,
, ,
„L udské, vel mi l udské
zdroje“
expertný HR rozvoj v 5 otvorených tréningoch
– učenie sa od osobností z praxe
Powered by
Heuristic Management & Chat
1.
Získajte cez vašich ľudí pridanú hodnotu
pre váš biznis!
“Chcem sa poďakovať za príjemne a užitočne strávený
čas, ktorý ma posunul profesijne ako HR managera
o hodne ďalej”
Miriam Čilijaková, HR Manager, SODEXO Slovensko
Som HR business partner
Lektor : Veronika Lukáčová
Pozvaný exper t: Silvia Jeleníková, HR Director, Dell
Obsahové zameranie: •rastúce nároky na ľudské zdroje a rola konzultanta
•konzultačné zručnosti
• ako jednať s kolegami, zamestnancami, manažérmi
•model kontakt – kontrakt – zber dát – vyhodnotenie a závery
– feedback
• fáza kontakt – aká forma je kedy účinná?
• fáza kontrakt – je zadanie úlohy dohodou dvoch strán?
• fáza zber dát – čo potrebujem ja a čo potrebuje
môj interný klient?
• fáza vyhodnotenie a závery – ako ponúknuť výstupy
stráviteľným spôsobom?
• fáza feedback – ako posunúť svoju prácu na vyššiu úroveň?
• interná komunikácia ako nástroj HR
Cena: 2-dňového tréningového modulu v skupine max.
8 účastníkov je 400,- Eur + DPH.
Cenové zvýhodnenia nájdete v závere brožúry.
Miesto: Koučingové centrum Chat, Klariská 14,
Bratislava 811 03, 3. poschodie
Termín: 16. a 17. február 2012
24. a 25. máj 2012
2.
Obsaďte nové pozície profesionálne
a s minimálnymi nákladmi!
“Bolo to skvelé skĺbenie príjemného prostredia a ľudí,
ktorí sa v danom odbore perfektne orientujú”
Mária Vrbová, Recruitment Consultant, Dell
Efektívne vyberáme do tímu
Lektor : Boris Lukáč
Pozvaný exper t: Bronislava Biela, HR Partner, Lenovo
Obsahové zameranie: •analýza obsadzovaného pracovného miesta
• špecifikácia požiadaviek na úspešného kandidáta
• minimalizácia času potrebného na nájdenie
vhodného kandidáta
• subjektívne vplyvy a objektivizácia výsledkov interview
• interpretácia a vyhodnocovanie informácii získaných počas
výberového interview
• rôzne druhy a štruktúry interview – kariérne, kompetenčné,
telefonické, skupinové
• hodnotiace strediská (AC - assessment centrá)
vo výberovom procese
• mass recruiting
• atraktivita zamestnávateľa, HR marketing
Cena: 2-dňového tréningového modulu v skupine max.
8 účastníkov je 400,- Eur + DPH.
Cenové zvýhodnenia nájdete v závere brožúry.
Miesto: Koučingové centrum Chat, Klariská14,
Bratislava 811 03, 3. poschodie
Termín: 15. a 16. marec 2012
21. a 22. jún 2012
3.
Byť kompetentný znamená byť schopný
dosahovať výkon!
“Oceňujem vysokú kvalitu a odbornosť lektorov, obsahové
zameranie, hravú a interaktívnu formu tréningu.”
Ivana Vrábeľová, Manažér systémov ĽZ,
Falck Záchranná a.s.
Kompetenčný model –
stredobod HR procesov
Lektor : Veronika Lukáčová
Pozvaný exper t: Magda Zacharová, Country HR Manager,
sanofi-aventis a Zentiva
Obsahové zameranie: •čo sú to kompetencie a s čím sa dajú pomýliť
•rôznorodosť kompetenčných profilov a podľa čoho si zvoliť
svoj typ kompetenčného modelu
•ako dizajnovať kompetenčný model
•vytvorenie kompetenčného profilu na svoju pozíciu
•kompetenčný model v centre HR procesov
•nástroje implementácie kompetenčného modelu
•ako ho integrovať do systému riadenia ľudských zdrojov
•jeho využitie v rámci kombinovanej spoločnosti
a medzi krajinami
Cena: 2-dňového tréningového modulu v skupine max.
8 účastníkov je 400,- Eur + DPH.
