10.4.2015
kontrolovaný
predmet zákazky
Scoiálna poisťovňa, ústredie, Bratislava
Integrovaný informačný systém sociálnej poisťovne podporujúci
transformáciu výkonu sociálneho poistenia do systému
elektronických služieb
Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
Elena Velebírová - ELÁN
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky
Obec Divina
Trenčiansky samosprávny kraj
Univerzita Komenského v Bratislave
Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.
nákupom inovatívnych technológií
Oleje a mazivá
Protipovodňová ochrana
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a
údržbu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave s
predpokladaným 30-ročným poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v tejto nemocnici, vrátane poskytovania kapacít pre
výučbu
Prístavba telocvične k ZŠ v Divine
Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na
roky 2013-2020
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby UK
Obnova materskej školy v obci Huncovce, zriadenie podkrovia,
zníženie energetickej náročnosti
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
osôb do zahraničia
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a súvisiace vybavenie
Záchranná služba
Záchrannej služby Košice
Slovenská elektrizačná prenosová sústava,
Realizácia stavby „Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo“
a.s.
Obec Huncovce
značka vo VVO
5103-MSD
17492-MST
9041-WYT
21569-WYP
číslo konania
11378-6000/2013-ON/291
11452-6000/2013-ON/296
11457-6000/2013-ON/297
5338-6000/2014-ON/136
11439-6000/2014-ON/349
11496-6000/2014-ON/350
12997-6000/2014-ON/395
557-6000/2015-ON/9
dátum doručenia
dátum prerušenia
dátum doručenia
kompletnej dokumentácie a
dátum začatia konania
konania na
odborného
pís. vyjadrenie k námietkam
odbornom stanovisku
stanoviska
s uvedením PHZ*
7.4.2015
3.2.2015
1617-6000/2015-ON/35
1619-6000/2015-ON/36
4169-6000/2015-ON/80
6409-WYP
2058-6000/2015-ON/40
23.3.2015
23310-WYS
2062-6000/2015-ON/43
9.3.2015
2887-WYP
3186-6000/2015-ON/61
3186-6000/2015-ON/62
3374-6000/2015-ON/69
3381-6000/2015-ON/70
3.3.2015
31.3.2015
21.4.2015
1204-MDS
28306-WYS
dátum vydania
rozhodnutia v
konaní o
námietkach
19.3.2015
7.4.2015
31.3.2015
24337-MSS
3584-6000/2015-ON/72
20.4.2015
30891-MSS
3690-6000/2015-ON/76
7.4.2015
25313-MUP
4187-6000/2015-ON/81
Ministerstvo obrany SR
Martin, Kasárne SNP- zvýšenie energetickej efektívnosti budov
23719-MUS
11338-6000/2014-ON/343
Ministerstvo obrany SR
Ružomberok, Považské kasárne - zvýšenie energetickej efektívnosti
budov
23559-MUS
11339-6000/2014-ON/344
Mesto Komárno
Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne
24027-WYP
13324-6000/2014-ON/401
17.3.2015
15423 - WYP
966-6000/2015-ON/12
9.2.2015
10.3.2015
9.4.2015
24873 - WYP
1085-6000/2015-ON/20
2.2.2015
25.2.2015
25.3.2015
22235 - WYP
1088-6000/2015-ON/21
22234 - WYP
1212-6000/2015-ON/25
23718 - MUP
1369-6000/2015-ON/30
24.3.2015
25806 - MSS
1404-6000/2015-ON/31
3237-6000/2015-ON/63
3578-6000/2015-ON/73
25.3.2015
29372 - MSS
2026-6000/2015-ON/41
9.3.2015
17.3.2015
24.3.2015
30402 - WYT
2462-6000/2015-ON/48
13.3.2015
57 - MST
26497 - MSS
1186 - WYP
2609-6000/2015-ON/51
2617-6000/2015-ON/52
2777-6000/2015-ON/53
12.3.2015
6.3.2015
15.3.2015
19.3.2015
18.3.2015
26.3.2015
30.3.2015
Finančné riaditeľstvo SR
Obec Bystrany
Obec Kolbovce
Obec Korunková
Finančné riaditeľstvo SR, Mierová ulica Bratislava - Rekonštrukcia
administratívnej budovy
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v k.ú. obce Bystrany
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - obec
Kolbovce
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - obec
Korunková
Ministerstvo obrany SR
Prešov, Kasárne SNP- zvýšenie energetickej efektívnosti budov
Implementačná agentúra pre OP ZaSI
Komplexné zabezpečenie projektu vzdelávania a supervízie pre
potreby aktivít národných projektov
Ministerstvo vnútra SR
Kúpele Nový Smokovec
ŽSR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s.
