Geologický ústav SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2013
Bratislava
január 2014
Geologický ústav SAV
Správa o činnosti organizácie za rok 2013
Správa bola vypracovaná na základe
systému ELVYS
Predkladá:
Riaditeľ Geologického ústavu SAV:
RNDr. Igor BROSKA, DrSc.
02/32 293 202
[email protected]
Správu o činnosti organizácie SAV spracovali:
Bc. Adriana KLEINOVÁ
02/32 293 211
Mgr. Eva LUPTÁKOVÁ
02/32 293 210
RNDr. Ľubica PUŠKELOVÁ
02/32 293 221
048/41 23 943
Ing. Henrieta PAĽOVÁ
Mgr. Jana SÝKOROVÁ
02/32 293 205
Mgr. Mária ŠIPKOVÁ
02/32 293 201
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
S využitím podkladov od vedeckých a odborných pracovníkov ústavu a doktorandov
Správa bola prerokovaná a schválená Vedeckou radou GlÚ SAV dňa 22.1.2014
RNDr. Marián JANÁK, DrSc.
predseda vedeckej rady
Rozdeľovník:
1x – sekretariát predsedu SAV
1x – knižnica GlÚ SAV
1x – sekretariát GlÚ SAV
1x – pracovisko Banská Bystrica
.
RNDr. Igor BROSKA, DrSc.
riaditeľ ústavu
Bratislava
Január 2014
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2013
1.
Základné údaje o organizácii
2.
Vedecká činnosť
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a
techniku
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca
5.
Vedná politika
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné
organizácie
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
11. Aktivity v orgánoch SAV
12. Hospodárenie organizácie
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
PRÍLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2013
Projekty riešené v organizácii
Publikačná činnosť organizácie
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Medzinárodná mobilita organizácie
Správa o činnosti organizácie SAV
1
Správa o činnosti organizácie SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov:
Geologický ústav SAV
Riaditeľ:
RNDr. Igor Broska, DrSc.
Zástupca riaditeľa:
RNDr. Ján Madarás, PhD.
Vedecký tajomník:
RNDr. Igor Petrík, DrSc.
Vedúci pracoviska Bratislava:
Mgr. Dušan Starek, PhD.
Predseda vedeckej rady:
RNDr. Marian Janák, DrSc.
Člen snemu SAV:
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Adresa:
Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 106, 840 05 Bratislava 45
http://www.geol.sav.sk
Tel.:
02/ 3229 3201
Fax:
02/ 5477 7097
E-mail:
[email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:
•
Geologický ústav Banská Bystrica
Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica
Vedúci detašovaných pracovísk:
•
Geologický ústav Banská Bystrica
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Typ organizácie:
Príspevková od roku 1993
2
Správa o činnosti organizácie SAV
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
M
Ž
K
do 35
rokov
M
Ž
K
K
F
P
T
Celkový počet zamestnancov
46
25
21
3
1
46
41,3
21,95
Vedeckí pracovníci
25
21
4
1
0
25
20,5
19,95
Odborní pracovníci VŠ
16
2
14
2
1
16
14,8
2
Odborní pracovníci ÚS
4
1
3
0
0
4
5
0
Ostatní pracovníci
1
1
0
0
0
1
1
0
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2013 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere,
vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov
Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2013 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2013)
Rodová
Vedeckí pracovníci v stupňoch
Pracovníci s hodnosťou
skladba
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
7
15
2
4
7
12
2
Ženy
0
4
0
0
0
0
4
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 31
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
> 65
Muži
0
5
3
1
2
1
5
1
3
Ženy
0
0
3
0
0
1
0
0
0
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2013
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
50,0
50,9
49,3
Ženy
45,4
42,0
42,0
Spolu
47,9
49,5
48,2
3
Správa o činnosti organizácie SAV
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za
posledné obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
Geologický ústav SAV organizačne tvoria dve pracoviská, bratislavské a banskobystrické.
Geologický ústav má s Energy Geoscience Institute pri Univerzite Utah v Salt Lake City (U.S.A.)
spoločné pracovisko Energy and Geoscience Laboratory, ktoré vedie prof. M. Nemčok. Sídlo tohto
pracoviska je v Bratislave.
S Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici je spoločné pracovisko Inštitút biológie a
geológie vedené prof. P. Andrášom. S Katedrou nerastných surovín PriFUK má ústav spoločné
ílové laboratórium.
V roku 2013 Geologický ústav si pripomenul 60. výročie založenia slávnostným kolokviom v
Kongresovom centre Smolenice. K tomuto účelu bola vytvorená pamätná medaila Geologického
ústavu SAV, ktorá bola odovzdaná predstaviteľom najvýznamnejších spolupracujúcich organizácií,
vedúcim katedier a jednotlivcom, ktorý priamo pomáhali pri odbornom raste nášho ústavu. V roku
2013 bola zriadená aj medaila akademika B. Cambela za vynikajúce vedecké výstupy. K tejto
medaile sa viaže štatút schválený vedeckou radou ústavu. Medaily boli navrhnuté, spracované a
vyrobené v Štátnej mincovni v Kremnici. Prvými laureátmi medaily akademika Bohuslava Cambela
sa stali Prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. a Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. Za vynikajúce
výsledky výskumu a dlhoročnú organizačnú prácu v prospech nášho ústavu. Profil menovaných je
vedený v osobitnej zložke na sekretariáte ústavu.
V roku 2013 došlo k zmene zástupcu riaditeľa. Dr. Pavol Siman na túto funkciu v júni 2013
rezignoval nakoľko sa stal členom Predsedníctva Slovenskej akadémie vied. Od júna bol zástupcom
riaditeľa ústavu menovaný Dr. Ján Madarás, ktorý má bohaté skúsenosti z riadiacej práce v Štátnom
Geologickom ústave D. Štúra.
4
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2013
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
spolu
pre
organizáciu
B
4
52 633
52 633
11 647
3
4
144 944
98 683
43 176
3. Projekty OP ŠF
2
0
725 763
725 763
-
4. Projekty centier excelentnosti SAV
1
0
668 617
328 660
-
5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)
0
0
-
-
-
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2013 financované VEGA
12
2. Projekty, ktoré boli r. 2013
financované APVV
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
5
Správa o činnosti organizácie SAV
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2013
Tabuľka 2b Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2013
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 7. Rámcového
programu EÚ
2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a iné
3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
4. Bilaterálne projekty
spolu
pre
organizáciu
B
0
-
-
-
2
0
4 000
4 000
-
0
0
-
-
-
6
1
-
-
-
0
-
-
-
0
-
-
-
A
B
0
5. Podpora medzinárodnej
0
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
6. Iné projekty financované alebo
0
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
6
Správa o činnosti organizácie SAV
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
(1)
Výsledok projektu APVV-0080-11 (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie
počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych
Prvý nález diamantu v príkrove Tromsø v severnom Nórsku
JANÁK, Marian - KROGH RAVNA, E. J. - KULLERUD, K. - YOSHIDA, Kenji - MILOVSKÝ,
Rastislav - HIRAJIMA, T. Discovery of diamond in the Tromsø Nappe, Scandinavian Caledonides
(N. Norway). In Journal of Metamorphic Geology, 2013, vol. 31, p. 691-703. (3.400 - IF2012).
(2013 - Current Contents). ISSN 0263-4929.
Príkrov Tromsø, kde sme diamant objavili, je súčasťou najvrchnejšej tektonickej jednotky
škandinávskych kaledoníd (obr. 1). Mikrodiamanty sme identifikovali ako inklúzie v granáte za
pomoci Ramanovejspektroskopie(obr. 2-4) a tento objav vzbudil širokú pozornosť nielen odbornej
ale aj laickej verejnosti. Diamanty metamorfného pôvodu sa vyskytujú len na niekoľkých lokalitách
vo svete. V škandinávskych kaledonidách bol diamant doposiaľ zistený len v oblasti juhozápadného
Nórska, tzv. Western GneissRegion (WGR). Kedže diamant je stabilný len pri veľmi vysokom
tlaku, jeho prítomnosť svedčí o subdukcii (ponoreniu sa) kontinentálnej zemskej kôry do hĺbky viac
ako 100 km, v dôsledku kolízie litosférických dosiek. Horniny v ktorých diamant vznikol boli
následne vyzdvihnuté tektonickými procesmia dnes sa nachádzajú na zemskom povrchu. Objav
diamantu v oblasti Tromsø prináša nový pohľad na geologický vývoj škandinávskych kaledoníd v
období ordoviku, približne pred 450 mil. rokov.
7
Správa o činnosti organizácie SAV
(2)
Výsledok projektu VEGA 2/0069/13 Stabilné a rádiogénne izotopy v mineráloch bazálnych
maarov južného Slovenska – implikácia pre vek vulkanizmu a genézu exotických xenolitov
Prvý nález magmatického aragonitu
HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. - MILOVSKÝ, R. - LUPTÁKOVÁ, J. - KONEČNÝ, P. Highpressure aragonite phenocrysts in carbonatite and carbonated syenite xenoliths within an alkali
basalt. American Mineralogist, 2013, vol. 98, p. 1074-1077.
V diatréme Hajnáčka boli zistené syenitové a karbonatitové xenolity, ktoré obsahujú
fenokryštály aragonitu v kalcitovej matrix. Výskyt karbonatitu je prvý na Slovensku a výskyt
magmatického aragonitu je druhým výskytom vo svete. Kryštalizácia magmatického aragonitu bola
umožnená vysokým (nadlitostatickým) tlakom v magmatickom rezervoári, ktorý bol
pravdepodobne umiestnený v spodnej kôre. Okolitý kalcit sa vyznačuje nízkym stupňom
štruktúrneho usporiadania a je výsledkom prudkého ochladnutia kalciokarbonatitovej taveniny pri
nízkom tlaku (dekompresii) počas vulkanickej erupcie. Výskyt magmatického aragonitu je
dôkazom, že tlak v kôrovom magmatickom rezervoári bohatom na plynné zložky môže byť ďaleko
vyšší, ako sa doteraz pripúšťalo. Pretlak v kôrovom magmatickom rezervoári je generovaný
expandujúcimi plynovými bublinami, a jeho veľkosť je priamo úmerná vzdialenosti magmatického
rezervoáru od zóny parciálneho tavenia, ktorá sa v prípade alkalických bazaltov nachádza na
rozhraní astenosféry a plášťa.
Opis obrazkov: a) Karbonatizovaný syenitový xenolit v bazaltovej bombe obkolesenej
spečenou tufovou brekciou. b) BSE obrázok karbonatizovaného syenitového xenolitu ilustruje
kalcitickú matrix (Cal) s rozptýlenými kryštálmi aragonitu (Arg), ktoré vypĺňajú priestor medzi
horninotvornými minerálmi: draselným živcom (Kfs), ilmenitom (Ilm) a spinelom (Sp). c) Obrázok
karbonatitového xenolitu s kontaktom medzi kryštalickým agregátom aragonitu (Arg) a kalcitom
(Cal), ktorého radiálne vláknitá textúra pripomína rýchlo zamrznutú kvapalinu.
Obr. :
a) Karbonatizovaný syenitový xenolit v bazaltovej bombe obkolesenej spečenou tufovou brekciou.
b) BSE obrázok karbonatizovaného syenitového xenolitu ilustruje kalcitickú matrix (Cal) s
rozptýlenými kryštálmi aragonitu (Arg), ktoré vypĺňajú priestor medzi horninotvornými
minerálmi: draselným živcom (Kfs), ilmenitom (Ilm) a spinelom (Sp).
c) Obrázok karbonatitového xenolitu s kontaktom medzi kryštalickým agregátom aragonitu (Arg) a
kalcitom (Cal), ktorého radiálne vláknitá textúra pripomína rýchlo zamrznutú kvapalinu.
8
Správa o činnosti organizácie SAV
(3)
Výsledok projektu VEGA 2/0065/12: “Porovnanie paleopodnebia a paleooceánografie oblasti
Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia”
MICHALÍK, Jozef - LINTNEROVÁ, Otília - WÓJCIK-TABOL, Patrycja - GAŹDZICKI, Andrzej
- GRABOWSKI, Jacek - GOLEJ, Marián - ŠIMO, Vladimír - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara.
Paleoenvironments during the Rhaetian transgression and the colonization history of marine biota in
the Fatric Unit (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 1, p. 39-62.
(1.143 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1335-0552
V spolupráci s medzinárodným týmom kolegov z Univerzity Komenského v Bratislave (prof.
Otília Lintnerová), z Jagiellonskej university v Krakove (dr. Patricia Wójcik-Talerzak), zo Štátneho
geologického ústavu vo Varšave (dr. Jacek Grabowski), z Poľskej Akadémie vied (prof. Andrzej
Gaździcki), a z japonskej univerzity v Kumamote (doc. Tetsuji Onoue, Daisuke Yamashita, Hideko
Shirouzu) sme skúmali profily vrchnotriasovými uloženinami vo Vysokých Tatrách. Aridné
prostredie so sezónnymi riekami, občasnými jazerami a močiarmi s miestnou vegetáciou vytvorilo
sekvenciu karpatského keuperu. Široký rozptyl hodnôt δ18O (-7.0 to +2.7) a negatívne hodnoty δ13C
v profile Kardolína možno vysvetliť buď zrážaním dolomitu z brakických alebo salinných
jazerných vôd, alebo jeho tvorbou z pórových vôd, podobne ako pri dnešnom austrálskom dolomite
“Coorong – B”. Negatívne hodnoty δ13C svedčia o mikrobiálnej produkcii uhlíka.
Množstvo kaolinitu (kaolinit + illit ± chlorit) a eolických zŕn kremeňa v rétskych ílovcoch
tomanovského súvrstvia (v profile Červený Úplaz) prezrádza kontinentálny typ podnebia.
Sedimentárny materiál (fluviálne zrná kremeňa) a vnútorná stavba telies pieskovcov dokazujú
prínos bahna náhlymi záplavami. Tie priniesli množstvo klastických sľúd, umožnili tvorbu
bahenných železných (sideritových) rúd a zvýšili rýchlosť sedimentácie tomanovského súvrstvia
(83 mm za tisícročie). Vývoj sa opakoval v excentrických cykloch trvajúcich 400 tisíc rokov.
Produkcia a rozklad organickej hmoty ako aj mobilizácia železa a iných chemických prvkov tiež
záviseli na humidite. Periodické zmeny podnebia urýchľujúce zvetrávanie a transport piesku a ílu
do panvy urýchlili tvorbu paleopôd a bioproduktivitu. Podiel organickej hmoty v sedimentoch
morského pôvodu smerom do nadložia rástol. Rýchlosť sedimentácie morského dudzinieckého
súvrstvia, prebiehajúca v podobných cykloch ako v podložnom tomanovskom súvrství, poklesla na
25 mm za tisícročie. Premiešavanie morských karbonátových a suchozemských kremenných
úlomkov ako aj pochovávanie morskej vody v sedimente ovplyvnilo izotopové zloženie karbonátov.
9
Správa o činnosti organizácie SAV
Transgresívne uloženiny fatranského súvrstvia s faunou Rhaetavicula vznikali v príbrežných
močiaroch a lagúnach. Tvorbu asociácií dierkavcov, lastúrnikov a žralokov v morskej panve riadili
fyzikálne faktory. Sedimentárny záznam obsahuje (okrem excentrických cyklov po 100-tisíc a
oblikvitných cykloch po 40 tisíc rokoch) aj záznamy jemnejších, “mega-monzúnových” fluktuácií
opakujúcich sa po 100-, 20- a dokonca po 4 (?) rokoch. Magnetická susceptibilita odráža nakopenie
pôvodných (autigénnych) a detritických zložiek v slede hornín, vytvorenom pôsobením zmien
hladiny mora a podnebia. Krivky obsahov izotopov uhlíka a kyslíka zodpovedajú týmto zmenám na
rétskej morskej karbonátovej rampe. Analýzou zrnitosti a podielu klastických kremenných zŕn bolo
možné odlíšiť jednotlivé vodné prívaly a prachové búrky; nahromadenie dierkavcov
(Agathammina) v tenkých vrstvičkách prezrádza morské záplavy. Morské búrky ničili biostrómy
mäkkýšov a vznikajúce pevné dno opakovane osídľovali ustrice a hrabavá infauna. Eolický prach,
privievaný z púštnych búrok, sa uložil v čiernych bridliciach. Následne, až počas podmienok
vysokej hladiny (highstand) začala kolonizácia dna pachyodontnými lastúrnikmi, ramenonožcami a
koralmi.
10
Správa o činnosti organizácie SAV
2.3.2. Aplikačný typ
CHERNYSHEV, Igor V. - KONEČNÝ, Vlastimil - LEXA, Jaroslav - KOVALENKER, Vladimir
A. - JELEŇ, Stanislav - LEBEDEV, Vladimir A. - GOLTSMAN, Yurij V. K-Ar and Rb-Sr
geochronology and evolution of the Štiavnica Stratovolcano (Central Slovakia). In Geologica
Carpathica, 2013, vol. 64, no. 4, p. 327-351. (1.143 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
1335-0552.
Centrálna zóna rozsiahleho treťohorného štiavnického stratovulkánu je miestom výskytu
viacerých typov ekonomicky významných Au-Ag-Cu-Pb-Zn nineralizácií. Poznanie ich genézy
rozhodujúcou mierou prispieva k vyhľadávaniu analogických mineralizácií tak v oblasti
štiavnického stratovulkánu ako aj iných oblastí treťohorného vulkanizmu. Vyššie uvedená práca
vykonaná v rámci medzinárodnej spolupráce s pracovníkmi Inštitútu geológie ložísk, petrografie,
mineralógie a geochémie Ruskej akadémie vied sa sústredila na sústredila na vulkanotektonický
vývoj štiavnického stratovulkánu, jeho datovanie a postavenie mineralizácií v jeho časovom vývoji.
Vývoj stratovulkánu prebehol v piatich definovaných štádiách: (1) sformovanie rozsiahleho
andezitového stratovulkánu v intervale 15,0 – 13,5 mil. rokov; (2) denudácia stratovulkánu,
umiestnenie subvulkanických intrúzií a vývoj skarnových a porfýrových mineralizácií v intervale
13,5 – 12,9 mil. rokov; (3) subsidencia kaldery, jej vyplnenie diferencovanými horninami a vývoj
Au-.imeralizácie v Hodruši v intervale 13,1 – 12,7 mil. rokov; (4) obnovená aktivita
nediferencovaných andezitov v intervale 12,7 – 12,2 mil. rokov; (5) výstup resurgentnej hraste,
sprievodný ryolitový vulkanizmus a vývoj epitermálnych rudných žíl v intervale 12,2 – 11,4 mil.
rokov; vývoj žíl následne pretrvával až do 10,7 mil. rokov.
Pravdepodobnostný model vekov piatich vývojových štádií štiavnického startovilkánu.
11
Správa o činnosti organizácie SAV
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
(1)
Medzinárodná spolupráca cez projektom z USA resp. National Science Foundation NSF-EAR
1124189 (A. Tomašových je na tomto projekte zodpovedným spoluriešiteľom).
KIDWELL, Susan M. - TOMAŠOVÝCH, Adam. Implications of Death Assemblages for Ecology
and Conservation Biology. In Annual Review of Ecology Evolution and Systematics, 2013, vol. 44,
p. 539-563. (10.375 - IF2012). ISSN 1543-592X.
Fosílne akumulácie z holocénu a pleistocénu dokumentujú zloženie a diverzitu morských a
suchozemských ekosystémov pred tým ako začali byť antropogénne modifikované, a sú tak
primárnym zdrojom informácie pre pomerne nový a rozvíjajúci sa odbor konzervačnej
paleobiológie (conservation paleobiology). Tento článok je prvým komprehensívnym článkom
ktorý kriticky hodnotí a reviduje modely fosilizačných procesov a predstavuje metódy ktoré (1)
umožňujú rekonštruovať zloženie ekosystémov a (2) kvantifikujú časové rozlíšenie fosílnych
akumulácií. Obrázok dokumentuje jeden zo základných modelov ktorý ukazuje rozdiely v diverzite
medzi subfosílnymi akumuláciami s veľkým (5 rokov) a malým (100-500 rokov) časovým
rozlíšením. Tieto modelované rozdiely pomerne presne zodpovedajú aj skutočným rozdielom medzi
živými spoločenstvami s veľkým rozlíšením s subfosílnymi akumuláciami ktoré sú časovo
spriemerované.
Obrázok dokumentuje jeden zo základných modelov ktorý ukazuje rozdiely v diverzite medzi
subfosílnymi akumuláciami s veľkým (5 rokov) a malým (100-500 rokov) časovým rozlíšením.
Tieto modelované rozdiely pomerne presne zodpovedajú aj skutočným rozdielom medzi živými
spoločenstvami s veľkým rozlíšením s subfosílnymi akumuláciami ktoré sú časovo spriemerované.
12
Správa o činnosti organizácie SAV
(2)
Výsledok projektu Se/2010/30 laboratória Nordsim v Stockholme pod názvom „Zircon dating
of a Late Carboniferpus granitic rocks: implication for diversity of the Variscan orogeny in
the Western Carpathians“, ktorý bol podaný z nášho ústavu I. Broskom a I. Petríkom.
BROSKA, Igor - PETRÍK, Igor - SHLEVIN, Yaron Be´eri - MAJKA, Jarosław - BEZÁK,
Vladimír. Devonian/Mississippian I-type granitoids in the Western Carpathians: A subductionrelated hybrid magmatism. In Lithos, 2013, vol. 162-163, no. 1, p. 27-36. (3.779 - IF2012). (2013 Current Contents). ISSN 0024-4937.
Bodové datovanie zirkónov na iónovej mikrosonde v laboratóriu Nordsim v Stockholme
ukázalo, že hlavná masa granitov typu I, ako ich poznáme na Slovensku napríklad v pohorí Tribeč
alebo v Slovenskom Rudohorí, sa tvorila na hranici devon-spodný karbón, čiže pred 367 až 353
miliónmi rokov. Datovanie dokázalo, granity na Slovensku sú jedny z prvých, ktoré sa počas
varískej orogenézy v Európe tvorili. Ich geochemický charakter nasvedčuje tomu, že vznikali
pravdepodobne v ostrovnom oblúku Galatského superteranu ako dôsledok tavenia akrečného klinu
na začiatku subdukcie oceánskeho dna Paleotethys (obr.). Tieto udalosti boli lokalizované na južnú
zemskú pologuľu. Pre teran, do ktorého vnikali granity typu I a neskôr typu S sme navrhli termín
Prototatrikum (PT).
Na obrázku je pozícia Galatského ostrovného oblúka a schéma devónsko-spodnokarbónskej
subdukcie počas ktorej naše granity vznikali.
13
Správa o činnosti organizácie SAV
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)
Tabuľka 2c Štatistika vybraných kategórií publikácií
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
A
B
C
Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/
doplnky z r.
doplnky z r.
doplnky z r.
2012
2012
2012
1. Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v domácich
vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v domácich vydavateľstvách
(ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v zahraničných vydavateľstvách
(ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v domácich
vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch
evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB,
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v
nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB,
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných,
vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB,
BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
BEF)
14
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
7/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
29 / 1
0/0
0/0
9/2
0/0
0/0
33 / 0
0/0
0/0
3/0
0/0
0/0
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Vydané periodiká evidované v Current
Contents
13. Ostatné vydané periodiká
14. Vydané alebo editované zborníky z
vedeckých podujatí
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)
17. Heslá v odborných terminologických
slovníkoch a encyklopédiách vydaných *
(BDA, BDB)
1
0
0
0
0
0
3/0
0/0
0/0
3/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia,
ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale
vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr.
„on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
* - uvádzajú sa len heslá, pri ktorých je uvedený autor a ich rozsah je min. 1 autorský hárok
Tabuľka 2d Ohlasy
OHLASY
A
B
Počet v r. 2012/ Počet v r. 2012/
doplnky z r. 2011 doplnky z r. 2011
379 / 15
6/0
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
33 / 3
0/0
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
0/0
0/0
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
215 / 0
1/0
indexoch (3, 4)
0/0
0/0
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia,
ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň
údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla
(napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
15
Správa o činnosti organizácie SAV
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2e Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
20
18
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Janák, M.: Metamorphic evolution of crystalline basement of the Western Carpathians – an
overview. GEEWEC Smolenice, 17. 10. 2013 (keynote talk)
Michalík, J., Soták, J. & Lintnerová, O.: Paleogeography and paleoclimate at the Triassic/Jurassic
and Jurassic/Cretaceous boundaries. GEEWEC Smolenice, 17. 10. 2013 (keynote talk)
Petrík, I., Broska, I. & Uher, P.: Granites in the Western Carpathians from the Ordovician to the
Permian, a petrological view. GEEWEC Smolenice, 17. 10. 2013 (keynote talk)
Soták, J., Kováč, M., Bučová, J., Hók, J., Králiková, S., Pešková, I., Plašienka, D., Sliva, Ľ., &
Starek, D.: Geodynamics and paleogeography of the Western Carpathian Paleogene. GEEWEC
Smolenice, 17. 10. 2013 (keynote talk)
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
Broska, I., Petrík, I. & Uher, P.: Typomorfizmus akcesorických minerálov. Geochémia2013,
6. 12. 2013 Bratislava
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách
Hurai, V.: Mineralogy, geochemistry and origin of exotic xenoliths and megacrysts ejected in
Pliocene volcanic eruptions in northernmost part of Pannonian basin. Österreichische
Mineralogische Gesellschaft, Geozentrum, Hörsaal II, Universität Wien, Austria, 18. 11. 2013
Kyška-Pipík, R.: Long lived lakes of the Central Paratethys – hot spot of Miocene biodiversity.
Ludwig Maximilians Univärsität Mníchov, 25. 10. 2013
Kyška-Pipík, R.: Stratený vodný raj alebo Ako vyzeral Turiec pred 2 - 15 mil. rokov. Univerzita
Mateja Bela, 19. 11. 2013
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2013
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2013 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.
16
Správa o činnosti organizácie SAV
2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)
Tabuľka 2f Experti hodnotiaci národné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Madarás Ján
Siman Pavol
VEGA
APVV VV 2012
Počet
hodnotených
projektov
1
1
2.9. Iné informácie k vedeckej činnosti.
Úlohy projektov APVV a VEGA sa bez väčších ťažkostí v roku 2013 plnili v súlade s
harmonogramami projektov. Výskumné aktivity ústavu dávno prerástli hranice Slovenska a vo
viacerých prípadoch vedeckí pracovníci mali aktivity aj mimo územia Západných Karpát súlade s
výskumnými plánmi. Vedecká činnosť ústavu v niektorých ohľadoch je priamo využiteľná i v praxi.
Kooperácia s Naftou a.s. priniesla nové poznatky o zložení plynov vo Viedenskej panve, pričom
tieto údaje je možné aplikovať i do prieskumných činností s cieľom zistenia nových nálezísk plynu.
Izotopické analýzy plynov poskytnutých Hornonitrianskymi baňami Prievidza, a.s., viedli k určeniu
genézy výronov plynov v hnedouhoľnej bani Handlová.
Výstupy vedeckej činnosti mali v roku 2013 dobrú odozvu vo verejnosti, pričom mediálne
zaujali najmä nález mikrodiamantov v Nórsku (objav kolektívu Dr. M. Janáka) a nález fosílneho
švába, ktorý indikuje, že šváby sa v mezozoiku živili aj trusom dinosaurov (objav Dr. P.
Vršanského).
Ústav je vydavateľom medzinárodného periodika Geologica Carpathica. Aj v roku 2013
pokračovalo vydávanie časopisu v spolupráci s partnermi z Čiech a Poľska. Na základe zmluvy o
vydavateľskej spolupráci ústavu, finančne na základe zmlúv pomáhal pri vydávaní časopisu
Geologický ústav Českej akadémie vied a Poľský štátny geologický ústav.
Ocenenia Geologického ústavu za vedeckú spoluprácu k 60. výročiu založenia ústavu
Domáce ocenenia:
Pamätná Medaila Hydrologického ústavu SAV
Ďakovný list Geofyzikálneho ústavu SAV
Ďakovný list Ústavu geotechniky SAV
Ďakovný list Štátneho geologického ústavu D. Štúra
Ďakovný list Slovenského národného múzea Prírodovedného múzea
Pozdravný list dekana Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Medzinárodné ocenenia
Medaila Fakulty prírodných vied Masarykovej univerzity Brno
Pamětní list Geologického ústavu akademie věd Českej republiky
Ďakovný list Panstwowy Instytut Geologiczny Warszawa
17
Správa o činnosti organizácie SAV
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie
ľudských zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2013
Forma
Počet k 31.12.2013
Počet ukončených doktorantúr v r.
2013
Doktorandi
Ukončenie z dôvodov
celkový počet
z toho
novoprijatí
ukončenie
úspešnou
obhajobou
predčasné
ukončenie
neúspešné
ukončenie
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Interná zo zdrojov SAV
7
5
0
2
0
0
0
0
0
0
Interná z iných zdrojov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Externá
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Spolu
8
6
0
3
0
0
0
0
0
0
14
Súhrn
3
0
0
0
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení
Z formy
Do formy
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
prostriedkov prostriedkov
Externá
Externá
iných zdrojov iných zdrojov
SAV
SAV
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Externá
Externá
prostriedkov
prostriedkov
iných zdrojov
iných zdrojov
SAV
SAV
Počet
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou
obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2013 úspešnou obhajobou
Meno
doktoranda
Forma
DŠ
Mesiac,
Mesiac,
rok
rok
nástupu
obhajoby
na DŠ
Číslo a názov
študijného
odboru
Meno a
organizácia
školiteľa
Fakulta
udeľujúca
vedeckú hodnosť
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
3.4. Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením univerzity/vysokej školy a fakulty
Názov študijného programu
(ŠP)
Názov študijného odboru
(ŠO)
petrológia
tektonika
Číslo ŠO
4.1.32
4.1.33
18
Univerzita/vysoká škola a
fakulta
Prírodovedecká fakulta UK
Prírodovedecká fakulta UK
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do odborových komisií
študijných programov
doktorandského štúdia
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
(Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici)
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
RNDr. Igor Broska, DrSc.
(ochrana a využívanie krajiny)
(Masarykova univerzita Brno, ČR)
RNDr. Igor Broska, DrSc.
RNDr. Igor Broska, DrSc.
(mineralógia)
(Slovenské národné múzeum)
RNDr. Igor Broska, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
(petrológia)
(Prírodovedecká fakulta UK)
doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc. RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
(ložisková geológia)
(Technická univerzita v Košiciach)
doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.
(petrológia)
RNDr. Marian Janák, DrSc.
(petrológia)
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
(ložisková geológia)
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
(synekológia)
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
(ložisková geológia)
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
(tektonika)
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc. (odbor
v zahraničí)
RNDr. Ján Madarás, PhD.
(tektonika)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
(tektonika)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
(geológia)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
(paleontológia)
RNDr. Igor Petrík, DrSc.
(geochémia)
RNDr. Igor Petrík, DrSc.
(petrológia)
RNDr. Igor Petrík, DrSc.
(tektonika)
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
(tektonika)
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
(aplikovaná geofyzika)
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
(geochémia)
19
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
Mgr. Rastislav Milovský, PhD.
(IIa)
Ing. Henrieta Paľová (Ing.,
Technická univerzita vo Zvolene)
Mgr. Jana Sýkorová (Mgr.,
Prírodovedecká fakulta UK)
Mgr. Mária Šipková (Mgr.,
Prírodovedecká fakulta UK)
Správa o činnosti organizácie SAV
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2013
Prednášky
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
Celkový počet hodín v r. 2013
Cvičenia a semináre
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
8
2
3
0
315
22
254
0
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty,
univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
1.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti diplomových a
bakalárskych prác
9
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
29
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
6
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
11
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
13
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
5
7.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc. prác
2
8.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD. prác
9
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti v inauguračnom
alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
3
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
Geologický ústav SAV je externým pracoviskom doktorandského štúdia v odboroch
Tektonika 4.1.33 (garant za SAV Doc. RNDr. J. Soták, DrSc.) a Petrológia 4.1.32 (garant za SAV
RNDr. M. Janák, DrSc.). Externé vzdelávanie je zabezpečené zmluvne s Prírodovedeckou fakultou
UK. V roku 2013 boli prijatý jeden doktorand denného štúdia na odbor tektonika so zameraním na
výskum ostrakód (školiteľ Dr. R. Kyška - Pipík) pričom táto doktorandka Mgr. E. Kovacs je
maďarskej národnosti. Jeden doktorand nastúpil ako externista (Dr. K. Žecová - školiteľ Doc. Dr. J.
Soták). Pri prijímaní doktorandov na fakulte sú doktorandi oboznámení s organizačným poriadkom
ústavu a vedúci pracovísk sa stávajú ich priamymi nadriadenými. Doposiaľ nevznikol problém s
dodržiavaním vnútorného poriadku ústavu doktornadami, ale ku koncu roku doktorand Ing. R.
Oružinský negoval nariadenú evidenciu dochádzky a spôsob úhrady jeho cestovných príkazov.
Naši pracovníci sa aj v roku 2013 podieľali na vysokoškolskej výuke prednáškami,
cvičeniami a organizovaním exkurzií na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava, Univerzite Mateja
Bela v Banskej Bystrici, Katolíckej Univerzite v Ružomberku a Karlovej Univerzite v Prahe.
Celkovo bolo doma odprednášaných 315 hodín, v zahraničí 22 hodiny. Cvičení bolo doma 254
hodín. Pracovníci nášho ústavu vedú a oponujú diplomové práce, školia doktorandov a veľkou
mierou sú zastúpení aj v Spoločných odborových komisiách (SOK). V roku 2013 Doc. Dr. S. Jeleň
sa stal kmeňovým zamestnancom na 100 % úväzok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Kmeňovými zamestanancami vysokých škôl sú aj Prof. Dr. P. Andráš a Doc. Dr. J. Soták a v tomto
zmysle
je
čiastočne
skreslená
nami
uvádzaná
ich
prednášková
činnosť.
20
Správa o činnosti organizácie SAV
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2013
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
GEEWEC 2013 - Geologická evolúcia Západných Karpát: nové idei a medzinárodné korelácie ,
Slovensko, Smolenice, 75 účastníkov, 16.10.-19.10.2013
Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti 60. výročia založenia Geologického
ústavu SAV v Smoleniciach 16. – 19. októbra 2013. V troch sekciách pracovalo 75 účastníkov zo 7
krajín a odprezentovaných bolo celkom 81 príspevkov. Prvá sekcia „Variscan evolution of the
Western Carpathions“ bola venovaná problematike variského vývoja našho územia a dominovala v
nej hlavne problematika granitogenézy. V druhej sekcii „Alpine evolution of the Western
Carpathians“ boli príspevky z problematiky paleobiológie a stratigrafie mezozoických a
kenozoických formácii. Tretia sekcia „Evolution of volcanic/magmatic and hydrothermal systems“
bola nielen o neogennom magmatizme, ale aj metalogeneze týchto hornín. Z konferencie bol
vydaný zborník a veľa účastníkov sa prihováralo za pokračovanie konferencie v približne
päťročných cykloch. Súčasťou konferencie bola aj jednodňová terénna exkurzia. Podrobnejšie
zhodnotenie konferencie je na stránke: http://www.geol.sav.sk/geewec/index.php
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2014
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a
e-mail zodpovedného pracovníka)
Workshop on Ichnotaxonomy /Ichnotaxonomická konferencia , Smolenice, 50 účastníkov, 09.06.13.06.2014, (Vladimír Šimo, 02/ 3229 3220, [email protected])
Príprava workshopu zameraného na systematiku fosílnych stôp. Konferencia je plánovaná s
prednáškovým pásmom v kongresovom centre v Smoleniciach. Účastníci budú diskutovať na tému
určovania fosílnych stôp a iných biogénnych štruktúr. Workshop bude obsahovať tiež terénnu
exkurziu zameranú na lokality s výskytom fosílnych stôp.
15th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference/Česko-slovensko-poľská paleontologická
konferencia, Banská Bystrica, 70 účastníkov, 15.10.-18.10.2014, (Ján Soták, 048/3213211 kl.25,
[email protected])
Konferencia z cyklu pravidelných stretnutí paleontologickej komunity stredoeurópskych
krajín s miestom konania v Banskej Bystrici. Organizátorom podujatia bude Geologický ústav
SAV pracovisko Banská Bystrica (R. Kyška Pipík, J. Soták). Tematická náplň podujatia zahŕňa
rôzne smery makropaleontologických a mikropaleontologických výskumov v paleozoických,
mezozoických a kenozoických jednotkách. Paleontologické témy budú diskutované v kontexte
aktuálnych problémov biostratigrafie, tafonómie, paleoekológie a paleoklimatológie.
ESSE WECA Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians
/ESSE WECA Environmnetálna, štruktúrna a stratigrafická evolúcia Západných Karpát, Smolenice,
Slovensko, 100 účastníkov, 05.11.-07.11.2014, (Jozef Michalík, 02/ 3229 3206,
[email protected])
Konferenciu organizuje Katedra geológie PF UK v súčinnosti s Geofyzikálnym a
Geologickým ústavom SAV pod názvom „Mente et malleo et magnete“ lebo je venovaná 75.
výročiu narodenia významnej „geomagnetičky” Dr. Emoe Márton.
21
Správa o činnosti organizácie SAV
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
Počet členstiev
3
0
1
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
World Academy of Science, Engineering and Technology (funkcia: člen komitétu)
RNDr. Adrián Biroň, CSc.
Carpathian-Balkan Geological Association (funkcia: člen)
Clay Mineral Society (funkcia: člen)
European Clay Groups Association (funkcia: člen)
European Union of Geosciences (funkcia: člen)
RNDr. Igor Broska, DrSc.
European mineralogical union (funkcia: národný korešpondent)
Národný geologický komitét SR (funkcia: tajomník)
RNDr. Marian Janák, DrSc.
Carpathian-Balkan Geological Association (funkcia: člen)
Deutsche Mineralogische Gesellschaft (funkcia: člen)
European Union of Geosciences (funkcia: člen)
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
IAGOD- International Association of Geology of ore Deposits (funkcia: člen)
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Carpathian-Balkan Geological Association (funkcia: člen)
IAGOD- International Association of Geology of ore Deposits (funkcia: člen)
Národný geologický komitét SR (funkcia: člen)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Národná komisia UNESCO programy MZV SR (funkcia: predseda pre geovedný program)
Polske Towarzysztwo geologiczne (funkcia: čestný člen)
Slovenský geologický komitét IGCP (funkcia: predseda výboru IYPE)
Stratigrafická Subkomisia IUGS pre trias (funkcia: korešpondujúci člen)
RNDr. Igor Petrík, DrSc.
American Mineralogical Society (funkcia: člen)
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Carpathian-Balkan Geological Association (funkcia: člen)
Central-European Tectonic Group - CETEG (funkcia: člen)
Climate & Biota Early Paleogene Group - CBEP (funkcia: člen)
European Union of Geosciences (funkcia: člen)
International Association of Fossil Algae (funkcia: člen)
International Association of Sedimentologists (funkcia: člen)
International Fossil Algae Association (funkcia: člen)
International Society of Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meibenthology
(funkcia: člen)
International Subcommision on Paleogene Stratigraphy (funkcia: člen)
Národný geologický komitét SR (funkcia: člen)
The Micropaleontological Society TMS & Grzybowski Foundation (funkcia: člen)
22
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr. Adam Tomašových, PhD.
American Society of Naturalists (funkcia: člen)
Paläontologische Gesellschaft (funkcia: člen)
Paleontological Society (funkcia: člen)
Society for Sedimentary Geology (funkcia: člen)
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
Carpathian-Balkan Geological Association - KBGA (funkcia: viceprezident)
OGG - Geological Soc. of Austria (funkcia: čestný člen)
SGS - Serbian Geological Society (funkcia: čestný člen)
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
Československá biologická spoločnosť (funkcia: člen)
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a
iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Lexa Jaroslav
Siman Pavol
Vršanský Peter
Typ programu/projektu/výzvy
Národná grantová agentúra Maďarskej republiky –
OTKA
PPP projekty SAV - DAAD
Grantový program Karlovej Univerzity, Praha
Počet
hodnotených
projektov
1
5
2
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej
spolupráci
Na ústave sa úspešne rieši jeden projekt MVTS (Dr. P. Vršanský), ktorý je podporným
projektom UNESCO aktivity. Ostatná spolupráca, ktorá má charakter MVTS je hlavne v
neformálnej rovine. Aj v roku 2013 mal ústav aktivity v rámci medzinárodných korelačných
geologických programov UNESCO, ale najmä v Karpatsko-Balkánskej Geologickej Asociácie
(CBGA). Cez projekt IGCP je riešená mobilita riešiteľov projektu (Doc. RNDr. J. Michalík, DrSc.).
Tradične je veľmi úzka spolupráca s geovedcami z Karlovej Univerzity, Masarykovej Univerzity,
Univerzity v Tromsø (Nórsko), v Uppsale (Švédsko) a v Salzburgu (Rakúsko).
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.
5. Vedná politika
Na Geologickom ústave SAV pozorne sledujeme legislatívu týkajúcu sa Geologického
zákona ale i vednej politiky vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Geologický ústav SAV sa aj
v roku 2013 angažoval na príprave novely Geologického zákona. č.569/2007 Z.z. v tom zmysle,
aby sa požadovalo osvedčenie o odbornej spôsobilosti len pre úlohy vedy a výskumu, kde sú
plánované aj technické diela.
23
Správa o činnosti organizácie SAV
6.
Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a
neziskovými inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločné projekty VEGA, APVV, KEGA,
doktorandské štúdium
Začiatok spolupráce: 2000
Zameranie: veda a výskum
Zhodnotenie: Spolupráca Geologického ústavu s Prírodovedeckou fakultou UK je v troch
rovinách: (1) Ústav je zapojený do tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, (2) riešení
spoločných projektov VEGA, APVV a KEGA (3). výučbe vybratých povinne-voliteľných
predmetov a semestrálnych cvičení pre študentov magisterského štúdia. Geologický ústav SAV
ako externe vzdelávacia inštitúcia študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
(doktorandov) vedie na základe individuálnych dohôd doktorandské študijné programy
pripravené osobitne pre každého študenta. Účasť na riešení spoločných APVV projektov je tiež
riešená osobitnými zmluvnými vzťahmi pre každý projekt zvlášť. Okrem riešenia projektov
VEGA, APVV a KEGA, spolupráca ústavu je aj na medzinárodných projektoch IUGC alebo
bilaterálnych projektoch. Pracovníci Geologického ústavu pracujú tiež vo viacerých spoločných
odborových komisiách.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta prírodných vied UMB
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Inštitút Biológie a geológie SAV a UMB
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: Environmentalistika
Zhodnotenie: S Fakultou prírodných vied Univerzity Mateja Bela má ústav zmluvne vytvorené
sppoločné praovisko Inštitút botaniky a geológie, ktorý vedie Prof. RNDr. P. Andráš, CSc.
Cieľom pracoviska napomáhať pri príprave a realizácii vedecko-výskumných projektov v
oblasti základného a aplikovaného výskumu v biológii a geológii, prípravu a realizáciu
študijných programov v príslušných študijných odboroch a výchovu nových vedeckých
pracovníkov v rámci doktorandského štúdia, usporadúvanie vedeckých seminárov a
konferencií. V inštitúte úzko spolupracuje Geologický ústav SAV (pracovisko v Banskej
Bystrici), Katedra životného prostredia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra
geografie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Botanický ústav SAV.Z hlavných
výsledkov treba uviesť intenzívne spoločné používanie laboratórnej bázy a výchovu
doktorandov.V roku 2013 sa riešil spoločný projekt o vývoji prostredia vysokohorského jazera
v kvartéri. GlÚ SAV spolupracuje aj pri vedení 2 zahraničných postdoktorandov.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné
Začiatok spolupráce: 2013
Zameranie: Gemológia
Zhodnotenie: V spolupráci s doc. Illášovou, garantkou odboru technická mineralógia – gemológia
sa realizoval výskum limnosilicitov. Výsledkom spolupráce bola publikácia článku o
potenciálnom využití limnosilicitov zo Starej Kremničky ako šperkového kameňa v Mineralia
Slovaca 4/2013 – „Limnosilicity jastrabskej formácie kremnického a štiavnického
stratovulkánu Západných Karpát – potenciálna surovina pre šperkárstvo na Slovensku“.
24
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technická univerzita v Košiciach
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): neformálna spolupráca
Začiatok spolupráce: 2000
Zameranie: environmentálna geológia
Zhodnotenie: Spolupráca na projektoch APVV a neformálna spolupráca v oblasti environmentálnej
geológie, najmä problematiky znečistenia prostredia ťažkými kovmi a možnej remediácie.
Výsledky sú využiteľné pri navrhovaní sanácie baníckych neúžitkov (háld a odkalísk) tak, aby
zohľadňovali potenciálne interakcie medzi mikroorganizmami a uloženým (aj dovážaným)
materiálom. Výsledky sú publikované vo viacerých spoločných publikáciach a boli
prezentované na domácom aj zahraničnom fóre.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technická univerzita vo Zvolene
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Partnerstvo v rámci projektu ŠF – „Centrum
excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme“
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: vedecký výskum
Zhodnotenie: V rámci riešenia projektu sa integrovali tímy GlÚ SAV na pracovisku v Banskej
Bystrici a Lesníckej fakulty TU.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): pedagogická činnosť a spoločné vedeckovýskumné projekty
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: speleológia, geológia, geomorfológia,
Zhodnotenie: Spolupráca GlÚ SAV a PF KU Ružomberok sa realizuje hlavne vo výučbe
geovedných predmetov, čím sa skvalitňuje úroveň tohto vzdelávania v pedagogickom procese a
na stredných školách. Konkrétne formy spolupráce sú aj vo vedecko-výskumnej činnosti, a to
hlavne integráciou riešiteľských tímov projektu VEGA 1/0030/12 Hypogénne jaskyne na
Slovensku: speleogenéza a morfogenetické typy (zodpovedný riešiteľ Doc. P. Bella, PF KU
Ružomberok) a projektu APVV-742-11 Nová syntéza vývoja reliéfu Západných Karpát.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Masarykova univerzita Brno, ČR
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): neformálna spolupráca
Začiatok spolupráce: 2001
Zameranie: na využívanie zariadenia katódovej luminiscencie
Zhodnotenie: Neformálna spolupráca zameraná na využitie katódovej luminiscencie. V roku 2014
sa predpokladá prijatie dohody o spolupráci.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: North University, Baia Mare, Rumunsko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spolupráca v rámci vedenia exkurzií pre
študentov 3. ročníka Bc. stupňa štúdia po slovenských banských regiónoch
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: remediácie krajinných zložiek
Zhodnotenie: V rámci neformálnej spolupráce Prof. Andráš robil sprievodcu exkurzii rumunských
študentov na Slovensku. Náplňou bola návšteva laboratórií GlÚ SAV v Banskej Bystrici,
sprevádzanie študentov banskými terénmi v širšom okolí Banskej Bystrice (Špania Dolina,
Staré Hory, Ľubietová, Kremnica, Banská Štiavnica atď.), návšteva múzeí a ďalších geologicky
zaujímavých lokalít a zariadení.
25
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: VŠB-TU Ostrava, ČR
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): výuka, vedenie postdokov
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: geochémia, remediácie krajinných zložiek
Zhodnotenie: PV rámci neformálnej spolupráce Prof. Andráš prednášal študentom na Inštitúte
environmentálního inženýrství predmety Environmentální geochemia a Ochrana pud. a
spolupracuje s univerzitou v rámci vedenia 3 postdokov (Mgr. Tomáš Klimko, PhD. Dr. Dorota
Marciocha, Ing. Eva Lacková, PhD.)
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo
vyriešenie problému pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
V obci Ľubietová bola pod vedením pracovníkov GlÚ SAV inštalovaná Fe0-bariéra, ktorá
úspešne eliminuje obsah ťažkých kovov vo vode.
26
Správa o činnosti organizácie SAV
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít
uvedených v kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
Názov pracoviska: Energy and Geoscience Laboratory
Partner(i): Energy and Geoscience Institute, University of Utah, USA
Zameranie: Vyhľadávanie a prieskum energetických surovín.
Rok založenia: 2008
Zhodnotenie: Predmetom vedeckej a vedecko-technickej spolupráce spoločného pracoviska bola
problematika otvárania sa Atlantického oceánu. V rámci jej riešenia boli vykonané nasledovné
technické práce: príprava leštených nábrusov (70 ks), príprava leštených platničiek (5 ks),
stanovenie obsahu organického uhlíka zo vzoriek odobratých z jadier vrtov odvŕtaných z dna
Atlantiku (380 ks). Odborné konzultácie vedené medzi vedeckými pracovníkmi na pôde
spoločného pracoviska výrazne prispeli k pochopeniu tektonického vývoja mechanizmu
otvárania oceánu, ako aj litostratického vývoja oboch jeho okrajov, termálneho režimu okrajov
oceánu a paleoekológie morského prostredia.
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
Názov kontraktu: Zmluva o spolupráci
Partner(i): Hornonitrianske bane Prievidza a.s.
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2011
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): trvá
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 20000
Stručný opis výstupu/výsledku: Na základe izotopickej analýzy na hmotnostnom spektrografe v
laboratóriu na pracovisku v Banskej Bystrici sme identifikovali biogenny plyn v
Hornonitrianskej panve, ktorý vznikol redukciou CO2. Takýto spôsob vzniku prebieha v
prostredí s morskou vodou. Dá sa teda predpokladať, že metán bol mikróbmi produkovaný v
prostredí egenburských sedimentov (vo východnej časti kotliny aj v morských
spodnobádenských sedimentoch) a migroval do nadložného spodnobádenskeho súvrstvia.
Izotopy etánu však poukazujú aj na prítomnosť plynu termogénneho pôvodu. Spracovala rešerš
o charaktere plynov a vôd v jestvujúcich technických dielach. Na základe našej rešerše bude
spracované potenciálne využitie týchto poznatkov v energetike.
Zhodnotenie: Spolupráca vedie k podaniu spoločného projektu financovaného zadávateľom.
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
27
Správa o činnosti organizácie SAV
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej
správy SR a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev
SR, orgánoch EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
Poradný zbor Štátnej ochrany prírody SR
člen
pre ochranu anorganickej prírody
Akreditačná komisia - poradný orgán vlády člen skupiny pre oblasť
SR, Ministerstvo školstva SR
výskumu "Fyzika a vedy o
Zemi a vesmíre"
RNDr. Pavol Siman, PhD.
pracovná skupina Rady vlády SR pre
člen
podporu Exportu a Investícií
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. Národný geologický komitét Slovenskej
člen
republiky – nevládny a medzirezortný orgán
reprezentujúci geologické vedy SR vo
vzťahu k Medzinárodnej únii geologických
vied (IUGS) a UNESCO
Komisia Slovenskej agentúry životného
člen
prostredia pre ochranu anorganickej prírody
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
Agentúra na podporu výskumu a vývoja člen skupiny pre vedy o zemi a
životnom prostredí
APVV
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
Poradný orgán Ministra školstva SR
člen komisie
doc. RNDr. Stanislav Jeleň,
CSc.
doc. RNDr. Jozef Michalík,
DrSc.
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
Názov expertízy: Expertný posudok
Adresát expertízy: Česká geologická služba, Praha
Spracoval: RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Stručný opis: Posúdenie smernice a metodického pokynu pre základné geologické mapovanie
územia Českej republiky v mierke 1:25000
8.3.
Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v
spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými
orgánmi alebo pre ich potrebu
28
Správa o činnosti organizácie SAV
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1. Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Meno
Spoluautori
Typ1
prof. RNDr. Peter Andráš, Ladomerský, J.,
CSc.
Zelený, J.
PB
Mgr. Marián Golej, PhD.
RO
RNDr. Marian Janák, DrSc.
TV
RNDr. Marian Janák, DrSc.
RO
RNDr. Marian Janák, DrSc.
RO
RNDr. Marian Janák, DrSc.
Igor Broska, Pavol
Siman
RO
RNDr. Marian Janák, DrSc.
Igor Broska, Pavol
Siman
TV
Názov
Okrúhly stôl
Environmentálny
Univerzita Mateja Bela,
manažment a aplikovaný
Banská Bystrica
výskum.
Tajomstvo oceánu Tétys
RTVS, rádio Devín
HOSŤ V ŠTÚDIU: M.
Janák o náleze
TA3
prírodných diamantov v
Nórsku
K veci: vedci SAV
Rádio Slovensko
objavili v Nórksu
diamanty
Radio Slovakia
International,
Vysielanie pre krajanov, http://sk.rsi.rtvs.sk/clano
Magazín o Slovensku - k/relacie/vysielanie-preObjav diamantov v
krajanov-magazin-oNórsku
slovensku/vysielanie-prekrajanov-magazin-oslove
Rádio Slovensko,
Príbeh na týždeň:
http://slovensko.rtvs.sk/cl
Diamant - 1. časť
anok/relacie/pribeh-natyzden/diamant-1-cast
Slovenskí vedci objavili
Správy RTVS
v Nórsku diamanty
Prednáška „Práca
ZŠ Sitnianska, Banská
vedcov pri skúmaní
Bystrica, 9,00-11,00 hod
neživej prírody“
Prednáška „Zlato na
Domov sociálnych
Slovensku“
služieb Tilia v Poltári
doc. RNDr. Stanislav Jeleň,
CSc.
PB
doc. RNDr. Stanislav Jeleň,
CSc.
PB
Dr. Radovan Kyška-Pipík,
PhD.
K prameňom... Jesenná
EX
prechádzka
Dr. Radovan Kyška-Pipík, prof. Bitušík, dr.
PhD.
Milovský
Dr. Radovan Kyška-Pipík, prof. Bitušík, dr.
PhD.
Milovský
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
RNDr. Ján Madarás, PhD.
Miesto zverejnenia
Slovensko v obrazoch –
výskum na Popradskom
plese
TV
http://www.rtvs.sk/tv.pro
grammes.detail/archive/2
425?date=04.08.2013
Správy RTVS – výskum
TV
na Popradskom plese
http://www.bystre.ocu.sk
/sk/--3-79-k-pramenomjesenna-prechadzka
http://www.bystre.ocu.sk
/sk/index.php?id=5&gi=2
4
17.10.2013
4.10.2013
9.8.2013
6.8.2013
16.9.2013
23.9.2013
7.8.2013
27.5.2013
31.5.2013
12.10.2013
Slovenská televízia
4.8.2013
Slovenská televízia
31.5.2013
Petržalská superškola –
spoločný projekt
mestskej časti,
PB Rozprávanie o sopkách
Kultúrnych zariadení
Petržalka a Slovenskej
akadémie vied
Bridlicová štôlňa v
Seminár geológov múzeí
Marianke - jedinečne
Českej a Slovenskej
zachované stredoveké
republiky. Malé Karpaty,
EX
banské dielo na ťažbu
Tribeč a Podunajsko. PM
bridlice v Malých
- SNM, Bratislava, 9.9. Karpatoch
12.9. 2013
29
Dátum alebo
počet za rok
5.2.2013
9.9.2013
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Ján Madarás, PhD.
EX
RNDr. Ján Madarás, PhD.
PB
RNDr. Ján Madarás, PhD.
PB
RNDr. Ján Madarás, PhD.
PB
doc. RNDr. Jozef Michalík,
DrSc.
PB
RNDr. Silvia Ozdínová, PhD.
RO
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
iné
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
iné
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
TV
Mgr. Martina Sýkorová
Dr. Radovan Kyška
Pipík
TL
Migrujúce živé fosílie
Silvia Ozdinová,
Mgr. Vladimír Šimo, PhD. Barbara Záhradníková,
Matúš Hyžný
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
RO
TL
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
RO
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
TV
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
TV
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
TL
Mgr. Sýkorová
TL
15.11.2013
5.12.2013
9.9.2013
14.11.2013
20.11.2013
5.4.2013
13.11.2013
7.3.2013
6.6.2013
Quark
1.4.2013
Rádio Devín
http://www.rozhlas.sk/ra
diodevin/relacie/Fosilnysvet?i=339
6.12.2013
Rádio Devín, Bratislava
10.5.2013
Pod svetelnou maskou
Ranná šou s Adelou a
Saifom.
Salamadra v ľadovej
jaskyni
Slováci sa umiestnili v
prestížnom rebríčku
Šváb je v svetovej
desiatke
Vesmír 92, 9, 482-485.
2013
FUN RADIO
2013
hlavné správy RTVS
24.3.2013
hlavné správy RTVS
29.5.2013
Denník SME
31.5.2013
Migrujúce živé fosílie
Quark
1
Morská pláž
RO
„Piesočného kopca“
Mgr. Vladimír Šimo, PhD.
Dr. Radovan Kyška-Pipík,
PhD.
Medzinárodná
konferencia SNAPSEE Devínsky hrad,
trvalo udržateľné
plánovanie kameniva v
Sandberg
juhovýchodnej Európe.
MŽP SR, Bratislava
Seminár Hrad Devín
1913 - 2013. Sto rokov
Geológia devínskeho
archeologického
hradného brala
výskumu. MMB,
Bratislava
Seminár geológov múzeí
Českej a Slovenskej
Pezinské Malé Karpaty republiky. Malé Karpaty,
Tribeč a Podunajsko. PM
- SNM, Bratislava
Konferencia „Behind the
Sandbersko – pajštúnsky
Bridge / Za mostom“ k
geopark: nový prvok v
téme „Železnej opony a
cestovnom ruchu so
revitalizácie obranných
zameraním na jedinečné
bunkrov pozdĺž rieky
geologické fenomény
Morava“. BSK,
regiónu
Bratislava - Devín
Mars - Planeta Proxima,
alebo čo nás Mars učí o
Seminár SGS Banská
geológii, planetológii a o
Bystrica
živote.
Tajomstvo jaskyne
Rádio Devín, Bratislava
Čertova pec
Geologická pamäť
Zeme: obdobia kritického týždeň vedy a techniky
ohrozenia a nového
PF KU Ružomberok
zrodu
Náučná geologická
lokalita o mikrosvete
Veľké Kršteňany
morského sveta vo
Veľkých Kršteňanoch
reportáž o vedeckom
prínose vrtu Veľké
internetová stránka
Kršteňany a
regionálnej televízie
geologických
Partizánske
zaujímavostiach Horného
Ponitria
Evolúcia – skryté
cestičky života
1
PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - publikácia, MM multimédiá, DO - dokumentárny film
30
Správa o činnosti organizácie SAV
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
prednášky/besedy
rozhlas
publikácie
iné
Počet
21
9
0
17
Typ
tlač
internet
multimediálne nosiče
Počet
15
9
0
Typ
TV
exkurzie
dokumentárne filmy
Počet
8
6
0
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Názov podujatia
12. predvianočný seminár
SGS
GEEWEC 2013 - Geologická
evolúcia Západných Karpát:
nové idei a medzinárodné
korelácie
Domáca/
medzinárodná
domáca
Miesto
Dátum konania
Slovenská republika,
12.12.-12.12.2013
Bratislava, ŠGÚDŠ
Slovensko,
Smolenice
medzinárodná
16.10.-19.10.2013
Počet
účastníkov
-
75
9.3. Účasť na výstavách
Názov výstavy: Noc výskumníka
Miesto konania: Avion Bratislava
Dátum: 27.9.2013
Zhodnotenie účasti: Účasť verejnosti pri stánkoch Geologického ústavu SAV na podujatí Noc
výskumníkov v bratislavskom nákupnom centre AVION bola veľmi bohatá. Záujem o
prezentácie mali v dopoludňajších hodinách najmä žiaci základných a špeciálnych škôl. V
popoludňajších hodinách pokračovali návštevy žiakov základných škôl, neskôr sa začali
objavovať i starší žiaci, rodičia a starí rodičia s deťmi a mládež. V podvečerných hodinách bol
záujem o prezentácie v stánkoch taký veľký, že niektorí záujemcovia stáli v radoch. Veľký
úspech mali skameneliny, minerály a horniny, ktoré mohli návštevníci pozorovať voľným
okom, pod lupou ale i pod UV lampou.
Názov výstavy: Kamenár 2013
Miesto konania: Trenčín
Dátum: 28.2.2013
Zhodnotenie účasti: Propagácia a popularizácia vedeckých činností pracovísk Geologického
ústavu SAV. Na výstave boli predstavené pekné vzorky hornín, minerálov a skamenelín ako i
možnosť pozrieť sa na mikrofosílie cez binokulárnu lupu. Na výstavu boli prezentované
veľkoplošné plagáty o činnosti ústavu. O našu prezentáciu už tradične má najväčší záujem
školopovinná mládež.
31
Správa o činnosti organizácie SAV
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
1
2
1
Počet členstiev
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Acta Universitatis Matthiae Belii, Séria environmentálne manažérstvo (funkcia: Člen redakčnej
rady)
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (funkcia: člen - spoluzakladateľ)
Romanian Journal of Mineral Deposits (funkcia: Člen redakčnej rady)
Stuia Oecologica (funkcia: stály recenzent)
Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, (funkcia: Člen
redakčnej rady)
RNDr. Igor Broska, DrSc.
Geologica Carpathica (funkcia: Chief editor)
Journal of Geosciences (funkcia: člen external advisory board)
Mineralia Slovaca (funkcia: člen)
Mineralogia (funkcia: člen komitet redakcyjny)
doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.
Geologica Carpathica (funkcia: člen)
International Journal of Mineralogy (funkcia: člen)
RNDr. Marian Janák, DrSc.
Geologica Carpathica (funkcia: člen)
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Central European Journal of Geosciences (funkcia: editor)
Geological Bulletin of Turkey (funkcia: člen redakčnej rady)
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Geologica Carpathica (funkcia: člen)
Ore Geology Reviews (funkcia: associate editor)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Bulletin of Geosciences (funkcia: člen)
Geologica Carpathica (funkcia: vedecký redaktor)
Geological Quaterly (funkcia: člen)
Iranian Journal of Geosciences (funkcia: člen)
Mineralia Slovaca (funkcia: člen)
Open Paleontology Journal (funkcia: member of the Editorial Advisory Board)
RNDr. Igor Petrík, DrSc.
Geologica Carpathica (funkcia: editor elektronickej verzie)
RNDr. Pavol Siman, PhD.
Geologické práce - Správy (funkcia: člen)
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Geologica Carpathica (funkcia: člen)
Geological Quarterly (funkcia: member of the Consulting Editor´s Board)
Mineralia Slovaca (funkcia: člen)
Paleontology Journal (funkcia: člen redakčnej rady )
Mgr. Adam Tomašových, PhD.
Acta Geologica Slovaca (funkcia: člen)
32
Správa o činnosti organizácie SAV
Ameghiniana (funkcia: Editorial Board)
Palaios (funkcia: Associate Editor)
Revista Espanola de Paleontologia (funkcia: Consejo de Redaccion (Editorial Board)
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
Annales Geologiques de la Péninsule Balkanique (funkcia: člen)
Geologica Carpathica (funkcia: člen)
Polish Geological Institute Papers (funkcia: člen)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Banícky cech, Banská Bystrica (funkcia: podpredseda)
Slovenská asociácia geochemikov (funkcia: podpredseda)
Slovenská asociácia ložiskových geológov (funkcia: podpredseda)
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská mineralogická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Adrián Biroň, CSc.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: Člen výboru)
RNDr. Igor Broska, DrSc.
Slovenská asociácia geológov (funkcia: podpredseda)
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská mineralogická spoločnosť (funkcia: člen výboru)
RNDr. Marian Janák, DrSc.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Slovenská asociácia ložiskových geológov (funkcia: člen)
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Ing. Sidónia Kötelešová, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: Predseda regionálnej pobočky)
Slovenská limnologická spoločnosť (funkcia: člen)
Mgr. Peter Ledvák, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: čestný člen)
Mgr. Jarmila Luptáková, PhD.
Slovenská asociácia ložiskových geológov (funkcia: člen)
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen výboru od roku 2011)
Slovenská mineralogická spoločnosť (funkcia: člen)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: predseda Paleontologickej odbornej skupiny)
Mgr. Stanislava Milovská, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská mineralogická spoločnosť (funkcia: člen)
Mgr. Rastislav Milovský, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská mineralogická spoločnosť (funkcia: člen)
33
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Silvia Ozdínová, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen výboru)
RNDr. Igor Petrík, DrSc.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen rozšíreného výboru)
RNDr. Ľubica Puškelová
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Pavol Siman, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská mineralogická spoločnosť (funkcia: člen výboru)
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Slovenská geografická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Mgr. Dušan Starek, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Mgr. Martina Sýkorová
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Mgr. Vladimír Šimo, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Mgr. Adam Tomašových, PhD.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen výboru)
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
Mgr. Peter Vršanský, PhD.
Slovenská entomologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská geologická spoločnosť (funkcia: člen)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných
aktivitách
Popularizácia vedy je trvale dôležitou aktivitou ústavu. Začiatkom roku sme sa tradične
zúčastnili výstavy Kamenár 2013, ktorá sa koná v Trenčíne. Naša expozícia hornín, minerálov a
skamenelín, ako i možnosť nazrieť do mikroskopu, budila ako po iné roky záujem najmä žiakov
základných a stredných škôl.
V septembri sa náš ústav zapojil do festivalu „Noc výskumníka“, ktorý sa uskutočnil v
banskobystrickom obchodnom centre Európa. Banskobystrické pracovisko GlÚ SAV prezentovalo
ukážku práce geológov a predviedlo záujemcom ryžovanie zlata.
V roku 2013 sa novembrový týždeň vedy organizoval len na pracovisku v Banskej Bystrici,
kde sú teraz sústredené najmodernejšie prístroje ústavu. Návštevníci, prevažne žiaci základných
škôl z Banskej Bystrice, ale aj študenti gymnázia, si prezreli na chodbách ústavu výstavu minerálov,
hornín a skamenelín, spracovanie geologických vzoriek v laboratóriách a krátke animované filmy s
geologickou tematikou. Študentom sa umožnilo pozorovať minerály a skameneliny v binokulárnej
lupe a optickom polarizačnom mikroskope a dokonca i v skenovacom elektrónovom mikroskope.
