Act in practice
/ JUDr. Zuzana LATIKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
11.30 – 11.45
Opakované sprístupňovanie informácií
information
/ Mgr. Martin CÍFERSKÝ, Právnická
Komenského v Bratislave /
/
The
fakulta
re-use
of
Univerzity
11.45 – 12.00
DISKUSIA
12.00 – 13.00
OBED
13.00 – 13.15
Problematika volieb do orgánov obcí a samosprávnych krajov /
Elections to Municipal and Self-Governing Regional Bodies
/ Mgr. Jozef MELICH, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
13.15 – 13.30
K problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a miest /
On the problem of the generally binding regulationss
of municipalities
/ Mgr. Zuzana ČIERNIKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
5
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
13.30 –13.45
Financovanie územnej samosprávy v odporúčaniach Rady
Európy / Financing of Local Government in Recommendations
of Council of Europe
/ JUDr. Peter MOLITORIS, PhD., Fakulta verejnej správy Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach /
13.45 –14.00
DISKUSIA
/ JUDr. Rastislav KAŠŠÁK, PhD., Fakulta práva Paneurópskej
vysokej školy /
14.45 – 15.00
Opodstatnenosť tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho
poriadku / Sense of the Third Head of the Fitht Part of the Civil
Procedural Code
/ JUDr. Juraj VAČOK, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
14.00 – 14.15
Sloboda prejavu a jej obmedzenia v regulácii elektornických
médií – štrukturálne aspekty/ Freedom of Expression and its
limits in Electronic Media Regulation – structural aspects
/ JUDr. Ľuboš KUKLIŠ, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
15.00 – 15.20
DISKUSIA
14.15 – 14.30
Elektronizácia - ďalší nekonečný príbeh vo verejnej správe? /
E-government - another never-ending story in public
administration?
/ Mgr. Martin DUFALA, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
09.00 – 09.15
Devolúcia v Stavebnom zákone / The Attraction in the Building
Act
/ JUDr. Matej HORVAT, PhD., Obchodná fakulta Ekonomickej
univerzity v Bratislave /
14.30 – 14.45
Európske správne právo a mediálna politika EÚ / European
Administrative Law and EU Media Policy
09.15 – 09.30
Zrúcaniny v právnom poriadku Slovenskej republiky (Príspevok
k právu ochrany kultúrneho dedičstva) / Ruins in the Legal Order
of the Slovak Republic (Contribution to the Cultural Heritage Law)
/ Tomáš MICHALÍK, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky /
SOBOTA 23. MARCA 2013
KINOSÁLA
6
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
9.30 – 9.45
Doručovanie písomností v správnom konaní / Delivery
of instruments in the administrative proceedings
/ Mgr. Veronika VRABKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
Konflikt mimoriadnych opravných prostriedkov správneho
konania v exekučnom konaní / Conflict extraordinary remedies
administrative proceedings in the enforcement process
/ JUDr. Libor SAMEC, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
09.45 – 10.05
DISKUSIA
11.10 – 11.25
Pojem verejný zamestnanec - problémy v praxi / Concept of
public employee - problems in practice
/ JUDr. Vladimír Minčič, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
11.25 – 11.45
DISKUSIA
10.05 – 10.20
Právo na informácie v Slovenskej republike / Right to information
in the Slovak republic
/ Mgr. Rastislav MUNK, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /,
10.20 – 10.35
Změny v odkladném účinku žaloby proti rozhodnutí správního
orgánu / Changes in the suspensive effect of the action against
decision of an administration body
/ Mgr. Hana VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci /
-KONIEC SEKCIE SPRÁVNE PRÁVO-
10.35 – 10.55
DISKUSIA
10.55 – 11.10
7
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
SEKCIA OBCHODNÉHO PRÁVA
ŠTVRTOK 21. MARCA 2013
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ
13.00 – 13.15
Zásady a princípy obchodného práva / Fundamental principles
of Commercial Law
/ JUDr. René BARAN, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach /
13.15 – 13.30
Právna kauzalita v obchodnom práve - aktuálne trendy
v slovenskom a európskom práve / Legal causation in commercial
law - actual trends in Slovak and European law
/ JUDr. Jana MITTERPACHOVÁ, Právnická fakulta Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach /
13.30 – 13.45
Ochrana slobody jednotlivca prostredníctvom súťažného práva
ako európske kultúrne dedičstvo / Protection of Freedom of an
Individual Through Competition Law as a European Cultural
Heritage
/ Ing. et Mgr. Ondrej BLAŽO, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
13.45 – 14.05
DISKUSIA
14.05 – 14.20
Keď sa ochrana stane jediným cieľom alebo zamyslenie sa nad
právnou úpravou práva výkupu v slovenskom právnom poriadku /
When protection becomes the only purpose or few thoughts
