magicolor 2490MF
Návod na obsluhu
tlačiarne/
kopírovačky/
skenera
®
4556-9597-00I
1800798-010A
Úvod
Ďakujeme Vám, že ste si kúpili zariadenie magicolor 2490MF. Vaša voľba bola
správna. Zariadenie magicolor 2490MF je špeciálne navrhnuté pre optimálny výkon
v prostredí Windows.
Ochranné známky
Názov KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA sú obchodné značky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
Názov magicolor je obchodná značka alebo registrovaná ochranná známka
spoločnosti KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
Autorské práva
Copyright © 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.,
Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005,
Japan. Všetky práva vyhradené. Príručka nesmie byť kopírovaná vcelku ani
po častiach, ani nesmie byť prevedená na iné médiá alebo preložená do iných
jazykov bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti KONICA MINOLTA
BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Poznámka k návodu
Spoločnosť KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. si
vyhradzuje právo na urobenie zmien návodu a popisovaného zariadenia bez
predchádzajúceho oznámenia. Pri vytváraní príručky bolo vynaložené maximálne
úsilie, aby bola bez nepresností a aby v nej boli uvedené všetky potrebné
informácie. Napriek tomu spoločnosť KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC. nepreberá žiadne záruky, zahŕňajúce bez obmedzenia
akékoľvek záruky obchodovateľnosti a použiteľnosti pre určité účely, ktoré by
mohli vyplývať z tohto návodu. Spoločnosť KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC. nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby, obsiahnuté
v príručke, alebo za náhodné, špeciálne alebo vyplývajúce škody a straty, vzniknuté
prípravou alebo používaním informácií, obsiahnutých v tejto príručke, pri obsluhe
zariadenia, alebo spojené s výkonnosťou zariadenia, obsluhovaného podľa týchto
informácií.
Licenčné ujednanie na používanie dodávaného softvéru
So zariadením sú dodávané nasledujúce materiály poskytnuté spoločnosťou Konica Minolta
Business Technologies, Inc. (KMBT): softvér dodaný ako súčasť tlačového systému, digitálne
kódované, strojovo čitateľné dáta zakódované v špeciálnom formáte a v šifrovanej podobe
(ďalej ako „Písma“), ďalší softvér pre inštaláciu na počítači a použitie v spojení s tlačovým
softvérom (ďalej ako „Riadiaci softvér“) a pridružené písomné materiály (ďalej ako
„Dokumentácia“). Termín „Softvér“ sa v tomto ujednaní vzťahuje na Tlačový softvér, Písma
a Riadiaci softvér a tiež zahŕňa všetky aktualizácie, upravené verzie, doplnky a kópie Softvéru.
Softvér môžete používať v súlade s podmienkami v tomto Licenčnom ujednaní.
KMBT Vám poskytuje nevýlučné právo pre používanie Softvéru a Dokumentácie za
predpokladu, že súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:
1. Tlačový softvér a dodané Písma môžete použiť pre zobrazovacie účely na licencovanom
výstupnom zariadení (alebo viacerých takých zariadeniach) výhradne pre vnútorné firemné
účely.
2. Okrem podmienok pre použitie Písem, stanovených v sekcii 1 (Tlačový softvér) uvedenej
vyššie, môžete písma Roman používať pre reprodukciu hrúbky, štýlu a verzie písmen,
číslic, znakov a symbolov („Rezy písma“) na displeji alebo monitore pre Vaše vnútorné
firemné účely.
3. Môžete zhotoviť jednu záložnú kópiu Riadiaceho softvéru za predpokladu, že táto kópia
nebude inštalovaná alebo použitá na žiadnom počítači. Nehľadiac na vyššie zmienené
obmedzenia môžete inštalovať Riadiaci softvér na akomkoľvek počte počítačov výhradne
pre použitie s jedným alebo viacerými tlačovými systémami, používajúcimi Tlačový softvér.
4. Práva uvedené v tomto Licenčnom ujednaní môžete previesť na nadobúdateľa všetkých
práv a nárokov držiteľa licencie na daný Softvér a Dokumentáciu (ďalej len „Nadobúdateľ“)
za predpokladu, že Nadobúdateľovi odovzdáte všetky kópie daného Softvéru
a Dokumentácie. Nadobúdateľ súhlasí, že sa bude riadiť podmienkami a požiadavkami,
uvedenými v tomto Licenčnom ujednaní.
5. Súhlasíte s tým, že nebudete modifikovať, prispôsobovať alebo prekladať Softvér
a Dokumentáciu.
6. Súhlasíte s tým, že sa nepokúsite o zmeny, spätný preklad, rozšifrovanie, spätné
inžinierstvo a preklad Softvéru.
7. Spoločnosť KMBT a jej dodávatelia si vyhradzujú právo na vlastnícky nárok a vlastníctvo
Softvéru a Dokumentácie a všetkých kópií Softvéru a Dokumentácie.