Obec Torysa
Kontroly a tlakové skúšky hasiacich prístrojov, požiarnych
vodovodov a požiarnych uzáverov v objektoch a zariadeniach
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky hotela PALACE a
doplnkových služieb – GASTRO vybavenie
Drevené podvaly priečne, výhybkové a mostnice
Pracovná zdravotná služba
Regenerácia obce Torysa
23.3.2015
7.4.2014
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mesto Holíč
Mesto Fiľakovo
Obec Dvorníky - Včeláre
Štátna ochrana prírody SR
Modernizácia mediálneho centra FF UKF v Nitre audiovizuálnymi
zariadeniami pre získanie a overenie praktických zručností
študentov na prácu v elektronických médiách
1638 - WYT
2842-6000/2015-ON/54
5676-WYP
3586-6000/2015-ON/74
11049 - WYP
3944-6000/2015-ON/77
9212-WYP
6549-6000/2014-ON/175
Dodanie databáz účelovej digitálnej farebnej ortofotomapy SR
vrátane poskytnutia licencie (súhlasu) na použite (EVO)
11104-MSS
8343-6000/2014-ON/237
Rek. NKP podporujeme rozvoj kultúrneho poznávacieho
cestovného ruchu v regióne: Objekt Koniareň Zámok Holíč stavebné práce
Vybudovanie zberného dvora a stojísk na separovaný zber
komunálneho odpadu v meste Fiľakovo
Protipovodňové úpravy Chotárneho potoka - Dvorníky
16.3.2015
27.3.2015
7.4.2015
17.3.2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava,
a.s.
Mesto Lučenec
Inovácia RIS SED
17359-MUS
9461-6000/2014-ON/280
Elektronizácia služieb mesta Lučenec
18244-MUS
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup viacsystémových hnacích dráhových vozidiel
22116-MUT
16.2.2015
Obec Selice
ČOV a Kanalizácia Selice
Základná škola Mostná č. 3, Nové Zámky - Zateplenie obvodového
plášťa
11294-MSP
9635-6000/2014-ON/286
10952-6000/2014-ON/331,
12209-6000/2014-ON/365,
12210-6000/2014-ON/366
12525-6000/2014-ON/384
9452-WYP
17-6000/2015-ON/2
26.1.2015
25.2.2015
23.3.2015
Softvérové riešenie podpory vedeckovýskumných informácií
15676-MST
845-6000/2015-ON/19
9.2.2015
20.2.2015
23.3.2015
9325-WYS
1089-6000/2015-ON/22
7.4.2015
2120-WYP
1828-6000/2015-ON/38
6.3.2015
zákazka podľa §
9 ods.9
2060-6000/2015-ON/45
18.2.2015
11.3.2015
30.3.2015
Malcov – Lenartov – kanalizácia a ČOV
30895 – MSP
3109-6000/2015-ON/65
23.3.2015
Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV
26901 – MSP
3148-6000/2015-ON/64
23.3.2015
Nákup tlačiarní a multifunkčných zariadení
30212 - WYT
4179-6000/2015-ON/82
Integrované služby zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu a
čistenia a s tým súvisiace tovary, služby a stavebné práce pre
Mesto Považská Bystrica a jeho integrované časti
19305-MDS
14519-6000/2013-ON/390
Trebišov, rekonštrukcia budovy č.15 – TOV
13971 - MUP
11930-6000/2014-ON/361
13.2.2015
25.2.2015
25.3.2015
Kanalizácia a ČOV Petrovany
Facility management
Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi
pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta,
Revitalizácia Zámockého parku v Seredi
29247 - WYP
6796 - MSS
13260-6000/2014-ON/399
898-6000/2015-ON/18
6.2.2015
16.2.2015
17.3.2015
150 - WYP
1216-6000/2015-ON/26
1217-6000/2015-ON/27
13.3.2015
27.3.2015
Ministerstvo vnútra SR
Rekonštrukcia hasičských staníc v pôsobnosti KR HaZZ v Prešove
1928 - WYP
1366-6000/2015-ON/32
5.2.2015
20.2.2015
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrálny depozitár cenných papierov SR,
a.s.
Biela technika pre UK v Bratislave
1702 - WYT
2052-6000/2015-ON/44
24.2.2015
6.3.2015
Strážne služby
23141 - WYS
2628-6000/2015-ON/50
31.3.2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Služby mediálnej agentúry
22475 - MSS
2843-6000/2015-ON/57
Mesto Senec
Rekonštrukcia a modernizácia strediska sociálnych služieb v Senci
28223 - WYP
2944-6000/2015-ON/58
3143-6000/2015-ON/60
1335 - MST
3134-6000/2015-ON/59
20.3.2015
3004 - WYP
3376-6000/2015-ON/67
31.3.2015
Mesto Nové Zámky
Dubnický technologický inštitút v Dubnici
nad Váhom s.r.o.