about the right of squeeze-out under Slovak law
/ Mgr. Jozef BUDAY, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
14.20– 14.35
Spoločné konanie S.R.O. / Joint acting in a limited liability
company
/ Mgr. Peter LUKÁČKA, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
14.35 – 14.55
DISKUSIA
14.55 – 15.10
Náhrada škody ako inšitút (nielen) obchodného práva /
Compensation for damage as the istitute (not only) of commercial
law
/ Mgr. Sabína PETRÍKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
8
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
15.10 – 15.25
Niekoľko úvah k vybraným inštitútom vadného plnenia v kúpnej
zmluve v obchodovaní / Several considerations to selected
institutes regarding defective performance in business sales
agreement
/ JUDr. Lukáš CISKO, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach /
15.25 – 15.40
DISKUSIA
15.40 – 15.55
Nároky z vád diela a náhrada škody / Defects of the work claims
and damage compensation
/ JUDr. Martin KURČÍK, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy /
15.55 – 16.10
Akcia ako cenný papier / A share as a security
/ Mgr. Kinga ALAKSZOVÁ, Právnická fakulta
Komenského v Bratislave /
16.10 – 16.30
DISKUSIA
16.30 – 16.45
Zmenka ako zabezpečovací inštitút / Promisory Note As a Security
Institute
/ Mgr. Daniela ČIČKÁNOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
16.45 – 17.00
Franchisingové zmluvy v Európskom práve / Franchise Contracts
in European Law
/ Mgr. Martin DAŇKO, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
17.00 – 17.30
DISKUSIA
PIATOK 22. MARCA 2013
Univerzity
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ
09.00 – 09.15
Vertikálne dohody - skutočná hrozba pre hospodársku súťaž? /
Vertical Agreements - Real Threat to Competition?
/ Mgr. Kristína JURKOVIČOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
9
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
9.15 – 9.30
Príbeh o prokúre. Dve strany tej istej mince? / Story about procura
power of attorney. Two sides of the same coin?
/ JUDr. Marko DEÁK, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach /
9.30 – 9.50
DISKUSIA
09.50 – 10.05
Čínske obchodné právo - vybrané otázky / Brief introduction
into Chinese contract law (Contract of sale)
/ JUDr. Dávid TARČÁK, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
10.05 – 10.20
Úvod do čínskeho práva obchodných spoločností - formy
podnikania / Introduction to Chinese Company Law - Business
Forms
/ Mgr. Miriam JANEČKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
10.20 – 10.40
DISKUSIA
TEÓRIA A DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA
PIATOK 22. MARCA 2013
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ
10.45 – 11.00
Systém žalôb v rímskom práve v súvislosti s deliktom furtum /
The system of actions in relation to delict furtum in Roman law
/ JUDr. Viktor PANČIŠIN, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach /
11.00 – 11.15
Príčiny a spôsoby zmien rímskeho práva / Causes and ways
to change the Roman law
/ Mgr. Katarína LENHARTOVÁ, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
11.15 – 11.30
Zásada "superficies solo cedit" v rímskom práve a v súčasnej
právnej realite / The “superficies solo cedit principle“ in Roman
law and in current legal reality
/ Mgr. Jana KOVÁČIKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
-KONIEC SEKCIE OBCHODNÉHO PRÁVA-
10
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
11.30 – 11.45
Arizačné zákonodarstvo na Slovensku - nástroj prevzatia
židovského majetku do "kresťanských rúk" / Aryanization
Legislation in Slovakia - A Tool for Reassigning Jewish Property
to the "Hands of Christians"
/ Mgr. Monika VRANKOVÁ, Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy /
11.45 – 12.00
DISKUSIA
12.00 – 13.00
OBED
13.00 – 13.15
Demokratická spoločnosť v kontexte Európskej únie /
Democratic Society in the Context of European Union
/ Mgr. Milan KOČAN, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach /
13.15 – 13.30
Idea suverenity lidu a systém politických stran za první
Československé republiky / Sovereignty of the people and the
system of political parties in the first Czechoslovak Republic
/ JUDr. Tomáš HAVEL, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze /
13.30 – 13.45
Platnosť a záväznosť prameňov práva / Validity and Binding
of the Sources of Law
/ JUDr. Rudolf KASINEC, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
13.45 – 14.00
Právo na život verzus ochrana republiky / The Right to life versus
the Protection of Republic
/ Mgr. Vladislav BIRÁS, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
14.00 – 14.15
DISKUSIA
14.15 – 14.30
Činnosť štátneho notárstva v rokoch 1952 – 1964 / The work
of the state notariat in the years 1952 - 1964
/ Mgr. Roman NEMEC, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
