GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2013 - 2014
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Obsah:
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ................................................................................................................................ 3
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ.............................................................................................................................. 4
PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ....................................................................................................................... 5
RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY .................................................. 6
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI: ....................................................................................................................................... 6
TŘÍDNÍ UČITELÉ A JEJICH ZÁSTUPCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014: ......................................................................... 8
PROVOZNÍ PRACOVNÍCI .............................................................................................................................................. 9
VÝVOJ POČTU PŘEPOČTENÝCH PRACOVNÍKŮ V POSLEDNÍCH LETECH ...................................................................... 10
POČET KALENDÁŘNÍCH DNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI........................................................................................... 10
ČINNOST PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ............................................................................................................... 10
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ.......................................................................................................................... 19
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ................................................................................................................... 23
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2013/2014.............................................................................. 24
PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 - 2014 ........................................................... 25
VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY ................................................................................................................. 26
PŘEHLED ABSOLVENTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ............................................................................................ 26
ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ....................................................................... 28
EVALUAČNÍ AKTIVITY ŠKOLY ........................................................................................................................ 32
ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ..................................................... 32
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ........................................................ 34
PŘEDEPSANÉ SPORTOVNÍ AKCE:............................................................................................................................ 34
SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY .......................................................................................................................................... 34
MATEMATICKÝ KLOKAN 2014............................................................................................................................... 37
DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY STUDENTŮ ................................................................................................................ 37
ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA....................................................................................................................................... 38
K M D..................................................................................................................................................................... 38
PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY............................................................................................................................................ 38
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE .................................................................................................................. 42
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ............................................................................................... 42
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ....................... 43
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ..... 43
ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z
CIZÍCH ZDROJŮ..................................................................................................................................................... 43
ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ
A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ............................................................... 43
VNITŘNÍ KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ ČINNOST ŘEDITELE ŠKOLY ................................................................ 44
BOZP, PO ............................................................................................................................................................... 44
ŠKOLNÍ ÚRAZY ......................................................................................................................................................... 45
ZÁVĚR ...................................................................................................................................................................... 45
-
2
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Základní údaje o škole
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075 je příspěvková organizace, zřizovatelem je Ústecký kraj,
Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156.
Ředitelem školy je PaedDr. Miroslav Řebíček, statutárním zástupcem ředitele Mgr. Stanislava
Hafnerová.
Spojení na školu:
telefon 415 740 592, ředitel 415 742 099
webové stránky: www: gymnaziumzatec.cz
e-mail: [email protected]; [email protected]
IČ: 61 357 278
Identifikátor právnické osoby: 600 010 953
Historie žateckého gymnázia sahá díky kontinuálnímu vývoji z městské školy (doložena
již roku 1335) hluboko do minulosti. Rozhodující vliv na chod školy mělo po celou dobu město
Žatec. Gymnázium se v historii několikrát stěhovalo. Současná třípodlažní secesní budova školy
byla postavena v roce 1902. (Generální oprava proběhla v letech 1972-74). Od svého vzniku
slouží jako zařízení pro výuku – vzdělávání mládeže. Do roku 1945 bylo v budově německé
gymnázium, od roku 1945 gymnázium české.
Budova je umístěna na samostatném pozemku se sadovou úpravou v klidné části města.
Součástí školy je pavilon z roku 1960 (rekonstrukce v r. 1989-90). V areálu školy je
vyasfaltované hřiště.
Škola sídlí v pronájmu, pronajímatelem je Město Žatec. Podle nájemní smlouvy uzavřené
dne 4.11.1992, s platností od 24.5.1991 činí roční nájemné 565 424 Kč. Nájemné odváděné
Městu Žatec činí 500 000 Kč, 65 424 Kč zůstává k dispozici řediteli školy na údržbu a opravy. V
nájemní smlouvě je podmínka, že oprávněné nároky gymnázia na opravy bude Město Žatec
hradit z nájemného až do výše 500 000 Kč. Tuto částku v posledních letech Město Žatec výrazně
překračuje. Škola má celkem 18 učeben, knihovnu, tělocvičnu, ve druhém patře školní budovy je
umístěna aula s původními secesními okny. V pavilonu je zřízena posilovna, nefunkční sauna a
společenská místnost, která je využívána i jako učebna výtvarné výchovy a malá učebna pro
výtvarnou výchovu.
K výuce cizích jazyků slouží šest vybavených učeben, tři učebny pro chemii, fyziku a
biologii, vybavena je učebna pro dějepis a zeměpis. Ve škole jsou tři samostatné laboratoře a
váhovna. Dvě pracovny slouží k výuce výpočetní techniky. Pro výuku všeobecně vzdělávacích
předmětů, ať humanitních nebo přírodovědných je k dispozici stále se zvyšující množství
-
3
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
učebních pomůcek a audiovizuální techniky (interaktivní tabule, dataprojektory, televize, video,
CD přehrávače, počítačová síť). Celkem je ve škole ke konci školního roku 2013/2014
instalováno sedm interaktivních tabulí a všechny učebny jsou vybaveny díky projektu EU peníze
středním školám dataprojektory, ozvučením a plátny.
Škola má dvě funkční počítačové učebny a plní svůj ICT plán.
Školní jídelnu ani ubytovací kapacitu škola nemá. Stravování žáků je řešeno ve školních
jídelnách jiných příspěvkových organizací, závodní stravování zaměstnanců školy je řešeno ve
spolupráci s Obchodní akademií Žatec.
Na škole je rozhodnutím zřizovatele ustavena školská rada. Předsedou školské rady je pan Aleš
Kassal, člen městského zastupitelstva. Rada pracuje ve složení Aleš Kassal – předseda, členové
rady jsou: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka Města Žatec ve volebním období 2010 - 2014,
Mgr. Stanislava Hafnerová, PhDr. Marta Krumphanzlová, Ing. Pavel Horník, Ing. Renata
Rubešová. Školská rada se schází v pravidelném cyklu tak, aby naplnila všechny povinnosti dané
školskou legislativou. V uplynulém školním roce zasedala 2.9.2013, další zasedání se konalo
18.3.2014.
Přehled oborů vzdělání
Studijní obory:
79-41-K/81 Gymnázium – ( forma studia: denní, délka studia: 8 let 0 měsíců )
79-41-K/41 Gymnázium – ( forma studia: denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců )
Gymnázium Žatec bylo zařazeno do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
s účinností od 1.9.1996 rozhodnutím MŠMTV č.j. 12 808/96-60-04 ze dne 24.6.1996. Dne
14.1.1999 byla změněna zřizovací listina dodatkem č. 2 pod Č.j. 11 499/99-21 , kdy s účinností
od 1.3.1999 byl upraven název organizace na Gymnázium, Žatec, Studentská 1075. Dne
11.2.1999 bylo pod Č.j. 14 210/99-21 vydáno rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, kde
došlo ke změně studijních oborů. Platnost změny má účinnost od 1.9.1999.
S účinností od 1.dubna 2001 podle zákona ze dne 18. května 2000 o přechodu některých
věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů č. 157/2000 Sb. se stal
zřizovatelem Gymnázia, Žatec Ústecký kraj. Zřizovací listina byla vydána Radou Ústeckého
kraje dne 20. června 2001 pod č.j.: 34/2001. Poslední vydání úplné zřizovací listiny je ze dne
26.6.2013 s č.j. ÚZ ZL 21/ZZ/2013 a dodatkem č. 26 ze dne 26.2.2014 pod č.j. 25/13Z/2013.
Podle zřizovací listiny je hlavním účelem gymnázia poskytování středního vzdělávání,
které rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním
-
4
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
vzdělávání a hodnoty důležité pro osobní rozvoj jedince. Dalším účelem je poskytování
obsahově širšího všeobecného vzdělání, nebo odborného vzdělání spojeného se všeobecným
vzděláním a upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro
plnoprávný , osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení,
pokračující v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.
Dne 21.3.2003 vydalo MŠMT pod č.j. 33 610 /2002–21 rozhodnutí, kterým mění
zařazení Gymnázia, Žatec, Studentská 1075 do sítě škol s účinností od 1.1.2003.
Dne 31.1.2006 rozhodlo MŠMT o změně zápisu do školského rejstříku u naší školy.
Škola je s účinností od 1.9. 2006 zapsána s názvem: Gymnázium, Žatec, Studentská 1075,
příspěvková organizace.
Další změna byla provedena rozhodnutím MŠMT č.j. 21 890/2007 ze dne 31.8.2007, kdy
bylo provedeno v souvislosti náběhem vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
(dále ŠVP) zařazení nového oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zatím poslední změnou
je změna kapacity žáků ( Rozhodnutí KÚÚK č.j. 1521/SMT/2008/7, kterou byl stanoven
nejvyšší možný počet žáků čtyřletého studia na 130, celková kapacita školy na 370 žáků a změna
zápisu v síti škol provedená MŠMT 12.11.2008 ( č.j. 25 313/2008-21 ) s účinností od 1.9.2009,
kterou byl zaveden studijní obor 79-41-K/41 – studijní obor se školním vzdělávacím programem
(dále ŠVP). ŠVP pro čtyřleté studium (a vyšší gymnázium) byl řádně zpracován a vydán
k 1.9.2009. V návaznosti na rozvojové dokumenty MŠMT je ŠVP pravidelně aktualizován.
Gymnázium kapacita : 370 žáků, z toho 130 čtyřleté studium od 1.9.2009, 240 osmileté studium
Přehled vzdělávacích programů
V uplynulém školním roce se na Gymnáziu Žatec vyučovalo podle následujících učebních plánů:
Kód
Název vzdělávacího.
KKOV
programu
79-41-
Školní vzdělávací
K/81
program
79-41-
Školní vzdělávací
K/41
program
Studium
Schváleno
Platnost od
Denní
MŠMT –
1.9.2007
RVP ZV
Denní
MŠMT –
1.9.2009
RVP G
V tomto školním roce byly vyučovány následující volitelné předměty:
-
5
-
V ý ro čn í
•
seminář a cvičení z matematiky
•
seminář a cvičení z biologie
•
seminář a cvičení z fyziky
•
seminář a cvičení z chemie
•
společenskovědní seminář
•
literární seminář
•
seminář z dějepisu
•
seminář z geografie
•
seminář v anglickém jazyce
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
V tomto školním roce byly organizovány následující kroužky:
•
kroužek košíkové
•
kroužek deskových her
•
kroužek fyzikální
Ve třetím ročníku a septimě byl pro malý počet zájemců sloučen seminář z dějepisu a z
geografie. Třídy se dělily na skupiny při výuce cizích jazyků, výuce informatiky, v hodinách
estetické výchovy a při tělesné výchově. Byla dělena jedna hodina matematiky v tercii, kvartě,
sextě a septimě a jedna hodina českého jazyka ve 2. a 4. ročníku. Laboratorní práce (kvarta,
kvinta,sexta,septima, 1R,2R,3R) se konaly ve fyzice, chemii a biologii, kde se též dělila třída.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Balon Jan
PF Ústí - TV, OV, VV
organizace kurzů
Mgr. Barochová Veronika
PF Plzeň- INF, FYZ
správce sítě, koordinátor ICT
Mgr. Baroch Pavel
PF Ústí - TV, OV
primární preventista
Mgr. Blail Ota
PF Plzeň BIO, ZEM
učitel BIO,ZEM
Mgr. Botková Miluše
PF Plzeň – CJL, DEJ
výchovný poradce 2
Mgr. Brožovská Alena
UK MFF- MAT, FYZ, ANJ
předsedkyně PK ANJ
správce kab. MAT, knihovny
ANJ, skupina pro tvorbu ŠVP
a autoevaluaci
PaedDr. Břečková Irena
PF Ústí- RUJ, ZEM, ANJ
správce kab. jazyků
Mgr. Hafnerová Stanislava
UK FF - DEJ, FIL
zástupce ředitele, správce
kabinetu DEJ,
-
6
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Ing. Jan Hampejs
VŠSE Plzeň + DPS
učitel MAT,FYZ
Mgr. Honsová Zuzana
PF Ústí CJL, DEJ
Učitelka CJL a DEJ, vedení
SOČ
Ing. Hronková Ľudmila PhD.