8. Obchodné značky budú používané podľa všeobecne platných postupov, vrátane uvedenia
názvu alebo mena vlastníka obchodnej značky. Obchodné značky sa dajú použiť iba pre
identifikáciu tlačeného výstupu, vytvoreného pomocou Softvéru. Také použitie akejkoľvek
obchodnej značky Vám nedáva žiadne práva na vlastníctvo týchto obchodných značiek.
9. Nesmiete najímať, prenajímať, udeľovať licenciu, požičiavať alebo predávať verzie alebo
kópie Softvéru, ktoré Držiteľ licencie nepoužíva, alebo Softvéru obsiahnutého na
akomkoľvek nepoužívanom médiu, okrem prípadu trvalého prevodu všetkého Softvéru
a Dokumentácie, ako je popísané vyššie.
10. Spoločnosť KMBT ani jej dodávatelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za následné,
náhodné NEPRIAME, TRESTNOPRÁVNE alebo zvláštne škody zahŕňajúce akúkoľvek
stratu zisku alebo investícií, a to i v prípade, že spoločnosť KMBT bola na možnosť vzniku
takej škody upozornená, alebo za akékoľvek požiadavky akýchkoľvek tretích strán.
Spoločnosť KMBT a jej dodávatelia sa zriekajú všetkých záruk týkajúcich sa Softvéru,
výslovných alebo implicitných, zahŕňajúcich bez obmedzenia vyplývajúcej záruky
obchodovateľnosti alebo vhodnosti pre určitý účel, vlastnícky nárok a porušenie práv
tretích strán. Niektoré štáty alebo krajiny nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie
zodpovednosti za následné, náhodné alebo špeciálne škody, preto sa uvedené
obmedzenia nemusia na vás vzťahovať.
11. Poznámka pre vládnych užívateľov v USA: Softvér je „komerčná položka“ podľa definície
v článku 48 C.F.R.2.101, skladajúca sa z „komerčného počítačového softvéru“
a „dokumentácie ku komerčnému počítačovému softvéru“, podľa podmienok v článku 48
C.F.R. 12.212. V súlade s článkami 48 C.F.R. 12.212 a 48 C.F.R. 227.7202-1 až
227.7202-4 nadobúdajú všetci vládni užívatelia Softvér iba s právami, popísanými v tomto
Licenčnom ujednaní.
12. Súhlasíte s tým, že nebudete exportovať Softvér v akejkoľvek podobe spôsobom, ktorý by
porušoval akýkoľvek zákon alebo smernicu týkajúcu sa nariadenia pre export príslušnej
krajiny.
Právne obmedzenie pre kopírovanie
Určité typy dokumentov nesmú byť nikdy kopírované za účelom alebo úmyslom dať
do obehu kópie takých dokumentov, ako by išlo o originály.
Nasledujúci zoznam neobsahuje úplný výpočet, ale môže byť použitý ako vodítko
pre zodpovedajúce kopírovanie.
Finančné dokumenty
z Osobné šeky
z Cestovné šeky
z Peňažné poukážky
z Depozitné certifikáty
z Obligácia alebo iné krátkodobé dlžné úpisy
z Akciové certifikáty
Právne doklady
z Poukážky na potraviny
z Poštové známky (opečiatkované alebo neopečiatkované)
z Šeky alebo zmenky vydané štátnymi orgánmi
z Vnútrozemské kolky (opečiatkované alebo neopečiatkované)
z Pasy
z Imigračné doklady
z Potvrdenie o zaplatení dane za motorové vozidlo a doklady o vlastníctve vozidla
z Doklady o vlastníctve a zmluvy k domom a majetku
Všeobecné
z Doklady o totožnosti, preukazy alebo insígnie
z Práce chránené autorským zákonom bez povolenia vlastníka autorských práv
Okrem toho je zakázané za akýchkoľvek okolností kopírovať domáce alebo
zahraničné meny alebo umelecké diela bez povolenia vlastníka autorských práv.
V prípade pochybností o pôvode dokumentu sa obráťte na právneho poradcu.
"
Aby sa zabránilo nelegálnemu kopírovaniu určitých typov dokumentov,
napríklad bankoviek, je toto zariadenie vybavené funkciou, ktorá bráni
falšovaniu.
Vzhľadom k tejto funkcii môžu byť kopírované obrazy deformované.
Iba pre členské krajiny EU
Tento symbol znamená: Nelikvidujte tento produkt
s odpadom z domácnosti!
Pokyny pre správnu likvidáciu výrobku Vám oznámia
príslušné miestne úrady. Ak kupujete nový výrobok,
môžete ten použitý odovzdať nášmu predajcovi na
zodpovedajúcu likvidáciu. Recyklácia tohto výrobku
pomôže chrániť prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym
negatívnym vplyvom na životné prostredie alebo ľudské
zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnou
manipuláciou s odpadmi.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice
2002/95/EC (RoHS).