14.30 – 14.45
Dejiny prokuratúry / History of Prosecution
/ Mgr. Michal POVAŽAN, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
14.45 – 15.00
DISKUSIA
11
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
SOBOTA 23. MARCA 2013
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ
09.00 – 09.15
Porovnávacia štúdia britskej a uhorskej koncepcie Koruny /
Comparative study of British and Hungarian concepts of the
Crown
/ Mgr. Marta RAJKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
09.15 – 09.30
K titulu panovníka na Veľkej Morave / On the Title of a Monarch
in Great Moravia
/ Mgr. Miroslav LYSÝ, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
09.30 – 09.45
Desať "R" právnej (dis)kontinuity / The Ten "R" of Legal
(Dis)Continuity
/ JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Právnická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave /
10.00 – 10.15
DISKUSIA
10.15 – 10.30
Formy občianskej neposlušnosti / The forms of civil disobedience
/ Mgr. Peter ČUROŠ, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach /
10.30 – 10.45
Vzájomná komparácia právnej úpravy volieb prezidenta
v Slovenskej republike a v Českej republike / Mutual comparison
of legislative of presidential elections in the Slovak Republic and
in the Czech Republic
/ JUDr. Jana FECIĽAKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach /
10.45 – 11.00
Tvorba práva Európskej únie / Law Making of the European Union
/ Mgr. Zuzana ANTOŠOVÁ, Právnická fakulta Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach /
11.00 – 11.15
DISKUSIA
09.45 – 10.00
Genéza Židovských ochranných legitimácii / The genesis of Jewish
protective licences
/ Mgr. Michaela ŠVANCAROVÁ, Fakulta práva Paneurópskej
vysokej školy /
12
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
11.15 – 11.30
Diskontinuita vlastníckych vzťahov k pôde v Československu
vo svetle pozemkovej reformy v rokoch 1919 až 1935 /
Discontinuity of Ownership Interests in Land in Czechoslovakia
in Light of 1919-1935 Land Reform
/ Mgr. Ján SOMBATI, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
11.30 – 11.45
Obmedzovanie Základných práv a slobôd a ukladanie povinností
pri realizácii donútenia verejnou mocou / Restriction
of fundamental rights and freedoms and imposition of obligations
in (process of) implementation of coercion by public authority
/ Mgr. Martin ŠTRKOLEC, Právnická fakulta Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach /
11.45 – 12.00
DISKUSIA
-KONIEC SEKCIE TEÓRIA A DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA-
PRACOVNÉ PRÁVO
ŠTVRTOK 21. MARCA 2013
ZASADAČKA 1
13.00 – 13.15
Ochranná lehota v koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
v rámci EÚ / Protective periond at the coordination of the social
security systems within European Union
/ Mgr. Jozef KŠIŇAN, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
13.15 – 13.30
Možnosti aplikácie inštitútu zastúpenia v pracovnom práve /
Application options of the institute of representation in labourlaw relations
/ Mgr. Monika SEILEROVÁ, Právnická fakulta Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach /
13.30 – 13.45
Hodnotenie práce zamestnancov: pracovné posudky a referencie
/ Employee evaluation form: employment evaluations
and references
/ JUDr. Andrej PORUBAN, PhD., Advokátska kancelária /
13.45 – 14.00
DISKUSIA
13
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
14.00 – 14.15
Vplyv pracovnoprávnej legislatívy na zamestnanosť / The impact
of labour legislation on employment
/ Mgr. Juraj HAMUĽÁK, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
14.15 – 14.30
Koaliční svoboda / The right of Association
/ Mgr. Jan HORECKÝ, Právnická fakulta Masarykovej Univerzity
v Brne /
14.30 – 14.45
DISKUSIA
-KONIEC SEKCIE PRACOVNÉ PRÁVO-
ZAHRANIČNÁ SEKCIA
ŠTVRTOK 21. MARCA 2013
ZASADAČKA 1
15.00 – 15.15
The New Hungarian Criminal Code
/ Dr. László KŐHALMI, PhD., University of Pecs, Pecs /
15.15 – 15.30
Dignified Burials of the Bodies of Terrorists in the Light of the
Decisions of the Israeli Supreme Court, the Russian
Constitutional Court and Inter-American Commission on Human
Rights
/ Mr. Maxim TIMOFEEV, Central European University, Budapest /
15.30 – 15.50
DISKUSIA
15.50 – 16.05
Formalisation of the testament in the light of the favor
testamenti principle
/ Phd. Maciej RZEWUSKI, University of Warmia and Mazury /
14
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
16.05 – 16.20
Electronic Procedure by Writ of Payment in Poland
/ Mgr. Monika Odrowska-Stasiak, University of Lodz /
16.20 – 16.40
DISKUSIA
16.40 – 16.55
The phenomenon of discrimination from a European law
perspective
/ Mgr. Stanisław WODA, The Jagiellonian University in Krakow /
16.55 – 17.10
Sovereignity in the European Union - End of the National State?
