ESKÁ TECHNICKÁ NORMA
Bezen 2013
ICS 01.060
SN
ISO 80000-1
OPRAVA 1
Veliiny a jednotky –
ást 1: Obecn
01 1300
idt ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011-10
Corrigendum
Tato oprava SN ISO 80000-1:2011 je eskou verzí opravy ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011-10. Peklad byl zajištn
Úadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to SN ISO 80000-1:2011 is the Czech version of the Corrigendum
ISO 80000-9:2009/Cor.1:2011-10. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.
It has the same status as the official version.
SN ISO 80000-1 (01 1300) Veliiny a jednotky – ást 1: Obecn z ervence 2011 se opravuje takto:
Technickou opravu 1 k ISO 80000-1:2009 vypracovala technická komise ISO/TC 12 Veliiny a jednotky, ve spolupráci s IEC/TC25 Veliiny a jednotky.
V lánku 7.4 se nahradí odstavec pedcházející Píkladu 2 a dosavadní Píklad 2 následujícím textem:
Stav ionizace a stav elektrické excitace jsou uvedeny
v poloze pravého horního indexu. Stav jaderné excitace
je uveden znakou * v poloze levého horního indexu
a metastabilní nuklid je vyznaen doplnním písmena m
(stojatého) k hmotnostnímu íslu nuklidu.
The state of ionization and the state of electrical excitation
are shown in the right superscript position. The state
of nuclear excitation is shown with the symbol * in the
left superscript position and for a metastable nuclide
is indicated by adding the letter m (in roman type) to
the mass number of the nuclide.
PÍKLAD 2
EXAMPLE 2
Stav ionizace:
Na + , PO34- nebo (PO4 )3 −
Stav elektrické excitace: He∗
Stav jaderné excitace:
137∗
Xe nebo, je-li metastabilní,
133m
State of ionization:
Na + , PO34- or (PO4 )3 −
State of electrical excitation:
He∗
State of nuclear excitation:
Xe
137∗
Xe , or when metastable,
133m
Xe
Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Úad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, I 48135267
Technická normalizaní komise: TNK 12 Veliiny a jednotky
Pracovník Úadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová
© Úad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013
Podle zákona . 22/1997 Sb. smjí být eské technické normy rozmnožovány a rozšiovány
jen se souhlasem Úadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
92412
U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace
lze zaslat na e-mailovou adresu [email protected]
ČSN ISO 80000-1 OPRAVA 1
92412
Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2013, 2 strany
Cenová skupina 998
+!5J0JG3-jcebca!
Download

ČSN ISO 80000