Žiaci si mohli vyskúšať aj preparáciu skamenelín. Sprievodnými akciami, organizovanými k
Týždňu vedy a techniky, boli dve celodenné terénne exkurzie a vedecko-populárna beseda s deťmi
v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Na pracovisku v Banskej Bystrici boli aktivity k
týždňu vedy tradične koordinované Doc. Dr. S. Jeleňom.
Aj v roku 2013 pokračovali aktivity Dr. P. Vršanského v Petržalskej superškole. Ide o projekt
spolupráce Predsedníctva SAV a Mestskej časti Petržalka, ktorého sa zúčastnilo viacero základných
škôl v Petržalke z druhého stupňa.
34
Správa o činnosti organizácie SAV
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
21 978
Knižničné jednotky spolu
z toho
knihy a zviazané periodiká
18 808
audiovizuálne dokumenty
0
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
0
mikroformy
0
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
Počet titulov dochádzajúcich periodík
133
z toho zahraničné periodiká
121
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
3 170
159
kúpou
33
darom
28
výmenou
98
bezodplatným prevodom
0
Úbytky knižničných jednotiek
10
Knižničné jednotky spracované automatizovane
5 815
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
1 704
Výpožičky spolu
odborná literatúra pre dospelých
z toho
636
výpožičky periodík
1 068
prezenčné výpožičky
1 424
MVS iným knižniciam
3
MVS z iných knižníc
0
MMVS iným knižniciam
0
MMVS z iných knižníc
4
Počet vypracovaných bibliografií
6
Počet vypracovaných rešerší
1
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
Registrovaní používatelia
88
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
684
35
Správa o činnosti organizácie SAV
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
1
4489,80
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
Knižnica okrem absenčných a prezenčných služieb a možnosti využívať študovňu poskytuje
aj prístup do elektronických platených databáz Ústrednej knižnice SAV (napr. do
Geoscienceworld). Cez Geoscienceworld je elektronicky plnohodnotný prístup k špičkovým
svetových geologickým periodikám pričom je využívaný aj záujemcami mimo SAV. Knižnica sa
zúčastňuje pravidelne na výstavách kníh poriadaných vydavateľstvo Slovart G.T.G. s.r.o. a
vydavateľstvom Malé centrum.
36
Správa o činnosti organizácie SAV
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
RNDr. Pavol Siman, PhD.
Člen predsedníctva SAV, zástupca podpredsedu I.oddelenia vied SAV
Člen vedeckej rady SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
RNDr. Igor Broska, DrSc.
VK SAV pre vedy o Zemi a vesmíre (člen)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
- VK SAV pre vedy o Zemi a vesmíre (člen)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Komisia SAV pre životné prostredie (člen)
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Edičná rada SAV (člen)
Rada programu centier excelentnosti SAV (člen)
RNDr. Pavol Siman, PhD.
Komisia SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy (predseda)
Komisia SAV pre propagáciu a médiá (člen)
Komisia SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami (člen)
Komisia SAV pre životné prostredie (predseda)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
RNDr. Pavol Siman, PhD.
VEGA č. 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje) (člen)
Mgr. Adam Tomašových, PhD.
VEGA č. 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje) (člen)
37
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky PO SAV
Tabuľka 12a Výdavky PO SAV (v €)
Výdavky
Skutočnosť k v tom:
31.12.2013
zo ŠR od
z vlastných
spolu
zriaďovateľa zdrojov
z iných
zdrojov
z toho:
ŠF EÚ
Výdavky spolu
2 417 937,82
755 114
123 500,08
1 539,323
1 394 379,74
Bežné výdavky
1 312 759,69
738 095
118 541,04
456 123,65
311 179,65
mzdy (610)
439 206,15
397 427
24 105,15
17 674
poistné a príspevok do
poisťovní (620)
166 615,2
137 907
22 486,20
6 222
tovary a služby (630)
574 510,71
132 866
75 002,83
223 221,44
143 420,44
z toho: časopisy
9 468,45
508,41
254,97
4 705,07
4 000
VEGA projekty
65 509
65 509
MVTS projekty
4 000
4 000
441 342,63
441 342,63
209 006,41
167 759,41
209 006,41
167 759,41
v tom:
CE
vedecká výchova
bežné transfery (640)
z toho: štipendiá
transfery partnerom
projektov
Kapitálové výdavky
441 342,63
74 695
74 695
446 671,12
69 895
69 895
69 895
10,7
209 006,11
13 335 304,22
17 019
4 959,04
1 313 326,38
1 313 326,38
252 104,13
17 019
4 959,04
230 126,29
230 126,29
v tom:
obstarávanie kapitálových
aktív
kapitálové transfery
1 083 200,09
1 083 200,09
1 083 200,09
z toho: transfery partnerom
projektov
1 083 200,09
1 083 200,09
1 083 200,09
38
Správa o činnosti organizácie SAV
12.2. Príjmy PO SAV
Tabuľka 12b Príjmy PO SAV (v €)
Príjmy
Skutočnosť k
31.12.2013 spolu
v tom:
rozpočtové
z mimorozp. zdrojov
Príjmy spolu
2 555 388,71
755 114
1 800 274,71
Nedaňové príjmy
2 555 388,71
755 114
1 800 274,71
v tom:
príjmy z prenájmu
14 656,96
14 656,96
príjmy z predaja výrobkov a
služieb
246 294,01
246 294,01
1 539 323,74
1 539 323,74
1 539 323,74
1 539 323,74
144 944
144 944
1 394 379,74
1 394 379,74
1 394 379,74
1 394 379,94
iné
Granty a transfery (mimo
zdroja 111)
v tom:
tuzemské
z toho: APVV
iné
zahraničné
z toho: projekty rámcového
programu EÚ
iné
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
39
Správa o činnosti organizácie SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
Pri Geologickom ústave v súčasnosti sú aktívne dve vedecké spoločnosti: Slovenská
geologická spoločnosť a Slovenská mineralogická spoločnosť. Tieto vedecké spoločnosti pracujú na
základe dobrovoľnosti, ale svoje rozpočty si plánujú prostredníctvom zmlúv s našim ústavom, ktorý
podporuje ich činnosť z centrálnych zdrojov rady pre VTS.
Na ústave je tiež sekretariát Národného geologického komitétu SR, ktorý navonok
reprezentuje geologické vedy na Slovensku voči IUGS (medzinárodnej únii geovied).
40
Správa o činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie
v roku 2013
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Čerňanský Andrej
Mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV
Opis: 3. miesto
Chorvátová Eva
Dakovný list riaditela GlÚ SAV udelený pri príležitosti 60 výročia založenia ústavu.
Oceňovateľ: Geologický ústav SAV
Kleinová Adriana
Dakovný list riaditela GlÚ SAV udelený pri príležitosti 60 výročia založenia ústavu.
Oceňovateľ: Geologický ústav SAV
Kyška-Pipík Radovan
Dakovný list riaditela GlÚ SAV udelený pri príležitosti 60 výročia založenia ústavu.
Oceňovateľ: Geologický ústav SAV
Luptáková Eva
Dakovný list riaditela GlÚ SAV udelený pri príležitosti 60 výročia založenia ústavu.
Oceňovateľ: Geologický ústav SAV
Michalík Jozef
Plaketa B. Cambela
Oceňovateľ: Geologický ústav SAV
Packa Ľudovít
Dakovný list riaditela GlÚ SAV udelený pri príležitosti 60 výročia založenia ústavu.
Oceňovateľ: Geologický ústav SAV
Paľová Henrieta
Dakovný list riaditela GlÚ SAV udelený pri príležitosti 60 výročia založenia ústavu.
Oceňovateľ: Geologický ústav SAV
Starek Dušan
Dakovný list riaditela GlÚ SAV udelený pri príležitosti 60 výročia založenia ústavu.
Oceňovateľ: Geologický ústav SAV
Šipková Mária
Dakovný list riaditela GlÚ SAV udelený pri príležitosti 60 výročia založenia ústavu.
Oceňovateľ: Geologický ústav SAV
Troppová Danka
Dakovný list riaditela GlÚ SAV udelený pri príležitosti 60 výročia založenia ústavu.
Oceňovateľ: Geologický ústav SAV
15.1.2. Iné domáce ocenenia
15.2. Medzinárodné ocenenia
Vršanský Peter
Top 10 species
Oceňovateľ: Internation Institute for Species Exploration
Opis: Arizona University
41
Správa o činnosti organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
(Zákon o slobode informácií)
Geologický ústav SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom.
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
Geologický ústav SAV podporuje myšlienku integrácie ústavov geovedného zamerania.
Domnievame sa, že väčšie celky budú životaschopnejšie s nižšou administratívnou záťažou.
Optimálne by bola integrácia do jednej budovy na jednom alebo dvoch pracoviskách, ale i v danej
situácii môže byť prínosom. Pretože integrácia znamená aj zjednotenie nárokov na kvalitu výstupov
tvorivých pracovníkov, v tejto súvislosti by sa žiadalo vypracovať čo najobjektívnejšiu
scientometriu, aby nastavenie latky kvality viedlo časom k uspokojivej akreditácii zlúčených
ústavov.
Podporujeme tak isto zámer navýšenia počtu doktorandov. Domnievame sa, že mohli by byť
utlmené Medziakademické dohody, kde sa nedá zaručiť, že finančné prostriedky sú efektívne
využité a usporené prostriedky presunúť do doktorandského štúdia.
Geologický ústav chce apelovať, aby sa na centrálnej úrovni zabezpečila „Požiarna ochrana“
a „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. Centrálne sa zabezpečuje len Civilná ochrana. Určite
by sa centralizáciou aj spomínaných ďalších činností dali usporiť finančné prostriedky ústavov.
Stále chýba databáza laboratórnej bázy SAV, aby sa dosiahla synergia využiteľnosti
novonadobudnutých špičkových vedeckých zariadení.
42
Správa o činnosti organizácie SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2013
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Meno s titulmi
Úväzok
(v %)
Ročný prepočítaný
úväzok
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
RNDr. Igor Broska, DrSc.
100
1.00
2.
doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.
100
1.00
3.
RNDr. Marian Janák, DrSc.
100
1.00
4.
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
100
1.00
5.
RNDr. Igor Petrík, DrSc.
100
1.00
6.
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
100
1.00
7.
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
20
0.20
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
20
0.20
2.
RNDr. Adrián Biroň, CSc.
100
1.00
3.
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
50
0.50
4.
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
100
1.00
5.
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
50
0.50
6.
RNDr. Ján Madarás, PhD.
55
0.55
7.
Mgr. Rastislav Milovský, PhD.
100
1.00
8.
RNDr. Pavol Siman, PhD.
100
1.00
9.
Mgr. Dušan Starek, PhD.
100
1.00
10. Mgr. Adam Tomašových, PhD.
100
1.00
11. prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
20
0.20
12. Mgr. Peter Vršanský, PhD.
100
1.00
Vedeckí pracovníci
1.
RNDr. Júlia Kotulová, PhD.
25
0.25
2.
Mgr. Jarmila Luptáková, PhD.
80
0.80
3.
Mgr. Tomáš Mikuš, PhD.
100
1.00
4.
Mgr. Stanislava Milovská, PhD.
100
1.00
5.
RNDr. Silvia Ozdínová, PhD.
100
1.00
6.
Mgr. Vladimír Šimo, PhD.
100
1.00
43
Správa o činnosti organizácie SAV
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Mgr. Stanislava Budačová
100
1.00
2.
Mgr. Marián Golej, PhD.
100
1.00
3.
Mgr. Nataša Halašiová
100
1.00
4.
RNDr. Eva Chorvátová
100
1.00
5.
Bc. Adriana Kleinová
100
1.00
6.
Mgr. Eva Luptáková
100
1.00
7.
Ing. Miroslava Nosáľová
30
0.30
8.
Ing. Henrieta Paľová
100
1.00
9.
Bc. Eva Petríková
100
1.00
10. Mgr. Štefánia Pramuková
100
1.00
11. RNDr. Ľubica Puškelová
100
1.00
12. Mgr. Jana Sýkorová
50
0.50
13. Bc. Monika Szabóová
100
1.00
14. Mgr. Mária Šipková
100
1.00
15. Mgr. Juraj Šurka
100
1.00
16. Ing. Danka Troppová
100
1.00
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Iveta Ivaničová
100
1.00
2.
Anna Matejková
100
1.00
3.
Ľudovít Packa
100
1.00
4.
Alžbeta Svitáčová
100
1.00
100
1.00
Dátum odchodu
Ročný prepočítaný
úväzok
31.12.2013
-
31.12.2013
-
31.8.2013
1.00
18.5.2013
1.00
Ostatní pracovníci
1.
Jaroslav Čavoj
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka
Meno s titulmi
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Peter Ledvák, PhD.
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Branislav Ilavský
44
Správa o činnosti organizácie SAV
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
Mgr. Peter Barna
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.33 tektonika
2.
Mgr. Jakub Bukovina
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.32 petrológia
3.
Mgr. Štefan Čík
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.32 petrológia
4.
Mgr. Kamil Fekete
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.33 tektonika
5.
Mgr. Erika Kovacs
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.33 tektonika
6.
Ing. Róbert Oružinský
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.33 tektonika
7.
Mgr. Katarína Pošteková
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.33 tektonika
8.
Mgr. Zuznana Pulišová
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.33 tektonika
9.
Mgr. Adam Straka
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.32 petrológia
10. Mgr. Martina Sýkorová
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.33 tektonika
11. Mgr. Peter Vojtko
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.32 petrológia
12. Mgr. Zuzana Weissová
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.33 tektonika
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov
Externí doktorandi
1.
Mgr. Michal Seko
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.33 tektonika
2.
RNDr. Katarína Žecová
Prírodovedecká fakulta UK
4.1.33 tektonika
45
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: Medziakademická dohoda (MAD)
1.) Genetické a časové vzťahy magmatických procesov a zlatej mineralizácie v porfýrovoepitermálnych rudotvorných systémoch vo vulkanických štruktúrach stredoslovenských
neovulkanitov. (Genetical and time relations between magmatic processes and gold
mineralization in porphyry epithermal oreforming systems in volcanic structures of Central
Slovakian neovolcanites)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Stanislav Jeleň
1.1.2012 / 31.12.2014
áno
Geologický ústav SAV
7 - Rusko: 5, Slovensko: 2
Dosiahnuté výsledky:
CHERNYSHEV I. V., KONEČNÝ V., LEXA J., KOVALENKER V. A., JELEŇ S., LEBEDEV
V.A., GOLTSMAN Yu.V.: K/Ar and Rb/Sr geochronology and evolution of the Štiavnica
Stratovolcano, (Central Slovakia), Geologica Carpathica, august 2013, 64, 4, 327-351.
CHUGAEV A.V., CHERNYSHEV I. V.: Vysokotočnoe izmerenie izotopnogo otnošenija
107Ag/109Ag v samorodnom serebre i zolote metodom mnogokollektornoj mass-spektroskopii s
induktivno svjazannoj plazmoj (MS-ICP-MS). Geochimija, 11, 2012, 1002-1015
KOVALENKER V.A., JELEŇ S., KODĚRA P., PROKOFJEV V.JU.: Porfirovo-epitermaľnaja
rudoobrazujuščaja sistema neogenovogo štiavnickogo andezitovogo stratovulkana (Zapadnye
Karpaty): mestoroždenija, mineralogija, uslovija obrazovanija., Geologija rudnych mestoroždenij
(in press)
2.) Geológia a evolúcia Au-Ag-Bi-Te-Se asociácií ložísk a rudných výskytov Ukrajiny a
Slovenska (Geology and evolution of Au-Ag-Bi-Te-Se of associations of deposits and ore
manifestations of Ukraine and Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Stanislav Jeleň
1.1.2011 / 31.12.2013
áno
Geologický ústav SAV
12 - Ukrajina: 12
46
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Stanovilo sa chemické zloženie, detailná morfológia kryštálov a zrastov i samotná kryštálová
štruktúra tetradymitu zo Župkova na základe historickej vzorky z tejto lokality deponovanej v
univerzitnom múzeu v Ľvove.
PONOMARENKO O., SKAKUN L., JELEŇ S., MIKUŠ T., KVASNYTSIA V., BONDARENKO
S., GRINCHENKO O. 2012: New data on typomorphism of ?etradymite Bi2Te2S collected in
Zupkov area, Slovak republic. (by the results of studying museum samples from Lviv national
university, Ukraine). (in press)
MIKUŠ T., CHOVAN M., PONOMARENKO O., BONDARENKO S., GRINCHENKO O.,
Hydrothermal Nickel Mineralization from the Black Shales in Čierna Lehota (Western
Carpathians, Slovakia). Mineralogičnij žurnal, 2013, 35, 3, 27-32.
BONDARENKO S.M., ZAJAC O.V., GRINČENKO O.V., FLORE B.A., MIKUŠ T. Rudnomineralogični osoblivosti rusko-poľanskich granitiv. In Granitoidy: uslovija formirovanija i
rudonosnosť. Kijev, 27.5.-1.6.2013, 24-25.
3.) Paleoekologický a izotopový model pre fosílne sladkovodné a brakické jazerá založený na
údajoch z lastúrničiek a rozsievok (Ostracod-Diatomaceae paleoecologic and isotopic
inference model for the fossil freshwater and brackish lakes)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Radovan Kyška-Pipík
1.1.2012 / 31.12.2014
áno
Geologický ústav SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
Z jazerných sedimentov stredného a vrchného miocénu bolo získané unikátne spoločenstvo s
vyše 150 druhmi bentických a planktonických rozsievok, ktorý umožňuje revidovať Pantucsekovu
zbierku diatomitov uloženú v Maďarsku.
Z vrchnomiocénnej lokality Abramová v Turčianskej kotline bol zaznamenaný neobvyklý
bohatý spoločný výskyt lastúrničiek a rozsievok.
4.) The role of ultramafic rocks on the mechanism of crust-mantle interaction in subduction
zone
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Pavol Siman
1.1.2012 / 31.12.2013
JSPS 2012-2013
áno
Geologický ústav SAV
1 - Japonsko: 1
47
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Projekt JSPS s názvom „The role of ultramafic rocks on the mechanism of crust-mantle
interaction in subduction zone.“ je zameraný na koreláciu a hodnotenie mechanizmov vzťahov
hornín vrchného plášťa a zemskej kôry – charakteristika geochemických, minerálnych premien
hornín vrchného plášťa v podmienkach kolízie / subdukcie – metamorfóza a fluidný režim hornín
pri pohyboch a umiestňovaní sa v rôznych úrovniach zemskej kôry. Jedná sa aj o určitú koreláciu
pochodov odohrávajúcich sa v dávnej geologickej minulosti v Európe s recentnými pochodmi v
Japonsku.
Po úspechoch výskumu diamantov v roku 2012 sa v priebehu augusta – septembra 2013
uskutočnila návšteva kolegov z Japonska spojená s terénnym workshopom v oblastiach HP-UHP a
HT metamorfózy na území Slovinska a Slovenskej republiky. Za japonskú stranu sa zúčastnili Prof.
T. Hirajima z Univerzity Kjoto, dvaja Assist. Prof. a traja študenti. Za GlU SAV RNDr. M. Janák,
DrSc. A RNDr. Pavol Siman, PhD.
V roku 2013 sme pokračovali vo výskume v laboratóriách Univerzít Kjoto a Okajama,
sústredenom na využitie Ramanovej spektrometrie a datovania hornín metódou ICP-MS.
Vo výskumoch spolupracujeme s pracovníkmi rezortného Štátneho Geologického ústavu D.
Štúra, ako aj s pracovníkmi inštitúcií v Slovinsku, Bulharsku, Švédsku a Nórsku.
5.) Neotektonika východného segmentu zlomovej zóny Mür-Oravská panva. (Neotectonics of
eastern segment of Mur-Orava Basin Fault Zone)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dušan Starek
1.8.2013 / 31.12.2015
2
áno
Geologický ústav SAV
2 - Poľsko: 1, Slovensko: 1
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2013 sme vykonali terénne práce v zlomovom poruchovom pásme medzi Viedenskou a
Oravskou panvou v úseku medzi Trenčínom a VN Orava. Hlavným cieľom nášho výskumu bola
analýza rozpukaných klastov v neogénnych zlepencoch a analýza deformácií v neogénnych
pieskovcoch. Taktiež boli odobraté vzorky vitrinitu na lokalite s miocénnymi vrstvami.
48
Správa o činnosti organizácie SAV
Programy: UNESCO
6.) Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov,
termitov a modliviek (v rámci projektu AMBA) (Global evolutionary patterns and
envoronmental change indicated by the fossil record of cockroaches, termites and mantises
(AMBA framework))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Vršanský
1.1.2009 / 1.1.2013
NA
áno
Geologický ústav SAV
25 - Rakúsko: 2, Česko: 2, Nemecko: 2, Španielsko: 2, Francúzsko:
3, Veľká Británia: 2, Čína: 2, Libanon: 2, Mexiko: 2, Rusko: 4, USA:
2
MVTS: 4000 €
Programy: Multilaterálne - iné
7.) Podnebie a biota skorého paleogénu (Climate and biota of the Early Paleogene)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Soták
1.1.2011 /
áno
Geologický ústav SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
V tematickom zameraní projektu CBEP bolo v r. 2013 bolo spracovávanie vysokorozlišovacej
stratigrafie a environmentálnej mikropaleontológie paleocénno-eocénnych súvrství na profile
Veľké Kršteňany. V profile bol interpretovaný sled biotických, izotopových,
magnetostratigrafických eventov, ktoré zodpovedajú hypertermálnemu obdobiu PETM a
klimatickému optimu MECO (stredný eocén). Výsledkov štúdia boli témou príspevok na
medzinárodnom stretnutí „The Micropaleontological Society Foraminifera and Nannofossil Group“
v Prahe 2013 a budú prezentované na sympóziu projektu CBEP vo Ferarre v júni 2014.
SOTÁK, J. & OZDÍNOVÁ, S., 2013: Foraminiferal and nannofossil events around the
Palaeocene/Eocene stage boundaries: a case study from the Western Carpathians. In: Holcová
K. (ed.): The micropaleontological record of global change: from epicontinental seas to open
ocen. The Micropalaeontological Society Foraminifera and Nonnofossil Groups, Sprin Meeting
2013, Prague, p. 35-36.
49
Správa o činnosti organizácie SAV
Programy: Bilaterálne - iné
8.) Odraz globálneho kyslíkového potenciálu oceánov na ranokenozoické klimatické extrémy
(Responce of global ocean oxygenation to Early Cenozoic climate extremes)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Soták
1.1.2013 / 31.12.2015
NE/K005529/1
áno
Geologický ústav SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
Vytipovanie vhodných profilov anoxickými súvrstviami Západných Karpát, dokumentácia
vrtov, odber vzoriek a mikropaleontologický výskum.
9.) Časové rozlíšenie bentických spoločenstiev: zhodnotenie a modelovanie dynamiky
pochovania, účinkov sedimentácie a vlastností schránok pri vzniku fosílnych akumulácií
(Temporal resolution in benthic assemblages: assessing and modeling the roles of burial
dynamics, seafloor type, and intrinsic factors using (un)natural experiments)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Adam Tomašových
1.1.2012 / 1.12.2013
National Science Foundation - NSF-EAR 1124318
nie
University of Chicago
0
Dosiahnuté výsledky:
Kidwell S.M. and Tomašových A. 2013. Implications of Death Assemblages for Ecology and
Conservation Biology. Annual Reviews of Ecology, Evolution, and Systematics 44: 539-563
50
Správa o činnosti organizácie SAV
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v
okolí Banskej Bystrice (Comparison of the contamination as a consequence of mining activity
at Cu-deposits in the surrounding of Banska Bystrica)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Andráš
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0065/11
áno
Geologický ústav SAV
2 - Slovensko: 2
VEGA: 1891 €
Dosiahnuté výsledky:
Distribúcia ťažkých kovov je v študovaných haldových poliach na lokalitách Ľubietová, Staré
Hory a Špania Dolina nerovnomerná. Vypracovali sa detailné mapy záťaží jednotlivými kovmi. V
haldovom materiáli boli identifikované silikátové minerály, oxidy, ako aj sulfidické minerály, rýdze
kovy (napr. meď), sekundárne sulfidy, hydroxidy, sekundárne uhličitany Cu i zvyšky organickej
hmoty.
Sekundárne produkty z lokality Ľubietová – Podlipa a Reiner sú v porovnaní s inými
študovanými lokalitami obohatené o As a obsahujú nízke koncentrácie Cu a Sb. Na lokalite
Svätodušná bol zaznamenaný vyšší podiel Cu a As, avšak obsah Sb je nízky, naopak, na lokalite
Staré Hory obsahuje vyššie podiely Sb a menej Cu a As v porovnaní s ostatnými, takisto je
obohatená o Fe. Systematicky zvýšený obsah ťažkých kovov v Mn-oxidoch naznačuje, že fungujú
ako prirodzené geochemické bariéry ťažkých kovov.
V oxidačných lemoch tetraedrit-tennantitového radu minerálov sa zaznamenali vysoké
koncentrácie Cu, Sb a As, pričom koncentrácia Cu, Sb i As je v lemoch výrazne nižšia ako v
primárnom mineráli, čo naznačuje jeho odnos do okolitého prostredia. Potvrdil sa aj výskyt
sekundárneho sadrovca, lindakeritu a posnjakitu. Naopak, u Fe dochádza v dôsledku sorpcie ku
zvýšeniu jeho obsahu v sekundárnej fáze.
Štúdium speciácie Cu na študovaných lokalitách Ľubietová a Špania Dolina poukázalo v
technogénnych sedimentoch a pôde na prítomnosť medi hlavne v oxidačnom stupni Cu2+ v
koexistencii s oxidmi Fe, len menej v oxidačnom stupni Cu3+ (Cu2O3), prípadne ako elementárna
Cu0.
As v drenážnej vode perkolujúcej sedimenty banských depónií súvisí hlavne s oxidáciou
tetraedritu a arzenopyritu, kontroluje ho však aj sorpcia As na hydrogoethit a pravdepodobne aj
oxyhydroxidy Fe a dekompozícia sekundárnych fáz pri zmene pH-Eh podmienok. Najčastejšou
speciáciou arzénu v technogénnych sedimentoch obidvoch študovaných rudných revíroch
Ľubietová a Špania Dolina je menej toxický As5+, pričom pH-Eh stabilitné diagramy indikujú
prevažne výskyt foriem Fe(OH)4As, H2AsO4-, HAsO42-, pričom do poľa stability toxickejšej
formy As3+ spadá As len mimoriadne zriedka.
Pomerne vysoký obsah celkovej, ale predovšetkým sulfidickej síry na haldách v Ľubietovej
(Podlipa) a v Španeňj Doline (Maximilián) svedčí o značnom obsahu ešte nezoxidovaných
primárnych sulfidov. Priemerný potenciál celkovej tvorby acidity (AP = 3,7 a 3,09) zodpovedá
čistému neutralizačnému potenciálu (NNP) 23,5 kg a 3,66 kg CaCO3 na 1 t haldového materiálu.
Haldový materiál stále vykazuje značné množstvo mobilizovateľných kovov a istý potenciál tvoriť
51
Správa o činnosti organizácie SAV
kyslosť. Pomer NP : AP umožňuje napriek tomu vysloviť predpoklad, že pre okolité krajinné
zložky nepredstavuje bezprostredné riziko (podobne ako v Ľubietovej), pretože tvorba kyslých
produktov (AMD) v oblasti haldového poľa je málo pravdepodobná.
V rámci grantu sa študovali aj nálezy starých medených ingotov z oblasti opustených Cu-baní v
okolí Banskej Bystrice. Vzorky pochádzajúce pravdepodobne ešte z doby bronzovej sú tvorené
dvomi hlavnými fázami: matrix a PbCO3 fázou, ktorá ju „prerastá“ vo forme siete uzlovitých
útvarov, alebo meďou vysokej čistoty (až 99,44 % Cu)., pričom ostatné prímesi (Fe, Zn, Ag, Au,
Pb, Sn a S) sú s výnimkou As a Sb, ktoré pochádzajú pravdepodobne z tetraedritu, zanedbateľné.
Stredoveké ingoty sú tvorené zliatinou mirmekitickej štruktúry (85,25 – 99,49 % Cu a do 0,28 %
Sb, s prímesou As, Ag, Zn). Vo vzorkách reprezentujúcich produkt thurzovsko-fuggerovského
podniku z rokov 1497-1546 dosahuje obsah Cu lokálne až 89,50 %. Podstatnejšie prímesi v nej
tvoria len As, Sb a Ni. Prímes Ni, ktorá bola doložená vo všetkých fázach, by mohla byť vysvetlená
pridaním rúd z lokality Kolba, kde sa vyskytuje aj Ni/Co mineralizácia.
2.) Morfológia, fylogenéza, paleobiogeografia a paleoekológia nových nálezov šupinatých
plazov u kenozoických lokalít strednej Európy (Morphology, phylogeny, palaeobiography
and palaeoecology of the new finds of squamate reptiles from the Cenozoic localities of Central
Europe)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Andrej Čerňanský
1.1.2013 / 31.12.2015
2/0087/13
áno
Geologický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 1785 €
Dosiahnuté výsledky:
1, CT skenovanie druhu Ophisauriscus quadrupes v Deggendorfe a jeden kus v SAV (Ustav
merania).
2,
Boli
spracovávané
šupinaté
plazy
z
lokality
Wiesbaden:
ČERŇANSKÝ, A. – RAGE, J.C. - KLEMBARA J.: The Early Miocene squamates of
Amöneburg (Germany): the first stages of modern squamates in Europe. In: Journal of
Systematic Palaeontology, in press.
3. Porovnávacia anatómia atlas axis komplexu u chameleónov a opis novej anatomickej štruktúry na
lebke:
ČERŇANSKÝ, A. – BOISTEL R. - FERNANDEZ, V. - TAFFOREAU, P - LE NOIR, N. –
HERREL, A.: The Atlas-Axis Complex in Chamaeleonids (Squamata: Chamaeleonidae), with
Description of a New Anatomical Structure of the Skull. In: The Anatomical Record, in press.
4. Bol opísaný nový rod amfisbény z eocénu Francúzska:
ČERŇANSKÝ, A., AUGÉ, M., RAGE, J-C.: A complete mandible of a new Amphisbaenian
reptile (Squamata, Amphisbaenia) from the late Middle Eocene (Bartonian, MP 16) of France.
(under review).
5. Porovnávacia anatómia kosti jugále u plazov:
ČERŇANSKÝ, A., SMITH, K., KLEMBARA, J.: The different position of the jugal medial
ridge among lizards (Squamata; Lacertilia) and its functional and taxonomic significance (under
review)
52
Správa o činnosti organizácie SAV
3.) Stabilné a rádiogénne izotopy v mineráloch bazálnych maarov južného Slovenska –
implikácia pre vek vulkanizmu a genézu exotických xenolitov (Stable and radiogenic
isotopes in minerals of basalt maars of southern Slovakia – implications for age of volcanism
and origin of exotix xenoliths)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Vratislav Hurai
1.1.2013 / 31.12.2015
2/0069/13
áno
Geologický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 3926 €
Dosiahnuté výsledky:
Hlavným cieľom projektu je datovanie bazaltového vulkanizmu a kôrových magmatických
rezervoárov na južnom Slovensku pomocou U-Pb izotopov v zirkóne doplnenom o nízko teplotnú
U-Th-He geochronológiu zirkónu a apatitu, a Ar/Ar vek amfibolu a K-živca. Ide o nový prístup k
datovaniu freatomagmatických erupcií, ktorých vek doteraz priamo nebol určený. Ďalším aspektom
projektu je posúdenie genézy a veku exotických xenolitov (karbonatit, karbonatizovaný syenit,
granulit), ktoré sa nachádzajú v maaroch a diatrémach a reprezentujú fragmenty frakcionovaných
bazaltových rezervoárov a okolitej kôry. Pri tomto výskume budú využité klasické mineralogické
metódy doplnené o termodynamiku a interpretácie izotopových pomerov 18O/16O a
13C/12C.Výsledky budú mať dopad na objektívne posúdenie veku vulkanizmu, magmatických
krbov a spodnej kôry, ako aj možnosti výskytu surovín Nb, Zr, REE viazaných na intrúzie syenitov
a karbonatitov, prípadne vrchné časti frakcionovaných magmatických krbov.
HURAI, V. - DANIŠÍK, M. - HURAIOVÁ, M. - PAQUETTE, J-L. - ÁDÁM, A. Combined U/Pb
and (U–Th)/He geochronometry of basalt maars in Western Carpathians: implications for age
of intraplate volcanism and origin of zircon metasomatism. Contributions to Mineralogy and
Petrology, 2013, vol. 166, no. 4, p. 1235-1251.
HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. - MILOVSKÝ, R. - LUPTÁKOVÁ, J. - KONEČNÝ, P. Highpressure aragonite phenocrysts in carbonatite and carbonated syenite xenoliths within an alkali
basalt. American Mineralogist, 2013, vol. 98, p. 1074-1077.
4.) Termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych ondogénnych zónach
(Thermodynamic modelling of metamorphic processes in the collisional orogenic zones)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Marian Janák
1.1.2012 / 31.12.2015
2/0013/12
áno
Geologický ústav SAV
0
VEGA: 10353 €
Dosiahnuté výsledky:
Prvé zistenie diamantu v ultravysokotlakových horninách kôrového pôvodu v oblasti Troms?,
škandinávske kaledonidy, severné Nórsko:
53
Správa o činnosti organizácie SAV
Prvý nález mikrodiamantov v príkrove Troms? (Janák et al., Journal of Metamorphic Geology
2013). Mikrodiamanty boli identifikované v horninách kôrového pôvodu (ruly) ako uzavreniny v
granáte. Na identifikáciu diamantu bola požitá Ramanova spektrometria v spolupráci s Univerzitou
Kjoto (Japonsko). Diamant vznikol pri ultravysokolatkových podmienkach metamorfózy v
dôsledku hlbokej subdukcie (viac ako 100 km) zemskej kôry, pravdepodobne okraja Baltického
kontinentu v období pred 450 mil. rokov.
Prvé zistenie ultravysokotlakovej metamorfózy v príkrove Seve, škandinávske kaledonidy,
centrálne Švédsko:
Ultravysokotlakovú metamorfózu v príkrove Seve sme dokumentovali v kyanitových
eklogitoch na základe geotermobarometrických výpočtov a termodynamického modelovania (Janák
et al., Gondwana Research, 2013). Tieto horniny vystupujú spolu s granátickými peridotitmi a
pyroxenitmi v oblasti Jämtland v centrálnej časti Švédska, kde ultravysokotlakové podmienky
metamorfózy neboli doteraz známe. Rozsiahly komplex príkrovov Seve (približne 1000 km) patrí
do strednej alochtónnej jednotky škandinávskych kaledoníd. Ultravysokotlaková metamorfóza sa
odohrala v dôsledku subdukcie kontinentálneho okraja Baltiky (Gee et al., Lithosphere, 2013),
približne pred 450 mil.rokov.
Stanovenie veku alpínskej metamorfózy chloritoidových bridlíc veporika:
V oblasti Západných Karpát sme sa venovali najmä problematike Alpínskej deformácie a
metamorfózy veporika. Datovanie monazitu metódou ICPMS v chloritoidových bridliciach z oblasti
Hankovej poskytlo vek metamorfózy 96 mil.rokov (Bukovská et al., Geologica Carpathica, 2013).
Publikácie v medzinárodných časopisoch:
Janák, M., Krogh Ravna, E.J. Kullerud, K., Yoshida, K., Milovský, M. and Hirajima, T. 2013.
Discovery of diamond in the Troms? Nappe, Scandinavian Caledonides (N.Norway). Journal of
Metamorphic Geology. 31, 691-703,DOI: 10.1111/jmg.12040
Janák, M., Van Roermund, H., Majka, J., Gee,D., 2013. UHP metamorphism recorded by kyanitebearing eclogites from the Seve Nappe Complex of northern Jämtland, Swedich Caledonides.
Gondwana Research. Gondwana Research, 23, 865-879.
Gee, D.G., Janák,M. Majka,J., Robinson,P., Van Roermund, H.. Subduction along and within the
Baltoscandian margin during the closing of the Iapetus Ocean and Baltica-Laurentia collision.
Lithosphere, 5, 169-178.
Bukovská, Z., Jeřábek, P., Lexa, O., Konopásek, J., Janák, M., Košler., J. Discontinuous S-C
fabrics: an example of shear band cleavage resulting from two separate tectonic events in the
Veporic Unit, West Carpathians. Geologica Carpathica 64, 2, 103—116.
5.) Mineralogický a mikrobiologický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych
akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska
(Mineralogical research of specific types of secondary mineral accumulation in selected nearsurface underground systems of Slovakia and influence of microbiota on their formation)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Stanislav Jeleň
1.1.2012 / 31.12.2014
2/0087/12
áno
Geologický ústav SAV
37 - Česko: 9, Nemecko: 6, Španielsko: 3, Poľsko: 8, Rusko: 9,
Slovensko: 2
VEGA: 3956 €
54
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Zákonitostí vzniku a vývoja mäkkého sintra ako aj úloha mikroorganizmov v týchto procesoch
sa skúmali v priestoroch Sokolovej jaskyne v Jánskej doline pri Liptovskom Mikuláši. Voda v
aktívnom toku pritekajúcom z kryštalinika v tatriku pôsobí ako speleogenetický faktor. Voda v
skvapoch zo sintra je presakujúca z povrchu a/alebo je kondenzát vzdušnej vlhkosti. Výrazný
teplotný gradient v ovzduší jaskyne (6 °C) má pravdepodobne vplyv aj na distribúciu
mikroorganizmov, čo naznačuje viac ako trojnásobne vyšší obsah celkového organického uhlíka
(TOC) v miestach za portálom jaskyne pri teplote 12,8 °C oproti hlbšej časti pri teplote 6,5 °C.
Dynamika jaskynnej mikroklímy spôsobujúca cirkuláciu aerosolových častíc a mikroorganizmov,
časté zmeny teploty a vlhkostii ako v čase, tak aj v priestore sa zjavne podpísali na výnimočnosti
výskytu mäkkého sintra v tejto jaskyni.
Lánczos T., Seman M., Jeleň S., Orvošová M.: Geochémia, mineralógia a mikrobiológia mäkého
sintra v Sokolovej jaskyni (Jánska dolina). Geochémia 2013.
6.) Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia
subalpínskeho jazera (Postglacial evolution of Tatra Mts. Environment: multidisciplinary
ecological study of subalpine lake )
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Radovan Kyška-Pipík
1.1.2012 / 31.12.2014
1/0180/12
nie
Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
3 - Slovensko: 3
VEGA: 7117 €
Dosiahnuté výsledky:
V máji 2013 bol vykonaný terénny výskum na Popradskom plese. Sonarom bola zistená
topografia dna plesa vykonaním série profilov a plávajúcou vrtnou plošinou bol odvŕtaný vrt v
dĺžke 3 m. Najvrchnejšia časť zvodnených sedimentov (0,5 m) bola ovzorkovaná Kajakovým
vzorkovačom.
V súčasnosti sú oba vrty spracovávané.
7.) Procesy a produkty ryolitového vulkanizmu: paleovulkanická rekonštrukcia jastrabskej
formácie stredoslovenských neovulkanitov (Processes and products of rhyollite volcanism:
paleovolcanic reconstruction of the Jastrabá Formation in the Central Slovakia volcanic field)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jaroslav Lexa
1.1.2011 / 31.12.2014
2/0162/11
áno
Geologický ústav SAV
0
VEGA: 3213 €
55
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
V spolupráci s dr. Pécskayom v Debrecene sme pokračovali v K-Ar datovaní ryolitov
jastrabskej formácie doplňujúcim datovaním vzoriek/minerálnych frakcií z okolia Kremnice a
Novej Bane. Doterajšie výsledky sme prezentovali na medzinárodnej konferencii v Smoleniciach.
Datovanie a paleovulkanická rekonštrukcia ryolitových vulkanitov severne od Turčeka bola
predmetom úspešne obhájenej diplomovej práce Mgr. Márie Janšákovej. Poznatky z
paleovulkanickej rekonštrukcie a datovania ryolitov jastrabskej formácie boli využité pri zostavení
publikácií o vývoji štiavnického stratovulkánu a hydrotermálnych systémov stredo-slovenských
neovulkanitov. Pokračovali sme v terénnom výskume okolia Szabóovej skaly a perlitového ložiska
Lehôtka pod Brehmi. Získané poznatky sú významné z hľadiska poznania genézy perlitu a boli
úspešne využité pri úspešnom podaní projektu APVV venovanom problematike perlitov.
Koděra, P., Lexa, J., Biroň, A., Gregor, M., Uhlík, P., Kraus, I., Fallick, A.E., 2013: Genetický
model vývoja kremnického hydrotermálneho systému. In: Ondrejka, M. (ed), Mineralogická a
petrologická konferencia MinPet 2013. Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave,
38.
Lexa, J., Pécskay, Z., 2013: K-Ar dating of the Jastrabá formation rhyolites and related
mineralization in the Central Slovakia Volcanic Field. In: Broska, I. and Tomašových, A.
(eds.), Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional
correlations. Geological Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 80-81.
Koděra, P., Lexa, J., Fallick, A.E., Wälle, M., Biroň, A., in press: Hydrothermal fluids in epithermal
and porphyry Au deposits in the Central Slovakia Volcanic Field. In: Garofalo, P. (ed.), GoldTransporting Hydrothermal Fluids in the Earth's Crust. Geological Society Special
publications,
Chernyshev, I.V., Konečný, V., Lexa, J., Kovalenker, V.A., Jeleň, S., Lebedev, V.A., Goltsman,
Yu.V., 2013: K-Ar and Rb-Sr geochronology and evolution of the Štiavnica Stratovolcano,
Central Slovakia. Geologica Carpathica, 64, 327-351.
8.) Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku
jurského a kriedového obdobia (Comparison of paleoclimate and paleoceanography of the
West Carpathian area at the beginning of Jurassic and Cretaceous periods)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jozef Michalík
1.1.2012 / 31.12.2015
2/0065/12
áno
Geologický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 7733 €
Dosiahnuté výsledky:
Významná časť výskumu na projekte sa sústredila na dokončenie výskumu na profiloch vo
Vysokých Tatrách, ktorý prebiehal za spoluúčasti kolegov z Univerzity Komenského v Bratislave
(prof. Otília Lintnerová), z Jagiellonskej university v Krakove (dr. Patricia Wójcik-Talerzak), zo
Štátneho geologického ústavu vo Varšave (dr. Jacek Grabowski), z Poľskej Akadémie vied (prof.
Andrzej Gaździcki), ale aj z japonskej univerzity v Kumamote (doc. Tetsuji Onoue s doktorandmi
Daisukem Yamashitom a Hidekou Shirouzu).
Rozbor tatrickej triasovo / jurskej sekvencie v profile Červený Úplaz pomáha pochopiť
56
Správa o činnosti organizácie SAV
sedimentáciu, paleopodnebie (kaolínové zvetrávanie) a paleogeografiu najsevernejšej časti Tethys.
Množstvo kaolinitu (kaolinit + illit ± chlorit) a eolických zŕn kremeňa v rétskych ílovcoch
tomanovského súvrstvia indikuje kontinentálny charakter podnebia. Dlhým chemickým
zvetrávaním sa v kaolínových kôrach v zdrojovej oblasti tvorili mineralogicky zrelé klasty. Erózia
zvetrávajúcich felzických hornín a transport materiálu z nich prebiehali periodicky, o čom svedčí
cyklická povaha sekvencie (šlo pravdepodobne o pôsobenie dlhých excentrických cyklov v trvaní
400 tisíc rokov), litofácie, minerálna homogenita a chemické zloženie sedimentov. Sedimentárne
textúry, materiál (fluviálne zrmá kremeňa) a textúrna nezrelosť pieskovcov dokazujú akumuláciu
náhlymi záplavami. Vodné záplavy ovplyvnili eróziu v zdrojovej oblasti, umožnili tvorbu sideritu a
hojnosť obsahu klastických sľúd v nadloži akumulácií bahenných železných rúd, ako aj rýchlosť
sedimentácie tomanovského súvrstvia (83 mm za tisícročie).
Suchozemské zvetralinové produkty sa od panvových sedimentov líšia geochemickými (CWI,
CIA, LILE, HSFE, U, V a Eu) a mineralogickými (siderit, berthierin) vlastnosťami. Produkcia a
rozklad organickej hmoty ako aj mobilizácia železa a i. chemických prvkov záviseli na humidite.
Zloženie izotopov uhlíka svedčí o miešaní sa kontinentálnej a subakvatickej organickej hmoty,
pričom. podiel morskej organickej hmoty sa zvyšoval smerom do nadložia. Izotopické zloženie
karbonátov dudzinieckého súvrstvia Fm indikuje resedimentáciu a miešanie sa morského
(karbonáty) a terestrického (kremeň) detritu ako aj pochovávanie morskej vody v sedimente.
Rýchlosť sedimentácie poklesla na 25 mm za tisícročie. Charakter cyklov je podobný ako v
podložnom tomanovskom súvrství (parasekvencie charakteru dlhých excentrických cyklov
zjemňujúce sa nahor). Periodické zmeny podnebia urýchľujúce zvetrávanie a transport piesku a ílu
do panvy ovplyvnili tvorbu paleopôd a bioproduktivitu.
Aridné prostredie so sezónnymi riekami, občasnými jazerami a močiarmi s lokálnou vegetáciou
vytvorilo sekvenciu karpatského keuperu. Kombinácia širokého rozptylu hodnôt ?18O (-7.0 to
+2.7) s negatívnymi hodnotami ?13C v profile Kardolína dokumentuje buď zrážanie dolomitu z
brakických alebo salinných jazerných vôd, alebo jeho tvorbu z pórových vôd porovnateľných s
dnešným austrálskym dolomitom typu Coorong B. Negatívne hodnoty ?13C indikujú mikrobiálnu
produktivitu uhlíka.
Transgresívne uloženiny s faunou Rhaetavicula sa tvorili v príbrežných močiaroch a lagúnach.
Vznik asociácií foraminifer, lastúrnikov a žralokov v panve fatranského súvrstvia riadili fyzikálne
faktory. Búrky opakovane ničili biostrómy mäkkýšov a opakovane tvorené pevné dno osídľovali
ustrice a hrabavá infauna. Depozíciu nadložných čiernych bridlíc ovplyvnil spád eolického prachu.
Následne, počas podmienok vysokej hladiny (highstand) začala kolonizácia dna pachyodontnými
lastúrnikmi, ramenonožcami a koralmi. Krivky obsahov izotopov uhlíka a kyslíka zodpovedajú
pozorovaným eustatickým a klimatickým zmenám na rétskej morskej karbonátovej rampe.
Fatranské súvrstvie okrem excentrických cyklov po 100-tisíc a oblikvitných cykloch po 40 tisíc
rokoch obsahuje aj záznamy oveľa jemnejších zvratov opakujúcich sa po 100-, 20- a dokonca po 4
(?) rokoch, naznačujúce klimatické (monzúnové) fluktuácie. Analýza zrnitosti a podielu klastických
kremenných zŕn umožnila indikovať fluviálne a eolické udalosti; koncentrácia foraminifer
(Agathammina) v tenkých laminách indikuje morské ingresné eventy. Magnetická susceptibilita
odráža distribúciu autigénnych a detritických zložiek v sekvencii zhodujúcu sa so sekvenčno
stratigrafickým a rytmostratigrafickým členením.
Lintnerová O., Michalík J., Uhlík P., Soták J., Weissová Z., 2013: Triassic - Jurassic climate
humidification and Rhaetian kaolinite formation (Western Carpathians, Tatric Unit, the
Červený Úplaz section).- Geological Quaternary 57,4., 701-728.
Michalík J., Lintnerová O., Wójcik-Talerzak P., Gaździcki A., Grabowski J., Golej M., Šimo V.,
Zahradníková B., 2013: Paleoenvironments during the Rhaetian transgression and the
colonization history of marine biota in the Fatric Unit, Western Carpathians.- Geologica
Carpathica 64,2., 39-62.
57
Správa o činnosti organizácie SAV
9.) Hypogénne jaskyne na Slovensku, speleogenéza a morfogenetické typy
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Rastislav Milovský
1.1.2013 / 31.12.2015
1/0030/12
nie
Pedagogická fakulta UK
1 - Slovensko: 1
VEGA: 2709 €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2013 prebiehal terénny výskum a odber vzoriek v jaskyniach Dúpnica (Lipt.
Matiašovce), j. Krasová prvá (Sklenné Teplice) a v magnezitových jaskyniach Ostrohovitá a
Kryštálová puklina v bani Dúbrava (Jelšava). Pri odberoch bola zavedená metóda jadrového vŕtania,
ktorou sme získali 3 jadrá na izotopové a chemické profilovanie. Získaný vzorkový materiál bol
spracovaný na nábrusy v ktorých sme skúmali Ramanovské a luminiscenčné spektrá a odoberali
mikrovzorky na analýzu stabilných izotopov C a O.
Prvé výsledky ohľadne genézy výplne jaskýň v magnezitoch boli odovzdané do tlače a
prezentované na domácej konferencii. Na základe stabilných izotopov kyslíka a uhlíka sekundárnej
karbonátovej výplne bol preukázaný hydrotermálny pôvod cirkulujúcich roztokov, ktoré v závere
prešli do hydrostatického režimu meteorických vôd.
10.) Zmeny v spoločenstve vápnitých nanofosílií v geologických obdobiach výrazných
klimatických udalostí (Changes in the assemble of calcareous nannofossils during the great
climatic changes)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Silvia Ozdínová
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0145/11
áno
Geologický ústav SAV
0
VEGA: 1071 €
Dosiahnuté výsledky:
Štúdium vápnitých nanofosílií z biostratigrafického a paleoekologického hľadiska prinieslo
výsledky v podobe identifikácie a spresnenia paleoekologických zmien v zlomových obdobiach
vývoja oblasti Západných Karpát. Na základe spoločenstva vápnitých nanofosílií z lokalít Rapovce,
Vlachy, Huty a Kocúrany boli pozorované paleoklimatické zmeny na rozhraní geologických epoch
eocén/oligocén a stredného oligocénu - obdobia uzatvárania Paratetýdneho mora. V neogénnych
sedimentoch sa v spoločenstve vápnitých z lokalít Zlaté Moravce a Trakovice (Dunajská panva)
nanofosílií odzrkadlil event poslednej výraznej morskej transgresie v strednom miocéne – bádene.
Získané výsledky možno využiť v celoeurópskom i celosvetovom výskume paleogénnych a
neogénnych sedimentov.
58
Správa o činnosti organizácie SAV
OZDÍNOVÁ, Silvia. Paleoecological evaluation of calcareous nannofossils from the Eocene and
Oligocene sediments of the Subtatric Group of the Western Carpathians. In Mineralia Slovaca,
2013, vol. 45, no. 1, p. 1-10. ISSN 0369-2086.Typ: ADEB
OZDÍNOVÁ, Silvia - SOTÁK, Ján. Biostratigraphy of the Huty Formation of the CentralCarpathian Paleogene Basin: nannofossil and foraminiferal data from the Liptov Depression. In
Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional
correlations : International conference organized on the occasion of the 60th anniversary of the
foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. - Bratislava : Geological
Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p. 67-68. ISBN 978-80-971442-5-8.Typ: AFHA
OZDÍNOVÁ, Silvia. Paleoekologické vyhodnotenie strednoeocénnych až oligocénnych vápnitých
nanofosílií. In Geovestník : príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2012, roč. 44, č. 4, s. 19.Typ:
AFHB
SOTÁK, Ján - OZDÍNOVÁ, Silvia - ŠURKA, Juraj. A new Gosau-type basin in the Horná Nitra
region: lithology, stratigraphy and geotectonic setting. In Geological evolution of the Western
Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations : International conference
organized on the occasion of the 60th anniversary of the foundation of the Geological Institute,
Slovak Academy of Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences,
2013, p. 76-77. ISBN 978-80-971442-5-8.Typ: AFHA
OZDÍNOVÁ, Silvia - SOTÁK, Ján. Planktonic biostratigraphy and environmental
micropaleontology of the Oligocene – Early Miocene formations in the Lučenec Depression
(North Buda Basin, Southern Slovakia): the Rapovce GTL-2 core section data. Geologica
Carpathica. In press.
11.) Úloha dioritickej magmy pri vzniku granitoidného magmatizmu I-typu – mafické
enklávy Nízkych Tatier (The role of diorite magma in the initiation of I-type granitoid
magmatism – mafic enclaves of the Nízke Tatry Mountains.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Igor Petrík
1.1.2013 / 31.12.2015
2/0159/13
áno
Geologický ústav SAV
0
VEGA: 3213 €
Dosiahnuté výsledky:
Boli získané analytické údaje (ca 150 minerálnych analýz hlavných horninotvornýcvh a
akcesorických dioritov), základné termodynamické výpočty umožnili získanie prvých P-T údajov.
Porovnanie dioritov Nízkych Tatier a Strážovských vrchov ukázalo značnú podobnosť napriek
rozdielnej textúre. Predložili sme prvé publikácie s čiastkovými výsledkami do CC časopisov
Mineralogical magazine (I. Petrík, Š. Čík, M. Miglierini, T. Vaculovič, I. Dianiška, D. Ozdín),
Geologica carpathica (P. Vojtko, I. Broska, R. Milovský).
59
Správa o činnosti organizácie SAV
12.) Lamprofýry v Západných Karpát, petrológia a geochémia (Lampofyrs in the Western
Carpathians: petrochemy and geochemy)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Pavol Siman
1.1.2011 / 31.12.2013
1/0744/11
nie
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
1 - Slovensko: 1
VEGA: 677 €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2013 - mikroskopické a mikroanalytické štúdium - problematickým sa v roku 2013
javilo získanie strojového času jedinej EPMA v SR, časť našich vzoriek je stále v poradovníku
13.) Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych
súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období
biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
(Paleoenvironmental record of global system instability in the Late Cretaceous and Paleogene
Formations of the Western Carpathians: changes of the physical and life conditions in time of
biotic crisis, climatic extremes, impacts and syngenetic volcanisms. )
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Soták
1.1.2012 / 31.12.2015
2/0042/12
áno
Geologický ústav SAV
3 - Slovensko: 3
VEGA: 9637
Dosiahnuté výsledky:
V rámci projektu bola spracovaná sedimentológia a mikrobiostratigrafia hrubovrstevnatých
pieskovcov z centrálnokarpatskej paleogénnej panvy na Orave. Tieto megavrstvy boli
interpretované ako sedimenty hyperpyklálnych prúdov generovaných katastrofickými povodňami
riek s prínosom obrovskej kubatúry piesku z pevniny. Prítomnosťou hyperpyknálnych sedimentov
bola po prvýkrát preukázaná spojitosť turbiditových systémov paleogénnych paniev s terestrickými
systémami kontinentov (Starek, Soták et al. 2013). Marginálne fácie centrálnokarpatskej
paleogénnej panvy boli študované aj v oblasti Prešova (z vrtov realizovaných pri výstavbe diaľníc),
kde boli preukázané podmienky anoxického šelfu s upwellingovými spoločenstvami foraminifer a
so sedimentáciou prodelty (Soták & Šurka v prípr.). Výskum bol zameraný aj na identifikáciu
hranice paleocén / eocén, ktorá sa ako hypertermálny event PETM prejavuje izotopovými
výchylkami, objavením sa exkurzných druhov foraminifer a nanoplanktónu, prevajmi zvýšenej
eutrofizácie a humidity, magnetochrónou normálnej polarity, a i. (Soták & Ozdínová 2013). Z
oligocénnych súvrství na východnom Slovensku bol spracovaný aj prvý nález fosílie vtáka s opisom
osteológie a systematikým zaradením k drobným spevavcom (Kundrát, Soták & Ahlberg 2013).
Kriedové súvrstvia boli študované na referenčnom profile Puez v Rakúskych Dolomitoch, ktorý je
potenciálne vhodný na vymedzenie hraníc stupňov valanžin/hauteriv, barém/ apt, apt/alb a
alb/cenoman. Týmto rozsahom a kvalitou stratigrafického záznamu spĺňa profil Puez kritériá
60
Správa o činnosti organizácie SAV
kľúčového stratotypu (Lukeneder, Soták et al., Earth and Planetary Science Letters – in press).
Hraničné súvrstvia kriedy a jury boli študované na stratotypových profiloch vo Francúzsku
(Wimbledon, Reháková et al. 2013), Mexiku (Matrínez, Barragán & Reháková 2013), Kube
(Martínez, Barragán, Reháková & Reguera 2013). Do rámca grantových výskumov patrí aj
korelačné štúdium jursko/triasovej hranice, ktoré dosiahlo poznatky o náraste humidity, zvetrávania
a terestrického prínosu do paniev tatrika (Lintnerová et al. 2013).
STAREK, D., SOTÁK, J., JABLONSKÝ, J. & MARSCHALKO, R., 2013: Large-volume gravity
flow deposits in the Central Carpathian Paleogene Basin (Orava region, Slovakia): evidence for
hyperpycnal river discharge in deep-sea fans. Geologica Carpathica, 64, 4, 305-326.
SOTÁK, J. & OZDÍNOVÁ, S., 2013: Foraminiferal and nannofossil events around the
Palaeocene/Eocene stage boundaries: a case study from the Western Carpathians. In: Holcová
K. (ed.): The micropaleontological record of global change: from epicontinental seas to open
ocen. The Micropalaeontological Society Foraminifera and Nonnofossil Groups, Sprin Meeting
2013, Prague, p. 35-36.
WIMBLEDON, W.A.P., REHÁKOVÁ, D., PSZCZOLKOWSKI, A., CASELLATO, C.E.,
HALÁSOVÁ, E., FRAU, C., BULOT, L.G., GRABOWSKI, J., SOBIEN, K., PRUNER, P.,
SCHNABL, P. & ČÍŽKOVÁ, K., 2013: An account of the bio- and magnetostratigraphy of the
Upper Tithonian-Lower Berriasian interval at Le Chouet Drome (SE France). Geologica
Carpathica, 64, 6, 437-460.
14.) Stopy života vo vrchnopaleozoických sedimentoch na Slovensku a vekové zaradenie na
základe zloženia izotopov (300-250 m.a.) (Traces of life in Upper Paleozoic sediments from
Slovakia and age determination based on isotopic composition 300-250 m.a.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Vladimír Šimo
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0100/11
áno
Geologický ústav SAV
0
VEGA: 1571 €
Dosiahnuté výsledky:
Spodnotriasové sekvencie v Západných Karpatoch obsahujú plytkomorské fácie ktoré vznikali
v transgresnom režime. Porovnanie sukcesií z väčšiny tektonických domén Západných Karpát
(tatrikum, fatrikum, hronikum, silicikum, vernarikum, veporikum) ukázalo, že jednotlivé
sedimentačné oblasti si boli vzájomné podobné. Vo všetkých skúmaných jednotkách bola zistená
plytkomorská skolitová ichnofácia, ktorá sa smerom do nadložia prehlbovala do fácie kruzianovej.
S výskytom skolitovej ichnofácie je spätý aj výskyt jemných štruktúr mikrobiálnych povrchov:
mikročerín a bublinovitých štruktúr, ktoré sú typické pre spodnotriasový ekosystém. Obnova
ekosystémov počas spodného triasu je dokázateľná aj na lokalitách kde sa žiadna fauna nenachádza.
Vyššie časti spodnotriasových sukcesií obsahujú komplexnejšie fosílne stopy (Rhizocorallium,
Thalassinoides, Teichichnus). Výskyt skolitovej ichnofácie v spodnotriasových súvrstviach spolu s
inými sedimentárnymi štruktúrami umožňuje regionálne stratigrafické začlenenie sekvencii.
Vďačný M., Vozárová A. and Vozár J. 2013: Geochemistry of the Permian sandstones from the
Malužiná Formation in the Malé Karpaty Mts (Hronic Unit, Western Carpathians, Slovakia):
implications for source-area weathering, provenance and tectonic setting. Geologica Carpathica
64, 1, 23—38
61
Správa o činnosti organizácie SAV
Šimo V. and Tomášových A. 2013: Trace-fossil assemblages with a new ichnogenus in “spotted”
(Fleckenmergel—Fleckenkalk) deposits: a signature of oxygen-limited benthic communities.
Geologica Carpathica 64, 5, 355—374
Šimo V., Olšavský M. 2013: Trace fossils as unique stratigraphic and palaeoecological markers in
uppermost siliciclastic parts of Lower Triassic sequences (Western Carpathians). Geological
evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations –
Abstract book, 71-72
Šimo V. Olšavský M. 2012: Spodnotriasové fosílne stopy szinského súvrstvia pri Rakovnici a
Drnave – stratigrafický a paleoekologický význam
Šimo V. 2012: The largest fossil agglutinated foraminifera Bathysiphon Boucoti Miller 2005 or a
tube of polychaete annelids? Agglutinated tubular structure from Lower Jurassic limestone
(Janovky Formation, West Carpathians). 13. Česko-slovensko-poľský paleontologický seminár,
65-66.
15.) Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských
paleoekosystémov počas jury (Assessment of taphonomic and geochemical methods in
evaluating the stability of marine ecosystems during the Jurassic)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Adam Tomašových
1.1.2011 / 31.12.2014
2/0068/11
áno
Geologický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 4284 €
Dosiahnuté výsledky:
Vnútrodruhová variabilita v Mg/Ca u vrchnojurských brachiopódov z hlbokého
epikontinentálneho šelfu je mimoriadne nízka a priemerné hodnoty zostávajú rovnaké počas
niekoľkých amonitových zón, čo naznačuje teplotnú stabilitu ich prostredia. Rynchonelidné druhy
majú konzistentne nižšie hodnoty z hlbšieho šelfu nemeckej jury (medián Mg/Ca = 2-3 mmol/mol)
ako rynchonelidné druhy z onkoidálnych a koralových fácií plytšieho šelfu vo švajčiarskej a
francúzskej jure (medián Mg/Ca = 5-7 mmol/mol). Tento rozdiel je aj potvrdený analýzami
izotopov kyslíka ktoré ukazujú konzistentne vyššie hodnoty v oblasti plytšieho šelfu, a naznačujú
približnú hranicu medzi hlbším šelfom (hubkové fácie pod bázou búrkového vlnenia) a plytším
šelfom (onkoidálne fácie) na 20°C.
Kidwell S.M. and Tomašových A. 2013. Implications of Death Assemblages for Ecology and
Conservation Biology. Annual Reviews of Ecology, Evolution, and Systematics 44: 539-563
Jablonski, D., Belanger, C.L., Berke, S.K., Huang, S., Krug, A.Z., Roy, K., Tomasovych, A.,
Valentine, J.W. 2013. Out of the tropics, but how? Fossils, bridge species, and thermal ranges
in the dynamics of the marine latitudinal diversity gradient. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America 110, 10487-10494
Berke, S.K., D. Jablonski, A. Z. Krug, K. Roy, A. Tomašových. 2013. Beyond Bergmann's Rule:
size-latitude relationships in marine Bivalvia worldwide. Global Ecology and Biogeography
22: 173-183
62
Správa o činnosti organizácie SAV
16.) Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o
stavbe a dynamike karpatského orogénu (Interpretation of the geophysical field anomalous
sources with the aim to improve the knowledge on the structure and dynamics of the
Carpathian orogen)
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Vajda
Jozef Vozár
1.1.2012 / 31.12.2014
1/0095/12
nie
0
VEGA: 1144 €
Dosiahnuté výsledky:
Práca (a1) prináša pôvodné výsledky 2D integrovaného geofyzikálneho modelovania litosféry
kombinujúceho interpretáciu povrchového toku, geoidu, tiažových anomálií a topografie v strednej
Európe. Tento prístup k interpretácii je schopný vymedziť komplikované štrúktúry v litosfére lepšie
ako interpretácia každého jedného geofyzikálneho poľa samostatne. Interpretácia bola vykonaná na
štyroch transektoch tiahnucích sa cez strednú Európu od Západoeurópskej platformy až po Egejské
more a od Jadranského mora až po Východoeurópsku platformu. Maximálna hrúbka litosféry sa
pohybuje v rozmedzí od 150 km v oblasti Západných Karpát až do 300 km v oblasti Vrancea. V
platforme je to medzi 120–150 km a v systéme Panónskej panvy je to okolo 70 km. Po prvýkrát
geofyzikálna interpretácia potvrdzuje geologické predpoklady, že Moezíjska platforma je presunutá
zo severu Južnými Karpatami a z juhu Balkanidmi, čo spôsobuje jej konkávny ohyb. Najhrubšia
kôra okrem orogénných pohorí bola zistená v Moezíjskej platforme (45 km), zatiaľ čo najtenšia v
oblasti Panónskej panvy (26–27 km).
Spravili sme tektonicko-geologickú štúdiu súvrstvia Malužiná (a2) v severnej časti Malých
Karpát. Táto štúdia ukazuje na pieskovcoch, že boli odvodené z výzdvihu podložia a z
recyklovaného orogénu v tektonickom kontexte aktívneho kontinentálneho okraja. Pieskovce
súvrstvia Malužiná boli uložené v prostredí riftujúceho kontinentálneho okraja a svoj pôvod mali v
kolíznom orogéne na hrubej kontinentálnej kôre zloženej z hornín starších vrásových pásiem.
VĎAČNÝ Marek – Anna VOZÁROVÁ – Jozef VOZÁR, 2013. Geochemistry of the Permian
sandstones from the Malužiná Formation in the Malé Karpaty Mts (Hronic Unit, Western
Carpathians, Slovakia): implications for source-area weathering, provenance and tectonic
setting Geologica Carpathica, 64(1): 23—38, doi: 10.2478/geoca-2013-0002, (SCI/CC,
Elsevier), (1.143 IF2012), (podiel 1/2)
63
Správa o činnosti organizácie SAV
Programy:
APVV
17.) (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie
kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach ((Ultra)high pressure
metamorphism and phase transformations during subduction and exhumation of continental
lithosphere in collisional orogenic zones)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Marian Janák
1.7.2012 / 31.12.2015
APVV-0080-11
áno
Geologický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
APVV: 50485 €
Dosiahnuté výsledky:
Prvé zistenie diamantu v ultravysokotlakových horninách kôrového pôvodu v oblasti Troms?,
škandinávske kaledonidy, severné Nórsko:
Prvý nález mikrodiamantov v príkrove Troms? (Janák et al., Journal of Metamorphic Geology
2013). Mikrodiamanty boli identifikované v horninách kôrového pôvodu (ruly) ako uzavreniny v
granáte. Na identifikáciu diamantu bola požitá Ramanova spektrometria v spolupráci s Univerzitou
Kjoto (Japonsko). Diamant vznikol pri ultravysokolatkových podmienkach metamorfózy v
dôsledku hlbokej subdukcie (viac ako 100 km) zemskej kôry, pravdepodobne okraja Baltického
kontinentu v období pred 450 mil. rokov.
