POŘÁDAJÍ
Česká hematologická společnost ČLS JEP
HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně
Lékařská fakulta UP v Olomouci
Česká asociace sester
POD ZÁŠTITOU
rektora UP v Olomouci Prof. RNDr. M. Mašláně, CSc.
děkana LF UP v Olomouci Prof. MUDr. M. Koláře, Ph.D.
hejtmana Olomouckého kraje Ing. M. Tesaříka
GENERÁLNÍ PARTNEŘI
Bristol - Myers Squibb spol.s.r.o. / Novartis s.r.o.
HLAVNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI
Bayer s.r.o.
Baxter Czech spol.s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s.r.o.
Biohem spol.s.r.o.
Celgene s.r.o.
CSL Behring s.r.o.
Fresenius Medical Care Česká republika spol.s.r.o.
Grifols s.r.o.
KRD obchodní společnost s.r.o.
LabTechnik s.r.o.
Medista spol.s.r.o.
Octapharma CZ s.r.o.
OMS-ZOLL s.r.o.
Pfizer Inc.
S.A.B.Impex s.r.o.
Sandoz s.r.o.
Sanofi-Aventis s.r.o.
Terumbo BCT
Teva Pharmaceuticals ČR s.r.o.
The Binding Site s.r.o.
Werfen Czech s.r.o.
GlaxoSmithKline s.r.o. / Roche s.r.o.
ZA PODPORY
VÝZNAMNÍ PARTNEŘI
AOP Orphan Pharmaceuticals AG / Hospira Czech Republic s.r.o. /
Astellas Pharma s.r.o. / Janssen - Cilag s.r.o. /
Merck Sharp & Dohme s.r.o. / Sysmex CZ s.r.o. / Amgen s.r.o.
DĚKUJEME
6
Organizační pokyny
Pokyny pro prezentaci
Internetové připojení WI-FI
V rámci OHD 2012 nabízíme bezdrátové
připojení k internetu ve všech kongresových
prostorách, včetně atria a kavárny. Připojit se
mohou všichni účastníci konference během
doby konání akce. Síť WiFi bude otevřená.
Přístupové údaje najdete na registraci.
Přednášky
• dodržujte vyhrazenou dobu na prezentaci
sdělení (7 – 10 min). Edukační a vyzvaná sdělení mají na prezentaci vyhrazeno 20 – 25 minut.
• předsednictvo jednotlivých odborných sekcí má právo zkrátit/přerušit sdělení při překročení
časového limitu.
• sdělení v programu PowerPoint (soubory
*.ppt, *.pptx) předejte organizátorům min.
20 min. před začátkem odborného bloku
• editace údajů v prezentaci po předání
organizátorům již není možná, stejně tak
prezentace / zapojení vlastního notebooku!
Registrace
Při registraci obdrží každý účastník sjezdové
materiály (Sborník abstrakt, Program OHD
2012, certifikát s bodovým ohodnocením ČLK,
KVVPZ, ČAS, propagační materiály).
Registrace otevřena:
24. 6. / 11:00 – 17:00
25. 6. / 11:00 – 17:00
26. 6. / 08:00 – 14:30
Šatna otevřena:
24. 6. / 10:30 – 17:45
25. 6. / 07:30 – 19:15
26. 6. / 07:30 – 15:15
Podporovaná média:
• USB Flash disk/externí HDD – bez nutnosti
instalace ovladače, verze 1.1/2.0/3.0
• CD-R se souborovým systémem ISO9660,
DVD±R
Doplňující informace:
• zajištění zpětného projektoru či zapojení vlastního notebooku není možné
• pro posun vpřed/vzad PowerPoint snímků
bude k dispozici prezenter vč. laser ukazovátka
• prezentace budou spouštěny z verzí: MS
Office 2007/2010. K dispozici bude kancelářská
sada OpenOffice.org a poslední verze
prohlížeče Adobe Reader
Postery:
• prezentace posterů P1 – P38 probíhá v sále
Evropa 2 13:00 – 13:45 pod vedením
koordinátora
• žádáme autory o přítomnost u prezentace
svých posterů ve výše uvedené době
• rozměry posteru – šířka 90 cm, výška 120 cm
(max. 90x240 cm)
• materiál k přichycení posteru bude
k dispozici na registraci (oboustranné lepicí
pásky)
• bližší pokyny k posterové sekci obdrží autoři
sdělení e-mailem
Prohlášení:
Autoři sdělení souhlasí s vytvořením kopie
jejich sdělení organizátorům pro zajištění
prezentace na kongresu. Soubory budou
archivovány organizačním výborem a nebudou
dostupné k prohlížení či kopírování – vyjma
případného výslovného souhlasu autora
sdělení.
Organizační a vědecký
výbor kongresu
Hlavní téma
Ph-negativní myeloproliferace
Prezident sjezdu: prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Předseda organizačního výboru:
doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Témata:
Akutní a chronické leukémie
Maligní lymfoproliferace
Myelodysplastický syndrom a příbuzné
choroby
Chronická myeloproliferativní onemocnění
Předseda vědeckého výboru:
Transplantace krvetvorných buněk
doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Anémie
Imunitní cytopenie
Koordinátoři XV. Konference
Trombofilní a krvácivé stavy
ošetřovatelství a zdravotních laborantů:
Laboratorní a experimentální hematologie
Podpůrná péče
za sekci Ošetřovatelství:
Ošetřovatelská problematika
Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
Varia
Bc. Monika Labudíková
Topics of 5th Symposium on Advances
za sekci Zdravotních laborantů:
in Molecular Hematology:
Mgr. Jarmila Juráňová
Erythropoiesis
Jana Kadlecová
Stem Cells
Epigenetics
Koordinátoři 5th Symposium on Advances
Leukemia and Lymphoma
in Molecular Hematology:
Formy prezentace: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
přednášky, postery
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
Vědecký výbor:
E. Bystřická, V. Divoký, E. Faber,
A. Hluší, M. Hubáček, K. Indrák,
M. Jarošová, J. Juráňová, J. Kadlecová,
V. Kajaba, M. Labudíková, T. Papajík,
D. Pospíšilová, V. Procházka, L. Raida,
T. Stopka, V. Ščudla, T. Szotkowski,
M. Zítková
Organizační výbor:
D. Bendová, V. Divoký, E. Faber,
K. Indrák, M. Jarošová,
V. Kajaba, T. Papajík, Z. Pikalová,
M. Silná, T. Szotkowski, L. Štursová
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Organizační sekretariát, registrace:
Lenka Štursová a Dana Bendová
7
8
NEDĚLE 24. ČERVNA 2012
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 13:00 – 15:00
Ph-negativní myeloproliferace – edukační blok 1
Ph-negativní myeloproliferace – edukace 1, sál Evropa 1, 13:00 – 15:00
Předsednictvo: Tóthová E., Plank L., Indrák K.
2159. Diferenciální diagnostika a léčba polycytemií
Prchal J. (Salt Lake City, UT – USA)
Diagnostika a léčba esenciální trombocytémie a primární osteomyelofibrózy
Tóthová E. (Košice – SVK)
2222. Biopsia kostnej drene pri myeloproliferatívnych neopláziách – potreba či
prežitok?
Marcinek J., Szépe P., Plank L. (Martin – SVK)
2182. Prevencia, diagnostika, prognóza a liečebný prístup ku trombotickým
komplikáciám pri Ph- negativních myeloproliferatívnych ochoreniach
Bátorová A. (Bratislava – SVK)
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 15:30 – 17:30
Ph-negativní myeloproliferace – edukační blok 2
Ph-negativní myeloproliferace – edukace 2, sál Evropa 1, 15:30 – 17:30
Předsednictvo: Jarošová M., Divoký V., Prchal J.
2178. Molekulární genetika v diagnostice a stanovení prognózy Ph-negativních
myeloproliferativních neoplázií
Katrincsáková B., Jarošová M., Indrák K. (Olomouc)
2210. Cytogenetika v diagnostice a stanovení prognózy u Ph-negativních
myeloproliferací
Jarošová M., Holzerová M., Nedomová R., Mičková P., Reptová S., Hanzlíková J.,
Kropáčková J., Prekopová I., Indrák K. (Olomouc)
2240. Molekulární biologie v diferenciální diagnostice erytrocytóz
Prchal J. (Salt Lake City, UT – USA)
2242. Současný pohled na diagnostiku a léčbu Ph-negativních
myeloproliferatiivních onemocnění v dětském věku.