Cenové zvýhodnenia nájdete v závere brožúry.
Miesto: Koučingové centrum, Klariská 14,
Bratislava 831 01, 3. poschodie
Termín: 19. a 20. apríl 2012
20. a 21. september 2012
Využite to, čo ste sa naučili
a dosiahnite svoje biznis ciele!
„Vhodne dávkovaná zmes individuálnych
a tímových úloh v kombinácii s konzultáciou
s lektorom a expertom priamo z praxe. Spojením rodinnej atmosféry a dynamikou tréningu
sa podarilo dokázať, že aj moderné ľudské
zdroje dokážu byť v súčasnosti naozaj veľmi
ľudské.“
Roman Žitný, HR Specialist,
adidas Slovakia
4.
Vzdelávanie a rozvoj je viac ako
plánovanie tréningov a seminárov
Lektor : Veronika Lukáčová
Pozvaný exper t: Jana Ambrová, Vedúca oddelenia
Výbery, vzdelávanie a rozvoj, Poštová banka
Lucia Makúchová, HR Partner, Poštová banka
Obsahové zameranie: •rola HR v procese vzdelávania a rozvoja
•ako vzdelávanie a rozvoj podporí firemný biznis
•analýza vzdelávacích potrieb jednotlivcov, tímov a celej firmy
•tréningový plán
•talent manažment a plánovanie nástupníctva
•rozvojové nástroje pod našou strechou – ktoré sa oplatia?
•outsourcované rozvojové nástroje – ktoré sa oplatia?
•on-the-job rozvoj – len trendové spojenie?
•kedy trénovať, kedy koučovať, kedy mentorovať
•meranie efektitivy rozvoja
Cena: 2-dňového tréningového modulu v skupine max.
8 účastníkov je 400,- Eur + DPH.
Cenové zvýhodnenia nájdete v závere brožúry.
Miesto: Koučingové centrum, Klariská 14,
Bratislava 831 01, 3. poschodie
Termín: 17. a 18. máj 2012
18. a 19. október 2012
5.
Dosiahnite spolu svoje firemné ciele
a ťahajte za jeden koniec!
“ Nielen teoretické, ale najmä praktické príklady ľudí
a odborníkov priamo z praxe, ktorí priniesli svoje vlastné skúsenosti, rady a doslova „know- how“, na jednotlivých tréningových moduloch, mi umožnili pochopiť
jednak úlohu HR v našej spoločnosti a dali aj praktický
návod, ako dosiahnuť partnerstvo medzi manažmentom
a HR oddelením.”
Silvia Szökeová, HR manager, Gratex International
Riadenie výkonu
a hodnotiaci systém
Lektor : Veronika Lukáčová
Pozvaný exper t: Zuzana Pálová, Vedúca útvaru L’Z, eustream a.s.
Obsahové zameranie: •vytvorenie systému hodnotenia
•implementácia nového a úpravy existujúceho systému
•jeho využitie v rukách manažérov a v rukách zamestnancov
• ako profitovať z hodnotiaceho systému spoločnosti
• SMART vlastnosti cieľa - prečo by nemohli mať ŠMRNC?
• prepojenie výkonu s rozvojom jednotlivca
•ako pripraviť hodnotiteľa, miesto, atmosféru, načasovanie
a hodnoteného na rozhovor
•predchádzanie chybám pri hodnotení
• špecialitky hodnotení – okrúhle stoly, 360-tky...
Cena: 2-dňového tréningového modulu v skupine max.
8 účastníkov je 400,- Eur + DPH.
Cenové zvýhodnenia nájdete v závere brožúry.
Miesto: Koučingové centrum, Klariská 14,
Bratislava 831 01, 3. poschodie
Termín: 14. a 15.jún 2012
15. a 16. november 2012
Forma: Každý tréning je koncipovaný interaktívne s použitím rolových hier a prípadových štúdii.
Tréningy sú vedené skúsenými lektormi a externými HR manažérmi s mnohými praktickými
skúsenosťami v konkrétnej oblasti. Každý účastník obdrží tréningový materiál a po ukončení
tréningu certifikát o absolvovaní tréningu.
,
,
Vyberte si vel kost skupiny
,
podl a vašich potrieb:
1.Otvorená skupina: Vyššie uvedená ponuka tréningov, kde účastníkmi sú HR manažéri
a HR špecialisti z viacerých firiem z rôznych odvetví biznisu.