Obsah
1
Úvod ................................................................................................................... 1
Zoznámenie so zariadením 2
Priestorové požiadavky 2
Pokyny pre inštaláciu 2
Názvy častí 3
Pohľad spredu 3
Pohľad zozadu 4
Vo vnútri 4
Pohľad spredu na zariadenie s doplnkami 5
Pohľad zozadu na zariadenie s doplnkami 5
Disk CD-ROM Utilities and Documentation
(Obslužné programy a dokumentácia) 6
Ovládače tlačiarne 6
Ovládač skenera 6
Disk CD-ROM Applications (Aplikácie) 7
Aplikácie 7
Obslužné programy 7
Systémové požiadavky 8
Obsah
i
2
Ovládací panel a ponuky pre konfiguráciu .....................................................9
Popis ovládacieho panela 10
Indikátory a tlačidlá na ovládacom paneli 10
Symboly na displeji 14
Úvodná ponuka 14
Ponuka pri tlači 16
Kontrola stavu zariadenia a nastavenia 17
ZVYŠUJE TONER 17
CELKOM STRÁN 18
TX/RX VÝSLEDOK 18
TLAČ HLÁSENÍ 19
Funkcie dostupné tlačidlom Funkcia 20
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu 21
Ponuka pre konfiguráciu 21
Ponuka NASTAVENIE STROJA 25
Ponuka NASTAVENIE ZDROJA PAPIERA 27
Ponuka NASTAVENIE KÓPIE 28
Ponuka FAX REGISTRÁCIA 29
Ponuka TX NAST. 29
Ponuka RX NAST. 30
Ponuka VŠEOBECNÉ NAST. 30
Ponuka HLÁSENIE 30
Ponuka UŽÍV. NAST. 31
Ponuka PRIAMA TLAČ 32
Ponuka NASTAVENIE SIETE 33
Ponuka NAST. E-MAILU 34
Ponuka NASTAV. SKENERA 35
3
Médiá ................................................................................................................37
Tlačové médiá 38
Špecifikácie 38
Druhy 39
Kancelársky papier (recyklovaný papier) 39
Kartón 40
Obálky 41
Samolepiace štítky 42
Hlavičkový papier 43
Pohľadnice 43
Priehľadné fólie 44
Hladený papier 45
Garantovaná tlačová oblasť 46
Tlačová oblasť – obálky 46
Okraje stránky 46
ii
Obsah
Zakladanie médií 47
Zásobník 1 (viacúčelový zásobník) 47
Zakladanie kancelárskeho papiera 47
Iné médiá 50
Zakladanie obálok 50
Zakladanie hárkov so štítkami/pohľadníc/kartónu/
priehľadných fólií/hladeného papiera 57
Zásobník 2 59
Zakladanie kancelárskeho papiera 59
Obojstranná tlač 62
Obojstranná tlač 62
Brožúra 63
Výstupný zásobník 64
Ukladanie tlačových médií 66
Médiá originálov 67
Špecifikácie 67
Dokumenty, ktoré sa dajú umiestniť na osvitové sklo 67
Dokumenty založiteľné do automatického podávača dokumentov 67
Založenie dokumentu na kopírovanie 69
Umiestnenie dokumentu na osvitové sklo 69
Založenie dokumentu do automatického podávača dokumentov 70
4
Ovládač tlačiarne ............................................................................................ 71
Voľba možností a východiskových nastavení a ovládača 72
Odinštalovanie ovládača tlačiarne 74
Otvorenie ovládača tlačiarne 74
Windows XP/Server 2003 74
Windows 2000/Me/98SE 74
Používanie ovládača tlačiarne 75
Spoločné tlačidlá 75
OK 75
Zrušiť 75
Použiť 75
Pomocník 75
Rýchle nastavenie 75
Obrázok papiera 76
Obrázok tlačiarne 76
Obrázok vodoznaku 76
Ukážka kvality 76
Východiskové 76
Karta Základné 77
Karta Rozvrhnutie 77
Karta Pretlač 77
Karta Vodoznak 78
Karta Kvalita 78
Karta Nastavenie doplnkov zariadenia 78
Karta Verzia 78
Obsah
iii
5
Priama tlač .......................................................................................................79
Priama tlač 80
Priama tlač z digitálneho fotoaparátu 80
6
Kopírovanie ......................................................................................................83
Základné kopírovanie 84
Základné postupy pri kopírovaní 84
Zadávanie kvality kópie 85
Zadanie mierky 86
Voľba prednastavenej mierky 86
Zadanie vlastnej mierky 86
Voľba sýtosti kópie 87
Voľba zásobníka médií 87
Pokročilé kopírovanie 88
Nastavenie kopírovania 2 na 1 88
Kopírovanie osobných dokladov 89
Nastavenie duplexného (obojstranného) kopírovania 91
Duplexné (obojstranné) kopírovanie z ADF 91
Duplexné (obojstranné) kopírovanie z osvitového skla 92
Nastavenie kopírovania s kompletovaním 93