Prvé zistenie ultravysokotlakovej metamorfózy v príkrove Seve, škandinávske kaledonidy,
centrálne Švédsko:
Ultravysokotlakovú metamorfózu v príkrove Seve sme dokumentovali v kyanitových
eklogitoch na základe geotermobarometrických výpočtov a termodynamického modelovania (Janák
et al., Gondwana Research, 2013). Tieto horniny vystupujú spolu s granátickými peridotitmi a
pyroxenitmi v oblasti Jämtland v centrálnej časti Švédska, kde ultravysokotlakové podmienky
metamorfózy neboli doteraz známe. Rozsiahly komplex príkrovov Seve (približne 1000 km) patrí
do strednej alochtónnej jednotky škandinávskych kaledoníd. Ultravysokotlaková metamorfóza sa
odohrala v dôsledku subdukcie kontinentálneho okraja Baltiky (Gee et al., Lithosphere, 2013),
približne pred 450 mil.rokov.
Publikácie v medzinárodných časopisoch:
Janák, M., Krogh Ravna, E.J. Kullerud, K., Yoshida, K., Milovský, M. and Hirajima, T. 2013.
Discovery of diamond in the Troms? Nappe, Scandinavian Caledonides (N.Norway). Journal of
Metamorphic Geology. 31, 691-703,DOI: 10.1111/jmg.12040
Janák, M., Van Roermund, H., Majka, J., Gee,D., 2013. UHP metamorphism recorded by kyanitebearing eclogites from the Seve Nappe Complex of northern Jämtland, Swedich Caledonides.
Gondwana Research. Gondwana Research, 23, 865-879.
Gee, D.G., Janák,M. Majka,J., Robinson,P., Van Roermund, H.. Subduction along and within the
Baltoscandian margin during the closing of the Iapetus Ocean and Baltica-Laurentia collision.
Lithosphere, 5, 169-178.
64
Správa o činnosti organizácie SAV
18.) Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a
možnosti jej remediácie. (Contamination of mining country by toxic elements at selected Cudeposits and possibilities of its remediation)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Stanislav Jeleň
1.5.2011 / 31.10.2014
0663-10
nie
Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
4 - Slovensko: 4
APVV: 12980 €
Dosiahnuté výsledky:
Výsledky mineralogického, pedologického, hydrologického, hydrogeologického a
geochemického výskumu umožnia vytvorenie objektívneho obrazu priestorovej distribúcie ťažkých
kovov, o dynamike a smere ich migrácie. Následne sa porovnajú výsledky z Ľubietovej, Španej
Doliny a Starých Hôr. Výsledkom vedeckého výskumu bude návrh optimálneho a vyváženého
riešenia remediácie krajiny: technogénnych sedimentov haldových polí, pôdy, vody a rastlinstva v
regióne kontaminovanom banskou činnosťou. Odporúčania budú vypracované s prihliadnutím na
typické črty baníckej krajiny tak, aby zohľadňoali environmentálne, banícko-historické i
ekonomické aspekty. Súčasťou prác na projekte bude aj školenie 4 doktorandov.
19.) Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní (Perlite genesis and
inovative approaches to its exploitation and processing)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jaroslav Lexa
1.10.2013 / 30.9.2017
APVV-0339-12
nie
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
0
APVV: 642 €
Dosiahnuté výsledky:
Jedná sa o projekt aplikovaného výskumu, ktorého realizátorom bude firma LB Minerals, a.s.
Hlavným cieľom projektu je zefektívniť ťažbu a využitie perlitu na Slovensku. Poznatky o genéze a
kvalitatívnych parametrov perlitu vyústia do inovatívneho postupu rýchleho určenia kvality a
kvalitatívnych modelov ložísk perlitu. Cieľom bude aj určiť využiteľnosť odpadu pri úprave perlitu.
Riešenie projektu bolo zahájené v októbri 2013, rešeršom relevantných vedeckých prác, odberom
vzoriek na ložisku Lehôtka pod Brehmi a pracovným seminárom riešiteľského kolektívu spojeným
s návštevou skúmaných ložísk.
65
Správa o činnosti organizácie SAV
20.) Ložiskové modely porfýrových systémov so zlatom v stredoslovenských neovulkanitoch a
environmentálne aspekty ich ťažby (Au-porphyry systems deposit models in the Central
Slovakia Neogene Volcanic Field and environmental aspects of their exploitation)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jaroslav Lexa
1.5.2011 / 31.10.2014
0537-10
nie
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
1 - Slovensko: 1
APVV: 16651 €
Dosiahnuté výsledky:
Jedná sa o projekt aplikovaného výskumu, ktorého realizátorom bude firma EMED Slovakia,
s.r.o. GlÚ SAV spolupracuje na prvom z cieľov projektu „komplexná charakteristika nového typu
porfýrovej mineralizácie a vytvorenie modelov Au-porfýrových mineralizácií, platných pre
špecifické prostredia stratovulkánu Javorie a Štiavnického stratovulkánu“. Hlavnou náplňou práce v
roku 2013 bola dokumentácia vrtných jadier, odber vzoriek, ich príprava pre laboratórne
spracovanie a vyhotovenie výbrusov, realizácia mikroskopických analýz, analýz výbrusov a
minerálov s využitím mikrosondy a RTG analýz minerálov premien. Zvláštnu pozornosť sme
venovali štúdiu fluidných inklúzií a minerálnej termobarometrii s cieľom pochopenia genézy
ložiska. Unikátne výsledky umožnili prispieť k objasneniu podstaty vývoja Au-porfýrových
systémov – kombinácia priaznivého magmatického vývoja s plytko uloženým magmatickohydrotermálnym systémom, ktorý sa vyvíja pri teplotách 750 – 350 °C. Nízky tlak vedie k
extrémnej frakcionácii fluíd na paru a koncentrované soľanky až soľné taveniny. Čiastkové
výsledky sme prezentovali na domácich a zahraničných konferenciách a zadali sme do tlače dve
zásadné publikácie.
Koděra, P., Lexa, J., Fallick, A.E., Wälle, M., Biroň, A., in press: Hydrothermal fluids in epithermal
and porphyry Au deposits in the Central Slovakia Volcanic Field. In: Garofalo, P. (ed.), GoldTransporting Hydrothermal Fluids in the Earth's Crust. Geological Society Special
publications,
Koděra, P., Heinrich, C.A., Wälle, M.,, Lexa, J., submitted: Magmatic salt melt and vapor: Extreme
fluids forming porphyry gold deposits in shallow subvolcanic settings. Geology
Koděra P., Heinrich Ch. A., Wälle M., Lexa J., 2013: Salt melt and vapor inclusions – evolution of
fluids in near-surface porphyry gold deposits. Abstract Book of the “XXII ECROFI
conference”, Antalya-Turkey, 153-154. ISBN 978-605-64055-0-1
Koděra, P., Lexa, J., Konečný, P. (2013): Application of CL-imaging and mineral geothermometry
on the porphyry gold deposit Biely Vrch, Slovakia: In: Jonsson et al. (ed.) Mineral deposit
research for a high-tech world – Proceedings of 12th Biennial SGA Meeting, 12-15 August
2013, Uppsala, Sweden, 817-820. ISBN 978-91-7403-207-9
Žitňan, J., Koděra, P., Biroň, A., Lexa, J., Fallick, A.E. (2013): Au-porphyry mineralisation at
Kráľova – Western Carpathians, Slovakia. In: Jonsson et al. (ed.) Mineral deposit research for a
high-tech world – Proceedings of 12th Biennial SGA Meeting, 12-15 August 2013, Uppsala,
Sweden, 914-917. ISBN 978-91-7403-207-9
Uher, P., Koděra, P., Lexa, J. (2013): Unikátny chlórom bohatý biotit z alterovaných vulkanických
hornín Au-porfýrového ložiska Detva – Biely vrch: Variácie chemického zloženia a genetické
aspekty. In: Slaninka, I., Jurkovič, Ľ., Ďurža, O. (eds.), Geochémia 2013 – zborník vedeckých
príspevkov z konferencie. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava, 170-172.
Koděra, P., Lexa, J., Heinrich, C.A., Wälle, M.,, 2013: Genéza Au-porfýrových mineralizácií –
66
Správa o činnosti organizácie SAV
extrémne fluidá v plytkých subvulkanických intrúziách. In: Slaninka, I., Jurkovič, Ľ., Ďurža, O.
(eds.), Geochémia 2013 – zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Štátny geologický
ústav D. Štúra, Bratislava, 81-84.
Kozák, J., Chovan, M., Koděra, P., Lexa, J., Bakos, F., 2013: Zlato z obohatených zón na Auporfýrovom ložisku Biely vrch. In: Slaninka, I., Jurkovič, Ľ., Ďurža, O. (eds.), Geochémia 2013
– zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava,
97-100.
Lexa, J., Koděra, P., Konečný, P., Kollárová, V., Holický, I., 2013: Prínos minerálnej
termobarometrie k poznaniu genézy Au-porfýrového ložiska Biely vrch. In: Slaninka, I.,
Jurkovič, Ľ., Ďurža, O. (eds.), Geochémia 2013 – zborník vedeckých príspevkov z konferencie.
Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava, 114-117.
Žitňan, J., Koděra, P., Lexa, J., 2013: Au porfýrová mineralizácia na lokalitách Kráľová a Slatinské
lazy v stratovulkáne Javorie. In: Slaninka, I., Jurkovič, Ľ., Ďurža, O. (eds.), Geochémia 2013 –
zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava,
184-187.
21.) Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a
exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, východný okraj Álp) (Metaultramafics, indicator of mechanisms of crust-mantle interaction, recyclation and exhumation
in an orogenic wedge (W. Carpathians and eastern Alpine margin)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Pavol Siman
1.5.2011 / 31.10.2014
0091-10
nie
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
2 - Slovensko: 2
APVV: 12903 €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2013 sme naplno rozbehli aj riešenie 4. etapy projektu „Izotopové datovanie a
rekonštrukcia modelu kôrovo-plášťovej interakcie“, plánovanú na január 2013 – október 2014. Táto
sa podarila takmer dokončiť ešte v roku 2013. Iba malá časť ostala na rok 2014, čím sa vytvorila aj
vítaná časová rezerva na rozšírenie cieľov a výsledkov 2., resp. aj 3. etapy.
V roku 2013 sme pripravili a datovali metódou 40Ar-39Ar vo Švédsku, na Univerzite Lund ako
aj v Japonsku, Univerzita Okajama, vzorky veporického kryštalinika – ortorúl t.j. hosťujúcich
hornín amfibolizovaných eklogitov a metabazitov. Cieľom bolo určiť a definovať vzťahy medzi
varískym HP a HT metamorfizmom a alpínskym HP overprintom (Siman, P. et al, 2013, Siman, P.,
Hyodo, H., 2013).
Rovnako v roku 2013 sme dokončili datovanie východných Álp metódou 40Ar-39Ar vo
Švédsku na Univerzite Lund. Výsledky sa pripravujú do tlače. Koncom roka 2013 sa zadali na
laboratórnu prípravu aj nové vzorky z meliatika na datovanie svetlej sľudy touto metódou, ktoré sa
budú datovať vo Švédsku, na Univerzite Lund v roku 2014.
SIMAN, Pavol - HYODO, H. - MADARÁS, Ján. The South Veporic migmatites/orthogneiss
evolution: new Ar/Ar data-evidence of new biotite forming? In Geological evolution of the
Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations : International
conference organized on the occasion of the 60th anniversary of the foundation of the
67
Správa o činnosti organizácie SAV
Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. - Bratislava: Geological Institute, Slovak
Academy of Sciences, 2013, p. 29-30. ISBN 978-80-971442-5-8.Typ: AFHA
SIMAN Pavol – HYODO Hironobu. The complicated story of a host rocks of the eclogites /
metabasites, the Western Carpathians, Slovak republic. In: X. International Eclogite
Conference, Special Abstract Volume, University di Torino, p. 111, typ AFG
22.) Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských
paleospoločenstiev s bezstavovcami (Assessing taphonomic and geochemical approaches in
evaluating spatial and temporal turnover of marine invertebrate paleocommunities)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Adam Tomašových
1.5.2011 / 31.10.2014
0644-10
áno
Geologický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
APVV: 36930 €
Dosiahnuté výsledky:
Jedným z hlavných výsledkov za rok 2013 je makroevolučný rozdiel v batymetrickom
gradiente v stabilite spoločenstiev s mäkkýšmi medzi krátkymi a dlhými časovými mierkami, na
základe analýzy mimoriadne kvalitnej databázy s Eocénnymi a Pliocénnymi mäkkýšmi. Na
druhovej úrovni, stabilita spoločenstiev zostáva rovnaká od intertidálnych prostredí po prostredia
hlbšieho šelfu v rámci eocénu aj pliocénu. Na úrovni rodov a čeladí medzi eocénom a pliocénom
sme ale zistili že stabilita spoločenstiev stúpa s hĺbkou: na hlbšom šelfe zostávajú početnosti čeladí
veľmi stabilné od eocénu po pliocén. Tento rozdiel medzi stabilitou na kratších a dlhších časových
mierkach je možné vysvetliť odlišnou strmosťou klimatických gradientov v plytkých a hlbokých
prostrediach (táto strmosť gradientov priamo ovplyvňuje velkosť geografických rozsahov
jednotlivých druhov a fylogenetických línií v daných hĺbkach). V plytkých prostrediach, organizmy
musia byť adaptované na výrazné sezónne fluktuácie v teplote, a tak majú často širšie fyziologické
tolerancie než organizmy v hlbších prostrediach. Druhy z hlbších prostredí môžu byť viac
špecializované ale majú možnosť veľkého rozšírenia keďže klimatické gradienty nie su také strmé
ako v plytších prostrediach. Rozdiel nastáva na väčších časových mierkach, keďže adaptácia na
klimatické fluktuácie v plytkých prostrediach prestáva fungovať ak sú výkyvy v kvalite prostredia
spojené so silnými a náhlymi teplotnou zmenami ktorých frekvencia je ale veľmi nízka. Táto práca
je v súčasnosti v recenzentskom konaní v časopise Proceedings of the Royal Society London B.
Kidwell S.M. and Tomašových A. 2013. Implications of Death Assemblages for Ecology and
Conservation Biology. Annual Reviews of Ecology, Evolution, and Systematics 44: 539-563
Jablonski, D., Belanger, C.L., Berke, S.K., Huang, S., Krug, A.Z., Roy, K., Tomasovych, A.,
Valentine, J.W. 2013. Out of the tropics, but how? Fossils, bridge species, and thermal ranges
in the dynamics of the marine latitudinal diversity gradient. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America 110, 10487-10494
Berke, S.K., D. Jablonski, A. Z. Krug, K. Roy, A. Tomašových. 2013. Beyond Bergmann's Rule:
size-latitude relationships in marine Bivalvia worldwide. Global Ecology and Biogeography
22: 173-183
68
Správa o činnosti organizácie SAV
23.) Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými (Evolutionary patterns
as indicated by panarthropods)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Vršanský
1.10.2013 / 30.9.2017
APVV-0436-12
áno
Geologický ústav SAV
0
APVV: 11268 €
Dosiahnuté výsledky:
V rovine alfa taxonómie boli opísané nové druhy organizmov z Mexika, U.S.A, Libanonu a
Sýrie. V spolupráci s medzinárodným laserovým centrom bola prevedená FLIM analýza
svetielkujúcich orgánov švábov z Ekvádoru. Najvýznamnejším výsledkom je synchrotronová štúdia
druhohorného libanonského jantáru, ktorá preukázala prítomnosť dreva v trávených zvyškoch švába
pochádzajúcich pravdepodobne zo zvyškov dinosaurov. Drevo v črevách hmyzu trávili
mikroorganizmy, čo poukazuje na fakt, že spoločenský spôsob života v štátoch (u termitov) mohol
vzniknúť ako následok čistiacich funkcií po fekáliách dinosaurov. O štúdiu prejavili záujem
najvýznamnejšie svetové médiá vrátane Science.
Peter Vršanský & Dušan Chorvát. 2013. Luminescent system of Lucihormetica luckae supported
by fluorescence lifetime imaging. Naturwissenschaften 100 (11): DOI 10.1007/s00114-013-1100-z
Vršanský P., Van de Kamp T., Azar D., Prokin A, Vidlička L, Vagovič P. 2013. Cockroaches
probably cleaned up after dinosaurs. PLOS ONE 0080560.
Vršanský P., Oružinský R., Barna P., Vidlička Ľ, Labandeira C. 2013. Native Ectobius (Blattaria:
Ectobiidae) From the Early Eocene Green River Formation of Colorado and its Reintroduction to
North America 49 Million Years Later. Ann. Am. Entomol. Soc. 106 (6): Art: AN-13-042
P. Vršanský; E. Makhoul. 2013. Mieroblattina pacis gen. et sp. n. – Upper Cretaceous cockroach
(Blattida: Mesoblattinidae) from Nammoura limestone of Lebanon. In: (Dany Azar; Michael Engel;
Edmund Jarzembowski; L. Krogmann; Jorge Santiago-Blay eds). Insect Evolution in an
Amberiferous and Stone Alphabet , pp 165-172, Chapter DOI:10.1163/9789004210714_012, EISBN: 9789004210714, Brill.
Vršanský P. 2013.Samotář v evoluční mlze. Příroda 10:45-47.
Vršanský
P.
2013.
Žiakov
základných
škôl
vzali
do
superškoly
SME
(http://tech.sme.sk/c/6970603/ziakov-zakladnych-skol-vzali-do-superskoly.html) Vydané 15. 10.
2013 o 11:23
Vršanský P. 2013. Najbohatší vedec. SME 243:19 (Ako som sa stal najbohatším vedcom
http://tech.sme.sk/c/6974015/ako-som-sa-stal-najbohatsim-vedcom.html 30,000 prezretí)
Matúš Hyžný1,*, Francisco J. Vega2, Marco A. Couti?o3. 2013. Ghost shrimps (Decapoda:
Axiidea: Callianassidae) of the Maastrichtian (Late Cretaceous) Ocozocoautla Formation, Chiapas
(Mexico). Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 65, 2, 2013, p. 255-264.
Skúpa M. 2013. Ufúľaný hrdina. Plus7dní 26: 57-58.
2013. Ranná šou s Adelou a Saifom. Fun rádio.
S. Istá. 2013. Cesta do praveku. PLUS7Dní 43: 52-58 (hlavný článok).
69
Správa o činnosti organizácie SAV
Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
24.) Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum geodynamických procesov a
globálnych zmien v histórii Zeme
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Adrián Biroň
23.10.2012 / 30.4.2014
ITMS 26210120013
áno
Geologický ústav SAV
0
ASFEU: 10 229 €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2013 prebehli práce súvisiace s verejnými obstaraniami na:
1. Označenie projektu (logo EÚ, názov príslušného programu, veľkoplošná tabuľa, trvalá
vysvetľujúca tabuľa-pamätná doska ) – publicita a informovanosť.
2. Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektu.
3. Prístrojová technika pre geovedný výskum (výber generálneho dodávateľa prístrojovej
techniky).
Víťazom VO č. 3 sa stala firma Pragolab. Dodávanie prístrojovej techniky začne v januári roku
2014.
25.) Vybudovanie Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach (Centers of
education of Slovak Academy of Sciences in Banská Bystrica and Smolenice)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Radovan Kyška-Pipík
1.6.2010 / 31.8.2013
ITMS 26250120034
áno
Geologický ústav SAV
2 - Slovensko: 2
ASFEU: 715 534 €
Dosiahnuté výsledky:
Ukončenie verejného obstarávania a podpísanie zmluvy so zhotoviteľom stavby Centra
vzdelávania SAV v Banskej Bystrici. Výstavba objektu Centra vzdelávania v Banskej Bystrici od
10.05.2013. Vybudovanie základov a tehlovo betónového skeletu budovy, elektrických a
kanalizačných prípojok a započatie prác na vnútornom vybavení objektu.
Začatie verejného obstarávania na informačno-komunikačné technológie, ktorými bude
vybavené Centrum vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Centrum vzdelávania SAV v
Smoleniciach.
70
Správa o činnosti organizácie SAV
Programy: Centrá excelentnosti SAV
26.) Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme (Centre of excelence for
integrated research of the Earth's geosphere)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Soták
1.9.2010 / 30.8.2014
ITMS 26220120064
áno
Geologický ústav SAV
3 - Slovensko: 3
ASFEU: 328 660
Dosiahnuté výsledky:
Podľa harmonogramu projektu malo byť jeho riešenie v r. 2013 ukončené.
Projekt v tomto roku aj naplnil ciele a merateľné ukazovatele výsledkov v počte publikovaných
prác, vyvolaných projektov medzinárodnej vedeckej integrácie a skvalitňovania IKT, publicity, a i.
Kvalitný stav v riešení projektu a realizácii verejného obstarávania na projekte potvrdil aj vládny
audit dňa 21. 10. 2013. Preto zo strany ASFEU nebolo problémom schválenie predlženia projektu
na obdobie do 28. 2. 2015, v ktorom by sa dokompletizovalo prístrojové vybavenie obstarávanej
infraštruktúry (hlavne špecifické zostavy prístrojov), skvalitnili publikačné výstupy vedeckých
aktivít, dočerpali personálne kapacity riešiteľov a manažérov projektu a zabezpečila sa
udržateľnosť výsledkov projektu. Konkrétnymi výsledkami projektu v roku 2013 bol objav
diamantov v subdukčných komplexoch Škandinávskych Kaledoníd, preukázanie prívalových
sedimentov s charakterom hyperpyknálnych prúdov v paleogénnych panvách Západných Karpát,
štúdium klimatických podmienok severotetýdnej oblasti v období vrchného triasu, výskum a
realizácia vrtov pre výskumné ciele aktivity 3.1, limnologický výskum Popradského plesa, a i.
JANÁK, M., KROCH RAVNA, J.E., KULLERUD, K., YOSHIDA, K., MILOVSKÝ, R. &
HIRAJIMA, T., 2013: Discovery of diamond in the Tromso Nappe, Scandinavian Caledonides
(N. Norway). J. metamorphic Geol., 31, 691-703.
STAREK, D., SOTÁK, J., JABLONSKÝ, J. & MARSCHALKO, R., 2013: Large-volume gravity
flow deposits in the Central Carpathian Paleogene Basin (Orava region, Slovakia): evidence for
hyperpycnal river discharge in deep-sea fans. Geologica Carpathica, 64, 4, 305-326.
LINTNEROVÁ, O., MICHALÍK, J., UHLÍK, P., SOTÁK, J. & WEISSOVÁ, Z., 2013: Latest
Triassic climate humidification and kaolinite formation (Western Carpathians, Tatric Unit of
the Tatra Mts.). Geological Quarterly, 57, 4.
71
Správa o činnosti organizácie SAV
Programy: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
27.) Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov,
termitov a modliviek (Evolutionary patterns and global environmental changes as indicated
by cockroaches, mantids and termites)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Peter Vršanský
1.1.2006 / 31.1.2013
áno
Geologický ústav SAV
20 - Rakúsko: 1, Česko: 2, Nemecko: 2, Španielsko: 1, Francúzsko:
2, Veľká Británia: 2, Čína: 1, Libanon: 1, Mexiko: 2, Rusko: 4, USA:
2
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Opísali sme nové druhy vyhynutých živočíchov zo sedimentov Ruska, Mexika, U.S.A,
Libanonu a Sýrie. V spolupráci s MLC sme zanalyzovali svetelné lampáše nedávno žijúceho druhu
Lucihormetica luckae. Objav tohoto nášho druhu z Ekvádoru vyhlásil medzinárodný inštitút pre
výskum organizmov (IISE) za jeden z 10 najvýznamnejších biologických objavov roka 2013 (za
2012). Objavili sme drevo v Libanonskom jantári pochádzajúce zo zvyškov dinosaurov a druhotne
zo švába, ktorý sa nimi živil. Drevo v črevách hmyzu trávili mikroorganizmy, čo poukazuje na fakt,
že spoločenský spôsob života v štátoch (u termitov) mohol vzniknúť ako následok čistiacich funkcií
po fekáliách dinosaurov. O štúdiu prejavili záujem najvýznamnejšie svetové médiá vrátane Science.
U nás výsledky prebrali 3x v HS RTVS a mohokrát hlavné denníky (SME) aj týždenníky (PLUS 7).
Vršanský, P., VIDLIČKA Ľ, BARNA P., BUGDAEVA E & MARKEVICH V (2013). Paleocene
origin of the cockroach families Blaberidae and Corydiidae: Evidence from Amur River region
of Russia. Zootaxa 3635 (2): 117–126. (CC IF 2011: 0.9)
Peter Vršanský & Dušan Chorvát. 2013. Luminescent system of Lucihormetica luckae supported
by fluorescence lifetime imaging. Naturwissenschaften 100 (11): DOI 10.1007/s00114-0131100-z
Vršanský P., Van de Kamp T., Azar D., Prokin A, Vidlička L, Vagovič P. 2013. Cockroaches
probably cleaned up after dinosaurs. PLOS ONE 0080560.
Vršanský P., Oružinský R., Barna P., Vidlička Ľ, Labandeira C. 2013. Native Ectobius (Blattaria:
Ectobiidae) From the Early Eocene Green River Formation of Colorado and its Reintroduction
to North America 49 Million Years Later. Ann. Am. Entomol. Soc. 106 (6): Art: AN-13-042
P. Vršanský; E. Makhoul. 2013. Mieroblattina pacis gen. et sp. n. – Upper Cretaceous cockroach
(Blattida: Mesoblattinidae) from Nammoura limestone of Lebanon. In: (Dany Azar; Michael
Engel; Edmund Jarzembowski; L. Krogmann; Jorge Santiago-Blay eds). Insect Evolution in an
Amberiferous and Stone Alphabet , pp 165-172, Chapter DOI:10.1163/9789004210714_012,
E-ISBN: 9789004210714, Brill.
72
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie (zoradená podľa kategórií)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
ABC03
ABC04
ABC05
ABC06
ABC07
HERMESTON, S. - NEMČOK, Michal. Thick-skin orogen-foreland interactions and
their controlling factors, Northern Andes of Colombia. In Thick-Skin-Dominated
Orogens: From Initial Inversion to Full Accretion. 1. vyd. - London : The Geological
Society, 2013, p. 443-471. ISBN 978-1-86239-358-5.
NEMČOK, Michal - MORA, A. - COSGROVE, J. W. Thick-skin-dominated
orogens; from initial inversion to full accretion: an introduction. In Thick-SkinDominated Orogens: From Initial Inversion to Full Accretion. 1. vyd. - London : The
Geological Society, 2013, p. 1-17. ISBN 978-1-86239-358-5.
NEMČOK, Michal - GLONTI, B. - YUKLER, A. - MARTON, B. Development
history of the foreland plate trapped between two converging orogens; Kura Valley,
Georgia, case study. In Thick-Skin-Dominated Orogens: From Initial Inversion to
Full Accretion. 1. vyd. - London : The Geological Society, 2013, p. 159-188. ISBN
978-1-86239-358-5.
NEMČOK, Michal - HENK, A. - ALLEN, R. - SIKORA, P. J. - STUART, C.
Continental break-up along strike-slip fault zones; observations from the Equatorial
Atlantic. In Conjugate Divergent Margins. 1. vyd. - London : The Geological
Society, 2013, p. 373-401. ISBN 978-1-86239-349-3.
NEMČOK, Michal - STUART, C. J. - WELKER, C. - CHOUDHURI, M. SHARMA, S. P. - MISRA, A. A. - SINHA, N. - VENKATRAMAN, S. East Indian
margin evolution and crustal architecture: integration of deep reflection seismic
interpretation and gravity modelling. In Conjugate Divergent Margins. 1. vyd. London : The Geological Society, 2013, p. 477-496. ISBN 978-1-86239-349-3.
NEMČOK, Michal - STUART, C. - ROSENDAHL, B. R. - WELKER, C. - SMITH,
S. - SHEYA, C. - SINHA, S. T. - CHOUDHURI, M. - ALLEN, R. - REEVES, C. SHARMA, S. P. - VENKATRAMAN, S. - SINHA, N. Continental break-up
mechanism; lessons from intermediate- and fast-extension settings. N. Sinha. In
Conjugate Divergent Margins. 1. vyd. - London : The Geological Society, 2013, p.
537-556. ISBN 978-1-86239-349-3.
VRŠANSKÝ, Peter - MAKHOUL, E. Mieroblattina pacis gen. et sp. n. - Upper
Cretaceous cockroach (Blattida: Mesoblattinidae) from Nammoura limestone of
Lebanon. In Insect Evolution in an Amberiferous and Stone Alphabet. 1. vyd. - Brill,
2013, p. 165-172. ISBN 978-900421-0-707.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
ANDRÁŠ, Peter - DIRNER, Vojtech - HORŇÁKOVÁ, Andrea. Determination of
238U, 232Th and 40K activity in rocks from the Malé Karpaty Mts. used in the civil
engineering (Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences,
2011, vol. 6, n. 2, p. 5-14. (1.579 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 18424090.
ANDRÁŠ, Peter - DIRNER, Vojtech - KHARBISH, S. - KRNÁČ, Jozef.
Characteristics of heavy metal distribution at spoil dump-fields of Cu-deposit
Ľubietová (Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences,
2013, vol. 8, no. 3, p. 87-96. (1.495 - IF2012). ISSN 1842-4090.
BAROŇ, I. - KERNSTOCKOVÁ, M. - FARIDI, M. - BUBÍK, Miroslav MILOVSKÝ, Rastislav - MELICHAR, Rostislav - SABOURI, J. - BABủREK, J.
73
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA04
ADCA05
ADCA06
ADCA07
ADCA08
ADCA09
ADCA10
ADCA11
ADCA12
ADCA13
Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic
setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran. In Tectonophysics, 2013, vol.
605, p. 70-87. (2.684 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0040-1951.
BERKE, S. K. - JABLONSKI, David - KRUG, Andrew Z. - ROY, K. TOMAŠOVÝCH, Adam. Beyond Bergmann´s Rule: size-latitude relationships in
marine Bivalvia worldwide. In Global Ecology and Biogeography, 2013, vol. 22, p.
173-183. (7.223 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1466-822X.
BOROJEVIĆ ŠOŠTARIĆ, Sibila - PALINKAŠ, Ladislav - NEUBAUER, Franz HURAI, Vratislav - CVETKOVIĆ, Vladica - ROLLER-LUTZ, Zvjezdana MANDIĆ, Magda - GENSER, Johann. Silver-base metal epithermal vein and
listwanite hosted deposit Crnac, Rogozna Mts., Kosovo, part II: A link between
magmatic rocks and epithermal mineralization. In Ore Geology Reviews, 2013, vol.
50, p. 98-117. (2.417 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0169-1368.
BROSKA, Igor - PETRÍK, Igor - SHLEVIN, Yaron Be´eri - MAJKA, Jarosław BEZÁK, Vladimír. Devonian/Mississippian I-type granitoids in the Western
Carpathians: A subduction-related hybrid magmatism. In Lithos, 2013, vol. 162-163,
no. 1, p. 27-36. (3.779 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0024-4937.
ČERŇANSKÝ, Andrej - HUTCHINSON, Mark N. A new large fossil species of
Tiliqua (Squamata; Scincidae) from the Pliocene of the Wellington Caves (New
South Wales, Australia). In Alcheringa, 2013, vol. 37, no. 1, p. 131-136. (1.171 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0311-5518.
ČERŇANSKÝ, Andrej - AUGÉ, Marc Louis. New species of the genus
Plesiolacerta (Squamata: Lacertidae) from the Upper Oligocene (MP28) of southern
Germany and a revision of the type species Plesiolacerta Lydekkeri. In
Palaeontology, 2013, vol.56, part 1, p. 79-94. (1.652 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0031-0239.
GEE, David G. - JANÁK, Marian - MAJKA, Jarosław - ROBINSON, P. - VAN
ROERMUND, H. L. M. Subduction along and within the Baltoscandian margin
during closing of the Iapetus Ocean and Baltica-Laurentia collision. In Lithosphere,
2013, vol. 5, p. 169-178. (2.169 - IF2012). (2013 - Current Contents, Current
Contents). ISSN 1941-8264.
HILLEBRANDT, A. - KRYSTYN, L. - KÜRSCHNER, W. M. - BONIS, N. R. RUHL, M. - RICHOZ, S. - SCHOBBEN, M. A. N. - URLICHS, M. - BOWN, P.R. KMENT, K. - MCROBERTS, C. A. - SIMMS, M. - TOMAŠOVÝCH, Adam. The
Global Stratotype Sections and Point (GSSP) for the base of the Jurassic System at
Kuhjoch (Karwendel Mountains, Northern Calcareous Alps, Tyrol, Austria). In
Episodes, 2013, vol. 36, p. 162-198. (0.950 - IF2012). (2013 - Current Contents).
ISSN 0705-3797.
HURAI, Vratislav - DANIŠÍK, Martin - HURAIOVÁ, Monika - PAQUETTE, JeanLouis - ÁDÁM, Antal. Combined U/Pb and (U-Th)/He geochronometry of basalt
maars in Western Carpathians: Implications for age of intraplate volcanism and
origin of zircon metasomatism. In Contributions to Mineralogy and Petrology, 2013,
vol. 166, no. 4, p. 1235-1251. (3.476 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
0010-7999.
HURAI, Vratislav - HURAIOVÁ, Monika - MILOVSKÝ, Rastislav LUPTÁKOVÁ, Jarmila - KONEČNÝ, Patrik. High-pressure aragonite phenocrysts
in carbonatite and carbonated syenite xenoliths within an alkali basalt. In American
Mineralogist, 2013, vol. 98, no. 5-6, p. 1074-1077. (2.204 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0003-004X.
JABLONSKI, David - BELANGER, C. L. - BERKE, S. K. - HUANG, S. - KRUG,
Andrew Z. - ROY, K. - TOMAŠOVÝCH, Adam - VALENTINE, J. W. Out of the
tropics, but how? Fossils, bridge species, and thermal ranges in the dynamics of the
74
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA14
ADCA15
ADCA16
ADCA17
ADCA18
ADCA19
ADCA20
ADCA21
ADCA22
ADCA23
ADCA24
marine latitudinal diversity gradient. In Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America, 2013, vol. 110, p. 10487-10494. (9.737 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0027-8424.
JANÁK, Marian - VAN ROERMUND, H. L. M. - MAJKA, Jarosław - GEE, David
G. UHP metamorphism recorded by kyanite-bearing eclogites from the Seve Nappe
Complex of northern Jämtland, Swedich Caledonides. In Gondwana Research, 2013,
vol. 23, p. 865-879. (7.396 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1342-937X.
JANÁK, Marian - KROGH RAVNA, E. J. - KULLERUD, K. - YOSHIDA, Kenji MILOVSKÝ, Rastislav - HIRAJIMA, T. Discovery of diamond in the Tromsø
Nappe, Scandinavian Caledonides (N. Norway). In Journal of Metamorphic
Geology, 2013, vol. 31, p. 691-703. (3.400 - IF2012). (2013 - Current Contents).
ISSN 0263-4929.
KIDWELL, Susan M. - TOMAŠOVÝCH, Adam. Implications of Death
Assemblages for Ecology and Conservation Biology. In Annual Review of Ecology
Evolution and Systematics, 2013, vol. 44, p. 539-563. (10.375 - IF2012). ISSN
1543-592X.
KOLENČÍK, Marek - URÍK, Martin - BUJDOŠ, Marek - GARDOŠOVÁ, Katarína LITTERA, Pavol - PUŠKELOVÁ, Ľubica - GREGOR, Miloš - MATÚŠ, Peter.
Lúhovanie hliníka, železa, cínu, kobaltu a zlata z elektronických odpadov pôsobením
organických kyselín a mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger. In Chemické
listy, 2013, roč. 107, č. 2, s. 182-185. (0.453 - IF2012). (2013 - Current Contents).
ISSN 0009-2770.
LINTNEROVÁ, Otília - MICHALÍK, Jozef - UHLÍK, Peter - SOTÁK, Ján WEISSOVÁ, Zuzana. Latest Triassic climate humidification and kaolinite formation
(Western Carpathians, Tatric Unit of the Tatra Mts.). In Geological Quarterly, 2013,
vol. 57, no. 4, p. 701-728. (0.761 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 16417291.
MELČÁKOVÁ, I. - PLACHÁ, D. - NOVÁKOVÁ, Jarmila - RUTOVIČ, T. ANDRÁŠ, Peter. Study of biosorption of Zn(II) ions from aqueous solutions by
activated mixed biomass of knotweed Reynoutria japonica. In Carpathian Journal of
Earth and Environmental Sciences, 2013, vol. 8, no. 2, p. 233-242. (1.495 - IF2012).
ISSN 1842-4090.
NAGYOVÁ, Iveta - MELICHOVÁ, Zuzana - KOMADELOVÁ, T. - BOHÁČ, Peter
- ANDRÁŠ, Peter. Environmental assessment of impacts by old copper mining
activities - a case study at Špania Dolina Starohorské Mts., Slovakia. In Carpathian
Journal of Earth and Environmental Sciences, 2013, vol. 8, no. 4, p. 101-108. (1.495
- IF2012). ISSN 1842-4090.
TURISOVÁ, Ingrid - ŠTRBA, T. - ASCHENBRENNER, Š. - ANDRÁŠ, Peter.
Arabidopsis arenosa (L.) Law. On Metalliferous and Non-metalliferous Sites in
Central Slovakia. In Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology,
2013, vol. 91, no. 4, p. 469-474. (1.105 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
0007-4861.
VRŠANSKÝ, Peter - VIDLIČKA, Ľubomír - BARNA, Peter - BUGDAEVA,
Eugenia - MARKEVICH, Valentina. Paleocene origin of the cockroach families
Blaberidae and Corydiidae: Evidence from Amur River region of Russia. In
ZOOTAXA, 2013, vol. 3635, no. 2, p. 117-126. (0.974 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 1175-5334.
VRŠANSKÝ, Peter - CHORVÁT, Dušan. Luminescent system of Lucihormetica
luckae supported by fluorescence lifetime imaging. In Naturwissenschaften, 2013,
vol. 100, no. 11, p. 1099-1101. (2.144 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
0028-1042.
VRŠANSKÝ, Peter - VAN DE KAMP, Thomas - AZAR, Dany - PROKIN,
75
Správa o činnosti organizácie SAV
Alexander - VIDLIČKA, Ľubomír - VAGOVIČ, Patrik. Cockroaches Probably
Cleaned Up after Dinosaurs. In PLoS ONE, 2013, vol. 8., iss. 12, e80560. (3.730 IF2012). (2013 - MEDLINE). ISSN 1932-6203.
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
ADDA03
ADDA04
ADDA05
ADDA06
BUKOVSKÁ, Zita - JEŘÁBEK, Petr - LEXA, Ondrej - KONOPÁSEK, Jiří JANÁK, Marian - KOŠLER, Jan. Kinematically unrelated C-S fabrics: an example
of extensional shear band cleavage from the Veporic Unit (Western Carpathians). In
Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 2, p. 103-116. (1.143 - IF2012). (2013 Current Contents). ISSN 1335-0552.
CHERNYSHEV, Igor V. - KONEČNÝ, Vlastimil - LEXA, Jaroslav KOVALENKER, Vladimir A. - JELEŇ, Stanislav - LEBEDEV, Vladimir A. GOLTSMAN, Yurij V. K-Ar and Rb-Sr geochronology and evolution of the
Štiavnica Stratovolcano (Central Slovakia). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64,
no. 4, p. 327-351. (1.143 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
MICHALÍK, Jozef - LINTNEROVÁ, Otília - WÓJCIK-TABOL, Patrycja GAŹDZICKI, Andrzej - GRABOWSKI, Jacek - GOLEJ, Marián - ŠIMO, Vladimír ZAHRADNIKOVÁ, Barbara. Paleoenvironments during the Rhaetian transgression
and the colonization history of marine biota in the Fatric Unit (Western Carpathians).
In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 1, p. 39-62. (1.143 - IF2012). (2013 Current Contents). ISSN 1335-0552.
ŠIMO, Vladimír - TOMAŠOVÝCH, Adam. Trace-fossil assemblages with a new
ichnogenus in "spotted" (Fleckenmergel-Fleckenkalk) deposits: a signature of
oxygen-limited benthic communities. In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 5,
p. 355-374. (1.143 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
STAREK, Dušan - SOTÁK, Ján - JABLONSKÝ, Jozef - MARSCHALKO, Róbert.
Large-volume gravity flow deposits in the Central Carpathian Paleogene Basin
(Orava region, Slovakia): evidence for hyperpycnal river discharge in deep-sea fans.
In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 4, p. 305-326. (1.143 - IF2012). (2013 Current Contents). ISSN 1335-0552.
VĎAČNÝ, Marek - VOZÁROVÁ, Anna - VOZÁR, Jozef. Geochemistry of the
Permian sandstones from the Malužiná Formation in the Malé Karpaty Mts (Hronic
Unit, Western Carpathians, Slovakia): implications for source-area weathering,
provenance and tectonic setting. In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 1, p. 2338. (1.143 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ANDRÁŠ, Peter - TURISOVÁ, Ingrid - LACKOVÁ, E. - KHARBISH, S. KRNÁČ, Jozef - ČMIELOVÁ, L. Environmental Risk Due to Heavy Metal
Contamination Caused by Old Copper Mining Activity at Ľubietová Deposit,
Slovakia. In Energy and Environment Research, 2013, vol. 3, no. 2, p. 1-16. ISSN
1927-0569.
ČÍK, Štefan - PETRÍK, Igor. Asociácia biotit-granát-sillimanit v granitoch S-typu: PT podmienky kryštalizácie granitov Malej Magury bratislavského masívu a
Považského Inovca (Slovenská republika). In Bulletin mineralogicko-petrologického
oddělení Národního muzea v Praze, 2012, roč. 20, č. 2, s. 197-207. ISSN 1211-0329.
GARDELKOVÁ-VRTELOVÁ, Anna - GOLEJ, Marián. The necklace from the
Strážnice site in the Hodonín district (Czech Republic). A contribution on the subject
of Spondylus jewellery in the Neolithic. In Documenta Preahistorica, 2013, vol. XL,
p. 265-277. ISSN 1408-967-X.
76
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB04
ADEB05
ADEB07
ADEB08
MADARÁS, Ján - ZLINSKÁ, Adriena. Sandberg - Pajštún Geopark (SAPAG) - a
gateway into the Malé Karpaty Mountains geological history : 17th Conference on
Upper Tertiary, Brno, 29. 11. 2013. In Geologické výzkumy na Moravě a ve
Slezsku, 2013, s. 54-55. ISSN 1212-6209.
MIKUŠ, Tomáš - CHOVAN, Martin - PONOMARENKO, O. - BONDARENKO,
Sergey - GRINCHENKO, O. Hydrothermal Nickel Mineralization from the Black
Shales in Čierna Lehota (Western Carpathians, Slovakia). In Mineralogičnij žurnal,
2013, tom 35, no. 3, p. 27-32. ISSN 0204-3548.
RUŽIČKA, Peter - MICHÁLEK, Martin - MILOVSKÁ, Stanislava. Metamorfný
vývoj dolomitického mramoru z gréckeho ostrova Thassos. In Bulletin
mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, č.
1, s. 15-28. ISSN 1211-0329.
RUŽIČKA, Peter - HAIN, Miroslav - BAČÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava JUHÁSZ, P. 3D distribúcia titanitových inklúzií v granáte z lokality ModraHarmónia (Malé Karpaty, Slovensko). In Bulletin mineralogicko-petrologického
oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, č. 2, s. 131-142. ISSN 1211-0329.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
FEKETE, Kamil - VOJTKO, Rastislav. Neotectonic activity of the Pravno fault in
the area of the Žiar Mts. In Acta Geologica Slovaca, 2013, vol. 5, no. 2, p. 117-127.
ISSN 1338-0044.
JÁNOŠÍK, Michal - UHLÍK, Peter - ČAPLOVIČOVÁ, Mária - MADEJOVÁ, Jana PUŠKELOVÁ, Ľubica. Minerálna a geochemická charakterizácia premeny typu
pokročilej argilitizácie na Au-porfýrovom ložisku Biely vrch, Slovensko - vrty DVE10 a DVE-51. In Acta Geologica Slovaca, 2013, roč. 5, č. 1, s. 17-33. ISSN 13380044.
KRIŽÁNI, Ivan - ANDRÁŠ, Peter - DIRNER, Vojtech - KHARBISH, S. Odkaliská
ako potenciálny zdroj druhotných surovín. In Životné prostredie : revue pre teóriu a
starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1967, 2012, roč. 46, č. 5, s. 246-249. ISSN 0044-4863.
OZDÍNOVÁ, Silvia. Paleoecological evaluation of calcareous nannofossils from the
Eocene and Oligocene sediments of the Subtatric Group of the Western Carpathians.
In Mineralia Slovaca, 2013, vol. 45, no. 1, p. 1-10. ISSN 0369-2086.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
AEC02
AEC03
AEC04
ANDRÁŠ, Peter - DIRNER, Vojtech - KRIŽÁNI, Ivan. Možnosti sanácie banských
záťaží. In ANDRÁŠ, Peter et al. Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. 1. vyd.
- Ostrava : Mendelej, 2013, p. 45-59. ISBN 978-80-86832-75-3.
ANDRÁŠ, Peter - DIRNER, Vojtech - KRNÁČ, Jozef - LACKOVÁ, E. ČMIELOVÁ, L. Riziko tvorby acidity v oblasti opusteného Cu-ložiska Ľubietová Podlipa, Slovensko. In ANDRÁŠ, Peter et al. Staré báňské zátěže opuštěných Culožisek. 1. vyd. - Ostrava : Mendelej, 2013, p. 221-235. ISBN 978-80-86832-75-3.
ANDRÁŠ, Peter - JELEŇ, Stanislav - VOLEKOVÁ, Bronislava. Proces cementácie
drenážnych vôd z haldového poľa Podlipa. In ANDRÁŠ, Peter et al. Staré báňské
zátěže opuštěných Cu-ložisek. 1. vyd. - Ostrava : Mendelej, 2013, p. 236-247. ISBN
978-80-86832-75-3.
ANDRÁŠ, Peter - LADOMERSKÝ, Juraj - DIRNER, Vojtech - SAMEŠOVÁ,
Dagmar - DADOVÁ, D. - TURISOVÁ, Ingrid - KRNÁČ, Jozef. Toxicita Cu, As a
Sb v oblasti Cu ložísk Ľubietová a Špania Dolina. In ANDRÁŠ, Peter et al. Staré
77
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC05
AEC06
AEC07
AEC08
AEC09
AEC10
báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. 1. vyd. - Ostrava : Mendelej, 2013, p. 248267. ISBN 978-80-86832-75-3.
ANDRÁŠ, Peter - JELEŇ, Stanislav - FERENC, Štefan. Geologicko-ložisková
charakteristika Cu-ložísk Špania Dolina, Staré Hory, Ľubietová a Poniky. In
ANDRÁŠ, Peter et al. Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. 1. vyd. - Ostrava :
Mendelej, 2013, p. 123-141. ISBN 978-80-86832-75-3.
ANDRÁŠ, Peter - KRIŽÁNI, Ivan. Možnosť využitia prírodných sorbentov ťažkých
kovov na lokalite Ľubietová (Slovensko). In ANDRÁŠ, Peter et al. Staré báňské
zátěže opuštěných Cu-ložisek. 1. vyd. - Ostrava : Mendelej, 2013, p. 268-281. ISBN
978-80-86832-75-3.
KLIMKO, T. - LACKOVÁ, E. - MARCIOCHA, D. - ANDRÁŠ, Peter. Tvorba
kyslých banských vôd (AMD) v prostredí ložísk sulfidických rúd. In ANDRÁŠ,
Peter et al. Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. 1. vyd. - Ostrava : Mendelej,
2013, p. 60-74. ISBN 978-80-86832-75-3.
LACKOVÁ, E. - STALMACHOVÁ, B. - KLIMKO, T. - ANDRÁŠ, Peter. Možnosti
hodnocení reálného potenciálu krajiny ovlivněné těžbou nerostných surovin. In
ANDRÁŠ, Peter et al. Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. 1. vyd. - Ostrava :
Mendelej, 2013, p. 88-108. ISBN 978-80-86832-75-3.
LADOMERSKÝ, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - HRONCOVÁ, Emília - NOSÁĽ, E. Slag
from the utilizing of mud of aluminia production. In International Conference on
Environmental Science and technology, Cappadocia, Ürgüp, Nevşehir, 18. - 21. Juny
2013, p. 375-376.
MILOVSKÁ, Stanislava - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - JELEŇ,
Stanislav. Mineralógia ložiska Ľubietová - Podlipa (nové údaje). In ANDRÁŠ, Peter
et al. Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. 1. vyd. - Ostrava : Mendelej, 2013,
p. 165-187. ISBN 978-80-86832-75-3.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
AED03
AED04
AED05
BRČEKOVÁ, Jana - JÁNOŠÍK, M. - KODĚRA, Peter - UHLÍK, Peter - BIROŇ,
Adrián. Priebežné výsledky 3D vizualizácie zón zrudnenia v korelácii s kremenným
žilníkom a výskytom alteračných zón. In Geochémia 2013 : Zborník vedeckých
príspevkov z konferencie. Editor Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013, s. 16-19. ISBN 978-8089343-91-1.
BROSKA, Igor - UHER, Pavel - PETRÍK, Igor - JANÁK, Marian. Typomorfizmus
akcesorických minerálov. In Geochémia 2013 : Zborník vedeckých príspevkov z
konferencie. Editor Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013, s. 20. ISBN 978-80-89343-91-1.
BUCCHERI, G. - ANDRÁŠ, Peter - DUBIEL, J. - DADOVÁ, Jana - POVAŽAN,
Radoslav. Stanovenie toxicity As a Sb v oblasti haldových polí opustených Culožísk v okolí Banskej Bystrice. In Geochémia 2013 : Zborník vedeckých príspevkov
z konferencie. Editor Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013, s. 21-22. ISBN 978-80-89343-91-1.
ČÍK, Štefan. Asociácia biotit-granát v granitoch S-typu P-T podmienky kryštalizácie
granitoidov z oblasti Duchonky (Považský Inovec) a Železnej studienky (Malé
Karpaty). In Mineralogická a petrologická konferencia MinPet 2013. Zost. Martin
Ondrejka. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2013,
s. 10-13. ISBN 978-80-223-3395-5.
HURAIOVÁ, Monika - KONEČNÝ, Patrik - MILOVSKÝ, Rastislav LUPTÁKOVÁ, Jarmila. Genéza vysokotlakových aragonitových fenokryštálov v
78
Správa o činnosti organizácie SAV
AED06
AED07
AED08
AED09
AED10
AED11
AED12
AED13
AED14
AED15
karbonatitových xenolitoch z diatrémy Hajnáčka. In Mineralogická a petrologická
konferencia MinPet 2013. Zost. Martin Ondrejka. - Bratislava : Vydavateľstvo
Univerzity Komenského v Bratislave, 2013, s. 28. ISBN 978-80-223-3395-5.
KHARBISH, S. - ANDRÁŠ, Peter. Characterization of green copper arsenate
minerals in Ľubietová-Špania dolina mine wastes (Slovakia) using the Raman
technique. In Mineralogická a petrologická konferencia MinPet 2013. Zost. Martin
Ondrejka. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2013,
s. 37. ISBN 978-80-223-3395-5.
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - BIROŇ, Adrián - GREGOR, Miloš - UHLÍK,
Peter - KRAUS, Ivan - FALLICK, Anthony E. Genetický model vývoja
kremnického hydrotermálneho systému. In Mineralogická a petrologická
konferencia MinPet 2013. Zost. Martin Ondrejka. - Bratislava : Vydavateľstvo
Univerzity Komenského v Bratislave, 2013, s. 38. ISBN 978-80-223-3395-5.
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - HEINRICH, Christoph A. - WÄLLE, Markus.
Genéza Au-porfýrových mineralizácií - extrémne fluidá v plytkých subvulkanických
intrúziách. In Geochémia 2013 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie.
Editor Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava : Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra, 2013, s. 81-84. ISBN 978-80-89343-91-1.
KONEČNÝ, Vlastimil - ČERNYŠEV, Igor V. - LEXA, Jaroslav - KOVALENKER,
Vladimir A. - JELEŇ, Stanislav - LEBEDEV, Vladimir A. - GOLTSMAN, Yurij V.
K/Ar a Rb/Sr geochronológia a evolúcia štiavnického stratovulkánu. In
Mineralogická a petrologická konferencia MinPet 2013. Zost. Martin Ondrejka. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2013, s. 41-42.
ISBN 978-80-223-3395-5.
KOZÁK, Jaroslav - CHOVAN, Martin - KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav BAKOS, František. Zlato z obohatených zón na Au-porfýrovom ložisku Biely vrch.
In Geochémia 2013 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Igor
Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava : Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, 2013, s. 97-100. ISBN 978-80-89343-91-1.
KUBAČ, Alexander - CHOVAN, Martin - KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav ŽITŇAN, Peter. Minerálne asociácie epitermálnej Au mineralizácie v bani Rozália
(Hodruša-Hámre). In Geochémia 2013 : Zborník vedeckých príspevkov z
konferencie. Editor Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013, s. 101-104. ISBN 978-80-89343-91-1.
LÁNCZOS, Tomáš - SEMAN, Milan - JELEŇ, Stanislav - ORVOŠOVÁ, Monika.
Geochémia, mineralógia a mikrobiológia mäkkého sintra v Sokolskej jaskyni
(Jánska dolina). In Geochémia 2013 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie.
Editor Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava : Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra, 2013, s. 111-113. ISBN 978-80-89343-91-1.
LEXA, Jaroslav - KODĚRA, Peter - KONEČNÝ, Patrik - KOLLÁROVÁ, Viera HOLICKÝ, Ivan. Prínos minerálnej termobarometrie k poznaniu genézy Auporfýrového ložiska Biely vrch. In Geochémia 2013 : Zborník vedeckých príspevkov
z konferencie. Editor Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013, s. 114-117. ISBN 978-80-89343-91-1.
ONDREJKA, Martin - BROSKA, Igor - UHER, Pavel - KOHÚT, Milan SCHMIEDT, Ivan - KONEČNÝ, Patrik - PUKANČÍK, Libor. Obsahy síry a arzénu
v mineráloch skupiny monazitu v granitoidoch Západných Karpát: odraz oxidačnoredukčných vlastností magmy. In Mineralogická a petrologická konferencia MinPet
2013. Zost. Martin Ondrejka. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v
Bratislave, 2013, s. 51-52. ISBN 978-80-223-3395-5.
ORVOŠOVÁ, Monika - MILOVSKÁ, Stanislava - BIROŇ, Adrián - MILOVSKÝ,
Rastislav. Nové výsledky štúdia metastabilných hydratovaných karbonátov v
79
Správa o činnosti organizácie SAV
AED16
AED17
AED18
AED19
AED20
AED21
AED22
AED23
jaskyniach na Slovensku. In Mineralogická a petrologická konferencia MinPet 2013.
Zost. Martin Ondrejka. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v
Bratislave, 2013, s. 53-54. ISBN 978-80-223-3395-5.
SPIŠIAK, Ján - SIMAN, Pavol - FERENC, Štefan. Granitové porfýry ľubietovského
kryštalinika. In Mineralogická a petrologická konferencia MinPet 2013. Zost. Martin
Ondrejka. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2013,
s. 65-68. ISBN 978-80-223-3395-5.
STRAKA, Adam. Amfiboly z alkalických bazaltov Cerovej vrchoviny - klasifikácia
a pôvod. In Geochémia 2013 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor
Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava : Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra, 2013, s. 154-155. ISBN 978-80-89343-91-1.
SÝKOROVÁ, Martina - PIPÍK, Radovan - LÁNCZOS, Tomáš - STAREK, Dušan ŠURKA, Juraj. Priestorové variácie fyzikálno-chemických parametrov v
travertínových prameňoch a jazier Slovenska. In Geochémia 2013 : Zborník
vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič,
Ondrej Ďurža. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013, s. 160161. ISBN 978-80-89343-91-1.
UHER, Pavel - KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav. Unikátny chlórom bohatý biotit z
alterovaných vulkanických hornín Au-porfýrového ložiska Detva - Biely vrch:
variácie chemického zloženia a genetické aspekty. In Geochémia 2013 : Zborník
vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič,
Ondrej Ďurža. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013, s. 170172. ISBN 978-80-89343-91-1.
UHLÍK, Peter - DURMEKOVÁ, Tatiana - JÁNOŠÍK, Michal - PUŠKELOVÁ,
Ľubica. Zhodnotenie potenciálu sekundárnych surovín na Au-porfýrovom ložisku
Biely vrch. In Geochémia 2013 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie.
Editor Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava : Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra, 2013, s. 173-176. ISBN 978-80-89343-91-1.
VĎAČNÝ, Marek - VOZÁROVÁ, Anna - KONEČNÝ, Patrik - VOZÁR, Jozef.
Monazitové veky zdrojovej oblasti permských sedimentov malužinského súvrstvia v
Malých Karpatoch. In Mineralogická a petrologická konferencia MinPet 2013. Zost.
Martin Ondrejka. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave,
2013, s. 72. ISBN 978-80-223-3395-5.
VOZÁROVÁ, Anna - KONEČNÝ, Patrik - VOZÁR, Jozef - ŠARINOVÁ, Katarína.
Alpine overprinting of the Southern Gemericum basement: evidence from
microprobe monazite geochronology (Western Carpathians, Slovakia). In
Mineralogická a petrologická konferencia MinPet 2013. Zost. Martin Ondrejka. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2013, s. 73-76.
ISBN 978-80-223-3395-5.
ŽITŇAN, Juraj - KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav. Au porfýrová mineralizácia na
lokalitách Kráľová a Slatinské lazy v stratovulkáne Javorie. In Geochémia 2013 :
Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Igor Slaninka, Ľubomír
Jurkovič, Ondrej Ďurža. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013,
s. 184-187. ISBN 978-80-89343-91-1.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
BONDARENKO, Sergey - ZAJAC, O. V. - GRINČENKO, O. V. - FLORE, B. A. MIKUŠ, Tomáš. Rudnomineralogični osoblivosti rusko-poľanskich granitiv. In
Granitoidy: uslovija formirovanija i rudonosnosť, Kijev, Ukrajina, 27 maja - 1 ijunja
2013 : Naučnaja konferencija. Editor A. N. Ponomarenko, M. V. Gejčenko, P. A.
Zagorodnjuk. - Kyjev : Institut geochimiji, mineralogiji i rudoobrazovanija im. N. P.
80
Správa o činnosti organizácie SAV
AFC02
AFC03
Semenenko, 2013, p. 24-25.
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - KONEČNÝ, Patrik. Application of CL-imaging
and mineral geothermometry on the porphyry gold deposit Biely vrch, Slovakia. In
Mineral deposit research for a high-tech world : Proceedings of the 12th Biennial
SGA Meeting, 12-15 August 2013, Uppsala, Sweden. Volume 2. Editor Erik
Jonsson. - Geological Survey of Sweden, 2013, p. 817-820. ISBN 978-91-7403-2079.
ŽITŇAN, Juraj - KODĚRA, Peter - BIROŇ, Adrián - LEXA, Jaroslav - FALLICK,
Anthony E. Au-porphyry mineralisation at Kráľova - Western Carpathians, Slovakia.
In Mineral deposit research for a high-tech world : Proceedings of the 12th Biennial
SGA Meeting, 12-15 August 2013, Uppsala, Sweden. Volume 2. Editor Erik
Jonsson. - Geological Survey of Sweden, 2013, p. 914-917. ISBN 978-91-7403-2079.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
AFG02
AFG03
AFG04
AFG05
AFG06
AFG07
BROSKA, Igor - PETRÍK, Igor - BEZÁK, Vladimír. Genesis and tectonic history of
the I-type granitic rocks from the Western Carpathians. Vladimír Bezák. In
Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften : Crustal evolution
and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of
the Czech and German geological societies held in Plzeň (Pilsen), September 16-19,
2013., 2013, heft 82, p. 28. ISSN 1860-1782.
HOLCOVÁ, Katarína - NEHYBA, Slavomír - DOLÁKOVÁ, Nela - HLADILOVÁ,
Šárka - BRZOBOHATÝ, Rostislav - HRABOVSKÝ, Juraj - SEKO, Michal KOPECKÁ, J. - ZÁGORŠEK, Kamil - DEMENY, A. Cyclical changes of shallowwater vs. deeper-water ecosystems in the Badenian of the Carpathian Foredeep. In
The 5th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern
Europe, 16-20 May, Varna, Bulgaria : Abstracts Volume. - PONY Advertising,
2013, p. 22. ISBN 978-954-9467-37-6.
KHARBISH, S. - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - MILOVSKÁ, Stanislava - ANDRÁŠ,
Peter. Identification of secondary Cu-phosphates at the libethenite type locality,
Ľubietová, Slovakia. In CORALS-2013 : Conference on Raman and Luminescence
Spectroscopy in the Earth Sciences, July 3-6, 2013 Vienna, Austria. - Wien :
Universität Wien : Naturhistorisches Museum Wien, 2013, p. 55.
KHARBISH, S. - MILOVSKÁ, Stanislava - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - ANDRÁŠ,
Peter. Raman spectra of the olivenite, clinoclase and cornubite minerals from Špania
Dolina Cu (Ag) mineralization, Slovakia. In CORALS-2013 : Conference on Raman
and Luminescence Spectroscopy in the Earth Sciences, July 3-6, 2013 Vienna,
Austria. - Wien : Universität Wien : Naturhistorisches Museum Wien, 2013, p. 57.
KODĚRA, Peter - HEINRICH, Christoph A. - WÄLLE, M. - LEXA, Jaroslav. Salt
melt and vapor inclusions - evolution of fluids in near-surface porphyry gold
deposits. In Abstract Book of the "XXII ECROFI conference", Antalya - Turkey. 2013, p. 153-154. ISBN 978-605-64055-0-1.
PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - BARNA, Peter - SÝKOROVÁ, Martina SEKO, Michal. Paleoenvironmental analysis of the Late Miocene ostracod
assmeblages at locality Sopron (Hungary). In The 5th International Workshop on the
Neogene from the Central and South-Eastern Europe, 16-20 May, Varna, Bulgaria :
Abstracts Volume. - PONY Advertising, 2013, p. 46. ISBN 978-954-9467-37-6.
PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - SEKO, Michal - SÝKOROVÁ, Martina.
Ostracods of the Late Miocene long lived Lake Pannon. In Il Naturalista Siciliano :
17th International Symposium on Ostracoda, Roma, Italy, July 23rd-26th, 2013,
2013, vol. 37, no. 1, p. 291-294. ISSN 0394-0063.
81
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG08
AFG09
AFG10
AFG11
AFG12
AFG13
AFG14
PIPÍK, Radovan - SÝKOROVÁ, Martina - STAREK, Dušan - SEKO, Michal.
Ostracods of the travertine springs and lakes in Slovakia - preliminray results. In Il
Naturalista Siciliano : 17th International Symposium on Ostracoda, Roma, Italy, July
23rd-26th, 2013, 2013, vol. 37, no. 1, p. 295-296. ISSN 0394-0063.
OZDÍNOVÁ, Silvia - SOTÁK, Ján. Biostratigraphic resolution of the
Eocene/Oligocene boundary based on calcareous nannofossils and planktonic
foraminifera from the Western Carpathians. In The Micropalaeontological Society
Foraminifera and Nannofossil Groups, Spring Meeting 2013, Prague, Czech
Republic, 19th-22nd June, 2013. - Praha : Karlova Univerzita, 2013, p. 31-32.
SIMAN, Pavol - HYODO, Hironobu. The complicated story of a host rocks of the
eclogites/metabasites, the Western Carpathians, Slovak republic. In X. International
Eclogite Conference Lourmayeur, Aosta Valley, Italy, September, 2-10, 2013 :
Special Abstract Volume. - Torino : Universita di Torino, 2013, p. 111.
SOTÁK, Ján - OZDÍNOVÁ, Silvia. Foraminiferal and nannofossil events around the
Palaeocene/Eocene stage boundaries: a case study from the Western Carpathians. In
The Micropalaeontological Society Foraminifera and Nannofossil Groups, Spring
Meeting 2013, Prague, Czech Republic, 19th-22nd June, 2013. - Praha : Karlova
Univerzita, 2013, p. 35-36.
UHER, Pavel - BROSKA, Igor - VOJTKO, Peter - KOHÚT, Milan. Zirkón v
hercýnskych dioritických horninách Západných Karpát: korelácia vnútornej zonality
(CL) s mineralogickými a geochemickými údajmi. In Využití katodové luminiscence
a LA-ICP MS při studiu vnitřní stavby minerálủ : program a sborník abstraktủ Praha : Geologický ústav AV ČR, 2012, s. 26-28.
UHLÍK, Peter - BIROŇ, Adrián - JÁNOŠÍK, M. - MADEJOVÁ, Jana ČAPLOVIČOVÁ, M. Clay minerals characterization of alteration zones of the Biely
vrch Au-porphyry deposit, Slovakia - preliminary results. In 2nd International
Conference Clays, Clay minerals and layered materials, Russia, St. Petersburg, 11-15
September 2013. - St. Petersburg : IGEM RAN, 2013, p. 60.