2.Uzavretá skupina: Na mieru šitý tréning špeciálne pre potreby uzavretej skupiny pracovníkov vašej firmy, do 10 účastníkov v 1 skupine.
3.Face to face: Intenzívny individuálny tréning s on-the-job supervíziou priamo pri uplatnení
nových naučených zručností.
Cena: Namiešajte si tréningový koktail tak, aby vám chutil a splnil vaše očakávania
Cena za:
Jednotková cena za 1 tréningový modul
1 tréningový modul
400,- Eur + DPH
2 tréningové moduly
320,- Eur+ DPH
3 a viac tréningových modulov
Uzavretú skupinu
Face to face tréning
300,- Eur + DPH
2.200,-Eur + DPH
900,- Eur + DPH
Pri neuskutočnení tréningu z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov je možnosť zúčastniť
sa iného modulu alebo vrátenia pomernej čiastky za nerealizovaný modul. Účasť je možné
previesť na kolegu. Účasti je možné kombinovať, viacerí kolegovia na tom istom module,
viacerí kolegovia na rôznych moduloch, jeden účastník na viacerých moduloch a podobne.
Naši lektori:
Mgr. Veronika Lukácˇová
Ing. Dagmar Kéryová, CPCC
Ing. Boris Lukácˇ
HR Partner,
Heuristic Management, s.r.o.
Co-Active kouč, Chat, s.r.o.
HR Partner,
Heuristic Management, s.r.o.
Je absolventkou Filozofickej fakulty UK, Katedry
psychológie. Absolvovala
trojročný výcvik v skupinových formách psychokorektívnej práce v garancii Výskumného
ústavu detskej psychológie a patopsychológie,
certifikovaný výcvik Systemického manažmentu a koučovania s celoštátnou platnosťou
a tiež certifikovaný výcvik vo facilitácii veľkých
a malých skupín. Od roku 1993 pracuje v poradenstve a manažmente ľudských zdrojov v oblasti rozvoja jednotlivca a rozvoja organizácii.
Veronika má bohaté skúsenosti v oblasti výberu pracovníkov, merania potenciálu jednotlivcov a ich rozvoja. Vytvára nástroje riadenia
ľudských zdrojov ako napr. hodnotiace systémy, tréningové plány, tréningové katalógy a sú­
časne pracuje s jednotlivými zamestnancami
spoločnosti tak, aby tieto systémy našli svoje
maximálne uplatnenie v praxi a firmy z nich
profitovali. Pracuje so skupinami (facilitátor,
lektor) aj s jednotlivcami (kouč, poradca).
Dagmar je jedným zo zakladateľov public relations na
Slovensku. Pracovala v tejto
oblasti pre veľké spoločnosti,
od produktovej, cez korporátnu až po krízovú komunikáciu. Pokračovala prácou v internej komunikácii
a tréningoch. Absolvovala intenzívne komunikačné tréningy založené na výsledkoch práce
C.R. Rogersa a C.G. Junga, výcvik vo facilitácii
a je medzinárodne certifikovaným koučom
v metóde Co-Active Coaching. Túto metódu
študovala v Paríži, v organizácii akreditovanej
ICF (International Coach Federation). Je certifikovaná pre facilitáciu veľkých a malých skupín.
Do svojho vzťahu s klientmi prináša komunikačné schopnosti, výsledky dlhoročného štúdia
v oblasti osobnostného rozvoja, porozumenie
biznisu z pohľadu manažéra aj majiteľa firmy,
cit pre kariérny rozvoj a vášeň pre tvorbu a prežívanie harmonického osobného aj pracovného
života. Pracuje ako kouč, tréner a facilitátor.
Absolvoval Technickú Kybernetiku na Žilinskej Uni­
verzite. V roku 1993 obhájil
záverečnú prácu postgraduálneho štúdia zameraného na riadenie systémov, na siete a telekomunikácie v Paríži. Od roku 1993 pracoval na
manažérskych pozíciách v medzinárodnom
prostredí v oblasti služieb. Priamo zodpovedal
za start-up úspešných medzinárodných firiem
na Slovensku, napr. Ticket Restaurant (Edenred) a Manpower. Viedol personálnu spoločnosť Hudson na slovenskom a maďarskom
trhu. Má skúsenosti v oblasti riadenia firiem
a riadenia ľudských zdrojov.