7
Skenovanie ......................................................................................................95
Základné skenovanie 96
Skenovanie s využitím USB 96
Nastavenie ovládača skenera 97
Formát originálu 97
Typ skenovania 97
Rozlíšenie 97
Režim snímania 97
Formát obrazu 97
Skenovať 97
O aplikácii 97
Zatvoriť 97
Okno náhľadu 97
Vymazať 97
Šírka/Výška 98
Náhľad skenu 98
Pomocník 98
Postup pri Skenovaní do e-mailu 99
Skenovanie do e-mailu s využitím ADF 99
Skenovanie do e-mailu s využitím osvitového skla 101
iv
Obsah
Zadávanie príjemcu 104
Priame zadanie e-mailovej adresy 104
Tlačidlo jednotlačidlovej voľby 104
Číslo rýchlej voľby 105
Výber z telefónneho zoznamu funkcií Zoznam 105
Výber z telefónneho zoznamu funkcií Hľadať 106
Zmena nastavenia režimu Skenovanie 107
Zmena veľkosti skenovaného obrazu 108
8
Výmena spotrebného materiálu ................................................................... 109
Výmena zásobníka tonera 110
Výmena zásobníka tonera 113
Výmena kazety s valcom 120
9
Starostlivosť o zariadenie ............................................................................ 125
Údržba zariadenia 126
Čistenie zariadenia 128
Vonkajšie časti 128
Vnútorné časti 129
Čistenie podávacieho valčeka médií a šošovky lasera 129
Čistenie podávacích valčekov duplexera 135
Čistenie podávacích valčekov Zásobníka 2 136
Čistenie podávacích valčekov ADF 138
Uloženie zariadenia 139
10 Odstraňovanie problémov ............................................................................ 141
Úvod 142
Prevencia uviaznutia tlačových médií 143
Prechod tlačových médií zariadením 144
Vybratie uviaznutých médií 145
Hlásenie o uviaznutí médií a ich odstraňovaní 146
Odstránenie médií uviaznutých v zariadení 146
Odstránenie uviaznutých médií z duplexera 156
Odstránenie médií uviaznutých v ADF 157
Riešenie problémov s uviaznutím médií 159
Odstraňovanie iných problémov 162
Solving Problems with Printing Quality 168
Stavové, chybové a servisné hlásenia 175
Štandardné stavové hlásenia 175
Chybové hlásenia 176
Servisné hlásenie 183
Obsah
v
11 Inštalácia doplnkov .......................................................................................185
Úvod 186
Duplexer 187
Inštalácia duplexera 187
Zásobník 2 191
Inštalácia Zásobníka 2 191
A Dodatok ..........................................................................................................193
Technické údaje 194
Predpokladaná životnosť spotrebného materiálu 197
Materiál vymieňaný užívateľom 197
Materiál vymieňaný servisným technikom 197
Náš záujem o ochranu životného prostredia 198
Čo znamená, že výrobok spĺňa požiadavky programu
ENERGY STAR? 198
Register ..............................................................................................................199
1
Úvod
Zoznámenie so zariadením
Priestorové požiadavky
Odporúčame dodržiavať priestorové požiadavky, uvedené na obrázkoch,
zaručujú ľahkú obsluhu zariadenia, výmenu spotrebného materiálu a údržbu.
528 mm (20,8 ")
100 mm (3,9 ")
138
mm
(5,4 ")
Pohľad spredu
"
902 mm (35,5 ")
531 mm (20,9 ")
233 mm
(9,2 ")
100 mm
(3,9 ")
581 mm (22,9 ")
187 mm
(7,4 ")
768 mm (30,2 ")
100 mm
(3,9 ")
Pohľad zboku
Doplnky zariadenia sú na obrázku zvýraznené šedou farbou.
Pokyny pre inštaláciu
Ak zariadenie inštalujete na stôl, dbajte na to, aby podpery zariadenia
neprečnievali cez dosku stolu.
2
Zoznámenie so zariadením
Názvy častí
Na obrázkoch sú vyznačené jednotlivé časti zariadenia, ktorých názvy sú
používané v celej príručke, preto sa s nimi podrobne zoznámte.
Pohľad spredu
3-a
3
3-b
3-c
1. Výstupný zásobník
3-d
2. Ovládací panel
3. Automatický podávač
dokumentov (ADF)
3-a: Kryt podávača ADF
3-b: Vodítka dokumentov
3-c: Vstupný zásobník
dokumentov
3-d: Výstupný zásobník
dokumentov
"
V stavových a chybových
hláseniach môže byť
ADF uvádzaný ako „kryt
dokumentu“.