ZACHAR, Tomas - MODARRESI, Diana - LABUDA, Jozef - MALCEK, Robert SIMAN, Pavol. Late Bronze Age gold from central Slovakia. First conclusions based
on chemical analysis. In 2nd Mining in European History Conference : Ancient
Mining Activities and its Impact on Environment and Human Societies. - Innsbruck :
Innsbruck University Press, 2012, p. 105. ISBN 978-3-902811-85-1.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
AFHA02
AFHA03
BEZÁK, Vladimír - BROSKA, Igor - PETRÍK, Igor. Transportation of the Western
Carpathian Hercynian crystalline complexes during Alpine orogeny. In Geological
evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional
correlations : International conference organized on the occasion of the 60th
anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p.
14-15. ISBN 978-80-971442-5-8.
BROSKA, Igor - PETRÍK, Igor - UHER, Pavel. Accessory minerals and granite
typology in the Western Carpathians. In Geological evolution of the Western
Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations : International
conference organized on the occasion of the 60th anniversary of the foundation of
the Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. - Bratislava : Geological
Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p. 15. ISBN 978-80-971442-5-8.
ČÍK, Štefan. Margarite and pumpellyite from metapelites of the Strážovské Vrchy
Mts.: indicators of prograde and retrograde metamorphism. In Geological evolution
of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations :
82
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHA04
AFHA05
AFHA06
AFHA07
AFHA08
AFHA09
AFHA10
International conference organized on the occasion of the 60th anniversary of the
foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. - Bratislava :
Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p. 16. ISBN 978-80971442-5-8.
FEKETE, Kamil. Characterization of lithology and biofacies in Lower Cretaceous
shallow marine carbonate sequence, Butkov Quarry in the Manín Unit (Western
Carpathians). In Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the
field of inter-regional correlations : International conference organized on the
occasion of the 60th anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak
Academy of Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences, 2013, p. 45-46. ISBN 978-80-971442-5-8.
GOLEJ, Marián - TOMAŠOVÝCH, Adam - SCHLÖGL, Ján. Evaluating changes in
shell structure and mineralogy of bivalves during the Late Triassic and Jurassic. In
Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of interregional correlations : International conference organized on the occasion of the 60th
anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p.
46. ISBN 978-80-971442-5-8.
IVAN, Peter - MÉRES, Štefan - JANÁK, Marian. Geochemical types of the posteclogite amphibolites in the northern part of the Veporic Superunit (Early Paleozoic,
Western Carpathians). In Geological evolution of the Western Carpathians: new
ideas in the field of inter-regional correlations : International conference organized
on the occasion of the 60th anniversary of the foundation of the Geological Institute,
Slovak Academy of Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences, 2013, p. 22-23. ISBN 978-80-971442-5-8.
JANÁK, Marian. Metamorphic evolution of crystalline basement of the Western
Carpathians - an overview. In Geological evolution of the Western Carpathians: new
ideas in the field of inter-regional correlations : International conference organized
on the occasion of the 60th anniversary of the foundation of the Geological Institute,
Slovak Academy of Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences, 2013, p. 10-11. ISBN 978-80-971442-5-8.
JELEŇ, Stanislav - PRŠEK, Jaroslav - KOVALENKER, Vladimir A. Bismuth
sulphosalts association from the Rozália mine, Hodruša-Hámre. In Geological
evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional
correlations : International conference organized on the occasion of the 60th
anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p.
83. ISBN 978-80-971442-5-8.
KOHÚT, Milan - UHER, Pavel - PUTIŠ, Marián - BROSKA, Igor - SIMAN, Pavol ONDREJKA, Martin - SERGEJEV, S. - LARIONOV, Alexander. How many I- &
S-type granite events occurred during the Meso-Variscan period in the Western
Carpathians? - An overview from recent data. In Geological evolution of the
Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations :
International conference organized on the occasion of the 60th anniversary of the
foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. - Bratislava :
Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p. 26-27. ISBN 978-80971442-5-8.
KOVÁČ, Michal - SOTÁK, Ján - FORDINÁL, Klement - HALÁSOVÁ, Eva HUDÁČKOVÁ, Natália - JONIAK, Peter - KOVÁČOVÁ, M. - MARKO, František
- MÁRTON, Emő - PIPÍK, Radovan - ŠARINOVÁ, Katarína - VOJTKO, Rastislav ŠUJAN, Martin - RYBÁR, S. Geodynamics and palaeogeography of the Western
Carpathian Neogene. In Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas
83
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHA11
AFHA12
AFHA13
AFHA14
AFHA15
AFHA16
AFHA17
in the field of inter-regional correlations : International conference organized on the
occasion of the 60th anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak
Academy of Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences, 2013, p. 35. ISBN 978-80-971442-5-8.
PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - SEKO, Michal - SÝKOROVÁ, Martina.
Origin, adaptation and migration of the Late Miocene Lake Pannon Ostracods. In
Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of interregional correlations : International conference organized on the occasion of the 60th
anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p.
69-70. ISBN 978-80-971442-5-8.
LEXA, Jaroslav - PÉCSKAY, Zoltán. K-Ar dating of the Jastrabá formation
rhyolites and related mineralization in the Central Slovakia Volcanic Field. In
Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of interregional correlations : International conference organized on the occasion of the 60th
anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p.
85-86. ISBN 978-80-971442-5-8.
LINTNEROVÁ, Otília - MICHALÍK, Jozef - SOTÁK, Ján - UHLÍK, Peter WEISSOVÁ, Zuzana. Triassic-Jurassic climate humidification and Rhaetian
kaolinite formation (Western Carpathians, Tatric Unit, Červený Úplaz section). In
Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of interregional correlations : International conference organized on the occasion of the 60th
anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p.
56. ISBN 978-80-971442-5-8.
MICHALÍK, Jozef - SOTÁK, Ján - LINTNEROVÁ, Otília. Paleogeography and
paleoclimate at the Triassic/Jurassic and Jurassic/Cretaceous boundaries. In
Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of interregional correlations : International conference organized on the occasion of the 60th
anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p.
36-37. ISBN 978-80-971442-5-8.
MICHALÍK, Jozef - LINTNEROVÁ, Otília - FEKETE, Kamil. Early Cretaceous
sedimentary evolution of the Manín pelagic basin (Central Western Carpathians,
Slovakia). In Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field
of inter-regional correlations : International conference organized on the occasion of
the 60th anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy
of Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013,
p. 65. ISBN 978-80-971442-5-8.
MICHALÍK, Jozef - LINTNEROVÁ, Otília - HALÁSOVÁ, Eva - REHÁKOVÁ,
Daniela. Complex stratigraphy of Jurassic Cretaceous boundary sections in
Slovakian Western Carpathians. In Geological evolution of the Western Carpathians:
new ideas in the field of inter-regional correlations : International conference
organized on the occasion of the 60th anniversary of the foundation of the
Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. - Bratislava : Geological
Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p. 65-66. ISBN 978-80-971442-5-8.
ONDREJKA, Martin - FÖRSTER, Hans-Jürgen - UHER, Pavel - SCHMIEDT, I.
Evolution of accessory minerals during sub-solidus alteration by oxidising As-rich
fluids: an example from Zinnwald granite (Erzgebirge, Germany). In Geological
evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional
correlations : International conference organized on the occasion of the 60th
84
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHA18
AFHA19
AFHA20
AFHA21
AFHA22
AFHA23
AFHA24
anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p.
27-28. ISBN 978-80-971442-5-8.
OSZCZYPKO-CLOWES, Marta - SOTÁK, Ján - OSZCZYPKO, Nestor - ŠURKA,
Juraj. Biostratigraphic revision of the Magura Unit in the Horná Orava region
(Slovakia): constraints for Oligomiocene formations. In Geological evolution of the
Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations :
International conference organized on the occasion of the 60th anniversary of the
foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. - Bratislava :
Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p. 66-67. ISBN 978-80971442-5-8.
OZDÍNOVÁ, Silvia - SOTÁK, Ján. Biostratigraphy of the Huty Formation of the
Central-Carpathian Paleogene Basin: nannofossil and foraminiferal data from the
Liptov Depression. In Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in
the field of inter-regional correlations : International conference organized on the
occasion of the 60th anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak
Academy of Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences, 2013, p. 67-68. ISBN 978-80-971442-5-8.
PETRÍK, Igor - BROSKA, Igor - UHER, Pavel. Granites in the Western Carpathians
from the Ordovician to the Permian, a petrological view. In Geological evolution of
the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations :
International conference organized on the occasion of the 60th anniversary of the
foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. - Bratislava :
Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p. 11-12. ISBN 978-80971442-5-8.
PUTIŠ, Marián - SIMAN, Pavol - VOZÁROVÁ, Anna - IVAN, Peter - KOHÚT,
Milan - ONDREJKA, Martin. Geochronology of pre-Alpine geodynamic events in
the basement units of the Central Western Carpathians: U-Pb SIMS (SHRIMP)
Neoproterozoic and Paleozoic age data on zircon. In Geological evolution of the
Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations :
International conference organized on the occasion of the 60th anniversary of the
foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. - Bratislava :
Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p. 12-13. ISBN 978-80971442-5-8.
SCHLÖGL, Ján - TOMAŠOVÝCH, Adam - IVANOVA, D. - LATHUILIERE,
Bernard - VILLIER, L. - GOLEJ, Marián. Coral biohermal limestones from pelagic
carbonate platforms, case of the Middle Jurassic from the Pieniny Klippen Basin,
Western Carpathians. In Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas
in the field of inter-regional correlations : International conference organized on the
occasion of the 60th anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak
Academy of Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences, 2013, p. 72-73. ISBN 978-80-971442-5-8.
SEGHEDI, I. - LEXA, Jaroslav. Neogene to Quaternary volcanics in the CarpathianPannonian region - their geodynamic setting and petrological aspects. In Geological
evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional
correlations : International conference organized on the occasion of the 60th
anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p.
82-83. ISBN 978-80-971442-5-8.
SIMAN, Pavol - HYODO, H. - MADARÁS, Ján. The South Veporic
migmatites/orthogneiss evolution: new Ar/Ar data-evidence of new biotite forming?
In Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-
85
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHA25
AFHA26
AFHA27
AFHA28
AFHA29
AFHA30
AFHA31
regional correlations : International conference organized on the occasion of the 60th
anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p.
29-30. ISBN 978-80-971442-5-8.
ŠIMO, Vladimír - OLŠAVSKÝ, Mário. Trace fossils as unique stratigraphic and
palaeoecological markers in uppermost siliciclastic parts of Lower Triassic
sequences (Western Carpathians). In Geological evolution of the Western
Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations : International
conference organized on the occasion of the 60th anniversary of the foundation of
the Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. - Bratislava : Geological
Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p. 75-76. ISBN 978-80-971442-5-8.
SOTÁK, Ján - KOVÁČ, Michal - BUČOVÁ, Jana - HÓK, Jozef - KRÁLIKOVÁ,
Silvia - PEŠKOVÁ, Ivana - PLAŠIENKA, Dušan - SLIVA, Ľubomír - STAREK,
Dušan. Geodynamics and paleogeography of the Western Carpathian Paleogene. In
Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of interregional correlations : International conference organized on the occasion of the 60th
anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p.
38-39. ISBN 978-80-971442-5-8.
SOTÁK, Ján - OZDÍNOVÁ, Silvia - ŠURKA, Juraj. A new Gosau-type basin in the
Horná Nitra region: lithology, stratigraphy and geotectonic setting. In Geological
evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional
correlations : International conference organized on the occasion of the 60th
anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p.
76-77. ISBN 978-80-971442-5-8.
STRAKA, Adam. First Oxygen Isotope Data from Amphibole Megacrysts in Alkali
Basalts (Cerová vrchovina Mts., Western Carpathians). In Geological evolution of
the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations :
International conference organized on the occasion of the 60th anniversary of the
foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. - Bratislava :
Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p. 88-89. ISBN 978-80971442-5-8.
SÝKOROVÁ, Martina - LÁNCZOS, Tomáš - PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan ŠURKA, Juraj - SEKO, Michal. Spatial distribution of ostracods in travertine springs
and lakes of Slovakia. In Geological evolution of the Western Carpathians: new
ideas in the field of inter-regional correlations : International conference organized
on the occasion of the 60th anniversary of the foundation of the Geological Institute,
Slovak Academy of Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences, 2013, p. 77-78. ISBN 978-80-971442-5-8.
TOMAŠOVÝCH, Adam - DOMINICI, S. - ZUSCHIN, Martin - MERLE, D.
Macroevolutionary emergence of bathymetric gradients in turnover of benthic
molluscan communities. In Geological evolution of the Western Carpathians: new
ideas in the field of inter-regional correlations : International conference organized
on the occasion of the 60th anniversary of the foundation of the Geological Institute,
Slovak Academy of Sciences. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences, 2013, p. 79. ISBN 978-80-971442-5-8.
VOJTKO, Peter - BROSKA, Igor - MILOVSKÝ, Rastislav. Pyrite typhomorphism
in the granitic rocks of the Western Carpathians. In Geological evolution of the
Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations :
International conference organized on the occasion of the 60th anniversary of the
foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. - Bratislava :
86
Správa o činnosti organizácie SAV
Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p. 32-33. ISBN 978-80971442-5-8.
AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFHB01
AFHB02
AFHB03
AFHB04
AFHB05
AFHB06
AFHB07
AFHB08
AFHB09
AFHB10
AFHB11
AFHB12
AFHB13
ČÍK, Štefan. Sillimanit v granitoidných horninách Západných Karpát. In Geovestník
: príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2012, roč. 44, č. 4, s. 7. Mineralia Slovaca, vol.
ISSN 0369-2086.
ČÍK, Štefan. Nová klasifikácia trioktaédrických a dioktaédrických sľúd z granitoidov
Západných Karpát: 3D distribúcia biotitu v ortorulách. In Geovestník : príloha
časopisu Mineralia Slovaca, 2010, roč. 42, č. 4, s. 490. Mineralia Slovaca, vol. (2010
- GeoRef). ISSN 0369-2086.
FEKETE, Kamil - VOJTKO, Rastislav. Neotektonická aktivita pravnianskeho zlomu
v oblasti pohoria Žiar (Západné Karpaty). In Geovestník : príloha časopisu Mineralia
Slovaca, 2012, roč. 44, č. 4, s. 15-16.
KUBIŠOVÁ, Lenka - TÚNYI, Igor - BUČOVÁ, Jana - MICHALÍK, Jozef RUTTKAY, Matej. Data processing in archeomagnetism. In 10th slovak geophysical
conference, august 19-21, 2013, Smolenice, Slovak republic : abstracts [elektronický
zdroj]. - Bratislava : Geophysical Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013, p.
36. ISBN 978-80-85754-27-8. Názov z vytlačeného dokumentu.
LEXA, Jaroslav - POŠTEKOVÁ, Katarína. Bolo extruzívne teleso Szabovej skaly
zdrojom perlitických brekcií ložiska Lehôtka pod Brehmi? In Geovestník : príloha
časopisu Mineralia Slovaca, 2012, roč. 44, č. 4, s. 14.
OZDÍNOVÁ, Silvia. Paleoekologické vyhodnotenie strednoeocénnych až
oligocénnych vápnitých nanofosílií. In Geovestník : príloha časopisu Mineralia
Slovaca, 2012, roč. 44, č. 4, s. 19.
PETRÍK, Igor - ČÍK, Štefan - BROSKA, Igor. Li-Micas of Western Carpathian
granites: substitutions, genesis and alterations. In Mineralogická a petrologická
konferencia MinPet 2013, s.56.
POŠTEKOVÁ, Katarína. Charakteristika ryolitového extruzívneho telesa Panská
Hora v Štiavnických vrchoch. In Geovestník : príloha časopisu Mineralia Slovaca,
2012, roč. 44, č. 4, s. 14-15.
ŠIMO, Vladimír - OLŠAVSKÝ, Mário. Provenienčné štúdium obliakového
materiálu mladšieho paleozoika hronika v Malých Karpatoch. In Geovestník :
príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2012, roč. 44, č. 4, s. 17.
ŠIMO, Vladimír - OLŠAVSKÝ, Mário. Spodnotriasové fosílne stopy szinského
súvrstvia pri Rakovnici a Drnave - stratigrafický a paleoekologický význam. In
Geovestník : príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2012, roč. 44, č. 4, s.17.
SOTÁK, Ján - ŠURKA, Juraj. Terestrické systémy vo vývoji paleoreliéfu Západných
Karpát. In Geografia a integrovaný výskum krajiny : vedecká konferencia pri
príležitosti nedožitého jubilea významného slovenského geografa prof. RNDr.
Michala Zaťka, CSc., 10. výročia založenia Katedry geografie na Pedagogickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, 10. - 12. 9. 2013. - Ružomberok :
Katolícka univerzita, 2013, s. 72. ISBN 978-80-561-0048-6.
SOTÁK, Ján. Pucovské zlepence. In Geografia a integrovaný výskum krajiny :
vedecká konferencia pri príležitosti nedožitého jubilea významného slovenského
geografa prof. RNDr. Michala Zaťka, CSc., 10. výročia založenia Katedry geografie
na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, 10. - 12. 9. 2013. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2013, s. 83-84. ISBN 978-80-561-0048-6.
SOTÁK, Ján. Oravské hradné bradlo. In Geografia a integrovaný výskum krajiny :
vedecká konferencia pri príležitosti nedožitého jubilea významného slovenského
geografa prof. RNDr. Michala Zaťka, CSc., 10. výročia založenia Katedry geografie
87
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHB14
AFHB15
AFHB16
na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, 10. - 12. 9. 2013. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2013, s. 85-86. ISBN 978-80-561-0048-6.
SOTÁK, Ján. Zuberecké súvrstvie - lokalita Habovka. In Geografia a integrovaný
výskum krajiny : vedecká konferencia pri príležitosti nedožitého jubilea významného
slovenského geografa prof. RNDr. Michala Zaťka, CSc., 10. výročia založenia
Katedry geografie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, 10.
- 12. 9. 2013. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2013, s. 86-87. ISBN 978-80561-0048-6.
STRAKA, Adam - WEISSOVÁ, Zuzana. Morfologická klasifikácia klastických
zirkónov z flyšových pieskovcov (Nosice). In Geovestník : príloha časopisu
Mineralia Slovaca, 2012, roč. 44, č. 4, s. 19.
UHER, Pavel - BROSKA, Igor - VOJTKO, Peter - KOHÚT, Milan. Zirkón v
hercýnskych dioritických horninách Západných Karpát: korelácia vnútornej zonality
s mineralogickými a geochemickými údajmi. In Geovestník : príloha časopisu
Mineralia Slovaca, 2012, roč. 44, č. 4, s. 6-7.
AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
AGI01
Výskyt plynu v Hornonitrianskej kotline (štúdia) : Záverečná správa. 1. vyd.
Bratislava : Geologický ústav SAV, 2013. 96 s.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
FAI02
FAI03
FAI04
Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. Peter Andráš, Vojtech Dirner, Ingrid
Turisová, Hana Vojtková. 1. vyd. Ostrava : Mendelej, 2013. 439 s. ISBN 978-8086832-75-3.
Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of interregional correlations : International conference organized on the occasion of the 60th
anniversary of the foundation of the Geological Institute, Slovak Academy of
Sciences : Abstract Book. Editor Igor Broska, Adam Tomašových. Bratislava :
Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013. 94 s. ISBN 978-80971442-5-8.
Geologica Carpathica. Scientific editor [2002- ]: Jozef Michalík. Bratislava : Veda,
1991-. Karentovaný impaktovaný. 6x ročne. Dostupné na internete:
<http://www.geologicacarpathica.sk/src/main.php>. ISSN 1335-0552.
Conjugate Divergent Margins. Editor W. U. Mohriak, A. Danforth, P. J. Post, D. E.
Brown, G. C. Tari, Michal Nemčok, S. T. Sinha. 1. vyd. London : The Geological
Society, 2013. 568 s. Special Publication, No. 369. ISBN 978-1-86239-349-3.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
GHG02
GHG03
GHG04
MADARÁS, Ján. Šesť decénií Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete:
<http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=servicesnews&source_no=20&news_no=5116>
<http://www.geol.sav.sk/ustav/vyrocie.php>.
VRŠANSKÝ, Peter. Žiakov základných škôl vzali do superškoly. Názov z. Požaduje
sa. Dostupné na internete: <http://tech.sme.sk/e/6970603/ziakov-zakladnych-skolvzali-do-superskoly.html>.
VRŠANSKÝ, Peter. Útočník sa maskuje ako kvety, aj na Slovensku. Názov z.
Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://tech.sme.sk/6768612/utocnik-sa-
88
Správa o činnosti organizácie SAV
maskuje-ako-kvety-aj-na-slovensku.html>.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
GII02
GII03
GII04
GII05
GII06
GII07
GII08
GII09
GII10
GII11
GII12
GII13
GII14
GII15
BROSKA, Igor - MADARÁS, Ján. Špičkové pracovisko geovedného výskumu. In
Správy Slovenskej akadémie vied, 2013, roč. 49, č. 11, s. 8-9. ISSN 0139-6307.
PIPÍK, Radovan - SÝKOROVÁ, Martina. Migrujúce živé fosílie. In Quark :
magazín o vede a technike. - Bratislava : Perfekt v spolupraci so SAV, 2013, roč. 19,
č. 4, s. 32-33. ISSN 1337-8422.
MADARÁS, Ján. Pavol Siman za prahom päťdesiatky. In Esemestník, 2013, vol. 2,
no.2, s. 44-45. ISSN 1338-6425.
MADARÁS, Ján - NÉMETH, Zoltán. Profesor Marián Putiš oslavuje šesťdesiatku.
In Esemestník, 2013, vol. 2, no. 1, s. 36-37. ISSN 1338-6425.
VRŠANSKÝ, Peter. Samotář v evoluční mlze. In Příroda, 2013, no. 10, s. 45-47.
VRŠANSKÝ, Peter. Jantarové děti. In Respekt, 2013, roč. 24, č. 10, s. 73.
VRŠANSKÝ, Peter. Bezpečie symetrie. In Quark, 2013, roč. 19, č. 4, s. 26.
VRŠANSKÝ, Peter. Pod svetelnou maskou. In Vesmír : přírodovědecký časopis
ČSAV, 2013, roč. 92, č. 9, s. 482-485. ISSN 0042-4544.
VRŠANSKÝ, Peter. Najbohatší vedec. In SME, 2013, roč. 21, č. 243, s. 19. ISSN
1335-440X.
VRŠANSKÝ, Peter. Kto má byť zodpovedný. In SME, 12. 1. 2013, roč. 21, č. 10, s.
7. ISSN 1335-440X.
VRŠANSKÝ, Peter. Otvorený list vedca premiérovi a prezidentovi - štrajkujem. In
SME, 15. 3. 2013, roč. 21, s. 17. ISSN 1335-440X.
VRŠANSKÝ, Peter. Umenie neklamať. In SME, 2013, roč. 21, č. 97, s. 13. ISSN
1335-440X.
VRŠANSKÝ, Peter. Ako sa nám podarilo tesne (ne)objaviť švába. In SME, 2013,
roč. 21, č. 125, s. 19. ISSN 1335-440X.
VRŠANSKÝ, Peter. Ako preťahujeme veľrybu uchom ihly. In SME, 2013, roč. 21,
č. 140, s. 16. ISSN 1335-440X.
VRŠANSKÝ, Peter. Ako som sa postavil (k) americkému prezidentovi. In SME,
2013, roč. 21, č. 196, s. 10. ISSN 1335-440X.
Ohlasy (citácie):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
BAKOS, František - CHOVAN, Martin - BAČO, Pavel - BAHNA, Branislav FERENC, Štefan - HVOŽĎARA, Pavel - JELEŇ, Stanislav - KAMHALOVÁ,
Magdaléna - KAŇA, Richard. - KNÉSL, Juraj - KRASNEC, Ľudovít - KRIŽÁNI,
Ivan - MAŤO, Ľuboslav - MIKUŠ, Tomáš - PAUDITŠ, Peter - SOMBATHY,
Ladislav - ŠÁLY, Jozef. Zlato na Slovensku. Bratislava : Slovenský skauting, 2004.
298 s. ISBN 80-89136-21-4.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
CHOVAN, Martin - HÁBER, Milan - JELEŇ, Stanislav - ROJKOVIČ, Igor ANDRÁŠ, Peter - ANTAL, Boris - BEBEJ, Juraj - BEŇKA, Jozef - BÖHMER,
Miloslav - DIVINEC, Ľubomír - ĎUĎA, Rudolf - HATÁR, Jozef - HURAI,
Vratislav - HURNÝ, Ján - KODĚRA, Peter - KOTUĽÁK, Peter - KÚŠIK, Rudolf -
89
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB03
AAB04
AAB05
AAB06
AAB07
MAŤO, Ľuboslav - ONAČILA, Dušan - RAGAN, Milan - ROJKOVIČOVÁ,
Ľudmila. Ore textures in the Western Carpathians. Bratislava : SAP, 1994. 219 s.
ISBN 80-85665-24-7.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MARSCHALKO, Róbert. Vývoj a geotektonický význam kriedového flyšu
bradlového pásma. Bratislava : Veda, 1986. 137 s.
Citácie:
1. [1.1] PLASIENKA, D. Jurassic syn-rift and Cretaceous syn-orogenic, coarsegrained deposits related to opening and closure of the Vahic (South Penninic)
Ocean in the Western Carpathians - an overview. In GEOLOGICAL
QUARTERLY. ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 4, p. 601-628., WOS
OZDÍN, Daniel - UHER, Pavel. Slovenské názvy minerálov. Minerály schválené
Medzinárodnou mineralogickou asociáciou do konca roku 2000. Bratislava :
ŠGÚDŠ, 2001.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
Granitic plutonism of the Western Carpathians: characteristics & evolution : guide
book to Eurogranites 2001. Vedeckí redaktori Igor Petrík, Milan Kohút, Igor Broska.
Bratislava : Veda, 2001. 116 s. ISBN 80-224-0684-8.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
PLAŠIENKA, Dušan. Tektonochronológia a paleotektonický model jurskokriedového vývoja centrálnych Západných Karpát. Bratislava : VEDA, 1999. 127 s.
ISBN 80-224-0567-1.
Citácie:
1. [1.1] DONEVA, B. - DELIPETROV, T. - RISTOVSKI, L. - STEFANOVSKA,
R.K. CORRELATION BETWEEN THE EARTH'S CRUST STRUCTURE AND
SEISMICITY. In 11TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC
GEOCONFERENCE (SGEM 2011), VOL II. ISSN 1314-2704, 2011, p. 33-38.,
WOS
2. [1.1] MILOVSKY, R. - VAN DEN KERKHOF, A. - HOEFS, J. - HURAI, V. PROCHASKA, W. Cathodoluminescence, fluid inclusion and stable C-O isotope
study of tectonic breccias from thrusting plane of a thin-skinned calcareous
nappe. In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 14373254, MAR 2012, vol. 101, no. 2, p. 535-554., WOS
3. [1.1] SALCHER, B.C. - MEURERS, B. - SMIT, J. - DECKER, K. - HOLZEL, M.
- WAGREICH, M. Strike-slip tectonics and Quaternary basin formation along the
Vienna Basin fault system inferred from Bouguer gravity derivatives. In
TECTONICS. ISSN 0278-7407, MAY 8 2012, vol. 31., WOS
4. [1.1] VOJTKO, R. - PETRO, L. - BENOVA, A. - BONA, J. - HOK, J.
Neotectonic evolution of the northern Laborec drainage basin (northeastern part
of Slovakia). In GEOMORPHOLOGY. ISSN 0169-555X, FEB 2012, vol. 138, no.
1, p. 276-294., WOS
5. [2.1] PTACEK, J. - GRYGAR, R. - KONICEK, P. - WACLAWIK, P. The impact
of Outer Western Carpathian nappe tectonics on the recent stress-strain state in
the Upper Silesian Coal Basin (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif). In
GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, FEB 2012, vol. 63, no. 1, p. 311., WOS
SALAJ, Jozef - BORZA, Karol - SAMUEL, Ondrej. Triassic foraminifers of the
West Carpathians. Bratislava : GÚDŠ, 1983. 213 s.
Citácie:
90
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB08
AAB09
AAB10
1. [1.1] GALE, L. - KOLAR-JURKOVSEK, T. - SMUC, A. - ROZIC, B. Integrated
Rhaetian foraminiferal and conodont biostratigraphy from the Slovenian Basin,
eastern Southern Alps. In SWISS JOURNAL OF GEOSCIENCES. ISSN 16618726, OCT 2012, vol. 105, no. 3, p. 435-462., WOS
2. [1.1] REGO, B.L. - WANG, S.C. - ALTINER, D. - PAYNE, J.L. Within- and
among-genus components of size evolution during mass extinction, recovery, and
background intervals: a case study of Late Permian through Late Triassic
foraminifera. In PALEOBIOLOGY. ISSN 0094-8373, FAL 2012, vol. 38, no. 4, p.
627-643., WOS
3. [1.1] UENO, K. - MIYAHIGASHI, A. - KAMATA, Y. - KATO, M. CHAROENTITIRAT, T. - LIMRUK, S. Geotectonic implications of Permian and
Triassic carbonate successions in the Central Plain of Thailand. In JOURNAL OF
ASIAN EARTH SCIENCES. ISSN 1367-9120, NOV 15 2012, vol. 61, SI, p. 33-50.,
WOS
SAMUEL, Ondrej - BORZA, Karol - KÖHLER, Eduard. Microfauna and
litostretigraphy of the Paleogene and adjacent Cretaceous of the Middle Váh valley
(West Carpathians). Bratislava : GÚDŠ, 1972. 246 s.
Citácie:
1. [1.1] LESZCZYNSKI, S. - KOLODZIEJ, B. - BASSI, D. - MALATA, E. GASINSKI, M.A. Origin and resedimentation of rhodoliths in the Late Paleocene
flysch of the Polish Outer Carpathians. In FACIES. ISSN 0172-9179, JUL 2012,
vol. 58, no. 3, p. 367-387., WOS
SAMUEL, Ondrej - BORZA, Karol - KÖHLER, Eduard. Microfauna and
lithostratigraphy of the Paleogene and adjacent Cretaceous of the Middle Vah Valley
(West Carpathians). Bratislava : GÚDŠ, 1972. 246 s.
Citácie:
1. [1.1] LESZCZYNSKI, Stanislaw - KOLODZIEJ, Boguslaw - BASSI, Davide MALATA, Ewa - GASINSKI, M. Adam. Origin and resedimentation of rhodoliths
in the Late Paleocene flysch of the Polish Outer Carpathians. In FACIES. ISSN
0172-9179, JUL 2012, vol. 58, no. 3, p. 367-387., WOS
VOZÁR, Jozef - EBNER, Fritz - VOZÁROVÁ, Anna - HAAS, János - KOVÁCS,
Sándor - SUDAR, Milan - BIELIK, Miroslav - PÉRÓ, Csaba. Variscan and Alpine
terranes of the Circum-Pannonian Region. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academy of
Sciences, Geological Institute, 2010. 233 p. ISBN 978-80-970578-5-5.
Citácie:
1. [2.1] PUTISKA, Rene - DOSTAL, Ivan - MOJZES, Andrej - GAJDOS, Vojtech ROZIMANT, Kamil - VOJTKO, Rastislav. The resistivity image of the Muran fault
zone (Central Western Carpathians) obtained by electrical resistivity tomography.
In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, 2012, vol. 63, no. 3, p. 233239., WOS
ABB Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie
vydané v domácich vydavateľstvách
ABB01
FUSEK, Gabriel - SPIŠIAK, Ján. Vrcholnostredoveká grafitová keramika z NitryŠindolky. Archeológia a mineralógia. In Slovenská archeológia : časopis
Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2005, roč. 53, č. 2, s. 265-336. ISSN 13350102.
Citácie:
1. [3] REPKA, D. - PAŽINOVÁ, N. Vrcholnostredoveké sídliskové objekty z
Podhorian-Sokolníkov. In Archaeologia Historica, 2012, roč. 37, č. 1, s. 282-283.
2. [4] BŘEZINOVÁ, Gertrúda - GREGOR, Miloš. Grafitová keramika zo sídlisk
91
Správa o činnosti organizácie SAV
doby laténskej z Nitry : mineralogicko-petrografické štúdium. In Študijné zvesti
Archeologického ústavu SAV, 2012, č. 52, s. 9-26.
3. [4] VANGĽOVÁ, Terézia. Nádoba s plastickou lištou z včasnostredovekého
hradiska Bojná. In Archeológia na prahu histórie : K životnému jubileu Karola
Pietu. Gertrúda Březinová, Vladimír Varsik (editori). - Nitra : Archeologický
ústav SAV, 2012, s. 435. ISBN 978-80-89315-42-0.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
BALEN, Dražen - BROSKA, Igor. Tourmaline nodules: products of devolatilization
within the final evolutionary stage of granitic melt? In Granite-Related Ore Deposits
: Geological Society Special Publication No. 350. - London : The Geological
Society, 2011, p. 53-68. ISBN 978-1-86239-321-9.
Citácie:
1. [1.1] MITCHELL, Andrew - CHUNG, Sun-Lin - OO, Thura - LIN, Te-Hsien HUNG, Chien-Hui. Zircon U-Pb ages in Myanmar: Magmatic-metamorphic
events and the closure of a neo-Tethys ocean? In JOURNAL OF ASIAN EARTH
SCIENCES. ISSN 1367-9120, 2012, vol. 56, no., pp. 1., WOS
2. [1.2] BURIÁNEK, D. Tourmaline from peraluminous granite on the eastern
margin Central Bohemian Plutonic Complex | Turmalín v peraluminických
granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu. In Bulletin
Mineralogicko-Petrologickeho Oddeleni Narodniho Muzea v Praze, 2012, 20, 1,
pp. 52-58., SCOPUS
VRŠANSKÝ, Peter - RASNITSYN, Alexandr P. - VISHNIAKOVA, V.N. Order
Blattida Latreille, 1810. In History of Insects. - Dodrecht : Kluwer Academic
Publishers, 2002, p. 263-270. ISBN 1-4020-0026-X.
Citácie:
1. [1.1] DANDAN, W. - CHUNGKUN, S. - DONG, R. Arcofuzia cana gen.et sp.n.
(Insecta, Blattaria, Fuziidae) from the Middle Jurassic sediments of Inner
Mongolia, China. In Zootaxa, 2012, Vol. 3597, p. 25-32., WOS
2. [1.1] ENGEL, M. S. - PÉREZ-DE LA FUENTE, R. A new Species of Roach
from the Jurassic of India (Blattaria: Mesoblattinidae). In Journal of Kansas
Entomological Society, 2012, Vol. 85, N. 1, p. 1-4., WOS
3. [1.1] LIANGI, J.-H. - HUANGI, W.-L. - REN, D. Graciliblatta bella gen.et sp.n.
- a rare carnivorou cockroach (Insecta, Blattida, Raphidiomimidae) from the
Middle Jurassic sediments of Daohugou in Inner Mongolia, China. In Zootaxa,
2012, Vol. 3449, p. 62-68., WOS
4. [1.1] ZHIJUN, Z. - SHCNEIDER, J. - YOUCHONG, H. The most ancient roach
(Blattodea): A new genus and species from the earliest Late Carboniferous
(Namurian) of China, with discussion on the phylomorphogeny of early blattids.
In Journal of Systematic Paleontology, 2012, DOI:
10.1080/14772019.2011.634443., WOS
5. [3] ANISYUTKIN, L. N. - GRÖHN New Cockroaches (Dictyoptera: Blattina)
from Baltic Amber, with the description of a new genus and species: Stegoblatta
Irmgardgroehni. In Proceedings of the Zoological Institute RAS, 2012, Vol. 316,
N. 3, p. 193-202.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
BEZÁK, Vladimír - JACKO, Stanislav, st. - JANÁK, Marian - LEDRU, P. PETRÍK, Igor - VOZÁROVÁ, Anna. Main Hercynian lithotectonic units of the
Western Carpathians. In Geological evolution of the Western Carpathians. -
92
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD02
Bratislava : Geocomplex, 1997, p. 261-269. ISBN 80-967018-7-8.
Citácie:
1. [1.1] JERABEK, P. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - PLASIENKA, D. Inverse
ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West
Carpathian Eo-Alpine collisional wedge. In TECTONICS. ISSN 0278-7407, SEP
25 2012, vol. 31., WOS
PLAŠIENKA, Dušan - GRECULA, Pavol - PUTIŠ, Marián - HOVORKA, Dušan KOVÁČ, Michal. Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview.
In Geological evolution of the Western Carpathians. - Bratislava : Geocomplex,
1997, p. 1-24. ISBN 80-967018-7-8.
Citácie:
1. [1.1] DANISIK, M. - KOHUT, M. - EVANS, N.J. - MCDONALD, B.J. EoAlpine metamorphism and the 'mid-Miocene thermal event' in the Western
Carpathians (Slovakia): new evidence from multiple thermochronology. In
GEOLOGICAL MAGAZINE. ISSN 0016-7568, JAN 2012, vol. 149, no. 1, p. 158171., WOS
2. [1.1] KOTELESOVA, S. Facies clustering in deep-water successions of the
Magura zone of the Outer Western Carpathians: implications for interpretation of
submarine-fan environments. In FACIES. ISSN 0172-9179, APR 2012, vol. 58, no.
2, p. 217-227., WOS
3. [1.1] SZANIAWSKI, R. - LUDWINIAK, M. - RUBINKIEWICZ, J. Minor
counterclockwise rotation of the Tatra Mountains (Central Western Carpathians)
as derived from paleomagnetic results achieved in hematite-bearing Lower
Triassic sandstones. In TECTONOPHYSICS. ISSN 0040-1951, AUG 17 2012, vol.
560, p. 51-61., WOS
4. [1.1] VOZAROVA, A. - SARINOVA, K. - RODIONOV, N. - LAURINC, D. PADERIN, I. - SERGEEV, S. - LEPEKHINA, E. U-Pb ages of detrital zircons
from Paleozoic metasandstones of the Gelnica Terrane (Southern Gemeric Unit,
Western Carpathians, Slovakia): evidence for Avalonian-Amazonian provenance.
In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 1437-3254, JUN
2012, vol. 101, no. 4, p. 919-936., WOS
ADC Vedecké práce v zahr. karent. časopisoch a recenzovaných zborníkoch
ADC01
BROSKA, Igor - WILLIAMS, C. Terry - JANÁK, Marian - NAGY, Géza.
Alteration and breakdown of xenotime-(Y) and monazite-(Ce) in granitic rocks of
the Western Carpathians, Slovakia. In Lithos : Magmatic and Metamorphic
Evolution of the Variscan Orogenic Crust, 2005, vol. 82, p. 71-83. (2.567 - IF2004).
(2005 - Current Contents). ISSN 0024-4937.
Citácie:
1. [1.1] CHEN, C.H. - LIU, Y.H. - LEE, C.Y. - XIANG, H. - ZHOU, H.W.
Geochronology of granulite, charnockite and gneiss in the poly-metamorphosed
Gaozhou Complex (Yunkai massif), South China: Emphasis on the in-situ EMP
monazite dating. In LITHOS. ISSN 0024-4937, JUL 2012, vol. 144, p. 109-129.,
WOS
2. [1.1] DUMANSKA-SLOWIK, M. - BUDZYN, B. - HEFLIK, W. - SIKORSKA,
M. Stability relationships of REE-bearing phosphates in an alkali-rich system
(nepheline syenite from the Mariupol Massif, SE Ukraine). In ACTA
GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709, 2012, vol. 62, no. 2, p. 247-265.,
WOS
3. [1.1] HARLOV, D.E. - WIRTH, R. Experimental incorporation of Th into
xenotime at middle to lower crustal P-T utilizing alkali-bearing fluids. In
93
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC02
ADC03
AMERICAN MINERALOGIST. ISSN 0003-004X, APR 2012, vol. 97, no. 4, p.
641-652., WOS
4. [1.1] HOSHINO, M. - WATANABE, Y. - ISHIHARA, S. CRYSTAL CHEMISTRY
OF MONAZITE FROM THE GRANITIC ROCKS OF JAPAN: PETROGENETIC
IMPLICATIONS. In CANADIAN MINERALOGIST. ISSN 0008-4476, OCT 2012,
vol. 50, no. 5, p. 1331-1346., WOS
5. [1.1] NETO, A.C.B. - PEREIRA, V.P. - PIRES, A.C. - BARBANSON, L. CHAUVET, A. FLUORINE-RICH XENOTIME FROM THE WORLD-CLASS
MADEIRA Nb-Ta-Sn DEPOSIT ASSOCIATED WITH THE ALBITE-ENRICHED
GRANITE AT PITINGA, AMAZONIA, BRAZIL. In CANADIAN MINERALOGIST.
ISSN 0008-4476, DEC 2012, vol. 50, no. 6, p. 1453-1466., WOS
6. [1.1] REGIS, D. - CENKI-TOK, B. - DARLING, J. - ENGI, M. Redistribution of
REE, Y, Th, and U at high pressure: Allanite-forming reactions in impure metaquartzites (Sesia Zone, Western Italian Alps). In AMERICAN MINERALOGIST.
ISSN 0003-004X, FEB-MAR 2012, vol. 97, no. 2-3, p. 315-328., WOS
7. [1.1] SINDERN, S. - GERDES, A. - RONKIN, Y.L. - DZIGGEL, A. - HETZEL,
R. - SCHULTE, B.A. Monazite stability, composition and geochronology as
tracers of Paleoproterozoic events at the eastern margin of the East European
Craton (Taratash complex, Middle Urals). In LITHOS. ISSN 0024-4937, FEB
2012, vol. 132, p. 82-97., WOS
8. [1.1] UPADHYAY, D. - PRUSETH, K.L. Fluid-induced dissolution breakdown
of monazite from Tso Morari complex, NW Himalayas: evidence for immobility of
trace elements. In CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY.
ISSN 0010-7999, AUG 2012, vol. 164, no. 2, p. 303-316., WOS
BROSKA, Igor - PETRÍK, Igor - WILLIAMS, C. Terry. Coexisting monazite and
allanite in peraluminious granitoids of the Tribeč Mountains, Western Carpathians.
In American Mineralogist, 2000, vol. 85, p. 22-32. (1.842 - IF1999). (2000 - Current
Contents). ISSN 0003-004X.
Citácie:
1. [1.1] BUDA, Gyoergy - PAL-MOLNAR, Elemer. APATITE AS A
PETROGENETIC INDICATOR OF VARISCAN GRANITOIDS IN TISZA MEGAUNIT (SOUTH HUNGARY). In CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND
ENVIRONMENTAL SCIENCES. ISSN 1842-4090, 2012, vol. 7, no. 4, pp. 47.,
WOS
2. [1.1] DUMANSKA-SLOWIK, Magdalena - BUDZYN, Bartosz - HEFLIK,
Wieslaw - SIKORSKA, Magdalena. Stability relationships of REE-bearing
phosphates in an alkali-rich system (nepheline syenite from the Mariupol Massif,
SE Ukraine). In ACTA GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709, 2012, vol.
62, no. 2, pp. 247., WOS
3. [1.1] HOSHINO, Mihoko - WATANABE, Yasushi - ISHIHARA, Shunso.
CRYSTAL CHEMISTRY OF MONAZITE FROM THE GRANITIC ROCKS OF
JAPAN: PETROGENETIC IMPLICATIONS. In CANADIAN MINERALOGIST.
ISSN 0008-4476, 2012, vol. 50, no. 5, pp. 1331., WOS
4. [1.1] SINDERN, Sven - GERDES, Axel - RONKIN, Yuri L. - DZIGGEL, Annika
- HETZEL, Ralf - SCHULTE, Bernd Aloys. Monazite stability, composition and
geochronology as tracers of Paleoproterozoic events at the eastern margin of the
East European Craton (Taratash complex, Middle Urals). In LITHOS. ISSN
0024-4937, 2012, vol. 132, no., pp. 82., WOS
5. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
FARYAD, Shah Wali - SPIŠIAK, Ján - HORVÁTH, Péter - HOVORKA, Dušan DIANIŠKA, Ivan - JÓZSA, Sándor. Petrological and geochemical features of the
Meliata mafic rocks from the sutured Triassic Oceanic Basin, Western Carpathians.
94
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC04
ADC05
ADC06
ADC07
In Ofioliti, 2005, vol. 30, no.1, p. 27-35. (1.125 - IF2004). (2005 - Current Contents).
ISSN 0391-2612.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
FINGER, Friedrich - BROSKA, Igor - HAUNSCHMID, B. - HRAŠKO, Ľubomír KOHÚT, Milan - KRENN, Erwin - PETRÍK, Igor - RIEGLER, G. - UHER, Pavel.
Electron-microprobe dating of monazites from Western Carpathian basement
granitoids: plutonic evidence for an important Permian rifting event subsequent to
Variscan crustal anatexis. In International Journal of Earth Sciences, 2003, vol. 92,
p. 86-98. (1.538 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 1437-3254.
Citácie:
1. [1.1] MOUSSALLAM, Y. - SCHNEIDER, D. A. - JANAK, M. - THOENI, M. HOLM, D. K. Heterogeneous extrusion and exhumation of deep-crustal Variscan
assembly: Geochronology of the Western Tatra Mountains, northern Slovakia. In
LITHOS. ISSN 0024-4937, 2012, vol. 144, no., pp. 88., WOS
GAAB, Andreas S. - JANÁK, Marian - POLLER, Ulrike - TODT, Wolfgang. Alpine
reworking of ordovician protoliths in the western Carpathians: geochronological and
geochemical data on the Muran Gneiss Complex, Slovakia. In Lithos, 2006, vol. 87,
no. 3-4, p. 261-275. (2.243 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0024-4937.
Citácie:
1. [1.1] UJVARI, G. - VARGA, A. - RAMOS, F.C. - KOVACS, J. - NEMETH, T. STEVENS, T. Evaluating the use of clay mineralogy, Sr-Nd isotopes and zircon UPb ages in tracking dust provenance: An example from loess of the Carpathian
Basin. In CHEMICAL GEOLOGY. ISSN 0009-2541, APR 18 2012, vol. 304, p.
83-96., WOS
2. [1.1] VOZAROVA, A. - SARINOVA, K. - RODIONOV, N. - LAURINC, D. PADERIN, I. - SERGEEV, S. - LEPEKHINA, E. U-Pb ages of detrital zircons
from Paleozoic metasandstones of the Gelnica Terrane (Southern Gemeric Unit,
Western Carpathians, Slovakia): evidence for Avalonian-Amazonian provenance.
In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 1437-3254, JUN
2012, vol. 101, no. 4, p. 919-936., WOS
GAAB, Andreas S. - POLLER, Ulrike - JANÁK, Marian - KOHÚT, Milan - TODT,
Wolfgang. Zircon U-Pb geochronology and isotopic characterization for the preMesozoic basement of the Northern Veporic Unit (Central Western Carpathians,
Slovakia). In Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen,
2005, vol. 85, no.1, p. 69-88. (0.755 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN
0036-7699.
Citácie:
1. [1.1] VOZAROVA, A. - SARINOVA, K. - RODIONOV, N. - LAURINC, D. PADERIN, I. - SERGEEV, S. - LEPEKHINA, E. U-Pb ages of detrital zircons
from Paleozoic metasandstones of the Gelnica Terrane (Southern Gemeric Unit,
Western Carpathians, Slovakia): evidence for Avalonian-Amazonian provenance.
In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 1437-3254, JUN
2012, vol. 101, no. 4, p. 919-936., WOS
HONTY, Miroslav - UHLÍK, Peter - ŠUCHA, Vladimír - ČAPLOVIČOVÁ, M. FRANCŮ, Juraj - CLAUER, N. - BIROŇ, Adrián. Smectite-to-illite alteration in
salt-bearing bentonites (the East Slovak Basin). In Clays and Clay Minerals, 2004,
vol. 55, no. 5, p. 533-551. (0.978 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 00098604.
Citácie:
1. [1.1] GALAMBOS, M. - SUCHANEK, P. - ROSSKOPFOVA, O. Sorption of
anthropogenic radionuclides on natural and synthetic inorganic sorbents. In
95
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC08
ADC09
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 2012,
vol.293, no.2, 613., WOS
2. [1.1] KANG, I.M. - HILLIER, S. - SONG, Y. - KIM, I.J. Relative coherent
stacking potential of fundamental particles of illite-smectite and its relationship to
geological environment. In CLAY MINERALS. ISSN 0009-8558, SEP 2012, vol.
47, no. 3, p. 319-327., WOS
3. [1.2] BILONIZHKA, P., IAREMCHUK, I., HRYNIV, S. & VOVNYUK, S. Clay
minerals of Miocene evaporites of the Carpathian region, Ukraine. In Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego. 2012, no. 449, p. 137-146., SCOPUS
HU, Xiumian - JANSA, Luba - WANG, Chengshan - SARTI, Massimo - BAK,
Krzysztof - WAGREICH, Michael - MICHALÍK, Jozef - SOTÁK, Ján. Upper
Cretaceous oceanic red beds (CORBs) in the Tethys: occurrences, lithofacies, age,
and environments. In Cretaceous Research. - Elsevier, 2005, vol. 26, no. 1, p. 3-20.
(0.588 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0195-6671.
Citácie:
1. [1.1] DE BOER, Poppe L. - ALEXANDRE, Joao Trabucho. Orbitally forced
sedimentary rhythms in the stratigraphic record: is there room for tidal forcing?
In SEDIMENTOLOGY. ISSN 0037-0746, 2012, vol. 59, no. 2, p. 379-392., WOS
2. [1.1] HART, Malcolm B. - HUDSON, Wendy - SMART, Christopher W. TYSZKA, Jaroslaw. A reassessment of &apos;Globigerina bathoniana&apos;
Pazdrowa, 1969 and the palaeoceanographic significance of Jurassic planktic
foraminifera from southern Poland. In JOURNAL OF
MICROPALAEONTOLOGY. ISSN 0262-821X, 2012, vol. 31, no., p. 97-109.,
WOS
3. [1.1] ROBAN, Relu-Dumitru - MELINTE-DOBRINESCU, Mihaela C. Lower
Cretaceous lithofacies of the black shales rich Audia Formation, Tarcau Nappe,
Eastern Carpathians: Genetic significance and sedimentary palaeoenvironments.
In CRETACEOUS RESEARCH. ISSN 0195-6671, 2012, vol. 38, no., pp. 52., WOS
4. [1.1] TUYSUZ, Okan - YILMAZ, Ismail Omer - SVABENICKA, Lilian - KIRICI,
Sabri. The Unaz Formation: A Key Unit in the Western Black Sea Region, N
Turkey. In TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 1300-0985, 2012,
vol. 21, no. 6, p. 1009-1028., WOS
5. [1.1] WOJCIK-TABOL, Patrycja - OSZCZYPKO, Nestor. Trace element
geochemistry of the Early to Late Cretaceous deposits of the Grajcarek thrustsheets a palaeoenvironmental approach (Male Pieniny Mts., Pieniny Klippen Belt,
Poland). In GEOLOGICAL QUARTERLY. ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 1,
p. 169-186., WOS
6. [1.1] YILMAZ, I. O. - ALTINER, D. - TEKIN, U. K. - OCAKOGLU, F. The first
record of the &quot;Mid-Barremian&quot; Oceanic Anoxic Event and the Late
Hauterivian platform drowning of the Bilecik platform, Sakarya Zone, western
Turkey. In CRETACEOUS RESEARCH. ISSN 0195-6671, 2012, vol. 38, no., p.
16-39., WOS
7. [1.2] WETZEL, A. - UCHMAN, A. Hemipelagic and Pelagic Basin Plains. In
Developments in Sedimentology, 2012, Vol. 64, p. 673-704., SCOPUS
HURAI, Vratislav - MARKO, František - TOKARSKI, Antoni SWIERCZEWSKA, Anna - KOTULOVÁ, Júlia - BIROŇ, Adrián. Fluid inclusion
evidence for deep burial of the Tertiary accretionary wedge of the Carpathians. In
Terra Nova, 2006, vol. 18, no. 6, p. 440-446. (1.739 - IF2005). ISSN 0954-4879.
Citácie:
1. [1.1] ARAI, S. - ISHIMARU, S. - MIZUKAMI, T. Methane and propane microinclusions in olivine in titanoclinohumite-bearing dunites from the Sanbagawa
high-P metamorphic belt, Japan: Hydrocarbon activity in a subduction zone and
96
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC10
ADC11
ADC12
ADC13
Ti mobility. In EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS. ISSN 0012-821X,
NOV 1 2012, vol. 353, p. 1-11., WOS
JANÁK, Marian - FROITZHEIM, Nikolaus - VRABEC, Mirijam - RAVNA, Erling
J. Krogh - DE HOOG, Cees-Jan. Ultrahigh-pressure metamorphism and exhumation
of garnet peridotite in Pohorje, Eastern Alps. In Journal of Metamorphic Geology. Blackwell Scientific Publications, 2006, vol. 24, no. 1, p. 19-31. (3.083 - IF2005).
ISSN 0263-4929.
Citácie:
1. [1.1] DURETZ, T. - GERYA, T.V. - KAUS, B.J.P. - ANDERSEN, T.B.
Thermomechanical modeling of slab eduction. In JOURNAL OF GEOPHYSICAL
RESEARCH-SOLID EARTH. ISSN 2169-9313, AUG 18 2012, vol. 117., WOS
2. [1.1] ZANCHETTA, S. - GARZANTI, E. - DOGLIONI, C. - ZANCHI, A. The
Alps in the Cretaceous: a doubly vergent pre-collisional orogen. In TERRA
NOVA. ISSN 0954-4879, OCT 2012, vol. 24, no. 5, p. 351-356., WOS
JANÁK, Marian - FROITZHEIM, Nikolaus - LUPTÁK, Branislav - VRABEC,
Mirijam - RAVNA, Erling J. Krogh. First evidence for ultrahigh-pressure
metamorphism of eclogites in Pohorje, Slovenia: Tracing deep continental
subduction in the Eastern Alps. In Tectonics, 2004, vol. 23, no. 5, tC5014,
doi:10.1029/2004TC001641. (2.308 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN
0278-7407.
Citácie:
1. [1.1] JERABEK, P. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - PLASIENKA, D. Inverse
ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West
Carpathian Eo-Alpine collisional wedge. In TECTONICS. ISSN 0278-7407, SEP
25 2012, vol. 31., WOS
2. [1.1] SHCHIPANSKY, A.A. - KHODOREVSKAYA, L.I. - KONILOV, A.N. SLABUNOV, A.I. Eclogites from the Belomorian Mobile Belt (Kola Peninsula):
geology and petrology. In RUSSIAN GEOLOGY AND GEOPHYSICS. ISSN 10687971, JAN 2012, vol. 53, no. 1, p. 1-21., WOS
3. [1.1] ZHENG, Y.F. Metamorphic chemical geodynamics in continental
subduction zones. In CHEMICAL GEOLOGY. ISSN 0009-2541, OCT 18 2012,
vol. 328, SI, p. 5-48., WOS
JANÁK, Marian - HURAI, Vratislav - LUDHOVÁ, Lívia - O'BRIEN, P.J. - HORN,
E.E. Dehydration melting and devolatilization during exhumation of high-grade
metapelites: the Tatra Mountains, Western Carpathians. In Journal of Metamorphic
Geology, 1999, vol. 17, no. 4, p. 379-396. (2.188 - IF1998). (1999 - Current
Contents). ISSN 0263-4929.
Citácie:
1. [1.1] GROPPO, C. - ROLFO, F. - INDARES, A. Partial Melting in the Higher
Himalayan Crystallines of Eastern Nepal: the Effect of Decompression and
Implications for the 'Channel Flow' Model. In JOURNAL OF PETROLOGY. ISSN
0022-3530, MAY 2012, vol. 53, no. 5, p. 1057-1088., WOS
JANÁK, Marian - PLAŠIENKA, Dušan - FREY, M. - COSCA, M. - SCHMIDT, S.
Th. - LUPTÁK, Branislav - MÉRES, Štefan. Cretaceous evolution of a metamorphic
core complex, the Veporic unit, Western Carpathians (Slovakia): P-T conditions and
in situ 40Ar/39Ar UV laser probe dating of metapelites. In Journal of Metamorphic
Geology, 2001, vol. 19, p. 197-216. (1.960 - IF2000). (2001 - Current Contents).
ISSN 0263-4929.
Citácie:
1. [1.1] ARTEMIEVA, I.M. - MEISSNER, R. Crustal thickness controlled by plate
tectonics: A review of crust-mantle interaction processes illustrated by European
examples. In TECTONOPHYSICS. ISSN 0040-1951, MAR 20 2012, vol. 530, p.
97
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC14
ADC15
ADC16
18-49., WOS
2. [1.1] CHAMBERS, J.A. - KOHN, M.J. Titanium in muscovite, biotite, and
hornblende: Modeling, thermometry, and rutile activities of metapelites and
amphibolites. In AMERICAN MINERALOGIST. ISSN 0003-004X, APR 2012, vol.
97, no. 4, p. 543-555., WOS
3. [1.1] FROITZHEIM, N. - WEBER, S. - NAGEL, T.J. - IBELE, T. - FURRER, H.
Late Cretaceous extension overprinting a steep belt in the Northern Calcareous
Alps (Schesaplana, Ratikon, Switzerland and Austria). In INTERNATIONAL
JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 1437-3254, JUL 2012, vol. 101, no. 5,
p. 1315-1329., WOS
4. [1.1] MILOVSKY, R. - VAN DEN KERKHOF, A. - HOEFS, J. - HURAI, V. PROCHASKA, W. Cathodoluminescence, fluid inclusion and stable C-O isotope
study of tectonic breccias from thrusting plane of a thin-skinned calcareous
nappe. In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 14373254, MAR 2012, vol. 101, no. 2, p. 535-554., WOS
5. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
LEICHMANN, Jaromír - BROSKA, Igor - ZACHOVALOVÁ, K. Low-grade
metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study. In Terra Nova, 2003, vol.
15, no. 2, p. 104-108. (0.874 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0954-4879.
Citácie:
1. [1.1] MORTIMER, N. - MCLAREN, S. - DUNLAP, W.J. Ar-Ar dating of Kfeldspar in low grade metamorphic rocks: Example of an exhumed Mesozoic
accretionary wedge and forearc, South Island, New Zealand. In TECTONICS.
ISSN 0278-7407, JUN 30 2012, vol. 31., WOS
2. [1.1] WENDLER, J. - KOSTER, J. - GOTZE, J. - KASCH, N. - ZISSER, N. KLEY, J. - PUDLO, D. - NOVER, G. - GAUPP, R. Carbonate diagenesis and
feldspar alteration in fracture-related bleaching zones (Buntsandstein, central
Germany): possible link to CO2-influenced fluid-mineral reactions. In
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 1437-3254, JAN
2012, vol. 101, no. 1, p. 159-176., WOS
LUPTÁK, Branislav - JANÁK, Marian - PLAŠIENKA, Dušan - SCHMIDT, S. FREY, M. Chloritoid-kyanite schists from the Veporic unit, Western Carpathians,
Slovakia: implications for Alpine (Cretaceous) metamorphism. In Schweizerische
mineralogische und Petrografische Mitteilungen, 2000, vol. 80, p. 213-223. (1.458 IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 0036-7699.
Citácie:
1. [1.1] MILOVSKY, R. - VAN DEN KERKHOF, A. - HOEFS, J. - HURAI, V. PROCHASKA, W. Cathodoluminescence, fluid inclusion and stable C-O isotope
study of tectonic breccias from thrusting plane of a thin-skinned calcareous
nappe. In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 14373254, MAR 2012, vol. 101, no. 2, p. 535-554., WOS
MILOVSKÝ, Rastislav - HURAI, Vratislav - PLAŠIENKA, Dušan - BIROŇ,
Adrián. Hydrotectonic regime at soles of overthrust sheets: textural and fluid
inclusion evidence from basal cataclasites of the Muráň nappe (Western Carpathians,
Slovakia). In Geodinamica Acta, 2003, vol. 16, no. 1, p. 1-20. (0.978 - IF2002).
(2003 - Current Contents).
Citácie:
1. [1.1] DOLNICEK, Z. - KROPAC, K. - JANICKOVA, K. - URUBEK, T.
Diagenetic source of fluids causing the hydrothermal alteration of teschenites in
the Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic: Petroleumbearing vein mineralization from the Stribrnik site. In MARINE AND
PETROLEUM GEOLOGY. ISSN 0264-8172, NOV 2012, vol. 37, no. 1, p. 27-40.,
98
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC17
ADC18
ADC19
ADC20
WOS
2. [1.1] Dolnicek, Z. - KROPAC, K. - JANICKOVA, K. Diagenetic source of fluids
causing the hydrothermal alteration of teschenites in the Silesian Unit, Outer
Western Carpathians, Czech Republic: Petroleum-bearing vein mineralization
from the Stribrnik site. In Marine and Petroleum Geology, 2012, VOl. 37, N. 1, p.
27-40., WOS
3. [1.2] JUREWICZ, E. Nappe-thrusting processes in the Tatra Mts. In Przeglad
Geologiczny. 2012, vol. 60, no. 8, p. 432-441., SCOPUS
PETRÍK, Igor - NABELEK, Peter - JANÁK, Marian - PLAŠIENKA, Dušan.
Conditions of formation and crystallization kinetics of highly oxidized
pseudotachylytes from the High Tatras (Slovakia). In Journal of Petrology, 2003,
vol. 44, no. 5, p. 901-927. (2.903 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 00223530.
Citácie:
1. [1.1] CHU, H.T. - HWANG, S.L. - SHEN, P.Y. - YUI, T.F. Pseudotachylyte in
the Tananao Metamorphic Complex, Taiwan: Occurrence and dynamic phase
changes of fossil earthquakes. In TECTONOPHYSICS. ISSN 0040-1951, DEC 18
2012, vol. 581, SI, p. 62-75., WOS
2. [1.1] FERRE, E.C. - GEISSMAN, J.W. - ZECHMEISTER, M.S. Magnetic
properties of fault pseudotachylytes in granites. In JOURNAL OF
GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH. ISSN 0148-0227, JAN 27 2012,
vol. 117., WOS
PLAŠIENKA, Dušan. Development of basement-involved fold and thrust structures
exemplified by the Tatric–Fatric–Veporic nappe system of the Western Carpathians
(Slovakia). In Geodinamica Acta, 2003, vol. 16, no. 1, p. 21-38. (0.978 - IF2002).
(2003 - Current Contents).
Citácie:
1. [1.1] DANISIK, M. - KOHUT, M. - EVANS, N.J. - MCDONALD, B.J. EoAlpine metamorphism and the 'mid-Miocene thermal event' in the Western
Carpathians (Slovakia): new evidence from multiple thermochronology. In
GEOLOGICAL MAGAZINE. ISSN 0016-7568, JAN 2012, vol. 149, no. 1, p. 158171., WOS
POLLER, Ulrike - UHER, Pavel - BROSKA, Igor - PLAŠIENKA, Dušan - JANÁK,
Marian. First Permian - Early Triassic zircon ages for tin-bearing granites from the
Gemeric unit (Western Carpathians, Slovakia): connection to the post-collisional
extension of the Variscan orogen and S-type granite magmatism. In Terra Nova,
2002, vol. 14, p. 41-48. (1.067 - IF2001). (2002 - Current Contents).
Citácie:
1. [1.1] UJVARI, G. - VARGA, A. - RAMOS, F.C. - KOVACS, J. - NEMETH, T. STEVENS, T. Evaluating the use of clay mineralogy, Sr-Nd isotopes and zircon UPb ages in tracking dust provenance: An example from loess of the Carpathian
Basin. In CHEMICAL GEOLOGY. ISSN 0009-2541, APR 18 2012, vol. 304, p.
83-96., WOS
POLLER, Ulrike - JANÁK, Marian - KOHÚT, Milan - TODT, Wolfgang. Early
Variscan magmatism in the Western Carpathians: U-Pb zircon data from granitoids
and orthogneisses of the Tatra Mountains (Slovakia). In International Journal of
Earth Sciences, 2000, vol. 89, p. 336-349. (1.133 - IF1999). (2000 - Current
Contents). ISSN 1437-3254.
Citácie:
1. [1.1] SIEBEL, W. - EROGLU, S. - SHANG, C.K. - ROHRMULLER, J. Zircon
geochronology, elemental and Sr-Nd isotope geochemistry of two Variscan
granitoids from the Odenwald-Spessart crystalline complex (mid-German
99
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC21
ADC22
ADC23
crystalline rise). In MINERALOGY AND PETROLOGY. ISSN 0930-0708, JUL
2012, vol. 105, no. 3-4, p. 187-200., WOS
2. [1.1] UJVARI, G. - VARGA, A. - RAMOS, F.C. - KOVACS, J. - NEMETH, T. STEVENS, T. Evaluating the use of clay mineralogy, Sr-Nd isotopes and zircon UPb ages in tracking dust provenance: An example from loess of the Carpathian
Basin. In CHEMICAL GEOLOGY. ISSN 0009-2541, APR 18 2012, vol. 304, p.
83-96., WOS
3. [1.1] VOZAROVA, A. - SARINOVA, K. - RODIONOV, N. - LAURINC, D. PADERIN, I. - SERGEEV, S. - LEPEKHINA, E. U-Pb ages of detrital zircons
from Paleozoic metasandstones of the Gelnica Terrane (Southern Gemeric Unit,
Western Carpathians, Slovakia): evidence for Avalonian-Amazonian provenance.
In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 1437-3254, JUN
2012, vol. 101, no. 4, p. 919-936., WOS
4. [1.2] JUREWICZ, E. Nappe-thrusting processes in the Tatra Mts | Procesy
nasunieć płaszczowinowych w Tatrach. In Przeglad Geologiczny, 2012, 60, 8, pp.
432-441., SCOPUS
PRŠEK, Jaroslav - MIKUŠ, Tomáš - MAKOVICKÝ, Emil - CHOVAN, Martin.
Cuprobismutite, kupčíkite, hodrushite and associated sulfosalts from the black shale
hosted Ni-Bi-As mineralization at Čierna Lehota, Slovakia. In European Journal of
Mineralogy. - Stuttgart : E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 2005, vol. 17,
no. 1, p. 155-162. (1.207 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0935-1221.
