magicolor 2300 DL
Návod na obsluhu
®
1800724-010A
Ďakujeme Vám,
že ste si kúpili tlačiareň z produkcie KONICA MINOLTA.
Ochranné známky
Meno KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA sú obchodné značky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
magicolor je obchodná značka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti
KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Všetky ostatné obchodné
značky a registrované ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
Acrobat® Reader Copyright © 1987-2002 Adobe Systems Incorporated. Všetky
práva vyhradené. Meno Adobe, logo Adobe, meno Acrobat a logo Acrobat sú
obchodné značky spoločnosti Adobe Systems Incorporated.
Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows 2000, Microsoft® Windows® 95,
Microsoft® Windows® 98, Microsoft® Windows® Me, Microsoft® Windows® 2000
a Microsoft® Windows® XP sú bu registrované ochranné známky alebo obchodné
značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách alebo
oblastiach.
Zariadenie využíva Software Developer Kit spoločnosti Peerless Systems
Corporation. Copyright © 2001 Peerless Systems Corporation. Všetky práva
vyhradené.
Zariadenie využíva NEST Office SDK spoločnosti Novell, Inc. Copyright © 1999
Novell, Inc. NEST je obchodná značka spoločnosti Novell, Inc. zapísaná v USA
a alších krajinách.
Meno Quick Time a logo QuickTime sú obchodné značky používané na základe
licencie. Logo QuickTime je zapísané v USA a alších krajinách.
Autorizácia
Programové vybavenie, dodávané s tlačiarňou, je chránené autorskými právami
© 2003 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Všetky práva
vyhradené. Programové vybavenie nesmie by akýmkovek spôsobom
reprodukované, modifikované, predvádzané, prenášané alebo kopírované
v akejkovek forme alebo na akékovek médiá, vcelku ani po častiach, bez
výslovného písomného súhlasu spoločnosti KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC.
Autorské práva
Tento dokument je chránený autorskými právami © 2003 KONICA MINOLTA
BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. Všetky práva vyhradené. Návod nesmie by
kopírovaný vcelku ani po častiach, ani nesmie by prevedený na iné médiá alebo
preložený do iných jazykov bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Poznámky k návodu
Spoločnos KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. si vyhradzuje
právo na uskutočnenie zmien tejto príručky a popisovaného zariadenia bez
predchádzajúceho oznámenia. Pri vytváraní príručky bolo vynaložené maximálne
úsilie, aby bola bez nepresností a aby v nej boli uvedené všetky potrebné
informácie. Napriek tomu spoločnos KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC. nepreberá žiadne záruky, zahŕňajúce bez obmedzenia
akékovek záruky obchodovatenosti a použitenosti pre určité účely, ktoré by
mohli vyplýva z tohto návodu. Spoločnos KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC. nepreberá žiadnu zodpovednos za chyby, obsiahnuté
v príručke, alebo za náhodné, špeciálne alebo vyplývajúce škody a straty,
vzniknuté prípravou alebo používaním informácií, obsiahnutých v tejto príručke,
pri obsluhe zariadenia, alebo spojené s výkonnosou zariadenia, obsluhovaného
poda týchto informácií.
Registrácia tlačiarne
Poštou – Vyplňte a odošlite registračný formulár, priložený k tlačiarni alebo
načítaný zo stránky printer.konicaminolta.net/register
Internet – Postupujte poda pokynov na stránke printer.konicaminolta.net/register
alebo
CD-ROM Software Utilities – Postupujte poda pokynov na kompaktnom disku.
Obsah
1 Inštalácia softvéra .............................................................................. 1
Kompaktný disk Utilities and Documentation 2
Ovládače a obslužné programy 2
Inštalácia ovládačov tlačiarne a programového vybavenia 3
Systémové požiadavky 3
Windows 4
Voba východiskových nastavení ovládača tlačiarne 5
Odinštalovanie ovládača tlačiarne a ovládača zariadenia USB 7
2 Tlačové médiá .................................................................................... 9
Úvod 10
Vlastnosti tlačových médií 11
Druhy tlačových médií 12
Kancelársky papier 12
Hrubý papier 13
Obálky 14
Samolepiace štítky 15
Hlavičkový papier a formuláre 16
Pohadnice 16
Priehadné fólie 17
Tlačová oblas 18
Okraje stránky 19
Zakladanie médií 20
Zásobník 1 (viacúčelový zásobník) 20
Zásobník 2 (doplnkový spodný podávač) 23
Obojstranná tlač 25
Výstupný zásobník 27
Ukladanie tlačových médií 27
Servisné služby 27
3 Obsluha tlačiarne ............................................................................. 29
Ovládací panel 30
Indikátory a tlačidlá na ovládacom paneli 30
Rušenie úloh 31
Prehad ponúk pre konfiguráciu tlačiarne 32
Ponuka/Podponuka Zařízení 33
Voba jazyka displeja 34
Ponuka Speciální stránky 34
Ponuka Zařízení 35
Ponuka Servis 36
Ponuka Sí 36
Ponuka Spotřební materiál 37
4 Ovládač tlačiarne ............................................................................. 39
Otvorenie ovládača tlačiarne 40
Karta Nastavenie vo Windows 2000/XP 40
Karta Nastavenie vo Windows NT 4.0 40
Karta Nastavenie vo Windows Me/98/95 40
Nastavenia spoločné pre všetky karty 41
Spoločné tlačidlá 42
Karta Nastavenie 43
Karta Papier 44
Karta Kvalita 45
Karta Nastavenie doplnkov zariadenia 46
5 Práca s Reportérom ......................................................................... 47
Práca s Reportérom 48
Prostredie 48
Otvorenie Reportéra a zobrazenie stavu spotrebného materiálu 48
Používanie Reportéra 49
Zmena vekosti okna Reportéra 50
Ukončenie Reportéra 50
ii
Obsah
6 Výmena spotrebného materiálu ...................................................... 51
Spotrebný materiál 52
Kancelárský papier 52
Špeciálne médiá 53
Automatické snímanie sýtosti obrazu (AIDC) 53
Životnos zásobníkov tonerov 54
Výmena spotrebného materiálu 55
Recyklované zásobníky tonera 55
Výmena zásobníka tonera 55
Výmena nádobky na prebytočný toner 64
Výmena fotocitlivého valca 66
Objednávanie spotrebného materiálu 70
7 Starostlivos o tlačiareň ................................................................... 71
Údržba tlačiarne 72
Čistenie tlačiarne 74
Vonkajšie časti tlačiarne 74
Vnútorné časti tlačiarne 75
Podávacie valčeky 75
Vnútorné časti tlačiarne a kryt šošovky lasera 81
8 Odstraňovanie problémov ............................................................... 83
Úvod 84
Tlač konfiguračnej stránky tlačiarne 84
Prevencia uviaznutia tlačových médií 85
Priechod tlačových médií tlačiarňou 86
Zásobník 1 (viacúčelový zásobník) 86
Zásobník 2 (doplnkový spodný podávač s kapacitou 500 listov) 86
Duplexer 86
Vybratie uviaznutých médií 87
Postupy pri odstraňovaní uviaznutých médií 87
Zásobník 1 (viacúčelový zásobník) 88
Zásobník 2 (doplnkový spodný podávač) 89
Vo vnútri tlačiarne 90
Duplexer 93
Výstupný zásobník 93
Riešenie problémov s uviaznutím médií 94
Odstraňovanie iných problémov 97
Riešenie problémov s kvalitou tlače 102
Stavové, chybové a servisné hlásenia 109
Stavové hlásenia 109
Chybové hlásenia 110
Servisné hlásenia 113
Servisné služby 115
Obsah
iii
9 Inštalácia príslušenstva ................................................................. 117
Úvod 118
Ochrana proti výboju statickej elektriny 119
Moduly DIMM 119
Zvýšený výkon alebo vysoké krytie stránky tonerom 120
Duplexer 124
Doplnkový spodný podávač a Zásobník 2 127
10 Balenie tlačiarne ............................................................................. 131
Ukladanie tlačiarne 132
Premiestňovanie tlačiarne 132
Balenie tlačiarne 133
Odpojenie káblov 134
Odloženie duplexera (ak je inštalovaný) 134
Odloženie spodného podávača 135
Spotrebný materiál 135
Balenie tlačiarne 136
A Technické údaje ............................................................................. 137
Požiadavky 138
Priestorové požiadavky 138
Požiadavky na umiestnenie 140
Panel rozhrania 142
Požiadavky na napájanie 142
Splnenie podmienok programu Energy Star 143
Tlačový mechanizmus a radič 144
Zariadenie 144
Rýchlos tlače – jednostranná tlač 144
Rýchlos tlače – automatická obojstranná tlač 144
Všeobecné 145
Radič 145
Elektrické vlastnosti 146
Správy o nebezpečných chemických substanciách 148
Mechanické vlastnosti 148
Spotrebný materiál 149
Kancelársky papier 149
Špeciálne médiá 150
Ustanovenie 151
Bezpečnostné informácie 152
Symboly výstrah a upozornení 155
Význam symbolov 155
Bezpečná obsluha laserovej tlačiarne 158
iv
Obsah
Inštalácia
softvéra
1
Kompaktný disk Utilities and Documentation
Ovládače a obslužné programy
Ovládače
Umiestnenie ovládačov
Ovládač tlačiarne pre Windows
Me/98/95
Ovládač tlačiarne pre Windows
XP/2000
Ovládač tlačiarne pre Windows
NT 4.0
Využitie
Ovládače sprístupňujú všetky funkcie
tlačiarne, vrátane dokončovania
a rozšírených možností rozvrhnutia
stránky. Pozri aj „Ovládač tlačiarne“
na stránke 39.
Obslužné programy
Obslužné programy
Stav tlače
Reportér
2
Využitie
Port magicolor TCP/IP v prostredí
Windows Me/98/95
Microsoft Print Monitor v prostredí
Windows XP/2000/NT
Pozri aj „Práca s Reportérom“ na
stránke 47.
Kompaktný disk Utilities and Documentation
Inštalácia ovládačov tlačiarne
a programového vybavenia
Systémové požiadavky
! Počítač PC s procesorom Intel série Pentium/Celeron, AMD K6/Athlon/
Duron alebo kompatibilným procesorom s taktovacím kmitočtom
200 MHz alebo viac (odporúčané 300 MHz)
! Microsoft Windows 95, Windows 98/98SE, Windows Me, Windows
NT 4.0 Workstation, Windows 2000 Professional, Windows XP Home
Edition/Professional
! Voné miesto na pevnom disku
– Asi 20 MB voného miesta pre ovládač tlačiarne a Reportér
– Asi 16 MB voného miesta pre spracovanie tlačových obrazov
! Kapacita pamäte
– Pracovná stanica Windows 95/98/98SE/NT 4.0:
Najmenej 32 MB RAM
– Windows Me:
Najmenej 32 MB RAM
– Windows 2000 Professional:
Najmenej 64 MB RAM
– Windows XP Home Edition/Professional:
Najmenej 128 MB RAM
! Mechanika CD-ROM
! Port rozhrania 10BaseT/100BaseTX Ethernet, paralelný port IEEE 1284
podporujúci typ B alebo port USB podporujúci Revision 1.1
Inštalácia ovládačov tlačiarne a programového
3
Windows
1 Vložte kompaktný disk Utilities and Documentation do mechaniky
CD-ROM v počítači. Inštalačný program sa spustí automaticky (ak sa
inštalácia nespustí automaticky, zobrazte obsah kompaktného disku
v Prieskumníkovi (Explorer) a kliknite na ikonu setup.exe).
2
3
Zvote Nastavenie tlačiarne
(Printer Setup).
Pre inštaláciu ovládača,
obslužných programov
pre správu a najnovšieho
systémového programového
vybavenia tlačiarne
postupujte poda pokynov
na obrazovke.
"#
4
5
6
7
4
Poznámka: Ak je Vaše systémové programové vybavenie tlačiarne
novšie ako verzia na kompaktnom disku, vytlačí sa chybová
stránka. Inštalačný program neprepíše novšiu verziu systémového
programového vybavenia staršou verziou.
Po dokončení inštalácie ovládačov a programového vybavenia zvote
Hlavnú ponuku (Main Menu).
Ak chcete tlačiareň registrova, prečíta dokumentáciu tlačiarne alebo
obslužných programov, prípadne kúpi spotrebný materiál, urobte to
teraz.
Kliknite na Koniec (Exit).
Vyberte kompaktný disk z mechaniky CD-ROM a uložte ho na
bezpečnom mieste.
Windows
Voba východiskových nastavení ovládača
tlačiarne
Kým začnete s tlačiarňou pracova, odporúčame Vám overi, prípadne
zmeni východiskové nastavenie ovládača. V prípade, že ste k tlačiarni
inštalovali i doplnky, mali by ste ich inštaláciu potvrdi v ovládači tlačiarne.
1
Nasledujúcim postupom spuste ovládač tlačiarne:
– Windows Me/98/95
V ponuke Štart zvote Nastavenie a potom Tlačiarne. Zobrazí sa
obsah priečinka Tlačiarne. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu
tlačiarne magicolor 2300 DL a zvote Vlastnosti. Zvote záložku
Vlastnosti tlačiarne.
– Windows 2000/XP
V ponuke Start (Štart) zvote Nastavení (Nastavenie) a potom
Tiskárny (Tlačiarne). Zobrazí sa dialógove okno Tiskárny (Tlačiarne).
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne magicolor 2300 DL
a zvote Předvolby tisku (Predvoby tlače).
– Windows NT 4.0
V ponuke Štart zvote Nastavenie a potom Tlačiarne. Zobrazí sa
obsah priečinka Tlačiarne. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu
tlačiarne magicolor 2300 DL a zvote Východiskové vlastnosti
dokumentu.
2
3
4
Zvote záložku
Papier. Teraz
zvote
východiskové
nastavenie
tlačiarne, ako
napríklad
východiskový
formát médií,
ktoré používate.
Kliknite na
tlačidlo Použi.
Ak ste
k tlačiarni
inštalovali
dostupné doplnky, pokračujte alším bodom. V opačnom prípade
prejdite k bodu 8.
Voba východiskových nastavení ovládača tlačiarne
5
5
6
Zvote záložku
Nastavenie
doplnkov
zariadenia.
Zvote
inštalovaný
doplnok (naraz
sa dá zvoli iba
jeden) a kliknite
na tlačidlo
Prida.
Doplnok sa
presunie do
zoznamu
Inštalované
doplnky.
"#
7
Kliknite na tlačidlo Použi.
"#
8
6
Ak neúmyselne aktivujete doplnok, ktorý na tlačiarni inštalovaný
nemáte, zvote ho v okne Inštalované doplnky a kliknite na
tlačidlo Odstráni.
Tlačidlo Použi sa nemusí v závislosti od operačného systému
objavi. Ak sa toto tlačidlo nezobrazí, prejdite k alšiemu bodu.
Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Vlastnosti.
Voba východiskových nastavení ovládača tlačiarne
Odinštalovanie ovládača tlačiarne
a ovládača zariadenia USB
Táto čas popisuje odinštalovanie ovládača tlačiarne magicolor 2300 DL.
"#
1
2
3
4
Ak odinštalačný program použijete pre odstránenie ovládača tlačiarne,
odstráni sa i ovládač zariadenia USB.
V ponuke Štart/Programy zvote Odinštalačný program magicolor
2300DL.
V okne Odinštalova
zvote magicolor 2300
DL. Potom kliknite na
tlačidlo Odinštalova.
Ovládač tlačiarne magicolor
2300 DL sa odinštaluje z Vášho
počítača.
Reštartujte počítač.
Odinštalovanie ovládača tlačiarne a ovládača zariadenia
7
Tlačové médiá
2
Úvod
V nasledujúcej kapitole sú uvedené informácie o manipulácii, vobe,
zakladaní a skladovaní tlačových médií.
Úvod
Podporované druhy a formáty médií
strana 11
Tlačová oblas
strana 18
Ďalšie informácie
Zakladanie tlačových médií
strana 20
Obojstranná tlač
strana 25
Skladovanie tlačových médií
strana 27
Kde sa dajú objedna schválené tlačové médiá KONICA MINOLTA strana 27
alebo získa viac informácií?
! Všetky médiá sa zakladajú kratším okrajom smerom do tlačiarne
a stranou určenou pre tlač hore.
! Všetky médiá a všetky formáty majú hranicu netlačitenej oblasti 4 mm
od okrajov. Akýkovek papier dlhší ako 349,6 mm má negarantovanú
oblas 10 mm na spodnom okraji.
! Informácie o formátovaní dát a tlači nájdete v dokumentácii aplikácie,
ktorú používate pre tlač.
! Umiestnenie textu najskôr vyskúšajte na liste kancelárskeho papiera.
! Pre obojstrannú tlač sa dá použi iba kancelársky papier s hmotnosou
do 90 g/m2. Podporované formáty sú uvedené v časti „Vlastnosti
tlačových médií“.
Upozornenie
Používajte iba tlačové médiá, schválené spoločnosou KONICA
MINOLTA. Používanie neschválených tlačových médií (napríklad papiera
určeného pre tlač v atramentových tlačiarňach) poškodzuje tlačiareň.
Na tento typ poškodení sa nevzahuje záruka.
10
Úvod
Vlastnosti tlačových médií
Podporované druhy a formáty médií
Médiá
Formáty média
Palce
Milimetre
Zásobník* Obojstranná
tlač
A4
8,2 × 11,7
210,0 × 297,0
1 alebo 2 Áno
A5
5,9 × 8,3
148,0 × 210,0
1
Nie
B5 (JIS)
7,2 × 10,1
182,0 × 257,0
1
Nie
Vlastné, Minimálne
3,6 × 8,3
92,0 × 210,0
1
Nie
Vlastné, Maximálne 8,5 × 14,0
216,0 × 356,0
1
Nie
Executive
7,25 × 10,5
184,0 × 267,0
1
Nie
Folio
8,3 × 13,0
210,0 × 330,0
1
Áno
Režim
Hmotnos
Kancelársky
papier
60–90 g/m2
Foolscap
8,0 × 13,0
203,2 × 330,2
1
Áno
Government Legal
8,5 × 13,0
216,0 × 330,0
1
Áno
16 Kai
7,3 × 10,2
185,0 × 260,0
1
Nie
32 Kai
5,1 × 7,3
130,0 × 185,0
1
Nie
Legal
8,5 × 14,0
215,9 × 355,6
1
Áno
Letter
8,5 × 11,0
215,9 × 279,4
1 alebo 2 Áno
Letter Plus
8,5 × 12,7
215,9 × 322,3
1
Áno
Statement
5,5 × 8,5
140,0 × 216,0
1
Nie
UK Quarto
8,0 × 10,0
203,2 × 254,0
1
Nie
Priehadné fólie A4
8,2 × 11,7
210,0 × 297,0
1
Nie
Priehadné fólie
Letter
8,5 × 11,0
215,9 × 279,4
1
Nie
Priehadné
fólie
Používajte
iba
schválené
tlačové
médiá.
Japonská
pohadnica
3,9 × 5,8
100,0 × 148,0
1
Ne
Pohadnica
Obálka B5 (JIS)
6,9 × 9,8
176,0 × 250,0
1
Nie
Obálky
Obálka C5
6,4 × 9,0
162,0 × 229,0
1
Nie
Používajte
iba
schválené
tlačové
médiá.
Obálka C6
4,5 × 6,4
114,0 × 162,0
1
Nie
Obálka
Commercial #10
4,1 × 9,5
104,1 × 241,3
1
Nie
Obálka
International DL
4,3 × 8,7
110,0 × 220,0
1
Nie
Obálka Monarch
3,9 × 7,5
99,0 × 190,5
1
Nie
Obálka Chou #3
4,7 × 9,2
120,0 × 235,0
1
Nie
Obálka Chou #4
3,5 × 8,1
90,0 × 205,0
1
Nie
Hrubý papier
Podporované len pre formáty
A4, Letter alebo menšie.
1
Nie
Hrubý papier 91–163 g/m2
Poznámky:
* Zásobník 1 = viacúčelový zásobník
Zásobník 2 = doplnkový spodný podávač (iba pre médiá formátu A4 alebo Letter)
Vlastnosti tlačových médií
11
Druhy tlačových médií
Pred kúpením vekého množstva tlačových médií alebo špeciálnych médií
urobte skúšobnú tlač na tieto médiá a overte si kvalitu tlačového výstupu.
Zoznam schválených tlačových médií nájdete na adrese
www.konicaminolta.net/printer/. Médiá skladujte v pôvodnom balení na
rovnom povrchu až do doby, kým ich založíte do tlačiarne.
Kancelársky papier
Kapacita
Orientácia
Typ
Režim
ovládača
Hmotnos
200 listov papiera s hmotnosou 22 lb
(80 g/m2), u iných hmotností sa kapacita
zodpovedajúcim spôsobom zmení.
Zásobník 2
500 listov papiera s hmotnosou 22 lb
(Doplnkový
(80 g/m2) formátu A4/Letter; pre iné
spodný podávač) hmotnosti papiera sa kapacita
zodpovedajúcim spôsobom zmení.
Tlačovou stranou hore
Aktuálny zoznam schválených médií nájdete na Internetovej
adrese printer.konicaminolta.net/support (kliknite na databázu
odpovedí Answer Base). Schválené médiá môžete objedna
na adrese www.q-shop.com.
Kancelársky papier
Zásobník 1
(Viacúčelový
zásobník)
16–24 lb (60–90 g/m2)
Obojstranná Podporované formáty médií sú uvedené na strane 11.
tlač
Používejte médiá
Vhodna pre tlač v kancelárskych laserových tlačiarňach, napríklad
štandardný alebo recyklovaný kancelársky papier.
Upozornenie
Nepoužívajte alej uvedené tlačové médiá. Tie by mohli spôsobi nízku
kvalitu tlače, uviaznu v tlačiarni alebo poškodi tlačiareň.
Nepoužívajte médiá
! Pokryté špeciálnymi vrstvami (uhlovým papierom, papier s lesklou
povrchovou úpravou, papier napustený farbou)
! Papier s kopírovacou vrstvou
! Neschválené médiá pre zažehovacie obtlačky (s teplocitlivou vrstvou,
papier pre tepelnú kontaktnú tlač, prenášací papier pre tepelnú tlač)
! Papier s vodnými obtlačkami
! Samoprepisovací papier
! Už potlačené v inej tlačiarni, kopírovacom stroji alebo faxe
12
Druhy tlačových médií
! Špeciálne médiá určené pre atramentové tlačiarne (vemi jemný papier,
lesklý papier, lesklé fólie, pohadnice at.)
! Zaprášené tlačové médiá
! Mokré (alebo vlhké)
"#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Skladujte médiá v prostredí s relatívnou vlhkosou medzi 35 % až
85 %. Na vlhké médiá alebo mokrý papier toner správne neprine.
Vrstvené
Lepiace
Pokrčené, prehnuté, zvlnené alebo s plastickými vzormi
Perforované alebo dierované, natrhnuté
Príliš hladké, drsné alebo s dekoratívne upravovaným povrchom
S rôznou hrubosou (vytlačovanými vzormi) na prednej a zadnej strane
Vemi tenké alebo hrubé
Spojené statickou elektrinou
Pozlátené alebo s fóliou, vemi svetlé
Teplocitlivé alebo neschopné znies fixačnú teplotu 356 °F (180 °C)
Nepravidelných tvarov (nerovnako široké alebo šikmo zrezané)
Spojené lepidlom, lepiacou páskou, svorkami alebo sponkami,
stužkami, háčikmi, gombíkmi a pod.
Bielené chlórom
Akékovek iné neschválené médiá
Hrubý papier
Papier s hmotnosou väčšou ako 24 lb (90 g/m2) je nazývaný hrubý papier.
Pred tlačou na hrubý papier najskôr preskúšajte, či vyhovuje kvalita tlače
a či nie je obraz tlačovej strany posunutý.
Kapacita
Orientácia
Typ
Režim
ovládača
Hmotnos
Zásobník 1
Až 50 hárkov, v závislosti od hrúbky. U hrubého
papiera sú podporované len formáty A4, Letter
alebo menšie
Zásobník 2 Nie je podporovaný
Tlačovou stranou hore
Aktuálny zoznam schválených médií nájdete na Internetovej
adrese printer.konicaminolta.net/support (kliknite na databázu
odpovedí Answer Base). Schválené médiá môžete objedna na
adrese www.q-shop.com.
Hrubý papier
25–43 lb (91–163 g/m2)
Obojstranná Nepodporovaná
tlač
Poznámky
Papier s hmotnosou 43 lb (163 g/m2) je tiež označovaný ako
90 lb index stock.
Druhy tlačových médií
13
Nepoužívajte médiá
! Kombinované vo vstupnom zásobníku s inými typmi tlačových médií
(uviazli by).
Obálky
Tlačte iba na prednú stranu, určenú pre adresu. V niektorých častiach obálok
sa prekrývajú tri vrstvy papiera – predná, zadná a chlopňa. Text, tlačený
na tieto časti, sa nemusí vytlači správne alebo sa nemusí vytlači vôbec.
Kapacita
Orientácia
Typ
Režim
ovládača
Hmotnos
Zásobník 1 Až 50 kusov, v závislosti od hrúbky obálok
Zásobník 2 Nie je podporovaný
Tlačovou stranou hore
Aktuálny zoznam schválených médií nájdete na Internetovej
adrese printer.konicaminolta.net/support (kliknite na databázu
odpovedí Answer Base). Schválené médiá môžete objedna na
adrese www.q-shop.com.
Obálky
25–43 lb (91–163 g/m2)
Oboustranná Nepodporovaná
tlač
Používajte obálky
! Bežné kancelárske obálky schválené pre tlač v laserových tlačiarňach
s uhlopriečnymi spojmi, ostrými ohybmi i okrajmi a obyčajnými lepiacimi
chlopňami.
"#
Pretože obálky prechádzajú medzi vyhrievanými valcami fixačného
zariadenia, môžu sa zalepi. Preto používajte obálky s disperzným
lepidlom.
! Schválené pre tlač v laserových tlačiarňach
! Suché
! Tlačte iba na prednú stranu, určenú pre adresu
Nepoužívajte obálky
! So samolepiacimi chlopňami
! Vybavené kovovými sponami, prackami, spojkami alebo pásikmi pre
pečatenie
! S priehadnými okienkami
! S vemi drsným povrchom
! Z materiálu, ktorý sa teplom rozpúša, taví, mení farby alebo vytvára
nebezpečné výpary
! Pečatené
14
Druhy tlačových médií
Samolepiace štítky
Hárok so štítkami je tvorený samotným štítkom (tlačová strana), vrstvou
lepidla a podkladovým papierom.
! Vlastnosti samolepiaceho štítku musia zodpoveda požadovaným
vlastnostiam kancelárskeho papiera.
! Štítky musia zakrýva celý hárok a na povrchu nesmú by žiadne zvyšky
lepidla.
Na hárky so samolepiacimi štítkami môžete tlači spojito. To ale môže
ovplyvni podávanie v závislosti od kvality použitých médií a od okolitého
prostredia. Ak nastanú ažkosti, prerušte spojitú tlač a štítky podávajte po
jednom hárku.
Dáta formátujte v aplikácii, z ktorej budete tlači. Umiestnenie textu najskôr
vyskúšajte na liste kancelárskeho papiera. Ďalšie informácie o tlači na
samolepiace štítky môžu by uvedené i v dokumentácii aplikácie, z ktorej
tlačíte.
Kapacita
Orientácia
Typ
Režim
ovládača
Hmotnos
Zásobník 1 Až 50 listov, v závislosti od hrúbky médií
Zásobník 2 Nie je podporovaný
Tlačovou stranou hore
Aktuálny zoznam schválených médií nájdete na Internetovej
adrese printer.konicaminolta.net/support (kliknite na databázu
odpovedí Answer Base). Schválené médiá môžete objedna
na adrese www.q-shop.com.
Tlač štítkov
16–90 lb (60–163 g/m2)
Obojstranná Nepodporovaná
tlač
Používajte hárky so samolepiacimi štítkami
! Odporúčané pre tlač v laserových tlačiarňach
! Formát Letter alebo A4 (hárok samolepiacich štítkov)
Nepoužívajte hárky so samolepiacimi štítkami
! Ktorých štítky sa ahko odlepujú
! Ktorých podkladové listy sú odlepené alebo majú odkrytú lepiacu vrstvu
Štítky sa môžu prilepi na vnútorné časti tlačiarne a spôsobi uviaznutie
médií.
