VO VEREJNEJ SPRÁVE
1/14 • MAREC 2014
MESAČNÍK PRE STAROSTOV, PRIMÁTOROV, RIADITEĽOV ROPO A VEDÚCICH PRACOVNÍKOV
Výber nových pracovníkov
v kontexte zákona o ochrane osobných údajov
Motivácia zamestnancov vo verejnej správe
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014
Povinnosť auditu účtovnej závierky obce a VÚC
TIRÁŽ + OBSAH
Obsah ukážky z marcového čísla:
VO VEREJNEJ SPRÁVE
Manažér vo verejnej správe
Ročník 1• číslo 1• marec 2014
Vydáva:
Nakladatelství FORUM, s. r. o.
organizačná zložka
Záhranícka 46, Bratislava
Šéfredaktorka:
Ing. Marcela Ilavská
[email protected]
Zákaznícky servis:
Tel: +421 255 566 530
Fax: +421 255 566 523
[email protected]
Fotografie:
www.bigstockphoto.com
Grafická úprava a sadzba:
Renáta Brtnická
Tlač:
Rudi, a. s.
Ročné predplatné:
79 eur bez DPH
Redakčná uzávierka:
17. februára 2014
Časopis je vydávaný ako
mesačník. Kopírovanie
a akékoľvek šírenie je povolené
len so súhlasom vydavateľa.
Redakcia si vyhradzuje právo
na jazykovú a štylistickú
úpravu autorských príspevkov.
Redakcia nezodpovedá
za jazykovú a obsahovú
správnosť inzerátov.
Personalistika
Výber nových pracovníkov v kontexte zákona o ochrane osobných údajov.... 3
Motivácia zamestnancov vo verejnej správe................................................... 8
Pracovné právo
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014.......................................... 12
Manažér v obci
Povinnosť auditu účtovnej závierky obce a VÚC........................................... 14
Novinky z legislatívy
Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov od 1. 1. 2014....................... 11
Nepriama novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 27. 2. 2014..... 13
Z pravidelných rubrík vyberáme:
Osobná zodpovednosť manažéra: Právne postavenie a zodpovednosť
starostov, primátorov, vedúcich služobných úradov, riaditeľov ROPO a ich
kompetencie.
Financie a hospodárenie: Dotácie z eurofondov, rozpočtové pravidlá verejnej správy a možnosti financovania, miestne dane a poplatky, dostupnosť bankových úverov, úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania, zákonné limity obcí
na dlh.
Pracovné právo: Povinnosti zamestnávateľa so vznikom pracovného pomeru, v súvislosti so zmenami pracovného pomeru, kolektívne vyjednávanie, zástupcovia zamestnancov, odbory, uzatváranie zmlúv, pracovno-právne spory
a ich riešenie, zodpovednosť zamestnanca za škodu a jej náhrada, ochrana
osobných údajov, právny režim postavenia osôb vykonávajúcich verejnú službu pri výkone práce vo verejnom záujme, judikáty.
Personalistika: Kvalifikačné predpoklady zamestnancov vo verejnej správe,
riadenie a vedenie ľudí, motivácia zamestnancov v prostredí verejnej správy,
odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme, vzdelávanie zamestnancov,
vedenie porád, rozvíjanie manažérskych zručností.
Právo pre verejnú správu: Elektronická verejná správa, slobodný prístup
k informáciám a zverejňovanie informácií, povinnosti miest a obcí v oblasti životného prostredia, správne konanie, rozhodovacie procesy, kontrola vo verejnej správe, preskúmavanie rozhodnutí, správa dokumentov, archívnictvo a registratúra, judikáty, zmluvy a právne podania.
Verejné obstarávanie: Povinnosti verejného obstarávateľa pri zadávaní nadlimitnej a podlimitnej zákazky, elektronické verejné obstarávanie, elektronická
aukcia, elektronické trhovisko, kontrola vo verejnom obstarávaní, postupy, príklady a pravidlá verejného obstarávania, najčastejšie chyby verejných obstarávateľov, dokumentácia vo verejnom obstarávaní.
Manažér v obci: Kompetencie miest, obcí a VÚC na úseku životného prostredia, obce a triedený zber, správa verejných vodovodov a kanalizácií, ochrana pred povodňami, povinnosť auditu účtovnej závierky obcí a VÚC, finančné
problémy miest a obcí a dlhová politika.
Otázky a odpovede z praxe
Novinky z legislatívy
2
Manažér vo verejnej správe • Marec 2014
PERSONALISTIKA
Výber nových pracovníkov v kontexte
zákona o ochrane osobných údajov
JUDr. Antónia Ambrózyová
odborníčka na ochranu osobných údajov
Schopní manažéri vo verejnej správe sú jedným zo základných predpokladov
ekonomického a sociálneho rozvoja celej spoločnosti. Preto pri ich výbere je
potrebné zabezpečiť výber profesionálov, ktorí zvládnu na jednej strane plnenie
náročných ekonomických, sociálnych a aj politických úloh a na druhej strane
výber ostatných zamestnancov, im podriadených, ktorí budú na príslušnej
odbornej úrovni. Samotná pozícia manažéra v oblasti ľudských zdrojov vo
verejnej správe je náročná nie len z profesionálneho hľadiska, ale takáto
osobnosť je hodnotená aj zvonka, a to z pohľadu jeho každodenného konania
a dodržiavania morálnych zásad.
Výber zamestnancov
Odborné kritériá
Dobrý manažér by mal byť pri výbere zamestnancov objektívny a zohľadniť:
• odborné kritériá, ktoré sa vyžadujú
pre konkrétne pracovné miesto,
• zákonne zhromaždené údaje o uchádzačovi o zamestnanie,
• predchádzajúcu odbornú prax a skúsenosti uchádzača o zamestnanie.
Odborné kritéria (požadované vzdelanie a odborná prax) pre konkrétne
pracovné miesto (druh a náročnosť pracovných činností), ktoré sa obsadzuje, je
potrebné stanoviť pred začatím výberového konania. Musia sa jednoznačne
určiť predpoklady a požadované schopnosti, ktoré má budúci zamestnanec
Manažér vo verejnej správe • Marec 2014
mať, aby bolo pracovné miesto obsadené vhodným uchádzačom o zamestnanie a v súlade zo zásadou efektívneho
a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami vo verejnej správe.