VŠT Košice, PF UK Praha
učitelka ANJ
Mgr. Jurasová Šárka
PF UJEP CJL, ANJ
mateřská dovolená
Mgr. Kafková Lenka
PF Ústí CJL OBV,
předsedkyně PK humanitních
PF Praha školský management předmětů, koordinátor tvorby
ŠVP, vedoucí evaluační
skupiny
Mgr. Andrea Koníčková
PF Ústí BIO, CHE
učitelka BIO CHE
koordinátor EVVO
PhDr. Krumphanzlová Marta
UK FF CJL,ANJ
učitelka ANJ
Mgr. Kubínová Jana
PF Ústí TEV, NEJ
kabinet TEV
Mgr. Kuffová Kamila
PF Ústí CJL,DEJ
správce knihovny
Bc. Matyášová Alena
Studující ANJ
učitelka ANJ
Ing. Mynařík Vladimír
Vysoká vojenská technická
správce kab. Informatiky
škola, INF,FYZ
koordinátor ICT
skupina pro tvorbu ŠVP a
evaluaci
Mgr. Raganová Jaroslava
UK MFF MAT, FYZ
správce kabinetu fyziky,
předsedkyně předmětové
komise MAT -FYZ
Mgr.Reiningerová Anna
PF Plzeň BIO, CHE
mateřská dovolená
PaedDr. Řebíček Miroslav
FTVS UK, TEV, ZSV
ředitel školy
PF Ústí školský management
Mgr. Šperka Jiří
Přír.F. UK –BIO, ZEM
výchovný poradce, správce
kab. BIO předseda PK BIO –
CHE bezpečnostní technik,
požární preventista
MgA. Urbancová Alžběta
AMU Praha HUV
učitelka HUV
Mgr. Víznerová Jindřiška
PF JČU České Budějovice
učitelka NEJ
Mgr. Vlčková Dagmar
PF Plzeň TEV, ZEM
správce kabinetu ZEM,
předsedkyně předmětové
-
7
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
komise TEV
Mgr. Vysopalová Halina
PF Ústí MAT, CHE
správce kabinetu CHE
Yates Steven
Nottingham Trent University
učitel ANJ
Mgr. Zajícová Mária
FF UK RUJ, NEJ
předsedkyně předmětové
komise NEJ - RUJ, výměnné
pobyty a spolupráce
Reichenbach
Mgr. Zimmermannová Alena
MFF UK MAT, FYZ
učitelka MAT, FYZ
PF Praha školský management
Mgr. Zitko Miroslav
PF Hradec CJL, VYV
správce kab. VV,, výzdoba
školy
Pedagogický sbor tvořilo 29 učitelů. Kvalifikovanost pracovníků je téměř stoprocentní, všichni
učí předměty své aprobace.
Nedořešena je kvalifikace koordinátora environmentální výchovy (specializované vzdělání má
kolegyně Reiningerová, ta je na mateřské dovolené) nyní ji zastupuje Mgr. Andrea Koníčková.
Mgr. Pavel Baroch vykonává funkci metodik primární prevence, nemá ale odpovídající
kvalifikaci. Většina členů sboru se pravidelně vzdělává, čtyři vyučující mají aprobovány více než
dva předměty. Hlavním směrem DVPP je prohlubování a doplňování pedagogického vzdělání,
dále opakující se semináře ke „státním maturitám“.
Třídní učitelé a jejich zástupci ve školním roce 2013/2014:
třída
třídní
zástupce
prima
Vysopalová H.
Blail O.
sekunda
Koníčková A.
Matyášová A.
tercie
Kafková L.
Hafnerová S.
kvarta
Barochová V.
Krumphanzlová M.
kvinta
Baroch P.
Řebíček M.
sexta
Brožovská A.
Zimmermannová A.
septima
Botková M.
Šperka J.
oktáva
Kuffová K.
Vlčková D.
1.ročník
Víznerová J.
Hronková Ľ
2.ročník
Raganová J.
Mynařík V.
-
8
-
V ý ro čn í
třída
třídní
zástupce
3.ročník
Hampejs J.
Urbancová A.
4.ročník
Honsová Z.
Zajícová M.
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Aktuální věkové složení pedagogického sboru ukazuje následující tabulka:
Věkové rozložení sboru
k 1.9.2013
muži
ženy
celkem
do 35
do 45
do 55
nad 55
důchodci
celkem
1
1
3
4
0
9
1
7
6
4
2
20
2
8
9
8
2
29
Věkový průměr pedagogického sboru je 46,9 let. Do tabulky nejsou zařazeny ženy na mateřské
dovolené, které by věkový průměr sboru snížily.
Provozní pracovníci
Suchan Gustav
školník
Benešová Naděžda
hospodářka
Fenglová Svatava
uklízečka
Sudíková Anna
uklízečka
Taborschi Anna
uklízečka
Věkové složení provozních pracovníků školy ukazuje následující tabulka:
Věkové rozložení
provozní zaměstnanci
k 1.9.2013
muži
ženy
celkem
do 35
do 45
do 55
1
0
1
0
do 65
důchodci
celkem
1
1
3
4
4
0
5
Z provozních zaměstnanců jsou tři zaměstnanci ve věku blízkém odchodu do důchodu. průměrný
věk je 55,2 roku. Ve vedení účetní a mzdové agendy je částečně proveden outsourcing,
dodavatelem je firma ICOMP, sdružení fyzických osob. Mezi provozní pracovníky přibyl od
1.4.2014 nový zaměstnanec pan Jiří Velechovský, který pracuje jako pomocník školníka a škola
na jeho místo dostává podporu od Úřadu práce Louny. Tím sice dochází opticky k překročení
-
9
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
počtu přepočtených pracovníků v oblasti provozu, nicméně faktické náklady na tuto pracovní
sílu jsou zanedbatelné.
Vývoj počtu přepočtených pracovníků v posledních letech
Počet přepočtených
Pedagogických
Ostatních
2008
26,691
5,393
2009
26,984
4,82
2010
27,388
4,763
2011
27,034
4,82
2012
26,404
4,82
2013
26,413
5,215
2014
26,095
5,323
pracovníků
Stav vždy ke 30.6. příslušného kalendářního roku
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti
Počet dnů pracovní neschopnosti se udržuje i nadále na relativně nízké úrovni. Významně
negativně nemocnost ovlivnily dvě dlouhodobé nemoci na začátku školního roku, vypomohly
nám kolegyně Jelena Zýková (zeměpis) a Anna Reiningerová (biologie, chemie).
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
nemoc
422
260
265
234
120
224
OČR
40
6
10
11
8
0
celkem
462
266
275
245
128
224
2013/2014
Činnost předmětových komisí
Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka ve školním roce
2013/2014
Předseda komise:
Alena Brožovská
Členové komise:
M.Krumphanzlová, I.Břečková, A.Matyášová, S.Yates, L.Hronková
-
1 0
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Zhodnocení plnění plánu práce za školní rok
Ve všech ročnících vyššího i nižšího gymnázia se učilo podle školního vzdělávacího plánu. Ve
všech třídách byla látka probrána podle plánů. V maturitních ročnících byla výuka zaměřena
hlavně na přípravu státní maturitní zkoušky. Většina studentů si zvolila státní maturitní zkoušku
z anglického jazyka, všichni studenti u zkoušky uspěli.
Olympiády
V lednu se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce ve třech kategoriích podle věku.
Z každé kategorie pak byli čtyři nejlepší vysláni do okresního kola.
Umístění našich studentů v okresním kole:
I.kategorie:
Klára Styblíková (Sekunda) – 2.místo
II.kategorie:
Jakub Petříček (Tercie) – 2.místo
Kateřina Šusterová (Kvarta) – 5.místo
III.kategorie:
Barbora Pešková (Septima) – 1.místo
Lucie Podaná (3.ročník) – 2.místo
Umístění v krajském kole:
III.kategorie:
B.Pešková – 4.místo
III.B kategorie (pro studenty, kteří používali anglický jazyk souvisle déle než půl roku)
A.M.Gajdošová(3.ročník) - 3.místo
Angličtinář roku - leden 2014
Letos se již 3.ročníku soutěže zúčastnilo více než 3 800 studentů ze 187 škol. Vynikajícího
výsledku dosáhla Lenka Štěpánková ze septimy, která obsadila 26. místo.
Do celkového hodnocení škol se počítaly pouze školy, které vyslaly více než 30 studentů –
mezi nimi jsme byli na vynikajícím 7. místě.
Projekt e-learningu o sportu:
Komise spolupracovala s MUNI v Brně při hodnocení jejich projektu e-learningu o sportu.
Využili ho hlavně studenti vyšších ročníků při konverzačních tématech o sportu. Škola též
obdržela učebnice a CD s veškerým materiálem, který je na webových stránkách
-
1 1
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Exkurze do Prahy – Královská cesta – 23.4.2014
Studenti konverzace se zúčastnili exkurze do Prahy, při které měli odborný výklad v anglickém
jazyce (zajišťovaly – L.Hronková, A.Matyášová).
Významné pozitivní aktivity členů komise
A. Brožovská – vedení školní anglické knihovny, příprava pracovních listů na maturitní zkoušku,
zajištění průběhu soutěže Angličtinář roku v počítačové učebně, spolupráce s MUNI Brno při
hodnocení projektu e-learningu o sportu, zapojení do programu celostátního hodnocení
maturitních písemných prací, zajištění školního kola soutěže v anglické konverzaci, účast
v komisi soutěže v okresním kole.
M. Krumphanzlová - zajištění školního kola soutěže v anglické konverzaci, příprava pracovních
listů na maturitní zkoušku, konzultace pro studenty .
I. Břečková - zajištění školního kola soutěže v anglické konverzaci, účast v komisi soutěže
v okresním kole, příprava pracovních listů na maturitní zkoušku.
A. Matyášová – magisterské studium na MU Brno, příprava pracovních listů na maturitní
zkoušku, zajištění průběhu soutěže Angličtinář roku v počítačové učebně.