2
1
4
7
6
5
8
9
4. Kryt tlačového mechanizmu
5. Rozhranie Digital Camera Direct
Photo Print
6. Zásobník 1
(viacúčelový zásobník)
10
7. Predný kryt
8. Osvitové sklo
9. Přítlačná doska dokumentov
10. Skener
11. Uvoľňovacia páčka skenera
Zoznámenie so zariadením
11
3
Pohľad zozadu
1. Vypínač
1
2. Konektor TEL (telefón)
3. Konektor LINE (telefónna linka)
4. Rozhranie USB
5. Konektor rozhrania Ethernet
10Base-T/100Base-TX
(IEEE 802.3)
2
3
4
5
Vo vnútri
1. Fixačné zariadenie
2. Páčky oddeľovača fixačného
zariadenia
3. Jednotka prenosového pásu
2
4. Kazeta s valcom
2
3
5. Menič zásobníkov tonera
(obsahuje 4 zásobníky tonera:
C, M, Y a K)
6. Aretácia skenera
7. Zásobník tonera
1
4
4
5
7
4
6
Zoznámenie so zariadením
Pohľad spredu na zariadenie s doplnkami
1. Zásobník 2
1
Pohľad zozadu na zariadenie s doplnkami
1. Doplnkový duplexer
1
Zoznámenie so zariadením
5
Disk CD-ROM Drivers and Documentation
(Ovládače a dokumentácia)
Ovládače tlačiarne
Ovládače
Využitie
Ovládač tlačiarne pre Windows XP/
Server 2003/2000/Me/98SE
Ovládače sprístupňujú všetky funkcie
tlačiarne, vrátane dokončovania
a rozšírených možností rozvrhnutia
stránky. Tiež pozri časť „Otvorenie
ovládača tlačiarne“ na strane 74.
Ovládač skenera
Ovládače
Využitie
Ovládač TWAIN pre
Windows XP/Server 2003/2000
Ovládač umožňuje nastavovať
funkcie skenovania, napr. podanie
farieb alebo veľkosť obrazu.
Ovládač TWAIN pre
Windows Me/98SE
"
6
Podrobnosti nájdete v časti
„Nastavenie ovládača skenera“ na
strane 97.
Podrobné pokyny pre inštaláciu ovládačov nájdete v príručke
Sprievodca inštaláciou magicolor 2490MF, ktorá je uložená na disku
CD-ROM Drivers and Documentation.
Zoznámenie so zariadením
Disk CD-ROM Applications (Aplikácie)
Aplikácie
Aplikácie
Využitie
FaxTalk Communicator
Softvér umožňuje používať faxové funkcie
počítača pre faxové odosielanie obrazových dát
získaných funkciou Skenovanie do PC.
Podrobnejšie informácie nájdete v príručke
FaxTalk Communicator User's Guide ktorá
je uložená na disku CD-ROM Application.
Informácie nájdete aj v pomocníkovi pre FaxTalk
Communicator.
Local Setup Utility (LSU)
Tento softvér umožňuje zadávať alebo
upravovať v počítači čísla pre jednotlačidlovú
voľbu, rýchlu voľbu alebo skupinovú voľbu pre
faxy. Okrem toho umožňuje kontrolovať stav
zariadenia.
PaperPort SE
Tento softvérový balíček pre správu dokumentov
pomáha skenovať, organizovať, sprístupňovať,
zdieľať a spravovať papierové i digitálne
dokumenty na počítači.
Podrobnejšie informácie nájdete v príručke
PaperPort SA User’s Guide v ponuke Pomocník.
Obslužné programy
Obslužné programy
Využitie
PageScope Web
Connection
Webový prehliadač umožňujúci kontrolovať stav
tlačiarní a meniť ľubovoľné nastavenie.
Podrobnejšie informácie nájdete v príručke
magicolor 2490MF Reference Guide.
Zoznámenie so zariadením
7
Systémové požiadavky
„ Osobný počítač
Pentium 2: 400 MHz alebo lepší
„ Operačný systém
–
Microsoft Windows XP Home/Professional Edition, Windows Server
2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE
„ Voľné miesto na pevnom disku
256 MB alebo viac
„ Pamäť RAM
128 MB alebo viac
„ Jednotka CD-ROM/DVD
„ V/V rozhranie
–
Konektor rozhrania Ethernet 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3)
–
Rozhranie USB vyhovujúce Revision 2.0 alebo Revision 1.1
"
8
Kábel Ethernet ani kábel USB nie sú súčasťou dodávky.
Zoznámenie so zariadením
2
Ovládací panel
a ponuky pre
konfiguráciu
Popis ovládacieho panela
1
2
3
45
6
7
11 12 14
15
15 18 19
13
16 17
8
9 10
20 21 22 23
Indikátory a tlačidlá na ovládacom paneli
Čís. Názov
1
Funkcia
Tlačidlá pre
ovládanie faxu
Umožňujú ovládať fax.
2
Indikátor Chyba
Rozsvieti sa, ak sa stala nejaká chyba.
3
Tlačidlo Funkcia
Po stlačení tlačidla môžete zadať nastavenie
zásobníka, duplexnej (obojstrannej) tlače alebo
kopírovania osobných dokladov.
Podrobnosti nájdete v Návode na obsluhu faxu
magicolor 2490MF.
