Geologický ústav SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2010
Bratislava
január 2011
Geologický ústav SAV
Správa o činnosti organizácie za rok 2010
Správa bola vypracovaná na základe
systému ELVYS
Predkladá:
Riaditeľ Geologického ústavu SAV:
RNDr. Igor BROSKA, CSc.
02/59 203 602
[email protected]
Správu o činnosti organizácie SAV spracovali:
Adriana KLEINOVÁ
02/59 203 611
Mgr. Eva LUPTÁKOVÁ
02/59 203 310
RNDr. Ľubica PUŠKELOVÁ
02/59 203 621
Henrieta PAĽOVÁ
048/41 23 943
Jana SÝKOROVÁ
02/59 203 605
Mária ŠIPKOVÁ
02/54 77 70 76
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
S využitím podkladov od vedeckých a odborných pracovníkov ústavu a doktorandov
Správa bola prerokovaná a schválená Vedeckou radou GlÚ SAV dňa 26. 01. 2011
RNDr. Marián JANÁK, DrSc.
predseda vedeckej rady
Rozdeľovník:
1x – sekretariát predsedu SAV
1x – knižnica GlÚ SAV
1x – sekretariát GlÚ SAV
1x – pracovisko Banská Bystrica
.
RNDr. Igor BROSKA, CSc
riaditeľ ústavu
Bratislava
Január 2011
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2010
1.
Základné údaje o organizácii
2.
Vedecká činnosť
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a
techniku
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca
5.
Vedná politika
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné
organizácie
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
11. Aktivity v orgánoch SAV
12. Hospodárenie organizácie
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
PRÍLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2010
Projekty riešené v organizácii
Publikačná činnosť organizácie
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Medzinárodná mobilita organizácie
Správa o činnosti organizácie SAV
1
Správa o činnosti organizácie SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov:
Geologický ústav SAV
Riaditeľ:
RNDr. Igor Broska, CSc.
Zástupca riaditeľa: RNDr. Pavol Siman, PhD.
Vedecký tajomník: RNDr. Igor Petrík, CSc.
Predseda vedeckej rady: RNDr. Marian Janák, DrSc.
Adresa:
Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 106, 840 05 Bratislava 45
http://www.geol.sav.sk
Tel.:
02/59 203 601
Fax:
02/54 777 097
E-mail:
[email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:
•
Geologický ústav Banská Bystrica
Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica
•
Geologický ústav Bratislava
Dúbravská cesta 9, Bratislava
Vedúci detašovaných pracovísk:
•
Geologický ústav Banská Bystrica
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
•
Geologický ústav Bratislava
Mgr. Dušan Starek, PhD.
Typ organizácie: Príspevková od roku 1993
2
Správa o činnosti organizácie SAV
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
K
K
do 35
rokov
M
Ž
Celkový počet zamestnancov
47
5
3
Vedeckí pracovníci
25
5
1
Odborní pracovníci VŠ
7
0
Odborní pracovníci ÚS
13
Ostatní pracovníci
2
K
ved.
prac.
M
Ž
F
P
T
44
46,82
23,99
24
22,99
20,99
1
6
9,2
3
0
1
12
13
0
0
0
2
1,63
0
21
4
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2010 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere,
vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov
Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2010 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2010)
Rodová
Pracovníci s hodnosťou
Vedeckí pracovníci v stupňoch
skladba
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
5
16
0
3
6
9
6
Ženy
0
4
0
0
0
0
4
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 30
31-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
> 65
Muži
3
2
3
2
1
3
3
1
2
Ženy
0
1
2
0
2
0
0
0
0
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2010
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
47,9
46,3
46,0
Ženy
43,4
35,5
40,2
Spolu
45,8
44,6
44,8
3
Správa o činnosti organizácie SAV
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
V roku 2010 zo zdravotných dôvodov odstúpil z funkcie riaditeľa Dr. J. Lexa. Od februára
vedením ústavu bol poverený jeho zástupca Dr. I. Broska, od 1. marca sa stal jeho riaditeľom.
V priebehu roku 2010 nedošlo ku zmene celkového zamerania ústavu, ktoré bolo spresnené
akreditačným spisom ešte v roku 2007. Štruktúra pracovníkov sa taktiež nezmenila, po voľbe
nového riaditeľa, prešlo pracovisko k bývalej štruktúre a to jeden zástupca riaditeľa a dvaja vedúci
pracovísk (Bratislava, Banská Bystrica).
Pre ústav bolo veľmi významné, že po dvadsiatich rokoch sa podarilo doriešiť majetko-právne
vzťahy so Štátnym geologickým ústavom D. Štúra a došlo k odkúpeniu pozemku pod budovou
Geologického ústavu SAV na Valašskej ulici. Stalo sa tak vďaka pochopeniu a veľkej ústretovosti
vedenia SAV. V budove na Valašskej ulici Geologický ústav SAV má svoje laboratória, spoločné
pracovisko s Univezitou Utah (USA) a Botanický ústav má tu historický herbár. V hlavnej budove
ústavu sa podarilo vybudovať novú zasadačku veľkosťou už postačujúca pre potreby ústavu a aj pre
organizovanie aktivít Slovenskej geologickej spoločnosti, ktorá sa od roku 2011 pričleňuje k ústavu.
Na pracovisku v Banskej Bystrici sa veľké úsilie vložilo do odstraňovania závad na rekonštruovanej
budove a na úspešné rozbehnutie dvoch komplementárnych projektov Štrukturálnych fondov EÚ
napomáhajúcich ďalšiemu rozvoju geovied a ich vyučovania na Slovensku. Ide o projekt
„Vybudovania centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a v Smoleniciach“ vedený dr. R. KýškaPipíkom a o projekt vytvorenia „Centra excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme“ pod
vedením projektového manažéra Dr. J. Sotáka.
Na druhej strane veľkým negatívom roku bol spôsob akým z ústavu odišiel Dr. M. Kundrát - ako
sa neskôr ukázalo na Uppsalskú univezitu. Odchod Dr. M. Kundráta, inak odborníka na evolúciu
dinosaurov, bol poznačený škandalóznou a veľmi agresívnou výpoveďou plnou invektív
osočujúcou nielen vedenie ústavu, ale i niektorých zamestnancov v Banskej Bystrici. Výpoveď bola
podaná ako reakcia na zastavenie nebezpečných a nezodpovedných aktivít na jeho projekte VEGA.
Okrem riaditeľovi ústavu svoje prejavy neodôvodnenej nespokojnosti vo výpovedi Dr. Kundrát
adresoval aj predsedovi Slovenskej akadémie vied, predsedovi učenej spoločnosti pri SAV,
ministrovi školstva a vybraným denníkom a časopisom. Odbor kontroly SAV, ale nenašiel
pochybenie a šetrenie ukončil v zákonnej lehote.
V roku 2010 napriek veľkému vyťaženiu pracovníkov na štrukturálnych projektoch nedošlo k
zásadnému zníženiu vedeckých výstupov. Kolektív Geologického ústavu SAV sa javí
konsolidovaný a schopný tvorivej práce. Veková štruktúra nie je síce celkom optimálna, ale zatiaľ
poskytuje uspokojivé prepojenie skúsenosti starších pracovníkov a inovatívnosť mladších.
4
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2010
Čerpané financie
za rok 2010 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
spolu
pre
organizáciu
B
5
43502
43502
4293
6
2
72460
56660
39168
3. Projekty OP ŠF
1
0
-
-
-
4. Projekty FM EHP
0
0
-
-
-
5. Projekty riešené v rámci ŠPVV
0
0
-
-
-
6. Projekty centier excelentnosti SAV
1
0
-
-
-
7. Vedecko-technické projekty,
ktoré boli v roku 2010
financované
0
0
-
-
-
8. Projekty podporované
Európskym sociálnym fondom
0
0
-
-
-
9. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
1
0
4000
4000
-
10. Iné projekty (ústavné,
na objednávku rezortov a pod.)
0
1
-
-
16091
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2010 financované VEGA
11
2. Projekty, ktoré boli r. 2010
financované APVV
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
5
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2010
Štruktúra projektov
Miesto podania
Organizácia je
nositeľom
projektu
1. Účasť na nových výzvach APVV
r. 2010
2. Projekty výziev OP ŠF
podané r. 2010
3. Projekty výziev FM EHP
podané r. 2010
Bratislava
Organizácia sa
zmluvne podieľa
na riešení
projektu
3
4
Bratislava
Regióny
-
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2010
Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2010
Čerpané financie
za rok 2010 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 6. rámcového programu
EÚ (neuvádzať projekty ukončené pred
r. 2010)
2. Projekty 7. rámcového programu
EÚ
3. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST, INTAS,
EUREKA, ESPIRIT, PHARE,
NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF
(European Science Foundation) a iné
4. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
5. Bilaterálne projekty
spolu
pre
organizáciu
B
1
-
-
-
0
0
-
-
-
2
1
-
-
-
0
0
-
-
-
5
0
-
-
-
0
-
-
-
A
B
0
6. Iné projekty financované alebo
0
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
6
Správa o činnosti organizácie SAV
2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2010
Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2010
A
Počet podaných projektov
v 7. RP EÚ
B
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v prílohe B.
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
1. Projekt VEGA 1/0029/10 (Doc. RNDr. Vratislava Hurai, DrSc.)
Genéza a vek megakryštálov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
Vysoko citlivým datovaním zirkónu (silikát zirkónia) a monazitu (fosforečnan vzácnych zemín)
laserovou abláciou sa zistilo, že syenitové fragmenty vyvrhnuté freatomagmatickou erupciou v
Lučeneckej kotline vznikli diferenciáciou v magmatických krboch alkalického bazaltu v hĺbke 1018 km v časovom rozpätí asi 400 000 rokov. Tepelným účinkom bazaltu v hĺbke došlo aj k
čiastočnému nataveniu okolitých metamorfovaných hornín, pravdepodobne rúl, a vznikla špecifická
hornina, tzv. pincinit, nazvaná podľa typovej lokality – obce Pinciná pri Lučenci. Preukázalo sa, že
vek explozívneho vulkanizmu pri tejto obci bol omnoho mladší (najviac 5,4 miliónov rokov), ako
indikovali staršie analýzy pomerov rádioaktívneho draslíka a argónu v lávových prúdoch na
blízkych lokalitách. Geochronologická metóda využívajúca rádioaktívne izotopy olova, uránu a
thória bola v oblasti Karpát prvýkrát použitá na určenie veku mladých neogénnych hornín. Ukázalo
sa, že uvedenou metódou je možné presne datovať aj mladé maarovo-diatrémové vulkány, čo sa
doteraz robilo iba nepriamo, podľa superpozície vzhľadom k okolitým sedimentom (často tiež
nejasného veku), alebo pomocou merania magnetickej polarity sedimentov, ktoré sa ukladali po
vyznení magmatickej činnosti v maarovom jazere.
V. Hurai, J.-L. Paquette, M. Huraiová, P. Konečný, 2010: U–Th–Pb geochronology of zircon and
monazite from syenite and pincinite xenoliths in Pliocene alkali basalts of the intra-Carpathian
back-arc basin. Journal of Volcanology and Geothermal Research 198 (2010) 275–287
7
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Projekt VEGA 2/0140/09 (Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.)
Vysokorozlišovacia stratigrafia, sedimentológia a
paleoenvironmentálna analýza
vrchnokriedových a paleogénnych súvrství Západných Karpát
Výsledkom výskumu je preukázanie globálnych klimatických extrémov v sedimentárnom
zázname vrchnokriedových a paleogénnych súvrství Západných Karpát. Vo vrchnokriedových
súvrstviach bola po prvýkrát zistená prítomnosť stresovej mikrofauny rádiolárií a foraminifer na
hranici santónu a kampanu (83 mil. r.), ktorá potvrdzuje v poradí už tretiu udalosť globálneho
deficitu kyslíka (OAE 3) aj počas najmladšieho kriedového obdobia. Prejav extrémnych
klimatických podmienok bol ďalej zaznamenaný počas hypertermálnej udalosti PETM na hranici
paleocén / eocén (55 mil. r.). V analyzovaných súvrstviach tohto veku bolo zistené výrazné
zľahčenie izotopov uhlíka v dôsledku oxidácie uvoľneného metánu na CO2, prejavy rozpúšťania
schránok následkom zvyšeného obsahu CO2, prevratné zmeny v spoločenstvách planktonických
organizmov, kríza špecializovaných a rozvoj živinovo náročných druhov indikujúcich zvýšenú
humiditu a kontinentálny prínos. Obnova podmienok klimatického optima počas spodného a
stredného eocénu (EECO) sa v súvrstviach prejavuje nástupom bohatých a diverzifikovaných
spoločenstiev foraminifer s veľkými a hrubo kalcifikovanými schránkami. Po strednom eocéne (∼
38 mil.r.) sa v súvrstviach prejavujú podmienky klimatického zhoršovania, ktoré vrcholia prvým
výrazným ochladením na hranici eocénu/oligocénu - TEE (33.7 mil.r.). Tento prechod bol
zaznamenaný stupňovitým pribúdaním foraminifer chladnovodného pásma, ubúdaním hojnosti a
veľkosti ich schránok, postupnou zmenou karbonátovej na sapropelitovú a biosilicitovú
produktivitu, znížením izotopových teplôt pripovrchovej vody z 22 na 11 °C, zvyšovaním
eutrofizácie, eustatickým poklesom morskej hladiny a následnou semi-izoláciou paniev Západných
Karpát. Z uvedených poznatkov boli vytvorené modely karpatských paleogénnych paniev s
interpretáciami hydrografickej cirkulácie, nástupu režimu typu Čierneho mora s formovaním
anoxickej dnovej vody, vzostupného prúdenia s prínosom žívín a H2S s účinkami masovej
mortality rýb, intenzity výparu a zrážkovitosti, monzúnovej aktivity, komunikácie s panvami
mediteránnej a boreálnej oblasti a nakoniec paleogeografickej izolácie a vzniku Paratetýdy.
Syntéza týchto výskumov bola publikovntovanom časopise Geologica Carpathica.
Soták, J., 2010: Paleoenvironmental changes across the Eocene-Oligocene boundary: insights from
the Central-Carpathian Paleogene Basin. Geologica Carpathica, 61, 5, 393-418 (IF = 0.963)
8
Správa o činnosti organizácie SAV
3. Projekt VEGA 2/0196/09 (Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.)
Hranice jurskej periódy na základe štúdia kľúčových profilov v Západných Karpatoch
Koncom triasovej periódy vnikalo do bezodtokých kontinentálnych paniev v horúcom suchom
podnebí oblasti Západných Karpát more a vytváralo plytkomorské zálivy. Rtg difrakčné analýzy v
terestricko tomanovskom súvrství na okraji centrálnych Západných Karpát ukázali prevahu
kaolinitu a kremeňa. Vyššie pribúda Fe minerálov (siderit, chamosit), indikujúcich prínos jemného
vulkanoklastického prachu (zrejme zo stredoatlantického riftu) a redukčné podmienky počas
akumulácie a rozkladu organickej hmoty v jazernom bahne. Vysoký podiel kaolinitu v ílovej frakcii
pieskovcov, zvýšenie obsahu organického uhlíka a hodnôt izotopového pomeru C v organickej
hmote indikuje humídne obdobia s vyššou produkciou a zachytávaním rastlinného materiálu.
V priľahlej rétskej morskej panve (fatranské súvrstvie) sa usídľovali spoločenstvá, dominované
lastúrnikmi, brachiopodmi, gastropodmi, ostnatokožcami, ostrakódmi a dierkavcami. Vápnité
hubky, riasy a koraly tvorili pásma biostrómov. V nadložnom kopieneckom súvrství prudko
vzrástol počet triletných levigátnych spór indikujúcich zmenu podnebia na humídne. T/J hranicu
definujú dve výchylky izotopu uhlíka (δ13Corg): pozítívna -24,78‰ v najvyššej časti (rétskych)
„prechodných vrstiev” a negatívna -29,36 ‰ v hetanžskom “hraničnom ílovci”.
Detailné štúdium jursko – kriedových sekvencií v oblasti Západných Karpát s využitím metód
sekvenčnej stratigrafie, faciálnej analýzy, kalpionelidnej, dino-flágelátnej a nannoplanktónovej
biostratigrafie, izotopovej stratigrafie a magnetostratigrafie priniesli výsledky, prezentované na
štyroch medzinárodných konferenciách.
Jursko – kriedový hraničný interval možno charakterizovať nástupom, diverzifikáciou a
vymieraním vápnitého nanoplanktónu a mikroplanktónu – chitinoidelíd, krasikolárií a napokon
nástupom monošpecifickej asociácie Calpionella alpina. Báza zóny Crassicollaria sa koreluje s
reverznou magnetostratigrafickou subzónou Kysuca a báza štandardnej zóny Calpionella prebieha
tesne pod reverznou subzónou Brodno.
Doterajšie štúdium stabilných izotopov (δ18O, δ13C) naznačuje nástup relatívne chladného
obdobia prerušeného oteplením na sklonku titónu. K rovnakým výsledkom vedú nízke obsahy
organického uhlíka. Blízko hranice J/K hodnoty izotopov kyslíka indikujú zmeny teploty a salinity
vyvolané vnikom teplých vôd (prípadne stagnáciou prítoku chladnej vody) do paniev, ktoré zrejme
viedli k rozvoju nanokónov. Nanokóny sa počas beriasu stali dominantnou zložkou planktónnych
spoločenstiev.
Výskum prebiehal v kolektíve, tvorenom pracovníkmi SAV, Univerzity Komenského v
Bratislave, Technickej Univerzity v Ostrave (Česko), Univerzity Darmstadt (Nemecko),
9
Správa o činnosti organizácie SAV
Geologického ústavu a Akadémie vied vo Varšave (Poľsko), a jeho výsledky boli prezentované na
vedeckých kongresoch a konferenciách v Paríži (Francúzsko), Mashade (Irán), Shehongu (Čína)
Caravace (Španielsko), v Bratislave a Smoleniciach.
Michalík J.- Biroň A.- Lintnerová O.- Götz A.E.- Ruckwied K. (2010): Climatic change at the
Triassic/Jurassic boundary in the NW Tethyan Realm (Tatra Mts., Slovakia).- Acta Geologica
Polonica 60,4., 535-548.
Michalík J., Šimo V., 2010: A new spreite trace fossil from Lower Cretaceous limestone (Western
Carpathians, Slovakia).- Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of
Edinburgh 100., 417-427.
Grabowski J., Michalík J., Pszczółkowski A., and Lintnerová O. (2010): Magneto-, bio- and isotope
stratigraphy around the Jurassic/Cretaceous boundary in the Vysoká Unit (Malé Karpaty
Mountains, Slovakia): correlations and tectonic implications.- Geologica Carpathica 61,4., 309326.
4. Projekt VEGA 2/0125/09 (Mgr. P. Vršanský, PhD.):
Vznik spoločenských živočíchov - prechod od švábov k termitom
+ MVTS: Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov,
termitov a modliviek (v rámci projektu AMBA)
Najdôležitejším výsledkom roku 2010 bol opis nového radu hmyzu zastupujúceho parazitov
lietajúcich jašterov s podrobnou analýzou vzniku parazitizmu. Boli to práve parazity, ktoré nabúrali
lineárnu logiku druhohorných ekosystémov a vniesli do prírody dnešný poriadok (čiže chaos).
Vršanský P., Ren D., Shih C. 2010. Nakridletia ord.n. – enigmatic insect parasites support sociality
and endothermy of pterosaurs. Amba projekty 8 (1): 1-16. Bratislava
10
Správa o činnosti organizácie SAV
2.3.2. Aplikačný typ
1. Paleovulkanická rekonštrukcia ryolitových vulkanitov jastrabskej formácie a analýza
súvisiacich magmatických a hydrotermálnych procesov (Paleovolcanic reconstruction of
rhyolite volcanics in Slovakia and analysis of related magmatic and hydrothermal processes)
Jaroslav Lexa, Adrian Biroň, Radoslav Pipík, spolupráca na projekte Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra 2006 – 2010, spolupracovali R. Demko (ŠGÚDŠ, vedúci projektu) P.
Konečný (ŠGÚDŠ), P. Koděra (PriF UK), Z. Pécskay (Debrecen, H).
Na základe detailnej litofaciálnej analýzy produktov ryolitového vulkanizmu sme zostavili
litofaciálnu mapu jastrabskej formácie a rekonštruovali typy vulkanickej aktivity a foriem. Ryolity
sme detailne charakterizovali aj po petrografickej stránke a doložili sme procesy miešania ryolitovej
a bazaltovej magmy počas vývoja magiem. Na základe RTG analýz sme stanovili typy premien a
ich priestorovú variabilitu a zostavili sme mapy premien skúmaného územia. K/Ar datovaním sme
stanovili časový interval výlevov ryolitov a preukázali, že kremnický epitermálny systém bol
syngenetický až postgenetický vo vzťahu k ryolitovému magmatizmu. Príčinou precipitácie Au bol
var fluíd. Pokles teploty v S-J smere z 270 na 150°C odpovedá rôznemu stupňu erózie. Fluidá boli
izotopicky homogénne s prevládajúcim meteorickým komponentom. Aplikáciou špeciálnych metód
mineralogického výskumu sme potvrdili laterálny odtok fluíd kremnického systému južným
smerom do prostredia ryolitového komplexu v dôsledku hydraulického gradientu. V rámci
vypracovaného modelu boli v tejto časti zistené zmeny teploty fluíd od 190–135 °C na severe po
70–20°C na juhu, objasnené boli korešpondujúce zmeny ílových minerálov od I/S po smektity s
vysokou expandibilitou, identifikované boli pravdepodobné smery prúdenia fluíd a vysvetlený bol
vznik limnosilicitov precipitáciou z fluíd obohatených o SiO2 prenikajúcich na povrch.
Vypracovaný model vytvára predpoklady pre racionálne vyhľadávanie a využívanie zdrojov
rudných aj nerudných nerastných surovín v danom území.
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav. Classic localities in Central Slovakia Volcanic Field: Gold,
silver and base metal mineralizations and mining history at Banská Štiavnica and Kremnica.
IMA2010 Field Trip Guide SK3. In Acta Mineralogica-Petrographica: Field Guide Series, 2010,
vol. 29, p. 1-19. ISSN 2061-9766.
LEXA, Jaroslav - PÉCSKAY, Zoltán. Radiometric dating of rhyolites by conventional K/Ar
method: methodical aspects. In Dating 2010 : Dating of minerals and rocks, metamorphic,
magmatic and metallogenetic processes, as well as tectonic events. Editor Milan Kohút. Bratislava : ŠGÚDŠ, 2010, p. 21-22. ISBN 978-80-89343-30-0.
LEXA, Jaroslav - KODĚRA, Peter - BIROŇ, Adrián - KRAUS, Ivan - MIKUŠOVÁ, Jana FALLICK, Anthony E. - GREGOR, Miloš. Ryolitové vulkanity Žiarskej kotliny ako potenciálny
zdroj nerastných surovín. In Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Nerastné suroviny
Slovenska a ich využívanie. Zost. Mikuláš Beránek, Ján Pástor. - Slovenská banícka spoločnosť,
2009, s. 104-106. ISBN 978-80-969144-8-7.
GREGOR, Miloš - KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - FALLICK, Anthony E. New mineralogical
data and genesis of limnosilicites from the Kremnica graben, Central Slovakia. In Acta
Mineralogica-Petrographica : Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 426. (2010 - GeoRef). ISSN 15894835.
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - FALLICK, Anthony E. - BIROŇ, Adrián - GREGOR, Miloš UHLÍK, Peter - KRAUS, Ivan. Tracing low sulfidation systems from their roots down to
foothills-example from the Kremnica ore and industrial minerals fields (Slovakia). In Acta
Mineralogica-Petrographica : Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 289. (2010 - GeoRef). ISSN 15894835.
PÉCSKAY, Zoltán - LEXA, Jaroslav. Radiometric Dating of Rhyolites by Conventional K/Ar
Method: Methodology. In Geologica Balcanica, 2010, vol. 39, no. 1-2, p. 301-302. ISSN 03240894.
11
Správa o činnosti organizácie SAV
PÉCSKAY, Zoltán - LEXA, Jaroslav - MOLNÁR, F. Relationships of rhyolite magmatism and
epithermal systems in the Central Slovakia and Tokaj Mts. regions of the Western Carpathians:
K/Ar dating of volcanic and hydrothermal processes. In Acta Mineralogica-Petrographica :
Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 297. (2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
2. Projekt APVV LPP 0362-06 (RNDr. S. Jeleň, CSc.)
Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného
Slovenska
Najdôležitejším výsledkom a prezentačným výstupom kolektívu riešiteľov (Geologický ústav
Slovenskej akadémie vied, pracovisko v Banskej Bystrici, Stredoslovenské múzeum v Banskej
Bystrici, Katedra geografie a krajinnej ekológie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici,
Slovenské národné múzeum - Múzeum Andreja Kmeťa v Martine, Správa slovenských jaskýň v
Liptovskom Mikuláši) projektu APVV LPP-0362-06, programu Podpora ľudského potenciálu v
oblasti výskumu, vývoja a popularizácie vedy, realizovaného v rokoch 2006 – 2009 je „Náučnopoznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska“.
Predstavuje jednoduchú a prehľadnú knižnú a rozšírenú elektronickú verziu s rozsiahlou obrazovou
dokumentáciou. Hlavným zámerom projektu je poskytnúť možnosť jeho kreatívneho využívania pre
mladú generáciu i ostatnú verejnosť a prispieť tak k formovaniu ich vzťahu k hodnotám neživej
prírody - „kolísky i domova“ všetkého živého na Zemi. Náučno-poznávací sprievodca ako praktická
učebná pomôcka pomôže skvalitniť pedagógom výučbu prírodovedných predmetov, najmä geológie
a zároveň uľahčiť a zjednodušiť aj ich prípravnú prácu v rámci všeobecného vzdelávania na
základných a stredných školách. Spolu s ďalšími popularizačnými aktivitami približuje
zaujímavosti „neživej“ prírody ako výsledok geologických procesov, krásu mikro- až nanosveta,
podporuje záujem žiakov a študentov o abiotickú časť prírody, vrátane jej ochrany a dokonalejšie
spoznanie hodnôt anorganickej časti prírody ich najbližšieho okolia, poukazuje tiež na väzby medzi
živou a neživou prírodou, aby ju dokázali vnímať ako celok. Zároveň poukazuje aj na vplyv starých
banských záťaží, typických v tomto regióne, na jednotlivé zložky krajiny. Jadrom sprievodcu je
katalóg spracovaných lokalít. DVD verzia je rozšírenou formou tlačenej verzie s bohatším opisom
lokalít, doplnená o ďalšie lokality, ktoré už nebolo možné zahrnúť do publikovanej verzie s väčšou
škálou príkladných foriem. Okrem slovnej časti je doplnená i podstatne rozsiahlejšou obrazovou
časťou (orientačné mapky, fotografie, vývojové profily, schémy). Pri územiach sú špecifické
upozornenia na existujúce možnosti územia, obmedzenia pohybu alebo niektorých ľudských aktivít
(napríklad zber alebo forma zberu prírodnín). Súčasťou sú odkazy na použitú alebo zdrojovú
literatúru a aj odporúčané webové stránky. Do katalógu lokalít je zaradený aj prehľad náučnovzdelávacích zariadení, hlavne múzeí stredného Slovenska, ktoré pri geologických exkurziách môžu
plniť funkciu zoznámenia sa s krajinou, do ktorej sa pripravuje exkurzia alebo exkurziu nie je
možné realizovať pre nevhodné počasie. Niektoré možnosti, najmä vzácne prírodniny, často v
prírode nemožno vidieť a expozície v tomto prípade nezastupiteľne plnia svoju funkciu. Vďaka
zastúpeniu dvoch múzeí a Správy slovenských jaskýň v projekte, sa rozšírilo využívanie jeho
12
Správa o činnosti organizácie SAV
výsledkov aj na ostatné múzeá s prírodovedným zameraním a tiež sprístupnené jaskyne regiónu
stredného Slovenska. Fotodokumentáciu možno využiť aj pri príprave iných ako odborných akcií,
napríklad pri charitatívnej činnosti pre zdravotne hendikepované deti v nemocniciach a podobných
zariadeniach. Predpokladáme sformovanie kvalitného vzťahu k hodnotám neživej prírody. Postupná
distribúcia sprievodcov na základné a vybrané stredné školy i prírodovedné múzeá
banskobystrického a žilinského kraja začne začiatkom septembra 2010 v spolupráci s Metodickopedagogickým centrom, regionálnym pracoviskom v Banskej Bystrici, jej riaditeľkou dr. Darinou
Výbohovou a Krajským školským úradom v Banskej Bystrici, Mgr. Ingrid Haringovou.
JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK, Andrej - BELÁČEK, Boris BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz - HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil
- KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK,
Ján - STAŇOVÁ, Sidónia - ŠIMO, Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučnopoznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska. Banská
Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
1. Medzinárodná spolupráca RNDr. J. Vozára, DrSc.
Monografia Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pacific region je výsledkom spolupráce
geologickej komunity karpatsko-balkánskych krajín (CBGA). Myšlienka kompilácie a publikovania
máp tektonostratigrafických terénov a ich paleoprostredia pre cirkum-panónsky región zahrnujúci
územie Rakúska, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Rumunska a čiastočne
Talianska a Bulharska bola prezentovaná Š. Kovacsom, S. Karamatom a F. Ebnerom počas 16.
kongresu CBGA vo Viedni v roku 1998 ako pokračovanie programu UNESCO-IGCP no.276.
Monografia prezentuje paleotektonický vývoj v čase a priestore v období devón až jura. Je
vysvetlivkovým textom podávajúcim charakteristiku megatektonických jednotiek ALCAPA,
TISIA, DACIA, ADRIA-DINARIA, ich vývoja na základe typových profilov a lokalít ako aj
regionálneho rozsahu v zmysle definovania tektonických a litostratigrafických jednotiek skupín,
formácií a členov, ktoré sú prezentované na mapách tektonostratigrafických terénov a
paleoenvironmentálnych mapách cirkum-panónskeho regiónu.
VOZÁR, Jozef - EBNER, F. - VOZÁROVÁ, Anna - HAAS, János - KOVÁCS, Sándor - SUDAR,
Milan - BIELIK, Miroslav - PÉRÓ, Csaba. Variscan and Alpine terranes of the CircumPannonian Region. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, Geological Institute, 2010.
233 p. ISBN 978-80-970578-5-5.
2. Vulkanické formy a metalogenéza neogénneho až kvartérneho vulkanizmu karpatsko13
Správa o činnosti organizácie SAV
panónskeho regiónu (Neogene-Quaternary Volcanic forms in the Carpathian-Pannonian
Region)
Jaroslav Lexa (GlÚ SAV), Vlastimil Konečný (Sk), Ioan Seghedi (Ro), Alexandu Szakács (Ro),
Marinel Kovacs (Ro), Alexandrina Fülöp (Ro), Károly Németh (H), Zoltán Pécskay (H), Ferenc
Molnár (H)
Uvedení špecialisti predstavujú neformálne medzinárodné zoskupenie, ktoré sa dlhodobo venuje
analýze geologickej stavby a vývoja mladých vulkanitov karpatsko-panónskeho regiónu, ich
paleovulkanickej rekonštrukcii a vzťahom k asociujúcim ložiskám nerastných surovín. V roku 2006
sme publikovali prácu o vývoji vulkanizmu v čase a priestore (Pécskay et al., Geologica
Carpathica). V roku 2010 sme naše úsilie zavŕšili publikáciou rozsiahleho prehľadu venovaného
analýze vulkanických foriem, ktoré sme prezentovali tiež na pôde kongresu Karpatsko-balkánskej
geologickej asociácie v Grécku. Na medzinárodných kongresoch sme tiež prezentovali dve práce
venované vzťahom medzi vulkanizmom a metalogenézou.
Mladý vulkanizmus bol v skúmanom, území aktívny v období 21 – 0,1 mil. rokov s výraznou
migráciou od západu k východu. Vulkanické produkty vykazujú vysokú variabilitu v zložení ako
odraz komplexného geodynamického vývoja a procesov magmatickej diferenciácie. Tomu
zodpovedá široká paleta vulkanických foriem, ktoré delíme na monogenetické a polygentické
vulkány a podpovrchové intruzívne ekvivalenty. Pre vulkanity bazaltového až andezitového
zloženia sú charakteristické pyroklastické kužele, efuzívne kužele, extruzívne dómy, dajky, sily,
lakolity, štoky a z prevládajúcich polygenetických foriem stratovulkány, kaldery, komplexy
extruzívnych dómov a prúdov a subvulkanické intruzívne komplexy. Pre vulkanity dacitového a
ryolitového zloženia sú charakteristické dómy, komplexy dómov a prúdov, kaldery a ignimbritové
polia. Pre alkalicko-bazaltové vulkanity sú charakteristické monogentické vulkanické polia malých
štítov, troskových kužeľov s asociujúcimi lávovými prúdmi, tufové kužele a prstence a
korešpondujúce podpovrchové dajky, neky a diatrémy.
Mladé vulkanity sú tiež priestorom širokej palety epitermálnych, skarnových a porfýrových
mineralizácií. Ich variabilita je odrazom magmatického a štruktúrneho vývoja územia. Priaznivé sú
najmä intruzívno-vulkanické štruktúry s dlhším obdobím aktivity situované v priestore zaoblúkovej
extenzie. Produktívne hydrotermálne systémy asociujú len s tými intruzívno-vulkanickými
štruktúrami, ktoré dosiahli štádium maturity s vývojom magiem v plytkých magmatických
rezervoároch.
LEXA, Jaroslav - SEGHEDI, I. - NÉMETH, K. - SZAKACS, A. - KONEČNÝ, Vlastimil PÉCSKAY, Zoltán - FÜLÖP, Alexandrina - KOVACS, Marinel. Neogene-Quaternary Volcanic
forms in the Carpathian-Pannonian Region: a review. In Central European Journal of
Geosciences, 2010, vol. 2, no. 3, p. 207-270. (2010 - SCOPUS). ISSN 2081-9900.
LEXA, Jaroslav - FÜLÖP, Alexandrina - KONEČNÝ, Vlastimil - NÉMETH, K. - PÉCSKAY,
Zoltán - SEGHEDI, I. - SZAKACS, A. Neogene-Quaternary Volcanic forms in the CarpathianPannonian Region: a review. In Geologica Balcanica, 2010, vol. 39, no. 1-2, p. 231. ISSN 03240894.
LEXA, Jaroslav - MOLNÁR, F. - SZAKACS, A. Magmatic control of volcanic hosted
mineralization in the Carpatho-Pannonian region. In Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract
Series, 2010, vol. 6, p. 286. (2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
SZAKACS, A. - LEXA, Jaroslav - MOLNÁR, Ferenc - SEGHEDI, I. - KOVACS, Marinel PÉCSKAY, Zoltán - MÁRTON, István. The role of the time factor in the hydrothermal
metallogenesis related to the Neogene volcanism in the Carpathian-Pannonian Region. In
Geologica Balcanica, 2010, vol. 39, no. 1-2, p. 382-383. ISSN 0324-0894.
14
Správa o činnosti organizácie SAV
2.3.4. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach
Zámerom ústavu je získať prístroj na rýchlu kvalitatívnu resp. semikvantitatívnu analýzu (napr.
EDXRF), ale prioritou je zadovážiť na SAV najmodernejšiu analytickú prístrojovú techniku EPMA
- hyperprobe, umožňujúcu kvantitatívnu komplexnú analýzu prírodných i neprírodných
anorganických materiálov v malom objeme.
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v prílohe C)
Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
Počet v r. 2010/
doplnky z r.
2009
1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v
domácich vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich
vydavateľstvách (ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a
učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a
učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD,
CDDA, CDDB, BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA,
CDFB, BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)
12. Vydané periodiká evidované v Current Contents
13. Ostatné vydané periodiká
14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)
Uvedené sú iba práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo názov kolaborácie)
15
1/0
0/0
1/1
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
24 / 1
15 / 6
15 / 0
14 / 0
1
0
0/0
0/0
2/0
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2f Ohlasy
OHLASY
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
indexoch (3, 4)
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
Počet v r. 2009 Doplnky za r. 2008
226
13
23
1
1
0
138
4
2
0
Uvedené sú citácie iba na tie práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo názov kolaborácie)
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Pracovníci ústavu boli členmi, garantmi a konvenormi niekoľkých prípravných výborov
medzinárodných a domácich konferencií.
Dr. I. Broska bol člen organizačného výboru kongresu IMA (International mineralogical
association - Medzinárodnej asociácie mineralógov), ktorá každé štyri roky organizuje všeobecný
kongres, ktorý bol prvýkrát vo svojej päťdesiatročnej histórii v strednej Európe, v tomto prípade v
Budapešti. Kongres s názvom IMA2010 bol organizovaný konzorciom predstaviteľov geologických
a mineralogických spoločností krajín strednej Európy. Predsedom prípravného výboru bol prof.
Tillmans z Viedne. V histórii kongresov IMA išlo o najväčšie podujatie, na ktorom sa zúčastnilo
1800 vedcov z celého sveta. V rámci kongresu dr. I. Broska bol konvenorom sekcie Akcesorické
minerály a naši pracovníci organizovali aj 3 mineralogické exkurzie po Slovensku. Dr. I. Broska
spolu s dr. P. Uherom a dr. M. Janákom prezentovali dôležité horninové typy s významnými
asociáciami (napr. akcesorických minerálov), dr. J. Lexa predstavil banskoštiavnickú oblasť, dr. S.
Jeleň východoslovenské neovulkanity a s nimi späté rudné mineralizácie a Dr. V.Hurai zrudnenia v
SGR.
Cestou členstva v organizačnom výbore sa Geologický ústav SAV podieľal na organizovaní
medzinárodnej konferencie „Najlepšie dostupné techniky spracovania rúd zlata a ochrana životného
prostredia“, ktorá sa konala 28. a 29. októbra 2010 v Banskej Štiavnici. Uznávaní odborníci z
celého sveta prediskutovali najlepšie dostupné techniky pre spracovanie rúd zlata, ochranu
životného prostredia a s tým súvisiace otázky. V komuniké okrem iného konštatovali, že v dnešnej
dobe je s využitím najlepších dostupných technológií možné robiť prieskum, ťažiť a spracovávať
rudy bezpečne a s minimálnym dopadom na životné prostredie. Dr. J. Lexa bol jedným z garantov
podujatia.
Dr. J. Michalík bol jedným z garantov konferencie ESSE WECA organizovanej na pôde
Prírodovedeckej fakulty UK konanej v dňoch 2. až 3.12.2010. Pracovníci ústavu (I. Broska) boli v
prípravných výboroch sympózia Geochémia 2010 (2.12.2010, ŠGÚDŠ).
Tabuľka 2g Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
69
25
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Broska I. Geological evolution of Western Carpathians – the prerelease of the video presentation.
Anniversary symposium of Prof. Corina Ionescu, Babeş-Bolyai University, Cluj Napoca,
Rumunsko, 8. 10. 2010
Hurai, V. Deep fluids and melts in igneous xenoliths from alkali basalts of Western Carpathians.
3rd Biennal Conference of Asian Current Research on Fluid Inclusions (ACROFI III) and 14th
International Conference on Thermobarogeochemistry (TBG XIV) : Novosibirsk, Rusko, 17. 9.
2010
16
Správa o činnosti organizácie SAV
Michalík, J. Mesozoic paleogeography and facies of the Northern Mediterranean Tethys from the
West Carpathian view. The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Irán, 26. 4.
2010
Tomašových A. Evolutionary changes in brachiopod body size during the Mesozoic. 6th
International Brachiopod Congress, Melbourne, Austrália, 1. 2. 2010
Vršanský P. Evolution and conservation of animals and ecosystems. V4 Academies Meeting:
Research Institutions Forum, Třešť, Česká republika, 24. 9. 2010.
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
2.6.3. Vyžiadané prednášky od významných vedeckých inštitúcií
Broska I. Distribution, geochemistry and stability of monazite in magmatic and metamorphic
systems. Wien University, Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie, Rakúsko,
29. 10. 2010
Putiš M. - Siman P. - Radvanec M. - Sergeev S. - Larionov A. Gondwana Origin and pre-Alpine
evolution of the West-Carpathian basement dated by U-Pb SHRIMP method on zircon. Kyoto –
Okajama Universities, Japonsko, 26. 10. 2010
Putiš M. - Siman P. - Frank W. - Plašienka D. - Radvanec M. - Sulák, M. Progradation of the
Alpidic Central Western Carpathians orogenic wedge related to two subductions: constrained by
40
Ar-39Ar ages of white mica from the shear zones. Kyoto – Okajama Universities, Japonsko, 27.
10. 2010
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2010
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent
2.7.2. Prihlásené vynálezy
2.7.3. Predané licencie
2.7.4. Realizované patenty
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2010 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore
so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.
2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti.
Úlohy projektov štrukturálnych fondov, projektov APVV a VEGA sa darilo plniť s dobrými
vedeckými výstupmi, väčšinou v dobre hodnotených CC časopisoch. Výnimkou je len projekt
VEGA M. Kundráta, ktorý v prvom roku riešenia musel byť ukončený. Predčasné ukončenie prác
na tomto projekte súviselo s jeho odchodom z ústavu.
Veľmi dôležitým výsledkom roku 2010 bolo úspešné rozbehnutie dvoch komplementárnych
projektov Štrukturálnych fondov EÚ napomáhajúcich ďalšiemu rozvoju geovied a ich výuke na
Slovensku. Ide o projekt „Vybudovania centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a v
Smoleniciach“ vedený dr. R. Kýškom-Pipíkom a projekt vytvorenia „Centra excelentnosti pre
integrovaný výskum geosféry Zeme“ pod vedením projektového manažéra dr. J. Sotáka. V roku
2010 sa urobili zásadné kroky podmieňujúce úspešnú implementáciu oboch projektov. Bola
doriešená realizačná projektová dokumentácia pre výstavbu a rekonštrukciu objektov v Banskej
Bystrici a Smoleniciach, optimalizovali sa technické parametre zariadení IKT a prebehli prvé
17
Správa o činnosti organizácie SAV
verejné obstarávania (poistenie obstaraného hmotného majetku, výber dodávateľa reklamných a
propagačných materiálov, výber dodávateľa zariadení pre kryštalografické laboratórium, preparačné
laboratórium a laboratórium elektrónovej mikroskopie).
Pokrok zaznamenala spolupráca s laboratóriom Geoscience Institute (GSI), s ktorým ústav má
spoločné pracovisko lokalizované v Bratislave na Valašskej ulici. V rámci spolupráce sa urobila v
roku 2010 pilotná biostratigrafická expertíza vzoriek z Kolumbie pre účely ropného prieskumu.
Očakáva sa, že v roku 2011 bude viacero podobných aktivít, ktoré sa rozšíria aj na geochemický
výskum. Taktiež GSI pripravuje spolu s GlÚ SAV spoločná konferencia, ktorá bude od 28. marca
do 1. apríla 2011 v Smoleniciach.
Činnosť laboratórií, ktoré sú priamo zapojené do vedeckého výskumu ústavu, vedenie ústavu
hodnotí vcelku pozitívne. V nedávnej minulosti zriadené laboratórium Rastrovacieho elektrónového
mikroskopu na pracovisku v Banskej Bystrici sa po rozpačitých začiatkoch už etablovalo na
kvalitné a rešpektované pracovisko. Vysoká bola aj produkcia kvalitných geologických preparátov
(výbrusov) na novom zariadení Logitech (takmer 1200 ks výbrusov/rok) inštalovanom na
pracovisku v Bratislave. Na tomto pracovisku sa urobili aj prvé kroky pre pokusné zavedenie
magnetohydrodynamickej separácie minerálov.
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2010
Forma
Počet k 31.12.2010
Počet ukončených doktorantúr v r.
2010
Doktorandi
celkový
počet
Ukončenie z dôvodov
ukončenie
z toho
predčasné neúspešné
úspešnou
novoprijatí
ukončenie ukončenie
obhajobou
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Interná zo zdrojov SAV
3
2
2
2
1
0
0
0
0
0
Interná z iných zdrojov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Externá
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Spolu
3
2
2
2
1
1
0
0
0
0
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení z interných foriem na externé a z externej formy na interné
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
prostriedkov prostriedkov
Externá
Externá
iných zdrojov iných zdrojov
SAV
SAV
Interná z
Interná z
Interná z iných
Interná z iných
Nová forma
Externá
Externá
prostriedkov
prostriedkov
zdrojov
zdrojov
SAV
SAV
Pôvodná
forma
Počet
0
0
0
18
0
0
0
Správa o činnosti organizácie SAV
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2010
Meno
doktoranda
Forma
DŠ
Ružena
Gregorová
externé
štúdium
Mesiac,
Mesiac,
rok
rok
nástupu
obhajoby
na DŠ
Číslo a názov
študijného
odboru
7 / 2007
12.20.9
Paleontológia
10 / 2010
Meno a
organizácia
školiteľa
Fakulta
udeľujúca
vedeckú hodnosť
RNDr. Ján Soták
DrSc., Geologický Prírodovedecká
ústav Banská
fakulta UK
Bystrica
interné
štúdium
4.1.33
Peter Ledvák hradené z 9 / 2006 11 / 2010
tektonika
prostriedk
ov SAV
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A.
doc. RNDr. Jozef
Michalík DrSc.,
Geologický ústav
SAV
Prírodovedecká
fakulta UK
3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje
Názov študijného odboru (ŠO)
paleontológia (do roku 2010)
paleontológia
petrológia
tektonika
Číslo ŠO
12.20.9
4.1.31
4.1.32
4.1.33
Doktorandské štúdium uskutočňované
na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)
Prírodovedecká fakulta UK
Prírodovedecká fakulta UK
Prírodovedecká fakulta UK
Prírodovedecká fakulta UK
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do spoločných odborových
komisií pre doktorandské
štúdium
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
(environmentálny manažment)
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
(Fakulta prírodných vied UMB)
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
(Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
(Prírodovedecká fakulta UK)
RNDr. Ján Soták, DrSc. (Fakulta
prírodných vied UMB)
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
(Technická univerzita v Košiciach)
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
(Prírodovedecká fakulta UK)
Mgr. Peter Ledvák, PhD. (PhD.,
Prírodovedecká fakulta UK)
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
(environmentálne inžinierstvo)
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
(geochémia)
RNDr. Igor Broska, CSc.
(geochémia)
RNDr. Igor Broska, CSc.
(mineralógia)
RNDr. Igor Broska, CSc.
(petrológia)
Doc. RNDr. Vratislav Hurai,
DrSc. (ložisková geológia)
Doc. RNDr. Vratislav Hurai,
DrSc. (mineralógia)
19
RNDr. Ján Soták, DrSc. (DrSc.,
Slovenská Akadémia Vied)
RNDr. Ján Soták, DrSc. (doc.,
Prírodovedecká fakulta UK)
Správa o činnosti organizácie SAV
Doc. RNDr. Vratislav Hurai,
DrSc. (mineralógia)
RNDr. Marian Janák, DrSc.
(petrológia)
RNDr. Marian Janák, DrSc.
(odbor v zahraničí)
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
(ložisková geológia)
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
(mineralógia)
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
(ložisková geológia, ekonomická
geológia)
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
(odbor v zahraničí)
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
(tektonika)
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
(ložisková geológia)
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc. (odbor
v zahraničí)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
(geológia)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
(paleontológia)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
(paleontológia)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
(tektonika)
RNDr. Igor Petrík, CSc.
(petrológia)
RNDr. Igor Petrík, CSc.
(geochémia)
RNDr. Igor Petrík, CSc.
(petrológia)
RNDr. Igor Petrík, CSc.
(tektonika)
RNDr. Ján Soták, DrSc.
(paleontológia)
RNDr. Ján Soták, DrSc. (geológia)
RNDr. Ján Soták, DrSc.
(tektonika)
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
(tektonika)
20
Správa o činnosti organizácie SAV
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2010
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Vedenie
bak. a dipl.
prác
doma v zahraničí doma v zahraničí
7
1
2
0
0
298
6
200
0
0
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
Celkový počet hodín v r. 2010
Cvičenia a
semináre
Prednášky
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty,
univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
1.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
diplomových a bakalárskych prác
9
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
13
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
8
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
17
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
15
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
6
7.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác
1
8.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác
9
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
2
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
Geologický ústav SAV je externým pracoviskom doktorandského štúdia v odboroch Tektonika
4.1.33 a Petrológia 4.1.32. Táto činnosť je zabezpečená zmluvne s Prírodovedeckou fakultou UK.
Cieľom nášho ústavu je ešte získať právo výchovy v treťom stupni VŠ štúdia pre odbor Mineralógia
a Environmentálna geochémia. V roku 2010 boli prijatí dvaja doktorandi na študijný odbor
Petrológia a dvaja doktorandi na odbor Geológia, čo je viac ako bolo plánované. Sme radi, že v
roku keď končili magisterské štúdium kvalitní absolventi na PriF UK, našli sme podporu u
Predsedníctva SAV, ktoré nám povolilo prijať nad rámec plánu dvoch ďalších doktorandov.
Spolupráca GlÚ SAV s VŠ doma a v zahraničí je naozaj rozmanitá. Naši pracovníci sa podieľajú
na vyučovaní prednáškami, cvičeniami a organizovaním exkurzíí a to na Prírodovedeckej fakulte
UK, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Katolíckej Univerzite v Ružomberku. Vedú a
oponujú diplomové práce, prednášajú, školia doktorandov a sú veľkou mierou zastúpení v
Spoločných odborových komisiách (SOK). Doc. P. Andráš odprednášal blokové výberové
prednášky z odboru geochémia na North Univerzity Baia Mare v Rumunsku, zúčastňuje sa
zasadnutí odborovej komisie „Inženýrská ekologie pre odbor Ochrana životního prostředí v
průmyslu“ na Vysokej škole báňskej – Technická univerzita v Ostrave. V roku 2010 sa naši
pracovníci bezprostredne zapojili do budovania nového pracoviska aplikovanej geológie na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré je v súčasnosti administratívne pričlenené ku
21
Správa o činnosti organizácie SAV
Katedre geografie a krajinnej ekológie a geológie. Zamestnancom tohto pracoviska sa stala aj
absolventka doktorandského štúdia na Geologickom ústave SAV RNDr. M. Smrečková, PhD.
Ústav pomáha budovať knižnicu tohto pracoviska, keď mu venoval kompletné zväzky nami
vydávaného časopisu Geologica Carpathica. Je predpoklad, že študenti budú po dobudovaní Centra
vzdelávania SAV v Banskej Bystrici využívať zariadenia a technológie ponúkané pracoviskom
Geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici.
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2010
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
Konferencia mladých geológov, SR, Jur pri Bratislave, 100 účastníkov, 29.04.-02.05.2010
Stratigrafický kontext tafonómie a paleoekológie, Rakúsko, Viedeň, 04.05.-04.05.2010
Sekcia skúmala ako fosílny záznam ekosystémov a ich zachovanie ovplyvnia rozpoznanie a
interpretáciu sedimentárnych prostredí v kontexte zmien morskej hladiny. Sekcia sa venovala
úlohe paleoprostredí a tafonomických ciest v rozpoznaní ekologickej komplexity ako aj
sekulárnym a periodickým zmenám diverzit, vzniku, a vymieraniu. Špecificky zahrnula účinok
sekvenčnej stratigrafie na štruktúru ekosystému potenciál zachovania fosílií.
16.Konferencia o mladšom terciéri, ČR, Brno, 03.06.-04.06.2010
IMA 2010 - Kongres Medzinárodnej mineralogickej asociácie IMA 2010: Väzby a mosty:
mineralogické vedy a ich aplikácie, Maďarsko, Budapešť, 1800 účastníkov, 21.08.-27.08.2010.
Pracovníci ústavu boli v organizačnom výbore kongresu (I.Broska), boli konvenormi sekcii
(I.Broska) a viedli exkurzie (I.Broska, S. Jeleň, M. Janák, J. Lexa, V. Hurai).
V4 Academies, ČR, Třešť, stredisko ČAV, 50 účastníkov, 23.09.-24.09.2010
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2011
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
The 4th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe,
Slovensko, Banská Bystrica, 100 účastníkov, 12.09.-16.09.2011, (Nataša Halašiová, 048/41 23
943 kl.28, [email protected])
Spoločné pracovisko Geologického ústavu SAV a Univerzity Utah Energy and Geoscience Laboratory
organizuje konferenciu EGI Corporate Associate European Spring Meeting, ktorá bude
v Smoleniciach v termíne 29. marca až 1. apríla 2011. Očakáva sa do 60 účastníkov.
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Počet členstiev
Programový
2
Organizačný
1
22
Programový i organizačný
3
Správa o činnosti organizácie SAV
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
World Academy of Science, Engineering and Technology (funkcia: člen komitétu)
RNDr. Adrián Biroň, CSc.
Carpathian-Balkan Geological Association (funkcia: člen)
Clay Mineral Society (funkcia: člen)
European Clay Groups Association (funkcia: člen)
European Union of Geosciences (funkcia: člen)
RNDr. Igor Broska, CSc.
European mineralogical union (funkcia: národný korešpondent)
Národný geologický komitét SR (funkcia: tajomník)
RNDr. Marian Janák, DrSc.
