ICS 93.080.10
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ NORMA
September 2014
Projektovanie miestnych komunikácií
Zmena 1
Oprava1
STN 73 6110/Z1/O1
Corrigendum
Corrigendum
Berichtigung
STN 73 6110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií. Zmena 1 z novembra 2011 sa opravuje takto:
Na strane 5, Tabuľka 20, v riadku Administratívne budovy a verejné inštitúcie, druhý a tretí riadok, v stĺpci
Stojisko pripadá na úč. jednotku menia sa hodnoty takto:
Tabuľka 20 – Základné ukazovatele pri návrhu odstavných a parkovacích stojísk
Druh objektu
Účelová
jednotka
Z počtu stojísk
Stojisko
pripadá na
úč. jednotku
krátkodobých
(%)
dlhodobých
(%)
2/dom
–
100
Odstavné stojiská
–
rodinné domy
–
viacpodlažné domy 1 izbové byty
–
viacpodlažné domy 2 izbové byty
–
viacpodlažné domy 3 a viac izbové byty
byt/dom
1/byt
–
100
1,5/byt
–
100
2/byt
–
100
90
Parkovacie stojiská
–
základné školy
zamestnanci
7
10
–
stredné školy
zamestnanci
5
10
90
–
vysoké školy
zamestnanci
študenti
5
10
–
80
100
20
Kultúrne zariadenia, kiná, divadlá,
kongresové sály
sedadlá
4
90
10
zamestnanci
7
10
90
Zhromaždovacie priestory do 20 000 ľudí
zamestnanci
7
–
100
návštevníci
5
90
10
Nemocnice, liečebné ústavy, kliniky
počet
–
lôžka
4
100
–
zamestnanci
4
100
(pokračovanie)
119368
© Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy
rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
1
STN 73 6110/Z1/O1: 2014
Tabuľka 20 (dokončenie)
Druh objektu
Účelová
jednotka
poliklinika, ambulancie
– zamestnanci
– ordinácia
dom s opatrovateľskou službou
– zamestnanci
– lôžka
Športové areály a haly
– zamestnanci
– návštevníci
Služby (obchody, obchodné centrá)
– zamestnanci
– návštevníci
do 1 h
do 2 h
od 2 h do 4 h
alebo čistá (úžitková) predajná plocha
veľké obchodné centrá nad 5 000 m2
Parky, cintoríny, krematóriá
– zamestnanci
– návštevníci
Stojisko
pripadá na
úč. jednotku
4
0,5
Z počtu stojísk
krátkodobých dlhodobých
(%)
(%)
100
100
4
4
100
100
počet
7
4
100
–
100
–
počet
počet
počet
m2
m2
4
10
5
3
25
20
100
–
100
100
100
100
počet
plocha m2
7
500
–
100
100
–
počet
počet
počet
5
8
0,5
–
100
–
100
–
70
počet
m2
m2
4
20
25
–
–
100
100
100
–
zamestnanci
4
–
100
počet
počet
4
7
–
100
100
–
Ubytovacie a stravovacie zariadenia
–
–
–
zamestnanci
návštevníci
izba
Administratívne budovy a verejné inštitúcie*)
– zamestnanci
– alebo plocha
– návštevy z čistej administratívnej plochy
s využitím striedania vozidiel na stojisku
4x za pracovnú zmenu (počet: 4)
Priemyselné podniky
Zariadenia výroby
– zamestnanci
– návštevníci
*)
Verejné inštitúcie, ktoré majú stránky napr.: Mestský a Miestny úrad, Obecný úrad, Daňový úrad, Polícia, Pošta, Magistrát,
Obvodný úrad, Krajský úrad, Kataster, Ministerstvo a pod.
Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
STN 73 6110/Z1/O1
Vydal a vytlačil:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15
Rok vydania 2014, strán 2, č. publ. 119368
Cena je určená počtom strán
2
Download

znenie opravy STN 73 6110/Z1/O1