" Nastavenie zásobníka a duplexnej
(obojstrannej) tlače sa nedá zadať, ak nie je
inštalovaný doplnkový zásobník alebo
duplexer.
4
Tlačidlo Zobraziť Po stlačení tlačidla môžete skontrolovať stav
zariadenia a zadané nastavenia.
„ Zobrazí hrubý odhad zvyšného množstva tonera.
„ Zobrazí celkový počet stránok, ktoré boli
kopírované, vytlačené a skenované.
„ Zobrazí výsledky odosielania a príjmu faxov.
„ Vytlačí nastavenie zariadenia, zoznamy
a protokoly týkajúce sa faxovania.
Podrobnosti nájdete v časti „Kontrola stavu
zariadenia a nastavenia“ na strane 17.
10
Popis ovládacieho panela
Čís. Názov
Funkcia
5
Tlačidlo Kvalita
Stlačením tlačidla sa zadáva typ dokumentu, ktorý
budete kopírovať, a rozlišenie.
6
Displej
„ Zobrazuje informácie napr. o druhu médií, sýtosti
kópie a mierke. Podrobnosti nájdete v časti
„Symboly na displeji“ na strane 14.
„ Zobrazuje chybové hlásenia po vzniku chyby.
Podrobnosti nájdete v časti „Stavové, chybové
a servisné hlásenia“ na strane 175.
7
Numerické tlačidlá Slúži na zadávanie hodnôt, napr. požadovaného
počtu kópií.
8
Tlačidlo Fax
Slúži na prechod do režimu Faxovanie. Tlačidlo
svieti zeleno, ak je zariadenie v režime Faxovanie.
Podrobnosti nájdete v Návode na obsluhu faxu
magicolor 2490MF.
9
Tlačidlo
Skenovať
Slúži na prechod do režimu Skenovanie (iba po
zapojení do siete). Tlačidlo svieti zeleno, ak je
zariadenie v režime Skenovanie. Podrobnosti
o funkciách skenera nájdete v kapitole 7
„Skenovanie“
10
Tlačidlo
Kopírovať
Slúži na prechod do režimu Kopírovanie. Tlačidlo
svieti zeleno, ak je zariadenie v režime Kopírovanie.
Podrobnosti o kopírovacích funkcíách nájdete
v kapitole 6 „Kopírovanie“.
11
Tlačidlo 2 na 1
Tlačidlom sa zadáva kopírovanie 2 na 1.
12
Tlačidlo
Kompletovať
Tlačidlom sa zadáva kopírovanie s kompletovaním.
13
Tlačidlo
Stlačením tlačidla sa volia prednastavené mierky
Zväčšiť/Zmenšiť zväčšenia alebo zmenšenia pri kopírovaní.
14
Tlačidlo
Svetlé/Tmavé
Tlačidlom sa volí sýtosť kópie.
15
Tlačidlá */)
„ Stlačením príslušného tlačidla sa presúvate
v ponukách (napr. v ponuke pre konfiguráciu)
doľava alebo doprava.
„ Stlačením tlačidla sa volí sýtosť kópie.
Popis ovládacieho panela
11
Čís. Názov
16
Tlačidlá +/,
Funkcia
„ Stlačením príslušného tlačidla sa presúvate
v ponukách (napr. v ponuke pre konfiguráciu)
hore alebo dole.
„ Stlačením príslušného tlačidla sa volí mierka
v krokoch 0,01 (rozsah nastavenia: 0,50 až 2,00).
17
18
Tlačidlo
Menu Select
(Menu/Zvoliť)
„ Po stlačení tlačidla sa zobrazí ponuka pre
konfiguráciu.
Tlačidlo
Zrušiť/C
„ Stlačením tlačidla sa zruší aktuálne zobrazené
nastavenie.
„ Stlačením tlačidla sa volí aktuálne zobrazené
nastavenie.
„ Stlačením tlačidla sa vymaže zadaný počet kópií.
„ Po stlačení tlačidla sa znovu zobrazí prvá položka
ponuky alebo úvodná ponuka.
„ Stlačením tlačidla sa zruší tlač uvedená v ponuke
tlače.
12
19
Tlačidlo
Vymeniť ZT
Po stlačení tlačidla sa zobrazí hlásenie pre výmenu
zásobníka tonera. Podrobné informácie o výmene
zásobníka tonera nájdete v časti „Výmena
zásobníka tonera“ na strane 113.
20
Tlačidlo
Štart – Farebne
Stlačením tlačidla sa začne plnofarebné
kopírovanie.
21
Indikátor
Štart
Indikátor svieti zeleno, ak sa dá kopírovať.
Ak indikátor svieti oranžovo, nedá sa kopírovať,
napr. pri zahrievaní alebo po vzniku chyby.
Popis ovládacieho panela
Čís. Názov
Funkcia
22
Tlačidlo
Štart – ČB
Stlačením tlačidla sa začne čiernobiele kopírovanie.