Druhy tlačových médií
15
! Perforované alebo narezané
Nepoužívajte
Lesklý podkladový papier
Používajte
Štítky plne pokrývajúce
podkladový papier
(nenarezané)
Hlavičkový papier a formuláre
Dáta formátujte v aplikácii, z ktorej budete tlači. Umiestnenie textu najskôr
vyskúšajte na liste kancelárskeho papiera.
Kapacita
Orientácia
Typ
Zásobník 1 Až 200 kusov, v závislosti od formátu a hrúbky
médií
Zásobník 2 Nie je podporovaný
Tlačovou stranou hore
Aktuálny zoznam schválených médií nájdete na Internetovej
adrese printer.konicaminolta.net/support (kliknite na databázu
odpovedí Answer Base). Schválené médiá môžete objedna na
adrese www.q-shop.com.
Kancelársky papier
Režim
ovládača
Hmotnos
16–24 lb (60–90 g/m2)
Obojstranná Podporované formáty médií sú uvedené na strane 11
tlač
(tlačovou stranou hore – hlavičkou dopredu).
Pohadnice
Dáta formátujte v aplikácii, z ktorej budete tlači. Umiestnenie textu najskôr
vyskúšajte na liste kancelárskeho papiera.
Kapacita
Zásobník 1 Až 50 kusov, v závislosti od hrúbky pohadníc
Zásobník 2 Nie je podporovaný
Orientácia
Tlačovou stranou hore
Typ
Aktuálny zoznam schválených médií nájdete na Internetovej
adrese printer.konicaminolta.net/support (kliknite na databázu
odpovedí Answer Base). Schválené médiá môžete objedna
na adrese www.q-shop.com.
Režim médií Pohadnice
16
Druhy tlačových médií
Hmotnos
16–43 lb (60–163 g/m2)
Obojstranná Nepodporovaná
tlač
Používajte pohadnice
! Odoporúčané pre tlač v laserových tlačiarňach
Nepoužívajte dopisnice a pohadnice
!
!
!
!
S povrchovou úpravou
Určené pre atramentové tlačiarne
Perforované alebo narezané
Deformované
"#
Ak je pohadnica prehnutá, pred založením do
viacúčelového zásobníka ju vyrovnajte.
! Predtlačené alebo farebné pohadnice môžu
v tlačiarni uviaznu.
Priehadné fólie
Upozornenie
Používajte iba schválené tlačové médiá KONICA MINOLTA. Používanie
neschválených tlačových médií poškodzuje tlačiareň. Na taký typ
poškodenia sa nevzahuje záruka. Aktuálny prehad schválených médií
nájdete na adrese www.konicaminolta.net/printer/. Schválené médiá
môžete objedna na adrese www.q-shop.com.
"#
"#
"#
"#
Priehadnými fóliami pred tlačou nelistujte. Mohli by sa zlepi
statickou elektrinou a pri podávaní uviaznu.
Nemanipulujte s fóliami vemi často a pred tlačou nimi nelistujte.
Nedotýkajte sa fólií holými rukami, mohla by sa zníži kvalita tlače.
Udržujte vodiacu dráhu čistú. Priehadné fólie sú vemi citlivé na
znečistenie. Ak sa na hornej alebo spodnej strane fólií objavia
nečistoty, vyčistite tlačiareň poda pokynov, uvedených v kapitole 7.
Priehadné fólie vyberte z výstupného zásobníka čo najskôr, aby sa
nezlepovali statickou elektrinou.
Na priehadné fólie môžete tlači spojito. V závislosti od druhu a kvality
médií, statickej elektriny i od okolitého prostredia sa môže zhorši
spoahlivos podávania.
Tlačové dáta formátujte v aplikácii, z ktorej budete tlači. Umiestnenie textu
najskôr vyskúšajte na liste kancelárskeho papiera.
Druhy tlačových médií
17
"#
Ak založíte 50 fólií a nastanú ažkosti s podávaním do tlačiarne,
zakladajte iba 1 až 10 fólií súčasne. Fólie sa môžu po založení
väčšieho počtu zlepi statickou elektrinou a pri podávaní uviaznu.
Kapacita
Zásobník 1 Až 50 listov, v závislosti od hrúbky priehadných fólií
Zásobník 2 Nie je podporovaný
Orientácia
Tlačovou stranou hore
Typ
Aktuálny zoznam schválených médií nájdete na Internetovej
adrese printer.konicaminolta.net/support (kliknite na databázu
odpovedí Answer Base). Schválené médiá môžete objedna
na adrese www.q-shop.com.
Režim médií Priehadné fólie
Obojstranná Nepodporovaná
tlač
Používajte priehadné fólie
! Schválené spoločnosou KONICA MINOLTA
Nepoužívajte priehadné fólie
! Zlepené statickou elektrinou
Tlačová oblas
Tlačová oblas je obmedzená okrajmi
s vekosou asi 0,157 " (4 mm) od
všetkých hrán tlačového média.
a
a
a
Tlačová
oblas
a
a=
0,157
" (4
mm)
a=0a=
0,157
" (4
mm)
Každý formát má špecifickú tlačovú oblas, maximálnu plochu, na ktorú
môže tlačiareň čisto a bez skreslenia tlači.
Táto oblas podlieha hardvérovým obmedzeniam (fyzická vekos média
a okraje vyžadované tlačiarňou), i softvérovým obmedzeniam (vekos
pamäte, dostupnej pre vyrovnávaciu pamä celej stránky). Zobrazitená
(tlačová) oblas je pre všetky formáty médií, okrem nadmerných formátov,
daná vekosou stránky zmenšenej o 4 mm od všetkých krajov.
18
Druhy tlačových médií
Negarantovaná oblas – médiá dlhšie ako 11 " (279,4 mm)
Papier dlhší ako 13,76 " (349,6 mm) má
dodatočnú negarantovanú oblas 0,39 "
(10 mm) na spodnej strane.
a
a
a
Tlačová
oblas
b
a = 0,157 " (4 mm)
b = 0,39 " (10 mm)
Tlačová oblas – obálky
Negarantovaná oblas závisí od typu obálky.
"#
Orientácia tlače na obálky sa určuje v riadiacej aplikácii.
Netlačitená oblas 0,157 " (4 mm)
Negarantovaná oblas
Garantovaná
oblas
Okraje stránky
Okraje sa nastavujú v riadiacej aplikácii. Niektoré aplikácie umožňujú
nastavi užívateské formáty a okraje, iné majú na výber iba štandardné
formáty a okraje. Ak zvolíte štandardný formát, môžete kvôli obmedzeniam
tlačovej oblasti strati čas obrazu tlačovej strany. Ak môžete v aplikácii
nastavi vlastnú vekos stránky, dosiahnete optimálne výsledky použitím
rozmerov pre garantovanú tlačovú oblas.
Druhy tlačových médií
19
Zakladanie médií
Príprava tlačových médií
Vyberte balík papiera z obalu
a odstráňte z neho vrchný a spodný list.
Potom z balíka oddete asi 200 listov,
prelistujte ich, aby sa od seba oddelili
jednotlivé listy, a balík založte do
tlačiarne.
"#
Priehadnými fóliami nelistujte.
Upozornenie
Aj ke je tlačiareň konštruovaná pre tlač na široký rozsah druhov
tlačových médií, nie je určená pre výhradnú tlač na jediné médium,
s výnimkou kancelárskeho papiera. Dlhšie trvajúca tlač na špeciálne
tlačové médiá (napr. obálky, hrubý papier, samolepiace štítky alebo
priehadné fólie) môže nepriaznivo ovplyvni kvalitu tlače alebo
životnos tlačového mechanizmu.
Pri doplňovaní médií vždy najskôr vyberte zvyšné médiá v kazete. Pridajte
ich k doplňovanému papieru a celý balík zarovnajte. Potom ho vložte do
tlačiarne.
Zásobník 1 (viacúčelový zásobník)
Do Zásobníka 1 sa dajú zaklada všetky podporované formáty a druhy
médií. Na kancelársky papier formátu A4 alebo Letter sa dá tlači zo
Zásobníka 1 alebo 2.
Viac informácií o médiách nájdete v časti „Vlastnosti tlačových médií“ na
strane 11.
20
Zakladanie médií
Kancelársky papier
1
2
Ak chcete do Zásobníka 1 založi médiá iného typu, vyberte najskôr
médiá, ktoré sú v zásobníku založené.
Upravte polohu vodítok, aby zodpovedali
formátu zakladaných médií.
Stlačte predné vodítka médií. Vodítka sa
otvoria.
3
Vložte médiá kratším okrajom (alebo
hlavičkou) smerom do tlačiarne a stranou
určenou k tlači hore.
Na obale tlačových médií obvykle býva
tlačová strana označená šípkou.
"#
4
Na vodítkach v Zásobníku 1
(viacúčelový zásobník) je
umiestnená značka maximálneho
množstva médií. Zásobník 1
obsiahne 200 listov médií
s hmotnosou 22 lb (80 g/m2).
Vodítka médií prisuňte k okrajom
založených médií.
Upozornenie
Po založení médií vždy znovu upravte polohu vodítok. Pri nesprávnom
umiestnení vodítok sa môže zníži kvalita tlače, médiá môžu
v tlačiarni uviaznu alebo sa môže tlačiareň poškodi.
5
V ovládači tlačiarne zvote správny režim médií. Potom spuste tlač.
Zakladanie médií
21
Špeciálne médiá
Pokia zakladáte médiá iné ako kancelársky papier, nastavte v ovládači
zodpovedajúci režim médií (Hrubý papier, Samolepiace štítky alebo
Priehadne fólie).
"#
Pre optimálne výsledky tlače je dôležité zada druh médií, založených
v Zásobníku 1.
Obálky
1
2
3
4
Prehnite balík obálok (vrátane hrán), aby sa lepšie podávali.
Položte obálky na rovnú plochu a vyrovnajte ich stlačením rohov.
Narovnajte prehnuté rohy a potom vyrovnajte balík obálok pokliknutím
všetkými stranami o rovnú plochu.
Vložte obálky do Zásobníka 1 tak, aby strana s chlopňou bola dole.
Pokia je chlopňa na kratšom okraji obálky, založte ju smerom do
tlačiarne.
Pred tlačou viacerých kópií je vhodné vytlači jednu skúšobnú obálku.
5
Nastavte vodítka poda šírky obálok.
Overte si, že vodítka tesne priliehajú k balíku obálok tak, aby obálky boli
podávané priamo, ale zároveň tak, aby sa neprehýbali.
6
7
22
V ovládači tlačiarne zvote režim Obálky. Potom spuste tlač.
Po vysunutí obálky do výstupného zásobníka okamžite otvorte chlopňu
obálky skôr, ako vychladne.
Zakladanie médií
Zásobník 2 (doplnkový spodný podávač)
Zo Zásobníka 2 sa dá tlači na kancelársky papier formátu A4 alebo Letter
(v závislosti od kúpeného modelu).
1
2
3
Vysuňte kazetu z tlačiarne.
Stlačte dole prítlačnú dosku, dokia
nezaskočí.
Tlačové médiá založte lícovou (tlačovou)
stranou hore a kratšou stranou (hlavičkou)
k pravej strane kazety.
Na obale médií býva tlačová strana obvykle
označená šípkou.
Neprepĺňajte kazetu.
"#
Kazeta je vybavená značkou
maximálneho množstva.
Zásobník 2 pojme 500 listov médií
s hmotnosou 22 lb (80 g/m2).
Zakladanie médií
23
Overte si, že sa papier môže medzi
vodítkami vone posúva a že rohy
všetkých listov sú rovné a zasunuté
pod oddeovacie jazýčky.
4
Zasuňte kazetu spä do tlačiarne.
"#
5
24
Ak bola kazeta úplne vybraná
z tlačiarne, nakloňte ju mierne
hore, vložte do vedenia v tlačiarni
a zasuňte dovnútra.
V ovládači zvote príslušný formát médií.
Potom spuste tlač.
Zakladanie médií
Obojstranná tlač
Postup pri obojstrannej tlači
Pre obojstrannú tlač zvote papier s vysokou nepriehadnosou.
Nepriehadnos predstavuje schopnos papiera kry obraz, vytlačený
na opačnej strane. Ak je papier priehadný, dáta vytlačené na jednej
strane budú vidie i z druhej strany papiera. Informácie o okrajoch nájdete
v riadiacej aplikácii. Nepriehadnos papiera si overte vytlačením
skúšobných výtlačkov.
Obojstranne tlači môžete manuálne alebo automaticky, pokia má tlačiareň
inštalovaný duplexer.
Upozornenie
Pre obojstrannú tlač sa dá použi kancelársky papier s hmotnosou do
24 lb (90 g/m2). Podporované formáty sú uvedené v časti „Vlastnosti
tlačových médií“.
Obojstranne sa nedá tlači na obálky, japonské pohadnice,
samolepiace štítky, papiere vlastnej vekosti, hrubý kartón a priehadné
fólie.
Automatická obojstranná tlač
Najskôr si overte, či je na tlačiarni inštalovaná jednotka obojstrannej tlače
(duplexer). Ak odošlete tlačovú úlohu s obojstrannou tlačou a nie je
inštalovaná jednotka obojstrannej tlače (duplexer), na displeji na ovládacom
paneli tlačiarne sa zobrazí hlásenie DUPLEXNÍ JEDNOTKA/NEINSTALOVANÁ.
Tlačiareň je vybavená 32 MB operačnej pamäti RAM. Automatickú
obojstrannú tlač môžete používa, ak má tlačiareň dostatok pamäte
a inštalovaný (a v ovládači na karte Nastavenie doplnkov zariadenia
zvolený) duplexer. Napríklad, pri rozlíšení 1200 × 600 dpi a 32 MB
inštalovanej pamäte RAM sa dá na médiá formátu Legal vytlači čiernobielo
obojstranne štandardný firemný dokument, ale vyššie krytie stránky
tonerom (napríklad hustý text alebo obrázky) môže vyžadova 64 MB
pamäte RAM alebo viac. Celková pamä tlačiarne sa dá rozšíri až na
288 MB. Ak je krytie stránok vemi vysoké, môže sa sta, že pri nedostatku
pamäte bude dokument vytlačený iba v rozlíšení 600 dpi. Okraje pre
obojstrannú tlač nastavte v riadiacej aplikácii.
Obojstranná tlač
25
Štandardná pamä tlačiarne 32 MB RAM umožňuje tlač väčšiny
štandardných obchodných dokumentov s rozlíšením 2400 × 600 dpi.
V nasledujúcej tabuke je uvedená maximálna kapacita pamäte RAM
potrebná pre tlač na celú plochu stránky, napríklad celostránkových
fotografií.
Typ tlače
Jednostranná tlač
Formát
média
600 × 1200 × 1200 × 2400 × 2400 × 600 × 1200 × 1200 × 2400 × 2400 ×
600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600
600 dpi
(per.)
(per.)
(per.)
dpi*
(per.)
Obojstranná tlač
Monochromatická tlač
A4/Letter
32 MB
32 MB
32 MB
32 MB
32 MB
32 MB
32 MB
32 MB
64 MB
64 MB
Legal
32 MB
32 MB
32 MB
32 MB
32 MB
32 MB
32 MB
32 MB
64 MB
64 MB
A4/Letter
32 MB
64 MB
64 MB
64 MB
64 MB
128 MB 128 MB 128 MB 256 MB 256 MB
Legal
32 MB
64 MB
64 MB
64 MB
64 MB
128 MB 128 MB 128 MB 256 MB 256 MB
Poznámky
*Pri rozlíšení 2400 × 600 dpi s 32 MB inštalovanej pamäte RAM môžete tlači štandardné
firemné dokumenty (napríklad bez obrázkov).
Farebná tlač
1
Založte médiá stranou určenou pre tlač smerom hore.
a Do Zásobníka 1 založte médiá hornou hranou dovnútra.
b Do Zásobníka 2 založte médiá hornou hranou doprava.
"#
2
Pri automatickej obojstrannej tlači sa vytlačí najskôr zadná
(rubová) strana. Predná (lícová) strana sa tlačí až ako druhá.
Nastavte v ovládači požadovaný vzhad stránky.
Voba Dlhší okraj vytvorí dokument, ktorého stránky sa prevracajú
horizontálne ako v krúžkovom bloku. Voba Kratší okraj vytvorí dokument,
ktorého stránky sa prevracajú vertikálne ako v notese.
3
26
Kliknite na tlačidlo OK.
Obojstranná tlač
Výstupný zásobník
Všetky médiá sú vysúvané do výstupného zásobníka na hornej strane
tlačiarne. Výstupný zásobník, do ktorého sa listy vysúvajú potlačenou
stranou dole, má kapacitu 200 listov kancelárskeho papiera s hmotnosou
22 lb (80 g/m2).
"#
"#
Ak sa výstupný zásobník preplní, médiá môžu uviaznu, môžu sa
pokrúti alebo zlepi statickou elektrinou.
Priehadné fólie vyberte z výstupného zásobníka čo najskôr, aby
sa nezlepovali statickou elektrinou.
Ukladanie tlačových médií
Skladovanie tlačových médií
! Médiá skladujte v pôvodnom balení na rovnom povrchu až do doby,
kým ich založíte do tlačiarne.
Médiá, ktoré boli uložené dlhú dobu inde ako v pôvodnom obale,
sa môžu naopak vemi vysuši a v tlačiarni uviaznu.
! Nepoužité médiá vráte spä do originálneho obalu a uložte ich na rovný
povrch na chladnom, temnom mieste.
! Nevystavujte médiá vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, vemi
vysokým teplotám (nad 95 °F/35 °C) a prachu.
! Tlačové médiá neopierajte o iné objekty, ani ich neukladajte v zvislej
polohe.
Pred tlačou na skladované médiá vytlačte skúšobné stránky a overte kvalitu
tlače.
Servisné služby
Kde sa dajú objedna schválené tlačové médiá KONICA
MONILTA alebo získa viac informácií?
Aktuálny zoznam schválených médií nájdete na Internetovej adrese
printer.konicaminolta.net/support (kliknite na databázu odpovedí Answer
Base). Schválené médiá môžete objedna na adrese www.q-shop.com.
Podrobnosti sú uvedené v príručke Service & Support Guide. Najnovšie
informácie nájdete na Internetových stránkach na adrese
www.konicaminolta.net/printer/.
Výstupný zásobník
27
Obsluha tlačiarne
3
Ovládací panel
Z ovládacieho panela, umiestneného na hornej strane tlačiarne, môžete
priamo ovláda jej činnos. Na jeho displeji sa zobrazujú stavové hlásenia,
vrátane tých, ktoré vyžadujú Váš zásah.
! Dva indikátory pre signalizáciu stavu tlačiarne.
! Displej, na ktorom sa zobrazujú stavové hlásenia a informácie
o konfigurácii.
! Šes tlačidiel, umožňujúcich konfigurova tlačiareň nastavením často
používaných funkcií.
4
5
6
1
2
DISPLEJ
3
8
7
Indikátory a tlačidlá na ovládacom paneli
Číslo Indikátor
Vypnuté
Zapnuté
1
Tlačiareň nie je
pripravená prijíma dáta.
Tlačiareň je pripravená
prijíma dáta.
2
Tlačiareň nevyžaduje
pozornos obsluhy.
Tlačiareň vyžaduje
pozornos obsluhy
(obvykle býva súčasne
zobrazené stavové
hlásenie).
Číslo Tlačidlo
3
Funkcia
! Umožňuje zruši jednu alebo všetky aktuálne
spracovávané tlačové úlohy
! Zruší vobu alebo výber v ponuke, ak práve
pracujete v systéme ponúk
30
Ovládací panel
Číslo Tlačidlo
4
Funkcia
! Zobrazí systém ponúk
! Ak pracujete v systéme ponúk a ste na úrovni
ponuky, zobrazí nasledujúcu ponuku v štruktúre
! Ak pracujete v systéme ponúk a ste na úrovni
volitenej položky, zvolí zobrazenú položku
(bez ohadu na umiestnenie kurzora)
5
! Zobrazí predchádzajúcu ponuku v štruktúre
! Ak ste na úrovni voby, ktorá sa zadáva textovým
reazcom, zobrazí predchádzajúci dostupný znak
6
! Umožňuje pohyb smerom doprava v štruktúre
ponúk
! Umožňuje pohyb smerom doprava v ponuke
s viacerými vobami, ak predstavujú vobu celé
slová, nie znaky
7
! Umožňuje pohyb smerom dole v štruktúre ponúk
! Ak pracujete na úrovni voby ponuky, ktorá sa
zadáva textovým reazcom, zobrazí nasledujúci
dostupný znak
8
! Umožňuje pohyb smerom doava v štruktúre
ponúk
! Umožňuje pohyb smerom doava v ponuke
s viacerými vobami, ak predstavujú vobu celé
slová, nie znaky
Rušenie úloh
Môžete zruši jednu alebo všetky aktuálne spracovávané tlačové úlohy.
1
2
3
Len čo tlačiareň začne spracováva alebo tlači dáta, stlačte tlačidlo
Cancel.
Stlačením tlačidiel doprava alebo doava zvote bu ZRUŠIT ÚLOHY/
AKTUÁLNÍ ÚLOHA alebo ZRUŠIT ÚLOHY/VŠECHNY ÚLOHY.
Stlačte tlačidlo Select.
Zvolené tlačové úlohy budú zrušené.
Rušenie úloh
31
Prehad ponúk pre konfiguráciu tlačiarne
NEČINNÁ/MAGICOLOR2300DL
NABÍDKA/
JAZYK
NABÍDKA/
SPECIÁL.
STRÁNKY
NABÍDKA/
ZAŘÍZENÍ
NABÍDKA/SÍŤ
NABÍDKA/VYUŽ.
SPOTŘ.MAT.
NABÍDKA/JAZYK
NASTAVENÍ
JAZYKA
ANGLIČTINA
NASTAVENÍ
JAZYKA
FRANCOUZŠTINA
NASTAVENÍ
JAZYKA
NĚMČINA
NASTAVENÍ
JAZYKA
ITALŠTINA
NASTAVENÍ
JAZYKA
PORTUGALŠTINA
NASTAVENÍ
NASTAVENÍ
JAZYKA/
JAZYKA
ŠPANĚLŠTINA ČEŠTINA
NASTAVENÍ
JAZYKA
JAPONŠTINA
NABÍDKA/
SPECIÁL. STRÁNKY
TISK KONFIG. STRÁNKA
TISK UKÁZKOVÁ
STRÁNKA
TISK STRUKT. NABÍDEK*
NABÍDKA/ZAŘÍZENÍ
ZMĚNA
KAP.TONERU
VYMĚŇTE
TONER
DOŠEL TONER
AUT.
POKRAČOVÁNÍ
ÚSPORNÝ REŽIM
PROPOJ.
ZÁSOB.**
SERVIS
NABÍDKA//SÍŤ
ADRESA IP
Východiskové
192.168.1.2
MASKA PODSÍTĚ
Východiskové
255.255.255.0
BRÁNA
Východiskové
192.168.1.1
ADRESA HW
Východiskové
00206 Bxxxxxx
DHCP
BOOTP
HTTP
SNMP
NAST. DHCP: ZAP.
NAST. BOOTP:
VYPNUTO
NASTAVENÍ
HTTP ZAP.
NASTAVENÍ
HTTP VYPNUTO
NASTAVENÍ
SNMP ZAP.
NASTAVENÍ
SNMP VYPNUTO
ADRESA IP, MASKA PODSIETE a BRÁNA sa zobrazia,
len ke je vypnuté DHCP a BOOTP.
NAST. DHCP:
VYPNUTO
NAST. BOOTP: ZAP.
NAST. DHCP:
VYPNUTO
NAST. BOOTP:
VYPNUTO
PONUKA/
VYUŽ. SPOTŘ.
MAT.
ČERNÝ
TONER
ŽLUTÝ
TONER
PURPUROVÝ
TONER
Legenda
AZUROVÝ
TONER
ZOBRAZ.
JEDN.
*
**
32
Východiskové nastavenia sú zvýraznené tučným
písmom.
Iba v angličtine.
Zobrazia sa, ak je inštalovaný doplnkový spodný
podávač.
Prehad ponúk pre konfiguráciu tlačiarne
Ponuka/Podponuka Zařízení
ZAŘÍZENÍ/ZMĚNA KAP.TONERU
ZMĚNA KAP.TONERU ŽLUTÝ
ZMĚNA KAP.TONERU
PURPUROVÝ
ZMĚNA KAP.TONERU AZUROVÝ
AZUROVÝ
STANDARDNÍ
KAP.
PURPUROVÝ
STANDARDNÍ
KAP.
ŽLUTÝ
STANDARDNÍ
KAP.
AZUROVÝ
VYSOKÁ
KAPACITA
PURPUROVÝ
VYSOKÁ
KAPACITA
ŽLUTÝ VYSOKÁ
KAPACITA
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER
VYMĚŇTE
TONER ČERNÝ
VYMĚŇTE TONER ŽLUTÝ
VYMĚŇTE TONER PURPUROVÝ
VYMĚŇTE TONER AZUROVÝ
ČERNÝ TONER
KAPACITA:
VYSOKÁ
ŽLUTÝ TONER
KAPACITA:
VYSOKÁ
PURPUROVÝ
TONER
KAPACITA:
VYSOKÁ
AZUROVÝ
TONER
KAPACITA:
VYSOKÁ
ŽLUTÝ TONER
KAPACITA:
STAND.
ZAŘÍZENÍ/DOŠEL TONER
AZUROVÝ
TONER
KAPACITA:
STAND.
ZAŘÍZENÍ/ÚSPORNÝ REŽIM
NAST. ÚSP.
REŽ.
15 MINUT
DOŠEL
TONER
POKRAČOVAT
DOŠEL
TONER
STOP
PURPUROVÝ
TONER
KAPACITA
STAND.
NAST. ÚSP.
REŽ.
30 MINUT
NAST. ÚSP.
REŽ.
1 HODINA
NAST. ÚSP. REŽ.
2 HODINY
NAST. ÚSP.
REŽ.
VYPNUTO
Iba u modelov pre Severnú Ameriku
ZAŘÍZENÍ/AUT.
POKRAČOVÁNÍ
NAST. AUT.
POKR.
ZAPNUTO
ZAŘÍZENÍ/
PROPOJ. ZÁSOB.
XXX
NAST. AUT.
POKR.
VYPNUTO
NAST. PROP.
ZÁS.
ZAPNUTO
NAST. PROP.
ZÁS. VYPNUTO
SERVIS TEST
PO ZAPNUTÍ
VYNUL.
POČITADLO
PŘENOSOVÁ
JEDN.
ZAŘÍZENÍ/SERVIS
POČET
STRÁNEK
XXXXXX
VERZE
ŘADIČE
XX.XXX
VERZE
ZAŘÍZENÍ
XXXX.XXXX.XX
XX
SERVIS TEST
DIMM
SERVIS TEST
SDRAM
OBNOVIT
VÝCH.
UŽIV.NAST.
Východiskové nastavenia
sú zvýraznené tučným
písmom.
Prehad ponúk pre konfiguráciu tlačiarne
33
Voba jazyka displeja
Ako východiskový jazyk je nastavená angličtina. Stavové hlásenia
a konfiguračné ponuky sa môžu na displeji zobrazova v nasledujúcich
jazykoch: angličtina, čeština, francúzština, taliančina, japončina, nemčina,
portugalčina a španielčina.
Po vobe jazyka displeja sa nastaví aj východiskový formát tlačového média.
Napr. po vobe Angličtina (English) sa automaticky nastaví východiskový
formát na Letter. U všetkých ostatných jazykov sa nastaví formát A4.
Ak chcete zvoli iný jazyk, postupujte poda nasledujúcich pokynov.
Stlačte tlačidlo
Displej
NEČINNÁ/MAGICOLOR 2300DL
NABÍDKA/JAZYK
NASTAVENÍ JAZYKA/ANGLIČTINA
Tlačidlami Doprava alebo Doava zobrazte
požadovaný jazyk
<JAZYK> je zvolený.
Ponuka Speciální stránky
34
Konfigurační
stránka
Vytlačí konfiguračnú stránku tlačiarne.
Ukázková
Vytlačí ukážkovú stránku tlačiarne.
Struktura
nabídek
Vytlačí štruktúru ponúk (iba v angličtine).
Voba jazyka displeja
Ponuka Zařízení
Úsporný režim
Nastavte dobu nečinnosti tlačiarne (počas ktorej tlačiareň
nebude obsluhovaná a nebude jej poslaná tlačová
úloha), potrebnú pre prechod do režimu úspory energie.