Citácie:
1. [1.1] PIECZKA, A. - GOLEBIOWSKA, B. Cuprobismutite homologues in
granitic pegmatites from Szklarska Poreba, Karkonosze Massif, southwestern
Poland. In Canadian Mineralogist, 2012, Vol. 50, N. 2, p. 313-324., WOS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
3. [3] ĎUĎA. R. - PAULIŠ, P. Minerály striebra a ich lokality v Slovenskej
republike. Kutná Hora, Kuttna, 2012, 177 s.
SOTÁK, Ján - PERESZLÉNYI, Miroslav - MARSCHALKO, Róbert - MILIČKA,
Ján - STAREK, Dušan. Sedimentology and hydrocarbon habitat of the submarinefan deposits of the Central Carpathian Paleogene Basin (NE Slovakia). In Marine
and Petroleum Geology, 2001, vol. 18, p. 87-114. (1.109 - IF2000). (2001 - Current
Contents). ISSN 0264-8172.
Citácie:
1. [1.1] JACH, Renata - MACHANIEC, Elzbieta - UCHMAN, Alfred. The trace
fossil Nummipera eocenica from the Tatra Mountains, Poland: morphology and
palaeoenvironmental implications. In LETHAIA. ISSN 0024-1164, 2012, vol. 45,
no. 3, pp. 342., WOS
2. [2.1] OSZCZYPKO-CLOWES, Marta - ZYDEK, Bartlomiej. Paleoecology of
the Upper Eocene-Lower Oligocene Malcov Basin based on the calcareous
nannofossils: a case study of the Leluchow section (Krynica Zone, Magura
Nappe, Polish Outer Carpathians). In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 13350552, 2012, vol. 63, no. 2, pp. 149., WOS
3. [4] SỦKALOVÁ, Ľ. - VOJTKO, R. - PEŠKOVÁ, I. Cenozoic deformation and
stress field evolution of the Kozie Chrbty Mountains and the western part of
Hornád Depression (Central Western Carpathians). In Acta Geologica Slovaca,
2012, roč. 4, č. 1, s. 53-64.
ŠRODOŇ, J. - KOTARBA, M. - BIROŇ, Adrián - SUCH, P. - CLAUER, N. WÓJTOWICZ, A. Diagenetic history of the Podhale-Orava Basin and the underlying
Tatra sedimentary structural units (Western Carpathians): evidence from XRD and
K-Ar of illite-smectite. In Clay Minerals. - London : Mineralogical Society, 2006,
vol. 41, no. 3, p. 751-774. (1.184 - IF2005). ISSN 0009-8558.
100
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC24
ADC25
Citácie:
1. [1.1] GEDL, P. Trace geochemistry of the Early to Late Cretaceous deposits of
the Grajcarek thrust-sheets - a palaeoenvironmental approach (Male Pieniny
Mts., Pieniny Klippen Belt, Poland): discussion. In GEOLOGICAL QUARTERLY.
ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 3, p. 569-572., WOS
2. [1.1] SZANIAWSKI, R. - LUDWINIAK, M. - RUBINKIEWICZ, J. Minor
counterclockwise rotation of the Tatra Mountains (Central Western Carpathians)
as derived from paleomagnetic results achieved in hematite-bearing Lower
Triassic sandstones. In TECTONOPHYSICS. ISSN 0040-1951, AUG 17 2012, vol.
560, p. 51-61., WOS
3. [1.2] DAY-STIRRAT, R. J., MCDONNELL, A. & WOOD, L. J. Diagenetic and
Seismic concerns associated with interpretation of deeply buried 'mobile shales'.
In: Wood, L. J. (Ed.) Shale Tectonics, AAPG Memoir 93, 2010, p. 5-27., SCOPUS
4. [2.1] TOKARSKI, A.K. - SWIERCZEWSKA, A. - ZUCHIEWICZ, W. - STAREK,
D. - FODOR, L. Quaternary exhumation of the Carpathians: a record from the
Orava-Nowy Targ Intramontane Basin, Western Carpathians (Poland and
Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, AUG 2012, vol. 63,
no. 4, p. 257-266., WOS
TOMAŠOVÝCH, Adam. Linking taphonomy to community-level abundance:
Insights into compositional fidelity of the Upper Triassic shell concentrations
(Eastern Alps). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. - Elsevier,
2006, vol. 235, no. 4, p. 355-381. (1.899 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN
0031-0182.
Citácie:
1. [1.1] BERESI, Matilde S. - CABALERI, Nora G. - BUITRON-SANCHEZ,
Blanca E. - CECILIA RODRIGUEZ, M. - HEREDIA, Susana E. - FRANCO
TORTELLO, M. Early-Middle Ordovician microfacies, biota and sedimentary
paleoenvironments of Cerro Salazar, Central Sonora, Mexico. In REVISTA
MEXICANA DE CIENCIAS GEOLOGICAS. ISSN 1026-8774, 2012, vol. 29, no.
2, pp. 330., WOS
2. [1.1] YANES, Yurena. SHELL TAPHONOMY AND FIDELITY OF LIVING,
DEAD, HOLOCENE, AND PLEISTOCENE LAND SNAIL ASSEMBLAGES. In
PALAIOS. ISSN 0883-1351, 2012, vol. 27, no. 3-4, pp. 127., WOS
3. [3] PATZKOWSKY, M.E. – HOLLAND, S.M. Stratigraphic paleobiology:
understanding the distribution of fossil taxa in time and space. 2012, University of
Chicago Press, Chicago, 259 pages.
TOMAŠOVÝCH, Adam - FÜRSICH, Franz T. - WILMSEN, Markus. Preservation
of autochthonous shell beds by positive feedback between increased hardpart-input
rates and increased sedimentation rates. In Journal of Geology. - Chicago : The
University of Chicago, 2006, vol. 114, no. 3, p. 287-312. (1.839 - IF2005). ISSN
0022-1376.
Citácie:
1. [1.1] DATTILO, Benjamin F. - BRETT, Carlton E. - SCHRAMM, Thomas J.
Tempestites in a teapot? Condensation-generated shell beds in the Upper
Ordovician, Cincinnati Arch, USA. In PALAEOGEOGRAPHY
PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY. ISSN 0031-0182, 2012, vol. 367,
no., pp. 44., WOS
2. [1.1] POWELL, Eric N. - HU, Xinping - CAI, We-Jun - ASHTON-ALCOX,
Kathryn A. - PARSONS-HUBBARD, Karla M. - WALKER, Sally E.
GEOCHEMICAL CONTROLS ON CARBONATE SHELL TAPHONOMY IN
NORTHERN GULF OF MEXICO CONTINENTAL SHELF AND SLOPE
SEDIMENTS. In PALAIOS. ISSN 0883-1351, 2012, vol. 27, no. 7-8, pp. 571.,
101
Správa o činnosti organizácie SAV
ADC26
ADC27
ADC28
ADC29
WOS
3. [1.1] YANES, Yurena. SHELL TAPHONOMY AND FIDELITY OF LIVING,
DEAD, HOLOCENE, AND PLEISTOCENE LAND SNAIL ASSEMBLAGES. In
PALAIOS. ISSN 0883-1351, 2012, vol. 27, no. 3-4, pp. 127., WOS
TOMAŠOVÝCH, Adam - FÜRSICH, Franz T. - OLSZEWSKI, Thomas D.
Modeling shelliness and alteration in shell beds: variation in hardpart input and
burial rates leads to opposing predictions. In Paleobiology, 2006, vol. 32, no. 2, p.
278-298. (2.576 - IF2005). ISSN 0094-8373.
Citácie:
1. [1.1] DATTILO, Benjamin F. - BRETT, Carlton E. - SCHRAMM, Thomas J.
Tempestites in a teapot? Condensation-generated shell beds in the Upper
Ordovician, Cincinnati Arch, USA. In PALAEOGEOGRAPHY
PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY. ISSN 0031-0182, 2012, vol. 367,
no., pp. 44., WOS
2. [1.1] RASPINI, A. Shallow water carbonate platforms (Late Aptian-Early
Albian, Southern Apennines) in the context of supraregional to global changes:
re-appraisal of palaeoecological events as reflectors of carbonate factory
response. In SOLID EARTH. ISSN 1869-9510, 2012, vol. 3, no. 2, pp. 225., WOS
3. [1.1] YANES, Yurena. SHELL TAPHONOMY AND FIDELITY OF LIVING,
DEAD, HOLOCENE, AND PLEISTOCENE LAND SNAIL ASSEMBLAGES. In
PALAIOS. ISSN 0883-1351, 2012, vol. 27, no. 3-4, pp. 127., WOS
4. [3] PATZKOWSKY, M.E. – HOLLAND, S.M. Stratigraphic paleobiology:
understanding the distribution of fossil taxa in time and space. 2012, University of
Chicago Press, Chicago, 259 pages.
TOMAŠOVÝCH, Adam. Brachiopod and bivalve ecology in the late Triassic (Alps,
Austria): Onshore-offshore replacements caused by variations in sediment and
nutrient supply. In Palaios, 2006, vol. 21, no. 4, p. 344-368. (1.551 - IF2005). ISSN
0883-1351.
Citácie:
1. [1.1] FORCINO, Frank L. - STAFFORD, Emily S. - LEIGHTON, Lindsey R.
Perception of paleocommunities at different taxonomic levels: How low must you
go? In PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY.
ISSN 0031-0182, 2012, vol. 365, no., pp. 48., WOS
2. [1.1] FORCINO, Frank L. Multivariate assessment of the required sample size
for community paleoecological research. In PALAEOGEOGRAPHY
PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY. ISSN 0031-0182, 2012, vol. 315,
no., pp. 134., WOS
UHER, Pavel - JANÁK, Marian - OZDÍN, Daniel. Calcian dravite from
metacarbonate rocks of the Mútnik magnesite-talc deposit, Hnúšťa, Slovakia. In
Neues Jahrbuch für Mineralogie : Monatshefte, 2002, no. 2, p. 68-84. (0.255 IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 0028-3649.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
UHLÍK, Peter - ŠUCHA, Vladimír - EBERL, Dennis D. - PUŠKELOVÁ, Ľubica ČAPLOVIČOVÁ, M. Evolution of pyrophyllite particle sizes during dry grinding. In
Clay Minerals, 2000, vol. 35, p. 423-432. (1.090 - IF1999). ISSN 0009-8558.
Citácie:
1. [1.2] HUBERT, Fabien - CANER, Laurent - MEUNIER, Alain - FERRAGE,
Eric. Unraveling complex &lt; 2 mu M clay mineralogy from soils using X-ray
diffraction profile modeling on particle-size sub-fractions: Implications for soil
pedogenesis and reactivity. In AMERICAN MINERALOGIST. ISSN 0003-004X,
2012, vol. 97, no. 2-3, pp. 384., WOS
102
Správa o činnosti organizácie SAV
2. [1.2] PEREZ-MAQUEDA, L. A. - MAQUEDA, C. - PEREZ-RODRIGUEZ, J. L.
- SUBRT, J. - CERNY, Z. - BALEK, V. Thermal behaviour of ground and
unground acid leached vermiculite. In JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND
CALORIMETRY. ISSN 1388-6150, 2012, vol. 107, no. 2, pp. 431., WOS
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ALROY, John - ABERHAN, Martin - BOTTJER, David J. - FOOTE, Michael FÜRSICH, Franz T. - HARRIES, Peter J. - HENDY, Austin J. W. - HOLLAND,
Steven M. - IVANY, Linda C. - KIESSLING, Wolfgang - KOSNIK, Matthew A. MARSHALL, Charles R. - MCGOWAN, Alistair J. - MILLER, Arnold I. OLSZEWSKI, Thomas D. - PATZKOWSKY, Mark E. - PETERS, Shanan E. VILIER, Loik - WAGNER, Peter J. - BONUSO, Nicole - BORKOW, Philip S. BRENNEIS, Benjamin - CLAPHAM, Matthew E. - FALL, Leigh M. - FERGUSON,
Chad A. - HANSON, Victoria L. - KRUG, Andrew Z. - LAYOU, Karen M. LECKEY, Erin H. - NÜRNBERG, Sabine - POWERS, Catherine M. - SESSA,
Jocelyn A. - SIMPSON, Carl - TOMAŠOVÝCH, Adam - VISSAGI, Christy C.
Phanerozoic trends in the global diversity of marine invertebrates. In Science, 2008,
vol. 321, p. 97-100. (26.372 - IF2007). ISSN 0036-8075.
Citácie:
1. [1.1] ALGEO, Thomas - HENDERSON, Charles M. - ELLWOOD, Brooks ROWE, Harry - ELSWICK, Erika - BATES, Steven - LYONS, Timothy - HOWER,
James C. - SMITH, Christina - MAYNARD, Barry - HAYS, Lindsay E. SUMMONS, Roger E. - FULTON, James - FREEMAN, Katherine H. Evidence for
a diachronous Late Permian marine crisis from the Canadian Arctic region. In
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN. ISSN 0016-7606, 2012, vol.
124, no. 9-10, pp. 1424., WOS
2. [1.1] BENSON, Roger B. J. - MANNION, Philip D. Multi-variate models are
essential for understanding vertebrate diversification in deep time. In BIOLOGY
LETTERS. ISSN 1744-9561, 2012, vol. 8, no. 1, pp. 127., WOS
3. [1.1] BORSZCZ, Tomasz. ECHINOIDS AS SUBSTRATES FOR
ENCRUSTATION REVIEW AND QUANTITATIVE ANALYSIS. In ANNALES
SOCIETATIS GEOLOGORUM POLONIAE. ISSN 0208-9068, 2012, vol. 82, no.
2, pp. 139., WOS
4. [1.1] BREWER, Simon - JACKSON, Stephen T. - WILLIAMS, John W.
Paleoecoinformatics: applying geohistorical data to ecological questions. In
TRENDS IN ECOLOGY &amp; EVOLUTION. ISSN 0169-5347, 2012, vol. 27,
no. 2, pp. 104., WOS
5. [1.1] BROCKLEHURST, Neil - UPCHURCH, Paul - MANNION, Philip D. O&APOS;CONNOR, Jingmai. The Completeness of the Fossil Record of
Mesozoic Birds: Implications for Early Avian Evolution. In PLOS ONE. ISSN
1932-6203, 2012, vol. 7, no. 6, pp., WOS
6. [1.1] BUTLER, Richard J. - BRUSATTE, Stephen L. - ANDRES, Brian BENSON, Roger B. J. HOW DO GEOLOGICAL SAMPLING BIASES AFFECT
STUDIES OF MORPHOLOGICAL EVOLUTION IN DEEP TIME? A CASE
STUDY OF PTEROSAUR (REPTILIA: ARCHOSAURIA) DISPARITY. In
EVOLUTION. ISSN 0014-3820, 2012, vol. 66, no. 1, pp. 147., WOS
7. [1.1] CHEN, Zhong-Qiang - BENTON, Michael J. The timing and pattern of
biotic recovery following the end-Permian mass extinction. In NATURE
GEOSCIENCE. ISSN 1752-0894, 2012, vol. 5, no. 6, pp. 375., WOS
8. [1.1] DUNHILL, Alexander M. Problems with using rock outcrop area as a
paleontological sampling proxy: rock outcrop and exposure area compared with
103
Správa o činnosti organizácie SAV
coastal proximity, topography, land use, and lithology. In PALEOBIOLOGY.
ISSN 0094-8373, 2012, vol. 38, no. 1, pp. 126., WOS
9. [1.1] FABRE, Pierre-Henri - HAUTIER, Lionel - DIMITROV, Dimitar DOUZERY, Emmanuel J. P. A glimpse on the pattern of rodent diversification: a
phylogenetic approach. In BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY. ISSN 1471-2148,
2012, vol. 12, no., pp., WOS
10. [1.1] FORCINO, Frank L. Multivariate assessment of the required sample
size for community paleoecological research. In PALAEOGEOGRAPHY
PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY. ISSN 0031-0182, 2012, vol. 315,
no., pp. 134., WOS
11. [1.1] FRIEDMAN, Matt - SALLAN, Lauren Cole. Five hundred million years
of extinction and recovery: a phanerozoic survey of large-scale diversity patterns
in fishes. In PALAEONTOLOGY. ISSN 0031-0239, 2012, vol. 55, no., pp. 707.,
WOS
12. [1.1] HARMON, Luke J. An Inordinate Fondness for Eukaryotic Diversity. In
PLOS BIOLOGY. ISSN 1545-7885, 2012, vol. 10, no. 8, pp., WOS
13. [1.1] HAZEN, Robert M. - GOLDEN, Joshua - DOWNS, Robert T. - HYSTAD,
Grethe - GREW, Edward S. - AZZOLINI, David - SVERJENSKY, Dimitri A.
Mercury (Hg) mineral evolution: A mineralogical record of supercontinent
assembly, changing ocean geochemistry, and the emerging terrestrial biosphere.
In AMERICAN MINERALOGIST. ISSN 0003-004X, 2012, vol. 97, no. 7, pp.
1013., WOS
14. [1.1] IRMIS, Randall B. - WHITESIDE, Jessica H. Delayed recovery of nonmarine tetrapods after the end-Permian mass extinction tracks global carbon
cycle. In PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL
SCIENCES. ISSN 0962-8452, 2012, vol. 279, no. 1732, pp. 1310., WOS
15. [1.1] LAGOMARCINO, Anne J. - MILLER, Arnold I. The Relationship
between Genus Richness and Geographic Area in Late Cretaceous Marine Biotas:
Epicontinental Sea versus Open-Ocean-Facing Settings. In PLOS ONE. ISSN
1932-6203, 2012, vol. 7, no. 8, pp., WOS
16. [1.1] LLOYD, Graeme T. - PEARSON, Paul N. - YOUNG, Jeremy R. SMITH, Andrew B. Sampling bias and the fossil record of planktonic foraminifera
on land and in the deep sea. In PALEOBIOLOGY. ISSN 0094-8373, 2012, vol. 38,
no. 4, pp. 569., WOS
17. [1.1] LLOYD, Graeme T. - WANG, Steve C. - BRUSATTE, Stephen L.
IDENTIFYING HETEROGENEITY IN RATES OF MORPHOLOGICAL
EVOLUTION: DISCRETE CHARACTER CHANGE IN THE EVOLUTION OF
LUNGFISH (SARCOPTERYGII; DIPNOI). In EVOLUTION. ISSN 0014-3820,
2012, vol. 66, no. 2, pp. 330., WOS
18. [1.1] MANNION, Philip D. - BENSON, Roger B. J. - UPCHURCH, Paul BUTLER, Richard J. - CARRANO, Matthew T. - BARRETT, Paul M. A temperate
palaeodiversity peak in Mesozoic dinosaurs and evidence for Late Cretaceous
geographical partitioning. In GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY.
ISSN 1466-822X, 2012, vol. 21, no. 9, pp. 898., WOS
19. [1.1] MARKOV, A. V. - BONDAREV, A. A. - VINARSKY, M. V. Diversity
Dynamics of Echinoderms and Evolution of Marine Communities. In
PALEONTOLOGICAL JOURNAL. ISSN 0031-0301, 2012, vol. 46, no. 8, pp.
865., WOS
20. [1.1] MAYHEW, Peter J. - BELL, Mark A. - BENTON, Timothy G. MCGOWAN, Alistair J. Biodiversity tracks temperature over time. In
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE
UNITED STATES OF AMERICA. ISSN 0027-8424, 2012, vol. 109, no. 38, pp.
104
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA02
15141., WOS
21. [1.1] MELOTT, Adrian L. - BAMBACH, Richard K. - PETERSEN, Kenni D. MCARTHUR, John M. An similar to 60-Million-Year Periodicity Is Common to
Marine Sr-87/Sr-86, Fossil Biodiversity, and Large-Scale Sedimentation: What
Does the Periodicity Reflect? In JOURNAL OF GEOLOGY. ISSN 0022-1376,
2012, vol. 120, no. 2, pp. 217., WOS
22. [1.1] NAWROT, Rafal. DECOMPOSING LITHIFICATION BIAS:
PRESERVATION OF LOCAL DIVERSITY STRUCTURE IN RECENTLY
CEMENTED STORM-BEACH CARBONATE SANDS, SAN SALVADOR ISLAND,
BAHAMAS. In PALAIOS. ISSN 0883-1351, 2012, vol. 27, no. 3-4, pp. 190., WOS
23. [1.1] POWELL, Matthew G. - BERESFORD, Vincent P. - COLAIANNE, Blake
A. The latitudinal position of peak marine diversity in living and fossil biotas. In
JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY. ISSN 0305-0270, 2012, vol. 39, no. 9, pp.
1687., WOS
24. [1.1] REOLID, Matias - SEBANE, Abbes - RODRIGUEZ-TOVAR, Francisco
J. - MAROK, Abbas. Foraminiferal morphogroups as a tool to approach Toarcian
Anoxic Event in the Western Saharan Atlas (Algeria). In PALAEOGEOGRAPHY
PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY. ISSN 0031-0182, 2012, vol. 323,
no., pp. 87., WOS
25. [1.1] ROSENBLUM, Erica Bree - SARVER, Brice A. J. - BROWN, Joseph W. ROCHES, Simone Des - HARDWICK, Kayla M. - HETHER, Tyler D. EASTMAN, Jonathan M. - PENNELL, Matthew W. - HARMON, Luke J.
Goldilocks Meets Santa Rosalia: An Ephemeral Speciation Model Explains
Patterns of Diversification Across Time Scales. In EVOLUTIONARY BIOLOGY.
ISSN 0071-3260, 2012, vol. 39, no. 2, pp. 255., WOS
26. [1.1] SALLAN, Lauren Cole - FRIEDMAN, Matt. Heads or tails: staged
diversification in vertebrate evolutionary radiations. In PROCEEDINGS OF THE
ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES. ISSN 0962-8452, 2012, vol. 279,
no. 1735, pp. 2025., WOS
27. [1.1] SHEN, J. - ALGEO, T. J. - ZHOU, L. - FENG, Q. - YU, J. - ELLWOOD,
B. Volcanic perturbations of the marine environment in South China preceding
the latest Permian mass extinction and their biotic effects. In GEOBIOLOGY.
ISSN 1472-4677, 2012, vol. 10, no. 1, pp. 82., WOS
28. [1.1] SMITH, Andrew B. - LLOYD, Graeme T. - MCGOWAN, Alistair J.
Phanerozoic marine diversity: rock record modelling provides an independent
test of large-scale trends. In PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY BBIOLOGICAL SCIENCES. ISSN 0962-8452, 2012, vol. 279, no. 1746, pp. 4489.,
WOS
29. [1.1] SVENSMARK, Henrik. Evidence of nearby supernovae affecting life on
Earth. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY.
ISSN 0035-8711, 2012, vol. 423, no. 2, pp. 1234., WOS
30. [1.1] VAN DAM, Jan A. Scanning the fossil record: stratophenomics and the
generation of primary evolutionary-ecological data. In EVOLUTIONARY
ECOLOGY. ISSN 0269-7653, 2012, vol. 26, no. 3, pp. 449., WOS
ANDERSON, S.D. - ČERNÝ, Petr - HALDEN, N. M. - CHAPMAN, Ron - UHER,
Pavel. The YITT-B pegmatite swarm at Bernic lake, Southeastern Manitoba: A
geochemical and paragenetic anomaly. In Canadian Mineralogist, 1998, vol. 36, no.
2, p. 283-301. ISSN 0008-4476.
Citácie:
1. [1.1] BAIJOT, M. - HATERT, F. - PHILIPPO, S. MINERALOGY AND
GEOCHEMISTRY OF PHOSPHATES AND SILICATES IN THE SAPUCAIA
PEGMATITE, MINAS GERAIS, BRAZIL: GENETIC IMPLICATIONS. In
105
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA03
ADCA04
ADCA05
ADCA06
CANADIAN MINERALOGIST. ISSN 0008-4476, DEC 2012, vol. 50, no. 6, p.
1531-1554., WOS
2. [1.1] COLOMBO, F. - SFRAGULLA, J. - DEL TANAGO, J.G. THE GARNET PHOSPHATE BUFFER IN PERALUMINOUS GRANITIC MAGMAS: A CASE
STUDY FROM PEGMATITES IN THE POCHO DISTRICT, CORDOBA,
ARGENTINA. In CANADIAN MINERALOGIST. ISSN 0008-4476, DEC 2012, vol.
50, no. 6, p. 1555-1571., WOS
3. [1.1] LLORENS, T. - MORO, M.C. Oxide minerals in the granitic cupola of the
Jalama Batholith, Salamanca, Spain. Part I: accessory Sn, Nb, Ta and Ti
minerals in leucogranites, aplites and pegmatites. In JOURNAL OF
GEOSCIENCES. ISSN 1802-6222, 2012, vol. 57, no. 1, p. 25-43., WOS
ANDRÁŠ, Peter - DIRNER, Vojtech - HORŇÁKOVÁ, Andrea. Determination of
238U, 232Th and 40K activity in rocks from the Malé Karpaty Mts. used in the civil
engineering (Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences,
2011, vol. 6, n. 2, p. 5-14. (1.579 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 18424090.
Citácie:
1. [1.1] RAFIQUE, M. - NASPOD, M. M. - HUSSAIN, M. Estimation of the indole
radon concentration in dwellings of the district Kotli, Azad Kashmir-Pakistan. In
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2012, Vol. 7, N. 2, p.
49-56., WOS
BIELIK, Miroslav - ŠEFARA, Ján - KOVÁČ, Michal - BEZÁK, Vladimír PLAŠIENKA, Dušan. The Western Carpathians-interaction of Hercynian and Alpine
processes. In Tectonophysics, 2004, vol. 393, p. 63-86. (1.633 - IF2003). (2004 Current Contents). ISSN 0040-1951.
Citácie:
1. [1.1] NEJBERT, Krzysztof - JUREWICZ, Edyta - MACDONALD, Ray.
Potassium-rich magmatism in the Western Outer Carpathians: Magmagenesis in
the transitional zone between the European Plate and Carpathian-Pannonian
region. In LITHOS. ISSN 0024-4937, 2012, vol. 146, no. 1, p. 34-47., WOS
2. [1.1] TENZER, Robert - GLADKIKH, Vladislav - NOVAK, Pavel - VAJDA,
Peter. Spatial and Spectral Analysis of Refined Gravity Data for Modelling the
Crust-Mantle Interface and Mantle-Lithosphere Structure. In SURVEYS IN
GEOPHYSICS. ISSN 0169-3298, 2012, vol. 33, no. 5, p. 817-839., WOS
BROSKA, Igor - HARLOV, Daniel - TROPPER, Peter - SIMAN, Pavol. Formation
of magmatic titanite and titanite-ilmenite phase relations during granite alteration in
the Tribec Mountains, Western Carpathians, Slovakia. In Lithos, 2007, vol. 95, no.
1-2, p. 58-71. (2.203 - IF2006). ISSN 0024-4937.
Citácie:
1. [1.1] ERKUL, S.T. Petrogenetic evolution of the Early Miocene Alacamdag
volcano-plutonic complex, northwestern Turkey: implications for the geodynamic
framework of the Aegean region. In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH
SCIENCES. ISSN 1437-3254, JAN 2012, vol. 101, no. 1, p. 197-219., WOS
2. [1.1] KOUTSOVITIS, P. Gabbroic rocks in ophiolitic occurrences from East
Othris, Greece: petrogenetic processes and geotectonic environment implications.
In MINERALOGY AND PETROLOGY. ISSN 0930-0708, MAR 2012, vol. 104, no.
3-4, p. 249-265., WOS
3. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
CSONTOS, L. - NAGYMAROSY, András - HORVÁTH, Ferenc - KOVÁČ,
Michal. Tertiary evolution of the Intra-Carpathian area: a model. In Tectonophysics,
1992, vol. 208, no. 1-3, p. 221-241. (1992 - Current Contents). ISSN 0040-1951.
Citácie:
106
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA07
1. [1.1] ERDEI, Boglarka - UTESCHER, Torsten - HABLY, Lilla - TAMAS, Julia
- ROTH-NEBELSICK, Anita - GREIN, Michaela. Early Oligocene Continental
Climate of the Palaeogene Basin (Hungary and Slovenia) and the Surrounding
Area. In TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 1300-0985, 2012,
vol. 21, no. 2, pp. 153., WOS
2. [1.1] HAAS, J. Influence of global, regional, and local factors on the genesis of
the Jurassic manganese ore formation in the Transdanubian Range, Hungary. In
ORE GEOLOGY REVIEWS. ISSN 0169-1368, 2012, vol. 47, no., pp. 77., WOS
3. [1.1] JANKOVICS, M. Eva - HARANGI, Szabolcs - KISS, Balazs - NTAFLOS,
Theodoros. Open-system evolution of the Fuzes-to alkaline basaltic magma,
western Pannonian Basin: Constraints from mineral textures and compositions. In
LITHOS. ISSN 0024-4937, 2012, vol. 140, no., pp. 25., WOS
4. [1.1] OZSVART, Peter - KOVACS, Sandor. Revised Middle and Late Triassic
radiolarian ages for ophiolite melanges: implications for the geodynamic
evolution of the northern part of the early Mesozoic Neotethyan subbasins. In
BULLETIN DE LA SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE. ISSN 0037-9409,
2012, vol. 183, no. 4, pp. 273., WOS
5. [1.1] PETROVSZKI, Judit - SZEKELY, Balazs - TIMAR, Gabor. A systematic
overview of the coincidences of river sinuosity changes and tectonically active
structures in the Pannonian Basin. In GLOBAL AND PLANETARY CHANGE.
ISSN 0921-8181, 2012, vol. 98-99, no., pp. 109., WOS
6. [1.1] POSPISIL, L. - HEFTY, J. - HIPMANOV, L. RISK AND
GEODYNAMICALLY ACTIVE AREAS OF THE CARPATHIAN LITHOSPHERE
ON THE BASE OF GEODETICAL AND GEOPHYSICAL DATA. In ACTA
GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA. ISSN 1217-8977, 2012, vol. 47,
no. 3, pp. 287., WOS
7. [1.1] PRODEHL, Claus - MOONEY, Walter D. Exploring the Earth&apos;s
Crust-History and Results of Controlled-Source Seismology Introduction and
Acknowledgments. In EXPLORING THE EARTH&apos;S CRUST HISTORY AND
RESULTS OF CONTROLLED-SOURCE SEISMOLOGY. ISSN 0072-1069, 2012,
vol. 208, no., pp. 3., WOS
8. [1.1] REN, Y. - STUART, G. W. - HOUSEMAN, G. A. - DANDO, B. LONESCU, C. - HEGEDUES, E. - RADOVANOVIC, S. - SHEN, Y. Upper mantle
structures beneath the Carpathian-Pannonian region: Implications for the
geodynamics of continental collision. In EARTH AND PLANETARY SCIENCE
LETTERS. ISSN 0012-821X, 2012, vol. 349, no., pp. 139., WOS
9. [1.1] SALCHER, B. C. - MEURERS, B. - SMIT, J. - DECKER, K. - HOELZEL,
M. - WAGREICH, M. Strike-slip tectonics and Quaternary basin formation along
the Vienna Basin fault system inferred from Bouguer gravity derivatives. In
TECTONICS. ISSN 0278-7407, 2012, vol. 31, no., pp., WOS
10. [1.1] STAREK, Dusan - SLIVA, L&apos;ubomir - VOJTKO, Rastislav.
Eustatic and tectonic control on late Eocene fan delta development (Orava Basin,
Central Western Carpathians). In GEOLOGICAL QUARTERLY. ISSN 16417291, 2012, vol. 56, no. 1, pp. 67., WOS
11. [2.1] SOSTARIC, Sibila Borojevic - NEUBAUER, Franz - HANDLER, Robert
- PALINKAS, Ladislav A. Tectonothermal history of the basement rocks within the
NW Dinarides: new Ar-40/Ar-39 ages and synthesis. In GEOLOGICA
CARPATHICA. ISSN 1335-0552, 2012, vol. 63, no. 6, pp. 441., WOS
CZICZER, István - MAGYAR, Imre - PIPÍK, Radovan - BÖHME, Madelaine ĆORIĆ, Stjepan - BAKRAČ, Koraljka - SÜTŐ-SZENTAI, Mária - LANTOS,
Miklós - BABINSZKI, Edit - MÜLLER, Pál. Life in the sublittoral zone of longlived Lake Pannon: paleontological analysis of the Upper Miocene Szák Formation,
107
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA08
ADCA09
Hungary. In International Journal of Earth Sciences, 2009, vol. 98, no. 7, p. 17411766. (1.970 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 1437-3254.
Citácie:
1. [2.1] KERN, Z. - KÁZMÉR, M. - BOSNAKOFF, M. - VÁCZI, T. - BAJNÓCZI,
B. - KATONA, L. Ineremental growth and mineralogy of Pannonian (Late
Miocene) sciaenid otoliths: paleoecological implications. In Geologica
Carpathica, 2012, Vol. 63, N. 2, p. 175-178., WOS
2. [3] BOOMER, I. Ostracoda as Indicators of Climatic and Human-Influenced
Chage in the Late Quaternary of the Ponto-Caspian Region (Aral, Caspian and
Black Seas). In Developments in Quaternary Science, 2012, Vol. 17, p. 205-215.
3. [3] BOSNAKOFF, M. - KATONA, L. A fish otolith assemblage from the Late
Miocene (Pannonian) deposits of Lake Pannon (Doba, NW Hungary). In Central
European Geology, 2012, Vol. 55, N. 2, p. 135-146.
FICERIOVÁ, Jana - BALÁŽ, Peter - BOLDIŽÁROVÁ, Eva - JELEŇ, Stanislav.
Thiosulfate leaching of gold from a mechanically activated CuPbZn concentrate. In
Hydrometallurgy, 2002, vol. 67, p. 37-43. (0.654 - IF2001). (2002 - Current
Contents).
Citácie:
1. [1.1] KHAYATI, Gholam Reza - JANGHORBAN, Kamal - SHARIAT, Mohamad
Hosein. Isothermal kinetics of mechanochemically and thermally synthesized Ag
from Ag2O. In TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF
CHINA. ISSN 1003-6326, 2012, vol. 22, no. 4, pp. 935., WOS
2. [1.1] SENANAYAKE, G. Gold leaching by copper(II) in ammoniacal
thiosulphate solutions in the presence of additives. Part I: A review of the effect of
hard-soft and Lewis acid-base properties and interactions of ions. In
HYDROMETALLURGY. ISSN 0304-386X, 2012, vol. 115, no., pp. 1., WOS
HAUTMANN, Michael - BENTON, Michael J. - TOMAŠOVÝCH, Adam.
Catastrophic ocean acidification at the Triassic-Jurassic boundary. In Neues
Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 2008, vol. 249, no. 1, p.
119-127. (0.496 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0077-7749.
Citácie:
1. [1.1] ARKHIPKIN, Alexander I. - LAPTIKHOVSKY, Vladimir V. Impact of
ocean acidification on plankton larvae as a cause of mass extinctions in
ammonites and belemnites. In NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND
PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN. ISSN 0077-7749, 2012, vol. 266, no. 1,
pp. 39., WOS
2. [1.1] GREENE, Sarah E. - MARTINDALE, Rowan C. - RITTERBUSH,
Kathleen A. - BOTTJER, David J. - CORSETTI, Frank A. - BERELSON, William
M. Recognising ocean acidification in deep time: An evaluation of the evidence
for acidification across the Triassic-Jurassic boundary. In EARTH-SCIENCE
REVIEWS. ISSN 0012-8252, 2012, vol. 113, no. 1-2, pp. 72., WOS
3. [1.1] LINDGREEN, Holger - JAKOBSEN, Finn. Marine sedimentation of
nano-quartz forming flint in North Sea Danian chalk. In MARINE AND
PETROLEUM GEOLOGY. ISSN 0264-8172, 2012, vol. 38, no. 1, pp. 73., WOS
4. [1.1] MARTINDALE, Rowan C. - BERELSON, William M. - CORSETTI, Frank
A. - BOTTJER, David J. - WEST, A. Joshua. Constraining carbonate chemistry at
a potential ocean acidification event (the Triassic-Jurassic boundary) using the
presence of corals and coral reefs in the fossil record. In PALAEOGEOGRAPHY
PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY. ISSN 0031-0182, 2012, vol. 350,
no., pp. 114., WOS
5. [1.1] MATA, S. A. - BOTTJER, D. J. Microbes and mass extinctions:
paleoenvironmental distribution of microbialites during times of biotic crisis. In
108
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA10
ADCA11
ADCA12
ADCA13
ADCA14
GEOBIOLOGY. ISSN 1472-4677, 2012, vol. 10, no. 1, pp. 3., WOS
6. [1.1] PALFY, Jozsef - ZAJZON, Norbert. Environmental changes across the
Triassic-Jurassic boundary and coeval volcanism inferred from elemental
geochemistry and mineralogy in the Kendlbachgraben section (Northern
Calcareous Alps, Austria). In EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS.
ISSN 0012-821X, 2012, vol. 335, no., pp. 121., WOS
7. [1.2] VERON, J.E.N. Ocean acidification and coral reefs: an emerging big
picture. In Diversity. 2011, no.3, p. 262-274., SCOPUS
HURAI, Vratislav - HURAIOVÁ, Monika - KONEČNÝ, Patrik - THOMAS,
Rainer. Mineral-melt-fluid composition of carbonate-bearing cumulate xenoliths in
Tertiary alkali basalts of southern Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2007, vol.
71, no. 1, p. 63-79. (1.064 - IF2006). ISSN 0026-461X.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
HURAI, Vratislav - HURAIOVÁ, Monika. Origin of ferroan alabandite and
manganoan sphalerite from the Tisovec skarn, Slovakia. In Neues Jahrbuch für
Mineralogie - Abhandlungen, 2011, vol. 188, no. 2, p. 119-134. (0.407 - IF2010).
(2011 - Current Contents). ISSN 0077-7757.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JABLONSKÝ, Jozef - MICHALÍK, Jozef - PLAŠIENKA, Dušan - SOTÁK, Ján.
Sedimentary environments of the Solírov Formation and correlation with Lower
Cretaceous turbidites in central West Carpathians, Slovakia. In Cretaceous Research,
1993, vol. 14, no. 6, p. 613-621. ISSN 0195-6671.
Citácie:
1. [1.1] PLAŠIENKA, D. Jurassic syn-rift and Cretaceous syn-orogenic, coarsegrained deposits related to opening and closure of the Vahic (South Penninic)
Ocean in the Western Carpathians - an overview. In Geological Quarterly, 2012,
Vol. 56, N. 4, p. 601-628., WOS
JANÁK, Marian - CORNELL, David - FROITZHEIM, Nikolaus - DE HOOG, CeesJan - BROSKA, Igor - VRABEC, Mirijam - HURAI, Vratislav. Eclogite-hosting
metapelites from the Pohorje Mountains (Eastern Alps): P-T evolution, zircon
geochronology and tectonic implications. In European Journal of Mineralogy, 2009,
vol. 21, no. 6, p. 1191-1212. (1.220 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN
0935-1221.
Citácie:
1. [1.1] RODA, M. - SPALLA, M.I. - MAROTTA, A.M. Integration of natural data
within a numerical model of ablative subduction: a possible interpretation for the
Alpine dynamics of the Austroalpine crust. In JOURNAL OF METAMORPHIC
GEOLOGY. ISSN 0263-4929, DEC 2012, vol. 30, no. 9, p. 973-996., WOS
2. [1.1] SKUBLOV, S.G. - BEREZIN, A.V. - BEREZHNAYA, N.G. General
relations in the trace-element composition of zircons from eclogites with
implications for the age of eclogites in the belomorian mobile belt. In
PETROLOGY. ISSN 0869-5911, SEP 2012, vol. 20, no. 5, p. 427-449., WOS
JANÁK, Marian - FROITZHEIM, Nikolaus - GEORGIEV, N. - NAGEL, Thorsten SAROV, S. P-T evolution of kyanite eclogite from the Pirin Mountains (SW
Bulgaria): implications for the Rhodope UHP Metamorphic Complex. In Journal of
Metamorphic Geology, 2011, vol. 29, p. 317-332. (3.418 - IF2010). (2011 - Current
Contents). ISSN 0263-4929.
Citácie:
1. [1.1] EBINGHAUS, A. - MCCANN, T. - AUGUSTSSON, C. Facies and
provenance analysis of Paleogene-age alluvial conglomerates from the northern
109
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA15
ADCA16
ADCA17
ADCA18
ADCA19
part of the Mesta Basin, SW Bulgaria. In GEOLOGICAL JOURNAL. ISSN 00721050, JUL-AUG 2012, vol. 47, no. 4, p. 409-425., WOS
2. [1.1] MPOSKOS, E. - BAZIOTIS, I. - PROYER, A. Pressure-temperature
evolution of eclogites from the Kechros complex in the Eastern Rhodope (NE
Greece). In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 14373254, JUN 2012, vol. 101, no. 4, p. 973-996., WOS
JANIK, Tomasz - GRAD, Marek - GUTERCH, Alexander - VOZÁR, Jozef BIELIK, Miroslav - VOZÁROVÁ, Anna - HEGEDÜS, Endre - KOVÁCS, Csaba
Atilla - KOVÁCS, István - CELEBRATION 2000 WORKING GROUP. Crustal
structure of the Western Carpathians and Pannonian Basin System: Seismic models
from CELEBRATION 2000 data and geological implication. In Journal of
Geodynamics, 2011, vol. 52, issue 2, p. 97-113. (1.197 - IF2010). (2011 - Current
Contents). ISSN 0264-3707.
Citácie:
1. [1.2] ALEKSANDROWSKI, Pawel. Publications of Police authors in leading
international earth science journals | Publikacje polskich badaczy w czołowych
czasopismach miedzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi. In Przeglad
Geologiczny. ISSN 0033-2151, 2011, vol. 59, no. 12, p. 762-763., SCOPUS
JANOTKA, Ivan - MADEJOVÁ, Jana - ŠTEVULA, Ladislav - FRŤALOVÁ, D.M.
Behaviour of Ca(OH)2 in the presence of the set styrene-acrylate dispersion. In
Cement and Concrete Research, 1996, vol. 26, no. 11, p. 1727-1735.
Citácie:
1. [1.1] BETIOLI, A. M. - GLEIZE, P. J. P. - JOHN, V. M. - PILEGGI, R. G.
Effect of EVA on the fresh properties of cement paste. In CEMENT &amp;
CONCRETE COMPOSITES. ISSN 0958-9465, 2012, vol. 34, no. 2, pp. 255., WOS
JELEŇ, Stanislav - PRŠEK, Jaroslav - KOVALENKER, Vladimir A. - TOPA, D. SEJKORA, J. - OZDÍN, Daniel - ŠTEVKO, M. Bismuth sulphosalts of the
cuprobismuthite, pavonite and aikinite series from the Rozália Mine, HodrušaHámre, Slovakia. In Canadian Mineralogist, 2012, vol. 50, p. 325-340. (1.115 IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0008-4476.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KOVÁČ, Michal - NAGYMAROSY, András - SOTÁK, Ján - ŠÚTOVSKÁ, K. Late
Tertiary Paleogeographic Evolution of the West Carpathians. In Tectonophysics,
1993, vol. 226, no. 1-4, p. 401-415. (1.276 - IF1992). (1993 - Current Contents).
ISSN 0040-1951.
Citácie:
1. [1.1] VOJTKO, R. - PETRO, L. - BENOVÁ, A. - BÓNA, J. - HÓK, J.
Neotectonic evolution of the northern Laborec drainage basin (northeastern part
of Slovakia). In Geomorphology, 2012, Vol. 138, N. 1, p. 276-294., WOS
KRENN, Erwin - JANÁK, Marian - FINGER, Friedrich - BROSKA, Igor KONEČNÝ, Patrik. Two types of metamorphic monazite with contrasting La/Nd,
Th, and Y signatures in an ultrahigh-pressure metapelite from the Pohorje
Mountains, Slovenia: Indications for pressure-dependent REE exchange between
apatite and monazite? In American Mineralogist, 2009, vol. 94, no. 5-6, p. 801-815.
(1.962 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0003-004X.
Citácie:
1. [1.1] HOGDAHL, K. - MAJKA, J. - SJOSTROM, H. - NILSSON, K.P. CLAESSON, S. - KONECNY, P. Reactive monazite and robust zircon growth in
diatexites and leucogranites from a hot, slowly cooled orogen: implications for
the Palaeoproterozoic tectonic evolution of the central Fennoscandian Shield,
Sweden. In CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY. ISSN
110
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA20
ADCA21
ADCA22
ADCA23
0010-7999, JAN 2012, vol. 163, no. 1, p. 167-188., WOS
2. [1.1] HOGDAHL, K. - MAJKA, J. - SJOSTROM, H. - NILSSON, K.P. CLAESSON, S. - KONECNY, P. Reactive monazite and robust zircon growth in
diatexites and leucogranites from a hot, slowly cooled orogen: implications for
the Palaeoproterozoic tectonic evolution of the central Fennoscandian Shield,
Sweden. In EXPERIMENTS IN FLUIDS. ISSN 0723-4864, JAN 2012, vol. 52, no.
1, p. 167-U209., WOS
3. [1.1] SINDERN, S. - GERDES, A. - RONKIN, Y.L. - DZIGGEL, A. - HETZEL,
R. - SCHULTE, B.A. Monazite stability, composition and geochronology as
tracers of Paleoproterozoic events at the eastern margin of the East European
Craton (Taratash complex, Middle Urals). In LITHOS. ISSN 0024-4937, FEB
2012, vol. 132, p. 82-97., WOS
KRIŽÁNI, Ivan - ANDRÁŠ, Peter - ŠLESÁROVÁ, Andrea. Percolation modeling
of the dump and settling pit sediments at the Banská Štiavnica ore-field (Western
Carpathians, Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences,
2009, vol. 4, no. 1, p. 109-126. (0.286 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN
1842-4090.
Citácie:
1. [1.1] MÁŠA, B. - PULIŠOVÁ, P. - BEZDIČKA, P. - MICHALKOVÁ, E. ŠUBRT, J. Ochre precipitates and acid mine drainage in a mine environment. In
Ceramics-Silikaty, 2012, VOl. 56, N. 1, p. 9-14., WOS
KUNDRÁT, Martin - JANÁČEK, Jiří - MARTIN, Samuel. Development of
transient head cavities during early organogenesis of the Nile Crocodile (Crocodylus
niloticus). In Journal of Morphology, 2009, vol. 270, no. 9, p. 1069-1083. (1.702 IF2008). ISSN 0352-2525.
Citácie:
1. [1.1] ADACHI, Noritaka - KURATANI, Shigeru. Development of head and
trunk mesoderm in the dogfish, Scyliorhinus torazame: I. Embryology and
morphology of the head cavities and related structures. In EVOLUTION &amp;
DEVELOPMENT. ISSN 1520-541X, 2012, vol. 14, no. 3, pp. 234., WOS
2. [1.1] ADACHI, Noritaka - TAKECHI, Masaki - HIRAI, Tamami - KURATANI,
Shigeru. Development of the head and trunk mesoderm in the dogfish,
Scyliorhinus torazame: II. Comparison of gene expression between the head
mesoderm and somites with reference to the origin of the vertebrate head. In
EVOLUTION &amp; DEVELOPMENT. ISSN 1520-541X, 2012, vol. 14, no. 3,
pp. 257., WOS
KUNDRÁT, Martin. Primary chondrification foci in the wing basipodium of
Struthio camelus with comments on interpretation of autopodial elements in
Crocodilia and Aves. In Journal of Experimental Zoology Part B : Molecular and
Developmental Evolution, 2009, vol. 312B, no. 1, p. 30-41. (3.364 - IF2008). (2009 Current Contents). ISSN 1552-5007.
Citácie:
1. [1.1] MAXWELL, Erin E. Unraveling the Influences of Soft-Tissue Flipper
Development on Skeletal Variation Using an Extinct Taxon. In JOURNAL OF
EXPERIMENTAL ZOOLOGY PART B-MOLECULAR AND DEVELOPMENTAL
EVOLUTION. ISSN 1552-5007, 2012, vol. 318B, no. 7, pp. 545., WOS
2. [1.1] SEKI, Ryohei - KAMIYAMA, Namiko - TADOKORO, Ayumi - NOMURA,
Naoki - TSUIHIJI, Takanobu - MANABE, Makoto - TAMURA, Koji. Evolutionary
and Developmental Aspects of Avian-specific Traits in Limb Skeletal Pattern. In
ZOOLOGICAL SCIENCE. ISSN 0289-0003, 2012, vol. 29, no. 10, pp. 631., WOS
KUNDRÁT, Martin - CRUICKSHANK, Arthur R.I. - MANNING, Terry W. NUDDS, John. Embryos of therizinosauroid theropods from the Upper Cretaceous
111
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA24
ADCA25
ADCA26
of China: diagnosis and analysis of ossification patterns. In Acta Zoologica, 2008,
vol. 89, no. 3, p. 231-251 + title page. (0.937 - IF2007). ISSN 0001-7272.
Citácie:
1. [1.1] FERNANDEZ, Vincent - BUFFETAUT, Eric - MAIRE, Eric - ADRIEN,
Jerome - SUTEETHORN, Varavudh - TAFFOREAU, Paul. Phase Contrast
Synchrotron Microtomography: Improving Noninvasive Investigations of Fossil
Embryos In Ovo. In MICROSCOPY AND MICROANALYSIS. ISSN 1431-9276,
2012, vol. 18, no. 1, pp. 179., WOS
2. [1.1] LAUTENSCHLAGER, Stephan - RAYFIELD, Emily J. - ALTANGEREL,
Perle - ZANNO, Lindsay E. - WITMER, Lawrence M. The Endocranial Anatomy
of Therizinosauria and Its Implications for Sensory and Cognitive Function. In
PLOS ONE. ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 12, pp., WOS
3. [1.1] SANCHEZ, Marcelo. Embryos in Deep Time The Rock Record of
Biological Development PROLOGUE. In EMBRYOS IN DEEP TIME: THE
ROCK RECORD OF BIOLOGICAL DEVELOPMENT, 2012, vol., no., pp. XI.,
WOS
PIPÍK, Radovan - BODERGAT, Anne-Marie. Nouvelle faune d'ostracodes d'eau
douce du Miocene supérieur de la région Carpatho-Pannonien et description
d'especes appartenant aux genres Pseudocandona, Fabaeformiscandona et
Candonopsis. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie,
2008, vol. 286, p. 89-121. (0.306 - IF2007). ISSN 0375-0442.
Citácie:
1. [3] DANIELOPOL, D. L. - NAMIOTKO, T. - MEISCH, C. Reassessment of the
genus Typhlocypris Vejdovský (Ostracoda, Candoninae), with a brief reflexion on
the social role of the „Kempf Database Ostracoda“. Kölner Forum Geol.
Paläont., 21. F.A.Viehberg & R. Gromig (Eds.). Abstract, 14th International
German Ostracodologists´Meeting, Cologne, October 11-14, 2012, p. 13-16.
PIPÍK, Radovan. Phylogeny, palaeoecology, and invasion of non-marine waters by
the late Miocene hemicytherid ostracod Tyrrhenocythere from Lake Pannon. In Acta
Palaeontologica Polonica, 2007, vol. 52, no. 2, p. 351-368. (1.076 - IF2006). (2007 Current Contents). ISSN 0567-7920.
Citácie:
1. [1.1] GRELLET-TINNER, Gerald - MURELAGA, Xabier - LARRASOANA,
Juan C. - SILVEIRA, Luis F. - OLIVARES, Maitane - ORTEGA, Luis A. TRIMBY, Patrick W. - PASCUAL, Ana. The First Occurrence in the Fossil Record
of an Aquatic Avian Twig-Nest with Phoenicopteriformes Eggs: Evolutionary
Implications. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 10, pp., WOS
LANKREIJER, Anco - KOVÁČ, Michal - CLOETINGH, Sierd - PITOŇÁK, Pavel HLÔŠKA, M. - BIERMANN, C. Quantitative subsidence analysis and forward
modelling of the Vienna and Danube basins: thin-skinned versus thick-skinned
extension. In Tectonophysics, 1995, vol. 252, no. 1-4, p. 433-451. (1.089 - IF1994).
(1995 - Current Contents). ISSN 0040-1951.
Citácie:
1. [1.1] DELLMOUR, Rudolf - HARZHAUSER, Mathias. The Ivan Canyon, a
large Miocene canyon in the Alpine-Carpathian Foredeep. In MARINE AND
PETROLEUM GEOLOGY. ISSN 0264-8172, 2012, vol. 38, no. 1, pp. 83., WOS
2. [1.1] REN, Y. - STUART, G. W. - HOUSEMAN, G. A. - DANDO, B. LONESCU, C. - HEGEDUES, E. - RADOVANOVIC, S. - SHEN, Y. Upper mantle
structures beneath the Carpathian-Pannonian region: Implications for the
geodynamics of continental collision. In EARTH AND PLANETARY SCIENCE
LETTERS. ISSN 0012-821X, 2012, vol. 349, no., pp. 139., WOS
3. [1.1] WIEDL, Thomas - HARZHAUSER, Mathias - PILLER, Werner E. Facies
112
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA27
ADCA28
ADCA29
ADCA30
and synsedimentary tectonics on a Badenian carbonate platform in the southern
Vienna Basin (Austria, Central Paratethys). In FACIES. ISSN 0172-9179, 2012,
vol. 58, no. 4, pp. 523., WOS
LEXA, Jaroslav - ŠEBESTA, Jiří - CHAVEZ, José Alexander - HERNÁNDEZ,
Walter - PÉCSKAY, Zoltán. Geology and volcanic evolution in the southern part of
the San Salvador Metropolitan Area. In Journal of Geosciences, 2011, vol. 56, no. 1,
p. 105-140. (1.026 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 1802-6222.
Citácie:
1. [1.1] GARRISSON, J. M. - REAGAN, M. K. - SIMS, K. W. W. Dacide formation
at Ilopango Caldera, El Salvador: U-series disequilibrium and implications for
petrogenetic processes and magma storage time. In Geophysics, Geochemistry,
Geosystems, 2012, Vol. 2012, Vol. 13, N. 6, DOI: 10.1029/2012GC004107, WOS
MAJZLAN, Juraj - LALINSKÁ, Bronislava - CHOVAN, Martin - JURKOVIČ,
Ľubomír - MILOVSKÁ, Stanislava - GOTTLICHER, Jörg. The formation, structure,
and ageing of As-rich hydrous ferric oxide at the abandoned Sb deposit Pezinok
(Slovakia). In Geochimica et Cosmochimica Acta, 2007, vol. 71, no. 17, p. 42064220. (3.751 - IF2006). ISSN 0016-7037.
Citácie:
1. [1.1] COURTIN-NOMADE, A. - RAKOTOARISOA, O. - BRIL, H. - GRYBOS,
M. - FORESTIER, L. - FOUCHER, F. - KUNZ, M. Weathering of Sb-rich mining
and smelting residues: Insight in solid speciation and soil bacteria toxicity. In
Chemie der Erde - Geochemistry, 2012, Vol. 72, suppl. 4, p. 29-39., WOS
2. [1.1] FILELLA, M. - WILLIAMS, P. A. Antimony interactions with
heterogeneous complexants in waters, sediments and soils: A review of binding
data for homologous compounds. In Chemie der Erde - Geochemistry, 2012, Vol.
72, suppl. 4, p. 49-65, WOS
3. [1.1] NAGY-KORODI, I. - WEISZBURG, T. G. - FODORPATAKI, L. et al.
Environmental impact of mining activity on the Turt Creek, Eastern Carpathians,
Romania. In Carpathian Journal of Earth and Environmental Science, 2011, Vol.
6, no. 2, p. 195-207., WOS
4. [1.1] NAGY-KORODI, I. - WEISZBURG-TAMIS, G. - FODORPATAKI, L.
Environmental impact of mining activity on The Turt Creek, Eastern Carpathians,
Romania. In Carpathians Journal of Earth and Environmental Sciences, 2011,
VOl. 6, N. 2, p. 195-207., WOS
MAJZLAN, Juraj - CHOVAN, Martin - ANDRÁŠ, Peter - NEWVILLE, Matthew WIEDENBECK, Michael. The nanoparticulate nature of invisible gold in
arsenopyrite from Pezinok (Slovakia). In Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 2010, vol. 187, no. 1, p. 1-9. (0.483 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0077-7757.
Citácie:
1. [1.1] CABRAL, A. R. - KOGLIN, N. - BRAETZ, H. Gold-bearing ferroselite
(FeSe2) from Trogtal, Harz, Germany, and sigificance of its Co/Ni ratio. In
Journal of Geosciences, 2012, Vol. 57, N. 4, p. 265-272., WOS
2. [1.1] STRNAD, L. - GOLIÁŠ, V. - MIHALJEVIČ, M. - PUDILOVÁ, M. The
Variscan Kašperské Hory orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech
Republic. In Ore Geology Reviews, 2012, Vol. 48, p. 428-441., WOS
MICHALÍK, Jozef - LINTNEROVÁ, Otília - GAŹDZICKI, Andrzej - SOTÁK, Ján.
Record of environmental changes in the Triassic-Jurassic boundary interval in the
Zliechov Basin, Western Carpathians. In Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 2007, vol. 244, no. 1-4, p. 71-88. (1.822 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 0031-0182.
Citácie:
113
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA31
ADCA32
ADCA33
1. [1.1] GALE, L. - KOLAR-JURKOVŠEK, T. - SMUC, A. et al. Integrated
Rhaetian foraminiferal and conodont biostratigraphy from the Slovenian Basin,
eastern Southern Alps. In Swiss Journal of Geosciences, 2012, Vol. 105, N. 3, p.
435-462., WOS
2. [1.1] GREENE, S. E. - MARTINDALE, R. C. - RITTERBUSH, K. A. et al.
Recognising ocean acidification in deep time: An evaluation of the evidence for
acidification across the Triassic-Jurassic boundary. In Earth Science Reviews,
2012, Vol. 113, N. 1-2, p. 72-93., WOS
3. [1.1] ZAJZON, N. - KRISTALY, F. - PÁLFY, J. et al. Detailed clay mineralogy
of the Triassic-Jurassic boundary section at Kendlbachgraben (Northern
Calcareous Alps, Austria). In Clay Minerals, 2012, Vol. 47, N. 2, p. 177-189.,
WOS
4. [1.1] ČRNE, A. E. - WEISSERT, H. - GORIČAN, Š. - BERNASCONI, S. M. A
biocalcification crisis at the Triassic-Jurassic boundary recorded in the Budva
Basin (Dinarides, Montenegro). In Geological Society of America Bulletin, 2011,
Vol. 123, N. 1-2, p. 40-50., WOS
MICHALÍK, Jozef - SOTÁK, Ján - LINTNEROVÁ, Otília - HALÁSOVÁ, Eva BĄK, Marta - SKUPIEN, Petr - BOOROVÁ, Daniela. The stratigraphic and
paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny
Klippen Belt, Slovak Western Carpathians. In Cretaceous Research, 2008, vol. 29,
no. 5-6, p. 871-892. (1.045 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0195-6671.
Citácie:
1. [1.1] HU, X. - ZHAO, K. - YILMAZ, I. O. et al. Stratigraphic transition and
palaeoenvironmental changes from the Aptian oceanic anoxic event 1a (OAE1a)
to the oceanic red bed 1 (ORB1) in the Yenicesihlar section, central Turkey. In
Cretaceous Research, 2012, Vol. 38, Special Issue, p. 40-51., WOS
2. [1.1] MORENO-BEDMAR, J. A. - COMPANY, M. - SANDOVAL, J. - TAVERA,
J. M. - BOVER-ARNAL, T. - SALAS, R. - DELANOY, G. - MAURRASSE, F. J.M.
R. - MARTINEZ, R. Lower Aptian ammonite and carbon isotope stratigraphy in
the eastern Prebetic Domain (Betic Cordillera, southeastern Spain). In
GEOLOGICA ACTA. ISSN 1695-6133, 2012, vol. 10, no. 4, p. 333-350., WOS
3. [1.1] PAPP, D. C. - COCIUBA, I. A preliminary investigation into the Carbon
isotope stratigraphy and the Oceanic Anoxic Events recorded in the Aptian Albian platform carbonates of Padurea Craiului, Apuseni Mountains (Romania).
In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2012, Vol. 7, N. 2, p.
209-218., WOS
MICHALÍK, Jozef - ŠIMO, Vladimír. A new spreite trace fossil from Lower
Cretaceous limestone (Western Carpathians, Slovakia). In Earth and Environmental
Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 2010, vol. 100, no. 4, p.
417-427. (0.829 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1755-6910.
Citácie:
1. [3] KNAUST, D. Chapter 9 - Methodology and Techniques, p. 245-271. In
Knaust, D. - Bromley, R. G. Trace Fossils as Indicators of Sedimentary
Environments. Developments in Sedimentology. 1st Eidition. Amsterdam,
Elsevier, 2012, p. 924. ISBN 978-0-444-53813-0
MICHALÍK, Jozef - BIROŇ, Adrián - LINTNEROVÁ, Otília - GÖTZ, Annette RUCKWIED, Katrin. Climate change at the Triassic/Jurassic boundary in the
northwestern Tethyan realm, inferred from sections in the Tatra Mountains
(Slovakia). In Acta Geologica Polonica, 2010, vol. 60, no. 4, p. 535-548. (0.540 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0001-5709.
Citácie:
1. [1.1] GREENE, S.E. - MARTINDALE, R.C. - RITTERBUSH, K.A. - BOTTJER,
114
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA34
ADCA35
ADCA36
ADCA37
ADCA38
D.J. - CORSETTI, F.A. - BERELSON, W.M. Recognising ocean acidification in
deep time: An evaluation of the evidence for acidification across the TriassicJurassic boundary. In EARTH-SCIENCE REVIEWS. ISSN 0012-8252, JUN 2012,
vol. 113, no. 1-2, p. 72-93., WOS
2. [1.1] PALFY, J. - ZAJZON, N. Environmental changes across the TriassicJurassic boundary and coeval volcanism inferred from elemental geochemistry
and mineralogy in the Kendlbachgraben section (Northern Calcareous Alps,
Austria). In EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS. ISSN 0012-821X,
JUN 15 2012, vol. 335, p. 121-134., WOS
3. [1.1] ZAJZON, N. - KRISTALY, F. - PALFY, J. - NEMETH, T. Detailed clay
mineralogy of the Triassic-Jurassic boundary section at Kendlbachgraben
(Northern Calcareous Alps, Austria). In CLAY MINERALS. ISSN 0009-8558, JUN
2012, vol. 47, no. 2, p. 177-189., WOS
MIKUŠ, Tomáš - SPIŠIAK, Ján. Chemical composition and alteration of Cr-spinels
from Meliata and Penninic serpentinized peridotites (Western Carpathians and
Eastern Alps). In Geological Quarterly, 2007, vol. 51, no. 3, p. 257-270. (0.846 IF2006). ISSN 1641-7291.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36., SCOPUS
MILOVSKÝ, Rastislav - VAN DEN KERKHOF, Alfons - HOEFS, Jochen HURAI, Vratislav - PROCHASKA, Walter. Cathodoluminescence, fluid inclusion
and stable C-O isotope study of tectonic breccias from thrusting plane of a thinskinned calcareous nappe. In International Journal of Earth Sciences, 2012, vol. 101,
no. 2, p. 535-554. (2.342 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1437-3254.
Citácie:
1. [1.1] LECUMBERRI-SANCHEZ, P. - STEELE-MACINNIS, M. - BODNAR, R.
J. A numerical model to estimate trapping conditions of fluid inclusions that
homogenize by halite disappearance. In Geochimica et Cosmochimica Acta, 2012,
Vol. 92, p. 14-22., WOS
MINATI, Klaus - CABRAL, Maria Cristina - PIPÍK, Radovan - DANIELOPOL,
Dan L. - LINHART, Johann - NEUBAUER, Walter. Morphological variability
among European populations of Vestalenula cylindrica (Straub) (Crustacea,
Ostracoda). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2008, vol. 264,
no. 3-4, p. 296-305. (2.162 - IF2007). ISSN 0031-0182.
Citácie:
1. [1.1] DARBAS, Guldemin. Pliocene Non-Marine Ostracods of a Coal Basin in
Southeastern Region of Turkey. In ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND
ENGINEERING. ISSN 1319-8025, 2012, vol. 37, no. 5, pp. 1423., WOS
MOUSSALLAM, Yves - SCHNEIDER, David A. - JANÁK, Marian - THÖNI,
Martin - HOLM, Daniel K. Heterogeneous extrusion and exhumation of deep-crustal
Variscan assembly: Geochronology of the Western Tatra Mountains, northern
Slovakia. In Lithos, 2012, vol. 144, p. 88-108. (3.246 - IF2011). (2012 - Current
Contents). ISSN 0024-4937.
Citácie:
1. [1.1] JERABEK, P. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - PLASIENKA, D. Inverse
ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West
Carpathian Eo-Alpine collisional wedge. In TECTONICS. ISSN 0278-7407, SEP
25 2012, vol. 31., WOS
NEIVA, Ana - ANDRÁŠ, Peter - RAMOS, Joao M.F. Antimony quartz and
antimony–gold quartz veins from northern Portugal. In Ore Geology Reviews, 2008,
115
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA39
ADCA40
ADCA41
ADCA42
vol. 34, no. 4, p. 533-546. (0.987 - IF2007). ISSN 0169-1368.
Citácie:
1. [3] QINGCHENG, Hu - XINBIAO, L. - QI, G. - HONG, L. - JUANY, Z. - ELIN,
Y. Dissolution and migration of Au inn hydrothermal ore deposits: A review. In
Advances in Earth Science, 2012, Vol. 27, N. 8, p. 78-89.
ONDREJKA, Martin - UHER, Pavel - PUTIŠ, Marián - BROSKA, Igor - BAČÍK,
Peter - KONEČNÝ, Patrik - SCHMIEDT, Ivan. Two-stage breakdown of monazite
by post-magmatic and metamorphic fluids: An example from the Veporic
orthogneiss, Western Carpathians, Slovakia. In Lithos, 2012, vol. 142-143, p. 245255. (3.246 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0024-4937.