Carpathian-Balkan Geological Association (funkcia: člen)
Deutsche Mineralogische Gesellschaft (funkcia: člen)
European Union of Geosciences (funkcia: člen)
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
IAGOD- International Association of Geology of ore Deposits (funkcia: člen)
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Carpathian-Balkan Geological Association (funkcia: člen)
IAGOD- International Association of Geology of ore Deposits (funkcia: člen)
Slovenský geologický komitét (funkcia: člen)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Národná komisia UNESCO programy MZV SR (funkcia: predseda pre geovedný program)
Polske Towarzysztwa geologiczne (funkcia: čestný člen)
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: predseda Paleontologickej odbornej skupiny)
Slovenský geologický komitét IGCP (funkcia: predseda výboru IYPE)
Stratigrafická Subkomisia IUGS pre trias (funkcia: korešpondent)
RNDr. Igor Petrík, CSc.
American Mineralogical Society (funkcia: člen)
RNDr. Ján Soták, DrSc.
Carpathian-Balkan Geological Association (funkcia: člen)
European Union of Geosciences (funkcia: člen)
International Association of Fossil Algae (funkcia: člen)
International Association of Sedimentologists (funkcia: člen)
International Society of Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meibenthology
(funkcia: člen)
International Subcommision on Paleogene Stratigraphy (funkcia: člen)
Slovenský národný geologický komitét (funkcia: člen)
23
Správa o činnosti organizácie SAV
Ing. Sidónia Staňová, PhD.
International Association of Sedimentologists (funkcia: člen)
SEPM-CES (funkcia: člen)
Mgr. Adam Tomašových, PhD.
American Society of Naturalists (funkcia: člen)
Paläontologische Gesellschaft (funkcia: člen)
Paleontological Society (funkcia: člen)
Society for Sedimentary Geology (funkcia: člen)
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
Carpathian-Balkan Geological Association - KBGA (funkcia: viceprezident)
OGG - Geological Soc. of Austria (funkcia: čestný člen)
SGS - Serbian Geological Society (funkcia: čestný člen)
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
Československá biologická spoločnosť (funkcia: člen)
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Soták Ján
Vršanský Peter
Typ programu/projektu/výzvy
GA AVČR
P SAV
Počet
1
1
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
riešenia
V roku 2010 Geologický ústav SAV bol zapojený do viacerých medzinárodných projektov.
Ústav má stále široké pole pôsobnosti v rámci medzinárodných programov Európy, ale najmä
karpato-balkánskej oblasti. Pracovníci ústavu sa angažovali v rámci programov IUGS (International
union of geosciences), UNESCO, KBGA a CELEBRATION, v rámci ktorého v súčasnosti prebieha
vyhodnocovanie výsledkov po jednotlivých seizmických profiloch vedúce cez zúčastnené štáty. V
roku 2010 bola ukončené práce na monografii k projektu Circum Pannonian Terrane Maps. Za
aktivity v rámci trénia rokov medzinárodneho roku planéty Zem, vzhľadom na to, že na ústave je
tajomník Geologického komitétu, prišiel na ústav pre Slovenskú geologickú spoločnosť ďakovný
list za aktívnu účasť Slovenska na tomto medzinárodnom podujatí. Kľúčovou aktivitou Slovenska
bola výstava „Planéta, na ktorej žijeme“, ktorá bola koncipovaná do Slovenského národného múzea
a koordinovaná projektom APVV Dr. I. Broskom.
Len menšia časť našej medzinárodnej spolupráce je formálne podchytená medzinárodnými
programami a projektmi, väčšia časť je v neformálnej, ale veľmi tvorivej produktívnej rovine, čoho
odrazom sú početné spoločné publikácie. najvýznamnejším výstupom bolo spracovanie monografie
z terénov strednej Európy pod vedením Dr. J. Vozára. Iným príkladom aktivity mimo akýchkoľvek
ústavných projektov je riešenie problematiku vzniku turmalínových sĺnk v granitoch Dr. I.
Broskom, ktorý, spolu s dr. D. Balenom, predložil novú koncepciu vzniku tohto pomerne často
pozorovaného javu v granitoch obohatených o fluidné zložky na príklade lokality v Chorvátsku.
Výsledky tejto práce boli publikované v časopise londýnskej geologickej spoločnosti (Geological
society London, special publication).
Veľmi dôležité výsledky boli získané na projekte MVTS riešené dr. Vršanským. Išlo o objav
parazitujúceho hmyzu na dinosauroch. Dr. P. Vršanský získal aj ocenenie "Mladý vedec roka
SAV". Bol aj na krátkodobej stáži v moskovských múzeách.
24
Správa o činnosti organizácie SAV
Koncom roka 2010 sa dr. P. Siman zúčastnil kratkodobého stážového pobytu v Japonsku na
prestížnych univerzitách v Kjóte a Okajame. Predniesol prednášky o problematike datovania hornín
Západných Karpát a Východných Álp. Pripravil podklady pre projekt a nadviazanie spolupráce s
významnými geochronologickými laboratóriami. Prvé vzorky zo Západných Karpát sa už
spracovávajú v japonských laboratóriach. Dr. Michalík absolvoval úspešnú cestu do Číny.
Záverom treba pripomenúť, že ústav je vydavateľom CC časopisu „Geologica Carpathica“, ktorý
je oficiálnym médiom Karpato-balkánskej geologickej asociácie. Vydáva ho v spolupráci s
Geologickým ústavom Českej akadémie vied a Polskim Panstwowym Institutom.
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a prílohe B.
5. Vedná politika
V tejto oblasti ústav nevyvíjal aktivity.
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty:
Prírodovedecká fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): rozsiahla
Začiatok spolupráce: 2000
Zameranie:
Zhodnotenie: Spolupráca je rozsiahla, dotýka sa spoločných projektov VEGA, APVV, spolupráce
na medzinárodných projektoch a neformálnej spolupráce pri riešení niektorých problémov.
pracovníci PriF UK sú spoluautormi podstatnej časti našich publikácii a iných výstupov.
Spolupráca sa dotýka najmä oblasti paleontológie a paleoekológie, petrológie, mineralógie a
matalogenetického výskumu.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technická univerzita v Košiciach
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): neformálna spolupráca
Začiatok spolupráce: 2000
Zameranie: environmentálna geológia
Zhodnotenie: Spolupráca na projektoch APVV a neformálna spolupráca v oblasti environmentálnej
geológie, najmä problematiky znečistenia prostredia ťažkými kovmi a možnej remediácie.
Výsledky sú využiteľné pri navrhovaní sanácie baníckych neúžitkov (háld a odkalísk) tak, aby
zohľadňovali potenciálne interakcie medzi mikroorganizmami a uloženým (aj dovážaným)
materiálom. Výsledky sú publikované vo viacerých spoločných publikáciach a boli prezentované
na domácom aj zahraničnom fóre.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technická univerzita vo Zvolene
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Partnerstvo v rámci projektu ŠF – „Centrum
excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme“
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: vedecký výskum
Zhodnotenie: V rámci riešenia projektu sa integrovali tímy GlÚ SAV na pracovisku v Banskej
Bystrici a Katedry prírodného prostredia TU Zvolen na výskume environmentálnych,
klimatických a pedologických problémov (napr. výskum ílových minerálov, dendrologický
výskum fosílneho dreva, a i.).
25
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Masarykova univerzita Brno, ČR
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): neformálna spolupráca
Začiatok spolupráce: 2001
Zameranie: katódová luminiscencia
Zhodnotenie: Spolupráca zameraná na využitie nám inak nedostupných prístrojov, najmä
katódovej luminiscencie.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti
pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a
materiálovú technológiu - SOLIPHA
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: výskum nanomateriálov
Zhodnotenie: Spoločný výskum zmiešanovrstevnatých mineralov typu chlorit-smektit (Katedra
ložiskovej geológie Prif UK).
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Slovenské národné múzeum
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spolupráca pri organizovaní výstavy
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: výstava
Zhodnotenie: Z dôvodu organizovania výstavy "Planéta na ktorej žijeme" bola podpísaná dohoda o
spolupráci medzi geologickým ústavom SAV a Prírodovedným múzeom SNM. Táto dohoda
vymedzila, že celá organizácia výstavy včítane výberového konania, jej kompletné
prefinancovanie z prostriedkov APVV, Environmentálneho fondu a fondov Ministerstva kultúry
išla cez Geologický ústav SAV. Múzeum poskytlo priestory a odborné vedenie celého tohto
procesu. Rámec dohody sa podarilo realizovať v plnom rozsahu.
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Štátny geologický ústav D. Štúra
Názov aplikácie/objekt výskumu: Mapy paleovulkanickej rekonštrukcie ryolitových vulkanitov
Slovenska a analýza magmatických a hydrotermálnych procesov
Začiatok spolupráce: 2006
Stručný opis aplikácie/výsledku: Hlavnými cieľmi projektu sú paleovulkanická rekonštrukcia
ryolitových vulkanitov Slovenska, analýza ich magmatického a vulkanického vývoja a riešenie
vzájomného vzťahu medzi magmatickým a vulkanickým vývojom neogénnych ryolitových
vulkanitov Slovenska a asociujúcimi hydrotermálnymi procesmi. Výsledky doterajšej práce
indikujú: (1) podstatnú účasť freatomagmatických erupcií pri vývoji ryolitového komplexu
Jastrabskej formácie, (2) širokú variability vývoja základnej hmoty ryolitov v závislosti na
podmienkach tuhnutia, (3) prienik bázickej magmy do relevantných magmatických rezervoárov
a jej miešanie s ryolitovou magmou, (4) laterálny odtok fluíd kremnického hydrotermálneho
systému južným smerom v dôsledku hydraulického gradientu (prevýšenia) a účasť
hydrotermálneho systému pri vzniku limnokvarcitov, (5) nárast rekryštalizácie a izotopicky
stanovených teplôt limnokvarcitov smerom k zdrojom hydroteriem, (6) dominantnú rolu
sklovitých ryolitových brekcií a sklovitých ryolitov pri vývoji ekonomicky zaujímavých ložísk.
Tento výskum prináša tak vedecké ako aj v praxi využiteľné výsledky. Finančný prínos pre GlÚ
SAV bol 16091 Eur ročne.
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
26
Správa o činnosti organizácie SAV
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
Názov pracoviska: Energy and Geoscience Laboratory
Partner(i): Energy and Geoscience Instutute, University of Utah, USA
Zameranie: Prenos výsledkov výskumu do praxe v oblasti vyhľadávania zdrojov nafty, plynu a
geotermálnej energie
Rok založenia: 2008
Zhodnotenie: Prebehla iniciálna fáza etablovania spoločného pracoviska a vytvorenia podmienok,
v súčasnosti prikračujeme k príprave spoločných projektov. Realizovala sa pilotná analýza
vzoriek z latinskej Ameriky pre potreby ropného prieskumu.
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
RNDr. Marian Janák, DrSc.
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
doc. RNDr. Jozef Michalík,
DrSc.
RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov orgánu
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV
Poradný zbor Štátnej ochrany prírody SR
pre ochranu anorganickej prírody
Slovenská geologická rada pri Ministerstve
životného prostredia
Slovenská geologická rada - poradný orgán
Ministra životného prostredia SR
Akreditačná komisia - poradný orgán vlády
SR, Ministerstvo školstva SR
ASFEU
Komisia Slovenskej agentúry životného
prostredia pre ochranu anorganickej prírody
Funkcia
člen skupiny pre vedy o Zemi
a životnom prostredí
člen
člen
člen
člen skupiny pre oblasť
výskumu "Fyzika a vedy o
Zemi a vesmíre"
člen
člen
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
27
Správa o činnosti organizácie SAV
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Meno
Spoluautori
Názov
Miesto zverejnenia
„Informácia o
možnosti riešenia
environmentáýlnych
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Ukrajinská televízia
problémov v SR a
možnosti kooperácie s
Ukrajinou“
„Deň histórie a tradícií
nášho regiónu“ ZŠ
Moskovská 2, Banská
Bystrica, celodenná
akcia školy (pomoc pri
ZŠ Bakossova,
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
B.Bystrica
sprievodných
aktivitách – prednášky
a prezentácie o
dekoračných
kameňoch.
„Dekoračné kamene
centra Banskej
Bystrice“, exkurzia a
populárny výklad pre
verejnosť o
http://www.sav.sk/upl
praktickom využití,
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
oads/konferencie/etvt2
vlastnostiach i stručnej
010.pdf,
mineralogickopetrografickej
charakteristike
použitého dekoračného
kameňa.
Popularizačná
prednáška a beseda s
deťmi onkologického
centra ZŠ pri Detskej
fakultnej nemocnici s FNSP F.D.Roosvelta
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
poliklinikou, Nám. L.
B.Bystrica
Svobodu 4, Banská
Bystrica o mineráloch,
horninách
geologických javoch.
Verejnosti ukážu ako
Banskobystrické
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
ryžujú zlato
noviny 43
„Deň histórie a tradícií
nášho regiónu“,
celodenná akcia školy
(pomoc pri
ZŠ Gaštanová,
Ivan Križáni, Aurel
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
sprievodných
Križáni
B.Bystrica
aktivitách – prednášky
a prezentácie
o historických
banských regionoch.
28
Dátum alebo
počet za rok
21.4.2010
28.4.2010
10.10.2010
8.6.2010
3.11.2010
4.6.2010
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Krajské kolo 52.
ročníka biologickej
olympiády kategórie E
- súťaže Poznaj a
Mgr. Tomáš Mikuš, chráň, spolupráca s
ZŠ Sitnianska,
PhD., Mgr. Juraj
CVČ Junior v Banskej
B.Bystrica
Šurka,
Bystrici a IUVENTA,
Bratislava pri
organizovaní,
zabezpečení i
samotnom priebehu s
„Travertíny stredného
Slovenska“, celodenná
exkurzia pre verejnosť
do oblasti Bešeňovej – http://www.sav.sk/upl
RNDr. Ivan
travertínová kopa,
oads/konferencie/etvt2
Križáni,
Lúčky – vodopád,
010.pdf,
Donovaly – Jazierce,
Lisková – skalná päsť,
Mohylky (numulity)
„Zelená revue“
magazín o tvorbe a
ochrane životného
prostredia – diskusia o
RNDr. Ivan
STV 2, 20.11.2010,
prvotných a
Križáni,
16,25 hod
druhotných zdrojoch
zlata na Slovensku
(redaktor Miroslav
Lupták)
exkurzia pre
študentov a pedagógov
(cca 45) Masarykovej
univerzity v Brne,
(prof. Přichystal, doc.
RNDr. Ivan
Slobodník) –
B.Štiavnica
Križáni,
sprevádzanie a
odborný výklad na
geologickomineralogických
lokalitách okolia
Banskej Št
Na požiadanie
pedagógov ZŠ pri
Detskej fakultnej
nemocnici s
poliklinikou, Nám. L.
RNDr. Ivan
Svobodu 4, Banská
FNSP F.D.Roosvelta
Križáni, Aurel
B.Bystrica
Bystrica sa pre deti
Križáni
umiestnené v
onkologickom centre
počas prázdnin
usporiadalo ryžovanie
zlata.
„Týždeň vedy a
techniky na Slovensku
RNDr. Ivan
2010“: „Krása neživej
Križáni, Mgr.
http://www.sav.sk/upl
prírody“ - výstava
Jarmila Luptáková,
oads/konferencie/etvt2
vybraných prírodnín z
010.pdf,
PhD., ing.Sidónia
depozitov
Staňová, PhD.
Geologického ústavu,
8.-12. XI.2010
29
11.5.2010
9.10.2010
20.11.2010
31.7.2010
30.7.2010
8.11.2010
Správa o činnosti organizácie SAV
Celoštátne kolo
olympiády, 52. ročník
- súťaže Poznaj a
chráň v Turanoch,
RNDr. Roman
spolupráca s CVČ
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. Lehotský, Ing.
Turany
Junior v Banskej
Zuzana Krempaská Bystrici a IUVENTA,
Bratislava pri
organizovaní,
zabezpečení i
samotnom priebehu.
„Vznik rudných žíl“
Populárna animácia o
vzniku rudných žíl a
RNDr. Vlastimil
minerálov na príklade
Konečný, CSc.,
evolúcie štiavnického
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. RNDr. Igor Broska,
B.Bystrica
stratovulkánu,
CSc., Ing. Peter
vytvorená v rámci
Baláž, CSc.
projektu APVV 023107 „Planéta, na ktorej
žijeme“
Príspevok ku dňu
Rádio Regina Banská
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
týždňa vedy na
Bystrica
Slovensku
v rámci akcie „Týždeň
vedy a techniky na
Slovensku 2010“ a
RNDr. Stanislav
Sopky a sopečná
Mgr. Jarmila Luptáková, PhD.
„Deň otvorených dverí
Jeleň, CSc.
činnosť
Geologického ústavu
SAV v Banskej
Bystrici“
RNDr. Stanislav
http://www.tyzdenved
y.sk/buxus/docs//PDF
Jeleň, CSc., RNDr. Týždeň vedy a
Mgr. Jarmila Luptáková, PhD. Ivan Križáni,
techniky na Slovensku _dokumenty_k_clanko
Ing.Sidónia Staňová, 2010
m_TVT2010/SAV_SP
PhD.
2010.pdf
Krajské kolo 52.
ročníka biologickej
olympiády, súťaže
Poznaj a chráň,
spolupráca s CVČ
Mgr. Juraj Šurka,
ZŠ Sitnianska,
Mgr. Tomáš Mikuš, PhD.
Junior v Banskej
Dr.Jeleň
B.Bystrica
Bystrici a IUVENTA,
Bratislava pri
organizovaní,
zabezpečení i
samotnom priebehu
rozhovor s redaktorom
- Richard Filipko RNDr. Pavol Siman, PhD.
Život 36
Ruky si nešetril z
cyklu Potomkovia
slávnych
TV : relácia k
projektu Centra
Prof. Ing. V. Krúpa,
Regionálny denník
RNDr. Ján Soták, DrSc.
excelentnosti pre
DrSc.
STV Košice
integrovaný výskum
geosféry Zeme
Dr.Križáni,
„Týždeň vedy a
http://www.sav.sk/upl
Ing. Sidónia Staňová, PhD. Dr.Luptáková,
techniky na Slovensku oads/konferencie/etvt2
Dr.Jeleň
2010
010.pdf,
Dravec nejhlubšího
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
Příroda 6, ČR
jezera
30
18.6.2010
11.11.2010
11.11.2010
11.11.2010
11.11.2010
11.5.2010
4.9.2010
19.5.2010
11.11.2010
2010
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
Evolúcia modliviek
Kríza na hranici triasu
a jury
Smrt v žlutém hávu
Život spolu
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
QUARK 5
2010
QUARK 10
2010
Příroda 10, ČR
QUARK 9
http://www.tyzdenved
RNDr. Stanislav
y.sk/buxus/docs//PDF
Jeleň, CSc., RNDr. Týždeň vedy a
Mgr. Jarmila Luptáková, PhD. Ivan Križáni,
techniky na Slovensku _dokumenty_k_clanko
m_TVT2010/SAV_SP
Ing.Sidónia Staňová, 2010
PhD.
2010.pdf
Stanislav Jeleň, Juraj
Galvánek (Editori),
Peter Andráš,
Andrej Bendík,
Boris Beláček, Irena
Bozalková, Ľudovít
Náučno-poznávací
Gaál, Alfonz
sprievodca po
Gajdoš, Milan
geologických a
Slovensko
Ing. Sidónia Staňová, PhD. Háber, Vlastimil
geografických
Konečný, Ivan
lokalitách stredného
Križáni, Jarmila
Slovenska
Luptáková, Jaroslav
Mazúrek, Pavel
Michal, Ján Soták,
Vladimír Šimo, Juraj
Šurka, Richard
Wetter
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
2010
2010
1
1
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
prednášky/besedy
rozhlas
publikácie
Počet
5
1
1
Typ
tlač
internet
multimediálne nosiče
Počet
7
0
1
Typ
TV
exkurzie
dokumentárne filmy
Počet
3
3
0
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Názov podujatia
Nové výsledky prieskumu
ložísk v Západných Karpatoch
Súčasnosť a perspektívy
riešenia starých banských
záťaží
ESSEWECA 2010 –
Environmentálny, štruktúrny a
stratigrafický vývoj
Západných Karpát.
International School on
Foraminifera
Konferencia mladých
geológov
Stratigrafický kontext
tafonómie a paleoekológie
Domáca/
medzinárodná
domáca
domáca
domáca
Miesto
Dátum konania
Slovensko, Banská
Štiavnica, Rytierska 25.02.-26.02.2010
sála Starého zámku
Slovensko, Banská
Bystrica, Katedra 07.06.-07.06.2010
chémie, FPV UMB
Slovenská republika,
02.12.-03.12.2010
Bratislava
Počet
účastníkov
50
20
55
medzinárodná
SR, Jur pri
Bratislave
29.04.-02.05.2010
100
medzinárodná
Rakúsko, Viedeň
04.05.-04.05.2010
-
31
Správa o činnosti organizácie SAV
16.Konferencia o mladšom
terciéri
IMA 2010 - Zjazd
Medzinárodnej mineralogickej
spoločnosti 2010: Väzby a
mosty: mineralogické vedy a
ich aplikácie
V4 Academies
medzinárodná
ČR, Brno
03.06.-04.06.2010
-
medzinárodná
Maďarsko,
Budapešť
21.08.-27.08.2010
1800
medzinárodná
ČR, Třešť, stredisko
23.09.-24.09.2010
ČAV
50
9.3. Účasť na výstavách
Názov výstavy: „Krása neživej prírody“
Miesto konania: Banská Bystrica, Centrum vied, Ďumbierska
Dátum: 8.11.2010
Zhodnotenie účasti: výstava vybraných prírodnín z depozitov Geologického ústavu a vlastnej
zbierky, (minerály, horniny vzorky rúd, fosílie)
Názov výstavy: „Národná zbierka minerálov“
Miesto konania: Bratislava, ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1
Dátum: 21.10.2010
Zhodnotenie účasti: výstava typických minerálov, rúd i vzoriek meteoritov Slovenskaposkytnuté
vzorky do zbierky
Názov výstavy: Noc výskumníkov
Miesto konania: SNM - Prírodovedecké múzeum
Dátum: 24.9.2010
Zhodnotenie účasti: expozícia interaktívnych exponátov, propagujúcich vedecké poznanie z
oblasti výskumu geológie
Názov výstavy: Planéta, na ktorej žijeme
Miesto konania: Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša, Letná 50
Dátum: 14.1.2010
Zhodnotenie účasti: Pokračovanie úspešnej výstavy zo SNM v Bratislave. Výstava ponúka
najnovšie poznatky moderných geovedných výskumov so zámerom popularizovať geovedy
širokému spektru spoločnosti. Spoločným úsilím geovedcov z Geologického a Geofyzikálneho
ústavu SAV, SNM, PríF UK a ŠGÚDŠ sa zložitá geovedná problematika stala zrozumiteľnou
pre širokú verejnosť najmä však pre mládež.
Názov výstavy: Kamenár 2010
Miesto konania: Trenčín
Dátum: 27.3.2010
Zhodnotenie účasti: Zhodnotenie účasti: Geologický ústav SAV prezentoval formou panelov a
inštalovanej videotechniky základné informácie o pracovisku a hlavné smery zamerania jeho
vedeckej činnosti. Súčasťou expozície boli ukážky hornín z územia Slovenska. Nainštalovaný
svetelný mikroskop verejnosti poodhalil svet fosílnych mikroorganizmov. V rámci premietaných
animácii geologických dejov z minulosti Zeme, bol prvý raz prezentovaný aj animovaný
geologický vývoj Slovenska.
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
0
0
0
Počet členstiev
32
Správa o činnosti organizácie SAV
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (funkcia: člen - spoluzakladateľ)
RNDr. Igor Broska, CSc.
Geologica Carpathica (funkcia: Chief editor)
Journal of geosciences, ČR (funkcia: člen external advisory board)
Mineralia slovaca (funkcia: člen)
Mineralogia Polonica (funkcia: člen komitet redakcyjny)
Doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.
Geologica Carpathica (funkcia: člen)
RNDr. Marian Janák, DrSc.
Geologica Carpathica (funkcia: člen)
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Central European Journal of Geosciences (funkcia: editor)
Geological Bulletin of Turkey (funkcia: člen redakčnej rady)
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Geologica Carpathica (funkcia: člen)
Ore Geology Reviews (funkcia: associate editor)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Bulletin of Geosciences, ČR (funkcia: člen)
Geologica Carpathica (funkcia: vedecký redaktor)
Geological Quaterly (funkcia: člen)
Iranian Journal of Geosciences (funkcia: člen)
Mineralia slovaca (funkcia: člen)
Open Paleontology Journal (funkcia: member of the Editorial Advisory Board)
RNDr. Igor Petrík, CSc.
Geologica Carpathica (funkcia: člen)
RNDr. Pavol Siman, PhD.
Geologické práce - Správy (funkcia: člen)
RNDr. Ján Soták, DrSc.
Geologica Carpathica (funkcia: člen)
Mineralia Slovaca (funkcia: člen)
Mgr. Adam Tomašových, PhD.
Palaios (funkcia: Editorial Board-Associate Editor)
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
Annales Geologiques de la Péninsule Balkanique (funkcia: člen)
Geologica Carpathica (funkcia: člen)
Polish Geological Institute Papers (funkcia: člen)
33
Správa o činnosti organizácie SAV
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Slovenská asociácia geochemikov (funkcia: podpredseda)
Slovenská asociácia ložiskových geológov (funkcia: podpredseda)
RNDr. Adrián Biroň, CSc.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: Člen výboru)
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Slovenská asociácia ložiskových geológov (funkcia: člen)
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: Predseda regionálnej pobočky)
Slovenská limnologická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: čestný člen)
Mgr. Jarmila Luptáková, PhD.
Slovenská asociácia ložiskových geológov (funkcia: člen)
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Igor Petrík, CSc.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen rozšíreného výboru)
RNDr. Ľubica Puškelová
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Pavol Siman, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Ján Soták, DrSc.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Ing. Sidónia Staňová, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Mgr. Dušan Starek, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Mgr. Vladimír Šimo, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
Entomologická spoločnosť (funkcia: člen)
Geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
34
Správa o činnosti organizácie SAV
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
Popularizácia vedy má na ústave už svoju tradíciu. Okrem početných vystúpení v televízii a
rozhlase (číslo) bolo publikovaných 7 populárnych článkov. Okrem toho Dr. Šimo a Dr. Golej sa
podieľali na preklade encyklopédie O predhistórii a Dr. Starek prekladal publikáciu Sprievodca
svetom dnešnej vedy. Najväčší záujem televízií a rozhlasu bol o aktuálne informácie procesov
spätých s erupciou islandskej sopky Eyjafjallajokull v apríli 2010. V tomto prípade to bolo asi osem
vystúpení Dr. J. Lexu v súčasnosti najvýznamnejšieho slovenského vulkanológa. Ústav sa veľmi
aktívne zapojil do aktivít počas týždňa vedy, ale aj noci múzeí prostredníctvom Dr. S. Ozdínovej a
Dr. P. Ledváka. V marci Dr. Ozdínová bola aj v komisii súťaže Poznaj a chráň. Tradične v Banskej
Bystrici k týždňu vedy sa organizuje výstava hornín, minerálov a skamenelín, ale i exkurzie na
pekné geologické lokality v stredoslovenskom kraji. Za najvýznamnejšiu popularizačnú aktivitu v
roku možno označiť uvedenie do života odbornej monografie „Náučno-poznávací sprievodca po
geologických a geografických lokalitách stredného Slovenka“, ktorú napísal Dr. S Jeleň, J.
Galvánek s kolektívom autorov. Táto monografia bola distribuovaná do základných a stredných
škôl na strednom Slovensku a stretla sa s veľmi pozitívnym ohlasom.
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
z toho
21503
knihy a zviazané periodiká
18375
audiovizuálne dokumenty
0
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
0
mikroformy
0
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
3128
Počet titulov dochádzajúcich periodík
128
z toho zahraničné periodiká
120
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
184
kúpou
22
darom
29
výmenou
133
bezodplatným prevodom
0
Úbytky knižničných jednotiek
101
Knižničné jednotky spracované automatizovane
5329
35
Správa o činnosti organizácie SAV
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
Výpožičky spolu
z toho
3540
odborná literatúra pre dospelých
1048
výpožičky periodík
2202
prezenčné výpožičky
2692
MVS iným knižniciam
4
MVS z iných knižníc
0
MMVS iným knižniciam
0
MMVS z iných knižníc
0
Počet vypracovaných bibliografií
18
Počet vypracovaných rešerší
4
10.3. Používatelia
0
Tabuľka 10c Užívatelia
Registrovaní používatelia
68
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
826
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
1
1920
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
V roku 2010 sa dokončila revízia anglo-amerických časopisov. Uskutočnila sa aj revízia nami
vydávaného časopisu Geologica Carpathica a následne sa vytvoril nový skladovací priestor pre
kompletné vydania uvedeného časopisu. Z prebytkov sa vytvorili separáty článkov, ktoré chýbali vo
fonde, resp. bol malý počet kusov separátov.
Pokračovalo sa v ďalšom budovaní súborného katalógu kníh ústavov. V automatizovanom
knižničnom systéme ARL Rapid Library bolo za rok 2010 spracovaných 540 knižničných jednotiek
monografií. K 31. 12. 2010 je spracovaných 5 329 knižničných jednotiek monografií.
36
Správa o činnosti organizácie SAV
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
RNDr. Igor Broska, CSc.
- VK SAV pre vedy o Zemi a vesmíre (člen)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
- VK SAV pre vedy o Zemi a vesmíre (tajomník)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
- Edičná rada SAV (člen)
- Rada programu centier excelentnosti SAV (člen)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
Doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.
- Komisia VEGA č.2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (člen)
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
- Komisia VEGA pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje) (člen
komisie)
37
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Náklady PO SAV
Tabuľka 12a Náklady PO SAV (v €)
Kategória
Plán na rok
2010 (posl.
uprav.)
Skutočnosť k
31.12.2010
celkom
z toho:
z príspevku
z vlastných
zdrojov
Kapitálové výdavky
142 950
75 796
75 796
-
Náklady spolu:
938 034
769 230
689 081
80 149
- mzdové náklady
(účet 521)
415 068
415 068
415 068
-
- odvody do
poisťovní a NÚP (účet
524-525)
144 236
144 236
144 236
-
- náklady na
projekty (VEGA,
APVT, APVV, ŠPVV,
MVTP, ESF a i.)
72 462
72 462
72 462
-
- náklady na
vydávanie periodickej
tlače
-
8 331
-
-
z toho:
- vedecká výchova
12.2. Tržby PO SAV
Tabuľka 12b Tržby PO SAV (v €)
Kategória
Výnosy spolu:
Plán na rok 2010
Plnenie k 31.12.2010
248 953
149 195
248 953
149 195
12 000
18 212
158 322
123 775
z toho:
- príspevok na prevádzku
(účet 691)
- vlastné tržby spolu:
z toho:
- tržby za nájomné
- tržby za riešenie projektov
(tuzemských + zahraničných, z
účtu 64)
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
38
Správa o činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku
2010
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Vršanský Peter
Víťaz súťaže Mladý vedecký pracovník
Oceňovateľ: P SAV
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Broska Igor
Pamätná medaila pri príležitosti 70. výročia založenia ŠGÚDŠ
Oceňovateľ: Štátny Geologický ústav D. Štúra
Opis: prevzal ako riaditeľ Geologického ústavu SAV
Janák Marian
Vedec roka SR 2009 - Čestné uznanie 2009
Oceňovateľ: Journalist-Studio
Lexa Jaroslav
Medaila za prínos rozvoja geologického výskumu
Oceňovateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Vozár Jozef
Medaila za prínos rozvoja geologického výskumu
Oceňovateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
15.2. Medzinárodné ocenenia
Michalík Jozef
čestný člen
Oceňovateľ: Polske Towarzystwo geologiczne
Michalík Jozef
ďakovný list
Oceňovateľ: Ústav geologie Českej akademie vied
Vozár Jozef
Ocenenie k 50. výročiu za rozvoj vedy
Oceňovateľ: Geologický ústav Akademie věd ČR
Vršanský Peter
Víťaz súťaže Mladý vedecký pracovník
Oceňovateľ: V4 Academies
39
Správa o činnosti organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode
informácií)
Ústav poskytuje informácie v súlade so zákonom. V priebehu roku 2010 sme poskytli kompletnú
dokumentáciu k prípadu výpovede Dr. M. Kundráta pre potreby kontrolného úradu P SAV.
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
Je potešiteľné, že Slovenská akadémie vied sa úspešným riešením projektov štrukturálnych
fondov, stáva dobre vybaveným centrom vedeckého života Slovenska. Implementácia týchto
projektov však prináša enormnú administratívnu záťaž na vedeckých pracovníkov a znížená
produktivita aktívnej vedeckej práce sa v najbližšom období pravdepodobne prejaví aj v poklese
merateľných vedeckých výstupov na úrovni ústavov ale zrejme aj celej SAV.
Aby sa dosiahla synergia využiteľnosti novonadobudnutých špičkových vedeckých zariadení, je
potrebné čo najskôr vytvoriť ich databázu s príkladmi možných aplikácii, aby sa k nim uľahčila
cesta i z pracovísk, ktoré nie sú priamymi riešiteľmi alebo partnermi riešiteľa projektu. V súčasnej
dobe by sa v SAV žiadalo vytvoriť viac integrovaných projektov typu manažmentu krajiny, v
ktorých by sa najlepšie využila nová prístrojová infraštruktúra SAV. Geologický ústav SAV bude
môcť aktívne spolupracovať v projekte protipovodňovej ochrany Slovenska vďaka prístrojom a
zariadeniam nadobudnutých z prostriedkov ŠF EÚ . Geologický ústav by mohol byť aj viac platný
pri riešení praktických úloh priemyselnej praxe. Napríklad sľubná je ponúkaná spolupráca Nafty
a.s., ktorá okrem geologických úloh potrebuje riešiť aj mnohé problémy spadajúce do oblasti
materiálového výskumu. V tejto spolupráci by sa mohlo uplatniť viac ústavov SAV. Keď sa
výskumné úlohy budú riešiť naprieč pracoviskami, bude Slovenská akadémia vied navonok viac
kompaktná s údernejšími výstupmi.
Pre bežný chod ústavov by sa na centrálnej úrovni mohla zabezpečovať „Požiarna ochrana“ a
„Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci“ podobne, ako je to pri Civilnej obrane. Určite takýmto
spôsobom by muselo prísť na ústavoch k úspore, a takto centrálne poverený pracovník by mohol
mať na starosti aj odborný dohľad na skladovaním nebezpečných látok, čo je zas ďalší problém,
ktorý na ústavoch niekedy nie je možno riešený v plnej šírke.
Určite stojí za zváženie či by Slovenská akadémia vied z hľadiska jej ďalšieho rozvoja nemala
využiť ponuku mesta Banská Bystrica a zakúpiť pozemok na Ďumbierskej ulici v bezprostrednej
väzbe na jestvujúci pozemok Centra vied SAV. Na tomto pozemku by mohol časom vyrásť hoci
nový ústav napr. Pedagogický ústav alebo ústav, ktorý by posilnil výskum v environmentalistike.
Takéto angažovania by znamenalo zvýšenú prítomnosť a aktivitu vedeckých pracovísk SAV v
banskobystrickom kraji a vôbec v stredoslovenskom regióne.
40
Správa o činnosti organizácie SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2010
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
Ročný prepočítaný
Meno s titulmi
úväzok
(v %)
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
Doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.
100
1.00
2.
RNDr. Marian Janák, DrSc.
100
1.00
3.
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
100
1.00
4.
RNDr. Ján Soták, DrSc.
100
1.00
5.
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
35
0.35
100
1.00
Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.
1.
RNDr. Igor Broska, CSc.
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
30
0.30
2.
RNDr. Adrián Biroň, CSc.
100
1.00
3.
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
100
1.00
4.
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
100
1.00
5.
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
60
0.60
6.
RNDr. Igor Petrík, CSc.
100
1.00
7.
RNDr. Pavol Siman, PhD.
100
1.00
8.
Mgr. Adam Tomašových, PhD.
100
1.00
9.
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
100
1.00
Vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Marián Golej, PhD.
20
0.20
2.
Mgr. Peter Ledvák, PhD.
50
0.50
3.
Mgr. Jarmila Luptáková, PhD.
60
0.60
4.
Mgr. Tomáš Mikuš, PhD.
100
1.00
5.
Mgr. Stanislava Milovská, PhD.
100
1.00
6.
Mgr. Rastislav Milovský, PhD.
100
1.00
7.
RNDr. Silvia Ozdínová, PhD.
100
1.00
8.
Ing. Sidónia Staňová, PhD.
143
1.44
9.
Mgr. Dušan Starek, PhD.
100
1.00
100
1.00
10. Mgr. Vladimír Šimo, PhD.
41
Správa o činnosti organizácie SAV
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Mgr. Nataša Halašiová
100
1.00
2.
RNDr. Ivan Holický
20
0.20
3.
RNDr. Eva Chorvátová
100
1.00
4.
Mgr. Eva Luptáková
100
1.00
5.
RNDr. Ľubica Puškelová
100
1.00
6.
Mgr. Štefánia Sliacka
100
1.00
7.
Ing. Danka Troppová
100
1.00
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Branislav Ilavský
100
1.00
2.
Iveta Ivaničová
100
1.00
3.
Adriana Kleinová
100
1.00
4.
Zuzana Kyšková
100
1.00
5.
Anna Melušová
100
1.00
6.
Ľudovít Packa
150
1.50
7.
Henrieta Paľová
100
1.00
8.
Emília Paulínyová
100
1.00
9.
Eva Petríková
100
1.00
10. Alžbeta Svitáčová
100
1.00
11. Jana Sýkorová
50
0.50
12. Monika Szabóová
100
1.00
13. Mária Šipková
100
1.00
120
1.20
43
0.43
Ostatní pracovníci
1.
Jaroslav Čavoj
2. Mária Riečanová
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
Mgr. Štefan Čík
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.32 petrológia
2.
Mgr. Katarína Pošteková
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.31 paleontológia
3.
Mgr. Juraj Šurka
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.31 paleontológia
4.
Mgr. Peter Vojtko
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.32 petrológia
5.
Mgr. Zuzana Weissová
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.33 tektonika
42
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
1.) ATBI+M (All Taxa Biodiversity Inventory & Monitoring) (ATBI+M (All Taxa Biodiversity
Inventory & Monitoring))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Radovan Kyška-Pipík
1.3.2006 / 31.12.2010
nie
European Distributed Institute of Taxonomy
6 - Nemecko: 2, Francúzsko: 2, Slovensko: 2
0€
Programy: Medziakademická dohoda (MAD)
2.) (Investigation of genetic and tempoval relationships of magmatism and epithermal
mineralizations in the Central Slovakia volcanics field.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Stanislav Jeleň
1.1.2008 / 31.12.2011
áno
Geologický ústav SAV
1 - Rusko: 1
0€
3.) Mineralogicko-geochemické porovnanie Au-Ag-Bi-Te-Se mineralizácie neovulkanitov a
kryštalických komplexov Ukrajiny a Slovenska (Karpaty) (Comparative mineralogicalgeochemical analysis of Au-Ag-Bi-Te-Se mineralization of neovulcanites and crystalline complexes
of Ukraine and Slovakia (Carpathian region))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Stanislav Jeleň
27.9.2007 / 27.9.2010
áno
Geologický ústav SAV
13 - Slovensko: 6, Ukrajina: 7
0€
43
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Porovnávacie štúdium výskytov teluridov na území Slovenska a západnej časti Ukrajiny
(Zakarpatie) poukázalo na určité rozdiely v charaktere Au-Ag-Bi-Te-Se mineralizácie týchto
regiónov. V neovulkanitoch je Bi-Te-Se-S mineralizácia reprezentovaná analogickými minerálnymi
fázami. Teluridy bizmutu (tsumoit, pilsenit, joseit A, joseit B, rýdzi bizmut, rôzne sulfo-selenoteluridy bizmutu – Bi2SeS, Bi2Te, Bi3Te1,5S0,5 – Bi3TeSe0,5S0,5) sa zistili na území Zakarpatia len
v metasomatitoch typu druhotných kvarcitov Vygorlat-Gutinského hrebeňa. Podobná mineralizácia
sa zistila v neovulkanitoch východného Slovenska (Poruba pod Vihorlatom, Remetské Hámre), kde
sa potvrdil výskyt teluronevskitu a vihorlatitu. Tetradymit, prvýkrát opísaný zo Župkova,
v skúmanom regióne Zakarpatia identifikovaný nebol. Teplotný interval vzniku vrstevnatých
teluridov Bi je 350-100 °C.
V. Melnikov, S. Jeleň, S. Bondarenko, T. Bálintová, D. Ozdín, A. Grinchenko 2010: Comparative
study of Bi-Te-S mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian region of Ukraine. Part
2. Comparative mineralogical study of bismuth tellurides from Slovakia and Transcarpathian
region of Ukraine. Mineralogiceskij žurnal, 32, No. 1, 38-44
4.) Objasnenie genetických a časových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo
vulkanických štruktúrach Stredoslovenských neovulkanitov (Understanding of genetical and
time relations between magmatism and epithermal oregenesis in volcanic structures of Central
Slovakian neovolcanites.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Stanislav Jeleň
1.1.2008 / 31.12.2011
áno
Geologický ústav SAV
4 - Rusko: 2, Slovensko: 2
0€
Dosiahnuté výsledky:
Výsledky rádiometrického datovania hornín štiavnického stratovulkánu K/Ar a Rb/Sr metódou
menia zásadným spôsobom pohľad na časový vývoj vulkanickej a intruzívnej aktivity. Celkový
vývoj stratovulkánu bol kratší a začal neskôr ako sa predpokladalo. V rámci vývoja stratovulkánu
od stredného bádenu po hranicu sarmatu a panónu je definovaných 5 etáp – (1) sformovanie
rozsiahleho andezitového stratovulkánu, (2) denudácia stratovulkánu ukončená iniciálnou
subsidenciou kaldery a súčasné umiestnenie subvulkanického intruzívneho komplexu, (3)
subsidencia kaldery a jej vyplnenie diferencovanými andezitmi, (4) obnovená aktivita menej
diferencovaných andezitov, (5) výzdvih resurgentnej hraste, súčasná aktivita ryolitov a súčasný
vývoj rozsiahleho epitermálneho systému.
I.V.Chernyshev, V.Konečný, J.Lexa, V.A.Kovalenker, S.Jeleň, V.A.Lebedev, Yu.V. Goltsman:
K/Ar and Rb/Sr geochronology and evolution of the Štiavnica Stratovolcano, Central Slovakia
(in prep)
44
Správa o činnosti organizácie SAV
5.) Paleovulkanická rekonštrukcia a vývoj ryolitových vulkanických formácií karpatskopanónskeho regiónu
(Paleovolcanic reconstruction and evolution of silicic volcanic
formations in Carpathian-Pannonian region)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Jaroslav Lexa
1.1.2010 / 31.12.2012
áno
Geologický ústav SAV
0
0€
Doterajšie výsledky paleovulkanickej rekonštrukcie ryolitového vulkanizmu boli v rámci
projektu zosumarizované a pojaté do publikácie venovanej vulkanickým formám karpatskopanónskeho regiónu. Intenzívne pokračoval výskum časového vývoja ryolitového vulkanizmu a
asociujúcich epitermálnych mineralizácií. Výsledky boli prezentované na seminári ŠGÚDŠ
(metodika), na kongrese IMA v Budapešti (vzťah ryolitového magmatizmu a epitermálnych
mineralizácií) a na kongrese KBGA v Tesalonikách (metodika). Obdobie ryolitového magmatizmu
bolo kratšie ako sa predpokladalo, regionálne synchrónne a súveké s epitermálnymi
mineralizáciami, čo dokladá ich genetickú súvislosť.
LEXA, Jaroslav - SEGHEDI, I. - NÉMETH, K. - SZAKACS, A. - KONEČNÝ, Vlastimil PÉCSKAY, Zoltán - FÜLÖP, Alexandrina - KOVACS, Marinel. Neogene-Quaternary Volcanic
forms in the Carpathian-Pannonian Region: a review. In Central European Journal of
Geosciences, 2010, vol. 2, no. 3, p. 207-270. (2010 - SCOPUS). ISSN 2081-9900.
LEXA, Jaroslav - PÉCSKAY, Zoltán. Radiometric dating of rhyolites by conventional K/Ar
method: methodical aspects. In Dating 2010 : Dating of minerals and rocks, metamorphic,
magmatic and metallogenetic processes, as well as tectonic events. Editor Milan Kohút. Bratislava : ŠGÚDŠ, 2010, p. 21-22. ISBN 978-80-89343-30-0.
PÉCSKAY, Zoltán - LEXA, Jaroslav - MOLNÁR, F. Relationships of rhyolite magmatism and
epithermal systems in the Central Slovakia and Tokaj Mts. regions of the Western Carpathians:
K/Ar dating of volcanic and hydrothermal processes. In Acta Mineralogica-Petrographica :
Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 297. (2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
PÉCSKAY, Zoltán - LEXA, Jaroslav. Radiometric Dating of Rhyolites by Conventional K/Ar
Method: Methodology. In Geologica Balcanica, 2010, vol. 39, no. 1-2, p. 301-302. ISSN 03240894.
6.) Tektonická aktivita Oravsko-Nowotargskej panvy od Miocénu po súčasnosti (Miocene to
Recent tectonic activity of Orava-Nowy Targ Basin)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dušan Starek
1.1.2007 / 31.12.2012
31
áno
Geologický ústav SAV
5 - Poľsko: 3, Slovensko: 2
0€
45
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2010 boli v prevažnej miere realizované terénne práce na území Slovenska zamerané na
tektono-sedimentárnu analýzu neogénnych sekvencií Oravsko-Nowotargskej panvy.
Programy: UNESCO
7.) Morské a nemorské jurské vývoje: Globálna korelácia a hlavné geologické udalostiMorské
a nemorské jurské vývoje: Globálna korelácia a hlavné geologické udalosti (Marine and Nonmarine Jurassic: Global correlation and major geological events)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Jozef Michalík
1.1.2005 / 31.12.2010
IGCP 506
nie
Jingeng Sha, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology,
Chinese Academy of Sciences
1 - Slovensko: 1
0€
V roku 2010 poriadal GlÚ SAV (koordinátor dr. Michalík) medzinárodné pracovné stretnutie
Subkomisie ISC v Smoleniciach za účasti zástupcov zúčastnených krajín (Anglicko, Francúzsko,
Nemecko, Dánsko, Taliansko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Česká republika) rokovali o súčasnom
stave výskumu jursko-kriedovej hranice a o možnostiach vytýčenie globálneho stratotypu (GSSP).
Súčasťou rokovania boli príspevky zúčastnených odborníkov, plenárna diskusia a terénna exkurzia
na možné regionálne stratotypy hranice na Západnom Slovensku (Hlboča, Strapková, Brodno a
Strážovce). V auguste sa v Shehongu pri Chengdu v Číne poriadal 8. Medzinárodný jurský
Kongres, ktorý bol vyvrcholením Projektu 506 Medzinárodnej geovednej korelácie IGCP
UNESCO, na ktorom prezentoval dr. Michalík referát o výskumoch na území Západných Karpát.
Na pracovnom stretnutí v Paríži v novembri 2010, organizovanom dr. J. Schnyderom z parížskej
univerzity PMC sa na podnet dr. W. W. Wimbledona, sekretára subkomisie JCB ICS sa zúčastnilo
dvanásť členov komisie z Veľkej Británie, Francúzska, Maroka, Slovenska a Poľska. Na stretnutí
Doc. Michalík predniesol referát „High-Resolution stratigraphy in J / K boundary sections, Western
Carpathians“, ktorý bol úvodným referátom stretnutia. Hlavným programom bola koordinácia práce
na upresnení hranice vrátane hľadania možného stratotypu v rámci programu GSSP. Na workshope
sa dohodol ďalší postup výskumu J/K hranice (vrátane prác na lokalite Strapková pod Vršatcom na
strednom Považí koncom marca).
8.) Náhle environmentálno/klimatické zmeny v skleníkomom období kriedy: oceánskokontinentálne (Rapid environmental/climate change in the Cretaceous Greenhouse World.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Soták
1.1.2007 / 31.12.2010
IGCP 555
áno
Geologický ústav SAV
0
0€
46
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Na interpretáciu striedania anoxických a oxických podmienok kriedového oceánu bol podrobne
študovaný jeden z najlepších alpských profilov. Ide o nový profil v Dolomitoch (Puez), ktorý
kvalitou mikrofauny a kontinuálnym vývinom môže predstavovať globálny stratotypový štandard
GSSP. Na zhodnotenie tohto profilu bol zostavený medzinárodný vedecký tím s účasťou vybraných
zástupcov zo Slovenska.
Riešiteľský tím projektu mal v roku 2010 neformálne stretnutie na 19. Kongrese KarpatskoBalkánskej geologickej asociácie v Tessalonikách, kde sme prezentovali tému: SMREČKOVÁ, M.
& SOTÁK, J.: Upper Cretaceous radiolaria from the Manín Unit: paleoecological and sea-level
implications.
9.) Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov,
termitov a modliviek (v rámci projektu AMBA) (Global evolutionary patterns and
envoronmental change indicated by the fossil record of cockroaches, termites and mantises (AMBA
framework))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Peter Vršanský
1.1.2009 / 1.1.2013
NA
áno
Geologický ústav SAV
25 - Rakúsko: 2, Česko: 2, Nemecko: 2, Španielsko: 2, Francúzsko:
3, Veľká Británia: 2, Čína: 2, Libanon: 2, Mexiko: 2, Rusko: 4, USA:
2
0€
Najdôležitejším publikovaným výsledkom projektu v roku 2010 bol opis nového radu hmyzu
zastupujúceho parazitov lietajúcich jašterov. Keďže nálezy sú dobre datované a sú pozostatkom
vôbec najstarších známych ektoparazitov na Zemi, súčasťou článku je aj podrobná analýza
parazitizmu a porovnanie so súčasnými ekosystémami. Boli to práve parazity, ktoré nabúrali
lineárnu logiku druhohorných ekosystémov a vniesli do prírody dnešný poriadok (čiže chaos).
Spoluautormi sú dvaja autori už niekoľkokrát publikujúci v Science.
Zaujímavý bol nález švába presne z vulkanického prachu pochádzajúceho z hranice perm/trias,
čiže z času najväčšej katastrofy zemskej histórie. Nález je zaujímavý prítomnosťou prechodných
znakov viacerých čeľadí a predstavuje tak podivuhodný prechodný článok.
Analýza vzniku spoločenského života a analógie medzi hmyzom, krtkopotkanmi a ľuďmi sú
súčasťou rozsiahleho článku o novom, najstaršom spoločenskom organizme planéty, švábovi z
nesmierne vzácneho jantáru Archingeay – teda z čias dinosaurov.
Veľký progres je ale zaznamenaný v trinástich článkoch ktoré sú buď už prijaté do
karentovaných článkov, alebo sú v konečnom štádiu prípravy a v piatich publikovaných
popularizačných článkoch v Quarku a v Přírodě.
47
Správa o činnosti organizácie SAV
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Štúdium sorbčných vlastností prírodných a umelých sorbentov pre vybrané ťažké kovy a
toxické prvky
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Peter Andráš
1.1.2008 / 31.12.2010
1/0789/08
nie
Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
0
VEGA: 765 €
Distribúcia ťažkých kovov v horninách a rudninách haldového poľa Ľubietová – Podlipa je
nerovnomerná a odpovedá pôvodnej koncentrácii kovov v technogénnom sedimente ako aj ich
migračným a sorpčným vlastnostiam.
Oxidáciu sulfidických minerálov na ložisku indikovanú povlakmi sekundárnych minerálov Cu
(uhličitanov a oxidov), potvrdzujú aj zistené hodnoty pH vo výluhoch z technogénnych sedimentov.
Pomerne vysoký obsah celkovej i sírnikovej síry svedčí o značnom obsahu ešte nezoxidovaných
primárnych sulfidov. Priemerný potenciál celkovej tvorby acidity (AP = 3,7) odpovedá čistému
neutralizačnému potenciálu (NNP) 23,5 kg CaCO3 na 1 tonu haldového materiálu.
Rtg-difrakčná analýza potvrdila, že spomedzi prírodných sorbentov prevažujú na lokalite illit,
muskovit a minerály zo skupiny smektitov, menej kaolinit a minerály zo skupiny chloritu.
Hydrogoethit je pomerne zriedkavý. Značná časť ťažkých kovov a kontaminantov je zachytená v
poréznych zložkách, v hydroxidoch železa (hydrogoethite) a v ílových mineráloch (predovšetkým
V, Cr, Ti, W, Zr, Nb, Ta a Th), ktoré v prípade Fe, As, Sb, Ag, Pb, Zn, Mn, Mo, Bi a U disponujú
značnou voľnou sorpčnou kapacitou.
Napriek tomu, že haldový materiál vykazuje stále značné množstvo mobilizovateľných kovov a
istý potenciál tvoriť kyslosť, pomer NP : AP umožňuje vysloviť predpoklad, že nepredstavuje pre
okolité krajinné zložky bezprostredné riziko, pretože tvorba kyslých produktov (AMD) v oblasti
haldového poľa je málo pravdepodobná.
2.) Zdroj slaných roztokov v kryštaliniku Západných Karpát – rekonštrukcia pomocou
izotopov a termodynamického modelovania sulfátov (Source of brines in crystalline basement of
the Western Carpathians – reconstruction based on isotopes and thermodynamic modeling of
sulphates)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Vratislav Hurai
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0040/08
áno
Geologický ústav SAV
2 - Rakúsko: 1, Nemecko: 1
VEGA: 3162 €
48
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Výskum v rámci projektu sa realizoval na hydrotermálnych žilných a metasomatických ložiskách
Slovenského rudohoria v kryštaliniku veporika a gemerika, ako aj v tektonických brekciách
Silického príkrovu, ktorý je presunutý cez obidve tektonické jednotky.