Pospíšilová D. (Olomouc)
9
10
PONDĚLÍ 25. ČERVNA 2012
Satelitní symposium BMS, sál Madrid, 10:00 – 11:00
Satelitní symposium Novartis, sál Madrid, 11:30 – 12:30
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 8:30 – 10:00 a 9:00 – 10:30
Medicínské právo
Ošetřovatelství – sekce 1
Medicínské právo, sál Olomouc, 8:30 – 10:00
Předsednictvo: T. Papajík
Právní aspekty poskytování zdravotní péče a nová zdravotnická legislativa–
problematiku přednáší Dostál O. (Praha) a Těšínová J. (Praha)
Ošetřovatelství – sekce 1, sál Evropa 1, 9:00 – 10:30
Předsednictvo: E. Bystřická, V. Kajaba, M. Labudíková
2158. Bakterie mezi námi
Kolář M. (Olomouc)
2209. Zátěž reverzní izolace u pacientů postupujících transplantaci kmenových
buněk na Hemato-onkologii ve Fakultní nemocnici Olomouc
Vítková J. (Olomouc)
2117. Aspekty adaptačního procesu v oboru hematoonkologie
Zítková M., Juřeníková P., Špačková J. (Brno)
2234. Léčba maligních exulcerujících ran u pacientů s lymfomem
Vodičková M., Labudíková M., Kajaba V. (Olomouc)
2247. Zákon o zdravotních službách: nové aspekty vztahu zdravotníka a pacienta
Procházka V. (Olomouc)
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 11:00 – 12:30
Ošetřovatelství – sekce 2
Ošetřovatelství – sekce 2, sál Evropa 1, 11:00 – 12:30
Předsednictvo: A. Koukalová, L. Pankrácová, M. Zítková
2119. Mladým lékařem v srdci rovníkové Afriky
Schwarz R., Krčméry V., Charvátová E., Rothbauerová A., Farkašovská D. (Praha – CZE;
Bratislava – SVK)
2138. Léčebné erytrocytaferézy na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice
Olomouc
Chmelová S., Provazová J., Entrová A., Galuszková D. (Olomouc)
2248. Komunikace s rodinou pacienta v terminálním stádiu
Jelínková E. (Vyškov)
2122. Používání měkkých silikonů na převazy – drahé nebo ekonomické?
(kazuistika, kalkulace)
Chvojková I., Bystřická E., Řezáčová Š., Hlinková Z. (Plzeň)
2246. Hereditárna hemoragická teleangiektázia – kazuistika
Chrenová D., Bíziková T., Hollý P. (Martin – SVK)
2128. Pemphigus vulgaris, terapie plazmaferézou
Krpatová J., Urbanová J., Salavec M. (Hradec Králové)
Prezentace posterů P1 – P38, sál Evropa 2, 13:00 – 13:45
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 14:00 – 15:30
5th Symposium on Advances in Molecular Hematology 1
Mnohočetný myelom
Laborantská sekce 1
5th Symposium 1 – Erythropoiesis, Stem Cells, Epigenetics, sál Madrid, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: V. Divoký, D. Pospíšilová, T. Stopka
2239. Significance of hepcidin levels assessment in the diagnosis of selected types
of anemia in childhood
Pospíšilová D., Holub D., Houda J., Sulovka L., Mojzikova R., Ludikova B., Zidova Z.,
Horvathova M. (Olomouc)
2199. Characterization of erythropoiesis in DMT1 – mutant mice
Horváthová M., Židová Z., Kapraľová K., Doležal D., Divoký V. (Olomouc)
2229. Transcriptional regulation of EPO receptor gene (Epor) upon deficiency of
divalent metal transporter – 1 (DMT1)
Burda P., Čuřík N., Horváthová M., Divoký V., Stopka T. (Praha, Olomouc)
2232. Deciphering the role of iron withdrawal by deferoxamine mesylate on
regulation of cell cycle in pluripotent stem cells
Rašková Kafková L., Calábková L., Divoký V. (Olomouc)
2230. Functional consequences of the co-localization of the chromatin remodeling
factor Smarca5 and the epigenetic insulator Ctcf in leukemia cells
Kapalová M.,. Burda P., Vargová K., Zikmund T., Pospíšil V., Stopka T. (Praha)
11
12
Mnohočetný myelom, sál Olomouc, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: V. Maisnar, J. Minařík, V. Ščudla
2166. Thalidomid v léčbě mnohočetného myelomu po 10 letech – může nás ještě
překvapit?
Minařík J., Jarkovský J., Sandecká V., Maisnar V., Gregora E., Špička I., Starostka D.,
Plonková H., Walterová L., Wróbel M., Vonke I., Adamová D., Kessler P., Obernauerová J.,
Pika T., Zahradová L., Radocha J., Pavlíček P., Straub J., Mikula P., Gumulec J., Heinzová
V., Bačovský J., Pour L., Machálková K., Novosadová L., Hájek R., Ščudla V. (Olomouc,
Brno, Hradec Králové, Praha, Havířov, Ostrava, Liberec, Nový Jičín, České Budějovice,
Opava, Pelhřimov, Mladá Boleslav)
2185. Význam stanovení FLC u monoklonálních gamapatií. Výsledky grantu IGA NS
10387 – 3/2009.
Maisnar V., Radocha J., Tichý M., Zahradová L., Vávrová J., Čermáková Z., Holečková M.,
Dastych M., Hájek R. (Hradec Králové, Brno)
2223. Translokace t (14;16): frekvence a význam u nemocných s mnohočetným
myelomem
Mičková P. Balcárková J., Pika T., Holzerová M., Nedomová R., Hanzlíková J., Prekopová I.,
Kropáčková J., Ščudla V., Indrák K., Jarošová M. (Olomouc)
2176. Identifikace prognostických faktorů transformace v nádorové onemocnění
u osob s MGUS sledovaných v České republice
Sandecká V., Radocha J., Klincová M., Pika T., Gregora E., Špička I., Kessler P., Walterová
L., Gumulec J., Starostka D., Adamová D., Wróbel M., Vonke I., Říhová L., Penka M.,
Zahradová L., Maisnar V., Pavlíček P., Ščudla V., Straub J., Hájek R. (Brno, Hradec Králové,
Olomouc, Praha, Pelhřimov, Liberec, Ostrava, Havířov, Opava, Nový Jičín, České Budějovice)
2179. Využití průtokové cytometrie v predikci transformace MGUS do MM
Říhová L., Varmužová T., Suská R., Zarbochová P., Sandecká V., Klincová M.,
Mikulášová A., Penka M., Hájek R. (Brno)
Laborantská sekce 1, sál Evropa 1, 14:00 – 15:30
Předsednictvo: J. Kadlecová, H. Šubrtová, J. Veselková
2154. Myelopfoliferativní onemocnění – morfologická diagnóza?
Novotová E., Mikulenková D. (Praha)
2135. Trombocytopenie – morfologicky zajímavá kazuistika
Konečná V., Lapčíková A., Grycová P., Pospíšilová D., Kadlecová J. (Olomouc)
2136. Kontroly kvality u cytochemických hematologických vyšetření
Antošová L., Antošová M., Trnavská I., Tůzová E., Bourková L., Penka M. (Brno)
2193. Kontrolní činnost v laboratořích TO FNOL
Vodičková M., Žáková A., Galuszková D. (Olomouc)
2201. Metrologie – příprava laboratorní techniky k analýze
Hrubá P., Špiříková I. (Brno)
13
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 16:00 – 17:30
5th Symposium on Advances in Molecular Hematology 2
CLL
Laborantská sekce 2
5th Symposium 2 – Leukemia and Lymphoma, sál Madrid, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: M. Jarošová, M. Mejstříková, I. Wlodarska
2204. Rearrangement of NOTCH1 or BCL3 can independently trigger progression
of CLL
Wlodarska I., De Keersmaecker K., Michaux L., Bosly A., Graux C., Ferreiro J. F.,
Vandenberghe P., Cools J. (Leuven – BEL)
2188. Upregulation of homedomain genes DLX1/2 by FLT3 affects TGFß; signaling
Starková J., Gadgil S. Kornblau S. M., Heřmanová I., Slámová M., Rejlová K., Trka J.,
Drabkin H. A. (Praha – CZE; Aurora – CO, USA; Houston – Texas, USA; Charleston – SC,
USA)
2184. Transdifferentiation of B cell precursor leukemic blasts into monocytoid cells
during early phase of the therapy is more frequent than expected
Mejstříková E., Slámová L., Starková J., Froňková E., Bourquin J.-P., Bornhauser B., Řezníčková L., Dworzak M., Fišer K., Zuna J., Starý J., Trka J., Hrušák O. (Praha – CZE; Zurich
– CHE; Vienna – AUT)
2219. Epstein-Barr virus and lymphomagenesis
Flodr P., Tichý M., Murray P. (Olomouc – CZE, Birmingham – UK)
2181. Next generation sequencing in study of epigenome of new subtype
of BCP-ALL
Fišer K., Starková J., Slámová L., Řezníčková L., Froňková E., Hrušák O., Figueroa M. E.,
Trka J., Mejstříková E. (Praha – CZE; Michigan, USA)
2120. From cytogenetics to molecular biology: mapping of unique chromosomal
abnormalities at the nucleotide level
Jancuskova T., Plachy R., Hardekopf D. W., Liehr T., Weise A., Kosyakova N., Stika J.,
Zejskova L., Sedlackova L., Krutilkova L., Cmejla R., Pekova S. (Praha - CZE, Jena – DEU)
CLL, sál Olomouc, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: M. Krejčí, L. Smolej, R. Urbanová
2169. Léčba refrakterní chronické lymfocytární leukémie
Smolej L. (Hradec Králové)
2186. Mutační stav IgVH: faktor predikující přežití pacientů s B CLL, význam
subgenů V3 – 21 a V1 – 69, analýza dat jednoho centra
Urbanová R., Papajík T., Procházka V., Turcsányi P., Szotkowski T., Humplíková L.,
Pikalová Z., Holzerová M., Jarošová M., Marešová I, Zapletalová J., Indrák K. (Olomouc)
14
2125. Mutační stav genu ATM u CLL pacientů nesoucích deleci 11q nebo defekty
v genu TP53
Navrkalová V., Zemanová J., Šebejová L., Lochmanová J., Kubešová B., Doubek M.,
Brychtová Y., Mayer J., Pospíšilová Š., Trbušek M. (Brno)