S. Yates - zajištění školního kola soutěže v anglické konverzaci.
L. Hronková - zajištění školního kola soutěže v anglické konverzaci, zapojení do programu
celostátního hodnocení maturitních písemných prací, zajištění besedy s pracovníkem ČNB na
téma práce (konverzační téma k maturitě)
Činnost předmětové komise matematika, fyzika, informatika
Předseda komise: Jaroslava Raganová
Členové komise: Barochová, Brožovská, Hampejs, Mynařík, Vysopalová,
Zimmermannová
Zhodnocení plnění plánu práce za školní rok
a) Den otevřených dveří – 8.1.2014– akce proběhla dle plánu,za aktivní účasti všech členů
komise ( Zimmermannová - fyzikální pokusy, Raganová– přijímací zkoušky z minulých let)
b) Přijímací zkoušky z matematiky pro osmileté studium – tvorba písemné práce Vysopalová ,
pro čtyřleté studium – test Scio
c) Přípravný kurz pro budoucí žáky čtyřletého i osmiletého studia z matematiky –
Brožovská, Hampejs, Raganová, Vysopalová, Zimmermannová – březen, duben 2014
-
1 2
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Významné pozitivní individuální aktivity členů komise
Barochová- seminář pro třídní učitele – Mgr. Dubec, zadavatel státních maturitních zkoušek
Brožovská- Seminář Geogebra pro pokročilé uživatele, Praha –listopad 2013, seminář pro třídní
učitele – Mgr. Dubec, zadavatel státních maturitních zkoušek
Hampejs- exkurze Temelín – říjen 2013 – 2R,3R , UJEP Ústí n.L. – katedra fyziky –říjen20133R,Septima, Podzimní škola učitelů přírodovědných předmětů – Praha – listopad 2013,Program
NK SCIENTIX – Praha – fyzika – červen 2014, seminář „ Práce s termokamerou“- Praha –
leden 2014, seminář pro třídní učitele – Mgr Dubec, vedení šachového kroužku ,4krát šachový
turnaj , zadavatel státních maturitních zkoušek
Mynařík - Seminář „ Robotika“ – Podbořany – květen 2014, zadavatel státních maturitních
zkoušek
Raganová - exkurze Temelín –2R,3R - říjen 2013 ,exkurze Chemopark -2R,Sexta – červen 2014,
seminář pro třídní učitele – Mgr Dubec, zadavatel státních maturitních zkoušek
Vysopalová- seminář pro třídní učitele – Mgr Dubec
Zimmermannová- vedení kroužku fyziky, Seminář Geogebra pro pokročilé uživatele, Praha –
listopad 2013, Podzimní škola učitelů přírodovědných předmětů – Praha – listopad 2013 ,
Seminář pro vedoucí fyzikálních kroužků – experimenty, pozorování Slunce, návštěva
hvězdárny, 3D tiskárna a její využití ve výuce – Slaný – listopad 2013,Seminář pro vedoucí
fyzikálních kroužků – lopark – Teplice – listopad 2013,seminář „ Práce s termokamerou“- Praha
– leden 2014,WEB – SMART Notebook pro nadšené matikáře ZŠ a SŠ – leden 2014, WEB –
SNB3 seminář pro středně pokročilé uživatele interaktivních tabulí-leden 2014,WEB –
Inspirativní webinář – Aktivní využití atraktivních nástrojů ve výuce SN11 – únor 2014, Seminář
pro ŠMK – Praha –únor 2014, Seminář – Astronomie – kosmonautika, Mladá Boleslav –duben
2014, Seminář Brána matematikou otevřená III - Plzeň –duben2014, Seminář „ Robotika“ –
Podbořany – květen 2014, národní konference SCIENTIX – Praha – červen 2014, práce ŠMK –
Podbořany - květen2014, výkon práce ratera pro CERMAT při jarním termínu MZ- květen 2014
Plnění tématických plánů
Tématické plány byly splněny ve všech třídách, velice se osvědčila půlená hodina matematiky
v tercii, sextě a septimě
Hodnocení profilové části maturitních zkoušek :
Předmět Třída
M
Oktáva
M
4R
F
Oktáva
F
4R
INF
Oktáva
INF
4R
Počet
7
1
1
1
výborný chvalitebný
6
1
0
1
1
0
0
1
dobrý
0
0
0
0
dostatečný nedostatečný
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
1 3
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Soutěže a olympiády
KLOKAN – proběhl celoplošně ve třídách prima-kvarta, ve vyšších ročnících výběrově
3 nejlepší řešitelé ve škole:
kategorie Benjamín – 54 žáků – Pohoriljak(88), Theuer(87), Tomášek(87)
kategorie Kadet – 52 žáků - Trégl(92), Rubeš(79), Řimnáč(73)
kategorie Junior – 27 žáků - Tréglová(99), Kotek(60), Štréblová(55)
kategorie Student – 34 žáků – Urbanová(75), Urban(71), Rychlá(63)
PYTHAGORIÁDA- Z6 – prima –ŠK: 32 ž.; OK : 4 ž.; Kolář -7.místo,
Bizíková,Lidická,Zlatinský – 8.místo-vyučující Vysopalová
Z7 – sekunda –ŠK: 26 ž. ; OK : 4 ž.; Pohoriljak -1.místo, Theuer -2.místo,Henrych – 8.místo,
Zumrová- 19.místo - vyučující Raganová
ADAM RIES – prima – 4 ž. – KK : Iblová - 3.místo, Zlatinský – 4.místo,
oba- mezinárodní kolo – červen 2013 – Zlatinský -6.místo, Iblová-12.místo - vyučující
Vysopalová
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
-Z7 - sekunda – 5 ž. - OK: Theuer -1.místo, Strasserová -6.místo, dále Henrych, Halvátová,
Truong - vyučující Raganová
-Z8 -tercie – 1 ž. - OK: Trégl -1.místo – vyučující Vysopalová
-Z9 - kvarta – 3 ž. KK: Kutil, Voráč,Šusterová - účast - vyučující Zimmermannová
ARCHIMEDIÁDA – F – sekunda – 5žáků; OK :Pohoriljak, Zumrová, Halvátová -3.místo,
Tennlerová, Veselý -5.místo – vyučující Hampejs
JÁMA LVOVÁ - korespondenční soutěž -Henrych – 12. místo
ŠACHY – 4 školní turnaje v rámci šachového kroužku - vedoucí Hampejs
Okresní kolo v šachu – střední školy- 1.místo –Sova, Tímr, Rathouský, Tréglová
ZŠ+nižší stupeň gymnázií - 2.místo - Hannel,Voráč, Rubeš, Minařík
Krajské kolo – 6.místo - Sova, Tímr, Rathouský, Tréglová
Činnost předmětové komise biologie, chemie
Předseda komise : Andrea Koníčková
Členové komise : Halina Vysopalová, Andrea Koníčková, Ota Blail, Jiří Šperka
Hlavní úkoly plánu práce PK byly splněny. Během školního roku měla PK 2 schůzky.
-
1 4
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Organizace akce „Propagace studia na VŠ“ září – říjen 2013 (Šperka) - 19.11.2012 vlastní
VELETRH VŠ, účastnilo se 15 VŠ
Projekt „Řeka Labe – naše společné dědictví“ byl dokončen 12.9.2013 odstraňováním
náletových bylin v březích potoka Jahnsbach u městečka Thum (Kubínová, Koníčková).
PLNĚNÍ ŠVP
biologie :
Mgr. Šperka vše probráno, Mgr. Blail: úspěšně redukuje skluzy vzniklé
dlouhodobou nemocí, Mgr. Koníčková odučeno
chemie : ve všech ročnících kromě kvinty je učivo probráno a tématické plány byly splněny
(Koníčková + Vysopalová) - skluz vznikl dlouhodobou nemocí (Koníčková)
MATURITNÍ TŘÍDY
Biologie: (Šperka) :
celkem maturovalo 11 žáků s těmito výsledky :
výborný
3
chvalitebný
0
dobrý
6
dostatečný
2
Chemie: (Vysopalová) celkem maturovalo 7 žáků
výborný
3 žáci
chvalitebný
2
dobrý
1
dostatečný
1
Prokázané znalosti žáků u ústní zkoušky nijak nevybočovaly z průměru minulých let.
DVPP Školení Krajinná ekologie - ČZU, 16.5.2014; Koníčková
Exkurze: 12.9.2013 Thum, vybraní studenti, dokončení projektu (Kubínová)
Exkurze: 20.6.2014 Chemopetrol Litvínov, DOD, sexta a 2. ročník (Koníčková, Raganová)
Exkurze: 7.a 12.5.2014 Pivovar Žatec, septima a 3. ročník (Koníčková)
-
1 5
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Činnost předmětové komise humanitní vědy
Předseda komise: L. Kafková
Členové komise: P. Baroch,M. Botková, I. Břečková, S. Hafnerová, Z. Honsová, K. Kuffová,
M. Řebíček, D. Vlčková, M. Zitko
Školní rok: 2013/2014
Učebnice
V tomto školním roce byly používány učebnice dle plánu předmětové komise.
Plánované exkurze
V tomto školním roce probíhaly exkurze a projekty dle plánu.
Památník Karla Čapka – Strž (tercie, kvinta, 3.ročník)
Památník Terezín (kvarta)
Parlament ČR (2. ročník, sexta)
Okresní soud v Mostě (2.ročník, sexta)
Úřad práce v Žatci (2. ročník, 3. ročník)
Národní divadlo + Vyšehrad (2. ročník,3. ročník)
Tematická exkurze k reportáži do Pivovaru Žatec (2. ročník)
Muzeum Žatec (výstava, přednáška) – dějepisný seminář
Projekty a akce
P. Baroch
Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší a vyšší gymnázium. Projekt – Příběhy
bezpráví (spolupráce s Člověkem v tísni). Zdravá výživa a boj s nikotinismem. Mentální poruchy
příjmu potravy
M. Botková
Organizace školního kola OČJ. Školení ke státní maturitě. Zajišťování účasti
studentů v literárních soutěžích. Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší a vyšší gymnázium
S. Hafnerová Dny evropského dědictví – spolupráce s městským muzeem při organizačním
zajištění (září 2014). Památník Terezín. Členka ASUD, seminář Centropy – Dějiny 20. století
očima Židů. Klub mladého diváka – divadelní představení v pražských divadlech. Den
otevřených dveří G – organizační zajištění akce (leden 2014). Sbírkové akce: Bílá pastelka,
Srdíčkový den. Organizace akce: Maltézská pomoc (seniorům). Zajištění akcí: kulturní a
vzdělávací akce pro žáky. Organizace školního kola ODEJ. Členství ve Školské radě.
-
1 6
-
V ý ro čn í
Z. Honsová
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Klub mladého čtenáře – Albatros. Členka ASUD. Spolupráce s ANLET.
Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší a vyšší gymnázium. Tvorba pracovních listů ke státní
maturitě. SOČ – dějepis. Projekt – Příběhy bezpráví (spolupráce s Člověkem v tísni). Spolupráce
s městským muzee. Besedy s pamětníky. Zajišťování účasti studentů v literárních soutěžích.
Organizace školního kola OČJ.
L. Kafková
Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší a vyšší gymnázium. Projekt Adopce na
dálku. Projekt Studenti čtou a píší noviny. Projekt Já, občan. Organizace školního kola OČJ.
Organizace Studentských voleb do EP. Zajišťování účasti studentů v literárních soutěžích.
K. Kuffová
Přípravný kurz z českého jazyka pro nižší a vyšší gymnázium. Tvorba pracovních
listů ke státní maturitě. Organizace školního kola OČJ. Kroužek deskových her. Celoroční
příprava studentů na historickou soutěž v Chebu. Spolupráce s Mensou. Kroužek Mladý
žurnalista – vydávání školních novin Gymploviny, Poškoláček. Školní soutěž v deskových hrách
– Čtyřpohár. Zajišťování účasti studentů v literárních soutěžích. Multimédia ve výuce dějepisu –
seminář. Konference k Mnichovské dohodě.
D. Vlčková
Organizace školního kola v zeměpise. Celoroční soutěž Eurorebus
M. Zitko
Poznávání regionálních umělců. Výstavy moderního umění – Sladovna.
Celoročně – výzdoba školy.
Akce DVPP
Další vzdělávání učitelů probíhalo dle aktuální nabídky.
Knihovna
Fond školní knihovny byl průběžně obnovován.
Školní vzdělávací program
Učivo bylo splněno s ohledem na zpracované tematické plány a v souladu s požadavky ŠVP.
Podle upraveného RVP pro základní vzdělávání účinného od 1.9.2013 byl upraven stávající ŠVP
pro nižší gymnázium.
Přípravné kurzy pro uchazeče
Přípravné kurzy z českého jazyka na nižší a vyšší gymnázium probíhaly od března do dubna
2014. Vzhledem k velkému zájmu budou tyto kurzy probíhat i v následujícím školním roce.
Maturitní zkouška
Probíhá systematická příprava ke státní maturitní zkoušce. Studenti absolvovali maturitní
zkoušku z českého jazyka, dějepisu, základů společenských věd a zeměpisu. Všichni žáci
prospěli.
-
1 7
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Činnost předmětové komise německý a ruský jazyk
Předseda komise: Mária Zajícová
Členové komise: Irena Břečková, Jana Kubínová, Jindřiška Víznerová
Olympiády v německém a ruském jazyce.
Školního kola se zúčastnilo 22 studentů německého a 13 studentů ruského jazyka. Vítězky
školního kola v ruském jazyce Jana Břízová a Eliška Floriánová postoupily do krajského kola v
Ústí nad Labem. Obě studentky obsadily ve svých kategoriích 1. místo. Jana Břízová se
zúčastnila celostátního kola v Praze, kde obsadila 6. místo.
Sedm žáků kvarty se zúčastnilo soutěže Puškinův památník v Litvínově, kde obsadili první místo
v kategorii základních škol a víceletých gymnázii (Pohádka „Karkulka“). Následovala účast na
celostátní přehlídce vítězů krajských kol „ARS- Poetica“ v Praze a v domě kultury v Lounech.