V baryte z hydrotermálnych žíl v kryštaliniku gemerika sme našli unikátne inklúzie kvapalného
dusíka s vysokou hustotou, ktoré potvrdili predpoklad, že permské sedimenty v čase vzniku žíl boli
prekryté niekoľko kilometrov hrubým nadložím príkrovov mezozoickej akrečnej prizmy, a teda
barytové žily musia byť alpínskeho veku. Chemickou analýzou výluhov inklúzií sa preukázal
vysoký obsah brómu vo vodnom roztoku, ktorý pochádza primárne z reziduálnej odparenej morskej
vody, avšak k ďalšiemu obohateniu o bróm došlo aj sekundárne počas vysokoteplotnej interakcie
slaných roztokov s horninami kryštalinika a s nízko metamorfovanými horninami sedimentárneho
obalu, kde zdrojom Br bola lúhovaná organická hmota. Stabilné izotopy v karbonátoch spolu s
odvodenými teplotami vzniku odhalili výrazné obohatenie rudonosných fluíd o ťažký izotop
kyslíka, čo bolo interpretované ako výsledok interakcie s kôrovými horninami pri nízkom pomere
fluidum/hornina (uzavretý systém). Výrazný podiel ľahkého izotopu uhlíka zase indikuje organický
zdroj. Tieto poznatky spolu so staršími izotopovými dátami pre siderit a magnezit ako aj
tektonickými interpretáciami umožnili formulovať a spresniť originálny model hydrotermálnych
žilných a metasomatických ložísk gemerika vznikajúcich počas tektonickej kompresie pri nasúvaní
príkrovov vo vrchnej jure a spodnej kriede.
Vedľajším produktom detailného mikrotermometrického výskumu barytu bolo pozorovanie
stabilných a metastabilných fázových premien v inklúziách vodných roztokov s CO2 so zásadným
významom pre metodiku určovania tlaku fluíd. Bola vypracovaná séria postupov, ktoré umožňujú
počítať korekcie na tlak v systémoch H2O-CO2 a H2O-CH4. Navrhli sme novú metódu detekcie
neviditeľnej vody vo fluidných inklúziách.
Výsledky izotopového výskumu barytu sú v štádiu spracovania. Zistili sme významný rozdiel v
izotopovom zložení barytu zo severného a južného okraja gemerika. Celkovo sú baryty gemerika
izotopicky ťažšie ako baryty z ostatných jadrových pohorí. Vypočítali sme limitné pTX parametre
pre asociáciu baryt-hematit-siderit-pyrit v gemeriku a pracujeme na modeli izotopovej rovnováhy v
závislosti na pomere sulfátov a H2S v hydrotermálnom roztoku, na základe ktorého vypočítame
skutočné izotopové zloženie hydrotermálneho roztoku.
V rámci projektu sme uskutočnili komplexný výskum skarnového ložiska pri Tisovci, ktoré sa
nachádza v obalovom mezozoiku v podloží Silického príkrovu. Zistila sa doteraz na Slovensku
neopísaná a svetovo unikátna asociácia Mn minerálov, ktoré kryštalizovali z vysoko slaných
roztokov s koncentráciou až 44 váh. percent. Mikrotermometrickým výskumom sfaleritu v
infračervenom svetle a termomodynamickým modelovaním asociácie sulfidov, sulfátov a oxidov
sme vypočítali kritické parametre, ako je teplota, fugacita plynov, čo následne umožnilo odvodiť
izotopové zloženie síry v hydrotermálnom roztoku z izotopového zloženia koexistujúcich
sulfidických minerálov. Zistili sme, že síra bola prevažne hĺbinného – plášťového pôvodu, avšak
významnou zložkou rudonosných fluíd bola aj izotopicky ťažká sulfátová síra pochádzajúca z
morských sedimentov.
Vysoko slané roztoky boli identifikované aj v bazálnych tektonických brekciách Silického
príkrovu. Tieto roztoky sa generovali pri neobvykle vysokých teplotách, 400-450°C, vyvolaných
trením na báze presúvaných príkrovov. Roztoky mohli infiltrovať do podložného kryštalinika a
spôsobiť vznik niektorých hydrotermálnych ložísk v gemeriku a veporiku geneticky spätých s
tektonickou kompresiou. Vysoká salinita aj nízky obsah Br boli v roztokoch bazálnych kataklazitov
spôsobené vyluhovaním evaporitov, čo vylučuje ich účasť na vzniku sideritových, magnezitových a
barytových ložísk gemerika. Výskum stabilných izotopov a katódoluminiscenčné textúry
preukázali, že zloženie slaných roztokov bolo silne ovplyvnené dedolomitizáciou, katiónovou a
izotopovou výmenou s okolitými morskými karbonátmi.
49
Správa o činnosti organizácie SAV
HURAI V – PROCHASKA W – LEXA O – SCHULMANN K – THOMAS R – IVAN P (2008)
High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine
evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia. Journal of Metamorphic
Geology, 26, 487-498
HURAI V – LEXA O – SCHULMANN K – MONTIGNY R – PROCHASKA W – FRANK W –
KONEČNÝ P – KRÁĽ J – THOMAS R – CHOVAN M (2008) Mobilization of ore fluids
during Alpine metamorphism: evidence from hydrothermal veins in the Variscan basement of
Western Carpathians, Slovakia. Geofluids 8, 3, 181-207
HURAI V (2010) Fluid inclusion geobarometry: Pressure corrections for immiscible H2O-CH4 and
H2O-CO2 fluids. Chemical Geology 278, 201-211
HURAI V – HURAIOVÁ M (2011) Origin of ferroan alabandite and manganoan sphalerite from
the Tisovec skarn, Slovakia. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen 188, 1, v tlači
HURAI V – CHOVAN M – HURAIOVÁ M – KODĚRA P – KONEČNÝ P – LEXA O (2010)
Slovak Ore Mountains: Origin of hydrothermal mineralization and environmental impacts of
mining. IMA2010 Field Trip Guide SK2. Acta Mineralogica-Petrographica, Field Guide Series,
28, 1-36
Práce zadané do tlače
MILOVSKÝ R – VAN DEN KERKHOF A – HOEFS J – HURAI V – PROCHASKA W (2011)
Cathodoluminescence, fluid inclusion and stable C-O isotope study of tectonic breccias from
thrusting plane of a thin-skinned calcareous nappe. International Journal of Earth Sciences, v
recenznom konaní od mája 2010
3.) Genéza a vek megakryštálov v alkalických bazaltoch južného Slovenska (Origin and age of
megacrysts in alkali basalts of southern Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Vratislav Hurai
1.1.2010 / 31.12.2012
1/0029/10
nie
Prírodovedecká fakulta UK
2 - Francúzsko: 2
VEGA: 735 €
Dosiahnuté výsledky:
Zirkón a monazit z xenolitov a vulkanického tufu z maarov pri Pincinej a Hajnáćke sme datovali
laserovou abláciou. Potvrdila sa veková zhoda syenitových a pincinitových xenolitov, a tým aj
genetická súvislosť medzi bazaltovým vulkanizmom a parciálnym tavením spodnej kôry. Vek
maaru pri Pincinej je oveľa mladší ako sa doteraz predpokladalo – menej ako 5,4 mil. rokov, a doba
kryštalizácie bazaltu v spodno-kôrových rezervoároch je najmenej 400 000 rokov. Sedimentácia
Poltárskej formácie pokračovala až do pliocénnu. V okolí Hajnáčky sme na základe U-Th-Pb
datovania zirkónu z maarových tufových sedimentov rozlíšili 5 vulkanických fáz a určili sme vek
maaru v Kostnej doline na 3,4 mil. rokov s presnosťou na 50 000 rokov.
HURAI, Vratislav, PAQUETTE, Jean-Louis, HURAIOVÁ, Monika, KONEČNÝ, Patrik. U-Th-Pb
geochronology of zircon and monazite from syenite and pincinite xenoliths in Pliocene alkali
basalts of the intra-Carpathian back-arc basin. In Journal of Volcanology and Geothermal
Research, 2010, vol. 198, p. 275-287. Typ: ADCA
50
Správa o činnosti organizácie SAV
HURAI, Vratislav. Deep fluids and melts in igneous xenoliths from alkali basalts of Western
Carpathians. In 3rd Biennal Conference of Asian Current Research on Fluid Inclusions
(ACROFI III) and 14th International Conference on Thermobarogeochemistry (TBG XIV) :
Abstracts Volume. - Novosibirsk : Izdateľstvo Sibirskovo otdelenija Rossijskoj Akademiji nauk,
2010, p. 80-81. ISBN 978-5-7692-1153-9.Typ: AFG
4.) Termodynamické modelovanie metamorfných procesov vo veporickej jednotke
Západných Karpát (Thermodynamic modelling of metamorphic processes in the Veporic unit of
the Western Carpathians)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Marian Janák
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0031/09
áno
Geologický ústav SAV
0
VEGA: 6231 €
Dosiahnuté výsledky:
P-T-X podmienky, fluidný režim a časové vymedzenie metamorfných procesov na základe
modelovania fázových rovnováh (pseudorezov), geotermobarometrie, fluidných inklúzii a
geochronologických datovaní Tieto boli aplikované pre výskum kryštalinika Západných Karpát,
Východných Álp (Pohorje, Slovinsko) a Rodopskej metamorfnej provincie (Pirin, JZ Bulharsko).
Hostiteľské horniny eklogitov v oblasti Pohorje poskytli ďalší dôkaz o hlbokej subdukcii
kontinentálnej kôry. Štúdium fluidných inklúzií v metapelitoch hosťujúcich UHPM eklogity (Hurai
et al. 2010) dokumentuje silnú retrogresiu zapríčinenú interne derivovanými fluidami, čo zapríčinilo
modifikáciu zloženia granátu a premenu pôvodnej vysokotlakovej asociácie vrátane coesitu
Nové zistenie eklogitov z oblasti Pirinu v juhozápadnom Bulharsku (Janák et al., 2010) má
zásadný význam pre stanovenie P-T podmienok podmienok metamorfózy, ktoré dosiahli pole
stability coesitu (UHPM). Tieto výsledky poukazujú na to, že UHPM v Rodopskej metamorfnej
provincii má väčší rozsah a zahrňuje aj juhozápadnú časť Bulharska.
Výskum granitového telesa pri Betliari viedol k definovaniu kompozitnej granitovej intrúzie
(Broska-Kubiš, 2010). Počas evolúcie granitového telesa v Betliari nešlo len o klasickú
diferenciáciu magiem v magmatickom krbe a následnú tvorbu rôznych petrografických typov
granitov, ale minimálne o dvojštadiálne umiestňovanie granitovej taveniny do vrchnej kôry, čím sa
vytvorilo zložené kompozitné teleso granitu s kontrastným chemickým zložením.
BROSKA, I. - KUBIŠ, M. 2010. Kompozitné granitové systémy v Spišsko-Gemerskom Rudohorí.
In Geochémia 2010 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Igor Slaninka,
Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010, s.
35-36. ISBN 978-80-89343-40-9.
HURAI, V., JANÁK, M., Thomas, R. 2010. Fluid-assisted metasomatism of garnet during
retrogression of eclogite-hosting metapelites from the Pohorje Mountains (Eastern Alps,
Slovenia). Contrib.Mineral.Petrol. 160, 203-218, DOI 10.1007/s00410-009-0473-7.
JANÁK, M. Froitzheim, N., Georgiev, N., Nagel, T. Sarov, S. 2010. P-T evolution of kyanite
eclogite from the Pirin Mountains (SW Bulgaria): implications for the Rhodope UHP
Metamorphic Province. Journal of Metamorphic Geology , DOI:10.1111/j.15251314.2010.00920.x
51
Správa o činnosti organizácie SAV
5.) Evolučná morfostereometria a regionalizácia mozgu vyhynutých archosaurov použitím
experimentálnej aproximácie modelu recentných krokodílov (Evolutionary morpho-stereometry
and regionalization of the brain of extinct archosaurs using experimental approximation of the
recent crocodilian model)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Martin Kundrát
1.1.2010 / 31.12.2010
2/0017/10
áno
Geologický ústav SAV
0
VEGA: 4719 €
Dosiahnuté výsledky:
Projekt bol predčasne ukončený.
6.) Evolúcia nemorských lastúrničiek (Ostracoda) v klimaticky a geograficky sa vyvíjajúcej
Európe v neogéne (Evolution of the non-marine Ostracoda in climatically and geographically
evolving Europe Neogene)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Radovan Kyška-Pipík
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0060/09
áno
Geologický ústav SAV
2 - Slovensko: 2
VEGA: 3348 €
Dosiahnuté výsledky:
Výskum v roku 2010 sa sústredil na definovanie paleobiotopov a klímy na severnom okraji
panónskeho jazera v období zón F-H panónu (vrchný miocén) na základe štúdia palín, brakických
mäkkýšov a terestrických gastropódov, drobných cicavcov a lastúrničiek. Sedimentácia v
aluviálnom prostredí riek, maršov a efemérnych jazier prebiehala v klíme s atlantickým
(oceánickým) charakterom, pričom teplota v najchladnejšom mesiaci roka neklesla pod 0° C.
Pri výskume fauny vertebrát a invertebrát na lokalite Cerová boli v burdigalských íloch nájdené
veľmi dobre zachované limnické vrchnojurské až spodnokriedové lastúrničky patriace k
celosvetovo rozšírenej limnickej faune zaniknutej v Európe nástupom aptskej transgresie. Nález
dokumentuje limnickú sedimentáciu v oblasti strednej Európy vo vrchnej jure až spodnej kriede a
prítomnosť týchto sedimentov v oblasti viedenskej panvy ešte v spodnom miocéne, ktoré sa v
geotektonických jednotkách priľahlých viedenskej panve dnes nenachádzajú. Za pravdepodobný
zdroj vzhľadom na geologický vývoj strednej Európy a na stupeň zachovania resedimentovaných
lastúrničiek je možné uvažovať jednotky vonkajších Západných Karpát.
Fordinál K., KYŠKA PIPÍK R., Hyžný M., Joniak P., Kováčová M., Doláková N., 2010.
Paleoekologické pomery severného okraja Panónskeho jazera počas vrchného panónu. In:
Dašková J., Kvaček J. (eds.): Zborník abstraktov z 11. Slovensko-poľsko-českej paleontolgickej
konferencie, Praha, 19-20.
52
Správa o činnosti organizácie SAV
PIPÍK R., Schlögl J., Colin J.-P., 2010. Purbeckian limnic Ostracoda reworked in the Early
Miocene marine depo sits of the Vienna Basin, Slovakia. Geologické výzkumy na Moravě a ve
Slezsku, Brno, 124-125.
7.) Genetické modely magmaticko-hydrotermálnych systémov stratovulkánu Javorie
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jaroslav Lexa
1.1.2008 / 31.12.2010
1/0311/08
nie
Prírovedecká fakulta UK
0
VEGA: 459 €
Dosiahnuté výsledky:
Hlavným výsledkom projektu je charakteristika novo objaveného typu ekonomicky zaujímavej
Au-porfýrovej mineralizácie na typovom ložisku Biely vrch. Mineralizácia je viazaná na plytké
intrúzie dioritových až andezitových porfýrov umiestnené v starších andezitoch. Detailne boli
charakterizované asociujúce premeny hornín,ich minerálne zloženie, sukcesia a geochemické
prejavy, s formulovaním modelu ich vývoja v čase a priestore. Identifikované a charakterizované
boli hydrotermálne-explozívne brekcie a pseudobrekcie, ako aj viaceré generácie rôznych typov
žiliek. Z nich najbežnejšie sú kremenné žilky viacerých generácií, niektoré so štruktúrami
indikujúcimi presýtenie fluíd SiO2. Štúdiom fluidných inklúzií (FI) sa zistilo, že v systéme
dominovali fluidá nízkej hustoty (plynné FI) zriedkavo doprevádzané inklúziami extrémnych
soľaniek (tavenín solí) bohatých na Fe-K-Na s viac ako 90 hm% solí s celkovými
homogenizačnými teplotami >900°C. Lokálne sa vyskytujú aj kvapôčky sulfidických tavenín so
zvýšeným obsahom Au. Štúdium stabilných izotopov kyslíka kremeňa žiliek potvrdilo ako hlavný
zdroj fluíd magmatickú paru vysokej teploty. Magmatické fluidá dominovali aj v procesoch
pokročilej argilizácie, len v procesoch strednej argilizácie obsahovali viacej meteorickej zložky.
Model vzniku ložiska vychádza z predpokladu plytkého umiestnenia intrúzie, ktorý je indikovaný
extrémnou frakcionáciou solí do kvapaliny pri heterogenizácii magmatického fluida, prejavmi
náhlej dekompresie fluíd a vysokým stupňom teleskopingu mladších premien na staršie. Nízka
hustota a salinita dominantného typu fluida indikuje transport zlata v bisulfidových komplexoch.
Ich účinná destabilizácia bola pravdepodobne vyvolaná sústredením zlatonosných fluíd do vhodne
premenených hornín (K-silikátová premena) s dostatkom živcov na účinnú neutralizáciu H+ a
dostatkom Fe-oxidov na účinné odsírenie fluida železom v okolnej hornine (magnetit).
Na skarnovo-porfýrovom Cu-Au ložisku Vysoká-Zlatno boli identifikované hlavné typy premien
a skarnových asociácií prográdneho i retrográdneho štádia. Štúdium fluidných inklúzií prinieslo
dôkazy o štiepení primárneho magmatického fluida na salinnú kvapalinu a nízkosalinnú paru, ku
ktorému došlo v hlbších častiach systému s fyzickým oddelením oboch fáz. Aj neskoršie pomerne
nízkosalinné kvapaliny majú dominantne magmatický pôvod, potvrdený štúdium stabilných
izotopov. Genetický model predpokladá vzdialený zdroj magmatických fluíd v magmatickej
komore pod vulkánom, ktoré menili svoje vlastnosti v dôsledku zmeny PT podmienok pri výstupe.
Nízkosalinná kvapalina asociujúca s rudnými žilkami pravdepodobne reprezentuje pôvodne
jednofázové magmatické fluidum/magmatickú paru, ktorá sa zmenila na kvapalinu pri výstupe v
neskorších štádiách vývoja systému.
Výstupy projektu majú potenciál mať významné uplatnenie v praxi najmä pre vyhľadávanie
nerastných surovín asociujúcich s magmaticko-hydrotermálnymi systémami Au-porfýrového a CuAu porfýrového typu.
53
Správa o činnosti organizácie SAV
Koděra P. - LEXA J. – Fallick A. E.: Formation of the Vysoká–Zlatno Cu–Au skarn–porphyry
deposit, Slovakia. In: Mineralium Deposita. - Vol. 45, (2010), s. 817-843.
Koděra P. - LEXA J. - BIROŇ A. - Žitňan J.: Gold mineralization and associated alteration zones of
the Biely vrch Au-porphyry deposit, Slovakia. In: Mineralia Slovaca. - Vol. 42, (2010), s. 33-56.
Koděra P – LEXA J. – BIROŇ A. – Bakos F.: Mineralogy and alteration pattern of the Biely vrch
Au-porphyry deposit, Slovakia. In: Mineralogia - Special Papers. - Vol. 32, Sp. Iss. 1 (2008), s.
94-95.
Koděra P. – LEXA J. – Bakos F. – BIROŇ A. – Fallick A. E. – Fuchs P. – Hanes R. – Žitňan P. :
Biely vrch Au-porphyry deposit, Slovakia: a new economic mineralization type in the Carpathian
volcanic arc. In: Acta Mineralogica-Petrographica. Abstract series. - Szeged : University of
Szeged, 2010. - Vol. 6 (2010), s. 296. [20th General Meeting of the International Mineralogical
Association. IMA2010. 21.-27.8.2010]
Žitňan J. - Koděra P. - LEXA J. - BIROŇ A.: Charakteristika premien typu pokročilej argilitizácie
na Au porfýrovom ložisku Biely vrch
In: Mineralia Slovaca. - Vol. 42, Geovestník (2010), s. 146. [Nové výsledky prieskumu ložísk a
moderné trendy v ťažbe rudných nerastných surovín v Západných Karpatoch . Konferencia
venovaná Ing. L. Sombathymu. Banská Štiavnica, 25.-26.2.2010]
8.) Laterálny odtok fluíd epitermálnych systémov a jeho vplyv na vývoj premien vulkanických
hornín
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jaroslav Lexa
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0171/08
áno
Geologický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 1674 €
Dosiahnuté výsledky:
Rádiometrickým datovaním sme preukázali, že kremnický epitermálny systém bol syngenetický
až postgenetický vo vzťahu k ryolitovému magmatizmu. Príčinou precipitácie Au bol var fluíd.
Pokles teploty v S-J smere z 270 na 150°C odpovedá rôznemu stupňu erózie. Fluidá boli izotopicky
homogénne s prevládajúcim meteorickým komponentom. Aplikáciou špeciálnych metód
mineralogického výskumu sme potvrdili laterálny odtok fluíd kremnického systému južným
smerom do prostredia ryolitového komplexu v dôsledku hydraulického gradientu. V rámci
vypracovaného modelu boli v tejto časti zistené zmeny teploty fluíd od 190–135 °C na severe po
70–20°C na juhu, objasnené boli korešpondujúce zmeny ílových minerálov od I/S po smektity s
vysokou expandibilitou, identifikované boli pravdepodobné smery prúdenia fluíd a vysvetlený bol
vznik limnosilicitov precipitáciou z fluíd obohatených o SiO2 prenikajúcich na povrch.
Vypracovaný model vytvára predpoklady pre racionálne vyhľadávanie a využívanie zdrojov
nerastných surovín v danom území.
KODĚRA, P. - LEXA, J. Classic localities in Central Slovakia Volcanic Field: Gold, silver and
base metal mineralizations and mining history at Banská Štiavnica and Kremnica. IMA2010
Field Trip Guide SK3. In Acta Mineralogica-Petrographica: Field Guide Series, 2010, vol. 29, p.
1-19. ISSN 2061-9766.
GREGOR, M. - KODĚRA, P. - LEXA, J. - FALLICK, A. E. New mineralogical data and genesis of
limnosilicites from the Kremnica graben, Central Slovakia. In Acta Mineralogica-Petrographica :
54
Správa o činnosti organizácie SAV
Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 426. (2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
KODĚRA, P. - LEXA, J. - FALLICK, A. E. - BIROŇ, A. - GREGOR, M. - UHLÍK, P. - KRAUS,
I. Tracing low sulfidation systems from their roots down to foothills-example from the Kremnica
ore and industrial minerals fields (Slovakia). In Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract
Series, 2010, vol. 6, p. 289. (2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
PÉCSKAY, Z. - LEXA, J. Radiometric Dating of Rhyolites by Conventional K/Ar Method:
Methodology. In Geologica Balcanica, 2010, vol. 39, no. 1-2, p. 301-302. ISSN 0324-0894.
PÉCSKAY, Z. - LEXA, J. - MOLNÁR, F. Relationships of rhyolite magmatism and epithermal
systems in the Central Slovakia and Tokaj Mts. regions of the Western Carpathians: K/Ar dating
of volcanic and hydrothermal processes. In Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract Series,
2010, vol. 6, p. 297. (2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
9.) Paleoprostredia a biofácie mezozoických litostratigrafických jednotiek v Západných
Karpatoch (Paleoenvironments and biofacies of Mesozoic lithostratigraphic units in the Western
Carpathians)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jozef Michalík
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0196/09
áno
Geologický ústav SAV
2 - Slovensko: 2
VEGA: 7999 €
Dosiahnuté výsledky:
Spracovaná problematiky vedenia J/K hranice na typovom profile Hlboča v Malých Karpatoch
(v spolupráci s poľskými kolegami) bola publikovaná v karentovom medzinárodnom časopise a
prezentovaná na medzinárodnom kongrese v Shehongu (Čína) a na workshopoch v Smoleniciach a
v Paríži. Výsledky paleoichnologického štúdia spodnokriedobých pelagických vápencov boli
zverejnené na medzinárodnej konferencii v Peterburgu a v medzinárodnom karentovanom periodiku
v Edinburgu. Výsledky paleoklimatologického štúdia T/J hranice v profile Furkaska boli
prezentované v medzinárodnom časopise AGP vo Varšave.
10.) Oxidačno-redukčný a vodný režim granitoidných magiem: využitie biotitu a Fe-Ti oxidov
granitodov Západných Karpát ako ako petrologických indikátorov (Oxidation-reduction
conditions and water content in granitoid magmas: the use of biotite and Fe-Ti oxides as
petrological indicators)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Igor Petrík
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0060/10
áno
Geologický ústav SAV
0
VEGA: 1860 €
55
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
V prvom roku riešenia sme získali niekoľko desiatok nových analýz biotitu, Fe-Ti oxidov a
allanitu, t.j. minerálov citlivých na redox podmienky, z dobre charakterizovaných granitoidov
Slovenska. Tieto umožnili prvé výpočty stability biotitu, a magnetitu a načrtli nové smery
interpretácie. Hlavne termodynamické výpočty pomocou vnútorne konzistentnej databázy
minerálov (Thermocalc) naznačujú nečakané trendy fugacita – teplota, ktoré sú podstatne
redukčnejšie než sa očakávalo. Prvé výstupy sú v predloženom rukopise (Distribution of Fe-Ti
mineral oxides in the I-type granite: record of granite mixing) do CC časopisu Mineralogy and
Petrology.
11.) Tri zóny s migmatitmi v kryštaliniku Nízkych Tatier - petrologia a geochronológia (Three
types of migmatites in the Dumbier crystalline complex, Nízke Tatry Mts.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Pavol Siman
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0104/08
nie
Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica
1 - Slovensko: 1
VEGA: 1783 €
Dosiahnuté výsledky:
Publikované prvé údaje datovania hornín metódou Ar/Ar z tejto oblasti a predmetných hornín,
spracovanie výsledkov – CHIME geochronológia monazitov z troch zón.
12.) Vysokorozlišovacia stratigrafia, sedimentológia a paleoenvironmentálna analýza
vrchnokriedových a paleogénnych súvrství Západných Karpát (High-resolution stratigraphy,
sedimentology and paleoenvironmental analysis of the Upper Cretaceous and Paleogene
formations of the Western Carpathians)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Soták
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0140/09
áno
Geologický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 8185 €
Dosiahnuté výsledky:
Pri výskume bol zaznamenaný prvý výskyt vrchnokriedových rádiolárií v Západných Karpatoch.
Ich hojnosť v kampánsko-sanónskych súvrstviach, spolu so stresovými druhmi foraminifer,
poukazuje na zvýšený kontinentálny prínos a eutrofizáciu prostredia. Výsledky boli prezentované
na 19. Kongrese KBGA v Tessalonikách a nadväzne vyžiadané na publikovanie v Revue de
Micropaleontologie. Podrobné mikrobiostratigrafické výskumy umožnili pre Západné Karpaty
definovať regionálne stratotypy významných časových hraníc z rozpätia 55 až 33 mil. rokov, a to
paleocén/eocén, ypres/lutét, lutét/bartón, bartón/priabón a eocén/oligocén. Tieto stratigrafické
rozhrania boli študované z hľadiska zmien klimatického vývoja Zeme, anomálií v uhlíkovom cykle,
zániku a morfogenézy druhov, magnetickej polarity, hydrografie a paleogeografie paniev, atď.
56
Správa o činnosti organizácie SAV
Takýto ucelený súbor poznatkov o eocénno-oligocénnej hranici v Západných Karpatoch bol
opublikovaný v časopise Geologica Carpathica.
SOTÁK, J., 2010: Paleoenvironmental changes across the Eocene-Oligocene boundary: insights
from the Central-Carpathian Paleogene Basin. Geologica Carpathica, 61, 5, 393-418.
13.) Tektonosedimentárne brekcie ako stopár tektonických udalostí v sedimentárnom
zázname mezozoických a paleogénnych sukcesií Západných Karpát (Tectonosedimentary
breccias as tracer of the tectonic events in sedimentary record of the Mesozoic and Paleogene
successions of the Western Carpathians)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Soták
1.1.2010 / 31.12.2012
1/0388/10
nie
Prírodovedecká fakulta UK
0
VEGA: 551 €
Dosiahnuté výsledky:
V rámci projektu boli skúmané hrubodetritické a olistolitové akumulácie bradlového pásma,
akými sú gregoriánske brekcie, milpošské brekcie, sedimentárne bradlá subpieninskej jednotky, a
pod. Sprešňovala sa stratigrafia brekciovitých súvrství bradlového pásma, napr. pročského a
malinowského súvrstvia, čo má zásadný význam pre interpretáciu pozície štruktúrno-tektonických
jednotiek bradlového pásma. Predbežné výsledky boli opublikované v konferenčnom príspevku:
PLAŠIENKA, D., MIKUŠ, V., JÓZSA, Š. & SOTÁK, J., 2010: Stacking succession and
poststacking dispersal of the Pieniny Klippen Belt units in eastern Slovakia. Proceedings of the
CETeG 2010 Conference, Holy Cross Mountains, Kielce, p. 3.
14.) Evolučná ekológia a zachovanie makrobentických ekosystémov na pelagických
karbonátových platformách (Evolutionary ecology and preservation of macrobenthic ecosystems
on the Jurassic pelagic carbonate platforms)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Adam Tomašových
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0068/08
áno
Geologický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 2511 €
Dosiahnuté výsledky:
Akumulácie maximálne 1-2-mm dlhých a niekoľko mikrometrov hrubých kalcitických zvyškov,
tvoriace tzv. filamentovú (vláknovú) mikrofáciu ktorá bola mimoriadne rozšírená počas celej
strednej jury v Tétydnom Oceáne, sú tvorené zvyškami pterioidného lastúrnika druhu Bositra
buchi. Na objasnenie príčin vzniku hromadných koncentrácií tohto lastúrnika (bez nejakého
porovnateľnéo typu sedimentu v súčasných prostrediach) a na sledovanie batymetrických,
environmentálnych, a stratigrafických zmien v zachovaní a veľkosti misiek tohto druhu sme
analyzovali približne 100 výbrusov ktoré boli odobráne z niekoľkých lokalít bradlového pásma a
57
Správa o činnosti organizácie SAV
manínskej jednotky v Západných Karpatoch. Na objasnenie spôsobu života tohto druhu sme tiež
analyzovali ontogenetické zmeny v tvare schránok podľa prírastkových línií. Táto téma bola
úspešne ukončená obhajobou diplomovej práce v máji 2010 (Lenka Donovolavá, Katedra
geológie a paleontológie).
TOMAŠOVÝCH A., and Kidwell S.M. 2010. Predicting the effects of increasing temporal scale on
species composition, diversity, and rank-abundance distributions. Paleobiology 36:672-695. (IF
– 2.98)
TOMAŠOVÝCH A., and Kidwell S.M. 2010. The effects of temporal resolution on species
turnover and on testing metacommunity models. American Naturalist 175:587-606. (IF – 4.79)
15.) Tektonická interpretácia Interníd Západných Karpát na základe projektu
CELEBRATION 2000 - seizmické a gravimetrické transekty (Tectonic interpretation of West
Carpathian Internides based on CELEBRATION 2000 data - seismic and gravity transects)
Jozef Vozár
Zodpovedný riešiteľ:
1.1.2008 / 31.12.2010
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu: 2/0072/08
áno
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Geologický ústav SAV
Koordinátor:
1 - Slovensko: 1
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
VEGA: 1953 €
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Bielik, Miroslav - Alasonati-Tašárová, Z. - Zeyen, H. - Dérerová, Jana - Afonso, J.C. - Csicsay,
Kristian, 2010: Improved geophysical image of the Carpathian-Pannonian Basin region. Acta
Geodaetica et Geophysica Hungarica, Vol. 45, No. 3, 284-298.
Minár, J., Bielik, M., Kováč, M., Plašienka, D., Barka, I., Stankoviansky, M., Zeyen, H., 2010: New
morphostructural subdivision of the Western Carpathians: An approach integrating geodynamics
into targeted morphometric analysis. Tectonophysics, in print.
Grinč, M., Bielik, M., Mojzeš, A., Hók, J. 2010: Results of the gravity field interpretation in the
Turčianska Kotlina Basin,. Contributions to Geophysics and Geodesy, 40, 2, 103-120.
Hrubcová, P., Sroda, P.,Grad, M.,. Geissler, W. H ., Guterch, A., Vozár, J., Hegedus, E. and Sudetes
2003 Working Group 2010: From the Variscan to the Alpine Orogeny: crustal structure of the
Bohemian Massif and theWestern Carpathians in the light of the SUDETES 2003 seismic data
Geophys. J. Int. (2010) 183, 611–633 doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04766.x
Briestenský, M., Košťák, B., Stemberk, J., Petro, Ľ., Vozár, J. and Fojtíková, L. 2010: Active
tectonic falut microdisplacement analyses a comparison of results from surface and underground
monitoring in Western Slovakia. Acta Geodyn. Geomater., Vol. 7, No. 4 (160), 387–397, 2010
Kubeš, P., Bezák, V., Kucharič, Ľ., Filo, M., Vozár, J., Konečný, V., Kohút, M. and Gluch, A.
2010: Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the
crust. Geol. Carp., 61, 5, doi: 10.2478/v10096-010-0026-z431-447
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Vozár, J., Ebner, F., Vozárová, A., Haas, J., Kovács, S., Sudar, M., Bielik, M. & Péró, Cs.
(Edits.) 2010: Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pannonian region. Slovak Acad. of
Sc., Geological Institue, Bratislava, ISBN 978-80-970578-5-5, pp. 7-233.
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Miroslav Bielik, Zuzana Alasonati Tašárová, Jozef Vozár, Hermann Zeyen, Alexander Gutterch,
Marek Grad, Tomasz Janik, Stanisław Wybraniec, Hans-Jürgen Götze, Jana Dérerová, 2010:
58
Správa o činnosti organizácie SAV
Gravity and seismic modelling in the Carpathian-Pannonian Region. In Variscan and Alpine
terranes of the Circum-Pannonian region. J. Vozár et al. (Edits.), Slovak Acad. of Sc.,
Geological Institue, Bratislava , ISBN 978-80-970578-5-5, pp. 202-233
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch akceptované v zahr. časopisoch CC:
Janik, T., Grad, M., Guterch, A., Vozár, J., Bielik, M., Vozárová, A., Hegedűs, E., Csaba Attila
Kovács, C.A, Kovács, I., and CELEBRATION 2000 Working Group 2011: Crustal structure of
the Western Carpathians and Pannonian Basin System: seismic models from CELEBRATION
2000 data and geological implication. Journal of Geodynamics (after reviewing).
P. Hrubcová,1 P. Środa,2 M. Grad,3 W. H. Geissler,4 A. Guterch,2 J. VOZÁR,5 E. Hegedüs6and
Sudetes 2003 Working Group 2010: From the Variscan to the Alpine Orogeny: crustal structure
of the Bohemian Massif and theWestern Carpathians in the light of the SUDETES 2003 seismic
data - tectonic interpretation. Miner. slovaca, 2010
Briestenský, M., Košťák, B., Stemberk, J., Petro, Ľ., VOZÁR, J. and Fojtíková, L. 2010: Active
tectonic falut microdisplacement analyses a comparison of results from surface and underground
monitoring in Western Slovakia. Miner. slovaca, 2010
Csicsay, K. 2010: Dvojrozmerná a trojrozmerná integrovaná interpretácia tiažového poľa v rámci
medzinárodného projektu celebration 2000. PRIF UK Bratislava. Dizertačná práca.PhD 154 s.
16.) Vznik spoločenských živočíchov - prechod od švábov k termitom (Origin of eusociality:
cockroach-termite transition)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Vršanský
1.1.2009 / 31.12.2012
2/0125/09
áno
Geologický ústav SAV
13 - Nemecko: 2, Francúzsko: 2, Veľká Británia: 3, Čína: 1, Rusko:
2, USA: 3
VEGA: 1860 €
Dosiahnuté výsledky:
Najdôležitejším výsledkom bol opis nového radu živočíchov – parazitov lietajúcich jašterov
(„dinosaurov“), ktorý súvisí so vznikom spoločenského správania. Bol opísaný najprimitívnejší
spoločenský organizmus vôbec – druhohorný šváb z francúzskeho jantáru a diskutované (v
prestížnom medzinárodnom CC časopise) všetky aspekty vzniku spoločenského správania a
paralely (aj u ľudí). Z intervalu reprezentujúceho najväčšiu katastrofu v histórii Zeme na hranici
Permu a Triasu bola z ruskej Tungusky opísaný vyhynutá prechodná forma hmyzu. Počas SC do RF
(30 dní) bol vykonaný výrazný posun na ceste k monografii o vyhynutom hmyze Kazachstanu.
Publikované 2 karentové publikácie (prijaté do tlače ďalšie 3 karentované); 1 nekarentovaná; 5
popularizačných článkov (3x QUARK, 2x Příroda); 6 revízií (5 pre karentované časopisy); 1 účasť
na medzinárodnej konferencii (ako posudzovateľ v komisii); 36 citácii (vrátane 2 hlavných
osobitných hesiel na Wikipédii); 30 dní služobná cesta v RF
Vršanský P. 2010. A new genus and species of cockroach (Blattida: Phyloblattidae) from the
Permian/Triassic boundary beds of Tunguska Basin in eastern Siberia, Russia. Zootaxa 2353:
55–61.
Vršanský P. 2010. Cockroach as the earliest eusocial animal. Acta Geologica Sinica (english
edition) 84 (4): 793-808.
Vršanský P., Ren D., Shih C. 2010. Nakridletia ord.n. – enigmatic insect parasites support sociality
and endothermy of pterosaurs. Amba projekty 8 (1): 1-16. Bratislava.
59
Správa o činnosti organizácie SAV
Vršanský P. 2010. Život spolu. Quark (9): titl. p., 2, 24-25. (in Slovak)
Vršanský P. 2010. Evolúcia modliviek. Quark (5): 24-25????. (in Slovak)
Vršanský P. 2010. Kríza na hranici Trias/Jura. Quark (10): 26-27????. (in Slovak)
Vršanský P. 2010. Smrt v žlutém hávu. Příroda (10): 52-55. (in Czech)
Vršanský P. 2010. Dravec nejhlubšího jezera. Příroda (6): 21-25. (in Czech)
Programy: APVV
17.) Planéta, na ktorej žijeme (Planet, we live on)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Igor Broska
1.4.2008 / 31.12.2010
LPP -0231-07
áno
Geologický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
APVV: 730 €
Dosiahnuté výsledky:
Výstava sa reinštalovala do Spišskej Novej Vsi do Múzea Spiša. Vernisáž v týchto priestoroch
bola 15. januára 2010 a ukončenie výstavy sa predpokladá v januári roku 2011. Predpokladá sa, že z
priestorových dôvodov ešte aspoň nejaká jej časť poputuje aj do Podunajského múzea v Komárne.
Okrem sprievodných akcií k výstave boli v roku 2010 vytvorené dve nové animácie "Geológia
Slovenska" a "Vznik rudných žíl". Predpokladá sa, že obidve budú úplne novým prvkom vo výuke
geológie Slovenska. Vybraté texty a obrázky z panelov z výstavy sa edične spracovali do ucelenej
publikácie. Pokiaľ sa získa sponzor, publikácia bude vydaná v roku 2011 s prílohou DVD kde budú
všetky animáciami.
18.) Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na
nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu (Research and
education centre of excellence for solid phase research focused on nanomaterials, environmental
mineralogy and material technology)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Vratislav Hurai
1.7.2008 / 30.6.2011
VVCE-0033/07
nie
Martin Chovan, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
2 - Slovensko: 2
APVV: 7734 €
Dosiahnuté výsledky:
Pilotná prevádzka RTG-difraktometra (PRIF UK) a IČ spektrometra (ÚACH SAV).
Organizovanie dvoch pracovných seminárov. Predbežné výsledky výskumnej činnosti na GlÚ SAV
sa týkajú štruktúrnych a optických vlastností živcov rôznych genetických typov, fosfátov z
jaskynných sedimentov a granitoidných hornín, kryštalochémie minerálov skupiny humitu,
zdrojovej a paleoklimatickej analýzy ílových sedimentov.
60
Správa o činnosti organizácie SAV
19.) Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného
Slovenska (Educational guide round the geological geographical localities in the Central Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Stanislav Jeleň
1.10.2006 / 30.4.2010
LPP-0362-06
áno
Geologický ústav SAV
4 - Slovensko: 4
0€
Dosiahnuté výsledky:
Najdôležitejším výsledkom a prezentačným výstupom projektu je jednoduchá a prehľadná
knižná a rozšírená elektronická verzia „Náučno-poznávací sprievodca po geologických a
geografických lokalitách stredného Slovenska“. Poskytuje možnosť jeho kreatívneho využívania
pre mladú generáciu i ostatnú verejnosť a prispieva k formovaniu ich vzťahu k hodnotám neživej
prírody - „kolísky i domova“ všetkého živého na Zemi. Náučno-poznávací sprievodca ako praktická
učebná pomôcka pomôže skvalitniť pedagógom výučbu prírodovedných predmetov, najmä geológie
a zároveň uľahčiť a zjednodušiť aj ich prípravnú prácu v rámci všeobecného vzdelávania na
základných a stredných školách. Približuje zaujímavosti „neživej“ prírody ako výsledok
geologických procesov, krásu mikro- až nanosveta, podporuje záujem žiakov a študentov o
abiotickú časť prírody, vrátane jej ochrany a dokonalejšie spoznanie hodnôt anorganickej časti
prírody ich najbližšieho okolia, poukazuje tiež na väzby medzi živou a neživou prírodou, aby ju
dokázali vnímať ako celok. Zároveň poukazuje aj na vplyv starých banských záťaží, typických v
tomto regióne, na jednotlivé zložky krajiny. Predpokladá sa sformovanie kvalitného vzťahu k
hodnotám neživej prírody.
JELEŇ S., Galvánek J., ANDRÁŠ P., Bendík A., Beláček B., Bozalková I., Gaál Ľ., Gajdoš A.,
Háber M., Konečný V., Križáni, Luptáková J., Mazúrek J., Michal P., Soták J., Staňová S., Šimo
V., Šurka J., Wetter R. 2009: Náučno – poznávací sprievodca po geologických a geografických
lokalitách stredného Slovenska. Quick Print Martin, ISBN 978-80-970413-4-2, 320 s.
JELEŇ S., Galvánek J., ANDRÁŠ P., Bendík A., Beláček B., Bozalková I., Gaál Ľ., Gajdoš A.,
Háber M., Konečný V., Križáni, Luptáková J., Mazúrek J., Michal P., Soták J., Staňová S., Šimo
V., Šurka J., Wetter R. 2009: Náučno – poznávací sprievodca po geologických a geografických
lokalitách stredného Slovenska. Quick Print Martin, DVD verzia.
JELEŇ, S., Križáni, I., ANDRÁŠ, P., 2010: Možnosti didaktického využitia zložiek baníckej
krajiny, Eds.: Tölgyessy, J., Skoršepa. M.: Acta Universitatis Matthiae Belii, Ser. Chémia, 12,
ISBN 978-80-557-0069-4, 87-90
ANDRÁŠ, P., Križáni, I., JELEŇ, S., 2010: Cementačný proces v Ľubietovej. Eds.: Tölgyessy, J.,
Skoršepa. M.: Acta Universitatis Matthiae Belii, Ser. Chémia, 12, ISBN 978-80-557-0069-4, 5761
JELEŇ S., Konečný V., Križáni I., ANDRÁŠ P.: Edukačné využitie krajiny na príklade okolia
Banskej Štiavnice (Prednáška) Seminár „Nové výsledky prieskumu ložísk v Západných
Karpatoch (venované jubileu ing. L Sombathyho)“, Banská Štiavnica, 25.-26. 2.2010,
61
Správa o činnosti organizácie SAV
20.) Mikroevolúcia, smery adaptácie a paleoenvironmentálne faktory radiácie lastúrničiek
(ostracoda) v strednom a vrchnom miocéne centrálnej Paratetýdy (Microevolution, trends of
adaptation and paleoenvironmental factors in the radiation of Ostracoda in the Middle and Late
Miocene of the Central Paratethys)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Radovan Kyška-Pipík
1.6.2008 / 31.12.2010
APVV-0109-07
áno
Geologický ústav SAV
0
0€
Dosiahnuté výsledky:
Výskum v roku 2010 sa sústredil na lokalitu Šoproň v Šoproňsko-Eisenstad-tskej panve a
magnetostratigraficky datovanej do intervalu C5n (11,04 – 9,78 mil.r.). Cieľom bolo sledovanie
abundancie taxonomických jednotiek na úrovni druhov, rodov a čeľadí v jazerno-deltovej sekvencii
vo vzťahu k litológii a obsahu C v prostredí. Najvýyššia je abundancia taxónov v ílovej, prodeltovej
časti sekvencie, kde sú aj navyššie obsahy TOC. Nástupom siltovej sedimentácie a posunom
prostredia do svhau delty až deltovej platformy dochádza k prudkému poklesu abundancie taxónov,
zmene taxonomického zloženia, pričom obsah C a CaCO3 sa podstatne nemení. Z toho je
usudzované, že zmeny v litológii, dynamike prostredia a batymetrii boli výraznými činiteľmi pri
adaptácii druhov na prostredie Panónskeho jazera.
Barna P., STAREK D., PIPÍK R., 2010. Middle Pannonian Sublittoral ostracod fauna from the
locality Sopron (Hungary). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Brno, 8-9.
21.) Stopy spodnojurskej infauny v karbonátových panvách Západných Karpát (Lower
Jurassic trace fossils in cabonate basins of Western Carpathians)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jozef Michalík
1.6.2008 / 31.5.2011
0107-07
áno
Geologický ústav SAV
0
APVV: 13841 €
Dosiahnuté výsledky:
V spodnojurských sekvenciách bolo nájdené pestré spoločenstvo fosílnych stôp. Na základe ich
výskytu a zachovania sa jednotlivých spoločenstviev sa dá usudzovať, že šlo o priaznivé prostredie
(dostatok živín a kyslíka), ktoré prialo infaunálnym organizmom. Bioturbácie sa ale zachovali aj
vďaka kolísaniu rozpusteného kyslíka, ktorý limitoval následnú bioturbáciu. Na lokalite Skladaná
skala dominuje nový typ fosílnej stopy, ktorý bude opísaný (pripravuje sa do publikácie). Celkový
charakter ichnospoločenstva poukazuje na hlbokovodnú zoofykovú ichnofáciu (v zmysle
Seilachera). Porovnateľná hlbokovodná ichnofácia bola zistená aj v spodnokriedovej sukcesii na
lokalite Butkov čo bolo už opublikované (Michalík a Šimo 2010). Pri riešení danej problematiky
bola preskúmaná lokalita pri Liptovskej Osade, kde sa fosílne stopy nepodarilo nájsť, ale boli
nájdené vzácne fosílne druhy ježoviek, z čoho bola pripravená publikácia (Ledvák a Šimo 2010).
62
Správa o činnosti organizácie SAV
Michalík J. and Simo V. 2010: A new spreite trace fossil from Lower Cretaceous limestone
(Western Carpathians,Slovakia) Earth and Environmental Science Transactions of the Royal
Society of Edinburgh, 100, 417–427
Šimo V. 2009: Ružomberok, Hrboltová – Skladaná Skala in: Náučno poznávací sprievodca po
geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska Stanislav Jeleň, Juraj Galvánek a
kolektív 2009. ISBN 978-80-970413-4-2
Ledvák and Šimo 2010: Ladinian Lower Carnian echinoderms from biohermal Raming limestone at
Liptovská Osada (Western Carpathians). Mineralia Slovaca, 42, ISSN 0369-2086 (v tlači)
Michalík J. and Simo V. 2010: A new spreite trace fossil from Lower Cretaceous limestone
(Western Carpathians,Slovakia) Earth and Environmental Science Transactions of the Royal
Society of Edinburgh, 100, 417–427
Šimo V. 2009: Ružomberok, Hrboltová – Skladaná Skala in: Náučno poznávací sprievodca po
geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska Stanislav Jeleň, Juraj Galvánek a
kolektív 2009. ISBN 978-80-970413-4-2
22.) Tektonicky podmienené diagenetické procesy na báze Silického, Martonského a
Telekesoldalského príkrovu vo Vnútorných Západných Karpatoch (Fault-controlled diagenetic
stages at the base of Silica, Martonyi and Telekesoldal Nappes, Inner Western Carpathians)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Rastislav Milovský
5.6.2009 / 31.12.2010
SK-HU-0015-08
áno
Geologický ústav SAV
2 - Maďarsko: 2, Slovensko: 0
0€
V roku 2010 bola podniknutá návšteva partnerského pracoviska v Budapešti zameraná na
konzultácie laboratórnych prác. Spoločne s maďarskými riešiteľmi sme absolvovali terénny
štruktúrny prieskum v Slovenskom krase a okolí Banskej Bystrice zameraný na riešenie tektonickej
stavby, pozície bazálnych kataklazitov a odber vzoriek pre laboratórne spracovanie. Vzorky
zozbierané počas predošlej sezóny boli spracované v laboratóriach GlÚ SAV a boli z nich získané
prvé termodynamické údaje. Tieto sú v súčasnosti spracovávané pre účely publikácií.
23.) Štruktúrno-petrologický a geochronologický model vývoja alpidných strižných zón
Západných Karpát: porovnanie s podobnými zónami Východných Álp. (Structuralpetrological and geochronological evolution model of the West-Carpathian alpidic shear zones;
correlation with analogous zones in the Eastern Alps)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Pavol Siman
1.6.2008 / 31.12.2010
0279-07
nie
Prírdovedecká fakulta UK, Bratislava
2 - Slovensko: 2
APVV: 31434 €
63
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Ťažisková oblasť - geochronológia,ale aj petrologické, geochemické aj mineralogické štúdium:
1. petrologické hodnotenie vzoriek z eklogitizovaných hornín masívu Kreuzeck vo
Východných Alpách – p/T dráhy
2. hodnotenie výsledkov datovania vybraných strižných zón Západných Karpát metódou Ar/Ar
3. získanie výsledkov U-Pb bodového datovania hornín / zirkónov metódou SHRIMP
4. analytické zhodnotenie vzoriek pomocou Ramanovej spektrometrie a EPMA – BSE,
CHIME datovanie monazitov
Predbežne je pripravených, publikovaných a podaných 11 vedeckých prác v odborných
časopisoch a zborníkoch a 2 publikácie v SCI karentovaných časopisoch, ďalej sú zadané 3 témy
dizertačných prác a 1 téma diplomovej práce.
Najvýznamnejšie výstupy 2010: vyzvané prednášky na Univerzite Kjotó a Okajama, Japonsko:
M. Putiš, P. Siman, M. Radvanec: Gondwana origin and pre-Alpine evolution of the WestCarpathian basement dated by U-Pb SHRIMP method on zircon.
M. Putiš, P. Siman, M. Radvanec: Progradation of the Alpidic Central Western Carpathians
orogenic wedge related to two subductions: constrained by 40Ar-39Ar ages of white mica from
the shear zones.
24.) Zhodnotenie a simulácie ekologickej stability spoločenstiev Tétydného oceánu počas jury
(Evaluating and modeling ecological stability and turnover of Jurassic communities)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Adam Tomašových
1.6.2008 / 31.12.2010
0248-07
áno
Geologický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
APVV: 20713 €
Dosiahnuté výsledky:
Pri podmienkach redukovanej sedimentácie alebo nízkej rýchlosti degradácie, kvantitatívne
počítačové modely ktoré simulujú dynamiku spoločenstiev morských organizmov poskytujú
užitočné odhady účinkov časového spriemerovania a selektívneho zachovania na diverzitu fosílnych
spoločenstiev. Naše simulácie ktoré sú pokračovaním dvoch prác publikovaných v roku 2009
naznačujú, že diverzita na regionálnych mierkach je podstatne menej postihnutá zmenami v
spriemerovaní než diverzita na lokálnych mierkach [1] a vysoká stabilita spoločenstiev pozorovaná
vo fosílnom zázname nemusí nutne zodpovedať stabilite ktorá je indukovaná biologickými
mechanizmami, ale môže byť aj čiastočne spôsobená časovým spriemerovaním [2].
TOMAŠOVÝCH A., and Kidwell S.M. 2010. Predicting the effects of increasing temporal scale on
species composition, diversity, and rank-abundance distributions. Paleobiology 36:672-695. (IF
– 2.98)
TOMAŠOVÝCH A., and Kidwell S.M. 2010. The effects of temporal resolution on species
turnover and on testing metacommunity models. American Naturalist 175:587-606. (IF – 4.79)
64
Správa o činnosti organizácie SAV
Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
25.) Vybudovanie Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach (Centers of
education of Slovak Academy of Sciences in Banská Bystrica and Smolenice)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Radovan Kyška-Pipík
1.6.2010 / 31.5.2012
ITMS 26250120034
áno
Geologický ústav SAV
2 - Slovensko: 2
Dosiahnuté výsledky:
Vytvorenie realizačného stavebného projektu; realizácia verejných obstarávaní na dodávku
informačných a propagačných materiálov a veľkoplošných reklamných tabúľ, poistenie hmotného
majetku a vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku informačno-komunikačných technológií.