Väčšina subjektov verejnej správy má už
jednotlivé pracovné miesta definované
konkrétnymi činnosťami a požiadavkami na odbornosť. Samozrejme už pri stanovení odborných kritérií, ktoré sa vy-
3
PERSONALISTIKA
žadujú pre konkrétne pracovné miesto,
nesmie dôjsť k diskriminácii uchádzačov o zamestnanie (vychádza sa zo Zákonníka práce a celého radu osobitných
právnych predpisov).
Zákonne zhromaždené
údaje
Právna úprava:
Pracovné vzťahy zamestnancov vo verejnej správe sú upravené množstvom právnych predpisov, ktoré sa aplikujú spoločne so Zákonníkom
práce (to čo neupravuje osobitný právny predpis, na to sa uplatnia ustanovenia Zákonníka práce).
Ide o právne predpisy ako napr.:
•zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s možnosťou uplatnenia Zákonníka práce v znení neskorších predpisov,
•zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
•zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a pod.
Zákonne zhromaždené údaje o uchádzačovi o zamestnanie sú údaje, ktoré sa
získavajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak ide napr. o zákon
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak
podľa § 19 do štátnej služby možno
prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu
službu, ak spĺňa tieto predpoklady (písm.
a až f) a požiadavky (písm. g až i):
a) dosiahol vek 18 rokov,
b)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonný,
d)spĺňa kvalifikačné predpoklady,
e) ovláda štátny jazyk,
f) úspešne absolvoval výberové konanie
alebo výber, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak,
g)je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby, ak zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný predpis,
h)ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí
služobný úrad,
i) spĺňa ďalšie požiadavky ustanovené
osobitným predpisom alebo určené
služobným úradom potrebné na riadne vykonávanie štátnej služby podľa
opisu činností štátnozamestnaneckého miesta.
• organizačná zložka Zboru väzenskej
a justičnej stráže,
• Kancelária Národnej rady Slovenskej
republiky,
• Kancelária prezidenta Slovenskej
republiky,
• Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky,
• Kancelária verejného ochrancu práv,
• Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej
republiky,
• Kancelária Súdnej rady Slovenskej
republiky,
• Najvyšší súd Slovenskej republiky,
• Špecializovaný trestný súd, krajský
súd a okresný súd,
• Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a krajská prokuratúra,
• Národný bezpečnostný úrad.
Pod pojem služobný úrad podľa zákona
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov patrí:
• ministerstvo a ostatný ústredný orgán
štátnej správy, ak tento zákon neustanovuje inak,
• orgán miestnej štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
• iný orgán štátnej správy, ak osobitný
predpis neustanovuje inak,
• organizačná zložka ozbrojených síl
Slovenskej republiky určená ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
• Slovenská informačná služba,
V určitých služobných úradoch (napr.
Generálna prokuratúra SR, Úrad vlády
SR a pod.) alebo v určitých odboroch
štátnej správy (napr. súdnictvo, ochrana
utajovaných skutočností, obrana a pod.)
môže byť štátna služba vykonávaná len
občanmi Slovenskej republiky. V ostatných prípadoch sa na účely výkonu štátnej správy za občana považuje:
• občan Slovenskej republiky,
• občan členského štátu Európskej únie,
• občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
4
• občan Švajčiarskej konfederácie.
Predpokladá sa, že dovŕšením 18 roku
veku sa fyzická osoba stáva plnoletou
a nadobúda spôsobilosť na právne úkony
v plnom rozsahu.
Preukazovanie
bezúhonnosti
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom
a odpisom z registra trestov nie starším
ako 3 mesiace. Odpisom z registra trestov sa preukazuje, ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto:
a) vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi vedúci úradu,
b) vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán, ktorý nie je
vedúcim úradu.
Služobný úrad požiada o odpis registra
trestov týkajúci sa len úspešného uchádzača zúčastneného na výberovom
konaní.
Služobný úrad požiada o odpis registra
trestov týkajúci sa aj štátneho zamestnanca, ktorý sa trvale prekladá na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi vedúci
úradu a vedúceho zamestnanca, ktorého
priamo riadi štatutárny orgán, ktorý nie
je vedúcim úradu.
Manažér vo verejnej správe • Marec 2014
PERSONALISTIKA
Kvalifikačné predpoklady
Kvalifikačný predpoklad na účely tohto
zákona je:
a)vzdelanie (úplné stredné všeobecné
vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa),
b)osobitný kvalifikačný predpoklad
podľa osobitného predpisu (osobitný kvalifikačný predpoklad podľa
osobitného predpisu získava štátny
zamestnanec v lehote ustanovenej
osobitným predpisom; ak nie je lehota
na získanie osobitného kvalifikačného
predpokladu ustanovená osobitným
predpisom, štátny zamestnanec získava osobitný kvalifikačný predpoklad
v lehote určenej služobným úradom,
napr. zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Kvalifikačné predpoklady sú uvedené
v prílohe č. 1 k zákonu č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov alebo v osobitnom
predpise.
Výberové konanie
Na štátnozamestnanecké miesto možno
prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu
službu:
a) na základe výberového konania
(miesto vedúceho zamestnanca alebo
miesto v služobnom úrade, ktorým
je ministerstvo zahraničných vecí,
Slovenská informačná služba a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, alebo ak to ustanovuje osobitný
predpis),
b)na základe výberu,
c) bez výberového konania alebo bez
výberu.
Voľné štátnozamestnanecké miesto obsadzuje služobný úrad preložením štátneho zamestnanca alebo na základe
výberového konania alebo na základe
výberu. Voľné štátnozamestnanecké
miesto vedúceho zamestnanca obsadzuje
Manažér vo verejnej správe • Marec 2014
služobný úrad preložením vedúceho zamestnanca alebo na základe výberového
konania.
Štátnozamestnanecké miesto v dočasnej štátnej službe možno obsadiť aj bez
výberového konania alebo bez výberu,
ak zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov neustanovuje inak.
Výberové konanie môže byť:
• vonkajšie výberové konanie (t. j. zo
štátnych zamestnancov a z občanov,
ktorí sa uchádzajú o štátnu službu),
• vnútorné výberové konanie (t. j. zo
štátnych zamestnancov v príslušnom
služobnom úrade).