Ak tlačiareň v úspornom režime prijme tlačovú úlohu,
začne zahrievanie a potom sa tlačiareň vráti do
normálneho tlačového režimu.
Automatické
pokračování
Ak je funkcia automatické pokračovanie zapnutá,
tlačiareň pokračuje v tlači, aj ke v špecifikovanom
zásobníku nie sú založené médiá požadovaného formátu.
Nastavenie funkcie sa dá zmeni i pri tlači. Ak tak urobíte,
nové nastavenie bude plati i pre alšie tlačové úlohy.
Propojení
zásobníků
(dostupné,
len ke je
inštalovaný
Zásobník 2 –
doplnkový
spodný podávač)
Ak je funkcia prepojenia zásobníkov zapnutá, tlačiareň
automaticky pri vyčerpaní média z jedného zásobníka
začne podáva médiá rovnakého typu a formátu z iného
zásobníka.
Změna kapacity
zásobníku
toneru
Túto podponuku použite pre zmenu kapacity zásobníka
tonera.
Vyměňte toner
Po zvolení zásobníka tonera, ktorý chcete vymeni,
sa menič zásobníkov automaticky natočí tak, aby bolo
možné daný zásobník vybra. Podrobnosti sú uvedené
v časti „Výmena zásobníka tonera“ na strane 55.
Došel toner
Položka určuje, či je alebo nie je možné tlači po
vyčerpaní tonera.
Ak je funkcia vypnutá a v danom zásobníku sa minie
médium, tlačiareň zastaví tlač a na displeji sa zobrazí
hlásenie vyzývajúce na založenie média.
Dostupné voby kapacity zásobníkov žltého, azúrového
a purpurového tonera sú štandardná kapacita
(1500 stránok) a vysoká kapacita (4500 stránok).
Zásobník čierneho tonera má dostupnú iba vysokú
kapacitu (4500 stránok).
Ak je nastavená na Stop, tlač sa po vyčerpaní tonera
zastaví a zobrazí sa hlásenie VYMENIŤ TONER/XXX.
Ak je nastavená na Pokračova, môže tlač pokračova
i po vyčerpaní tonera. Aj ke sa dá tlači, môžu by farby
naprosto odlišné. Vymeňte prázdny zásobník tonera čo
najskôr.
Podrobné informácie o výmene zásobníka tonera sú
uvedené v časti „Výmena zásobníka tonera“ na strane 55.
Voba jazyka displeja
35
Ponuka Servis
Počet stránek
Zobrazuje celkový počet vytlačených stránok.
Verze řadiče
Zobrazí aktuálnu verziu firmwaru radiča.
Verze zařízení
Zobrazuje verziu firmwaru tlačového zariadenia.
Test DIMM
Umožňuje overi moduly DIMM.
Test SDRAM
Umožňuje skontrolova pamä SDRAM
Test po zapnutí
Urobí kalibračný cyklus snímača sýtosti tlače (AIDC –
Auto-Image Density Control). Vyčkajte, dokia sa neurobí
test a dokia sa na displeji nezobrazí hlásenie NEČINNÁ/
MAGICOLOR 2300DL (<150 sekúnd).
Výchozí
uživatelské
nastavení
Obnoví východiskové nastavenie funkcií úsporný režim,
automatické pokračovanie a prepojenie zásobníkov
(ak je inštalovaný spodný podávač):
Úsporný režim – 30 minút
Automatické pokračovanie – Zapnuté
Prepoji zásobník – Zapnuté
Ponuka Sí
Ak je tlačiareň pripojená k sieti, je potrebné zada nasledujúce nastavenie.
Podrobnosti o každom nastavení Vám oznámi správca Vašej siete.
36
Adresa HW
Zadajte adresu IP tlačiarne. Hodnoty zadávajte pomocou
tlačidiel Hore, Dole, Doava a Doprava.
Ke nastavujete adresu IP manuálne, vypnite najskôr
DHCP i BOOTP.
Maska podsítě
Zadajte hodnotu masky podsiete. Hodnoty zadávajte
pomocou tlačidiel Hore, Dole, Doava a Doprava.
Brána
Ak je na sieti používaný smerovač, zadajte adresu IP
smerovača. Hodnoty zadávajte pomocou tlačidiel Hore,
Dole, Doava a Doprava.
Adresa HW
Zobrazí sa hardvérová adresa tlačiarne (nedá sa zmeni).
DHCP*
Ak je k sieti pripojený server DHCP, zadajte, či je adresa
IP automaticky priradená týmto serverom a či je načítaná
informácia alšej siete (voby sú Zapnuté alebo Vypnuté).
BOOTP*
Zadajte, či je adresa IP automaticky priradená protokolom
BOOTP a či je načítaná informácia alšej siete (voby sú
Zapnuté alebo Vypnuté).
HTTP*
Položka HTTP sa dá zapnú alebo vypnú. Voba Zapnuté
povouje interné webové stránky tlačiarne, voba Vypnuté
ich zakazuje.
Voba jazyka displeja
SNMP*
SNMP je pružný, distribuovaný protokol správy, vhodný
pre spravovanie malých i vekých počítačových sietí.
Položku SNMP je možné zapnú alebo vypnú.
Poznámka
* Zmeny sa uplatnia až po vypnutí a zapnutí tlačiarne.
Ponuka Spotřební materiál
Černý toner
Zobrazí množstvo tonera, zvyšujúceho v danom
zásobníku.
Žlutý toner
Zobrazí množstvo tonera, zvyšujúceho v danom
zásobníku.
Purpurový toner
Zobrazí množstvo tonera, zvyšujúceho v danom
zásobníku.
Azurový toner
Zobrazí množstvo tonera, zvyšujúceho v danom
zásobníku.
Zobrazovací
jednotka
Zobrazí zvyšujúcu životnos zobrazovacej jednotky
s fotocitlivým valcom.
Voba jazyka displeja
37
Ovládač tlačiarne
4
Otvorenie ovládača tlačiarne
"#
Operačný systém Windows používa karty (záložky). Karty Všeobecné
a Podrobnosti sú automaticky generované operačným systémom,
preto tu nie sú popísané.
Informácie o jednotlivých funkciách nájdete v kontextovom pomocníkovi
ovládača.
Karta Nastavenie vo Windows 2000/XP
1
2
3
V ponuke Štart zvote Nastavenie a potom Tlačiarne. Zobrazí sa obsah
zložky Tlačiarne.
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne magicolor 2300 DL
a zvote Vlastnosti.
Zvote Vlastnosti tlače.
Karta Nastavenie vo Windows NT 4.0
1
2
V ponuke Štart zvote Nastavenie a potom Tlačiarne. Zobrazí sa obsah
zložky Tlačiarne.
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne magicolor 2300 DL
a zvote Východiskové vlastnosti dokumentu.
Karta Nastavenie vo Windows Me/98/95
1
2
3
40
V ponuke Štart zvote Nastavenie a potom Tlačiarne. Zobrazí sa obsah
zložky Tlačiarne.
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne magicolor 2300 DL
a zvote Vlastnosti.
Zvote záložku Vlastnosti tlačiarne.
Otvorenie ovládača tlačiarne
Nastavenia spoločné pre všetky karty
Uloži [Rýchle nastavenie]
1
Ak chcete uloži aktuálne nastavenie ovládača, kliknite na tlačidlo Uloži....
"#
Uloži sa dá viac rýchlych nastavení. Zvote požadované nastavenia
ovládača a do zoznamu vpíšte názov, pod akým ich chcete uloži.
Potom bude možné zvoli uložené rýchle nastavenie v zozname.
2
Ak zvolíte v zozname rýchlych nastavení Východiskové, všetky funkcie
ovládača sa nastavia na pôvodné hodnoty.
Rozvrhnutie stránky
Kliknite na tento prepínač, ak chcete zobrazi náhad rozvrhnutia stránky
v sekcii obrázka.
Dostupné nastavenia:
! Tlačová oblas
! Formát papiera
! Orientácia
! Viac strán na list
! Vodoznak
! Duplex/Brožúra
Informácie o jednotlivých funkciách nájdete v kontextovom pomocníkovi
ovládača.
Otvorenie ovládača tlačiarne
41
Obrázok tlačiarne
Kliknite na tento prepínač, ak chcete zobrazi v tejto sekcii obrázok tlačiarne.
Spoločné tlačidlá
OK
Kliknutím na tlačidlo OK sa uložia urobené zmeny a zatvorí dialógové okno
Vlastnosti.
Zruši
Kliknutím na tlačidlo Zruši zatvoríte dialógové okno Vlastnosti bez uloženia
urobených zmien.
Použi
Kliknutím na tlačidlo Použi uložíte urobené zmeny (dialógové okno
Vlastnosti zostane otvorené).
"#
Tlačidlo Použi sa nemusí v závislosti od operačného systému objavi.
Pomocník
Kliknutím na tlačidlo Pomocník zobrazíte kontextového pomocníka.
Pomocník k položkám (?)
Kliknutím na toto tlačidlo a potom na požadovanú položku zobrazíte popis
danej položky.
Zatvori
Po kliknutí na toto tlačidlo sa zatvorí dialógové okno Vlastnosti bez uloženia
urobených zmien.
42
Otvorenie ovládača tlačiarne
Karta Nastavenie
Táto karta umožňuje urobi nasledujúce:
! Vytlači viac logických stránok dokumentu na jednu fyzickú stránku
(funkcia Viac strán na list)
! Vytlači úlohu s vodoznakmi
! Vytvori vlastné vodoznaky
! Zada obojstrannú tlač a tlač brožúry
! Špecifikovat zdroj papiera
! Nastavi typ médií
Informácie o jednotlivých funkciách nájdete v kontextovom pomocníkovi
ovládača.
Karta Nastavenie
43
Karta Papier
Táto karta umožňuje urobi nasledujúce:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Zvoli pôvodný formát dokumentu
Nastavi vlastný formát papiera
Zvoli výstupný formát papiera
Zmeni tlačovú vekos dokumentu poda mierky
Zada orientáciu papiera
Zada počet kópií
Zapnú/vypnú kompletovanie
Vytlači formulár pomocou pretlačí
Upravi/vytvori formulárovú pretlač
Informácie o jednotlivých funkciách nájdete v kontextovom pomocníkovi
ovládača.
44
Karta Papier
Karta Kvalita
Táto karta umožňuje urobi nasledujúce:
!
!
!
!
!
!
!
Prepína farebnú a čiernobielu tlač
Zada súlad farieb (Obrázky, Grafika a Text)
Zada rozlíšenie pre tlačovú úlohu
Nastavi tóny obrazu (Kontrast)
Nastavi svetlos obrazu (Jas)
Nastavi číros farieb obrazu (Sýtos)
Nastavi čistotu obrazu (Ostros)
Informácie o jednotlivých funkciách nájdete v kontextovom pomocníkovi
ovládača.
Karta Kvalita
45
Karta Nastavenie doplnkov zariadenia
Táto karta umožňuje urobi nasledujúce:
! Aktivova doplnkový Zásobník 2 (spodný podávač) a/alebo duplexer
! Zada meno užívatea, ktoré sa pošle s tlačovou úlohou
! Zobrazi informácie o ovládači tlačiarne
Informácie o jednotlivých funkciách nájdete v kontextovom pomocníkovi
ovládača.
46
Karta Nastavenie doplnkov zariadenia
Práca
s Reportérom
5
Práca s Reportérom
Obslužný program Reportér zobrazuje informácie o aktuálnom stave
miestne pripojenej tlačiarne. Program Reportér sa dá nainštalova rovnako
ako ovládač tlačiarne z inštalačného kompaktného disku. Ak ovládač
tlačiarne nainštalujete manuálne pomocou položky Prida tlačiareň v zložke
Tlačiarne, Reportér inštalovaný nebude.
Prostredie
Obslužný program Reportér sa dá použi iba pre východiskovú tlačiareň
nasledujúcich operačných systémov a rozhraní.
Windows XP
Paralelné rozhranie
IEEE-1284
USB
Áno
Áno
Windows Me
Áno
Áno
Windows 2000
Áno
Áno
Windows 98 SE
Áno
Áno
Windows 98
Áno
Nie
Windows 95
Áno
Nie
Windows NT 4.0
Áno
Nie
Otvorenie Reportéra a zobrazenie stavu spotrebného
materiálu
1
2
48
V ponuke Štart zvote Programy, potom Obslužné programy magicolor
2300 DL a Reportér magicolor 2300 DL.
V ponuke Zobrazi zvote Stav spotrebného materiálu, zobrazí sa okno
s indikátormi zvyšného materiálu.
Práca s Reportérom
Používanie Reportéra
! Ak je pozadie obrázka tlačiarne na pravej strane zelené, je tlačiareň
v pohotovostnom režime alebo prebieha bezproblémová tlač.
! Ak je pozadie obrázka tlačiarne na pravej strane červené, stala sa chyba
a bolo prerušené spracovávanie tlačovej úlohy. V avej časti dialógového
okna je zobrazovaný stav tlačiarne a chybové hlásenia.
Funkčné oblasti zahŕňajú:
! Stav tlačiarne – zobrazuje textové hlásenia, popisujúce aktuálny stav
tlačiarne.
! Riešenie – poskytuje postupy pre nápravu problémov a obnovu
normálnych pracovných podmienok.
! Stav upozornenia – zobrazí textové hlásenie, ktoré upozorňuje napr.
na nízky obsah tonera v zásobníku.
! Obrázok stavu tlačiarne – grafické zobrazenie tlačiarne, ktoré
identifikuje miesto vzniknutého problému.
! Stav tlače – zobrazuje stav aktuálnej tlačovej úlohy.
! Vybra hlásenie – umožňuje zvoli, ktoré hlásenie chcete prenies
do popredia, ak na tlačiarni príde k určitej podmienke.
! Stav spotrebného materiálu – zobrazuje stav využitia (zvyšnú kapacitu
v percentách) zásobníkov tonerov a fotocitlivého valca.
Podrobné informácie o týchto funkciách nájdete v kontextovom
pomocníkovi Reportér.
Používanie Reportéra
49
Zmena vekosti okna Reportéra
! Ak chcete zmenši vekos okna, kliknite v ponuke Zobrazi na Zmenši.
! Ak chcete zväčši vekos okna, kliknite
v ponuke Zobrazi na Zväčši.
Ukončenie Reportéra
Ak chcete ukonči program Reportér, kliknite v ponuke Súbor na položku
Koniec.
"#
50
Ak kliknete na tlačidlo X v hornom pravom rohu okna, dialógové okno
Reportéra sa zatvorí, ale program bude alej dostupný v pravej časti
spodnej lišty Windows. Kliknutím na ikonu sa program opä otvorí.
Zmena vekosti okna Reportéra
Výmena
spotrebného
materiálu
6
Spotrebný materiál
Kancelárský papier
Predpokladaná životnos každého spotrebného materiálu závisí od tlače za
určitých prevádzkových podmienok, napríklad od druhu média, od počtu
farebných plôch, od formátu média a od krytia stránky (obvykle 5 % formátu
A4/ Letter). Skutočná životnos sa líši v závislosti od týchto a alších
podmienok tlače, napr. od spôsobu tlače (spojitá tlač dlhých úloh alebo tlač
jednotlivých stránok), okolitej teploty a vlhkosti. Aktuálne informácie
o odhadoch životnosti spotrebného materiálu nájdete na adrese
printer.konicaminolta.net/support. Kliknite na Answer Base (Databáza
odpovedí).
Nasledujúce hlásenie na displeji ovládacieho panela tlačiarne signalizujú
nutnos výmeny daného spotrebného materiálu.
Displej
Interval výmeny (robí užívate)
Poznámka
ZOBRAZ. JEDN. Po vytlačení 45000 priemerných
Pozri „Výmena
SKONČILA
štvorstránkových jednofarebných, resp. fotocitlivého valca“
ŽIVOTN.
7500 plnofarebných úloh (spojitá tlač),
na strane 66.
alebo po vytlačení 15000 jednostránkových
jednofarebných, resp. 7500 farebných
úloh (prerušovaná tlač).
VYMĚNIT TONER Štandardná kapacita: Po jednostrannom Pozri „Výmena
potlačení asi 1500 stránok (pri 5% krytí)
zásobníka tonera“
<farba>
daným tonerom (žltý, purpurový alebo
na strane 55.
alebo
azúrový).
DOŠEL TONER
Vysoká kapacita: Po jednostrannom
<farba>
potlačení asi 4500 stránok (pri 5% krytí)
daným tonerom (čierny, žltý, purpurový
alebo azúrový).
NÁD. PŘEB.
TONERU PLNÁ
Po vytlačení asi 25000 jednofarebných
alebo 6250 farebných obrazov (založené
na štandardnej tlači s 5% krytím stránky
tonerom na formát A4/letter).
Pozri „Výmena
nádobky na
prebytočný toner“
na strane 64.
Pokia sa súčasne vyprázdni viac zásobníkov tonerov alebo iného
spotrebného materiálu, každé hlásenie bude blika asi 3 sekundy.
Odstraňujte postupne príčiny jednotlivých hlásení.
52
Spotrebný materiál
Špeciálne médiá
Predpoklad životnosti každého spotrebného materiálu, uvedený na strana 52,
je platný pre kancelársky papier formátu A4/Letter. Ak používate špeciálne
médiá, ako napríklad hrubý kartón alebo priehadné fólie, životnos sa bude
líši v závislosti od ich parametrov a rýchlosti tlače, ktorá sa určuje
automaticky pri vobe hrubého kartónu alebo priehadných fólií v ovládači
tlačiarne na karte Nastavenie. Odhad životnosti spotrebného materiálu pre
špeciálne médiá formátu A4/Letter je:
Spotrebný materiál Interval výmeny (robí užívate)
(špeciálne médiá)
Fotocitlivý valec
Po vytlačení 15000 jednofarebných alebo
7500 plnofarebných stránok (spojitá tlač), alebo
5000 jednofarebných alebo 4100 farebných stránok
(prerušovaná tlač – jednostránkové úlohy).
Zásobník tonera
(stránky na
zásobník, pri 5%
krytí každou
farbou)
Štandardná kapacita (čierny): Po vytlačení asi
1500 stránok pri spojitej tlači alebo 1000 stránok pri
prerušovanej tlači (tlač iba čiernym tonerom).
Štandardná kapacita (žltý, purpurový, azúrový): Po
vytlačení asi 1500 stránok pri spojitej alebo prerušovanej
tlači.
Vysoká kapacita (čierny): Po vytlačení asi 4500 stránok
pri spojitej tlači alebo 3200 stránok pri prerušovanej tlači
(tlač iba čiernym tonerom).
Vysoká kapacita (žltý, purpurový, azúrový): Po vytlačení
asi 4500 stránok pri spojitej alebo prerušovanej tlači.
Nádobka na
prebytočný toner
Po vytlačení asi 25000 (spojitá tlač) alebo
14400 (prerušovaná tlač) jednofarebných stránok, alebo
6250 farebných stránok pri spojitej alebo prerušovanej
tlači.
Aktuálne informácie o predpokladanej životnosti spotrebného materiálu
nájdete na Internetovej stránke printer.konicaminolta.net/support, kliknite na
databázu odpovedí „Answer Base.“
Automatické snímanie sýtosti obrazu (AIDC)
Tlačiareň pravidelne zastavuje tlač, aby vykonala procedúru kalibrácie farieb
(nazývanú tiež Automatické snímanie sýtosti obrazu – Auto-Image Density
Control [AIDC]). Táto 150sekundová procedúra sa vykonáva vždy po
inštalácii zásobníka tonera alebo fotocitlivého valca.
"#
Ak otvoríte kryt tlačiarne skôr, ako sa zobrazí hlásenie NEČINNÁ/
MAGICOLOR 2300DL, tlačiareň sa zastaví a vykoná kalibračnú
procedúru znovu.
Spotrebný materiál
53
"#
Tlačiareň zastaví tlač a vykoná 90sekundovú procedúru AIDC aj
po vytlačení 200 jednostranne potlačených strán pri spojitej tlači.
Tlačiareň tiež vykonáva 150sekundovou procedúru AIDC pri
prechode z energeticky úsporného režimu, pokia už bolo
vytlačených viac ako 1000 strán od posledného vykonania AIDC
alebo pokia došlo ku zmene okolitých podmienok, napr. teploty
alebo vlhkosti.
Životnos zásobníkov tonerov
Zásobníky tonerov s vysokou kapacitou obsahujú dostatok tonera
(čierneho, žltého, purpurového alebo azúrového) pre vytlačenie
4500 stránok formátu A4/Letter (pri obvyklom 5% krytí). Zásobníky tonerov
so štandardnou kapacitou obsahujú dostatok tonera pre vytlačenie
1500 stránok formátu A4/Letter (pri obvyklom 5% krytí).
Pri vyššom krytí sa kapacita znižuje.
"#
Priemerné krytie stránky môžete zisti z prehadu využitia spotrebného
materiálu (ponuka SPECIAL. STRÁNKY/KONFIG. STRÁNKA). Aktuálne
informácie o kapacite zásobníkov tonerov nájdete na adrese
www.konicaminolta.net/printer/ (kliknite na Answer Base – Databáza
odpovedí).
Kedy je potrebné vymeni zásobník tonera
Ak je nutné vymeni zásobník tonera, zobrazí sa hlásenie VYMĚNIT TONER/
XXX, kde XXXX označuje farbu tonera. Vymeňte zásobník tonera.
Ak je v ponuke Engine/Toner Empty (Zariadenie/Minul sa toner) zvolená
hodnota Continue (Pokračova), zobrazí sa hlásenie ŠEL TONER/XXX. I po
zobrazení hlásenia sa dá pokračova v tlači, ale farby môžu by škvrnité.
Vymeňte zásobník tonera čo najskôr.
Hlásenie upozorňujúce na nutnos výmeny zásobníka tonera sa zobrazí aj
v Reportérovi (pozri čas „Práca s Reportérom“ na strane 48).
Ako rozpoznám, že zásobník tonera má štandardnú alebo
vysokú kapacitu?
To poznáte poda štítku na zásobníku tonera.
54
Spotrebný materiál
Výmena spotrebného materiálu
Upozornenie
Na poškodenie a závady, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov,
uvedených v návode, sa nevzahuje záruka.
Recyklované zásobníky tonera
Upozornenie
Nepoužívajte recyklované zásobníky tonera. Na poškodenie tlačiarne
a ažkosti s kvalitou tlače, spôsobené recyklovanými zásobníkmi
tonerov, sa nevzahujú záručné podmienky.
Výmena zásobníka tonera
Znaky a obrázky sú v laserovej tlačiarni vytvárané elektrofotografickým
procesom, ktorým sa toner aplikuje na fotocitlivý valec, ktorý slúži ako
fotografický film. Tlačiareň používa pre tlač štyri druhy tonerov: žltý,
purpurový, azúrový a čierny. So zásobníkmi tonerov manipulujte opatrne,
aby sa toner nevysypal do tlačiarne alebo na Vás.
"#
Farbivá, ktoré sú súčasou tonera, nie sú jedovaté. Ak Vám toner
prine na rukách, umyte si ich studenou vodou alebo neutrálnym
mydlom. Ak si tonerom ušpiníte odev, opatrne ho vytraste. Ak Vám
na ňom ešte nejaký toner zostane, vyperte ho v studenej vode
(nie v horúcej).
VÝSTRAHA!
Ak sa Vám toner dostane do očí, okamžite si ich vypláchnite studenou
vodou a vyhadajte lekára. Informácie o bezpečnom zaobchádzaní
so spotrebným materiálom sú k dispozícii na Internetových stránkach
www.konicaminolta.net/printer/ (kliknite na Databázu odpovedí Answer
Base).
Upozornenie
Zásobníky tonerov vždy držte vo vodorovnej
polohe.
Nedotýkajte sa povrchu valčeka zásobníka. Znížila
by sa tým kvalita tlače.
Výmena spotrebného materiálu
55
Ukladanie zásobníkov tonera:
! Zásobníky tonera ponechajte v originálnych obaloch až do doby, ke ich
budete inštalova.
! Zásobníky tonera ukladajte na suchom, chladnom mieste, chránenom
pred slnečným žiarením.
Maximálna skladovacia teplota je 95 °F (35 °C) a maximálna relatívna
vlhkos pri skladovaní je 85 % (bez kondenzácie). Ak zásobníky tonera
prenesiete z chladného do teplého prostredia, môže v nich kondenzova
vlhkos a zníži kvalitu tlače. Preto nechajte zásobníky pred inštaláciou asi
1 hodinu prispôsobi okolitým podmienkam.
! Zásobníky tonera skladujte vo vodorovnej polohe.
Zásobníky neukladajte vo zvislej polohe alebo hornou stranou dole, toner
by sa mohol zahnú alebo nerovnomerne rozmiestni.
! Zásobníky nevystavujte pôsobeniu slaného vzduchu alebo korozívnych
plynov, ako sú aerosoly.
56
Výmena spotrebného materiálu
Výmena zásobníka tonera
Ak sa zobrazí hlásenie VYMĚNIT TONER
Upozornenie
Pri manipulácii so zásobníkom bute opatrní, aby sa do tlačiarne
nevysypal toner. Ak toner vysypete, okamžite ho zotrite jemnou suchou
tkaninou.
Ak sa hlásenie „VYMĚNIT TONER“ zobrazí pre dva alebo viac
zásobníkov tonera, odporúčame meni zásobníky v nasledujúcom
poradí, ktorým sa zvyšuje efektívnos procedúry (doba zahrievania:
maximálne 2 minúty).
Ak zásobníky tonera nebudete meni v uvedenom poradí, pridajú sa
k dobe zahrievania dve minúty za každý alší zásobník tonera (doba
zahrievania: dve minúty na každý zásobník).
(1) Azúrový (C) → (2) Čierny (K) → (3) žltý (Y) → (4) Purpurový (M)
Príklad 1: Ak sa hlásenie „VYMĚNIT TONER“ zobrazí pre zásobník
čierneho (K) a azúrového (C) tonera, vymeňte najskôr azúrový toner (C).
(Doba zahrievania: 2 minúty)
Príklad 2: Ak sa hlásenie „VYMĚNIT TONER“ zobrazí pre zásobník
čierneho (K) a purpurového (M) tonera, vymeňte najskôr čierny
toner (K). (Doba zahrievania: 2 minúty)
Príklad 3: Ak sa hlásenie „VYMĚNIT TONER“ zobrazí pre zásobník
čierneho (K), azúrového (C) a žltého (Y) tonera, vymieňajte zásobníky
v nasledujúcom poradí: azúrový (C), čierny (K), žltý (Y). (Doba
zahrievania: 2 minúty)
Príklad nesprávneho postupu: Ak sa hlásenie „VYMĚNIT TONER“
zobrazí pre zásobník čierneho (K), azúrového (C) a _ltého (Y) tonera
a zásobníky budete meni v poradí: žltý (Y), čierny (K), azúrový (C).
(Doba zahrievania: 6 minút)
1
Na displeji tlačiarne zistite, ktorý toner je vyčerpaný. Postupujte poda
nasledujúcich pokynov.
Po urobení nasledujúcich pokynov sa menič zásobníkov tonerov
automaticky zastaví v polohe, v ktorej sa dá vybra prázdny zásobník
tonera.
Stlačte tlačidlo
Na displeji sa zobrazí
DOŠEL TONER
Farba
Stlačte raz.
VYMĚŇTE TONER
Farba
......PROSÍM ČEKEJTE......
Potom sa zobrazí hlásenie
OTEVŘETE KRYT/VYMĚŇTE ZÁSOBNÍK.
Výmena spotrebného materiálu
57
2
3
4
Otvorte predný kryt tlačiarny.
Vložte palec a ukazovák pravej ruky
do otvorov v prednej časti zásobníka
a priamo k sebe vytiahnite zásobník
asi o 6 palcov (15 cm).
Podoprite prostrednú čas zásobníka
avou rukou a vyberte zásobník.
VÝSTRAHA!
Ak chcete zásobník recyklova, kontaktujte
[email protected] V opačnom prípade
zásobník tonera zlikvidujte poda miestnych ekologických
predpisov. Nevhadzujte ho do ohňa.
58
Výmena spotrebného materiálu
5
Skontrolujte farbu, kapacitu (objem)
a výrobcu na obale nového zásobníka
tonera, ktorý chcete inštalova.