Programy: Centrá excelentnosti SAV
26.) Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme (Centre of excelence for
integrated research of the Earth's geosphere)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Soták
1.9.2010 / 30.8.2014
ITMS 26220120064
áno
Geologický ústav SAV
3 - Slovensko: 3
Dosiahnuté výsledky:
Za štyri mesiace riešenia boli konštituované riešiteľské tímy a administratívno-riadiace orgány
Centra, boli obsadené manežérske pozície na zabezpečenie verejného obstarávania, monitoringu a
finančného fungovania projektu, bol vypracovaný plán VO a spracovávané súťažné podklady s
technickou špecifikáciou a parametrami prístrojov, uskutočnili sa prvé zverejnenia výziev a
výberových konaní VO. Vo vedeckej časti projektu sa pracovalo na analýze paleoklimatických
záznamov v súvrstviach Západných Karpát, na štúdiu teplotno-tlakových podmienok v
geodynamickom vývoji Západných Karpát, na monitoringu environmentálnych záťaží banských
regiónov, na štúdiu biogeochemických procesoch v horninovom prostredí a na bioklimatologických
výskumoch.
65
Správa o činnosti organizácie SAV
Programy: Iné projekty
27.) Mapy paleovulkanickej rekonštrukcie ryolitových vulkanitov Slovenska a analýza
magmatických a hydrotermálnych procesov (Maps of paleovolcanic reconstruction of rhyolite
volcanites in Slovakia and analysis of magmatic and hydrothermal processes)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jaroslav Lexa
1.9.2006 / 30.11.2011
nie
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
0
ŠGÚDŠ: 16091 €
Dosiahnuté výsledky:
V rámci projektu koordinovaného ŠGÚDŠ sme vyhotovili litofaciálnu mapu ryolitových
vulkanitov jastrabskej formácie. Detailne sme analyzovali jednotlivé litofácie a vulkanické formy
vrátane ich paleovulkanickej interpretácie a na tomto základe sme realizovali paleovulkanickú
rekonštrukciu formácie. Na základe K/Ar datovania sme rekonštruovali časový vývoj formácie a
vzťah k hydrotermálnym procesom. S využitím originálnych a archívnych dát sme zostavili mapy
premien ryolitových hornín v území južne od Kremnice. Objasnili sme vznik limnosilicitov v
súvislosti s vývojom hydrotermálneho systému. Na základe analýzy premien, štúdia fluidných
inklúzií a izotopových analýz H a O sme vytvorili model kremnického hydrotermálneho systému a
jeho laterálneho odtoku do priestoru ryolitových vulkanitov. Objasnili sme tak genézu premien, ich
variabilitu a súvislosť so vznikom ložísk nerudných surovín, čo nám umožnilo vyjadriť sa k ich
prognóznym zdrojom.
LEXA, Jaroslav - SEGHEDI, I. - NÉMETH, K. - SZAKACS, A. - KONEČNÝ, Vlastimil PÉCSKAY, Zoltán - FÜLÖP, Alexandrina - KOVACS, Marinel. Neogene-Quaternary Volcanic
forms in the Carpathian-Pannonian Region: a review. In Central European Journal of
Geosciences, 2010, vol. 2, no. 3, p. 207-270. (2010 - SCOPUS). ISSN 2081-9900.
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav. Classic localities in Central Slovakia Volcanic Field: Gold,
silver and base metal mineralizations and mining history at Banská Štiavnica and Kremnica.
IMA2010 Field Trip Guide SK3. In Acta Mineralogica-Petrographica: Field Guide Series, 2010,
vol. 29, p. 1-19. ISSN 2061-9766.
GREGOR, Miloš - KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - FALLICK, Anthony E. New mineralogical
data and genesis of limnosilicites from the Kremnica graben, Central Slovakia. In Acta
Mineralogica-Petrographica : Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 426. (2010 - GeoRef). ISSN 15894835.
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - FALLICK, Anthony E. - BIROŇ, Adrián - GREGOR, Miloš UHLÍK, Peter - KRAUS, Ivan. Tracing low sulfidation systems from their roots down to
foothills-example from the Kremnica ore and industrial minerals fields (Slovakia). In Acta
Mineralogica-Petrographica : Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 289. (2010 - GeoRef). ISSN 15894835.
LEXA, Jaroslav - MOLNÁR, F. - SZAKACS, A. Magmatic control of volcanic hosted
mineralization in the Carpatho-Pannonian region. In Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract
Series, 2010, vol. 6, p. 286. (2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
PÉCSKAY, Zoltán - LEXA, Jaroslav. Radiometric Dating of Rhyolites by Conventional K/Ar
Method: Methodology. In Geologica Balcanica, 2010, vol. 39, no. 1-2, p. 301-302. ISSN 03240894.
66
Správa o činnosti organizácie SAV
PÉCSKAY, Zoltán - LEXA, Jaroslav - MOLNÁR, F. Relationships of rhyolite magmatism and
epithermal systems in the Central Slovakia and Tokaj Mts. regions of the Western Carpathians:
K/Ar dating of volcanic and hydrothermal processes. In Acta Mineralogica-Petrographica :
Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 297. (2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
LEXA, Jaroslav - BIROŇ, Adrián - GREGOR, Miloš - KODĚRA, Peter - KYŠKA-PIPÍK,
Radovan. Silicity limnických panvičiek jastrabskej formácie južne od Kremnice. In Spoločný
geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti : Zborník abstraktov a exkurzný
sprievodca. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2009, s. 118-119. ISBN 978-80-89343-24-9.
Programy: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
28.) Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov,
termitov a modliviek (Evolutionary patterns and global environmental changes as indicated by
cockroaches, mantids and termites)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Vršanský
1.1.2006 / 31.1.2013
áno
Geologický ústav SAV
20 - Rakúsko: 1, Česko: 2, Nemecko: 2, Španielsko: 1, Francúzsko:
2, Veľká Británia: 2, Čína: 1, Libanon: 1, Mexiko: 2, Rusko: 4, USA:
2
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €
Dosiahnuté výsledky:
Najdôležitejším publikovaným výsledkom projektu v roku 2010 bol opis nového radu hmyzu
zastupujúceho parazitov lietajúcich jašterov. Keďže nálezy sú dobre datované a sú pozostatkom
vôbec najstarších známych ektoparazitov na Zemi, súčasťou článku je aj podrobná analýza
parazitizmu a porovnanie so súčasnými ekosystémami. Boli to práve parazity, ktoré nabúrali
lineárnu logiku druhohorných ekosystémov a vniesli do prírody dnešný poriadok (čiže chaos).
Spoluautormi sú dvaja autori už niekoľkokrát publikujúci v Science.
Zaujímavý bol nález švába presne z vulkanického prachu pochádzajúceho z hranice perm/trias,
čiže z času najväčšej katastrofy zemskej histórie. Nález je zaujímavý prítomnosťou prechodných
znakov viacerých čeľadí a predstavuje tak podivuhodný prechodný článok.
Analýza vzniku spoločenského života a analógie medzi hmyzom, krtkopotkanmi a ľuďmi sú
súčasťou rozsiahleho článku o novom, najstaršom spoločenskom organizme planéty, švábovi z
nesmierne vzácneho jantáru Archingeay – teda z čias dinosaurov.
Veľký progres je ale zaznamenaný v trinástich článkoch ktoré sú buď už prijaté do
karentovaných článkov, alebo sú v konečnom štádiu prípravy a v piatich publikovaných
popularizačných článkoch v Quarku a v Přírodě.
67
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
VOZÁR, Jozef - EBNER, F. - VOZÁROVÁ, Anna - HAAS, János - KOVÁCS,
Sándor - SUDAR, Milan - BIELIK, Miroslav - PÉRÓ, Csaba. Variscan and Alpine
terranes of the Circum-Pannonian Region. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academy of
Sciences, Geological Institute, 2010. 233 p. ISBN 978-80-970578-5-5.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ANDRÁŠ, Peter - LICHÝ, Adam - KRIŽÁNI, Ivan - RUSKOVÁ, Jana. Heavy
metals and their impact on environment at the dump-field Ľubietová-Podlipa
(Slovakia). In Advanced Technologies. - Rijeka : INTECH, 2009, p. 163-185. ISBN
978-953-307-009-4.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
ADCA04
ADCA05
ADCA06
ADCA07
ANDRÁŠ, Peter - CHOVAN, Martin - DIRNER, Vojtech - KRÁĽ, Ján BACHLINSKI, Robert. Pb-isotope study in Sb-mineralization from Western
Carpathians (Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences,
2010, vol. 5, no. 2, p. 71-80. (0.606 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
1842-4090.
BRIESTENSKÝ, Miloš - KOŠŤÁK, Blahoslav - STEMBERK, Josef - PETRO,
Ľubomír - VOZÁR, Jozef - FOJTÍKOVÁ, Lucia. Active tectonic fault
microdisplacement analyses: a comparison of results from surface and underground
monitoring. In Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2010, vol. 7, no. 4, p. 387-397.
(0.275 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1214-9705.
FRIMMEL, Hartwig E. - ZEH, Armin - LEHRMANN, B. - HALLBAUER, Dieter
Klaus - FRANK, Wolfgang. Geochemical and geochronological constraints on the
nature of the Immediate Basement next to the Mesoarchaean Auriferous
Witwatersrand Basin, South Africa. In Journal of Petrology, 2009, vol. 50, no. 12, p.
2187-2220. (4.289 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0022-3530.
HRUBCOVÁ, P. - ŚRODA, Piotr - GRAD, Marek - GEISSLER, W. H. GUTERCH, Alexander - VOZÁR, Jozef - HEGEDÜS, Endre - SUDETES 2003
WORKING GROUP. From the Variscan to the Alpine Orogeny: crustal structure of
the Bohemian Massif and the Western Carpathians in the light of the SUDETES
2003 seismic data. In Geophysical Journal International, 2010, vol. 183, no. 2, p.
611-633. (2.435 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0956-540X.
HURAI, Vratislav - PAQUETTE, Jean-Louis - HURAIOVÁ, Monika - KONEČNÝ,
Patrik. U-Th-Pb geochronology of zircon and monazite from syenite and pincinite
xenoliths in Pliocene alkali basalts of the intra-Carpathian back-arc basin. In Journal
of Volcanology and Geothermal Research, 2010, vol. 198, no. 3-4, p. 275-287.
(1.921 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0377-0273.
HURAI, Vratislav. Fluid inclusion geobarometry: Pressure corrections for
immiscible H2O-CH4 and H2O-CO2 fluids. In Chemical Geology, 2010, vol. 278,
no. 3-4, p. 201-211. (3.407 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0009-2541.
HURAI, Vratislav - JANÁK, Marian - THOMAS, Rainer. Fluid-assisted
retrogression of garnet and P-T history of metapelites from HP/UHP metamorphic
terrane (Pohorje Mountains, Eastern Alps). In Contributions to Mineralogy and
Petrology, 2010, vol. 160, no. 2, p. 203-218. (3.497 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0010-7999.
68
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA08
ADCA09
ADCA10
ADCA11
ADCA12
ADCA13
ADCA14
ADCA15
ADCA16
ADCA17
ADCA18
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - FALLICK, Anthony E. Formation of the
Vysoká-Zlatno Cu-Au skarn-porphyry deposit, Slovakia. In Mineralium Deposita,
2010, vol. 45, no. 8, p. 817-843. (1.520 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
0026-4598.
MAJZLAN, Juraj - CHOVAN, Martin - ANDRÁŠ, Peter - NEWVILLE, Matthew WIEDENBECK, Michael. The nanoparticulate nature of invisible gold in
arsenopyrite from Pezinok (Slovakia). In Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 2010, vol. 187, no. 1, p. 1-9. (0.483 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0077-7757.
MICHALÍK, Jozef - BIROŇ, Adrián - LINTNEROVÁ, Otília - GÖTZ, Annette RUCKWIED, Katrin. Climate change at the Triassic/Jurassic boundary in the
northwestern Tethyan realm, inferred from sections in the Tatra Mountains
(Slovakia). In Acta Geologica Polonica, 2010, vol. 60, no. 4, p. 535-548. (0.540 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0001-5709.
MICHALÍK, Jozef - ŠIMO, Vladimír. A new spreite trace fossil from Lower
Cretaceous limestone (Western Carpathians, Slovakia). In Earth and Environmental
Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 2010, vol. 100, no. 4, p.
417-427. (0.829 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1755-6910.
SMRČOK, Ľubomír - PETRÍK, Igor - LANGER, V. - FILINCHUK, Y. - BERAN,
P. X-ray, synchrotron and neutron diffraction analysis of Roman cavalry parade
helmet fragment. In Crystal Research and Technology, 2010, vol. 45, no. 10, p.
1025-1031. (0.896 - IF2009).
STAREK, Dušan - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - HAGAROVÁ, I. Meiofauna, trace
metals, TOC, sedimentology, and oxygen availability in the Late Miocene sublittoral
deposits of Lake Pannon. In Facies, 2010, vol. 56, no. 3, p. 369-384. (1.457 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0172-9179.
TOMAŠOVÝCH, Adam - KIDWELL, Susan M. Predicting the effects of increasing
temporal scale on species composition, diversity, and rank-abundance distributions.
In Paleobiology, 2010, vol. 36. no. 4, p. 672-695. (2.985 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0094-8373.
TOMAŠOVÝCH, Adam - KIDWELL, Susan M. The effects of temporal resolution
on species turnover and on testing metacommunity models. In American Naturalist,
2010, vol. 175, no. 5, p. 587-606. (4.796 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
0003-0147.
USTASZEWSKI, Kamil - KOUNOV, Alexandre - SCHMID, Stefan M. SCHALTEGGER, Urs - KRENN, Erwin - FRANK, Wolfgang - FÜGENSCHUH,
Bernhard. Evolution of the Adria-Europe plate boundary in the northern Dinarides:
From continent-continent collision to back-arc extension. In Tectonics, 2010, vol. 29,
no. 6, art. no. TC6017. (3.287 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 02787407.
VRŠANSKÝ, Peter. Cockroach as the Earliest Eusocial Animal. In Acta Geologica
Sinica - English Edition, 2010, vol. 84, no. 4, p. 793-808. (1.172 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 1755-6724.
VRŠANSKÝ, Peter. A new genus and species of cockroach (Blattida:
Phyloblattidae) from the Permian/Triassic boundary beds of Tunguska Basin in
eastern Siberia, Russia. In ZOOTAXA, 2010, vol. 2353, p. 55-61. (0.891 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 1175-5334.
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
BÓNOVÁ, Katarína - BROSKA, Igor - PETRÍK, Igor. Biotite from Čierna hora
Mountains granitoids (Western Carpathians, Slovakia) and estimation of water
contents in granitoid melts. In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 1, p. 3-17.
69
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA02
ADDA03
ADDA04
ADDA05
ADDA06
ADDA07
(0.963 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
DANIŠÍK, Martin - KOHÚT, Milan - BROSKA, Igor - FRISCH, Wolfgang.
Thermal evolution of the Malá Fatra Mountains (Central Western Carpathians):
insights from zircon and apatite fission track thermochronology. In Geologica
Carpathica, 2010, vol. 61, no. 1, p. 19-27. (0.963 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 1335-0552.
GRABOWSKI, Jacek - MICHALÍK, Jozef - PSZCZÓŁKOWSKI, Andrzej LINTNEROVÁ, Otília. Magneto-, and isotope stratigraphy around the
Jurassic/Cretaceous boundary in the Vysoká Unit (Malé Karpaty Mountains,
Slovakia): correlations and tectonic implications. In Geologica Carpathica, 2010, vol.
61, no. 4, p. 309-326. (0.963 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
KIRST, Frederik - SANDMANN, Sascha - NAGEL, Thorsten - FROITZHEIM,
Nikolaus - JANÁK, Marian. Tectonic evolution of the southeastern part of the
Pohorje Mountains (Eastern Alps, Slovenija). In Geologica Carpathica, 2010, vol.
61, no. 6, p. 451-461. (0.963 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
KUBEŠ, Peter - BEZÁK, Vladimír - KUCHARIČ, Ľudovít - FILO, Miroslav VOZÁR, Jozef - KONEČNÝ, Vlastimil - KOHÚT, Milan - GLUCH, A. Magnetic
field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust.
In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 5, p. 437-447. (0.963 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 1335-0552.
PIŠÚT, Peter - BŘÍZOVÁ, Eva - ČEJKA, Tomáš - KYŠKA-PIPÍK, Radovan.
Paleofloristic and paleofaunistic analysis of Dudváh River oxbow and implication for
Late Holocene paleoenvironmental development of the Žitný ostrov Island (SW
Slovakia). In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 6, p. 513-533. (0.963 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
SOTÁK, Ján. Paleoenvironmental changes across the Eocene-Oligocene boundary:
insight from the Central-Carpathian Paleogene Basin. In Geologica Carpathica, 2010,
vol. 61, no. 5, p. 393-418. (0.963 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 13350552.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ADEB04
ADEB05
ANDRÁŠ, Peter - LICHÝ, Adam - RUSKOVÁ, Jana - MATÚŠKOVÁ, Lenka.
Heavy metal contamination of the landscape at the Ľubietová deposit (Slovakia). In
International Journal of Environmental Science and Engineering, 2010, vol. 2, no. 2,
p. 67-70. ISSN 2070-3775.
HURAI, Vratislav - CHOVAN, Martin - HURAIOVÁ, Monika - KODĚRA, Peter KONEČNÝ, Patrik - LEXA, Ondrej. Slovak Ore Mountains: Origin of hydrothermal
mineralization and environmental impacts of mining : IMA2010 Field Trip Guide
SK2. In Acta Mineralogica-Petrographica : Field Guide Series, 2010, vol. 28, p. 136. ISSN 2061-9766.
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav. Classic localities in Central Slovakia Volcanic
Field: Gold, silver and base metal mineralizations and mining history at Banská
Štiavnica and Kremnica : IMA2010 Field Trip Guide SK3. In Acta MineralogicaPetrographica : Field Guide Series, 2010, vol. 29, p. 1-19. ISSN 2061-9766.
KUBIŠ, Michal - BROSKA, Igor. The granite system near Betliar village (Gemeric
Superunit, Western Carpathians): evolution of a composite silicic reservoir. In
Journal of Geosciences, 2010, vol. 55, no. 2, p. 131-148. (2010 - SCOPUS). ISSN
1802-6222.
LEXA, Jaroslav - SEGHEDI, I. - NÉMETH, K. - SZAKACS, A. - KONEČNÝ,
Vlastimil - PÉCSKAY, Zoltán - FÜLÖP, Alexandrina - KOVACS, Marinel.
Neogene-Quaternary Volcanic forms in the Carpathian-Pannonian Region: a review.
In Central European Journal of Geosciences, 2010, vol. 2, no. 3, p. 207-270. (2010 70
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB06
ADEB07
ADEB08
ADEB09
ADEB10
SCOPUS). ISSN 2081-9900.
MELNIKOV, Vladimir - JELEŇ, Stanislav - BONDARENKO, Sergey BÁLINTOVÁ, Timea - OZDÍN, Daniel - GRINCHENKO, Alexander. Comparative
study of Bi-Te-Se-S mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian region
of Ukraine. Part 2. Crystal chemistry and genesis of layered Bi-tellurides. In
Mineralogičnij žurnal, 2010, tom 32, no. 1, p. 38-44. (2010 - GeoRef). ISSN 02043548.
MELNIKOV, Vladimir - JELEŇ, Stanislav - BONDARENKO, Sergey BÁLINTOVÁ, Timea - OZDÍN, Daniel - GRINCHENKO, Alexander. Comparative
study of Bi-Te-Se-S mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian region
of Ukraine. Part 1. Localities, geological situation and mineral associations. In
Mineralogičnij žurnal, 2009, tom 31, no. 4, p. 38-48. (2009 - GeoRef). ISSN 02043548.
MOLNÁR, F. - NAGYMAROSY, András - JELEŇ, Stanislav - BAČO, Pavel.
Minerals and wines: Tokaj Mts., Hungary and Slanské vrchy Mts., Slovakia :
IMA2010 Field Trip Guide HUSK1. In Acta Mineralogica-Petrographica : Field
Guide Series, 2010, vol. 15, p. 1-40. ISSN 2061-9766.
SAMEŠOVÁ, Dagmar - NAGYOVÁ, Iveta - MELICHOVÁ, Zuzana - ANDRÁŠ,
Peter - HYBSKÁ, Helena. Výskyt ťažkých kovov vo vodách v starej banskej lokalite
Ľubietová. In Studia Oecologica, 2009, roč. 3, č. 2, s. 84-88. ISSN 1802-212X.
UHER, Pavel - BROSKA, Igor - JANÁK, Marian. Rock-forming and accessory
minerals as tracers of magmatic and metamorphic evolution of the Western
Carpathians, Slovakia : IMA2010 Field Trip Guide SK1. In Acta MineralogicaPetrographica : Field Guide Series, 2010, vol. 27, p. 1-36. ISSN 2061-9766.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ANDRÁŠ, Peter - DIRNER, Vojtech - LADOMERSKÝ, Juraj - HORŇÁKOVÁ,
Andrea. Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová. In
Mineralia Slovaca, 2010, vol. 42, no. 3, p. 279-286. (2010 - GeoRef). ISSN 03692086.
ANDRÁŠ, Peter - LICHÝ, Adam - KRIŽÁNI, Ivan - RUSKOVÁ, Jana. Haldové
pole Ľubietová-Podlipa ako zdroj environmentálneho rizika a možnosti využitia
ílovej frakcie ako prírodného sorbentu ťažkých kovov. In Mineralia Slovaca, 2009,
roč. 41, č. 3, s. 201-212. (2009 - GeoRef). ISSN 0369-2086.
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - BIROŇ, Adrián - ŽITŇAN, Juraj. Gold
mineralization and associated alteration zones of the Biely vrch Au-porphyry deposit,
Slovakia. In Mineralia Slovaca, 2010, vol. 42, no. 1, p. 33-56. (2010 - GeoRef).
ISSN 0369-2086.
LEDVÁK, Peter. First record of Traumatocrinus stem in the Triassic basinal deposits
of the Western Carpathians, Slovakia. In Mineralia Slovaca, 2010, vol. 42, no. 2, p.
189-192. (2010 - GeoRef). ISSN 0369-2086.
LICHÝ, Adam - ANDRÁŠ, Peter - RUSKOVÁ, Jana - MÉSZÁROSOVÁ, Zuzana LALINSKÁ, Bronislava. Charakteristika kvality podzemných a povrchových vôd v
banskom regióne obce Ľubietová. In Podzemná voda, 2010, roč. XVI, č. 1, s. 20-32.
ISSN 1335-1052.
LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - ANDRÁŠ, Peter. Hydrotermálna žilná
Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé Karpaty):
minerály a evolúcia fluíd. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 4, p. 477-492.
(2009 - GeoRef). ISSN 0369-2086.
PETRÁŠOVÁ, Martina - KYŠKA-PIPÍK, Radovan. Druhové zloženie lastúrničiek
(Ostracoda, Crustacea) v rybníku Mútne a v mŕtvom ramene Hrona v Banskej
Bystrici. In Folia Faunistica Slovaca, 2010, vol. 15, no. 18, p. 147-160.
71
Správa o činnosti organizácie SAV
SEMAN, Milan - GAÁL, Ľ. - SEDLÁČEK, Ivo - LAICHMANOVÁ, Monika JELEŇ, Stanislav. Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň. In Slovenský
kras : Acta Carsologica Slovaca, 2009, roč. 47, č. 1, s. 101-113. ISSN 0560-3137.
ADFB09
STAREK, Dušan - AUBRECHT, Roman - SLIVA, Ľubomír - JÓZSA, Štefan.
Sedimentary analysis of the Cretaceous flysch sequences at the Zemianska Dedina
locality (Nižná Unit, Pieniny Klippen Belt, northern Slovakia). In Mineralia Slovaca,
2010, vol. 42, no. 2, p. 179-188. (2010 - GeoRef). ISSN 0369-2086.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
ANDRÁŠ, Peter - RUSKOVÁ, Jana - HOMZOVÁ, B. Vývoj archaickej atmosféry
Zeme. In Acta Universitatit Matthiae Belii : séria Environmentálne manažérstvo. 11.
Editor M. Švecová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných
vied, 2009, s. 17-34. ISBN 978-80-8083-967-3.
AED02
ANDRÁŠ, Peter - KRIŽÁNI, Ivan. Staré banské záťaže - problém i výzva. In Acta
Universitatit Matthiae Belii : séria Environmentálne manažérstvo. 11. Editor M.
Švecová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2009,
s. 5-16. ISBN 978-80-8083-967-3.
AED03
ANDRÁŠ, Peter - KRIŽÁNI, Ivan - JELEŇ, Stanislav. Cementačný proces v
Ľubietovej. In Acta Universitatis Matthiae Belii : séria Chémia. 12. Editor Juraj
Tölgyessy. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied,
2010, s. 57-61. ISBN 978-80-557-0069-4.
AED04
ANDRÁŠ, Peter - JELEŇ, Stanislav - KRIŽÁNI, Ivan. Geochemická stabilita
technogénnych sedimentov na haldových poliach v Ľubietovej. In Acta Universitatis
Matthiae Belii : séria Chémia. 12. Editor Juraj Tölgyessy. - Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2010, s. 45-56. ISBN 978-80-5570069-4.
AED05
BROSKA, Igor - KONEČNÝ, Patrik - MAJKA, Jarosław - PETRÍK, Igor. Monazite
dating of granitic and metamorphic rocks from the Tribeč-Zobor crystalline block. In
Dating 2010 : Dating of minerals and rocks, metamorphic, magmatic and
metallogenetic processes, as well as tectonic events. Editor Milan Kohút. - Bratislava
: ŠGÚDŠ, 2010, p. 7-8. ISBN 978-80-89343-30-0.
AED06
JELEŇ, Stanislav - KRIŽÁNI, Ivan - ANDRÁŠ, Peter. Možnosti didaktického
využitia zložiek baníckej krajiny. In Acta Universitatis Matthiae Belii : séria Chémia.
12. Editor Juraj Tölgyessy. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta
prírodných vied, 2010, s. 87-90. ISBN 978-80-557-0069-4.
AED07
KOHÚT, Milan - UHER, Pavel - PUTIŠ, Marián - BROSKA, Igor - SIMAN, Pavol RODIONOV, N. - SERGEEV, Sergey. Are there any differences in age of the two
principal Hercynian (I- & S-)granite types from the Western Carpathians? - A
SHRIMP approach. In Dating 2010 : Dating of minerals and rocks, metamorphic,
magmatic and metallogenetic processes, as well as tectonic events. Editor Milan
Kohút. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2010, p. 17-18. ISBN 978-80-89343-30-0.
AED08
KRIŽÁNI, Ivan - ANDRÁŠ, Peter - GENDER, P. Modelovanie perkolácie
rôznozrnných technogénnych sedimentov v Banskej Štiavnici. In Acta Universitatis
Matthiae Belii : séria Chémia. 12. Editor Juraj Tölgyessy. - Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2010, s. 62-72. ISBN 978-80-5570069-4.
AED09
LEXA, Jaroslav - PÉCSKAY, Zoltán. Radiometric dating of rhyolites by
conventional K/Ar method: methodical aspects. In Dating 2010 : Dating of minerals
and rocks, metamorphic, magmatic and metallogenetic processes, as well as tectonic
events. Editor Milan Kohút. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2010, p. 21-22. ISBN 978-8089343-30-0.
AED10
PUTIŠ, Marián - IVAN, Peter - SPIŠIAK, Ján - KOHÚT, Milan - SIMAN, Pavol ADFB08
72
Správa o činnosti organizácie SAV
RADVANEC, Martin - SERGEEV, Sergey - LARIONOV, Alexander. Zircon
(SHRIMP) dating from basic meta-igneous rocks of the West-Carpathian basement,
Slovakia: indicators of Early Paleozoic extension and shortening events. In Dating
2010 : Dating of minerals and rocks, metamorphic, magmatic and metallogenetic
processes, as well as tectonic events. Editor Milan Kohút. - Bratislava : ŠGÚDŠ,
2010, p. 29-30. ISBN 978-80-89343-30-0.
AED11
PUTIŠ, Marián - SIMAN, Pavol - PLAŠIENKA, Dušan - FRANK, Wolfgang SULÁK, Marián - BIROŇ, Adrián. 40Ar/39Ar ages of white micas from the Central
Western Carpathians Alpine shear zones. In Dating 2010 : Dating of minerals and
rocks, metamorphic, magmatic and metallogenetic processes, as well as tectonic
events. Editor Milan Kohút. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2010, p. 27-28. ISBN 978-8089343-30-0.
AED12
RUSKOVÁ, Jana - ANDRÁŠ, Peter - HLAVÁČIK, R. - LICHÝ, Adam. Toxicita
arzénu a antimónu v okolí ložiska Ľubietová. In Acta Universitatit Matthiae Belii :
séria Environmentálne manažérstvo. 11. Editor M. Švecová. - Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2009, s. 63-72. ISBN 978-80-8083967-3.
AED13
SIMAN, Pavol - PUTIŠ, Marián - KOHÚT, Milan - ONDREJKA, Martin - UHER,
Pavel - SERGEEV, Sergey - PADERIN, Ilja. The Central Western Carpathians
Orthogneisses in the view of the SHRIMP/CHIME Dating. In Dating 2010 : Dating
of minerals and rocks, metamorphic, magmatic and metallogenetic processes, as well
as tectonic events. Editor Milan Kohút. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2010, p. 37-38. ISBN
978-80-89343-30-0.
AED14
SIMAN, Pavol. The deformation and rejuvenation of the Earth crust - the geologist
eyeview on the bizzare decor stone: Black Bird Gold. In Dating 2010 : Dating of
minerals and rocks, metamorphic, magmatic and metallogenetic processes, as well as
tectonic events. Editor Milan Kohút. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2010, p. 35-36. ISBN
978-80-89343-30-0.
AED15
VOZÁROVÁ, Anna - LEPEKHINA, E. - VOZÁR, Jozef - RODIONOV, N. In situ
U-Pb (SHRIMP) zircon age dating from the Permian volcanites of the Northern
Veporicum. In Dating 2010 : Dating of minerals and rocks, metamorphic, magmatic
and metallogenetic processes, as well as tectonic events. Editor Milan Kohút. Bratislava : ŠGÚDŠ, 2010, p. 49-50. ISBN 978-80-89343-30-0.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEE01
JELEŇ, Stanislav - MIKUŠ, Tomáš - PRŠEK, Jaroslav. Sulphosalts of
cuprobismutite homologous series from Banská Hodruša and Čierna Lehota
(Western Carpathians, Slovakia). In Mineralogical Review. - Ivan Franko National
University of Lviv, 2009, no. 59, iss. 2, p. 64-76.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
VRŠANSKÝ, Peter - REN, Dong - SHIH, Chungkun. Nakridletia ord. n. - enigmatic
insect parasites support sociality and endothermy of pterosaurs. In Amba projekty. Bratislava, 2010, vol. 8, no. 1, p. 1-16. ISBN 978-80-970488-6-0.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
ANDRÁŠ, Peter - RUSKO, Miroslav - RUSKOVÁ, Jana - LICHÝ, Adam. Arzén a
antimón ako environmentálne riziko v oblasti Cu-Ag ložiska Ľubietová. In
Průmyslová ekologie : sborník konference. Editor Vladimír Kočí, Jana Havlová,
Olga Halousková. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 2010, s. 151161. ISBN 978-80-86832-50-0.
73
Správa o činnosti organizácie SAV
AFC02
BARNA, Peter - STAREK, Dušan - KYŠKA-PIPÍK, Radovan. Middle Pannonian
Sublittoral Ostracod Fauna from the Locality Sopron (Hungary). In Geologické
výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 2010, roč. XVII, č. 1, s. 8-9.
AFC03
KYŠKA-PIPÍK, Radovan - SCHLÖGL, Ján - COLIN, Jean-Paul. Purbeckian limnic
Ostracoda reworked in the Early Miocene marine deposits of the Vienna Basin,
Slovakia. In Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 2010, roč. XVII, č. 1, s.
124-125. ISSN 1212-6209.
AFC04
MATÚŠKOVÁ, Lenka - RUSKO, Miroslav - TURISOVÁ, Ingrid - RUSKOVÁ,
Jana - ANDRÁŠ, Peter. Zaťaženie rastlistva ťažkými kovmi na lokalite ĽubietováPodlipa. In Průmyslová ekologie : sborník konference. Editor Vladimír Kočí, Jana
Havlová, Olga Halousková. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 2010,
s. 172-177. ISBN 978-80-86832-50-0.
AFC05
RUSKOVÁ, Jana - MATÚŠKOVÁ, Lenka - RUSKO, Miroslav - ANDRÁŠ, Peter.
Ťažké kovy v zóne zvetrávania na ložisku Pezinok. In Průmyslová ekologie : sborník
konference. Editor Vladimír Kočí, Jana Havlová, Olga Halousková. - Chrudim :
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 2010, s. 162-171. ISBN 978-80-86832-50-0.
AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v
SR
AFDA01
ANDRÁŠ, Peter - RUSKOVÁ, Jana - LADOMERSKÝ, Juraj - LICHÝ, Adam KRIŽÁNI, Ivan. Prírodné sorbenty ťažkých kovov na lokalite Ľubietová. In Zem v
pasci? : Analýza zložiek životného prostredia. III. medzinárodná vedecká
konferencia. Editor T. Bubeníková. - Zvolen : Technická univerzita Zvolen, 2010, s.
1-10. ISBN 978-80-228-2094-3.
AFDA02
KRIŽÁNI, Ivan - RUSKOVÁ, Jana - ANDRÁŠ, Peter. Percolation modeling of the
dump sediments in the Banská Štiavnica region (Slovakia). In Zem v pasci? :
Analýza zložiek životného prostredia. III. medzinárodná vedecká konferencia. Editor
T. Bubeníková. - Zvolen : Technická univerzita Zvolen, 2010, s. 117-132. ISBN
978-80-228-2094-3.
AFDB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFDB01
AFDB02
AFDB03
AFDB04
AFDB05
ANDRÁŠ, Peter - KRNÁČ, Jozef. Rádioaktivita hornín v okolí Pezinka ako
kritérium možnosti ich využitia v stavebníctve. In Geochémia 2010 : Zborník
vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič,
Ondrej Ďurža. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010, s. 13-16.
ISBN 978-80-89343-40-9.
ANDRÁŠ, Peter - LICHÝ, Adam. Riziko toxicity As a Sb v oblasti Ľubietovej. In
Geochémia 2010 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Igor
Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava : Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, 2010, s. 9-12. ISBN 978-80-89343-40-9.
BROSKA, Igor - KUBIŠ, Michal. Kompozitné granitové systémy v SpišskoGemerskom Rudohorí. In Geochémia 2010 : Zborník vedeckých príspevkov z
konferencie. Editor Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010, s. 35-36. ISBN 978-80-89343-40-9.
SPIŠIAK, Ján - SIMAN, Pavol. Páskované amfibolické horniny z oblasti Jasenia geochémia a geochronológia. In Geochémia 2010 : Zborník vedeckých príspevkov z
konferencie. Editor Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010, s. 121-123. ISBN 978-80-89343-40-9.
VĎAČNÝ, Marek - VOZÁR, Jozef. Interpretácia proveniencie sedimentov
malužinského súvrstvia na základe ich geochemického zloženia. In Geochémia 2010
: Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Igor Slaninka, Ľubomír
Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010,
74
Správa o činnosti organizácie SAV
s. 139-141. ISBN 978-80-89343-40-9.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
AFG02
AFG03
AFG04
AFG05
AFG06
AFG07
AFG08
AFG09
AFG10
AFG11
BALEN, Dražen - BROSKA, Igor - PETRINEC, Z. Tracing evolution of
peraluminous granitoids through contrasting tourmaline types. In Acta MineralogicaPetrographica : Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 451. (2010 - GeoRef). ISSN 15894835.
BROSKA, Igor - ONDREJKA, Martin - BÓNOVÁ, Katarína - PETRÍK, Igor KONEČNÝ, Patrik. Iron oxide minerals in Western Carpathian granitoids in relation
to the assimilation processes and granite mapping. In Acta MineralogicaPetrographica : Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 453. (2010 - GeoRef). ISSN 15894835.
CSÁSZÁR, Géza - WAGREICH, Michael - MICHALÍK, Jozef. Introduction to the
WG project on correlation of Mesozoic lithostratigraphic units of the CBGA area. In
Geologica Balcanica : Abstracts Volume, 2010, vol. 39, no. 1-2, p. 82. ISSN 03240894.
DE HOOG, Cees-Jan - JANÁK, Marian - VRABEC, Mirijam - HATTORI, K. H.
Ultramafic cumulates of oceanic mantle affinity in a continental subduction zone:
UHP garnet peridotites from Pohorje (Eastern Alps, Slovenia). In Acta MineralogicaPetrographica : Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 208. (2010 - GeoRef). ISSN 15894835.
FORDINÁL, Klement - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - HYŽNÝ, Matúš - JONIAK,
Peter - KOVÁČOVÁ, Marianna - DOLÁKOVÁ, Nela. Paleoekologické pomery
severného okraja Panónského jazera počas vrchného panónu. In 11. slovenskopolsko-česká paleontologická konference : sborník abstraktů. - Praha : Geologický
ústav AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s NM, 2010, s. 19-20.
GMÉLING, K. - PÉCSKAY, Zoltán - LEXA, Jaroslav - KONEČNÝ, Vlastimil BIRKENMAJER, K. Neogene andesite intrusions along the Carpathian calc-alkaline
volcanic arc. In Geologica Balcanica : Abstracts Volume, 2010, vol. 39, no. 1-2, p.
135-136. ISSN 0324-0894.
GREGOR, Miloš - KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - FALLICK, Anthony E. New
mineralogical data and genesis of limnosilicites from the Kremnica graben, Central
Slovakia. In Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 426.
(2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
HURAI, Vratislav. Deep fluids and melts in igneous xenoliths from alkali basalts of
Western Carpathians. In 3rd Biennal Conference of Asian Current Research on Fluid
Inclusions (ACROFI III) and 14th International Conference on
Thermobarogeochemistry (TBG XIV) : Abstracts Volume. - Novosibirsk :
Izdateľstvo Sibirskovo otdelenija Rossijskoj Akademiji nauk, 2010, p. 80-81. ISBN
978-5-7692-1153-9.
HURAI, Vratislav. Fluid evolution in siderite-polymetallic veins of Western
Carpathians. In 3rd Biennal Conference of Asian Current Research on Fluid
Inclusions (ACROFI III) and 14th International Conference on
Thermobarogeochemistry (TBG XIV) : Abstracts Volume. - Novosibirsk :
Izdateľstvo Sibirskovo otdelenija Rossijskoj Akademiji nauk, 2010, p. 78-79. ISBN
978-5-7692-1153-9.
CHOVAN, Martin - HURAI, Vratislav - LÜDERS, V. - PROCHASKA, Walter BALOGH, Kadosa. Origin of stibnite-bearing hydrothermal veins in the Tatric
superunit, Western Carpathians. In Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract
Series, 2010, vol. 6, p. 231. (2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
JANÁK, Marian - VRABEC, Mirijam - RAVNA, Erling J. Krogh - KULLERUD, K.
- HURAI, Vratislav. Chromian kyanite, chromian magnesiostaurolite and ruby in
75
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG12
AFG13
AFG14
AFG15
AFG16
AFG17
AFG18
AFG19
AFG20
AFG21
AFG22
UHP eclogites from Pohorje (Eastern Alps) and Troms? Nappe (Northern
Scandinavian Caledonides). In Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract Series,
2010, vol. 6, p. 214. (2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
JANIK, Tomasz - GRAD, Marek - GUTERCH, Alexander - VOZÁR, Jozef BIELIK, Miroslav - VOZÁROVÁ, Anna - HEGEDÜS, Endre - KOVÁCS, Csaba
Atilla - KOVÁCS, István - CELEBRATION 2000 WORKING GROUP. Crustal
structure of the Western Carpathians and Pannonian Basin System: seismic models
from CELEBRATION 2000 data and geological implication. In Geophysical
Research Abstracts, 2010, vol. 12, eGU2010-2946. ISSN 1607-7962.
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - BAKOS, František - BIROŇ, Adrián FALLICK, Anthony E. - FUCHS, P. - HANES, R. - ŽITŇAN, P. Biely vrch Auporphyry deposit, Slovakia: a new economic mineralization type in the Carpathian
volcanic arc. In Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract Series, 2010, vol. 6, p.
296. (2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - FALLICK, Anthony E. - BIROŇ, Adrián GREGOR, Miloš - UHLÍK, Peter - KRAUS, Ivan. Tracing low sulfidation systems
from their roots down to foothills-example from the Kremnica ore and industrial
minerals fields (Slovakia). In Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract Series,
2010, vol. 6, p. 289. (2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
KOVÁCS, Sándor - VOZÁR, Jozef - KARAMATA, Stevan - EBNER, F. - HAAS,
János - SUDAR, Milan - VOZÁROVÁ, Anna - GRADINARU, E. - MELLO, Ján PALINKAŠ, L. Tectonostratigraphic terranes in the Circum-Pannonian region (preNeogene basement of the Pannonian Basin and its Alpine-Carpathian-Dinaridic
frame): a school example of exotic terranes. In Geologica Balcanica : Abstracts
Volume, 2010, vol. 39, no. 1-2, p. 215-216. ISSN 0324-0894.
LEXA, Jaroslav - FÜLÖP, Alexandrina - KONEČNÝ, Vlastimil - NÉMETH, K. PÉCSKAY, Zoltán - SEGHEDI, I. - SZAKACS, A. Neogene-Quaternary Volcanic
forms in the Carpathian-Pannonian Region: a review. In Geologica Balcanica :
Abstracts Volume, 2010, vol. 39, no. 1-2, p. 231. ISSN 0324-0894.
LEXA, Jaroslav - MOLNÁR, F. - SZAKACS, A. Magmatic control of volcanic
hosted mineralization in the Carpatho-Pannonian region. In Acta MineralogicaPetrographica : Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 286. (2010 - GeoRef). ISSN 15894835.
LINTNEROVÁ, Otília - MICHALÍK, Jozef - BIROŇ, Adrián - LABAJOVÁ, M. Cisotope and Climatic Correlation of the Terrestrial and Shallow Marine Sequences
around the Triassic-Jurassic Boundary (West Carpathians). In Earth Science
Frontiers : Short papers for the 8th International Congress on the Jurassic System,
2010, vol. 17, special Issue, p. 110-111. ISSN 1005-2321.
MICHALÍK, Jozef - REHÁKOVÁ, Daniela - HALÁSOVÁ, Eva - LINTNEROVÁ,
Otília. The Brodno Section-Stratotype of the Jurassic/Cretaceous Boundary in the
Western Carpathians. In Earth Science Frontiers : Short papers for the 8th
International Congress on the Jurassic System, 2010, vol. 17, special Issue, p. 12.
ISSN 1005-2321.
NAGEL, Thorsten - SCHMIDT, Silke - JANÁK, Marian - JAHN-AWE, S. FROITZHEIM, Nikolaus - GEORGIEV, N. Significance of the Nestos Shearzone in
the southern Rhodopes (Northern Greece/Southern Bulgaria). In Geophysical
Research Abstracts, 2010, vol. 12, eGU2010-10547. ISSN 1607-7962.
NAGEL, Thorsten - SCHMIDT, S. - JANÁK, Marian - FROITZHEIM, Nikolaus JAHN-AWE, S. - GEORGIEV, N. The exposed base of a collapsing wedge - the
Nestos Shear Zone (Rhodope Metamorphic Province, Greece). In Geologica
Balcanica : Abstracts Volume, 2010, vol. 39, no. 1-2, p. 268-269. ISSN 0324-0894.
PÉCSKAY, Zoltán - LEXA, Jaroslav. Radiometric Dating of Rhyolites by
76
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG23
AFG24
AFG25
AFG26
AFG27
AFG28
AFG29
AFG30
AFG31
Conventional K/Ar Method: Methodology. In Geologica Balcanica : Abstracts
Volume, 2010, vol. 39, no. 1-2, p. 301-302. ISSN 0324-0894.
PÉCSKAY, Zoltán - LEXA, Jaroslav - MOLNÁR, F. Relationships of rhyolite
magmatism and epithermal systems in the Central Slovakia and Tokaj Mts. regions
of the Western Carpathians: K/Ar dating of volcanic and hydrothermal processes. In
Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract Series, 2010, vol. 6, p. 297. (2010 GeoRef). ISSN 1589-4835.
PETRÍK, Igor - BROSKA, Igor - KONEČNÝ, Patrik. Two types of monazite and the
REE tetrad effect in the Surovec Li-F-P micro- and leucogranite (Gemeric Unit,
Western Carpathians, Slovakia). In Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract
Series, 2010, vol. 6, p. 460. (2010 - GeoRef). ISSN 1589-4835.
PLAŠIENKA, Dušan - MIKUŠ, Vojtech - JÓZSA, Štefan - SOTÁK, Ján. Stacking
succession and poststacking dispersal of the Pieniny Klippen Belt units in eastern
Slovakia. In Proceedings of the CETeG 2010 Conference : Holy Cross Mountains,
Kielce. - Kielce, 2010, p. 3.
REHÁKOVÁ, Daniela - HALÁSOVÁ, Eva - MICHALÍK, Jozef. Litho- and
Biostratigraphy of the Late Jurassic Pelagic Sequences and J/K Boundary Strata in
the Western Carpathians. In Earth Science Frontiers : Short papers for the 8th
International Congress on the Jurassic System, 2010, vol. 17, special Issue, p. 96.
ISSN 1005-2321.
SMREČKOVÁ, Miroslava - SOTÁK, Ján. Upper Cretaceous radiolaria from the
Manín Unit: paleoecological and sea-level implications. In Geologica Balcanica :
Abstracts Volume, 2010, vol. 39, no. 1-2, p. 364. ISSN 0324-0894.
STAŇOVÁ, Sidónia. Statistics in sedimentary research of turbiditic formations case study from the Magura Zone of the Outer Western Carpathians. In SEPM-CESGV (Section Sedimentologie) : Sediment 2010. - Potsdam, 2010, p. 81. ISBN 978-3510-49215-2.
SZAKACS, A. - LEXA, Jaroslav - MOLNÁR, Ferenc - SEGHEDI, I. - KOVACS,
Marinel - PÉCSKAY, Zoltán - MÁRTON, István. The role of the time factor in the
hydrothermal metallogenesis related to the Neogene volcanism in the CarpathianPannonian Region. In Geologica Balcanica : Abstracts Volume, 2010, vol. 39, no. 12, p. 382-383. ISSN 0324-0894.
TOMAŠOVÝCH, Adam - KIDWELL, Susan M. The consequences of time
averaging for measuring temporal species turnover in the fossil record. In
Geophysical Research Abstracts, 2010, vol. 12, eGU2010-8457. ISSN 1607-7962.
TOMAŠOVÝCH, Adam. Evolutionary changes in brachiopod body size during the
Mesozoic. In Geological Society of Australia Abstracts : 6th International
Brachiopod Congress, Melbourne, Australia, February 2010, 2010, no. 95, p. 117.
ISSN 0729-011X.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
AFHA02
AFHA03
AFHA04
ARDON, Radoslav. Miocene sharks from the surround of Veľký Krtíš. In
Geovestník : Príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2009, roč. 41, č. 3, s. 350.
CHALUPOVÁ, Barbara. Conodont microfauna from Reifling limestones of the Choč
nappe (Middle Triassic) from Jasenové and Zbyňov localities (Súľovské vrchy
uplands, Slovakia). In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2009, roč.
41, č. 3, s. 357-358.
LEDVÁK, Peter. Traumatocrinus from the Ladinian-Carnian basinal deposits of the
Western Carpathians (Slovakia). In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia Slovaca,
2009, roč. 41, č. 3, s. 363.
OZDÍNOVÁ, Silvia - HALÁSOVÁ, Eva - SOTÁK, Ján. Paleoecological
interpretation of the Rapovce GTL-2 borehole (Lučenská kotlina Depression). In
77
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHA05
AFHA06
AFHA07
Geovestník : Príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2009, roč. 41, č. 3, s. 366-367.
SMREČKOVÁ, Miroslava - SOTÁK, Ján. Radiolarian-bearing horizons in the
Upper Cretaceous pelagic sediments of the Manín Unit: Biostratigraphic zonation
and environmental bioevents. In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia Slovaca,
2009, roč. 41, č. 3, s. 369.
ŠURKA, Juraj. Sedimentological analysis of Borové Formation (Paleogene) in
Komjatná and Biely Potok (Liptov Basin). In Geovestník : Príloha časopisu
Mineralia Slovaca, 2009, roč. 41, č. 3, s. 373.
VRŠANSKÝ, Peter. Mesozoic amber cockroaches from France. In Geovestník :
Príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2009, roč. 41, č. 3, s. 373-374.
AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFHB01
AFHB02
AFHB03
AFHB04
AFHB05
LEDVÁK, Peter. A remarkable assemblage of Middle Jurassic (Bathonian) crinoids
in the Czorsztyn Limestone (Pieniny Klippen Belt). In Geovestník : Príloha časopisu
Mineralia Slovaca, 2009, roč. 41, č. 4, s. 544-545.
OZDÍNOVÁ, Silvia. Oligocénne nanofosílie z paleogénnych paniev Západných
Karpát. In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2009, roč. 41, č. 4, s.
545.
ŠIMO, Vladimír. Nový typ fosílnej stopy zo spodnojurskej „fleckenmerglovej“ fácie
v súvrství Janoviek. In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2009, roč.
41, č. 4, s. 544.
VOZÁR, Jozef - ŠIMO, Vladimír - VOZÁROVÁ, Anna. Prvý nález fosílnych stôp v
perme severného gemerika. In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia Slovaca,
2009, roč. 41, č. 4, s. 543.
ŽITŇAN, Juraj - KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - BIROŇ, Adrián.
Charakteristika premien typu pokročilej argilitizácie na Au porfýrovom ložisku Biely
vrch. In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2010, roč. 42, č. 1, s. 146.
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01
BAB02
ANDRÁŠ, Peter. Investigatívna geológia. 1. vyd. Banská Bystrica : Fakulta
prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2010. 139 s. ISBN 978-80-557-0022-9.
JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK, Andrej BELÁČEK, Boris - BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila
- MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK, Ján - STAŇOVÁ, Sidónia - ŠIMO,
Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučno-poznávací sprievodca po
geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska. Banská Bystrica :
Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
BDFB02
ANDRÁŠ, Peter - KRIŽÁNI, Ivan. Vplyv ťažby nerastných surovín na životné
prostredie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia,
2010, roč. 44, č. 1, s. 20-23. ISSN 0044-4863.
KOHÚT, Milan - MADARÁS, Ján - SIMAN, Pavol. 100 rokov granitu typu
Goryczkowa v Tatrách – mýtus a realita. In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia
Slovaca, 2009, roč. 41, č. 4, s. 550-551.
EAJ Odborné preklady publikácií - knižné
EAJ01
ANDERSON, Martin, Dr. - FECEROVÁ, Klára (prekl.) - CHLPÍK, Juraj (prekl.) KAPIŠINSKÝ, Igor (prekl.) - STAREK, Dušan (prekl.) - ŠPÁNIKOVÁ, Tatiana
78
Správa o činnosti organizácie SAV
(prekl.). Scientifica : Sprievodca svetom dnešnej vedy : Fyzika Matematika Chémia
Astronómia Biológia Medicína Geológia. Prekl. Klára Fecerová, Juraj Chlpík, Igor
Kapišinský, Dušan Starek, Tatiana Špániková. 1. slov. vyd. Bratislava : Fortuna
Libri, 2010. 512 s. ISBN 978-80-89379-28-6.
EAJ02
PALMER, Douglas, Dr. - GOLEJ, Marián (prekl.) - HYŽNÝ, Matúš (prekl.) ŠIBÍKOVÁ, Ivana (prekl.) - ŠIMO, Vladimír (prekl.) - THURZO, Milan (prekl.).
Predhistória : Úplná história vývoja života na Zemi v obrazoch. Prekl. Marián Golej,
Matúš Hyžný, Ivana Šibíková, Vladimír Šimo, Milan Thurzo. 1. slov. vydanie.
Bratislava : Ikar a. s., 2010. 512 s. ISBN 978-80-551-2268-7.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
Geologica Carpathica. Scientific editor [2002- ]: Jozef Michalík. Bratislava : Veda,
1991-. Predchádzajúce názvy: 1950-1951 Geologický sborník, 1951-1952
Geologický sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 1953-1964 Geologický
sborník SAV, 1965-1967 Geologický sborník - Geologica Carpathica, 1968-1990
Geologický zborník - Geologica Carpathica. 6x ročne. Dostupné na internete:
<http://www.geologicacarpathica.sk/src/main.php>. ISSN 1335-0552.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
BROSKA, Igor - NELIŠEROVÁ, Eva. Výstavu Planéta, na ktorej žijeme, videlo 49
680 návštevníkov. In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2009, roč. 41,
č. 3, s. 341-342.
GII02
MICHALÍK, Jozef. Vyhodnotenie Medzinárodného roku planéty Zem (IYPE):
Lisabonská medzinárodná konferencia. In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia
Slovaca, 2009, roč. 41, č. 3, s. 339-340.
GII03
VRŠANSKÝ, Peter. Kríza na rozhraní triasu a jury. In Quark : magazín o vede a
technike, 2010, roč. 16, č. 10, s. 26-27. ISSN 1337-8422.
GII04
VRŠANSKÝ, Peter. Smrt v žlutém hávu. In Příroda, 2010, č. 10, s. 52-55.
GII05
VRŠANSKÝ, Peter. Život spolu. In Quark : magazín o vede a technike, 2010, roč.
16, č. 9, s. titl., 2, 24-25. ISSN 1337-8422.
GII06
VRŠANSKÝ, Peter. Dravec nejhlubšího jezera. In Příroda, 2010, č. 6, s. 20-25.
GII07
VRŠANSKÝ, Peter. Evolúcia modliviek. In Quark : magazín o vede a technike,
2010, roč. 16, č. 5, s. 24-25. ISSN 1337-8422.