Vonkajšie výberové konanie sa vyhlasuje v tlači alebo v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri týždne
pred jeho uskutočnením. Oznámenie
o vonkajšom výberovom konaní obsahuje najmä:
a) názov služobného úradu vrátane sídla
služobného úradu alebo jeho organizačnej jednotky,
b)druh štátnej služby,
c) obsadzovanú funkciu,
d)odbor štátnej služby,
e) označenie organizačného útvaru,
f) stručný opis činností obsadzovaného
štátnozamestnaneckého miesta,
g)predpoklady a požiadavky podľa vyššie uvedeného § 19,
h)údaj o tom, či sa na štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje oprávnenie
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného
predpisu,
i) zoznam požadovaných dokladov,
j) termín a miesto na podanie žiadosti
o zaradenie do vonkajšieho výberového konania.
Vnútorné výberové konanie vyhlasuje
služobný úrad vo všeobecne prístupných
prostriedkoch komunikácie v služobnom úrade a na mieste, ktoré je prístupné všetkým štátnym zamestnancom služobného úradu.
Pokiaľ ide o podrobnosti o výberovom
konaní (vrátane zoznamu požadovaných
dokladov od uchádzačov), tak:
• podrobnosti o výberovom konaní
(vrátane zoznamu požadovaných
dokladov) upravuje služobný predpis,
ktorý vydáva služobný úrad,
spôsob
vyhlásenia a vykonania výberového konania na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest na súdoch,
spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania, spôsob vytvorenia
a rozhodovania výberovej komisie,
zoznam dokladov, ktoré má uchádzač predložiť, a ďalšie požiadavky
5
PERSONALISTIKA
na vy­konávanie štátnej služby vzhľadom na povahu činností, ktoré má
štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydalo
ministerstvo spravodlivosti.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že osobný
úrad (je to organizačný útvar služobného
úradu, ktorý zabezpečuje plnenie úloh,
ktoré vyplývajú služobnému úradu zo
štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych
vzťahov upravujúcich služobný pomer)
zhromažďuje už o uchádzačoch doklady, ktorými sa preukazujú požadované
predpoklady a požiadavky pre obsadenie
konkrétneho voľného štátnozamestnaneckého miesta.
Predchádzajúca odborná prax
a skúsenosti
Môžu sa najčastejšie premietnuť do ďalších požiadaviek na uchádzača (§ 19 ods.
2 zákona č. 400/2009 Z. z.).
Osobný spis zamestnanca
Ak je uchádzač úspešne vybraný, stáva
sa zamestnancom a vedie sa o ňom osobný spis štátneho zamestnanca. Podľa
§ 73 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov všetky písomnosti týkajúce sa
štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca sa zakladajú do jeho
osobného spisu.
Osobný spis štátneho zamestnanca, ktorý vedie osobný úrad, obsahuje osobné
údaje štátneho zamestnanca, ktoré sú
nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckého pomeru. Pri vedení osobného
spisu a celkovom spracúvaní osobných
údajov o zamestnancovi (v automatizovanej forme) sa musí dodržiavať aj zákon
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov).
Osobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi na jeho žiadosť odpisy písomností, ktoré sú uložené v jeho osobnom
6
spise, a umožní mu robiť si z nich výpisy
a fotokópie. Služobný úrad môže poskytovať informácie o štátnom zamestnancovi len s jeho súhlasom alebo ak
to ustanovuje osobitný predpis (napr.
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov
a pod.). Po skončení štátnozamestnaneckého pomeru služobný úrad uchováva osobný spis štátneho zamestnanca
50 rokov.
Spracúvanie osobných
údajov zamestnancov
a uchádzačov
Podľa vyššie uvedeného zákona o ochrane osobných údajov aj služobné úrady
sú prevádzkovateľmi a majú povinnosť
zabezpečiť ochranu osobných údajov
svojich zamestnancov a uchádzačov,
ktoré spracúvajú v informačnom systéme osobných údajov (napr. informačný
systém mzdy a personalistika vrátane
predzmluvných vzťahov, teda v takomto informačnom systéme sú zahrnutí aj
uchádzači o zamestnanie).
Podľa § 13 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov:
1)Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických
stranách alebo politických hnutiach,
členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo
pohlavného života, sa zakazuje (sem
sa zaraďuje aj fotografia, obrazový
záznam).
2)Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely určenia fyzickej
osoby všeobecne použiteľný identifikátor ustanovený osobitným zákonom
(t. j. rodné číslo) len vtedy, ak jeho použitie je nevyhnutné na dosiahnutie
daného účelu spracúvania. Spracúvať
iný identifikátor, ktorý v sebe skrýva
charakteristiky dotknutej osoby, alebo zverejňovať všeobecne použiteľný
identifikátor sa zakazuje.
3)Spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo
o jej psychickej pracovnej spôsobilosti
môže vykonávať len psychológ alebo
ten, komu to umožňuje osobitný zákon (napr. § 33 zákona č. 578/2004
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Zákonná úprava:
Ustanovenia § 13- 14 upravujú osobitnú kategóriu osobných údajov,
ktoré môže prevádzkovateľ spracúvať o uchádzačoch a zamestnancoch len v prípade zákonom ustanovených výnimiek. Podľa § 15 zákona
o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov, je povinný pred ich získavaním dotknutej osobe
vopred oznámiť zákonom stanovené informácie, napr. pred podpisom
služobnej zmluvy je potrebné zamestnanca ako dotknutú osobu informovať podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Podľa
§ 6 zákona o ochrane osobných údajov je prípustné spracúvať osobné
údaje dotknutých osôb len na vymedzený alebo stanovený účel. V § 10
sú upravené výnimky, kedy sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby, napr.
pracovná zmluva, služobná zmluva nevyžaduje súhlas zamestnanca ako
dotknutej osoby. Ustanovenie § 34 upravuje podmienky registrácie, napr.
informačné systémy osobných údajov, ktoré sa týkajú zamestnancov
a uchádzačov sa neregistrujú.
Manažér vo verejnej správe • Marec 2014
PERSONALISTIKA
4)Spracúvanie osobných údajov o porušení ustanovení zakladajúcich trestnú
zodpovednosť alebo administratívnoprávnu zodpovednosť, môže vykonávať len ten, komu to umožňuje osobitný zákon (napr. § 40 ods. 2 písm.
d) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov).