2155. Význam zobrazovacích metod u chronické lymfocytární leukémie.
Smolej L., Bachh A., Vodárek P., Šimkovič M., Motyčková M. (Hradec Králové)
2146. Fludarabin s cytarabinem a následná alogenní transplantace krvetvorných
buněk po režimu s redukovanou intenzitou u pacientů s vysoce rizikovou
chronickou lymfatickou leukémií
Krejčí M., Brychtová Y., Doubek M., Tomíška M., Horký O., Mayer J. (Brno)
ÚTERÝ 26. ČERVNA 2012
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1, 8:30 – 10:00
Ne-hodgkinské lymfomy 1
Transplantace 1
Ne-hodgkinské lymfomy 1, sál Madrid, 8:30 – 10:00
Předsednictvo: D. Belada, L. Plank, V. Procházka
2238. Alogenní transplantace krvetvorných buněk u nemocných s chronickou
lymfocytární leukemií na Hemato-onkologické klinice LF UP a FN Olomouc
Turcsányi P., Raida L. (Olomouc)
2233. Dvacet let s cladribinem v léčbě vlasatobuněčných leukémií
na Hemato-onkologické klinice LF UP a FN Olomouc
Raida L., Papajík T., Faber E., Hubáček J., Procházka V., Szotkowski T., Urbanová R.,
Hluší A., Procházková J., Rusiňáková Z., Rohoň P., Pikalová Z., Sičová K., Indrák K.,
Langová K. (Olomouc)
Laborantská sekce 2, sál Evropa 1, 16:00 – 17:30
Předsednictvo: J. Juráňová, M. Koupilová, Z. Pavlíková
2214. Udržovací léčba rituximabem u lymfomů – možnosti v roce 2012
Belada D. (Hradec Králové)
2165. Kolapsové stavy u 18-leté dívky, aneb „Jak prosté, drahý Watsone“
Minařík J., Faltýnek L., Horák P., Smržová A., Skácelová M., Ščudla V. (Olomouc)
2114. Udržiavacia liečba rituximabom v terapii lymfómu plášťových buniek (MCL) –
skúsenosti jedného centra
Chudej J., Sokol J., Váleková Ľ., Hrnčár M., Marcinek J., Balhárek T., Hudeček J.
(Martin, Banská Bystrica – SVK)
2139. Moderní ultrarychlá separace pomocí centrifug StatSpin
Sečkařová M., Chalupníková P., Ježáková J., Neplechová D., Sýkorová M., Úlehlová J.,
Slavík L. (Olomouc)
2203. Analýza tělních tekutin – zkušenosti pracoviště
Juráňová J., Kadlecová J., Sklenářová J., Bartová R., Lošťáková V., Gallo J., Zapletalová J.,
Přikrylová Vranová H., Indrák K., Faber E. (Olomouc)
2131. Současná analýza bronchoalveolární laváže v cytologické laboratoři
Bartová R., Gruntová D., Lošťáková V., Kolek V., Juráňová J., Vrbová O., Grycová P.
(Olomouc)
2195. Význam autologní transplantace periferních krvetvorných buněk v 1. linii
léčby u pacientů s Mantle cell lymfomem – zkušenost centra
Vokurka S., Koza V., Jindra P., Vozobulová V., Schützová M., Karas M., Svoboda T.,
Steinerová K., Hrabětová M., Lysák D. (Plzeň)
2126. Zkušenosti s lenalidomidem v netradičních indikacích
Adam Z., Krejčí M., Szturz P., Pour L., Hájek R., Zahradová L., Mayer J. (Brno)
2142. Zřídka vídané morfologické nálezy ve fyziologické kostní dřeni
Slánská M., Jordanová B., Zapletal O., Blatný J. (Brno)
2145. Naše skúsenosti s aplikáciou lipozomálneho cytarabínu v liečbe
a profylaxii agresívnych a vysokoagresívnych NHL. (skúsenosti 2 pracovísk)
Guman T., Kafková A., Tóthová E., Štecová N., Hlebašková M., Surová M., Takáč V.,
Duľová I., Jurkovičová J., Chudej J., Plameňová I., Váleková Ľ. (Košice, Martin - SVK)
Wiedermannova přednáška, sál Evropa 1, 18:00
Předsednictvo: K. Indrák, E. Tóthová
Transplantace 1, sál Evropa 1, 8:30 – 10:00
Předsednictvo: M. Karas, M. Mistrík, Z. Rusiňáková
European LeukemiaNet recommendations for the treatment of Philadelphia
chromosome negative myeloprolipherative disorders
Barbui T. (Bergamo – ITA)
2224. Výsledky alogenních transplantácii krvotvorných buniek pre diagnózu AML
na HOK FN Olomouc
Rusiňáková Z., Raida L., Faber E., Indrák K. (Olomouc)
2152. Výsledky léčby u akutní myeloidní leukémie relabující po alogenní
transplantaci krvetvorných buněk – zkušenosti jednoho centra
Karas M., Steinerová K., Jindra P., Svoboda T., Vokurka S., Lysák D., Koza V. (Plzeň)
15
16
2175. Alogenní transplantace krvetvorných buněk po redukované přípravě
u pacientů starších 65 let – zkušenosti jednoho centra
Karas M., Steinerová K., Jindra P., Svoboda T., Vokurka S., Lysák D., Koza V. (Plzeň)
2208. Stanovenie mikrochimérizmu po alogénnej transplantácii krvotvorných
buniek metódou relatívnej kvantifikácie
Hanušovská E. (Bratislava – SVK)
2196. Stanovení hladin citrulinu v séru u pacientů po alogenní transplantaci
krvetvorných buněk
Vokurka S., Svoboda T., Koza V., Rajdl D., Sedláčková T., Racek J. (Plzeň)
DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2, 10:30 – 12:00
Ne-hodgkinské lymfomy 2
Transplantace 2
Ne-hodgkinské lymfomy 2, sál Madrid, 10:30 – 12:00
Předsednictvo: Z. Adam, T. Balhárek, T. Papajík
2202. Mediastinálne lymfómy zo zrelých B-buniek a ich diferenciálna diagnostika
Balhárek T., Szépe P., Plank L. (Martin – SVK)
2237. Klinický pohled na diagnostiku a léčbu primárně mediastinálního
B-buněčného lymfomu
Papajík T., Procházka V., Kapitáňová Z., Jarošová M., Indrák K. (Olomouc)
2207. Geny JAK2 a CIITA u primárního mediastinálního B buněčného lymfomu
(PMBCL) – molekulárně cytogenetická analýza souboru 23 nemocných
Nedomová R., Papajík T., Urbánková H., Procházka V., Holzerová M., Mičková P.,
Reptová S., Pikalová Z., Flodr P., Indrák K., Jarošová M. (Olomouc)
2211. Primárně mediastinální difuzní B-velkobuněčný lymfom – léčebná strategie
a její dlouhodobé výsledky na Hemato-onkologické klinice v Olomouci
Kapitáňová Z., Procházka V., Kubová Z., Buriánková E., Starostka D., Pták J., Adamová D.,
Flodr P., Papajík T., Indrák K. (Olomouc, Havířov, Frýdek Místek, Opava)
2231. Bioptická diagnostika periférneho T-bunkového lymfómu typu
angioimunoblastovej lymfadenopatie
Plank L., Balhárek T., Marcinek J., Mičák J., Kviatkovská Z., Szépe P. (Martin – SVK)
Transplantace 2, sál Evropa 1, 10:30 – 12:00
Předsednictvo: F. Mrázek, K. Steinerová, S. Vokurka
2221. Imunogenetika alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk –
současné přístupy a perspektivy
Mrázek F., Ambrůzová Z., Petřek M. (Olomouc )
2148. Vazebná analýza HLA-DRB1/DQB1 ve vztahu k HSCT
Vraná M., Dobrovolná M., Sedláček P., Válková V. (Praha)
2197. Výskyt malignit a dispenzarizace dárců krvetvorných buněk ze sledování
deseti let Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň a Českého Národního
Registru Dárců Dřeně
Vokurka S., Koza V., Jungová A., Navrátilová J., Svoboda T., Steinerová K., Hrabětová
M., Výrutová R., Novák L. (Dárcovská centra - Český Národní Registr Dárců Dřeně, Plzeň)
2170. Proces řízení rizika vzniku nežádoucích událostí v JACIE akreditovaném
centru a praktické výstupy u transplantačního programu
Steinerová K., Koza V., Jindra P., Lysák D., Karas M., Vokurka S., Svoboda T.,
Hrabětová M. (Plzeň)
ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, 13:30 – 15:00
Chronická myeloidní leukémie / Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění
Varia
Chronická myeloidní leukémie / Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění
sál Madrid, 13:30 – 15:00
Předsednictvo: A. Broučková, E. Faber, J. Schwarz
2187. Léčba Ph- (BCR/ABL)-negativních myeloproliferativních onemocnění
s trombocytémií – doporučení CZEMP
Schwarz J., Penka M. (Praha, Brno)
2191. Transformace do sekundární akutní myeloidní leukemie (sAML) u 2 pacientů s Ph-negativním myeloproliferativním onemocněním (MPO) léčených hydroxyureou, spojená se ztrátou jedné alely genu TP53 a s mutací druhé alely
Schwarz J., Marková J., Berková A., Březinová J., Šárová I., Michalová K. (Praha)
2174. Úskalia liečby esentiálnej trombocytémie
Hatalová A., Jankovičová D., Mistrík M. (Bratislava – SVK)
2160. Sekvenování druhé generace odhaluje mozaiku mutací kinázové domény
BCR-ABL nacházejících se v ultranízkých hladinách u pacientů s CML v diagnóze
a v průběhu léčby imatinibem
Broučková A., De Benedittis C., Klamová H., Soverini S., Machová Poláková K.
(Praha – CZE; Bologna – ITA)
2220. U pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) s dlouhodobou toxicitou
imatinibu (IM) postačuje k udržení kompletní molekulární odpovědi (CMR) nižší
dávkování
Faber E., Gazdová J., Rožmanová Š., Divoká M., Mičová K., Friedecký D., Adam T.,
Jarošová M., Indrák K. (Olomouc)
17
18
2141. Inhibítory tyrozínkináz v liečbe molekulového relapsu chronickej
myelocytovej leukémie po transplantácii krvotvorných buniek
Slezáková K., Sniská Z., Bojtárová E., Demečková E., Mistrík M. (Bratislava – SVK)
VARIA, sál Evropa 1, 13:30 – 15:00
Předsednictvo: J. M. Horáček, R. Neuwirtová, K. Smetana
2168. Postavení kardiálních biomarkerů při hodnocení kardiotoxicity
v hematoonkologii – přehled a vlastní zkušenosti na 100 pacientech
Horáček J. M., Jebavý L., Vašatová M., Tichý M., Pudil R., Žák P., Jakl M., Malý J.