V letošním roce se soutěže zúčastnili také studenti sexty s pásmem „ Arkona“ a obsadili rovněž
první místo v krajském kole. Následně reprezentovali školu na celostátní přehlídce v Praze.
Školního kola olympiády v německém jazyce se účastnilo 22 studentů. V okresním kole získala
Andrea Neugebauerová druhé místo a Jan Hänel první místo v okresním a také v krajském kole.
V celostátním kole obsadil 7. místo
Výměnné pobyty Žatec- Reichenbach.
Příprava a realizace výměnného pobytu studentů s Goethe-Gymnázium Reichenbach. Návštěva
německých studentů v Žatci se uskutečnila ve dnech 2 - 5. dubna 2014 a byla zaměřená na
návštěvu Prahy a Teplic. Návštěva Prahy byla věnovaná F. Kafkovi a místům jeho pobytu a
tvorby. Studenti se zaměřili také na mapování německých osobností, které působili, nebo
navštívili tato města. Jeden den byl zaměřen na hospitace ve škole a poznávání nejbližšího okolí
města.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V říjnu 2014 se M. Zajícová zúčastnila celostátního rusistického semináře ve Zlenicích.
Exkurze
Exkurze – vánoční trhy, Zwinger, Drážďany se uskutečnila v prosinci. Studenti zpracovali
z návštěvy Drážďan seminární práci.
Tvorba didaktických učebních materiálů.
Dumy byly průběžně zařazeny do vyučovacích hodin, podle tématických plánů.
Almanach k výročí školy
-
1 8
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Příprava článku a podkladů k výročí založení školy, zaměřených na výměnné pobyty a také na
úspěchy studentů na olympiádách v ruském jazyce.
ŠVP
Zapracování ŠVP do tématických plánů.
Činnost předmětové komise tělesná výchova, estetická výchova
Předseda komise: D.Vlčková
Členové komise: prof. Balon, Baroch, Kubínová, Řebíček
Plán práce na šk. r. 2013/2014 byl splněn – sportovní soutěže, sportovní kurzy jsou uvedeny
v přehledech akcí, aktivit. Mimořádný sportovní úspěch bylo vítězství na přeboru ČR v plavání
družstev, kde naši plavci vzorně reprezentovali naši školu i žatecký plavecký oddíl, kde trénují.
Tématické plány jsou plněny v souladu se ŠVP
Z prostředků školy a SRPŠ – dokupujeme průběžně potřebné sportovní vybavení.
Údaje o přijímacím řízení
Přijímacímu řízení předcházely přípravné akce školy. Tradiční akcí byl Den otevřených dveří,
druhou, realizovanou v delším horizontu po zkušenosti z minulého roku, byl přípravný kurz pro
obě formy studia, tedy osmileté i čtyřleté. Vzhledem k nedostatku mzdových prostředků jsme
letos realizovali kursy za symbolickou úplatu. Kurzy probíhaly od března do dubna vždy
v páteční odpoledne, jejich hladký průběh garantovaly komise matematiky a českého jazyka.
Závěrem si uchazeči vyzkoušeli přijímací zkoušku nanečisto. Tato akce měla pozitivní vliv na
udržující se zájem, zejména mezi žáky pátých tříd, o studium na žateckém gymnáziu.
V tomto školním roce přijímací řízení negativně ovlivnilo rozhodnutí zřizovatele o povinném
absolvování testů z CJL a MAT dodaných firmou SCIO a připojeném doporučení k zapracování
do kritérií pro přijetí. Škola doporučení k přijímání neakceptovala a přijímala podle kritérií,
stanovených ředitelem školy ve stejné podobě jako již po několik let. Ukázky přijímacích testů
SCIO lze nalézt na jejich webových stránkách. Následující ukázky jsou z přijímací zkoušky do
osmiletého studia.
-
1 9
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Přijímací zkouška z českého jazyka – osmileté gymnázium - ukázka
1. Doplňte do textu i/ y:
Na našem dvoře
Mezi slepicem__, perličkami a krocany se procházel__ i dva páv__. Rozpínal__ své
ocas__ do nádherných vějířů. Jejich hlas__ se m__ však ani trochu nelíbil__. Děti si zacpával__
uši, když pávi znenadání v__rážel__ svůj chraplav__ křik.
Za hospodářským stavením byly zahrady a ovocný sad. Některé strom__ vyrostl__ až nad
střechy. Ze strany do pol__ rozkládal__ své husté koruny dvě líp__. Jablka, hrušky a švestky
různých barev a tvarů lákal__ vesnické kluky, kteří na dozrávající ovoce žádostivě pohlížel__.
Sbíhal__ se jim sliny.
5 bodů
Úkoly 2 - 6 se vztahují k následujícímu souvětí.
Zmije se ráda ukrývá pod jahodami, ostružinami a jinými nízkými porosty nebo se bezstarostně
vyhřívá na kamenech a stezkách.
2. Napište, z kolika vět se souvětí skládá.
…....................................................
1 bod
3. U podtržených slov v souvětí určete slovní druh:
2 body
pod …..........................................
jinými...........................................
nebo …........................................
bezstarostně …..............................
4. U následujících jmen ze souvětí určete pád, číslo, rod (včetně životnosti) a vzor:
2 body
porosty ...................................................................................................................
stezkách......................................................................................................................
5. U slovesa vyhřívá se určete mluvnické kategorie (osobu, číslo, způsob a čas)
1 bod
vyhřívá se …......................................................................................................
6. Od infinitivu vyhřívat se vytvořte následující slovesné tvary.
2 body
a) 1. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý …......................................................
b) 2. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací ….........................................................................
7. Od přídavného jména dobrý utvořte:
2 body
a) podstatné jméno ….....................................................................................
b) příslovce …......................................................................................
-
2 0
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
8. Z následujících vět vypište základní skladební dvojice.
2 body
a) Teplým vzduchem rejdí pisklaví komáři a nepříjemní ovádi.
….........................................................................................................................................
b) Malý Petřík se v pokoji bál všech stínů.
…..........................................................................................................................................
9. Následující slova užijte správně ve větách a určete jejich slovní druh (zapište číslem do
závorky).
2 body
a) dědečkovi …......................................................................................................... ( …......)
b) dědečkovy …........................................................................................................ (….....)
10. Následující slova užijte správně ve větách (aby byl zřejmý významový rozdíl).
2 body
a) svolat.........................................................................................................................................
b) zvolat …................................................................................................................................
11. Doplňte do vět správné tvary zájmena já (mě / mně).
a) Vzpomínej na ________ s láskou.
1 bod
b) Na _______ přeci nezáleží.
12. Ve kterém řádku jsou správně napsaná spojení:
1 bod
a) indický čaj, významní Češi
b) Indický čaj, významní Češi
c) indický čaj, významní češi
13. Ve kterém řádku jsou správně napsaná slova vyjmenovaná:
1 bod
a) mlýnice, syvý, zvyklý, návyk
b) osypaný, obyčejný, lyšej, pýchavka
c) syreček, zlozvyk, vzlyk, mýdlo
14. Ve kterém větném celku jsou správně doplněny čárky.
bod
1
a) Pokud bych si mohl vybrat, svůj nejoblíbenější film, zvolil bych Harry Potter a Kámen
mudrců.
b) Přestože venku svítilo sluníčko, vzduch byl mrazivý a foukal studený vítr.
c) Nabádal mě, abych přišel když budu moct.
15. Ve které větě je chyba.
1 bod
a) Na lesní mýtině se pásly srny a jejich mláďata.
b) Poslední zápas vyhrála pražská Sparta.
-
2 1
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
c) Pojedu s tatínkem do Hradce králové.
16. Ve kterém řádku jsou pouze přídavná jména měkká.
1 bod
a) bílí, psí, cizí
b) ryzí, školní, hezcí
c) motýlí, nákupní, bližní
17. Vyberte správně vytvořený 3. stupeň přídavného jména
1 bod
a) nejlepší
b) nejtiší
c) nejdloužejší
18. Na kterém řádku se nacházejí pouze slova ohebná.
1 bod
a) kočka, kde, někdo, čtyři
b) věž, já, mluví, dva
c) ale, nos, on, vozí
19. Doplňte přísloví: Kdo chce psa bít,.....
1 bod
a) není ochráncem zvířat.
b) je hloupý člověk.
c) hůl si vždycky najde.
Přijímací zkouška z matematiky – osmileté gymnázium – ukázka
Úlohy řešte přehledně, uvádějte svůj myšlenkový postup.
1. Vypočtěte:
a)
b)
c)
d)
71 – 36 : 3 =
148 : 4 + 5 – 2 . 13 =
371 : 7 – (17 + 25) =
9 . (23 – 17) – 4 . (31 – 27) =
2. Na obrázku jsou body A, B, C.
a) Do obrázku dorýsujte přímku p , která prochází body B a C
b) Bodem A veďte přímku a kolmou k přímce p .
c) Průsečík přímky a a přímky p označte X.
d) Sestrojte kružnici k se středem v bodě X a poloměrem 2 cm.
-
2 2
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
3. Jak dlouhý je záhon na který zahradník nasázel 37 macešek. Mezi maceškami dodržoval
stejnou vzdálenost 14 cm. První sazenici umístil 35 cm od okraje záhonu a poslední byla
32 cm od druhého okraje
4. Jedna strana obdélníku má délku 10 cm, obvod je 32 cm.
a) Určete délku druhé strany.
b) Určete obsah obdélníku.
(Stačí jedna odpověď s udáním velikosti strany a obsahu.)
Výsledky přijímacího řízení
Protokol o průběhu přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia oboru 79-41-K/81
gymnázium ( všeobecné) – 8leté
pro školní rok 2014/2015
První kolo přijímacího řízení 2014
V kritériích pro přijetí byl stanoven maximální počet přijímaných žáků na 30, počet míst pro
odvolání byl stanoven na dvě.
Přijímací řízení včetně přijímací zkoušky v prvním kole absolvovalo 49 z 50 přihlášených
uchazečů.
Podmínkám přijímacího řízení vyhovělo 44 uchazečů, z nich bylo přijato 30 nejlepších
uchazečů. Pět uchazečů nesložilo přijímací zkoušku. Dva přijatí uchazeči se rozhodli nenastoupit
a na jejich místa byli odvolavší se uchazeči přijati. Celkem 6 uchazečů podalo odvolání,
vzhledem k jejich pořadí bylo 3 odvoláním vyhověno autoremedurou. Zbývající tři odvolání
postoupil ředitel školy Krajskému úřadu Ústeckého kraje, všechna tři odvolání byla zamítnuta a
potvrzena správnost postupu ředitele školy.
-
2 3
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Celkem tedy bylo přijato 28 uchazečů, jeden přijatý uchazeč oznámil, že nenastoupí a proto byla
autoremedurou změněna rozhodnutí třem dalším úspěšným uchazečům s nejnižším pořadím,
celkem tedy bylo vydáno 31 kladných rozhodnutí.
Zápisový lístek odevzdalo 30 uchazečů, z toho 17 dívek a 13 chlapců.
Vzhledem k naplnění kapacity nebyla vyhlašována další kola přijímacího řízení.
Závěr
Celkový počet vydaných kladných rozhodnutí je 30.
Tři rozhodnutí o nepřijetí byla v rámci autoremedury změněna na rozhodnutí o přijetí. Tři
odvolání byla zamítnuta OSMT KÚÚK.
Celkem odevzdalo zápisový lístek: 30
Protokol o průběhu přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia oboru 79-41-K/41
gymnázium ( všeobecné) – 4leté
pro školní rok 2014/2015
První kolo přijímacího řízení 2014
Přijímací řízení v prvním kole absolvovalo 50 ze 50 přihlášených uchazečů. Bez přijímací
zkoušky bylo přijato 16 uchazečů s průměrem 1,00. Podmínkám přijímacího řízení s přijímací
zkouškou vyhovělo 38 uchazečů. 12 uchazečů nesplnilo kritéria přijímací zkoušky. Celkem 6
uchazečů podalo odvolání, kterému bylo vzhledem k volným místům vyhověno autoremedurou.