(Príklad: K = čierny toner)
! Farba: C = azúrový, M = purpurový,
Y = žltý, K = čierny
! Kapacita: H = vysoká kapacita,
S = štandardná kapacita
! Výrobca: KONICA MINOLTA,
MINOLTA-QMS
6
K
HS
Skontrolujte farbu, kapacitu (objem)
a výrobcu na novom zásobníku tonera,
ktorý chcete inštalova.
! Farba: C = azúrový, M = purpurový,
Y = žltý, K = čierny
K
! Kapacita: H = vysoká kapacita,
S = štandardná kapacita
7
8
Uchopte zásobník tonera za okraje
a zakývajte s ním niekokokrát zava
doprava, aby sa v ňom rozmiešal
toner.
Odstráňte zo zásobníka žltý
ochranný kryt, označený nápisom
„Remove“ (Odstráni).
Výmena spotrebného materiálu
59
Upozornenie
Nedotýkajte sa valčekov v zásobníku tonera,
znížila by sa kvalita tlače.
Nenatáčajte zásobník do zvislej polohy.
9
Overte si, že farba štítka v priestore pre
zásobník je zhodná s farbou tonera
v zásobníku.
K
Upozornenie
Po inštalácii zásobníka s tonerom inej farby, ako má štítok v priestore
v meniči, sa môže poškodi tlačiareň.
10
11
12
Podoprite avou rukou zásobník za
jeho prostrednú čas, potom vložte
palec a ukazovák pravej ruky do
otvorov na jeho prednej časti a vložte
ho do tlačiarne tak, aby vodítka na
zásobníku vliezli do otvoru v meniči.
Zásobník opatrne zasuňte do
tlačiarne.
Zatvorte predný kryt tlačiarne.
"#
60
Po výmene akéhokovek
spotrebného materiálu musí
tlačiareň dokonči
150sekundovú kalibračnú procedúru. Ke kryt otvoríte pred
zobrazením hlásenia NEČINNÁ/MAGICOLOR 2300 DL, tlačiareň
sa zastaví a zopakuje kalibračnú procedúru.
Výmena spotrebného materiálu
13
Ak pri kontrole v kroku 5 zistíte, že na zásobníku tonera je uvedené
KONICA MINOLTA, inštalačná procedúra skončila. Ak inštalujete
zásobník tonera MINOLTA-QMS, pokračujte poda nasledujúcich
pokynov v zadávaní kapacity (objemu) zásobníka tonera.
Stlačte tlačidlo
Na displeji sa zobrazí
NEČINNÁ
MAGICOLOR 2300DL
NABÍDKA
JAZYK
NABÍDKA
ZAŘÍZENÍ
ZAŘÍZENÍ
ZMĚNIT KAPACITU TONERU
ZMĚNIT KAPACITU TONERU
ČERNÝ
ZMĚNIT KAPACITU TONERU
Farba
Farba
VYSOKÁ KAPACITA
Farba
VYSOKÁ KAPACITA
alebo
Farba
STANDARDNÍ
Stláčajte, dokia
sa nezobrazí
správna kapacita.
VYSOKÁ KAPACITA JE ZVOLENO
NEČINNÁ
MAGICOLOR 2300DL
Výmena spotrebného materiálu
61
14
Vložte použitý zásobník tonera do obalu, v ktorom je dodaný nový
zásobník tonera.
Upozornenie
Podrobnosti o recyklácii tonera sú
uvedené v informáciách o programe
Clean Planet Program (program Čistá
planéta) alebo navštívte naše webové
stránky. Prázdny zásobník tonera
zlikvidujte ekologicky šetrným spôsobom
poda predpisov na ochranu životného
prostredia. Zásobník tonera nespaujte.
Ak sa zobrazí hlásenie DOŠEL TONER:
1
Na displeji tlačiarne zistite, ktorý zásobník tonera je prázdny. Urobte
kroky uvedené v nasledujúcej tabuke, ktorými sa menič zásobníkov
tonerov automaticky nastaví do polohy, v ktorej sa dá vybra prázdny
zásobník tonera.
Stlačte tlačidlo
Na displeji sa zobrazí
DOŠEL TONER
Farba
Stlačte raz.
VYMĚŇTE TONER
Farba
......PROSÍM ČEKEJTE......
Potom sa zobrazí hlásenie
OTEVŘETE KRYT/VYMĚŇTE ZÁSOBNÍK.
2
3
4
5
62
Otvorte predný kryt tlačiarne.
Vyberte zásobník tonera.
Rozmiešajte toner v novom zásobníku, odstráňte ochranný kryt a vložte
zásobník do príslušného priestoru v meniči.
Zatvorte predný kryt tlačiarne.
Podrobné pokyny pre výmenu zásobníka tonera sú uvedené v krokoch 2
až 14 v časti „Ak sa zobrazí hlásenie VYMĚNIT TONER“.
Výmena spotrebného materiálu
Výmena zásobníka tonera, ktorý nie je prázdny
Zásobník tonera, ktorý nie je prázdny, môžete tiež vymeni. Napríklad,
ak stav ukazovatea stavu spotrebného materiálu zobrazuje, že v niektorom
zásobníku dochádza toner, Vy potrebujete vytlači rozsiahlu úlohu a nikto,
kto by mohol zásobník vymeni, nebude dostupný, môžete vymeni daný
zásobník, aj ke nie je celkom prázdny.
1
Na displeji tlačiarne definujte, ktorý zásobník chcete vymeni. Postupujte
poda nasledujúcich pokynov.
Stlačte tlačidlo
Na displeji sa zobrazí
NEČINNÁ/MAGICOLOR 2300DL
NABÍDKA/JAZYK
Stlačením tlačidla sa spustí
výmenný proces.
NABÍDKA/ZAŘÍZENÍ
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER
VYMĚŇTE TONER
ČERNÝ
Stláčajte tlačidlo, dokia sa
nezobrazí príslušná farba.
VYMĚŇTE TONER
ŽLUTÝ
Ke sa zobrazí príslušná
kapacita, stlačte tlačidlo.
......PROSÍM ČEKEJTE......
Potom sa zobrazí hlásenie OTEVŘETE
KRYT/VYMĚŇTE ZÁSOBNÍK.
2
3
4
Otvorte predný kryt tlačiarne.
Vyberte zásobník tonera.
Odložte ochranný kryt z nového zásobníka a vložte ho do meniča.
Výmena spotrebného materiálu
63
5
Zatvorte predný kryt tlačiarne.
Podrobné pokyny pre výmenu zásobníka tonera sú uvedené v krokoch 2
až 14 v časti „Ak sa zobrazí hlásenie VYMĚNIT TONER“.
"#
Po výmene akéhokovek spotrebného materiálu musí tlačiareň
dokonči 150sekundovú kalibračnú procedúru. Ak kryt otvoríte
pred zobrazením hlásenia NEČINNÁ/MAGICOLOR 2300 DL, tlačiareň
sa zastaví a zopakuje kalibračnú procedúru.
Výmena nádobky na prebytočný toner
Ke sa zásobník tonera vyprázdni, zobrazí sa na displeji tlačiarne hlásenie
NÁD. PŘEB.TONERU PLNÁ. Tlačiareň sa zastaví a neobnoví tlač, dokia
nádobku na prebytočný toner nevymeníte.
Vybratie nádobky na prebytočný toner
1
2
Otvorte predný kryt tlačiarne.
Uchopte nádobku na prebytočný toner
za úchyt a nadvihnite ju. Potom ju
opatrne odložte.
Nádobku udržujte zvisle, aby sa z nej
nevysypal toner.
3
64
Odložte dva vrchnáčiky (otočte ich
do protismeru hodinových ručičiek).
Výmena spotrebného materiálu
4
5
Nasate vrchnáčiky na otvory (otočte
ich v smere hodinových ručičiek).
Zlikvidujte použitú nádobku s prebytočným
tonerom.
VÝSTRAHA!
Nádobku likvidujte ekologicky šetrným spôsobom poda predpisov na
ochranu životného prostredia. Nevhadzujte ju do ohňa.
Inštalácia prázdnej nádobky na prebytočný toner
1
2
3
4
Vybate novú nádobku na prebytočný toner.
Najskôr do tlačiarne vložte spodnú čas
nádobky $.
Zasuňte hornú čas nádobky % do
tlačiarne, dokia nezapadne na miesto.
%
Zatvorte predný kryt tlačiarne.
Ak nie je nádobka na prebytočný toner
správne inštalovaná alebo ak je pravá
uvoňovacia páčka prenosového pásu
v polohe vavo hore, predný kryt sa nedá
zatvori.
"#
$
$
Po výmene akéhokovek spotrebného materiálu musí tlačiareň
dokonči 150sekundovú kalibračnú procedúru. Pokia kryt otvoríte
pred zobrazením hlásenia NEČINNÁ/MAGICOLOR 2300 DL, tlačiareň
sa zastaví a zopakuje kalibračnú procedúru.
Výmena spotrebného materiálu
65
Výmena fotocitlivého valca
Ke sa fotocitlivý valec opotrebuje, zobrazí sa na displeji tlačiarne hlásenie
ZOBRAZ. JEDN. SKONČILA ŽIVOTN. V tlači môžete i naalej pokračova, ale
kvalita bude nižšia, preto odporúčame ihne po zobrazení hlásenia vymeni
kazetu s fotocitlivým valcom a nádobku na prebytočný toner.
"#
Životnos fotocitlivého valca priamo súvisí s počtom otáčok. Najdlhšia
životnos sa dosiahne pri spojitej tlače dlhých tlačových úloh. Tlač
jednotlivých stránok alebo krátkych tlačových úloh vyžaduje čistiace
otáčky pred začiatkom a po skončení každej tlačovej úlohy, a preto
sa znižuje počet stránok, ktoré sa dajú po dobu životnosti fotocitlivého
valca vytlači.
Údaje o stave fotocitlivého valca môžete zobrazi v Reportérovi (pozri „Práca
s Reportérom“ na strane 48).
Vybratie opotrebovaného fotocitlivého valca
1
Za predpokladu, že máte otvorený
predný kryt tlačiarne a odloženú
nádobku na prebytočný toner (pozri
stranu 64), otočte uvoňovaciu páčku
prenosového pásu v smere chodu
hodinových ručičiek do správnej polohy
(šikmo vavo hore).
Kazeta s prenosovým pásom sa mierne
zdvihne.
2
66
Uchopte uvoňovaciu páčku kazety
s fotocitlivým valcom a vysuňte ju asi
o 6 palcov (15 cm).
Výmena spotrebného materiálu
3
Podoprite spodnú čas kazety a opatrne
ju vytiahnite von z tlačiarne.
"#
Ochrannú pásku likvidujte
ekologicky šetrným spôsobom
poda predpisov na ochranu
životného prostredia.
Inštalácia nového fotocitlivého valca
Upozornenie
Fotocitlivý valec je vemi citlivý na jasné svetlo a priame slnečné
žiarenie. Až do inštalácie ho nechajte v ochrannom obale. Fotocitlivý
valec chráňte pred svetlom, inak sa môže trvalo poškodi.
Na poškodenia, ktoré vznikli nedodržaním uvedených pokynov
sa nedá uplatni záruka. Pri manipulácii s fotocitlivým valcom
postupujte vždy vemi opatrne, držte kazetu po stranách, nedotýkajte
sa povrchu valca (zelenej časti). Valec je citlivý i na odtlačky prstov,
mastnotu alebo poškrabanie, ktoré znižujú kvalitu tlače.
1
Vyberte kazetu s fotocitlivým valcom z obalu.
Upozornenie
Nechajte na kazete nasadenú ochrannú pásku. Nedotýkajte sa
ochrannej pásky fotocitlivého (zeleného) povrchu valca. Znížila
by sa tým kvalita tlače.
Overte si, že uvoňovacia páčka prenosového pásu je stále vo zvislej
polohe (šikmo vavo hore).
Výmena spotrebného materiálu
67
2
3
Uchopte kazetu s fotocitlivým valcom,
držte ju vodorovne a jej prednú čas
vložte do vodítok v tlačiarni.
Zasuňte kazetu opatrne do tlačiarne.
Pri inštalácii kazety s fotocitlivým valcom
bute opatrní, aby ste nestlačili
uvoňovaciu páčku. Ak stlačíte páčku
počas inštalácie, nebude fotocitlivý valec
správne inštalovaný.
Upozornenie
Kazeta by sa do tlačiarne mala zasunú ahko. Nezasúvajte ju
násilím.
4
5
Jednou rukou stlačte držiak kazety
s fotocitlivým valcom a druhou rukou
uchopte úchytku ochrannej pásky
fotocitlivého valca.
Ochrannú pásku odlepte smerom k sebe.
"#
6
Držiak zlikvidujte ekologicky
šetrným spôsobom poda
predpisov na ochranu životného
prostredia.
Vráte uvoňovaciu páčku prenosového
pásu do pôvodnej polohy (šikmo vavo
dole do protismeru hodinových ručičiek).
Kazeta s prenosovým pásom sa posunie
dole.
Upozornenie
Ak nie je uvoňovacia páčka prenosového pásu v správnej polohe
(šikmo vavo dole), nedá sa inštalova nádobka na prebytočný toner.
68
Výmena spotrebného materiálu
7
Inštalujte novú nádobku na prebytočný toner (strana 65).
"#
Po výmene akéhokovek spotrebného materiálu musí tlačiareň
dokonči 150sekundovú kalibračnú procedúru. Ak kryt otvoríte
pred zobrazením hlásenia NEČINNÁ/MAGICOLOR 2300 DL, tlačiareň
sa zastaví a zopakuje kalibračnú procedúru.
Výmena spotrebného materiálu
69
Objednávanie spotrebného materiálu
Voba správneho spotrebného materiálu pre Vašu tlačiareň nielen zvyšuje
jej spoahlivos a výkonnos, ale tiež minimalizuje možnos jej poškodenia.
Napríklad iba zásobníky tonerov od spoločnosti KONICA MINOLTA sú
navrhnuté tak, aby presne zodpovedali špecifikáciám tlačiarní z produkcie
KONICA MINOLTA, a umožňujú teda plné využitie tlačiarne s maximálnou
efektívnosou a dlhšou životnosou.
Zásobníky tonerov a ostatný spotrebný materiál pre Vašu tlačiareň sú
dostupné u Vašich predajcov alebo na Internetovej adrese www.q-shop.com
(Q-SHOP).
Podrobnosti sú uvedené v príručke Service & Support Guide. Najnovšie
informácie nájdete na Internetových stránkach na adrese
www.konicaminolta.net/printer/.
70
Objednávanie spotrebného materiálu
Starostlivos
o tlačiareň
7
Údržba tlačiarne
Upozornenie
Pozorne si prečítajte pokyny, uvedené na štítkoch s upozorneniami
a výstrahami, a postupujte poda nich. Štítky sú umiestnené na
vnútorných stranách krytov a na rôznych miestach vo vnútri tlačiarne.
Pri práci s tlačiarňou postupujte opatrne, predĺžite tým jej životnos .
Ak nedodržíte uvedené pokyny, môžete tlačiareň poškodi a spôsobi
prepadnutie záruky. Ak sa usadí na tlačiarni alebo v nej prach alebo útržky
papiera, zhorší sa kvalita tlače a výkonnos tlačiarne, preto ju čistite
v pravidelných intervaloch. Pri čistení postupujte poda nasledujúcich pokynov.
VÝSTRAHA!
Tlačiareň pred čistením vypnite a odpojte od nej sieovú šnúru a všetky
káble rozhrania. Dbajte na to, aby do tlačiarne nevnikla voda ani iné
kvapaliny, mohol by sa sta úraz elektrickým prúdom alebo poškodi
tlačiareň.
! Tlačiareň čistite bu pred použitím, alebo ju nechajte po vypnutí
dostatočne dlhú dobu vychladnú.
Upozornenie
Fixačné zariadenie môže by vemi horúce. Po otvorení
horného krytu postupne klesá jeho teplota (vychladne asi
za hodinu).
! Pri čistení vnútorných častí tlačiarne alebo pri odstraňovaní uviaznutých
!
!
!
!
!
!
!
!
72
médií bute opatrní, pretože fixačné zariadenie a alšie vnútorné časti
môžu by vemi horúce.
Nepokladajte žiadne predmety na hornú čas tlačiarne.
Na čistenie tlačiarne používajte mäkkú tkaninu.
Pri čistení nerozprašujte čistiaci roztok priamo na povrch tlačiarne,
mohol by vniknú dovnútra a poškodi jej obvody. Na čistenie
nepoužívajte leptavé alebo korozívne roztoky, riedidlá ani rozpúšadlá
(napr. lieh alebo benzín).
Akýkovek čistiaci roztok vždy najskôr vyskúšajte na malej plôške
a uistite sa, že nenarušuje povrch tlačiarne.
Nepoužívajte ostré alebo hrubé nástroje (drôtené alebo plastové čistiace
podušky).
Kryty tlačiarne vždy zatvárajte opatrne. Nevystavujte tlačiareň otrasom.
Tlačiareň nezakrývajte ihne po použití. Vypnite ju a nechajte vychladnú.
Nenechávajte kryty tlačiarne otvorené príliš dlho, a to najmä v dobre
osvetlených priestoroch. Svetlo môže poškodi fotocitlivý valec.
Údržba tlačiarne
!
!
!
!
Tlačiareň pri tlači neotvárajte.
Nepoklepávajte na tlačiareň balíkom papiera.
Tlačiareň nenakláňajte, nemažte ani nerozoberajte.
Nedotýkajte sa elektrických kontaktov, prevodov alebo laserového
zariadnia. Mohla by sa poškodi tlačiareň a zníži kvalita tlače.
! Výstupný zásobník vyprázdňujte čo najskôr. Ak v ňom bude vemi vea
výtlačkov, môžu spôsobi uviaznutie papiera v tlačiarni alebo nadmerné
krútenie výsuvných výtlačkov.
! Tlačiareň zdvíhajte a prenášajte
v dvojici.
Tlačiareň pri prenášaní udržujte vo
vodorovnej polohe, aby sa do nej
nevysypal toner.
! Tlačiareň zdvíhajte za úchyty na hornej
strane Zásobníka 1 a za pravú spodnú
čas tlačiarne (alebo úchyty na spodnej
strane duplexera, pokia ho máte
inštalovaný).
Tlačiareň zdvíhajte týmto spôsobom
aj vtedy, ak je na nej inštalovaný
Predn
doplnkový zásobník. Nedvíhajte
tlačiareň za úchyty Zásobníka 2 alebo
za kryt na jeho pravej strane, mohol by
Predná čas tlačiarne
sa poškodi.
! Ak Vám toner prine na rukách, umyte si ich studenou vodou
a neutrálnym mydlom.
VÝSTRAHA!
Ak sa Vám toner dostane do očí, okamžite si ich vypláchnite studenou
vodou a vyhadajte lekára. Informácie o bezpečnom zaobchádzaní
so spotrebným materiálom sú k dispozícii na Internetových stránkach
www.konicaminolta.net/printer (kliknite na Databázu odpovedí Answer
Base).
! Uistite sa, či boli vrátené spä všetky diely, ktoré boli počas čistenia
z tlačiarne vybraté.
Údržba tlačiarne
73
Čistenie tlačiarne
Akýkovek čistiaci roztok vždy najskôr vyskúšajte na malej plôške a uistite
sa, že nenarušuje povrch tlačiarne.
Vonkajšie časti tlačiarne
Názov časti
Interval čistenia
Používajte
Nepoužívajte
Ovládací
panel
Po vytlačení
30000 jednostranne
potlačených stránok
alebo po
12 mesiacoch
(poda toho, čo
nastane skôr).
Jemnú suchú
čistiacu tkaninu
Ostré alebo hrubé
nástroje (drôtené alebo
plastové čistiace
podušky).
Ventilačné
mriežky
Vonkajšie
časti
Bavlnený
tampón
Akýkovek roztok
Jemnú, vlhkú
tkaninu (slabý
roztok)
Ostré alebo hrubé
nástroje (drôtené alebo
plastové čistiace
podušky).
Brusné alebo korozívne
roztoky, obsahujú
rozpúšadlá (alkohol
alebo benzín).
Ovládací panel
Ventilačné mriežky
Vonkajšie časti
74
Čistenie tlačiarne
Vnútorné časti tlačiarne
Upozornenie
Pred čistením vnútorných častí tlačiareň najskôr vypnite a odpojte
od nej sieovú šnúru.
Názov časti
Interval čistenia
Používajte
Nepoužívajte
Podávacie valčeky
duplexera
V tlačiarni často uviaznu
médiá alebo tlačový výstup
je špinavý.
Vlhkú,
dobre
vykrúcanú
tkaninu
Brusné alebo
čistiace
prostriedky
Po vytlačení
30000 jednostranne
potlačených stránok alebo
po 12 mesiacoch (poda
toho, čo nastane skôr).
Jemnú
suchú
čistiacu
tkaninu
Roztoky,
brusné alebo
čistiace
prostriedky
Podávacie valčeky
Zásobníka 2
Vnútorné
podávacie valčeky
Zásobníka 1
Kryt šošovky lasera Po vybratí nádobky na
prebytočný toner (z dôvodu
vyčistenia jej okolia).
Po vytlačení
30000 jednostranne
potlačených stránok alebo
po 12 mesiacoch (poda
toho, čo nastane skôr).
Vnútorné časti
tlačiarne (napríklad
vnútorná čas
krytov, okolia
nádobky na
prebytočný toner)
Po vytlačení
30000 jednostranne
potlačených stránok alebo
po 12 mesiacoch (poda
toho, čo nastane skôr).
Podávacie valčeky
Vnútorné podávacie valčeky Zásobníka 1
(viacúčelový zásobník)
1
Vyberte zo Zásobníka 1 všetky médiá.
Čistenie tlačiarne
75
2
Zdvihnite uvoňovaciu západku
pravého bočného krytu a otvorte
pravý bočný kryt.
%
$
3
4
5
6
Jednou rukou stlačte vodítko
médií a jemnou suchou tkaninou
vyčistite podávací valček.
Režim médií
Vráte vodítko médií do pôvodnej
pozície.
Zatvorte pravý kryt.
Založte do kazety média.
Podávací valček
Podávacie valčeky duplexera
1
76
Otvorte kryt duplexera.
Čistenie tlačiarne
2
3
Očistite podávacie valčeky jemnou
vlhkou (dobre vykrúcanou) tkaninou.
Zatvorte kryt duplexera.
Podávacie valčeky Zásobníka 2
(doplnkový spodný podávač)
1
2
3
Vypnite tlačiareň, odpojte sieovú
šnúru a všetky káble rozhrania.
Vyberte médiá zo Zásobníka 2.
Vyberte nádobku
na prebytočný toner.
"#
4
Nádobka na
prebytočný toner
obsahuje
nepoužitý toner.
Nenakláňajte ju,
aby sa z nej toner
nevysypal.
Nádobku držte v zvislej
polohe a viečkami
zakryte otvory.
"#
"#
Umiestnite odstránenú nádobku na prebytočný toner otvormi,
smerujúcimi hore na pevný povrch (nie na tlačiareň).
Ak najskôr odstránite nádobku na prebytočný toner, budete ma
ku svorkám ahší prístup.
Čistenie tlačiarne
77
5
Odložte svorky držiace spodný podávač na tlačiarni (dve vpredu a jedna
vzadu).
VÝSTRAHA!
Tlačiareň má hmotnos asi 55 lb (25 kg). Pri zdvíhaní tlačiarne
a premiestňovaní si vyžiadajte pomoc alšej osoby.
6
7
78
Otvorte pravý kryt spodného
podávača.
Zdvihnite tlačiareň zo spodného podávača. Pri zdvíhaní tlačiarne si
zaistite pomoc druhej osoby.
Tlačiareň pri prenášaní nenakláňajte, aby sa do nej nevysypal toner.
Čistenie tlačiarne
8
9
10
11
Očistite podávacie valčeky jemnou
vlhkou tkaninou.
Očistite podávacie valčeky vo vnútri
pravého krytu jemnou vlhkou
tkaninou.
Ponechajte pravý kryt stále otvorený
a umiestnite spä tlačiareň na spodný
podávač.
Inštalujte spä odložené svorky (dve dopredu a jednu dozadu) a potom
zatvorte pravý kryt.
Čistenie tlačiarne
79
12
13
14
15
Držte nádobku na prebytočný
toner v zvislej polohe
a umiestnite viečka z otvorov
na držiaky. Otočte viečka
v smere chodu hodinových
ručičiek, aby sa zaistili.
Vložte spodnú čas nádobky
do vyhradených miest
v tlačiarni, a potom priklopte
jej hornú čas.
Zasuňte zásobník spä
do tlačiarne.
Zapojte spä káble rozhrania i sieovú
šnúru a zapnite tlačiareň.
"#
80
Sieová šnúra je považovaná
za hlavný vypínač zariadenia.
Čistenie tlačiarne
Vnútorné časti tlačiarne a kryt šošovky lasera
1
2
Otvorte predný kryt.
Odstráňte nádobku na prebytočný
toner.
"#
3
Držte ju v zvislej polohe a viečkami
zakryte otvory.
"#
4
Umiestnite odloženú nádobku na prebytočný toner otvormi
smerujúcimi hore na pevný povrch (nie na tlačiareň).
Vytiahnite kryt šošovky lasera.
"#
5
Nádobka na prebytočný toner
obsahuje nepoužitý toner.
Nenakláňajte ju, aby sa z nej
toner nevysypal.
Kryt šošovky lasera sa nedá vybra.
Nevyahujte ho násilím.
Očistite povrch krytu šošovky lasera
jemnou suchou tkaninou.
Čistenie tlačiarne
81
6
7
8
9
10
11
12
82
Vložte spä kryt šošovky lasera.
Očistite vnútorné časti tlačiarne jemnou
suchou tkaninou.
Očistite vnútorné časti predného
krytu jemnou suchou tkaninou.
Očistite nádobku na prebytočný
toner jemnou suchou tkaninou.
Držte nádobku na prebytočný
toner v zvislej polohe a umiestnite
viečka z otvorov na držiaky. Otočte
viečkami v smere chodu
hodinových ručičiek, aby sa zaistili.
Vložte spodnú čas nádobky
do vyhradených miest v tlačiarni
a potom priklopte jej hornú čas.
Zatvorte predný kryt.
Čistenie tlačiarne
Odstraňovanie
problémov
8
Úvod
V nasledujúcej kapitole sú uvedené informácie, ktoré Vám môžu pomôc
pri riešení problémov, s ktorými sa môžete pri používaní tlačiarne stretnú,
alebo ktoré aspoň poskytnú návod na vyhadávanie alších zdrojov
informácií.
Tlač konfiguračnej stránky tlačiarne
strana 84
Prevencia uviaznutia tlačových médií
strana 85
Priechod tlačových médií tlačiarňou
strana 86
Odstraňovanie uviaznutých médií
strana 87
Riešenie ažkostí s uviaznutím médií
strana 94
Odstraňovanie iných ažkostí
strana 88
Riešenie problémov s kvalitou tlače
strana 102
Stavové, chybové a servisné hlásenia
strana 109
Servisné služby
strana 115
Tlač konfiguračnej stránky tlačiarne
Vytlačením konfiguračnej stránky (KONFIG.) si môžete overi, či tlačiareň
správne tlačí.
Stlačte tlačidlo Na displeji sa zobrazí
NEČINNÁ/MAGICOLOR 2300DL
JAZYK
SPECIÁL. STRÁNKY
TISK KONFIG. STRÁNKA
Vytlačí sa konfigurčná stránka a na displeji tlačiarne sa opä
zobrazí hlásenie NEČINNÁ/MAGICOLOR 2300DL
84
Úvod
Prevencia uviaznutia tlačových médií
Uistite sa, že ...
Médiá vyhovujú špecifikáciám tlačiarne.
Médiá sú rovné, najmä ich zavádzacia hrana.
Tlačiareň stojí na plochom, pevnom a vodorovnom povrchu.
Tlačové médiá ukladáte na suchom mieste s minimálnou vlhkosou.
Priehadné fólie sú odstraňované z výstupného zásobníka ihne po vysunutí,
aby sa nemohli zlepi statickou elektrinou.
Vždy nastavujete vodítka médií v Zásobníku 1 po založení médií (nesprávne
nastavené vodítka môžu spôsobi zníženie kvality tlače, uviaznutie papiera alebo
poškodenie tlačiarne).
Tlačové médiá sú pri jednostrannej tlači zakladané do Zásobníka 1 alebo 2
tlačovou stranou hore (mnoho výrobcov označuje balenie papiera šípkou, ktorá
označuje tlačovú stranu).
Vyhýbajte sa ...