5)Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať biometrické údaje len vtedy, ak je
to primerané účelu spracúvania a nevyhnutné na jeho dosiahnutie a ak:
a) to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona,
b)dotknutá osoba dala na spracúvanie písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas (napr.
ak ide o využívanie biometrie pri
dochádzkových technických zariadeniach, a to na základe súhlasu
zamestnanca ako dotknutej osoby),
c) spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné na plnenie zmluvy
podľa § 10 ods. 3 písm. b) [spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako
jedna zo zmluvných strán, alebo
v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní
o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby],
alebo
d)spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely podľa § 10 ods.
3 písm. g) [spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na ochranu
práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej
strany; to neplatí, ak pri takomto
spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody
dotknutej osoby, ktoré podliehajú
ochrane podľa tohto zákona].
Podľa § 14 zákaz spracúvania osobných
údajov podľa § 13 ods. 1 neplatí, ak:
a) dotknutá osoba dala písomný alebo
inak hodnoverne preukázateľný súhlas na ich spracúvanie; súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje
osobitný zákon (ak zoznam osobných
údajov a spôsob spracúvania osobManažér vo verejnej správe • Marec 2014
ných údajov upravuje osobitný zákon,
nemožno ísť nad zákonom stanovený
rámec pri spracúvaní osobných údajov ani so súhlasom dotknutej osoby,
inak povedané: právnym základom
informačného systému osobných
údajov je buď právne záväzný akt
Európskej únie, alebo medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná, alebo zákon č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov, alebo
osobitný predpis, alebo súhlas dotknutej osoby, teda v riadku evidenčného formulára pre konkrétny informačný systém nebude napr. osobitný
predpis spolu so súhlasom dotknutej
osoby),
b)právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je osobitný zákon (napr. podľa § 74 zákona č. 400/
2009 Z. z. štátny zamestnanec sa pri
vykonávaní štátnej služby preukazuje
služobným preukazom, ktorý vyhotoví služobný úrad, obsahuje najmä
označenie služobného úradu, meno
a priezvisko štátneho zamestnanca,
osobné číslo pridelené štátnemu zamestnancovi a fotografiu štátneho
zamestnanca- fotka je osobitná kategória osobného údaju, napr. informačný systém kamery na pracovisku
má právny základ § 13 ods. 4 Zákonníka práce), právne záväzný akt
Európskej únie alebo medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
c) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť
na právne úkony alebo fyzicky nie je
spôsobilá na vydanie písomného súhlasu a ak nemožno získať písomný
súhlas jej zákonného zástupcu,
d)spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti občianske združenie,
nadácia alebo nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne prospešné
služby, politická strana alebo politické
hnutie, odborová organizácia, štátom
uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a toto spracúvanie sa týka iba
ich členov alebo tých fyzických osôb,
ktoré sú s nimi vzhľadom na ich ciele v pravidelnom styku, osobné údaje
slúžia výlučne pre ich vnútornú potrebu a nebudú poskytnuté tretej strane
bez písomného alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu dotknutej
osoby,
e) spracúvanie sa týka osobných údajov,
ktoré dotknutá osoba sama zverejnila (napr. dobrovoľné zverejnenie súkromných fotiek na facebooku) alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej
právneho nároku (napr. uplatňovanie
právneho nároku súdnou cestou),
f) ide o spracúvanie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracúva
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
zdravotná poisťovňa, osoba vykonávajúca služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti alebo osoba
vykonávajúca dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou a v jej mene odborne spôsobilá oprávnená osoba, ktorá
je viazaná povinnosťou mlčanlivosti
o skutočnostiach tvoriacich profesijné
tajomstvo a povinnosťou dodržiavať
zásady profesijnej etiky, alebo
g)ide o spracúvanie v sociálnom poistení, v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, na účely poskytovania
štátnych sociálnych dávok, podporu
sociálneho začlenenia fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím
do spoločnosti, poskytovania sociálnych služieb, vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo poskytovania
pomoci v hmotnej núdzi, alebo je
spracúvanie nevyhnutné na účely plnenia povinností alebo uplatnenie
zákonných práv prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie v oblasti
pracovného práva a v službách zamestnanosti a ak to prevádzkovateľovi
vyplýva z osobitného predpisu.
Záver
Záverom je potrebné podotknúť, že tento článok je zameraný na štátnu správu
a poukazuje na široký rozsah vedomostí,
ktoré musí mať manažér, ktorý vyberá,
riadi a vedie ľudí alebo pracovný kolektív
v štátnej správe. ■
7
PERSONALISTIKA
Motivácia zamestnancov
vo verejnej správe
RNDr. Alexander Birčák
manažérsky poradca a kouč
Zaistenie motivácie štátnych zamestnancov je jednou z kľúčových úloh ich
manažérov. Na Slovensku pritom často panuje omyl, že na motiváciu úplne stačia
peniaze. Známy bonmot, že od kedy ľudia vynašli peniaze, už netreba ďakovať,
však v praxi neplatí. Čo teda motivuje ľudí, aby pracovali vo verejnom sektore?
O dôvodoch panujú rôzne predsudky.
Bezpečná práca
Práca vo verejnom sektore nie je taká
závislá od vývoja ekonomiky, ako súkromné spoločnosti. Ak sa na trhu
objavia problémy, ak príde kríza, a poklesnú objednávky, súkromné spoločnosti začnú prepúšťať zamestnancov.
Zabezpečenie verejných záujmov je
nutné v časoch prosperity, ale aj v čase
krízy. Preto je práca vo verejnom sektore bezpečná.
Toto tvrdenie má niekedy ďaleko od reality. Rôzne reštrukturalizácie a optimalizácie verejnej správy pripravujú
niekedy jej zamestnancom adrenalínové
prekvapenia. Okrem toho, od roku 2010
do roku 2012 sa počet zamestnancov
vo verejnej správe medziročne znižoval
o 1%. Za rok 2013 sa podľa odhadov naopak predpokladá nárast o cca 2 %.
Garantovaný kariérny
postup
Tento dôvod práce vo verejnom sektore
tiež často platí iba vo filmoch pre pamätníkov. Povyšovanie je niekedy závislé aj
od výkonu jednotlivca, alebo od jeho politickej príslušnosti.