Ohlasy (citácie):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
BAKOS, František - CHOVAN, Martin - BAČO, Pavel - BAHNA, Branislav FERENC, Štefan - HVOŽĎARA, Pavel - JELEŇ, Stanislav - KAMHALOVÁ,
Magdaléna - KAŇA, Richard. - KNÉSL, Juraj - KRASNEC, Ľudovít - KRIŽÁNI,
Ivan - MAŤO, Ľuboslav - MIKUŠ, Tomáš - PAUDITŠ, Peter - SOMBATHY,
Ladislav - ŠÁLY, Jozef. Zlato na Slovensku. Bratislava : Slovenský skauting, 2004.
298 s. ISBN 80-89136-21-4.
Citácie:
1. [4] FĽAKOVÁ, R. - ŽENIŠOVÁ, Z. - JAŠOVÁ, I. - KRČMÁŘ, D. Kontáminácia
vôd arzénom a antimónom v okolí opusteného ložiska Poproč. In Podzemná voda,
2009, roč. 15, č. 2, s. 146
2. [4] MAJZLAN, J. Ore mineralization at the Rabenstein occurrence near
Banská Hodruša, Slovakia. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 45-55
79
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB02
AAB03
AAB04
3. [4] PETRÁK, M. Hodnotenie materiálu odkaliska opusteného Sb ložiska
Medzibrod (Nizke Tatry). In Cambelove dni 2009. Geochémia pri riešení
aktuálnych problémov. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 67
4. [4] PRŠEK, J. - LAUKO, Ľ. Hydrotermálna žilná mineralizácia v Zlatej Idke
(Spišsko-gemerské rudohorie). In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, s. 148
5. [4] ŽENIŠOVÁ, Z. - FĽAKOVÁ, R. - JAŠOVÁ, I. - CICMANOVÁ, S. Antimón a
arzén vo vodách ovplyvnených banskou činnosťou vo vybraných oblastiach
Slovenska. In Podzemná voda, 2009, roč. 15, č. 1, s. 114
BORZA, Karol. Die Mikrofacies und Mikrofossilien des Oberjuras und der
Unterkreide der Klippenzone der Westcarpaten. Bratislava : Vydavateľstvo SAV,
1969. 299 s.
Citácie:
1. [1.1] ANDREINI, G. - BURATTI, N. - CIRILLI, S. THE OCCURRENCE OF
CHITINOIDELLIDS IN PALYNOLOGICAL RESIDUES FROM THE
AMMONITICO ROSSO FORMATION (TITHONIAN), SPAIN. In PALAIOS. ISSN
0883-1351, MAY-JUN 2009, vol. 25, no. 5-6, p. 402-405., WOS
2. [1.1] DUCHAMP-ALPHONSE, S. - FIET, N. - PAGEL, M. - REMANE, J. A
chemical method for extracting calpionellids from indurated calcareous rocks. In
MICROPALEONTOLOGY. ISSN 0026-2803, 2009, vol. 55, no. 1, p. 87-93., WOS
3. [1.1] HUDSON, W. - HART, M.B. - SMART, C.W. Palaeobiogeography of
early planktonic foraminifera. In BULLETIN DE LA SOCIETE GEOLOGIQUE
DE FRANCE. ISSN 0037-9409, 2009, vol. 180, no. 1, p. 27-38., WOS
4. [2.1] MICHALIK, J. - REHAKOVA, D. - HALASOVA, E. - LINTNEROVA, O.
The Brodno section - a potential regional stratotype of the Jurassic/Cretaceous
boundary (Western Carpathians). In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 13350552, JUN 2009, vol. 60, no. 3, p. 213-232., WOS
CAMBEL, Bohuslav - VILINOVIČ, Vojtech. Geochémia a petrológia granitoidných
hornín Malých Karpát. Bratislava : Veda, 1987. 248 s.
Citácie:
1. [2.1] KOHUT, M. - UHER, P. - PUTIS, M. - ONDREJKA, M. - SERGEEV, S. LARIONOV, A. - PADERIN, I. SHRIMP U-Th-Pb zircon dating of the granitoid
massifs in the Male Karpaty Mountains (Western Carpathians): evidence of
Meso-Hercynian successive S- to I-type granitic magmatism. In GEOLOGICA
CARPATHICA. ISSN 1335-0552, OCT 2009, vol. 60, no. 5, p. 345-350., WOS
2. [4] UHER, P. - BAČÍK, P. - OZDÍN, D. Turmalín (magneziofoitit a dravit) v
kremennej žile pri Limbachu (Malé Karpaty). In Mineralia Slovaca, 2009, vol.
41, no. 4, p. 445-456
CAMBEL, Bohuslav - KRÁĽ, Ján - BURCHART, Jan. Izotopová geochronológia
kryštalinika Západných Karpát s katalógom údajov. Bratislava : Veda, 1990. 183 s.
ISBN 80-224-0337-7.
Citácie:
1. [1.1] DANISIK, M. - KOHUT, M. - DUNKL, I. - HRASKO, L. - FRISCH, W.
Apatite fission track and (U-Th)/He thermochronology of the Rochovce granite
(Slovakia) - implications for the thermal evolution of the Western CarpathianPannonian region. In SWISS JOURNAL OF GEOSCIENCES. ISSN 1661-8726,
2008, vol. 101, p. S225-S233., WOS
2. [2.1] KOHUT, M. - UHER, P. - PUTIS, M. - ONDREJKA, M. - SERGEEV, S. LARIONOV, A. - PADERIN, I. SHRIMP U-Th-Pb zircon dating of the granitoid
massifs in the Male Karpaty Mountains (Western Carpathians): evidence of
Meso-Hercynian successive S- to I-type granitic magmatism. In GEOLOGICA
CARPATHICA. ISSN 1335-0552, OCT 2009, vol. 60, no. 5, p. 345-350., WOS
3. [2.1] VOZAROVA, A. - EBNER, F. - KOVACS, S. - KRAUTNER, H.G. -
80
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB05
AAB06
AAB07
AAB08
AAB09
SZEDERKENYI, T. - KRSTIC, B. - SREMAC, J. - ALJINOVIC, D. - NOVAK, M. SKABERNE, D. Late Variscan (Carboniferous to Permian) environments in the
Circum Pannonian Region. In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552,
FEB 2009, vol. 60, no. 1, p. 71-104., WOS
4. [4] OZDÍN, D. - CHOVAN, M. - BÁLINTOVÁ, T.Chemické zloženie Bi-Te-S
minerálov z ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách. In Mineralia Slovaca. 2009, vol.
41, no. 4, p. 493-502.
5. [4] UHER, P. - BAČÍK, P. - OZDÍN, D. Turmalín (magneziofoitit a dravit) v
kremennej žile pri Limbachu (Malé Karpaty). In Mineralia Slovaca, 2009, vol.
41, no. 4, p. 445-456
CAMBEL, Bohuslav - KAMENICKÝ, Ladislav. Geochémia metamorfovaných
bázických hornín tatraveporidov centrálnych Západných Karpát. Bratislava : Veda,
1982. 514 s.
Citácie:
1. [4] MICHÁLEK, M. - PUTIŠ, M. P-T-d vývoj eklogitického metabazitu a
neoproterozoickej ortoruly vo fundamente severného veporika centrálnych
Západných Karpát. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 1-22
GROSS, Pavel - KÖHLER, Eduard. Geológia Liptovskej kotliny. Bratislava :
GÚDŠ, 1980. 242 s.
Citácie:
1. [4] JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK,
Andrej - BELÁČEK, Boris - BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila
- MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK, Ján - STAŇOVÁ, Sidónia ŠIMO, Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučno-poznávací
sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska.
Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
GROSS, Pavel - KÖHLER, Eduard - HRAŠKO, J. - HALOUZKA, Rudolf - NAGY,
Alexander - MELLO, Ján. Geológia južnej a východnej Oravy. Bratislava : GÚDŠ,
1993. 319 s.
Citácie:
1. [4] JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK,
Andrej - BELÁČEK, Boris - BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila
- MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK, Ján - STAŇOVÁ, Sidónia ŠIMO, Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučno-poznávací
sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska.
Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
CHOVAN, Martin - HÁBER, Milan - JELEŇ, Stanislav - ROJKOVIČ, Igor ANDRÁŠ, Peter - ANTAL, Boris - BEBEJ, Juraj - BEŇKA, Jozef - BÖHMER,
Miloslav - DIVINEC, Ľubomír - ĎUĎA, Rudolf - HATÁR, Jozef - HURAI,
Vratislav - HURNÝ, Ján - KODĚRA, Peter - KOTUĽÁK, Peter - KÚŠIK, Rudolf MAŤO, Ľuboslav - ONAČILA, Dušan - RAGAN, Milan - ROJKOVIČOVÁ,
Ľudmila. Ore textures in the Western Carpathians. Bratislava : SAP, 1994. 219 s.
ISBN 80-85665-24-7.
Citácie:
1. [4] ŽENIŠOVÁ, Z. - FĽAKOVÁ, R. - JAŠOVÁ, I. - CICMANOVÁ, S. Antimon a
arzén vo vodách ovplyvnených banskou činnosťou vo vybraných oblastiach
Slovenska. In Podzemná voda, 2009, roč. XV, č. 1, s. 100-117
MARSINA, K. - BODIŠ, Dušan - HAVRILA, Milan - JANÁK, Marian - KÁČER, Š.
- KOHÚT, Milan - LEXA, Jaroslav - RAPANT, Stanislav - VOZÁROVÁ, Anna.
Geochemický atlas Slovenskej republiky: časť III. Horniny. Bratislava : Ministerstvo
81
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB10
AAB11
životného prostredia SR, 2000. 135 s.
Citácie:
1. [4] BÓNOVÁ, K. - BAČÍK, P. - DERCO, J. Pyroluzit a ranciéit z jaskyne
Skalistý potok (Slovenský kras, východné Slovensko). In Mineralia Slovaca. 2009,
vol. 41, no. 4, p. 511-518.
OZDÍN, Daniel - UHER, Pavel. Slovenské názvy minerálov. Minerály schválené
Medzinárodnou mineralogickou asociáciou do konca roku 2000. Bratislava :
ŠGÚDŠ, 2001.
Citácie:
1. [4] KOLLÁROVÁ, - HRAŠKO, Ľ. Mineralógia a petrológia xenolitov podložia
vo vrtoch centrálnej vulkanickej zóny Javoria. In Mineralia Slovaca, 2009, vol.
41, no. 4, p. 457-476
PLAŠIENKA, Dušan. Tektonochronológia a paleotektonický model jurskokriedového vývoja centrálnych Západných Karpát. Bratislava : VEDA, 1999. 127 s.
ISBN 80-224-0567-1.
Citácie:
1. [1.1] PESKOVA, I. - VOJTKO, R. - STAREK, D. - SLIVA, L. Late Eocene to
Quaternary deformation and stress field evolution of the Orava region (Western
Carpathians). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709, 2009, vol.
59, no. 1, p. 73-91., WOS
2. [4] JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK,
Andrej - BELÁČEK, Boris - BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila
- MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK, Ján - STAŇOVÁ, Sidónia ŠIMO, Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučno-poznávací
sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska.
Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
3. [4] KRONOME K. Mikrofácie hallstattských vápencov pri Silickej Brezovej. In
Acta Geologica Slovaca, 2009, roč. 1, č. 2, s. 125-139
4. [4] LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - ANDRÁŠ, Peter. Hydrotermálna
žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé
Karpaty): minerály a evolúcia fluíd. In Mineralia Slovaca. 2009, vol. 41, no. 4, p.
477-492.
5. [4] RUŽIČKA, P. - VOZÁROVÁ, A. Aplikácia kalcitovo-dolomitovej solvusovej
geotermometrie na stanovenie stupňa metamorfnej rekryštalizácie tuhárskych
mramorov. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 31-44
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
ANDRÁŠ, Peter - LICHÝ, Adam - KRIŽÁNI, Ivan - RUSKOVÁ, Jana. Heavy
metals and their impact on environment at the dump-field Ľubietová-Podlipa
(Slovakia). In Advanced Technologies. - Rijeka : INTECH, 2009, p. 163-185. ISBN
978-953-307-009-4.
Citácie:
1. [4] MATÚŠKOVÁ, L. Biomonitoring a remediácia na odalisku KremnicaHorná Ves. In Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov. „Mladí vedci 2009“, 2009, ISBN 978-80-8094-499-5
ANISYUTKIN, L.N. - GRACHEV, V.G. - PONOMARENKO, A.G. RASNITSYN, Alexandr P. - VRŠANSKÝ, Peter. PART II: Fossil Insects in the
Cretaceous Mangrove Facies of Southern Negev, Israel. In Plant – Arthropod
Interactions in the Early Angiosperm History : Evidence from the Cretaceous of
Israel. - Sofia : Pensoft, 2008, p. 189-223. ISBN 978–954–642-315-3.
Citácie:
82
Správa o činnosti organizácie SAV
ABC03
1. [1.1] WANG, Z.Q. - CHE, Y.L. - WANG, J.J. Taxonomy of Margattea Shelford,
1911 from China (Dictyoptera: Blattaria: Blattellidae). In ZOOTAXA. ISSN
1175-5326, JAN 9 2009, no. 1974, p. 51-63., WOS
VRŠANSKÝ, Peter - RASNITSYN, Alexandr P. - VISHNIAKOVA, V.N. Order
Blattida Latreille, 1810. In History of Insects. - Dodrecht : Kluwer Academic
Publishers, 2002, p. 263-270. ISBN 1-4020-0026-X.
Citácie:
1. [1.1] BETHOUX, O. - KLASS, K.D. - SCHNEIDER, J.W. Tackling the
"Protoblattoidea problem": Revision of Protoblattinopsis stubblefieldi
(Dictyoptera; Late Carboniferous). In EUROPEAN JOURNAL OF
ENTOMOLOGY. ISSN 1210-5759, 2009, vol. 106, no. 1, p. 145-152., WOS
2. [1.1] BETHOUX, O. - WIELAND, F. Evidence for Carboniferous origin of the
order Mantodea (Insecta: Dictyoptera) gained from forewing morphology. In
ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY. ISSN 0024-4082, MAY
2009, vol. 156, no. 1, p. 79-113., WOS
3. [1.1] BETHOUX, O. Gaps and nodes between fossil and extant insects. In
SYSTEMATIC ENTOMOLOGY. ISSN 0307-6970, OCT 2009, vol. 34, no. 4, p.
599-609., WOS
4. [1.1] BETHOUX, O. THE EARLIEST BEETLE IDENTIFIED. In JOURNAL
OF PALEONTOLOGY. ISSN 0022-3360, NOV 2009, vol. 83, no. 6, p. 931-937.,
WOS
5. [1.1] SVENSON, G.J. - WHITING, M.F. Reconstructing the origins of praying
mantises (Dictyoptera, Mantodea): the roles of Gondwanan vicariance and
morphological convergence. In CLADISTICS. ISSN 0748-3007, OCT 2009, vol.
25, no. 5, p. 468-514., WOS
6. [1.1] WANG, Z.Q. - CHE, Y.L. - WANG, J.J. Taxonomy of Margattea Shelford,
1911 from China (Dictyoptera: Blattaria: Blattellidae). In ZOOTAXA. ISSN
1175-5326, JAN 9 2009, no. 1974, p. 51-63., WOS
7. [1.2] JARZEMBOWSKI, E.A. The oldest insect from Romania: a new
Carboniferous blattodean. In: Pennsylvanian (Carboniferous) biotas and
palaeoenvironments (Edited by A. Kedzior and C. J. Cleal). Studia Geologica
Polonica. 2008, vol. 129, p. 43–50., SCOPUS
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
HOVORKA, Dušan - SPIŠIAK, Ján. Mesozoic Meliata ocean dismembered
ophiolites. In Geodynamic development of the Western Carpathians. - Bratislava :
Dionýz Štúr Publishers, Geological Survey of Slovak Republic, 1998, p. 81-88.
ISBN 80-85314-94-0.
Citácie:
1. [4] IVAN, P. Geochemické metódy identifikácie hornín oceánskej kôry: kľúč k
rekonštrukcii platňovo-tektonickej evolúcie Západných Karpát. In Geochémia
2009 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Bratislava : ŠGÚDŠ. 2009.
ISBN 978-80-89343-25-6, s. 54-57.
KORIKOVSKY, Sergei P. - PUTIŠ, Marián - PLAŠIENKA, Dušan - JACKO,
Stanislav, st. - ĎUROVIČ, V. Cretaceous very low-grade metamorphism of the
Infratatric and Supratatric domains: an indicator of thin-skinned tectonics in the
central Western Carpathians. In Geological evolution of the Western Carpathians. Bratislava : Geocomplex, 1997, p. 89-106. ISBN 80-967018-7-8.
Citácie:
1. [4] UHER, P. - BAČÍK, P. - OZDÍN, D. Turmalín (magneziofoitit a dravit) v
kremennej žile pri Limbachu (Malé Karpaty). In Mineralia Slovaca, 2009, vol.
41, no. 4, p. 445-456
83
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD03
ABD04
ABD05
ABD06
KORIKOVSKY, Sergei P. - PUTIŠ, Marián - PLAŠIENKA, Dušan. Cretaceous lowgrade metamorphism of the Veporic and North-Gemeric Zones: a result of collisional
tectonics in the central Western Carpathians. In Geological evolution of the Western
Carpathians. - Bratislava : Geocomplex, 1997, p. 107-130. ISBN 80-967018-7-8.
Citácie:
1. [4] RUŽIČKA, P. - VOZÁROVÁ, A. Aplikácia kalcitovo-dolomitovej solvusovej
geotermometrie na stanovenie stupňa metamorfnej rekryštalizácie tuhárskych
mramorov. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 31-44
MICHALÍK, Jozef. To the paleogeographic, paleotectonic and paleoclimatic
development of the West Carpathian area in the uppermost Triassic. In
Palaeogeographical evolution of the West Carpathians. - Bratislava : GÚDŠ, 1978, s.
189-211.
Citácie:
1. [4] CHALUPOVÁ, B. Rétske žraloky a ryby z fatranského súvrstvia (profil
Kardolína, Belianske Tatry, Slovensko). In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no.
3, p. 283-290
2. [4] MIŠÍK, M. - REHÁKOVÁ, D. Vápence Slovenska I.: Biohermné,
krinoidové, sladkovodné, ooidové a onkoidové vápence. VEDA, Bratislava, 2009,
p. 181
PETRÍK, Igor - KOHÚT, Milan. The evolution of granitoid magmatism during the
Hercynian orogen in the Western Carpathians. In Geological evolution of the
Western Carpathians. - Bratislava : Geocomplex, 1997, p. 235-252. ISBN 80967018-7-8.
Citácie:
1. [4] RADVANEC, M. – KONEČNÝ, P. – ONDREJKA, M. – PUTIŠ, M. –
UHER, P. – NÉMETH, Z. Granity gemerika ako indikátor extenzie kôry nad
neskorovariskou subdukčnou zónou a pri ranoalpínskej riftogenéze (Západné
Karpaty): interpretácia podľa veku monazitu a zirkónu datovaného metódou
CHIME a SHRIMP. In Mineralia slovaca, 2009, vol. 41, no. 4, p. 381-394
PLAŠIENKA, Dušan - GRECULA, Pavol - PUTIŠ, Marián - HOVORKA, Dušan KOVÁČ, Michal. Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview.
In Geological evolution of the Western Carpathians. - Bratislava : Geocomplex,
1997, p. 1-24. ISBN 80-967018-7-8.
Citácie:
1. [1.1] CACACE, M. - BAYER, U. - MAROTTA, A.M. Late Cretaceous-Early
Tertiary tectonic evolution of the Central European Basin System (CEBS):
Constraints from numerical modelling. In TECTONOPHYSICS. ISSN 0040-1951,
MAY 17 2009, vol. 470, no. 1-2, Sp. Iss. SI, p. 105-128., WOS
2. [1.1] DANISIK, M. - KOHUT, M. - DUNKL, I. - HRASKO, L. - FRISCH, W.
Apatite fission track and (U-Th)/He thermochronology of the Rochovce granite
(Slovakia) - implications for the thermal evolution of the Western CarpathianPannonian region. In SWISS JOURNAL OF GEOSCIENCES. ISSN 1661-8726,
2008, vol. 101, p. S225-S233., WOS
3. [1.1] GRABOWSKI, J. - MICHALIK, J. - SZANIAWSKI, R. - GROTEK, I.
Synthrusting remagnetization of the Krizna nappe: high resolution palaeo- and
rock magnetic study in the Strazovce section, Strazovske vrchy Mts, Central West
Carpathians (Slovakia). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709,
2009, vol. 59, no. 2, p. 137-155., WOS
4. [1.1] KOHUT, M. - POLLER, U. - GURK, C. - TODT, W. Geochemistry and
U-Pb detrital zircon ages of metasedimentary rocks of the Lower Unit, Western
Tatra Mountains (Slovakia). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 00015709, 2008, vol. 58, no. 4, p. 371-384., WOS
84
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD07
ABD08
5. [1.1] KOVER, S. - FODOR, L. - JUDIK, K. - NEMETH, T. - BALOGH, K. KOVACS, S. Deformation history and nappe stacking in Rudabanya Hills (Inner
Western Carpathians) unravelled by structural geological, metamorphic
petrological and geochronological studies of Jurassic sediments. In
GEODINAMICA ACTA. ISSN 0985-3111, JAN-JUN 2009, vol. 22, no. 1-3, Sp.
Iss. SI, p. 3-29., WOS
6. [1.1] PESKOVA, I. - VOJTKO, R. - STAREK, D. - SLIVA, L. Late Eocene to
Quaternary deformation and stress field evolution of the Orava region (Western
Carpathians). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709, 2009, vol.
59, no. 1, p. 73-91., WOS
7. [1.1] PETRIK, I. - KONECNY, P. Metasomatic replacement of inherited
metamorphic monazite in a biotite-garnet granite from the Nizke Tatry
Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Chemical dating and evidence for
disequilibrium melting. In AMERICAN MINERALOGIST. ISSN 0003-004X, JUL
2009, vol. 94, no. 7, p. 957-974., WOS
8. [1.1] ROZIMANT, K. - BUYUKSARAC, A. - BEKTAS, O. Interpretation of
Magnetic Anomalies and Estimation of Depth of Magnetic Crust in Slovakia. In
PURE AND APPLIED GEOPHYSICS. ISSN 0033-4553, MAR 2009, vol. 166, no.
3, p. 471-484., WOS
9. [2.1] JANAK, M. - MIKUS, T. - PITONAK, P. - SPISIAK, J. Eclogites
overprinted in the granulite facies from the Dumbier Crystalline Complex (Low
Tatra Mountains, Western Carpathians). In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN
1335-0552, JUN 2009, vol. 60, no. 3, p. 193-204., WOS
10. [2.1] STANOVA, S. - SOTAK, J. - HUDEC, N. Markov Chain analysis of
turbiditic facies and flow dynamics (Magura Zone, Outer Western Carpathians,
NW Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, AUG 2009, vol.
60, no. 4, p. 295-305., WOS
11. [4] KRONOME K. Mikrofácie hallstattských vápencov pri Silickej Brezovej.
In Acta Geologica Slovaca, 2009, roč. 1, č. 2, s. 125-139
PLAŠIENKA, Dušan. Paleotectonic evolution of the Central Western Carpathians
during the Jurassic and Cretaceous. In Geodynamic development of the Western
Carpathians. - Bratislava : Dionýz Štúr Publishers, Geological Survey of Slovak
Republic, 1998, p. 107-130. ISBN 80-85314-94-0. 95/5305/418.
Citácie:
1. [1.1] KOVER, S. - FODOR, L. - JUDIK, K. - NEMETH, T. - BALOGH, K. KOVACS, S. Deformation history and nappe stacking in Rudabanya Hills (Inner
Western Carpathians) unravelled by structural geological, metamorphic
petrological and geochronological studies of Jurassic sediments. In
GEODINAMICA ACTA. ISSN 0985-3111, JAN-JUN 2009, vol. 22, no. 1-3, Sp.
Iss. SI, p. 3-29., WOS
SPIŠIAK, Ján - KOTULOVÁ, Júlia. Die Petrographie, Mineralogie und Geochemie
der Bruchstücke von Graphittonkeramik von der Fundstelle Nitra - Šindolka. In
BREZINOVA, G. Nitra - Šindolka - Siedlung aus der Latenezeit : Archaeologica
Slovaca, Monographiae, Catalogi, Tomus VIII. - Bratislava : Veda, 2000, pP. 338342.
Citácie:
1. [1.1] HLAVA, M. Graphite in the La Tene Period in Moravia. In PAMATKY
ARCHEOLOGICKE. ISSN 0031-0506, 2008, vol. 99, p. 189-258., WOS
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACA01
KOVÁČ, Michal - MICHALÍK, Jozef - PLAŠIENKA, Dušan - MAŤO, Ľuboslav.
Alpínsky vývoj Západných Karpát. Brno : Přírodovědecká fakulta Masarykovy
85
Správa o činnosti organizácie SAV
Univerzity, 1993. 96 s. ISBN 80-210-0771-0.
Citácie:
1. [4] JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK,
Andrej - BELÁČEK, Boris - BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila
- MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK, Ján - STAŇOVÁ, Sidónia ŠIMO, Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučno-poznávací
sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska.
Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
ADC Vedecké práce v zahr. karent. časopisoch a recenzovaných zborníkoch
ADC01
ADC02
ADC03
BROSKA, Igor - WILLIAMS, C. Terry - JANÁK, Marian - NAGY, Géza.
Alteration and breakdown of xenotime-(Y) and monazite-(Ce) in granitic rocks of the
Western Carpathians, Slovakia. In Lithos : Magmatic and Metamorphic Evolution of
the Variscan Orogenic Crust, 2005, vol. 82, p. 71-83. (2.567 - IF2004). (2005 Current Contents). ISSN 0024-4937.
Citácie:
1. [1.1] PETRIK, Igor - KONECNY, Patrik. Metasomatic replacement of
inherited metamorphic monazite in a biotite-garnet granite from the Nizke Tatry
Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Chemical dating and evidence for
disequilibrium melting. In AMERICAN MINERALOGIST, 2009, vol.94, no.7,
957-974., WOS
2. [1.1] SEIFERT, W. - RHEDE, D. - FOERSTER, H.J - THOMAS, R. Accessory
minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the
Caledonian Rumburk granite. In NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIEABHANDLUNGEN, 2009, vol.186, no.2, 215-233., WOS
3. [1.1] UHER, P. - ONDREJKA, M. - KONECNY, P. Magmatic and postmagmatic Y-REE-Th phosphate, silicate and Nb-Ta-Y-REE oxide minerals in Atype metagranite: an example from the Turcok massif, the Western Carpathians,
Slovakia. In MINERALOGICAL MAGAZINE, 2009, vol.73, no.6, 1009-1025.,
WOS
4. [1.1] UHER, Pavel - MIKUS, Tomas - MILOVSKY, Rastislav - BIRON, Adrian
- SPISIAK, Jan - LIPKA, Jozef - JAHN, Jan. Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich
phosphates-sulphates in quartz veins from metaquartzites of Tribec Mountains,
Western Carpathians, Slovakia: Compositional variations and evolution. In
LITHOS, 2009, vol.112, no.3-4, 447-460., WOS
5. [1.1] YI, Keewook - CHO, Moonsup. SHRIMP geochronology and reaction
texture of monazite from a retrogressive transitional layer, Hwacheon Granulite
Complex, Korea. In GEOSCIENCES JOURNAL, 2009, vol.13, no.3, 293-304.,
WOS
BROSKA, Igor - WILLIAMS, C. Terry - UHER, Pavel - KONEČNÝ, Patrik LEICHMANN, Jaromír. The geochemistry of phosphorus in different granite suites
of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar. In
Chemical Geology, 2004, vol. 205, p. 1-15. (2.330 - IF2003). (2004 - Current
Contents). ISSN 0009-2541.
Citácie:
1. [1.2] BURIÁNEK, D. - HRDLIČKOVÁ, K. - HANŽL, P. Geological position
and origin of augen gneisses from the Polička Unit, eastern Bohemian Massif. In
Journal of Geosciences, 2009, vol.54, no.2, 201-219., SCOPUS
BROSKA, Igor - PETRÍK, Igor - WILLIAMS, C. Terry. Coexisting monazite and
allanite in peraluminious granitoids of the Tribeč Mountains, Western Carpathians.
In American Mineralogist, 2000, vol. 85, p. 22-32. (1.842 - IF1999). (2000 - Current
86
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC04
ADC05
ADC06
Contents). ISSN 0003-004X.
Citácie:
1. [1.1] BERGER, A. - ROSENBERG, C. - SCHALTEGGER, U. Stability and
isotopic dating of monazite and allanite in partially molten rocks: examples from
the Central Alps. In SWISS JOURNAL OF GEOSCIENCES. ISSN 1661-8726,
MAY 2009, vol. 102, no. 1, p. 15-29., WOS
2. [1.1] SEIFERT, W. - RHEDE, D. - FORSTER, H.J. - THOMAS, R. Accessory
minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the
Caledonian Rumburk granite. In NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIEABHANDLUNGEN. ISSN 0077-7757, AUG 2009, vol. 186, no. 2, p. 215-233.,
WOS
3. [1.2] ULBRICH, H.H.G.J. - ULBRICH, M.N.C. - FERREIRA, F.J.F. - ALVES,
L.S. - GUIMARÃES, G.B. - FRUCHTING, A. Gamma-spectrometric surveys in
differentiated granites. I: A review of the method, and of the geochemical
behavior of K, Th and U | Levantamentos gamaespectrométricos em granitos
diferenciados. I: Revisão da metodologia e do comportamento geoquímico dos
elementos K, Th e U. In Geologia USP Serie Cientifica, 2009, vol.9, no.1, 33-53.,
SCOPUS
FARYAD, Shah Wali - SPIŠIAK, Ján - HORVÁTH, Péter - HOVORKA, Dušan DIANIŠKA, Ivan - JÓZSA, Sándor. Petrological and geochemical features of the
Meliata mafic rocks from the sutured Triassic Oceanic Basin, Western Carpathians.
In Ofioliti, 2005, vol. 30, no.1, p. 27-35. (1.125 - IF2004). (2005 - Current Contents).
ISSN 0391-2612.
Citácie:
1. [1.1] HOECK, Volker - IONESCU, Corina - BALINTONI, Ioan - KOLLER,
Friedrich. The Eastern Carpathians "ophiolites" (Romania): Remnants of a
Triassic ocean. In LITHOS, 2009, vol.108, no.1-4, 151-171., WOS
2. [1.1] PUTIS, Marian - FRANK, Wolfgang - PLASIENKA, Dusan - SIMAN,
Pavol - SULAK, Marian - BIRON, Adrian. Progradation of the Alpidic Central
Western Carpathians orogenic wedge related to two subductions: constrained by
Ar-40/Ar-39 ages of white micas. In GEODINAMICA ACTA, 2009, vol.22, no.13, 31-56., WOS
FINGER, Friedrich - BROSKA, Igor - HAUNSCHMID, B. - HRAŠKO, Ľubomír KOHÚT, Milan - KRENN, Erwin - PETRÍK, Igor - RIEGLER, G. - UHER, Pavel.
Electron-microprobe dating of monazites from Western Carpathian basement
granitoids: plutonic evidence for an important Permian rifting event subsequent to
Variscan crustal anatexis. In International Journal of Earth Sciences, 2003, vol. 92, p.
86-98. (1.538 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 1437-3254.
Citácie:
1. [1.1] MILLER, C. - THOENI, M. The "Permian event" in the Eastern European
Alps: Sm-Nd and P-T data recorded by multi-stage garnet from the Plankogel
unit. In CHEMICAL GEOLOGY, 2009, vol.260, no.1-2, 20-36., WOS
2. [2.1] VOZAROVA, Anna - EBNER, Fritz - KOVACS, Sandor - KRAEUTNER,
Hans-Georg - SZEDERKENYI, Tibor - KRSTIC, Branislav - SREMAC, Jasenka ALJINOVIC, Dunja - NOVAK, Matevz - SKABERNE, Dragomir. Late Variscan
(Carboniferous to Permian) environments in the Circum Pannonian Region. In
GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.1, 71-104., WOS
FINGER, Friedrich - BROSKA, Igor. The Gemeric S-type granites in southeastern
Slovakia: Late Palaeozoic or Alpine intrusions? Evidence from electron-microprobe
dating of nonazite. In Schweizerische mineralogische und Petrografische
Mitteilungen. - Stäubli Verlag AG Zürich, 1999, vol. 79, p. 439-443. (1.000 IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 0036-7699.
87
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC07
ADC08
ADC09
ADC10
Citácie:
1. [2.1] VOZAROVA, A. - EBNER, F. - KOVACS, S. - KRAUTNER, H.G. SZEDERKENYI, T. - KRSTIC, B. - SREMAC, J. - ALJINOVIC, D. - NOVAK, M. SKABERNE, D. Late Variscan (Carboniferous to Permian) environments in the
Circum Pannonian Region. In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552,
FEB 2009, vol. 60, no. 1, p. 71-104., WOS
2. [4] RADVANEC, M. – KONEČNÝ, P. – ONDREJKA, M. – PUTIŠ, M. –
UHER, P. – NÉMETH, Z. Granity gemerika ako indikátor extenzie kôry nad
neskorovariskou subdukčnou zónou a pri ranoalpínskej riftogenéze (Západné
Karpaty): interpretácia podľa veku monazitu a zirkónu datovaného metódou
CHIME a SHRIMP. In Mineralia slovaca, 2009, vol. 41, no. 4, p. 381-394
HLADIL, Jindřich - GERŠL, Milan - STRNAD, Ladislav - FRÁNA, Jaroslav LANGROVÁ, Anna - SPIŠIAK, Ján. Stratigraphic variation of complex impurities
in platform limestones and possible significance of atmospheric dust: a study with
emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging
(Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic). In International Journal of Earth
Sciences, 2006, vol. 95, no. 4, p. 703-723. (1.568 - IF2005). ISSN 1437-3254.
Citácie:
1. [1.1] DA SILVA, A.C. - MABILLE, C. - BOULVAIN, F. Influence of
sedimentary setting on the use of magnetic susceptibility: examples from the
Devonian of Belgium. In SEDIMENTOLOGY, 2009, vol.56, no.5, 1292-1306.,
WOS
2. [1.2] DA SILVA, A.-C. - POTMA, K. - WEISSENBERGER, J.A.W. - WHALEN,
M.T. - HUMBLET, M. - MABILLE, C. - BOULVAIN, F. Magnetic susceptibility
evolution and sedimentary environments on carbonate platform sediments and
atolls, comparison of the Frasnian from Belgium and Alberta, Canada. In
Sedimentary Geology, 2009, vol.214, no.1-4, 3-18., SCOPUS
HONTY, Miroslav - UHLÍK, Peter - ŠUCHA, Vladimír - ČAPLOVIČOVÁ, M. FRANCŮ, Juraj - CLAUER, N. - BIROŇ, Adrián. Smectite-to-illite alteration in
salt-bearing bentonites (the East Slovak Basin). In Clays and Clay Minerals, 2004,
vol. 55, no. 5, p. 533-551. (0.978 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 00098604.
Citácie:
1. [1.1] KAUFHOLD, S. - DOHRMANN, R. Stability of bentonites in salt
solutions vertical bar sodium chloride. In APPLIED CLAY SCIENCE, 2009,
vol.45, no.3, 171-177., WOS
HU, Xiumian - JANSA, Luba - WANG, Chengshan - SARTI, Massimo - BAK,
Krzysztof - WAGREICH, Michael - MICHALÍK, Jozef - SOTÁK, Ján. Upper
Cretaceous oceanic red beds (CORBs) in the Tethys: occurrences, lithofacies, age,
and environments. In Cretaceous Research. - Elsevier, 2005, vol. 26, no. 1, p. 3-20.
(0.588 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0195-6671.
Citácie:
1. [1.1] FISCHER, A.G. - HILGEN, F.J. - GARRISON, R.E. Mediterranean
contributions to cyclostratigraphy and astrochronology. In SEDIMENTOLOGY.
2009, vol. 56, no. 1, p. 63-94., WOS
2. [2.1] MIKULAS, Radek - SKUPIEN, Petr - BUBIK, Miroslav - VASICEK,
Zdenek. Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western
Carpathians, Czech Republic). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60,
no.3, 233-250., WOS
HURAI, Vratislav - MARKO, František - TOKARSKI, Antoni SWIERCZEWSKA, Anna - KOTULOVÁ, Júlia - BIROŇ, Adrián. Fluid inclusion
evidence for deep burial of the Tertiary accretionary wedge of the Carpathians. In
88
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC11
ADC12
ADC13
ADC14
Terra Nova, 2006, vol. 18, no. 6, p. 440-446. (1.739 - IF2005). ISSN 0954-4879.
Citácie:
1. [1.1] LIU DEHAN - DAI JINXING - XIAO XIANMING - TIAN HUI - YANG
CHUN - HU ANPING - MI JINGKUI - SONG ZHIGUANG. High density
methane inclusions in Puguang Gasfield: Discovery and a T-P genetic study. In
CHINESE SCIENCE BULLETIN, 2009, vol.54, no.24, 4714-4723., WOS
JANÁK, Marian - FROITZHEIM, Nikolaus - VRABEC, Mirijam - RAVNA, Erling
J. Krogh - DE HOOG, Cees-Jan. Ultrahigh-pressure metamorphism and exhumation
of garnet peridotite in Pohorje, Eastern Alps. In Journal of Metamorphic Geology. Blackwell Scientific Publications, 2006, vol. 24, no. 1, p. 19-31. (3.083 - IF2005).
ISSN 0263-4929.
Citácie:
1. [1.1] FARYAD, Shah Wali. The Kutna Hora Complex (Moldanubian zone,
Bohemian Massif): A composite of crustal and mantle rocks subducted to
HP/UHP conditions. In LITHOS, 2009, vol.109, no.3-4, 193-208., WOS
2. [1.1] LIOU, J. G. - ERNST, W. G. - ZHANG, R. Y. - TSUJIMORI, T. - JAHN,
B. M. Ultrahigh-pressure minerals and metamorphic terranes The view from
China. In JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2009, vol.35, no.3-4, 199231., WOS
3. [1.1] RANTITSCH, Gerd - PISCHINGER, Gerald - KURZ, Walter. Stream
profile analysis of the Koralm Range (Eastern Alps). In SWISS JOURNAL OF
GEOSCIENCES, 2009, vol.102, no.1, 31-41., WOS
JANÁK, Marian - FROITZHEIM, Nikolaus - LUPTÁK, Branislav - VRABEC,
Mirijam - RAVNA, Erling J. Krogh. First evidence for ultrahigh-pressure
metamorphism of eclogites in Pohorje, Slovenia: Tracing deep continental
subduction in the Eastern Alps. In Tectonics, 2004, vol. 23, no. 5, tC5014,
doi:10.1029/2004TC001641. (2.308 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN
0278-7407.
Citácie:
1. [1.1] LIOU, J. G. - ERNST, W. G. - ZHANG, R. Y. - TSUJIMORI, T. - JAHN,
B. M. Ultrahigh-pressure minerals and metamorphic terranes The view from
China. In JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2009, vol.35, no.3-4, 199231., WOS
2. [1.1] PROYER, A. - KRENN, K. - HOINKES, G. Oriented precipitates of
quartz and amphibole in clinopyroxene of metabasites from the Greek Rhodope: a
product of open system precipitation during eclogite-granulite-amphibolite
transition. In JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY, 2009, vol.27, no.9,
639-654., WOS
JANÁK, Marian - PLAŠIENKA, Dušan - FREY, M. - COSCA, M. - SCHMIDT, S.
Th. - LUPTÁK, Branislav - MÉRES, Štefan. Cretaceous evolution of a metamorphic
core complex, the Veporic unit, Western Carpathians (Slovakia): P-T conditions and
in situ 40Ar/39Ar UV laser probe dating of metapelites. In Journal of Metamorphic
Geology, 2001, vol. 19, p. 197-216. (1.960 - IF2000). (2001 - Current Contents).
ISSN 0263-4929.
Citácie:
1. [1.1] SULAK, Marian - KAINDL, Reinhard - PUTIS, Marian - SITEK, Jozef KRENN, Kurt - TOTH, Ignac. Chemical and spectroscopic characteristics of
potassium white micas related to polystage evolution of the Central Western
Carpathians orogenic wedge. In LITHOS, 2009, vol.113, no.3-4, 709-730., WOS
2. [4] BEZÁK, V. Tektonický štýl širšej oblasti styku tatrika a veporika. In
Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 3, p. 275-282
JANÁK, Marian - HURAI, Vratislav - LUDHOVÁ, Lívia - O'BRIEN, P.J. - HORN,
89
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC15
ADC16
ADC17
ADC18
E.E. Dehydration melting and devolatilization during exhumation of high-grade
metapelites: the Tatra Mountains, Western Carpathians. In Journal of Metamorphic
Geology, 1999, vol. 17, no. 4, p. 379-396. (2.188 - IF1998). (1999 - Current
Contents). ISSN 0263-4929.
Citácie:
1. [1.1] BONAMICI, Chloe E. - DUEBENDORFER, Ernest M. Gravitational
collapse of a Paleoproterozoic orogen, southern Hualapai Mountains, Arizona.
In PRECAMBRIAN RESEARCH, 2009, vol.175, no.1-4, 35-50., WOS
LEICHMANN, Jaromír - BROSKA, Igor - ZACHOVALOVÁ, K. Low-grade
metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study. In Terra Nova, 2003, vol.
15, no. 2, p. 104-108. (0.874 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0954-4879.
Citácie:
1. [1.1] ENGVIK, A.K. - GOLLA-SCHINDLER, U. - BERNDT, J. - AUSTRHEIM,
H. - PUTNIS, A. Intragranular replacement of chlorapatite by hydroxy-fluorapatite during metasomatism. In LITHOS. ISSN 0024-4937, OCT 2009, vol. 112,
no. 3-4, p. 236-246., WOS
2. [1.1] GERNON, T.M. - FONTANA, G. - FIELD, M. - SPARKS, R.S.J. BROWN, R.J. - MAC NIOCAILL, C. Pyroclastic flow deposits from a kimberlite
eruption: The Orapa South Crater, Botswana. In LITHOS. ISSN 0024-4937, NOV
2009, vol. 112, Part 1 Sp. Iss. SI, p. 566-578., WOS
3. [1.1] PLUMPER, O. - PUTNIS, A. The Complex Hydrothermal History of
Granitic Rocks: Multiple Feldspar Replacement Reactions under Subsolidus
Conditions. In JOURNAL OF PETROLOGY. ISSN 0022-3530, MAY 2009, vol.
50, no. 5, p. 967-987., WOS
LUPTÁK, Branislav - JANÁK, Marian - PLAŠIENKA, Dušan - SCHMIDT, S. FREY, M. Chloritoid-kyanite schists from the Veporic unit, Western Carpathians,
Slovakia: implications for Alpine (Cretaceous) metamorphism. In Schweizerische
mineralogische und Petrografische Mitteilungen, 2000, vol. 80, p. 213-223. (1.458 IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 0036-7699.
Citácie:
1. [1.2] OWENS, B.E. - WILSON, S.E. Geochemical constraints on the origin of
chloritoid-bearing kyanite quartzite at Hagers Mountain, North Carolina. In
Southeastern Geology, 2009, vol.46, no.3, 135-153., SCOPUS
PLAŠIENKA, Dušan. Development of basement-involved fold and thrust structures
exemplified by the Tatric–Fatric–Veporic nappe system of the Western Carpathians
(Slovakia). In Geodinamica Acta, 2003, vol. 16, no. 1, p. 21-38. (0.978 - IF2002).
(2003 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] PESKOVA, I. - VOJTKO, R. - STAREK, D. - SLIVA, L. Late Eocene to
Quaternary deformation and stress field evolution of the Orava region (Western
Carpathians). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709, 2009, vol.
59, no. 1, p. 73-91., WOS
2. [1.2] SZÉKELY, B. - ZÁMOLYI, A. - DRAGANITS, E. - BRIESE, C.
Geomorphic expression of neotectonic activity in a low relief area in an Airborne
Laser Scanning DTM: A case study of the Little Hungarian Plain (Pannonian
Basin). In Tectonophysics, 2009, vol.474, no.1-2, 353-366., SCOPUS
3. [4] BEZÁK, V. Tektonický štýl širšej oblasti styku tatrika a veporika. In
Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 3, p. 275-282
POLLER, Ulrike - UHER, Pavel - BROSKA, Igor - PLAŠIENKA, Dušan - JANÁK,
Marian. First Permian - Early Triassic zircon ages for tin-bearing granites from the
Gemeric unit (Western Carpathians, Slovakia): connection to the post-collisional
extension of the Variscan orogen and S-type granite magmatism. In Terra Nova,
90
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC19
ADC20
ADC21
ADC22
2002, vol. 14, p. 41-48. (1.067 - IF2001). (2002 - Current Contents)..
Citácie:
1. [2.1] VOZAROVA, A. - EBNER, F. - KOVACS, S. - KRAUTNER, H.G. SZEDERKENYI, T. - KRSTIC, B. - SREMAC, J. - ALJINOVIC, D. - NOVAK, M. SKABERNE, D. Late Variscan (Carboniferous to Permian) environments in the
Circum Pannonian Region. In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552,
FEB 2009, vol. 60, no. 1, p. 71-104., WOS
POLLER, Ulrike - TODT, Wolfgang - KOHÚT, Milan - JANÁK, Marian. Nd, Sr, Pb
isotope study of the Western Carpathians: implications for Paleozoic evolution. In
Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen, 2001, vol. 81, no.
2, p. 159-174. (1.242 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0036-7699.
Citácie:
1. [1.1] BURDA, Jolanta - GAWEDA, Aleksandra. Shear-influenced partial
melting in the Western Tatra metamorphic complex: Geochemistry and
geochronology. In LITHOS, 2009, vol.110, no.1-4, 373-385., WOS
POLLER, Ulrike - JANÁK, Marian - KOHÚT, Milan - TODT, Wolfgang. Early
Variscan magmatism in the Western Carpathians: U-Pb zircon data from granitoids
and orthogneisses of the Tatra Mountains (Slovakia). In International Journal of
Earth Sciences, 2000, vol. 89, p. 336-349. (1.133 - IF1999). (2000 - Current
Contents). ISSN 1437-3254.
Citácie:
1. [1.1] BURDA, Jolanta - GAWEDA, Aleksandra. Shear-influenced partial
melting in the Western Tatra metamorphic complex: Geochemistry and
geochronology. In LITHOS, 2009, vol.110, no.1-4, 373-385., WOS
2. [1.1] PETRIK, Igor - KONECNY, Patrik. Metasomatic replacement of
inherited metamorphic monazite in a biotite-garnet granite from the Nizke Tatry
Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Chemical dating and evidence for
disequilibrium melting. In AMERICAN MINERALOGIST, 2009, vol.94, no.7,
957-974., WOS
SOTÁK, Ján - PERESZLÉNYI, Miroslav - MARSCHALKO, Róbert - MILIČKA,
Ján - STAREK, Dušan. Sedimentology and hydrocarbon habitat of the submarine-fan
deposits of the Central Carpathian Paleogene Basin (NE Slovakia). In Marine and
Petroleum Geology, 2001, vol. 18, p. 87-114. (1.109 - IF2000). (2001 - Current
Contents). ISSN 0264-8172.
Citácie:
1. [1.1] HILLER, Edgar - JURKOVIC, Lubomir - KORDIK, Jozef - SLANINKA,
Igor - JANKULAR, Michal - MAJZLAN, Juraj - GOETTLICHER, Joerg STEININGER, Ralph. Arsenic mobility from anthropogenic impoundment
sediments Consequences of contamination to biota, water and sediments, Posa,
Eastern Slovakia. In APPLIED GEOCHEMISTRY, 2009, vol.24, no.11, 21752185., WOS
2. [1.1] JANKULAR, Michal - HILLER, Edgar - JURKOVIC, L'ubomir VESELSKA, Veronika - MAJZLAN, Juraj. ARSENIC AND ZINC IN
IMPOUNDMENT MATERIALS AND RELATED STREAM SEDIMENTS FROM
A POLLUTED AREA IN EASTERN SLOVAKIA: DISTRIBUTION, MOBILITY,
AND WATER QUALITY. In JOURNAL OF HYDROLOGY AND
HYDROMECHANICS, 2009, vol.57, no.3, 200-211., WOS
ŠRODOŇ, J. - KOTARBA, M. - BIROŇ, Adrián - SUCH, P. - CLAUER, N. WÓJTOWICZ, A. Diagenetic history of the Podhale-Orava Basin and the underlying
Tatra sedimentary structural units (Western Carpathians): evidence from XRD and
K-Ar of illite-smectite. In Clay Minerals. - London : Mineralogical Society, 2006,
vol. 41, no. 3, p. 751-774. (1.184 - IF2005). ISSN 0009-8558.
91
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC23
ADC24
ADC25
Citácie:
1. [1.1] ROSPONDEK, Mariusz J. - MARYNOWSKI, Leszek - CHACHAJ, Anna GORA, Maciej. Novel aryl polycyclic aromatic hydrocarbons:
Phenylphenanthrene and phenylanthracene identification, occurrence and
distribution in sedimentary rocks. In ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2009, vol.40,
no.9, 986-1004., WOS
2. [1.1] SCHLEICHER, A. M. - WARR, L. N. - VAN DER PLUIJM, B. A. On the
origin of mixed-layered clay minerals from the San Andreas Fault at 2.5-3 km
vertical depth (SAFOD drillhole at Parkfield, California). In CONTRIBUTIONS
TO MINERALOGY AND PETROLOGY, 2009, vol.157, no.2, 173-187., WOS
3. [1.1] ZUBER, Andrzej - CHOWANIEC, Jozef. Diagenetic and other highly
mineralized waters in the Polish Carpathians. In APPLIED GEOCHEMISTRY,
2009, vol.24, no.10, 1889-1900., WOS
4. [1.2] CHOWANIEC, J. Hydrogeology study of the western part of the Polish
Carpathians | Studium hydrogeologii zachodniej czesci karpat polskich. In
Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego, 2009, vol., no.434, 1-98.,
SCOPUS
5. [1.2] KRZYWIEC, P. - ŚMIGIELSKI, M. - SINCLAIR, H. TOPO-EUROPE
THERMO-EUROPE A new research project under European Science Foundation
auspices | TOPO-EUROPE THERMO-EUROPE nowy projekt badawczy
realizowany pod auspicjami Europejskiej Fundacji Nauki. In Przeglad
Geologiczny, 2009, vol.57, no.3, 224-226., SCOPUS
TOMAŠOVÝCH, Adam. Brachiopod and bivalve ecology in the late Triassic (Alps,
Austria): Onshore-offshore replacements caused by variations in sediment and
nutrient supply. In Palaios, 2006, vol. 21, no. 4, p. 344-368. (1.551 - IF2005). ISSN
0883-1351.
Citácie:
1. [1.1] ZUSCHIN, Martin - MAYRHOFER, Susanne. Brachiopods from cryptic
coral reef habitats in the northern Red Sea. In FACIES, 2009, vol.55, no.3, 335344., WOS
2. [1.1] ZUSCHIN, Martin - STACHOWITSCH, Michael. EPIFAUNADOMINATED BENTHIC SHELF ASSEMBLAGES: LESSONS FROM THE
MODERN ADRIATIC SEA. In PALAIOS, 2009, vol.24, no.3-4, 211-221., WOS
TOMAŠOVÝCH, Adam - FÜRSICH, Franz T. - OLSZEWSKI, Thomas D.
Modeling shelliness and alteration in shell beds: variation in hardpart input and
burial rates leads to opposing predictions. In Paleobiology, 2006, vol. 32, no. 2, p.
278-298. (2.576 - IF2005). ISSN 0094-8373.
Citácie:
1. [1.1] BERKELEY, Andrew - PERRY, Chris T. - SMITHERS, Scott G.
Taphonomic signatures and patterns of test degradation on tropical, intertidal
benthic foraminifera. In MARINE MICROPALEONTOLOGY, 2009, vol.73, no.34, 148-163., WOS
2. [1.1] SIMPSON, Carl - HARNIK, Paul G. Assessing the role of abundance in
marine bivalve extinction over the post-Paleozoic. In PALEOBIOLOGY, 2009,
vol.35, no.4, 631-647., WOS
TOMAŠOVÝCH, Adam - FÜRSICH, Franz T. - WILMSEN, Markus. Preservation
of autochthonous shell beds by positive feedback between increased hardpart-input
rates and increased sedimentation rates. In Journal of Geology. - Chicago : The
University of Chicago, 2006, vol. 114, no. 3, p. 287-312. (1.839 - IF2005). ISSN
0022-1376.
Citácie:
1. [1.1] LUBESEDER, Stefan - REDFERN, Jonathan - BOUTIB, Lahcen. Mixed
92
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC26
ADC27
ADC28
siliciclastic-carbonate shelf sedimentation-Lower Devonian sequences of the SW
Anti-Atlas, Morocco. In SEDIMENTARY GEOLOGY, 2009, vol.215, no.1-4, 1332., WOS
TOMAŠOVÝCH, Adam. Linking taphonomy to community-level abundance:
Insights into compositional fidelity of the Upper Triassic shell concentrations
(Eastern Alps). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. - Elsevier,
2006, vol. 235, no. 4, p. 355-381. (1.899 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN
0031-0182.