Citácie:
1. [1.1] DUMANSKA-SLOWIK, M. - BUDZYN, B. - HEFLIK, W. - SIKORSKA,
M. Stability relationships of REE-bearing phosphates in an alkali-rich system
(nepheline syenite from the Mariupol Massif, SE Ukraine). In ACTA
GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709, 2012, vol. 62, no. 2, p. 247-265.,
WOS
PETRÍK, Igor - KUBIŠ, Michal - KONEČNÝ, Patrik - BROSKA, Igor MALACHOVSKÝ, Pavol. Rare phosphates from the Surovec topaz - Li-mica
microgranite, Gemeric unit, Western Carpathians, Slovak Republic: role of F/H2O of
the melt. In Canadian Mineralogist, 2011, vol. 49, no. 2, p. 521-540. (1.289 IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0008-4476.
Citácie:
1. [1.1] LLORENS, T. - MORO, M.C. Fe-Mn phosphate associations as indicators
of the magmatic-hydrothermal and supergene evolution of the Jalama batholith in
the Navasfrias Sn-W District, Salamanca, Spain. In MINERALOGICAL
MAGAZINE. ISSN 0026-461X, FEB 2012, vol. 76, no. 1, p. 1-24., WOS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
PETRÍK, Igor - KONEČNÝ, Patrik. Metasomatic replacement of inherited
metamorphic monazite in a biotite-garnet granite from the Nízke Tatry Mountains,
Western Carpathians, Slovakia: Chemical dating and evidence for disequilibrium
melting. In American Mineralogist, 2009, vol. 94, no. 7, p. 957-974. (1.962 IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0003-004X.
Citácie:
1. [1.1] KRENN, Erwin - SCHULZ, Bernhard - FINGER, Fritz. Three generations
of monazite in Austroalpine basement rocks to the south of the Tauern Window:
evidence for Variscan, Permian and Eo-Alpine metamorphic events. In SWISS
JOURNAL OF GEOSCIENCES. ISSN 1661-8726, 2012, vol. 105, no. 3, pp. 343.,
WOS
2. [1.1] SINDERN, Sven - GERDES, Axel - RONKIN, Yuri L. - DZIGGEL, Annika
- HETZEL, Ralf - SCHULTE, Bernd Aloys. Monazite stability, composition and
geochronology as tracers of Paleoproterozoic events at the eastern margin of the
East European Craton (Taratash complex, Middle Urals). In LITHOS. ISSN
0024-4937, 2012, vol. 132, no., pp. 82., WOS
PUTIŠ, Marián - FRANK, Wolfgang - PLAŠIENKA, Dušan - SIMAN, Pavol SULÁK, Marián - BIROŇ, Adrián. Progradation of the Alpidic Central Western
Carpathians orogenic wedgerelated to two subductions: constrained by 40Ar/39Ar
ages of white micas. In Geodinamica Acta, 2009, vol. 22, no. 1-3, p. 31-56. (1.058 IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0985-3111.
Citácie:
1. [1.1] DANIŠÍK, M., KADLEC, J., GLOTZBACH, C., WEISHEIT, A., DUNKL,
I., KOHÚT, M., EVANS, N.J., ORVOŠOVÁ, M. & MCDONALD, B. J. Tracing
metamorphism, exhumation and topographic evolution in orogenic belts by
116
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA43
ADCA44
ADCA45
ADCA46
multiple thermochronology: A case study from the Nízke Tatry Mts., Western
Carpathians. In Swiss Journal of Geosciences. 2011, vol. 104, no. 2, p. 285-298.,
WOS
2. [1.1] DANIŠÍK, M., KOHÚT, M., EVANS, N. J., MCDONALD, B. J. Eo-Alpine
metamorphism and the 'mid-Miocene thermal event' in the Western Carpathians
(Slovakia): New evidence from multiple thermochronology. In Geological
Magazine. 2012, vol. 149, no. 1, p. 158-171., WOS
ROJKOVIČ, Igor - NOVOTNÝ, Ladislav - HÁBER, Milan. Stratiform and vein U,
Mo and Cu mineralization in the Novoveska´ Huta area, CSFR. In Mineralium
Deposita, 1993, vol. 28, no. 1, p. 58-65. ISSN 0026-4598.
Citácie:
1. [1.1] HAZEN, R.M. - GOLDEN, J. - DOWNS, R.T. - HYSTAD, G. - GREW, E.S.
- AZZOLINI, D. - SVERJENSKY, D.A. Mercury (Hg) mineral evolution: A
mineralogical record of supercontinent assembly, changing ocean geochemistry,
and the emerging terrestrial biosphere. In AMERICAN MINERALOGIST. ISSN
0003-004X, JUL 2012, vol. 97, no. 7, p. 1013-1042., WOS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
SCHLÖGL, Ján - MANGOLD, Charles - TOMAŠOVÝCH, Adam - GOLEJ,
Marián. Early and Middle Callovian ammonites from the Pieniny Klippen Belt
(Western Carpathians) in hiatal successions: unique biostratigraphic evidence from
sediment-filled fissure deposits. In Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 2009, vol. 252, no. 1, p. 55-79. (0.423 - IF2008). (2009 - Current
Contents). ISSN 0077-7749.
Citácie:
1. [1.1] VOEROES, A. Episodic sedimentation on a peri-Tethyan ridge through
the Middle-Late Jurassic transition (Villany Mountains, southern Hungary). In
FACIES. ISSN 0172-9179, 2012, vol. 58, no. 3, pp. 415., WOS
SCHLÖGL, Ján - MICHALÍK, Jozef - ZÁGORŠEK, Kamil - ATROPS, François.
Early Tithonian serpulid-dominated cavity-dwelling fauna, and the recruitment
pattern of the serpulid larvae. In Journal of Paleontology, 2008, vol. 82, no. 2, p.
351-361. (1.087 - IF2007). ISSN 0022-3360.
Citácie:
1. [1.1] WINSOR, K. - CURRAN, H. A. - GREER, L. et al. Unusual Holocene
serpulidtufa bioherms, enriquillo valley, Dominican Republic: morphologies and
paleoenvironmental implications. In Palaios, 2012, Vol. 27, N. 9-10, p. 694-707.,
WOS
SMEDS, S. A. - UHER, Pavel - ČERNÝ, Petr - WISE, M. A. - GUSTAFSSON, L. PENNER, P. Graftonite - Beusite in Sweden: Primary phases, products of
exsolution, and distribution in zoned populations of granitic pegmatites. In Canadian
Mineralogist, 1998, vol. 36, no. 2, p. 377-394. ISSN 0008-4476.
Citácie:
1. [1.1] COLOMBO, F. - SFRAGULLA, J. - DEL TANAGO, J.G. THE GARNET PHOSPHATE BUFFER IN PERALUMINOUS GRANITIC MAGMAS: A CASE
STUDY FROM PEGMATITES IN THE POCHO DISTRICT, CORDOBA,
ARGENTINA. In CANADIAN MINERALOGIST. ISSN 0008-4476, DEC 2012, vol.
50, no. 6, p. 1555-1571., WOS
2. [1.1] LIBOWITZKY, E. - BERAN, A. - WIECZOREK, A.K. - WIRTH, R. On the
presence of a hydrous component in a gemstone variety of intermediate olivinetype triphylite-lithiophilite, Li(Fe,Mn)PO4. In MINERALOGY AND
PETROLOGY. ISSN 0930-0708, MAY 2012, vol. 105, no. 1-2, p. 31-39., WOS
3. [1.1] RODA-ROBLES, E. - GALLISKI, M.A. - ROQUET, M.B. - HATERT, F. DE PARSEVAL, P. PHOSPHATE NODULES CONTAINING TWO DISTINCT
117
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA47
ADCA48
ADCA49
ADCA50
ASSEMBLAGES IN THE CEMA GRANITIC PEGMATITE, SAN LUIS
PROVINCE, ARGENTINA: PARAGENESIS, COMPOSITION AND
SIGNIFICANCE. In CANADIAN MINERALOGIST. ISSN 0008-4476, AUG 2012,
vol. 50, no. 4, p. 913-931., WOS
SPIŠIAK, Ján - PLAŠIENKA, Dušan - BUČOVÁ, Jana - MIKUŠ, Tomáš - UHER,
Pavel. Petrology and paleotectonic setting of Cretaceous alkaline basaltic volcanism
in the Pieniny Klippern Belt (Western Carpathians, Slovakia). In Geological
Quarterly, 2011, vol. 55, no. 1, p. 27-48. (0.500 - IF2010). (2011 - Current
Contents). ISSN 1641-7291.
Citácie:
1. [1.1] OSZCZYPKO, N. - OLSZEWSKA, B. - MALATA, E. Cretaceous
(Aptian/Albian-? Cenomanian) age of "black flysch" and adjacent deposits of the
Grajcarek thrust-sheets in the Male Pieniny Mts. (Pieniny Klippen Belt, Polish
Outer Carpathians). In Geological Quarterly, 2012, Vol. 56, N. 3, p. 411-439.,
WOS
2. [1.1] OSZCZYPKO, N. - SALATA, D. - KROBICKI, M. Early Cretaceous intraplate volcanism in the Pieniny Klippen Belt - a case study of the Velykyi
Kamenets´/Vilkhivchyk (Ukraine) and the Biala Woda (Poland) sections. In
Geological Quarterly, 2012, Vol. 56, N. 4, p. 629-648., WOS
3. [1.1] WOJCIK-TABOL, P. - OSZCZYPKO, N. Trace element geochemistry of
the Early to Late Cretaceous deposits of the Grajcarek thrust-sheets - a
palaeoenvironmental approach (Male Pieniny Mts., Pieniny Klippen Belt,
Poland). In Geological Quarterly, 2012, Vol. 56, N. 1, p. 169-186., WOS
STAREK, Dušan - PIPÍK, Radovan - HAGAROVÁ, I. Meiofauna, trace metals,
TOC, sedimentology, and oxygen availability in the Late Miocene sublittoral
deposits of Lake Pannon. In Facies, 2010, vol. 56, no. 3, p. 369-384. (1.457 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0172-9179.
Citácie:
1. [1.1] RADWANSKI, Andrzej - WYSOCKA, Anna - GORKA, Marcin. Miocene
burrows of the Ghost Crab Ocypode and their environmental significance
(Mykolaiv Sands, Fore-Carpathian Basin, Ukraine). In ACTA GEOLOGICA
POLONICA. ISSN 0001-5709, 2012, vol. 62, no. 2, pp. 217., WOS
ŠUCHA, Vladimír - UHLÍK, Peter - MADEJOVÁ, Jana - PETIT, Sabine - KRAUS,
Ivan - PUŠKELOVÁ, Ľubica. Particle properties of hydrothermal ammoniumbearing illite-smectite. In Clays and Clay Minerals, 2007, vol. 55, no. 1, p. 36-44.
(1.423 - IF2006). ISSN 0009-8604.
Citácie:
1. [1.1] BOBOS, Iuliu. Characterization of smectite to NH4-illite conversion
series in the fossil hydrothermal system of Harghita Bai, East Carpathians,
Romania. In AMERICAN MINERALOGIST. ISSN 0003-004X, 2012, vol. 97, no.
5-6, pp. 962., WOS
2. [1.1] SLEEP, Norman H. - BIRD, Dennis K. - POPE, Emily - JEANLOZ, R.
Paleontology of Earth's Mantle. In ANNUAL REVIEW OF EARTH AND
PLANETARY SCIENCES, VOL 40. ISSN 0084-6597, 2012, vol. 40, no., pp. 277.,
WOS
3. [1.2] ZHENG, Q.-M. - LIU, Q.-F. - WU, Z.-G. - ZHANG, Y.-M. - SHI, S.-L.
Ammonium-illite smectite interlayer clay minerals in coal-bearing strata in
Jincheng district of Shanxi Province. In Meitan Xuebao/Journal of the China Coal
Society, 2012, 37, 2, pp. 231-236., SCOPUS
ŠUCHA, Vladimír - ŠIRÁŇOVÁ, Viera. Ammonium and potassium fixation in
smectite by wetting and drying. In Clays and Clay Minerals, 1991, vol. 39, no. 5, p.
556-559. ISSN 0009-8604.
118
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA51
ADCA52
ADCA53
Citácie:
1. [1.1] DERKOWSKI, Arkadiusz - DRITS, Victor A. - MCCARTY, Douglas K.
Rehydration of dehydrated-dehydroxylated smectite in a low water vapor
environment. In AMERICAN MINERALOGIST. ISSN 0003-004X, 2012, vol. 97,
no. 1, pp. 110., WOS
ŠUCHA, Vladimír - KRAUS, Ivan - GERTHOFEROVÁ, H. - PETES, Juraj SEREKOVA, M. Smectite to illite conversion in bentonites and shales of the East
Slovak Basin. In Clay Minerals, 1993, vol. 28, no. 2, 243-253. ISSN 0009-8558.
Citácie:
1. [1.1] CLAUER, Norbert - LERMAN, Abraham - HARRIS, NB - PETERS, KE.
THERMAL HISTORY ANALYSIS OF SEDIMENTARY BASINS: AN ISOTOPIC
APPROACH TO ILLITIZATION. In ANALYZING THE THERMAL HISTORY OF
SEDIMENTARY BASINS: METHODS AND CASE STUDIES. ISSN 1060-071X,
2012, vol., no. 103, pp. 125., WOS
2. [1.1] GALAMBOS, M. - SUCHANEK, P. - ROSSKOPFOVA, O. Sorption of
anthropogenic radionuclides on natural and synthetic inorganic sorbents. In
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN 02365731, 2012, vol. 293, no. 2, pp. 613., WOS
3. [1.1] KANG, Il-Mo - HILLIER, S. - SONG, Yungoo - KIM, In-Joon. Relative
coherent stacking potential of fundamental particles of illite-smectite and its
relationship to geological environment. In CLAY MINERALS. ISSN 0009-8558,
2012, vol. 47, no. 3, pp. 319., WOS
4. [1.1] RANI, Nishi - SHRIVASTAVA, J. P. - BAJPAI, R. K. Near hydrothermal
alteration of obsidian glass: Implications for long term performance assessments.
In JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA. ISSN 0016-7622,
2012, vol. 79, no. 4, pp. 376., WOS
TOMAŠOVÝCH, Adam - KIDWELL, Susan M. Accounting for the effects of
biological variability and temporal autocorrelation in assessing the preservation of
species abundance. In Paleobiology, 2011, vol. 37, p. 332-354. (3.045 - IF2010).
(2011 - Current Contents). ISSN 0094-8373.
Citácie:
1. [1.1] BELANGER, Christina L. Individual to Community-Level Faunal
Responses to Environmental Change from a Marine Fossil Record of Early
Miocene Global Warming. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 4,
pp., WOS
2. [1.1] OLSZEWSKI, Thomas D. Remembrance of things past: modelling the
relationship between species&apos; abundances in living communities and death
assemblages. In BIOLOGY LETTERS. ISSN 1744-9561, 2012, vol. 8, no. 1, pp.
131., WOS
3. [1.1] TIETZE, Eleonor - DE FRANCESCO, Claudio G. COMPOSITIONAL
FIDELITY OF SUBFOSSIL MOLLUSK ASSEMBLAGES IN STREAMS AND
LAKES OF THE SOUTHEASTERN PAMPAS, ARGENTINA. In PALAIOS. ISSN
0883-1351, 2012, vol. 27, no. 5-6, pp. 401., WOS
4. [1.1] YANES, Yurena. SHELL TAPHONOMY AND FIDELITY OF LIVING,
DEAD, HOLOCENE, AND PLEISTOCENE LAND SNAIL ASSEMBLAGES. In
PALAIOS. ISSN 0883-1351, 2012, vol. 27, no. 3-4, pp. 127., WOS
TOMAŠOVÝCH, Adam - ZUSCHIN, Martin. Variation in brachiopod preservation
along a carbonate shelf-basin transect (Red Sea and Gulf of Aden): Environmental
sensitivity of taphofacies. In Palaios, 2009, vol. 24, no. 10, p. 697-716. (1.604 IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0883-1351.
Citácie:
1. [1.1] JAROCHOWSKA, Emilia. HIGH-RESOLUTION MICROTAPHOFACIES
119
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA54
ADCA55
ADCA56
ANALYSIS OF A CARBONATE TIDAL CHANNEL AND TIDALLY
INFLUENCED LAGOON, PIGEON CREEK, SAN SALVADOR ISLAND,
BAHAMAS. In PALAIOS. ISSN 0883-1351, 2012, vol. 27, no. 3-4, pp. 151., WOS
2. [1.1] OLORIZ, Federico - REOLID, Matias - RODRIGUEZ-TOVAR, Francisco
J. Palaeogeography and relative sea-level history forcing eco-sedimentary
contexts in Late Jurassic epicontinental shelves (Prebetic Zone, Betic Cordillera):
An ecostratigraphic approach. In EARTH-SCIENCE REVIEWS. ISSN 0012-8252,
2012, vol. 111, no. 1-2, pp. 154., WOS
TOMAŠOVÝCH, Adam - SIBLÍK, Miloš. Evaluating compositional turnover of
brachiopod communities during the end-Triassic mass extinction (Northern
Calcareous Alps): Removal of dominant groups, recovery and community
reassembly. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2007, vol. 244,
no. 1-4, p. 170-200. (1.822 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0031-0182.
Citácie:
1. [1.1] GREENE, Sarah E. - MARTINDALE, Rowan C. - RITTERBUSH,
Kathleen A. - BOTTJER, David J. - CORSETTI, Frank A. - BERELSON, William
M. Recognising ocean acidification in deep time: An evaluation of the evidence
for acidification across the Triassic-Jurassic boundary. In EARTH-SCIENCE
REVIEWS. ISSN 0012-8252, 2012, vol. 113, no. 1-2, pp. 72., WOS
TOMAŠOVÝCH, Adam - KIDWELL, Susan M. The effects of temporal resolution
on species turnover and on testing metacommunity models. In American Naturalist,
2010, vol. 175, no. 5, p. 587-606. (4.796 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
0003-0147.
Citácie:
1. [1.1] BODE, Michael - CONNOLLY, Sean R. - PANDOLFI, John M. Species
Differences Drive Nonneutral Structure in Pleistocene Coral Communities. In
AMERICAN NATURALIST. ISSN 0003-0147, 2012, vol. 180, no. 5, pp. 577., WOS
2. [1.1] CASCALES-MINANA, Borja. Disentangling temporal patterns in our
perception of the fossil history of gymnosperms. In HISTORICAL BIOLOGY.
ISSN 0891-2963, 2012, vol. 24, no. 2, pp. 143., WOS
3. [1.1] OLSZEWSKI, Thomas D. Remembrance of things past: modelling the
relationship between species&apos; abundances in living communities and death
assemblages. In BIOLOGY LETTERS. ISSN 1744-9561, 2012, vol. 8, no. 1, pp.
131., WOS
4. [3] PATZKOWSKY, M.E. – HOLLAND, S.M. Stratigraphic paleobiology:
understanding the distribution of fossil taxa in time and space. 2012, University of
Chicago Press, Chicago, 259 pages.
TOMAŠOVÝCH, Adam - SCHLÖGL, Ján. Analyzing variations in cephalopod
abundances in shell concentrations: the combined effects of production and densitydependent cementation rates. In Palaios, 2008, vol. 23, no. 10, p. 648-666. (1.919 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0883-1351.
Citácie:
1. [1.1] COIMBRA, Rute - OLORIZ, Federico. Contrast comparison of
differential diagenetic pathways of Lower Tithonian carbonate materials from the
Betic Cordillera (S. Spain): Evidence for physico-chemical paleo-seawater
properties. In PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY
PALAEOECOLOGY. ISSN 0031-0182, 2012, vol. 321, no., pp. 65., WOS
2. [1.1] DE BAETS, Kenneth - KLUG, Christian - KORN, Dieter - LANDMAN,
Neil H. EARLY EVOLUTIONARY TRENDS IN AMMONOID EMBRYONIC
DEVELOPMENT. In EVOLUTION. ISSN 0014-3820, 2012, vol. 66, no. 6, pp.
1788., WOS
3. [1.1] NAWROT, Rafal. DECOMPOSING LITHIFICATION BIAS:
120
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA57
ADCA58
ADCA59
PRESERVATION OF LOCAL DIVERSITY STRUCTURE IN RECENTLY
CEMENTED STORM-BEACH CARBONATE SANDS, SAN SALVADOR ISLAND,
BAHAMAS. In PALAIOS. ISSN 0883-1351, 2012, vol. 27, no. 3-4, pp. 190., WOS
TOMAŠOVÝCH, Adam - KIDWELL, Susan M. Predicting the effects of increasing
temporal scale on species composition, diversity, and rank-abundance distributions.
In Paleobiology, 2010, vol. 36. no. 4, p. 672-695. (2.985 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0094-8373.
Citácie:
1. [1.1] CASCALES-MINANA, Borja. Disentangling temporal patterns in our
perception of the fossil history of gymnosperms. In HISTORICAL BIOLOGY.
ISSN 0891-2963, 2012, vol. 24, no. 2, pp. 143., WOS
2. [1.1] MICHEL, Julien - DOITTEAU, Gaelle - HEBIB, Hakim - LOZOUET,
Pierre - VILLIER, Loic. Biodiversity structure of an exceptionally preserved
Aquitanian bivalve assemblage (Meilhan, SW France). In NEUES JAHRBUCH
FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN. ISSN 00777749, 2012, vol. 265, no. 2, pp. 113., WOS
3. [1.1] OLSZEWSKI, Thomas D. Remembrance of things past: modelling the
relationship between species&apos; abundances in living communities and death
assemblages. In BIOLOGY LETTERS. ISSN 1744-9561, 2012, vol. 8, no. 1, pp.
131., WOS
4. [1.1] ROJO, Carmen - ALVAREZ-COBELAS, Miguel - BENAVENT-CORAI,
Jose - MERCEDES BARON-RODRIGUEZ, Maria - RODRIGO, Maria A. Tradeoffs in plankton species richness arising from drought: insights from long-term
data of a National Park wetland (central Spain). In BIODIVERSITY AND
CONSERVATION. ISSN 0960-3115, 2012, vol. 21, no. 10, pp. 2453., WOS
5. [1.1] STINER, Mary C. - MUNRO, Natalie D. - STARKOVICH, Britt M.
Material input rates and dietary breadth during the Upper Paleolithic through
Mesolithic at Franchthi and Klissoura 1 Caves (Peloponnese, Greece). In
QUATERNARY INTERNATIONAL. ISSN 1040-6182, 2012, vol. 275, no., pp. 30.,
WOS
6. [1.1] YANES, Yurena. SHELL TAPHONOMY AND FIDELITY OF LIVING,
DEAD, HOLOCENE, AND PLEISTOCENE LAND SNAIL ASSEMBLAGES. In
PALAIOS. ISSN 0883-1351, 2012, vol. 27, no. 3-4, pp. 127., WOS
TOMAŠOVÝCH, Adam - KIDWELL, Susan M. Preservation of spatial and
environmental gradients by death assemblages. In Paleobiology, 2009, vol. 35, no. 1,
p. 119-145. (2.800 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0094-8373.
Citácie:
1. [1.1] SIMS, Hallie J. THE EVOLUTIONARY DIVERSIFICATION OF SEED
SIZE: USING THE PAST TO UNDERSTAND THE PRESENT. In EVOLUTION.
ISSN 0014-3820, 2012, vol. 66, no. 5, pp. 1636., WOS
2. [1.1] YASUHARA, Moriaki - HUNT, Gene - BREITBURG, Denise TSUJIMOTO, Akira - KATSUKI, Kota. Human-induced marine ecological
degradation: micropaleontological perspectives. In ECOLOGY AND
EVOLUTION. ISSN 2045-7758, 2012, vol. 2, no. 12, pp. 3242., WOS
3. [3] BRET BENNINGTON J. - ARONSON M.F.J. Reconciling Scale in
Paleontological and Neontological Data: Dimensions of Time, Space, and
Taxonomy. In Paleontology in ecology and conservation. 2012, Springer Earth
System Sciences, p. 39-67.
4. [3] PATZKOWSKY, M.E. – HOLLAND, S.M. Stratigraphic paleobiology:
understanding the distribution of fossil taxa in time and space. 2012, University of
Chicago Press, Chicago, 259 pages.
TOMAŠOVÝCH, Adam - KIDWELL, Susan M. Fidelity of variation in species
121
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA60
ADCA61
ADCA62
ADCA63
ADCA64
composition and diversity partitioning by death assemblages: time-averaging
transfers diversity from beta to alpha levels. In Paleobiology, 2009, vol. 35, no. 1, p.
94-118. (2.800 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0094-8373.
Citácie:
1. [1.1] CASCALES-MINANA, Borja. Disentangling temporal patterns in our
perception of the fossil history of gymnosperms. In HISTORICAL BIOLOGY.
ISSN 0891-2963, 2012, vol. 24, no. 2, pp. 143., WOS
2. [1.1] LANDMAN, Neil H. - KLOFAK, Susan M. ANATOMY OF A
CONCRETION: LIFE, DEATH, AND BURIAL IN THE WESTERN INTERIOR
SEAWAY. In PALAIOS. ISSN 0883-1351, 2012, vol. 27, no. 9-10, pp. 672., WOS
3. [1.1] NAWROT, Rafal. DECOMPOSING LITHIFICATION BIAS:
PRESERVATION OF LOCAL DIVERSITY STRUCTURE IN RECENTLY
CEMENTED STORM-BEACH CARBONATE SANDS, SAN SALVADOR ISLAND,
BAHAMAS. In PALAIOS. ISSN 0883-1351, 2012, vol. 27, no. 3-4, pp. 190., WOS
4. [1.1] TIETZE, Eleonor - DE FRANCESCO, Claudio G. COMPOSITIONAL
FIDELITY OF SUBFOSSIL MOLLUSK ASSEMBLAGES IN STREAMS AND
LAKES OF THE SOUTHEASTERN PAMPAS, ARGENTINA. In PALAIOS. ISSN
0883-1351, 2012, vol. 27, no. 5-6, pp. 401., WOS
5. [1.1] YANES, Yurena. SHELL TAPHONOMY AND FIDELITY OF LIVING,
DEAD, HOLOCENE, AND PLEISTOCENE LAND SNAIL ASSEMBLAGES. In
PALAIOS. ISSN 0883-1351, 2012, vol. 27, no. 3-4, pp. 127., WOS
UHER, Pavel - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÝ, Rastislav - BIROŇ, Adrián SPIŠIAK, Ján - LIPKA, Jozef - JAHN, Ján. Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich
phosphates–sulphates in quartz veins from metaquartzites of Tribeč Mountains,
Western Carpathians, Slovakia: Compositional variations and evolution. In Lithos,
2009, vol. 112, no. 3-4, p. 447-460. (3.303 - IF2008). (2009 - Current Contents).
ISSN 0024-4937.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36, SCOPUS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
UHER, Pavel - CHOVAN, Martin - MAJZLAN, Juraj. Vanadian-chromian garnet in
mafic pyroclastic rocks of the Male Karpaty Mountains, Western Carpathians,
Slovakia. In Canadian Mineralogist, 1994, vol. 32, no. 2, p. 319-326. ISSN 00084476.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
UHER, Pavel - ČERNÝ, Petr - CHAPMAN, Ron - HATÁR, Jozef - MIKO, Oto.
Evolution of Nb,Ta-oxide minerals in the Prasiva granitic pegmatites, Slovakia; I,
Primary Fe,Ti-rich assemblage. In Canadian Mineralogist, 1998, vol. 36, no. 2, p.
525-534. ISSN 0008-4476.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
VIDLIČKA, Ľubomír - VRŠANSKÝ, Peter - SHCHERBAKOV, D. Two new
troglobitic cockroach species of the genus Speleoblatta (Blattaria: Nocticolidae)
from North Thailand. In Journal of Natural History, 2003, vol. 37, p. 107-114. (0.589
- IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0022-2933.
Citácie:
1. [3] ELLIS, M. (2012) The Caves of Mae Hong Son, Thailand. Takobi Ltd, Lom
Sak, Phetchabun, Thailand, 110 pp., Google Scholar
VRŠANSKÝ, Peter. Albian cockroaches (Insecta, Blattida) from French amber of
122
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA65
ADCA66
ADCA67
ADCA68
ADCA69
Archingeay. In Geodiversitas, 2009, vol. 31, no. 1, p. 73-98. (0.979 - IF2008). (2009
- Current Contents). ISSN 1280-9659.
Citácie:
1. [1.1] DANDAN, W. - LIANG, J. - REN, D. A new species of Fuziidae (Insecta,
Blattida) from the Inner Mongolia, China. In ZooKeys, 2012, Vol. 217, p. 53-61.,
WOS
2. [1.1] ENGEL, M. S. - PÉREZ-DE LA FUENTE, R. A new Species of Roach
from the Jurassic of India (Blattaria: Mesoblattinidae). In Journal of Kansas
Entomological Society, 2012, Vol. 85, N. 1, p. 1-4., WOS
3. [1.1] LIANGI, J.-H. - HUANGI, W.-L. - REN, D. Graciliblatta bella gen.et sp.n.
- a rare carnivorou cockroach (Insecta, Blattida, Raphidiomimidae) from the
Middle Jurassic sediments of Daohugou in Inner Mongolia, China. In Zootaxa,
2012, Vol. 3449, p. 62-68., WOS
VRŠANSKÝ, Peter. Mesozoic relative of the common synanthropic German
cockroach (Blattida). In Deutsche Entomologische Zeitschrift, 2008, vol.55, no. 2, p.
215-221. (0.488 - IF2007). ISSN 1435-1951.
Citácie:
1. [1.1] LIANGI, J.-H. - HUANGI, W.-L. - REN, D. Graciliblatta bella gen.et sp.n.
- a rare carnivorou cockroach (Insecta, Blattida, Raphidiomimidae) from the
Middle Jurassic sediments of Daohugou in Inner Mongolia, China. In Zootaxa,
2012, Vol. 3449, p. 62-68., WOS
VRŠANSKÝ, Peter. Late Jurassic Cockroaches (Insecta, Blattaria) from the
Houtiyn-Hotgor Locality in Mongolia. In Paleontological Journal, 2008, vol. 42, no.
1, p. 36-42. (0.547 - IF2007). ISSN 0031-0301.
Citácie:
1. [1.1] LIANGI, J.-H. - HUANGI, W.-L. - REN, D. Graciliblatta bella gen.et sp.n.
- a rare carnivorou cockroach (Insecta, Blattida, Raphidiomimidae) from the
Middle Jurassic sediments of Daohugou in Inner Mongolia, China. In Zootaxa,
2012, Vol. 3449, p. 62-68., WOS
VRŠANSKÝ, Peter. A new genus and species of cockroach (Blattida:
Phyloblattidae) from the Permian/Triassic boundary beds of Tunguska Basin in
eastern Siberia, Russia. In ZOOTAXA, 2010, vol. 2353, p. 55-61. (0.891 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 1175-5334.
Citácie:
1. [1.1] LIANGI, J.-H. - HUANGI, W.-L. - REN, D. Graciliblatta bella gen.et sp.n.
- a rare carnivorou cockroach (Insecta, Blattida, Raphidiomimidae) from the
Middle Jurassic sediments of Daohugou in Inner Mongolia, China. In Zootaxa,
2012, Vol. 3449, p. 62-68., WOS
VRŠANSKÝ, Peter. Cockroach as the Earliest Eusocial Animal. In Acta Geologica
Sinica - English Edition, 2010, vol. 84, no. 4, p. 793-808. (1.172 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 1755-6724.
Citácie:
1. [1.1] DANDAN, W. - CHUNGKUN, S. - DONG, R. Arcofuzia cana gen.et sp.n.
(Insecta, Blattaria, Fuziidae) from the Middle Jurassic sediments of Inner
Mongolia, China. In Zootaxa, 2012, Vol. 3597, p. 25-32., WOS
2. [1.1] ENGEL, M. S. - PÉREZ-DE LA FUENTE, R. A new Species of Roach
from the Jurassic of India (Blattaria: Mesoblattinidae). In Journal of Kansas
Entomological Society, 2012, Vol. 85, N. 1, p. 1-4., WOS
VRŠANSKÝ, Peter - CHORVÁT, D. - FRITZSCHE, I. - HAIN, Miroslav ŠEVČÍK, Robert. Light-mimicking cockroaches indicate Tertiary origin of recent
terrestrial luminescence. In Naturwissenschaften (The Science of Nature), 2012, vol.
99, no. 9, p. 739-749. (2.278 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0028-1042.
123
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA70
ADCA71
Citácie:
1. [1.1] WEI, D.D. - SHIH, C.K. - REN, D. Arcofuzia cana gen. et sp n. (Insecta,
Blattaria, Fuziidae) from the Middle Jurassic sediments of Inner Mongolia,
China. In ZOOTAXA. ISSN 1175-5326, DEC 24 2012, no. 3597, p. 25-32., WOS
WAGREICH, Michael - MARSCHALKO, Róbert. Late Cretaceous to Early Tertiary
paleogeography of the Western Carpathians (Slovakia) and the Eastern Alps
(Austria) - implications from heavy mineral data. In Geologische Rundschau, 1995,
vol. 84, no. 1, p. 187-199. ISSN 1437-3254.
Citácie:
1. [1.1] PLASIENKA, D. Jurassic syn-rift and Cretaceous syn-orogenic, coarsegrained deposits related to opening and closure of the Vahic (South Penninic)
Ocean in the Western Carpathians - an overview. In GEOLOGICAL
QUARTERLY. ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 4, p. 601-628., WOS
YANES, Yurena - TOMAŠOVÝCH, Adam - KOWALEWSKI, Michał CASTILLO, Carolina - AGUIRRE, Julio - ALONSO, María R. - IBÁñEZ, Miguel.
Taphonomy and compositional fidelity of Quaternary fossil assemblages of
terrestrial gastropods from carbonate-rich environments of the Canary Islands. In
Lethaia, 2008, vol. 41, no. 3, p. 235-256. (1.185 - IF2007). ISSN 0024-1164.
Citácie:
1. [1.1] TIETZE, Eleonor - DE FRANCESCO, Claudio G. COMPOSITIONAL
FIDELITY OF SUBFOSSIL MOLLUSK ASSEMBLAGES IN STREAMS AND
LAKES OF THE SOUTHEASTERN PAMPAS, ARGENTINA. In PALAIOS. ISSN
0883-1351, 2012, vol. 27, no. 5-6, pp. 401., WOS
ADD Vedecké práce v dom. karent. časopisoch a recenzovaných zborníkoch
ADD01
ADD02
ADD03
BROSKA, Igor - UHER, Pavel. Whole-rock chemistry and genetic typology of the
West-Carpathian Variscan granites. In Geologica Carpathica, 2001, vol. 52, no. 2, p.
79-90. (0.156 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] BREITER, K. Nearly contemporaneous evolution of the A- and S-type
fractionated granites in the Krusne hory/Erzgebirge Mts., Central Europe. In
LITHOS. ISSN 0024-4937, OCT 15 2012, vol. 151, SI, p. 105-121., WOS
2. [1.1] FINGER, F. - SCHILLER, D. Lead contents of S-type granites and their
petrogenetic significance. In CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND
PETROLOGY. ISSN 0010-7999, NOV 2012, vol. 164, no. 5, p. 747-755., WOS
3. [1.1] MAJKA, J. - BE'ERI-SHLEVIN, Y. - GEE, D.G. - LADENBERGER, A. CLAESSON, S. - KONECNY, P. - KLONOWSKA, I. Multiple monazite growth in
the Areskutan migmatite: evidence for a polymetamorphic Late Ordovician to
Late Silurian evolution in the Seve Nappe Complex of west-central Jamtland,
Sweden. In JOURNAL OF GEOSCIENCES. ISSN 1802-6222, 2012, vol. 57, no. 1,
p. 3-23., WOS
4. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
HONTY, Miroslav - ŠUCHA, Vladimír - PUŠKELOVÁ, Ľubica. Potassium fixation
in smectites by wetting and drying in NaCl solution. In Geologica Carpathica, 2003,
vol. 54, no. 4, p. 261-264. (0.147 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 13350552.
Citácie:
1. [1.2] BILONIZHKA, P. - IAREMCHUK, I. - HRYNIV, S. - VOVNYUK, S. Clay
minerals of Miocene evaporites of the Carpathian region, Ukraine. In Biuletyn
Panstwowego Instytutu Geologicznego, 2012, vol., no.449, 137-146., SCOPUS
JELEŇ, Stanislav - HÁBER, Milan - KOVALENKER, Vladimir A. - NOSIK, L. -
124
Správa o činnosti organizácie SAV
ADD04
ADD05
ADD06
ADD07
ADD08
ADD09
NAUMOV, Vladimir B. Genetic model of the epithermal mineralization in the
Banská Štiavnica - Hodruša ore district (Western Carpathians, Slovakia). In
Geologica Carpathica, 1999, vol. 50, special issue, p. 187-188. (0.273 - IF1998).
(1999 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KUBIŠ, Michal - BROSKA, Igor. The role of boron and fluorine in evolved granitic
rock systems (on the example of the Hnilec area, Western Carpathians). In
Geologica Carpathica, 2005, vol. 56, no. 3, p. 193-204. (0.494 - IF2004). (2005 Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
LUPTÁK, Branislav - JANÁK, Marian - PLAŠIENKA, Dušan - SCHMIDT, S. Th.
Alpine low-grade metamorphism of the Permian – Triassic sedimentary rocks from
the Veporic unit, Western Carpathians: phyllosilicate composition and “crystallinity”
data. In Geologica Carpathica, 2003, vol. 54, no. 6, p. 367-375. (0.147 - IF2002).
(2003 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] JERABEK, P. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - PLASIENKA, D. Inverse
ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West
Carpathian Eo-Alpine collisional wedge. In TECTONICS. ISSN 0278-7407, SEP
25 2012, vol. 31., WOS
MIKUŠ, Tomáš - CHOVAN, Martin. Hydrothermal Sb-Au mineralization in the
Strážovské vrchy Mountains (Malá Magura, Western Carpathians). In Geologica
Carpathica, 2003, vol. 54, no. 4, p. 207-216. (0.147 - IF2002). (2003 - Current
Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
2. [3] ĎUĎA. R. - PAULIŠ, P. Minerály striebra a ich lokality v Slovenskej
republike. Kutná Hora, Kuttna, 2012, 177 s.
MIKUŠ, Tomáš - SPIŠIAK, Ján - SÝKORA, Milan - DEMKO, Rastislav. Chemical
composition of spinels from Mesozoic alkali basalts of the Western Carpathians —
implications for sources of detrital spinels in flysch sediments. In Geologica
Carpathica, 2006, vol. 57, no. 6, p. 447-460. (0.449 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] OSZCZYPKO, N. - SALATA, D. - KROBICKI, M. Early Cretaceous intraplate volcanism in the Pieniny Klippen Belt - a case study of the Velykyi
Kamenets´/Vilkhivchyk (Ukraine) and the Biala Woda (Poland) sections. In
Geological Quarterly, 2012, Vol. 56, N. 4, p. 629-648., WOS
TRTÍKOVÁ, Stanislava - CHOVAN, Martin - MADEJOVÁ, Jana KUŠNIEROVÁ, Mária - ŠTYRIAKOVÁ, I. Sulphide oxidation products in the Malé
Karpaty Mts. SW Slovakia. In Geologica Carpathica, 1999, vol. 50, special issue, p.
194-195. (0.273 - IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
PÉCSKAY, Zoltán - LEXA, Jaroslav - SZAKACS, A. - SEGHEDI, I. - BALOGH,
Kadosa - KONEČNÝ, Vlastimil - ZELENKA, Tibor - KOVACS, Marinel - PÓKA,
Teréz - FÜLÖP, Alexandrina - MÁRTON, Emő - PANAIOTU, Cristian CVETKOVIĆ, Vladica. Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian
arc and intra-Carpathian area. In Geologica Carpathica, 2006, vol. 57, no. 6, p. 511530. (0.449 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
125
Správa o činnosti organizácie SAV
Citácie:
1. [1.1] CONSTANTINA, Ciprian - MOXON, Terry. AGATES FROM
GURASADA, SOUTHERN APUSENI MOUNTAINS, ROMANIA: AN XRD AND
THERMOGRAVIMETRIC STUDY. In CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH
AND ENVIRONMENTAL SCIENCES. ISSN 1842-4090, 2010, vol. 5, no. 2, pp.
89., WOS
2. [1.1] DANISIK, Martin - KOHUT, Milan - EVANS, Noreen J. - MCDONALD,
Brad J. Eo-Alpine metamorphism and the &apos;mid-Miocene thermal
event&apos; in the Western Carpathians (Slovakia): new evidence from multiple
thermochronology. In GEOLOGICAL MAGAZINE. ISSN 0016-7568, 2012, vol.
149, no. 1, pp. 158., WOS
3. [1.1] DEMENY, A. - HARANGI, Sz. - VENNEMANN, T. W. - CASILLAS, R. HORVATH, P. - MILTON, A. J. - MASON, P. R. D. - ULIANOV, A. Amphiboles
as indicators of mantle source contamination: Combined evaluation of stable H
and O isotope compositions and trace element ratios. In LITHOS. ISSN 00244937, 2012, vol. 152, no., pp. 141., WOS
4. [1.1] GAGALA, Lukasz - VERGES, Jaume - SAURA, Eduard - MALATA,
Tomasz - RINGENBACH, Jean-Claude - WERNER, Philippe - KRZYWIEC, Piotr.
Architecture and orogenic evolution of the northeastern Outer Carpathians from
cross-section balancing and forward modeling. In TECTONOPHYSICS. ISSN
0040-1951, 2012, vol. 532, no., pp. 223., WOS
5. [1.1] HURAI, Vratislav - PAQUETTE, Jean-Louis - HURAIOVA, Monika SABOL, Martin. U-Pb geochronology of zircons from fossiliferous sediments of
the Hajnacka I maar (Slovakia) type locality of the MN 16a biostratigraphic
subzone. In GEOLOGICAL MAGAZINE. ISSN 0016-7568, 2012, vol. 149, no. 6,
pp. 989., WOS
6. [1.1] KIS, Boglarka-Mercedesz - CZELLECZ, Boglarka - BACIU, Calin KEKEDY-NAGY, Laszlo - PATRUSTUPARIU - PATROESCU, M - IOJA, CI ROZYLOWICZ, L. Hydrogeochemical features of some mineral waters at the
contact between Harghita Mts. (Eastern Carpathians) and the Transylvanian
Basin. In 2011 INTERNATIONAL CONFERENCE OF ENVIRONMENTLANDSCAPE-EUROPEAN IDENTITY. ISSN 1878-0296, 2012, vol. 14, no., pp.
195., WOS
7. [1.1] KOVACS, I. - FALUS, Gy. - STUART, G. - HIDAS, K. - SZABO, Cs. FLOWER, M. F. J. - HEGEDUS, E. - POSGAY, K. - ZILAHI-SEBESS, L. Seismic
anisotropy and deformation patterns in upper mantle xenoliths from the central
Carpathian-Pannonian region: Asthenospheric flow as a driving force for
Cenozoic extension and extrusion? In TECTONOPHYSICS. ISSN 0040-1951,
2012, vol. 514, no., pp. 168., WOS
8. [1.1] NEJBERT, Krzysztof - JUREWICZ, Edyta - MACDONALD, Ray.
Potassium-rich magmatism in the Western Outer Carpathians: Magmagenesis in
the transitional zone between the European Plate and Carpathian-Pannonian
region. In LITHOS. ISSN 0024-4937, 2012, vol. 146, no., pp. 34., WOS
9. [1.1] REN, Y. - STUART, G. W. - HOUSEMAN, G. A. - DANDO, B. LONESCU, C. - HEGEDUES, E. - RADOVANOVIC, S. - SHEN, Y. Upper mantle
structures beneath the Carpathian-Pannonian region: Implications for the
geodynamics of continental collision. In EARTH AND PLANETARY SCIENCE
LETTERS. ISSN 0012-821X, 2012, vol. 349, no., pp. 139., WOS
10. [3] KERSZTURI, G. - NÉMETH, K. Monogenetic Basaltic Volcanoes: Genetic
Classification, Growth, Geomorphology and Degradation. In NÉMETH, K. (ed.)
Updates in volcanology - New advances in understanding volcanic systems.
Intech open science, 3-88, ISBN 978-953-51-0915-0.
126
Správa o činnosti organizácie SAV
ADD10
ADD11
ADD12
ADD13
ADD14
ADD15
PETRÍK, Igor - KONEČNÝ, Patrik - KOVÁČIK, Martin - HOLICKÝ, Ivan.
Electron microprobe dating of monazite from the Nizke Tatry Mountains
orthogneisses (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2006, vol.
57, no. 4, p. 227-242. (0.449 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] MOUSSALLAM, Y. - SCHNEIDER, D. A. - JANAK, M. - THOENI, M. HOLM, D. K. Heterogeneous extrusion and exhumation of deep-crustal Variscan
assembly: Geochronology of the Western Tatra Mountains, northern Slovakia. In
LITHOS. ISSN 0024-4937, 2012, vol. 144, no., pp. 88., WOS
2. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁ, P. Minerals of Slovakia published in years 2006
2010 | Slovenské minerály publikované v rokoch 2006 2010. In Bulletin
Mineralogicko-Petrologickeho Oddeleni Narodniho Muzea v Praze, 2012, 20, 1,
pp. 1-36., SCOPUS
POLLER, Ulrike - UHER, Pavel - JANÁK, Marian - PLAŠIENKA, Dušan KOHÚT, Milan. Late Cretaceous age of the Rochovce granite, Western Carpathians,
constrained by U-Pb single-zircon dating in combination with cathodoluminescence
imaging. In Geologica Carpathica, 2001, vol. 52, no. 1, p. 41-47. (0.156 - IF2000).
(2001 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ROJKOVIČ, Igor - KONEČNÝ, Patrik - NOVOTNÝ, Ladislav - PUŠKELOVÁ,
Ľubica - STREŠKO, Vladimír. Quartz-apatite-REE vein mineralization in Early
Paleozoic rocks of the Gemeric Superunit, Slovakia. In Geologica Carpathica, 1999,
vol. 50, no. 3, p. 215-227. (0.273 - IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 13350552.
Citácie:
1. [1.2] ŠTEVKO, M. - SEJKORA, J. - PLÁŠIL, J. Supergénna uranová
mineralizácia na ložisku Banská Štiavnica. Bulletin Mineralogickopetrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 120,
Scopus
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
SOTÁK, Ján - STAREK, Dušan. Depositional stacking of the Central-Carpathian
Paleogene basin: sequences and cycles. In Geologica Carpathica, 1999, vol. 50,
special issue, p. 69-72. (0.273 - IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 13350552.
Citácie:
1. [1.1] BELLA, P. - BOSÁK, P. Speleogenesis along deep regional faults by
ascending waters: case studies from Slovakia and Czech Republic. In Acta
Carsologica, 2012, Vol. 41, N. 2-3, p. 169-192., WOS
SOTÁK, Ján - VOZÁROVÁ, Anna - IVANIČKA, Ján. New microfossils from the
Early Paleozoic formations of the Gemericum (Foraminiferida). In Geologica
Carpathica, 1999, vol. 50, special issue, p. 72-74. (0.273 - IF1998). (1999 - Current
Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] JERABEK, P. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - PLASIENKA, D. Inverse
ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West
Carpathian Eo-Alpine collisional wedge. In TECTONICS. ISSN 0278-7407, 2012,
vol. 31, no., pp., WOS
SPIŠIAK, Ján - BALOGH, Kadosa. Mesosoic alkali lamprophyres from granitoids
from Malé Karpaty and Nízke Tatry Mts. - geochronology and geochemistry. In
Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, no. 5, p. 295-301. (0.167 - IF2001). (2002 Current Contents). ISSN 1335-0552.
127
Správa o činnosti organizácie SAV
ADD16
ADD17
ADD18
ADD19
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
SPIŠIAK, Ján. Mesozoic alkali basalts/lamprophyres from the Western Carpathians.
In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 183-185. (0.167 - IF2001).
(2002 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
UHER, Pavel - ONDREJKA, Martin - SPIŠIAK, Ján - BROSKA, Igor - PUTIŠ,
Marián. Lower Triassic potassium-rich rhyolites of the silicic unit, Western
Carpathians, Slovakia: geochemistry, mineralogy and genetic aspects. In Geologica
Carpathica, 2002, vol. 53, no. 1, p. 27-36. (0.167 - IF2001). (2002 - Current
Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
VRŠANSKÝ, Peter. Mass mutations of insects at the Jurassic/Cretaceous boundary?
In Geologica Carpathica, 2005, vol. 56, no. 6, p. 473-482. (0.494 - IF2004). (2005 Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] LIANGI, J.-H. - HUANGI, W.-L. - REN, D. Graciliblatta bella gen.et sp.n.
- a rare carnivorou cockroach (Insecta, Blattida, Raphidiomimidae) from the
Middle Jurassic sediments of Daohugou in Inner Mongolia, China. In Zootaxa,
2012, Vol. 3449, p. 62-68., WOS
VRŠANSKÝ, Peter. Transitional Jurassic/Cretaceous cockroach assemblage
(Insecta, Blattaria) from the Shar-Teg in Mongolia. In Geologica Carpathica, 2004,
vol. 55, no. 6, p. 457-468. (0.397 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 13350552.
Citácie:
1. [1.1] ENGEL, M. S. - PÉREZ-DE LA FUENTE, R. A new Species of Roach
from the Jurassic of India (Blattaria: Mesoblattinidae). In Journal of Kansas
Entomological Society, 2012, Vol. 85, N. 1, p. 1-4., WOS
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
AUBRECHT, Roman - MÉRES, Štefan - SÝKORA, Milan - MIKUŠ, Tomáš.
Provenance of the detrital garnets and spinels from the Albian sediments of the
Czorsztyn Unit (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia). In Geologica
Carpathica, 2009, vol. 60, no. 6, p. 463-483. (1.081 - IF2008). (2009 - Current
Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, Peter - ŠMÁL, Peter. Minerals of Slovakia published in years
2006 2010 | Slovenské minerály publikované v rokoch 2006 2010. In Bulletin
Mineralogicko-Petrologickeho Oddeleni Narodniho Muzea v Praze. ISSN 12110329, 2012, vol. 20, no. 1, p. 1-36.eter, SCOPUS
2. [3] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36.
3. [4] PLAŠIENKA, D. - SOTÁK, J. - JAMRICHOVÁ, M. - HALÁSOVÁ, E. PIVKO, D. - JÓZSA, Š. - MADZIN, J. - MIKUŠ, V. Structure and evolution of the
Pieniny Klippen Belt demostrated along a section between Jarabina and
Litmanová villages in Eastern Slovakia. In Mineralia Slovaca, 2012, Vol. 44, N. 1,
p. 17-38.
BIELIK, Miroslav - KLOSKA, Karoly - MEURERS, Bruno - ŠVANCARA, Jan -
128
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA03
ADDA04
ADDA05
WYBRANIEC, Stanislaw - FANCSIK, Tamas - GRAD, Marek - GRAD, Tomáš GUTERCH, Alexander - KATONA, Martin - KRÓLIKOWSKI, Czeslaw MIKUŠKA, Ján - PAŠTEKA, Roman - PETECKI, Zdzislaw - POLECHONSKA,
Olga - RUESS, Diethard - SZALAIOVÁ, Viktória - ŠEFARA, Ján - VOZÁR, Jozef.
Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region. In Geologica Carpathica,
2006, vol. 57, no. 3, p. 145-156. (0.449 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN
1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] MAIEROVA, Petra - CADEK, Ondrej - LEXA, Ondrej - SCHULMANN,
Karel. A numerical model of exhumation of the orogenic lower crust in the
Bohemian Massif during the Variscan orogeny. In STUDIA GEOPHYSICA ET
GEODAETICA. ISSN 0039-3169, 2012, vol. 56, no. 2, p. 595-619., WOS
2. [1.1] PUTISKA, Rene - DOSTAL, Ivan - MOJZES, Andrej - GAJDOS, Vojtech ROZIMANT, Kamil - VOJTKO, Rastislav. The resistivity image of the Muran fault
zone (Central Western Carpathians) obtained by electrical resistivity tomography.
In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, 2012, vol. 63, no. 3, p. 233239., WOS
BROSKA, Igor - WILLIAMS, C. Terry - AUBIN, Alexandre - UHER, Pavel LEICHMANN, Jaromír. Apatite composition and estimation of initial fluorine
concetration in the West-Carpathian granites. In Geologica Carpathica, 2002, vol.
53, spec. iss., p. 190-192. (0.167 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 13350552.
Citácie:
1. [1.1] BUDA, G. - PAL-MOLNAR, E. APATITE AS A PETROGENETIC
INDICATOR OF VARISCAN GRANITOIDS IN TISZA MEGA-UNIT (SOUTH
HUNGARY). In CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL
SCIENCES. ISSN 1842-4090, NOV 2012, vol. 7, no. 4, p. 47-60., WOS
BROSKA, Igor - SIMAN, Pavol. The breakdown of monazite in the WestCarpathian Veporic orthogneisses and tatric granites. In Geologica Carpathica, 1998,
vol. 49, no. 3, p. 161-167. (0.271 - IF1997). (1998 - Current Contents). ISSN 13350552.
Citácie:
1. [1.1] DUMANSKA-SLOWIK, M. - BUDZYN, B. - HEFLIK, W. - SIKORSKA,
M. Stability relationships of REE-bearing phosphates in an alkali-rich system
(nepheline syenite from the Mariupol Massif, SE Ukraine). In ACTA
GEOLOGICA POLONICA. ISSN 0001-5709, 2012, vol. 62, no. 2, p. 247-265.,
WOS
2. [1.1] KRENN, E. - HARLOV, D.E. - FINGER, F. - WUNDER, B. LREEredistribution among fluorapatite, monazite, and allanite at high pressures and
temperatures. In AMERICAN MINERALOGIST. ISSN 0003-004X, NOV-DEC
2012, vol. 97, no. 11-12, p. 1881-1890., WOS
3. [1.1] SINDERN, S. - GERDES, A. - RONKIN, Y.L. - DZIGGEL, A. - HETZEL,
R. - SCHULTE, B.A. Monazite stability, composition and geochronology as
tracers of Paleoproterozoic events at the eastern margin of the East European
Craton (Taratash complex, Middle Urals). In LITHOS. ISSN 0024-4937, FEB
2012, vol. 132, p. 82-97., WOS
DANIŠÍK, Martin - KOHÚT, Milan - BROSKA, Igor - FRISCH, Wolfgang.
Thermal evolution of the Malá Fatra Mountains (Central Western Carpathians):
insights from zircon and apatite fission track thermochronology. In Geologica
Carpathica, 2010, vol. 61, no. 1, p. 19-27. (0.963 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
129
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA06
ADDA07
ADDA08
ADDA09
1. [1.1] JERABEK, P. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - PLASIENKA, D. Inverse
ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West
Carpathian Eo-Alpine collisional wedge. In TECTONICS. ISSN 0278-7407, SEP
25 2012, vol. 31., WOS
2. [2.1] PROKESOVA, R. - PLASIENKA, D. - MILOVSKY, R. Structural pattern
and emplacement mechanisms of the Krizna cover nappe (Central Western
Carpathians). In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, FEB 2012, vol.
63, no. 1, p. 13-32., WOS
GRABOWSKI, Jacek - MICHALÍK, Jozef - PSZCZÓŁKOWSKI, Andrzej LINTNEROVÁ, Otília. Magneto-, and isotope stratigraphy around the
Jurassic/Cretaceous boundary in the Vysoká Unit (Malé Karpaty Mountains,
Slovakia): correlations and tectonic implications. In Geologica Carpathica, 2010,
vol. 61, no. 4, p. 309-326. (0.963 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 13350552.
Citácie:
1. [1.1] SZANIAWSKI, R. - LUDWINIAK, M. - RUBINKIEWICZ, J. Minor
counterclockwise rotation of the Tatra Mountains (Central Western Carpathians)
as derived from paleomagnetic results achieved in hematite-bearing Lower
Triassic sandstones. In Tectonophysics, 2012, Vol. 560, p. 51-61., WOS
2. [2.1] PROKEŠOVÁ, R. - PLAŠIENKA, D. - MILOVSKÝ, R. Structural pattern
and emplacement mechanisms of the Krížna cover nappe, Central Western
Carpathians. In Geologica Carpathica, 2012, Vol. 63, N. 1, p. 13-32., WOS
JANÁK, Marian - MÉRES, Štefan - IVAN, Peter. Petrology and metamorphic P-T
conditions of eclogites from the northern Veporic Unit (Western Carpathians,
Slovakia). In Geologica Carpathica, 2007, vol. 58, no. 2, p. 121-131. (0.364 IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] JERABEK, P. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - PLASIENKA, D. Inverse
ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West
Carpathian Eo-Alpine collisional wedge. In TECTONICS. ISSN 0278-7407, SEP
25 2012, vol. 31., WOS
2. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁ, P. Minerals of Slovakia published in years 2006
2010 | Slovenské minerály publikované v rokoch 2006 2010. In Bulletin
Mineralogicko-Petrologickeho Oddeleni Narodniho Muzea v Praze, 2012, 20, 1,
pp. 1-36., SCOPUS
KORIKOVSKY, Sergei P. - JANÁK, Marian - LUPTÁK, Branislav. Phase relations
in olivine-orthopyroxene-chlorite-spinel-hornblende metaultramafics from the Malá
Fatra Mts., Western Carpathians. In Geologica Carpathica, 1998, vol. 49, no. 5, p.
369-376. (0.271 - IF1997). (1998 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] MORGUNOVA, A.A. - PERCHUK, A.L. Petrology of Precambrian
metaultramafites of the Gridino high-pressure complex (Karelia). In RUSSIAN
GEOLOGY AND GEOPHYSICS. ISSN 1068-7971, FEB 2012, vol. 53, no. 2, p.
131-146., WOS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KOVÁČ, Michal - HÓK, Jozef - MINÁR, Jozef - VOJTKO, Rastislav - BIELIK,
Miroslav - PIPÍK, Radovan - RAKÚS, Miloš - KRÁĽ, Ján - ŠUJAN, Martin KRÁLIKOVÁ, Silvia. Neogene and Quaterrnary development of the Turiec Basin
and landscape in its catchment: a tentative mass balance model. In Geologica
Carpathica, 2011, vol. 62, no. 4, p. 361-379. (0.909 - IF2010). (2011 - Current
Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
130
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA10
ADDA11
ADDA12
ADDA13
1. [1.1] CAJZ, Vladimir - SCHNABL, Petr - PECSKAY, Zoltan - SKACELOVA,
Zuzana - VENHODOVA, Daniela - SLECHTA, Stanislav - CIZKOVA, Kristyna.
Chronological implications of the paleomagnetic record of the Late Cenozoic
volcanic activity along the Moravia-Silesia border (NE Bohemian Massif). In
GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, 2012, vol. 63, no. 5, p. 423-435.,
WOS
2. [4] MARKO, František. Kenozoické napäťové pole a zlomová aktivita
severného okraja Dunajskej panvy (Západné Karpaty, Slovensko). In Mineralia
slovaca. ISSN 0369-2086, 2012, roč. 44, č. 3, s. 213-230.
3. [4] STANKOVIANSKY, Miloš - FRANDOFER, Milan. Reliéf katastrálneho
územia Starej Turej a jeho recentný vývoj. In Geographia Cassoviensis. ISSN
1337-6748, 2012, roč. 6, č. 1, s. 59-74.
MICHALÍK, Jozef - REHÁKOVÁ, Daniela - HALÁSOVÁ, Eva - LINTNEROVÁ,
Otília. The Brodno section — a potential regional stratotype of the
Jurassic/Cretaceous boundary (Western Carpathians). In Geologica Carpathica,
2009, vol. 60, no. 3, p. 213-232. (1.081 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN
1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] ROBERTSON, A. H. F. - IONESCU, C. - HOECK, V. et al. Emplacement
of the Jurassic Mirdita ophiolites (southern Albania): evidence from associated
clastic and carbonate sediments. In International Journal of Earth Sciences,
2012, Vol. 101, N. 6, p. 1535-1558., WOS
MICHALÍK, Jozef. Sedimentary rock record and microfacies indicators of the latest
Triassic to mid-Cretaceous tensional development of the Zliechov Basin (Central
Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2007, vol. 58, no. 5, p. 443-453.
(0.364 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] GRABOWSKI, J. - HAAS, J. - MÁRTON, E. et al. Magneto- and
biostratigraphy of the Jurassic/Cretaceous boundary in the LkA(0)t section
(Transdanubian Range, Hungary). In Studia Geophysica et Geodaetica, 2010,
Vol. 54, N. 1, p. 1-26., WOS
2. [2.1] PROKEŠOVÁ, R. - PLAŠIENKA, D. - MILOVSKÝ, R. Structural pattern
and emplacement Western Carpathians. In Geologica Carpathica, 2012, Vol. 63,
N. 1, p. 13-32., WOS
MIŠÍK, Milan - SOTÁK, Ján. "Microforaminifers" - a specific fauna of organicwalled foraminifera from the Callovian-Oxfordian limestones of the Pieniny Klippen
Belt (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 1998, vol. 49, no. 2, p. 109123. (0.271 - IF1997). (1998 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] HART, Malcolm B. - HUDSON, Wendy - SMART, Christopher W. TYSZKA, Jaroslaw. A reassessment of &apos;Globigerina bathoniana&apos;
Pazdrowa, 1969 and the palaeoceanographic significance of Jurassic planktic
foraminifera from southern Poland. In JOURNAL OF
MICROPALAEONTOLOGY. ISSN 0262-821X, 2012, vol. 31, no., pp. 97., WOS
PETRÍK, Igor - BROSKA, Igor - LIPKA, Ján - SIMAN, Pavol. Granitoid allanite(Ce): substitution relations, redox conditions and REE distributions (on an example
of I-type granitoids, Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 1995,
vol. 46, no. 2, p. 79-94. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] GREGORY, C.J. - RUBATTO, D. - HERMANN, J. - BERGER, A. - ENGI,
M. Allanite behaviour during incipient melting in the southern Central Alps. In
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA. ISSN 0016-7037, MAY 1 2012, vol.
131
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA14
ADDA15
84, p. 433-458., WOS
2. [1.1] KRENN, E. - HARLOV, D.E. - FINGER, F. - WUNDER, B. LREEredistribution among fluorapatite, monazite, and allanite at high pressures and
temperatures. In AMERICAN MINERALOGIST. ISSN 0003-004X, NOV-DEC
2012, vol. 97, no. 11-12, p. 1881-1890., WOS
3. [1.1] KROPAC, K. - BURIANEK, D. - ZIMAK, J. Origin and metamorphic
evolution of Fe-Mn-rich garnetites (coticules) in the Desna Unit (Silesicum, NE
Bohemian Massif). In CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY. ISSN 0009-2819,
2012, vol. 72, no. 3, p. 219-236., WOS
4. [1.1] MANZOTTI, P. - RUBATTO, D. - DARLING, J. - ZUCALI, M. - CENKITOK, B. - ENGI, M. From Permo-Triassic lithospheric thinning to Jurassic rifting
at the Adriatic margin: Petrological and geochronological record in
Valtournenche (Western Italian Alps). In LITHOS. ISSN 0024-4937, AUG 2012,
vol. 146, p. 276-292., WOS
5. [1.1] MARSH, J.H. - GREW, E.S. - GERBI, C.C. - YATES, M.G. - CULSHAW,
N.G. THE PETROGENESIS OF THE GARNET MENZERITE-(Y) IN
GRANULITE FACIES ROCKS OF THE PARRY SOUND DOMAIN, GRENVILLE
PROVINCE, ONTARIO. In CANADIAN MINERALOGIST. ISSN 0008-4476, FEB
2012, vol. 50, no. 1, p. 73-99., WOS
6. [1.1] REGIS, D. - CENKI-TOK, B. - DARLING, J. - ENGI, M. Redistribution of
REE, Y, Th, and U at high pressure: Allanite-forming reactions in impure metaquartzites (Sesia Zone, Western Italian Alps). In AMERICAN MINERALOGIST.
ISSN 0003-004X, FEB-MAR 2012, vol. 97, no. 2-3, p. 315-328., WOS
7. [1.1] SHIGENO, M. - MORI, Y. - SHIMADA, K. - NISHIYAMA, T. Jadeitites
with metasomatic zoning from the Nishisonogi metamorphic rocks, western
Japan: fluid-tectonic block interaction during exhumation. In EUROPEAN
JOURNAL OF MINERALOGY. ISSN 0935-1221, MAR 2012, vol. 24, no. 2, p.
289-311., WOS
8. [1.1] SHIGENO, M. - MORI, Y. - SHIMADA, K. - NISHIYAMA, T. Origin of
omphacitites from the Nishisonogi metamorphic rocks, western Kyushu, Japan:
comparison with jadeitites. In EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY. ISSN
0935-1221, MAR 2012, vol. 24, no. 2, p. 247-262., WOS
9. [1.1] VLACH, S.R.F. Micro-structural and compositional variations of
hydrothermal epidote-group minerals from a peralkaline granite, Corupa Pluton,
Graciosa Province, South Brazil, and their petrological implications. In ANAIS
DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS. ISSN 0001-3765, JUN 2012, vol.
84, no. 2, p. 407-425., WOS
PLAŠIENKA, Dušan. Cretaceous tectonochronology of the Central Western
Carpathians, Slovakia. In Geologica Carpathica, 1997, vol. 48, no. 2, p. 99-111.
(1997 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] DANISIK, M. - KOHUT, M. - EVANS, N.J. - MCDONALD, B.J. EoAlpine metamorphism and the 'mid-Miocene thermal event' in the Western
Carpathians (Slovakia): new evidence from multiple thermochronology. In
GEOLOGICAL MAGAZINE. ISSN 0016-7568, JAN 2012, vol. 149, no. 1, p. 158171., WOS
2. [2.1] PTACEK, J. - GRYGAR, R. - KONICEK, P. - WACLAWIK, P. The impact
of Outer Western Carpathian nappe tectonics on the recent stress-strain state in
the Upper Silesian Coal Basin (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif). In
GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, FEB 2012, vol. 63, no. 1, p. 311., WOS
PUTIŠ, Marián - KOTOV, Alexander B. - UHER, Pavel - SALNIKOVA, Ekatherina
132
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA16
ADDA17
B. - KORIKOVSKY, Sergei P. Triassic age of the Hrončok pre-orogenic A-type
granite related to continental rifting: A new result of U-Pb isotope dating (Western
Carpathians). In Geologica Carpathica, 2000, vol. 51, no. 1, p. 59-66. (0.486 IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] GAWEDAL, A. - GOLONKA, J. Variscan plate dynamics in the circumcarpathian area. In GEODINAMICA ACTA. ISSN 0985-3111, JAN 1 2011, vol.
