Zoznam sprostredkovateľov VÚB Leasing, a. s., poverených na spracúvanie osobných údajov klientov
Názov
IČO
Sídlo
VÚB, a.s.
31320155 Mlynské nivy 1, Bratislava
Účel
Prevádzkovanie IS, interné výkazníctvo,
zvýšenie kvality služieb pre klientov a
ponuka služieb a produktov spoločností
patriacich do skupiny s úzkymi väzbami
Prevádzkovanie informačných systémov
Consumer Finance Holding, a.s.
35923130 Hlavné námestie 12, Kežmarok
AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného
47241128 AC Diplomat, Palisády 29, Bratislava Poistenie predmetov financovania
členského štátu
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700 Dostojevského rad 4, Bratislava
Poistenie predmetov financovania
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416 Vajnorská 100/B, Bratislava
Poistenie predmetov financovania
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného
47250569 Šumavská 34, Bratislava
Poistenie predmetov financovania
členského štátu
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
35709332 Lamačská cesta 3/A, Bratislava
Poistenie predmetov financovania
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545 Štefánikova 17, Bratislava
Poistenie predmetov financovania
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 Štefanovičova 4, Bratislava
Poistenie predmetov financovania
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z
36855472 Štúrova 27, Košice
Poistenie predmetov financovania
iného členského štátu
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501 Lazaretská 15, Bratislava
Poistenie predmetov financovania
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
31383408 Karadžičova 17, Bratislava
Poistenie predmetov financovania
35747889
Seberíniho
9,
Bratislava
Správa pohľadávok
MABORO, spol. s r.o.
44330499 Bosákova 7, Bratislava
Správa pohľadávok
ROJALIS, s. r. o.
NCC a.s.
31359736 Mýtna 15, Bratislava
Vývoj a správa informačných systémov
Millenium, spol. s r .o.
35781271 Plynárenská 7/A, Bratislava
Vývoj a správa informačných systémov
Accenture, s.r.o.
35724498 Plynárenská 7/C, Bratislava
Vývoj a správa informačných systémov
InterWay, s.r.o.
35728531 Stará Vajnorská 21, Bratislava
Vývoj a správa informačných systémov
ADASTRA, s.r.o.
35874244 Francisciho 4, Bratislava
Vývoj a správa informačných systémov
Selecta CEE s.r.o.
35970359 Údernícka 15, Bratislava
Prevádzkovanie tlačového centra VÚB
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
36232734 Pri Šajbách 1, Bratislava
Uchovávanie zmluvnej dokumentácie
Ľupčianka, s.r.o.
31614531 Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš Likvidácia vyradenej dokumentácie
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863 Einsteinova 24, Bratislava
Uzatváranie zmlúv s klientami
Exkluzívni obchodní partneri, ktorí sú registrovaní Národnou bankou Slovenska ako (i) viazaní finanční agenti v sektore poskytovania úverov a
spotrebiteľských úverov a (ii) podriadení finanční agenti v sektore poistenia alebo zaistenia a sú oprávnení v mene VÚB Leasing, a. s. vykonávať
úkony smerujúce k uzavretiu zmluvy s klientom.
Download

Zoznam sprostredkovateľov VÚB Leasing, a. s., poverených na