Citácie:
1. [1.1] NAVARRO, V. - MOLINA, J.M. - RUIZ-ORTIZ, P.A. Filament lumachelle
on top of Middle Jurassic oolite limestones: event deposits marking the drowning
of a Tethysian carbonate platform (Subbetic, southern Spain). In FACIES. ISSN
0172-9179, FEB 2009, vol. 55, no. 1, p. 89-102., WOS
UHLÍK, Peter - ŠUCHA, Vladimír - EBERL, Dennis D. - PUŠKELOVÁ, Ľubica ČAPLOVIČOVÁ, M. Evolution of pyrophyllite particle sizes during dry grinding. In
Clay Minerals, 2000, vol. 35, p. 423-432. (1.090 - IF1999). ISSN 0009-8558.
Citácie:
1. [1.1] SOMELAR, P. - KIRSIMAE, K. - SRODON, J. Mixed-layer illite-smectite
in the Kinnekulle K-bentonite, northern Baltic Basin. In CLAY MINERALS. ISSN
0009-8558, DEC 2009, vol. 44, no. 4, p. 455-468., WOS
VIDLIČKA, Ľubomír - VRŠANSKÝ, Peter - SHCHERBAKOV, D. Two new
troglobitic cockroach species of the genus Speleoblatta (Blattaria: Nocticolidae) from
North Thailand. In Journal of Natural History, 2003, vol. 37, p. 107-114. (0.589 IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0022-2933.
Citácie:
1. [9] ROMERO, A. Cave Biology. Life in Darkness. Cambridge University
Press, 2009, Hardback ISBN: 9780521828468 Paperback ISBN:
9780521535533, 306 p.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ALROY, John - ABERHAN, Martin - BOTTJER, David J. - FOOTE, Michael FÜRSICH, Franz T. - HARRIES, Peter J. - HENDY, Austin J. W. - HOLLAND,
Steven M. - IVANY, Linda C. - KIESSLING, Wolfgang - KOSNIK, Matthew A. MARSHALL, Charles R. - MCGOWAN, Alistair J. - MILLER, Arnold I. OLSZEWSKI, Thomas D. - PATZKOWSKY, Mark E. - PETERS, Shanan E. VILIER, Loik - WAGNER, Peter J. - BONUSO, Nicole - BORKOW, Philip S. BRENNEIS, Benjamin - CLAPHAM, Matthew E. - FALL, Leigh M. - FERGUSON,
Chad A. - HANSON, Victoria L. - KRUG, Andrew Z. - LAYOU, Karen M. LECKEY, Erin H. - NÜRNBERG, Sabine - POWERS, Catherine M. - SESSA,
Jocelyn A. - SIMPSON, Carl - TOMAŠOVÝCH, Adam - VISSAGI, Christy C.
Phanerozoic trends in the global diversity of marine invertebrates. In Science, 2008,
vol. 321, p. 97-100. (26.372 - IF2007). ISSN 0036-8075.
Citácie:
1. [1.1] BENTON, Michael J. The Red Queen and the Court Jester: Species
Diversity and the Role of Biotic and Abiotic Factors Through Time. In SCIENCE,
2009, vol.323, no.5915, 728-732., WOS
2. [1.1] BRAYARD, Arnaud - ESCARGUEL, Gilles - BUCHER, Hugo MONNET, Claude - BRUEHWILER, Thomas - GOUDEMAND, Nicolas GALFETTI, Thomas - GUEX, Jean. Good Genes and Good Luck: Ammonoid
Diversity and the End-Permian Mass Extinction. In SCIENCE, 2009, vol.325,
no.5944, 1118-1121., WOS
3. [1.1] BUTLER, Richard J. - BARRETT, Paul M. - NOWBATH, Stephen 93
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA02
UPCHURCH, Paul. Estimating the effects of sampling biases on pterosaur
diversity patterns: implications for hypotheses of bird/pterosaur competitive
replacement. In PALEOBIOLOGY, 2009, vol.35, no.3, 432-446., WOS
4. [1.1] CARRASCO, Marc A. - BARNOSKY, Anthony D. - GRAHAM, Russell W.
Quantifying the Extent of North American Mammal Extinction Relative to the
Pre-Anthropogenic Baseline. In PLOS ONE, 2009, vol.4, no.12., WOS
5. [1.1] CRAME, J. Alistair. EVOLUTION Time's Stamp on Modern
Biogeography. In SCIENCE, 2009, vol.323, no.5915, 720-721., WOS
6. [1.1] DE AGUIAR, M. A. M. - BARANGER, M. - BAPTESTINI, E. M. KAUFMAN, L. - BAR-YAM, Y. Global patterns of speciation and diversity. In
NATURE, 2009, vol.460, no.7253, 384-U98., WOS
7. [1.1] ERWIN, Douglas H. Climate as a Driver of Evolutionary Change. In
CURRENT BIOLOGY, 2009, vol.19, no.14, r575-R583., WOS
8. [1.1] ERWIN, Douglas. A call to the custodians of deep time. In NATURE,
2009, vol.462, no.7271, 282-283., WOS
9. [1.1] HARNIK, Paul G. Unveiling rare diversity by integrating museum,
literature, and field data. In PALEOBIOLOGY, 2009, vol.35, no.2, 190-208.,
WOS
10. [1.1] JABLONSKI, D. - FINARELLI, J.A. Congruence of morphologicallydefined genera with molecular phylogenies. In Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America, 2009, vol.106, no.20, 82628266., WOS
11. [1.1] POWELL, M.G. The latitudinal diversity gradient of brachiopods over
the past 530 million years. In Journal of Geology, 2009, vol.117, no.6, 585-594.,
WOS
12. [1.1] RABOSKY, Daniel L. - SORHANNUS, Ulf. Diversity dynamics of
marine planktonic diatoms across the Cenozoic. In NATURE, 2009, vol.457,
no.7226, 183-U73., WOS
13. [1.1] RABOSKY, Daniel L. Ecological limits and diversification rate:
alternative paradigms to explain the variation in species richness among clades
and regions. In ECOLOGY LETTERS, 2009, vol.12, no.8, 735-743., WOS
14. [1.1] RABOSKY, Daniel L. Heritability of Extinction Rates Links
Diversification Patterns in Molecular Phylogenies and Fossils. In SYSTEMATIC
BIOLOGY, 2009, vol.58, no.6, 629-640., WOS
15. [1.1] REZNICK, David N. - RICKLEFS, Robert E. Darwin's bridge between
microevolution and macroevolution. In NATURE, 2009, vol.457, no.7231, 837842., WOS
16. [1.2] RUBAN, D.A. Phanerozoic changes in the high-rank suprageneric
diversity structure of brachiopods: Linear and non-linear effects. In Palaeoworld,
2009, vol.18, no.4, 263-277., SCOPUS
17. [1.2] SERVAIS, T. - HARPER, D.A.T. - LI, J. - MUNNECKE, A. - OWEN,
A.W. - SHEEHAN, P.M. Understanding the Great Ordovician Biodiversification
Event (GOBE): Influences of paleogeography, paleoclimate, or paleoecology?. In
GSA Today, 2009, vol.19, no.4-5, 4-10., SCOPUS
BIELIK, Miroslav - ŠEFARA, Ján - KOVÁČ, Michal - BEZÁK, Vladimír PLAŠIENKA, Dušan. The Western Carpathians-interaction of Hercynian and Alpine
processes. In Tectonophysics, 2004, vol. 393, p. 63-86. (1.633 - IF2003). (2004 Current Contents). ISSN 0040-1951.
Citácie:
1. [1.1] ROZIMANT, Kamil - BUYUKSARAC, Aydin - BEKTAS, Oezcan.
Interpretation of Magnetic Anomalies and Estimation of Depth of Magnetic Crust
in Slovakia. In PURE AND APPLIED GEOPHYSICS. ISSN ISSN 0033-4553,
94
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA03
ADCA04
2009, vol.166, no.3, 471-484., WOS
2. [1.1] TENZER, Robert - HAMAYUN, Karmah - VAJDA, Peter. Global maps of
the CRUST 2.0 crustal components stripped gravity disturbances. In JOURNAL
OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH. ISSN 0148-0227, MAY 15
2009, vol. 114., WOS
3. [2.2] TENZER, R. - HAMAYUN - VAJDA, P. Global maps of the step-wise
topography corrected and crustal components stripped geoids using the CRUST
2.0 model. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2009, vol.39, no.1, 117., SCOPUS
BROSKA, Igor - HARLOV, Daniel - TROPPER, Peter - SIMAN, Pavol. Formation
of magmatic titanite and titanite-ilmenite phase relations during granite alteration in
the Tribec Mountains, Western Carpathians, Slovakia. In Lithos, 2007, vol. 95, no. 12, p. 58-71. (2.203 - IF2006). ISSN 0024-4937.
Citácie:
1. [1.1] UHER, P. - MIKUS, T. - MILOVSKY, R. - BIRON, A. - SPISIAK, J. LIPKA, J. - JAHN, J. Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich phosphates-sulphates in
quartz veins from metaquartzites of Tribec Mountains, Western Carpathians,
Slovakia: Compositional variations and evolution. In LITHOS. ISSN 0024-4937,
OCT 2009, vol. 112, no. 3-4, p. 447-460., WOS
2. [1.1] XIE, L. - WANG, R.C. - CHEN, J. - ZHU, J.C. - ZHANG, W.L. - WANG,
D.Z. - YU, A.P. Primary Sn-rich titianite in the Qitianling granite, Hunan
Province, southern China: An important type of tin-bearing mineral and its
implications for tin exploration. In CHINESE SCIENCE BULLETIN. ISSN 10016538, MAR 2009, vol. 54, no. 5, p. 798-805., WOS
CSONTOS, L. - NAGYMAROSY, András - HORVÁTH, Ferenc - KOVÁČ, Michal.
Tertiary evolution of the Intra-Carpathian area: a model. In Tectonophysics, 1992,
vol. 208, no. 1-3, p. 221-241. (1992 - Current Contents). ISSN 0040-1951.
Citácie:
1. [1.1] CAPORALI, Alessandro. Lithospheric flexure, uplift and expected
horizontal strain rate in the Pannonian Carpathian region. In
TECTONOPHYSICS, 2009, vol.474, no.1-2, 337-342., WOS
2. [1.1] CORVER, Maarten P. - DOUST, Harry - VAN WEES, Jan Diederik BADA, Gabor - CLOETINGH, Sierd. Classification of rifted sedimentary basins
of the Pannonian Basin System according to the structural genesis, evolutionary
history and hydrocarbon maturation zones. In MARINE AND PETROLEUM
GEOLOGY, 2009, vol.26, no.8, 1452-1464., WOS
3. [1.1] DEGI, Julia - ABART, Rainer - TOEROEK, Kalman - RHEDE, Dieter PETRISHCHEVA, Elena. Evidence for xenolith-host basalt interaction from
chemical patterns in Fe-Ti-oxides from mafic granulite xenoliths of the BakonyBalaton Volcanic field (W-Hungary). In MINERALOGY AND PETROLOGY,
2009, vol.95, no.3-4, 219-234., WOS
4. [1.1] HETENYI, Gyoergy - STUART, Graham W. - HOUSEMAN, Gregory A. HORVATH, Frank - HEGEDUS, Endre - BRUECKL, Ewald. Anomalously deep
mantle transition zone below Central Europe: Evidence of lithospheric instability.
In GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2009, vol.36, no.., WOS
5. [1.1] PESKOVA, Ivana - VOJTKO, Rastislav - STAREK, Dusan - SLIVA,
Lubomir. Late Eocene to Quaternary deformation and stress field evolution of the
Orava region (Western Carpathians). In ACTA GEOLOGICA POLONICA, 2009,
vol.59, no.1, 73-91., WOS
6. [1.1] SCHULLER, Volker - FRISCH, Wolfgang - DANISIK, Martin - DUNKL,
Istvan - MELINTE, Mihaela Carmen. UPPER CRETACEOUS GOSAU
DEPOSITS OF THE APUSENI MOUNTAINS (ROMANIA) SIMILARITIES AND
95
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA05
ADCA06
DIFFERENCES TO THE EASTERN ALPS. In AUSTRIAN JOURNAL OF EARTH
SCIENCES, 2009, vol.102, no.1., WOS
7. [1.1] SZEKELY, Balazs - ZAMOLYI, Andras - DRAGANITS, Erich - BRIESE,
Christian. Geomorphic expression of neotectonic activity in a low relief area in
an Airborne Laser Scanning DTM: A case study of the Little Hungarian Plain
(Pannonian Basin). In TECTONOPHYSICS, 2009, vol.474, no.1-2, 353-366.,
WOS
8. [1.1] TAMAS, Julia - HABLY, Lilla. Unidirectional shift in leaf morphology of
coexisting species a possible indicator of palaeoclimatic differences. In
PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2009,
vol.271, no.3-4, 185-195., WOS
9. [1.1] TASAROVA, Alasonati - AFONSO, J. C. - BIELIK, M. - GOETZE, H.-J. HOK, J. The lithospheric structure of the Western Carpathian-Pannonian Basin
region based on the CELEBRATION 2000 seismic experiment and gravity
modelling. In TECTONOPHYSICS, 2009, vol.475, no.3-4, 454-469., WOS
10. [1.1] USTASZEWSKI, Kamil - SCHMID, Stefan M. - FUEGENSCHUH,
Bernhard - TISCHLER, Matthias - KISSLING, Eduard - SPAKMAN, Wim. A
map-view restoration of the Alpine-Carpathian-Dinaridic system for the Early
Miocene. In SWISS JOURNAL OF GEOSCIENCES, 2008, vol.101, no., s273S294., WOS
11. [2.1] VOZAROVA, Anna - EBNER, Fritz - KOVACS, Sandor - KRAEUTNER,
Hans-Georg - SZEDERKENYI, Tibor - KRSTIC, Branislav - SREMAC, Jasenka ALJINOVIC, Dunja - NOVAK, Matevz - SKABERNE, Dragomir. Late Variscan
(Carboniferous to Permian) environments in the Circum Pannonian Region. In
GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.1, 71-104., WOS
DALPIAZ, G.V. - MARTIN, S. - VILLA, I.M. - GOSSO, G. - MARSCHALKO,
Róbert. Late Jurassic blueschist facies pebbles from the Western Carpathian orogenic
wedge and paleostructural implications for Western Tethys evolution. In Tectonics,
1995, vol. 14, no. 4, p. 874-885. (1995 - Current Contents). ISSN 0278-7407.
Citácie:
1. [1.1] LENAZ, D. - MAZZOLI, C. - SPISIAK, J. - PRINCIVALLE, F. MARITAN, L. Detrital Cr-spinel in the Sambron-Kamenica Zone (Slovakia):
evidence for an ocean-spreading zone in the Northern Vardar suture?. In
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 1437-3254, MAR
2009, vol. 98, no. 2, p. 345-355., WOS
2. [1.1] LUZAR-OBERITER, B. - MIKES, T. - VON EYNATTEN, H. - BABIC, L.
Ophiolitic detritus in Cretaceous clastic formations of the Dinarides (NW
Croatia): evidence from Cr-spinel chemistry. In INTERNATIONAL JOURNAL
OF EARTH SCIENCES. ISSN 1437-3254, JUL 2009, vol. 98, no. 5, p. 10971108., WOS
3. [1.1] PUTIS, M. - FRANK, W. - PLASIENKA, D. - SIMAN, P. - SULAK, M. BIRON, A. Progradation of the Alpidic Central Western Carpathians orogenic
wedge related to two subductions: constrained by Ar-40/Ar-39 ages of white
micas. In GEODINAMICA ACTA. ISSN 0985-3111, JAN-JUN 2009, vol. 22, no.
1-3, Sp. Iss. SI, p. 31-56., WOS
GAŹDZICKI, Andrzej - MICHALÍK, Jozef. Uppermost Triassic sequence of the
Choč Nappe (Hronic) in the West Carpathians of Slovakia and Poland. In Acta
Geologica Polonica, 1980, vol. 30, no. 1, p. 67-76. ISSN 0001-5709.
Citácie:
1. [4] MIŠÍK, M. - REHÁKOVÁ, D. Vápence Slovenska I.: Biohermné,
krinoidové, sladkovodné, ooidové a onkoidové vápence. VEDA, Bratislava, 2009,
p. 181
96
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA07
ADCA08
ADCA09
ADCA10
ADCA11
HAUTMANN, Michael - BENTON, Michael J. - TOMAŠOVÝCH, Adam.
Catastrophic ocean acidification at the Triassic-Jurassic boundary. In Neues Jahrbuch
für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 2008, vol. 249, no. 1, p. 119-127.
(0.496 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0077-7749.
Citácie:
1. [1.1] KIESSLING, Wolfgang - RONIEWICZ, Ewa - VILLIER, Loic LEONIDE, Philippe - STRUCK, Ulrich. AN EARLY HETTANGIAN CORAL
REEF IN SOUTHERN FRANCE: IMPLICATIONS FOR THE END-TRIASSIC
REEF CRISIS. In PALAIOS, 2009, vol.24, no.9-10, 657-671., WOS
2. [3] LEINFELDER, R. Palaeontologia Quo Vadis? - Zur Situation und Zukunft
der palaontologischen Forschung. In Berliner paläobiologische Abhandlungen,
2009, no. 10, p. 229-243
HURAI, Vratislav - LEXA, Ondrej - SCHULMANN, Karel - MONTIGNY,
Raymond - PROCHASKA, Walter - FRANK, Wolfgang - KONEČNÝ, Patrik KRÁĽ, Ján - THOMAS, Rainer - CHOVAN, Martin. Mobilization of ore fluids
during Alpine metamorphism: evidence from hydrothermal veins in the Variscan
basement of Western Carpathians, Slovakia. In Geofluids, 2008, vol. 8, no. 3, p. 181207. (1.333 - IF2007). ISSN 1468-8115.
Citácie:
1. [1.1] UHER, P. - MIKUŠ, T. - MILOVSKÝ, R. - BIROŇ, A. - SPIŠIAK, J. LIPKA, J. - JAHN, J. Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich phosphates–sulphates in
quartz veins from metaquartzites of Tribeč Mountains, Western Carpathians,
Slovakia: Compositional variations and evolution. In LITHOS. ISSN 0024-4937,
2009, vol. 112, no. 3-4, p. 447-460., WOS
JANOTKA, Ivan - MADEJOVÁ, Jana - ŠTEVULA, Ladislav - FRŤALOVÁ, D.M.
Behaviour of Ca(OH)2 in the presence of the set styrene-acrylate dispersion. In
Cement and Concrete Research, 1996, vol. 26, no. 11, p. 1727-1735.
Citácie:
1. [1.1] CHOUGNET, A. - AUDIBERT-HAYET, A. - MOAN, M. - LECOLIER, E.
- GUICHARD, B. Cement-Polymer Composites for Oilwell Cementing. In OIL &
GAS SCIENCE AND TECHNOLOGY-REVUE DE L INSTITUT FRANCAIS DU
PETROLE. ISSN 1294-4475, SEP-OCT 2009, vol. 64, no. 5, p. 583-595., WOS
2. [1.1] MEDEIROS, M.H.F. - HELENE, P. - SELMO, S. Influence of EVA and
acrylate polymers on some mechanical properties of cementitious repair mortars.
In CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. ISSN 0950-0618, JUL 2009,
vol. 23, no. 7, p. 2527-2533., WOS
JEŘÁBEK, Petr - JANÁK, Marian - FARYAD, Shah Wali - FINGER, Friedrich KONEČNÝ, Patrik. Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for
Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians. In
Journal of Metamorphic Geology, 2008, vol. 26, no. 4, p. 465-485. (2.753 - IF2007).
ISSN 0263-4929.
Citácie:
1. [1.1] MILLER, C. - THOENI, M. The "Permian event" in the Eastern European
Alps: Sm-Nd and P-T data recorded by multi-stage garnet from the Plankogel
unit. In CHEMICAL GEOLOGY, 2009, vol.260, no.1-2, 20-36., WOS
2. [1.1] PUTIS, Marian - FRANK, Wolfgang - PLASIENKA, Dusan - SIMAN,
Pavol - SULAK, Marian - BIRON, Adrian. Progradation of the Alpidic Central
Western Carpathians orogenic wedge related to two subductions: constrained by
Ar-40/Ar-39 ages of white micas. In GEODINAMICA ACTA, 2009, vol.22, no.13, 31-56., WOS
KOVÁČ, Michal - NAGYMAROSY, András - SOTÁK, Ján - ŠÚTOVSKÁ, K. Late
Tertiary Paleogeographic Evolution of the West Carpathians. In Tectonophysics,
97
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA12
ADCA13
ADCA14
ADCA15
1993, vol. 226, no. 1-4, p. 401-415. (1.276 - IF1992). (1993 - Current Contents).
ISSN 0040-1951.
Citácie:
1. [1.1] PESKOVA, I. - VOJTKO, R. - STAREK, D. - SLIVA, L. Late Eocene to
Quaternary deformation and stress field evolution of the Orava region (Western
Carpathians). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709, 2009, vol.
59, no. 1, p. 73-91., WOS
2. [1.2] EDWARDS, M.A. - GRASEMANN, B. Mediterranean snapshots of
accelerated slab retreat: Subduction instability in stalled continental collision. In
Geological Society Special Publication, 2009, vol., no.311, 155-192., SCOPUS
KRIŽÁNI, Ivan - ANDRÁŠ, Peter - ŠLESÁROVÁ, Andrea. Percolation modeling of
the dump and settling pit sediments at the Banská Štiavnica ore-field (Western
Carpathians, Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences,
2009, vol. 4, no. 1, p. 109-126. (0.286 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN
1842-4090.
Citácie:
1. [1.1] ALLOUACHE, A. - MICHALKOVA, E. - VEVERKA, M. - VEVERKOVA,
D. SOIL MOISTURE VARIABILITY AND ACID MINE DRAINAGE IN THE
SPOIL DUMP OF PYRITIZED HYDROQUARTZITE IN THE REGION OF
BANSKA STIAVNICA, SLOVAKIA. In CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH
AND ENVIRONMENTAL SCIENCES. ISSN 1842-4090, OCT 2009, vol. 4, no. 2,
p. 51-64., WOS
KUNDRÁT, Martin. Primary chondrification foci in the wing basipodium of Struthio
camelus with comments on interpretation of autopodial elements in Crocodilia and
Aves. In Journal of Experimental Zoology Part B : Molecular and Developmental
Evolution, 2009, vol. 312B, no. 1, p. 30-41. (3.364 - IF2008). (2009 - Current
Contents). ISSN 1552-5007.
Citácie:
1. [1.1] VARGAS, A.O. - WAGNER, G.P. Frame-shifts of digit identity in bird
evolution and Cyclopamine-treated wings. In EVOLUTION & DEVELOPMENT.
ISSN 1520-541X, MAR-APR 2009, vol. 11, no. 2, p. 163-169., WOS
KUNDRÁT, Martin - CRUICKSHANK, Arthur R.I. - MANNING, Terry W. NUDDS, John. Embryos of therizinosauroid theropods from the Upper Cretaceous of
China: diagnosis and analysis of ossification patterns. In Acta Zoologica, 2008, vol.
89, no. 3, p. 231-251 + title page. (0.937 - IF2007). ISSN 0001-7272.
Citácie:
1. [1.1] BEVER, G.S. - NORELL, M.A. The Perinate Skull of Byronosaurus
(Troodontidae) with Observations on the Cranial Ontogeny of Paravian
Theropods. In AMERICAN MUSEUM NOVITATES. ISSN 0003-0082, AUG 28
2009, no. 3657, p. 1-51., WOS
LANKREIJER, Anco - KOVÁČ, Michal - CLOETINGH, Sierd - PITOŇÁK, Pavel HLÔŠKA, M. - BIERMANN, C. Quantitative subsidence analysis and forward
modelling of the Vienna and Danube basins: thin-skinned versus thick-skinned
extension. In Tectonophysics, 1995, vol. 252, no. 1-4, p. 433-451. (1.089 - IF1994).
(1995 - Current Contents). ISSN 0040-1951.
Citácie:
1. [1.1] STRENG, Michael - BANASOVA, Mariana - REHAKOVA, Daniela WILLEMS, Helmut. An exceptional flora of calcareous dinoflagellates from the
middle Miocene of the Vienna Basin, SW Slovakia. In REVIEW OF
PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY, 2009, vol.153, no.3-4, 225-244., WOS
2. [1.1] SZEKELY, Balazs - ZAMOLYI, Andras - DRAGANITS, Erich - BRIESE,
Christian. Geomorphic expression of neotectonic activity in a low relief area in
98
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA16
ADCA17
ADCA18
ADCA19
an Airborne Laser Scanning DTM: A case study of the Little Hungarian Plain
(Pannonian Basin). In TECTONOPHYSICS, 2009, vol.474, no.1-2, 353-366.,
WOS
3. [2.2] KALININA, A. - AMMOSOV, S. - VOLKOV, V. - VOLKOV, N. - HÓK, J.
- BRIMICH, L. - ŠUJAN, M. Microseismic identification of geological and
tectonic structures in the Komjatice Depression (Western Carpathians). In
Geologica Carpathica, 2009, vol.60, no.4, 331-338., SCOPUS
4. [4] SYNAK R. Program SedPak - model sedimentárnej architektúry usadenín
vrchného bádenu viedenskej panvy. In Acta Geologica Slovaca, 2009, roč. 1, č. 2,
s. 111-118
MAJZLAN, Juraj - CHOVAN, Martin - LALINSKÁ, Bronislava - JURKOVIČ,
Ľubomír - MILOVSKÁ, Stanislava - GOTTLICHER, Jörg. Formation, composition,
structure, and ageing of As-ferrihydrite from Pezinok, Slovakia. In Geochimica et
Cosmochimica Acta, 2006, vol. 70, no. 18 Suppl. 1, p. A385. (3.897 - IF2005). (2006
- Current Contents). ISSN 0016-7037.
Citácie:
1. [1.1] SEFTON-NASH, Elliot - CATLING, David C. Hematitic concretions at
Meridiani Planum, Mars: Their growth timescale and possible relationship with
iron sulfates. In EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2008, vol.269,
no.3-4, 365-375., WOS
MAJZLAN, Juraj - LALINSKÁ, Bronislava - CHOVAN, Martin - JURKOVIČ,
Ľubomír - MILOVSKÁ, Stanislava - GOTTLICHER, Jörg. The formation, structure,
and ageing of As-rich hydrous ferric oxide at the abandoned Sb deposit Pezinok
(Slovakia). In Geochimica et Cosmochimica Acta, 2007, vol. 71, no. 17, p. 42064220. (3.751 - IF2006). ISSN 0016-7037.
Citácie:
1. [1.1] FILELLA, Montserrat - PHILIPPO, Simon - BELZILE, Nelson - CHEN,
Yuwei - QUENTEL, Francois. Natural attenuation processes applying to
antimony: A study in the abandoned antimony mine in Goesdorf, Luxembourg. In
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2009, vol.407, no.24, 6205-6216.,
WOS
2. [1.1] HIEMSTRA, Tjisse - VAN RIEMSDIJK, Willem H. A surface structural
model for ferrihydrite I: Sites related to primary charge, molar mass, and mass
density. In GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2009, vol.73, no.15,
4423-4436., WOS
MICHALÍK, Jozef - SOTÁK, Ján. Lower Cretaceous shallow marine buildups in the
Western Carpathians and their relationship to pelagic facies. In Cretaceous Research,
1990, vol. 11, p. 211-227. ISSN 0195-6671.
Citácie:
1. [4] MIŠÍK, M. - REHÁKOVÁ, D. Vápence Slovenska I.: Biohermné,
krinoidové, sladkovodné, ooidové a onkoidové vápence. VEDA, Bratislava, 2009,
p. 181
MICHALÍK, Jozef - LINTNEROVÁ, Otília - GAŹDZICKI, Andrzej - SOTÁK, Ján.
Record of environmental changes in the Triassic-Jurassic boundary interval in the
Zliechov Basin, Western Carpathians. In Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 2007, vol. 244, no. 1-4, p. 71-88. (1.822 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 0031-0182.
Citácie:
1. [1.1] VASICEK, Zdenek - RABRENOVIC, Dragoman - RADULOVIC, Vladan RADULOVIC, Barbara. Late Valanginian-Hauterivian cephalopod fauna from
the Stara Planina Mountain (eastern Serbia). In NEUES JAHRBUCH FUR
GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN, 2009, vol.251, no.2,
99
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA20
ADCA21
ADCA22
ADCA23
129-145., WOS
2. [2.1] RUCKWIED, Katrin - GOETZ, Annette E. Climate change at the
Triassic/Jurassic boundary: palynological evidence from the Furkaska section
(Tatra Mountains, Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.2,
139-149., WOS
3. [4] CHALUPOVÁ, B. Rétske žraloky a ryby z fatranského súvrstvia (profil
Kardolína, Belianske Tatry, Slovensko). In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no.
3, p. 283-290
NOVÁK, Milan H. - ČERNÝ, Petr - UHER, Pavel. Extreme variation and apparent
reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the
Scheibengraben beryl-columbite pegmatite, Maršíkov, Czech Republic. In European
Journal of Mineralogy, 2003, vol. 15, no. 5, p. 565-574. (1.335 - IF2002). (2003 Current Contents). ISSN 0935-1221.
Citácie:
1. [1.1] DOSTAL, J. - KONTAK, D.J. - CHATTERJEE, A.K. Trace element
geochemistry of scheelite and rutile from metaturbidite-hosted quartz vein gold
deposits, Meguma Terrane, Nova Scotia, Canada: genetic implications. In
MINERALOGY AND PETROLOGY. ISSN 0930-0708, DEC 2009, vol. 97, no. 12, p. 95-109., WOS
2. [1.1] NEIVA, A.M.R. - GOMES, M.E.P. - RAMOS, J.M.F. - SILVA, P.B.
Geochemistry of granitic aplite-pegmatite sills and their minerals from Arcozelo
da Serra area (Gouveia, central Portugal). In EUROPEAN JOURNAL OF
MINERALOGY. ISSN 0935-1221, JUL-AUG 2008, vol. 20, no. 4, p. 465-485.,
WOS
3. [1.1] RAO, C. - WANG, R.C. - HU, H. - ZHANG, W.L. COMPLEX INTERNAL
TEXTURES IN OXIDE MINERALS FROM THE NANPING No. 31 DYKE OF
GRANITIC PEGMATITE, FUJIAN PROVINCE, SOUTHEASTERN CHINA. In
CANADIAN MINERALOGIST. ISSN 0008-4476, OCT 2009, vol. 47, no. 5, p.
1195-1212., WOS
PETRÍK, Igor - BROSKA, Igor. Petrology of two granite types from the Tribeč
Mountains, Western Carpathians: an example of allanite (+magnetite) versus
monazite dichotomy. In Geological Journal, 1994, vol. 29, no. 1, p. 59-78. ISSN
0072-1050.
Citácie:
1. [1.1] UHER, P. - MIKUS, T. - MILOVSKY, R. - BIRON, A. - SPISIAK, J. LIPKA, J. - JAHN, J. Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich phosphates-sulphates in
quartz veins from metaquartzites of Tribec Mountains, Western Carpathians,
Slovakia: Compositional variations and evolution. In LITHOS. ISSN 0024-4937,
OCT 2009, vol. 112, no. 3-4, p. 447-460., WOS
PLAŠIENKA, Dušan. Passive and active margin history of the northern Tatricum
(Western Carpathians, Slovakia). In Geologische Rundschau, 1995, vol. 84, no. 4, p.
748-760. ISSN 1437-3254.
Citácie:
1. [1.1] GRABOWSKI, J. - MICHALIK, J. - SZANIAWSKI, R. - GROTEK, I.
Synthrusting remagnetization of the Krizna nappe: high resolution palaeo- and
rock magnetic study in the Strazovce section, Strazovske vrchy Mts, Central West
Carpathians (Slovakia). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709,
2009, vol. 59, no. 2, p. 137-155., WOS
REHÁKOVÁ, Daniela - MICHALÍK, Jozef. Evolution and distribution of
calpionellids - the most characteristic constituents of Lower Cretaceous Tethyan
microplankton. In Cretaceous Research, 1997, vol. 18, no. 3, p. 493-504. ISSN 01956671.
100
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA24
ADCA25
ADCA26
Citácie:
1. [1.1] ANDREINI, Gloria - BURATTI, Nicoletta - CIRILLI, Simonetra. THE
OCCURRENCE OF CHITINOIDELLIDS IN PALYNOLOGICAL RESIDUES
FROM THE AMMONITICO ROSSO FORMATION (TITHONIAN), SPAIN. In
PALAIOS, 2009, vol.25, no.5-6, 402-405., WOS
2. [1.1] BOUGHDIRI, Mabrouk - SALLOUHI, Houaida - HADDAD, Sofiene CORDEY, Fabrice - SOUSSI, Mohamed. Integrated biostratigraphy and regional
correlations of Upper Jurassic lowermost Cretaceous series in northern Tunisia.
In GFF, 2009, vol.131, no.1-2, 71-81., WOS
SCHLÖGL, Ján - MANGOLD, Charles - TOMAŠOVÝCH, Adam - GOLEJ,
Marián. Early and Middle Callovian ammonites from the Pieniny Klippen Belt
(Western Carpathians) in hiatal successions: unique biostratigraphic evidence from
sediment-filled fissure deposits. In Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 2009, vol. 252, no. 1, p. 55-79. (0.423 - IF2008). (2009 - Current
Contents). ISSN 0077-7749.
Citácie:
1. [1.2] KROBICKI M. - WIERZBOWSKI A. Middle jurassic nodular limestones
of the czertezik succession of the pieniny klippen basin of poland -facts and
controversies. In Przeglad Geologiczny, 2009 vol. 57, p. 600-606, SCOPUS
2. [4] AUBRECHT, R. - JAMRICHOVÁ, M Štepnická skala Klippe - unique type
of the Czorsztyn Succession (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians). In Acta
Geologica Slovaca, 2009, roč. 1, č. 2, s. 141-158
SMEDS, S. A. - UHER, Pavel - ČERNÝ, Petr - WISE, M. A. - GUSTAFSSON, L. PENNER, P. Graftonite - Beusite in Sweden: Primary phases, products of exsolution,
and distribution in zoned populations of granitic pegmatites. In Canadian
Mineralogist, 1998, vol. 36, no. 2, p. 377-394. ISSN 0008-4476.
Citácie:
1. [1.1] GALLISKI, M.A. - OYARZABAL, J.C. - MARQUEZ-ZAVALIA, M.F. CHAPMAN, R. THE ASSOCIATION QINGHEIITE, BEUSITE, LITHIOPHILITE
IN THE SANTA ANA PEGMATITE, SAN LUIS, ARGENTINA. In CANADIAN
MINERALOGIST. ISSN 0008-4476, OCT 2009, vol. 47, no. 5, p. 1213-1223.,
WOS
2. [1.1] LODZINSKI, M. - SITARZ, M. Chemical and spectroscopic
characterization of some phosphate accessory minerals from pegmatites of the
Sowie Gory Mts, SW Poland. In JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE.
ISSN 0022-2860, APR 30 2009, vol. 924-26, Sp. Iss. SI, p. 442-447., WOS
ŠUCHA, Vladimír - KRAUS, Ivan - GERTHOFEROVÁ, H. - PETES, Juraj SEREKOVA, M. Smectite to illite conversion in bentonites and shales of the East
Slovak Basin. In Clay Minerals, 1993, vol. 28, no. 2, 243-253. ISSN 0009-8558.
Citácie:
1. [1.1] LANSON, B. - SAKHAROV, B.A. - CLARET, F. - DRITS, V.A.
DIAGENETIC SMECTITE-TO-ILLITE TRANSITION IN CLAY-RICH
SEDIMENTS: A REAPPRAISAL OF X-RAY DIFFRACTION RESULTS USING
THE MULTI-SPECIMEN METHOD. In AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE.
ISSN 0002-9599, JUN 2009, vol. 309, no. 6, p. 476-516., WOS
2. [1.1] SCHLEICHER, A.M. - WARR, L.N. - VAN DER PLUIJM, B.A.V. On the
origin of mixed-layered clay minerals from the San Andreas Fault at 2.5-3 km
vertical depth (SAFOD drillhole at Parkfield, California). In CONTRIBUTIONS
TO MINERALOGY AND PETROLOGY. ISSN 0010-7999, FEB 2009, vol. 157,
no. 2, p. 173-187., WOS
3. [1.1] SRODON, J. - CLAUER, N. - HUFF, W. - DUDEK, T. - BANAS, M. K-Ar
dating of the Lower Palaeozoic K-bentonites from the Baltic Basin and the Baltic
101
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA27
ADCA28
ADCA29
ADCA30
ADCA31
Shield: implications for the role of temperature and time in the illitization of
smectite. In CLAY MINERALS. ISSN 0009-8558, SEP 2009, vol. 44, no. 3, p. 361387., WOS
ŠUCHA, Vladimír - ŠIRÁŇOVÁ, Viera. Ammonium and potassium fixation in
smectite by wetting and drying. In Clays and Clay Minerals, 1991, vol. 39, no. 5, p.
556-559. ISSN 0009-8604.
Citácie:
1. [1.1] NAKAO, A. - FUNAKAWA, S. - WATANABE, T. - KOSAKI, T. Pedogenic
alterations of illitic minerals represented by Radiocaesium Interception Potential
in soils with different soil moisture regimes in humid Asia. In EUROPEAN
JOURNAL OF SOIL SCIENCE. ISSN 1351-0754, FEB 2009, vol. 60, no. 1, p.
139-152., WOS
TOMAŠOVÝCH, Adam - KIDWELL, Susan M. Fidelity of variation in species
composition and diversity partitioning by death assemblages: time-averaging
transfers diversity from beta to alpha levels. In Paleobiology, 2009, vol. 35, no. 1, p.
94-118. (2.800 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0094-8373.
Citácie:
1. [1.1] WESTERN, David - BEHRENSMEYER, Anna K. Bone Assemblages
Track Animal Community Structure over 40 Years in an African Savanna
Ecosystem. In SCIENCE, 2009, vol.324, no.5930, 1061-1064., WOS
2. [3] KOWALEWSKI, M. The youngest fossil record and conservation biology:
Holocene shells as eco-environmental recorders. In Dietl G.P. and Flessa K.W.,
eds, Conservation Paleobiology: Using the past to manage for the future.
Paleontological Society Papers, 2009, vol. 15, p. 1-23
TOMAŠOVÝCH, Adam - KIDWELL, Susan M. Preservation of spatial and
environmental gradients by death assemblages. In Paleobiology, 2009, vol. 35, no. 1,
p. 119-145. (2.800 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0094-8373.
Citácie:
1. [1.1] ZHAO, Fangchen - CARON, Jean-Bernard - HU, Shixue - ZHU, Maoyan.
QUANTITATIVE ANALYSIS OF TAPHOFACIES AND PALEOCOMMUNITIES
IN THE EARLY CAMBRIAN CHENGJIANG LAGERSTATTE. In PALAIOS,
2009, vol.24, no.11-12, 826-839., WOS
2. [3] KOWALEWSKI, M. The youngest fossil record and conservation biology:
Holocene shells as eco-environmental recorders. In Dietl G.P. and Flessa K.W.,
eds, Conservation Paleobiology: Using the past to manage for the future.
Paleontological Society Papers, 2009, vol. 15, p. 1-23
TOMAŠOVÝCH, Adam - SCHLÖGL, Ján. Analyzing variations in cephalopod
abundances in shell concentrations: the combined effects of production and densitydependent cementation rates. In Palaios, 2008, vol. 23, no. 10, p. 648-666. (1.919 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0883-1351.
Citácie:
1. [4] AUBRECHT, R. - JAMRICHOVÁ, M Štepnická skala Klippe - unique type
of the Czorsztyn Succession (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians). In Acta
Geologica Slovaca, 2009, roč. 1, č. 2, s. 141-158
TOMAŠOVÝCH, Adam. Substrate exploitation and resistance to biotic disturbance
in the brachiopod Terebratalia transversa and the bivalve Pododesmus macrochisma.
In Marine Ecology - Progress Series, 2008, vol. 363, p. 157-170. (2.546 - IF2007).
ISSN 0171-8630.
Citácie:
1. [1.1] ZUSCHIN, Martin - MAYRHOFER, Susanne. Brachiopods from cryptic
coral reef habitats in the northern Red Sea. In FACIES, 2009, vol.55, no.3, 335344., WOS
102
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA32
ADCA33
ADCA34
ADCA35
ADCA36
ADCA37
TOMAŠOVÝCH, Adam. Evaluating neutrality and the escalation hypothesis in
brachiopod communities from shallow, high-productivity habitats. In Evolutionary
Ecology Research, 2008, vol. 10, p. 667-698. (1.409 - IF2007). ISSN 1522-0613.
Citácie:
1. [1.1] ETIENNE, Rampal S. Maximum likelihood estimation of neutral model
parameters for multiple samples with different degrees of dispersal limitation. In
JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY, 2009, vol.257, no.3, 510-514., WOS
TOMAŠOVÝCH, Adam - SIBLÍK, Miloš. Evaluating compositional turnover of
brachiopod communities during the end-Triassic mass extinction (Northern
Calcareous Alps): Removal of dominant groups, recovery and community
reassembly. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2007, vol. 244,
no. 1-4, p. 170-200. (1.822 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0031-0182.
Citácie:
1. [1.1] KORTE, Christoph - HESSELBO, Stephen P. - JENKYNS, Hugh C. RICKABY, Rosalind E. M. - SPOETL, Christoph. Palaeoenvironmental
significance of carbon- and oxygen-isotope stratigraphy of marine TriassicJurassic boundary sections in SW Britain. In JOURNAL OF THE GEOLOGICAL
SOCIETY, 2009, vol.166, no., 431-445., WOS
2. [3] LEINFELDER, R. Palaeontologia Quo Vadis? - Zur Situation und Zukunft
der palaontologischen Forschung. In Berliner paläobiologische Abhandlungen,
2009, no. 10, p. 229-243
UHER, Pavel - ČERNÝ, Petr - CHAPMAN, Ron - HATÁR, Jozef - MIKO, Oto.
Evolution of Nb,Ta-oxide minerals in the Prasiva granitic pegmatites, Slovakia; II,
External hydrothermal Pb,Sb overprint. In Canadian Mineralogist, 1998, vol. 36, no.
2, p. 535-545. ISSN 0008-4476.
Citácie:
1. [1.1] CEMPIREK, J. - HOUZAR, S. - NOVAK, M. Complexly zoned niobian
titanite from hedenbergite skarn at Pisek, Czech Republic, constrained by
substitutions Al(Nb,Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)(-1) and SnTi-1. In
MINERALOGICAL MAGAZINE. ISSN 0026-461X, DEC 2008, vol. 72, no. 6, p.
1293-1305., WOS
UHER, Pavel - ČERNÝ, Petr - CHAPMAN, Ron - HATÁR, Jozef - MIKO, Oto.
Evolution of Nb,Ta-oxide minerals in the Prasiva granitic pegmatites, Slovakia; I,
Primary Fe,Ti-rich assemblage. In Canadian Mineralogist, 1998, vol. 36, no. 2, p.
525-534. ISSN 0008-4476.
Citácie:
1. [1.1] NEIVA, A.M.R. - GOMES, M.E.P. - RAMOS, J.M.F. - SILVA, P.B.
Geochemistry of granitic aplite-pegmatite sills and their minerals from Arcozelo
da Serra area (Gouveia, central Portugal). In EUROPEAN JOURNAL OF
MINERALOGY. ISSN 0935-1221, JUL-AUG 2008, vol. 20, no. 4, p. 465-485.,
WOS
VRŠANSKÝ, Peter. Mesozoic relative of the common synanthropic German
cockroach (Blattida). In Deutsche Entomologische Zeitschrift, 2008, vol.55, no. 2, p.
215-221. (0.488 - IF2007). ISSN 1435-1951.
Citácie:
1. [1.1] WANG, Z.Q. - CHE, Y.L. - WANG, J.J. Taxonomy of Margattea Shelford,
1911 from China (Dictyoptera: Blattaria: Blattellidae). In ZOOTAXA. ISSN
1175-5326, JAN 9 2009, no. 1974, p. 51-63., WOS
VRŠANSKÝ, Peter. New blattarians and a review of dictyopteran assemblages from
the Lower Cretaceous of Mongolia. In Acta Palaeontologica Polonica, 2008, vol. 53,
no. 1, p. 129-136. (1.067 - IF2007). ISSN 0567-7920.
Citácie:
103
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA38
1. [1.1] WANG, Z.Q. - CHE, Y.L. - WANG, J.J. Taxonomy of Margattea Shelford,
1911 from China (Dictyoptera: Blattaria: Blattellidae). In ZOOTAXA. ISSN
1175-5326, JAN 9 2009, no. 1974, p. 51-63., WOS
WAGREICH, Michael - MARSCHALKO, Róbert. Late Cretaceous to Early Tertiary
paleogeography of the Western Carpathians (Slovakia) and the Eastern Alps
(Austria) - implications from heavy mineral data. In Geologische Rundschau, 1995,
vol. 84, no. 1, p. 187-199. ISSN 1437-3254.
Citácie:
1. [1.1] LENAZ, D. - MAZZOLI, C. - SPISIAK, J. - PRINCIVALE, F. - MARITAN,
L. Detrital Cr-spinel in the Šambron–Kamenica Zone (Slovakia): evidence for an
ocean-spreading zone in the Northern Vardar suture?. In International Journal of
Earth Sciences. ISSN 1437-3254, 2009, vol. 98, no. 2, p. 345-355., WOS
2. [1.1] SCHULLER, V. - FRISCH, W. - DANISIK, M. - DUNKL, I. - MELINTE,
M.C. UPPER CRETACEOUS GOSAU DEPOSITS OF THE APUSENI
MOUNTAINS (ROMANIA) - SIMILARITIES AND DIFFERENCES TO THE
EASTERN ALPS. In AUSTRIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 20727151, 2009, vol. 102, no. 1., WOS
ADD Vedecké práce v dom. karent. časopisoch a recenzovaných zborníkoch
ADD01
ADD02
ADD03
ADD04
BROSKA, Igor - UHER, Pavel. Whole-rock chemistry and genetic typology of the
West-Carpathian Variscan granites. In Geologica Carpathica, 2001, vol. 52, no. 2, p.
79-90. (0.156 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [2.1] VOZAROVA, Anna - EBNER, Fritz - KOVACS, Sandor - KRAEUTNER,
Hans-Georg - SZEDERKENYI, Tibor - KRSTIC, Branislav - SREMAC, Jasenka ALJINOVIC, Dunja - NOVAK, Matevz - SKABERNE, Dragomir. Late Variscan
(Carboniferous to Permian) environments in the Circum Pannonian Region. In
GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.1, 71-104., WOS
GAŹDZICKI, Andrzej - MICHALÍK, Jozef - TOMAŠOVÝCH, Adam. Parafavreina
coprolites from the uppermost Triassic of the Western Carpathians. In Geologica
Carpathica, 2000, vol. 51, no. 4, p. 245-250. (0.486 - IF1999). (2000 - Current
Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [2.1] RUCKWIED, Katrin - GOETZ, Annette E. Climate change at the
Triassic/Jurassic boundary: palynological evidence from the Furkaska section
(Tatra Mountains, Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.2,
139-149., WOS
LUPTÁK, Branislav - JANÁK, Marian - PLAŠIENKA, Dušan - SCHMIDT, S. Th.
Alpine low-grade metamorphism of the Permian – Triassic sedimentary rocks from
the Veporic unit, Western Carpathians: phyllosilicate composition and “crystallinity”
data. In Geologica Carpathica, 2003, vol. 54, no. 6, p. 367-375. (0.147 - IF2002).
(2003 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [4] RUŽIČKA, P. - VOZÁROVÁ, A. Aplikácia kalcitovo-dolomitovej solvusovej
geotermometrie na stanovenie stupňa metamorfnej rekryštalizácie tuhárskych
mramorov. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 31-44
MIŠÍK, Milan - ZIEGLER, Václav - SOTÁK, Ján. Serpulid worms Mercierella
Fauvel, Durandella Dragastan and Carpathiella nov. gen. from the Jurassic,
Cretaceous and Paleogene of the Western Carpathians. In Geologica Carpathica,
1999, vol. 50, no. 4, p. 305-312. (0.273 - IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN
1335-0552.
Citácie:
104
Správa o činnosti organizácie SAV
ADD05
ADD06
ADD07
ADD08
ADD09
1. [1.1] AUER, Matthias - GAWLICK, Hans-Juergen - SUZUKI, Hisashi SCHLAGINTWEIT, Felix. Spatial and temporal development of siliceous basin
and shallow-water carbonate sedimentation in Oxfordian Northern Calcareous
Alps. In FACIES, 2009, vol.55, no.1, 63-87., WOS
PETRÍK, Igor - KONEČNÝ, Patrik - KOVÁČIK, Martin - HOLICKÝ, Ivan.
Electron microprobe dating of monazite from the Nizke Tatry Mountains
orthogneisses (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2006, vol.
57, no. 4, p. 227-242. (0.449 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [2.1] JANAK, Marian - MIKUS, Tomas - PITONAK, Pavel - SPISIAK, Jan.
Eclogites overprinted in the granulite facies from the Dumbier Crystalline
Complex (Low Tatra Mountains, Western Carpathians). In GEOLOGICA
CARPATHICA, 2009, vol.60, no.3, 193-204., WOS
2. [2.1] KOHUT, Milan - UHER, Pavel - PUTIS, Marian - ONDREJKA, Martin SERGEEV, Sergey - LARIONOV, Alexander - PADERIN, Ilya. SHRIMP U-Th-Pb
zircon dating of the granitoid massifs in the Male Karpaty Mountains (Western
Carpathians): evidence of Meso-Hercynian successive S- to I-type granitic
magmatism. In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.5, 345-350., WOS
POLLER, Ulrike - TODT, Wolfgang - JANÁK, Marian - KOHÚT, Milan. The
geodynamic evolution of the Tatra Mountains constrained by new U-Pb single zircon
data on orthogneisses, migmatites and granitoids. In Geologica Carpathica, 1999,
vol. 50, special issue, p. 129-131. (0.273 - IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN
1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] LEICHMANN, Jaromir - JACHER-SLIWCZYNSKA, Katarzyna BROSKA, Igor. Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration:
textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an
example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia). In NEUES JAHRBUCH
FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN, 2009, vol.186, no.1, 1-10., WOS
PUTIŠ, Marián - KOTOV, Alexander B. - PETRÍK, Igor - KORIKOVSKY, Sergei
P. - MADARÁS, Ján - SALNIKOVA, Ekatherina B. - YAKOVLEVA, Sonya Z. BEREZHNAYA, Natalya G. - PLOTKINA, Yulia V. - KOVACH, Victor P. LUPTÁK, Branislav - MAJDÁN, Michal. Early- vs. Late orogenic granitoids
relationships in the Variscan basement of the Western Carpathians. In Geologica
Carpathica, 2003, vol. 54, no. 3, p. 163-174. (0.147 - IF2002). (2003 - Current
Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [2.1] JANAK, Marian - MIKUS, Tomas - PITONAK, Pavel - SPISIAK, Jan.
Eclogites overprinted in the granulite facies from the Dumbier Crystalline
Complex (Low Tatra Mountains, Western Carpathians). In GEOLOGICA
CARPATHICA, 2009, vol.60, no.3, 193-204., WOS
RONIEWICZ, Ewa - MICHALÍK, Jozef. Carnian corals from the Malé Karpaty
Mountains, Western Carpathians, Slovakia. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53,
no. 3, p. 149-157. (0.167 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] LATHUILIERE, Bernard - MARCHAL, Denis. Extinction, survival and
recovery of corals from the Triassic to Middle Jurassic time. In TERRA NOVA,
2009, vol.21, no.1, 57-66., WOS
SOTÁK, Ján - STAREK, Dušan - ANDREYEVA-GRIGOROVICH, A.S. MAJDOVÁ, Martina - BOTKOVÁ, Oľga - CHALUPOVÁ, Barbara - HUDECOVÁ,
Martina. Climatic changes across the Eocene-Oligocene boundary:
paleoenvironmental proxies from the Central-Carpathian Paleogene basin. In
105
Správa o činnosti organizácie SAV
ADD10
Geologica Carpathica : Proceedings of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan
Geological Association, Bratislava, 2002, vol. 53, special issue, p. 28-30. ISSN
1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] BELAYOUNI, Habib - DI STASO, Angelida - GUERRERA, Francesco MARTIN, Manuel Martin - MICLAUS, Crina - SERRANO, Francisco TRAMONTANA, Mario. Stratigraphic and geochemical study of the organic-rich
black shales in the Tarc&Aumlaut integral u Nappe of the Moldavidian Domain
(Carpathian Chain, Romania). In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH
SCIENCES, 2009, vol.98, no.1, 157-176., WOS
2. [2.1] MICLAUS, Crina - LOIACONO, Francesco - PUGLISI, Diego - BACIU,
Dorin Sorin. Eocene-Oligocene sedimentation in the external areas of the
Moldavide Basin (Marginal Folds Nappe, Eastern Carpathians, Romania):
sedimentological, paleontological and petrographic approaches. In
GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.5, 397-417., WOS
VRŠANSKÝ, Peter. Transitional Jurassic/Cretaceous cockroach assemblage
(Insecta, Blattaria) from the Shar-Teg in Mongolia. In Geologica Carpathica, 2004,
vol. 55, no. 6, p. 457-468. (0.397 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 13350552.