24, no. 3-4, p. 141-155., WOS
2. [1.1] STEVKO, M. - SEJKORA, J. - BACIK, P. Mineralogy and origin of
supergene mineralization at the Farbiste ore occurrence near Poniky, central
Slovakia. In JOURNAL OF GEOSCIENCES. ISSN 1802-6222, 2011, vol. 56, no.
3, SI, p. 273-298., WOS
3. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ŠEFARA, Ján - KOVÁČ, Michal - PLAŠIENKA, Dušan - ŠUJAN, Martin.
Seismogenic zones in the eastern Alpine-Western Carpathian-Pannonian junction
area. In Geologica Carpathica, 1998, vol. 49, no. 4, p. 247-260. (0.271 - IF1997).
(1998 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] SALCHER, B.C. - MEURERS, B. - SMIT, J. - DECKER, K. - HLZEL, M. WAGREICH, M. Strike-slip tectonics and Quaternary basin formation along the
Vienna Basin fault system inferred from Bouguer gravity derivatives. In Tectonics,
2012, 31, 3, pp., WOS
2. [2.1] PTÁČEK, J. - GRYGAR, R. - KONÍČEK, P. - WACLAWIK, P. The impact
of Outer Western Carpathian nappe tectonics on the recent stress-strain state in
the Upper Silesian Coal Basin (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif). In
Geologica Carpathica, 2012, 63, 1, pp. 3-11., WOS
SOTÁK, Ján. Paleoenvironmental changes across the Eocene-Oligocene boundary:
insight from the Central-Carpathian Paleogene Basin. In Geologica Carpathica,
2010, vol. 61, no. 5, p. 393-418. (0.963 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] DIRNEROVÁ, D. - PREKOPOVÁ, M. - JANOČKO, J. Sedimentary
record of the Dukla Basin (Outer Carpathians, Slovakia and Poland) and its
implications for basin evolution. In Geological Quarterly, 2012, Vol. 56, N. 3, p.
547-560., WOS
2. [1.1] KOTLARCZYK, J. - UCHMAN, A. Integrated ichnology and ichtyology of
the Oligocene Menilite Formation, Skole and Subsilesian nappes, Polish
Carpathians: A proxy to oxygenation history. In Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2012, Vol. 331-332, p. 104-118., WOS
3. [1.1] STAREK, D. - SLIVA, L. - VOJTKO, R. Eustatic and tectonic control on
Late Eocene fan delta development (Orava Basin, Central Western Carpathians.
In Geological Quarterly, 2012, Vol. 56, N. 1, p. 67-85., WOS
4. [2.1] GUERRERA, F. - MARTÍN-MARTÍN, M. - MARTÍN-PÉREZ, A. MARTÍN-ROJAS, I. - MICLAUS, C. - SERRANO, F. Tectonic control on
sedimentary record of the central Moldavidian basin (Eastern Carpathians,
Romania). In Geologica Carpathica, 2012, Vol. 63, N. 6, p. 463-479., WOS
5. [2.1] OSZCZYPKO-CLOWES, M. - ZYDEK, D. Paleoecology of the Upper
Eocene-Lower Oligocene Malcov Basin based on the calcareous nannofossils: a
case study of the Leluchov section (Krynica Zone, Magura Nappe, Polish Outer
Carpathians). In Geologica Carpathica, 2012, Vol. 63, N. 2, p. 149-164., WOS
6. [2.1] PENTRÁK, M. - MADEJOVÁ, J. - ANDREJKOVIČOVÁ, S. - UHLÍK, P. KOMADEL, P. Stability of kaolin sand from the Vyšný Petrovec deposit (south
133
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA18
ADDA19
ADDA20
Slovakia) in an acid environment. In Geologica Carpathica, 2012, Vol. 63, N. 6,
p. 503-512., WOS
7. [2.1] SOLIMAN, A. Oligocene dinoflagellate cysts from the North Alpine
Foreland Basin: new data from the Eggerdling Formation (Austria). In Geologica
Carpathica, 2012, Vol. 63, N. 1, p. 49-70., WOS
8. [4] KOVÁČIK, M. - BÓNA, J. - GAZDOČKO, Ľ. - KOBULSKÝ, J. - MAGLAY,
J. - ŽECOVÁ, K. - DERCO, J. - ZLINSKÁ, A. - SIRÁŇOVÁ, Z. - BOOROVÁ, D. BÓNOVÁ, K. - BUČEK, S. - KUCHARIČ, Ľ. - KUBEŠ, P. - BAČOVÁ, N. PETRO, Ľ. - VANĚKOVÁ, H. Vysvetlivky ku geologickej mape Nízkych Beskýd západná časť, 1: 50 000. Bratislava, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2012,
s. 7-173.
ŠUCHA, Vladimír - KRAUS, Ivan - MOSSER, C. - HRONCOVÁ, Z. SOBOLEVA, K.A. - ŠIRÁŇOVÁ, Viera. Mixed-layer illite-smectite from the Dolna
Ves hydrothermal deposit, the Western Carpathians Kremnica Mts. In Geologica
Carpathica clays, 1992, vol. 1, no. 1, p. 13-19. ISSN 1210-2695.
Citácie:
1. [1.1] GALAMBOS, M. - SUCHANEK, P. - ROSSKOPFOVA, O. Sorption of
anthropogenic radionuclides on natural and synthetic inorganic sorbents. In
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN 02365731, AUG 2012, vol. 293, no. 2, p. 613-633., WOS
2. [1.1] HOOSHIAR, A. - UHLIK, P. - IVEY, D.G. - LIU, Q. - ETSELL, T.H. Clay
minerals in nonaqueous extraction of bitumen from Alberta oil sands: Part 2.
Characterization of clay minerals. In Fuel Processing Technology, 2012, 96, pp.
183-194., WOS
TÚNYI, Igor - VASS, Dionýz - KAROLI, Stanislav - JANOČKO, Juraj HALÁSOVÁ, Eva - ZLINSKÁ, Adriena - BELÁČEK, Boris. Magnetostratigraphy
of Badenian evaporite deposits (East Slovak Basin). In Geologica Carpathica, 2005,
vol. 56, no. 3, p. 273-284. (0.494 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 13350552.
Citácie:
1. [1.1] SELMECZI, Ildiko - LANTOS, Miklos - BOHN-HAVAS, Margit NAGYMAROSY, Andras - SZEGO, Eva. Correlation of bio- and
magnetostratigraphy of Badenian sequences from western and northern Hungary.
In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, 2012, vol. 63, no. 3, p. 219232., WOS
UHER, Pavel - BREITER, Karel - KLEČKA, M. - PIVEC, E. Zircon in highly
evolved Hercynian Homolka Granite, Moldanubian Zone, Czech Republic: Indicator
of magma source and petrogenesis. In Geologica Carpathica, 1998, vol. 49, no. 3, p.
151-160. (0.271 - IF1997). (1998 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] DELLA GIUSTINA, M.E.S. - PIMENTEL, M.M. - FERREIRA, C.F. FUCK, R.A. - ANDRADE, S. U-Pb-Hf-trace element systematics and
geochronology of zircon from a granulite-facies metamorphosed mafic-ultramafic
layered complex in Central Brazil. In PRECAMBRIAN RESEARCH. ISSN 03019268, AUG 2011, vol. 189, no. 1-2, p. 176-192., WOS
2. [1.1] LAMARAO, C.N. - PINHO, S.C.C. - PAIVA, A.L. - GALARZA, M.A.
Mineralogy and geochemistry of the Paleoproterozoic, tin-mineralized Bom
Jardim granite of the Velho Guilherme Suite, eastern Amazonian craton. In
JOURNAL OF SOUTH AMERICAN EARTH SCIENCES. ISSN 0895-9811, OCT
2012, vol. 38, p. 159-173., WOS
3. [1.1] RIZZO, G. - PERRI, F. Differences between Southalpine and
Austroalpine quartzphyllite complexes Eastern Alps: results from zircon chemical
134
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA21
ADDA22
ADDA23
compositions and Pb/Pb dating. In INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW. ISSN
0020-6814, 2012, vol. 54, no. 4, p. 455-471., WOS
UHER, Pavel - ČERNÝ, Petr. Zircon in hercynian granitic pegmatites of the
Western Carpathians, Slovakia. In Geologica Carpathica, 1998, vol. 49, no. 4, p.
261-270. (0.271 - IF1997). (1998 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] BREITER, K. - SKODA, R. Vertical zonality of fractionated granite
plutons reflected in zircon chemistry: the Cinovec A-type versus the Beauvoir Stype suite. In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, OCT 2012, vol. 63,
no. 5, p. 383-398., WOS
2. [1.1] LI, X.H. - LI, Q.L. - LIU, Y. - TANG, G.Q. Further characterization of
M257 zircon standard: A working reference for SIMS analysis of Li isotopes. In
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. ISSN 0267-9477,
2011, vol. 26, no. 2, p. 352-358., WOS
3. [1.1] WANG, X. - CHEN, J. - GRIFFIN, W.L. - O'REILLY, S.Y. - HUANG, P.Y.
- LI, X. Two stages of zircon crystallization in the Jingshan monzogranite, Bengbu
Uplift: Implications for the syn-collisional granites of the Dabie-Sulu UHP
orogenic belt and the climax of movement on the Tan-Lu fault. In LITHOS. ISSN
0024-4937, MAR 2011, vol. 122, no. 3-4, p. 201-213., WOS
4. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
VRŠANSKÝ, Peter. A complete larva of a Mesozoic (Early Cenomanian) cockroach
(Insecta: Blattaria: Blattulidae) from the Sisteron amber (Alpes de Haute Provence,
SE France). In Geologica Carpathica, 2008, vol. 59, no. 3, p. 269-272. (0.517 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] LIANGI, J.-H. - HUANGI, W.-L. - REN, D. Graciliblatta bella gen.et sp.n.
- a rare carnivorou cockroach (Insecta, Blattida, Raphidiomimidae) from the
Middle Jurassic sediments of Daohugou in Inner Mongolia, China. In Zootaxa,
2012, Vol. 3449, p. 62-68., WOS
VRŠANSKÝ, Peter. Jumping cockroaches (Blattaria, Skokidae fam. N.) from the
late Jurassic of Karatau in Kazakhstan. In Biologia : journal of the Slovak Academy
of Science, 2007, vol. 62, no. 5, p. 588-592. (0.213 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] DANDAN, W. - CHUNGKUN, S. - DONG, R. Arcofuzia cana gen.et sp.n.
(Insecta, Blattaria, Fuziidae) from the Middle Jurassic sediments of Inner
Mongolia, China. In Zootaxa, 2012, Vol. 3597, p. 25-32., WOS
ADE Vedecké práce v zahr. nekarent. časopisoch a ostaných zborníkoch
ADE01
ADE02
ANDRÁŠ, Peter - CHOVAN, Martin. Gold incorporation into sulphide minerals
from the Tatric Unit, the Western Carpathians, with respect to their chemical
composition. In Journal of the Czech Geological Society. - Praha : Czech Geological
Society, 2005, vol. 50, no. 3-4, p. 143-156. ISSN 1802-6222.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
BROSKA, Igor - KUBIŠ, Michal - WILLIAMS, C. Terry - KONEČNÝ, Patrik. The
composition of rock-forming and accesory minerals from the Gemeric granites
(Hnilec area, Gemeric superunit, Western Carpathians). In Bulletin of the Czech
Geological Survey, 2002, vol. 77, no. 2, p. 147-155.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
135
Správa o činnosti organizácie SAV
ADE03
ADE04
ADE05
ADE06
ADE07
DIANIŠKA, Ivan - UHER, Pavel - MATEJČEK, Anton - KUBIŠ, Michal PUŠKELOVÁ, Ľubica. Hydrotermálny fluorit z tunela Višňové, Malá Fatra. In
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2002,
roč. 10, s. 313.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha : Granit, 2012, S. 458
JANÁK, Marian - HURAI, Vratislav - LUDHOVÁ, Lívia - THOMAS, Rainer.
Partial melting and retrogression during exhumation of high-grade metapelites, the
Tatra Mts., Western Carpathians. In Physics and Chemistry of the Earth : Part A,
1999, vol. 24A, no. 4, p. 289-294. (1999 - Current Contents).
Citácie:
1. [1.1] ZHAO, L. - GUO, F. - FAN, W.M. - LI, C.W. - QIN, X.F. - LI, H.X. Origin
of the granulite enclaves in Indo-Sinian peraluminous granites, South China and
its implication for crustal anatexis. In LITHOS. ISSN 0024-4937, OCT 1 2012,
vol. 150, SI, p. 209-226., WOS
PIPÍK, Radovan - BODERGAT, Anne-Marie. Especes du groupe de Candona
candida, Candona neglecta et quelques Candona a l'aspect morphologique
problématique (Candonidae, Ostracoda) du Bassin de Turiec (Miocene supérieur,
Slovaquie). In Annales de Paléontologie. - Elsevier, 2005, vol. 91, no. 4, p. 279-309.
ISSN 0753-3969.
Citácie:
1. [2.1] TUNOĞLU, C. - BESBELLI, B. - ERTEKIN, I. K. Ostracoda (Crustacea)
association and a new species (Dolerocypris anatolia nov. sp.) from the PliocenePleistocene Afşin-Elbistan (Kahraman Maraş) Coal Basin of Turkey. In
Geologica Carpathica, 2012, Vol. 63, N. 2, p. 165-174., WOS
PLAŠIENKA, Dušan. Dynamics of Mesozoic pre-orogenic rifting in the Western
Carpathians. In Mitteilungen der Österreichischen geologischen Gesellschaft, 2001,
vol. 94, p. 79-98. ISSN 0251-7493.
Citácie:
1. [1.1] ARABAS, A. - SIDORCZUK, M. - BARSKI, M. - OLSZEWSKA, B.
Wapiennik Breccia Member (Pieniny Klippen Belt, Poland) - revised stratigraphy
and origin. In GEOLOGICAL QUARTERLY. ISSN 1641-7291, 2011, vol. 55, no.
1, p. 49-61., WOS
2. [1.1] DANISIK, M. - KADLEC, J. - GLOTZBACH, C. - WEISHEIT, A. DUNKL, I. - KOHUT, M. - EVANS, N.J. - ORVOSOVA, M. - MCDONALD, B.J.
Tracing metamorphism, exhumation and topographic evolution in orogenic belts
by multiple thermochronology: a case study from the Nizke Tatry Mts., Western
Carpathians. In SWISS JOURNAL OF GEOSCIENCES. ISSN 1661-8726, OCT
2011, vol. 104, no. 2, p. 285-298., WOS
3. [1.1] OSZCZYPKO, N. - SALATA, D. - KROBICKI, M. Early Cretaceous intraplate volcanism in the Pieniny Klippen Belt - a case study of the Velykyi
Kamenets'/Vilkhivchyk (Ukraine) and the Biala Woda (Poland) sections. In
GEOLOGICAL QUARTERLY. ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 4, p. 629-648.,
WOS
4. [1.1] VOROS, A. Episodic sedimentation on a peri-Tethyan ridge through the
Middle-Late Jurassic transition (Villany Mountains, southern Hungary). In
FACIES. ISSN 0172-9179, JUL 2012, vol. 58, no. 3, p. 415-443., WOS
STANKOVIČ, Jozef - IVAN, Peter - ANDRÁŠ, Peter. Chrómové spinely v ťažkej
frakcii riečnych sedimentov v Nízkych Tatrách. In Minerál, 2004, roč. 12, č. 4, s.
282-285.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
136
Správa o činnosti organizácie SAV
ADE08
ŠUCHA, Vladimír - KRAUS, Ivan - ŠAMAJOVÁ, Eva - PUŠKELOVÁ, Ľubica.
Crystallite size distribution of kaolin minerals. In Periodico di Mineralogia, 1999,
vol. 68, no. 1, p. 81-92. ISSN 0369-8963.
Citácie:
1. [2.1] PENTRAK, M. - MADEJOVA, J. - ANDREJKOVICOVA, S. - UHLIK, P. KOMADEL, P. Stability of kaolin sand from the Vyšný Petrovec deposit (south
Slovakia) in an acid environment. In Geologica Carpathica, 2012, 63, 6, pp. 503512., WOS
ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEA01
SOTÁK, Ján - MIŠÍK, Milan. Jurassic and Lower Cretaceous dasycladacean algae
from the Western Carpathians. In Bollettino della Societá Paleontologica Italiana :
Studies on Fossil Benthic Algae, 1993, spec. vol. 1, p. 383-404. ISSN 0375-7633.
Citácie:
1. [2.1] MICHETIUC, M. - CATINCUT, C. - BUCUR, I. An Upper JurassicLower Cretaceous carbonate platform from the Vĝlcan Mountains (Southern
Carpathians, Romania): Paleoenvironmental interpretation. In Geologica
Carpathica, 2012, Vol. 63, N. 1, p. 33-48., WOS
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ANDRÁŠ, Peter - TURISOVÁ, Ingrid - ŠLESÁROVÁ, Andrea - LICHÝ, Adam.
Influence of the dump sites on development of selected plants in the Ľubietová
area(Slovakia). In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2007,
vol. 2, no. 2, p. 5-20. ISSN 1842-4090.
Citácie:
1. [1.1] FEJES, I. - FARSANG, A. - PUSKÁS, I. Potencial effects of the
contaminated groundwater in human health in Szeged, SE Hungary. In
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2012, VOl. 7, N. 3, p.
119-126., WOS
2. [1.1] LACKOVÁ, E. - ŽAMPACHOVÁ, D. - ČMIELOVÁ, L. - POLANSKÁ, J. STALMACHOVÁ, B. Effect of forest reclamation in the Křivý Dủl spoil heap
(Upper Silezia, Czech Republic). In Carpathian Journal of Earth and
Environmental Sciences, 2012, Vol. 7, N. 1, p. 205-212., WOS
BALOGH, Kadosa - KONEČNÝ, Vlastimil - ORLICKÝ, Oto - LEXA, Jaroslav VASS, Dionýz. Method, experiences and results of K-Ar dating of alkali basalt
volcanism in central and southern Slovakia (West Carpathians). In Acta Geologica
Hungarica, 1996, vol. 39, issue suppl., p. 8-11. (1996 - WOS, SCOPUS).
Citácie:
1. [1.1] NÉMETH, K. - RISSO, C. - NULLO, F. - SMITH, I.E.M. - PÉCSKAY, Z.
Facies architecture of an isolated long-lived, nested polygenetic silicic tuff ring
erupted in a braided river system: The Los Loros volcano, Mendoza, Argentina.
In Journal of Volcanology and Geothermal Research. ISSN 0377-0273, 2012, vol.
239-240, p. 33-48., WOS
BROSKA, Igor - PETRÍK, Igor. Genesis and stability of accessory phosphates in
silicic magmatic rocks: a Western Carpathian case study. In Mineralogia, 2008, vol.
39, no. 1-2, p. 53-65. ISSN 0032-6267.
Citácie:
1. [1.1] HOSHINO, M. - WATANABE, Y. - ISHIHARA, S. CRYSTAL CHEMISTRY
OF MONAZITE FROM THE GRANITIC ROCKS OF JAPAN: PETROGENETIC
IMPLICATIONS. In CANADIAN MINERALOGIST. ISSN 0008-4476, OCT 2012,
137
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB04
ADEB05
ADEB06
ADEB07
ADEB08
ADEB09
vol. 50, no. 5, p. 1331-1346., WOS
BROSKA, Igor - UHER, Pavel. Typologický obraz zirkónov z granitoidov
Západných Karpát. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního
muzea v Praze, 2003, roč. 11, s. 131-136. ISSN 1211-0329.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - HÁBER, Milan. Štúdium drahokovovej mineralizácie vo
vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. In Bulletin
mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 1993, roč. I, s.
36-39.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - HÁBER, Milan. Nové Bi-sulfosoli z ložiska Banská Štiavnica a
Hodruša. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 1995, roč. III, s. 37-43.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav. Classic localities in Central Slovakia Volcanic
Field: Gold, silver and base metal mineralizations and mining history at Banská
Štiavnica and Kremnica : IMA2010 Field Trip Guide SK3. In Acta MineralogicaPetrographica : Field Guide Series, 2010, vol. 29, p. 1-19. ISSN 2061-9766.
Citácie:
1. [1.2] UHLÍK, P. - JÁNOŠÍK, M. - KRAUS, I. - PENTRÁK, M. ČAPLOVIČOVÁ, M. Charakterizácia bentonitu z ložiska Hliník nad Hronom
(jastrabská formácia štiavnického stratovulkánu, Západné Karpaty). In Acta
Geologica Slovaca, 2012, Vol. 4, N. 2, s. 125-137., SCOPUS
KUBIŠ, Michal - BROSKA, Igor. The granite system near Betliar village (Gemeric
Superunit, Western Carpathians): evolution of a composite silicic reservoir. In
Journal of Geosciences, 2010, vol. 55, no. 2, p. 131-148. (2010 - SCOPUS). ISSN
1802-6222.
Citácie:
1. [1.1] FINGER, Fritz - SCHILLER, David. Lead contents of S-type granites and
their petrogenetic significance. In CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND
PETROLOGY, 2012, vol.164, no.5, 747., WOS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
LEXA, Jaroslav - SEGHEDI, I. - NÉMETH, K. - SZAKACS, A. - KONEČNÝ,
Vlastimil - PÉCSKAY, Zoltán - FÜLÖP, Alexandrina - KOVACS, Marinel.
Neogene-Quaternary Volcanic forms in the Carpathian-Pannonian Region: a review.
In Central European Journal of Geosciences, 2010, vol. 2, no. 3, p. 207-270. (2010 SCOPUS). ISSN 2081-9900.
Citácie:
1. [1.1] KARAOĞLU, Ö. - HELVACI, C. Growth destruction and volcanic facies
architecture of three volcanic centres in the Miocene Uşak-Güre basin, western
Turkey: Subaqueous-subaerial volcanism in a lacustrine setting. In Journal of
Volcanology and Geothermal Research, 2012, Vol. 25-246, p. 1-20., WOS
2. [1.1] KRALJ, P. Facies architecture of the Upper Oligocene submarine
Smrekovec stratovolcano, Northern Slovenia. In Journal of Volcanology and
Geothermal Research, 2012, Vol. 247-248, p. 122-138., WOS
3. [3] KERSZTURI, G. - NÉMETH, K. Monogenetic Basaltic Volcanoes: Genetic
Classification, Growth, Geomorphology and Degradation. In NÉMETH, K. (ed.)
Updates in volcanology - New advances in understanding volcanic systems.
Intech open science, 3-88, ISBN 978-953-51-0915-0.
138
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB10
ADEB11
ADEB12
ADEB13
ADEB14
ADEB15
4. [3] NÉMETH, K. An Overview of the Monogenetic Volcanic Fields of the
Western Pannonian Basin: Their Field Characteristics and Outlook for Future
Research from a Global Perspective. In Stoppa, F. (ed.) Updates in Volcanology A Comprehensive Approach to Volcanological Problems. Intech open science, 2752, ISBN 978-953-307-434-4.
5. [3] NÉMETH, K. Szabolcs harangi: Vulkánok-A Kárpát-Pannon térség
tüzhányói (Volcanoes - the volcanoes of the Carpathian-Pannonian Region).
Hardcover, 440 p. (in Hungarian). Bull. Volcanol., 74, 1899-1903.
MAŤO, Ľuboslav - ANDRÁŠ, Peter - BITO, A. Obsah telúru v mineralizovaných
štruktúrach I. žilného systému v kremnickom rudnom poli. In Geologický průzkum,
1990, roč. 32, s. 37-39.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MELNIKOV, Vladimir - JELEŇ, Stanislav - BONDARENKO, Sergey BÁLINTOVÁ, Timea - OZDÍN, Daniel - GRINCHENKO, Alexander. Comparative
study of Bi-Te-Se-S mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian region
of Ukraine. Part 1. Localities, geological situation and mineral associations. In
Mineralogičnij žurnal, 2009, tom 31, no. 4, p. 38-48. (2009 - GeoRef). ISSN 02043548.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MELNIKOV, Vladimir - JELEŇ, Stanislav - BONDARENKO, Sergey BÁLINTOVÁ, Timea - OZDÍN, Daniel - GRINCHENKO, Alexander. Comparative
study of Bi-Te-Se-S mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian region
of Ukraine. Part 2. Crystal chemistry and genesis of layered Bi-tellurides. In
Mineralogičnij žurnal, 2010, tom 32, no. 1, p. 38-44. (2010 - GeoRef). ISSN 02043548.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MICHALKO, Juraj - BEZÁK, Vladimír - KRÁĽ, Ján - HUHMA, H. - MÄNTÄRI,
I. - VAASJOKI, M. - BROSKA, Igor - HRAŠKO, Ľubomír - HATÁR, Jozef. U/Pb
zircon data from the Veporic granitoids (West Carpathians). In Krystalinikum, 1998,
vol. 24, p. 91-104. ISSN 0454-5524.
Citácie:
1. [1.1] JERABEK, P. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - PLASIENKA, D. Inverse
ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West
Carpathian Eo-Alpine collisional wedge. In TECTONICS. ISSN 0278-7407, SEP
25 2012, vol. 31., WOS
MIŠÍK, Milan - MARSCHALKO, Róbert. Exotic conglomerates in flysch
sequences:examples from the West Carpathians. In Mémoires Société géologique de
France : nouvelle série, 1988, vol. 154, p. 95-113.
Citácie:
1. [1.1] PLASIENKA, D. Jurassic syn-rift and Cretaceous syn-orogenic, coarsegrained deposits related to opening and closure of the Vahic (South Penninic)
Ocean in the Western Carpathians - an overview. In GEOLOGICAL
QUARTERLY. ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 4, p. 601-628., WOS
OZDÍN, Daniel - ŠTEFKO, Martin - PUŠKELOVÁ, Ľubica. Strontianit z kalcitovoasfaltových puklín zo Zázrivej (Slovensko). In Bulletin mineralogickopetrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2007, roč. 14-15, s. 79-84. ISSN
1211-0329.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 2006-
139
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB16
ADEB17
ADEB18
ADEB19
ADEB20
2010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 34, Scopus
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
SKOČEK, V. - ŠMEJKAL, V. - KRÁĽ, Ján - HLADÍKOVÁ, Jana. Isotopic
composition of carbonates and sulphates from the Permo-Carboniferous of central
Bohemia and the Krkonoše-piedmont Basin. In Bulletin of the Czech Geological
Survey, 1977, vol. 52, p. 1-11. ISSN 1214-1119.
Citácie:
1. [1.1] DUPALOVA, T. - SRACEK, O. - VENCELIDES, Z. - ZAK, K. The origin
of thermal waters in the northeastern part of the Eger Rift, Czech Republic. In
APPLIED GEOCHEMISTRY. ISSN 0883-2927, MAR 2012, vol. 27, no. 3, p. 689702., WOS
SOTÁK, Ján - SPIŠIAK, Ján - BIROŇ, Adrián. Metamorphic sequences with
"Bündnerschiefer" lithology in the Pre-Neogene basement of the East Slovakian
Basin. In Mitteilungen der Österreichischen geologischen Gesellschaft, 1994, vol.
86, no. 8, p. 111-120. ISSN 0251-7493.
Citácie:
1. [1.1] PLAŠIENKA, D. Jurassic sy-rift and Cretaceous syn-orogenic, coarsegrained deposits related to opening and closure of the Vahic (South Penninic)
Ocean in the Western Carpathians - an overview. In Geological Quarterly, 2012,
Vol. 56, N. 4, p. 601-628., WOS
SPIŠIAK, Ján - HOVORKA, Dušan - MIKUŠ, Tomáš - SPIŠIAKOVÁ, Mária. Atoll
garnets from Struhár complex (Nízke Tatry Mts.); mineralogy and petrology. In
Mineralogia Polonica : Special Papers, 2007, vol. 31, p. 251-254. ISSN 1896-2203.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36., SCOPUS
UHER, Pavel - BROSKA, Igor. Pegmatites in two suites of Variscan
orogenicgranitic-rocks (Western Carpathians, Slovakia). In Mineralogy and
Petrology, 1995, vol. 55, no. 1-3, p. 27-36. ISSN 0930-0708.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
VRŠANSKÝ, Peter - ANSORGE, Jörg. Lower Jurassic cockroaches (Insecta:
Blattaria) from Germany and England. In African Invertebrates, 2007, vol. 48, no. 1,
p. 103-126. ISSN 1618-5556.
Citácie:
1. [1.1] ENGEL, M. S. - PÉREZ-DE LA FUENTE, R. A new Species of Roach
from the Jurassic of India (Blattaria: Mesoblattinidae). In Journal of Kansas
Entomological Society, 2012, Vol. 85, N. 1, p. 1-4., WOS
2. [1.1] LIANGI, J.-H. - HUANGI, W.-L. - REN, D. Graciliblatta bella gen.et sp.n.
- a rare carnivorou cockroach (Insecta, Blattida, Raphidiomimidae) from the
Middle Jurassic sediments of Daohugou in Inner Mongolia, China. In Zootaxa,
2012, Vol. 3449, p. 62-68., WOS
ADF Vedecké práce v dom. nekarent. časopisoch a ostatných zborníkoch
ADF01
ANDRÁŠ, Peter - STANKOVIČ, Jozef. Geochemická charakteristika Pb-, Cu-, Sb-,
Bi-sulfosolí v oblasti Malých Karpát. In Natura Carpatica. - Košice :
Východoslovenské múzeum, 2003, roč. XLIV, s. 57-70.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
140
Správa o činnosti organizácie SAV
ADF02
ADF03
ADF04
ADF05
ADF06
ADF07
ADF08
ADF09
ADF10
ANDRÁŠ, Peter - UHER, Pavel - STANKOVIČ, Jozef - KOTULOVÁ, Júlia.
Mineralogická a geochemická charakteristika mineralizácie v štôlni Ernest v
Limbachu (Malé Karpaty). In Mineralia Slovaca, 1999, vol. 31, no. 3-4, p. 283-290.
ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
BAKOS, František - MIKUŠ, Tomáš - BIROŇ, Adrián - MIKUŠOVÁ, Jana.
Hydrotermálna Au mineralizácia v Harmanci (Starohorské vrchy). In Mineralia
Slovaca. - Košice : Slovenská geologická spoločnosť, 2004, vol. 36, no. 3-4, p. 291302. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
BÓNOVÁ, Katarína - JACKO, Stanislav, st. - BROSKA, Igor - SIMAN, Pavol.
Príspevok ku geochémii a geochronológii leukogranitov Braniska. In Mineralia
Slovaca. - Košice : Slovenská geologická spoločnosť, 2005, vol. 37, no. 3, p. 349350. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [1.1] DANISIK, M. - KOHUT, M. - EVANS, N.J. - MCDONALD, B.J. EoAlpine metamorphism and the 'mid-Miocene thermal event' in the Western
Carpathians (Slovakia): new evidence from multiple thermochronology. In
GEOLOGICAL MAGAZINE. ISSN 0016-7568, JAN 2012, vol. 149, no. 1, p. 158171., WOS
BROSKA, Igor. Paragenéza a typomorfizmus vzácnoprvkových akcesorických
minerálov v granitoch Západných Karpát. In Mineralia Slovaca, 2001, vol. 33, no. 5,
p. 462-466. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
BROSKA, Igor - HRDLIČKA, Martin. Distribúcia allanitu a monazitu v
granitoidoch suity typu I a S. In Mineralia Slovaca. - Košice : Slovenská geologická
spoločnosť, 2005, vol. 37, no. 3, p. 351-352. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
BROSKA, Igor - UHER, Pavel - SIMAN, Pavol. Na sodík chudobný skoryl a foitit v
spišsko-gemerských granitoch. In Mineralia Slovaca, 1999, vol. 31, no. 5-6, p. 507517. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
BROSKA, Igor - VDOVCOVÁ, Katarína - KONEČNÝ, Patrik - SIMAN, Pavol LIPKA, Ján. Titanit v granitoidoch Západných Karpát - distribúcia a zloženie. In
Mineralia Slovaca. - Košice : Slovenská geologická spoločnosť, 2004, vol. 36, no. 34, p. 237-246. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
CHOVAN, Martin - TRTÍKOVÁ, Stanislava - VILINOVIČ, Vojtech - KHUN,
Miloslav - HANAS, P. Ore mineralization on the Pezinok - Trojárová deposit in the
Male Karpaty Mts., Slovakia: mineralogical and geochemical characterization. In
Slovak geological magazine. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,
2002, vol. 8, no. 3-4, p. 179-193. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
HÁBER, Milan - JELEŇ, Stanislav - KOVALENKER, Vladimir A. - ČERNYŠEV,
Igor V. Model epitermálneho zrudnenia banskoštiavnického rudného poľa. In
141
Správa o činnosti organizácie SAV
ADF11
ADF12
ADF13
ADF14
ADF15
ADF16
ADF17
ADF18
Mineralia Slovaca, 2001, vol. 33, no. 3, p. 215-224. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - JELEŇ, Marián. Minerály alpskej paragenézy v širšom okolí
Klenovca. In Natura Carpatica. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2005, roč.
XLVI, s. 107-122. ISSN 1335-3535.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - HÁBER, Milan - ROJKOVIČOVÁ, Ľudmila. Mineralogická
charakteristika zlata drahokovových asociácií v štiavnicko-hodrušskom rudnom
rajóne. In Mineralia Slovaca, 1999, vol. 31, no. 3-4, p. 253-256. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KNÉSL, Juraj - KNÉSLOVÁ, Alžbeta - KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav MICHŇOVÁ, Jana. Výsledky vyhľadávania zlata na lokalite Píla, rázdielska časť
Tríbeča. In Mineralia Slovaca. - Košice : Slovenská geologická spoločnosť, 2006,
vol. 38, no. 3, p. 202-214. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KOVALENKER, Vladimir A. - NAUMOV, Vladimir B. - PROKOFJEV, Vsevolod
Ju. - JELEŇ, Stanislav. Zloženie magmatických tavenín a evolúcia mineralizujúcich
fluíd Au-Ag-Pb-Zn-Cu ložiska Banská Štiavnica – údaje zo štúdia inklúzií v
mineráloch. In Mineralia Slovaca. - Košice : Slovenská geologická spoločnosť,
2005, vol. 37, no. 3, p. 338-339. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KRIŽÁNI, Ivan - ANDRÁŠ, Peter - JELEŇ, Stanislav. Platina v produktoch úpravy
rúd z ložiska Banská Hodruša. In Mineralia Slovaca. - Košice : Slovenská
geologická spoločnosť, 2003, vol. 35, no. 2, p. 147-150. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
LUPTÁKOVÁ, Jarmila - CHOVAN, Martin. Sekundárne minerály na Pb-Zn ložisku
Jasenie-Soviansko v Nízkych Tatrách. In Mineralia Slovaca, 2003, vol. 35, no. 2, p.
141-146. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [1.2] ŠTEVKO, M. - OZDÍN, D. Supergénne striebro a akantit z
polymetalického ložiska Jasenie-Soviansko (Slovenská republika). In Bulletin
mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, Vol. 20,
N. 1, s. 47-51., SCOPUS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
LUPTÁKOVÁ, Jarmila - PRŠEK, Jaroslav. Sulfosoli z Pb-Zn mineralizácie na
ložisku Jasenie-Soviansko (Nízke Tatry). In Mineralia Slovaca, 2004, vol. 36, no. 34, p. 286-290. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [1.2] ŠTEVKO, M. - OZDÍN, D. Supergénne striebro a akantit z
polymetalického ložiska Jasenie-Soviansko (Slovenská republika). In Bulletin
mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, Vol. 20,
N. 1, s. 47-51., SCOPUS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MIKUŠ, Tomáš - CHOVAN, Martin - PRŠEK, Jaroslav - ŠLEPECKÝ, T.
Hydrothermal siderite - basemetal vein mineralization in the vicinity of Cavoj,
Suchy Mts. In Slovak Geological Magazine. - Bratislava : Štátny geologický ústav
142
Správa o činnosti organizácie SAV
ADF19
ADF20
ADF21
ADF22
ADF23
ADF24
ADF25
Dionýza Štúra, 2003, vol. 9, no. 4, p. 207-216. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [3] ŠTEVKO, M. - OZDÍN, D. Supergénne striebro a akantit z polymetalického
ložiska Jasenie-Soviansko v Nízkych Tatrách. In Bulletin mineralogickopetrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 51.
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
3. [3] ĎUĎA. R. - PAULIŠ, P. Minerály striebra a ich lokality v Slovenskej
republike. Kutná Hora, Kuttna, 2012, 177 s.
TRTÍKOVÁ, Stanislava - MADEJOVÁ, Jana - KUŠNIEROVÁ, Mária - CHOVAN,
Martin. Precipitation and chemical composition of iron ochres in the pyrite and
stibnite deposits in the Malé Karpaty Mts. In Slovak Geological Magazine, 1999,
roč. 5, č. 3, s. 179-186. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
NOVOTNÝ, Ladislav - HÁBER, Milan - KRIŽÁNI, Ivan - ROJKOVIČ, Igor ROJKOVIČOVÁ, Ľudmila - MIHÁĽ, František. Zlato v staršom paleozoiku
centrálnej časti Spišsko-gemerského rudohoria. In Mineralia Slovaca, 1999, vol. 31,
no. 3-4, p. 211-216. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
OZDÍN, Daniel - UHER, Pavel - SLIVA, Ľubomír - ORVOŠOVÁ, Monika - FEJDI,
Pavel - ŠAMAJOVÁ, Eva. Hemimorfit Zn4Si2O7(OH)2.H2O z jaskyne Zlomísk v
Nízkych Tatrách. In Mineralia Slovaca, 2001, vol. 33, no. 1, p. 61-64. ISSN 03692086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
PLAŠIENKA, Dušan - SOTÁK, Ján. Stratigrafické a tektonické postavenie
karbónskych sedimentov v doline Furmanca (Muránska planina). In Mineralia
Slovaca, 2001, vol. 33, no. 1, p. 29-44. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [1.1] MILOVSKÝ, R. - VAN DEN KERKHOF, A. - HOEFS, J. - HURAI, V. PROCHASKA, W. Cathodoluminescence, fluid inclusion and stable C-O isotope
study of tectonic breccias from thrusting plane of a thin-skinned calcareous
nappe. In International Journal of Earth Sciences, 2012, Vol. 101, N. 2, p. 535554., WOS
PRŠEK, Jaroslav - MIKUŠ, Tomáš. Bi sulfosoli z lokality Ľubietová-Kolba. In
Mineralia Slovaca. - Košice : Slovenská geologická spoločnosť, 2006, vol. 38, no. 2,
p. 159-164. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36., SCOPUS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
SPIŠIAK, Ján - HOVORKA, Dušan. Picrite rocks in the vicinity of Banská Bystrica
(Krížna unit, Western Carpathians). In Slovak Geological Magazine, 2000, vol. 6,
no. 4, p. 419-429. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
SPIŠIAK, Ján - HOVORKA, Dušan. Metabazity a metasedimenty z okolia
ultrabázického telesa medzi Brezničkou a Kalinovom. In Mineralia Slovaca. Košice : Slovenská geologická spoločnosť, 2005, vol. 37, no. 1, p. 47-54. ISSN
0369-2086.
143
Správa o činnosti organizácie SAV
ADF26
ADF27
ADF28
ADF29
ADF30
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
UHER, Pavel - SABOL, Martin - KONEČNÝ, Patrik - GREGÁŇOVÁ, Margaréta TÁBORSKÝ, Zdeněk - PUŠKELOVÁ, Ľubica. Sapphire from Hajnáčka (Cerová
Highlands, southern Slovakia). In Slovak Geological Magazine, 1999, vol. 5, no. 4,
p. 273-280. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha : Granit, 2012, S. 458
VRŠANSKÝ, Peter. Origin and the early evolution of Mantises. In Amba projekty,
2002, roč. 6, č. 1, s. 1-16.
Citácie:
1. [1.1] LIANGI, J.-H. - HUANGI, W.-L. - REN, D. Graciliblatta bella gen.et sp.n.
- a rare carnivorou cockroach (Insecta, Blattida, Raphidiomimidae) from the
Middle Jurassic sediments of Daohugou in Inner Mongolia, China. In Zootaxa,
2012, Vol. 3449, p. 62-68., WOS
VRŠANSKÝ, Peter. Umenocoleoidea – an amazing Lineage of Aberrant Insects
(Insecta, Blattaria). In Amba projekty, 2003, roč. 7, č. 1, s. 1-32.
Citácie:
1. [3] ANISYUTKIN, L. N. - GRÖHN New Cockroaches (Dictyoptera: Blattina)
from Baltic Amber, with the description of a new genus and species: Stegoblatta
Irmgardgroehni. In Proceedings of the Zoological Institute RAS, 2012, Vol. 316,
N. 3, p. 193-202.
VRŠANSKÝ, Peter. Unique assemblage of Dictyoptera (Insecta - Blattaria,
Mantodea, Isoptera) from the Lower Cretaceous of Bon Tsagaan Nuur in Mongolia.
In Entomological problems. - Ivanka pri Dunaji : Ústav experimentálnej
fytopatológie a entomológie SAV, 2003, vol. 33, no. 1-2, p. 119-151. ISSN 00710792.
Citácie:
1. [1.1] ENGEL, M. S. - PÉREZ-DE LA FUENTE, R. A new Species of Roach
from the Jurassic of India (Blattaria: Mesoblattinidae). In Journal of Kansas
Entomological Society, 2012, Vol. 85, N. 1, p. 1-4., WOS
2. [1.1] LIANGI, J.-H. - HUANGI, W.-L. - REN, D. Graciliblatta bella gen.et sp.n.
- a rare carnivorou cockroach (Insecta, Blattida, Raphidiomimidae) from the
Middle Jurassic sediments of Daohugou in Inner Mongolia, China. In Zootaxa,
2012, Vol. 3449, p. 62-68., WOS
3. [1.1] MAKARKIN, V. N. - QIANG, Y. - PENG, Y. Y. - DONG, R. A comparative
overview of the neuropteran assemblage of the Lower Cretaceous Yixian
Formation (China), with description of a new genus of Psychopsidae (Insecta:
Neuroptera). In Cretaceous Research, 2012, Vol. 35, p. 57-68., WOS
4. [1.1] NEL, A. - ARIA, C. - GARROUSTE, R.- WALLER, A. Evolution and
palaeosynecology of the Mesozoic earwings (Insecta: Dermaptera). In Cretaceous
Research, 2012, Vol. 33, N. 1, p. 189-195., WOS
5. [1.1] ROSS, A. J. Testing decreasing variability of cockroach forewings
through time using for Recent species: Blattella germanica, Polyphaga
aegyptiaca, Shelfordella lateralis and Blaberus craniifer, with implications for the
study of fossil cockroach forewings. In Insect Science, 2012, Vol. 19, p. 129-142.,
WOS
VRŠANSKÝ, Peter. A fossil insect in a drilling core sample - cockroach Kridla
stastia gen. et sp.nov. (Blattulidae) from the Cretaceous of the Verkhne-Bureinskaya
Depression in Eastern Russia. In Entomological problems. - Ivanka pri Dunaji :
Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, 2005, vol. 35, no. 2, p.
115-116. ISSN 0071-0792.
144
Správa o činnosti organizácie SAV
Citácie:
1. [1.1] DANDAN, W. - CHUNGKUN, S. - DONG, R. Arcofuzia cana gen.et sp.n.
(Insecta, Blattaria, Fuziidae) from the Middle Jurassic sediments of Inner
Mongolia, China. In Zootaxa, 2012, Vol. 3597, p. 25-32., WOS
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ANDRÁŠ, Peter - NAGY, Géza - JELEŇ, Stanislav - ŠVECOVÁ, Ľubica. Rýdzi
antimón z ložiska Pezinok - Kolársky vrch. In Mineralia Slovaca, 1993, vol. 25, no.
4, p. 282-284. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ANDRÁŠ, Peter. Ni-mineralizácia ullmannit-gersdorfitového radu na ložisku Častá
(Malé Karpaty). In Mineralia Slovaca, 1996, vol. 28, no. 3, p. 255-258. ISSN 03692086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ANDRÁŠ, Peter - CAŇO, František - STANKOVIČ, Jozef. Prejavy Ni
mineralizácie na ložisku Pezinok. In Mineralia Slovaca, 1998, vol. 30, p. 309-310.
ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ANDRÁŠ, Peter - CHOVAN, Martin. Ullmannit na ložisku Trojárová v Malých
Karpatoch. In Mineralia Slovaca, 1995, vol. 27, no. 1, p. 75-77. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ANDRÁŠ, Peter - CHOVANEC, V. Identifikácia niektorých hypergénnych
minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku. In Mineralia Slovaca, 1985, vol. 17, no. 4, p.
335-337. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ANDRÁŠ, Peter - JELEŇ, Stanislav - CAŇO, František. Paragenetické vzťahy
zlatokremenného zrudnenia a antimónovými rudami ložiska Pezinok. In Mineralia
Slovaca, 1990, vol. 22, no. 5, p. 429-436. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ANDRÁŠ, Peter - JELEŇ, Stanislav - KRIŽÁNI, Ivan. Cementačný účinok
drenážnej vody z haldového poľa Ľubietová-Podlipa. In Mineralia Slovaca, 2007,
vol. 39, no. 4, p. 303-308. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] KRNÁČ, J. - LICHÝ, A. - DUBIEL, J. - ASCHENBRENNER, Š. Acidifikácia
rudného poľa Ľubietová. In Studia Oecologica, 2012, Vol. 6, N. 1, p. 28-43.
ANDRÁŠ, Peter - TURISOVÁ, Ingrid - KRIŽÁNI, Ivan - JELEŇ, Stanislav. Obsah
ťažkých kovov v rastlinstve na banských haldách v lokalite Ľubietová-Podlipa. In
Mineralia Slovaca, 2007, vol. 39, no. 4, p. 309-322. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [1.1] TOMAŠKIN, J. - TOMAŠKINOVÁ, J. The ecological and environmental
functions of grass ecosystems and their importance in the elimination of
degradation processes in agricultural landscape. In Carpathian Journal of Earth
and Environmental Sciences, 2012, VOl. 7, N. 4, p. 71-78., WOS
2. [4] HOVORKA, D. Slovenská cementačná meď a európska alchýmia. In
Minerál, 2012, roč. XX., č. 4, s. 309-314.
145
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB09
ADFB10
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
ANDRÁŠ, Peter - JELEŇ, Stanislav - CAŇO, František. Výskyt Bi-mineralizácie na
ložisku Pezinok. In Mineralia Slovaca, 1993, roč. 25, č. 3, s. 221-223. ISSN 03692086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
BIBIKOVA, E. V. - CAMBEL, Bohuslav - KORIKOVSKY, Sergei P. - BROSKA,
Igor - GRACHEVA, Tatiana V. - MAKAROV, Viacheslav A. - ARAKELIANTS,
M. M. U-Pb and K-Ar isotopic dating of Sinec (Rimavica) granites (Kohút zone of
Veporides). In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1988, vol. 39, no. 2, p.
147-157.
Citácie:
1. [1.1] JERABEK, P. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - PLASIENKA, D. Inverse
ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West
Carpathian Eo-Alpine collisional wedge. In TECTONICS. ISSN 0278-7407, SEP
25 2012, vol. 31., WOS
2. [1.1] VOZAROVA, A. - SARINOVA, K. - RODIONOV, N. - LAURINC, D. PADERIN, I. - SERGEEV, S. - LEPEKHINA, E. U-Pb ages of detrital zircons
from Paleozoic metasandstones of the Gelnica Terrane (Southern Gemeric Unit,
Western Carpathians, Slovakia): evidence for Avalonian-Amazonian provenance.
In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 1437-3254, JUN
2012, vol. 101, no. 4, p. 919-936., WOS
BORZA, Karol - SAMUEL, Ondrej. New genera and species (incertae sedis) from
the upper Triassic in the West Carpathians. In Geologický zborník : Geologica
Carpathica, 1977, vol. 28, no. 1, p. 95-119.
Citácie:
1. [1.1] GALE, L. - RETTORI, R. - MARTINI, R. Critical review of
Pseudocucurbitidae (Miliolina, Foraminiferea) from the Late Triassic reef
environments of the Tethyan area. In JOURNAL OF MICROPALAEONTOLOGY.
ISSN 0262-821X, JUL 2012, vol. 31, 2, p. 179-186., WOS
BORZA, Karol - SAMUEL, Ondrej. Paratintinnina tintinniformis and P. tulipaformis
nov. gen. et nov. sp. (incertae sedis) from Upper Triassic limestones of West
Carpathians (Czechoslovakia). In Západné Karpaty : séria Paleontológia, 1977, č. 23, s. 143-150.
Citácie:
1. [1.1] GALE, L. - RETTORI, R. - MARTINI, R. Critical review of
Pseudocucurbitidae (Miliolina, Foraminiferea) from the Late Triassic reef
environments of the Tethyan area. In JOURNAL OF MICROPALAEONTOLOGY.
ISSN 0262-821X, JUL 2012, vol. 31, 2, p. 179-186., WOS
BORZA, Karol. Mikroproblematika aus der Trias der Westkarpaten. In Geologický
zborník : Geologica Carpathica, 1975, vol. 26, no. 2, p. 199-236.
Citácie:
1. [1.1] GALE, L. - KOLAR-JURKOVSEK, T. - SMUC, A. - ROZIC, B. Integrated
Rhaetian foraminiferal and conodont biostratigraphy from the Slovenian Basin,
eastern Southern Alps. In SWISS JOURNAL OF GEOSCIENCES. ISSN 16618726, OCT 2012, vol. 105, no. 3, p. 435-462., WOS
2. [1.1] HAMMES, U. - FREBOURG, G. Haynesville and Bossier mudrocks: A
facies and sequence stratigraphic investigation, East Texas and Louisiana, USA.
In MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY. ISSN 0264-8172, MAR 2012, vol.
31, no. 1, SI, p. 8-26., WOS
BORZA, Karol. The Upper Jurassic - Lower Cretaceous parabiostratigraphic scale
on the basis of Tintinninae, Cadosinidae, Stomiosphaeridae, Calcisphaerulidae and
other microfossils from the West Carpathians. In Geologický zborník : Geologica
146
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB15
ADFB16
ADFB17
ADFB18
ADFB19
ADFB20
Carpathica, 1984, vol. 35, no. 5, p. 539-550.
Citácie:
1. [1.1] JACH, R. - REHAKOVA, D. - UCHMAN, A. Biostratigraphy and
palaeoenvironment of the Kimmeridgian-Lower Tithonian pelagic deposits of the
Krizna Nappe, Lejowa Valley, Tatra Mts. (southern Poland). In GEOLOGICAL
QUARTERLY. ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 4, p. 773-788., WOS
BORZA, Karol. Cadosinopsis nowaki n.sp. (Incertae sedis) from the Lower
Cretaceous of the West Carpathians. In Geologický zborník : Geologica Carpathica,
1984, vol. 35, no. 5, p. 649-661.
Citácie:
1. [1.1] GALE, L. - RETTORI, R. - MARTINI, R. Critical review of
Pseudocucurbitidae (Miliolina, Foraminiferea) from the Late Triassic reef
environments of the Tethyan area. In JOURNAL OF MICROPALAEONTOLOGY.
ISSN 0262-821X, JUL 2012, vol. 31, 2, p. 179-186., WOS
BORZA, Karol. Pseudocucurbita nov. gen. (inertae sedis) from the Upper Triassic of
the West Carpathians (Czechoslovakia). In Geologický zborník : Geologica
Carpathica, 1978, vol. 29, no. 1, p. 67-75. Dostupné na internete: <ba111>.
Citácie:
1. [1.1] GALE, L. - RETTORI, R. - MARTINI, R. Critical review of
Pseudocucurbitidae (Miliolina, Foraminiferea) from the Late Triassic reef
environments of the Tethyan area. In JOURNAL OF MICROPALAEONTOLOGY.
ISSN 0262-821X, JUL 2012, vol. 31, 2, p. 179-186., WOS
BROSKA, Igor - BIBIKOVA, E. V. - GRACHEVA, T.V. - MAKAROV, V.A. CAŇO, František. Zircon from granitoid rocks of the Tribeč-Zobor crystalline
complex: its typology, chemical and isotopic composition. In Geologický zborník :
Geologica Carpathica, 1990, vol. 41, p. 395-416.
Citácie:
1. [1.1] VOZAROVA, A. - SARINOVA, K. - RODIONOV, N. - LAURINC, D. PADERIN, I. - SERGEEV, S. - LEPEKHINA, E. U-Pb ages of detrital zircons
from Paleozoic metasandstones of the Gelnica Terrane (Southern Gemeric Unit,
Western Carpathians, Slovakia): evidence for Avalonian-Amazonian provenance.
In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 1437-3254, JUN
2012, vol. 101, no. 4, p. 919-936., WOS
BROSKA, Igor - UHER, Pavel. Accessory minerals of granitoid rocks of Bojná and
Hlohovec blocks, the Považský Inovec Mts. In Geologický zborník : Geologica
Carpathica, 1988, vol. 39, no. 4, p. 505-520.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
CAMBEL, Bohuslav - KRÁĽ, Ján. Isotopic geochronology of the Western
Carpathian crystalline complex: the present state. In Geologický zborník : Geologica
Carpathica, 1989, vol. 40, no. 4, p. 387-410.
Citácie:
1. [1.1] VOZAROVA, A. - SARINOVA, K. - RODIONOV, N. - LAURINC, D. PADERIN, I. - SERGEEV, S. - LEPEKHINA, E. U-Pb ages of detrital zircons
from Paleozoic metasandstones of the Gelnica Terrane (Southern Gemeric Unit,
Western Carpathians, Slovakia): evidence for Avalonian-Amazonian provenance.
In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 1437-3254, JUN
2012, vol. 101, no. 4, p. 919-936., WOS
CAMBEL, Bohuslav - BAGDASARJAN, G.P. - VESELSKÝ, Jozef - GUKASJAN,
R.C. Novyje dannyje opredelenija vozrasta porod Slovakiji rubidij-stroncijevym i
kalij-argonovym metodami i vozmožnosti ich interpretaciji. In Geologický zborník :
Geologica Carpathica, 1979, vol. 30, no. 1, p. 45-60.
147
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB21
ADFB22
ADFB23
ADFB24
ADFB25
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
CAMBEL, Bohuslav - ŠČERBAK, N.P. - KAMENICKÝ, Ladislav - BARTNICKIJ,
E.N. - VESELSKÝ, Jozef. Nekotoryje svedenija po geochronologiji krystallinikuma
Zapadnych Karpat na osnove dennych U-Th-Pb metoda. In Geologický zborník :
Geologica Carpathica, 1977, vol. 28, no. 3, p. 243-259.
Citácie:
1. [1.1] VOZAROVA, A. - SARINOVA, K. - RODIONOV, N. - LAURINC, D. PADERIN, I. - SERGEEV, S. - LEPEKHINA, E. U-Pb ages of detrital zircons
from Paleozoic metasandstones of the Gelnica Terrane (Southern Gemeric Unit,
Western Carpathians, Slovakia): evidence for Avalonian-Amazonian provenance.
In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 1437-3254, JUN
2012, vol. 101, no. 4, p. 919-936., WOS
CAMBEL, Bohuslav - KHUN, Miloslav. Geochemical characteristics of black
shales from the ore-bearing complex of the Malé Karpaty Mts. In Geologický
zborník : Geologica Carpathica, 1983, vol. 34, p. 259-382.
Citácie:
1. [1.1] HILLER, E. - LALINSKA, B. - CHOVAN, M. - JURKOVIC, L. - KLIMKO,
T. - JANKULAR, M. - HOVORIC, R. - SOTTNIK, P. - FLAKOVA, R. ZENISOVA, Z. - ONDREJKOVA, I. Arsenic and antimony contamination of
waters, stream sediments and soils in the vicinity of abandoned antimony mines in
the Western Carpathians, Slovakia. In APPLIED GEOCHEMISTRY. ISSN 08832927, MAR 2012, vol. 27, no. 3, p. 598-614., WOS
2. [1.1] LALINSKA-VOLEKOVA, B. - MAJZLAN, J. - KLIMKO, T. - CHOVAN,
M. - KUCEROVA, G. - MICHNOVA, J. - HOVORIC, R. - GOTTLICHER, J. STEININGER, R. MINERALOGY OF WEATHERING PRODUCTS OF Fe-As-Sb
MINE WASTES AND SOILS AT SEVERAL Sb DEPOSITS IN SLOVAKIA. In
CANADIAN MINERALOGIST. ISSN 0008-4476, APR 2012, vol. 50, no. 2, p. 481500., WOS
CHOVAN, Martin - ROJKOVIČ, Igor - ANDRÁŠ, Peter - HANAS, P. Ore
mineralization of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians). In Geologica
Carpathica, 1992, vol. 43, no. 5, p. 275-286. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] FĽAKOVÁ, Z. - ŽENIŠOVÁ, Z. - ŠRAČEK, O. - KRČMÁŘ, D. The
behavior of arsenic and antimony at Pezinok mining site, southwestern part of the
Slovak Republic. In Environmental Earth Sciences, 2012, Vol. 66, N. 4, p. 10431057., WOS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
CHOVAN, Martin - HORSKÝ, S. - JELEŇ, Stanislav. Cervantit z antimonitového
ložiska Dúbrava a Zlatá Baňa. In Mineralia Slovaca, 1981, vol. 13, no. 3, p. 233-234.
ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
FĽAKOVÁ, Renáta - ŽENIŠOVÁ, Zlatica - DROZDOVÁ, Z. - MILOVSKÁ,
Stanislava. Distribúcia arzénu v povrchových a podzemných vodách rudnej oblasti
Kolársky vrch (Malé Karoaty). In Podzemná voda, 2005, roč. 11, č. 1, s. 90-103.
ISSN 1335-1052.
Citácie:
1. [1.1] LALINSKÁ-VOLEKOVÁ, B. - MAJZLAN, J. - KLIMKO, T. - CHOVAN,
M. - KUCEROVÁ, G. - MICHNOVÁ, J. - HOVORIC, R. - STEININGER, R.
Mineralogy of weathering products of Fe-As-Sb mine wastes and soils at several
sb deposits in Slovakia. In Canadian Mineralogist, 2012, VOl. 50, N. 2, p. 481-
148
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB26
ADFB27
ADFB28
ADFB29
ADFB30
ADFB31
ADFB32
ADFB33
ADFB34
500., WOS
FRANCŮ, Juraj - MULLER, P. - ŠUCHA, Vladimír - ZATKALÍKOVÁ, Viera.
Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the
Transcarpathian Depression (east Slovakian Neogene Basin) and the Vienna Basin.
In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1990, vol. 41, no. 5, p. 535-546.
Citácie:
1. [1.1] CLAUER, N. - LERMAN, A. THERMAL HISTORY ANALYSIS OF
SEDIMENTARY BASINS: AN ISOTOPIC APPROACH TO ILLITIZATION. In
ANALYZING THE THERMAL HISTORY OF SEDIMENTARY BASINS:
METHODS AND CASE STUDIES. ISSN 1060-071X, 2012, no. 103, p. 125-146.,
WOS
GROSS, Pavol - KÖHLER, Eduard - BORZA, Karol. Zlepencové podmorské kužele
z vnútrokarpatského paleogénu pri Pucove. In Geologické práce.Správy, 1982, roč.
77, s. 75-86. ISSN 0433-4795.
Citácie:
1. [1.1] STAREK, D. - SLIVA, L. - VOJTKO, R. Eustatic and tectonic control on
late Eocene fan delta development (Orava Basin, Central Western Carpathians).
In GEOLOGICAL QUARTERLY. ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 1, p. 67-84.,
WOS
HÁBER, Milan - JELEŇ, Stanislav - JELEŇ, M. Amalgám striebra z Nižnej Slanej a
Novoveskej Huty (Spišsko-gemerské rudohorie). In Mineralia Slovaca, 1993, vol.
25, no. 1, p. 45-49. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
HÁBER, Milan - JELEŇ, Stanislav - KAŠPAR, P. Fyzikálno-optické vlastnosti
pevných roztokov Au-Ag. In Mineralia Slovaca, 1995, vol. 27, no. 1, p. 29-36. ISSN
0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
HOVORKA, Dušan - SPIŠIAK, Ján - MIKUŠ, Tomáš. Veľkozrnné amfibolickopyroxenicko-granátové horniny z Malej Fatry. In Mineralia Slovaca, 2008, vol. 40,
no. 1-2, p. 25-32. (2008 - GeoRef). ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
HOVORKA, Dušan - IVAN, Peter - JILEMNICKÁ, J. - SPIŠIAK, Ján. Petrology
and geochemistry of metabasalts from Rakovec (Paleozoic of Gemeric Unit, inner
Western Carpathians). In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1988, vol. 39,
no. 4, p. 395-425.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
HURAIOVÁ, Monika - HURAI, Vratislav - KONEČNÝ, Patrik. Nález baddeleyitu
(ZrO2) v bazaltovom maare pri Hajnáčke (južné Slovensko). In Mineralia Slovaca,
2011, vol. 43, no. 3, p. 255-262. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - MALOV, V.S. Prvý nález luzonitu na Slovensku. In Geovestník
: Príloha časopisu Mineralia Slovaca, 1989, roč. 21, č. 1, s. 89-90.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav. Naumannit - prvý selenid v rudách štiavnicko-hodrušského
rudného poľa. In Mineralia Slovaca, 1994, vol. 26, no. 1, p. 63-66. ISSN 0369-2086.
Citácie:
149
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB35
ADFB36
ADFB37
ADFB38
ADFB39
ADFB40
ADFB41
ADFB42
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - GENKIN, A.D. - KOVALENKER, Vladimir A. - LAPUTINA,
I.P. - SANDOMIRSKAJA, S.M. - GAZDÍK, R. Zoloto-serebrjanaja mineralizacija
žily Terezia mestoroždenija Banská Štiavnica. In Geologický zborník : Geologica
Carpathica, 1987, vol. 38, no. 5, p. 615-640.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KODĚRA, Peter - UHER, Pavel - OZDÍN, Daniel - KOLLÁROVÁ, Viera - LEXA,
Jaroslav. Monticellit, clintonit a hydroxylellestadit-fluorellestadit: vzácne skarnové
minerály na Cu-Au porfýrovo-skarnovom ložisku Vysoká-Zlatno (štiavnický
stratovulkán). In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 2, p. 169-178. (2009 GeoRef). ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [1.2] ŠTEVKO, M. - BAČÍK, P. Hydrotermálny anhydrit z epitermálneho
polymetalického ložiska Banská Štiavnica (Slovenská republika). In Bulletin
mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2011, Vol. 19,
s. 83-87., SCOPUS
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - BIROŇ, Adrián - ŽITŇAN, Juraj. Gold
mineralization and associated alteration zones of the Biely vrch Au-porphyry
deposit, Slovakia. In Mineralia Slovaca, 2010, vol. 42, no. 1, p. 33-56. (2010 GeoRef). ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KORIKOVSKY, Sergei P. - CAMBEL, Bohuslav - BORONICHIN, V.A. - PUTIŠ,
Marián - MIKLÓŠ, Jaroslav. Fazovyje ravnovesja i geotermometrija metapelitovych
rogovikov vokrug modranskogo granitoidnogo massiva (Malyje Karpaty). In
Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1985, vol. 36, no. 1, p. 51-74.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KORIKOVSKY, Sergei P. - CAMBEL, Bohuslav - MIKLÓŠ, Jaroslav - JANÁK,
Marian. Metamorfizm kristallinikuma Malych Karpat: etapy zonaľnosť, svjaz s
granitoidami. In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1984, vol. 35, p. 437462.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KORIKOVSKY, Sergei P. - KAHAN, Štefan - PUTIŠ, Marián - PETRÍK, Igor.
Metamorphic zoning in the crystalline complex of the Suchý Mts. and high
temperature autometasomatism in peraluminous granites of the Strážovské vrchy
Mts. In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1987, vol. 38, p. 181-203.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KORIKOVSKY, Sergei P. - JACKO, Stanislav, st. - BORONIKHIN, Vladimir A. ŠUCHA, Vladimír. Ilitte-paragonite layer intergrowths from the Gemericum nappe
in the SE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians). In
Geologica Carpathica, 1992, vol. 43, no. 1, p. 49-55. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] DANISIK, M. - KOHUT, M. - EVANS, N.J. - MCDONALD, B.J. EoAlpine metamorphism and the 'mid-Miocene thermal event' in the Western
Carpathians (Slovakia): new evidence from multiple thermochronology. In
GEOLOGICAL MAGAZINE. ISSN 0016-7568, JAN 2012, vol. 149, no. 1, p. 158171., WOS
KOVÁČ, Michal - KRÁĽ, Ján - MÁRTON, Emő - PLAŠIENKA, Dušan - UHER,
150
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB43
ADFB44
Pavel. Alpine uplift history of the central western Carpathians: geochronological,
paleomagnetic, sedimentary and structural data. In Geologica Carpathica, 1994, vol.
45, no. 2, p. 83-96. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] BELLA, P. - BOSAK, P. SPELEOGENESIS ALONG DEEP REGIONAL
FAULTS BY ASCENDING WATERS: CASE STUDIES FROM SLOVAKIA AND
CZECH REPUBLIC. In ACTA CARSOLOGICA. ISSN 0583-6050, 2012, vol. 41,
no. 2-3, p. 169-192., WOS
2. [1.1] DANISIK, M. - KADLEC, J. - GLOTZBACH, C. - WEISHEIT, A. DUNKL, I. - KOHUT, M. - EVANS, N.J. - ORVOSOVA, M. - MCDONALD, B.J.