Přijímací testy společnosti SCIO byly nastaveny velmi obtížně, řada uchazečů s výborným
prospěchem na ZŠ v nich neuspěla, proto bylo vypsáno druhé kolo přijímacího řízení, kde byl
zohledněn prospěch uchazečů.
Celkem bylo odevzdáno 17 zápisových lístků.
Druhé kolo přijímacího řízení 2014
Druhé kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno 29.4.2014.
Přihlášku podalo 14 uchazečů, z nichž 4 uspěli v odvolacím řízení a přihlášku stáhli, jeden
v rámci možnosti podat více přihlášek pro druhé kolo dal přednost jiné škole. Celkem tedy
odevzdalo zápisový lístek 9 uchazečů. V kritériích pro přijetí ve druhém kole bylo stanoveno, že
nejhorší průměrný prospěch v pololetí deváté třídy smí být 1,99.
Závěr
Celkový počet přijatých žáků je 26, z toho 17 dívek a 9 chlapců.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 2013/2014
Celkem žáků
První pololetí: 297
Druhé pololetí: 296
Výchovná opatření
První pololetí:
-
2 4
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Uspokojivé chování: 7
Neuspokojivé chování: 3
Podmínečné vyloučení: 0
Druhé pololetí:
Uspokojivé chování: 3
Neuspokojivé chování: 4
Podmínečné vyloučení: 0
Zameškané hodiny
První pololetí:
Celkem: 16 236
Z toho neomluvené: 134
Druhé pololetí:
Celkem: 16 601
Z toho neomluvené: 214
neprospěli
prospěli
vyznamenání
2. pololetí
nehodnocen
neprospěli
prospěli
vyznamenání
1. pololetí
Průměrný prospěch jednotlivých tříd ve školním roce 2013 - 2014
Prima
1,31
26
6
0
0
1,28
27
5
0
Sekunda
1,52
12
14
0
0
1,50
15
11
0
Tercie
1,85
8
19
2
0
1,90
6
20
3
Kvarta
1,50
12
17
0
1
1,51
14
16
0
Kvinta
2,11
2
20
0
0
2,03
3
17
2
Sexta
1,96
8
16
1
0
1,95
7
18
0
Septima
2,25
4
16
4
2
1,95
5
20
1
Oktáva
2,11
6
13
3
3
2,03
6
17
2
1 ročník
2,13
2
14
1
1
2,30
1
15
2
2 ročník
2,15
2
21
1
0
2,20
3
19
2
3 ročník
2,24
2
14
3
0
2,17
2
15
1
4 ročník
2,36
3
16
2
0
2,22
3
18
0
celkem
1,90
87
186
17
7
1,91
92
191
13
-
2 5
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
S hvězdičkou (
) – před opravnou zkouškou v srpnu
Výsledky maturitní zkoušky
celkem
vyznamenání
prospěli
neprospěli
neklasifikován
4.ročník
21
2
19
0
0
Oktáva
25
13
10
0
2
K maturitní zkoušce bylo připuštěno 44 žáků maturitních tříd, 2 žákyně oktávy nesplnily
podmínky pro ukončení ročníku, tudíž je v srpnu čekají opravné zkoušky a v případě úspěchu
pak v září maturitní zkouška.
Celkový průměr školy je 1,99, ve 4.ročníku byl průměr 2,39 v oktávě 1,59. Celkem 15 studentů
složilo zkoušku s vyznamenáním, 29 prospělo.
S vyznamenáním prospěli tito studenti:
4.ročník: Nikola Rosecká, Barbora Vacková
Oktáva: Veronika Carbochová, Dominika Czanová, Barbora Hanušová, Jakub Jendrísek, Radek
Komoráš, Anna Králová, Iva Kreslová, Vojtěch Petříček, Pavel Pylypčuk, Zuzana Rychlá, Jan
Tímr, David Urban, Gabriela Zimová.
Tabulka před podzimním termínem vypadá následovně:
podzimní
celkem
vyznamenání
prospěli
neprospěli
4.ročník
21
2
19
0
0
Oktáva
25
13
10
0
2
Přehled absolventů ve školním roce 2013/2014
Oktáva:
Beneš
Buhl
Carbochová
Czanová
Hanušová
Horejsek
Jára
Jendrísek
4.ročník:
Adam
Thomas
Veronika
Dominika
Barbora
Tomáš
Lukáš
Jakub
Bambas
Beržinský
Grácová
Hamouz
Hanušová
Hodan
Jančík
Klasna
-
2 6
-
Vojtěch
Martin
Alice
Lukáš
Kateřina
Dominik
Karel
Libor
termín
V ý ro čn í
Kleczatský
Kleprlíková
Komoráš
Králová
Kreslová
Lubenský
Pech K.
Petříček
Pravdová
Pylypčuk
Richter
Rychlá
Tímr
Urban
Zimová
Adam
Lucie
Radek
Anna
Iva
Jan
Matyáš
Vojtěch
Adéla
Pavel
Daniel
Zuzana
Jan
David
Gabriela
Kundratová
Levko
Ljapinová
Mangová
Pospíšil
Procházka
Rosecká
Solarová
Srpová
ŠprlákováPuková
Vacková
Voděrová
Zlatinská
zp rá v a
Eliška
Daniel
Simona
Pavlína
Čeněk
Pavel
Nikola
Nikola
Lucie
Viviana
Barbora
Denisa
Jana
Statistika přijímacího řízení na VŠ 2013 – 2014 - přihlášky
Počet žáků maturitních ročníků :
46
Přihlášku na VŠ si podalo celkem :
45 žáků (97,8 %)
Žádnou přihlášku si nepodalo celkem :
1
žák
Celkem bylo podáno 141 ks přihlášek k VŠ studiu, tj. 3,1
Přehled zájmu žáků podle jednotlivých oborů :
počet přihlášek
VŠ
technické
21
sociální
18
lékařské
17
ekonomické
17
filozofické
14
zemědělské
14
pedagogické
12
chemické
9
právnické
9
TV a sport
5
přírodovědné
3
policejní
1
vojenské
1
-
2 7
-
ks na 1 žáka
2 0 1 3 /2 0 1 4
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Zpráva o činnosti VP za rok 2013 - 2014
Ve škole již druhý rok pracují společně dva výchovní poradci, Mgr. Jiří Šperka (kariérní
poradce) se věnuje oblasti volby povolání, přihlášek ke studiu na VŠ a spolupráci s VŠ, včetně
organizování veletrhu VŠ, kolegyně Mgr. Miluše Botková (poradce pro IVP a vedoucí školního
poradenského pracoviště) vede školní poradenské pracoviště a věnuje se problematice práce
třídních učitelů, IVP, příprava a vedení projektů.
Zpráva o činnosti kariérního poradce – Mgr. Jiří Šperka
Plán práce VP byl v hlavních bodech splněn. Největší pozornost jsem věnoval žákům
maturitních ročníků a jejich profesní orientaci. Žáci byli seznamováni s možnostmi svého
pomaturitního uplatnění ústní formou a formou osobních konzultací. Pro žáky maturitních
ročníků jsem zabezpečil hromadné objednání výtisku Učitelských novin v celkovém počtu 30
kusů a jednoho výtisku pro VP, který byl k dispozici nejenom pro žáky naší školy, ale i pro
zájemce z řad veřejnosti.
Dále žáci měli k dispozici hromadně školám rozesílaný materiál „Kam po maturitě“, „Kam po
škole“, „Jak na VŠ“, „Průvodce pomaturitním vzděláním“, „Atlas školství 2014-2015“.
Další informace o svém pomaturitním uplatnění žáci získávali tradičně na vývěsních tabulích
v přízemí školy, na které jsem umísťoval materiály, které na školu přicházely z jednotlivých VŠ
a VOŠ.
Žáci tohoto zdroje informací velice využívají, včetně žáků nižších ročníků a jejich rodičů.
V říjnu 2014 se uskuteční beseda žáků maturitních ročníků se zástupcem společnosti SCIO na
téma NSZ.
Přihlášky žáků na VŠ jsem pečlivě připravil a v daných termínech byly odeslány.
Přehled odeslaných přihlášek je k dispozici u VP a jeho statistické zpracování je přílohou
zprávy o činnosti VP. Výsledky přijímacího řízení na VŠ a jejich statistické zpracování bude
provedeno během měsíce září 2014.
Ve školním roce 2013-2014 jsem vložil 2 příspěvky na Web školy.
Během měsíce září a října 2013 jsem organizoval účast zástupců VŠ na akci
-
2 8
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
„Propagace studia na VŠ“ pro žáky regionu Žatec. Tato akce proběhla 18.11. 2013 a zúčastnili se
jí zástupci celkem 15 VŠ České republiky. Ohlas akce, mezi žáky i zástupci VŠ, byl tradičně
velmi dobrý. Stejnou akci budeme organizovat i v příštím školním roce.
Zpráva o činnosti školního poradenského pracoviště Gymnázia Žatec – Mgr.
Miluše Botková
Do práce poradenského týmu se vedle dvou školních výchovných poradců a školního metodika
prevence zapojili i pracovnice PPP Žatec. Ve čtrnáctidenních intervalech docházela do školy
psycholožka Mgr. Petra Gistrová a speciální pedagog Mgr. Lucie Roubalová.
Členové poradenského týmu pracovali na vybudování a prohlubování důvěry ze strany učitelů,
žáků i jejich zákonných zástupců. Během školního roku byla aktualizována nástěnka
poradenského pracoviště s nabídkou služeb a pomoci, potřebné informace byly vyvěšeny i na
webových stránkách. Poradenské pracoviště a jeho členové se prezentovali během podzimu na
třídních schůzkách prvního ročníku a primy.
Nabízenou spolupráci s výchovným poradcem využívali jak třídní učitelé (zájem byl o
konzultace v oblasti náplně třídnických hodin, popřípadě o konzultování konkrétních
výchovných a vzdělávacích problémů jejich žáků), žáci (chtěli si především popovídat o svých
osobních problémech či poradit se zvládáním učiva), tak i jejich zákonní zástupci (konzultace
především při obtížích se zvládáním učiva).
Zájem byl ze strany žáků a jejich zákonných zástupců projeven i o konzultace u školního
psychologa a speciálního pedagoga. Dvěma studentkám sekundy bylo umožněno (vzhledem
k jejich výukovým problémům) podstoupit u speciálního pedagoga test učebních stylů. V jednom
případě byli na pomoc speciálního pedagoga odkázáni zákonní zástupci žáka primy v souvislosti
s potížemi při adaptaci žáka po přechodu na novou školu. Služeb psychologa využili v několika
případech žáci školy při řešení svých osobních problémů. Bylo by velmi žádoucí dohodnout tuto
spolupráci s PPP Žatec i pro příští rok, opět v intervalu dvě odpoledne za měsíc.
Ve školním roce 2013 / 2014 bylo umožněno studovat dle IVP čtyřem žákům, a to Petru
Svobodovi a Leoši Janáčkovi (oba sexta) Vojtěchu Petříčkovi a Davidu Urbanovi (oktáva).
Důvodem k IVP byly ve třech případech sportovní aktivity těchto žáků na výkonnostní úrovni,
v jednom případ SPC v Žatci doporučilo integraci žáka a IVP v matematice, českém jazyce a
cizích jazycích. Realizace IVP probíhala bez problémů. Všem žákům se podařilo úspěšně
dokončit ročník a postoupili tak do vyšších ročníků.
-
2 9
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Studenti předmaturitních ročníků byli informováni o nutnosti včas předložit dokumentaci
potřebnou pro přiznání uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky. Do konce školního roku
tak učinili dva žáci 3. ročníku.
Třídnické hodiny zůstaly součástí rozvrhu, interval jejich realizace byl změněn na jednu hodinu
za 14 dní. V letošním roce byl naplněn úkol poskytnout třídním učitelům vzdělání v oblasti
třídnické práce (viz níže).
V 2. pololetí proběhla část projektu Vzdělaný třídní učitel – záruka kvalitní prevence, na jehož
realizaci jsme získali finanční prostředky v rámci grantu vypisovaného MŠMT. Uskutečnily se
celkem tři semináře pod vedením zkušeného lektora Mgr. Michala Dubce zaměřené jednak na
rozvoj komunikačních dovedností třídních učitelů, jednak na náplň a vedení třídnických hodin.