Citácie:
1. [1.1] WANG, Z.Q. - CHE, Y.L. - WANG, J.J. Taxonomy of Margattea Shelford,
1911 from China (Dictyoptera: Blattaria: Blattellidae). In ZOOTAXA. ISSN
1175-5326, JAN 9 2009, no. 1974, p. 51-63., WOS
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
BIELIK, Miroslav - KLOSKA, Karoly - MEURERS, Bruno - ŠVANCARA, Jan WYBRANIEC, Stanislaw - FANCSIK, Tamas - GRAD, Marek - GRAND, Tomáš GUTERCH, Alexander - KATONA, Martin - KRÓLIKOWSKI, Czeslaw MIKUŠKA, Ján - PAŠTEKA, Roman - PETECKI, Zdzislaw - POLECHONSKA,
Olga - RUESS, Diethard - SZALAIOVÁ, Viktória - ŠEFARA, Ján - VOZÁR, Jozef.
Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region. In Geologica Carpathica,
2006, vol. 57, no. 3, p. 145-156. (0.449 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN
1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] KRYSINSKI, Lech. Systematic methodology for velocity-dependent
gravity modelling of density crustal cross-sections, using an optimization
procedure. In PURE AND APPLIED GEOPHYSICS. ISSN 0033-4553, MAR
2009, vol. 166, no. 3, p. 375-408., WOS
2. [1.1] SIMEONI, Oliver - BRUECKL, Ewald. The effect of gravity stripping on
the resolution of deep crustal structures in the eastern alps and surrounding
regions. In AUSTRIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 0251-7493,
2009, vol.102, no.2, 157-169., WOS
3. [1.2] EDWARDS, Michael A. - GRASEMANN, Bernhard. Mediterranean
snapshots of accelerated slab retreat: Subduction instability in stalled continental
collision. In Geological Society Special Publication. ISSN 0305-8719, 2009, vol.,
no.311, 155-192., SCOPUS
4. [1.2] EDWARDS, Michael A. - GRASEMANN, Bernhard. Mediterranean
snapshots of accelerated slab retreat: Subduction instability in stalled continental
collision. In Geological Society Special Publication. ISSN 0305-8719, 2009, vol.,
no.311, 155-192., SCOPUS
BROSKA, Igor - SIMAN, Pavol. The breakdown of monazite in the WestCarpathian Veporic orthogneisses and tatric granites. In Geologica Carpathica, 1998,
106
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA03
ADDA04
ADDA05
ADDA06
ADDA07
vol. 49, no. 3, p. 161-167. (0.271 - IF1997). (1998 - Current Contents). ISSN 13350552.
Citácie:
1. [1.2] GODARD, G. Two orogenic cycles recorded in eclogite-facies gneiss
from the southern Armorican Massif (France). In European Journal of
Mineralogy, 2009, vol.21, no.6, 1173-1190., SCOPUS
2. [1.2] PANT, N.C. - KUNDU, A. - JOSHI, S. - DEY, A. - BHANDARI, A. JOSHI, A. Chemical dating of monazite-Testing of an analytical protocol against
independently dated standards. In Indian Minerals, 2009, vol.63, no.3, 311-318.,
SCOPUS
JANÁK, Marian - LUPTÁK, Branislav. Pressure temperature condition of highgrade metamorphism and migmatization in the Malá Fatra Crystalline complex, the
Western Carpathians. In Geologica Carpathica, 1997, vol. 48, p. 287-302. (1997 Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [4] ONDRÁŠIK, R. – PUTIŠ, M. – GAJDOŠ, V. - SULÁK, M. - DURMEKOVÁ,
T. Blystomylonitovo-kataklazitové zóny a ich vplyv na svahové deformácie v
Lúčanskej Fatre. In Mineralia slovaca, 2009, vol. 41, no. 4, p. 395-406
JANÁK, Marian - MÉRES, Štefan - IVAN, Peter. Petrology and metamorphic P-T
conditions of eclogites from the northern Veporic Unit (Western Carpathians,
Slovakia). In Geologica Carpathica, 2007, vol. 58, no. 2, p. 121-131. (0.364 IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [4] MICHÁLEK, M. - PUTIŠ, M. P-T-d vývoj eklogitického metabazitu a
neoproterozoickej ortoruly vo fundamente severného veporika centrálnych
Západných Karpát. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 1-22
KOVÁČ, Michal - BARÁTH, Ivan - KOVÁČOVÁ-SLAMKOVÁ, Marianna KYŠKA-PIPÍK, Radovan - HLAVATÝ, Ivan - HUDÁČKOVÁ, Natália. Late
Miocene paleoenvironments and sequence stratigraphy: Northern Vienna Basin. In
Geologica Carpathica, 1998, vol. 49, no. 6, p. 445-458. (0.271 - IF1997). (1998 Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] LIRER, F. - HARZHAUSER, M. - PELOSI, N. - PILLER, W. E. SCHMID, H. P. - SPROVIERI, M. Astronomically forced teleconnection between
Paratethyan and Mediterranean sediments during the Middle and Late Miocene.
In PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2009,
vol.275, no.1-4, 1-13., WOS
MARKO, František - PLAŠIENKA, Dušan - FODOR, László. Meso-Cenozoic
tectonic stress fields within the Alpine-Carpathian transition zone: a review. In
Geologica Carpathica, 1995, vol. 46, no. 1, p. 19-27. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] PESKOVA, I. - VOJTKO, R. - STAREK, D. - SLIVA, L. Late Eocene to
Quaternary deformation and stress field evolution of the Orava region (Western
Carpathians). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709, 2009, vol.
59, no. 1, p. 73-91., WOS
MICHALÍK, Jozef - REHÁKOVÁ, Daniela - HALÁSOVÁ, Eva - LINTNEROVÁ,
Otília. The Brodno section — a potential regional stratotype of the
Jurassic/Cretaceous boundary (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2009,
vol. 60, no. 3, p. 213-232. (1.081 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 13350552.
Citácie:
1. [3] MIZERA, J. - ŘANDA, Z. Neutron and photon activation analyses in
107
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA08
ADDA09
ADDA10
geochemical characterization of sediment profiles at the Jurassic-Cretaceous
boundary. In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2009, vol. 282,
no. 1, p. 53-57
MICHALÍK, Jozef. Sedimentary rock record and microfacies indicators of the latest
Triassic to mid-Cretaceous tensional development of the Zliechov Basin (Central
Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2007, vol. 58, no. 5, p. 443-453.
(0.364 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] VASICEK, Zdenek - RABRENOVIC, Dragoman - RADULOVIC, Vladan RADULOVIC, Barbara. Late Valanginian-Hauterivian cephalopod fauna from
the Stara Planina Mountain (eastern Serbia). In NEUES JAHRBUCH FUR
GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN, 2009, vol.251, no.2,
129-145., WOS
2. [2.1] RUCKWIED, Katrin - GOETZ, Annette E. Climate change at the
Triassic/Jurassic boundary: palynological evidence from the Furkaska section
(Tatra Mountains, Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.2,
139-149., WOS
3. [4] JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK,
Andrej - BELÁČEK, Boris - BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila
- MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK, Ján - STAŇOVÁ, Sidónia ŠIMO, Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučno-poznávací
sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska.
Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
MIŠÍK, Milan - SOTÁK, Ján. "Microforaminifers" - a specific fauna of organicwalled foraminifera from the Callovian-Oxfordian limestones of the Pieniny Klippen
Belt (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 1998, vol. 49, no. 2, p. 109123. (0.271 - IF1997). (1998 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [4] AUBRECHT, R. - JAMRICHOVÁ, M Štepnická skala Klippe - unique type
of the Czorsztyn Succession (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians). In Acta
Geologica Slovaca, 2009, roč. 1, č. 2, s. 141-158
PETRÍK, Igor - BROSKA, Igor - LIPKA, Ján - SIMAN, Pavol. Granitoid allanite(Ce): substitution relations, redox conditions and REE distributions (on an example
of I-type granitoids, Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 1995,
vol. 46, no. 2, p. 79-94. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] BERGER, Alfons - ROSENBERG, Claudio - SCHALTEGGER, Urs.
Stability and isotopic dating of monazite and allanite in partially molten rocks:
examples from the Central Alps. In SWISS JOURNAL OF GEOSCIENCES, 2009,
vol.102, no.1, 15-29., WOS
2. [1.1] SEIFERT, W. - RHEDE, D. - FOERSTER, H.J - THOMAS, R. Accessory
minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the
Caledonian Rumburk granite. In NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIEABHANDLUNGEN, 2009, vol.186, no.2, 215-233., WOS
3. [1.1] SMITH, M. P. - STOREY, C. D. - JEFFRIES, T. E. - RYAN, C. In Situ UPb and Trace Element Analysis of Accessory Minerals in the Kiruna District,
Norrbotten, Sweden: New Constraints on the Timing and Origin of
Mineralization. In JOURNAL OF PETROLOGY, 2009, vol.50, no.11, 2063-2094.,
WOS
4. [1.1] SPUERGIN, Simon - SELBEKK, Rune S. - LUNDMARK, Anders Mattias.
Mineralogy and geological setting of allanite-(Ce)-pegmatites in western
108
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA11
ADDA12
ADDA13
ADDA14
Hurrungane, Jotun Nappe Complex, Norway: an EMP and ID-TIMS study. In
NORWEGIAN JOURNAL OF GEOLOGY, 2009, vol.89, no.4, 341-356., WOS
5. [1.1] UHER, P. - ONDREJKA, M. - KONECNY, P. Magmatic and postmagmatic Y-REE-Th phosphate, silicate and Nb-Ta-Y-REE oxide minerals in Atype metagranite: an example from the Turcok massif, the Western Carpathians,
Slovakia. In MINERALOGICAL MAGAZINE, 2009, vol.73, no.6, 1009-1025.,
WOS
6. [1.2] ŽÁČEK, V. - ŠKODA, R. - SULOVSKÝ, P. U-th-rich zircon, thorite and
allanite-(ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive
ultrapotassic melasyenite porphyry from the šumava mts., moldanubian zone,
Czech Republic. In Journal of Geosciences, 2009, vol.54, no.4, 343-354.,
SCOPUS
PLAŠIENKA, Dušan. Cretaceous tectonochronology of the Central Western
Carpathians, Slovakia. In Geologica Carpathica, 1997, vol. 48, no. 2, p. 99-111.
(1997 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [4] RUŽIČKA, P. - VOZÁROVÁ, A. Aplikácia kalcitovo-dolomitovej solvusovej
geotermometrie na stanovenie stupňa metamorfnej rekryštalizácie tuhárskych
mramorov. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 31-44
PLAŠIENKA, Dušan. Origin and growth of the West Carpathian orogenic wedge
during the Mesozoic. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 132-135.
(0.167 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] OSZCZYPKO, N. - OSZCZYPKO-CLOWES, M. Stages in the Magura
Basin: a case study of the Polish sector (Western Carpathians). In
GEODINAMICA ACTA. ISSN 0985-3111, JAN-JUN 2009, vol. 22, no. 1-3, Sp.
Iss. SI, p. 83-100., WOS
PUTIŠ, Marián - SERGEEV, Sergey - ONDREJKA, Martin - LARIONOV,
Alexander - SIMAN, Pavol - SPIŠIAK, Ján - UHER, Pavel - PADERIN, Ilja.
Cambrian-Ordovician metaigneous rocks associated with Cadomian fragments in the
West-Carpathian basement dated by SHRIMP on zircons: a record from the
Gondwana active margin settings. In Geologica Carpathica, 2008, vol. 59, no. 1, p. 318. (0.517 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] BALINTONI, I. - BALICA, C. - DUCEA, M.N. - CHEN, F.K. - HANN,
H.P. - SABLIOVSCHI, V. Late Cambrian-Early Ordovician Gondwanan terranes
in the Romanian Carpathians: A zircon U-Pb provenance study. In GONDWANA
RESEARCH. ISSN 1342-937X, AUG 2009, vol. 16, no. 1, p. 119-133., WOS
2. [1.1] PETRIK, I. - KONECNY, P. Metasomatic replacement of inherited
metamorphic monazite in a biotite-garnet granite from the Nizke Tatry
Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Chemical dating and evidence for
disequilibrium melting. In AMERICAN MINERALOGIST. ISSN 0003-004X, JUL
2009, vol. 94, no. 7, p. 957-974., WOS
PUTIŠ, Marián - KOTOV, Alexander B. - UHER, Pavel - SALNIKOVA, Ekatherina
B. - KORIKOVSKY, Sergei P. Triassic age of the Hrončok pre-orogenic A-type
granite related to continental rifting: A new result of U-Pb isotope dating (Western
Carpathians). In Geologica Carpathica, 2000, vol. 51, no. 1, p. 59-66. (0.486 IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] MILLER, C. - THONI, M. The "Permian event" in the Eastern European
Alps: Sm-Nd and P-T data recorded by multi-stage garnet from the Plankogel
unit. In CHEMICAL GEOLOGY. ISSN 0009-2541, MAR 15 2009, vol. 260, no. 1-
109
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA15
ADDA16
ADDA17
2, p. 20-36., WOS
2. [2.1] VOZAROVA, A. - EBNER, F. - KOVACS, S. - KRAUTNER, H.G. SZEDERKENYI, T. - KRSTIC, B. - SREMAC, J. - ALJINOVIC, D. - NOVAK, M. SKABERNE, D. Late Variscan (Carboniferous to Permian) environments in the
Circum Pannonian Region. In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552,
FEB 2009, vol. 60, no. 1, p. 71-104., WOS
SOTÁK, Ján - BEBEJ, Juraj. Serpentinitic sandstones from the Šambron– Kamenica
zone in Eastern Slovakia: evidence of deposition in a Tertiary collisional belt. In
Geologica Carpathica, 1996, vol. 47, no. 4, p. 227-238. (1996 - Current Contents).
ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] LENAZ, D. - MAZZOLI, C. - SPISIAK, J. - PRINCIVALE, F. - MARITAN,
L. Detrital Cr-spinel in the Šambron–Kamenica Zone (Slovakia): evidence for an
ocean-spreading zone in the Northern Vardar suture?. In International Journal of
Earth Sciences. ISSN 1437-3254, 2009, vol. 98, no. 2, p. 345-355., WOS
2. [4] KOMANICKÁ, E. Geogénny pôvod chrómu a niklu v pôdach a ich transfer
do asimilačných orgánov drevín vo flyšovej oblasti východného Slovenska. In
Acta Geologica Slovaca, 2009, roč. 1, č. 1, s. 33-38
3. [4] ČURLÍK, J. - ĎURŽA, O. - JURKOVIČ, Ľ. Vplyv „serpentinických“
materských substrátov na anomálne koncentrácie Cr a Ni v pôdach a v rastlinách
v oblasti Východného Slovenska. In Geochémia 2009 : zborník vedeckých
príspevkov z konferencie. Bratislava : ŠGÚDŠ. 2009. ISBN 978-80-89343-25-6, s.
32-36.
ŠEFARA, Ján - KOVÁČ, Michal - PLAŠIENKA, Dušan - ŠUJAN, Martin.
Seismogenic zones in the eastern Alpine-Western Carpathian-Pannonian junction
area. In Geologica Carpathica, 1998, vol. 49, no. 4, p. 247-260. (0.271 - IF1997).
(1998 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [4] BEZÁK, V. Tektonický štýl širšej oblasti styku tatrika a veporika. In
Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 3, p. 275-282
UHER, Pavel - BROSKA, Igor. Post-orogenic Permian granitic rocks in the Western
Carpathian-Pannonian area: geochemistry, mineralogy and evolution. In Geologica
Carpathica, 1996, vol. 47, no. 5, p. 311-321. (1996 - Current Contents). ISSN 13350552.
Citácie:
1. [2.1] AUBRECHT, Roman - MERES, Stefan - SYKORA, Milan - MIKUS,
Tomas. Provenance of the detrital garnets and spinels from the Albian sediments
of the Czorsztyn Unit (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia). In
GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.6, 463-483., WOS
ADE Vedecké práce v zahr. nekarent. časopisoch a ostaných zborníkoch
ADE01
ADE02
KYŠKA-PIPÍK, Radovan - BODERGAT, Anne-Marie. Cyprididae (Ostracoda) du
Miocéne supérieur du Bassin de Turiec (Slovaquie): taxonomie et paléoécologie. In
Revue de micropaléontologie. - Elsevier, 2004, vol. 47, p. 225-242. ISSN 0035-1598.
Citácie:
1. [2.1] HAJEK-TADESSE, Valentina - BELAK, Mirko - SREMAC, Jasenka VRSALJKO, Davor - WACHA, Lara. Early Miocene ostracods from the Sadovi
section (Mt Pozeska gora, Croatia). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009,
vol.60, no.3, 251-262., WOS
PLAŠIENKA, Dušan. Dynamics of Mesozoic pre-orogenic rifting in the Western
Carpathians. In Mitteilungen der Österreichischen geologischen Gesellschaft, 2001,
vol. 94, p. 79-98. ISSN 0251-7493.
110
Správa o činnosti organizácie SAV
ADE03
Citácie:
1. [1.1] HUDSON, W. - HART, M.B. - SMART, C.W. Palaeobiogeography of
early planktonic foraminifera. In BULLETIN DE LA SOCIETE GEOLOGIQUE
DE FRANCE. ISSN 0037-9409, 2009, vol. 180, no. 1, p. 27-38., WOS
2. [1.1] OSZCZYPKO, N. - OSZCZYPKO-CLOWES, M. Stages in the Magura
Basin: a case study of the Polish sector (Western Carpathians). In
GEODINAMICA ACTA. ISSN 0985-3111, JAN-JUN 2009, vol. 22, no. 1-3, Sp.
Iss. SI, p. 83-100., WOS
PLAŠIENKA, Dušan - JANÁK, Marian - LUPTÁK, Branislav - MILOVSKÝ,
Rastislav - FREY, M. Kinematics and metamorphism of a Cretaceous core complex:
the Veporic unit of the Western Carpathians. In Physics and Chemistry of the Earth :
Part A, 1999, vol. 24A, no. 8, p. 651-658. (1999 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] UHER, P. - ONDREJKA, M. - KONECNY, P. Magmatic and postmagmatic Y-REE-Th phosphate, silicate and Nb-Ta-Y-REE oxide minerals in Atype metagranite: an example from the Turcok massif, the Western Carpathians,
Slovakia. In MINERALOGICAL MAGAZINE, 2009, vol.73, no.6, 1009-1025.,
WOS
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ANDRÁŠ, Peter - ADAM, Marcel - CHOVAN, Martin - ŠLESÁROVÁ, Andrea.
Environmental hazards of the bacterial leaching of ore minerals from waste at the
Pezinok deposit (Malé Karparty Mts., Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and
Environmental Sciences, 2008, vol. 3, no. 1, p. 7-22. (2008 - Current Contents).
ISSN 1842-4090.
Citácie:
1. [1.1] ALLOUACHE, A. - MICHALKOVA, E. - VEVERKA, M. - VEVERKOVA,
D. Soil moisture variability and acid mine drainage in the spoil dump of pyritized
hydroquartzite in the region of Banska Stiavnica, Slovakia. In CARPATHIAN
JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES. ISSN 1842-4090,
OCT 2009, vol. 4, no. 2, p. 51-64., WOS
2. [1.1] LIANG, H.C. - THOMSON, B.M. Minerals and Mine Drainage. In
WATER ENVIRONMENT RESEARCH. ISSN 1061-4303, SEP 2009, vol. 81, no.
10, p. 1615-1663., WOS
ANDRÁŠ, Peter - TURISOVÁ, Ingrid - ŠLESÁROVÁ, Andrea - LICHÝ, Adam.
Influence of the dump sites on development of selected plants in the Ľubietová
area(Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2007,
vol. 2, no. 2, p. 5-20. ISSN 1842-4090.
Citácie:
1. [1.1] ALLOUACHE, A. - MICHALKOVA, E. - VEVERKA, M. - VEVERKOVA,
D. SOIL MOISTURE VARIABILITY AND ACID MINE DRAINAGE IN THE
SPOIL DUMP OF PYRITIZED HYDROQUARTZITE IN THE REGION OF
BANSKA STIAVNICA, SLOVAKIA. In CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH
AND ENVIRONMENTAL SCIENCES. ISSN 1842-4090, OCT 2009, vol. 4, no. 2,
p. 51-64., WOS
ANDRÁŠ, Peter - KRIŽÁNI, Ivan - STANKO, Michal. Free-living rodents as
monitors of environmental contaminats at a polluted mining dump area. In
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2006, vol. 1, no. 2, p. 5162. ISSN 1842-4090.
Citácie:
1. [1.1] JELEA, S.G. - JELEA, M. Effects of subacute treatment with lead acetate
on the mineral constituents from femur and tibia. In CARPATHIAN JOURNAL
111
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB04
ADEB05
ADEB06
ADEB07
ADEB08
ADEB09
ADEB10
OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES. ISSN 1842-4090, 2009, vol. 4,
no. 1, p. 61-68., WOS
BORZA, Karol - MICHALÍK, Jozef. Problems with delimitation of the
Jurassic/Cretaceous boundary in the Western Carpathians. In Acta Geologica
Hungarica, 1986, vol. 29, p. 133-149. ISSN 1788-2281.
Citácie:
1. [1.1] DUCHAMP-ALPHONSE, S. - FIET, N. - PAGEL, M. - REMANE, J. A
chemical method for extracting calpionellids from indurated calcareous rocks. In
MICROPALEONTOLOGY. ISSN 0026-2803, 2009, vol. 55, no. 1, p. 87-93., WOS
KOVÁČ, Michal - BARÁTH, Ivan - NAGYMAROSY, András. The miocene
collapse of the Alpine-Carpathian-Pannonian junction - An overview. In Acta
Geologica Hungarica, 1997, vol. 40, no. 3, p. 241-264. ISSN 1788-2281.
Citácie:
1. [1.2] STRENG, M. - BANASOVÁ, M. - REHÁKOVÁ, D. - WILLEMS, H. An
exceptional flora of calcareous dinoflagellates from the middle Miocene of the
Vienna Basin, SW Slovakia. In Review of Palaeobotany and Palynology, 2009,
vol.153, no.3-4, 225-244., SCOPUS
KOVÁČ, Michal - MARKO, František - NEMČOK, Michal. Neogene history of
intramontane basins in the western part of the Carpathians. In Rivista Italiana di
Paleontologia e Stratigrafia, 1990, vol. 96, no. 2-3, p. 381-404. ISSN 0035-6883.
Citácie:
1. [1.1] GRABOWSKI, J. - MICHALIK, J. - SZANIAWSKI, R. - GROTEK, I.
Synthrusting remagnetization of the Krizna nappe: high resolution palaeo- and
rock magnetic study in the Strazovce section, Strazovske vrchy Mts, Central West
Carpathians (Slovakia). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709,
2009, vol. 59, no. 2, p. 137-155., WOS
LOGAN, Alan - TOMAŠOVÝCH, Adam - ZUSCHIN, Martin - GRILL, Bettina.
Recent brachiopods from the Red Sea and Gulf of Aden. In Fossils and Strata :
monograph series, 2008, no. 54, p. 299-309. ISSN 0300-9491.
Citácie:
1. [1.1] BITNER, M.A. Recent Brachiopoda from the Norfolk Ridge, New
Caledonia, with description of four new species. In ZOOTAXA. ISSN 1175-5326,
SEP 18 2009, no. 2235, p. 1-39., WOS
MAŤO, Ľuboslav - ANDRÁŠ, Peter - BITO, A. Obsah telúru v mineralizovaných
štruktúrach I. žilného systému v kremnickom rudnom poli. In Geologický průzkum,
1990, roč. 32, s. 37-39.
Citácie:
1. [4] OZDÍN, D. - CHOVAN, M. - BÁLINTOVÁ, T.Chemické zloženie Bi-Te-S
minerálov z ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách. In Mineralia Slovaca. 2009, vol.
41, no. 4, p. 493-502.
MICHALÍK, Jozef - GAŹDZICKI, Andrzej. Stratigraphical and environmental
correlation in the Fatra- and Norovica Formations (Upper Triassic, Western
Carpathians). In Schriftenreihe Erdwissenschaftliche Kommissionen :
Naturwissenschaftliche-Mathematische Klasse, 1983, vol. 5, p. 267-276.
Citácie:
1. [2.1] RUCKWIED, Katrin - GOETZ, Annette E. Climate change at the
Triassic/Jurassic boundary: palynological evidence from the Furkaska section
(Tatra Mountains, Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.2,
139-149., WOS
MICHALÍK, Jozef. Mesozoic tensional basins in the Alpine-Carpathian shelf. In
Acta Geologica Hungarica, 1993, vol. 36, no. 4, p. 395-403. ISSN 1788-2281.
Citácie:
112
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB11
ADEB12
ADEB13
ADEB14
1. [1.1] ROZIC, Bostjan - KOLAR-JURKOVSEK, Tea - SMUC, Andrej. Late
Triassic sedimentary evolution of Slovenian Basin (eastern Southern Alps):
description and correlation of the Slatnik Formation. In FACIES, 2009, vol.55,
no.1, 137-155., WOS
2. [2.1] RUCKWIED, Katrin - GOETZ, Annette E. Climate change at the
Triassic/Jurassic boundary: palynological evidence from the Furkaska section
(Tatra Mountains, Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.2,
139-149., WOS
MICHALÍK, Jozef. Notes on the paleogeography and paleotectonics of the Western
Carpathian area during early Mesozoic time. In Mitteilungen der Österreichischen
geologischen Gesellschaft, 1994, vol. 86, p. 101-110. ISSN 0251-7493.
Citácie:
1. [2.1] MIKULAS, Radek - SKUPIEN, Petr - BUBIK, Miroslav - VASICEK,
Zdenek. Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western
Carpathians, Czech Republic). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60,
no.3, 233-250., WOS
2. [2.1] RUCKWIED, Katrin - GOETZ, Annette E. Climate change at the
Triassic/Jurassic boundary: palynological evidence from the Furkaska section
(Tatra Mountains, Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.2,
139-149., WOS
3. [3] SKUPIEN, P. - BUBÍK, M. - ŠVÁBENICKÁ, L. - MIKULÁŠ, R. - VAŠÍČEK,
Z. - MATÝSEK, D. Cretaceous Red Bed: Stratigraphy, Composition, Origins, and
Paleoceanographic and Paleoclimatic significance. In SEPM Special
Publication, 2009, vol. 91, p. 99-109
REHÁKOVÁ, Daniela - MICHALÍK, Jozef - OŽVOLDOVÁ, L. New
microbiostratigraphical data from several Lower Cretaceous pelagic sequences of the
Northern Calcareous Alps, Austria (preliminary results). In GeologischPaläontologische Mitteilungen, 1996, spec. vol., no. 4, p. 57-71. ISSN 0378-6870.
Citácie:
1. [1.1] ANDREINI, G. - BURATTI, N. - CIRILLI, S. THE OCCURRENCE OF
CHITINOIDELLIDS IN PALYNOLOGICAL RESIDUES FROM THE
AMMONITICO ROSSO FORMATION (TITHONIAN), SPAIN. In PALAIOS. ISSN
0883-1351, MAY-JUN 2009, vol. 25, no. 5-6, p. 402-405., WOS
STOROZHENKO, Sergei Y. - VRŠANSKÝ, Peter. New fossil family of the order
Grylloblattida (Insecta: Plecopteroidea) from Asia. In Far Eastern Entomologist,
1995, no. 19, p. 1-4. ISSN 1026-051X.
Citácie:
1. [3] ARISTOV, D. S. New Permian grylloblattids (Insecta: Grylloblattida) from
Isady locality (Severodvinian Stage of Vologda Region). In Russian
Entomological Journal, 2009, vol. 18, no. 1, p. 17–22
VRŠANSKÝ, Peter - ANSORGE, Jörg. Lower Jurassic cockroaches (Insecta:
Blattaria) from Germany and England. In African Invertebrates, 2007, vol. 48, no. 1,
p. 103-126. ISSN 1618-5556.
Citácie:
1. [1.1] WANG, Z.Q. - CHE, Y.L. - WANG, J.J. Taxonomy of Margattea Shelford,
1911 from China (Dictyoptera: Blattaria: Blattellidae). In ZOOTAXA. ISSN
1175-5326, JAN 9 2009, no. 1974, p. 51-63., WOS
ADF Vedecké práce v dom. nekarent. časopisoch a ostatných zborníkoch
ADF01
BROSKA, Igor - UHER, Pavel - SIMAN, Pavol. Na sodík chudobný skoryl a foitit v
spišsko-gemerských granitoch. In Mineralia Slovaca, 1999, vol. 31, no. 5-6, p. 507517. ISSN 0369-2086.
113
Správa o činnosti organizácie SAV
ADF02
ADF03
ADF04
ADF05
ADF06
ADF07
Citácie:
1. [4] BAČÍK, P. - PRŠEK, J. - LIPKA, J. Turmalinické horniny v
metamorfovaných vulkanicko-sedimentárnych horninách komplexu Jánovho
grúňa v okolí Bacúcha (veporikum). In Mineralia slovaca, 2009, vol. 41, no. 4, p.
433-444
LUPTÁKOVÁ, Jarmila - CHOVAN, Martin. Sekundárne minerály na Pb-Zn ložisku
Jasenie-Soviansko v Nízkych Tatrách. In Mineralia Slovaca, 2003, vol. 35, no. 2, p.
141-146. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ŠTEVKO, M. - OZDÍN, D. - BAČÍK, P. - PRŠEK, J. - GRAMBLIČKA, R.
Sekundárne minerály z polymetalickej mineralizácie pri Valaskej Belej, Slovenská
republika. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení, Národní Muzeum,
Praha, 2008, roč. 16, č. 2, s. 177-184.
MICHALÍK, Jozef - VAŠÍČEK, Zdeněk - SKUPIEN, Petr - KRATOCHVÍLOVÁ,
L. - REHÁKOVÁ, Daniela - HALÁSOVÁ, Eva. Lower Cretaceous sequences of the
Manín Unit (Butkov Quarry, Strážovské vrchy Mts, Western Carpathians)- integrated
biostratigraphy and sequence stratigraphy. In Slovak geological magazine. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2005, vol. 11, no.1, p. 29-35.
ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [4] JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK,
Andrej - BELÁČEK, Boris - BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila
- MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK, Ján - STAŇOVÁ, Sidónia ŠIMO, Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučno-poznávací
sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska.
Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
MIKUŠ, Tomáš - CHOVAN, Martin - PRŠEK, Jaroslav - ŠLEPECKÝ, T.
Hydrothermal siderite - basemetal vein mineralization in the vicinity of Cavoj, Suchy
Mts. In Slovak Geological Magazine. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra, 2003, vol. 9, no. 4, p. 207-216. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [4] LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - ANDRÁŠ, Peter. Hydrotermálna
žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé
Karpaty): minerály a evolúcia fluíd. In Mineralia Slovaca. 2009, vol. 41, no. 4, p.
477-492.
PLAŠIENKA, Dušan - SOTÁK, Ján. Stratigrafické a tektonické postavenie
karbónskych sedimentov v doline Furmanca (Muránska planina). In Mineralia
Slovaca, 2001, vol. 33, no. 1, p. 29-44. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] VLČEK, L. Geológia Čertovskej jaskyne vo veporských vrchoch. In
Aragonit, 2009, roč. 14, č. 1, s. 12-22.
PLAŠIENKA, Dušan. Definition and correlation of tectonic units with a special
reference to some Central Western Carpathian examples. In Mineralia Slovaca, 1999,
vol. 31, no. 1, p. 3-16. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] BEZÁK, V. Tektonický štýl širšej oblasti styku tatrika a veporika. In
Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 3, p. 275-282
PUTIŠ, Marián - HRDLIČKA, Martin - UHER, Pavel. Litológia a granitoidný
magmatizmus staršieho paleozoika Malých Karpát. In Mineralia Slovaca, 2004, vol.
36, no. 3-4, p. 183-194. ISSN 0369-2086.
Citácie:
114
Správa o činnosti organizácie SAV
ADF08
1. [4] LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - ANDRÁŠ, Peter. Hydrotermálna
žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé
Karpaty): minerály a evolúcia fluíd. In Mineralia Slovaca. 2009, vol. 41, no. 4, p.
477-492.
VRŠANSKÝ, Peter. Origin and the early evolution of Mantises. In Amba projekty,
2002, roč. 6, č. 1, s. 1-16.
Citácie:
1. [1.1] BETHOUX, O. - WIELAND, F. Evidence for Carboniferous origin of the
order Mantodea (Insecta: Dictyoptera) gained from forewing morphology. In
ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY. ISSN 0024-4082, MAY
2009, vol. 156, no. 1, p. 79-113., WOS
2. [1.1] SVENSON, G.J. - WHITING, M.F. Reconstructing the origins of praying
mantises (Dictyoptera, Mantodea): the roles of Gondwanan vicariance and
morphological convergence. In CLADISTICS. ISSN 0748-3007, OCT 2009, vol.
25, no. 5, p. 468-514., WOS
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ANDRÁŠ, Peter - KUŠNIEROVÁ, Mária - ADAM, Marcel - CHOVAN, Martin ŠLESÁROVÁ, Andrea. Bacterial leaching of ore minerals from waste at the Pezinok
deposit (Western Slovakia). In Slovak geological magazine, 2006, vol. 12, no. 2, s.
79-89. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [4] ŽENIŠOVÁ, Z. - FRAKOVÁ, R. - JAŠOVÁ, I. - CICMANOVÁ, S. Antimon a
arzén vo vodách ovplyvnených banskou činnosťou vo vybraných oblastiach
Slovenska. In Podzemná voda, 2009, roč. XV, č. 1, s. 100-117
ANDRÁŠ, Peter - CHOVAN, Martin. Ullmannit na ložisku Trojárová v Malých
Karpatoch. In Mineralia Slovaca, 1995, vol. 27, no. 1, p. 75-77. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] PRŠEK, J. - LAUKO, Ľ. Hydrotermálna žilná mineralizácia v Zlatej Idke
(Spišsko-gemerské rudohorie). In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 2, p. 133150
ANDRÁŠ, Peter - JELEŇ, Stanislav - CAŇO, František. Paragenetické vzťahy
zlatokremenného zrudnenia a antimónovými rudami ložiska Pezinok. In Mineralia
Slovaca, 1990, vol. 22, no. 5, p. 429-436. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] PRŠEK, J. - LAUKO, Ľ. Hydrotermálna žilná mineralizácia v Zlatej Idke
(Spišsko-gemerské rudohorie). In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 2, p. 133150
2. [4] ŠTEVKO, M. - PRŠEK, J. - SMIRNOV, A. - OZDÍN, D. Chemické zloženie
sulfidov a sulfosolí z ložiska Mária-Margita pri Ochtinej. In Mineralia Slovaca,
2009, vol. 41, no. 2, p. 151-158
BAGDASARJAN, G.P. - GUKASJAN, R.C. - CAMBEL, Bohuslav - VESELSKÝ,
Jozef. The age of Male Karpaty Mts granitoid rocks determined by Rb/Sr isochrone
method. In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1982, vol. 33, no. 2, p. 131140.
Citácie:
1. [2.1] KOHÚT, M. - UHER, P. - PUTIŠ, M. - ONDREJKA, M. - SERGEEV, S. LARIONOV, A. - PADERIN, I. SHRIMP U-Th-Pb zircon dating of the granitoid
massifs in the Malé Karpaty Mountains (Western Carpathians): Evidence of
Meso-Hercynian successive S- to I-type granitic magmatism. In Geologica
Carpathica, 2009, vol.60, no.5, 345-350., WOS
BAGDASARJAN, G.P. - CAMBEL, Bohuslav - VESELSKÝ, Jozef - GUKASJAN,
115
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
ADFB10
R.C. Kalij-argonovyje opredelenija vozrasta porod kristaličeskich kompleksov
Zapadnych Karpat i predvariteľnaja interpretacija rezuľtatov. In Geologický zborník
: Geologica Carpathica, 1977, vol. 28, no. 2, p. 219-242.
Citácie:
1. [4] RADVANEC, M. – KONEČNÝ, P. – ONDREJKA, M. – PUTIŠ, M. –
UHER, P. – NÉMETH, Z. Granity gemerika ako indikátor extenzie kôry nad
neskorovariskou subdukčnou zónou a pri ranoalpínskej riftogenéze (Západné
Karpaty): interpretácia podľa veku monazitu a zirkónu datovaného metódou
CHIME a SHRIMP. In Mineralia slovaca, 2009, vol. 41, no. 4, p. 381-394
BARÁTH, Ivan - NAGY, Alexander - KOVÁČ, Michal. Sandberg member - Late
Badenian marginal sediments on the Eastern margin of the Vienna Basin. In
Geologické práce.Správy, 1994, roč. 99, s. 59-66. ISSN 0433-4795.
Citácie:
1. [4] SYNAK R. Program SedPak - model sedimentárnej architektúry usadenín
vrchného bádenu viedenskej panvy. In Acta Geologica Slovaca, 2009, roč. 1, č. 2,
s. 111-118
BORZA, Karol - MICHALÍK, Jozef. Biostratigrafia vrchnojurských a
spodnokriedových súvrství vysockého príkrovu Malých Karpát. In Knihovnička
Zemního plynu a nafty, 1988, r. 6a, č. 2, s. 203-214.
Citácie:
1. [4] MIŠÍK, M. - REHÁKOVÁ, D. Vápence Slovenska I.: Biohermné,
krinoidové, sladkovodné, ooidové a onkoidové vápence. VEDA, Bratislava, 2009,
p. 181
BORZA, Karol. Mikroproblematika aus der Trias der Westkarpaten. In Geologický
zborník : Geologica Carpathica, 1975, vol. 26, no. 2, p. 199-236.
Citácie:
1. [1.1] PIPIK, R. - SYKORA, M. - COLIN, J.P. - HAVRILA, M. A new phytal
limnic ostracod Rosacythere carpathica sp nov from the Upper Cretaceous of the
Western Carpathians: implications for evolution of the Timiriaseviinae. In
CRETACEOUS RESEARCH. ISSN 0195-6671, APR 2009, vol. 30, no. 2, p. 465476., WOS
2. [4] KRONOME K. Mikrofácie hallstattských vápencov pri Silickej Brezovej. In
Acta Geologica Slovaca, 2009, roč. 1, č. 2, s. 125-139
BORZA, Karol - MICHALÍK, Jozef - VAŠÍČEK, Zdeněk. Lithological, biofacial
and geochemical characterization of the Lower Cretaceous pelagic carbonate
sequence of Mt. Butkov (Manin Unit, Western Carpathians) ( Czechoslovakia). In
Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1987, vol. 38, no. 3, p. 323-348.
Citácie:
1. [4] MIŠÍK, M. - REHÁKOVÁ, D. Vápence Slovenska I.: Biohermné,
krinoidové, sladkovodné, ooidové a onkoidové vápence. VEDA, Bratislava, 2009,
p. 181
BORZA, Karol. The Upper Jurassic - Lower Cretaceous parabiostratigraphic scale
on the basis of Tintinninae, Cadosinidae, Stomiosphaeridae, Calcisphaerulidae and
other microfossils from the West Carpathians. In Geologický zborník : Geologica
Carpathica, 1984, vol. 35, no. 5, p. 539-550.
Citácie:
1. [1.1] ANDREINI, G. - BURATTI, N. - CIRILLI, S. THE OCCURRENCE OF
CHITINOIDELLIDS IN PALYNOLOGICAL RESIDUES FROM THE
AMMONITICO ROSSO FORMATION (TITHONIAN), SPAIN. In PALAIOS. ISSN
0883-1351, MAY-JUN 2009, vol. 25, no. 5-6, p. 402-405., WOS
2. [1.1] DUCHAMP-ALPHONSE, S. - FIET, N. - PAGEL, M. - REMANE, J. A
chemical method for extracting calpionellids from indurated calcareous rocks. In
116
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
ADFB15
ADFB16
MICROPALEONTOLOGY. ISSN 0026-2803, 2009, vol. 55, no. 1, p. 87-93., WOS
3. [2.1] MICHALIK, J. - REHAKOVA, D. - HALASOVA, E. - LINTNEROVA, O.
The Brodno section - a potential regional stratotype of the Jurassic/Cretaceous
boundary (Western Carpathians). In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 13350552, JUN 2009, vol. 60, no. 3, p. 213-232., WOS
BROSKA, Igor - BIBIKOVA, E. V. - GRACHEVA, T.V. - MAKAROV, V.A. CAŇO, František. Zircon from granitoid rocks of the Tribeč-Zobor crystalline
complex: its typology, chemical and isotopic composition. In Geologický zborník :
Geologica Carpathica, 1990, vol. 41, p. 395-416.
Citácie:
1. [2.1] KOHUT, M. - UHER, P. - PUTIS, M. - ONDREJKA, M. - SERGEEV, S. LARIONOV, A. - PADERIN, I. SHRIMP U-Th-Pb zircon dating of the granitoid
massifs in the Male Karpaty Mountains (Western Carpathians): evidence of
Meso-Hercynian successive S- to I-type granitic magmatism. In GEOLOGICA
CARPATHICA. ISSN 1335-0552, OCT 2009, vol. 60, no. 5, p. 345-350., WOS
CAMBEL, Bohuslav - BAGDASARJAN, G.P. - VESELSKÝ, Jozef - GUKASJAN,
R.C. To problems of interpretation of nuclear-geochronological data on the
crystalline rocks of the West Carpathians. In Geologický zborník : Geologica
Carpathica, 1980, vol. 31, no. 1-2, p. 27-48.
Citácie:
1. [4] LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - ANDRÁŠ, Peter. Hydrotermálna
žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé
Karpaty): minerály a evolúcia fluíd. In Mineralia Slovaca. 2009, vol. 41, no. 4, p.
477-492.
CAMBEL, Bohuslav - KRIŠTÍN, Jozef. Contribution to the mineralogy of Malé
Karpaty ores. In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1977, vol. 28, no. 1, p.
121-136.
Citácie:
1. [4] LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - ANDRÁŠ, Peter. Hydrotermálna
žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé
Karpaty): minerály a evolúcia fluíd. In Mineralia Slovaca. 2009, vol. 41, no. 4, p.
477-492.
CAMBEL, Bohuslav - BAGDASARJAN, G.P. - GUKASJAN, R.C. - VESELSKÝ,
Jozef. Rb/Sr geochronology of leucocratic granitoid rocks from the SpišskoGemerské Rudohorie Mts. and Veporicum. In Geologický zborník : Geologica
Carpathica, 1989, vol. 40, p. 323-332.
Citácie:
1. [4] RADVANEC, M. – KONEČNÝ, P. – ONDREJKA, M. – PUTIŠ, M. –
UHER, P. – NÉMETH, Z. Granity gemerika ako indikátor extenzie kôry nad
neskorovariskou subdukčnou zónou a pri ranoalpínskej riftogenéze (Západné
Karpaty): interpretácia podľa veku monazitu a zirkónu datovaného metódou
CHIME a SHRIMP. In Mineralia slovaca, 2009, vol. 41, no. 4, p. 381-394
CAMBEL, Bohuslav - SPIŠIAK, Ján. Geochemistry of rare earth in metabasites of
the West Carpathians. In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1979, vol. 30,
no. 4, p. 413-431.
Citácie:
1. [4] MICHÁLEK, M. - PUTIŠ, M. P-T-d vývoj eklogitického metabazitu a
neoproterozoickej ortoruly vo fundamente severného veporika centrálnych
Západných Karpát. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 1-22
ČERNYŠEV, B. - CAMBEL, Bohuslav - KODĚRA, Miroslav. Lead isotopes in
galenas of the West Carpathians. In Geologický zborník : Geologica Carpathica,
1984, vol. 35, no. 3, p. 307-328.
117
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB17
ADFB18
ADFB19
ADFB20
ADFB21
Citácie:
1. [4] LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - ANDRÁŠ, Peter. Hydrotermálna
žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé
Karpaty): minerály a evolúcia fluíd. In Mineralia Slovaca. 2009, vol. 41, no. 4, p.
477-492.
FRANCŮ, Juraj - MULLER, P. - ŠUCHA, Vladimír - ZATKALÍKOVÁ, Viera.
Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the
Transcarpathian Depression (east Slovakian Neogene Basin) and the Vienna Basin.
In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1990, vol. 41, no. 5, p. 535-546.
Citácie:
1. [1.2] SVOJTKA, M. - NÝVLT, D. - MURAKAMI, M. - VÁVROV, J. - FILIP, J. MIXA, P. Provenance and post-depositional low-temperature evolution of the
James Ross Basin sedimentary rocks (Antarctic Peninsula) based on fission track
analysis. In Antarctic Science, 2009, vol.21, no.6, 593-607., SCOPUS
GAŹDZICKI, Andrzej - MICHALÍK, Jozef - PLANDEROVÁ, Eva - SÝKORA,
Milan. An Upper Triassic - Lower Jurassic sequence in the Krížna Nappe (western
Tatra Mts, West Carpathians, Czechoslovakia). In Západné Karpaty : séria geológia,
1979, roč. 5, s. 119-148.
Citácie:
1. [2.1] RUCKWIED, Katrin - GOETZ, Annette E. Climate change at the
Triassic/Jurassic boundary: palynological evidence from the Furkaska section
(Tatra Mountains, Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.2,
139-149., WOS
2. [4] CHALUPOVÁ, B. Rétske žraloky a ryby z fatranského súvrstvia (profil
Kardolína, Belianske Tatry, Slovensko). In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no.
3, p. 283-290
HOVORKA, Dušan - IVAN, Peter - JILEMNICKÁ, J. - SPIŠIAK, Ján. Petrology
and geochemistry of metabasalts from Rakovec (Paleozoic of Gemeric Unit, inner
Western Carpathians). In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1988, vol. 39,
no. 4, p. 395-425.
Citácie:
1. [4] ČERNÁK, V. Metamorfná premena metabazaltov zlatníckej formácie:
variabilita zloženia reliktných magmatických a metamorfných minerálov. In
Geochémia 2009 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Bratislava :
ŠGÚDŠ. 2009. ISBN 978-80-89343-25-6, s. 29-31.
HRNČÁROVÁ, Mária - SOTÁK, Ján - BIROŇ, Adrián - KOTULOVÁ, Júlia SPIŠIAK, Ján. Geochémia ílovcov centrálnokarpatského paleogénu Levočských
vrchov - indikátory sedimentačného prostredia, zdrojov a diagenetických procesov.
In Mineralia Slovaca, 1998, vol. 30, no. 3, p. 217-234. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] KOMANICKÁ, E. Geogénny pôvod chrómu a niklu v pôdach a ich transfer
do asimilačných orgánov drevín vo flyšovej oblasti východného Slovenska. In
Acta Geologica Slovaca, 2009, roč. 1, č. 1, s. 33-38
2. [4] ČURLÍK, J. - ĎURŽA, O. - JURKOVIČ, Ľ. Vplyv „serpentinických“
materských substrátov na anomálne koncentrácie Cr a Ni v pôdach a v rastlinách
v oblasti Východného Slovenska. In Geochémia 2009 : zborník vedeckých
príspevkov z konferencie. Bratislava : ŠGÚDŠ. 2009. ISBN 978-80-89343-25-6, s.
32-36.
HURAIOVÁ, Monika - KONEČNÝ, Patrik - HURAI, Vratislav. Čevkinit-(Ce) REE-Ti silikát zo syenitových xenolitov bazaltového maaru v Pincinej pri Lučenci
(južné Slovensko). In Mineralia Slovaca, 2007, vol. 39, no. 4, p. 255-268. ISSN
0369-2086.
118
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB22
ADFB23
ADFB24
Citácie:
1. [1.1] MACDONALD, R. - BELKIN, H.E. - WALL, F. - BAGINSKI, B.
Compositional variation in the chevkinite group: new data from igneous and
metamorphic rocks. In MINERALOGICAL MAGAZINE. ISSN 0026-461X, OCT
2009, vol. 73, no. 5, p. 777-796., WOS
CHOVAN, Martin - ROJKOVIČ, Igor - ANDRÁŠ, Peter - HANAS, P. Ore
mineralization of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians). In Geologica
Carpathica, 1992, vol. 43, no. 5, p. 275-286. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [4] JAŠOVÁ, I. - ŽENIŠOVÁ, Z. - FĽAKOVÁ, R. Kontaminácia povrchových a
podzemných vôd v oblasti opusteného ložiska Pernek. In Acta Geologica Slovaca,
2009, roč. 1, č. 1, s. 39-46
2. [4] ŽENIŠOVÁ, Z. - FĽAKOVÁ, R. - JAŠOVÁ, I. - CICMANOVÁ, S. Antimon a
arzén vo vodách ovplyvnených banskou činnosťou vo vybraných oblastiach
Slovenska. In Podzemná voda, 2009, roč. XV, č. 1, s. 100-117
KORIKOVSKY, Sergei P. - CAMBEL, Bohuslav - MIKLÓŠ, Jaroslav - JANÁK,
Marian. Metamorfizm kristallinikuma Malych Karpat: etapy zonaľnosť, svjaz s
granitoidami. In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1984, vol. 35, p. 437462.
Citácie:
1. [4] LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - ANDRÁŠ, Peter. Hydrotermálna
žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé
Karpaty): minerály a evolúcia fluíd. In Mineralia Slovaca. 2009, vol. 41, no. 4, p.
477-492.
2. [4] UHER, P. - BAČÍK, P. - OZDÍN, D. Turmalín (magneziofoitit a dravit) v
kremennej žile pri Limbachu (Malé Karpaty). In Mineralia Slovaca, 2009, vol.
41, no. 4, p. 445-456
KOVÁČ, Michal - KRÁĽ, Ján - MÁRTON, Emő - PLAŠIENKA, Dušan - UHER,
Pavel. Alpine uplift history of the central western Carpathians: geochronological,
paleomagnetic, sedimentary and structural data. In Geologica Carpathica, 1994, vol.
45, no. 2, p. 83-96. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] GRABOWSKI, J. - MICHALIK, J. - SZANIAWSKI, R. - GROTEK, I.
Synthrusting remagnetization of the Krizna nappe: high resolution palaeo- and
rock magnetic study in the Strazovce section, Strazovske vrchy Mts, Central West
Carpathians (Slovakia). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709,
2009, vol. 59, no. 2, p. 137-155., WOS
2. [1.1] KOVER, S. - FODOR, L. - JUDIK, K. - NEMETH, T. - BALOGH, K. KOVACS, S. Deformation history and nappe stacking in Rudabanya Hills (Inner
Western Carpathians) unravelled by structural geological, metamorphic
petrological and geochronological studies of Jurassic sediments. In
GEODINAMICA ACTA. ISSN 0985-3111, JAN-JUN 2009, vol. 22, no. 1-3, Sp.
Iss. SI, p. 3-29., WOS
3. [1.1] PESKOVA, I. - VOJTKO, R. - STAREK, D. - SLIVA, L. Late Eocene to
Quaternary deformation and stress field evolution of the Orava region (Western
Carpathians). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709, 2009, vol.
59, no. 1, p. 73-91., WOS
4. [1.2] JANIK, T. - GRAD, M. - GUTERCH, A. Seismic structure of the
lithosphere between the East European Craton and the Carpathians from the net
of CELEBRATION 2000 profiles in SE Poland. In Geological Quarterly, 2009,
vol.53, no.1, 141-158., SCOPUS
5. [4] BAKOS, F. - FERENC, Š. - ŽITŇAN, P. Hydrotermálna polymetalická
119
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB25
ADFB26
ADFB27
ADFB28
ADFB29
mineralizácia na lokalite Velčice-Horné štôlne v Tribeči. In Mineralia Slovaca,
2009, vol. 41, no. 2, p. 103-114
6. [4] RUŽIČKA, P. - VOZÁROVÁ, A. Aplikácia kalcitovo-dolomitovej solvusovej
geotermometrie na stanovenie stupňa metamorfnej rekryštalizácie tuhárskych
mramorov. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 31-44
KOVÁČ, Michal - BARÁTH, Ivan - HOLICKÝ, Ivan - MARKO, František TÚNYI, Igor. Basin opening in the Lower Miocene strike-slip zone in the SW part of
the Western Carpathians. In Geologický zborník, 1989, vol. 40, no. 1, p. 37-62. ISSN
1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] PEŠKOVÁ, Ivana - VOJTKO, Rastislav - STAREK, Dušan - SLIVA,
Ľubomír. Late Eocene to quaternary deformation and stress field evolution of the
Orava region (West Carpathians. In Acta Geologica Polonica. ISSN ISSN 00015709, 2009, vol. 59, no. 1, p. 73-91., WOS
KRÁĽ, Ján. Fission track ages of apatites from some granitoid rocks in Western
Carpathians. In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1977, vol. 28, p. 269276.
Citácie:
1. [1.1] DANISIK, M. - KOHUT, M. - DUNKL, I. - HRASKO, L. - FRISCH, W.
Apatite fission track and (U-Th)/He thermochronology of the Rochovce granite
(Slovakia) - implications for the thermal evolution of the Western CarpathianPannonian region. In SWISS JOURNAL OF GEOSCIENCES. ISSN 1661-8726,
2008, vol. 101, p. S225-S233., WOS
2. [1.1] PUTIS, M. - FRANK, W. - PLASIENKA, D. - SIMAN, P. - SULAK, M. BIRON, A. Progradation of the Alpidic Central Western Carpathians orogenic
wedge related to two subductions: constrained by Ar-40/Ar-39 ages of white
micas. In GEODINAMICA ACTA. ISSN 0985-3111, JAN-JUN 2009, vol. 22, no.
1-3, Sp. Iss. SI, p. 31-56., WOS
3. [2.1] TUNYI, I. - JANOCKO, J. - JACKO, S. Paleomagnetic investigations of
the basal Borove Formation in the Liptov Depression (Central-Carpathian
Paleogene basin). In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, JUN 2008,
vol. 59, no. 3, p. 237-245., WOS
4. [4] ONDRÁŠIK, R. – PUTIŠ, M. – GAJDOŠ, V. - SULÁK, M. - DURMEKOVÁ,
T. Blystomylonitovo-kataklazitové zóny a ich vplyv na svahové deformácie v
Lúčanskej Fatre. In Mineralia slovaca, 2009, vol. 41, no. 4, p. 395-406
MARSCHALKO, Róbert - MIŠÍK, Milan - KAMENICKÝ, Ladislav. Petrographie
der Flysch-Konglomerate und Rekonstruktion ihrer Ursprungszonen (Paläogen der
Klippenzone und der angrenzenden tektonischen Einheit der Ostslowakei). In
Západné Karpaty : séria geológia, 1976, roč. 1, s. 7-124.