Dobrý plat
Aj keď v niektorých chudobnejších regiónoch Slovenska môžu patriť platy vo
verejnej správe k tým vyšším, protesty
učiteľov a zdravotníkov ukazujú, že tak
slávne to vždy nie je.
8
Čím sa verejná správa líši
od súkromných firiem?
Zásadným rozdielom verejného a súkromného sektoru je to, že cieľom verejného sektora je poskytovať služby
verejného záujmu. Cieľom súkromných
spoločností je dosahovať zisk.
Tento rozdiel sa premieta do ich spôsobu fungovania a organizácie práce.
Verejný sektor vykonáva činnosti, ktoré
sú neziskové a financované z verejných
zdrojov. Aj súkromný sektor niekedy
vykonáva činnosti, ktoré sú neziskové, ale jeho motivácia pre vykonávanie
týchto činností je tvorba zisku niekde
inde. Ak určitá „nezisková“ činnosť neumožní tvorbu zisku niekde inde, je bez
milosti zrušená.
Z toho vyplýva ich vzťah k pravidlám.
Verejná správa má tendenciu zachovávať pôvodné pravidlá, pravidlá sú tu viac
rigidné. Preto značná časť pracovnej
náplne štátnych manažérov je práve
dohliadať na dodržiavanie pravidiel
a zákonov. To, že služby verejnej správy treba zaistiť aj v časoch prosperity, aj
v časoch krízy, ich chráni pred dramatickými zmenami.
Súkromné spoločnosti sú viac závislé
od ekonomických cyklov v spoločnosti.
Ak poklesnú predaje ich produktov, tak
ich to obvykle prinúti rýchlo reagovať
na vzniknutú situáciu. Masové prepúšťania, či dokonca zrušenie výroby celých závodov sme zažili aj na Slovensku. Pravidlá
v súkromných spoločnostiach sú preto
obvykle pružnejšie a je ľahšie ich zmeniť.
Manažér vo verejnej správe • Marec 2014
PERSONALISTIKA
Štátne organizácie sú obvykle prísne
hierarchicky organizované, ako to býva
v monarchii, alebo armáde. Zdrojom
všetkých pôžitkov je vláda a čím bližšie
k vrcholu pyramídy sa manažér dostane,
tým viac pôžitkov získa.
Najväčšia zodpovednosť za výsledky
organizácie, alebo tímu leží tiež na jeho
šéfovi. Členovia tímu majú často pocit,
že nedokážu ovplyvniť výsledok práce
celej organizácie a preto býva ich
pracovná zodpovednosť obvykle nižšia.
Organizácie s prepracovanou hierarchiou sú obvykle zamerané na výsledky – či
už to je množstvo vyrobených výrobkov,
výška úspor, alebo počet obslúžených
klientov. To je charakteristické pre takzvaný funkčný manažment.
Súkromné spoločnosti čoraz častejšie
prechádzajú na procesný manažment,
ktorý sa zameriava na to, ako fungujú
jednotlivé procesy v organizácii. Ak sú
procesy dobre nastavené, automaticky sa
tým zlepšujú aj výsledky organizácie.
Procesný manažment si vyžaduje horizontálne (vodorovné) štruktúry riadenia. Účelovo sa vytvárajú tímy na riešenie nejakého problému, ktoré sú zložené
z odborníkov z rôznych oddelení, alebo
dokonca z rôznych dcérskych firiem.
Formálne funkcie v nich často nehrajú
žiadnu rolu a zodpovednosť za výsledky
tímu leží na celom tíme. Tímová práca
vytvára tímovú motiváciu úspešne plniť
požadované úlohy.
politických strán je sprevádzaný „zemetraseniami“ na vrchných poschodiach
verejných organizácií.
a) mala by človeka baviť,
b)mala by mať zmysel,
c) mala by byť výzvou.
Motivácia zamestnancov vo
verejnej správe
Aj keď samozrejme môžeme nájsť výnimky, najmä v radoch štátnych zamestnancov, treba povedať, že tento jednoduchý koncept v zásade funguje.
Dostávame sa k bližšiemu pohľadu
na motiváciu zamestnancov vo verejnej
správe. Môžeme ju rozdeliť na vnútornú
a vonkajšiu.
Vnútorná motivácia
Je to motivácia, ktorá vychádza z vnútorného nastavenia - charakteru človeka,
jeho životnej filozofie a stimulov, ktoré
sýtia jeho ego. Môžeme ju rozdeliť na nasledujúce motívy:
a) túžba ovplyvňovať veci verejné
k lepšiemu,
b)potreba slúžiť verejnosti,
c) súcit, potreba pomáhať iným,
d)sebaobetovanie.
Iný pohľad na vnútornú motiváciu je
z hľadiska trvalej udržateľnosti práce,
ktorú človek vykonáva. Práca, v ktorej je
človek dlhodobo spokojný, by mala vykazovať tri kľúčové charakteristiky:
Príklad:
Skúste si predstaviť, ako dlho by ste boli
schopní robiť niečo, čo vás nebaví. Deň,
týždeň, mesiac? Alebo možno rok, dva,
alebo päť? Dlhodobo to skrátka nie je
možné. Podobne nepríjemné je dlhodobo vykonávať prácu, ktorá nemá zmysel.
Skúste napríklad týždeň natierať plot,
ktorý sa má za ďalší týždeň zbúrať. Ak
o búraní budete vedieť, asi z toho príliš
nadšení nebudete, aj keby vás inokedy natieranie plota veľmi bavilo. A výzva? Asi
najlepšie ju vidíme v športe. Ak budete
mať stanovený cieľ ubehnúť 400 metrov
za 10 minút, tak sa zasmejete. V pohode
sa prejdete a limit ľahko trikrát prekonáte. Ak na vás ale budú podobné nároky
kladené trvalo, bude to už o niečo horšie.
Najmä keď budete vedieť, že vaši kolegovia majú na 400 metrov stanovený limit
2 minúty. Človek v takej situácii zneistie
Pravda, treba podotknúť, že veľmi veľké
firmy a nadnárodné spoločnosti často
pripomínajú štátne organizácie s ich prepracovanou hierarchiou. Napriek tomu
ekonomické dôvody ich nútia rýchlejšie
zavádzať potrebné zmeny.