Médiám, ktoré sú prehnuté, pokrčené alebo vemi pokrútené.
Podávaniu viacerých listov tlačových médií súčasne (vyberte ich z kazety,
prelistujte, aby sa jednotlivé listy od seba oddelili).
Prelistovaniu priehadných fólií pred tlačou, pretože by sa mohli zlepi statickou
elektrinou.
Zakladaniu viacerých ako jedného typu/hmotnosti/formátu tlačových médií
do kazety.
Preplňovaniu vstupných kaziet.
Preplňovaniu výstupných zásobníkov (výstupný zásobník pre vysúvanie lícom
dole má kapacitu 200 listov, pokia sa preplní, môžu tlačové médiá uviaznu).
Plneniu výstupného zásobníka viacerými ako niekokými priehadnými fóliami.
Prevencia uviaznutia tlačových médií
85
Priechod tlačových médií tlačiarňou
Ak sa zoznámite s priechodom tlačových médií tlačiarňou, ahšie nájdete
miesto, na ktorom uviazli.
$ Výstup tlačových médií
% Výstupný zásobník
& Fixačné zariadenie
' Prenosový pás
( Zásobník 1
(viacúčelový zásobník)
) Zásobník 2
(doplnkový spodný podávač)
* Duplexer
Zásobník 1 (viacúčelový zásobník)
Zásobník 1 je umiestnený na avej strane tlačiarne. Tlačové médiá
sú podávané zo Zásobníka 1, prechádzajú pod fotocitlivým valcom
a prenosovým pásom, alej cez fixačné zariadenie a vysúvajú sa
do výstupného zásobníka na hornej strane tlačiarne.
Zásobník 2
(doplnkový spodný podávač s kapacitou 500 listov)
Kazeta s tlačovými médiami je umiestnená pod tlačiarňou. Tlačové médiá sú
podávané z kazety, prechádzajú pod fotocitlivým valcom a prenosovým
pásom, alej cez fixačné zariadenie a vysúvajú sa do výstupného zásobníka
na hornej strane tlačiarne.
Duplexer
Tlačové médiá sú podávané zo vstupného zdroja, prechádzajú pod
fotocitlivým valcom a prenosovým pásom, alej cez fixačné zariadenie do
jednotky obojstrannej tlače (duplexera), v ktorej sa obrátia. Potom znovu
prechádzajú pod fotocitlivým valcom a prenosovým pásom do fixačného
zariadenia a vysúvajú sa do výstupného zásobníka na hornej strane tlačiarne.
"#
86
Pretože sa pri obojstrannej tlači pohybuje tlačiarňou viac listov
tlačového média súčasne, bude pri odstraňovaní uviaznutých médií
možno nutné vybra viac ako jeden list.
Priechod tlačových médií tlačiarňou
Vybratie uviaznutých médií
Pri odstraňovaní uviaznutých médií postupujte opatrne, pokúste sa vybra
uviaznuté médiá bez roztrhnutia. Akékovek zvyšky médií môžu blokova
vodiacu dráhu a by príčinou alších uviaznutí. Uviaznuté médiá znovu
nezakladajte.
Upozornenie
Na tlačových médiách, ktoré neprešli fixačným zariadením, zostal
nevytvrdený toner. Ten Vám môže prinú na rukách, preto sa pri
odstraňovaní uviaznutého média snažte nedotýka jeho povrchu.
Zaistite, aby sa toner nevysypal do tlačiarne.
Nevytvrdený toner Vám môže ušpini ruky, odev alebo všetko, s čím
príde do styku. Ak si tonerom ušpiníte odev, opatrne ho vytraste. Ak
Vám na ňom ešte nejaký toner zostane, vyperte ho v studenej vode (nie
v horúcej). Ak Vám toner prine na pokožke, umyte sa studenou vodou
a neutrálnym mydlom.
VÝSTRAHA!
Ak sa Vám toner dostane do očí, okamžite si ich vypláchnite studenou
vodou a vyhadajte lekára. Informácie o bezpečnom zaobchádzaní
so spotrebným materiálom sú k dispozícii na Internetových stránkach
www.konicaminolta.net/printer/ (kliknite na Databázu odpovedí Answer
Base).
Ak i po odstránení uviaznutých médií zostane na displeji zobrazené chybové
hlásenie, otvorte a zatvorte kryty tlačiarne. Hlásenie by malo z displeja
zmiznú.
Postupy pri odstraňovaní uviaznutých médií
Miesto uviaznutia
Ďalšie informácie
Zásobník 1
strana 88
Zásobník 2
strana 89
Vo vnútri tlačiarne
strana 90
Oblas duplexera
strana 93
Výstupný zásobník
strana 93
Vybratie uviaznutých médií
87
Zásobník 1 (viacúčelový zásobník)
1
2
3
Vyberte lepenkovú výplň zo Zásobníka 1.
Opatrne vyberte uviaznuté tlačové
médium.
Prelistujte balík médií, aby sa médiá
nezlepovali statickou elektrinou,
a zarovnajte jeho prednú hranu.
"#
4
Priehadnými fóliami pred tlačou
nelistujte. Mohli by sa zlepi
statickou elektrinou a pri
podávaní uviaznu.
Založte médiá spä stranou určenou
pre tlač smerom hore.
Overte si, že tlačové médiá ležia v zásobníku rovno a že nepresahujú
značku maximálneho množstva. Skontrolujte, či sú správne nastavené
vodítka médií.
5
Otvorte pravý bočný kryt tlačiarne a znovu ho zatvorte.
Z displeja tlačiarne zmizne chybové hlásenie.
88
Vybratie uviaznutých médií
Zásobník 2 (doplnkový spodný podávač)
1
2
3
4
Pridržte zatlačené úchytky na oboch
stranách kazety a vyberte ju
z tlačiarne.
Opatrne vyberte uviaznuté médiá
v smere popísanom na obrázku.
Vybraté médium zlikvidujte.
Vyberte médiá zo Zásobníka 2,
prelistujte ich a zarovnajte predné hrany.
Založte médiá spä stranou určenou
pre tlač smerom hore.
Overte si, že tlačové médiá ležia
v zásobníku rovno a že nepresahujú
značku maximálneho množstva.
5
6
Zasuňte kazetu spä do tlačiarne.
Otvorte pravý bočný kryt tlačiarne
a znovu ho zatvorte.
Z displeja tlačiarne zmizne chybové
hlásenie.
Vybratie uviaznutých médií
89
Vo vnútri druhého pravého krytu Zásobníka 2
1
2
3
Otvorte pravý kryt spodného podávača.
Opatrne vyberte uviaznuté tlačové
médium.
Zatvorte príslušný kryt.
Z displeja tlačiarne zmizne chybové
hlásenie.
Vo vnútri tlačiarne
Uviaznutie média vo vedení
1
Zdvihnite uvoňovaciu západku pravého
bočného krytu a otvorte pravý bočný
kryt. Ak máte inštalovaný Zásobník 2,
spodný pravý kryt sa otvorí súčasne
s pravým bočným krytom.
Upozornenie
Uviaznuté médium nevyahujte
z hornej strany tlačiarne cez fixačné
zariadenie; nevytvrdený toner by
mohol ušpini fixačné valčeky.
90
Vybratie uviaznutých médií
Ak sa uviaznuté médiá nedajú vytiahnu,
otočte kolieskom manuálneho podávania
proti smeru chodu hodinových ručičiek,
aby sa médiá dostali nižšie.
2
3
Ak médiá uviaznu v oblasti zvislého
posunu, stlačte vnútorné vodítko
a vytiahnite médium zospodu.
Vráte vodítko médií do pôvodnej
pozície.
Uviaznutie u fixačného zariadenia
1
Zdvihnite obidve páčky fixačného
zariadenia.
Pri odstraňovaní médií sa nedotýkajte
prenosového pásu. Ak by ste sa
dotkli prenosového pásu, mohla
by sa zníži kvalita tlače.
Vybratie uviaznutých médií
91
2
3
4
Otvorte vodítko pre odstránenie
uviaznutého média z fixačného
zariadenia, a vytiahnite zospodu
uviaznuté médium.
Vráte do pôvodnej pozície vodítko
pre odstránenie uviaznutého média
z fixačného zariadenia.
Vráte obidve páčky fixačného
zariadenia do pôvodnej pozície.
Upozornenie
Páčky fixačného zariadenia je potrebné vráti do pôvodnej pozície ešte
pred tým, ako zatvoríte pravý kryt. Pravý kryt by inak nebolo možné
zatvori.
5
Zatvorte pravý bočný kryt.
Ak máte inštalovaný doplnkový spodný podávač, zatvorte pravý spodný
kryt.
Z displeja tlačiarne zmizne chybové hlásenie.
Overte si, či je pravý bočný kryt tlačiarne správne zatvorený.
92
Vybratie uviaznutých médií
Duplexer
1
2
3
Otvorte kryt duplexera.
Vyberte uviaznuté médiá v smere
zobrazenom na obrázku.
Otvorte pravý bočný kryt tlačiarne a znovu ho zatvorte.
Ak máte inštalovaný doplnkový podávač, zatvorte i pravý spodný kryt.
Z displeja tlačiarne zmizne chybové hlásenie.
Výstupný zásobník
Uviaznuté médium vytiahnite smerom doava.
Vybratie uviaznutých médií
93
Riešenie problémov s uviaznutím médií
"#
Ke v niektorej oblasti dochádza k častému uviaznutiu papiera, je
nutné ju skontrolova, vyčisti alebo necha opravi. K uviaznutiu môže
prichádza opakovane, ak používate nepodporované tlačové médiá.
Príznak
Príčina
Riešenie
Podáva sa
niekoko listov
súčasne.
Predné hrany médií
nie sú vyrovnané.
Vyberte médiá a vyrovnajte predné
okraje. Potom médiá založte spä do
kazety.
Médiá sú vlhké.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich za
suché.
Médiá k sebe prinuli
pôsobením statickej
elektriny.
Priehadnými fóliami nelistujte.
Je nutné zatvori
a otvori pravý bočný
kryt tlačiarne, aby sa
tlačiareň resetovala.
Otvorte a zatvorte pravý bočný kryt
tlačiarne.
V tlačiarni sú stále
uviaznuté médiá.
Uistite sa, že ste z tlačiarne odstránili
všetky uviaznuté médiá.
Na displeji
zostáva
chybové
hlásenie.
Médiá uviaznuté Používáte nesprávny
v duplexeri.
druh médií.
Používajte iba podporované tlačové
médiá. Pozri „Vlastnosti tlačových médií“
na strane 11.
Pre automatickú obojstrannú tlač
(po inštalácii duplexera a správnom
nastavení ovládača) sa dá používa iba
kancelársky papier do hmotnosti 24 lb
(90 g/m2).
Podporované formáty médií sú uvedené
na strane 11.
Overte si, že v Zásobníku 1 nie sú
založené rôzne druhy tlačových médií.
Netlačte obojstranne na médiá
s vlastným formátom, obálky, hrubý
papier, samolepiace štítky, alebo
priehadné fólie.
V tlačiarni sú stále
uviaznuté médiá.
94
Uistite sa, že ste z vodiacej dráhy
v duplexeri odstránili všetky uviaznuté
médiá.
Riešenie problémov s uviaznutím médií
Príznak
Príčina
V tlačiarni často Médiá nie sú vo
uviaznu tlačové vstupnom zásobníku
médiá.
správne založené.
Riešenie
Vyberte uviaznuté médiá a zvyšné médiá
znovu a správne ich založte.
V zásobníku je
Vyberte zo zásobníka nadbytočné
založených vemi vea médiá.
médií.
Vodítka médií nie sú
Nastavte vodítka tak, aby zodpovedali
správne nastavené na vekosti médií.
formát médií.
Tlačové médiá
v doplnkovej kazete
nie sú pod
oddeovacími
jazýčkami.
Vyberte médiá z kazety a založte ich
znovu tak, aby ich pravé rohy boli pod
oddeovacími jazýčkami.
Do tlačiarne sú
založené prehnuté
alebo pokrčené
médiá.
Vyberte médiá, narovnajte ich a založte
spä. Ak bude alej prichádza
k uviaznutiu, prestaňte ich používa.
Médiá sú vlhké.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich za
suché.
Špeciálne tlačové médiá zakladajte iba
V Zásobníku 2 máte
založené samolepiace do Zásobníka 1.
štítky, obálky,
pohadnice alebo
priehadné médiá.
Uvedené tlačové médiá zakladajte poda
Odporúčané druhy
pokynov ich výrobcu.
priehadných fólií
alebo hárkov so
samolepiacimi štítkami
sú do Zásobníka 1
založené nesprávne.
Obálky sú do
viacúčelového
zásobníka založené
nesprávne.
Obálky zakladajte do Zásobníka 1 tak,
aby strana s chlopňou smerovala dole.
Ak majú obálky chlopňu na kratšej
strane, zakladajte ich tak, aby hrana
s chlopňou bola u tlačiarne.
Riešenie problémov s uviaznutím médií
95
96
Príznak
Príčina
Riešenie
Dochádza
k uviaznutiu
médií.
Priehadné fólie sa
zlepili statickou
elektrinou.
Vyberte fólie zo vstupného zásobníka
a zakladajte ich po listoch. Priehadnými
fóliami pred tlačou nelistujte.
Médiá sú vlhké.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich
za suché.
Používate tlačové
médiá, ktoré nie sú
pre tlačiareň vhodné
(nesprávna vekos,
hrúbka, druh a pod.).
Používajte iba odporúčané druhy
tlačových médií.
Podávací valček je
špinavý.
Očistite podávací valček.
Viac podrobností nájdete v časti
„Podávacie valčeky“ na strane 75.
Riešenie problémov s uviaznutím médií
Odstraňovanie iných problémov
Príznak
Príčina
Riešenie
Tlačiareň nie je
pod napätím.
Sieová šnúra nie je
správne zapojená do
zásuvky elektrickej
siete.
Prepnite vypínač tlačiarne do polohy O
(Vypnuté), odpojte sieovú šnúru zo
zásuvky elektrickej siete a znovu ju
pripojte.
Zásuvka, do ktorej je Skúste do zásuvky zapoji iný elektrický
tlačiareň zapojená, nie prístroj a overte si, či funguje.
je zrejme v poriadku.
Hlavný vypínač nie je
správne zapnutý
(poloha I).
Prepnite vypínač do polohy (O) a potom
znovu do polohy (I).
Tlačiareň je pripojená Overte si, či elektrická sie vyhovuje
požiadavkám uvedeným v Dodatku A.
do zásuvky, ktorej
napätie alebo kmitočet
nezodpovedá
špecifikáciám
tlačiarne.
Dáta boli
Na displeji je
odoslané do
zobrazené chybové
tlačiarne, ale nič hlásenie.
sa netlačí.
Na ovládacom
paneli tlačiarne
sa hlásenie
DOCHÁZÍ TONER
zobrazí omnoho
skôr, ako ste
predpokladali.
Reagujte poda zobrazeného hlásenia.
Inštalovali ste
V ponuke ZAŘÍZENÍ/ZMĚNA KAP.TONERA
zásobník tonera
zvote kapacitu, ktorá je vyznačená na
s vysokou kapacitou, zásobníku tonera.
ale nastavili ste ho ako
zásobník s kapacitou
štandardnou.
Zásobník tonera je
poškodený.
Nedá sa vytlači Vstupný zásobník
konfiguračná
je prázdny.
stránka tlačiarne.
Vyberte zásobník z tlačiarne
a skontrolujte ho. Ak je zásobník
poškodený, vymeňte ho (ponuka
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER).
Skontrolujte, či sú v kazetách tlačové
médiá, či sú vložené správne a či sú
kazety zasunuté.
Kryty tlačiarne nie sú
správne zatvorené.
Uistite sa, či sú kryty správne zatvorené.
Kryty zatvárajte opatrne, aby sa tlačiareň
neotriasala.Overte si, že je nádobka na
prebytočný toner správne inštalovaná.
V tlačiarni uviazli
médiá.
Skontrolujte, či médiá neuviazli.
Odstraňovanie iných problémov
97
Príznak
Príčina
Riešenie
Tlač trvá vemi
dlho.
Tlačiareň je nastavená
do režimu pomalej
tlače (napríklad tlač na
priehadné fólie alebo
hrubý papier).
Tlač na špeciálne tlačové médiá trvá
ovea dlhšie ako tlač na papier. Kým
začnete tlači, overte si, že je v ovládači
tlačiarne nastavené správne tlačové
médium.
Tlačiareň je
v úspornom režime.
Prechod z úsporného do normálneho
režimu trvá určitú dobu. Ak nechcete
úsporný režim používa, vypnite ho.
Tlačová úloha je vemi Vyčkajte. Nie je nutná žiadna činnos.
zložitá.
Tlačiareň nemá
dostatok pamäte.
Zväčšite kapacitu pamäte tlačiarne.
Tlačiareň pri tlači Je poškodený alebo
vysúva prázdne prázdny niektorý
listy.
zásobník tonera.
Skontrolujte zásobníky. Ak sú prázdne,
tlačia sa čisté stránky.
Používate nesprávny
druh médií.
98
Overte si, či druh médií nastavený
v ovládači, zodpovedá médiám, ktoré
sú založené v tlačiarni.
Tlačiareň prešla
do stavu
NEČINNÁ ešte
pred tým, ako
ste zmenili
nastavenie
v ponuke.
Ak ste vstúpili do štruktury ponúk, urobte
Pri nastavovaní
zmenu do dvoch minút.
v ponukách ste po
dobu dvoch minút nič
nezmenili.
Nevytlačia sa
všetky stránky.
Zrejme používate
nesprávny prepájací
kábel alebo tlačiareň
nie je nastavená pre
daný kábel a port.
Skontrolujte kábel.
Bolo stlačené tlačidlo
Cancel.
Overte si, či pri tlači Vašej úlohy nestlačil
iný užívate tlačidlo Cancel na
ovládacom paneli tlačiarne.
Vstupný zásobník je
prázdny.
Skontrolujte, či sú v kazetách tlačové
médiá, či sú vložené správne a či sú
kazety zasunuté.
Tlačíte dokument so
súborom pretlače,
ktorý nebol vytvorený
ovládačom tlačiarne
magicolor 2300 DL.
Vytlačte pretlač pomocou ovládača
tlačiarne magicolor 2300 DL,
inštalovaného z kompaktného disku
Utilities and Documentation.
Odstraňovanie iných problémov
Príznak
Príčina
Riešenie
Tlačiareň sa
často resetuje
alebo vypína.
Sieová šnúra nie je
správne zapojená do
zásuvky elektrickej
siete.
Vypnite tlačiareň a presvedčte sa, či
je sieová šnúra správne pripojená do
zásuvky. Potom tlačiareň znovu zapnite.
Stala sa systémová
chyba.
Obráte sa na technickú podporu.
Podrobnosti sú uvedené v príručke
Service & Support Guide. Najnovšie
informácie nájdete na Internetových
stránkach na adrese
www.konicaminolta.net/printer/.
Tlačíte na nesprávny
druh médií alebo
tlačiareň nie je
správne nastavená.
Kým v ovládači zapnete automatickú
obojstrannú tlač, overte si, či je na
tlačiarni inštalovaný duplexer.
Pri obojstrannej
tlači vznikajú
ažkosti.
Uistite sa, že tlačíte na správne médiá.
! Podporované formáty médií sú
uvedené na strane 11.
! Netlačte obojstranne na hrubý papier,
médiá s vlastným formátom, obálky,
samolepiace štítky alebo priehadné
fólie.
! Overte si, že v Zásobníku 1 nie sú
založené rôzne druhy tlačových médií.
Overte si, že dokument má viac ako
jednu stránku.
Pomocou ovládača tlačiarne vytlačte
Konfiguračnú stránku, na ktorej si overte,
či je v zozname „Inštalované doplnky“
uvedený duplexer.
V ovládači tlačiarne (Vlastnosti/
Nastavenie/Duplexné voby) zvote
Väzba u kratšieho okraja (pre väzbu ako
v zápisníku) alebo Väzba u dlhšieho
okraja (pre väzbu ako v krúžkovom
bloku). Uistite sa, že je v tlačiarni
založený správny typ médií.
Pri tlači viacerých strán na list zvote
kompletáciu iba v ovládači tlačiarne
na záložke Papier. Nenastavujte
kompletáciu v aplikácii.
Pri tlači
viacerých strán
na list je tlačový
výstup
nesprávny.
V ovládači a aplikácii
máte nastavené
kompletovanie.
Odstraňovanie iných problémov
Pre tlač viacerých strán na list zvote
kompletovanie iba v ovládači na záložke
Papier. Nenastavujte kompletovanie
v aplikácii.
99
Príznak
Príčina
Riešenie
Pri obojstrannej
tlači je tlačový
výstup
nesprávny.
V ovládači a aplikácii
máte nastavené
kompletovanie.
Pre tlač viacerých strán na list zvote
kompletovanie len v ovládači na záložke
Papier. Nenastavujte kompletovanie
v aplikácii.
Tlačiareň sa pri
tlači zastavuje
na približne
90 sekúnd.
Tlačiareň zastaví tlač
pri kalibrácii farieb
(teste sýtosti tlače;
(AIDC).
Tento proces zaisuje
spoahlivý chod
tlačiarne a optimálnu
kvalitu tlačového
výstupu. Ak otvoríte
kryt tlačiarne pred tým,
ako sa na displeji
zobrazí hlásenie
NEČINNÁ/MAGICOLOR
2300DL, tlačiareň sa
zastaví a zopakuje
kalibračný cyklus.
Vyčkajte, kým tlačiareň dokončí
automatický kalibračný cyklus AIDC
(po vytlačení 200 jednostranne
potlačených stránok spojitej tlače).
Tlačiareň sa
zastaví na
približne
150 sekúnd.
Tlačiareň zastaví tlač
pri kalibrácii farieb
(automatického testu
sýtosti tlače; AIDC).
Tento proces zajisuje
spoahlivý chod
tlačiarne a optimálnu
kvalitu tlačového
výstupu. Ak otvoríte
kryt tlačiarne pred tým,
ako sa na displeji
zobrazí hlásenie
NEČINNÁ/MAGICOLOR
2300DL, tlačiareň se
zastaví a zopakuje
kalibračný cyklus.
Vyčkajte, kým tlačiareň dokončí
automatický kalibračný cyklus AIDC
(po reštartovaní tlačiarne kvôli zmene
v prevádzkových podmienkach, ako
napr. zmene teploty alebo vlhkosti).
100
Vyčkajte, kým tlačiareň dokončí
automatický kalibračný cyklus AIDC
po prechode z energeticky úsporného
režimu po vytlačení >1000 stránok
od posledného cyklu AIDC.
Vyčkajte, kým tlačiareň dokončí
automatický kalibračný cyklus AIDC po
inštalácii nového zásobníka tonera alebo
fotocitlivého valca.
Odstraňovanie iných problémov
Príznak
Príčina
Tlačiareň vydáva Tlačiareň nie je
nezvyklé zvuky. umiestnená na
rovnom povrchu.
Riešenie
Umiestnite tlačiareň na plochý,
vodorovný povrch se sklonom
neprevyšujúcim v žiadnom smere 1°.
Kazeta na tlačové
médiá nie je správne
inštalovaná.
Vyberte kazetu, z ktorej tlačíte, a znovu
ju zasuňte spä do tlačiarne
V tlačiarni je cudzí
predmet.
Vypnite tlačiareň a vyberte z nej cudzí
predmet. Ak sa Vám nepodarí cudzí
predmet vytiahnu, obráte se na
servisné stredisko.
Nedá sa otvori Nie je správne heslo
webový obslužný správcu programu
program.
PageScope Light.
Heslo správcu programu PageScope
Light obsahuje minimálne 1 a maximálne
4 znaky.
Médiá sú
pokrčené.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich
za suché.
Tlačové médiá sú
vlhké alebo boli
poliate vodou.
Fixačné zariadenie
Skontrolujte, či uvedené časti nie sú
alebo prenosový valec poškodené. V prípade nutnosti se
môže by poškodený. obráte na technickú podporu. Telefónne
čísla nájdete v príručke Service &
Support Guide alebo na Internetovej
adrese printer.konicaminolta.net/
support.
Používate
nepodporované
tlačové médiá.
Odstraňovanie iných problémov
Používajte médiá, schvalené
spoločnosou KONICA MINOLTA.
Podrobnosti sú uvedené v časti „Druhy
tlačových médií“ na strane 12. Zoznam
aktuálne schvalených médií nájdete
na Internetovej adrese
www.konicaminolta.net/printer/.
101
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Príznak
Príčina
Riešenie
Je poškodený niektorý
Tlačia sa
prázdne stránky zásobník tonera.
alebo na
vytlačených
stránkach sú
Ovládač nie je správne
prázdne oblasti.
nastavený.
Vyberte zásobníky z tlačiarne
a skontrolujte ich. Ak je niektorý z nich
poškodený, vymeňte ho (ponuka
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER).
V ovládači tlačiarne zmeňte nastavenie
druhu tlačových médií z priehadných
fólií na kancelársky papier.
Je poškodený
fotocitlivý valec.
Vyberte fotocitlivý valec z tlačiarne
a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je
fotocitlivý valec poškodený, vymeňte ho
spolu s nádobkou na prebytočný toner.
Médiá sú vlhké.
Upravte vlhkosti vzduchu v priestore,
kde skladujete tlačové médiá. Vyberte
vlhké médiá a vymeňte ich za suché.
Nastavenie druhu
tlačových médií
v ovládači
nezodpovedá druhu
médií, ktoré sú
založené v tlačiarni.
Založte do tlačiarne správne tlačové
médiá.
Tlačiareň je pripojená Tlačiareň pripojte do zásuvky elektrickej
siete, ktorej parametre zodpovedajú
do zásuvky, ktorej
napätie alebo kmitočet špecifikáciám tlačiarne.
nezodpovedá
špecifikáciám
tlačiarne.
Vyberte médiá a skontrolujte, či nie sú
Do tlačiarne sa
podáva niekoko listov zlepené statickou elektrinou. Prelistujte
média súčasne.
kancelársky papier alebo iné založené
médiá (okrem priehadných fólií),
a založte ich spä.
102
Médiá nie sú vo
vstupnom zásobníku
správne založené.
Vyberte médiá, poklepte ich o rovný
povrch, založte spä a nastavte poda
nich vodítka médií.
Tlačiareň nie je
umiestnená na
rovnom povrchu.
Umiestnite tlačiareň na plochý, pevný,
vodorovný povrch, ktorý má dostatočnú
vekos pre tlačiareň.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Príznak
Príčina
Riešenie
Celá stránka je
čierna alebo
jednofarebná.
Zásobníky tonera sú
poškodené.
Vyberte zásobníky z tlačiarne
a skontrolujte ich. Ak je niektorý z nich
poškodený, vymeňte ho (ponuka
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER).
Je poškodený
fotocitlivý valec.
Vyberte fotocitlivý valec z tlačiarne
a skontrolujte, či nie je poškodený.
Ak je fotocitlivý valec poškodený,
vymeňte ho spolu s nádobkou na
prebytočný toner.
Tlač je vemi
Je špinavý kryt
svetlá, sýtos
šošovky lasera.
obrazu je nízka.
Médiá sú vlhké.
Očistite kryt šošovky lasera a urobte
kalibračný cyklus AIDC (ponuka
ZAŘÍZENÍ/SERVIS/TEST PO ZAPNUTÍ).
Vyčkajte, dokia se neurobíte test
a dokia sa na displeji nezobrazí
hlásenie NEČINNÁ/MAGICOLOR 2300DL.
Vyberte z tlačiarne vlhké médiá
a nahrate ich novými, suchými.
V zásobníku dochádza Ak je to nutné, inštalujte nový zásobník
toner.
(ponuka ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER). Ak
je kapacita nového zásobníka tonera iná
ako kapacita predchádzajúceho, zvote
v ponuke ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER
správnu kapacitu.
Výtlačky sú
vemi tmavé.
Zásobníky tonera sú
poškodené.
Vyberte zásobníky z tlačiarne
a skontrolujte ich. Ak je niektorý z nich
poškodený, vymeňte ho (ponuka
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER).
Nie je správne
nastavený druh
tlačového média.
Pri tlači na hrubý kartón, obálky,
samolepiace štítky alebo priehadné
fólie nastavte v ovládači tlačiarne
správne médium.
Zásobníky tonera sú
poškodené.
