STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, KOŠICE 113, KOŠICE
Komplexné odborné práce
NÁLEŽÍTOSTÍ
KOMPLEXNÝCH ODBORNÝCH PRÁC (KOP)
Každá komplexná odborná práca (ďalej KOP) alebo úspešná súťažná práca v rámci stredoškolskej
odbornej činností (SOČ) spracovaná a predložená k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
v zmysle vydanej Smernice musí spĺňať nasledovné náležitosti:
A. ŽIADOSŤ O SPRACOVANIE KOMPLEXNEJ ODBORNEJ PRÁCE (je súčasťou KOP)
Originál vyplnenej žiadosti a stanovená náplň - zadanie komplexnej odbornej práce podpísané
konzultantom projektu, predsedom (alebo predsedami) predmetovej komisie a riešiteľom projektu je
povinnou súčasťou práce. K práci sa ďalej prikladá konzultačný hárok s potvrdením konzultanta
o absolvovaní minimálne 5 konzultačných hodín so záverečným zhodnotením práce konzultantom
práce a odporúčaním na obhajobu v rámci PČOZMS (predložiť do 20. marca 2015).
B. ŠTRUKTÚRA PRÁCE:
1. Obálka – v hornej časti strany názov a adresa školy, pod tým zľava študijný odbor, v strede strany
veľkým tlačeným písmom názov práce, 3 riadky pod názvom uviesť meno a priezvisko autora
práce, v dolnej časti strany rok napísania práce (všetko vycentrované na stred)
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná113, Košice
Študijný odbor: 37.. . elektrotechnika...........
smerovanie/*
Téma: č.
NÁZOV PRÁCE
Meno a priezvisko autora
Trieda
Košice 2015
vzor obálky
pozn. /* študijné odbory bez smerovania , smerovanie neuvádzajú
vzor v skutočnej veľkosti je uverejnený aj zvlášť
2. Titulný list – v hornej časti strany zvýraznený názov práce (schválená téma na obhajobu
vlastného projektu, alebo téma obhajoby úspešnej súťažnej práce, t. j. 1. – 3. miesto v krajskom
kole 1. – 5. miesto celoštátne kolo (SOČ, ZENIT, a pod. Práca má obsahovať učivo zo všetkých
ročníkov štúdia – aj štvrtého),
pár riadkov vynechať a pod tým uviesť „KOMPLEXNÁ ODBORNÁ PRÁCA“, alebo „ÚSPEŚNÁ
SÚŤAŽNÁ PRÁCA“ /* v strede strany a priezvisko meno autora práce, pár riadkov pod tým názov
a adresa školy a dolu miesto a rok vydania (Košice 2015). Komplexná odborná práca (projekt) sa
riešil počas štúdia individuálne alebo v tíme. Práca musí obsahovo zodpovedať odboru štúdia
a potrebám praxe. Upozorňujeme, že číslo témy a názov témy ku obhajobe na PČOZMS musia
1
byť uvedené presne podľa zoznamu tém a zadaní na MS, čo znamená, že v žiadosti môže byť
uvedené len informatívne číslo témy!
Názov práce
(KOMPLEXNÁ ODBORNÁ PRÁCA)/*
Meno a priezvisko autora
Stredná priemyselná škola dopravná,
Hlavná113, Košice
Košice 2015
vzor titulného listu
/* v prípade obhajoby úspešnej súťažnej práce na PČOZMS uviesť (OBHAJOBA ÚSPEŠNEJ SÚŤAŽNEJ PRÁCE)
3. Charakteristika práce (abstrakt – stručný predslov)
Abstrakt sa uvádza povinne v slovenčine a v niektorom zo svetových jazykov, oba abstrakty aj
s nadpismi v príslušnom jazyku musia byť umiestnené na jednej spoločnej strane.
Abstrakt – tak, ako názov kapitoly, napísať „Abstrakt“, (ucelená informácia o podstate KOP)
prečo sa práca robila, cieľ spracovania (mal by byť uvedený v žiadosti)
ako sa robila,
čo podstatné sa zistilo,
čo znamená riešenie, výsledok práce, prínos.
2 riadky vynechať a uviesť bibliografické údaje nasledovným spôsobom:
PRIEZVISKO, Meno : Názov práce. [Komplexná odborná práca] . Stredná priemyselná škola
dopravná, Hlavná 113, Košice, študijný odbor. Konzultant: Titul Meno Priezvisko. Košice, 2015.
Číslo s. (počet strán práce)
2 riadky vynechať a ako súvislý text napísať abstrakt, v ktorom bude uvedená téma práce,
rozdelenie práce na jednotlivé časti a čo obsahujú, počet obrázkov, tabuliek, grafov, príloh..., 2 – 3
vetami zhrnutý obsah práce a výsledok práce.
2 riadky vynechať a napísať „Kľúčové slová.“, do nového riadku napísať kľúčové slová =
najpoužívanejšie odborné termíny oddelené bodkou. Napríklad:
Kľúčové slová.
Logistické operácie. Stanica technickej kontroly. Stanica emisnej kontroly. Prevádzky schopnosti
vozidla. Hospodárenie s pneumatikami. Automatické prevodovky. Elektrické zariadenia vozidiel.......
Abstrakt sa píše v slovenčine a preloží sa i do svetového jazyka.
4. Obsah – umiestňuje sa na začiatok práce, uvádza názvy častí práce vrátane číslovania kapitol
a príloh a čísla príslušných strán (bez bodky a označenia „s.“)
Strany sa začínajú číslovať od predslovu, ktorý sa ako prvý uvádza v obsahu, ale počítajú sa od
titulnej strany. Sú v ňom prehľadne uvedené názvy všetkých kapitol, ktoré práca obsahuje spolu s jej
číslom, ako aj číslom strany. Kapitoly sa číslujú arabskými číslicami. Prvou číslovanou stranou
práce je Obsah, poslednou Zoznam použitej literatúry. Ak je potrebné, prílohy majú vlastné
číslovanie. Obsah sa píše od ľavej zvislice. Číselný stĺpec sa začína od ľavého okraja, ľavá zvislica
textového stĺpca sa prispôsobuje najdlhšiemu číselnému označeniu, za ktorým sa vynechávajú
2
minimálne dve medzery (viď príklad).
OBSAH
0
Úvod................................................................................................................................... x
1
Vozidlá............................................................................................................................... x
1.1
Stručná charakteristika vozidla ...................................................................................... x x
1.2
Využitie vozidiel ............................................................................................................. x x
2
Druhy vozidiel ........................................................................................................
xx
2.1
Nákladné automobily ......................................................................................................... x x
2.1.1 Charakteristika valníkového nákladného automobilu ........................................................ x x
.
.
XY
Zoznam použitej literatúry .............................................................................................. x x
5. Úvod – v porovnaní s predhovorom je podrobnejší, uvádza ciele práce, jej zameranie, význam
riešenia danej problematiky, zdroje informácií, štruktúra práce, postup pri písaní práce a prípadné
problémy, ktoré sa vyskytli. Obsahuje stručný úvod do problematiky – oboznamuje s tým, aká je
súčasná situácia v riešení danej odbornej problematiky, odkazuje na príbuznú literatúru, cituje iných
autorov, uvádza sa v ňom dôvod, rozhodnutia vypracovať KOP na danú tému (je to aj súčasťou
otázok v rámci ústnej obhajoby KOP). V úvode si autor jasne stanoví cieľ práce slovami „Cieľom
mojej KOP je ....“. V úvode presne vymedzí problém, ktorým sa práca zaoberá, môže naznačiť
metódy, ktorými chce dosiahnuť cieľ práce, prípadne osobitne upozorní na určitú časť práce.
Odporúčaný rozsah: jedna 1 strana.
6. Jadro – člení sa na jednotlivé kapitoly a podkapitoly, ktoré označujeme arabskými číslami. Kapitoly
začínajú sa vždy na novej strane.
7. Úvod sa nečísluje.
Za číslom kapitoly nepíšeme bodku, iba pri označovaní podkapitoly
napr. 1
Technická a emisná kontrola,
1.1 Legislatíva a dokumenty,
1.2 Strediská STK a EK v Košiciach,
2
Prevádzkové kvapaliny,
2.2 Členenie prevádzkových kvapalín
2.2.1 Pohonné látky
2.2.2 Oleje
Text rôzne graficky vyčleňujeme – typom písma, písmenami, číslami, odrážkami...
Pokiaľ sa niečo vymenúva a graficky to vyznačujeme odrážkami, za každou sa píše čiarka, na
konci vymenúvania je bodka.
Ak sa v texte používa citovaný text, všetko, čo citujeme dáme do úvodzoviek a za citovaným
textom v zátvorke uvedieme priezvisko autora, čiarka, medzera rok vydania, čiarka, medzera, s.
číslom strany citovaného textu.
Práca má obsahovať teoretickú a praktickú časť.
6.1 Okraje
Odporúča sa dodržať štandardné okraje – ľavý, pravý, horný a dolný okraj písomnosti má šírku
25 mm. Text je vhodné centrovať od ľavého okraja k pravému okraju. Pri použití textového editora
sa môže použiť bloková úprava pravého okraja textu, v tom prípade sa odporúča použiť
automatické delenie slov.
6.2 Riadkovanie
Na vypracovanie KOP sa odporúča použiť riadkovanie 1,5.
6.3 Písmo
Odporúča sa použiť stojaté písmo Times New Roman veľkosti 12 bodov. Menšie písmo sa môže
použiť v ojedinelých prípadoch pri označení obrázkov, resp. pri vysvetlivkách. Za názvom kapitoly
a podkapitoly sa nepíše interpunkčné znamienko. Za jednotlivými názvami sa vynecháva voľný
riadok. Odporúča sa nepísať nadpis kapitoly alebo podkapitoly ako posledný riadok na strane.
3
6.4 Nadpisy
Vychádzať z obsahu. Názov kapitoly, abstrakt, úvod, záver, zoznam bibliografických odkazov
písať veľkými písmenami veľkosti 14 bodov. Podkapitoly v rovnakej výške písmen s veľkým 1.
písmenom.
Číslovať podľa bodu 6 obsahu, číslo a názov kapitoly vždy začať na novej strane od ľavého
okraja strany
napr.. 1 TECHNICKÁ A EMISNÁ KONTROLA, po vynechaní medzery medzi kapitolou pokračovať
podkapitolou 1. 1 Legislatíva a doklady (pozor na bodky!). Po vynechaní ďalšej medzery
pokračovať od ľavého okraja textom.
ABSTRAKT, ÚVOD, ZÁVER, ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH.... nečíslovať- nadpisy vždy písať
od ľavého okraja strany
6.5 Citovanie odbornej literatúry
Citovanie odbornej literatúry je možné písať podľa normy STN ISO 690 troma spôsobmi:
Priamo v texte uvedením poradového čísla literatúry, pod ktorým je uvedená v Zozname použitej
literatúry. Príklad: ... metóda bola publikovaná v 4 a bola overená ...
V poznámke pod čiarou, kde sa uvedie zdroj informácií aj s uvedením konkrétnej strany, prípadne
viacerých strán. Príklad: (Zelina, 1994, s. 45).
Metódou prvého údaja a dátumu, ktorá sa zvykne nazývať metódou meno a dátum. V zátvorkách
za menom a rokom je potrebné uviesť aj čísla strán, aby sa čitateľ mohol pohotovo zorientovať
v pôvodnom dokumente. Príklad: „Určenie účelu didaktického testu je prvým krokom pri
konštrukcii didaktického testu.“ (Turek, 1996, s. 20).
6.6 Číslovanie strán, tabuliek a obrázkov
Strany sa číslujú priebežne arabskými číslicami. Číslo strany sa umiestňuje v päte strany (najlepšie
v pravej časti).
Tabuľky a obrázky sa číslujú priebežne, pri prevzatých tabuľkách a schémach sa uvádza aj
zdroj, označenie a názov tabuliek a obrázkov sa uvádza podľa príkladov:
Názov tabuľky
Tabuľka 1
Obrázok 4
Názov obrázku
6.7 Odseky
Logicky ucelené časti textu sa píšu do samostatných odsekov. Prvý riadok odseku sa píše so
zarážkou od ľavej zvislice až 1,25 cm. Túto úpravu treba dodržať v celom texte práce.
6.8 Výpočet bodov
Za vetou uvádzajúcou výpočet sa píše dvojbodka. Začiatok výpočtu sa od tejto vety oddeľuje
prázdnym riadkom, za výpočtom sa vynecháva jeden prázdny riadok. Ak neobsahuje vety, jednotlivé
body začínajú s malými písmenami, na konci jednotlivých bodov je čiarka, celý výpočet končí
bodkou. Ak výpočet obsahuje vety, tieto začínajú veľkými písmenami a každá končí bodkou.
Príklad:
Naše obchodné podmienky sú takéto:
návrh obchodu tvorí objednávka,
akceptáciu návrhu predstavuje potvrdená objednávka,
4
predmetom zmluvy je kúpa tovaru ponúkaného v katalógu, objednávky prijímame faxom,
prostredníctvom internetu, poštou alebo osobne,
prepravu tovaru zabezpečujeme vlastnými dopravnými prostriedkami do miesta určenia.
6. 9 Rozsah práce
Pre KOP je požadovaný nasledujúci rozsah v nasledovným počtom strán:
1. aplikácia teoretických vedomostí získaných vzdelaním na škole na praktické riešenie v praxi –
rozsah minimálne 20 strán/30 000 znakov, maximálne 25 strán,
2. dvojrozmerná alebo trojrozmerná učebná pomôcka – (napr. model časti automobilu s písomným
popisom) – rozsah minimálne 15 strán/22 500 znakov, maximálne 20 strán. Súčasťou práce je
fotodokumentácia modelu zaradená do prílohy,
3. učebný text k téme, pre ktorú neexistuje učebnica, metodická príručka využitia aplikačného
učebného materiálu (softvéru), pre možnosť využitia na škole – rozsah minimálne 25 strán/37
500 znakov, maximálne 30 strán.
8. Záver – má súvisieť s jadrom práce, jeho úlohou je zhrnúť výsledky práce a vyjadriť jej význam.
Môže byť znova spomenutý cieľ, ktorý bol vytýčený v úvode a zhodnotené, či bol splnený.
V závere autor stručne zhodnotí dosiahnuté výsledky a prínos riešenia, poukáže na spôsob
realizácie a využitie výsledkov práce, napr. ako učebná pomôcka, učebný text atď. („Dá sa využiť
v tom a tom predmete a v tomto tematickom celku...“). Stručne zhodnotí splnenie cieľa vytýčeného
v úvode, príp. zdôvodní, prečo cieľ nebol splnený a aké prekážky tomu zabránili. Záver prezentuje
vlastný autorov názor na daný problém a jeho riešenie. Očakávaný rozsah je jedna strana.
9. Zoznam bibliografických odkazov – ide o zoznam použitej a citovanej literatúry. Zoznam je
usporiadaný abecedne, medzi jednotlivými záznamami je vynechaný jeden riadok. Na každý typ
dokumentu je iný spôsob zápisu údajov (na knihu, na časopis, internetový článok...), poradie údajov,
medzery, interpunkčné znamienka sú záväzné, sú predpísané normou (STN ISO 690).
Bibliografický odkaz na knihu, učebnicu obsahuje tieto údaje:
PRIEZVISKO, Meno: Názov knihy. Číslo vydania (nemusí byť). Miesto vydania : Vydavateľstvo,
rok vydania. ISBN (=medzinárodné číslo knihy, nemusí byť)
Ak sú viacerí autori, uvádzajú sa nasledovne: dvaja a traja cez pomlčku, viac ako traja –
uvedenie sa prvý z nich a napíše sa „a kol.“.
Napríklad:
IHNÁTKOVÁ, Natália – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – KRÁLIK, Ľubomír: Slovenský jazyk pre 1.- 2.
ročník stredných škôl. Bratislava : SPN, 1993.
KAČÁNI, Vladislav a kol.: Základy učiteľskej psychológie. Bratislava : SPN, 2004. ISBN 80-1000429-4.
Bibliografický odkaz na časopis alebo noviny:
PRIEZVISKO, Meno: Názov článku. In: Názov časopisu, dátum vydania, číslo vydania, strana.
Príklad:
VESELÁ, Táňa: Medveď človeka zbije, ale nezabije. In: Plus 7 dní, 2. nov. 1994, č. 45, s. 5-7.
KILOMETER, informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky,
Bratislava: ČESMAD Slovakia, 2002.
Slovakia TRANSPORT – Almanach dopravy. Bratislava: Luxor, 2002.
Bibliografický odkaz na vyhlášky, zákony, zborníky
Vyhláška č. 108/1976 Zb. Európska dohoda o práci osádok v medzinárodnej cestnej doprave.
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
Zborník prednášok z 9. medzinárodnej konferencie o verejnej osobnej doprave, Bratislava 21. –
22. 11. 2007. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, spol. s r. o., 2007.
Dohovor CMR – Prepravná zmluva v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Bratislava:
ČESMAD Slovakia, 1995.
Bibliografický odkaz na internetovú stránku:
PRIEZVISKO, Meno. Názov článku [online]. Miesto vydania : Vydavateľstvo, rok vydania [dátum
citovania]. Dostupné na World Wide Web:presný, celý link internetovej stránky.
5
Príklad:
CAROLL, Lewis. Alice´s Adventures in Wonderland [online]. Dortmund (Nemecko) : WindSpiel,
November 1994 [cit. 25.júna 2012]. Dostupné na World Wide Web:
http://www.germany.eu.net/books/caroll/alice/html.