Tracing metamorphism, exhumation and topographic evolution in orogenic belts
by multiple thermochronology: a case study from the Nizke Tatry Mts., Western
Carpathians. In SWISS JOURNAL OF GEOSCIENCES. ISSN 1661-8726, OCT
2011, vol. 104, no. 2, p. 285-298., WOS
3. [1.1] DANISIK, M. - KOHUT, M. - EVANS, N.J. - MCDONALD, B.J. EoAlpine metamorphism and the 'mid-Miocene thermal event' in the Western
Carpathians (Slovakia): new evidence from multiple thermochronology. In
GEOLOGICAL MAGAZINE. ISSN 0016-7568, JAN 2012, vol. 149, no. 1, p. 158171., WOS
4. [1.1] JANIK, T. - GRAD, M. - GUTERCH, A. - VOZAR, J. - BIELIK, M. VOZAROVA, A. - HEGEDUS, E. - KOVACS, C.A. - KOVACS, I. - KELLER, G.R.
Crustal structure of the Western Carpathians and Pannonian Basin: Seismic
models from CELEBRATION 2000 data and geological implications. In
JOURNAL OF GEODYNAMICS. ISSN 0264-3707, AUG 2011, vol. 52, no. 2, p.
97-113., WOS
5. [1.1] MASTELLA, L. - RYBAK-OSTROWSKA, B. Tectonic control of tufa
occurrences in the Podhale Synclinorium (Central Western Carpathians, southern
Poland). In GEOLOGICAL QUARTERLY. ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 4,
p. 733-744., WOS
6. [1.1] MOUSSALLAM, Y. - SCHNEIDER, D.A. - JANAK, M. - THONI, M. HOLM, D.K. Heterogeneous extrusion and exhumation of deep-crustal Variscan
assembly: Geochronology of the Western Tatra Mountains, northern Slovakia. In
LITHOS. ISSN 0024-4937, JUL 2012, vol. 144, p. 88-108., WOS
7. [1.1] SZANIAWSKI, R. - LUDWINIAK, M. - RUBINKIEWICZ, J. Minor
counterclockwise rotation of the Tatra Mountains (Central Western Carpathians)
as derived from paleomagnetic results achieved in hematite-bearing Lower
Triassic sandstones. In TECTONOPHYSICS. ISSN 0040-1951, AUG 17 2012, vol.
560, p. 51-61., WOS
KOVALENKER, Vladimir A. - JELEŇ, Stanislav - LEVIN, K.A. - NAUMOV,
Vladimir B. - PROKOFJEV, Vsevolod Ju. - RUSINOV, V. Mineral assemblages and
physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization
on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia). In Geologica Carpathica, 1991,
vol. 42, no. 5, p. 291-302. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KOVALENKER, Vladimir A. - JELEŇ, Stanislav - SANDOMIRSKAYA, Sofia.
Minerals of the system Ag-Cu-Pb-Bi-S from the polymetallic veins of the ŠtiavnicaHodruša ore field (Slovakia). In Geologica Carpathica, 1993, vol. 44, no. 6, p. 409419. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] PIECZKA, A. - GOLEBIOWSKA, B. Cuprobismutite homologues in
granitic pematites from szklarska poreba, Karkonosze Massif, southwestern
151
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB45
ADFB46
ADFB47
ADFB48
ADFB49
ADFB50
Poland. In Canadian Mineralogist, 2012, Vol. 50, N. 2, p. 313-324., WOS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KRÁĽ, Ján. Fission track ages of apatites from some granitoid rocks in Western
Carpathians. In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1977, vol. 28, p. 269276.
Citácie:
1. [1.1] BELLA, P. - BOSAK, P. SPELEOGENESIS ALONG DEEP REGIONAL
FAULTS BY ASCENDING WATERS: CASE STUDIES FROM SLOVAKIA AND
CZECH REPUBLIC. In ACTA CARSOLOGICA. ISSN 0583-6050, 2012, vol. 41,
no. 2-3, p. 169-192., WOS
2. [1.1] DANISIK, M. - KOHUT, M. - EVANS, N.J. - MCDONALD, B.J. EoAlpine metamorphism and the 'mid-Miocene thermal event' in the Western
Carpathians (Slovakia): new evidence from multiple thermochronology. In
GEOLOGICAL MAGAZINE. ISSN 0016-7568, JAN 2012, vol. 149, no. 1, p. 158171., WOS
3. [1.1] JERABEK, P. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - PLASIENKA, D. Inverse
ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West
Carpathian Eo-Alpine collisional wedge. In TECTONICS. ISSN 0278-7407, SEP
25 2012, vol. 31., WOS
LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - ANDRÁŠ, Peter. Hydrotermálna žilná
Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé Karpaty):
minerály a evolúcia fluíd. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 4, p. 477-492.
(2009 - GeoRef). ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36.
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MARSCHALKO, Róbert. Facies distributions, paleocurrents and paleotectonics of
the Paleogene flysch of central West-Carpathians. In Geologický zborník :
Geologica Carpathica, 1968, vol. 19, p. 69-94.
Citácie:
1. [1.1] MASTELLA, L. - RYBAK-OSTROWSKA, B. Tectonic control of tufa
occurrences in the Podhale Synclinorium (Central Western Carpathians, southern
Poland). In GEOLOGICAL QUARTERLY. ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 4,
p. 733-744., WOS
MAŤO, Ľuboslav - HÁBER, Milan - KNÉSL, Juraj. Výskyt Te minerálov v
kremnickom rudnom rajóne. In Mineralia Slovaca, 1987, vol. 19, no. 6, p. 457-467.
ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MAŤO, Ľuboslav - HÁBER, Milan. Nová minerálna asociácia v kremnickom
rudnom poli. In Mineralia Slovaca, 1990, vol. 22, no. 4, p. 383-384. ISSN 03692086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MÉRES, Štefan - JANÁK, Marian - IVAN, Peter - KONEČNÝ, Patrik. Omfacit –
diagnostický minerál eklogitovej fácie metamorfózy v kryštaliniku Západných
Karpát. In Mineralia Slovaca, 2008, vol. 40, no. 3-4, p. 89-102. (2008 - GeoRef).
ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
152
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB51
ADFB52
ADFB53
ADFB54
ADFB55
MICHALÍK, Jozef - MASARYK, Peter - LINTNEROVÁ, Otília - SOTÁK, Ján JENDREJÁKOVÁ, Otília - PAPŠOVÁ, Jarmila - BUČEK, Stanislav. Facies,
paleogeography and diagenetic evolution of the Ladinian/Carnian Veterlín Reef
Complex, Malé Karpaty Mts (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 1993,
vol. 44, no. 1, p. 17-34. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [4] POLÁK, M. - PLAŠIENKA, D. - KOHÚT, M. - PUTIŠ, M. - BEZÁK, V. MAGLAY, J. - OLŠAVSKÝ, M. - HAVRILA, M. - BUČEK, S. - ELEČKO, M. FORDINÁL, K. - NAGY, A. - HRAŠKO, Ľ. - NÉMETH, Z. - MALÍK, P. - LIŠČÁK,
P. - MADARÁS, J. - SLAVKAY, M. - KUBEŠ, P. - KUCHARIČ, Ľ. - BOOROVÁ,
D. - ZLINSKÁ, A. - SIRÁŇOVÁ, Z. - ŽECOVÁ, K. Vysvetlivky ku geologickej
mape regiónu Malé Karpaty 1: 50 000. Bratislava, Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, 2012, s. 7-255.
MICHALÍK, Jozef - REHÁKOVÁ, Daniela - SOTÁK, Ján. Environments and
setting of the Jurassic/Lower Cretaceous succession in the Tatric area, Malé Karpaty
Mts. In Geologica Carpathica, 1994, vol. 45, no. 1, p. 45-56. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] PLAŠIENKA, D. Jurassic syn-rift and Cretaceous syn-orogenic, coarsegrained deposits related to opening and closure of the Vahic (South Penninic)
Ocean in the Western Carpathians - an overview. In Geological Quarterly, 2012,
Vol. 56, N. 4, p. 601-628., WOS
2. [4] POLÁK, M. - PLAŠIENKA, D. - KOHÚT, M. - PUTIŠ, M. - BEZÁK, V. MAGLAY, J. - OLŠAVSKÝ, M. - HAVRILA, M. - BUČEK, S. - ELEČKO, M. FORDINÁL, K. - NAGY, A. - HRAŠKO, Ľ. - NÉMETH, Z. - MALÍK, P. - LIŠČÁK,
P. - MADARÁS, J. - SLAVKAY, M. - KUBEŠ, P. - KUCHARIČ, Ľ. - BOOROVÁ,
D. - ZLINSKÁ, A. - SIRÁŇOVÁ, Z. - ŽECOVÁ, K. Vysvetlivky ku geologickej
mape regiónu Malé Karpaty 1: 50 000. Bratislava, Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, 2012, s. 7-255.
MIKUŠ, Tomáš - CHOVAN, Martin. Retgersit z Čiernej Lehoty (Strážovské vrchy).
In Mineralia Slovaca, 2007, vol. 39, no. 3, p. 197-202. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36., SCOPUS
2. [3] ĎUĎA. R. - PAULIŠ, P. Minerály striebra a ich lokality v Slovenskej
republike. Kutná Hora, Kuttna, 2012, 177 s.
MIŠÍK, Milan - REHÁKOVÁ, Daniela - SOTÁK, Ján. Microbial boring activity in
the Jurassic, Cretaceous and Tertiary limestones of the Western Carpathians. In
Slovak Geological Magazine, 2007, vol. 13, no. 1, p. 1-12. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [1.1] ĆOSOVIĆ, V. - DROBNE, K. - IBRAHIMPAŠIĆ, H. The role of
taphonomic features in the palaeoecological interpretation of Eocene carbonates
from the Adriatic carbonate platform (PgAdCP). In Neues Jahrbuch für Geologie
und Paläontologie - Abhandlungen, 2012, Vol. 265, N. 2, p. 101-112., WOS
OZDÍNOVÁ, Silvia. Bádenské vápnité nanofosílie z vrtu Gajary 23 (viedenská
panva). In Mineralia Slovaca, 2008, vol. 40, no. 3-4, p. 135-140. (2008 - GeoRef).
ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] GARECKA, M. Record of chages in the Oligocene-Miocene sediments of
the Menilite-Krosno series of the Skole Unit based on calcareous nannoplankton
studies - biostratigraphy and paleogeographical implications (Polish Outer
Carpathians). In Bulletin Panstwowego Institutu Geologicznego, 2012, Vol. 453,
153
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB56
ADFB57
ADFB58
ADFB59
ADFB60
ADFB61
ADFB62
p. 1-22.
OZDÍNOVÁ, Silvia. Badenian calcareous nannofossils from Semerovce ŠV-8 and
Cífer-1 boreholes (Danube Basin). In Mineralia Slovaca, 2008, vol. 40, no. 3-4, p.
141-150. (2008 - GeoRef). ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] BARTOL, M. - MIKUŽ, V. - HORVAT, A. Paleontological evidence of
communication between the Central Paratethys and the Mediterranean during the
Late Badenian/Serravallian. In Paratethys-Mediterranean Interactions:
Environmental Crises during the Neogene, Bucharest, 27-30 September 2012, p.
9-22.
2. [3] GARECKA, M. Record of chages in the Oligocene-Miocene sediments of
the Menilite-Krosno series of the Skole Unit based on calcareous nannoplankton
studies - biostratigraphy and paleogeographical implications (Polish Outer
Carpathians). In Bulletin Panstwowego Institutu Geologicznego, 2012, Vol. 453,
p. 1-22.
PITOŇÁK, Pavel - SPIŠIAK, Ján. Skarnoidy v oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry).
In Mineralia Slovaca, 1992, vol. 24, no. 3-4, p. 279-283. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
PLAŠIENKA, Dušan - SOTÁK, Ján - JAMRICHOVÁ, Miroslava - HALÁSOVÁ,
Eva - PIVKO, Daniel - JÓZSA, Štefan - MADZIN, Jozef - MIKUŠ, Vojtech.
Structure and evolution of the Pieniny Klippen Belt demonstrated along a section
between Jarabina and Litmanová villages in Eastern Slovakia. In Mineralia Slovaca,
2012, vol. 44, č. 1, s. 17-38. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [1.1] OSZCZYPKO, N. - OLSZEWSKA, B. - MALATA, E. Cretaceous
(Aptian/Albian-?- Cenomanian) age of "black-flysch" and adjacent deposits of the
Grajcarek thrust-sheets in the Male Pieniny Mts. In Geological Quarterly, 2012,
Vol. 56, N. 3, p. 411-440., WOS
PLAŠIENKA, Dušan - JANÁK, Marian - HACURA, Anton - VRBATOVIČ, P.
Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornín veporika. In
Mineralia Slovaca, 1989, vol. 21, no. 1, p. 43-51. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [1.1] MILOVSKY, R. - VAN DEN KERKHOF, A. - HOEFS, J. - HURAI, V. PROCHASKA, W. Cathodoluminescence, fluid inclusion and stable C-O isotope
study of tectonic breccias from thrusting plane of a thin-skinned calcareous
nappe. In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 14373254, MAR 2012, vol. 101, no. 2, p. 535-554., WOS
PRŠEK, Jaroslav - BIROŇ, Adrián. Jaskólskiit a sprievodné sulfosoli zo žily Aurélia
- Rožňava, Spišsko-gemerské rudohorie. In Mineralia Slovaca, 2007, vol. 39, no. 2,
p. 141-146. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36, SCOPUS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ROJKOVIČ, Igor - HOVORKA, Dušan - KRIŠTÍN, Jozef. Spinel group minerals in
the West Carpathians ultrabasic rocks. In Geologický zborník : Geologica
Carpathica, 1978, vol. 29, p. 253-274.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ROJKOVIČ, Igor - MIHÁĽ, František. Geologická stavba a uránové zrudnenie v
154
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB63
ADFB64
ADFB65
ADFB66
ADFB67
ADFB68
ADFB69
perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria. In Mineralia Slovaca, 1991,
vol. 23, p. 123-132. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ROJKOVIČ, Igor - NOVOTNÝ, Ladislav. Uránová mineralizácia v tatriku a
veporiku. In Mineralia Slovaca, 1993, vol. 25, no. 1, p. 341-348. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ROJKOVIČ, Igor - VOZÁR, Jozef. Contribution to the relationship of the Permian
volcanism in the Northen Gemerides and Choč unit. In Geologický zborník :
Geologica Carpathica, 1972, vol.23, no. 1, p. 87-98.
Citácie:
1. [2.1] VOZAROVA, A. - SMELKO, M. - PADERIN, I. - LARIONOV, A. Permian
volcanics in the Northern Gemericum and Borka Nappe system: U-Pb zircon
dating and the implications for geodynamic evolution (Western Carpathians,
Slovakia). In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN 1335-0552, JUN 2012, vol. 63,
no. 3, p. 191-200., WOS
ROJKOVIČ, Igor - MEDVEĎ, Ján - POŠTA, S. - SULOVSKÝ, P. - WALZEL,
Ernest. Rare earth from uranium mineralization occurrences in the permian of the
Gemericum, the Western Carpathians. In Geologický zborník : Geologica
Carpathica, 1989, vol. 40, no. 1, p. 453-469.
Citácie:
1. [1.1] HAMID, A. - HASSAN, A.M. Evaluation of Gd, Sm and Eu in Egyptian
monazite samples using the prompt neutron capture gamma-ray technique. In
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN 02365731, MAR 2012, vol. 291, no. 3, p. 617-621., WOS
SAMUEL, Ondrej - KÖHLER, Eduard - BORZA, Karol. Haddonia praeheissigi and
Miliola? andrusovi, two new species from Upper Senonian and Paleocene bioherm
limestones of West Carpathians (Slovakia). In Západné Karpaty : séria
Paleontológia, 1977, č. 2-3, s. 87-95.
Citácie:
1. [1.1] LESZCZYNSKI, Stanislaw - KOLODZIEJ, Boguslaw - BASSI, Davide MALATA, Ewa - GASINSKI, M. Adam. Origin and resedimentation of rhodoliths
in the Late Paleocene flysch of the Polish Outer Carpathians. In FACIES. ISSN
0172-9179, JUL 2012, vol. 58, no. 3, p. 367-387., WOS
SOTÁK, Ján - RUDINEC, Rudolf - SPIŠIAK, Ján. The penninic "pull-apart" dome
in the pre-Neogene basement of the Transcarpathian Depression (eastern Slovakia).
In Geologica Carpathica, 1993, vol. 44, no. 1, p. 11-16. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] PLAŠIENKA, D. Jurassic syn-rift and Cretaceous syn-orogenic, coarsegrained deposits related to opening and closure of the Vahic (South Penninic)
Ocean in the Western Carpathians - an overview. In Geological Quarterly, 2012,
Vol. 56, N. 4, p. 601-628., WOS
SOTÁK, Ján - BEBEJ, Juraj - BIROŇ, Adrián. Detrital analysis of the Paleogene
flysch deposits of the Levoča Mts.: Evidence for sources and paleogeography. In
Slovak geological magazine, 1996, vol. 2, no. 3-4, p. 345-349. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [4] SŮKALOVÁ, Ľ., VOJTKO, R. & PEŠKOVÁ, I. Cenozoic deformation and
stress field evolution of the Kozie chrbty Mountains and the western part of
Hornád Depression (Central Western Carpathians). In Acta Geologica Slovaca,
vol. 4, no. 1, p. 53-64.
SOTÁK, Ján - GEDL, Przemyslaw - MAJDOVÁ, Martina - STAREK, Dušan. Nové
155
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB70
ADFB71
ADFB72
ADFB73
ADFB74
stratigrafické dáta z paleogénnych súvrství centrálnych Západných Karpát na Orave
- výsledky integrovaného mikropaleontologického štúdia na profile Pucov. In
Mineralia Slovaca, 2007, vol. 39, no. 2, p. 89-106. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [2.1] SOLIMAN, A. Oligocene dinoflagellate cysts from the North Alpine
Foreland Basin: new data from the Eggerdling Formation (Austria). In Geologica
Carpathica, 2012, Vol. 63, N. 1, p. 49-70., WOS
SOTÁK, Ján - LINTNEROVÁ, Otília. Diagenesis of the Veterlín reef complex
(Malé Karpaty Mts., Western Carpathians): isotope geochemistry,
cathodoluminescence, and fluid inclusion data. In Geologica Carpathica, 1994, vol.
45, no. 4, p. 239-254. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [4] POLÁK, M. - PLAŠIENKA, D. - KOHÚT, M. - PUTIŠ, M. - BEZÁK, V. MAGLAY, J. - OLŠAVSKÝ, M. - HAVRILA, M. - BUČEK, S. - ELEČKO, M. FORDINÁL, K. - NAGY, A. - HRAŠKO, Ľ. - NÉMETH, Z. - MALÍK, P. - LIŠČÁK,
P. - MADARÁS, J. - SLAVKAY, M. - KUBEŠ, P. - KUCHARIČ, Ľ. - BOOROVÁ,
D. - ZLINSKÁ, A. - SIRÁŇOVÁ, Z. - ŽECOVÁ, K. Vysvetlivky ku geologickej
mape regiónu Malé Karpaty 1: 50 000. Bratislava, Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, 2012, s. 7-255.
SOTÁK, Ján. Sequence stratigraphy approach to the Central Carpathian Paleogene
(Eastern Slovakia): eustasy and tectonics as controls of deep-sea fan deposition. In
Slovak Geological Magazine, 1998, vol. 4, no. 3, p. 7-22. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [1.1] DANIŠÍK, M. - KOHÚT, M. - EVANS, N. J. - MCDONALD, B. J. EoAlpine metamorphism and the ´mid-Miocene thermal event´in the Western
Carpathians (Slovakia): New evidence from multiple thermochronology. In
Geological Magazine, 2012, Vol. 149, N. 1, p. 158-171., WOS
2. [1.1] STAREK, D. - SLIVA, L. - VOJTKO, R. Eustatic and tectonic control on
Late Eocene fan delta development (Orava Basin, Central Western Carpathians).
In Geological Quarterly, 2012, Vol. 56, N. 1, p. 67-85., WOS
SPIŠIAK, Ján - PITOŇÁK, Pavel - PETRO, Milan. Metaultramafity z oblasti
Jasenia-Kyslej, Nízke Tatry. In Mineralia Slovaca, 1988, vol. 20, no. 2, p. 143-148.
ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
STAREK, Dušan - AUBRECHT, Roman - SLIVA, Ľubomír - JÓZSA, Štefan.
Sedimentary analysis of the Cretaceous flysch sequences at the Zemianska Dedina
locality (Nižná Unit, Pieniny Klippen Belt, northern Slovakia). In Mineralia Slovaca,
2010, vol. 42, no. 2, p. 179-188. (2010 - GeoRef). ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [1.1] PLASIENKA, Dusan. Jurassic syn-rift and Cretaceous syn-orogenic,
coarse-grained deposits related to opening and closure of the Vahic (South
Penninic) Ocean in the Western Carpathians – an overview. In GEOLOGICAL
QUARTERLY. ISSN 16417291, 2012, vol. 56, no. 4, p. 601-628., WOS
UHER, Pavel - PUSHKAREV, Y.D. Granitic pebbles of the Cretaceous flysch of the
Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians: U/Pb zircon ages. In Geologica
Carpathica, 1994, vol. 45, no. 6, p. 375-378. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [1.1] PLASIENKA, D. Jurassic syn-rift and Cretaceous syn-orogenic, coarsegrained deposits related to opening and closure of the Vahic (South Penninic)
Ocean in the Western Carpathians - an overview. In GEOLOGICAL
QUARTERLY. ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 4, p. 601-628., WOS
156
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB75
ADFB76
UHER, Pavel - BENKO, Patrik. Beryl-columbite pegmatite in the Dúbrava deposit,
Nízke Tatry Mountains. In Natura Carpatica, 1997, roč. 38, s. 181-184. ISSN 13353535.
Citácie:
1. [1.1] GUERRA, D.L. - OLIVEIRA, S.P. - SILVA, E.M. - BATISTA, A.C.
Adsorption of uranyl on beryl and tourmaline; kinetics and thermodynamic
investigation. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING.
ISSN 0301-7516, JAN 25 2012, vol. 102, p. 25-31., WOS
UHER, Pavel. Be-Nb-Ta granitic pegmatites: a new type of rare-element
mineralization in the Western Carpathians. In Geologica Carpathica, 1991, vol. 42,
no. 6, p. 331-339. ISSN 1335-0552.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
MAZÚR, Emil - ČINČURA, Juraj - KVITKOVIČ, Jozef. Geomorfologické jednotky
: Mapa č. 21, 1: 1 000 000. In Atlas krajiny Slovenskej republiky. Hlavná
redaktorka: Tatiana Hrnčiarová. - Bratislava ; Banská Bystrica : Slovenská agentúra
životného prostredia, 2002, s. 88. ISBN 80-88833-27-2.
Citácie:
1. [1.1] CHRASTINA, Peter - LUKAC, Rastislav. Reconstruction of the industrial
landscape of the town Novaky and its hinterland based on the profiles of culturallandscape layers. In GEOGRAFIE. ISSN 1212-0014, 2012, vol. 117, no. 4, p. 434456., WOS
2. [2.2] BALÁŽ, I., AMBROS, M. Population Analysis and Spatial Activity of
Rodents in Flooded Forest Conditions. In Ekológia (Bratislava). ISSN 1335-342X,
2012, vol. 31, no. 3, p. 249-263., SCOPUS
3. [4] KOTUČ, J., CHYTILOVÁ, M. Vplyv prevádzky košickej teplárne na
horninové prostredie a podzemnú vodu. In Mineralia Slovaca. ISSN 0369-2086,
2012, vol. 44, no. 3, p. 315-324.
4. [4] VYSKUPOVÁ, M., BAUS, P. Identifikácia kumulatívnych vplyvov
posudzovaných činností. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012 :
zborník recenzovaných príspevkov. Editori Michal Galamboš, Vladimíra
Džugasová. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. ISBN 978-80-223-3213-2,
s. 1587-1592.
PLAŠIENKA, Dušan. Structural pattern and partitioning of deformation in the
Veporic Foederata cover unit (Central Western Carpathians). In VOZÁR, Jozef RAKÚS, Miloš. Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát ; jozef. 1.
vyd. - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993, s. 269-277. ISBN 8085314-24-X.
Citácie:
1. [1.1] MILOVSKY, R. - VAN DEN KERKHOF, A. - HOEFS, J. - HURAI, V. PROCHASKA, W. Cathodoluminescence, fluid inclusion and stable C-O isotope
study of tectonic breccias from thrusting plane of a thin-skinned calcareous
nappe. In INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. ISSN 14373254, MAR 2012, vol. 101, no. 2, p. 535-554., WOS
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
157
Správa o činnosti organizácie SAV
AEE01
JELEŇ, Stanislav - MIKUŠ, Tomáš - PRŠEK, Jaroslav. Sulphosalts of
cuprobismutite homologous series from Banská Hodruša and Čierna Lehota
(Western Carpathians, Slovakia). In Mineralogical Review. - Ivan Franko National
University of Lviv, 2009, no. 59, iss. 2, p. 64-76.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
VRŠANSKÝ, Peter - REN, Dong - SHIH, Chungkun. Nakridletia ord. n. - enigmatic
insect parasites support sociality and endothermy of pterosaurs. In Amba projekty. Bratislava, 2010, vol. 8, no. 1, p. 1-16. ISBN 978-80-970488-6-0.
Citácie:
1. [3] JARZEMBOWSKI, E. A. - YAN, E. V. - WANG, B. - ZHANG, H.-CH. A new
flying water beetle (Coleoptera: Schizophoridae) from the Jurassic Daohugou
lagerstatte. In Palaeoworld, 2012, Vol. 21, N. 3-4, p. 160-166.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
AFC02
AFC03
AFC04
AFC05
AFC06
ANDRÁŠ, Peter - KRIŽÁNI, Ivan - JELEŇ, Stanislav. First occurrence of Ptmineralization in Western Carpathians. In Mineral Deposits Studies Group Annual
Meeting, 4-6 January 2006. - London : Natural History Museum and Imperial
College, 2006, p. 44-46.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
BIROŇ, Adrián - SPIŠIAK, Ján - SOTÁK, Ján - MAGYAR, Július. Chloritoid
schists from the Iňačovce-Kričevo Unit (Eastern Slovakia): implications for
metamorphic conditions. In Mineralia Slovaca, 2000, vol. 32, no. 3, p. 307-308.
ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
BROSKA, Igor - UHER, Pavel - HRAŠKO, Ľubomír. A comparison of tourmaline
composition from the Klenovec and Spiš-Gemer granites. In Mineralia Slovaca,
2000, vol. 32, no. 3, p. 191-192. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav. Petzit z drahokovovej mineralizácie žilného systému Svetozár,
ložisko Banská Hodruša. In Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat.
Sborník Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. - Olomouc : Univerzita
Palackého, 2003, s. 30-33.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - KOVALENKER, Vladimir A. - SANDOMIRSKAYA, Sofia HÁBER, Milan - ŠKOĽNIK, E.M. O roli mikroorganizmov pri obrazovanii
associacij mineralov marganca v zone okislenija mestoroždenija Banska Štiavnica
(Zapadnie Karpaty, Slovakia). In Roľ mineralogii v poznanii processov
rudoobrazovanija. - Moskva, 2007, s. 184-190.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - KOVALENKER, Vladimir A. - HÁBER, Milan.
Paragenetičeskie associacii mineralov zolota i serebra v rudach mestoroždenij
Banska Štiavnica i Godruša (Zapadnie Karpaty, Slovakia): mineralogija, variacii
158
Správa o činnosti organizácie SAV
AFC07
AFC08
AFC09
AFC10
AFC11
AFC12
AFC13
chimičeskogo sostava i uslovija obrazovanija. In Roľ mineralogii v poznanii
processov rudoobrazovanija. - Moskva, 2007, s. 178-183.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ROJKOVIČ, Igor - PUŠKELOVÁ, Ľubica - KHUN, Miloslav - MEDVEĎ, Ján. UREE-Au in veins and black shales of the Gemericum, Slovakia. In Mineral Deposits:
From their origin to their environmental impacts : Proceedings of the third biennial
SGA meeting, Prague. Editor J. Pašava. - Rotterdam : A.A. Balkema, 1995, p. 789792.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha : Granit, 2012, S. 458
ROJKOVIČ, Igor - OZDÍN, Daniel - PUŠKELOVÁ, Ľubica. Minerály
mangánových kôr a konkrécií v bradlovom pásme Západných Karpát. In ZIMÁK, J.
Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. Olomouc, 2002, s. 75-78.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ROJKOVIČ, Igor - OZDÍN, Daniel - PUŠKELOVÁ, Ľubica - SVITÁČOVÁ,
Alžbeta. Manganese ores in black shales sequences in the Western carpathians,
Slovakia. In PIESTRZYNSKI, Adam. Mineral deposits at the beginning of the 21st
century : Proceedings of the joint 6th Biennal SGA-SEG Meeting. - Lisse Abingdon - Exton - Tokyo : A. A. Balkema, 2001, pP. 85-88. ISBN 90-2651-846-3.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
SPIŠIAK, Ján - SOTÁK, Ján - MAGYAR, Július - ROJKOVIČ, Igor. Ultrabasites
from the East Slovakian basin basements. In Mineralia Slovaca, 2000, vol. 32, no. 3,
p. 305-306. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
SPIŠIAK, Ján - SOTÁK, Ján - BIROŇ, Adrián - MIKUŠ, Tomáš. Cr spinely zo
serpentinitických pieskovcov šambronskej zóny. In Mineralia Slovaca, 2001, vol. 33,
no. 5, p. 499-504. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
STANKOVIČ, Jozef - ANDRÁŠ, Peter. Inklúzie zlata v arzenopyrite v asociácii
minerálov telúru v zrudnení Jasenie-Kyslá, Nízke Tatry. In Mineralia Slovaca, 2001,
vol. 33, no. 5, p. 459-461. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
STANKOVIČ, Jozef - IVAN, Peter - ANDRÁŠ, Peter. Akcesorické chrómové
spinely v ťažkej frakcii riečnych sedimentov pri Jasení v Nízkych Tatrách. In
Mineralia Slovaca, 2001, vol. 33, no. 5, p. 505-508. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
AFD Príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01
AFD02
JELEŇ, Stanislav. Minerály medi v rudách štiavnicko-hodrušského rudného poľa. In
Meď v Európe. Zborník Meď v Európe. - Banská Štiavnica, 2003, s. 5-11.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav. Sulfosoľ AgCuSb2S4 z ložiska Zlatá Baňa. In Natura Carpatica :
159
Správa o činnosti organizácie SAV
AFD03
AFD04
AFD05
Vývoj mineralógie na Slovensku po roku 1980. - Košice : Východoslovenské
múzeum, 2004, roč. XLV, s. 231-232. ISSN 1335-3535.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - HÁBER, Milan. Minerály striebra v hydrotermálnych žilách
štiavnicko-hodrušského rudného poľa. In Európske ložiská striebra a vplyv ich ťažby
na životné prostredie. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2002, s. 5560.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KRIŽÁNI, Ivan - JELEŇ, Stanislav. Sekundárne minerály banskoštiavnických háld
a odkalísk. In ĎURŽA, Ondrej - RAPANT, Stanislav. Geochémia 2002 : zborník
referátov. - Bratislava : ŠGUDŠ, 2002, s. 124-127. ISBN 80-88974-42-9.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
STANKOVIČ, Jozef - ANDRÁŠ, Peter - JELEŇ, Stanislav. Minerály bizmutu a
telúru ako indikátory zrudnenia so zlatom v Nízkych Tatrách. In Geochémia 2006.
seminár. Geochémia 2006 : zborník referátov. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2006, s. 17-19.
ISBN 80-88974-88-7.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v
SR
AFDA01
AFDA02
AFDA03
JELEŇ, Stanislav - KALINAJ, M. Strieborné minerály na ložisku Banská Štiavnica
a Banská Hodruša. In Strieborné minerálne asociácie v Československu. - 1992, s.
51-59.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MAŤO, Ľuboslav - CHOVAN, Martin - JELEŇ, Stanislav - ANDRÁŠ, Peter.
Mineralogical characteristics of selected representative Au deposits and ocurrences
in the Western Carpathians. In Medzinárodná vedecká konferencia Drahé kovy,
Košice, 25-27. 10. 1995. - Košice, 1995, p. 253-257.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
RAKÚS, Miloš - MARSCHALKO, Róbert. Position of Manín, Drietoma and Klappe
units at the boundary of the Central and Outer Carpathians. In Alpine evolution of
the Western Carpathians and related areas : abstracts & introductory articles to the
excursion. Zost. Dušan Plašienka. - Bratislava : GÚDŠ, 1997, p. 79-97.
Citácie:
1. [1.1] PLASIENKA, D. Jurassic syn-rift and Cretaceous syn-orogenic, coarsegrained deposits related to opening and closure of the Vahic (South Penninic)
Ocean in the Western Carpathians - an overview. In GEOLOGICAL
QUARTERLY. ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 4, p. 601-628., WOS
AFDB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFDB01
JELEŇ, Stanislav - PRŠEK, Jaroslav. Chemické zloženie sulfosolí
kuprobizmutitovej homologickej série zo Západných Karpát (Čierna Lehota,
Hodruša). In Prvenstvá nerastnej ríše Slovenska. - Banská Štiavnica : Slovenské
banské museum, 2007, s. 27-31.
160
Správa o činnosti organizácie SAV
AFDB02
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KOVALENKER, Vladimir A. - GENKIN, A. D. - JELEŇ, Stanislav - SAFONOV,
Ju. G. Mineralo-geologičeskije priznaky i kriterii ocenky zolotoserebrjanogo
orudenenija kontinentaľnych vulkaničeskich pojasov. In Zbornik referátov z
konferencie "II. Geologické dni Jána Slávika", s. 219-227.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
AFG02
AFG03
AFG04
AFG05
AFG06
ANDRÁŠ, Peter - CHOVAN, Martin - OZDÍN, Daniel. Incorporation of "invisible
gold" to the sulphide minerals from Tatric unit (Western Carpathians, Slovak
Republic). In Acta Mineralogica-Petrographica. - Szeged : Department of
Mineralogy, Geochemistry and Petrology, University of Szeged, 2003, abstract
series 1, p. 3. ISSN 1589-4835.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
BAKOVÁ, Lenka - SOTÁK, Ján. Tectonosedimentary formations of the Pieniny
Klippen Belt (Orava, Slovakia): structural styles of melanges and olistostromes. In
Slovak Geological Magazine, 2000, vol. 6, no. 2-3, p. 302-303. ISSN 1335-096X.
Citácie:
1. [1.1] PLAŠIENKA, D. Jurassic sy-rift and Cretaceous sy-orogenic, coarsegrained deposits related to opening and closure of the Vahic (South Penninic)
Ocean in the Western Carpathians - an overview. In Geological Quarterly, 2012,
VOl. 56, N. 4, p. 601-628., WOS
BÓNOVÁ, Katarína - BROSKA, Igor. Granitic rocks from Branisko Mts. (Western
Carpathians): geochemistry, mineralogy and tectonic implications. In Geolines,
2006, vol. 20, p. 20-21. ISSN 1210-9606.
Citácie:
1. [1.1] DANISIK, M. - KOHUT, M. - EVANS, N.J. - MCDONALD, B.J. EoAlpine metamorphism and the 'mid-Miocene thermal event' in the Western
Carpathians (Slovakia): new evidence from multiple thermochronology. In
GEOLOGICAL MAGAZINE. ISSN 0016-7568, JAN 2012, vol. 149, no. 1, p. 158171., WOS
BROSKA, Igor - DIANIŠKA, Ivan - KUBIŠ, Michal - UHER, Pavel. Spiš-Gemer
granites (Slovakia): geochemistry, age and origin. In BREITER, Karel. Phosphorusand fluorine-rich fractionated granites : Abstracts, Excursion guide, Program. - Praha
: Czech Geological Survey, 2001, pP. 4-5.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
BROSKA, Igor - KONEČNÝ, Patrik. Ilmenite pseudomorphs after titanite from the
granite rocks in the Tribeč Mountains (Western Carpathians). In Acta MineralogicaPetrographica : Supplementum. - Szeged : Department of Mineralogy, Geochemistry
and Petrology, University of Szeged, 2000, tomus XLI, p. 20. ISSN 1589-4835.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
HÁBER, Milan - JELEŇ, Stanislav - SHKOLNIK, Emil L. - GORSHKOV, A.A. ZHEGALLO, E.A. The participation of micro-organisms at the formation of
todorokite from oxidation zone (Terézia vein, Banská Štiavnica deposit, Slovak
Republic). In Acta Mineralogica-Petrographica. - Szeged, 2003, abstract series 1, p.
41. ISSN 1589-4835.
161
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG07
AFG08
AFG09
AFG10
AFG11
AFG12
AFG13
AFG14
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JANÁK, Marian - MÉRES, Štefan - IVAN, Peter - MIKUŠ, Tomáš. Eclogites
overprinted in the HP granulite facies: examples from Variscan basement of the
Western Carpathians. In International Eclogite Field Symposium. International
Eclogite Field Symposium : programme & abstracts. - Paisley : University of
Paisley, 2007, p. 46-47.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁ, P. Minerals of Slovakia published in years 2006
2010 | Slovenské minerály publikované v rokoch 2006 2010. In Bulletin
Mineralogicko-Petrologickeho Oddeleni Narodniho Muzea v Praze, 2012, 20, 1,
pp. 1-36., SCOPUS
JANÁK, Marian - MÉRES, Štefan - IVAN, Peter. First evidence for omphacite and
eclogite facies metamorphism in the Veporic unit of the Western Carpathians. In
Journal of the Czech Geological Society. - Praha : Czech Geological Society, 2003,
vol. 48, no. 1-2, p. 69-70. ISSN 1802-6222.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - HÁBER, Milan - KODĚRA, Peter. New results on ore
mineralization in the Štiavnica-Hodruša ore districts, Slovakia. In Acta
Mineralogica-Petrographica : Supplementum. - Szeged : Department of Mineralogy,
Geochemistry and Petrology, University of Szeged, 2000, tomus XLI, p. 59. ISSN
1589-4835.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - HÁBER, Milan - KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav. Ore
mineralization of the Banská Štiavnica stratovolcano, Slovakia. In Acta
Mineralogica-Petrographica. - Szeged : Department of Mineralogy, Geochemistry
and Petrology, University of Szeged, 2003, abstract series 1, p. 49. ISSN 1589-4835.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - KOVALENKER, Vladimir A. - SANDOMIRSKAYA, Sofia.
Bismuth minerals from Banská Štiavnica and Hodruša epithermal gold-silver-base
metal ores: composition variation and conditions of formation. In 32nd International
Geological Congress. 32nd International Geological Congress : abstracts. - Florence,
2004, vol., pt. 1, abs. 54-22, p. 275-276.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - HÁBER, Milan - ANDRÁŠ, Peter - STANKOVIČ, Jozef.
Manganese minerals from oxidic zone at Banská Štiavnica deposit. In Acta
Mineralogica-Petrographica : Abstract Series, 2006, vol. 5, p. 52. ISSN 1589-4835.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - PRŠEK, Jaroslav. Bismuth minerals from Banská Štiavnica and
Hodruša epithermal gold-silver-base metal deposits. In Mineralogia - Special Papers
: 2nd Central-European Mineralogical Conference 2008 (CEMC), XV Meeting of
the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, 2008, vol. 32, p. 81.
ISSN 1896-2203.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KRIŽÁNI, Ivan - ANDRÁŠ, Peter - JELEŇ, Stanislav. First occurrence of PTmineralization in Western Carpathians, Banská Hodruša deposit (Slovakia). In 32nd
162
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG15
AFG16
AFG17
AFG18
AFG19
AFG20
AFG21
AFG22
International Geological Congress. 32nd International Geological Congress :
abstracts. - Florence, 2004, vol., pt. 1, abs. 8-32, p. 51.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KUBIŠ, Michal - BROSKA, Igor - UHER, Pavel. Akcesorické minerály
gemerických granitov. In Mineralia Slovaca : Geovestník, 2002, roč. 34, č. 1, s. 7-8.
ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KUBIŠ, Michal - UHER, Pavel. Metamorfná vanádovo-chrómová mineralizácia v
pezinsko-perneckom kryštaliniku Malých Karpát. In Mineralia Slovaca : Geovestník,
2001, roč. 33, č. 2, s. 20. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
LUPTÁKOVÁ, Jarmila - CHOVAN, Martin - ANDRÁŠ, Peter. Mineralogical study
of hydrothermal vein Pb-Zn deposit Pod Babou (Malé Karpaty Mts., Slovakia). In
Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract Series, 2006, vol. 5, p. 68. ISSN 15894835.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36., SCOPUS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MADZIN, Jozef - SÝKORA, Milan - SOTÁK, Ján. Products of the basaltic
volcanism from the area of Osobitá peak in the West Tatra Mts. - their stratigraphy
and character of the volcanic activity. In Abstracts of the 9th CETeG meeting,
Skalský Dvủr, Czech Republic, 2011, p. 47.
Citácie:
1. [1.1] PLAŠIENKA, D. Jurassic syn-rift and Cretaceous syn-orogenic, coarsegrained deposits related to opening and closure of the Vahic (South Penninic)
Ocean in the Western Carpathians - an overview. In Geological Quarterly, 2012,
Vol. 56, N. 4, p. 601-628., WOS
MAJZLAN, Juraj - CHOVAN, Martin - LALINSKÁ, Bronislava - MILOVSKÁ,
Stanislava - JURKOVIČ, Ľubomír. The structure and ageing of As-rich ferrihydrite
from Pezinok. In Acta Mineralogica-Petrographica : Abstract Series, 2006, vol. 5, p.
70. ISSN 1589-4835.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MAŤO, Ľuboslav - ROJKOVIČOVÁ, Ľudmila - JELEŇ, Stanislav. Tellurides
related to deeper situated precious and base metal mineralization, the Central
Slovakia neovolcanites. In 32nd International Geological Congress. 32nd
International Geological Congress : abstracts. - Florence, 2004, vol., pt. 1, abs. 5445, p. 279-280.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MIKUŠ, Tomáš - SPIŠIAK, Ján. Cr-spinels from Mesozoic volcanic rocks from
Podmanín (Western Carpathians, Slovakia). In Acta Mineralogica-Petrographica. Szeged : Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, University of
Szeged, 2003, abstract series 1, p. 72. ISSN 1589-4835.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MIKUŠOVÁ, Jana - BIROŇ, Adrián - GALKO, Igor - MAJDÁN, Michal.
163
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG23
AFG24
AFG25
AFG26
AFG27
AFG28
Mantienneite from Pinciná alginite deposit (Slovakia). In 3rd Mid-European Clay
Conference, Abstract Book, Opatija, Croatia. - Opatija, 2006, p. 120.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36, SCOPUS
SOTÁK, Ján. Paleoenvironmental changes in the Western Carpathian basins across
Eocene-Oligocene boundary: onset of TA4 euxinity and catastrophic eutrofication.
In Geolines : Proceedings of 6th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group,
2001, vol. 13, p. 110-111. ISSN 1210-9606.
Citácie:
1. [1.1] AMADORI, M. L. - BELAYOUNI, H. - GUERRERA, F. - MARTÍNMARTÍN, M. - MARTIN-ROJAS, I. - MICLĂUŞ, C. - RAFFAELLI, G. New data
on the Vrancea Nappe (Moldavidian Basin, Outer Carpathian Domain,
Romania): Paleogeographic and geodynamic reconstructions. In International
Journal of Earth Sciences, 2012, Vol. 101, N. 6, p. 1599-1623., WOS
SPIŠIAK, Ján - HOVORKA, Dušan. Piemontite and spessartine in lower paleozoic
metasediments of the Inner Western Carpathians. In Acta MineralogicaPetrographica : Supplementum, 2000, tomus XLI, p. 102. ISSN 1589-4835.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
THÖNI, Martin - PETRÍK, Igor - JANÁK, Marian - LUPTÁK, Branislav.
Preservation of Variscan garnet in Alpine metamorphosed pegmatite from the
Veporic Unit, Western Carpathians: evidence from Sm-Nd isotope data. In Journal
of the Czech Geological Society. - Praha : Czech Geological Society, abstract
volume, vol. 48, no. 1-2 (2003. ISSN 1802-6222.
Citácie:
1. [1.1] JERABEK, P. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - PLASIENKA, D. Inverse
ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West
Carpathian Eo-Alpine collisional wedge. In TECTONICS. ISSN 0278-7407, SEP
25 2012, vol. 31., WOS
UHER, Pavel - SABOL, Martin - KONEČNÝ, Patrik - GREGÁŇOVÁ, Margaréta TÁBORSKÝ, Zdeněk - PUŠKELOVÁ, Ľubica. Zafír vo výplni vrchnopliocénneho
maaru pri Hajnáčke. In Mineralia Slovaca, 2001, vol. 33, no. 3, p. 307-308. ISSN
0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha : Granit, 2012, S. 458
UHER, Pavel - MALACHOVSKÝ, Pavol - DIANIŠKA, Ivan - KUBIŠ, Michal.
Rare-element Nb-Ta-W mineralization of the tin-bearing Spiš-Gemer granites,
Eastern Slovakia. In Geolines : Proceedings of 6th Meeting of the Czech Tectonic
Studies Group, 2001, vol. 13, p. 119-120. ISSN 1210-9606.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
UHER, Pavel - BROSKA, Igor - DIANIŠKA, Ivan - KUBIŠ, Michal MALACHOVSKÝ, Pavol. Tourmalines and Nb-Ta-W minerals in fractionated Pand F-rich granites: an example from the Spiš-Gemer granites, Eastern Slovakia. In
BREITER, Karel. Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites : Abstracts,
Excursion guide, Program. - Praha : Czech Geological Survey, 2001, pP. 32-33.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
AFH Abstrakty vedeckých prác v zborníkoch z domácich konferencií
164
Správa o činnosti organizácie SAV
AFH01
AFH02
AFH03
AFH04
AFH05
AFH06
AFH07
AFH08
BAČÍK, Peter - OZDÍN, Daniel - UHER, Pavel - BAKOS, František LUPTÁKOVÁ, Jarmila. Chemical composition of tourmalines from hydrothermal
veins in metamorphic rocks of Tatric and Veporic crystalline basement of the
Western Carpathians. In Mineralogia Polonica : Special Papers. - Krakow :
Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2006, vol. 28, p.13-15. ISSN 1896-2203.
Citácie:
1. [3] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36.
BROSKA, Igor - UHER, Pavel - HRDLIČKA, Martin. Apatit, monazit a xenotím akcesorické fosfáty v hercýnskych granitoch Západných Karpát. In Mineralia
Slovaca : Geovestník, 2006, roč. 38, č. 2, s. 9-10. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
FERENC, Štefan - OZDÍN, Daniel - BAKOS, František - SIMAN, Pavol. Siderite
and sulphidic mineralization at the Cinobaňa-Jarčanisko occurence, Slovenské
Rudohorie Mts., Slovak Republic. In Mineralogia Polonica : Special Papers. Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2006, vol. 28, p. 69-71. ISSN 1896-2203.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
JELEŇ, Stanislav - HÁBER, Milan - KNÉSL, Juraj - KNÉSLOVÁ, Alžbeta.
Drahokovová mineralizácia na lokalite Píla (Tribeč-Rázdiel). In Mineralógia
Západných Karpát a Českého masívu 2004. Mineralógia Západných Karpát a
Českého masívu 2004 : zborník abstraktov. - Bratislava : PriFUK, 2004, s. 34-36.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KUBIŠ, Michal - BROSKA, Igor. Petrography, mineralogy and geochemistry of
Betliar granite body (Gemeric unit, Western Carpathians, Slovakia). In Mineralogia
Polonica : Special Papers. - Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2006, vol. 28,
p. 121-123. ISSN 1896-2203.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MIKUŠ, Tomáš - SPIŠIAK, Ján - SÝKORA, Milan. Clinopyroxene phenocrysts of
the Cretaceous alkali volcanic rocks from the Central Western Carpathians. In
Mineralogia Polonica : Special Papers. - Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akapit,
2006, vol. 28, p. 154-156. ISSN 1896-2203.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36., SCOPUS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MIKUŠOVÁ, Jana - BIROŇ, Adrián - GALKO, Igor. Mantienneite - a new
phosphate mineral from alginite deposit (Pinciná, Slovakia). In Mineralogia Polonica
: Special Papers. - Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2006, vol. 28, p. 232234. ISSN 1896-2203.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
UHER, Pavel - BROSKA, Igor - ONDREJKA, Martin. Zirkón v predalpínskych
granitoch a pegmatitoch Západných Karpát - typológia, vnútorná zonalita a variácie
chemického zloženia ako indikátory petrogenézy. In Mineralia Slovaca : Geovestník,
2006, roč. 38, č. 2, s. 8-9. ISSN 0369-2086.
165
Správa o činnosti organizácie SAV
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
AFHA02
AFHA03
AFHA04
JELEŇ, Stanislav - MAMOŇOVÁ, Miroslava - SOTÁK, Ján. Occurence of the
Tertiary opalised chestnut near Povrazník village (Slovakia). In Fossils - Darwin Evolution : 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak
Paleontologists. Abstracts and Guide of Excursion. - Banská Bystrica : Faculty of
Natural Sciences, Matej Bel University, 2009, p. 25-26. ISBN 978-80-8083-807-2.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KOVÁČ, Michal - HÓK, Jozef - MINÁR, Jozef - VOJTKO, Rastislav - BIELIK,
Miroslav - PIPÍK, Radovan - KRÁLIKOVÁ, Silvia. Neogene and quaternary
development of the Turiec basin and landscape in its catchment. In EUROCORESTOPO-EUROPE Source & Sink Workshop.late Miocene trans-paratethys regional
scale evolution of the Danube river basin – western black sea system & danube
catchment area paleogeography and geodynamics, Smolenice, april 9-12, 2011. Bratislava : Association of Slovak Geomorphologists at the SAS, 2011, s. 48.
Citácie:
1. [2.1] CAJZ, V. - SCHNABL, P. - PÉCSKAY, Z. - SKÁCELOVÁ, Z. VENHODOVÁ, Z. - ŠLECHTA, S. - ČÍŽKOVÁ, K. Chronological Implications of
the paleomagnetic record of the Late Cenozoic volcanic activity along the
Moravia-Silesia border (NE Bohemian Massif). In Geologica Carpathica, 2012,
Vol. 63, N. 5, p. 423-435., WOS
ŠIMO, Vladimír - HYŽNÝ, Matúš - STAREK, Dušan. Producers of the Upper
Miocene Trace Fossil Association from the Sublittoral Deposits of Lake Pannon
Interpreted as Decapod Crustaceans. In The 4th International Workshop on the
Neogene from the Central and South-Eastern Europe : Abstracts and Guide of
Excursion, September, 12 - 16, 2011 Banská Bystrica, Slovak Republic. - Banská
Bystrica : Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University Banská Bystrica, 2011,
p. 47-48. ISBN 978-80-557-0216-2.
Citácie:
1. [1.2] RADWAŃSKI, A. - WYSOCKA, A. - GÓRKA, M. Miocene burrows of the
Ghost Crab Ocypode and their environmental significance (Mykolaiv Sands,
Fore-Carpathian Basin, Ukraine). In Acta Geologica Polonina, 2012, Vol. 62, N.
2, p. 217-229., SCOPUS
SPIŠIAK, Ján - BUČOVÁ, Jana - PLAŠIENKA, Dušan - MIKUŠ, Tomáš.
Cretaceous alkali volcanites in the Chmeľová region (Vršatec klippen area, Pieniny
Klippen Belt, Western Carpathians). In Slovtec 08 : 6th Meeting of the Central
European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13th Meeting of the Czech Tectonic
Studies Group (ČTS), 23-26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia. Bratislava : ŠGÚDŠ, 2008, p. 124-125. ISBN 978-80-89343-01-0.
Citácie:
1. [1.1] OSZCZYPKO, N. - SALATA, D. - KROBICKI, M. Early Cretaceous intraplate volcanism in the Pieniny Klippen Belt - a case study of the Velykyi
Kamenets´/Vilkhivchyk (Ukraine) and the Biala Woda (Poland) sections. In
Geological Quarterly, 2012, Vol. 56, N. 4, p. 629-648., WOS
2. [1.1] WOJCIK-TABOL, P. - OSZCZYPKO, N. Trace element geochemistry of
the Early to Late Cretaceous deposits of the Grajcarek thrust-sheets - a
palaeoenvironmental approach (Male Pieniny Mts., Pieniny Klippen Belt,
Poland). In Geological Quarterly, 2012, Vol. 56, N. 1, p. 169-186., WOS
166
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFHB01
AFHB02
AFHB03
AFHB04
AFHB05
AFHB06
JELEŇ, Stanislav. Paragenetická asociácia minerálov mangánu z oxidačnej zóny žily
Terézia v Banskej Štiavnici. In Mineralia Slovaca : Geovestník, 2007, vol. 39, no. 3,
p. 21-22. ISSN 0369-2086.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - BIROŇ, Adrián - FALLICK, Anthony E.
Alterácie, mineralogické pomery a genéza Au porfýrového ložiska Biely vrch pri
Detve (Javorie). In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2008, vol. 40,
no. 3-4, p. 209.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36, SCOPUS
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
MILOVSKÁ, Stanislava - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián - JELEŇ,
Stanislav. Štúdium sekundárnych minerálov Fe a Mn v lokalite Ľubietová-Podlipa.
In Geovestník : príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2011, roč. 43, č. 4, s. 488.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
PETRÍK, Igor - BROSKA, Igor. Nový výskyt lítiového granitu v západokarpatskom
gemeriku (Vrchsúľová, oblasť Hnilca). In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia
Slovaca, 2008, roč. 40, č. 3-4, s. 205.
Citácie:
1. [3] GARECKA, M. Record of chages in the Oligocene-Miocene sediments of
the Menilite-Krosno series of the Skole Unit based on calcareous nannoplankton
studies - biostratigraphy and paleogeographical implications (Polish Outer
Carpathians). In Bulletin Panstwowego Institutu Geologicznego, 2012, Vol. 453,
p. 1-22.
2. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
PETRÍK, Igor - BROSKA, Igor - KUBIŠ, Michal - DIANIŠKA, Ivan MALACHOVSKÝ, Pavol. Vzácne fosfáty a lítiové sľudy v Li-F granitoch
gemerika. In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2007, vol. 39, no. 4,
p. 5.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
ŽITŇAN, Juraj - KODĚRA, Peter - LEXA, Jaroslav - BIROŇ, Adrián.
Charakteristika premien typu pokročilej argilitizácie na Au porfýrovom ložisku
Biely vrch. In Geovestník : Príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2010, roč. 42, č. 1, s.
146.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01
JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - BENDÍK, Andrej BELÁČEK, Boris - BOZALKOVÁ, Irena - GAÁL, Ľ. - GAJDOŠ, Alfonz HÁBER, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KRIŽÁNI, Ivan - LUPTÁKOVÁ, Jarmila
- MAZÚREK, Jaroslav - MICHAL, P. - SOTÁK, Ján - STAŇOVÁ, Sidónia - ŠIMO,
Vladimír - ŠURKA, Juraj - WETTER, Richard. Náučno-poznávací sprievodca po
167
Správa o činnosti organizácie SAV
geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska. Banská Bystrica :
Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.
Citácie:
1. [3] LISCAK, P. Slovakia, p. 311-321. In Wimbledon, W. A. P. - Smith/Meyer, S.
Geoheritage in Europe and its conservation. ProGEO, 2012, 405 p. ISBN 978-82426-2476-5.
2. [3] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36.
3. [4] ČIŽMÁROVÁ, K. - ŠKODOVÁ, M. Regionálna výchova v geografickej
edukácii, s. 108-118. In Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a
zajtra. Zborník z vedeckej konferencie 27. 6. 2012. Bratislava, Raabe, 2012. ISBN
978-80-8140-046-9.
BCI Učebné texty obsahujúce metodické materiály, návody na cvičenia a pod. v rozsahu
najmenej 3 AH
BCI01
HÁBER, Milan - JELEŇ, Stanislav - KRIŽÁNI, Ivan - SOTÁK, Ján - SPIŠIAK, Ján.
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice a Banskej
Štiavnice : Exkurzný sprievodca 2. Banská Bystrica : Nadácia zdravé mesto, 1999.
60 s.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
BDE01
KRIŽÁNI, Ivan - ANDRÁŠ, Peter - JELEŇ, Stanislav. Prekvapivý výskyt platiny ne
ložisku Banská Hodruša. In Minerál. - Brno, 2002, roč. 10, č. 2, s. 116-118. ISSN
1213-0710.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
Nezaradené publikácie
BHG01
GALVÁNEK, Juraj - HÁBER, Milan - JELEŇ, Stanislav - SOTÁK, Ján - SPIŠIAK,
Ján. Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice :
Exkurzný sprievodca. Banská Bystrica : Nadácia zdravé mesto, 1998. 58 s.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
LUPTÁKOVÁ, Jarmila. Hydrotermálna Pb-Zn mineralizácia v tatrickej tektonickej
jednotke Západných Karpát : dizertačné doktorandské práce (PhD., Dr.). Bratislava :
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2007. 201 s.
Citácie:
1. [1.2] RUŽIČKA, P. - ŠMÁL, P. Slovenské minerály publikované v rokoch 20062010. In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v
Praze, 2012, roč. 20, č. 1, s. 1-36., SCOPUS
2. [1.2] ŠTEVKO, M. - OZDÍN, D. Supergénne striebro a akantit z
polymetalického ložiska Jasenie-Soviansko (Slovenská republika). In Bulletin
mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, Vol. 20,
168
Správa o činnosti organizácie SAV
DAI02
N. 1, s. 47-51., SCOPUS
3. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
TRTÍKOVÁ, Stanislava. Okre železa - produkty zvetrávacieho procesu na Fe a SbAu-As ložiskách Malých Karpát : Dizertačná práca. Bratislava : Prírodovedecká
fakulta UK, 1999. 102 s.
Citácie:
1. [3] FĽAKOVÁ, R. - ŽENIŠOVÁ, Z. - SRÁČEK, O. - KRČMÁŘ, D. ONDREJKOVÁ, I. - CHOVAN, M. - LALINSKÁ, B. - FENDEKOVÁ, M. The
behavior of arsenic and antimony at Pezinok mining site, southwestern part of the
Slovak Republic. In Environmental Earth Sciences, 2012, Vol. 66, N. 4, p. 10431057.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
CAMBEL, Bohuslav - JARKOVSKÝ, Ján. Rudnianske rudné pole - geochemickometalogenetická charakteristika. Bratislava : Veda, 1985.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy
GAI01
JELEŇ, Stanislav - ANDRÁŠ, Peter - BIROŇ, Adrián. Správa o výsledkoch
mineralogického a chemického rozboru vzoriek soľanky z vrtov PF-16, 129, 116,
113. Prešov : Solivary, 2000. 12 s.
Citácie:
1. [3] ĎUĎA, R. - OZDÍN, D. Minerály Slovenska. Praha, Granit, 2012, 480 s.
169
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Enviromentálna geochémia
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra chémie
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Environmentálna geochémia
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra chémie
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Environmentální geochemie
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: VŠB-TU Ostrava, ČR, Institut environmentálního inženýrství
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Geochémia I
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra životného
prostredia
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Geochémia II
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra životného
prostredia
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Remediácia krajinných zložiek
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra geografie
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Kryštalografia
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Technická mineralógia
Počet hodín za semester: 39
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
170
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Názov semestr. predmetu: Vulkanológia
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Názov semestr. predmetu: Vulkanológia
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Karlova Univerzita v Prahe, Česká republika, Katedra geologie
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Mal pravdu Cuvier, alebo Darwin ? Vývoj života a názory na príčiny
vymierania života a jeho zmien v geologickej minulosti.Počet hodín za semester: 7
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Paleogeografia mezozoika
Počet hodín za semester: 10
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Sekvenčná stratigrafia
Počet hodín za semester: 36
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
Mgr. Stanislava Milovská, PhD.
Názov semestr. predmetu: Laboratórne metódy v geológii/Ramanova spektroskopia
Počet hodín za semester: 3
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta prírodných vied UMB, Katedra geografie, geológie a
krajinnej ekológie
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Aktuálne problémy tektonického výskumu
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Aktuálne problémy tektonického výskumu
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Cvičenie z aplikovanej geológie
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra geografie
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Fyzická geografia 1 – základná geológia
Počet hodín za semester: 36
Názov katedry a vysokej školy: Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra geografie
171
Správa o činnosti organizácie SAV
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Geodynamický vývoj Západných Karpát v mezozoiku a kenozoiku
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Paleogeografia
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra geografie
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Paleogeografia terciéru
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Sekvenčná stratigrafia
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Sekvenčná stratigrafia
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
Semestrálne cvičenia:
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Fyzická geografia 1
Počet hodín za semester: 104
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Mineralógia 1
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Mineralógia 2
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Mineralógia 3
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
172
Správa o činnosti organizácie SAV
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Odrazová mikroskopia
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná geológia 2
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná geológia I.
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Oceanografia
Počet hodín za semester: 8
Názov katedry a vysokej školy: Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra geografie
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Praktikum aplikovanej geológie
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra geografie
Semináre:
Terénne cvičenia:
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Názov semestr. predmetu: Základy terénneho výskumu
Počet hodín za semester: 3
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra životného
prostredia
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Názov semestr. predmetu: Terénne cvičenia
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Geografie, geológie a
krajinnej ekológie
Individuálne prednášky:
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Názov semestr. predmetu: Geodynamické pozadie kenozoického vulkanizmu Západných Karpát
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
173
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Ján Madarás, PhD.
Názov semestr. predmetu: Aktuálne problémy tektonického výskumu
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
Mgr. Vladimír Šimo, PhD.
Názov semestr. predmetu: Základy štúdie fosílnych stôp
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie a paleontológie
174
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Bulharsko
MAD, KD, VTS
Meno
Počet dní
pracovníka
Radovan
9
Kyška-Pipík
D r u h d o h o d y
Medziústavná
Meno
Počet dní
pracovníka
Česko
Japonsko
Maďarsko
Maroko
Radovan
Kyška-Pipík
Marian Janák
Pavol Siman
Jaroslav Lexa
Adam
Tomašových
Radovan
Kyška-Pipík
Rastislav
Milovský
Adam
Tomašových
Stanislav Jeleň
Rakúsko
Slovinsko
Taliansko
Ukrajina
Počet
vyslaní spolu
Peter Barna
Stanislav Jeleň
3
17
17
5
Nemecko
Rumunsko
Rusko
Ostatné
Meno
Počet dní
pracovníka
28
7
5
3
6
45
14
Igor Petrík
Peter Andráš
Stanislav Jeleň
7
7
114
8
175
3
5
60
Správa o činnosti organizácie SAV
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
MAD, KD, VTS
Meno
Počet dní
pracovníka
D r u h d o h o d y
Medziústavná
Meno
Počet dní
pracovníka
Argentína
Bulharsko
Česko
Japonsko
Nemecko
Nórsko
Poľsko
OgnjanovaRumenova N.
Briestenský M.
Hartvich F.
Valenta J.
Higahsino F.
Hirajama T.
Kawakami T.
Kobayashi T.
Yamamoto A.
Yoshida K.
Swierczewska
A.
Tokarski A.
7
22
8
5
10
3
10
14
14
14
20
10
Groznova E.
Krylova T.
Počet prijatí
spolu
Harlov D.
Lazor P.
4
1
Finger F.
Szegedi I.
Daniel Nasui
(+ 8 študenti)
3
4
10
5
5
20
Španielsko
Ukrajina
1
1
5
Rumunsko
Černyšev I.V.
Dubinina E.
Kovalenker
V.A.
Kontár M.
Slobodník M.
5
Rakúsko
Rusko
Ostatné
Meno
Počet dní
pracovníka
Perez Patricia
5
A.
Manonelles
E.M.
Bondarenko S.
Grinchenko O.
5
5
17
177
Skakun L.
3
176
7
5
15
9
36
Správa o činnosti organizácie SAV
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Bulharsko
Česko
Rusko
Taliansko
Názov konferencie
NCSEE5
Geopilsen2013
TMS
TMS meeting
13. CSPPK
ČSPPS
JKB workshop
MIKRO 2013
CORALS 2013
CORALS–2013
EGU 2013
RPGK 2013
IEC 2013
Turecko
ISO 17
ISO17
9. ISCS
Poľsko
Rakúsko
Spolu
Meno pracovníka
Radovan Kyška-Pipík
Igor Broska
Ján Soták
Silvia Ozdínová
Jozef Michalík
Kamil Fekete
Jozef Michalík
Ján Soták
Jarmila Luptáková
Stanislava Milovská
Marian Janák
Stanislav Jeleň
Marian Janák
Pavol Siman
Martina Sýkorová
Radovan Kyška-Pipík
Jozef Michalík
16
17
Počet dní
9
5
3
3
4
2
5
2
3
3
1
4
8
8
4
5
11
80
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci
vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke C:
13. CSPPK - 13. česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia
9. ISCS - 9. International Symposium on Cretaceous System
CORALS 2013 - Conference on Raman and Luminiscence Spectroscopy in the Earth Sciences
CORALS–2013 - Conference On Raman and Luminescence Spectroscopy in the Earth sciences
ČSPPS - 14. Česko-Slovensko-Poľský paleontologický seminár
EGU 2013 - European Geosciences Union General Assembly 2013
Geopilsen2013 - Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe
IEC 2013 - International eclogite conference 2013
ISO 17 - 17th International Symposium on Ostracoda
ISO17 - 17th International Symposium on Ostracoda „Back to the Future“
JKB workshop - Workshop of J/K Boundary Subcomission of International Commission for Stratigraphy
MIKRO 2013 - 14th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, 9th Polish Micropaleontological Workshop
NCSEE5 - The 5th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe
RPGK 2013 - Rudoobrazujuščie procesy: ot genetičeskich koncepcij k prognozu i otkrytiu novych rudnych provincij i
mestoroždenij
TMS - The micropalaeontological record of global change: from epicontinental seas to open ocean
TMS meeting - The microaleontological Society Foraminifera and Nannofossil Groups
177
Download

Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2013