Vyberte zásobníky z tlačiarne
a skontrolujte ich. Ak je niektorý z nich
poškodený, vymeňte ho (ponuka
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER).
Je poškodený
fotocitlivý valec.
Vyberte fotocitlivý valec z tlačiarne
a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je
fotocitlivý valec poškodený, vymeňte ho
spolu s nádobkou na prebytočný toner.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
103
Príznak
Príčina
Riešenie
Tlač je
rozmazaná,
pozadie je ahko
znečistené, tlač
nemá dostatočný
lesk.
Zásobníky tonera sú
poškodené.
Vyberte zásobníky z tlačiarne
a skontrolujte ich. Ak je niektorý z nich
poškodený, vymeňte ho (ponuka
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER).
Fotocitlivý valec
je poškodený alebo
nesprávne
inštalovaný.
Inštalujte znovu fotocitlivý valec. Ak je
fotocitlivý valec poškodený, vymeňte ho
spolu s nádobkou na prebytočný toner.
Sýtos tlače
alebo farieb na
výtlačkoch nie je
rovnomerná.
Niektoré zásobníky
tonerov sú takmer
prázdne alebo
poškodené.
Inštalujte nové zásobníky tonera
(ponuka ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER).
Fotocitlivý valec je
Inštalujte znovu fotocitlivý valec. Ak je
nesprávne inštalovaný fotocitlivý valec poškodený, vymeňte ho
alebo poškodený.
spolu s nádobkou na prebytočný toner.
Tlačiareň nestojí na
Uvete ju do vodorovnej polohy (sklon
vodorovnom povrchu. max. ±1° v akomkovek smere okolo
tlačiarne).
Nerovnomerná
alebo škvrnitá
tlač.
104
Médiá sú vlhké.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich
za suché.
Je príliš vysoká
vlhkos.
Upravte nastavenie vlhkosti v priestore,
kde skladujete tlačové médiá.
Používate tlačové
médiá, ktoré
nevyhovujú
špecifikáciám
tlačiarne.
Používajte iba odporúčané druhy
tlačových médií.
Zásobníky tonera sú
poškodené.
Vyberte zásobníky z tlačiarne
a skontrolujte ich. Ak je niektorý z nich
poškodený, vymeňte ho (ponuka
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER).
Je poškodený
fotocitlivý valec.
Vyberte fotocitlivý valec z tlačiarne
a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je
fotocitlivý valec poškodený, vymeňte ho
spolu s nádobkou na prebytočný toner.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Príznak
Príčina
Riešenie
Toner nie je
dobre fixovaný
alebo vypadáva
pri dotyku.
Médiá sú vlhké.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich za
suché.
Používáte tlačové
médiá, ktoré
nevyhovujú
špecifikáciám
tlačiarne.
Používajte iba odporúčané druhy
tlačových médií.
Zrejme je nesprávne
nastavený typ médií.
Pri tlači na hrubý kartón, obálky,
samolepiace štítky alebo priehadné
fólie nastavte v ovládači tlačiarne
správne médium.
Na výtlačkoch
sú škvrny alebo
zvyšky obrazu
predchádzajúcej
stránky.
Je poškodený alebo
nesprávne inštalovaný
niektorý zásobník
tonera.
Pokia sú škvrny len na prednej strane
listu:
Na zadnej
strane (pri
jednostrannej
alebo
obojstrannej
tlači) sú škvrny
tonera.
Transportné valčeky
papiera sú špinavé.
Očistite transportné, tlakové a olejové
valčeky.
Vyberte zásobníky z tlačiarne
a skontrolujte ich. Ak je niektorý z nich
poškodený, vymeňte ho (ponuka
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER).
Ak sa domnievate, že je potrebné
vymeni transportný valček, obráte se
na technickú podporu. Podrobnosti sú
uvedené v príručke Service & Support
Guide. Najnovšie informácie nájdete
na Internetových stránkach na adrese
www.konicaminolta.net/printer/.
Vodiaca dráha papiera Vytlačte niekoko prázdnych stránok,
je znečistená tonerom. vodiaca dráha by sa mala vyčisti.
Zásobníky tonera sú
poškodené.
Vyberte zásobníky z tlačiarne
a skontrolujte ich. Ak je niektorý z nich
poškodený, vymeňte ho (ponuka
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER).
Je vadný fotocitlivý
valec.
Vyberte fotocitlivý valec z tlačiarne
a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je
fotocitlivý valec poškodený, vymeňte ho
spolu s nádobkou na prebytočný toner.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
105
Príznak
Príčina
Na výtlačkoch se
v pravidelných
odstupoch
opakujú biele
alebo farebné
škvrny, príp.
pásy.
Zrejme je špinavý kryt Vyberte ho z tlačiarne a skontrolujte.
šošovky lasera.
Ak je to nutné, očistite ho mäkkou,
čistou tkaninou.
Kazy v obraze.
Na výtlačkoch
sú vodorovné
pásy.
Riešenie
Je poškodený
zásobník tonera.
Vyberte zásobník s tonerem tej farby,
ktorá škvrny spôsobuje. Vymeňte
príslušný zásobník tonera.
Je poškodený
fotocitlivý valec.
Vymeňte fotocitlivý valec a nádobku
na prebytočný toner.
Je špinavý kryt
šošovky lasera.
Očistite kryt šošovky lasera jemnou
suchou tkaninou.
Zásobník tonera je
netesný.
Vyberte zásobníky z tlačiarne
a skontrolujte ich. Ak je niektorý z nich
poškodený, vymeňte ho (ponuka
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER).
Je poškodený
zásobník tonera.
Vyberte zásobník s tonerom tej farby,
ktorá spôsobuje škvrny. Vymeňte
príslušný zásobník tonera.
Je poškodený
fotocitlivý valec.
Vymeňte fotocitlivý valec a nádobku
na prebytočný toner.
Tlačiareň nestojí na
Uvete tlačiareň do vodorovnej polohy
vodorovnom povrchu. (sklon max. ±1°).
Vodiaca dráha papiera Vytlačte niekoko prázdnych stránok,
je znečistená tonerom. vodiaca dráha by sa mala vyčisti.
Zásobníky tonera sú
poškodené.
Vyberte zásobníky z tlačiarne
a skontrolujte ich. Ak je niektorý z nich
poškodený, vymeňte ho (ponuka
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER).
Je poškodený alebo Vyberte fotocitlivý valec z tlačiarne
poškrabaný fotocitlivý a skontrolujte, či nie je poškodený jeho
valec.
fotocitlivý (zelený) povrch. Ak je
fotocitlivý valec poškodený, vymeňte ho
spolu s nádobkou na prebytočný toner.
106
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Príznak
Príčina
Riešenie
Tlačia sa úplne
odlišné farby.
Zásobníky tonera sú
poškodené alebo
prázdne.
Vyberte zásobníky tonerov a overte si,
či je v nich toner rozložený rovnomerne.
Potom zásobníky inštalujte spä.
Zásobníky tonera sú
takmer alebo úplne
prázdne.
Skontrolujte, či na ovládacom paneli
tlačiarne nie je zobrazené hlásenie
DOCHÁZÍ X TONER alebo VYMĚŇTE X
TONER. V prípade potreby vymeňte
špecifikovaný toner.
Predný kryt tlačiarne
nie je správne
zatvorený.
Overte si, že je predný kryt tlačiarne
správne zatvorený.
Fotocitlivý valec nie
je správne usadený.
Vyberte fotocitlivý valec z tlačiarne
a znovu ho inštalujte.
Zásobníky tonera sú
poškodené.
Vyberte zásobníky z tlačiarne
a skontrolujte ich. Ak je niektorý z nich
poškodený, vymeňte ho (ponuka
ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE TONER).
Médiá sú vlhké.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich za
suché.
Na výtlačkoch je
nesprávna sútlač
farieb, farby sú
pomiešané
alebo sa menia
stránka od
stránky.
Perovky sa
Nastavenie peroviek
netlačia farebne. pre rozlíšenie
2400 × 600 dpi
vyžaduje vypnutý
súlad farieb.
V ovládači tlačiarne zvote Vlastnosti
tlačiarne a potom kartu Kvalita, kde
súlad farieb vypnete.
Farby sa tlačia
slabo.
Je vadný systém
prenosu obrazu.
Vyberte fotocitlivý valec z tlačiarne
a skontrolujte ho. Ak je to nutné,
vymeňte celú kazetu s fotocitlivým
valcom.
Je znečistený snímač
sýtosti tlače (AIDC –
Auto-Image Density
Control).
Očistite kryt šošovky lasera a spuste
kalibračný cyklus AIDC (ponuka
ZAŘÍZENÍ/SERVIS/TEST PO ZAPNUTÍ).
Vyčkajte, dokia sa neurobí test a dokia
sa na displeji nezobrazí hlásenie
NEČINNÁ/MAGICOLOR 2300DL.
Ak problém pretrvá, obráte sa na
technickú podporu. Podrobnosti sú
uvedené v príručke Service & Support
Guide. Najnovšie informácie njdete na
Internetových stránkach na adrese
www.konicaminolta.net/printer/.
Ak chcete tlači farebne, znížte rozlíšenie
na 1200 × 600 dpi alebo 600 × 600 dpi.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
107
Ak problém trvá i po vykonaní všetkých vyššie uvedených postupov, obráte
se na technickú podporu. Telefónne čísla nájdete v príručke Service &
Support Guide alebo na Internetovej stránke printer.konicaminolta.net/
support.
108
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Stavové, chybové a servisné hlásenia sa zobrazujú na displeji na ovládacom
paneli tlačiarne. Poskytujú informácie o tlačiarni a pomáhajú pri hadaní
príčin celého radu ažkostí. Ak sa zmenia podmienky, ktoré viedli
k zobrazeniu hlásení, dané hlásenie z displeja zmizne.
Stavové hlásenia
Hlásenia
Význam
KALIBRACE
Po vytlačení 200 jednostranne Nie je nutná žiadna
činnos.
tlačených stránok súvislej
tlače, po výmene
spotrebného materiálu a po
reštartovaní tlačiarne po
zmene prevádzkových
podmienok tlačiareň
automaticky urobí cyklus
AIDC (Auto-Image Density
Control). Tento proces
zaisuje spoahlivý chod
tlačiarne a optimálnu kvalitu
tlačového výstupu.
RUŠENÍ ÚLOHY
Ruší sa tlačová úloha.
SPORIČ ENERGIE
Tlačiareň je v režime úspory
energie. Ak prijme tlačovú
úlohu, prejde v priebehu
180 sekúnd do normálneho
prevádzkového režimu.
NEČINNÁ
MAGICOLOR 2300DL
Tlačiareň je v stave On-line
a je pripravená prijíma dáta.
TISK
Prebieha tlač.
ZPRACOVÁNÍ DAT
Tlačiareň spracováva dáta.
ZAHŘÍVÁNÍ
Tlačiareň se zahrieva.
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Riešenie
109
Chybové hlásenia
Hlásenia
Význam
BARVA TONER NENÍ
INSTALOVÁN
Príslušný zásobník tonera Inštalujte daný zásobník
nie je inštalovaný.
tonera.
Riešenie
OTEVŘENÝ KRYT
ZÁSOBNÍK 2
Pravý kryt Zásobníka 2 je
otvorený.
OTEVŘENÁ ZÁSUVKA
ZÁSOBNÍK 2
Kazeta nie je úplne
Vložte kazetu do podávača.
zasunutá do Zásobníka 2.
ZOBRAZ. JEDN.
NENÍ INSTALOVANÁ
V tlačiarni nie je
inštalovaný fotocitlivý
valec.
Inštalujte kazetu
s fotocitlivým valcom.
DUPLEXER
NENÍ INSTALOVÁN
V ovládači tlačiarne bola
zadaná obojstranná tlač,
ale k tlačiarni nie je
pripevnená jednotka
obojstrannej tlače.
Zrušte tlačovú úlohu
a zmeňte nastavenie
v ovládači alebo pripevnite
duplexer k tlačiarni.
CHYBA
PŘEPLNĚNÁ PAMĚŤ
Tlačiareň prijala viac dát,
jako je schopná vo svojej
vnútornej pamäti
spracova.
Vypnite tlačiareň a po
niekokých sekundách ju
znovu zapnite. Zmenšite
objem dát, ktoré se majú
vytlači (napríklad znížte
rozlíšenie), a skúste úlohu
vytlači znovu.
Zatvorte bočný kryt.
Ak to nepomôže, inštalujte
do tlačiarne doplnkový
pamäový modul.
110
CHYBA
PODTEČ. OBRAZ. DAT
Objem tlačových dát
prevyšuje rýchlos
vnútorného prenosu dát
tlačiarne.
Vypnite tlačiareň a po
niekokých sekundách ju
znovu zapnite. Zmenšite
objem dát, ktoré sa majú
vytlači (napríkad znížte
rozlíšenie), a skúste úlohu
vytlači znovu.
UVÁZLÉ MÉDIUM
DUPLEXER DOLE
Médiá uviaznuté
v blízkosti podávača
duplexera.
Vyhadajte a vyberte
uviaznuté médiá.
UVÁZLÉ MÉDIUM
DUPLEXER NAHOŘE
Médiá uviaznuté
v duplexeri.
Vyhadajte a vyberte
uviaznuté médiá.
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Hlásenia
Význam
Riešenie
UVÁZLÉ MÉDIUM
VÝSTUP
Vyhadajte a vyberte
Tlačové médium
uviaznuté medzi tlačovým uviaznuté médiá.
mechanizmom
a výstupným zásobníkom.
Tlačové médium
uviaznuté medzi fixačným
zariadením a výstupnými
valčekmi.
Tlačové médium
uviaznuté pri vysúvaní
z tlačiarne.
UVÁZLÉ MÉDIUM
FIXAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Médiá uviaznuté za
fixačným zariadením.
UVÁZLÉ MÉDIUM
PŘENOSOVÝ VÁLEC
Vyhadajte a vyberte
Tlačové médium
uviaznuté médiá.
uviaznuté v priestore
transportného valčeka.
Hlásenie oznamuje, že
tlačové médium sa
nepresunulo do priestoru
výstupných valčekov.
UVÁZLÉ MÉDIUM
ZÁSOBNÍK X
Médiá uviaznuté pri
podávaní zo zvoleného
vstupného zásobníka.
DOCHÁZÍ X TONER
Dochádza X (farba) toner. Vymeňte daný zásobník
tonera.
Je s ním možné vytlači
ešte 200 stránok (A4/
Letter pri 5% krytí stránky
tonerom) a potom bude
potrebné ho vymeni.
PŘIPR.ZOBR.JEDN.
Končí životnos kazety
s fotocitlivým valcom a je
potrebné ju vymeni, aby
sa neznížila kvalita tlače.
Vymeňte kazetu
s fotocitlivým valcom
a nádobku na prebytočný
toner.
KRYT TISKÁRNY
OTEVŘENÝ
Je otvorený predný kryt
tlačiarne.
Zatvorte predný kryt.
VLOŽ X ZÁS
Y VELIKOST
Založte do špecifikovaného
Vložte X (papier alebo
druh média) do Zásobníka Y zásobníka médiá daného
typu alebo formátu.
(Zásobník 1 alebo 2).
VLOŽ X ZÁS Y
Založte do špecifikovaného
Vložte X (papier alebo
druh média) do Zásobníka Y zásobníka médiá daného
typu.
(Zásobník 1 alebo 2).
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Vyhadajte a vyberte
uviaznuté médiá.
Vyhadajte a vyberte
uviaznuté médiá.
111
112
Hlásenia
Význam
Riešenie
NESOULAD FORMÁTU
Formát médií, nastavený
v ovládači, sa nezhoduje
s formátom založených
médií.
Založte médiá správneho
formátu.
SIZE/TYPE ERROR
Formát alebo typ médií
nastavený v ovládači
tlačiarne sa líši od typu
médií, ktorý je založený
do Zásobníka 1.
Založte médiá daného typu
alebo vekosti.
CHYBA FORM./TYPU
DUPLEXNI TISK
Typ alebo formát médií,
nastavený v ovládači
tlačiarne, sa nezhoduje
s typom médií, na ktoré
chcete tlači obojstranne.
Pri obojstrannej tlači
použite správny druh
a formát média.
DOŠEL TONER
BARVA
Zásobník s BARVA tonerom Inštalujte nový zásobník.
(ZAŘÍZENÍ/VYMĚŇTE
je prázdny.
TONER).
PRÁZDNÝ ZÁS. X
V ovládači tlačiarne ste
Založte médiá do
zadali tlač zo zásobníka X špecifikovaného zásobníka.
(Zásobník 1 alebo 2), ale
ten je prázdny.
ZÁSOBNÍK 2
NENÍ INSTALOVÁN
V ovládači tlačiarne ste
zadali tlač zo Zásobníka 2,
ten ale nie je k tlačiarni
pripevnený.
Zrušte tlačovú úlohu
a zmeňte nastavenie
v ovládači alebo inštalujte
Zásobník 2.
MÁLO MÉDIÍ: ZÁS2
V Zásobníku 2
dochádzajú médiá.
Pripravte dostatočné
množstvo médií pre
založenie do Zásobníka 2.
PŘEB.TON: SK.PLNÝ
Nádobka na prebytočný
toner je skoro plná.
Inštalujte prázdnu nádobku
na prebytočný toner.
NÁD. PŘEB.TONERA
PLNÁ
Nádobka na prebytočný
toner je plná.
Pripravte si novú kazetu
s fotocitlivým valcom,
potom ju vymeňte súčasne
s nádobkou na prebytočný
toner.
NÁD. PŘEB.TONERA
NENÍ INSTALOVANÁ
Nádobka na prebytočný
toner nie je inštalovaná.
Inštalujte novú nádobku na
prebytočný toner.
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Servisné hlásenia
Servisné hlásenie se môže objavi ako reakcia na neobvyklú kombináciu
príčin, a nie ako reakcia na závadu. Ak tlačiareň zastaví tlač a zobrazí na
displeji servisné hlásenie, vypnite ju a znovu zapnite. To obvykle obnoví
normálnu činnos tlačiarne. Uvedený postup použite vždy skôr, ako začnete
vyžadova opravu tlačiarne.
So servisnými hláseniami sa obracajte na dodávatea tlačiarne. Ak Vám nie
je predajca schopný zaruči servisné opravy, v príručke Service & Support
Guide nájdete zoznam servisných stredísk. Najnovšie informácie nájdete na
Internetových stránkách na adrese www.konicaminolta.net/printer/.
Hlásenie
Význam
Riešenie
CHYBA
SNÍMAČ AIDC
Chyba snímača AIDC.
Obráte sa na technickú
podporu.
CHYBA
KOMUNIKACE
Na paralenom, USB
alebo Ethernetovom
rozhraní sa stala chyba
komunikácie.
Overte si, či je kábel
rozhrania správne
pripojený k tlačiarni.
CHYBA
ŘADIČ
Vnútorná chyba radiča.
Obráte sa na technickú
podporu.
CHYBA
DIMM
Chyba modulu DIMM
pamäte SDRAM.
Obráte sa na technickú
podporu.
CHYBA
RAM
Chyba pri čítaní/zápise
do pamäte RAM.
Obráte sa na technickú
podporu.
CHYBA
ROM
Chyba pamäte ROM.
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Ak sa táto chyba
opakuje, aj ke kábel
rozhrania je správne
pripojený, obráte sa na
technickú podporu.
113
Hlásenie
Význam
Riešenie
NESPRÁVNÁ FUNKCE
DUPLEXER
V tlačiarni nie je
inštalovaný duplexer.
Inštalujte duplexer.
Tlačíte obojstranne na
nesprávny formát/typ
papiera.
Používajte iba
podporované druhy/
formáty tlačových médií.
Stala sa závada v časti,
uvedenej v hlásení (XX).
Inicializujte tlačiareň.
To obvykle obnoví jej
normálnu činnos.
KRITICKÁ CHYBA
KÓD: XX
Ak problém pretrváva,
obráte se na technickú
podporu. Zoznam
servisných stredísk je
uvedený v príručke
Service & Support Guide.
Najnovšie informácie
nájdete na Internetových
stránkach na adrese
www.konicaminolta.net/
printer/.
114
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Servisné služby
Ak sa stretnete s problémom, ktorý sa Vám nepodarí odstráni poda
pokynov v Návode na obsluhu, navštívte stránky spoločnosti KONICA
MINOLTA na adrese printer.konicaminolta.net/support, kde kliknete na
databázu odpovedí Answer Base.
Podrobnosti sú uvedené v príručke Service & Support Guide.
Najnovšie informácie nájdete na Internetových stránkach na adrese
www.konicaminolta.net/printer/.
Servisné služby
115
Inštalácia
príslušenstva
9
Úvod
Upozornenie
Pri akejkovek manipulácii s doskou radiča a alších pripojených
dosiek alebo modulov je potrebné uvedené časti tlačiarne chráni pred
poškodením statickou elektrinou.
Upozornenie
Príslušenstvo, ktoré nie je vyrábané alebo podporované spoločnosou
KONICA MINOLTA, nie je vhodné pre tlačiareň a jeho použitie povedie
k prepadnutiu záruky.
V nasledujúcej kapitole nájdete informácie o doplnkoch, uvedených
v nasledujúcej tabuke. Informácie o možnostiach ich dodania a vzájomnej
kompatibilite Vám oznámi predajca tlačiarne, poprípade ich nájdete na
Internetovej adrese www.konicaminolta.net/printer/.
Pamäové moduly
DIMM
128 alebo 256 MB, vyhovujúce PC-100 alebo PC-133,
SDRAM DIMM. Maximálna kapacita pamäte tlačiarne
je 288 MB.
Duplexer
Automatická obojstranná tlač
Spodný podávač
Vrátane kazety na 500 listov
Dostupnos alšieho príslušenstva si overte na stránkach
www.konicaminolta.net/printer/.
BuzzBox
Paralelné (iba v USA)
Bezdrôtové rozhranie Podporované externým bezdrôtovým komunikačným
adaptérom
Upozornenie
Pri inštalácii doplnkov a príslušenstva je vždy nutné vypnú tlačiareň
i dané zariadenie a odpoji ich od elektrickej siete.
118
Úvod
Ochrana proti výboju statickej elektriny
Upozornenie
Pri akejkovek manipulácii s doskou radiča a alšími pripojenými
doskami alebo modulmi je nutné uvedené časti tlačiarne chráni pred
poškodením statickou elektrinou.
Ak je v dodávke doplnkov obsiahnutý antistatický náramok, pripevnite
si ho na zápästie a pripojte ho k vhodnému elektrickému uzemneniu
(na kovový rám zariadenia, napr. na zadnej strane počítača, ktorý je
zapojený, ale vypnutý). Antistatický náramok nikdy nepripájajte k časti
zariadenia, ktorá je práve pod napätím. Najskôr vypnite všetky vypínače.
Plasty, guma, drevo, natrené kovové povrchy alebo telefónne linky nie
sú vhodné uzemňovacie body. Tlačiareň tiež nie je vhodná pre
uzemnenie, pretože pred inštalovaním doplnkových modulov musíte
odpoji všetky káble.
Ak nemáte antistatický náramok, vybite statickú elektrinu tak, že sa pred
uchopením dosky tlačiarne alebo iného komponentu a pred vybratím
radiča tlačiarne dotknete uzemneného povrchu. Po uzemnení už
nechote, môžete sa znovu nabi statickou elektrinou.
Moduly DIMM
Pamäové moduly DIMM (Dual In-line Memory Module) sú kompaktné
dosky plošných spojov s pamäovými obvodmi.
Tlačiareň sa dodáva s pamäou 32 MB. Pamä tlačiarne sa dá rozšíri až na
288 MB inštaláciou doplnkových pamäových modulov DIMM. Doplnkové
moduly musia by typu 128 alebo 256 MB, SDRAM DIMM vyhovujúce
PC-100 alebo PC-133. Tlačiareň je dodávaná s jednou vonou zásuvkou pre
modul DIMM.
"#
Doplnkovú pamä môžete potrebova pre tlač média väčšieho ako
A4/Letter, pre tlač zložitej grafiky alebo pre obojstrannú tlač.
Ochrana proti výboju statickej elektriny
119
Potrebná vekos pamäte
Vekos pamäte, ktorá je v tlačiarni inštalovaná, určuje rozlíšenie, ktoré
môžete použi pre tlač.
Ak zvolíte určité rozlíšenie a v tlačiarni nie je inštalovaná pamä minimálnej
požadovanej vekosti, bude úloha vytlačená v takom nižšom rozlíšení, ktoré
sa dá pri danej vekosti pamäte dosiahnu. Napríklad, ak zadáte
štvorfarebnú jednostrannú tlač pri rozlíšení 1200 × 600 dpi na formát Legal,
ale tlačiareň má inštalovaných iba 32 MB RAM namiesto vyžadovaných
128 MB, obraz sa vytlačí pri rozlíšení 600 × 600 dpi.
Tlačiareň tlačí všetky tlačové úlohy s najvyšším rozlíšením, aké sa dá pri
danej vekosti pamäti dosiahnu.
Základný výkon tlačiarne
Tlačiareň je s 32 MB pamäou schopná štvorfarebne jednostranne
i obojstranne tlači štandardné obchodné dokumenty pri rozlíšení
2400 × 600 dpi.
Zvýšený výkon alebo vysoké krytie stránky tonerom
Nasledujúca tabuka obsahuje prehad o tom, koko pamäte (v MB) je nutné
inštalova pre tlač pri vyššom krytí (napríklad fotografií, celú plochu média).
Všeobecne sa dá poveda, že výkon tlačiarne je priamo úmerný inštalovanej
pamäti.
Typ tlače
Formát
médií
600 × 600
Monochromaticky
1200 × 600
Štvorfarebne
Monochromaticky
Perovky 1200 × 600
Štvorfarebne
Monochromaticky
Štvorfarebne
2400 × 600 dpi
Monochromaticky
Štvorfarebne
J
O
J
O
J
O
J
O
J
O
J
O
J
O
J
O
32
32
32
128
32
32
64
128
32
32
64
128
32
64
64
256
Legal
32
32
32
128
32
32
64
128
32
32
64
128
32
64
64
256
Poznámky
J = Jednostranne; O = Obojstranne
Letter, A4
Typ tlače
Formát
médií
2400 × 600 dpi
Monochromaticky
Štvorfarebne
J
O
J
O
Letter, A4
32
64
64
256
Legal
32
64
64
256
Poznámky
! Na konfiguračnej stránke tlačiarne (ponuka SPECIÁL. STRÁNKY/TISK
KONFIG. STRÁNKA) si overte, či máte inštalovanú dostatočne vekú pamä.
120
Moduly DIMM
Inštalácia modulov DIMM
Upozornenie
Je nezbytne nutné chráni dosku radiča tlačiarne i alšie dosky
s plošnými spojmi pred poškodením výbojom statickej elektriny. Pred
urobením nasledujúceho postupu si prejdite pokyny na strane 119.
Dosky plošných spojov vždy držte iba za hrany.
1
2
3
Vypnite tlačiareň a odpojte všetky
prepájacie káble rozhrania i sieovú
šnúru.
Uvonite skrutkovačom devä skrutiek.
Nevyahujte ich z tlačiarne.
Vyberte dve skrutky, ako je zobrazené
na obrázku. Posuňte panel trochu
doprava a potom ho odložte
z tlačiarne.
"#
Ak chcete inštalova väčšiu
pamä, musíte použi modul
s vyššou kapacitou.
Moduly DIMM
121
4
Teraz z tlačiarne vyberte modul DIMM.
a Oboma palcami stlačte západky
na oboch stranách modulu.
b Vytiahnite modul zo zásuvky
priamo hore.
5
Nový modul DIMM zasuňte priamym
smerom zhora do zásuvky tak, aby
zapadli obidve bočné západky.
Dbajte na to, aby súhlasili zárezy
a kúče na module i v zásuvke.
Ak sa modul nedá ahko zaisti na
mieste, nepoužívajte násilie. Vyberte
ho a vložte znovu tak, aby spodná
čas modulu bola celkom zasunutá
do zásuvky. Ak je modul správne
usadený, je vo vertikálnej polohe
a je spoahlivo zaistený.
6
7
8
9
Inštalujte spä avý bočný panel a upevnite ho dvoma skrutkami, ktoré
ste predtým vybrali.
Porovnajte panel a utiahnite devä skrutiek.
Pripojte všetky prepájacie káble rozhrania.
Pripojte k tlačiarni sieovú šnúru
a tlačiareň zapnite.
"#
122
Sieová šnúra je považovaná
za hlavný vypínač zariadenia.