(Hradec Králové)
2194. Jsme oprávněni zahrnout pacienty s nepříbuznými buněčnými klony s del(5q)
a trisomií 8 do 5q- syndromu?
Neuwirtová R., Zemanová Z., Vozobulobá V., Jonášová A., Šponerová D., Nováková L.,
Čermák J., Mašková Z., Červínek L., Kessler P., Vondráková J. (Praha, Plzeň, Brno, Pelhřimov, Olomouc)
2132. K dalším méně známým a nově popsaným maturačním asynchroniím
leukemických buněk
Smetana K. (Praha)
2215. Lipozomálny Cytarabín v liečbe CNS leukémie
Al Sabty F., Demečková E., Mistrík M. (Bratislava – SVK)
POSTEROVÁ SEKCE
Prezentace posterů P1 – P38 probíhá pod vedením koordinátorů jednotlivých
odborných bloků v sále Evropa 2
PONDĚLÍ 25. ČERVNA 2012, 13:00 – 13:45
Ošetřovatelství – koordinátor M. Labudíková
P1/ 2164. Edukácia pacienta s diagnózou mnohopočetný myelóm
Machová B., Babinská Ľ., Bizíková T., Bateľová A., Šípková K. (Martin – SVK)
Chronická lymfocytární leukémie – koordinátor R. Urbanová
P2/ 2171. Zvýšená exprese mRNA pro fibroblastový růstový faktor 2 u pacientů
s chronickou lymfocytární leukémií a vysokou expresí CD38.
Vrbacký F., Nekvindová J., Jiruchová Z., Vroblová V., Šimkovič M., Painuly U., Malý J.,
Smolej L. (Hradec Králové)
P3/ 2212. Exprese CD223, CD49d a CD31 u nemocných s chronickou lymfocytární
leukémií – pilotní studie.
Vroblová V., Smolej L., Šimkovič M., Schmitzová D., Krejsek J. (Hradec Králové)
P4/ 2140. Detekcia mutácii génu TP53 u pacientov s B-CLL
Piačková B., Leitnerová M., Čermák M., Copáková L. (Bratislava – SVK)
P5/ 2137. Inhibice kinázy Chk1 senzitivizuje buňky leukémií a lymfomů s mutacemi
p53 na chemoterapeutika
Zemanová J., Šebejová L., Hylse O., Paruch K., Pospíšilová Š., Trbušek M. (Brno)
Laborantská sekce – koordinátor J. Kadlecová
P6/ 2127. Raritní extrémní eosinofilní syndrom v době diagnózy Hodgkinova
lymfomu
Matuška M., Mikošková A., Ligová A., Ďuraš J., Richterová P., Zuchnická J., Urgasová A.,
Gumulec J. (Ostrava)
P7/ 2151. Porovnání kitů na izolaci DNA ze stěrů bukální sliznice pro účely HLA
genotypizace
Klimentová H., Vondráčková H., Melková M., Macnerová R., Vraná M., Dobrovolná M. (Praha)
Mnohočetný myelom – koordinátor J. Bačovský
P8/ 2173. Sérové mikroRNA jako marker mnohočetného myelomu
Kubiczková L., Ševčíková S., Sedlaříková L., Dementyeva E., Kryukov F., Zahradová L.,
Pour L., Slabý O., Hájek R. (Brno)
19
20
P9/ 2162. Jednonukleotidové polymorfizmy v genech multilékové rezistence
u nemocných s mnohočetným myelomem
Almáši M., Sáblíková B., Ševčíková S., Šváchová H., Říhová L., Kyjovská D., Pour L.,
Penka M., Hájek R. (Brno)
P18/ 2130. Rozlišení mezi raritními přestavbami e6a2 a e19a2 v diagnostice fúzního
genu BCR-ABL
Součková M., Richterová R., Roszková B., Zemanová K., Broučková A., Polák J., Machová
Poláková K. (Praha, Nový Jičín)
P10/ 2133. Nestin je potenciálním prediktorem léčebné odpovědi na konveční
chemoterapii a nové typy léků a je asociován se ziskem 1q21 u mnohočetného
myelomu
Šváchová H., Kryukov F., Dementyeva E., Kubíczková L., Ševčíková S., Němec P.,
Grešliková H., Říhová L., Zahradová L., Hájek R. (Brno)
VARIA – koordinátor I. Skoumalová
Ne-hodgkinské lymfomy – koordinátor V. Procházka
P11/ 2183. Imunoterapie CD20+ lymfomů pomocí geneticky modifikovaných T lymfocytů exprimujících chimerický antigenní receptor anti-CD20 navázaný na intracelulární signalizační domény TCRzeta a 4-1BB
Otáhal P., Král V., Fabry M., Hořejší V., Trněný M. (Praha)
P12/ 2167. Vlasatobuněčná leukémie – přehled 12 případů
Starostka D., Novosadová L., Mikula P. (Havířov)
Transplantace – koordinátor Z. Rusiňáková
P13/ 2225. Indikátory kvality autologního štěpu periferních kmenových buněk –
korelace laboratorních parametrů a přihojení štěpu
Skoumalová I., Horálková L., Pikalová Z., Novák M., Marešová I., Faber E. (Olomouc)
Chronická myeloidní leukémie / Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění –
koordinátor P. Rohoň
P14/ 2241. Prínos mutácií v 12.exóne génu JAK2 k diagnostike pravej polycytémie
u 2 pacientov s izolovanou erytrocytózou
Katrincsáková B., Hluší A., Srovnalík K., Novosadová A., Jarošová M., Indrák K. (Olomouc,
Vsetín)
P15/ 2177. Detekce mutací v MPL genu u JAK2 negativních pacientů s MPN.
Kubová B., Žmolíková J., Marková D., Šimová J., Jalůvková M., Urbanovská I., Konvalinka
D., Žebráková I., Uvírová M., Dvořáčková J. (Ostrava)
P16/ 2217. Analýza mutací Bcr-Abl tyrozinkinázové domény u pacientů s CML
z pohledu laboratoře molekulární biologie HOK, FN Olomouc.
Gazdová J., Rožmanová Š., Faber E., Rohoň P., Skoumalová I., Marešová I., Divoká M.,
Indrák K. (Olomouc)
P17/ 2218. Targeted metabolomic analysis of leukocytes from patients with Chronic
Myeloid Leukemia
Župková M., Mičová K., Fikarová I., Galoczová M., Janečková H., Friedecký D., Adam T.
(Olomouc)
P19/ 2134. Cirkulující endoteliální progenitorové buňky po hemorheoferéze
u věkem podmíněné makulární degenerace.
Bláha M., Vokurková D., Rencová E., Langrová H., Lánská M., Rozsíval P., Malý J.
(Hradec Králové)
P20/ 2163. Kvalita transfúzneho lieku s obsahom erytrocytov pripraveného
kryokonzerváciou.
Tupý J., Mitura J., Husarčíková O., Chrenková O., Tupá M., Lacko A. (Ružomberok – SVK)
ANÉMIE – koordinátor M. Divoká
P21/ 2236. Alfa-talasemie diagnostikované v ČR na molekulární úrovni:
nové diagnostické přístupy
Divoká M., Koláčková M., Lapčíková A., Divoký V., Indrák K. (Olomouc)
P22/ 2226. Vzácná příčina anemie - kazuistiky
Lavičková A., Hajšmanová Z., Ferdová E., Šlechtová J. (Plzeň)
MDS – koordinátor Z. Rusiňáková
P23/ 2213. Myelodysplastický syndrom v podmínkách nefakultního pracoviště –
přehled vybraných kazuistik
Kadlčková E., Rohoň P. (Zlín, Olomouc)
P24/ 2124. Změny proteomu plazmy u pacientů s RAEB-1
Májek P., Reicheltová Z., Pečánková K., Suttnar J., Čermák J., Dyr J. (Praha)
AKUTNÍ LEUKÉMIE – koordinátor T. Szotkowski
P25/ 2144. Charakteristika ALL pacientov s translokáciou t(1;19)(q23;p13)
Ružbacký R., Svoreň Z., Kutková M., Čermák M., Žákovičová A., Leitnerová M.,
Mikulášová Z., Janíková P., Szabóová Ž., Copáková L. (Bratislava – SVK)
P26/ 2143. Prehľad genetických aberácií u pacientov s ALL vyšetrených
na OLG NOÚ
Rotíková L., Žákovičová A., Ružbacký R., Leitnerová M., Janíková P., Karolčíková D.,
Szabóová Ž., Copáková L. (Bratislava – SVK)
P27/ 2235. Stanovení exprese vybraných leukemiemi asociovaných antigenů
u pacientů s AML při diagnóze a v průběhu onemocnění
Petrboková R., Polák J., Hájková H., Šálek C., Haškovec C. (Praha)
21
22
P28/ 2161. Analýza současného výskytu mutací a zvýšené exprese některých genů
(prognostických faktorů) u pacientů s akutní myeloidní leukémií s normální
cytogenetikou a mutací genu CEBPA
Fuchs O., Kostečka A., Vostrý M., Holická M., Polák J., Marková J., Schwarz J., Soukup P.,
Cetkovský P. (Praha)
P29/ 2157. Detekcia molekulových prognostických markerov u pacientov
s akútnou myeloblastovou leukémiou
Mikulášová Z., Leitnerová M., Čermák M., Svoreň Z., Skultétiová K.,
Copáková L. (Bratislava - SVK)
P30/ 2216. Pozdní komplikace úspěšné léčby akutní myeloidní leukémie
Šustková Z., Szotkowski T. (Olomouc)
HEMOSTÁZA – koordinátor A. Hluší
P31/ 2123. Simplified platelet sample preparation for proteomic studies
Reicheltová Z., Májek P., Pečánková K., Riedel T., Suttnar J., Dyr J. E. (Praha)
P32/ 2147. Fibrin networks containing extracellular matrix proteins for blood vessel
engineering
Riedel T., Brynda E., Chlupáč J., Filová E., Bačáková L., Dyr J. E. (Praha)
P33/ 2149. Modifikace fibrinogenu látkami simulující oxidační stress
Štikarová J., Suttnar J., Dyr J. E. (Praha)
P34/ 2156. Má syndróm lepivých doštičiek (SPS) u darcu vplyv na rozvoj venóznej
trombózy u príjemcu aferetického trombocytárneho koncentrátu?