Citácie:
1. [4] SPIŠIAK, J. - SÝKORA, M. Petrológia a mineralógia bazaltov z
Hanigoviec. In Geochémia 2009 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie.
Bratislava : ŠGÚDŠ. 2009. ISBN 978-80-89343-25-6, s. 106-109.
MAŤO, Ľuboslav - HÁBER, Milan - KNÉSL, Juraj. Výskyt Te minerálov v
kremnickom rudnom rajóne. In Mineralia Slovaca, 1987, vol. 19, no. 6, p. 457-467.
ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] OZDÍN, D. - CHOVAN, M. - BÁLINTOVÁ, T.Chemické zloženie Bi-Te-S
minerálov z ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách. In Mineralia Slovaca. 2009, vol.
41, no. 4, p. 493-502.
MÉRES, Štefan - JANÁK, Marian - IVAN, Peter - KONEČNÝ, Patrik. Omfacit –
diagnostický minerál eklogitovej fácie metamorfózy v kryštaliniku Západných
120
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB30
ADFB31
ADFB32
ADFB33
ADFB34
Karpát. In Mineralia Slovaca, 2008, vol. 40, no. 3-4, p. 89-102. (2008 - GeoRef).
ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] MICHÁLEK, M. - PUTIŠ, M. P-T-d vývoj eklogitického metabazitu a
neoproterozoickej ortoruly vo fundamente severného veporika centrálnych
Západných Karpát. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 1-22
MICHALÍK, Jozef - BORZA, Karol - SNOPKOVÁ, Pavlína - SVOBODOVÁ,
Marcela - VAŠÍČEK, Zdeněk. Súčasné trendy v stratigrafii spodnokriedových
útvarov a ich aplikácia na Západné Karpaty. In Geologické práce.Správy, 1987, roč.
86, s. 177-195. ISSN 0433-4795.
Citácie:
1. [4] MIŠÍK, M. - REHÁKOVÁ, D. Vápence Slovenska I.: Biohermné,
krinoidové, sladkovodné, ooidové a onkoidové vápence. VEDA, Bratislava, 2009,
p. 181
MICHALÍK, Jozef. To the Early- and Mid Cretaceous West Carpathian
development: the age and environmental position of the "Skalica Breccia". In
Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1984, vol. 35, no. 5, p. 559-581.
Citácie:
1. [4] MIŠÍK, M. - REHÁKOVÁ, D. Vápence Slovenska I.: Biohermné,
krinoidové, sladkovodné, ooidové a onkoidové vápence. VEDA, Bratislava, 2009,
p. 181
MICHALÍK, Jozef - JENDREJÁKOVÁ, Otília. Organism communities and
biofacies of the Fatra Formation (uppermost Triassic, Fatric) in the West
Carpathians. In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1978, vol. 29, no. 1, p.
113-137.
Citácie:
1. [2.1] RUCKWIED, Katrin - GOETZ, Annette E. Climate change at the
Triassic/Jurassic boundary: palynological evidence from the Furkaska section
(Tatra Mountains, Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.2,
139-149., WOS
MICHALÍK, Jozef. Paläogeographische Untersuchungen der Fatra Schichten
(Kössen Formation) der nördlichen Teiles des Fatrikums in der Westkarpaten. In
Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1977, vol. 28, no. 1, p. 71-94.
Citácie:
1. [2.1] RUCKWIED, Katrin - GOETZ, Annette E. Climate change at the
Triassic/Jurassic boundary: palynological evidence from the Furkaska section
(Tatra Mountains, Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.2,
139-149., WOS
2. [4] CHALUPOVÁ, B. Rétske žraloky a ryby z fatranského súvrstvia (profil
Kardolína, Belianske Tatry, Slovensko). In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no.
3, p. 283-290
MICHALÍK, Jozef. Charakteristický profil fatranskými vrstvami najvyššieho triasu
krížňanského príkrovu v závere Dedošovej doliny (Gäderská dolina,Veľká Fatra). In
Kmetianum, 1976, roč. 4, s. 125-143.
Citácie:
1. [4] JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK,
Andrej - BELÁČEK, Boris - BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila
- MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK, Ján - STAŇOVÁ, Sidónia ŠIMO, Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučno-poznávací
sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska.
Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
121
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB35
ADFB36
ADFB37
ADFB38
ADFB39
ADFB40
MICHALÍK, Jozef - VAŠÍČEK, Zdeněk. Geológia a stratigrafia ložiska
spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredné Považie). In
Mineralia Slovaca, 1987, vol. 19, no. 1, p. 115-134. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK,
Andrej - BELÁČEK, Boris - BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila
- MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK, Ján - STAŇOVÁ, Sidónia ŠIMO, Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučno-poznávací
sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska.
Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
MICHALÍK, Jozef - KOVÁČ, Michal. On some problems of palinspastic
reconstructions and Ceno- Mesozoic paleogeographical development of the West
Carpathians. In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1982, vol. 33, no. 4, p.
481-507.
Citácie:
1. [1.2] VÖRÖS, A. Tectonically-controlled Late Triassic and Jurassic
sedimentary cycles on a peri-tethyan ridge (Villány, southern Hungary). In
Central European Geology, 2009, vol.52, no.2, 125-151., SCOPUS
MICHALÍK, Jozef. Paläogeographische Studie des Räts der Krížna Decke des
Strážov Gebirges und einiger anliegender Gebiete. In Geologický zborník :
Geologica Carpathica, 1973, vol. 24, no. 1, p. 123-140.
Citácie:
1. [2.1] RUCKWIED, Katrin - GOETZ, Annette E. Climate change at the
Triassic/Jurassic boundary: palynological evidence from the Furkaska section
(Tatra Mountains, Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.2,
139-149., WOS
2. [4] MIŠÍK, M. - REHÁKOVÁ, D. Vápence Slovenska I.: Biohermné,
krinoidové, sladkovodné, ooidové a onkoidové vápence. VEDA, Bratislava, 2009,
p. 181
MICHALÍK, Jozef. Zur Paläogeographie der Rhätischen Stufe des westlichen Teils
der Krížna-Decke in den Westkarpaten. In Geologický zborník : Geologica
Carpathica, 1974, vol. 25, no. 2, p. 217-285.
Citácie:
1. [2.1] RUCKWIED, Katrin - GOETZ, Annette E. Climate change at the
Triassic/Jurassic boundary: palynological evidence from the Furkaska section
(Tatra Mountains, Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA, 2009, vol.60, no.2,
139-149., WOS
2. [4] MIŠÍK, M. - REHÁKOVÁ, D. Vápence Slovenska I.: Biohermné,
krinoidové, sladkovodné, ooidové a onkoidové vápence. VEDA, Bratislava, 2009,
p. 181
MICHALÍK, Jozef - JARKOVSKÝ, Ján - SÝKORA, Milan. To the lithological geochemical characterization of Upper - Lower Jurassic sedimentation (Krížna
Nappe, West Tatra Mts) of Western Carpathians). In Geologický zborník : Geologica
Carpathica, 1982, vol. 33, no. 3, p. 277-294.
Citácie:
1. [4] MIŠÍK, M. - REHÁKOVÁ, D. Vápence Slovenska I.: Biohermné,
krinoidové, sladkovodné, ooidové a onkoidové vápence. VEDA, Bratislava, 2009,
p. 181
PETRÍK, Igor - BROSKA, Igor - UHER, Pavel. Evolution of the western Carpathian
granite magmatism: age, source rock, geotectonic setting and relation to the Variscan
structure. In Geologica Carpathica, 1994, vol. 45, no. 5, p. 283-291. ISSN 1335-
122
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB41
ADFB42
ADFB43
ADFB44
ADFB45
ADFB46
0552.
Citácie:
1. [2.1] JANAK, Marian - MIKUS, Tomas - PITONAK, Pavel - SPISIAK, Jan.
Eclogites overprinted in the granulite facies from the Dumbier Crystalline
Complex (Low Tatra Mountains, Western Carpathians). In GEOLOGICA
CARPATHICA, 2009, vol.60, no.3, 193-204., WOS
PLAŠIENKA, Dušan - SOTÁK, Ján. Rauhwackized carbonate tectonic breccias in
the West Carpathian nappe edifice: int roductory remarks and preliminary results. In
Slovak Geological Magazine, 1996, vol. 2, no. 3-4, s. 287-291. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [1.1] GRABOWSKI, J. - MICHALIK, J. - SZANIAWSKI, R. - GROTEK, I.
Synthrusting remagnetization of the Krizna nappe: high resolution palaeo- and
rock magnetic study in the Strazovce section, Strazovske vrchy Mts, Central West
Carpathians (Slovakia). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709,
2009, vol. 59, no. 2, p. 137-155., WOS
2. [4] VLČEK, L. Geológia Čertovskej jaskyne vo veporských vrchoch. In
Aragonit, 2009, roč. 14, č. 1, s. 12-22.
PLAŠIENKA, Dušan. Príkrov Markušky - zväzujúci element veporika a gemerika?.
In Mineralia Slovaca, 1984, vol. 16, no. 2, p. 187-193. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] BEZÁK, V. Tektonický štýl širšej oblasti styku tatrika a veporika. In
Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 3, p. 275-282
PLAŠIENKA, Dušan. Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo
vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu. In Mineralia Slovaca, 1983, vol. 15, no.
3, p. 217-231. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] BEZÁK, V. Tektonický štýl širšej oblasti styku tatrika a veporika. In
Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 3, p. 275-282
PLAŠIENKA, Dušan. Geologická stavba tuhárskeho mezozoika. In Mineralia
Slovaca, 1983, roč. 15, s. 49-58. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK,
Andrej - BELÁČEK, Boris - BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila
- MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK, Ján - STAŇOVÁ, Sidónia ŠIMO, Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučno-poznávací
sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska.
Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
2. [4] RUŽIČKA, P. - VOZÁROVÁ, A. Aplikácia kalcitovo-dolomitovej solvusovej
geotermometrie na stanovenie stupňa metamorfnej rekryštalizácie tuhárskych
mramorov. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 31-44
PLAŠIENKA, Dušan - KORIKOVSKY, Sergei P. - HACURA, Anton. Anchizonal
Alpine metamorphism of Tatric cover sediments in the Male Karpaty Mts (western
Carpathians). In Geologica Carpathica, 1993, vol. 44, no. 6, p. 365-371. ISSN 13350552.
Citácie:
1. [1.1] SULAK, M. - KAINDL, R. - PUTIS, M. - SITEK, J. - KRENN, K. - TOTH,
I. Chemical and spectroscopic characteristics of potassium white micas related to
polystage evolution of the Central Western Carpathians orogenic wedge. In
LITHOS. ISSN 0024-4937, DEC 2009, vol. 113, no. 3-4, p. 709-730., WOS
PLAŠIENKA, Dušan. Kryptické chrbty, alebo kolízne orogénne pásma? Odpoveď na
diskusný príspevok M. Mišíka. In Mineralia Slovaca, 1996, vol. 28, s. 75-79. ISSN
123
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB47
ADFB48
ADFB49
ADFB50
ADFB51
0369-2086.
Citácie:
1. [1.1] AUBRECHT, R. - MERES, S. - SYKORA, M. - MIKUS, T. Provenance of
the detrital garnets and spinels from the Albian sediments of the Czorsztyn Unit
(Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia). In GEOLOGICA
CARPATHICA. ISSN 1335-0552, DEC 2009, vol. 60, no. 6, p. 463-483., WOS
PLAŠIENKA, Dušan - SOTÁK, Ján - PROKEŠOVÁ, Róberta. Structural profiles
across the Šambron-Kamenica Periklippen Zone of the Central Carpathian Paleogene
Basin in NE Slovakia. In Mineralia Slovaca, 1998, vol. 30, no. 3, p. 173-184. ISSN
0369-2086.
Citácie:
1. [1.1] PESKOVA, I. - VOJTKO, R. - STAREK, D. - SLIVA, L. Late Eocene to
Quaternary deformation and stress field evolution of the Orava region (Western
Carpathians). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709, 2009, vol.
59, no. 1, p. 73-91., WOS
PLAŠIENKA, Dušan - MICHALÍK, Jozef - KOVÁČ, Michal - GROSS, Pavol PUTIŠ, Marián. Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts. - an overview. In
Geologica Carpathica, 1991, vol. 42, no. 4, p. 195-208. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [4] LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - ANDRÁŠ, Peter. Hydrotermálna
žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé
Karpaty): minerály a evolúcia fluíd. In Mineralia Slovaca. 2009, vol. 41, no. 4, p.
477-492.
2. [4] MESIARKINOVÁ, M. - OZDÍN, D. - JANDA, R. Mineralogické štúdium
silicifikovaných driev pri Častkovciach v Malých Karpatoch. In Mineralia
Slovaca. 2009, vol. 41, no. 4, p. 503-510.
PLAŠIENKA, Dušan - JANÁK, Marian - HACURA, Anton - VRBATOVIČ, P. Prvé
údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornín veporika. In Mineralia
Slovaca, 1989, vol. 21, no. 1, p. 43-51. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] RUŽIČKA, P. - VOZÁROVÁ, A. Aplikácia kalcitovo-dolomitovej solvusovej
geotermometrie na stanovenie stupňa metamorfnej rekryštalizácie tuhárskych
mramorov. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 31-44
PLAŠIENKA, Dušan - PROKEŠOVÁ, Róberta. Towards an evolutionary tectonic
model of the Krížna cover nappe (Western Carpathians, Slovakia). In Slovak
geological magazine, 1996, vol. 2, no. 3-4, p. 279-286. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [1.1] GRABOWSKI, J. - MICHALIK, J. - SZANIAWSKI, R. - GROTEK, I.
Synthrusting remagnetization of the Krizna nappe: high resolution palaeo- and
rock magnetic study in the Strazovce section, Strazovske vrchy Mts, Central West
Carpathians (Slovakia). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709,
2009, vol. 59, no. 2, p. 137-155., WOS
2. [4] BEZÁK, V. Tektonický štýl širšej oblasti styku tatrika a veporika. In
Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 3, p. 275-282
PLAŠIENKA, Dušan. Mid-Cretaceous (120-80 Ma) orogenic processes in the
Central Western Carpathians: brief review and interpretation of data. In Slovak
geological magazine, 1996, vol. 2, no. 3-4, p. 319-324. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [1.1] GRABOWSKI, J. - MICHALIK, J. - SZANIAWSKI, R. - GROTEK, I.
Synthrusting remagnetization of the Krizna nappe: high resolution palaeo- and
rock magnetic study in the Strazovce section, Strazovske vrchy Mts, Central West
Carpathians (Slovakia). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709,
124
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB52
ADFB53
ADFB54
ADFB55
ADFB56
ADFB57
2009, vol. 59, no. 2, p. 137-155., WOS
2. [2.1] TUNYI, I. - KRUCZYK, J. - KADZIALKO-HOFMOKL, M. - MELLO, J.
Post-Cretaceous differential block rotation in the Slovensky raj Mts (Western
Carpathians, Slovakia): inferences from paleomagnetic data. In GEOLOGICA
CARPATHICA. ISSN 1335-0552, DEC 2008, vol. 59, no. 6, p. 515-524., WOS
PLAŠIENKA, Dušan. Litologicko-sedimentologický a paleotektonický charakter
borinskej jednotky v Malých Karpatoch. In Mineralia Slovaca, 1987, vol. 19, no. 3,
p. 217-230. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [2.1] ROJKOVIC, I. - SOTAK, J. - KONECNY, P. - CECH, P. Stratiform
manganese mineralization in the Paleogene and Jurassic shale formations of the
Western Carpathians: mineralogy, geochemistry and ore-forming processes. In
GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, DEC 2008, vol. 59, no. 6, p. 503514., WOS
SHCHERBAK, N.P. - CAMBEL, Bohuslav - BARNITSKY, E.N. - STEPANYUK,
L.M. U-Pb age of granitoid rock from the quarry Dubná Skala - Malá Fatra Mts. In
Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1990, vol. 41, p. 407-414.
Citácie:
1. [2.1] KOHÚT, M. - UHER, P. - PUTIŠ, M. - ONDREJKA, M. - SERGEEV, S. LARIONOV, A. - PADERIN, I. SHRIMP U-Th-Pb zircon dating of the granitoid
massifs in the Malé Karpaty Mountains (Western Carpathians): Evidence of
Meso-Hercynian successive S- to I-type granitic magmatism. In Geologica
Carpathica, 2009, vol.60, no.5, 345-350., WOS
SOTÁK, Ján - KRIŽÁNI, Ivan - SPIŠIAK, Ján. Stratigrafická pozícia a
sedimentológia merníckych zlepencov. In Geologické práce.Správy, 1991, roč. 92, s.
53-69. ISSN 0433-4795.
Citácie:
1. [4] KOMANICKÁ, E. Geogénny pôvod chrómu a niklu v pôdach a ich transfer
do asimilačných orgánov drevín vo flyšovej oblasti východného Slovenska. In
Acta Geologica Slovaca, 2009, roč. 1, č. 1, s. 33-38
SOTÁK, Ján - LINTNEROVÁ, Otília. Diagenesis of the Veterlín reef complex
(Malé Karpaty Mts., Western Carpathians): isotope geochemistry,
cathodoluminescence, and fluid inclusion data. In Geologica Carpathica, 1994, vol.
45, no. 4, p. 239-254. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [4] GAÁL, Ľ. Geodynamika a vývoj jaskýň Slovenského Krasu. In Speleologia
Slovaca, 2008, č. 1, s. 5-163
SOTÁK, Ján - KRIŽÁNI, Ivan - SPIŠIAK, Ján. On position and material
composition of the Merník conglomerates (the Central Carpathian Paleogene). In
Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae.Geologica, 1990, vol. 45,
p. 117-125.
Citácie:
1. [4] KOMANICKÁ, E. Geogénny pôvod chrómu a niklu v pôdach a ich transfer
do asimilačných orgánov drevín vo flyšovej oblasti východného Slovenska. In
Acta Geologica Slovaca, 2009, roč. 1, č. 1, s. 33-38
2. [4] ČURLÍK, J. - ĎURŽA, O. - JURKOVIČ, Ľ. Vplyv „serpentinických“
materských substrátov na anomálne koncentrácie Cr a Ni v pôdach a v rastlinách
v oblasti Východného Slovenska. In Geochémia 2009 : zborník vedeckých
príspevkov z konferencie. Bratislava : ŠGÚDŠ. 2009, s. 32-36. ISBN 978-8089343-25-6.
SOTÁK, Ján - BEBEJ, Juraj - BIROŇ, Adrián. Detrital analysis of the Paleogene
flysch deposits of the Levoča Mts.: Evidence for sources and paleogeography. In
125
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB58
ADFB59
ADFB60
Slovak geological magazine, 1996, vol. 2, no. 3-4, p. 345-349. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [1.1] LENAZ, D. - MAZZOLI, C. - SPISIAK, J. - PRINCIVALE, F. - MARITAN,
L. Detrital Cr-spinel in the Šambron–Kamenica Zone (Slovakia): evidence for an
ocean-spreading zone in the Northern Vardar suture?. In International Journal of
Earth Sciences. ISSN 1437-3254, 2009, vol. 98, no. 2, p. 345-355., WOS
2. [1.1] PESKOVA, I. - VOJTKO, R. - STAREK, D. - SLIVA, L. Late Eocene to
Quaternary deformation and stress field evolution of the Orava region (Western
Carpathians). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709, 2009, vol.
59, no. 1, p. 73-91., WOS
3. [4] KOMANICKÁ, E. Geogénny pôvod chrómu a niklu v pôdach a ich transfer
do asimilačných orgánov drevín vo flyšovej oblasti východného Slovenska. In
Acta Geologica Slovaca, 2009, roč. 1, č. 1, s. 33-38
4. [4] ČURLÍK, J. - ĎURŽA, O. - JURKOVIČ, Ľ. Vplyv „serpentinických“
materských substrátov na anomálne koncentrácie Cr a Ni v pôdach a v rastlinách
v oblasti Východného Slovenska. In Geochémia 2009 : zborník vedeckých
príspevkov z konferencie. Bratislava : ŠGÚDŠ. 2009. ISBN 978-80-89343-25-6, s.
32-36.
SOTÁK, Ján. Central Carpathian Paleogene and its constraints. In Slovak Geological
Magazine, 1998, vol. 4, no. 3, p. 31-42. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [1.1] PESKOVA, I. - VOJTKO, R. - STAREK, D. - SLIVA, L. Late Eocene to
Quaternary deformation and stress field evolution of the Orava region (Western
Carpathians). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709, 2009, vol.
59, no. 1, p. 73-91., WOS
ŠUCHA, Vladimír - EBERL, Dennis D. Postsedimentárna premena sedimentov
permu severného gemerika a hronika Západných Karpát. In Mineralia Slovaca, 1992,
vol. 24, no. 5-6, p. 399-405. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] LAURINC, D. - VOZÁROVÁ, A. Petrologické a geochemické štúdium
pieskovcov štítnického súvrstvia: interpretácia proveniencie. In Mineralia
Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 55-66
ŠUCHA, Vladimír - ŠRODOŇ, J. - ZATKALÍKOVÁ, Viera - FRANCŮ, Juraj.
Zmiešanovrstvový minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie. In
Mineralia Slovaca, 1991, vol. 23, no. 3, p. 267-274. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [1.1] ANDRAS, P. - LICHY, A. - KRIZANI, I. - RUSKOVA, J. THE HEAVY
METAL SORPTION ON CLAY MINERALS AND RISK OF THE AMD
FORMATION AT THE REINER AND PODLIPA DUMP-FIELDS AT
L'UBIETOVA DEPOSIT (SLOVAKIA). In CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH
AND ENVIRONMENTAL SCIENCES. ISSN 1842-4090, OCT 2009, vol. 4, no. 2,
p. 133-146., WOS
2. [2.1] ANDRAS, P. - LICHY, A. - KUSNIEROVA, M. - KRIZANI, I. LADOMERSKY, J. - RUSKOVA, J. - HRONCOVA, E. Heavy metal distribution at
dump-field L'ubietova - Podlipa and possibilities of clay fraction natural sorbent
utilisation. In ACTA MONTANISTICA SLOVACA. ISSN 1335-1788, 2009, vol.
14, no. 2, p. 127-142., WOS
3. [4] ANDRÁŠ, Peter - LICHÝ, Adam - KRIŽÁNI, Ivan - RUSKOVÁ, Jana.
Haldové pole Ľubietová-Podlipa ako zdroj environmentálneho rizika a možnosti
využitia ílovej frakcie ako prírodného sorbentu ťažkých kovov. In Mineralia
Slovaca. ISSN 0369-2086, 2009, roč. 41, č. 3, s. 201-212.
4. [4] ANDRÁŠ, Peter - LICHÝ, Adam - RUSKOVÁ, Jana. Prírodné sorbenty na
126
Správa o činnosti organizácie SAV
haldovom poli Podlipa v Ľubietovej. In Geochémia 2009 : zborník vedeckých
príspevkov z konferencie. Bratislava : ŠGÚDŠ. 2009. ISBN 978-80-89343-25-6, s.
15-17.
ADFB61
UHER, Pavel - GREGOR, Tomáš. Turčocký granit - produkt postorogénneho
magmatizmu A-typu ?. In Mineralia Slovaca, 1992, vol. 24, p. 301-304. ISSN 03692086.
Citácie:
1. [2.1] VOZAROVA, A. - EBNER, F. - KOVACS, S. - KRAUTNER, H.G. SZEDERKENYI, T. - KRSTIC, B. - SREMAC, J. - ALJINOVIC, D. - NOVAK, M. SKABERNE, D. Late Variscan (Carboniferous to Permian) environments in the
Circum Pannonian Region. In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552,
FEB 2009, vol. 60, no. 1, p. 71-104., WOS
ADFB62
UHER, Pavel - PUSHKAREV, Y.D. Granitic pebbles of the Cretaceous flysch of the
Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians: U/Pb zircon ages. In Geologica
Carpathica, 1994, vol. 45, no. 6, p. 375-378. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [2.2] AUBRECHT, R. - MÉRES, Š. - SÝKORA, M. - MIKUŠ, T. Provenance of
the detrital garnets and spinels from the Albian sediments of the Czorsztyn Unit
(Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica,
2009, vol.60, no.6, 463-483., SCOPUS
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
ANDRÁŠ, Peter - JELEŇ, Stanislav - KRIŽÁNI, Ivan - MATÚŠKOVÁ, Lenka.
Možnosti využitia meďonosnej vody z haldového poľa Podlipa. In Geochémia 2007 :
zborník referátov. Editor Ondrej Ďurža, Stanislav Rapant. - Bratislava : GÚDŠ,
2007, s. 26-28. ISBN 978-80-88974-93-2.
Citácie:
1. [4] RUSKOVÁ, J. - LICHÝ, A. Ťažké kovy v baníckej krajine v okolí Ľubietovej
a riziko produkcie kyselých banských vôd. In Hydrogeochémia 09, 18. – 19. jún
2009, 2009, Bratislava, s. 42-49
AED02
MAZÚR, Emil - ČINČURA, Juraj - KVITKOVIČ, Jozef. Geomorfologické jednotky
: Mapa č. 21, 1: 1 000 000. In Atlas krajiny Slovenskej republiky. - Bratislava ;
Banská Bystrica : Ministerstvo životného prostredia SR : Slovenská agentúra
životného prostredia, 2002, s. 88. ISBN 80-88833-27-2.
Citácie:
1. [4] ONDRČKA, J. Zmeny využitia zeme a vývoj reliéfu v poľnohospodárskej
krajine v katastrálnom území obce Trenčianske Stankovce. In Acta Geographica
Universitatis Comenianae. ISSN 0231-715X, 2009, no. 53, s. 83-95.
2. [4] SABO, P., HLADKÁ, D., UHLIAROVÁ, E. Využitie koncepcie ekologickej
integrity pri výskume podlavických výmoľov. In Zaušková, Ľ. (ed.) Pustnutie
krajiny - ochrana pôdy - krajinná ekológia : zborník z vedeckého seminára.
Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-923-9, s. 261-277.
AED03
PLAŠIENKA, Dušan. Structural pattern and partitioning of deformation in the
Veporic Foederata cover unit (Central Western Carpathians). In VOZÁR, Jozef RAKÚS, Miloš. Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát ; jozef. 1.
vyd. - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993, s. 269-277. ISBN 8085314-24-X.
Citácie:
1. [4] RUŽIČKA, P. - VOZÁROVÁ, A. Aplikácia kalcitovo-dolomitovej solvusovej
geotermometrie na stanovenie stupňa metamorfnej rekryštalizácie tuhárskych
mramorov. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 31-44
127
Správa o činnosti organizácie SAV
AED04
AED05
PUTIŠ, Marián - SERGEEV, Sergey - LARIONOV, Alexander - SIMAN, Pavol KOHÚT, Milan - SPIŠIAK, Ján - RADVANEC, Martin - UHER, Pavel ONDREJKA, Martin - PADERIN, Ilja. Evolution and origin of the West-Carpathian
pre-Mesozoic basement, dated by SHRIMP. In Geochémia 2007 : zborník referátov.
Editor Ondrej Ďurža, Stanislav Rapant. - Bratislava : GÚDŠ, 2007, s. 126-127. ISBN
978-80-88974-93-2.
Citácie:
1. [4] ČERNÁK, V. Metamorfná premena metabazaltov zlatníckej formácie:
variabilita zloženia reliktných magmatických a metamorfných minerálov. In
Geochémia 2009 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Bratislava :
ŠGÚDŠ. 2009. ISBN 978-80-89343-25-6, s. 29-31.
PUTIŠ, Marián - IVAN, Peter - MÉRES, Štefan - SIMAN, Pavol - KOHÚT, Milan SPIŠIAK, Ján - UHER, Pavel - ONDREJKA, Martin - DEMKO, Rastislav PAVELEK, Š. Metamagmatity riftogénnych zón v predalpínskom fundamente
Západných Karpát: pozícia, vek, geochémia. In Geochémia 2007 : zborník referátov.
Editor Ondrej Ďurža, Stanislav Rapant. - Bratislava : GÚDŠ, 2007, s. 122-125. ISBN
978-80-88974-93-2.
Citácie:
1. [4] IVAN, P. Geochemické metódy identifikácie hornín oceánskej kôry: kľúč k
rekonštrukcii platňovo-tektonickej evolúcie Západných Karpát. In Geochémia
2009 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Bratislava : ŠGÚDŠ. 2009.
ISBN 978-80-89343-25-6, s. 54-57.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
MICHALÍK, Jozef. Paleobiogeography of the Fatra Formation of the upprmost
Triassic of the Western Carpathians. In Paleontologická konference 1978. - Praha :
Univerzita Karlova, 1979, s. 25-39.
Citácie:
1. [4] CHALUPOVÁ, B. Rétske žraloky a ryby z fatranského súvrstvia (profil
Kardolína, Belianske Tatry, Slovensko). In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no.
3, p. 283-290
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFA01
PLAŠIENKA, Dušan. Mesozoic structural evolution of the Central Western
Carpathians. In Geolines : Proceedings of 6th Meeting of the Czech Tectonic Studies
Group, 2001, vol. 13, p. 102-104. ISSN 1210-9606.
Citácie:
1. [2.1] RUCKWIED, K. - GOTZ, A.E. Climate change at the Triassic/Jurassic
boundary: palynological evidence from the Furkaska section (Tatra Mountains,
Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, APR 2009, vol. 60,
no. 2, p. 139-149., WOS
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
ANDRÁŠ, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - KUŠNIEROVÁ, Mária - ADAM,
Marcel - ŠLESÁROVÁ, Andrea - CHOVAN, Martin - HAJDUČKOVÁ, Ľubica LALINSKÁ, Bronislava. Environmental hazards at the Sb-Au-S deposit Pezinok
(Slovakia) in relation to the chemical and biological-chemical oxidation processes. In
7th international symposium on environmental geotechnology and global sustainable
development. 7th international symposium on environmental geotechnology and
global sustainable development. - Helsinki : SYKE, 2004, p. 8-20.
Citácie:
128
Správa o činnosti organizácie SAV
AFC02
AFC03
1. [3] JANKULÁR, M. - KLIMKO, T. - JURKOVIČ, Ľ. - LALINSKÁ, B. ŠOTTNÍK, P. - LINTNEROVÁ, O. - ŠUTRIEPKA, M. Mineralogical and
geochemical research in a contaminated environment near the abandoned
Poproč Sb deposit (Slovakia). In Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 14, p. 380382
PLAŠIENKA, Dušan. Paleotectonic controls and tentative palispastic restoration of
the Carpathian realm during the Mesozoic. In Slovak Geological Magazine, 2000,
vol. 6, no. 2-3, p. 200-204. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [1.1] HOECK, V. - IONESCU, C. - BALINTONI, I. - KOLLER, F. The Eastern
Carpathians "ophiolites" (Romania): Remnants of a Triassic ocean. In LITHOS.
ISSN 0024-4937, MAR 2009, vol. 108, no. 1-4, p. 151-171., WOS
2. [1.1] OSZCZYPKO, N. - OSZCZYPKO-CLOWES, M. Stages in the Magura
Basin: a case study of the Polish sector (Western Carpathians). In
GEODINAMICA ACTA. ISSN 0985-3111, JAN-JUN 2009, vol. 22, no. 1-3, Sp.
Iss. SI, p. 83-100., WOS
UHER, Pavel - BROSKA, Igor. The role of silicic magmatism in the Western
Carpathians: from Variscan collision to Early-Alpine extension. In Slovak
Geological Magazine, 2000, vol. 6, no. 2-3, p. 278-280. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [1.1] PUTIS, M. - FRANK, W. - PLASIENKA, D. - SIMAN, P. - SULAK, M. BIRON, A. Progradation of the Alpidic Central Western Carpathians orogenic
wedge related to two subductions: constrained by Ar-40/Ar-39 ages of white
micas. In GEODINAMICA ACTA. ISSN 0985-3111, JAN-JUN 2009, vol. 22, no.
1-3, Sp. Iss. SI, p. 31-56., WOS
AFD Príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01
PUTIŠ, Marián - ONDREJKA, Martin - SIMAN, Pavol - SPIŠIAK, Ján - UHER,
Pavel - LARIONOV, Alexander - PADERIN, Ilja. Prvé údaje o veku magmatickometamorfných udalostí fundamentu Západných Karpát z datovania metódou
SHRIMP. In Geochémia 2006. seminár. Geochémia 2006 : zborník referátov. Bratislava : ŠGÚDŠ, 2006, s. 91-93. ISBN 80-88974-88-7.
Citácie:
1. [4] IVAN, P. Geochemické metódy identifikácie hornín oceánskej kôry: kľúč k
rekonštrukcii platňovo-tektonickej evolúcie Západných Karpát. In Geochémia
2009 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Bratislava : ŠGÚDŠ. 2009.
ISBN 978-80-89343-25-6, s. 54-57.
AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v
SR
AFDA01
PLAŠIENKA, Dušan - PUTIŠ, Marián. Geological structure of the Tatricum in the
Malé Karpaty Mts. In Structural development of the Carpathian - Balkan orogenic
belt : guide to excursions. - Bratislava : GÚDŠ, 1987, p. 47-82.
Citácie:
1. [4] LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - ANDRÁŠ, Peter. Hydrotermálna
žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé
Karpaty): minerály a evolúcia fluíd. In Mineralia Slovaca. 2009, vol. 41, no. 4, p.
477-492.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
CORNELL, David - JANÁK, Marian - FROITZHEIM, Nikolaus - BROSKA, Igor VRABEC, Mirijam - DE HOOG, Cees-Jan. Ion microprobe U-Pb zircon dating of
129
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG02
AFG03
AFG04
AFG05
AFG06
gneiss from the Pohorje, Eastern Alps and implications for deep subduction of a
coherent continental crust. In Alpine Workshop Davos 2007 : Abstract Volume. Swiss Academy of Sciences, 2007, p. 15-16.
Citácie:
1. [1.1] MILLER, C. - THOENI, M. The "Permian event" in the Eastern European
Alps: Sm-Nd and P-T data recorded by multi-stage garnet from the Plankogel
unit. In CHEMICAL GEOLOGY, 2009, vol.260, no.1-2, 20-36., WOS
JANÁK, Marian - MÉRES, Štefan - IVAN, Peter. First evidence for omphacite and
eclogite facies metamorphism in the Veporic unit of the Western Carpathians. In
Journal of the Czech Geological Society. - Praha : Czech Geological Society, 2003,
vol. 48, no. 1-2, p. 69-70. ISSN 1802-6222.
Citácie:
1. [4] MICHÁLEK, M. - PUTIŠ, M. P-T-d vývoj eklogitického metabazitu a
neoproterozoickej ortoruly vo fundamente severného veporika centrálnych
Západných Karpát. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 1-22
JANÁK, Marian - FINGER, Friedrich - PLAŠIENKA, Dušan - PETRÍK, Igor HUMER, B. - MÉRES, Štefan - LUPTÁK, Branislav. Variscan high P-T
recrystallization of Ordovician granitoids in the Veporic unit (Nízke Tatry
Mountains, Western Carpathians): new petrological and geochronological data. In
Geolines, 2002, vol. 14, p. 38-39. ISSN 1210-9606.
Citácie:
1. [4] MICHÁLEK, M. - PUTIŠ, M. P-T-d vývoj eklogitického metabazitu a
neoproterozoickej ortoruly vo fundamente severného veporika centrálnych
Západných Karpát. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 1, p. 1-22
LUPTÁKOVÁ, Jarmila - CHOVAN, Martin - ANDRÁŠ, Peter. Mineralogical study
of hydrothermal vein Pb-Zn deposit Pod Babou (Malé Karpaty Mts., Slovakia). In
Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract Series, 2006, vol. 5, p. 68. ISSN 15894835.
Citácie:
1. [4] BAKOS, F. - FERENC, Š. - ŽITŇAN, P. Hydrotermálna polymetalická
mineralizácia na lokalite Velčice-Horné štôlne v Tribeči. In Mineralia Slovaca,
2009, vol. 41, no. 2, p. 103-114
SOTÁK, Ján. Mikrostratigrafické datovanie veku magurských pieskovcov na Orave:
nové dáta zo štúdia planktonických foraminifer. In 7th Paleontological Conference.
Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis
Geology. - Brno : Masaryk University, 2006, 2003-2004, vol. 33-34, p. 84. ISBN 80210-4097-1.
Citácie:
1. [1.1] OSZCZYPKO, Nestor - OSZCZYPKO-CLOWES, Marta. Stages in the
Magura Basin: a case study of the Polish sector (Western Carpathians). In
GEODINAMICA ACTA, 2009, vol.22, no.1-3, 83-100., WOS
SOTÁK, Ján. Paleoenvironmental changes in the Western Carpathian basins across
Eocene-Oligocene boundary: onset of TA4 euxinity and catastrophic eutrofication. In
Geolines : Proceedings of 6th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, 2001,
vol. 13, p. 110-111. ISSN 1210-9606.
Citácie:
1. [1.1] BELAYOUNI, Habib - DI STASO, Angelida - GUERRERA, Francesco MARTIN, Manuel Martin - MICLAUS, Crina - SERRANO, Francisco TRAMONTANA, Mario. Stratigraphic and geochemical study of the organic-rich
black shales in the Tarc&Aumlaut integral u Nappe of the Moldavidian Domain
(Carpathian Chain, Romania). In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH
SCIENCES, 2009, vol.98, no.1, 157-176., WOS
130
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG07
SPIŠIAK, Ján - PITOŇÁK, Pavel. Banded amphibolic rocks—pre-Variscan
basement of the Western Carpathians?. In Terra Nova : Abstracts, 1992, vol. 147,
supplement 2, p. 63. ISSN 0954-4879.
Citácie:
1. [1.1] PETRÍK, Igor - KONEČNÝ, Patrik. Metasomatic replacement of
inherited metamorphic monazite in a biotite-garnet granite from the Nízke Tatry
Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Chemical dating and evidence for
disequilibrium melting. In AMERICAN MINERALOGIST. ISSN 0003-004X, 2009,
vol. 94, no. 7, p. 957-974., WOS
AFH Abstrakty vedeckých prác v zborníkoch z domácich konferencií
AFH01
AFH02
AFH03
LALINSKÁ, Bronislava - MAJZLAN, Juraj - CHOVAN, Martin - ŠOTTNÍK, Peter
- MILOVSKÁ, Stanislava. Mineralogical and geochemical study of mine tailings
material from the antimony deposit Pezinok-Kolársky vrch (Slovakia), volume of
contamination and remediation project. In Mineralogia Polonica : Special Papers. Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2006, vol. 28, p. 124-126. ISSN 18962203.
Citácie:
1. [4] ŽENIŠOVÁ, Z. - FĽAKOVÁ, R. - JAŠOVÁ, I. - CICMANOVÁ, S. Antimón a
arzén vo vodách ovplyvnených banskou činnosťou vo vybraných oblastiach
Slovenska. In Podzemná voda, 2009, roč. 15, č. 1, s. 115
LUPTÁKOVÁ, Jarmila - CHOVAN, Martin. Character of hydrothermal fluids in PbZn vein mineralization in the Tatric unit of the Western Carpathians. In Mineralogia
Polonica : Special Papers. - Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2006, vol. 28,
p. 136-138. ISSN 1896-2203.
Citácie:
1. [4] BAKOS, F. - FERENC, Š. - ŽITŇAN, P. Hydrotermálna polymetalická
mineralizácia na lokalite Velčice-Horné štôlne v Tribeči. In Mineralia Slovaca,
2009, vol. 41, no. 2, p. 103-114
SOTÁK, Ján - PLAŠIENKA, Dušan - VOJTKO, Rastislav. Paleogénne sedimenty
veporského pásma - biostratigrafické údaje z nových výskytov na SSZ od Tisovca. In
Mineralia Slovaca : Geovestník, 2005, roč. 37, č. 1, s. 13-14. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [4] GAÁL, Ľ. Geodynamika a vývoj jaskýň Slovenského Krasu. In Speleologia
Slovaca, 2008, č. 1, s. 5-163
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
SPIŠIAK, Ján - BUČOVÁ, Jana - PLAŠIENKA, Dušan - MIKUŠ, Tomáš.
Cretaceous alkali volcanites in the Chmeľová region (Vršatec klippen area, Pieniny
Klippen Belt, Western Carpathians). In Slovtec 08 : 6th Meeting of the Central
European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13th Meeting of the Czech Tectonic
Studies Group (ČTS), 23-26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia. Bratislava : ŠGÚDŠ, 2008, p. 124-125. ISBN 978-80-89343-01-0.
Citácie:
1. [1.1] OSZCZYPKO, Nestor - OSZCZYPKO-CLOWES, Marta. Stages in the
Magura Basin: a case study of the Polish sector (Western Carpathians). In
GEODINAMICA ACTA, 2009, vol.22, no.1-3, 83-100., WOS
AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
AGI01
CHOVAN, Martin - HURAI, Vratislav - PUTIŠ, Marián - OZDÍN, Daniel - PRŠEK,
Jaroslav - MORAVANSKÝ, Daniel - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - ZAHRADNÍKOVÁ,
131
Správa o činnosti organizácie SAV
AGI02
Jana - KRÁĽ, Ján - KONEČNÝ, Patrik. Zdroje fluíd a genéza minerlizácií tatrika a
severného veporika : čiastková záverečná správa. Bratislava : ŠGÚDŠ, 2006. 254 s.
Citácie:
1. [4] BAKOS, F. - FERENC, Š. - ŽITŇAN, P. Hydrotermálna polymetalická
mineralizácia na lokalite Velčice-Horné štôlne v Tribeči. In Mineralia Slovaca,
2009, roč. 41, č. 2, s. 103-114.
PLAŠIENKA, Dušan - LEXA, Jaroslav - SOTÁK, Ján. Geologická stavba
vrchnopaleozoicko-mezozoických komplexov v oblasti Tisovského krasu. Bratislava
: Geologický ústav SAV, 1995. 21 s.
Citácie:
1. [4] VLČEK, L. Geológia Čertovskej jaskyne vo veporských vrchoch. In
Aragonit, 2009, roč. 14, č. 1, s. 12-22.
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01
EBNER, F. - PAMIČ, Jakob - KOVÁCS, Sándor - SZEDERKÉNYI, T. - VAI, Gian
Battista - VENTURINI, C. - KRÄUTNER, Hans Georg - KARAMATA, Stevan KRSTIČ, B. - SUDAR, Milan - VOZÁR, Jozef - VOZÁROVÁ, Anna - MIOČ, P.
Variscan Preflysch (Devonian-Early Carboniferous) environments 1:2 500 000 :
Tectonostratigraphic terrane and paleoenvironment maps of the Circum-Pannonian
region. Budapest : Geological Institute of Hungary, 2004. ISBN 963 671 244 1 CM.
Citácie:
1. [3] ANDRÁŠ, Peter - LICHÝ, Adam - KRIŽÁNI, Ivan - RUSKOVÁ, Jana.
Heavy metals and their impact on environment at the dump-field ĽubietováPodlipa (Slovakia). In Advanced Technologies. - Rijeka : INTECH, 2009. ISBN
978-953-307-009-4, p. 163-185.
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01
BAB02
BAB03
HOVORKA, Dušan - MICHALÍK, Jozef. O čom hovoria naše vrchy : Geológia pre
každého. Bratislava : Veda, 2001. 276 s. Svet vedy, 1. ISBN 80-224-0661-9.
Citácie:
1. [4] JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK,
Andrej - BELÁČEK, Boris - BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila
- MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK, Ján - STAŇOVÁ, Sidónia ŠIMO, Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučno-poznávací
sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska.
Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
JANOČKO, Juraj - ŽEC, Branislav - KAROLI, Stanislav - BARÁTH, Ivan. Základy
environmentálnej sedimentológie. Prešov : Tlač Pavol Vaško, 1999. 262 s.
Citácie:
1. [4] JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK,
Andrej - BELÁČEK, Boris - BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila
- MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK, Ján - STAŇOVÁ, Sidónia ŠIMO, Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučno-poznávací
sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska.
Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
MAHEĽ, Michal - CAMBEL, Bohuslav. Geologická mapa Malých Karpát, M 1:50
000. Bratislava : GÚDŠ, 1972.
Citácie:
1. [4] LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - ANDRÁŠ, Peter. Hydrotermálna
132
Správa o činnosti organizácie SAV
žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé
Karpaty): minerály a evolúcia fluíd. In Mineralia Slovaca. 2009, vol. 41, no. 4, p.
477-492.
2. [4] UHER, P. - BAČÍK, P. - OZDÍN, D. Turmalín (magneziofoitit a dravit) v
kremennej žile pri Limbachu (Malé Karpaty). In Mineralia Slovaca, 2009, vol.
41, no. 4, p. 445-456
BCI Učebné texty obsahujúce metodické materiály, návody na cvičenia a pod. v rozsahu
najmenej 3 AH
BCI01
KOVÁČ, Michal - PLAŠIENKA, Dušan - AUBRECHT, Roman - HALOUZKA,
Rudolf - KREJČÍ, Oskar - KRONOME, Balázs - NAGYMAROSY, András PŘICHYSTAL, Antonín - WAGREICH, Michael. Geologická stavba styku alpskokarpatsko-panónskej oblasti a priľahlých svahov Českého masívu. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2003. 85 s. ISBN 80-223-1578-8.
Citácie:
1. [4] MESIARKINOVÁ, M. - OZDÍN, D. - JANDA, R. Mineralogické štúdium
silicifikovaných driev pri Častkovciach v Malých Karpatoch. In Mineralia
Slovaca. 2009, vol. 41, no. 4, p. 503-510.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
LUPTÁKOVÁ, Jarmila. Hydrotermálna Pb-Zn mineralizácia v tatrickej tektonickej
jednotke Západných Karpát : dizertačné doktorandské práce (PhD., Dr.). Bratislava :
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2007. 201 s.
Citácie:
1. [4] BAKOS, F. - FERENC, Š. - ŽITŇAN, P. Hydrotermálna polymetalická
mineralizácia na lokalite Velčice-Horné štôlne v Tribeči. In Mineralia Slovaca,
2009, vol. 41, no. 2, p. 103-114
2. [4] PRŠEK, J. - LAUKO, Ľ. - VALÁŠKOVÁ, M. Andorit VI z antimonitovej
mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefegründel).
In Mineralia Slovaca, 2009, roč. 41, č. 2, s. 183-190.
3. [4] PRŠEK, J. - LAUKO, Ľ. Hydrotermálna žilná mineralizácia v Zlatej Idke
(Spišsko-gemerské rudohorie). In Mineralia Slovaca, 2009, roč. 41, č. 2, s.133150.
4. [4] ŠTEVKO, M. - PRŠEK, J. - SMIRNOV, A. - OZDÍN, D. Chemické zloženie
sulfidov a sulfosolí z ložiska Mária-Margita pri Ochtinej. Mineralia Slovaca,
2009, roč. 41, č. 2, s. 151-158.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
PETRÍK, Igor. Pemza a bronz : na pomedzí mytológie a histórie egejského sveta.
Bratislava : Veda, 2008. 281 s. Svet vedy, zv. 10. ISBN 978-80-224–1018-2.
Citácie:
1. [6] ČELKOVÁ, Ľudmila. Pemza a bronz. In Knižná revue. ISSN 1336-247X,
2009, roč. XIX, č. 2, s. 2. Recenzia: Pemza a bronz / Igor Petrík. Bratislava :
Veda, 2008. - ISBN 978-80-224–1018-2.
GII02
VRŠANSKÝ, Peter. Druhohorný jantár a nová metóda zobrazovania. In Správy
Slovenskej akadémie vied, 2009, roč. 45, č. 4, s. 13. ISSN 0139-6307.
Citácie:
1. [6] EDITORIAL. Čo píšu iní. In Quark, 2009, č. 9, s. 38
133
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Abiotické prostredie
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra geografie
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Geochémia I
Počet hodín za semester: 52
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra životného
prostredia
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Geochémia II
Počet hodín za semester: 8
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra životného
prostredia
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Kontaminácia ekosystémov ťažkými kovmi na príklade vybraných
banských regiónov
Počet hodín za semester: 3
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra chémie
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Tvorba projektov
Počet hodín za semester: 65
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra životného
prostredia
Doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Genetická mineralógia
Počet hodín za semester: 10
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mineralógie a petrológie
Doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Izotopová geológia
Počet hodín za semester: 15
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mineralógie a petrológie
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Kryštalografia
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
134
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Názov semestr. predmetu: Geodynamický vývoj ZK
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Názov semestr. predmetu: Volcanology
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Aktuálne problémy mezozoickej paleogeografie Západných Karpát
Počet hodín za semester: 9
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Geodynamický vývoj Západných Karpát
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Základy sekvenčnej stratigrafie
Počet hodín za semester: 30
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Aktuálne problémy geológie Západných Karpát
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra geológie a
palenotológie
RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Historická biológia a paleontológia
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra biológie
RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Paleogeografia terciéru
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra geológie a
palenotológie
RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Paleogeografia terciéru
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra geológie a
palenotológie
RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Sekvenčná stratigrafia
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra geológie a palenotológie
135
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Sekvenčná stratigrafia
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra geológie a
palenotológie
Semestrálne cvičenia:
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Fyzická geografia
Počet hodín za semester: 52
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Mikroskopia minerálov a hornín
Počet hodín za semester: 39
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Mineralógia 1
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Mineralógia 2
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Petrológia 1
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná geológia 2
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná geológia I.
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
Semináre:
136
Správa o činnosti organizácie SAV
Terénne cvičenia:
RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Terénne cvičenia
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Geológia a litografia
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra geografie a
krajinnej ekológie
Vedenie bakalárskych a diplomových prác:
Individuálne prednášky:
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Analytické výskumné metódy v environmentálnom inžinierstve
Počet hodín za semester: 3
Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene, Katedra enviromentálneho
inžinierstva
doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Invisible gold in sulphides from Western Carpathian
Počet hodín za semester: 6
Názov katedry a vysokej školy: North University, Baia Mare, Rumunsko , Department of
Geology
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Paelotektonický vývoj variscid
Počet hodín za semester: 3
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mineralógie a petrológie
137
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Meno
Počet dní
pracovníka
Medziústavná
Meno
pracovníka
Počet dní
Česko
Maďarsko
Rusko
Ukrajina
Jaroslav Lexa
Stanislav Jeleň
Stanislav Jeleň
Peter Vršanský
Stanislav Jeleň
Tomáš Mikuš
12
10
10
30
7
9
USA
Počet vyslaní
spolu
Ostatné
Meno
Počet dní
pracovníka
Peter Vršanský
2
Peter Vršanský
1
Adam
Tomašových
6
78
3
300
303
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Česko
Maďarsko
Poľsko
Rusko
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Meno pracovníka Počet dní
Briestenský M.
Pécskay Z.
Duš-Picheta A.
Černyšev I. V.
Černyšev I. V.
Kovalenker V. A.
Kovalenker V. A.
Medziústavná
Meno
pracovníka
Chavez
Hernandez J. A.
Boughdiri
Mabrouk
Tunisko
Počet prijatí
spolu
Ostatné
Meno
pracovníka
Počet dní
50
5
8
12
12
12
12
Salvádor
Ukrajina
Počet dní
Bondarenko S.
Ponomarenko O.
Bondarenko S.
4
4
4
10
123
2
138
30
3
33
Správa o činnosti organizácie SAV
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Česko
Čína
Irán
Maďarsko
Nemecko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Španielsko
Taliansko
USA
Názov konferencie
16. konference o mladším
terciéru
V4-A
Jurassica
Applied Geology
20. stretnutie členov
Medzinárodnej
mineralogickej
25. sedimentologická
konferencia
EGU
ASCI
ACROFI III & TBG XIV
ACROFI III+TBG XIV
WIT IV.
IUGC
ISF Urbino
GSA
Meno pracovníka
Radovan Kyška-Pipík
Počet dní
2
Peter Vršanský
Jozef Michalík
Jozef Michalík
Stanislav Jeleň
2
20
10
7
Sidónia Staňová
3
Adam Tomašových
Igor Broska
Vratislav Hurai
Vratislav Hurai
Vladimír Šimo
Jozef Michalík
Ján Soták
Adam Tomašových
1
2
5
9
7
5
9
5
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci
vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke C:
16. konference o mladším terciéru - 16. konference o mladším terciéru
20. stretnutie členov Medzinárodnej mineralogickej - 20. stretnutie členov Medzinárodnej mineralogickej
spoločnosti
25. sedimentologická konferencia - 25. sedimentologická konferencia
ACROFI III & TBG XIV - 3rd Biennial Conference on Asian Current Research on Fluid Inclusions and 14th
International Conference on Thermobarogeochemistry, Novosibirsk
ACROFI III+TBG XIV - medzinárodná konferencia
Applied Geology - 2. International Conference on Applied Geology
ASCI - Anniversary symposium of Prof. Corina Ionescu
EGU - European Geosciences Union - General Assembly, Vienna
GSA - Geological Society of America Annual Meeting, Denver
ISF Urbino - International School on Foraminifera
IUGC - Geoevents, Geological Heritage and the Role of the IGCP
Jurassica - 8. International Jurassic. Congress
V4-A - V4 academies
WIT IV. - Workshop on Ichnotaxonomy
139
Download

Správa o činnosti Geologického ústavu SAV za rok 2010