Moduly DIMM
10
Vytlačte konfiguračnú stránku (ponuka SPECIÁL. STRÁNKY/TISK KONFIG
STRÁNKA) a overte si, či je na nej uvedená správna vekos pamäte RAM.
Moduly DIMM
123
Duplexer
Automatickú obojstrannú tlač môžete používa, ak má tlačiareň inštalovaný
duplexer a dostatok pamäte. Pozri aj „Obojstranná tlač“ na strane 25.
Obsah dodávky
! Duplexer
! Dve skrutky
Inštalácia duplexera
1
2
Vypnite tlačiareň a odpojte všetky
prepájacie káble rozhrania a sieovú
šnúru.
Odložte z tlačiarne pravý bočný kryt.
Skrutkovačom uvonite a vytiahnite
dve skrutky, ktoré držia pravý kryt.
"#
3
Vybate duplexer.
4
Odložte z duplexera zaisovacie pásky.
"#
124
Odložený kryt uschovajte pre
použitie v budúcnosti.
Odporúčame Vám uschova všetok baliaci materiál pre prípad,
že budete tlačiareň chcie opä premiestni.
Duplexer
5
Pripevnite duplexer k tlačiarni.
a Nasate dva jazýčky na spodnej
strane duplexera do otvorov na
pravej strane tlačiarne.
b Zatlačte duplexer, dokia
nezaskočí na miesto.
c Jednou rukou stále podopierajte
duplexer a druhou opatrne otvorte
pravý bočný kryt. Skontrolujte, či sú
jazýčky duplexera správne
nasadené na tlačiarni.
Upozornenie
Ak duplexer pustíte pred tým, ako ho zaistíte skrutkami, môže
spadnú a poškodi sa. Podopierajte duplexer do tej doby, kým
utiahnete skrutky.
d Otvorte kryt duplexera a utiahnite
obidve skrutky, ktorými sa duplexer
upevňuje k tlačiarni.
e Zatvorte kryt duplexera.
Duplexer
125
6
Pripevnite závesný drôt duplexera k tlačiarni.
a Presuňte uvoňovaciu západku
pravého bočného krytu
a otvorte ho.
%
$
Ak máte inštalovaný spodný
podávač, musíte najskôr otvori
spodný pravý bočný kryt.
b Vytiahnite jazýček na pravej
strane tlačiarne a upevnite do nej
závesný drôt.
c Zatvorte pravý bočný kryt
(i spodný, ak máte inštalovaný
spodný podávač).
7
8
Pripojte všetky prepájacie káble
rozhrania.
Pripojte k tlačiarni sieovú šnúru
a tlačiareň zapnite.
"#
9
10
126
Sieová šnúra je považovaná
za hlavný vypínač zariadenia.
Na konfiguračnej stránke tlačiarne
(ponuka SPECIÁL. STRÁNKY/TISK
KONFIG. STRÁNKA) si overte, či tlačiareň
rozpoznala duplexer.
V ovládači tlačiarne potvrte inštaláciu duplexera (kapitola 4).
Duplexer
Doplnkový spodný podávač a Zásobník 2
Doplnkový spodný podávač so Zásobníkom 2 pod tlačiarňou zvyšuje jej
vstupnú kapacitu s 500 listami formátu A4/Letter.
Obsah dodávky
! Jednotka spodného podávača s kazetou na 500 kusov médií
! Tri kovové svorky
– Dve predné svorky
– Jedna zadná svorka
! Dve skrutky
Inštalácia doplnkového spodného podávača
Upozornenie
Ak je v tlačiarni inštalovaný spotrebný materiál, nenakláňajte ju. Mohol
by sa do nej vysypa toner.
1
Vypnite tlačiareň a odpojte všetky
prepájacie káble rozhrania a sieovú
šnúru.
Doplnkový spodný podávač a Zásobník 2
127
2
Vyberte podperu médií zo
Zásobníka 1.
Mierne podperu nadvihnite a potom
ju opatrne odložte z tlačiarne.
%
$
3
4
Vybate spodný podávač. Umiestnite
ho na miesto, kde budete tlačiareň
používa.
Vyberte z podávača všetky pásky a alší
baliaci materiál.
"#
5
Odporúčame baliaci materiál
uschova pre prípad, že niekedy
budete tlačiareň preváža alebo
posiela do servisu.
Otvorte pravý kryt spodného podávača.
Upozornenie
Pravý kryt podávača musí by pri inštalácii podávača k tlačiarni
otvorený, inak by tlačiareň mohla spadnú alebo sa môže poškodi
spodný podávač.
6
S pomocou alšej osoby položte tlačiareň na podávač.
VÝSTRAHA!
Tlačiareň má po úplnom zostavení hmotnos asi 55 lb (25 kg). Pri
zdvíhaní a premiestňovaní tlačiarne si vyžiadajte pomoc alšej osoby.
128
Doplnkový spodný podávač a Zásobník 2
7
Nasate otvory v spodnej časti tlačiarne
na kolíky na spodnom podávači.
Ak je avá a zadná čas tlačiarne
a podávača správne zarovnaná, kolíky na
spodnom podávači sa ahko zasunú do
otvorov v tlačiarni.
8
Pripevnite zadnú svorku.
a Uvonite a vyberte skrutky na zadnej
strane tlačiarne.
b Nasate jazýčky na svorke do
montážnych otvorov v spodnom
podávači a zarovnajte otvor pre
skrutku v svorke s otvorom pre skrutku
v tlačiarni.
c Zaistite svorku skrutkou.
9
Pripevnite predné svorky.
a Otvorte predný kryt tlačiarne
a vysuňte spodnú kazetu.
b Nasate jazýčky na svorkách
do montážnych otvorov v tlačiarni
a zarovnajte otvory pre skrutku
v svorkách s otvormi v spodnom
podávači.
c Zaistite svorky dodanými skrutkami.
Doplnkový spodný podávač a Zásobník 2
129
10
Zatvorte pravý bočný kryt.
Upozornenie
Ak je inštalovaný spodný podávač, otvorí sa súčasne s pravým
krytom podávača i pravý kryt tlačiarne. Pri zatváraní pravého
bočného krytu tlačiarne zatvárajte i pravý kryt podávača.
11
12
13
Zasuňte kazetu spä do tlačiarne.
Pripevnite spä podperu médií.
Pripojte všetky prepájacie káble
rozhraní.
$
%
14
Pripojte k tlačiarni sieovú šnúru
a tlačiareň zapnite.
"#
15
16
130
Sieová šnúra je považovaná
za hlavný vypínač zariadenia.
Na konfiguračnej stránke tlačiarne
(ponuka SPECIÁL. STRÁNKY/TISK
KONFIG. STRÁNKA) si overte, či tlačiareň
rozpoznala spodný podávač.
V ovládači tlačiarne potvrte inštaláciu spodného podávača (kapitola 4).
Doplnkový spodný podávač a Zásobník 2
Balenie tlačiarne
10
Ukladanie tlačiarne
Pred uložením tlačiarne na dlhšiu dobu od nej odpojte všetky káble.
Chráňte ju pred prachom a extrémnymi teplotami a vlhkosou.
Premiestňovanie tlačiarne
Ak chcete tlačiareň iba prenies na iné miesto, bližšie alebo vzdialené,
postupujte poda nasledujúcich pokynov. Zabránite tak poškodeniu
tlačiarne.
1
2
3
4
Vypnite tlačiareň.
Odpojte sieovú šnúru a všetky káble rozhrania.
Ak tlačiareň premiestňujete na väčšiu vzdialenos, postupujte poda
pokynov pre prípravu tlačiarne na premiestnenie.
Premiestnite tlačiareň.
Upozornenie
Tlačiareň má po úplnom zostavení hmotnos asi 55 lb (25 kg).
Pri zdvíhaní tlačiarne a premiestňovaní si vyžiadajte pomoc alšej
osoby.
5
6
Na novom mieste tlačiareň vybate a zostavte.
Pripojte spä sieovú šnúru a všetky káble rozhrania.
"#
Odporúčame Vám uschova všetok baliaci materiál pre prípad,
že budete tlačiareň chcie opä premiestni.
Podrobnosti sú uvedené aj v príručke Service & Support Guide. Najnovšie
informácie nájdete na Internetových stránkach na adrese
www.konicaminolta.net/printer/.
132
Ukladanie tlačiarne
Balenie tlačiarne
Upozornenie
Na škody, ktoré vzniknú nedodržaním nasledujúcich pokynov sa
nevzahuje záruka.
Ak chcete tlačiareň premiestni alebo odosla na iné miesto potom, čo bola
zostavená, musíte postupova poda nasledujúcich pokynov, zabránite jej
poškodeniu a zaistíte platnos záruky.
"#
Odporúčame Vám uschova všetok baliaci materiál pre prípad,
že budete tlačiareň chcie opä premiestni. Ak odosielate tlačiareň
do servisu, nemusíte k nej priklada sieovú šnúru, zásobníky tonerov,
káble rozhrania, kazety na tlačové médiá, dokumentáciu ani
príslušenstvo.
Upozornenie
Spoločnos KONICA MINOLTA nezodpovedá za poškodenie tlačiarne pri
transporte, ktoré bolo spôsobené nesprávnym zabalením. Kým tlačiareň
zabalíte do originálneho obalu s využitím originálneho baliaceho
materiálu, musíte postupova presne poda pokynov, ktoré sú uvedené
v tejto kapitole. Kým tlačiareň odovzdáte na prepravu, musíte jej krabicu
zaisti rovnakým spôsobom. Pokia potrebujete náhradný obal pre
tlačiareň, obráte sa na www.konicaminolta.net/printer/, kde si ho
vyžiadajte. Objednávacie číslo je 2600723-100.
Môžete požiada autorizované servisné stredisko o pomoc pri balení
tlačiarne. Podrobnosti Vám oznámia na linke technickej podpory
spoločnosti KONICA MINOLTA. Cenu a dostupnos tejto služby si overte
na Internetovej adrese www.konicaminolta.net/printer/.
Prehad postupov
Pri príprave tlačiarne na premiestnenie postupujte poda nasledujúcich
krokov. Každý z nich je podrobne popísaný na alších stránkach.
1
2
3
4
5
Odpojenie káblov.
Odstránenie duplexera (ak je inštalovaný).
Odstránenie spodného podávača (ak je inštalovaný).
Spotrebný materiál.
Zabalenie tlačiarne pre odoslanie.
Balenie tlačiarne
133
Odpojenie káblov
1 Vypnite tlačiareň.
2 Odpojte sieovú šnúru a všetky káble rozhrania.
Odloženie duplexera (ak je inštalovaný)
"#
1
2
3
4
5
6
Otvorte pravý bočný kryt tlačiarne a odopnite zaisovací drôt.
Otvorte kryt duplexera.
Uvonite dve skrutky tak, aby sa duplexer vone odklopil od pravej strany
tlačiarne.
Zdvihnite duplexer hore a odložte ho z tlačiarne.
Na tlačiareň inštalujte pôvodný pravý bočný kryt, ktorý bol odstránený
pri inštalácii jednotky obojstrannej tlače.
Zabate duplexer do originálneho obalu.
"#
134
Pokia na tlačiarni nie je jednotka obojstrannej tlače (duplexer)
inštalovaná, prejdite k nasledujúcej časti kapitoly.
Pokia tlačiareň odosielate do servisu, nemusíte s ňou duplexer
zasiela,, pokia nie je príčinou ažkostí.
Odpojenie káblov
Odloženie spodného podávača
"#
1
2
3
4
5
Ak tlačiareň nemá prídavný spodný podávač, prejdite k nasledujúcej
časti kapitoly.
Uvonite zadnú svorku, upevňujúcu spodný podávač k tlačiarni.
Vyberte kazetu (Zásobník 2).
Odložte svorky, umiestnené dopredu vpravo a vavo, ktoré upevňujú
podávač k tlačiarni.
Vložte spä kazetu.
S pomocou alšej osoby zdvihnite tlačiareň za prenášacie úchyty
a postavte ju na plochý povrch.
VÝSTRAHA!
Tlačiareň má po úplnom zostavení hmotnos asi 55 lb (25 kg).
Pri zdvíhaní tlačiarne a premiestňovaní si vyžiadajte pomoc alšej
osoby.
6
Uložte spodný podávač do pôvodného obalu.
Spotrebný materiál
Aby sa počas prepravy nevysypal do tlačiarne toner, nechajte tento
spotrebný materiál inštalovaný:
! Zásobníky tonerov
! Kazeta s fotocitlivým valcom
! Nádobka na prebytočný toner
Vyberte médiá. Vráte ich spä do originálneho obalu a uložte na rovný
povrch na chladnom a temnom mieste. Chráňte médiá pred vlhkosou,
priamym slnečným žiarením, príliš vysokými teplotami (nad 95° F/35 °C)
a prachom.
Odloženie spodného podávača
135
Balenie tlačiarne
1 Na základnú dosku umiestnite
spodné baliace vložky.
2
3
4
5
6
Položte na základnú dosku
obalu plastové vrece pre
tlačiareň.
S pomocou alšej osoby
vložte tlačiareň do plastového
vreca, zatvorte ho a zaistite
lepiacimi páskami.
Na tlačiareň a základnú dosku
nasuňte vonkajší obal
a upevnite ho pôvodnými
plastovými svorníkmi.
Zabate tlačiareň pre prepravu
poda obrázka.
Ak s tlačiarňou odosielate
i sieovú šnúru a akékovek
príručky, vložte ich do krabice
k tlačiarni.
"#
7
136
Uvedené časti
neprikladajte,
ak tlačiareň odosielate
do servisu.
RMA
Hornú stranu prepravného
obalu spoahlivo zalepte
páskami.
Balenie tlačiarne
Technické údaje
A
Požiadavky
Priestorové požiadavky
Na obrázku je uvedená vekos voného priestoru, ktorý je nutné zachova
okolo tlačiarne pre ahkú obsluhu, výmenu a doplňovanie spotrebného
materiálu alebo pre odstraňovanie uviaznutých tlačových médií.
"#
Okolo tlačiarne nechajte dostatok voného priestoru pre nerušenú
ventiláciu chladiaceho vzduchu a ahkú obsluhu. Ak chcete dosiahnu
čo najlepšiu kvalitu tlačových výstupov a čo najdlhšiu životnos
spotrebného materiálu, umiestnite tlačiareň na pevný, plochý
a vodorovný povrch, ktorého sklon nepresahuje ±1°.
5,9 " (150 mm)
Pohad zhora
19,7 " (500 mm)
27,6 " (700 mm)
11,8 " (300 mm)
138
Požiadavky
15,4 " (390 mm)
23,2 " (590 mm)
Pohad zboku
13,4 " (340 mm)
27,9 " (700 mm)
20,2 " (512 mm)
28,0 " (712 mm)
Pohad na tlačiareň s príslušenstvom zboku
14,1 " (357 mm)
27,8 " (705 mm)
Ak inštalujete doplnkový spodný podávač, výška tlačiarne sa zväčší asi
o 5 " (125,5 mm).
Požiadavky
139
Požiadavky na umiestnenie
! Povrch s dostatočnou nosnosou pre tlačiareň, príslušenstvo, spotrebný
materiál a médiá.
Položka
Tlačiareň
Spotrebný materiál
(toner, fotocitlivý valec a pod.)
Médiá
Hmotnos
55 lb (25 kg)
6,2 lb (2,8 kg) (celkom)
5,2 lb (1,9 kg) na balík papiera
s hmotnosou 20 lb (75 g/m2)
Spodný podávač (so Zásobníkom 2) 11,24lb (5,1 kg)
Duplexer
3,97 lb (1,8 kg)
Tlačiareň umiestnite...
Na pevný, plochý a vodorovný povrch
(sklon ±1° alebo menej v akomkovek
bode okolo tlačiarne).
Blízko ahko prístupnej, uzemnenej
zásuvky elektrickej siete so
zodpovedajúcim napätím, ktorá
je výhradne pridelená tlačiarni.
V blízkosti počítača – 2 metre alebo
menej, ak používate obojsmerný
paralelný kábel IEEE 1284.
Na miesta s dostatočným priestorom
pre dobré vetranie a ahkú
obsluhu.
V prostredí s teplotami v rozsahu
50–95 °F (10–35 °C), ktoré sa menia
rýchlosou maximálne 50 °F (10° C)
za hodinu.
V prostredí s relatívnou vlhkosou
v rozsahu 15 až 85 % (bez
kondenzácie), ktorá sa mení
rýchlosou maximálne 20 % za
hodinu.
Tlačiareň používajte v nadmorských
výškach 0–8202 ' (0 až 2500 m).
140
Neumiestňujte tlačiareň...
Na miesta, vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, k tepelným
zdrojom a chladiacim zariadeniam, na
miesta vystavené extrémnym zmenám
teploty alebo vlhkosti, prievanu
a prachu, blízko otvoreného ohňa
alebo ahko zápalných predmetov.
Nepripájajte sieovú šnúru tlačiarne
do zásuvky elektrickej siete, v ktorej
sú zapojené alšie zariadenia
s vysokým príkonom, spôsobujúcim
rušenie, ako sú kopírovacie stroje
alebo klimatizačné jednotky, alebo
k zariadeniam, vytvárajúcim silné
magnetické alebo elektromagnetické
pole, ako napríklad chladnička.
V blízkosti vody, vodovodných
kohútikov, nádob s vodou (nápojmi)
a korozívnych chemikálií alebo
výparov, ako napríklad čpavku.
Dbajte na to, aby do tlačiarne
nespadli malé kovové predmety,
napríklad svorky na papier.
K zariadeniam vytvárajúcim silné
vibrácie.
Požiadavky
"#
Sklon plochy môžete vyskúša valcovou ceruzkou. Ak sa ceruzka
začne gúa, nie je daná plocha vodorovná. Z miesta pre tlačiareň
odstráňte všetky prekážky, napr. káble, ktoré môžu bráni
spoahlivému umiestneniu tlačiarne.
VÝSTRAHA!
Upchatím ventilačných mriežok sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku
požiaru.
! Tlačiareň nenakláňajte v žiadnom smere o viac ako 1°.
! Ak umiestnite tlačiareň v chladnej miestnosti, ktorá sa rýchlo zahrieva,
alebo ju prenesiete z chladného do teplého, vlhkého prostredia, môže
v nej kondenzova vlhkos, ktorá zníži kvalitu tlače. Ak sa to stane,
nechajte tlačiareň pred začiatkom tlače asi jednu hodinu zohrieva na
okolitú teplotu.
! Ak používate v miestnosti s tlačiarňou zvlhčovače vzduchu alebo
odparovače, nalievajte do nich iba demineralizovanú alebo destilovanú
vodu. Nečistoty z vody by sa mohli dosta do ovzdušia a z neho do
tlačiarne, usadi sa v nej a znižova kvalitu tlače.
Upozornenie
Uzemňovací vodič nepripájajte k vodovodnému alebo plynovému
potrubiu alebo k uzemneniu telefónnej linky.
Požiadavky
141
Panel rozhrania
$ Rozhranie Ethernet
Tlačiareň pripojte k sieti 10BaseT/100BaseTX káblom Ethernet (RJ45), ktorý
je tvorený krútenými pármi vodičov.
% Rozhranie USB (verzia 1.1)
Tlačiareň pripojte k portu USB na počítači káblom USB typu B.
& Paralelný port
Pre pripojenie tlačiarne k paralelnému portu počítača použite paralelný
obojsmerný kábel Centronics IEEE 1284.
Požiadavky na napájanie
VÝSTRAHA!
Zapojte tlačiareň do zásuvky, ktorá má rovnaké menovité napätie ako
tlačiareň. Do zásuvky by nemalo by pripojené alšie zariadenie, inak
sa môžu prehrieva zásuvky a vzniknú požiar alebo úraz elektrickým
prúdom. Model pre menovité napätie 100 V odoberá prúd 13 A, model
pre napätie 120 V prúd 11 A a model pre napätie 220–240 V prúd 7 A.
Tlačiareň by mala by pripojená do správne uzemnenej zásuvky
elektrickej siete. Uzemňovací vývod sieovej šnúry by mal by pripojený
k zodpovedajúcemu uzemneniu, aby nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
"#
142
Sieová šnúra sa považuje za hlavný vypínač tlačiarne.
Panel rozhrania
Príkon
Japonsko
V rozsahu 100 Vstr, 50/60 Hz ±3 %
Severná
Amerika
120 Vstr, 50/60 Hz 11±3 %
Európa
220–240 Vstr, 50/60 Hz ±3 %
Latinská
Amerika
115/120 Vstr, 50/60 Hz ±3 % 220–240 Vstr,
50/60 Hz ± 3 %
Poznámky: Ističe elektrickej siete musia by dimenzované
minimálne na 1,2násobok menovitého prúdu tlačiarne.
Kolísanie
napätia
Japonsko
100 Vstr ±10 %
Severná
Amerika
120 Vstr ±10 %
Európa
220–240 Vstr ±10 %
Latinská
Amerika
120 Vstr ±10 %
220–240 Vstr ±10 %
Poznámky: Sieové napätie môže kolísa v rozsahu ±10 %
okolo menovitej hodnoty, inak sa nedá zaruči správna
činnos.
Kolísanie
kmitočtu
V rozsahu 50–60 ±3 Hz
Maximálny prúd Maximálny prúd odoberaný tlačiarňou je 4 A
(model s napätím 220–240 V).
Zariadenie,
spôsobujúce
rušenie
Tieto zariadenia by nemali by pripojené k rovnakej zásuvke
ako tlačiareň.
Uzemnenie
Tlačiareň musí by pripojená do správne uzemnenej zásuvky.
Splnenie podmienok programu Energy Star
Základný model tlačiarne magicolor
2300 DL vyhovuje podmienkam programu
Energy Star agentury U.S. Environmental
Protection Agency (EPA). Po určitej dobe
nečinnosti (ktorá sa dá nastavi) prejde
tlačiareň do režimu s nízkou spotrebou
elektrickej energie (tlačový mechanizmus
zostane zapnutý, ale fixačné zariadenie sa
vypne). Po príjme tlačovej úlohy sa obnoví
normálny prevádzkový stav.
Panel rozhrania
143
Tlačový mechanizmus a radič
Zariadenie
Zaažitenos
Stránky A4/Letter,
jednostranná tlač
(za mesiac)
1000 priemerných výtlačkov
a maximálne až 35000 stránok
za mesiac*
Poznámky
Zaažitenos je ovplyvnená typom médií a krytím stránky.
* Súvislá tlač s takýmto zaažením zníži životnos tlačiarne.
Rýchlos tlače – jednostranná tlač
Hodnoty v tabuke udávajú maximálnu rýchlos tlače v stránkach za minútu.
Formát média
Monochromatická tlač
Plnofarebná tlač
A4/Letter alebo menšie
16
4
Legal/Folio
8
2,02
Priehadné fólie (A4/Letter) 2,5
1,6
Štítky/Hrubý papier
(A4/Letter)
2,0
3,3
Rýchlos tlače – automatická obojstranná tlač
Hodnoty v tabuke udávajú maximálnu rýchlos tlače v stránkach za minútu.
144
Formát média
Monochromatická tlač
Plnofarebná tlač
A4
10
4
Legal
3,24
1
Letter
10
4
Tlačový mechanizmus a radič
Všeobecné
Typ tlačiarne
Stolná, bezúderová, farebná
Spôsob tlače
Svetelný zdroj: polovodičový laser s rotujúcim zrkadlom
Záznam: elektrofotografický
Tlač: suchý toner (azúrový, purpurový, žltý a čierny)
prenášaný na tlačové médium
Fixácia: vyhrievané valčeky
Východiskové
rozlíšenie
600 × 600 dpi
Dostupné
rozlíšenie
1200 × 600, 2400 × 600 dpi
Zásobníky
tonera
Typ: Microfine, suchý, oddelené zásobníky
Zahrievanie
Maximálne: modely 100 V/120 V/220–240 V:
180 s alebo menej
Vstupné zdroje
Štandardne: viacúčelový zásobník s kapacitou 200 listov
Zásobníky: výmenné (užívateom)
Doplnkovo: podávač so zásobníkom na 500 listov
Výstup médií
Zásobník s kapacitou 200 listov (A4/Letter) na hornej strane
tlačiarne
Formáty
a hmotnosti
médií
Pozri tiež „Tlačové médiá“ na strane 9.
Typ médií
Jednotlivé listy
Poznámky
Obojstranne sa dá tlači iba na médiá do hmotnosti 90 g/m2.
Radič
Procesor
Power PC 405 Core (200 MHz)
Vnútorná
emulácia
Zj stream
Písma
1 neproporcionálne písmo pre tlač konfiguračných
a úvodných stránok serverov Windows
Štandardné
rozhranie
Ethernet – 10BaseT/100BaseTX
Tlač ASCII – obyčajný text s niekokými riadiacimi príkazmi
Paralelné – Centronics/IEEE 1284 obojsmerné
USB – konektor USB (verzia 1.1) typu B
Tlačový mechanizmus a radič
145
RAM
Typ: SDRAM DIMM, vyhovujúci PC-100 alebo PC-133
Základná pamä RAM: 32 MB
Celková vekos RAM: až 288 MB
Rozširujúce
pamäové
moduly
128 alebo 256 MB DIMM
Informácie o odporúčaných moduloch DIMM
nájdete v interaktívnej databáze magicolor 2300 DL
Answer Base, ktorá je dostupná na adrese
printer.konicaminolta.net/support alebo Vám ich
oznámi oddelenie služieb zákazníkom. Podrobnosti
sú uvedené v príručke Service & Support Guide.
Najnovšie informácie nájdete na Internetových
stránkach na adrese www.konicaminolta.net/
printer/.
Elektrické vlastnosti
Napätie a príkon
Napätie
a kmitočet
Japonsko: 100 V ±10 % pri 50/60 Hz ±3 Hz
USA: 120 V ±10 % pri 50/60 Hz ±3 Hz
Iné krajiny: 220–240 V +10 %/–15% pri 50 Hz ±3 Hz
Systém
Jednofázový
Príkon
Režim
Priemerne
Maximálne
Čiernobiela tlač
600 W alebo menej
1100 W
alebo menej
Farebná tlač
Pohotovostná
Úsporná
450 W alebo menej
250 W alebo menej
30 W alebo menej
Zhoda
Vyhovuje podmienkam programu ENERGY STAR
Prúd
146
Režim
Priemerne
Prevádzkový (model 100 V)
Prevádzkový (model 120 V)
Prevádzkový (model 220–240 V)
13,0 A alebo menej
11,0 A alebo menej
7,0 A alebo menej
Prúdová špička
50 A alebo menej (0–špičková hodnota)
Tlačový mechanizmus a radič
Klimatické podmienky
Hlučnos
Pri tlači: menej ako 54 dB(A)
Pohotovostný stav: menej jako 39 dB(A)
Relatívna
vlhkos
Prevádzková: 15–85 % relatívnej vlhkosti
(bez kondenzácie)
Preprava/skladovanie: 30–85 % relatívnej vlhkosti
(bez kondenzácie)
Zmena vlhkosti: 20 % alebo menej za hodinu
Rozsah teplôt
Prevádzková: 50–95 °F (10–35 °C)
Preprava/skladovanie: 32–95 °F (0–35 °C)
Zmena teploty: 50 °F (10 °C) alebo menej za hodinu
Nadmorská
výška
Prevádzková: 0–8202 ' (0-2500 m)
Minimálny tlak: 74,1 kPa
Preprava/skladovanie:Tlak vzduchu: 74,0–101,3 kPa
Sklon
Prevádzkový: ±1° alebo menší v ktoromkovek bode
v okolí tlačiarne
Oblas optimálnych prevádzkových podmienok
Oblas prípustných prevádzkových podmienok
90
80
Relatívna vlhkos (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
10
50
15
59
20
68
25
77
30
86
35 °C
95 °F
Okolitá teplota
Tlačový mechanizmus a radič
147
Správy o nebezpečných chemických substanciách
Material Safety Data Sheets (MSDS)
Titul 29 CFR Kapitola XVII, Čas
1920.1200
EINECS/ELINCS (EU)
Mechanické vlastnosti
Tlačiareň
Rozmery
Tlačiareň
so spodným
podávačom
Tlačiareň
so spodným
podávačom
a duplexerom
š: 14,02 " (356 mm) š: 14,17 " (360 mm) š: 15,98 " (406 mm)
v: 15,43 " (392 mm) v: 20,20 " (513 mm) v: 20,20 " (513 mm)
h: 19,69 " (500 mm) h: 19,69 " (500 mm) h: 19,69 " (500 mm)
Hmotnos
148
Tlačiareň
(vrátane spotrebného materiálu,
bez médií)
62 lb (28 kg)
Spodný podávač
11,24 lb (5,1 kg)
Duplexer
3,97 lb (1,8 kg)
Tlačový mechanizmus a radič
Spotrebný materiál
Predpokladaná životnos každého spotrebného materiálu závisí od tlače
za určitých prevádzkových podmienok, napríklad od určitého druhu média,
od počtu farebných plôch, od formátu média a od krytia stránky (obvykle
5 % formátu A4/Letter). Skutočná životnos sa líši v závislosti od uvedených
a alších podmienok tlače, napr. od spôsobu tlače (spojitá tlač, napríklad
priemerné štvorstránkové tlačové úlohy, umožňujúce dosiahnu optimálne
životnosti, alebo prerušovanú tlač, napr. jednotlivých stránok), okolitej
teploty a vlhkosti.