/ Dr. Hans-Jürgen KLEINERT, Faculty of Law of Comenius
University in Bratislava /
17.10 – 17.25
Positive Complementarity and the International Criminal Court
/ Gabriela Augustínyová, LL.M., Faculty of Law of Comenius
University in Bratislava /
17.25 – 17.45
DISKUSIA
PIATOK 22. MARCA 2013
ZASADAČKA 1
09.00 – 09.15
The Neglected Challenges of Law in the 21st Century.
/ prof. Tibor TAJTI, Central European University /
09.15 – 09.30
Comparative Analysis of Fraudulent Conveyances under US,
Czech and Romanian law
/ Mgr. Petr SPRINZ, LL.M., Univerzita Palackého v Olomouci /
/ Av. Catalin Gabriel STANESCU, LL.M., Central European
University, Budapest /
09.30 – 09.45
Judicial protection of the possession
/ ass Milica VUCKOVIC, Faculty of Law Nis /
9.45 – 10.00
DISKUSIA
10.00 – 10.15
Some Notes on the Access of Unfree Persons to Common Law
Courts in Feudal England from the Viewpoint of Legal History
/ Mgr. Matej MĹKVY, LL.M., Faculty of Law of Comenius
University in Bratislava /
10.15 – 10.30
Floating Lien and Floating Charge - Comparative Analysis
of American, English and Croatian Approach
15
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
/ Patricia ŽIVKOVIĆ mag.iur., LL.M, S.J.D. Candidate, Central
European University /
10.30 – 10.45
Judgement of the Court of Justice of the EU in the case Vale another piece in the jigsaw puzzle of freedom of establishment?
/ Mgr. Ivan KISELY, Faculty of Law of Comenius University
in Bratislava /
12.00 – 13.00
OBED
13.00 – 13.15
The modern model of integrated financial supervision in Poland
and in global perspective - does it work?