Závěrečná část projektu bude realizována v průběhu přípravného týdne formou výjezdního
semináře třídních učitelů a během 1. pololetí následujícího školního roku.
V rámci výše uvedeného projektu byly vyčleněny finanční prostředky na vybudování knihovny
poradenského pracoviště. Prvním krokem bylo zajištění metodického materiálu Mgr. Michala
Dubce Třídnické hodiny pro všechny stávající třídní učitele. Dále bylo objednáno roční
předplatné časopisu Rodina a škola. V nejbližším období bude realizován nákup další odborné
literatury zaměřený především na oblast práce se žáky, na prevenci sociálně patologických jevů,
na budování dobrého třídního kolektivu a na osobnostní rozvoj žáků.
Pozornost byla věnována i kariérovému poradenství. Tato oblast patří do kompetence Mgr. Jiřího
Šperky (viz zpráva o jeho činnosti).
Během školního roku byly realizovány aktivity zaměřené na minimální prevenci sociálně
patologických jevů. Konkrétněji viz zpráva školního metodika prevence.
Během roku jsem jako výchovný poradce poskytovala konzultace jak kolegům učitelům
(zejména ohledně třídnických hodin, realizace IVP či při výchovných a vzdělávacích problémech
žáků), tak zákonným zástupcům. Co se týče konkrétních případů, lze uvést následující. V jednom
případě jsem se zákonnými zástupci řešila problémy s adaptací na nové školní prostředí, rodiče
jsem odkázala na pomoc školního psychologa a speciálního pedagoga. Sami žáci za mnou
chodili s různými problémy. S několika žáky (1. ročník, sekunda) jsme probírali obtíže se
studiem, ve dvou případech posléze žákyně vyhledaly pomoc speciálního pedagoga. Dvě žákyně
kvarty chtěly konzultovat otázku budoucí profesní orientace a své studijní zaměření. Na začátku
školního roku jsme řešili ve spolupráci s třídní učitelkou odchod zletilého žáka z domova. Někdy
si žáci přišli jen tak popovídat.
-
3 0
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence za rok 2013 – 2014 – Mgr. Pavel
Baroch
Na základě priorit specifikovaných plánem primární prevence pro školní rok 2013/14 byly
realizovány na naší škole následující aktivity. V průběhu přípravného týdne byl pedagogický
sbor seznámen s obecnými charakteristikami problematiky šikany se zaměřením na specifika
výskytu tohoto asociálního jevu na naší škole (prof. Baroch). Úvod žákovského školního roku se
nesl již tradičně ve znamení adaptačního kurzu pro nastupující ročníky (prof. Řebíček,
prof.Harajda, prof. Baroch a třídní učitelé prof. Vysopalová a prof. Víznerová). V měsíci říjnu
proběhla beseda s pamětníkem 2. sv. války (prof. Baroch a prof. Honsová) zaměřená na
problematiku rasové a národnostní nesnášenlivosti určená prvnímu a druhému ročníku a
odpovídajícím ročníkům víceletého gymnázia. Na počátku měsíce prosince navštívil naši školu
MUDr. Urban se svou přednáškou věnovanou otázkám zásad zdravé výživy a boje
s nikotinismem(sekunda a tercie).
Jako součást aktivit směřujících k formování zdravých vztahů uvnitř třídních kolektivů
byla v úvodu kalendářního roku byla zahájena realizace projektu „ Vzdělaný třídní učitel –
záruka kvalitní prevence“. Pro tento projekt připravovaný realizačním týmem pod vedením
vých. poradce, prim. preventisty a za podpory vedení školy byla získána spolupráce odborníka
na vedení třídnických hodin Mgr. Michala Dubce. V první části tohoto projektu proběhla
v průběhu dubna a května trojice workshopů pro třídní učitele, kterou Mgr. Dubec věnoval
problematice náplně efektivního vedení třídnických hodin. Projekt bude završen v průběhu
přípravného týdne následujícího školního roku výjezdním seminářem, jehož se zúčastní třídní
učitelé a vedení školy. Očekávaným výstupem výjezdního semináře bude konkretizace
rámcového školního plánu primární prevence a sladění s náplněmi třídnických hodin.
V průběhu závěrečného čtvrtletí školního roku proběhla přednáška s následnou besedou
s pracovníky Městské policie Žatec modifikována s ohledem na věková specifika a určená
studentům primy, kvinty a 1. ročníku. Pracovníci městské policie se zaměřili především na
otázku právního vědomí, právní odpovědnosti a aktuálního problému kyberšikany. Otázce
specifik biologického dospívání („Na startu“) a mentálních poruch příjmu potravy („Pohled do
zrcadla aneb jak se vidím Já“) byla věnována přednášková činnost lektorsky zabezpečená
pracovníky externí soukromé společnosti MP Education. Přednáška s následnou besedou byla
určena studentům nižšího gymnázia.
Na závěr měsíce května se jako již v uplynulých dvou letech podařilo zajistit možnost
účasti našich studentů na soudním jednání na Okresním soudu v Mostě. Studenti druhých
-
3 1
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
ročníků se tentokrát mohli v rámci výuky předmětu ZSV seznámit se soudní dohrou případu
drogového dealera.Tato akce byla zaměřena na problematiku protidrogové prevence a prevence
proti kriminalitě mládeže.
V průběhu celého školního roku i nadále vyvíjely pod vedením některých pedagogů naší
školy svou činnost kroužky deskových her a košíkové.
Evaluační aktivity školy
Průběžně jsou sledovány vybrané ekonomické i pedagogické ukazatele, škola je dlouhodobě
stabilizovaná, v uplynulém školním roce jsme neuskutečnili žádnou z periodicky se opakujících
evaluačních aktivit. Cyklus zjišťování klimatu školy je tříletý, cyklus periodického hodnocení
pracovníků je dvouletý.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Aprobace-
Jméno
vyučované
Čerpání DVPP/
předměty
samostudium
Mgr. Balon Jan
TV, OV, VV
7
Mgr. Barochová Veronika
INF, FYZ
7
Mgr. Baroch Pavel
TV, OV
7
Mgr. Botková Miluše
CJL, DEJ
6
MAT, FYZ,
Mgr. Brožovská Alena
ANJ
12
PaedDr. Břečková Irena
RUJ, ZEM, ANJ
12
Mgr. Hafnerová Stanislava
DEJ, FIL
12
Ing. Jan Hampejs
MAT,FYZ, INF
10
Bc. Harajda Jiří
ANJ
11
Mgr. Honsová Zuzana
CJL, DEJ
12
-
3 2
-
V ý ro čn í
Mgr. Kafková Lenka
CJL, OBV
12
Mgr. Koníčková Andrea
BIO, CHE
12
Kšandová Petra
NEJ
12
PhDr. Krumphanzlová Marta
CJL,ANJ
12
Mgr. Kubínová Jana
TEV, NEJ
12
Mgr. Kuffová Kamila
CJL,DEJ
12
Matyášová Alena
ANJ
8
Ing. Mynařík Vladimír
INF,FYZ
12
Mgr. Raganová Jaroslava
MAT, FYZ
11
PaedDr. Miroslav Řebíček
TEV, ZSV
12
Mgr. Šperka Jiří
BIO, ZEM
12
MgA. Urbancová Alžběta
HUV
6
Mgr. Víznerová Jindřiška
NEJ
12
Mgr. Vlčková Dagmar
TEV, ZEM
11
Mgr. Vysopalová Halina
MAT, CHE
12
Yates Steven
ANJ
7
Mgr. Zimmermannová Alena
MAT, FYZ
11
Mgr. Zajícová Mária
NEJ, RUJ
11
Mgr. Zitko Miroslav
CJL, VYV
12
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
V obecné rovině se negativně podepisuje na aktivitách spojených s dalším vzděláváním
nedostatek prostředků ONIV. Akce DVPP si volí pedagogové z nabídek NIDV, případně dalších
akreditovaných institucí. V řadě případů si vyučující akce, které je zaujaly, volí opakovaně.
Největší počet vzdělávacích aktivit je spojen s přípravou na maturitní zkoušky.
Konkrétní vzdělávací aktivity jednotlivých členů pedagogického sboru jsou obsaženy ve
zprávách předmětových komisí.
-
3 3
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Předepsané sportovní akce:
třída / třídy
název kurzu
místo konání
termín od - do
počet žáků
Lyžařský
Rakousko Lienz
2.3. – 7.3.2014
50
9.6. – 13.6.2014
27
9.5. – 18.5.2014
25
kvinta, sekunda
1.ročník
Borný Máchovo
sexta, 2. ročník
Cyklistický
jezero
3. ročník,
Vodácko
Chorvatsko
septima
turistický
Biograd na moru
Soutěže a přehlídky
Soutěže + olympiády 2013 - 2014 výroční zpráva
PŘEDMĚT
ZAMĚŘENÍ SOUTĚŽE,
OLYMPIÁDY
VÝSLEDKY
FYZ
Okresní kolo olympiády ve FYZ
3 + 6 místo
BIOLOGIE
Kategorie D, Bi olympiáda, šk. Kolo
3 postup
BIOLOGIE
dtto; krajské kolo
13., 14. a 16.místo
CHEMIE
dtto; krajské kolo
10. místo
CHEMIE
MINI GLOBE GAMES
enviromentální soutěž
3. a 5.tým
MAT
MO-sekunda-š.k.,okresní kolo
Theuer -1.,Strasserová-6.
MAT
MO-tercie-š.k.,okresní kolo
Trégl-1.
MAT
MO-kvarta - š.k.,o.k.,krajské kolo
Kutil, Voráč, Šusterová, Rubeš - úspěšní v
okresním kole
Pythagoriáda
prima- š.k.-všichni, o.k.-4
Kolář-7., Biziková,Lidická, Zlatinský - 8.
Pythagoriáda
sekunda- š.k.-všichni, o.k.- 4
Pohoriljak-1., Theuer -2., Henrych -8.
MAT-Adam Ries
postup do Mostu -4
Iblová, Zlatinský - 2.,3.,
-
3 4
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
MAT-Jáma Lvová celostátní, korespondenční soutěž
Henrych - sekunda -12.
FYZ
Archimediáda
okresní kolo
Pohoriljak, Zumrová, Halvátová - 3.;
Tennlerová, Veselý - 5.
CJL
Okresní kolo olympiády v ČJ I. Kat.
Pospíšil - 8.,Trégl - 16.
CJL
Carbochová - 1.,Tréglová - 3.,Štěpánková Okresní kolo olympiády v ČJ II. Kat. 4.,Králová - 8.
CJL
Literární soutěž Povídky a pohádky
Ústeckého kraje
Hanuš, Petříček a Skuhrová J. vybrány do
almanachu Ústeckého kraje
CJL
Vyprávěj příbeh digitálně II.
Svrčinová - 3. místo v celostátním kole v kat.
2. st. ZŠ
SOČ
Okresní kolo SOČ
Repiská, Dyršmídová - 1., Frýbová, Šťastná,
Choltová, Kochová - 2.,
ANJ
Okresní kolo olympiáda kategorie
I,II
Styblíková II.m.,Petříček II.m.
ZEM
Krajské kolo - Eurorebus
5 družstev , 1 Šusterová - v soutěži
jednotlivců - 7. místo
ZEM
Celostátní finále - Eurorebus
Iblová, Tomášek, Trykar-21.m.,
Sekret,Šusterová,Vízner 25m.
ZEM
Dnešní svět v pohybu - krajské kolo
Sekret, Svrčinová, Hänel - KV Celostátní finále -Sekret, Svrčinová, Hänel KV
ZEM
DEJ
postup do krajského kola: Hänel, Pospíšil,
Trégl
okresní kolo dějepisné olympiády
NEJ
Školní kolo olympiády v německém jazyce
RUJ
Krajské kolo olympiády v ruském jazyce
RUJ
Celostátní kolo olympiády v ruském jazyce Břízová
RUJ
Krajské kolo olympiády v ruském jazyce Floriánová
RUJ
Krajské kolo " Puškinův památník"-Kvinta
RUJ
Krajské kolo " Puškinův památník"-Sexta
RUJ
Celostátní přehlídka ARS Poetica- Pušk.
