Rádiokorešpondencia – Okruhy, priestor
Táto korešpondencia slúži na základné oboznámenie sa z postupmi rádiokorešpondencie a nedokáže pokryť všetky
možnosti, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky a preto je potrebné počúvať príkazy, povolenia a v prípade
nejasností alebo pochybnosti požiadať riadiaceho o opakovanie správy frázou: Opakujte pre OM-RNN
Okruhy, Priestor
Na stojisku
Žilina veža, OM-RNN, Dobrý deň – Žiadam rolovanie, okruhy (priestor ... , výška ..... ft,
doba...min)
OM-RNN, Žilina veža, rolujte na vyčkávacie miesto A, dráha v používaní 06, vietor 060° 5kts,
TWR
QNH 1014, čas 1250, okruhy (priestor...) schválené(ý)
PLT
Rolujem na vyčkávacie miesto dráhy 06, QNH 1014, okruhy (priestor...) schválené(ý) OM-RNN
Na vyčkávacom mieste
PLT
Žilina veža, OM-RNN, žiadam na dráhu 06
TWR
OM-RNN, vstúpte na dráhu 06, späť po dráhe schválené, ohláste pripravený na vzlet
PLT
Vstupujem na dráhu 06, späť po dráhe schválené, pripravený na vzlet ohlásim, OM-RNN
Na dráhe
PLT
Žilina veža, OM-RNN na dráhe 06 pripravený
TWR
OM-RNN, vzlet z dráhy 06 povolený, vietor 060°5kts
PLT
Vzlet z dráhy 06 povolený, OM-RNN
Po vetre
Žilina veža, OM-RNN, po vetre (ľavého okruhu) dráhy 06
PLT
(v prípade posledného okruhu zo série okruhov ohláste) – posledný okruh
TWR
Veža
Na finále – letmé pristátie a vzlet
PLT
Žilina veža, OM-RNN, finále dráhy 06, žiadam letmé pristátie a vzlet
TWR
OM-RNN, letmé pristátie a vzlet dráhy 06 povolené
PLT
Letmé pristátie a vzlet dráhy 06 povolené, OM-RNN
Na finále – prielet
PLT
Žilina veža, OM-RNN, finále dráhy 06, žiadam letmé pristátie a vzlet
TWR
OM-RNN, vykonajte prielet, zaraďte sa do polohy po vetre (pokračujte po okruhu)
PLT
Vykonám prielet, zaradím sa do polohy po vetre (pokračujem po okruhu), OM-RNN
Na finále – úplné pristátie
PLT
Žilina veža, OM-RNN, finále dráhy 06
TWR
OM-RNN, pristátie dráha 06 povolené, vietor 060°5kts
PLT
Pristátie dráha 06 povolené, OM-RNN
Na dráhe – po pristátí (ak sa vyžaduje späť po dráhe)
PLT
Žilina veža, OM-RNN, žiadam späť po dráhe 06
TWR
OM-RNN, rolujte späť po dráhe 06, ohláste opustenie dráhy 06
PLT
Späť po dráhe 06 schválené, opustenie dráhy 06 ohlásim, OM-RNN
Po uvoľnení dráhy
PLT
Žilina veža, OM-RNN, dráhu uvoľnil
TWR
Veža (v prípade pokračovania na stojisko – apron, dostanete povolenie rolovať po rolovacích dráhach a číslo stojiska)
PLT
Návrat z priestoru
Návrat z priestoru – okruhom
PLT
Žilina veža, OM-RNN, Hričovské podhradie na pristátie,
OM-RNN, pokračujte do ľavého okruhu dráhy v používaní 06, vietor 060°5kts, QNH 1014,
TWR
ohláste polohu po vetre
PLT
Pokračujem do ľavého okruhu dráhy 06, po vetre ohlásim, QNH 1014, OM-RNN
Návrat z priestoru – priame priblíženie
PLT
Žilina veža, OM-RNN, Bytča na pristátie,
OM-RNN, pokračujte v priamom priblížení pre dráhu v používaní 06, vietor 060°5 kts, QNH
TWR
1014, ohláste finále dráhy 06
PLT