Pizurová R., Pietrzyková M., Kotuličová D. (Martin – SVK)
P35/ 2200. Rozlišení endogenních a exogenních příčin ASA rezistence in vitro
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Palová M. (Olomouc)
P36/ 2227. Směsné testy – jednoduchý princip, obtížná interpretace
Janek D., Amborská P. (Karviná)
LABORATORNÍ HEMATOLOGIE – koordinátor B. Katrincsáková
P37/ 2206. Methemoglobinémie způsobená sníženou aktivitou cytochrom-b5reduktázy: jedna nová mutace CYB5R3 genu
Partschová M., Mojzíková R., Pospíšilová P., Pospíšilová D., Masárová K., Divoký V.
(Olomouc – CZE; Bratislava – SVK)
P38/ 2228. Izolácia DNA zo slín na HLA typizáciu u leukopenických a transfúzne
závislých pacientov
Farkašová D., Kušíková M., Stemnická D., Al Sabty F., Skraková M., Mistrík M. (Bratislava – SVK)
POUZE PUBLIKACE
2150. Kongenitální dyserytropoetická anémie IV.typu (CDA-IV) se závažnou
perinatální prezentací
Lejhancová K., Malý J., Špaček J., Fátorová I., Honzík T., Šimáková E. (Hradec Králové,
Praha)
2190. Fulminantne prebiehajúca autoimunitná hemolytická anémia
s multiorgánovým zlyhaním (kazuistika)
Lukáš J., Rimajová V., Zwiewka M. (Bratislava – SVK)
2153. CML s dominující trombocytózou, abnormálním cytogenetickým nálezem
a micro-BCR přestavbou
Strnková A., Roszková B., Bóday A., Macková J., Cibulková P., Richterová R., Plonková H.,
Baník M., Stoklasová M., Gumulec J. (Nový Jičín, Ostrava)
2205. Metachronní výskyt CLL u nemocné s neléčenou hairy cell leukémií
Novák M., Procházka V., Urbanová R., Pikalová Z., Holzerová M., Humplíková L.,
Prouzová Z., Lapčíková A., Indrák K. (Olomouc)
2121. Dermatotoxicita při liečbe Bendamustínom
Večeřova D., Chudej J. (Trenčín, Martin – SVK)
2189. Z dárce kostní dřeně pacientem transplantační jednotky
Hrabětová M., Vokurka S., Koza V., Svoboda T., Jindra P., Karas M., Navrátilová J.,
Schützová M., Lysák D., Steinerová K. (Plzeň)
2243. LGL leukemia (Large granular lymphocyte leukemia, Lymfocytová leukemia
s veľkými granulami)
Nosál M., Mistrík M. (Bratislava – SVK)
2244. Laboratórne odlíšenie sideropenickej anémie z nedostatku železa
od sideropenickej anémie pri zápale
Nosál M., Stecová A., Waczuliková I., Galisová R., Fischerová S. (Bratislava – SVK)
2192. Výskyt některých méně známých infekčních agens ve vnějším prostředí
Odd. 5C HOK FN Olomouc
Matoušková I., Holý O., Kolář M., Raida L. (Olomouc)
23
Vyšší účinnost
v 1. linii léčby
než imatinib
400 mg jednou denně2
1. linie léčby CP-CML
SPRYCEL™ je první tyrozinkinázový inhibitor 2. generace schválený v EU také
pro 1. linii léčby CP-CML1
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
NÁZEV PŘÍPRAVKU: SPRYCEL 20 mg potahované tablety, SPRYCEL 50 mg potahované tablety, SPRYCEL 70 mg potahované tablety, SPRYCEL 80 mg potahované tablety, SPRYCEL 100 mg potahované tablety, SPRYCEL 140 mg potahované tablety*. SLOŽENÍ:
Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg a 140 mg. FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA:
Inhibitor proteinkinázy. ATC KÓD: L01XE06. INDIKACE: SPRYCEL je indikován k léčbě dospělých pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia
chromozom pozitivní (Ph+) chronickou myelogenní leukémií (CML) v chronické fázi*; s chronickou, akcelerovanou nebo blastickou fází CML
s rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě včetně imatinibu mesylátu; s Ph+ akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) a s lymfoidní blastickou
CML s rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Léčbu by měl zahájit lékař se zkušenostmi v diagnostice
a léčbě pacientů s leukémií. Doporučená zahajovací dávka pro léčbu chronické fáze CML je 100 mg dasatinibu jednou denně. Doporučená zahajovací dávka pro léčbu akcelerované, myeloidní nebo lymfoidní blastické fáze (pokročilé stadium) CML nebo Ph+ ALL je 140 mg jednou denně,
podávaná perorálně. Tablety se nesmí drtit nebo krájet, musí se polykat celé. Sprycel může být podáván s jídlem nebo bez jídla a má se užívat
pravidelně buď ráno nebo večer. Pro podrobnější informace viz Souhrn údajů o přípravku. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku
nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Dasatinib je substrát a inhibitor enzymu CYP3A4. Proto existuje možnost interakce s jinými současně podávanými léčivými přípravky, které se metabolizují primárně enzymem CYP3A4 nebo jeho účinek
modulují. Souběžné užívání dasatinibu a antagonisty H2 (např. famotidin), inhibitoru protonové pumpy (např. omeprazol) nebo hydroxidu
hlinitého/hydroxidu hořečnatého může snížit expozici dasatinibu. Pacienti s mírnou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater mohou
dostávat doporučenou zahajovací dávku. Opatrnost je nutná, pokud pacienti musí užívat léčivé přípravky inhibující funkci krevních destiček
nebo antikoagulancia. Podávání dasatinibu je spojeno s myelosupresí, krvácením, retencí tekutin, plicní arteriální hypertenzí a s výskytem
srdečních nežádoucích účinků*. Pro podrobnější informace viz Souhrn údajů o přípravku. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A JINÉ
FORMY INTERAKCE: Souběžné užití dasatinibu a léčivých přípravků, které jsou silnými inhibitory enzymu CYP3A4 (např. ketokonazol, itrakonazol, erytromycin, klaritromycin, ritonavir, telitromycin), může zvýšit koncentraci dasatinibu. Proto se u pacientů léčených přípravkem SPRYCEL nedoporučuje systémové podávání silných inhibitorů CYP3A4. Léčivé přípravky, které indukují aktivitu enzymu CYP3A4 (např. rifampicin,
dexametazon, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital nebo Hypericum perforatum neboli třezalka tečkovaná), mohou zvyšovat metabolizmus
a snižovat koncentraci dasatinibu v plazmě. U pacientů léčených přípravkem SPRYCEL je třeba zvážit použití antacid místo blokátorů H2 nebo
inhibitorů protonové pumpy. Antacida mohou být podávána do 2 hodin před nebo 2 hodiny po podání přípravku SPRYCEL. Viz Souhrn údajů
o přípravku. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: SPRYCEL by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. V průběhu léčby
přípravkem SPRYCEL by se mělo kojení ukončit. Viz Souhrn údajů o přípravku. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY*: U většiny pacientů léčených přípravkem
SPRYCEL se po určité době objevily nežádoucí účinky. Většina z nich byla mírného až středního stupně. Většina pacientů v chronické fázi CML
intolerantních na imatinib tolerovala léčbu dasatinibem. V klinických studiích bylo doporučeno, aby léčba imatinibem byla ukončena alespoň
7 dnů před zahájením léčby přípravkem SPRYCEL. Nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky byly retence tekutin (včetně pleurálního výpotku), průjem, kožní vyrážka, bolesti hlavy, krvácení, únava, nauzea, dušnost, bolest svalů a kostí, infekce, zvracení, kašel, bolesti břicha a pyrexie.
U 5% pacientů byla hlášena febrilní neutropénie související s podáváním léčiva. Různé nežádoucí účinky, jako je pleurální výpotek, ascites, plicní
edém a perikardiální výpotek se superficiálním edémem nebo bez něj, lze souhrnně popsat jako „retence tekutin“. Použití dasatinibu je spojeno
s případy myelosuprese, krvácení, retence tekutin stupně 3 nebo 4 u 10% pacientů a s výskytem srdečních nežádoucích účinků. Pro další informace viz Souhrn údajů o přípravku. UCHOVÁVÁNÍ: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, Uxbridge, Velká Británie. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: SPRYCEL 20 mg: EU/1/06/363/001,
SPRYCEL 50 mg: EU/1/06/363/002, SPRYCEL 70 mg: EU/1/06/363/003, SPRYCEL 80 mg: EU/1/06/363/012, SPRYCEL 100 mg: EU/1/06/363/010,
SPRYCEL 140 mg: EU/1/06/363/014. DATUM REGISTRACE: 20. listopad 2006. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU: říjen 2011.