Slovenská akadémia vied (SAV)
Obec Tomášikovo
Základná škola s materskou školou, SNP
47, Krompachy
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Slovenská inovačná a energetická
agentúra
Mesto Považská Bystrica
Ministerstvo obrany SR - Akvizičná
agentúra
Obec Petrovany
Slovenský metrologický ústav
Mesto Sereď
Hlavné Mesto SR Bratislava
Mesto Krompachy
Činnosť stavebného dozoru pre Centrum výskume a vývoja
imulogicky aktívnych látok (EVO)
Rekonštrukcia historického parku v Tomášikove
Čistiace prostriedky, výrobky osobnej starostlivosti, chemické
výrobky, dezinfekčné prostriedky, textílie, plastové a gumené
materiály
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR
Bratislavy
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Zemanská
23.3.2015
27.3.2015
13.4.2015
1.4.2015
23.3.2015
24.3.2015
7.4.2015
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A.
Reimana v Prešove
Ministerstvo vnútra SR
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb
3677 - MSS
3576-6000/2015-ON/71
Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne
2492 - WYP
4104-6000/2015-ON/78
7.4.2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Servis a opravy motorových a prípojných vozidiel
2515 - MSS
4171-6000/2015-ON/83
7.4.2015
Bratislavský samosprávny kraj
Dispečerský riadiaci systém Bratislavskej integrovanej dopravy
5441 - MSS
12266-6000/2014-ON/368
23.3.2015
2.4.2015
Domov jesene života
Mesto Hanušovce nad Topľou
Strážna služba
Rekonštrukcia Malého kaštieľa Hanušovce nad Topľou
Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kult. poznávacieho
cestovného, ruchu v regióne: Objekt č.2 Tabačiareň Zámok Holíč vybavenie kuchyne.
„Vnútorné vybavenie rekreačného zariadenia“
Zariadenie kuchyne
Imunochemické a biochemické analyzátory ich prenájom a
dodávanie diagnostických reagencií vrátane spotrebného
materiálu, kontrol a kalibrátorov pre nemocnice v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK
„Nákup gastronomického zariadenia“
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Stakčín - intenzifikácia
úpravne vody
Technológia pre projekt Zberný dvor Dolný Pial
Zariadenia kuchýň a chemickej učebne na dvoch základných
školách v Pezinku
26874 - WYS
26207 - WYP
667-6000/2015-ON/10
841-6000/2015-ON/13
10.2.2015
6.2.2015
19.3.2015
17.3.2015
9.4.2015
24642 - WYT
1368-6000/2015-ON/33
10.2.2015
5.3.2015
7.4.2015
11221 - WYT
17854 - WYT
1397-6000/2015-ON/34
1751-6000/2015-ON/37
16.3.2015
7.4.2015
30736 - MST
2294-6000/2015-ON/46
7.4.2015
30023 - WYT
2461-6000/2015-ON/47
9.3.2015
17.3.2015
22103 - MSS
2626-6000/2015-ON/49
16.3.2015
24.3.2015
21426 - WYT
2917-6000/2015-ON/55
3333 - WYT
2915_6000/2015-ON/56
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Akvizičná agentúra
Likvidácia granátov
4834 - MUS
3138-6000/2015-ON/66
26.3.2015
2.4.2015
Mesto Modrý Kameň
Obnova Modrokamneskej kalvárie a priľahlého areálu pre využitie
v kultúrno - poznávacom cestovnom ruchu
4219 - WYP
3387-6000/2015-ON/68
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Akvizičná agentúra
Nákup a výmena meračov spodnej základne oblačnosti
25893 - WYT
2580-6000/2015-ON/75
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným
Gastro vybavenie
29719 - WYT
4105-6000/2015-ON/79
Mesto Holíč
ENERGOTRADING, s. r. o.
Kúpele Dudince, a.s.
Žilinský samosprávny kraj
JVP spol. s r.o.
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Obec Dolný Pial
Mesto Pezinok
31.3.2015
* ide o dátum, kedy kontrolovaný doručil úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli k verejnému obstarávaniu, ktorého sa konanie o námietkach týka (§ 138 ods. 10 ZoVO). Pozn.: podľa
§ 139 ods. 5 ZoVO úrad rozhodne o námietkach do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky úradu. Podľa § 138 ods. 11 ZoVO úrad môže prerušiť konanie o námietkach s
cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký posudok. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania o námietkach do doručenia odborného stanoviska alebo znaleckého posudku úradu lehota podľa § 139 ods. 5 neplynie, najviac však 15 dní.
Download

Informácie o priebehu konaní