Pokračujem v priamom priblížení pre dráhu 06, finále ohlásim, QNH 1014, OM-RNN
Ďalej tak ako pri okruhoch / Po vetre
Rádiokorešpondencia - Navigačný let
Navigačný let - ODLET
Na stojisku
PLT
TWR
PLT
Žilina veža, OM-RNN, Dobrý deň – Žiadam letové povolenie podľa letového plánu Žilina –
Žilina VFR, Výstupný bod ..., výška letu ..., žiadam rolovanie
OM-RNN, Žilina veža, povolený po trati letového plánu Žilina – Žilina VFR, dráha v používaní
06, vietor 060° 5kts, QNH 1014, nastavte odpovedač 3233, čas 1250, rolujte na vyčkávacie
miesto dráhy 06,
Povolený podľa letového plánu Žilina – Žilina VFR, QNH 1014, odpovedač 3233, čas 1250,
rolujem na vyčkávacie miesto dráhy 06, OM-RNN
Ďalej tak ako pri okruhoch alebo priestore / Na vyčkávacom mieste
Po vzlete – ohlásenie výstupného bodu
PLT
Žilina veža, OM-RNN, po vzlete
TWR
Vzlet v 34 minúte, stúpajte do ..... ft altitude, ohláste opustenie okrsku
PLT
Vzlet v 34 minúte, stúpam do ..... ft altitude, opustenie okrsku ohlásim OM-RNN
Po vzlete – povolenie opustiť CTR
PLT
Žilina veža, OM-RNN, po vzlete
TWR
Vzlet v 34 minúte, stúpajte do 3000ft altitude , neskôr povolené opustiť frekvenciu
PLT
Vzlet v 34 minúte, stúpajte do 3000ft altitude , neskôr povolené opustiť frekvenciu, OM-RNN
Navigačný let - PRÍLET
Vstup do CTR
PLT
TWR
PLT
Žilina veža, OM-RNN, dobrý deň, let podľa letového plánu Žilina – Žilina VFR, Púchov v 36
minúte, výška .... ft, letisko v ... minúte, na pristátie
OM-RNN, pokračujte k letisku, dráha v používaní 06, vietor 240° 5 kts, QNH 1010, ohláste
finále dráhy 06
Pokračujem k letisku, dráha v používaní 06, QNH 1010, finále dráhy 06 ohlásim, OM-RNN
Ďalej tak ako pri návrate z priestoru / Návrat z priestoru
Všeobecné pravidlá korešpondencie
Pilot je povinný opakovať príkazy a povolenia riadiaceho letovej prevádzky a QNH. Nie je vhodné používať slová
vykonám, rozumel !!! Potrebné opakovať!!!
Skrátenie volacieho znaku OM-RNN môže vykonať iba riadiaci letovej prevádzky a to O-NN, pilot nemôže
svojvoľne volací znak skrátiť. Po opätovnom použití celého volacieho znaku riadiacim je pilot povinný
v komunikácií používať celý volací znak.
Riadiaci letovej prevádzky môže kedykoľvek zlúčiť korešpondenciu, (napr. na stojisku dostanete povolenie
vstúpiť na dráhu aj povolenie na vzlet). Potrebné opakovať celé príkazy a povolenie!!!
V prípade vykonávania série okruhov, návrate z priestoru (miestnej činnosti) nie je nutné opakovať volací znak
Žilina veža pri každom spojení ale iba pri nadviazaní spojenia (t.z. pri prvom kontakte, žiadaní povolenia
rolovania a činnosti).
Hneď pri prvom spojení ohlásiť údaje o lete a zamýšľanej činnosti, t.z. nenadväzovať spojenie ihneď žiadať, (inak
zdržujete na frekvencii) !!!
Počúvajte na frekvencii ostatnú prevádzku a hláste až keď je na frekvencii miesto (nechajte odpovedať pilota aj
riadiaceho), neskáčte do korešpondencie !!!
Download

Korešpondencia VFR (Okruhy, Priestor, Navigačný let