Výdej přípravku SPRYCEL je vázán na lékařský předpis. Lék je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro léčbu CML s rezistencí
či intolerancí k předchozí léčbě včetně imatinibu mesylátu. Dříve než předepíšete tento lék, přečtěte si prosím úplné znění Souhrnu údajů
o přípravku.
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http://www. ema.europa.eu
nebo jsou dostupné na adrese Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, tel: +420 221 016 111.
POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
(1) SPRYCEL™ Souhrn údajů o přípravku, říjen 2011.
(2) Kantarjian H et al. N Engl J Med. 2010;362(24):2260-2270.
* Všimněte si prosím změn v Souhrnu údajů o přípravku
Job 729CZ12PM002
První a jediný schválený perorální agonista
TPO receptoru zvyšující počet krevních destiček1
REVOLADE® je indikován k léčbě
dospělých pacientů s chronickou imunitní
(idiopatickou) trombocytopenickou purpurou (ITP),
kteří absolvovali splenektomii a jsou refrakterní
na jinou léčbu (např. kortikosteroidy, imunoglobuliny).1
VYSOKÁ ÚČINNOST PRO DÉLE
TRVAJÍCÍ ODPOVĚĎ*
REVOLADE® lze zvážit jako léčbu druhé volby
u dospělých pacientů bez splenektomie, u nichž
je chirurgický zákrok kontraindikován.1
SEBEDŮVĚRA
S JISTOTOU
CZ/ELT/0008/11
Zkrácená informace o léčivém přípravku
Název přípravku: Revolade® 50 mg potahované tablety. Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje eltrombopagum olaminum v množství odpovídajícím 50 mg eltrombopagu.
Indikace: Přípravek Revolade® je určen k léčbě dospělých pacientů s chronickou imunitní (idiopatickou) trombocytopenickou purpurou (ITP) po splenektomii, kteří jsou refrakterní
k jiným způsobům léčby (jako např. kortikosteroidy, imunoglobuliny). Podání přípravku Revolade ® lze zvážit jako druhou linii léčby u dospělých pacientů bez splenektomie, u kterých
je chirurgický zákrok kontraindikován. Kontraindikace: Hypersenzitivita na eltrombopag nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Dávkování: Doporučená zahajovací
dávka eltrombopagu je 50 mg jednou denně. U pacientů s východoasijským původem by zahajovací dávka měla být 25 mg jednou denně. Eltrombopag může být podáván spolu
s jinou léčbou ITP. Detaily viz Souhrn údajů o přípravku (SPC). Zvláštní upozornění: Eltrombopag by měl být užit nejméně čtyři hodiny před užitím nebo nejméně čtyři hodiny
po užití jakéhokoli z produktů obsahujícím vápník, nebo jiné polyvalentní kationty (hlavně antacida a mléčné výrobky). Při přerušení léčby eltrombopagem se pravděpodobně
znovu objeví trombocytopenie. Eltrombopag může zvyšovat riziko rozvoje nebo progrese tvorby retikulinových vláken v kostní dřeni. Je doporučené sledování pacientů s ohledem
na možný rozvoj katarakty. Podrobněji viz SPC. Zvláštní skupiny pacientů: Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost pacientům se středně závažnou až závažnou poruchou
jaterních funkcí a pacientům s chronickým onemocněním jater. Opatrnosti je třeba, pokud je eltrombopag podáván pacientům se známými tromboembolickými rizikovými faktory.
Více viz SPC. Interakce: Eltrombopag tvoří s polyvalentními kationty cheláty, což může snižovat absorbci léku. Detaily viz SPC. Nežádoucí účinky: bolest hlavy, insomnie,
parestezie, katarakta, suché oko, nauzea, průjem, zácpa, bolest v nadbřišku, hyperbilirubinémie, abnormální funkce jater, vyrážka, pruritus, alopecie, artralgie, myalgie, svalové
spazmy, bolesti kostí, únava, periferní otoky, trombotické nebo tromboembolické komplikace. Podrobnější výčet viz SPC. Předávkování: V případě předávkování může dojít
k výraznému zvýšení počtu krevních destiček, což může vést k trombotickým nebo tromboembolickým komplikacím. Pomocné látky: Jádro tablety: Magnesium-stearát, Mannitol
(E421), Mikrokrystalická celulóza, Povidon (K30), Sodná sůl karboxymethylškrobu typu A. Potah tablety: Hypromelóza, Červený oxid železitý (E172), Žlutý oxid železitý (E172),
Makrogol 400, Oxid titaničitý (E171). Doba použitelnosti a podmínky uchovávání: 4 roky. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Druh
obalu a velikost balení: Hliníkový blistr (PA/Al/PVC/Al) v krabičce obsahující 28 potahovaných tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Trading Services
Limited, 6900 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Irsko. Registrační číslo: EU/1/10/612/001-003. Datum první registrace: 11. 3. 2010. Datum revize textu
SPC: 11. 3. 2010. Lék je vázán na lékařský předpis. Lék nemá dosud stanovenou úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte
s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku, nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4,
tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444; e-mail: [email protected]; www.gsk.cz. Zkrácená informace o přípravku je platná ke dni vydání materiálu 25. 3. 2011.
Zkrácený souhrn údajů o přípravku VELCADE® 3,5 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku.
Účinná látka: bortezomibum. Indikace: VELCADE je v monoterapii indikován k léčbě pacientů s progresivním mnohočetným myelomem, kteří již prodělali nejméně jednu předchozí léčbu a kteří již podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci kostní dřeně nevhodní;
je v kombinaci s melfalanem a prednisonem indikován k léčbě pacientů s dříve neléčeným mnohočetným myelomem, u kterých není vhodná vysokodávková chemoterapie s transplantací kostní dřeně. Dávkování a způsob podání: Kombinovaná léčba: VELCADE (bortezomib) se podává
jako 3–5 vteřinový bolus i. v. injekcí v kombinaci s perorálním melfalanem a perorálním prednisonem po devět 6 týdenních léčebných cyklů v dávce 1,3 mg/m2 následovně: v cyklech 1– 4 se VELCADE podává dvakrát týdně (dny 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 a 32). V cyklech 5–9 se podává jednou
týdně (dny 1, 8, 22 a 29). Doporučuje se: Před zahájením nového cyklu léčby: počet krevních destiček má být ≥ 70 x 109/l a ANC má být ≥ 1,0 x 109/l. Nehematologické toxicity mají ustoupit na stupeň 1 nebo navrátit k výchozímu stavu. Hematologická toxicita během cyklu: V případě výskytu prolongované neutropenie stupně 4 nebo trombocytopene nebo trombocytopenie s krvácením v předešlém cyklu: Zvážit snížení dávky melfalanu o 25 % v příštím cyklu. V případě počtu krevních destiček ≤ 30 × 109/l nebo ANC ≤ 0,75 x 109/l v den dávkování přípravku VELCADE (jiný než
den 1): Dávku přípravku VELCADE vynechat. V případě vynechání více dávek přípravku VELCADE v cyklu (≥ 3 dávky při podávání dvakrát týdně nebo ≥ 2 dávky při podávání: Dávku přípravku VELCADE je nutno snížit o 1 dávkovou úroveň (z 1,3 mg/m2 na 1mg/m2 nebo z 1 mg/m2 na 0,7 mg/
m2). Stupeň nehematologických toxicit ≥ 3: Léčba přípravkem VELCADE se má přerušit do ustoupení příznaků toxicity na stupeň 1 nebo k výchozímu stavu. Poté je možno znovu zahájit podání přípravku VELCADE s dávkou o jednu úroveň nižší (z 1,3 mg/m2 na 1 mg/m2 nebo z 1 mg/m2 na 0,7
mg/m2). Při neuropatické bolesti a/nebo periferní neuropatii spojené s přípravkum VELCADE buď dávku zachovat a/nebo ji modifikovat – viz níže. Monoterapie: VELCADE (bortezomib) se podává formou nitrožilního bolusu po dobu 3–5 vteřin periferním nebo centrálním katétrem. Dávka 1,3
mg/m2 dvakrát týdně po dobu dvou týdnů (1., 4., 8. a 11. den) a poté následuje 10 denní přestávka (12.–21. den). Toto třítýdenní období je považováno za léčebný cyklus. Odstup mezi po sobě jdoucími dávkami musí být nejméně 72 hodin. U pacientů s potvrzenou kompletní odpovědí
a ověřenou remisí jsou doporučeny další dva cykly. Pokud nebylo dosaženo kompletní remise, ale pacient odpovídá na léčbu, doporučuje se podat 8 cyklů. Doporučuje se: léčbu přerušit při výskytu nehematologické toxicity stupně 3 s výjimkou neuropatie nebo hematologické toxicity stupně
4, po odeznění projevů snížit dávku o 25 %; při periferní neuropatii stupně 1 s bolestí nebo stupně 2 snížit dávku na 1,0 mg/m2, v případě stupně 2 s bolestí nebo stupně 3 přerušit léčbu a po ústupu dávka 0,7 mg/m2 jedenkrát týdně, v případě stupně 4: ukončit léčbu. Speciální skupiny
pacientů: Pediatrickým pacientům nepodávat. U pacientů se zhoršenou činností ledvin (clearance kreatininu = CrCl > 20 ml/min/1,73 m2) není farmakokinetika přípravku VELCADE ovlivněna, proto u těchto pacientů není nutná úprava dávkování. Není známo, zda u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl < 20 ml/min/1,73 m2 nepodstupujících dialýzu) dochází k ovlivnění farmakokinetiky přípravku VELCADE. Protože dialýza může koncentrace přípravku VELCADE snížit, je nutno přípravek podávat po provedení dialýzy. Pacienti s mírnou poruchou funkce jater nevyžadují úpravu dávkování. U pacientů se středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater se léčba zahájí sníženou dávkou přípravku VELCADE 0,7 mg/m2 v injekci během prvního léčebného cyklu; v závislosti na pacientově snášenlivosti je možné zvážit zvýšení dávky na 1,0 mg/m2 nebo
další snížení na 0,5 mg/m2. Muži i ženy s fertilní kapacitou by měli používat účinná antikoncepční opatření v průběhu léčby a tři měsíce po ukončení léčby. Matkám se doporučuje, aby v průběhu léčby nekojily. S přípravkem VELCADE nebyly provedeny studie fertility. Neexistují údaje, které by