Je certifikovaný Francúzskym inštitútom pre
Appreciative Inquiry na používanie koučovacej metódy Appreciative inquiry. Pracuje ako
strategický poradca, HR partner, tréner a facilitátor. Zastrešuje výbery manažmentu a špecialistov.
Naši experti:
Silvia Jeleníková
HR Director , DELL Slovakia.
Je absolventkou Fakulty managementu UK. Absolvovala tiež viaceré profesionálne tréningy v oblasti riadenia ľudských zdrojov,
facilitácie a leadershipu. V súčasnosti pôsobí ako HR Manager, je zodpovedná za riadenie ľudských zdrojov Európskeho biznis
centra spoločnosti DELL na Slovensku.
V minulosti riadila HR biznis partnering v spoločnosti Slovak Telekom, podieľala sa na transformácii spoločnosti a podporovala
projekty zmeny. Je skúsenou facilitátorkou, a má tiež bohaté skúsenosti v oblasti náboru a výberu rôznych pozícií v rámci spoločnosti.
Mgr. Zuzana Pálová
Vedúca útvaru ľudských zdrojov, eustream a.s.
Je absolventkou Filozofickej fakulty UPJŠ Prešov, Katedry vzdelávania dospelých. Absolvovala študijný pobyt na Amsterdamskej
univerzite, tréning a školiteľské skúšky na behaviorálnu metódu výberového pohovoru v Londýne, 3 roky pôsobila v steering committee pre platové prieskumy v skupine IT firiem pre Watson Wyatt, viac ako 10 rokov riadila ľudské zdroje v IT spoločnostiach na
slovenskej a 2 roky na medzinárodnej úrovni. Počas svojho pôsobenia pripravovala a realizovala spájanie spoločností (merge) aj
oddeľovanie spoločností (unbundling) za oblasť ľudských zdrojov. Od roku 1996 pracuje v oblasti podnikového riadenia ľudských
zdrojov v spoločnostiach s počtom od 50 do 1.000 zamestnancov.
Zuzana má bohaté skúsenosti vo všetkých oblastiach HR, vrátane náboru, adaptácie, motivačných a rozvojových programov, odmeňovania a benefitov, vzdelávania a jeho plánovania, kariérneho rozvoja, plánov nástupníctva, organizačného manažmentu
a outplacementu, kolektívneho vyjednávania, sociálnej starostlivosti, mzdovej agendy a tvorby HR politiky.
Magdaléna Zacharová
Country HR Manager, sanofi-aventis a Zentiva
Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Po jej skončení nastúpila do spoločnosti Slovakofarma (predchodca spoločnosti Zentiva), kde začínala ako HR controller a postupne prešla viacerými pozíciami v rámci všetkých procesov HR. Získala
dvojročnú skúsenosť (2005, 2006) na korporátnej HR pozícii v Prahe so zodpovednosťou za obe krajiny. Do roku 2008 sa výrazne orientovala na HR aktivity výrobných spoločností, vrátane kolektívneho vyjednávania na úrovni podniku, na národnej
úrovni a, ako člen delegácie ILO, i na medzinárodnej úrovni. Od roku 2008 pracuje v pozícii Country HR Manager so zodpovednosťou za výrobnú aj obchodnú časť spoločnosti. Od roku 2009 pôsobí v tejto pozícii za spoločnosť Zentiva aj za spoločnosť
sanofi-aventis na Slovensku.
Mgr. Bronislava Biela
HR Partner, Lenovo Slovakia, s.r.o.
Je absolventkou Filozofickej fakulty UK, Katedry andragogiky. Od roku 2000 pôsobí v oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov
v nadnárodných spoločnostiach ako sú Lenovo, PricewaterhouseCoopers a AT&T. Absolvovala life manažment tréning
Anthony Robbinsa v USA, tréningy Effective Interviewing Skills, Assesment centrá a iné školenia v oblasti ľudských zdrojov.
V roku 2010 vyhrala grant na online štúdium na univerzite Oxford. Aktívne prispieva do odborných aj vedeckých časopisov ako
sú HR Management, Zisk, či Vzdelávanie dospelých.