/ Mgr. Dominik HORODYSKI, The Jagiellonian University
in Krakow /
10.45 – 11.00
DISKUSIA
13.15 – 13.30
Legal aspects of solving international energy disputes
/ Mgr. Ilona PRZYBOJEWSKA, The Jagiellonian University
in Krakow /
11.00 – 11.15
Research Methods for Employment Law - Study on the Example
of the Issue of the Burden of Proof
/ Master of Law Aneta TYC, University of Lodz /
11.15 – 11.30
Codification of Administrative Procedure as a Milestone
in Development of Law in Central European States
/ Mgr. Robert SIUCIŃSKI, University of Lodz /
11.30 – 11.45
Transfer of personal data to third countries - practical issues
/ Mgr. Agata CEBERA, The Jagiellonian University in Krakow /
11.45 – 12.00
DISKUSIA
13.30 – 13.45
DISKUSIA
13.45 – 14.00
The evolution of the parliamentary model in the last halfcentury. The transfer of legislative power and the influence
of international bodies and courts of law-making
/ Krzystof KOZLOWSKI, The Jagiellonian University in Krakow /
14.00 – 14.15
Means of protection provided to purchasers of residential
apartments under the Polish Development Act
/ Jaroslaw SZEWCZYK, The Jagiellonian University in Krakow /
16
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
FINANČNÉ PRÁVO
14.15 – 14.30
Hungarian regulations after over-lending by creditors and overindebtedness of deptors
/ Dr. Gabriella F. KISS, ELTE ÁJK /
14.30 – 14.45
DISKUSIA
-KONIEC ZAHRANIČNEJ SEKCIE-
PIATOK 22. MARCA 2013
ZASADAČKA 1
14.45 – 15.00
Právní regulace financování národnostních a etnických menšin
v Polsku / Legal Regulation of Financing National and Ethnic
Minorities in Poland
/ Mgr. Michal KOZIEL, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
v Brne /
15.00 – 15.15
Právne aspekty daňových rajov v kontexte EÚ / Legal aspects
of tax havens in the EU context
/ Mgr. Andrea KORONCZIOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
15.15 – 15.30
Daňový preplatok a úrok z omeškania / Tax Overpaid and Delay
Charge
/ JUDr. Petra BULEJKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach /
17
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
15.30 – 15.45
Institucionální reforma daňové správy v České republice /
Institutional reform of tax administration in the Czech Republic
/ JUDr. Martina NAVRÁTILOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci /
15.45 – 16.00
DISKUSIA
SOBOTA 23. MARCA 2013
ZASADAČKA 1
9.00 – 9.15
Doručování v daňovém řízení v České republice a Polsku /
Servicing in the tax procedure in the Czech republic and Poland
/ Mgr. Damian CZUDEK, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
v Brne /
09.15 – 09.30
Postavení a role správce rozpočtu při provádění řídící kontroly /
Position and Role of Budget Administrator when Conducting
Management Inspection
/ Mgr. Jana KRANECOVÁ, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
v Brne /
09.30 – 09.45
Harmonizácia daní v EÚ / Tax harmonization in the EU
/ Mgr. Viera KRAJČOVÁ, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
9.45 – 10.00
DISKUSIA
10.00 – 10.15
Elektronická platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí
/ Electronic Payment Institution and Electronic Money Institution
/ JUDr. et Ing. Peter SLÁVIK, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
10.15 – 10.30
Právne aspekty udelenia bankového povolenia vo vybraných
krajinách Európy / Legal aspects of banking license in selected
European countries
/ JUDr. Simona HESEKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
10.30 – 10.45
DISKUSIA
18
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
10.45 – 11.00
Právne aspekty vzniku a zamedzenia medzinárodného dvojitého
zdanenia / The legal aspects of origin and avoidance
of international double taxation
/ JUDr. Peter HUBA, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach /
11.00 – 11.15
Komparácia českej a slovenskej právnej úpravy nútenej správy
banky / Comparison of Czech and Slovak Law Provisions on Forced
Administration over Bank
/ JUDr. Ľubomír ČUNDERLÍK, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
11.15 – 11.35
DISKUSIA
-KONIEC SEKCIE FINANČNÉ PRÁVO-
ÚSTAVNÉ PRÁVO
ŠTVRTOK 21. MARCA 2013
ZASADAČKA 2
13.00 – 13.15
Koncept deľby moci a jeho pozícia v slovenskej ústavnej praxi /
The Concept of Separation of Powers and its Posture in the Slovak
Constitutional Practise
/ JUDr. Kamil BARANÍK, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
13.15 – 13.30
Možno považovať reštitučný nárok za "majetok"? / Can restitution
claim be considered as “property“?