nasvědčovaly nutnosti úpravy dávkování u pacientů nad 65 let věku. Bezpečnost a účinnost přípravku VELCADE u dětí do 18 let věku nebyla zatím stanovena. Kontraindikace: Přecitlivělost k bortezomibu, bóru nebo jakékoli pomocné látce. Těžké jaterní poškození. Akutní difúzní infiltrativní plicní a perikardiální nemoc. Zvláštní upozornění: Nejčastější hematologickou toxicitou je přechodná trombocytopenie. Je nutné sledovat krevní obraz včetně trombocytů. Nejnižší počty destiček byly 11. den každého cyklu, dolní hodnota činila přibližně 40 % výchozí hodnoty. Počet
destiček by měl být stanoven před každou aplikací přípravku, při počtu destiček < 25 000/μl pozastavit léčbu a po obnovení počtu zahájit sníženou dávkou. Potenciální přínos léčby pečlivě posoudit proti rizikům zvláště v případě středně závažné až závažné trombocytopenie s rizikovými
faktory krvácení a při objevení se nových nebo při zhoršení stávajících plicních příznaků. Pro častý výskyt periferní neuropatie je nutné sledovat příznaky a věnovat zvláštní péči pacientům s rizikem křečí. V případě nutnosti aplikovat podpůrnou léčbu nebo redukovat dávku. Vzhledem k nebezpečí hypotenzních stavů je nutné věnovat zvýšenou pozornost pacientům se synkopou v anamnéze. Upravit event. souběžnou antihypertenzní terapii a dostatečně hydratovat. Pro možný rozvoj nebo exacerbaci městnavého srdečního selhání a/nebo nového poklesu ejekční frakce levé
komory je doporučováno pečlivě sledovat pacienty s rizikovými faktory kardiovaskulárního onemocnění nebo se stávající srdeční chorobou. Možný vznik syndromu z rozpadu nádoru. Zvýšená opatrnost u pacientů s proteinovou akumulací, např. amyloidózou. V důsledku možné únavy, závratí, synkop, ortostatické hypotenze nebo neostrého vidění je u pacientů nutná zvýšená opatrnost při obsluze strojů nebo řízení vozidel. Při léčbě přípravkem VELCADE je velmi častá gastrointestinální toxicita zahrnující nauzeu, průjem, zvracení a zácpu. Byly hlášeny případy ileu, a proto by
pacienti, kteří trpí zácpou, měli být pečlivě sledováni. Interakce: U diabetiků dle glykémie nutná úprava antidiabetik. Porucha funkce jater: Bortezomib je metabolizován jaterními enzymy. Expozice bortezomibu se u pacientů se středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater zvyšuje; tyto pacienty je nutno léčit sníženými dávkami přípravku VELCADE a pečlivě sledovat, zda u nich nedochází k rozvoji toxicity. Pečlivé sledování pacientů při kombinaci s inhibitory, induktory nebo substráty CYP3A4 a CYP2C19 (např. ketokonazolem, ritonavirem, fluoxetinem či rifampicinem). Nežádoucí účinky: Hematologická toxicita – přechodná trombocytopenie, kumulativní nebyla pozorována; anémie, neutropenie. Periferní neuropatie – převážně senzorická, hlášeny i motorické NP. Častá ortostatická hypotenze. Gastrointestinální toxicita – nauzea, průjem, zvracení,
zácpa, ileus. Křeče – možné i bez předchozího výskytu epilepsie. Srdeční selhání – akutní rozvoj nebo exacerbace městnavého srdečního selhání. Akutní difuzní infiltrativní plicní onemocnění – pneumonitidy, intersticiální pneumonie, ARDS. Poškození ledvin, dysurie, možné ledvinné selhání. Poškození jaterních funkcí, hyperbilirubinémie, hepatitida, možná reverzibilita.Infekční a parazitární onemocnění – herpes zoster, herpes simplex, kandidózy. Psychické poruchy – nespavost, úzkost, zmatenost, deprese. Bolesti svalů, edém, pruritus, erytém, ekzém. Předávkování:
Specifické antidotum není známo. V případě předávkování by měly být monitorovány pacientovy vitální funkce. Balení: Jedna 10 ml injekční lahvička v průsvitném blistru. Návod k použití: Dodržovat zvýšenou opatrnost při manipulaci, doporučuje se používat rukavice a ochranný oděv.
Pouze k jednorázovému použití. Musí být přísně dodržovány aseptické podmínky. Přípravek nesmí být smíchán se žádnými jinými léky. Obsah lahvičky rekonstituovat 3,5 ml 9 mg/ml (0,9 %) roztoku chloridu sodného na injekci. Rekonstituce je dokončena do dvou minut. Rekonstituovaný
roztok je čirý a bezbarvý. Při zabarvení nebo výskytu částic nutno zlikvidovat. Opatření pro uchovávání: Při teplotě do 30 ºC, chránit před světlem. Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 8 hodin při teplotě 25 ºC při uchovávání v originální lahvičce a/nebo stříkačce. Držitel
rozhodnutí o registraci: JANSSEN–CILAG INTERNATIONAL NV, Turnhoutseweg 30, B–2340 Beerse, Belgie. Registrační číslo: EU/1/04/274/001. Datum revize textu: 03/2012
Podrobné informace v Souhrnu údajů o přípravku, v příbalové informaci nebo na adrese: Janssen-Cilag s. r. o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5. Přípravek je na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.
Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku (SPC) Revolade®.
K A R LA E N G L I Š E 3 2 0 1 / 6 , 15 0 0 0 P R A H A 5 – S M Í C H O V, T E L . : 2 2 7 0 1 2 2 2 2 , FA X : 2 2 7 0 12 2 7 5
GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4, tel.: +420 222 001 111, fax: +420 222 001 444, www.gsk.cz
www. janssen–cilag.cz
VEL/inj/MMY/ADV/APR2012/CZK009
* Harousseau et al.: Superior outcomes
associated with complete response
in newly diagnosed multiple myeloma patients
treated with non intensive
therapy: analysis of the phase 3 VISTA study of
bortezomib plus melphalan-prednisone versus
melphalan-prednisone.
Blood. 2010 Nov 11;116 (19): 3743–50.
MABTHERA
MAB/01.11/063/0752
podstata lécby NHL & CLL
MABTHERA® - Základní informace o přípravku
Držitel rozhodnutí o registraci: Roche Registration Ltd., Welwyn, Velká Británie. Registrační čísla: EU/1/98/067/001, EU/1/98/067/002. Účinná látka: Rituximabum.
Farmakoterapeutická skupina: monoklonální protilátky. ATC kód: L01XC02. Indikace: Nehodgkinské lymfomy: léčba folikulárního lymfomu III. a IV. klinického stádia (a) v kombinaci
s chemoterapií u dosud neléčených nemocných, (b) u nemocných, kteří jsou ve druhém či dalším relapsu po chemoterapii nebo jejichž nádor je chemorezistentní. Udržovací léčba přípravkem
MabThera u pacientů s folikulárním lymfomem, kteří odpovídají na indukční léčbu. V kombinaci s chemoterapií CHOP léčba nemocných s CD20 pozitivním difúzním velkobuněčným
nehodgkinským maligním lymfomem typu B. Chronická lymfatická leukémie: v kombinaci s chemoterapií pro léčbu pacientů s dříve neléčenou a relabující/refrakterní chronickou
lymfatickou leukémií. Revmatoidní artritida: v kombinaci s metotrexátem léčba dospělých pacientů s těžkou aktivní revmatoidní artritidou, kteří vykazovali nepřiměřenou reakci nebo
nesnášenlivost na terapii jinými protirevmatickými léky ovlivňujícími průběh onemocnění včetně jedné nebo více terapií inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF). Kontraindikace:
Známá hypersenzitivita vůči jakékoliv složce přípravku nebo vůči myším bílkovinám. Aktivní závažné infekce. Revmatoidní artritida: aktivní těžké infekce; těžké srdeční selhání (třída IV
dle NYHA) nebo těžké, léčbou nekontrolované, srdeční onemocnění. Upozornění: U nemocných s velkou nádorovou zátěží nebo s vysokým počtem cirkulujících maligních buněk (jako
jsou pacienti s CLL) zvýšené riziko těžkého syndromu z uvolnění cytokinů, který může být spojen s některými příznaky syndromu z rozpadu tumoru nebo s akutním respiračním selháním
a úmrtím pacienta. Léčba těchto nemocných se zvýšenou opatrností - pečlivé monitorováni v průběhu první infuze a možnost zvážit snížení rychlosti při podávání první infuze nebo
rozdělení dávky v prvním cyklu léčby do dvou dnů. Po intravenózním podání bílkovin pacientům byly hlášeny anafylaktické nebo jiné hypersenzitivní reakce. V průběhu podání infuze se
může objevit hypotenze. V průběhu léčby se mohou objevit kardiální komplikace. Velmi vzácné popsány případy reaktivace hepatitidy B, včetně hlášení fulminantní hepatitidy, ačkoliv
většina těchto pacientů byla rovněž léčena cytotoxickou chemoterapií. Velmi vzácně hlášeny případy progresivní multifokální leukoencefalopatie. Připravený roztok přípravku není možné
aplikovat jako intravenózní injekci. Použití v pediatrii: Bezpečnost a účinnost přípravku u dětí nebyla zatím stanovena. Těhotenství a laktace: Přípravek by neměl být podáván kojícím
ženám a těhotným ženám, pokud potenciální výhody léčby nepřeváží potenciální rizika. Revmatoidní artritida: Během léčby se vzácně se mohou vyskytnout závažné infekce. Nejsou
k dispozici žádná data o současném použití vakcín. Živé vakcíny nejsou doporučeny. Současné/následné užívání jiných DMARD než indikovaných se nedoporučuje. Klinicky významné
interakce: Nejsou k dispozici žádná data o možných lékových interakcích přípravku. Současné podávání metotrexátu nemá žádný vliv na farmakokinetiku přípravku. Hlavní klinicky
významné nežádoucí účinky: Akutní infuzní reakce. Syndrom z uvolnění cytokinů (zejména během první infuze), někdy ve spojení s příznaky syndromu z rozpadu tumoru, vedoucího
k multiorgánovému selhání, respiračnímu selhání a renálnímu selhání; exacerbace preexistujících srdečních obtíží. Další nežádoucí účinky, které se objevily u nemocných léčených
přípravkem v monoterapii nebo v kombinaci s chemoterapií/přípravky na léčbu revmatoidní artritidy a zkušenosti získané po uvedení přípravku na trh viz platný Souhrn údajů o přípravku.