23
Tlačidlo
Stop/Reset
„ Stlačením tlačidla zastavíte kopírovanie,
skenovanie alebo faxovanie.
„ Stlačením tlačidla obnovíte východiskové
nastavenie nasledujúcich parametrov.
– Kvalita kópie
– Sýtosť kópie
– Mierka
– Kompletovanie
– Počet kópií
– Zvolený zásobník
„ Stlačením tlačidla zrušíte nasledujúce funkcie
– Kopírovanie 2 na 1
– Obojstranné kopírovanie
– Kopírovanie osobných dokladov
„ Stlačením tlačidla zrušíte výmenu zásobníka
tonera, ktorá začala stlačením tlačidla
Vymeniť ZT.
Popis ovládacieho panela
13
Symboly na displeji
Úvodná ponuka
1
2
5
Čís. Symbol
6
7
3
4
8
Popis
1
Typ dokumnetu Zobrazuje typ dokumentu, ktorý budete kopírovať
a ktorý bol zadaný tlačidlom Kvalita alebo z ponuky
pre konfiguráciu.
2
Mierka
3
Symboly, ktoré
sa zobrazujú pri
kopírovaní
Zobrazuje mierku.
: zobrazí sa po voľbe kopírovania 2 na 1.
: zobrazí sa po voľbe duplexného (obojstranného)
kopírovania.
: zobrazí sa po voľbe kopírovania
s kompletovaním.
Podrobnosti nájdete v časti „Pokročilé kopírovanie“
na strane 88.
4
Počet kópií
Zobrazuje počet kópií.
5
Sýtosť kópie
Indikuje sýtosť kópie.
Symbol [A] sa zobrazí po zadaní nasledujúceho
nastavenia.
„ tlačidlom Kvalita bolo zvolené nastavenie TEXT.
„ Bolo nastavené AUTO a položka 1 REŽIM
ponuky NASTAVENIE KÓPIE je nastavená na
TEXT.
6
14
Zásobník médií
Indikuje zvolený zásobník médií.
Popis ovládacieho panela
Čís. Symbol
7
Formát médií
Popis
Indikuje zvolený formát médií.
Formát papiera môžete zmeniť v ponuke NASTAV.
ZDROJA PAP.
Podrobnosti nájdete v časti „Ponuka NASTAVENIE
ZDROJA PAPIERA“ na strane 27.
8
Stav
Zobrazuje hlásenie, napr. o vyčerpaní médií
v zásobníku.
Popis ovládacieho panela
15
Ponuka pri tlači
Ak zariadenie prijme tlačovú úlohu, zobrazí sa v sekcii stavu v úvodnej
ponuke hlásenie PC:PRN. Ak je zobrazené hlásenie PC:PRN, zobrazíte
ponuku tlače tak, že stlačíte tlačidlo Zobraziť a potom ). (Zobrazí sa
nasledujúca ponuka.)
Ak chcete zrušiť tlač, stlačte po zobrazení ponuky tlače tlačidlo Zrušiť/C.
Potom zvoľte ÁNO a stlačte tlačidlo Menu Select.
1
Čís. Symbol
16
2
Popis
1
Stav
Zobrazuje hlásenie o prebiehajúcej činnosti, napr.
o tlači.
2
Zásobník médií/ Zobrazuje zvolený zásobník a formát médií.
formát médií
Popis ovládacieho panela
Kontrola stavu zariadenia a nastavenia
Po stlačení tlačidla Zobraziť môžete skontrolovať stav zariadenia a zadané
nastavenia.
Mezi jednotlivými položkami, ktoré chcete kontrolovať, prepínáte tlačidlom
Zobraziť. Okrem toho môžete použiť i tlačidlá + a ,.
Úvodná ponuka
ZVYŠUJE TONER
CELK. POČ.
STRÁN
VÝSLED.VYS./
PRÍJ.
TLAČIŤ HLÁSENIE
ZVYŠUJE TONER
Zobrazuje hrubý odhad zvyšného množstva jednotlivých tonerov.
T ON E R R EMA I N I NG ?
Do úvodnej ponuky sa vrátite stlačením tlačidla Zrušiť/C.
Kontrola stavu zariadenia a nastavenia
17
CELKOVÝ POČET STRÁN
Môžete skontrolovať celkový počet stránok spracovaných nasledujúcimi
funkciami.
Č/B KÓP.
Počítadlo zobrazuje celkový počet stránok
kopírovaných čiernobielo.
FARE. KÓP.
Počítadlo zobrazuje celkový počet stránok
kopírovaných farebne.
Č/B TLAČ
Počítadlo zobrazuje celkový počet stránok
vytlačených čiernobielo.
FAREB. TLAČ
Počítadlo zobrazuje celkový počet stránok
vytlačených farebne.
TLAČ FAXU
Počítadlo zobrazuje celkový počet faxovaných
stránok.
CEL.P.SK.
Počítadlo zobrazuje celkový počet
skenovaných stránok.