/ JUDr. Juraj LAMAČKA, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
13.30 – 13.45
Právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť - problémy aplikačnej
praxe / The right to free health care - problems in the practice
of law
/ Mgr. Barbora BLAŠKOVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
19
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
13.45 – 14.05
DISKUSIA
14.05 – 14.20
Ochrana životného prostredia v Ústave SR a jej vybrané aspekty /
Protection of an environment in the slovak constitution
and selected aspects
/ JUDr. Lívia TRELLOVÁ, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
15.05 – 15.30
DISKUSIA
-KONIEC SEKCIE ÚSTAVNÉ PRÁVO-
14.20 – 14.35
Vzťah národných parlamentov a Európskeho parlamentu /
Relationship of National Parliaments and the European
Parliament
/ Mgr. Lukáš TOMAŠOVÝCH, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
14.35 – 14.50
Mimoriadne zákonodarstvo / Extraordinary legislation
/ Mgr. Andrej BONKO, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave /
14.50 – 15.05
Sudcovská etika a jej vnímanie spoločnosťou / Judicial ethics
and its perception by society
/ JUDr. Matúš JAKUB, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy /
20
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ
ŠTVRTOK 21. MARCA 2013
ZASADAČKA 2
15.35 – 15.50
Prevencia
kriminality
ako
prostriedok
znižovania
nezamestnanosti / Crime prevention as the mean of reducing
of unemployment
/ JUDr. Eduard BURDA, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
15.50 – 16.05
Materiálny korektív z pohľadu praxe / Material correctives from
the perspective of the legal practice
/ Mgr. Milan TRYLČ, PhD., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
16.05 – 16.20
Možnosti definovania omylu v slovenskom trestnom práve /
Possibilities of mistake definition in Slovak law
/ Mgr. Juraj TITTL, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy /
16.30 – 16.45
Právna zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov / Legal
liability of health professionals
/ Mgr. Dalibor MAŤKO, Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave /
16.45 – 17.00
Eutanázia verzus asistovaná samovražda / Euthanasia versus
assisted suicide
/ JUDr. Marcela TÓTHOVÁ, PhD., Fakulta práva Paneurópskej
vysokej školy;
Mgr. Lucia LACIAKOVÁ, Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy /
17.00 – 17.15
DISKUSIA
17.15 – 17.30
Budúcnosť analýzy DNA v kriminlistike a niektoré aspekty jej
právnej úpravy / The future of forensic DNA analysis and some
aspects of the legislation
/ Mgr. Alexandra DONEVOVÁ, Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy /
16.20 – 16.30
DISKUSIA
21
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
17.30 – 17.45
Trestní odpovědnost právnických osob / The Criminal Corporate
Liability
/ JUDr. Lukáš BOHUSLAV, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze /
17.45 – 18.00
DISKUSIA
PIATOK 22. MARCA 2013
ZASADAČKA 2
09.00 – 09.15
Okolnosti vylučující protiprávnost ve sportu / Circumstances
excluding the illegality in sports
/ Mgr. Jan PINKAVA, Právnická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci /
09.15 – 09.30
Jak se rodí vrah - typologie pachatelů násilné kriminality / How a
murderer is born - typology of violent crime offenders
/ Mgr. Lenka JAMBOROVÁ, Právnická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci /
09.30 – 09.45
Alternatívne tresty z pohľadu dosiahnutia účelu trestu /
Alternative punishments in terms of achieving the purpose of the
punishment
/ JUDr. Soňa STRÝČKOVÁ, Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave /
/ JUDr. Miroslav SURA, Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave /
09.45 – 10.00
DISKUSIA
10.00 – 10.15
Mentoring ako opatrenie na predchádzanie rizikovým faktorom
kriminality mládeže / Mentoring as a preventive measure to risk
factors of juvenile delinquency
/ Mgr. Dominika STRIGÁČOVÁ, Právnická fakulta Trnavskej
univerzity v Trnave /
10.15 – 10.30
Návrhy na doplnenie slovenskej úpravy v oblasti trestnej
zodpovednosti právnických osôb / Proposals to complete slovak
regulation of criminal liability of legal entities
/ JUDr. et Mgr. Jozef MEDELSKÝ, Fakulta práva Paneurópskej
vysokej školy /
22
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
10.30 – 10.45
Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených
peňazí alebo ako sa z poškodeného stáva páchateľ / Putting
counterfeit, forged and illegally made money in circuit or how the
aggrieved becomes the offender
/ Mgr. Viliam PONIŠT, Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave /
10.45 – 11.00
Historický pohľad na trestnú zodpovednosť právnických osôb /
Historical view to criminal liability of legal entities