Dávkování a způsob podání: Viz platný Souhrn údajů o přípravku Předávkování: Ve studiích u lidí není zkušenost s předávkováním. Dostupná balení přípravku: MabThera® 100 mg koncentrát
k přípravě roztoku pro infuzi, MabTheraâ 500 mg koncentrát k přípravě roztoku pro infuzi. Podmínky uchovávání: Při teplotě 2 °C až 8 °C, chránit před světlem. Datum poslední revize
textu: 25.10. 2010. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Další informace
o přípravku získáte z platného Souhrnu údajů o přípravku MabThera nebo na adrese: Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7; tel.: 220 382 111. Podrobné
informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.
ÚČinná
chelataČní lÉČba
1
Nově hrazeno
od 1. 7. 2012
v 1. linii
léčby pacientů
s CML-CP
nu tí SÚ KL ze dn
e 26 . 4. 20 12
TAS-011/05/2012
od
Na zá kl ad ě ro zh
Zkrácená informace Tasigna® 150 mg tvrdé tobolky Tasigna® 200 mg
tvrdé tobolky
Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 150 mg nebo 200 mg nilotinibum
(jako hydrochlorid monohydrát). Indikace: Tasigna 150 mg a Tasigna
200 mg je indikována k léčbě dospělých pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií s přítomností philadelphského
chromozomu (Ph chromozom) v chronické fázi. Tasigna 200 mg je rovněž
indikována k léčbě dospělých pacientů s chronickou a akcelerovanou fází
CML s přítomností philadelphského chromozomu, kteří jsou rezistentní
nebo nesnášeli předcházející léčbu zahrnující imatinib. Data o účinnosti
u pacientů s CML v blastické krizi nejsou k dispozici. Dávkování: 300 mg
2× denně u nově diagnostikovaných pacientů s CML v chronické fázi.
400 mg 2× denně u pacientů s chronickou nebo akcelerovanou fází CML,
kteří jsou rezistentní nebo nesnášeli předcházející léčbu zahrnující imatinib, Tasigna by měla být podávána 2× denně přibližně po 12 hodinách
a nesmí být užívána spolu s jídlem. Dvě hodiny před užitím dávky a alespoň jednu hodinu po užití dávky by neměla být požita žádná potrava.
Užívání u pediatrických pacientů se nedoporučuje. U starších pacientů
a pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nejsou žádná omezení. Pacienti se
zhoršenou funkcí jater by měli být léčeni s opatrností. Kontraindikace:
Hypersenzitivita na nilotinib nebo kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku. Zvláštní upozornění: Léčba Tasignou je doprovázena
trombocytopenií, neutropenií a anemií. Myelosuprese byla zpravidla
reverzibilní a obvykle zvládnutá dočasným vysazením přípravku nebo
snížením dávky. Kompletní vyšetření krevního obrazu by mělo být prováděno v prvních 2 měsících léčby každé dva týdny a dále pak jednou měsíčně, nebo podle klinické indikace. Pozornost je třeba věnovat pacientům s prodlouženým QTc intervalem (nebo s rizikem), jako jsou pacienti
s hypokalemií, hypomagnezemií, s kongenitálním syndromem dlouhého
QT intervalu, pacienti užívající antiarytmika nebo jiné látky, které prodlužují QT interval. U pacientů s imatinib-rezistentní nebo intolerantní CML
v chronické fázi nebo akcelerované fázi, u nichž se v minulosti vyskytlo
onemocnění srdce nebo významné kardiální rizikové faktory, se vyskytly
méně časté případy náhlých úmrtí. Významné prodloužení QT intervalu
se může objevit při současném nesprávném užívání se silnými inhibitory
CYP3A4 a/nebo léčivými přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT
interval, a/nebo s potravou. Hypokalemie nebo hypomagnezemie musí
být upraveny před podáním Tasigny a měly by být pravidelně sledovány
během léčby. Pozornost je třeba věnovat pacientům s jaterním poškozením, s anamnézou pankreatitidy. Tasigna se nedoporučuje během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Ženy ve fertilním věku by měly
užívat účinnou kontracepci. Při podávání pacientům s totální gastrektomií by mělo být zváženo častější sledování. *Před započetím léčby je doporučená úprava klinicky významné dehydratace a léčba vysokých hladin kyseliny močové z důvodu možného výskytu syndromu nádorového
rozpadu (TLS).* Nedoporučuje se užívání přípravku Tasigna u pacientů
s dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, těžkou nedostatečností
laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy. Interakce: Pozornost je
třeba u pacientů léčených antiarytmiky a jinými látkami, které mohou
prodlužovat QT interval. Neměly by být současně podávány silné inhibitory CYP3A4, včetně ketokonazolu. Středně silným inhibitorům CYP3A4
je třeba věnovat pozornost. Současné podání nilotinibu a imatinibu má
mírný inhibiční účinek na CYP3A4 nebo P-gp. Rifampicin (silný induktor
CYP3A4) a nilotinib se nesmí užívat současně. Souběžné podávání jiných
induktorů CYP3A4 (např. fenytoin, karbamazepin, fenobarbital a třezalka) může také snižovat expozici nilotinibu. V případě potřeby může být
Tasigna užívána současně s esomeprazolem nebo jinými inhibitory protonové pumpy.
Nilotinib je relativně silným inhibitorem CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 a UGT1A1. Doporučuje se opatrnost, především při souběžném
užívání nilotinibu s léčivými přípravky, které mají úzký terapeutický index. Při souběžné léčbě warfarinem se doporučuje kontrola farmakodynamických ukazatelů warfarinu (INR nebo PT) minimálně během prvních
2 týdnů od zahájení. Absorpce Tasigny je zvýšena při současném příjmu
potravy s následným zvýšením koncentrace v séru. Grapefruitová šťáva
a jiné potraviny, o kterých je známo, že inhibují CYP3A4, by neměly být
požívány. *Nežádoucí účinky: Velmi časté: bolesti hlavy, nauzea, vyrážka,
svědění, myalgie, únava, neutropenie, trombocytopenie. Časté: zácpa,
průjem, zvracení, bolest v nadbřišku, bolest břicha, dyspepsie, alopecie,
suchá kůže, artralgie, spasmy svalů, bolest končetin, astenie, periferní
otoky, folikulitida, kožní papilom, lymfopenie, hypokalemie, diabetes
mellitus, hypercholesterolemie, hyperlipidemie, hyperglykemie, hypofosfatemie, anorexie, snížení chuti k jídlu, nespavost, stavy úzkosti, závratě, hypoestezie, svědění očí, konjunktivitida, suchost očí, vertigo, arytmie
(zahrnující tachykardii, fibrilaci síní, ventrikulární extrasystoly, sinusovou
bradykardii), prodloužení QT intervalu na EKG, palpitace, hypertenze,
návaly (zčervenání), dušnost, kašel, nadýmání, abdominální dyskomfort,
poruchy chuti, plynatost, abnormální jaterní funkce, erytém, hyperhidróza, pohmožděniny, akné, dermatitida (včetně alergické a akneiformní),
noční pocení, bolest kostí, bolest zad, bolest ve slabinách, horečka, bolest na prsou (zahrnující bolesti na prsou jiného než srdečního původu),
hrudní dyskomfort, snížení hladiny hemoglobinu, snížení počtu krevních
destiček, zvýšená amyláza v krvi, zvýšená alkalická fosfatáza v krvi, zvýšená tělesná hmotnost. *Další nežádoucí účinky – viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Dostupné lékové formy/velikosti balení: měsíční balení 112 tobolek.
Poznámka: Před předepsáním léku si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. Reg.č.: EU/1/07/422/001 006. Datum registrace: 19. 11.
2007. Datum poslední revize textu SPC: 12/2011. Držitel rozhodnutí
o registraci: Novartis Europharm Limited, Horsham, West Sussex, Velká
Británie.
Přípravek je pouze na lékařský předpis, Tasigna 200 mg je hrazena
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úhrada přípravku
Tasigna 150 mg z prostředků veřejného zdravotního pojištění je stanovena od 1. 7. 2012.
*Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.
Novartis s.r.o.
Gemini, budova B; Na Pankráci 1724/129; 140 00 Praha 4
tel.: 225 775 111; fax: 225 775 222
www.novartis.com
Rádi Vás
v Olomouci
uvidíme
i příští rok
XXVII. Olomoucké
hematologické dny
12.–14. 5. 2013
POZNÁMKY
Download

1. linii léčby - OHD - Olomoucké Hematologické dny