Ďalším špecifikom štátnej správy je stret
dvoch protichodných tendencií. Na jednej strane je snaha o apolitickú štátnu
správu odborníkov, ktorí si plnia svoje
povinnosti podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Na druhej strane každá zmena vlády a príchod k moci iných
Manažér vo verejnej správe • Marec 2014
9
PERSONALISTIKA
a môže sa to odraziť na jeho sebavedomí
i obraze o sebe samom. Najhoršie je, ak si
na taký stav zvykne a začne ho vyhľadávať. Vtedy sa z neho stáva parazit.
Všimnite si, že pri rozhovore o vnútornej
motivácii tu o peniazoch doteraz nepadlo ani slovo.
Vonkajšia motivácia
Vnútorná motivácia k práci vo verejnej
správe nestačí. Odhodlanie pracovať tu
je závislé aj od vonkajších podmienok,
ktoré sa dajú zhrnúť pod anglickú skratku MOTIVATION.
Patrí sem:
Money – peniaze,
Object - cieľ,
Task - úloha,
Incentive - podnety a stimuly,
Variety – rozmanitosť,
Award – odmena,
Training - výcvik a školenie,
Information – informovanosť,
Opportunity – príležitosť,
Needs – potreby.
Pojmy ako peniaze, vytyčovanie a dosahovanie cieľov, alebo plnenie úloh
sú celkom zrejmé a nepotrebujú ďalšie
vysvetľovanie. Ďalšie položky už stoja
za podrobnejší rozbor.
Podnety a stimuly sú zaujímavou zložkou motivácie. Dokážu daného človeka
posúvať niekam ďalej. To je veľmi dôležité najmä pre ľudí, ktorí sa sami chcú ďalej zdokonaľovať a učiť sa nové veci. Ako
náhle sa stimuly z práce vytratia, môže
to mať na pracovný výkon pomerne negatívny vplyv a dostavia sa nežiaduce
prejavy na spôsob: „Ja už v tomto obore
robím x rokov, takže ...“ alebo „Už toho
nie je veľa, čo by ma v obore xy ešte vedelo
prekvapiť.“ Netreba vysvetľovať, že taký
zamestnanec dokáže ľudí v tíme poriadne otráviť.
PRAKTICKÁ RADA
Ak zamestnávateľ zistí, že odpor
voči novinkám je spojený práve
s takýmito obavami, mal by nechať
svojich zamestnancov na nové veci
preškoliť. Ak zamestnanci dlhodobo
neboli nútení prijímať nové veci,
mohli stratiť zručnosť „prispôsobovať
sa novinkám“. Ako každá zručnosť,
aj táto zručnosť sa dá natrénovať.
Po niekoľkých školeniach budú
zamestnanci schopní na nové podnety
reagovať účinnejšie a rýchlejšie.
Zaujímavou zložkou motivácie je tiež
odmena. Zámerne oddelíme odmenu
od peňazí.
PRAKTICKÁ RADA
Rozmanitosť bezprostredne súvisí so stimulmi a je spojená s vyššie popisovanou
túžbou po výzvach. Tiež výcvik a školenie spadá do podobnej kategórie, pretože
nové veci sa treba naučiť.
Nové veci môžu v zamestnancoch vyvolať aj odmietanie a odpor, ktorý súvisí
s ich obavami, že to nebudú vedieť robiť
po novom.
Odmenou totiž môže byť aj pochvala,
komplexný systém odmeňovania
formou benefitov, alebo napríklad
tiež vystavenie fotografie pracovníka
na nástenke. Na Slovensku nám to
pripomína socialistické tabule cti
a preto to niektorí zamestnávatelia
prehliadajú. Tento spôsob
odmeňovania ale veľmi dobre funguje
v Japonsku a iných východných
kultúrach. Často sa používa aj v USA,
kde tvorí veľmi významnú a značne
využívanú zložku motivácie.
Byť pracovníkom mesiaca je pre
mnohých ľudí veľkou cťou a taký človek
dostáva pozitívnu spätnú väzbu aj
od svojich spolupracovníkov. Tí sa
potom k nemu správajú úctivejšie
a chodia sa s ním napríklad aj poradiť.
Staré predsudky nám žiaľ na Slovensku
bránia širšie využívať tento spôsob
odmeňovania.
Informovanosť je asi najväčším problémom slovenských organizácií, firiem
i úradov. Ak má mať naša práca zmysel,
je bezpodmienečne nutné vedieť, čo organizácii priniesla. Predstavte si situáciu,
kedy budete mesiac pracovať na príprave
nejakého projektu a potom vám zamest-
10
Manažér vo verejnej správe • Marec 2014
PERSONALISTIKA
návateľ ani neoznámi, či ten projekt bol
schválený, alebo nie a prečo. Raz či dvakrát vám to môže byť jedno, ak sa to ale
stane pravidlom, začne pre vás táto práca
strácať zmysel. A podobné je to s informovanosťou o čomkoľvek inom.
P R A K T I C KÁ RADA
Zaviedli ste v organizácii nový proces?
Zamestnanci musia vedieť prečo,
čo to organizácii prinesie. Následne
musia byť informovaní, či zavedenie
nového procesu prinieslo očakávané
prínosy. Zvyčajne na to stačí pár viet
a jedno, dve čísla. Veľa organizácií to
ale nerobí vôbec a tým ničí vo svojich
zamestnancoch motiváciu.
Pre zamestnancov sú však dôležité aj príležitosti. Môžu to byť príležitosti na sebazdokonaľovanie, o ktorých sme hovorili
vyššie, ale aj príležitosti na kariérny rast.
Niektoré súkromné spoločnosti pôsobiace najmä v oblasti služieb preto majú jasne daný kariérny rebríček. Zamestnanci
tak od prvého dňa v zamestnaní vedia,
ako a kam sa môžu vo svojej práci dostať.
Tvorba príležitostí je pritom kľúčovou
úlohou vyššieho i stredného manažmentu. Organizácia by tiež mala podporovať
rozvoj objavených talentov. Nie vždy je totiž daný zamestnanec najvhodnejší na pozíciu, na ktorú bol prijatý. Aj v skladníkovi
sa môže skrývať talentovaný manažér. Ak
ale organizácia tento talent neodhalí, alebo odmietne využiť, zníži tým motiváciu
daného zamestnanca.
A tým sa dostávame aj k poslednej zložke
motivácie - potrebám. Každý zamestnanec má svoje potreby. Ich naplnenie organizácia niekedy ovplyvniť môže (napr.
pri potrebe jednodňovej dovolenky), ale
niekedy nie (napríklad pri potrebe zohnať si životného partnera).