Památník, Sexta, Kvarta
NEJ
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
NEJ
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
(kat. II. B)
NEJ
Krajské kolo olympiády v NEJ + duben ústřední kolo
-
3 5
-
V ý ro čn í
MAT
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
MATEMATICKÁ SOUTĚŽ pořádané do krajského kol 23.11.2013 postoupili:
v rámci projektu NEBOJTE SE
Šusterová K., Zemanová L., Cviková M., Fryč
MATEMATIKY!,
J.
ZEM
Veselý, sekunda - zeměpisná olympiáda,
okresní kolo, 3. místo
ZEM
Okresní kolo zeměpisné olympiády
ZEM
Okresní kolo zeměpisné olympiády
ANJ
Okresní kolo olympiády
B.Pešková - 1.místo, L.Podaná - 2.místo
ANJ
Krajské kolo olympiády
B.Pešková - 4. (kat.IIIA), M.A.Gajdošová - 3.
(kat.IIIB)
Dějepisná soutěž gymnázií - krajské kolo
Repiská, Honzátko, Břízová
DEJ
SPORTOVNÍ AKCE 2013 - 2014
akce
Plavání
místo
Louny
úroveň
okresní
kolo
umístění
1.d,1ch.4chl
Košíková
Louny
okresní k.
1.
LA CORNY POHÁR
Meziboří
okres
2. místo V. k.
Krajské finále ve stol. tenisu
Krajské finále ve volejbalu
Litoměřice
Ústí a. L.
kraj
kraj
IV.k.+ III.k. 2.místo
VI. k. 3. místo
Okresní kolo ve florbalu
Žatec
okres
D 3., CH 6. místo V.k.
Městský přebor v přehazované
Okresní kolo v přehazované
Žatec
Žatec
město
okres
1. místo III.k.
1. místo III.k.
Krajské finále ve volejbalu
Most
kraj
1. místo III.k.
Okresní kolo ve volejbalu
Žatec
okres
Krajské finále ve volejbalu
Ústí a. L.
kraj
D 1., CH 2. místo IV. k.
1. místo IV. k.
Okresní kolo ve volejbalu
Louny
okres
1. místa V.k.
Krajské finále ve volejbalu
Pohár rozhlasu LA
Teplice
Žatec
kraj
město
D 2.,CH 3. místo
1. místo III.k.+ IV.k.
Okresní kolo Poháru rozhlasu
Krajské finále v plážovém
volejbalu
Florbalový turnaj bigshockflorbal
Louny
okres
4. místa III.k.+IV.k.
Ústí a. L.
Plzeň
kraj
7. místo V.k.
8. místo
Okresní kolo v šachu
Postoloprty okres
-
3 6
-
1. místo + 2. místo
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Krajské kolo v šachu
Louny
kraj
6. místo
Velikonoční laťka
Žatec
město
1.a 4.místo ml.žákyně
Velikonoční laťka
Žatec
město
3. místo ml. Žáci
odbíjená smíšená družstva
Žatec
město
1. místo
Republikové finále v plavání
Tábor
republika
1.místo
Krajské finále v košíkové
Děčín
kraj
7.místo
Matematický klokan 2014
K nejlepším řešitelům ve školním kole v soutěži Matematický klokan patřili tito žáci:
Lucie Urbanová (SPT), David Urban (OKT) a Zuzana Rychlá (OKT) v kategorii Student,
Zuzana Treflová (kvinta) v kategorii Junior, Martin Trégl v kategorii Kadet. Ella Pohoriljak,
Bronislav Theuer (oba SEK) a Ondřej Tomášek(PŘI) v kategorii Benjamin.
Zúčastnili jsme se též soutěže Přírodovědný klokan, zaměřené na fyziku, chemii, biologii.Zde
jsme dokonce velmi dobře uspěli v okresním měřítku, 3 nejlepší řešitelé byli z naší školy!
V kategorii Junior v rámci celého lounského okresu (117 účastníků) obsadil 1. místo Václav
Žatecký (84 bodů), na 2. místě byli Jakub Provazník a Jan Weinhauer (81bodů), všichni z 2.
ročníku a 3. místo zaujala Zuzana Tréglová (79 bodů) z kvinty.
V kategorii Kadet ve školním kole byli výborní: Stanislav Voráč (kvarta), Martin Trégl (tercie) a
Petr Kutil (kvarta).
Dobrovolnické aktivity studentů
I v letošním roce se studenti a studentky septimy a 3.ročníku zapojili do různých sbírkových
akcí, např.na pomoc nevidomým to byla v říjnu sbírka Bílá pastelka , v prosinci a v dubnu sbírka
Srdíčkové dny na pomoc dětem v nemocnicích V prosinci vybrali naši studenti 17 000 Kč, na
jaře kolem 10,5 tisíc..
12 studentů v září 2013 opět pomáhalo v muzeu při organizaci akce „Dny evropského dědictví„
jako průvodci, nově se zapojili do městských akcí pořádaných pro děti, např. sportovní soutěže
na stadionu „Mládí“ 24.9. 2013 aj.
-
3 7
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Žákovská samospráva
Na Gymnáziu Žatec je ustavena žákovská samospráva pod názvem Studentská rada, kterou vede
Jana Břízová. Studentská rada vyvíjí aktivitu při organizování mimoškolní činnosti žáků a
spolupodílí se na úpravách stávajícího školního řádu. Schůzky jsou svolávány ředitelem školy
dle požadavků žáků, ředitel svolal tento orgán v uplynulém školním roce čtyřikrát. Dohodnuté
aktivity jsou jak žákovskou radou, tak vedením školy naplňovány.
V této oblasti je třeba udržet dobrou spolupráci mezi pedagogickým sborem, žákovskou
komunitou, provozními zaměstnanci i vedením školy.
KMD
V tomto školním roce měl Klub mladých diváků, vedených Mgr. S. Hafnerovou, 40 členů.
Společně navštívili hlavní město Prahu, kde zhlédli tři divadelní představení:
19.12.2013 – Divadlo Na Vinohradech – Ideální manžel
25.1.2014 – Divadlo ABC – Král Lear
26.3.2014 – Divadlo Na Fidlovačce – Šumař na střeše
Přehled akcí školy
Září 2013
2.9. – zahájení školního roku
3.9. – výuka podle rozvrhu
3.9 - Prima- 3. – 5. hodinu – učebnice, třídnická hodina
4.9. – Prima a 1R končí v 12,35 hodin, odjezd na adaptační kurz
4. – 6.9. – adaptační kurz P + 1R - Cafex Rakovník (Vys. Víz, BaP. Řeb, Har)
9.9 – 15.30 – třídní schůzky pro rodiče žáků primy, od 16.00 pro rodiče žáků 1R
11.9. v 8,30 hod v aule – proškolení studentů (30) přihlášených na brigádu Sociologického
ústavu - sociologický průzkum proběhne v říjnu v Žatci
14.9. – Muzeum – Dny evropského dědictví - (12studentů)
do 15.9. – přihlášky do KMD (Haf)
18.9. – beseda s tajemníkem Městského úřadu (Ing. Vajda)
19.9.- exkurze do Thum(u) – část kvarty ( Kon)
25.9. – exkurze Praha (Vyšehrad, Národní divadlo) – 3R a SPT – (Bot, Kuff)
30.9. – exkurze JE Temelín 2R a část septimy ( Rag, Ham) –
28.9. – státní svátek – Den české státnosti
Říjen 2013
1.10. – přespolní běh ( BaP)
1.10.- 9.30 – AULA – školení k akci 2.10. - pro vybrané figuranty
2.10. – 8.00 – 10.00 - akce záchranného sboru „Požár divadla“ pro všechny třídy s výjimkou
maturitních
-
3 8
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
3.10. – studentské volby AULA (zajišťuje 3R)
7.10.- exkurze – Parlament ČR Praha ( SXT Kaf + Bar)
8.10. a 10.10. – zubní prohlídky u dr. Wilferové
15.10. – septima – sbírka Bílá pastelka
16.10 – Přírodovědný klokan (TER. KVA. KVI, SXT, 1R,2R)
22.10 – exkurze – tercie – LOSAN (IT) – (dozor: Myn, Kaf)
28.10. – státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu ( 1918)
29.10. – 30.10. – podzimní prázdniny
Listopad 2013
1.11. – Piškovorky – okresní kolo (Bro)
4. – 20.11. - maturitní trénink – on –line
6.11. – beseda o holocaustu – DES 3R, Spt (J. Matyáš – muzeum , Hon)
6. – 7. 11. – exkurze Vítkovice – část KVA – (Zim, Ham)
11.11. uzavření klasifikace za první čtvrtletí
13.11. – 16.30 – rodičovské schůzky
17.11. – státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii¨
18.11.- veletrh vysokých škol (Špe) – od 13.00 pro gymnazisty i zájemce z ostatních středních
škol v regionu
19. - 20.11. – exkurze – Vídeň (Vlč, Bar)
21.11. – šachy – okresní kolo (Ham)
21.11. – dějepisná soutěž v Chebu – 3členné družstvo (Kuff)
25.11. – městské digikino –film Hořící keř ( Q,SPT,OKT, 3R, 4R)
Prosinec 2013
2.12. - uzávěrka přihlášek žáků 4R a OKT ke společné i profilové části maturitní zkoušky
2.12. - sbírka „Pomoc dětem“ – srdíčkový den – SPT a 3R (Haf)
3.12. – beseda s MUDr.Urbanem - poruchy příjmu potravy - SEK, TER (BaP)
4.12. – testování MENSA – 144 žáků
10.12. – pilotáž SCIO (ČJL, OSP) - testování 1R a Q
12.12. – exkurze Drážďany – NEJ (Kub, Zaj)
13.12. – městské divadlo: projekce a beseda : Nový Zéland (Zeměpis) – PŘI, SEK TER, KVA,
1R, 2R, KVI, SXT (Vlč)
19.12. – KMD – Divadlo Vinohrady – Ideální manžel
20.12. – Vánoční akademie - AULA – vyšší G, tělocvična – nižší G, večer: akce U majáku
21.12. – 3.1.2013 – vánoční prázdniny
Leden 2014
1.1. – státní svátek – Den obnovy samostatného státu
6.1. – začátek vyučování
8.1. – Den otevřených dveří – pro uchazeče z 5. a 9. tříd – 14.00 – 16.30
17.1. – maturitní ples 4R (Hon)
20.1. – republiková soutěž v plavání – Tábor – 1.místo (dozor: BaP)
24.1. – maturitní ples oktáva (Kuff)
27.1. . ukončení klasifikace za 1. pololetí
27.1. – KMD – divadlo ABC – Král Lear
28.1. – městské digikino – film Cyril a Metoděj – SEK až SPT,1R až 3R
-
3 9
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
29.1. – klasifikační porada
30.1. – výpisy vysvědčení
31.1. – jednodenní pololetní prázdniny
Únor 2014
11.2. – přednáška – zeměpis KV, 3R (dozor: Vlč. Bla)
17. – 21.2. – jarní prázdniny
24.2. - exkurze – Rudolfinum – 2R, KVI (dozor: URB)
Leden – únor – okresní kola soutěží
Březen 2014
2. – 7.3. lyžařský kurz – Alpy - 1R, Q + sekunda (BaP, Bal, Řeb, Vlč)
14.3. – aula 14.00 – zahájení přípravného kurzu pro uchazeče o studium
21.3. – Matematický klokan - pro PRI, SEK, TER, KVA, ostatní třídy – volitelně
24.3. – srdíčkový den –sbírka – SPT a 3R
26.3. – KMD – Divadlo Na Fidlovačce – Šumař na střeše
Duben 2014
7.4. uzavření klasifikace za 3.čtvrtletí
1.- 4.4.- Návštěva z Reichenbachu (Zaj, Kub,Víz) – exkurze Teplice, Praha
7.4. – návštěva ministra školství Chládka - beseda se studenty, pedagogy a veřejností v aule
9.4.. – předkolo chebské dějepisné soutěže v Ústí n-L- – 3členné družstvo (Kuff)
9.4. - 16.30 třídní schůzky
10.4. – exkurze – Památník K.Čapka ve Strži a zámek Dobříš -TER, KVI, 3R (Kaf, BaP)
16.4. – SOČ – dějepis - 1R ( Hon) – krajské kolo Ústí n. L. ( dozor: Hro)
17.-18.4. – velikonoční prázdniny
21.4. – Velikonoční pondělí
22.4. a 23.4. – přijímací zkoušky
23.4. – exkurze Praha (ANJ) – SPT, 3R – (Hro, MaA)
24.4. – soutěž Puškinův památník Litoměřice – kvarta (dozor Bře)
29.4. – foto tříd
29.4. – uzavření klasifikace pro maturitní třídy
30.4. – pedagogická rada pro 4R a oktávu
Květen 2013
1.5. + 8.5. – státní svátek
Od 2.5. – 6.5. – písemná(státní) část maturitní zkoušky
12.5. – beseda o dospívání pro děvčata a chlapce primy a sekundy v aule – 3. a 4. hodina
beseda pro děvčata „ Pohled do zrcadla“ pro 1R a Q, TER, KVA v aule - 5. a 6. h.