Použitie spotrebného materiálu, ktorý nie je vyrobený spoločnosou
KONICA MINOLTA, alebo nepodporovaných médií môže poškodi tlačiareň
a spôsobi prepadnutie záruky. Spoločnos KONICA MINOLTA neurobí
záručnú opravu zadarmo, ak bude zistené, že porucha tlačiarne
KONICA MINOLTA je priamo spôsobená spotrebným materiálom alebo
príslušenstvom, ktoré nevyrába alebo nebolo schválené spoločnosou
KONICA MINOLTA. V takom prípade bude účtovaná štandardná čiastka
za materiál a prácu, potrebnú na opravu zariadenia.
Kancelársky papier
Položka
Interval výmeny
Kazeta
s fotocitlivým
valcom
Po vytlačení 45000 jednofarebných, resp. 11250 plnofarebných
stránok, pri spojitej tlači alebo 10000 jednofarebných,
resp. 7500 farebných stránok, pri prerušovanej tlači
(jednostránkových) tlačových úloh.
Zásobníky
tonera
Štandardná kapacita: Po vytlačení asi 1500 stránok
(pri 5% krytí) daným tonerom (žltý, purpurový alebo azúrový).
Vysoká kapacita: Po vytlačení asi 4500 stránok (pri 5% krytí)
daným tonerom (čiernym, žltým, purpurovým alebo azúrovým).
Nádobka na
prebytočný
toner
Po vytlačení asi 25000 (spojitá tlač) alebo 21600 (prerušovaná
tlač – jednostránkové úlohy) jednofarebných stránok, alebo
6250 (spojitá i prerušovaná tlač) farebných stránok (vychádza
zo štandardnej tlače na formát A4/Letter, s 5% krytím).
Spotrebný materiál
149
Špeciálne médiá
Spotrebný materiál Interval výmeny (robí užívate)
Fotocitlivý valec
Po vytlačení 15000 jednofarebných alebo
7500 plnofarebných stránok (spojitá tlač), alebo
5000 jednofarebných alebo 4100 farebných stránok
(prerušovaná tlač – jednostránkové úlohy).
Zásobník tonera
(stránky na
zásobník, pri
5% krytí každou
farbou)
Štandardná kapacita (čierny): Po vytlačení asi
1500 stránok pri spojitej tlači alebo 1000 stránok pri
prerušovanej tlači (tlač iba čiernym tonerom).
Štandardná kapacita (žltý, purpurový, azúrový):
Po vytlačení asi 1500 stránok pri spojitej alebo
prerušovanej tlači.
Vysoká kapacita (čierny): Po vytlačení asi 4500 stránok
pri spojitej tlači alebo 3200 stránok pri prerušovanej tlači
(tlač iba čiernym tonerom).
Vysoká kapacita (žltý, purpurový, azúrový): Po vytlačení
asi 4500 stránok pri spojitej alebo prerušovanej tlači.
Nádobka na
prebytočný toner
Po vytlačení asi 25000 (spojitá tlač) alebo
14400 (prerušovaná tlač) jednofarebných stránok, alebo
6250 farebných stránok pri spojitej alebo prerušovanej
tlači.
Informácie o možnostiach dodania, objednávacie čísla a ceny Vám
oznámi predajca tlačiarne alebo ich nájdete na Internetovej adrese
www.konicaminolta.net/printer/. Schválené médiá môžete objedna na
Internetovej adrese www.q-shop.com. V prípade, že máte akékovek otázky,
navštívte Internetové stránky na adrese printer.konicaminolta.net/support
a kliknite na databázu odpovedí Answer Base.
150
Spotrebný materiál
Ustanovenie
Označenie CE (Prehlásenie o zhode)
Tento produkt vyhovuje nasledujúcim direktívam Európskej Únie: 89/336/EEC, 73/23/EEC a 93/68 EEC.
Prehlásenie o zhode je platné v krajinách Európskej Unie.
Toto zariadenie musí by používané s tieneným káblom rozhrania. Použitie netieneného kábla rozhrania
pravdepodobne spôsobí rušenie rádiového spojenia a je zakázané direktívami EU.
Elektromagnetické rušenie (pre všetkých užívateov okrem USA a Kanady)
VÝSTRAHA!
Výrobok je zariadenie triedy Class B. Prevádzka tohto zariadenia v obytných
oblastiach bude pravdepodobne ruši rádiové spojenie, v takom prípade môže by
požadované, aby užívate urobil adekvátne opatrenie.
cTick Mark
Elektromagnetické
vyžarovanie (EMI)
ACA (Austrália)
AS/NZS 3548
Trieda Class B ITE
(zákon o rádiokomunikáciách z roku 1992)
Čína
GB 9254
FCC (USA)
Title 47 CFR Ch. I, Part 15
Subpart B
Trieda Class B
Digitálne zariadenie triedy Class B
Industry Canada (Kanada)
ICES-003 Issue 3
Medzinárodné (EU)
EU Directive 89/336/EEC
EN 55022 (CISPR Pub. 22)
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Japonsko (VCCI)
VCCI V-3/01.04
Emísia harmonického prúdu
Guideline (2001) of JBMIA
Digitálne zariadenie triedy Class B
Úsporný režim
ENERGY STAR
(USA, EU a Japonsko)
V základnej konfigurácii vyhovuje programu
ENERGY STAR
Bezpečnostné
predpisy (EU)
Medzinárodné (EU)
EN 55024
Odolnostné charakteristiky
Bezpečnos výrobku
UL (USA)
cUL (Kanada)
Medzinárodné (EU)
Čína
Laserová bezpečnos CDRH (USA)
Medzinárodné (EU)
Ustanovenie
Trieda Class B ITE
Emisia harmonického prúdu
Kolísanie napätia
Trieda Class B ITE
Trieda A
UL 60950,
CAN/CSA C22.2 60950
EU Directive 73/23/EEC,
EN 60950 and IEC 60950
GB 4943
Title 21 CFR Ch. I, Subchapter J
EN 60825-1 and IEC 60825-1
151
Predpisy FCC
Zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom triedy B, stanoveným pre číslicové zariadenie poda časti 15
smernice FCC. Limity boli navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu,
ak je zariadenie komerčne využívané. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarova
vysokofrekvenčnú elektromagnetickú energiu, a môže teda ruši rádiové spojenie, pokia nebude
inštalované a používané poda návodu. Nie je však zaručené, že v jednotlivých prípadoch rušenie
nenastane. Prevádzka tohto zariadenia v obytných oblastiach bude pravdepodobne ruši rádiové
spojenie, v takom prípade je užívate povinný na svoje náklady toto rušenie odstráni.
Ak zariadenie skutočne ruší rozhlasový a televízny príjem, čo bolo zistené zapnutím a vypnutím
zmieneného zariadenia, je užívateovi odporúčané, aby sa pokúsil zníži vplyv rušenia nasledujúcimi
krokmi:
! zmenou umiestnenia alebo smerovania prijímacej antény;
! zväčšením vzdialenosti medzi prijímačom a zariadením;
! pripojením zariadenia do zásuvky iného obvodu, než v ktorom je zásuvka prijímača;
! konzultáciou s autorizovaným predajcom zariadenia alebo skúseným rádiotechnikom.
Toto zariadenie musí by používané s tieneným káblom rozhrania. Použitie netieneného kábla rozhrania
pravdepodobne spôsobí rušenie rádiového spojenia a je zakázané direktívami EU.
Upozornenie
Akékovek úpravy alebo zmeny výrobku, urobené bez výslovného písomného
povolenia činitea, zodpovedného za splnenie podmienok schvalovacích úradov,
môžu vies k strate oprávnenia užívatea používa dané zariadene v rozsahu,
stanovenom príslušnými zákonmi a predpismi komisie FCC.
Bezpečnostné informácie
Zásobníky tonera
VÝSTRAHA!
Nevhadzujte zásobníky tonera alebo toner do otvoreného ohňa. Horúci toner
sa môže vysypa a spôsobi popáleniny alebo iné škody.
Upozornenie: Zásobníky tonerov skladujte mimo dosahu detí.
Laserová bezpečnos
Tlačiareň je stránková tlačiareň, ktorá používa laser. Za predpokladu, že je používaná poda pokynov
v tejto príručke, nehrozí od lasera v tlačiarni žiadne nebezpečenstvo.
Pretože žiarenie, vytvárané vo vnútri tlačiarne, je kompletne zachytené ochrannými a vonkajšími krytmi,
nemôže z nej laserový lúč uniknú v žiadnej fáze normálnej činnosti.
Tlačiareň patrí do triedy Class 1 laserových výrobkov poda štandardov úradu U.S. Department of Health
and Human Service (DHHS), vychádzajúcich zo zákona Radiation Control for Health and Safety Act
z roku 1968. To znamená, že tlačiareň nevytvára škodlivé laserové žiarenie.
Vnútorné laserové žiarenie
Priemerný vyžiarený výkon: 4,68 µW (maximálne) na povrchu kazety s fotocitlivým valcom
Vlnová dĺžka: 770–795 nm
Toto zariadenie používa laserovú diódu triedy Class IIIb, ktorá vytvára neviditený laserový lúč. Laserová
dióda a polygonálne zrkadlo sú zabudované v tlačovej hlave. Tlačová hlava je umiestnená vo vnútri
tlačiarne pred zásobníkom tonera. Laserový lúč je vyžarovaný z tlačovej hlavy cez výstupnú clonu do
vnútorných častí tlačiarne.
152
Bezpečnostné informácie
VÝSTRAHA!
Vnútorné komponenty tlačovej hlavy NIE SÚ
súčasami opravitenými na mieste. Užívate
nie je za žiadnych okolností oprávnený
otvára tlačovú hlavu.
Tlačová
hlava
Výstupná
clona
Upozornenie na laserovú bezpečnos – nariadenie CDRH
Tlačiareň je poda zákona Regulation Performance Standard according to the Food, Drug, and Cosmetic
Act z roku 1990 vyhodnotená ako zariadenie triedy Class I. Zhoda s týmto zákonom je povinná pre
laserové produkty, uvedené na trh v USA, a je hlásená centrále Center for Devices and Radiological
Health (CDRH) správy U.S. Food and Drug Administration (FDA) úradu Department of Health and Human
Services (DHHS). To znamená, že tlačiareň nevytvára škodlivé laserové žiarenie. Štítok, uvedený nižšie,
označuje zhodu s nariadením CDRH a musí by pripevnený k laserovému produktu, uvedenému na trh
v USA.
Štítok s upozornením na bezpečnos pri používaní lasera – požiadavka
CDRH
VÝSTRAHA!
Upozornenie: Použitie iných ovládacích prvkov úprav alebo postupov, než ktoré
sú popísané v tejto príručke, Vás môže vystavi nebezpečnému žiareniu.
V tlačiarni je použitý polovodičový laser. Maximálny výkon laserovej diódy je 5 mW a jeho vlnová dĺžka
je 770–795 nm.
Bezpečnostné informácie
153
Medzinárodné ustanovenie – sieová šnúra
Nasledujúce požiadavky na sieovú šnúru platia pre modely tlačiarne s menovitým napätím 220 V.
Minimálne 0,75 mm2
Minimálne H05 VV - F
Zástrčka sieovej šnúry je certifikovaná v krajine, v ktorej sa predpokladá inštalácia zariadenia. Zásuvka
je konektor IEC 60320.
Uvoňovanie ozónu
Pri činnosti tlačiarne sa uvoňuje malé množstvo ozónu. Toto množstvo nie je tak veké, aby mohlo
nepriaznivo pôsobi na udské zdravie. Ale aj tak najmä pri tlači vekého počtu stránok alebo pri
nepretržitej tlači dlhšiu dobu, zaistite dostatočné vetranie miestnosti s tlačiarňou.
Táto čas obsahuje podrobné inštrukcie pre prevádzku a údržbu tlačiarne.
Aby ste dosiahli optimálnu výkonnos tlačiarne, prečítajte si pozorne všetky
postupy.
Riate sa pokynmi v Návode na obsluhu. Príručku uchovávajte na ahko
dostupnom mieste v blízkosti tlačiarne.
Kým začnete tlačiareň používa, prečítajte si nasledujúcu čas príručky.
Obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti obsluhy a predchádzaní
ažkostiam.
Prečítajte si všetky Upozornenia a Výstrahy v príručke.
"#
154
Niektoré časti obsiahnuté v tejto sekcii nemusia plati pre kúpený
produkt.
Bezpečnostné informácie
Symboly výstrah a upozornení
VÝSTRAHA
Ignorovanie takej výstrahy môže spôsobi
vážne zranenie alebo dokonca smr.
alebo
VÝSTRAHA!
UPOZORNENIE Ignorovanie takého upozornenia môže
spôsobi zranenie alebo škodu na majetku.
alebo
Upozornenie
Význam symbolov
Trojuholník upozorňuje na nebezpečenstvo, pred ktorým je potrebné
sa chráni.
Symbol upozorňuje na nebezpečenstvo popálenín.
Priečna čiara v kruhu upozorňuje na zakázaný postup.
Symbol upozorňuje na to, aby ste nerozoberali tlačiareň.
Čierny kruh upozorňuje na nutný postup.
Symbol upozorňuje, že musíte odpoji tlačiareň od elektrickej siete.
Bezpečnostné informácie
155
VÝSTRAHA!
• Na výrobku nerobte žiadne úpravy, mohlo by prís k požiaru, úrazu
elektrickým prúdom alebo poškodeniu. Ak výrobok používa laser, zdroj
laserového lúča môže spôsobi oslepnutie.
• Nepokúšajte sa odstraňova kryty a panely, ktoré sú pevne pripevnené
k výrobku. Niektoré výrobky vo vnútri obsahujú obvody vysokého napätia
alebo zdroj laserového lúča, ktoré môžu spôsobi úraz elektrickým
prúdom alebo oslepnutie.
• Používajte iba sieovú šnúru, dodávanú s výrobkom. Použitie inej sieovej
šnúry môže spôsobi požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Pripájajte výrobok iba k predpísanému zdroju napätia. Použitie iného
zdroja napätia môže spôsobi požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte zásuvkové adaptéry pre pripojenie iných zariadení alebo
prístrojov. Ak zaažíte zásuvku väčším prúdom, ako je povolené, môže
prís k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Neodpájajte a nepripájajte sieovú šnúru mokrými rukami, mohlo by prís
k úrazu elektrickým prúdom.
Sieovú šnúru vždy úplne zastrčte do zásuvky. Nedodržanie tohto postupu
môže vyústi v požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Sieovú šnúru nekrúte, neodierajte, nezahrievajte, nepoškrabte
a nenaahujte. Nepokladajte na ňu ažké predmety a nepoškodzujte ju.
Použitie poškodenej sieovej šnúry (s obnaženými alebo poškodenými
vodičmi at.) môže spôsobi požiar alebo poškodenie prístroja.
Ak nájdete niektorú z týchto závad, okamžite vypnite prístroj, odpojte
ho od zdroja elektrického napätia, a potom sa obráte na autorizované
servisné stredisko.
• Zásadne nepoužívejte predlžovacie šnúry. Použitím predlžovacej šnúry
sa vystavujete riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Ak potrebujete predlžovaciu šnúru, obráte sa na autorizované servisné
stredisko.
Na výrobok nepokladajte vázy s kvetinami alebo iné predmety obsahujúce
vodu, alebo kovové svorky či iné kovové predmety. Vyliata voda alebo
kovové predmety, ktoré vnikli dovnútra výrobku, môžu spôsobi požiar,
úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie výrobku.
Ak vnikne do výrobku voda, kovové predmety alebo akýkovek iný podobný
cudzí predmet, okamžite výrobok vypnite, odpojte sieovú šnúru od zdroja
elektrického napätia a obráte sa na autorizovaný servis.
• Ak sa výrobok abnormálne zahreje alebo začne z neho vychádza dym,
neobvyklý zápach alebo zvuk, okamžite ho vypnite, odpojte od zdroja
elektrického napätia a obrate sa na autorizovaný servis. Ak ho budete
alej používa v takom stave, môže prís k požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho kryt, okamžite ho vypnite,
odpojte od zdroja elektrického napätia a obráte sa na autorizovaný servis.
Ak ho budete alej používa v takom stave, môže prís k požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Nevhadzujte zásobníky tonera alebo toner do otvoreného ohňa. Horúci toner
sa môže vysypa a spôsobi popáleniny alebo iné škody.
Sieovú šnúru pripájajte iba do zásuvky s uzemňovacou svorkou.
156
Bezpečnostné informácie
UPOZORNENIE
• V blízkosti výrobku nepoužívajte horavé spreje, roztoky alebo plyny, ktoré
by mohli spôsobi požiar.
• Zásobníky tonerov alebo kazety s fotocitlivým valcom nenechávajte
na miestach ahko dosiahnutených pre deti.
Oblizovanie alebo požitie týchto materiálov môže poškodi zdravie.
• Zabráňte, aby do ventilačných otvorov výrobku vnikli akékovek predmety.
Vo vnútri výrobku by sa začalo hromadi teplo, ktoré by mohlo spôsobi
požiar alebo poruchu.
• Neinštalujte výrobok na miesto, ktoré je vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo klimatizačným či tepelným zariadeniam. Výsledná teplota
vnútri výrobku môže spôsobi poruchu, požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
• Nepokladajte výrobok na prašné miesto alebo na miesto vystavené
účinkom sadzí alebo pary, v blízkosti kuchynského stola, kúpelne alebo
zvlhčovačov. Mohlo by prís k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo
poškodeniu výrobku.
• Nepokladajte výrobok na nestabilný povrch alebo naklonenú lavicu,
prípadne na miesto, vystavené vibráciám a nárazom. Výrobok by mohol
spadnú a spôsobi zranenie alebo škodu na majetku.
• Po zostavení výrobok upevnite na bezpečný podklad. Pokia sa výrobok
pohne alebo spadne, môže spôsobi zranenie.
• Zásobníky tonerov a kazety s fotocitlivým valcom neukladajte v blízkosti
výmenných diskov alebo hodiniek, ktoré sú citlivé na magnetické pole.
Mohlo by pris poruchám na týchto zariadeniach.
Vo vnútri výrobku sa nachádzajú plochy vystavené vysokým teplotám, ktoré
môžu spôsobi popáleniny. Pri kontrole vnútorných častí tlačiarne po vzniku
ažkostí, napríklad pri odstraňovaní uviaznutého papiera, sa nedotýkajte
častí, označených výstražným štítkom „Caution! High Temperature!“
(napríklad oblas okolo fixačného zariadenia).
Nepokladajte žiadne predmety v blízkosti zástrčky sieovej šnúry, aby sa dala
v prípade núdze okamžite odpoji zo zásuvky elektrickej siete.
• Zásuvka elektrickej siete by sa mala nachádza v blízkosti prístroja a mala
by by ahko dostupná pre prípad, že bude nutné prístroj odpoji od zdroja
elektrického napätia.
• Výrobok vždy používajte v dobre vetraných miestnostiach.
Prevádzkovanie výrobku v zle vetraných miestnostiach dlhšiu dobu môže
poškodi zdravie obsluhy. Miestnos v pravidelných intervaloch vetrajte.
• Kedykovek je treba výrobok premiestni, odpojte od neho sieovú šnúru
i všetky ostatné káble. V opačnom prípade by mohlo prís k poškodeniu
sieovej šnúry alebo ostatných káblov a vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo poruche.
• Pri premiestňovaní uchopte výrobok za plochy, špecifikované v návode
na obsluhu alebo inom dokumente. Pokia tlačiareň spadne, môže
spôsobi zranenie, poškodi sa alebo pokazi.
• Viac ako jedenkrát za rok vyberte zástrčku sieovej šnúry zo zásuvky
elektrickej siete a vyčistite jej kontakty. Prach nahromadený medzi
kontaktmi môže spôsobi požiar.
• Držte sieovú šnúru pri odpojovaní vždy za zástrčku. Pokia by ste ahali
za kábel, sieová šnúra by sa mohla poškodi a spôsobi požiar alebo úraz
elektrickým prúdom.
Bezpečnostné informácie
157
Bezpečná obsluha laserovej tlačiarne
VÝSTRAHA!
Nesprávna manipulácia s tlačiarňou môže ohrozi zdravie a spôsobi
úraz elektrickým prúdom alebo dokonca požiar. Kým tlačiareň vybalíte,
zoznámte sa s nasledujúcimi informáciami o bezpečnosti obsluhy.
Zdroj elektrického napätia/Sieová šnúra/Zástrčka
Správny postup
Uistite sa, že menovité napätie zásuvky elektrickej siete zodpovedá
menovitému napätiu tlačiarne. Ak nezodpovedá menovité napätie zásuvky
a tlačiarne, môže prís k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Sieovú šnúru:
! V prípade poškodenia okamžite odpojte od zdroja elektrického napätia.
Ak nebude v takom prípade sieová šnúra odpojená, hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
! Správne zapájajte do zásuvky, ktorá je vždy dobre viditená a dostupná.
! Neumiestňujte pod tlačiareň alebo ktorékovek iné zariadenie. Mohlo by dôjs
k jej poškodeniu a vzniku požiaru alebo nesprávnej činnosti daného
zariadenia.
! Vždy odpojte od elektrickej siete, ak tlačiareň nebudete používa dlhšiu
dobu.
Používajte len predlžovacie šnúry, ktoré sú navrhnuté pre aspoň maximálne
menovitý príkon zariadení. Predlžovacie šnúry s nižším menovitým príkonom
môžu spôsobi prehriatie zariadenia alebo dokonca požiar.
Vyvarujte sa...
Sieovú šnúru neahajte pri odpojovaní zo zásuvky elektrickej siete za kábel.
Sieová šnúra by sa mohla poškodi a spôsobi úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
! Neodpájajte sieovú šnúru zo zásuvky elektrickej siete mokrými rukami.
Mohlo by dôjs k úrazu elektrickým prúdom.
! Nepokladajte na sieovú šnúru ažké predmety.
! Sieovú šnúru nenaahujte a nezohýbajte, aby nedošlo k jej poškodeniu.
Poškodená sieová šnúra môže spôsobi úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
! Pri premiestňovaní tlačiarne nenechávajte sieovú šnúru zapojenú v zásuvke
elektrickej siete. Sieová šnúra by sa mohla poškodi a spôsobi skrat alebo
požiar.
Nevypínajte tlačiareň, kým tlačí.
158
Bezpečná obsluha laserovej tlačiarne
Tlačiareň
Správna manipulácia
Vykonávajte len postupy, popísané v tejto príručke. Pri nesprávnej obsluhe
tlačiarne môže prís k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Poznámky k bezpečnosti obsluhy
Nesprávna obsluha tlačiarne môže ohrozi zdravie a spôsobi úraz elektrickým
prúdom alebo dokonca požiar. Kým tlačiareň vybalíte, zoznámte sa
s nasledujúcimi informáciami o bezpečnosti obsluhy.
Ak sa tlačiareň neobvykle zahrieva alebo z nej vychádza neobvyklý zápach,
okamžite ju vypnite a odpojte zo zásuvky elektrickej siete.
Správny postup
Nepokladajte:
! Na tlačiareň ažké predmety.
! V blízkosti tlačiarne magnetické predmety.
! Na tlačiareň hrnčeky s kávou, nápoje, faše alebo iné nádoby, obsahujúce
tekutiny. Ke do tlačiarne vnikne tekutina, môže dôjs k úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru. Ak vnikne tekutina do tlačiarne, okamžite ju vypnite
a odpojte sieovú šnúru.
Na otvory v tlačiarni spony na papier, svorky alebo iné kovové predmety.
Mohlo by prís k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pokia do tlačiarne
vniknú kovové predmety, okamžite ju vypnite a odpojte sieovú šnúru.
Neotvárajte pri tlači žiadny z krytov tlačiarne.
V okolí tlačiarne nepoužívajte horavé spreje alebo kvapaliny.
Neodstraňujte z tlačiarne akékovek bezpečnostné zariadenie a neupravujte
konštrukciu tlačiarne. Tlačiareň je vybavená komponentmi s obvodmi
pracujúcimi pod vysokým napätím. Nesprávna manipulácia s tlačiarňou môže
spôsobi požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Bezpečná obsluha laserovej tlačiarne
159
Register
A
H
AIDC 36, 100, 103, 107
Hlásenia 109
Hlavičkový papier 16
Hrubý papier 13
Hrubý papier je tiež známy ako
kartón 25
D
DIMM 119
Displej 34
Doplnková pamä 119
CH
Chybové hlásenia 109
E
Elektrostatický výboj 119
ENERGY Star 143
Ethernet
pripojenie 142
F
Formuláre 16
Register
161
K
P
Kancelársky papier 12
Kazeta s fotocitlivým valcom 67
Klimatické podmienky 147
Konfiguračná ponuka
prehad 32
riadenie operátorom 32
správa 32
Kvalita tlače
celá stránka čierna 103
vemi svetlá tlač 103
Pamäové moduly (DIMM)
moduly Dual In-line Memory
Modules 119
Pamäové moduly DIMM
pozri DIMM 119
Papier
typ 18
uviaznutie 95
Paralelné
pripojenie 142
Pohadnice 16
Požiadavky na napájanie 142
podmienky ENERGY Star 143
Prevencia uviaznutia 85
Priehadné fólie 17
spojitá tlač 17
Pripájanie
kábel Ethernet 142
paralelný kábel 142
Príslušenstvo
DIMM 119
pamäové moduly DIMM 118
M
Mechanické vlastnosti 148
Médiá
odstraňovanie uviaznutých médií 87
okraje 19
prevencia uviaznutia 85
vedenie 86
zakladanie 20
N
Nádobka na prebytočný toner 52
O
Obálky 14
Obojstranná tlač
automatická obojstranná tlač 25
Odstraňovanie ažkostí
obojstranná tlač 99
stavové, chybové a servisné
hlásenia 109
tlačia sa prázdne stránky 102
tlačiareň sa resetuje 99
uviaznutie médií 95
Odstraňovanie problémov 84
Ochrana proti výboju statickej
elektriny 119
Okraje 19
Okraje stránky 19
162
R
Radič
technické údaje 145
Reportér
používanie 49
prostredie 48
zatvorenie 50
Rozhranie 145
Rozsah teplôt 147
Rozšírené tlačové funkcie
pamä 120
S
Samolepiace štítky 15
Servis
hlásenie 110
Servisné hlásenie 109
Skúška sklonu 141
Register
T
V
Technické údaje
CrownNet Ethernet 145
emulácia 145
klimatické podmienky 147
mechanické vlastnosti 148
pamä 146
paralelné 145
písma 145
procesor 145
radič 145
rozhranie 145
spôsob tlače 145
spotrebný materiál 149
teplota 147
vstupné zdroje 145
výstup médií 145
zahrievanie 145
zásobníky tonera 145
Tlač
spôsob 145
Tlač štítkov
spojitá tlač 15
Tlačiareň
pozri aj Technické údaje
Tlačiareň sa zastavuje 100
Tlačová oblas
okraje 19
Vedenie médií 86
Ventilačné otvory 141
Viac strán na list 99
Výboj statickej elektriny 119
Výstupný zásobník 27
Z
Zahrievanie 145
Zakladanie médií 20
Zásobníky tonera
vyměnit 35
změna kapacity zásobníku toneru 35
U
Ukázková stránka 34
Ukladanie tlačových médií 27
Uviaznutie 95
odstránenie 87
prevencia 85
vedenie médií 86
Uviaznutie médií 95
Uzemňovací náramok 119
Register
163
Download

Tlačiarne - Konica Minolta