V každom prípade je však dobré, aby
organizácia potreby svojich zamestnancov pri najmenšom poznala. Aspoň teda
tie, ktoré sa týkajú ich pracovného života. Iba organizácia, ktorá pozná potreby
svojich zamestnancov, sa môže zaoberať
ich riešením. Niekedy pritom aj zdanlivé
maličkosti dokážu prispieť k pohodovému pracovnému prostrediu, aj motivácii
ľudí. Typicky sa jedná o najrôznejšie príležitosti k občerstveniu sa na pracovisku
– balená voda, ovocie, káva, kútik na odpočinok apod.
Je zaujímavé, že v dôsledku ekonomickej
krízy a s tým spojeným šetrením veľa organizácií úplne nezmyselne financovanie
týchto potrieb utlmilo a často krát aj pošliapalo. Je pravda, že zrušením nákupu
mydiel, uterákov a toaletného papiera sa
pár eur ušetriť dá. Môže to ale znechutiť zamestnancov tak, že začnú uvažovať
o odchode.
Predstavený model motivácie je len jedným z mnohých existujúcich pohľadov.
Pravda je ale taká, že každý manažér je
iný a každému môže v praxi fungovať
niečo lepšie a niečo horšie. Dobré je
preto poznať viacero prístupov k motivácii a vziať si z nich to, čo človek uzná
za vhodné. Správny je totiž ten model,
ktorý manažérovi funguje dlhodobo.
Pripravujeme
V ďalšom čísle si povieme o niekoľkých
najvýznamnejších motivačných teóriách,
ktoré sa používajú na popísanie motivácie zamestnancov vo verejnej správe
a tiež o teóriách byrokracie.
■
Podľa nariadenia vlády č. 440/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové
tarify štátnych zamestnancov, účinné od 1. 1. 2014, patrí štátnemu zamestnancovi platová tarifa uvedená v prílohe nariadenia.
Platová trieda
Platová tarifa
Platová trieda
Platová tarifa
1
338,50 eur
7
604,50 eur
2
364 eur
8
647,50 eur
3
393 eur
9
735,50 eur
4
427 eur
10
836,50 eur
5
506 eur
11
951,50 eur
6
536,50 eur
Manažér vo verejnej správe • Marec 2014
(red., mi)
Novinka z legislatívy
Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
od 1. 1. 2014
§
11
PRACOVNÉ PRÁVO
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
na rok 2014
Dňa 25. 11. 2013 bola zmluvnými stranami v zastúpení poverených osôb
podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2014. Kolektívna
zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 zákona
o odmeňovaní. Týka sa pracovných podmienok a podmienok zamestnávania.
Pracovný čas Pracovný čas zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne, u zamestnanca, ktorý má
pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch
zmenách v dvojzmennej prevádzke na 36
a ¼ hodiny týždenne a u zamestnanca,
ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak,
že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej
prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke
na 35 hodín týždenne.
Dovolenka
Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca
kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.
Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného
zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej
výchovy a vychovávateľa je deväť týždňov v kalendárnom roku. Platové tarify zamestnancov
vo verejnom záujme
Od 1. januára 2014 sa stupnice platových
taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme zvýšili:
a) základná stupnica platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme, ktorá tvorí prílohu č. 3 k zákonu o odmeňovaní v znení nariadenia vlády Slo12
venskej republiky č. 578/2009 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme o 16 eur,
b)osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov, ktorá
tvorí prílohu č. 4 k zákonu o odmeňovaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 578/2009 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme
o 16 eur,
c) osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných
a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, ktorá tvorí prílohu č. 5 k zákonu o odmeňovaní
v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 578/2009 Z. z., ktorým
sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme o 16 eur,
d)stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov, ktorá tvorí prílohu č.
7 k zákonu o odmeňovaní v znení Manažér vo verejnej správe • Marec 2014
PRACOVNÉ PRÁVO
zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2013 o 5 %.
Odstupné a odchodné
Zvýšenie odstupného pri skončení pracovného pomeru z dôvodov uvedených
v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce nad rozsah ustanovený v § 76
ods. 1 Zákonníka práce, môžu zmluvné
strany dohodnúť v podnikovej kolektívnej zmluve priaznivejšie, ak to príslušný
právny predpis umožňuje.
Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok,
ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, za-
mestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený
v § 76a ods. 1 Zákonníka práce v sume
jedného funkčného platu zamestnanca. V podnikovej kolektívnej zmluve môžu
zmluvné strany dohodnúť zvýšenie odchodného priaznivejšie, ak to príslušný
právny predpis umožňuje.
Doplnkové dôchodkové
sporenie
Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie v zamestnávateľských zmluvách uzatvorených
počas roka 2013 je najmenej 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov.
U zamestnávateľa, u ktorého sa v podnikovej kolektívnej zmluve uzatvorenej
do 31. decembra 2012 dohodla určitá výška platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a u zamestnávateľa,
ktorý uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu
s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou do 31. decembra 2012, zostáva dohodnutá výška platenia príspevkov zachovaná a v roku 2014 je najmenej 2 % z objemu
zúčtovaných platov zamestnancov.
Tvorba sociálneho fondu
Celkový prídel do sociálneho fondu je
tvorený:
a) povinným prídelom vo výške 1 % a
b)ďalším prídelom najmenej vo výške
0,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu
za kalendárny rok.
(red.,mi)
Dôvodom a cieľom nepriamej novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) je: odstrániť administratívnu náročnosť pravidiel a postupov
verejného obstarávania; precizovať text a jeho úpravu spôsobom, ktorý odstráni
potenciálne rozdielne výklady a predíde tak možným aplikačným problémom.
Predmetná novelizácia:
1. Rozširuje a upravuje výnimky uvedené v zákone.
2. Zmierňuje príliš striktnú právnu úpravu, ktorá v niektorých prípadoch upravovala pre osobu
podľa § 7 zákona prísnejší postup verejného obstarávania.
3. Zjednodušuje zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona.
Novinka z legislatívy
Nepriama novela zákona o verejnom obstarávaní
účinná od 27. 2. 2014
4. Rozširuje dôvody umožňujúce zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak sa v postupe
verejného obstarávania vyskytnú závažné skutočnosti, pre ktoré nemožno od verejného
obstarávateľa resp. obstarávateľa požadovať, aby pokračoval vo verejnom obstarávaní.