/ Mgr. et Mgr. Zuzana MEDELSKÁ TKÁČOVÁ, Fakulta práva
Paneurópskej vysokej školy /
11.00 – 11.15
DISKUSIA
-KONIEC SEKCIE TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ-
TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ
PIATOK 22. MARCA 2013
ZASADAČKA 2
11.15 – 11.30
Trestná zodpovednosť právnických osôb s ohľadom na aktuálnu
právnu úpravu a právnu úpravu de lege ferenda v judikátoch
Najvyššieho súdu SR / Criminal liability of legal persons
with regard to current legislation and legislation de lege ferenda
in the case law of the Supreme Court
/ Mgr. Radoslav SMATANA, Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave /
11.30 – 11.45
Zásada nemo tenetur se ipsum accusare vo vzťahu k právnickej
osobe ako obvinenému v trestnom konaní de lege ferenda /
Principle of nemo tenetur se ipsum accusare in relation to Legal
Person as the Accused in Criminal Proceedings de lege ferenda
/ Mgr. Martin BEZÁK, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy;
JUDr. Ivana Hauerlandová, Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy /
11.45 – 12.00
DISKUSIA
23
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
12.00 – 13.00
OBED
13.00 – 13.15
Spoločné vyšetrovacie tímy / Joint investigation teams
/ JUDr. Tomáš MIKULÁŠ,
Akadémia Policajného zboru
v Bratislave /
13.15 – 13.30
Európsky zatýkací rozkaz / The European Arrest Warrant
/ JUDr. Zuzana KAPRAĽOVÁ, Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy /
14.15 – 14.30
Konanie o dohode o vine a treste a jeho realizácia v praxi / Plea
bargaining and its implementation in practice
/ JUDr. Michal HVOZDA, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach /
14.30 – 14.45
Implementácia noriem európskeho práva a trestné právo
procesné / Implementation of European law acts and Criminal
procedural law
/ JUDr. Dominika HUDECOVÁ, Právnická fakulta Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach /
13.30 – 13.45
Predsúdne konanie / Pretrial Proceedings
/ JUDr. Anna ŠIMKOVÁ, Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy /
14.45 – 15.00
DISKUSIA
13.45 – 14.00
DISKUSIA
ZASADAČKA 2
14.00 – 14.15
Dohoda o vine a treste / Plea bargaining
/ JUDr. Jaromír ŠMÁTRALA, Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy /
09.00 – 09.15
Metódy kriminalistickej techniky využiteľné pri vyšetrovaní
trestných činov v športe / Methods of criminalistic technique
useful in investigation of criminal offences in sport
/ Mgr. Romana ČERVIENKOVÁ, Fakulta práva Paneurópskej
vysokej školy /
SOBOTA 23. MARCA 2013
24
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
09.15 – 09.30
Postavenie a odškodnenie obetí trestných činov v európskom
kontexte / Status and compensation of Victims of Crime
in European context
/ JUDr. Tatiana KANÁLIKOVÁ, Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy /
10.30 – 10.45
Vybrané aspekty konania o mimoriadnych opravných
prostriedkoch / Selected aspects of the procedure
of extraordinary remedies
/ JUDr. Anna SUCHÁ, Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave /
09.30 – 09.45
Postavenie poškodeného v minulosti a v súčasnosti / Regulation
of aggrieved party in the past and in the present
/ JUDr. et Ing. Ladislav VLACHOVIČ, Fakulta práva Paneurópskej
vysokej školy /
10.45 – 11.00
DISKUSIA
09.45 – 10.00
DISKUSIA
10.00 – 10.15
Kriminologické aspekty nahradenia väzby / Criminological
aspects of alternatives to custody
/ Mgr. Lucia LEFLEROVÁ, Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy /
11.00 – 11.15
Perspektivy vzniku Úřadu evropského veřejného žalobce /
Perspectives of creation the European Public Prosecutor´s Office
/ Mgr. et Mgr. Zdeněk KOPEČNÝ, Právnická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci /
11.15 – 11.30
Použitelnosť zvukových a obrazových zaznamov ako dôkazu
v trestnom konani / Usability of audio and video recordings
as evidence in criminal proceedings
/ Mgr. Marcela Nováková, Právnická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci /
10.15 – 10.30
Rok 2020: európsky ochranný príkaz, európsky vyšetrovací
príkaz / Year 2020: European Protection Order & European
Investigation Order
/ JUDr. Libor KLIMEK, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy /
25
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, 818 05 BRATISLAVA
11.30 – 11.45
Zákonnosť dôkazov získaných odpočúvaním a záznamom
telekomunikačnej prevádzky vo svetle judikatúry ESĽP / Legality
of evidence obtained by interception and recording of
telecommunications in the light of ECHR case law
/ Mgr. et Ing. Vladimír GAJDIČIAR, Právnická fakulta Masarykovy
univerzity v Brne /
11.45 – 12.00
DISKUSIA
-KONIEC SEKCIE TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ-
- KONIEC PROGRAMU -
26
Download

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE