PRVÁ POMOC
pre zranené
manželstvo
Marylin Phillipps
PRVÁ POMOC
pre zranené
manželstvo
Marylin Phillipps
FIRST AID FOR A WOUNDED MARRIAGE
By: Marilyn Phillipps
Copyright © 1987
The Combined Ministries of
Nova Shalom
Marriage Ministries International
and University of the Family
PRVÁ POMOC PRE ZRANENÉ MANŽELSTVO
Preklad: Gabriela Mikulčíková, 2011
Obálka a grafická úprava: Ľubica Tomaštíková, 2011
Tlač: Zing Print, 2011
náklad: 500 ks
V uvedených biblických citáciách je použitá Svätá Biblia,
preklad z pôvodných jazykov prof. J. Roháčka.
NEPREDAJNÉ
OBSAH
ŠOK ...........................................................................................................................8
DIAGNÓZA ............................................................................................................ 11
BOLESŤ...................................................................................................................14
TLAK . .....................................................................................................................16
FALOŠNÉ VIDENIE . .............................................................................................19
FYZICKÉ UZDRAVOVANIE . ...............................................................................23
Táto útla knižočka vypadla pred 15-timi rokmi z knižnice moje dobrej priateľky.
Hľadali sme vtedy úplne inú knihu, ale Pán vedel, že potrebujem práve túto. Pár
týždňov predtým som z posledných síl volala na Neho a toto bola Jeho odpoveď.
Príbeh Michaela a Marilyn bol (až na pár odlišností) veľmi podobný tomu môjmu.
Dovolím si tvrdiť, že je to obraz mnohých manželstiev v súčasnej spoločnosti. Žiaľ.
Ako som postupne prechádzala vlastným príbehom, nachádzala som v tom, ktorý
popisuje Marilyn, úplne rovnakú taktiku, spôsoby boja, princípy správania a útokov. Začala som vnímať, čí je to rukopis, ktorý sa úplne rovnako prejavuje v dvoch
odlišných manželských pároch, žijúcich na dvoch rôznych kontinentoch. Bolo mi
jasné, že to nie je náhoda, a povzbudilo ma to začať používať rovnakú stratégiu boja,
ako použila Marylin. Uverila som, že tento boj je Boží, a že Boh bude bojovať za mňa.
V priebehu rokov som prechádzala podobnými fázami ako Marilyn: od šoku,
cez bolesť, boje v mysli a v srdci, až po odpustenie a znovuzískanie lásky a úcty.
Nadobudla som (neúmyselne) ešte jednu skúsenosť: To „najhoršie“, čo môžete urobiť človeku, ktorý vám ubližuje, je milovať ho. Ak sa odplácate zlým za zlé, je to
možno spravodlivé, ale je oveľa lepšie poslúchnuť Božie slovo, ktoré hovorí: „Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak žehnajte....“ Alebo:
„Ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, ak je smädný, napoj ho, lebo keď tak urobíš,
žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu.“
Mala som veľa príležitostí preveriť na sebe pravdivosť Božieho slova a vidieť
ho v akcii. Napríklad ako láska prikrývala všetky prestúpenia, ako dokonalá láska
vyháňala zo mňa strach z komunikácie a blízkosti človeka, ktorý ma zranil. Ako som
všetko zvládala v Tom, ktorý ma posilňoval, v Kristu Ježišovi, ako Jeho radosť bola
mojou silou, ako On bol mojím tešiteľom, ako ma vytrhával v deň súženia, keď som
volala na Neho, ako On sám bojoval za mňa. Vďaka Božej milosti som mohla zažiť
v akcii aj Slovo „Koho Syn oslobodí, je skutočne slobodný.“ A v tejto Jeho slobode
a láske dnes stojím, vďačná Bohu za všetko, čo som sa s Ním, o Ňom a o Jeho slove
mohla po tieto roky naučiť, v čom som skrze Neho mohla zvíťaziť.
Táto brožúrka má oveľa širšie uplatnenie, ako iba pomôcka pre manželstvá
v kríze. Princípy v nej uvedené sú Božie princípy použiteľné v každej oblasti medziľudských vzťahov.
prekladateľka
4
Naše manželstvo s manželom Michaelom bolo uzdravené Ježišovou mocou.
Je to len pár rokov, čo sme dospeli do štádia rozvodu a Michael sa plánoval
oženiť s inou ženou. Psychológovia nám nedávali nádej, náš pastor usúdil, že
manželstvo je mŕtve a ostatní kresťania ma povzbudzovali, aby som pozbierala
sily a žila ďalej. Táto situácia odštartovala čas skúšok v mojom živote, počas ktorých som sa učila spoliehať na Božiu moc a vernosť. Keď Boh vo svojom Slove
niečo hovorí, je pripravený podoprieť ho svojou mocou a silou. Božie Slovo by
nehovorilo „nech sa nikto neoddeľuje“, ak by Boh nebol schopný obnoviť a uzdraviť manželstvo. Duch Svätý ma krok po kroku viedol v boji za náš vzťah a Ježiš
mi znova dokázal, že s Ním nie je nič nemožné. Naše manželstvo bolo uzdravené
Božou mocou a autoritou Jeho Slova.
Účelom tejto brožúrky nie je poskytnúť vám podrobné vyučovanie o tom, ako
bojovať za uzdravenie vášho manželstva. Ako už názov hovorí, ide o poskytnutie
prvej pomoci z počiatočnej traumy. Budete potrebovať duchovnú podporu pastora,
(kazateľa) a ostatných priateľov, aby stáli za vami.
Nevzdávajte sa však nádeje. Buďte vytrvalá v správnom konaní. Vedzte, že Boh
nehľadí na osobu. To, čo urobil pre nás, túži urobiť aj pre vás.
Marylin Phillipps
5
Ešte pred niekoľkými rokmi by si nikto, kto poznal situáciu v našom manželstve
a obzvlášť mňa ako človeka, nebol myslel, že raz budem písať úvod ku knižke
o uzdravení nášho vzťahu. Túžil som sa vymaniť zo „strašného“ manželstva. Obťažovalo ma, že som mal dve deti a tretie bolo na ceste. Bol som zamilovaný do inej ženy,
Marylinej najlepšej priateľky, ktorá ma „chápala.“ Bol som chamtivý za peniazmi.
Uviazol som v pornografii a v alkohole. Bol som upriamený na seba, egocentrický,
sebecký. Stál som úplne mimo Boha, tým kým som bol a čo som chcel. Pozrite si,
ako je muž popísaný v 2. Tim 3:2-5: „Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba,
milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni,
bez lásky, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní,
náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň.“ Toto je popis muža, ktorým som
bol. Ale...
Chválim Boha, ktorého máme. Boha, ktorý je verný Boh. Chválim Boha za to,
že je verný tým, ktorí Mu slúžia. Môžu vidieť očami viery a nie svojím prirodzeným
zrakom. Jeho vízia pre mňa a pre celé ľudstvo je veľmi odlišná od toho, kým som
bol. Bola to Jeho túžba, aby som bol Božím mužom, popísaným v Jeho Slove.
V 1 Tim 3:2-4 sa hovorí o mužovi, ktorý...„musí byť bez úhony, muž jednej ženy,
triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť, nie pijan vína, nie
bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaze, ale taký, ktorý dobre spravuje svoj vlastný dom a deti má v podriadenosti s celou početnosťou.“ Boh chcel, aby Marilyn, ktorá bola v zmluve s Ním a ja, sme mali vzťah, aký mal Adam s Evou pred pádom. Vzťah, ktorý je opísaný v Jer 32:38-41.
Naše manželstvo malo mať jedno srdce a jednu cestu, aby sme boli požehnávaní
a niesli ovocie vo svete.
Pre Marilyn by bolo jednoduchšie riadiť sa okolnosťami. Bolo by pre ňu ľahšie
starať sa len o svoje dobro. Ale to nie je Božia cesta. Podstata toho, čo jej Boh
povedal, spočívala v tom, že ak sa odovzdá Jemu a Jeho Slovu, nič nezabráni tomu,
aby prijímala všetko požehnanie zasľúbené v Slove. Marilyn sa dala do Božích
rúk namiesto toho, aby robila veci „svetským“ spôsobom. Počas troch ťažkých dlhých rokov bojovala za naplnenie Božej vôle v jej živote, s minimálnou podporou
kresťanskej komunity a samozrejme bezo mňa. Nebol to ľahký boj, ale jej srdce
išlo za Pánom. Z rozprávania Marilyn dostanete predstavu boja, ktorý vás čaká.
Ale väčší je ten, čo je vo vás, než ten, čo je vo svete. Víťazstvo je vaše. A v prípade
Marilynho víťazstva – teraz má manžela, (mňaJ), slúžiaceho Bohu, a buduje sa
v manželstve, ktoré je na slávu Pánovi a službu Jemu.
6
Nasledujúce slová možno budú znieť odo mňa divne. Marilyn zdolávala tvrdý
boj, ale stálo to za to. Nedovoľte diablovi, aby okradol a zničil váš vzťah. Boh
má zámer pre vás a vaše manželstvo, aby bolo silným nástrojom pre Pána. Nepozerajte sa späť, aké to bolo, ani na súčasnú hrôzu, ale hľadajte Božie srdce a víziu, aké to bude. „A tomu, ktorý môže učiniť nad všetko nesmierne viac než prosíme
alebo rozumieme, podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristu
Ježiši po všetky pokolenia až na veky vekov. Amen.“ (Ef 3:20-21)
Michael Phillipps
P.S. Marilyn, milujem Ťa a veľmi ti ďakujem, že si tak pevne stála, napriek všetkým okolnostiam v boji za uzdravenie nášho manželstva.
7
ŠOK
Keď mi Michael po prvýkrát povedal, že si našiel inú ženu a chce sa rozviesť,
bola som v šoku. Nebola som schopná myslieť, cítiť. Zmeravela som. Vedela som,
že nie je všetko medzi nami v poriadku, ale vždy som si myslela, že to prekonáme.
Nakoniec, milovali sme jeden druhého. Boli sme manželia. Zajtra sa to mohlo zlepšiť. Zrazu nebola nádej na žiadne zajtra. Opúšťal ma a nemal záujem pracovať
na našom manželstve. Povedal mi, že ma nemiluje a nikdy nemiloval. Povedal
mi, že nechce a nikdy nechcel deti. Bola som práve tehotná s naším tretím dieťaťom a cítila som sa zradená a podvedená. Spomínam si, že som presedela celú
noc na okraji vane a plakala tak strašne, až sa mi zdalo, že moje telo sa roztrhne na
dve polovice. Všetko bolo čierne a beznádejné. Michael nechcel ísť do manželskej poradne. Nechcel sa o ničom rozprávať. Všetko, čo chcel, bolo tráviť čas s ňou.
Bola som zradená, opustená a bezcenná. Moja vlastná hodnota prudko klesala
a nepomáhalo mi ani dohováranie od priateľov, aby som to vzdala a nechala ich,
nech sú spolu šťastní. Navštívila som pastora, a ten mi rovnako potvrdil, že už
sa nedá nič robiť. Je to síce smutné, ale treba to prijať. Michael nakoniec súhlasil s návštevou poradne, lebo mu niekto povedal, že sa tým urýchli rozvod a ušetria peniaze. Mne hovoril, že sme si už príliš vzdialení na nejakú pomoc. Ešte
som v nádeji navštívila jedného nášho priateľa, ktorý slúžil Bohu, ale kedže bol
Michael v cudzoložstve, jeho názor bol rovnaký ako mali všetci – že Boh ten rozvod uzná. Nevedel o ničom, čo by mohlo zastaviť rozpad nášho manželstva, kedže
Michael nebol ani ochotný spolupracovať.
Nakoniec som prišla k Ježišovi. Komické ako dlho nám niekedy trvá, než skončíme tam, kde by sme vlastne mali začínať. Ježiš ma našiel uprostred mojej bolesti
a sĺz. Dal mi pocítiť Jeho bezpečie a lásku a začal pri mne verne stáť. Ukázal mi
postupne v Jeho Slove, aký vytvoril model pre manželstvo. Od tej chvíle ma oddelil
od mojich emócií a učil ma poznávať pravdu. A o tom je táto brožúrka. O pravde.
Ak chcete sympatie a slzy, určite ich nájdete. Ľudia to pre vás ľahko urobia. Ak
chcete nájsť ospravedlnenie pre to, že mu nemôžete odpustiť, aj to sa vám ľahko
podarí. Je mnoho ľudí, ktorí boli podobne zranení a budú na vašej strane, súhlasiť
s vaším rozhorčením. Ak chcete počuť jasnú a jednoduchú pravdu, tak iba Božie
Slovo vám ju môže dať. Môže to byť zo začiatku ťažké, ale Ježiš prisľúbil: „Ak
poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí“. (Jn 8:32.) V pravde je sila. V pravde je uzdravenie. V pravde je obnovenie. Pochopte tieto riadky: JEŽIŠ CHCE UZDRAVIŤ
VAŠE MANŽELSTVO. Ak čítate túto knižku, predpokladám, že máte problémy
8
v manželstve. Možno ste obaja v šoku. Nikdy ste si nemysleli, že toto by sa mohlo
stať práve vám. Nikdy ste neverili, že je to možné. Potrebujete pomoc.
Predovšetkým, a to treba podčiarknúť, niet inej cesty – potrebujete Ježiša. Ak
si myslíte, že môžete sami uzdraviť vaše manželstvo, môže byť nanajvýš „zlepené
dokopy.“ Vždy tam však ostane prasklina, ktorá bude vystavená neustálemu tlaku.
Ježiš je ten jediný, kto môže uzdraviť manželstvo tak, že po trhline neostane žiadna
stopa. Čo bolo slabé, s Ježišom sa stane silným. Žiadna zlepovaná trhlina by pod
tlakom nevydržala.
Ježiš vás miluje. Takú, aká práve ste. Nemusíte mať upratané na to, aby ste Ho
teraz prijali. Nemusíte byť dobrý, ani zbierať dobré body, aby ste sa dostali k Nemu
bližšie. On zomrel za vás, keď ste ešte boli hriešni. On vás pozná lepšie, ako ktokoľvek iný, dokonca lepšie ako vy sami. Nemôžete pred Ním nič sfalšovať, nič
predstierať. Pozná vaše srdce. Práve teraz sa potrebujete otočiť k Nemu a odovzdať
Mu svoj život. Iba On vás môže očistiť od hriechov a dať váš život do poriadku. Nemôžete to urobiť sami. Ak by ste mohli, neboli by ste teraz v týchto problémoch. On je jediný, kto to môže dať do poriadku.
Ježiš, som zlomená. Som odvrhnutá a cítim sa bezcenná. Chcela som to zmeniť, ale
nedokážem to. Som unavená z ustavičného ospravedlňovania, zo snaženia. Vyznávam
Ti, že som hriešna. Nemôžem sa očistiť a nemôžem sama dať do poriadku svoj život.
Odovzdávam Ti svoj život, Pane. Prijímam Ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. Prijímam
očisťujúcu moc Tvojej krvi, ktorá bola vyliata za moje hriechy. Odovzdávam Ti môj
život práve teraz. Pomôž mi, Pane. Daj mi Tvoje bezpečie. Uč ma. Potrebujem Ťa tak,
ako som Ťa nikdy pred tým nepotrebovala. Som Tvoje dieťa, Otče.
Ak ste pri modlitbe úprimne verili tomu, čo ste hovorili a mysleli ste to vážne,
ste znovuzrodená Duchom Božím. To znamená, že vaša stará prirodzenosť, s ktorou
ste sa narodili, práve zomrela. Teraz ste prijali novú podobu, Božiu podobu, ktorú
potrebujete na uzdravenie vášho manželstva. Vy to nedokážete urobiť vo vlastnej
sile. Musíte to urobiť Božou silou.
Boh napísal pre svoje deti veľmi špeciálny list lásky. Obsahuje inštrukcie
pre každý aspekt života na tejto zemi, pre každú situáciu. V Jeho liste lásky Boh
vyjadruje svoju vôľu pre nás a dáva pokyny ako to dosiahnuť. Jeho list lásky sa volá
Biblia.
Možno ste sa v minulosti pokúšali čítať Bibliu, ale príliš ste tomu nerozumeli.
To preto, že ste čítali cudziu poštu. Teraz ste sa stali Božím dieťaťom, a tento list
je písaný pre vás. Teraz už rozumiete, čo vám v ňom hovorí, pretože jeho Duch žije
9
vo vás a vyučuje vás všetkým veciam. Ak ste po prvýkrát prijali Ježiša za svojho
Pána, máte sa veľa čo učiť. Nebuďte vystrašená. Boh vie, že je to pre vás nové.
Povedie vás veľmi nežne.
Ak už nejaký čas poznáte Pána, máte stále na čom pracovať. Teraz sa nachádzate v boji za váš domov a rodinu. To bude vaša práca. To nie je pasívna činnosť, ale
veľmi aktívna. Musíte sa naučiť, čo to znamená byť vojakom v Božej armáde. Toto
je boj v tvárou tvár, ale sláva Bohu, On vyzbrojuje svoje deti na boj. Potrebujete si
uvedomiť, že vaším nepriateľom je Satan a jeho sily, ktorí túžia rozbiť váš domov.
Používajú k tomu okolnosti a ľudí. Preto je dôležité si uvedomiť, že:
1) Ľudia nie sú váš nepriateľ.
2) Okolnosti nie sú dôležité.
3) Je nebezpečné dávať ultimátum.
Satan je majstrom na vytváranie náhod, manipulovanie okolností. Nesnažte sa
používať jeho zbrane na dosiahnutie víťazstva. Ak si budete príliš všímať okolnosti,
on ich zmanipuluje tak, aby vás uistil, že hrozba sa vyplní. Napríklad, ak vy poviete:
„Ak s tým neprestaneš, opustím ťa,“ Satan zmanipuluje okolnosti, tak aby vás uistil,
že sa táto hrozba vyplní. Dávať ultimátum navodí také okolnosti, ktoré vás dovedú
k zlým výsledkom. Dnes je mnoho rozvedených ľudí, ktorí nikdy nepredpokladali,
že sa im to stane, ale sa zatlačili „do rohu“ slovami vlastných úst.
Satanov boj je špinavý. On vie, čo vás zraní najviac a presne na to zaútočí, aby
vás zranil. Ten, koho najviac milujete, váš partner, robí a hovorí hrozné veci. VÁŠ
PARTNER NIE JE VÁŠ NEPRIATEĽ. Dobre si to zapamätajte: Váš partner je iba
zneužitý nepriateľom, aby on, nepriateľ, mohol zničiť váš domov. A je mu úplne
jedno, či je vás partner kresťan a má 20 verzií Biblie. BOŽÍ PLÁN PRE VAŠE
MANŽELSTVO NIE JE ROZBIŤ HO.
Nezáleží na tom, čo hovoria ľudia. Čo hovorí Boh? Čo hovorí Biblia?
Nezáleží na tom, čo ľudia robia. Čo Boh robí? Čo vám Biblia hovorí, aby ste vy
robili?
Váš domov je pod nepriateľským útokom. Ak chcete tento útok prežiť, musíte
vedieť, čo sa deje a ako s tým zápasiť. Nasledujúca kapitola vám v tom pomôže.
Ježiš, ja viem, že môj domov je pod nepriateľským útokom. Potrebujem Tvoju
pomoc. Neviem, ako bojovať. Neviem, čo robiť. Odovzdávam tento boj Tebe. Uč ma,
prosím. Dôverujem Ti. Amen.
10
DIAGNÓZA
Prečo sa toto všetko deje? Prečo vy? Prečo vaše manželstvo? Čo ste spravili,
alebo nespravili, že sa toto stalo? Aby ste porozumeli kríze vo vašom domove, musíte poznať niektoré základné princípy z Božieho Slova, z Biblie. Keď Boh stvoril
muža a ženu, spojil ich do manželského zväzku zmluvným vzťahom. Aby sme
pochopili manželstvo ako ho vidí Boh, musíme porozumieť, ako Boh vidí zmluvu.
Božia zmluva je dohoda alebo súhlas medzi dvomi ľuďmi, ktorý ich spája do
hlbokého, trvajúceho vzťahu. To v skutočnosti znamená, že už viac nežijú dva
oddelené životy, ale zdieľajú jeden spoločný život. V Biblii vidíme, že Boh vytvoril veľa zmluvných vzťahov s mnohými ľuďmi, známa je zmluva s Abrahámom o založení židovského národa. (Gen 12:1-3). Od Ježišovej smrti a vzkriesenia všetci,
ktorí prijali Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, sú účastní Novej Zmluvy s Bohom.
(Žid 8:6-13).
Sľub alebo zmluva lásky je silná. Hovorí: „Položím svoj život za teba.“ (1 Kor
13:1-18). Cez Sväté písmo vidíme, že Boh ostáva verný svojím zasľúbeniam dokonca aj vtedy, keď Jeho zmluvný partner zlyhá. Božia láska je verná, bez ohľadu
na to, čo ten druhý robí. Každá zmluva obsahuje v sebe prísľuby a termíny alebo
podmienky. Keď ľudia vstupujú do zmluvného vzťahu, sľúbia si určité veci jeden
druhému a stanovia podmienky, za akých tento sľub bude dodržiavaný. Ak jeden
zmluvný partner sľub nedodrží, neznamená to automaticky, že druhý svoj sľub
nedodrží tiež. V Starej Zmluve vidíme Boha ako verného zmluvného partnera volať
na Izrael, neverného zmluvného parnera. Nevera Izraelcov nespôsobila zmenu Božieho srdca voči nim. Trpí pre nich, miluje ich a volá späť k sebe až dodnes.
Biblia nazýva manželstvo zmluvným vzťahom. Keď sa vezmete, vstupujete
do zmluvy. Súčasťou obradu je, že si s vašim partnerom dávate sľub jeden druhému. Text býva rôzny, ale obvykle obsahuje slová ako láska, čestnosť, poslušnosť.
Aj váš obrad určite obsahoval niečo podobné. Napríklad „v dobrom aj v zlom, v bohatstve aj v chudobe, v zdraví aj v chorobe.“ A obvykle to býva zakončené slovami: „až kým nás smrť nerozdelí.“ Hovoríme tomu svadobný sľub. Biblia o tom
hovorí: „Keby si slúbiľ Bohu sľub, neodkladaj ho splniť, lebo niet záľuby v bláznoch. To, čo sľúbiš, splň! Je lepšie, aby si nesľuboval, než aby si sľúbil a nesplnil.“ (Kaz 5:4-5). Veľa z nás o tom nevie nič, keď sa sobášia. Sme vtedy tak nervózni, že ani nevieme, čo hovoríme, ale Boh to počuje. Spomínam si, krátko po tom,
čo bolo naše manželstvo uzdravené, jedna moja priateľka uznanlivo oceňovala, ako
som vytrvala v boji za naše manželstvo. Ako som ju tak počúvala, začala som
11
si myslieť, aká som bola úžasná a čo všetko som pretrpela. Uvažovala som, že Boh
musí byť na mňa hrdý, že ma „má vo svojom tíme.“ Veď koľko iných by takto dokázalo stáť vo viere na Božom Slove? Po ceste domov od priateľky Boh veľmi nežne
hovoril k môjmu srdcu a povedal: „Čo iné si urobila pre vaše manželstvo než to, čo
si prisľúbila vo svadobný deň?“ Zrazu som si uvedomila, že Boh počúval v deň našej
svadby, ešte dávno predtým, než som Ho poznala, a zaznamenal všetko, čo sme si
sľúbili. Keď prišlo to obdobie „v zlom,“ On ostal ako svedok pri našej svadbe verný
a od nás očakával to isté. V dnešnej dobe rýchlych sobášov a rýchlych rozvodov
sa zdá byť dosť nezvyklé bojovať za manželstvo, ale Boží štandard sa nemení. Je to
norma, ktorú od nás žiada.
Spomínala som, že ani pastor, ani psychológovia nám nevedeli dať dosť odvahy
ani uzdravenie. Dokonca ani náš priateľ, znovuzrodený kresťan naplnený Duchom
Svätým, ktorý považoval naše manželstvo kvôli nevere môjho muža za mŕtve.
Napriek tomu, Boží štandard je iný.
Po návrate domov z manželskej poradne som sa pripravovala na rozvod, ktorý bol už neodvratný. Moja ľudská láska k manželovi pre neustále zraňovanie
zomrela. Myslela som si, že Boh vie, že naše manželstvo je mŕtve, a ak mi chce
dať nového manžela, bude lepšie, ak pôjdem „po prúde“ a nechám to tak. Ak sme
prijali Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, On prišiel do nášho srdca a hovorí ku
nám podľa Jeho Slova. Nikdy som nepočula hlas Boha počuteľne, ale vždy viem
rozpoznať, kedy ku mne hovorí z môjho srdca. V ten deň ma voviedol do písma,
ktoré som si nikdy predtým pri čítaní Biblie nevšimla. „A ženatým, poťažne vydatým
prikazujem, nie ja, ale Pán: Žena nech neodchádza od muža. A keby aj odišla, nech
zostane nevydatá alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech neopúšťa ženy.“
(1 Kor. 7:10-11). Keď som to prečítala, ostala som ako omráčená. Nemohla som
uveriť, že je Boh v tejto veci tak prísny. Ihneď som sa vrátila k veršom, na ktoré
mi poukázali priatelia, keď mi radili, aby som súhlasila s rozvodom. Ukázala som
to Pánovi a bola som zvedavá, čo si o tom myslí. On mi poukázal znova na 1 Kor
7:10-11, aby som si to prečítala. Pomaly mi začalo dochádzať, že Boh nehrá hru.
Bolo to treba dodržať. On dal pravidlá, ale nikomu ich nevnucoval. Bola som trochu
nahnevaná, že nemá rovnaké pravidlá pre všetkých. „A čo tých mnoho kresťanov,
ktorí sa rozviedli a znova oženili, vydali?“ pýtala som sa. Znova ma láskavo vrátil do
1 Kor. 7:10-11. Povedal mi: „Toto je môj štandard. Môžeš si sama vybrať a ja budem
pri tebe, nech sa rozhodneš akokoľvek. Ak sa rozhodneš ostať sama, budem tvojím
manželom. Postarám sa o tvoje deti ako ich otec. Nikdy nebudeš v ničom strádať
ty, ani tvoje deti. Zaopatrím ťa ako žiadny manžel na svete. Ak sa rozhodneš prijať
12
manžela späť a zmieriť sa s ním, dovediem ťa k víťazstvu.“ Zrazu som si spomenula
na verše: „Neboj sa, lebo sa nebudeš hanbiť, ani sa nestyď, lebo nebudeš rumenieť,
pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti, ani na potupu svojho vdovstva viac nespomenieš. Lebo tvojím manželom je tvoj učiniteľ. Hospodin zástupov je Jeho meno,
a tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov, bude sa volať Bohom celej zeme.“ (Iz 54:4-6).
A „Je otcom sirôt a sudcom vdov, Boh, v príbytku svojej svätosti.“ (Ž 68:6). Vedela
som, že Boh naozaj myslí to, čo hovorí.
Netrvalo dlho a vybrala som si. Nechcela som ostať sama. Mala som dve deti a tretie som čakala. Chcela som domov s mužom a otcom. Chcela som naše manželstvo.
Povedala som Pánovi: „Chcem sa s ním zmieriť a prijať ho späť, Pane, ale neviem
ako. Nenašla som nikoho, kto by mi potvrdil, že je to vôbec možné.“ „Ja ti hovorím,
že je to možné,“ bola jediná odpoveď „a vyučím ťa ako.“
Vaše manželstvo je zmluvný vzťah, svetský odraz Božej nebeskej zmluvnej lásky. Satan nenávidí jednotu a silu spojenia a snaží sa zničiť každé manželstvo, ktoré
sa mu podarí. (Jn 10:10). Čo ste urobili alebo neurobili môže napomôcť pádu vášho manželstva, ale nie je jeho príčinou. Satan a jeho mocnosti plánujú zničiť vaše
manželstvo. Okolnosti, ktorým čelíte, sú práve jeho zbrane na boj. Meno Ježiš je
stále meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno
bytostí ponebeských, v pozemských i podzemských, a každý jazyk, aby vyznal, že
Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. (Flp 2:9-11).
Satanova základná taktika je presvedčiť vás, že tento prípad je príliš zložitý
pre Boha. To je klamstvo. Vy ste v zmluve s Bohom skrze krv Ježiša a stojíte v Bohom
posvätenom zmluvnom vzťahu. Akú silu má peklo proti tomu?
Práve keď ste dočítali predošlé riadky, nepriateľ vám začal hovoriť: „Čo ak naše
manželstvo nebolo Bohom posvätené? Čo ak ho Boh nechce uzdraviť? Možno ste
neboli ten prípad, ktorý Boh spojil. Ak bol Boh za tento zväzok, môže to byť tak zlé?“
Zapamätajte si jedno: Boh stvoril manželstvo, nie Satan. Keď sa dvojica rozhodne pre manželstvo, je to v súlade s Božím plánom. Od chvíle, ako ste sa vzali, Boh
má snahu pracovať s vami, aby tento plán bol úspešný. Čo „Boh spojil“ nepredstavuje len prípady, keď Boh určil partnera. To je tá najideálnejšia cesta, kde v centre
je Božia vôľa, ale málokto hľadá Božiu vôľu pri hľadaní partnera. Mnoho párov,
nás nevynímajúc, sa berie z túžby, a Boh s tým nič nespraví. Akokoľvek to bolo,
nijako to nezmení Božiu snahu o naplnenie zmluvnej lásky a vernosti. Je to Božia
vôľa pre každého – byť v zmluve s Bohom a pre každé manželstvo, aby bolo založené na Bohu. Aj keď tieto podmienky nie sú, On je stále ZA pár a ZA manželstvo.
Skončiť manželstvo preto, že v ňom nebol Boh je rovnako zlé ako prerušiť tehoten-
13
stvo, pretože dieťa nebolo plánované. Raz už ste v zmluvnom vzťahu, tak dovoľte
Bohu, aby vás učil ako ho pozdvihnúť, aby ste dosiahli plnosti v Ňom. Boh je verný
všetkým, ktorí sú s Ním v zmluve. Dokonca aj vtedy, keď my zlyháme.
Pane Ježišu, nauč ma, čo znamená zmluva. Nauč ma zotrvať silnou a vernou môjmu svadobnému sľubu, aj keď môj partner nie je. Čo sa týka zmluvy, chcem poznať
Tvoje srdce. Chcem vidieť naše manželstvo, ako ho Ty vidíš. Moja vlastná láska je
teraz tak zranená, Ježiš. Ja to nedokážem sama. Necítim sa teraz schopná milovať, ani
dávať. Prosím, pomôž mi, Pane. Plne Ti dôverujem. Amen.
BOLESŤ
Ste práve teraz tak veľmi zranená, že neviete, či to vôbec niekedy skončí. Viem,
cítila som túto bolesť. Napriek tomu vás uisťujem, že tá bolesť skončí. Keď Ježiš
uzdravuje, robí to dokonale.
Jedného dňa, keď som celá v bolesti kričala na Boha, Ježiš ma voviedol do obrazu
v Getsemanskej záhrade (Mk 14:32-42). Po prvykrát som si uvedomila bolesť, akou
On vtedy trpel. Vo chvíli, keď tak zúfalo potreboval lásku a povzbudenie od druhého,
Jeho učeníci pospali. Nepoznali Jeho bolesť, nestarali sa. Dobre sa najedli a kedže
bolo neskoro, chceli spať.
Nie je to podobné tomu, ako sa cítite vy teraz? Máte pocit, že nikto nevie cez čo
prechádzate? Ježiš to vie. On cítil opustenosť, odmietnutie, bolesť. On ju sám na sebe
niesol, aby ste už vy nemuseli. On bol v takej bolestnej agónii, že pot mu stekal ako
kvapky krvi na zem. On išiel bez povzbudenia, aby ste vy mali povzbudenie. Dovoľte
Mu, aby vás povzbudil. Žalm 144 verš 2 hovorí, že Hospodin je „moja milosť a môj
hrad, moja vysoká veža a môj vysloboditeľ, môj štíť, k nemu sa utiekam.“ Otočte
sa k nemu práve teraz. Dovoľte mu byť vaším útočišťom, vašou pevnosťou, vaším
úkrytom. On vás veľmi miluje. Iba On naozaj rozumie bolesti, ktorú prežívate. Dovoľte Mu, aby vás povzbudil.
Ježis mi ukázal ešte niečo ďalšie, čo sa dialo v Getsemanskej záhrade. On bol zradený niekým koho veľmi miloval a bol zradený v mene lásky bozkom (Mt 26:47-50).
Ten, koho vy veľmi milujete, vás zradil tiež. Ježiš vie, ako sa cítite. On prežil
poníženie a pokorenie. On už toto všetko vyniesol na svojich pleciach, aby ste
vy už nemuseli. Keď išiel na kríž, On vzal na seba nielen všetky hriechy, ale
aj bolesti, poníženie, trápenie a zrady. Žid 12:2-3 hovorí: „Hľadiac ta na veľvodcu
14
viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním strpel kríž,
opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Lebo povážte toho, ktorý
strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umdlievajúc neustali vo svojich dušiach.“ Keď Duch Svätý inšpiroval Pavla k napísaniu týchto slov, On myslel na vás. On vedel o bolesti, ktorú môžete cítiť. On vedel o zahanbení z odmietnutia, ktoré vás môže zasiahnuť. On chcel, aby ste upriamili pozornosť na Ježiša.
Preto boli tieto verše napísané, aby ste vy vedeli, ako sa zachovať, keď sa to prihodí
vo vašom živote.
Predtým, než sa vôbec pokúsite začať uzdravovať vaše manželstvo, potrebujete
dovoliť Ježišovi, aby povzbudil a uzdravil vás. Začnite čítať žalmy. Dávid poznal
bolesť a odmietnutie. On tiež vedel, odkiaľ prichádza pre neho pomoc. Prečítajte si,
ako kričal na Boha a ako chválil Jeho meno v najväčšom trápení. Chvála je veľmi účinný spôsob uzdravovania. Nemôžete chváliť Pána celým srdcom a ostať zranená. Zo začiatku to určite bude obeť chvály (Žid 13:15), nebudete sa na to cítiť.
Ale keď budete disciplinovaná a prinútite sa, začnete sa dostávať do Božej prítomnosti a vaše uzdravenie sa začne.
Zotrvávanie v Ježišovej prítomnosti je kľúčom k uzdraveniu. Chváľte Ho za to,
kým je, a čo pre nás urobil. Preneste svoj pohľad z vašich problémov a okolností
na Ježiša. Snažte sa Ho spoznávať tak, ako ste sa nikdy predtým nepokúsili. Začnite tento čas chápať ako zvláštne obdobie vášho života, v ktorom sa môžete dostať
bližšie k Bohu.
Jedna z vecí, ktoré sa udiali počas môjho boja za manžela a naše manželstvo bolo, že som začala spoznávať Ježiša takým spôsobom, ku ktorému by som nikdy neprišla, nebyť toho, že som bola okolnosťami donútená úplne sa na Neho spoľahnúť.
Spoznávala som Jeho úžasnú lásku ku mne, Jeho vernosť a nikdy sa nemeniace
srdce. Stal sa mojou skalou uprostred búrky. Nikto nemôže zničiť ten vzťah lásky,
ktorý sme si vybudovali počas toho času búrky. Dnes je môj vzťah s Ježišom oveľa
hlbší práve vďaka tomu, že som Ho začala viac spoznávať v čase problémov. Približujte sa viac k Ježišovi. Usilujte sa spoznávať Ho ako nikdy predtým. CHÁPTE
TENTO ČAS AKO PRÍLEŽITOSŤ, NIE AKO PROBLÉM. Dovoľte Ježišovi,
aby vás povzbudil a uzdravil. On už zobral vašu bolesť na svojich ramenách na Kríž,
keď za vás zomrel. Vy ju už nemusíte dnes niesť. Odovzdajte Mu to a dovoľte
Mu, aby vám dal nový život so svojou uzdravujúcou mocou. „Lebo ti priložím
liek na tvoju boľavinu a uzdravím ťa od tvojich rán od úderu, hovorí Hospodin,
pretože ťa volajú zahnanou, hovoriac: To je dcéra Siona, nemá nikoho, kto by sa
pýtal po nej.“ (Jer 30:17).
15
Chváľte Ho za to, kým je, a čo urobil. Obetujte Mu chválu aj napriek vašej bolesti a uzdravovanie sa začne vo vašom vnútri. Čítajte Bibliu a proste Ježiša, aby
k vám hovoril cez Jeho Slovo. Na začiatku sú dobré Žalmy. Sledujte, ako sa Dávid
radoval v Bohu a našiel v Ňom útechu aj uprostred ťažkých skúšok.
Ježiš, Ty vieš, že som zranená. Ty si sám na sebe pocítil túto bolesť. Ty poznáš
bolesť z odmietnutia, zahanbenia a poníženia. Ty si to vyniesol na kríž kvôli mne a ja
Ti to teraz odovzdávam. Chválim Ťa, Pane! Vyvyšujem Tvoje meno! Chcem s Tebou
prežívať čas v Tvojom Slove. Povzbuď ma a uzdrav, Ježiš. Amen
TLAK
Ste vtiahnutá do strašného konfliktu. Až doteraz ste si mysleli, že tento konflikt je medzi vami a vaším partnerom. Nie je. Je to konflikt medzi dvoma kráľovstvami. Kráľovstvo Satana bojuje proti kráľovstvu Boha kvôli vášmu partnerovi
a vášmu manželstvu. Boh má plány s vaším partnerom. On má plán pre vaše manželstvo. „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, hovorí Hospodin, úmysly
vedúce k blahu a nie k nešťastiu, dať vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29:22.) Váš nepriateľ, Satan, má tiež plány pre vášho partnera. „Buďte triezvi a bdejte, lebo váš
protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá koho by zožral.“ (1 Pt 5:8)
JE TO BOŽIA TÚŽBA, ABY SA VÁŠ PARTNER ÚPLNE OBRÁTIL K NEMU
A ABY VAŠE MANŽELSTVO BOLO OBNOVENÉ A UZDRAVENÉ. Je Satanovou túžbou, aby váš partner bol stratený pre večný život a aby vaše manželstvo
bolo zničené.
Konflikt je jednoduchý. Špecifické okolnosti vášho partnera a manželská situácia sú iba konkrétnym spôsobom boja, ktorý váš nepriateľ zvolil vo vašom prípade. On pozná slabosti každého z vás. On vie, čo vás najviac zraní. Satan nehrá fér.
On vás zlomí, keď ste na tom zle. Najúpornejšie bojuje, keď ste najslabšia. Ale
jeho prostriedky boja sú obmedzené. „Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké
iné. Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu schopnosť, ale spôsobí
s pokušením aj východ z neho, aby ste ho mohli zniesť.“ (1 Kor 10:13.) Satanove
zbrane sú limitované. On môže za vami prísť iba s pozemskými zbraňami, ktoré
sú spoločné pre ľudí. On nemôže použiť nadprirodzené zbrane boja proti vám. Boh
vám prisľúbil cestu von, z každého útoku nepriateľa. Písmo vám hovorí úžasné
16
veci ohľadom vašich zbraní. „Lebo pravda, chodíme v tele, ale nebojujeme podľa
tela, lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevností,
ktorými boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa dvíha proti známosti Božej,
každú myšlienku podrobujeme do poslušnosti Kristovej.“ (2 Kor 10:3-5.) Boh vás
zaopatril zbraňami, ktoré sú nadprirodzené a mocné na boj proti Satanovi. Kľúčom je ostávať v Duchu a bojovať dokonale v Duchu. Satan je majstrom žiadostivosti. On pozná vaše žiadosti lepšie než vy sami. Ak sa dostanete do žiadosti, on
určite vyhrá. Ak ostanete v Duchu, určite vyhráte vy.
Čo to znamená ostať v Duchu? Váš partner teraz hovorí a robí veľa hriešnych
vecí. Potrebujete si stále uvedomovať, že váš boj nie je s vaším partnerom. Prečítajte
si Ef 6:12. „Lebo nie je nám zápasiť s telom a krvou, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.“ Nebojujte proti mäsu a krvi. Váš partner hovorí alebo koná
hriešne. Nereagujte telesne. Žiarlenie, kričanie, hnevanie, upodozrievanie sú všetko
telesné prostriedky zápasenia s problémom. Uvedomte si, že práve teraz bojujete
s kráľovstvom pekla o vášho partnera a vaše manželstvo. Zostať v Duchu znamená,
že vediete duchovný boj proti skutočnému nepriateľovi, diablovi, a nebudete bojovať telesne proti vášmu partnerovi. Myslite na svojho partnera ako na väzňa v nepriateľskom tábore. Váš duchovný boj bude tým prostriedkom na dosiahnutie jeho
slobody.
Okolnosti sú hlavnou zbraňou vášho nepriateľa. Jeden z jeho veľkých trikov
je upútať váš pohľad na okolnosti a preč od Ježiša. Čomu čelíte dnes? Chce sa váš
partner rozviesť? Je váš partner vo väzení? Čomukoľvek čelíte, sú to všetko okolnosti.
Nedovoľte im, aby vás ovládali. Namiesto toho, začnite otáčať svoju pozornosť
novým smerom, bojovaním proti skutočnému nepriateľovi – modlitbou. Tento typ
boja potrebuje duchovný pohľad a rozpoznanie. To neznamená povedať: „Drahý
Bože, prosím požehnaj naše manželstvo. Ďakujem. Amen.“ To znamená definovať
pôsobiace démonické sily a v mene Ježiš použiť proti nim duchovné zbrane. Je to
aktívny boj, nie pasívne sedenie a vyčkávanie. Nie je účelom tejto brožúrky učiť vás
do hĺbky o duchovnom boji, čo samozrejme budete tiež potrebovať. Je veľa vynikajúcich kníh v kresťanských vydavateľstvách, ktoré vás naučia, čo potrebujete
vedieť. Môžete tiež požiadať vášho pastora, aby vám nejakú doporučil. Účelom
tejto brožúrky je pomôcť pripraviť vás na boj, ktorý je pred vami. Predtým, ako
Ježiš vystúpil do neba, povedal svojím učeníkom, aby počkali v Jeruzaleme na krst
Duchom Svätým. (Sk I:4-5.) Prisľúbil im, že zostúpi na nich moc, keď sa to stane.
(Sk 1:8.) Hovoril to ku tým, ktorí už boli znovuzrodení, keď prišiel k nim po svo-
17
jej smrti a zmŕtvychvstaní. (Jn 20:22.) Bolo to zrejmé z prvej kapitoly Skutkov, hoci
Ježiš im hovoril o inej zvláštnej skúsenosti pre nich. Čítajte Skutky, kapitoly 1 a 2.
Vidíte tú úžasnú zmenu na ľuďoch? Tí, ktorí boli predtým tak ustráchaní a dokonca zapreli známosť s Ježišom, stali sa zrazu smelými a bez strachu hlásali Evanjelium. Ako Duch Svätý prišiel na nich v moci a sile, On potvrdil svoju prítomnosť
tak, že dal nový jazyk každému, kto Ho prijal. Rim 8:26-27 hovorí: „A tak podobne
i Duch pomáha našim slabostiam. Lebo toho, čo by sme sa mali modliť ako sa patrí
nevieme, ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľným vzdychaním. A ten,
ktorý spytuje srdcia vie, čo je myseľ Ducha, že sa podľa Boha prihovára za svätých.
Keď my nevieme, ako sa modliť, Duch Svätý vie ako sa modliť dokonalú Božiu
vôľu za nás.
„Lebo keď sa modlím jazykom, modlí sa môj Duch, ale moja myseľ je bez úžitku.“ (1 Kor 14:14.) Počas zmätku v tvojom živote potrebujete byť schopná modliť
sa bez zapojenia mysle. Bude totiž prichádzať príliš veľa okolností, ktoré vás budú
zamotávať. Bude príliš veľa ľudí, ktorí vám budú chcieť radiť. Vy potrebujete vedieť,
čo Boh hovorí v každej situácii. Jedinou cestou ako to dosiahnuť je modliť sa v Duchu
Svätom dokonalú Božiu vôľu pre vás a vašu rodinu v každej situácii.
Ak budete čítať Skutky, spoznáte, že môžete byť znova a znova napĺňaná
Duchom Svätým. Nie je to jednorazová záležitosť v histórii Cirkvi, ani to Boh nedal
iba pre zopár vyvolených. Rovnaká moc, aká bola prístupná vtedy im, je teraz prístupná pre vás. Jediné, čo potrebujete urobiť, je požiadať o to. (Lk 11:11-13) Ak je
vašou túžbou, aby Duch Svätý prišiel na vás v moci a sile, modlite sa teraz túto
modlitbu.
Ježiš, prijala som Ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. Zriekam sa všetkého zla, ktoré
bolo v mojom živote. Prosím Ťa, pokrsti ma svojím Svätým Duchom.
Očakávajte na Boha, keď sa modlíte. Dovoľte Duchu Svätému, aby vás naplnil.
Veľmi skoro budú vychádzať z vášho vnútra nové slová. Uvedomte si, že budú vychádzať z vášho ducha, nie z mozgu. Nesnažte sa rozumieť alebo analyzovať ich. Iba
otvorte ústa a začnite nimi chváliť Boha. Dovoľte novému jazyku, ktorý vám On
dal, aby ste ním chválili. Nebojte sa, vy máte tento jazyk pod svojou kontrolou.
Môžete sa začat modliť, kedy chcete, aj skončiť kedy chcete. Nie je to žiadna
nekontrolovateľná vec, ktorá prechádza mimo vás. Máte nad tým rovnakú kontrolu
ako nad hovorením vo vlastnom jazyku. Rozdiel je len v tom, že toto je váš osobný
jazyk pre komunikáciu s Bohom. V novom jazyku môžete aj spievať. Začnite v ňom
spievať pieseň, ktorú máte radi. Vy nerozumiete, čo hovoríte, ale Boh áno. Spievajte
18
Mu, chváľte Ho, modlite sa k Nemu. Čím viac budete tento jazyk používať, tým väčší
vplyv pocítite. Nebuďte znepokojená, ak to zo začiatku bude len slovo alebo dve.
Čím viac ho budete používať, tý viac slov vám bude pridaných.
Po tom, ako budete naplnená Duchom Svätým, stane sa niekoľko vecí. Písmo
dostane pre vás novú hĺbku. Zistíte, že máte oveľa väčšiu túžbu chváliť a oslavovať
Boha. Začne sa rozvíjať váš hlbší vzťah s Duchom Svätým. On je váš učiteľ,
(Jn 14:26) a váš utešiteľ (Jn 16:7.) On vždy vyzdvihuje Ježiša a bude vás učiť ako
ho povýšiť vo svojom živote. Učte sa počúvať hlas Ducha Svätého. Keď sa budete
modliť v jazyku, On vás vždy povedie priamo do Božej vôle pre každú situáciu
vo vašom živote.
„Pane Ježišu, ďakujem Ti za Svätého Ducha. Ďakujem Ti za túto novú hĺbku
môjho kráčania s Tebou. Pomôž mi denne si uvedomovať, že môj boj nie je proti
telu a krvi. Pomôž mi nereagovať na okolnosti zlé ani na dobré, ale pozerať stále
na Teba.
Duch Svätý, uč ma, napomínaj ma, povzbudzuj ma. Viem, že keď sa modlím v jazyku, ktorý si mi dal, Ty sa cezo mňa modlíš dokonalú Božiu vôľu. Pomôž mi rozpoznávať Jeho vôľu pre každú oblasť môjho života. Uč ma viesť duchovný boj proti
môjmu skutočnému nepriateľovi, diablovi. Amen.“
FALOŠNÉ VIDENIE
Teraz už viete, kto je váš skutočný nepriateľ a je na čase učiť sa milovať svojho
partnera bezpodmienečnou láskou. To znamená, že je čas učiť sa ho milovať tak, ako
ho Boh miluje, agape láskou, nie krehkou ľudskou láskou.
Rim 2:4 hovorí, že je to Božia láskavosť (alebo dobrotivosť), ktorá nás vedie ku
pokániu. Boh nás miluje a chce nás mať vo svojom kráľovstve. Pokým sme boli ešte
hriešnikmi, Ježiš zomrel za nás. (Rim 5:8.) Váš partner potrebuje spoznať nepodmienečnú Božiu lásku. Nezáleží na tom, čo váš partner koná, Božia láska sa nemení.
Keď ste samospravodlivá a súdna voči vášmu partnerovi, budí to dojem, že Boh,
ktorého zastupujete, je tiež taký. Tento spôsob duchovnej pýchy nikoho neprivedie
do Božieho kráľovstva.
Váš hriech samospravodlivosti nie je menší v Božích očiach, než veľký hriech
vášho partnera. Boh nerozlišuje veľký a malý hriech. Hriech je pre Boha hriechom.
Počula som ľudí, ako sa horlivo modlili za svojho partnera, aby sa obrátil a za ich
19
manželstvo, aby bolo uzdravené a potom som ich videla, ako sa snažia svojho partnera očierňovať. Takto ho Boh nevidí a neocení takýto spôsob boja za partnera. Ak je
to váš prípad, potrebujete činiť pokánie. Potrebujete si želať odpustiť vášmu partnerovi. Pravdepodobne sa tak nebudete cítiť dlhší čas, napriek tomu je to Božia túžba,
aby ste to urobila, a Jeho vôľa pre vás. (Mt 6:14-14.) Dajte do súladu svoju vôľu
s Božou a rozhodnite sa odpustiť svojmu partnerovi. Odovzdajte svoje zranenie
Bohu a dovoľte Mu, aby začal meniť vaše srdce. Pocity sa dostavia neskôr. Nenechajte ich vládnuť vám. Začnite pozerať na svojho partnera, ako ho vidí Boh. Boh
má plán pre každého z nás. Keď Abrahám prijal Božie slovo o dieťati a veril Bohu,
zasľúbenie sa naplnilo. Boží sľub bol naplnený v Abrahámovom synovi, Izákovi.
Boh má plán pre vášho partnera. Boh ho vidí duchovným pohľadom a chce,
aby ste ho videli rovnako ako On. Až doteraz ste sa pozerali na to, aký váš partner je a prijímali reálnu situáciu. Váš partner a vaše manželstvo nebolo, aké by
malo byť. Možno ste sa aj na seba pozerali v negatívnom svetle. Možno vám mysľou znova a znova prechádzajú chyby, ktorých ste sa dopustili, veci, ktoré ste
urobili alebo povedali, ktoré by ste chceli zmeniť. Musíte sa začať pozerať na seba,
svojho partnera a vaše manželstvo, ako to vidí Boh. Keď som sa usilovala o uzdravenie nášho manželstva, darilo sa mi, pokiaľ bol Michael mimo domu. Čítala som
Slovo, modlila sa v Duchu, chválila Boha a viedla duchovný boj. V mysli som sa
pripravovala, ako mu nabudúce ukážem bezpodmienečnú Božiu lásku. Nebudem
s ním bojovať, ostanem v duchu. Po krátkom čase manžel znova odchádzal a kričal
na mňa niečo v zmysle: „Ty sa nikdy nezmeníš. Si stále rovnaká. Hovoríš, že Ježiš
robí zmeny v tvojom živote. Fajn, ale ja ich nevidím.“
Zrazu som si uvedomila svoje slová a reakcie a činila pokánie, že som konala podľa tela. Prosila som Boha, aby mi pomohol byť nabudúce lepšia (ak bude nejaké
nabudúce), a strávila som dve hodiny v plači, lebo som bola presvedčená, že som
zmarila uzdravenie nášho manželstva.
Jedného dňa, keď sa opakovala táto situácia, Boh prehovoril k môjmu srdcu.
Povedal mi, že dôvodom, prečo nie som schopná dať Michaelovi bezpodmienečnú
lásku, je ten, že som ho videla takého, aký bol, a reagovala som na to, čo som videla.
Povedal, že Jeho Slovo nebolo pre mňa zjavením, a tak som iba bezvýsledne citovala
Jeho slovo.
Čítaj Lk 4:1-13. Keď Satan pokúšal Ježiša, on zvolil pokušenie, ktoré malo
pre neho význam. Ježiš bol hladný po dlhom pôste a tak chlieb bol vhodným pokušením. Ježiš prišiel, aby vydobil naspäť kráľovstvo na zemi, takže druhé pokušenie
bolo tiež „vhodné.“ Ježiš zanechal slávu, ktorú mal v nebi a stal sa sluhom na zemi. (Flp 2:6-8). Posledné pokušenie bolo takisto „dobré“, pretože vyzýval Ježiša,
20
aby dokázal, kým je. Ako odpoveď na každé z týchto pokušení Ježiš použil Slovo
Božie. Nesúhlasil so Satanom, ani sa s ním nehádal. Namiesto toho Ježiš použil
Slovo Božie ako meč, (Ef 6:17) a porážal Satana na duchovnej úrovni. Príčina, prečo to mohol Ježiš tak úspešne zvládnuť bola, že dokonale poznal, čo hovorí Slovo Božie o každej situácií. Slovo Božie bola Jeho zvislica a On ňou meral všetko
a všetkých.
Viete ako Boh vidí vášho partnera? V deň, keď mi Boh povedal, že Jeho Slovo
nebolo pre mňa zjavením, som uznala, že nevidím Michaela Jeho očami. Ukázal
mi 1 Tim 3:2-4. „Teda biskup musí byť bez úhony, jednej ženy muž, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť, nie pijan vína, nie bitkár, nie
žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz, ale taký,
ktorý dobre spravuje svoj vlastný dom a deti má v podriadenosti s celou početnosťou.“ Musím priznať, že keď som to po prvýkrát čítala, nemohla som tomu uveriť. Moj manžel bol alkoholik a žil v cudzoložstve. On opovrhoval Božími vecami
a zosmiešňoval ma pre moju vieru. Prečítala som si to znovu a spýtala sa: „Pane,
hovoríme o tom istom mužovi?“ Potom mi Boh hovoril niečo dôležité. Povedal:
„Takto ho vidím, Marilyn. On bude pastorom a učiteľom Slova. Bude privádzať
ostatných ku mne. Môžeš tiež súhlasiť s diablom, že Michael je ten, ktorého vidíš
svojimi očami, alebo môžeš súhlasiť s mojím Slovom a vidieť ho duchovným
zrakom.“
Zostala som ako omráčená. Od tej chvíle som začala Boha naliehavo prosiť,
aby nejakým spôsobom pritiahol Michaela do svojho kráľovstva. Myslela som si,
že ak by sa dostal bližšie k cirkvi alebo počul evanjelium na stretnutí Obchodníkov plného evanjelia, prijal by Ježiša za svojho Pána. V mysli som však videla
Michaela, ako to vypíska. Zrazu som si uvedomila, ako ďaleko za Božím videním
zaostávalo moje videnie. Oľutovala som to a hneď som napísala ten verš s Michaelovým menom. Začala som prosiť Boha o ďalšie verše pre Michaela a všetky som si
napísala s jeho menom. A potom ma Boh naučil niečo ďalšie.
Ukázal mi Genesis, prvú kapitolu a priviedol ma pred stvorenie sveta. Potom
mi povedal: „Ak ja, Boh, som slovom vykonal veci, prečo ty veríš, že ti stačí pomyslieť si, aby sa stali?“ Uvedomila som si, že som sa Slovo za Michaela modlila
sediac potichu, len vo svojej mysli. Začala som chápať, že tieto slová musia byť
vypovedané nahlas, aby sa naplnili. Odvtedy som sa začala modliť Slovo nahlas,
vyznávajúc: „Michael je...“ Modlila som sa to znovu a znovu denne, v každom čase
a uvedomovala som si, ako veľa musí Boh – tam niekde – pracovať na Michaelovi.
Potom sa stala najzvláštnejšia vec. Jedného dňa Michael prišiel s jeho „hrubým“
21
privítaním domov. Pamätám si, že som stála v hale, dívajúc sa na neho a myslela
som si: „Prečo to povedal? Veď to sa na neho nepodobá.“ Zrazu som si uvedomila,
že Božie Slovo sa mi stalo zjavením. Michael, akého som ho poznala z Božieho
Slova, bol pre mňa viac skutočný, ako muž, ktorý stál predo mnou poviazaný
nepriateľom. Celý čas, kedy som si myslela, že Boh mení Michaela, On menil
mňa! Boh menil moje srdce, takže som mohla Michaela vidieť, ako ho videl On.
Od tej chvíle nič nemohlo zmeniť moje cítenie voči môjmu manželovi. Mohla
som ho milovať bezpodmienečnou láskou agape, pretože som vedela, kým on
v Bohu je. Slová jeho úst a jeho reakcie boli ľahko rozpoznateľné ako práca nepriateľa. Keď povedal: „Nenávidím ťa a želám si, aby som ťa nikdy nebol stretol,“ vedela
som, že takto o mne zmýšľa Satan. To isto nemohlo byť srdce tohto dobrého muža,
ktorý sa mal stať kazateľom a učiteľom v mene Ježiš!
Bolo pred nami ešte veľa ťažkých období, ale nepriateľ ma už nemohol oddeliť
od poznania Božieho Slova pre Michaela. Bolo jedno, čo na mňa Satan hádzal,
mohla som namietať: „Je napísané...“ Božie Slovo bolo pre mňa zjavením. Nech
sa Božie Slovo stane zjavením aj pre vás. Požiadajte Ho, nech vám ukáže, ako vidí
vášho partnera. Napíšte si to Slovo a čítajte ho denne. Nechajte vieru rášť z počutia.
(Rim 10:17). Čím viac to budete hovoriť, tým viac to budete počuť, tým viac bude
rásť vaša viera v to, čo Boh hovorí.
Potrebujete tiež vidieť seba, ako vás vidí Boh. Čokoľvek ste v minulosti urobili
zlé, bolo vám odpustené vo chvíli, keď ste to v pokáni vyznali. Nedovoľte Satanovi
ničiť vás a hovoriť vám, že nie ste dosť dobrá na to, aby mohlo byť vaše manželstvo uzdravené. UZDRAVENIE VÁŠHO MANŽELSTVA JE ZALOŽENÉ NA
JEŽIŠOVEJ DOKONALOSTI, NIE VAŠEJ. Všetko, za čo ste vy zodpovedná, je
poslušnosť a činenie pokánia, keď zlyháte v poslušnosti. To zabezpečí, že Božia vôľa
sa uskutoční vo vašom domove. Spýtajte sa Boha, ako vás vidí. Napíšte si to Slovo
s vaším menom. Čítajte ho nahlas, nech aj vaše uši počujú, ako Boh vidí svoje
milované dieťa.
Pane, ďakujem Ti za tvoje Slovo. Ďakujem Ti, že si verný svojmu Slovu. Prijímam,
čo Ty hovoríš o mne a mojom partnerovi. Prijímam Tvoje Slovo pre naše manželstvo
a náš domov. Nebudem viac počúvať hlasu nepriateľa. Prijímam iba Teba. Nechaj
Tvoju bezpodmienečnú lásku agape plynúť odo mňa k môjmu partnerovi. Nech...
(meno partnera) vidí Teba cez láskavosť, ktorú mu preukazujem v Tvojom mene. Amen.
22
FYZICKÉ UZDRAVOVANIE
Uzdravovanie chvíľu trvá. Musíte dať Bohu k dispozícií dostatok času, ktorý
potrebuje. Najskôr mu dajte čas, aby uzdravil vás. Nebuďte nespokojná so sebou,
iba nasledujte Jeho vedenie a dovoľte Mu, aby vás uzdravoval zvnútra von. Dajte
Mu dostatok času, ktorý potrebuje, aby pracoval na vašom partnerovi. Nebuďte netrpezlivá a nesnažte sa veci urýchliť. Mk 4:26-29 hovorí o klíčiacom semene. Prečítajte si to.
Uvedomte si, že sadíte semeno uzdravenia manželstva. Sadíte dobré semeno, aby
ste žali dobrú úrodu. Gal 6:7,9 hovorí: „Nemýľte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať. Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. A činiac dobré neustávajme, lebo
svojím časom budeme žať neumdlievajúci.“
Boh má časový plán pre semeno, ktoré ste zasadili. Prinesie úrodu, keď bude
zrelé. Každá úroda má svoj vlastný čas zrelosti. Každé manželstvo má svoj vlastný
časový rozvrh. Neporovnávajte svoje manželstvo s iným. Nesnažte sa žať skôr, než
je úroda hotová. Nežiadajte, aby sa veci udiali, pred ich časom. Boh vie, koľko
času potrebujete na uzdravenie vášho manželstva. Nechajte to v Jeho rukách. Budete mať dobre mieniacich priateľov a poradcov, ktorým sa bude zdať, že čakáte
pridlho. Budú vám hovoriť, že ak by Boh s tým chcel niečo urobiť, už by to dávno
urobil. Stojte pevne na tom, čo vám hovorí Boh. Boh dáva milosť prechádzať cez
veci tomu, kto cez ne prechádza, nie prizerajúcim sa. V 2 Kor 12:9 Boh hovorí
Pavlovi: „Dosť ti je moja milosť, lebo moja sila sa v tvojej slabosti dokonáva.“
Boh vám nedá iba milosť čeliť tomu, čomu musíte, ale On preukáže svoju silu
vo vašej slabosti.
Chápte tento čas uzdravovania ako liečbu tela. Keď je telo poškodené, má tendenciu sa zatvrdzovať pri uzdravovaní. Úlohou telesnej liečby je prinútiť telo pracovať, aj keď sa mu nechce. Je to ešte veľmi bolestivé a obvykle človek nemá chuť
nič robiť pokiaľ nie je donútený. Boli ste zranená. Vaše manželstvo bolo zranené.
Niekedy sa zdá jednoduchšie iba ostať vo svojej bolesti a čakať, že sama odíde.
Boh má plán pre uzdravenie a tento plán vás núti ísť až za svoje vlastné možnosti
a vôľu. Počas tejto doby On neuzdravuje iba vaše manželstvo, ale upevňuje aj váš
vzťah s Ním, ktorý by ste nedosiahli bez tejto bolesti. Budú dni, keď si budete želať,
aby vás Boh nechal samu sedieť vo vašej bolesti, práve tak, ako to robí zručný terapeut. Avšak Boh vám pomôže ísť až za vaše vlastné limity. Jeho plán je dať plnosť
všetkého a uzdravenie vášmu manželstvu, aby odrážalo Jeho slávu. On to nerobí
len pre vás. On bdie nad vašimi životmi v spoločnom manželstve, aby sa cez vás
mohol dotknúť mnohých ďalších.
23
Čas, ktorý trvalo uzdravovanie nášho manželstva, sa teraz zdá neporovnateľne
krátky oproti radosti, ktorú Boh vložil do našich životov. On vykúpil čas, ktorý sme
Mu poskytli na naše uzdravovanie, a za tie roky zmierovania v nás a cez nás vykonal
viac, než by sa mohlo udiať, keby sme Mu ten čas neposkytli. Ovocie z týchto rokov
uzdravovania je väčšie než čas, ktorý to trvalo. Dnes je Michael naozaj tým Božím
mužom, o ktorom mi Boh v minulosti hovoril. Je znovuzrodený, naplnený Duchom
Svätým a horí pre Boha. Je kazateľom a učiteľom Slova a priviedol veľa ľudí k Nemu
práve tak, ako mi Boh povedal. Boh nás postavil do služby manželstvám a cez nás
sa dotkol už tisícov životov. Boh začal rozširovať našu lásku k nim. Aká škoda by
to bola, keby sme nechali Satana, aby ovládal tieto manželstvá. Boh má plán aj pre
vás dvoch. Dostali ste úlohu, ktorá je vaša. Víťazstvo vo vašej rodine bude slúžiť
viacerým ľuďom, než si viete predstaviť.
Pane Ježišu, dovoľujem Ti konať to, čo potrebuješ so mnou a mojím životom. Viem,
že to občas bude bolieť, ale očakávam, že ma prenesieš za moje limity. Pretváraj ma,
Pane, na Tvoj obraz. Použi ma, Pane, ku sláve svojho mena.
A Ocko, keď naše manželstvo bude zmierené a uzdravené, použi nás mocne ako
jedno telo, aby sme Tvoju lásku a uzdravenie niesli ostatným. Daj mi víziu, pre Tvoj
budúci plán. V mene Ježiš. Amen.
24
Ich manželstvo bolo v beznádejnom stave, kedy žiaden
človek nemohol nič napraviť.
Ježiš bol tým jediným, ktorý
mohol vyliečiť vzťah Michaela
a Marylin, ktorí napísali túto príručku pre povzbudenie manželstiev v kríze.
Michael a Marylin čoskoro zistili, že uzdravenie ich manželstva sa neudeje cez noc. Staré
návyky a zranenia vzbudili ich
túžbu a zvedavosť, či je vôbec
možné, aby to niekedy mohlo
byť iné. Manželský konflikt natoľko zničil ich lásku, že mali
len veľmi malú vieru. Komunikácia bola ťažká, ešte horšie to bolo s ich sexuálnou láskou.
Napriek tomu, že obaja budovali svoj vzťah s Pánom, ich vzájomný vzťah bol naplnený bolesťou a prázdnotou.
Ježiš ukázal Michaelovi a Marylin, že práve tak, ako ich znovu
spojil, môže odstrániť bolesť a uzdraviť ich zranenia. Začal ich
učiť princípy z Jeho Slova, ktoré postavia ich manželstvo na
Skalu. Ako rástli v Božích princípoch, tak postupovalo ich uzdravovanie a mocnel ich vzťah. Božie Slovo pre nich urobilo to, čo
nedokázali urobiť sami pre seba a ich túžba zdieľať tieto duchovné princípy Písma s ostatnými ich viedla k založeniu služby
Nova Shalom.
V rámci služby Nova Shalom stovky vedúcich párov po celom
svete zdieľa tieto princípy Písma s ostatnými pármi. Cez pomazanie Jeho Slovom, Boh zakladá silný Kresťanský domov po celom svete. Zranené manželstvá sú uzdravované a uzdravené
manželstvá sú používané pre Boží účel a zámer. Prikázanie
v Markovom Evanjeliu 16:15-18 je tak napĺňané cez silné páry,
ktoré sú ako jedno telo používané a mocne požehnávané
Pánom v službe, ktorú dal pre ich spoločný život. Nezáleží na
tom, v akom stave je vaše manželstvo dnes, Boh má požehnaný
plán pre vás oboch.
Download

pre zranené manželstvo