5. Redukuje informačnú povinnosť verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby
podľa § 7 zákona voči Úradu pre verejné obstarávanie. Oznámenie o vylúčení uchádzača,
záujemcu, resp. účastníka sa bude posielať len tomu uchádzačovi, záujemcovi a účastníkovi, ktorý bol vylúčený; oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk sa bude posielať len
tým uchádzačom, resp. účastníkom súťaže, ktorých ponuky, resp. návrhy boli hodnotené.
6. Zriadenie elektronického trhoviska neviaže na konkrétny časový moment.
Spracovala: Ing. Adriana Hrivnáčiková
Manažér vo verejnej správe • Marec 2014
§
13
MANAŽÉR V OBCI
Povinnosť auditu účtovnej závierky
obce a VÚC
Ing. Miriam Majorová, PhD.
Ministerstvo financií SR
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19
stanovuje povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky okrem iných aj
pre tie účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis.
V rámci účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy sú takýmito účtovnými
jednotkami obce a vyššie územné celky.
Cieľ auditu
Právna úprava
Cieľom auditu účtovnej závierky je jednoznačne vyjadriť názor, či auditovaná
účtovná závierka poskytuje pravdivý
a objektívny pohľad (prípadne, že účtovná závierka vyjadruje objektívne, vo
všetkých významných súvislostiach)
na finančnú situáciu a výsledky hospodárenia, zmeny vo vlastnom imaní a peňažné toky v súlade s platným rámcom
pre vykazovanie.
Audit účtovnej závierky sa vykonáva
v súlade so zákonom č. 540/2007 Z. z.
o audítoroch, audite a dohľade nad
výkonom auditu a o zmene a doplnení
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov.
Povinnosť auditu individuálnej účtovnej
závierky ustanovuje pre obce § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a pre vyššie územné celky § 9 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov.
Povinnosti audítora
Rozpočtové pravidlá územnej samosprávy ustanovujú aj tieto ďalšie povinnosti
audítora (okrem štandardného auditu
účtovnej závierky):
• overiť hospodárenie obcí a vyšších
územných celkov podľa ich rozpočtov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
• hospodárenie s ostatnými finančnými
prostriedkami,
• stav a vývoj dlhu,
• dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
ZAPAMÄTAJTE SI
Ak audítor zistí porušenie
povinností vyplývajúcich zo zákona
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, je povinný písomne
oznámiť tieto skutočnosti Ministerstvu
financií Slovenskej republiky.
Vykoná to v súlade s § 16 ods.
4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších
predpisov.
14
Manažér vo verejnej správe • Marec 2014
MANAŽÉR V OBCI
Príklad obsahu individuálnej výročnej správy obce/vyššieho územného celku
1. Základná charakteristika obce/vyššieho
územného celku
1.1 Geografické údaje
1.2 Demografické údaje
1.3 Ekonomické údaje
1.4 Symboly obce/vyššieho územného celku
1.5 Logo obce/vyššieho územného celku
1.6 História obce/vyššieho územného celku
1.7 Pamiatky
1.8 Významné osobnosti 1.9 Výchova a vzdelávanie
1.10 Zdravotníctvo
1.11 Sociálne zabezpečenie
1.12 Kultúra
1.13 Hospodárstvo
1.14 Organizačná štruktúra obce/vyššieho
územného celku 2. Rozpočet a jeho plnenie
2.1 Plnenie príjmov za predmetný rok
2.2 Plnenie výdavkov za predmetný rok
2.3 Plán rozpočtu na ďalšie roky
3. Hospodárenie obce/vyššieho územného celku
a rozdelenie výsledku hospodárenia
4. Bilancia aktív a pasív
4.1 Aktíva
4.2 Pasíva
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov 5.1 Pohľadávky
5.2 Záväzky
6. Výsledok hospodárenia
7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
7.2 Poskytnuté dotácie
7.3 Významné investičné akcie
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
7.5 Udalosti osobitného významu po
skončení účtovného obdobia
Povinnosť zostavenia
výročnej správy
Príklad informácií v oblasti
zdravotníctva:
V súvislosti s overením účtovnej závierky audítorom stanovuje zákon o účtovníctve v § 20 účtovným jednotkám, ktoré
musia mať individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom (obciam a vyšším
územným celkom) aj ďalšiu povinnosť,
a to vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť
taktiež overený audítorom.
Zákon o účtovníctve uvádza rozsah informácií, ktoré má výročná správa obsahovať. Účtovná jednotka však môže
zvážiť, čo by mala jej výročná správa
obsahovať nad rámec minimálnych informácií, vzhľadom na jej činnosť ale
aj vzhľadom na používateľov výročnej
správy. V obciach a vyšších územných
celkoch je to predovšetkým verejnosť.
Vo výročnej správe sa prezentujú výsledky činnosti obce/vyššieho územného
celku vo všetkých oblastiach z vecného
hľadiska aj z hľadiska finančného hodnotenia jednotlivých činností.
• počet zdravotných zariadení v pôsobnosti obce/vyššieho územného celku
a porovnanie s minulým rokom,
• nefinančné ukazovatele, ako napríklad počet pacientov, pomer personálu a pacientov v účtovnom období
a porovnanie s minulým účtovným
obdobím,
• finančné ukazovatele ako výdavky
a príjmy účtovného obdobia, náklady
a výnosy účtovného obdobia a ich porovnanie s minulým obdobím,
• uskutočnené významné projekty,
investície.
Manažér vo verejnej správe • Marec 2014
kov v účtovnom období a porovnanie
s minulým účtovným obdobím,
• finančné ukazovatele ako výdavky
a príjmy účtovného obdobia, náklady
a výnosy účtovného obdobia a ich porovnanie s minulým obdobím,
• uskutočnené významné projekty, investície.
■
Príklad informácií v oblasti
vzdelávania:
• počet škôl, materských škôlok v pôsobnosti obce/vyššieho územného
celku a porovnanie s minulým rokom,
• nefinančné ukazovatele ako napríklad
počet žiakov, pomer učiteľov a žia15
Download

VO VEREJNEJ SPRÁVE - Forum Media SK Forum media