Zoznam použitej literatúry sa zvyčajne usporadúva podľa abecedy. Jednotlivé pramene sa
nečíslujú, píšu sa do zoznamu ako samostatné odseky a vynecháva sa medzi nimi voľný riadok. Do
zoznamu použitej literatúry patrí aj zoznam odkazov na informácie z www, doplnených
o dátum a čas stiahnutia, napr.
http://lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html.04.12.2011-16:43
9. Poďakovanie –
Môže byť súčasťou práce (je súčasťou úvodu alebo sa uvádza na samostatnom liste za zoznam
použitej literatúry), je to na rozhodnutí autora. Má byť stručným poďakovaním tým, ktorí pomohli
autorovi s vypracovaním práce. Ide hlavne o odbornú konzultačnú pomoc a pomoc pri
zhromažďovaní a vyhodnocovaní údajov.
10. Prílohy –
Obrázky, tabuľky, grafy a pod., ktoré súvisia s témou okrajovo sa dávajú do príloh, ostatné
priamo do textu práce. Prílohy sa nečíslujú, ale označujú sa pomocou veľkých písmen,
napr. Príloha A, Príloha B.1, Príloha B.2.1
Pri umiestnení obrázkov, fotografii, grafov atd. do príloh, sa tieto materiály uvedú v zozname
príloh. Prílohy odovzdáva autor vhodne zopnuté oddelene od samotnej práce. Prílohou je napríklad
aj funkčný model!
Čestné vyhlásenie o autorstve práce sa neprikladá.
Príklad:
Príloha 1: Schéma obchodných spoločností
Príloha 2: Organizačná štruktúra akciovej spoločnosti
C. ŠTÝL PRÁCE:
Práca je písaná náučným štýlom, čo znamená, že sa v nej má používať len spisovný jazyk, žiadne
nárečové ani slangové výrazy (ani odborný slang). V prípade nejasností je vhodné používať slovníky
(Pravidlá slovenského pravopisu, Slovník slovenského jazyka, elektronický slovník...).
Pre odbornú prácu sú typické odborné termíny, knižné slová, cudzie slová, používajú sa skratky
a značky, častá je multiverbizácia (napr. vykonať merania namiesto odmerať). Vyjadrovanie musí byť
presné, časté je citovanie (presne podľa pokynov v časti Štruktúra práce, č. 7 a 9), využívajú sa
postupy logického myslenia – indukcia, dedukcia, komparácia (porovnávanie), uvedenie príkladu,
triedenie, klasifikácia, objasňovanie príkladmi, interpretácia, argumentácia...
Všeobecne odborné práce, teda aj KOP sú písané autorským plurálom
(→ v 1. osobe množného čísla, čiže „my“, aj keď prácu píše len jeden človek), často sa používajú aj
pasívne konštrukcie (napr. docielilo sa, bolo vykonané a pod.) a gnómický prézent (prítomný čas
i keď niečo bolo vykonané v minulosti).
Vety sú takmer výlučne oznamovacie, časté sú podraďovacie súvetia vyjadrujúce príčinno – následné
vzťahy. Zvyknú sa používať zložené súvetia, ale v nich dochádza u študentov často k chybám –
„zamotávanie sa“, nedokončenie myšlienky, prechádzanie na inú slovesnú osobu alebo čas, nesprávne
použitý pád v druhej časti vety alebo súvetia a pod.
D. KRITÉRIA HODNOTENIA:
V zmysle zákona č. 318/2002 témy na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZMS)
musia byť v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa príslušného študijného odboru v oblasti
odborného vzdelávania. Podkladom pre záverečné hodnotenie obhajoby KOP na MS je aj hodnotenie
práce konzultantom.
V rámci všetkých foriem PČOZMS sú v zmysle uvedenej legislatívy určené rozhodujúce nasledovné
kritéria pre hodnotenie:
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
pochopenie zadania – obsahu, úlohy,
správne analyzovaná (rozpracovaná) téma,
správne používanie odbornej terminológie,
schopnosť teoretickej aplikácie pri praktickom predvedení úlohy,
samostatnosť pri práci,
správna a efektívna voľba metód pri postupe práce,
správny výber náradia, prístrojov, strojov, zariadení, materiálov, surovín a pod.,
efektívna organizácii práce na pracovisku,
dodržiavanie noriem, hygieny a pravidiel bezpečnosti práce,
uplatňovanie zásad ochrany životného prostredia,
dodržanie bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych opatrení,
kvalitný výsledok práce - prínos práce ( vr. dodržania náležitostí práce).
október 2014,
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice,
7
Download

Náležitosti Komplexnej odbornej práce