10.5. – 19.5. – kurz Chorvatsko – 3R. SPT (Řeb, Vlč, Bal)
12. – 16. 5. studijní volno – 4R a OKT
19.5 – 22.5. – M A T U R I T Y (ústní zkouška – společná část a profilová)
24. – 25.5. – účast na matematické soutěži A.Riese v Annabergu ( dozor: Vys)
30.5. – slavnostní předávání maturitních vysvědčení v městském divadle
-
4 0
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Červen 2014
6.6. – republikové kolo soutěže Eurorebus - PŘI, KVA (dozor Vlč)
9. – 13.6. – cyklistický kurz – kemp Borný – Máchovo jezero - 2R, SXT – (Bal, BaP, Řeb)
16.6. – výsledky PP MZ - vydání maturitních protokolů (TU)
17. – 18.6. – kvinta - výlet Rakovník – Krakovec (dozor: BaP)
18.6. – 19.6. – KVARTA – PROJEKT Já, občan – Nymburk (dozor: Kaf)
18.6. – kvarta – exkurze od 11.00 – Den otevřených dveří – Chmelařský institut (dozor: Bar)
20.6. – exkurze – Chemopetrol Litvínov – 2R, SXT ( dozor: Rag, Kon)
19. – 20.6. – prima – výlet Soseň u Jesenice ( dozor: Vys. Kub. Zim)
Do 23.6. – uzavření klasifikace za 2.pololetí
23. – 24.6. – tercie, kvarta - výlet Úštěk (dozor: Kaf, Bar, Kuf)
23. – 24.6. – výlet 1R – Chvojkovský mlýn Žihle (dozor: Víz)
24.6. – výlet sexta – Lesopark Chomutov (dozor Bro)
24.6. – výlet 3R – zámek a zámecký park Krásný Dvůr – (dozor: Ham,Bře)
25.6. – Ochrana obyvatelstva za mimořádných okolností
25.6. – KLASIFIKAČNÍ PORADA
26.6. – akce s třídními učiteli
27.6. – ukončení školního roku – vysvědčení, poučení o BOZ o prázdninách
Výlety na konci školního roku:
Prima
19.6.2014 – 20.6.2014 - Soseň u Jesenice
Dozor: H. Vysopalová, A. Zimmermannová, J. Kubínová
Program:
sportovní program (brembol), vědomostní soutěž
půldenní výlet do Jesenice
táborák, stezka odvahy
Sekunda – 25. – 26.6. 2014
Dozor: A.Koníčková
Program:
nocování ve škole
Tercie, Kvarta
22. – 24.6.2014 – Úštěk – kemp u jezera Chmelař
Dozor: L. Kafková, K. Kuffová, V. Barochová
Program:
sportovní hry u jezera, koupání, hry, stezka odvahy
celodenní výlet – Kalvárie, hrad Helfenburk
prohlídka města – Muzeum čertů, synagoga, ptačí domky
Kvinta
17.-18.6.2014 - Rakovník-areál Cafex
Dozor: :Baroch, Harajda
Program
pěší turistika na hrad Krakovec, prohlídka areálu hradu, beseda s kastelánem
-
4 1
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
návštěva plaveckého bazénu v Rakovníku
sportovní aktivity v areálu rekreačního centra Cafex dle individuální volby žáků
Sexta
24.6.2014 - Zoopark Chomutov
Dozor: Alena Brožovská
Program:
prohlídka zooparku
1. ročník
23.6.2014 – 24.6.2014 - Chvojkovský mlýn - Žihle
Dozor: J.Víznerová
Program:
sportovní hry, hry v lese
vycházka do lesa po zelené turistické značce směr Ostrovec
táborák
3. ročník
24. 6. 2014 - Krásný Dvůr.
Dozor: J. Hampejs, I.Břečková.
Program:
Prohlídka zámku
Zámecký park - romantické stavby, například gloriet, Panův templ, Čínský pavilon,
novogotická rozhledna a obelisk, flóra parku
Údaje o výsledcích inspekce
Ve školním roce 2013/2014 byla na Gymnáziu, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
provedena státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a navazujících
vyhlášek ze strany ČŠI ve dnech 19. - 20.5.2014. Hlavním cílem byla kontrola a dohled nad
konáním maturitních zkoušek. Pozitivním konstatováním závěrečné zprávy ČŠI bylo, že škola
nepochybila v žádné z kontrolovaných oblastí.
Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření školy za rok 2013 je předmětem samostatné zprávy zpracovávané po ukončení
kalendářního roku. Tuto zprávu projednala a vyjádřila svůj jednomyslný souhlas školská rada na
svém zasedání dne 18.3.2014. Školská rada přijala následující usnesení: ŠR vyjadřuje souhlas
s předloženou Výroční zprávou o hospodaření za rok 2013. Výroční zpráva o hospodaření je
samostatným dokumentem, který je zveřejněn na webových stránkách školy a byl řádně
projednán všemi příslušnými orgány školy včetně školské rady.
-
4 2
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
„Řeka Labe – naše společné dědictví“
Žáci nižšího gymnázia se zúčastnili projektu „Řeka Labe – naše společné dědictví“,
podporovaného grantem EU. Jednalo se o binární setkávání studentů z české a německé
příhraniční oblasti při poznávání určitého biotopu. Naším partnerem z Německa bylo městečko
Thum, resp. Humanistisches Greifenstein Gymnasium Thum ve spolupráci se Střediskem
ekologické výchovy Litoměřice.
K uzavření projektu došlo 19.9.2013 při odstraňování invazivních rostlin v okolí Thumu.
Celkem se při exkurzích vystřídalo 60 našich studentů, kteří měli možnost procvičit se při
společné práci a vědeckých experimentech též v cizím jazyce.
Dlouhodobou spolupráci s Gymnáziem v Reichenbachu dokumentují každoroční výměnné
pobyty studentů – zaměřené na vzájemné poznávání a navázání přátelských kontaktů i účast na
společném jazykově - cyklistickém kurzu v Čechách.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Škola nebyla zapojena do žádného projektu.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Škola je zapojena v projektu ESF EU peníze středním školám, přiznaná dotace na náš projekt
„Modernizovaná výuka - digitální kvalita“ je ve výši: 1 081704,- Kč. Práce v projektu byly
ukončeny odevzdáním závěrečné monitorovací zprávy odboru CERA MŠMT.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
-
4 3
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Spolupráce školy s odborovou organizací je dlouhodobě kvalitní, dochází k pravidelným
jednáním a vedení školy se snaží vyjít všem požadavkům odborové organizace. Je řádně
uzavřena kolektivní smlouva (ze dne 16.3.2012), která upravuje vztahy mezi odborovou
organizací a zaměstnavatelem.
Spolupracujeme i se ZUŠ v Žatci, PPP v Žatci, Městskou policií Žatec, Městem Žatec, řadou
firem a podniků, zájmovými a sportovními organizacemi.
Vnitřní kontrolní a řídící činnost ředitele školy
Ve školním roce proběhlo XX provozních porad a pedagogických rad. Porady s předsedy
předmětových komisí byly realizovány v měsíčním cyklu, vždy o velkou přestávku
před
provozní poradou. Podle potřeby byly nejméně čtvrtletně svolávány porady s třídními učiteli.
Celkem bylo realizováno 33 hospitací ředitele, 10 hospitací zástupkyně ředitele a většina
předsedů předmětových komisí, stejně jako členů pedagogického sboru prováděla pravidelné
kolegiální hospitace.
Kontrolní činnost je zaměřena zejména na:
kontrola výchovně vzdělávací činnosti je prováděna podle plánu hospitací, dále je
pravidelně prováděna kontrola třídních knih, třídních výkazů a uložení dat v programu
Bakaláři třídními učiteli
kontrola dozoru, pořádku ve třídách, kontrola úklidu je pravidelně prováděna a následně
vyhodnocována i na poradách s provozními zaměstnanci
kontrola práce bezpečnostního technika a požárního preventisty je prováděna jednou za
tři měsíce a jednou ročně potvrzena zápisem v požární knize
kontrola stavu sbírek je prováděna jednou ročně k 31.12. fyzickou i dokladovou
inventurou, kontrolu provádí inventurní komise jmenovaná ředitelem školy - zodpovídá
zástupce ředitele
kontrola stavu pokladny je prováděna namátkově v průběhu roku, stejně jako další
kontrolní činnost v souladu se základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě a prováděcí vyhlášky č.416/2004)
BOZP, PO
Od roku 2006 je proveden outsourcing některých činností, se školou spolupracuje externí technik
BOZP, pan Sháněl. Na škole dále působí požární preventista a bezpečnostní technik školy Mgr.
Jiří Šperka. Všechny aktivity v oblasti požární ochrany a BOZP, včetně revizních zpráv a dalších
dokumentů jsou řádně uloženy u hospodářky školy a školního technika BOZP.
-
4 4
-
V ý ro čn í
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Školní úrazy
Ve školním roce 2013 - 2014 došlo pouze k 7 školním úrazům, převážně při tělesné výchově.
Proti minulému školnímu roku se počet úrazů výrazně snížil. V tomto roce
nedošlo
k evidovaným pracovním úrazům. Byla provedena všechna opatření k zamezení opakování.
Hlášení o prověrce bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci přiloženo jako - příloha č.1
Zpráva o stavu požární ochrany přiložena jako - příloha č. 2
Závěr
Pedagogický spor je stabilizovaný. Materiální vybavení je obnovováno úměrně možnostem
školy, pozitivně kvalitu podmínek pro výuku ovlivnil ukončený projekt EU peníze středním
školám. Je třeba ocenit i péči vedení města, která umožňuje zlepšovat podmínky výuky. Škola
má i nadále největší problém v kvalitě elektroinstalací, které jsou stejně jako laboratoře na
hranici havarijního stavu. Jestliže v oblasti rekonstrukce elektrických sítí je již vypsáno výběrové
řízení a rekonstrukce proběhne v následujících letech, otázka modernizace laboratoří je
v nedohlednu. Díky péči Města Žatce je postupně opravována fasáda budovy. Mimořádnou
událostí v životě školy byla dvojí návštěva pana ministra školství PhDr. Marcela Chládka, PhD.,
když po dubnové návštěvě navštívil naši školu ještě v maturitním čase.
Finanční prostředky jsou využívány účelně a hospodárně.
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na provozní poradě dne 25.8. 2014
Výroční zprávu o činnosti školy projednala a v souladu s § 168 zákona 561/2004 v platném
znění schválila školská rada na svém zasedání dne 26.8. 2014.
V Žatci dne 26.8.2014
PaedDr. Miroslav Řebíček
ředitel školy
-
4 5
-
V ý ro čn í
-
4 6
-
zp rá v a
2 0 1 3 /2 0 1 4
Download

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ve