Bronislava má bohaté skúsenosti v oblasti výberu pracovníkov, talent manažmentu, rozvoju ľudí, internej komunikácie a HR
marketingu. Počas svojej kariéry viedla tím špecialistov ľudských zdrojov, nastavovala plány nástupníctva top manažmentu,
program talent manažmentu spoločnosti a iné.
Mgr. Jana Ambrová
Vedúca oddelenia Výbery, vzdelávanie a rozvoj, Poštová banka, a.s.
Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v odbore Andragogika v profilácii na personálny manažment. V oblasti ľudských zdrojov pracuje od roku 2000 a v Poštovej banke pôsobí od roku 2009, kde začínala na pozícii
HR partner, ktorú pilotne zavádzala. V súčasnosti zodpovedá za výber zamestnancov, riadenie pracovného výkonu, vzdelávanie a rozvoj manažérov a zamestnancov v banke.
Jana má bohaté skúsenosti v oblasti manažmentu zmeny, pri nastavovaní a zavádzaní nových systémov a koncepcií vo vzdelávaní ako napr. trainee programy, talent manažment, manažérsky rozvoj, nastavenie a zavedenie interných soft tréningov,
či kompetenčného modelu. Jana zaviedla nástroj na komplexné riadenie náborového procesu od zadania požiadavky až po nástup zamestnanca, ktorý zefektívnil výberový proces v banke. Nové systémy riadenia ľudských zdrojov nastavuje v spolupráci
s manažérmi a podľa potrieb banky tak, aby tieto systémy našli svoje maximálne uplatnenie v praxi a banka z nich profitovala.
Mgr. Lucia Makúchová
HR Partner, Poštová banka, a.s..
Lucia absolvovala Pedagogickú fakultu Univerzity J. A. Komenského v Prahe, odbor andragogika. Má certifikát na tvorbu kompetenčných modelov Lomingerovou metodikou. Od roku 1997 pracuje v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudí, 13 rokov v Tatra
banke, a.s. ako špecialista vzdelávania a rozvoja a aj ako lektor a konzultant v oblasti riadenia výkonnosti a rozvoja ľudských
zdrojov. Lucia spoluvytvárala a implementovala metodiku riadenia výkonu, talent manažmentu, identifikáciu nástupcov, tvorbu kariérnych dráh, vytvárania kompetenčných modelov Lomingerovou metodikou v Tatra banke. Ako vedúca tímu vzdelávania pobočkovej siete v TB vytvárala akčné plány pre rozvoj špecifických cieľových skupín, realizáciu vzdelávacích aktivít, vyhodnocovania, monitoring efektivity rozvoja zamestnancov. Od roku 2011 pracuje v Poštovej banke, a.s. na pozícii HR partner.
„L’udské, veľmi ľudské zdroje ma dostali už len svojim názvom. Dokonale vystihujú moju osobnú predstavu o riadení ľudských zdrojov v praxi. Tento súbor workshopov, ktoré pokrývajú základné oblasti, za ktoré je HR manažér
zodpovedný, ponúka prepojenie stručnej teórie s množstvom praktických cvičení a modelových situácií. Veľmi
oceňujem prizvanie hostí z firiem, ktorí sú expertom v preberanej oblasti. Vďaka ich osobným skúsenostiam
a vedomostiam som si zakaždým odniesla cenné poznatky z ich praxe.“
Lucia Pavliková, HR Manager, Imperial Tobacco Slovakia, a.s.
“Časovo i personálne boli tréningy zvládnuté na jednotku, konali sa v charizmatických priestoroch, komorne
ladené, v tolerantnej a priateľkej atmosfére. Vzdelávanie cez spoločnost Heuristic management naplnilo kvalitu,
ktorú som očakávala v zmysle pripravenosti tém, výberu a rozsahu problematiky i spôsobu ich podania”
Monika Martinezová, vedúca odboru L’Z, Bratislavská teplárenská, a.s.
„Profesionální a zároveň kamarádský přístup lektorky napomáhá nováčkům v oboru ztratit prvotní ostych
a profesionálům v oboru poskytuje možnost podělit se se svými zkušenostmi. Vysoce hodnotím vyváženost
propojení teorie s praxí.”
Zdenka Husáková, F&A Manager, NORMA GROUP
Download

„L , udské, vel,mi l,udské zdroje“