VÝSLEDOK VYSIELANIA/PRÍJMU
Môžete zobraziť výsledky až 60 odosielaní/príjmov faxov. Okrem toho
môžete stlačením tlačidla Štart – ČB vytlačiť zobrazené výsledky
odosielania/príjmu faxov. Podrobnosti nájdete v Návode na obsluhu faxu
magicolor 2490MF.
18
Kontrola stavu zariadenia a nastavenia
TLAČIŤ HLÁSENIE
Môžete vytlačiť nastavenie zariadenia, zoznamy a protokoly, ktoré sa
vzťahujú k faxovaniu.
HLÁS.VÝSL.VYSIEL
Vytlačia sa výsledky odosielania faxov.
Podrobnosti nájdete v Návode na obsluhu faxu
magicolor 2490MF.
HLÁS.VÝSL.PRÍJMU
Vytlačia sa výsledky príjmu faxov. Podrobnosti
nájdete v Návode na obsluhu faxu magicolor
2490MF.
HLÁS. O ČINNOSTI
Vytlačia sa výsledky odosielania a príjmu
faxov. Podrobnosti nájdete v Návode na
obsluhu faxu magicolor 2490MF.
PREHĽ. DÁT V PAM.
Vytlačia sa informácie o odosielaných faxoch
uložených v pamäti. Podrobnosti nájdete
v Návode na obsluhu faxu magicolor 2490MF.
TLAČ OBR.Z PAMÄTE
Vytlačia sa informácie o faxoch uložených
v pamäti a zmenšený náhľad ich prvých
stránok. Podrobnosti nájdete v Návode na
obsluhu faxu magicolor 2490MF.
ZOZN.1TLAČ.VOLIEB
Vytlačí sa zoznam príjemcov priradených
tlačidlám jednotlačidlovej voľby. Podrobnosti
nájdete v Návode na obsluhu faxu magicolor
2490MF.
ZOZN.RÝCHL.VOLIEB
Vytlačí sa zoznam príjemcov priradených
číslam rýchlej voľby. Podrobnosti nájdete
v Návode na obsluhu faxu magicolor 2490MF.
ZOZN. SKUP. VOLIEB Vytlačí sa zoznam príjemcov priradených
tlačidlám skupinovej voľby. Podrobnosti
nájdete v Návode na obsluhu faxu magicolor
2490MF.
ŠTRUKTÚRA PONÚK
Vytlačí sa konfiguračná ponuka a príslušné
nastavenia.
KONFIGURAČNÁ STR.
Vytlačí sa hrubý odhad zvyšného množstva
tonera (v percentách), ďalej nastavenie, stav
a informácie o zariadení.
DEMO STRÁNKA
Vytlačí sa ukážková stránka.
Kontrola stavu zariadenia a nastavenia
19
Funkcie dostupné tlačidlom Funkcia
Po stlačení tlačidla Funkcia môžete zadať nastavenie zásobníka,
duplexného (obojstranného) kopírovania a kopírovania osobných dokladov.
"
"
Ak svieti zeleno tlačidlo Fax alebo Skenovať, stlačte tlačidlo
Kopírovať, a až potom voľte zásobník alebo zadávajte nastavenie
duplexného (obojstranného) kopírovania alebo kopírovania osobných
dokladov.
Informácie o funkciách dostupných po stlačení tlačidla Funkcia
nájdete v Návode na obsluhu faxu magicolor 2490MF.
Úvodná ponuka
VYBRAŤ ZÁS.
*1
DUPLEX
*2
KOPÍR. KARTU ID
*1 Nedá sa nastaviť, ak nie je inštalovaný doplnkový Zásobník 2.
*2 Nedá sa nastaviť, ak nie je inštalovaný doplnkový duplexer.
1 VYBRAŤ ZÁS. Nastavenie
ZÁS.1 / ZÁS.2
Umožňuje zvoliť zásobník. Podrobnosti nájdete v časti
„Voľba zásobníka médií“ na strane 87.
2 DUPLEX
Nastavenie
VYP / DLHÁ HRANA / KRÁT.
HRANA
Slúži na nastavenie duplexného (obojstranného)
kopírovania. Podrobnosti nájdete v časti
„Nastavenie duplexného (obojstranného) kopírovania“
na strane 91.
3 KOPÍR.
KARTU ID
20
Nastavenie
VYP / ZAP
Slúži na nastavenie kopírovania osobných dokladov
Podrobnosti nájdete v časti „Kopírovanie osobných
dokladov“ na strane 89.
Funkcie dostupné tlačidlom Funkcia
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
Na obrázku je uvedená štruktúra ponuky pre konfiguráciu zariadenia
magicolor 2490MF, ktorá je dostupná z ovládacieho panela.
Ponuka pre konfiguráciu
"
Úvodná
ponuka
Ponuku pre konfiguráciu zobrazíte stlačením tlačidla Menu Select
(Menu/Zvoliť). Prvú položku ponuky alebo úvodnú ponuku znovu
zobrazíte stlačením tlačidla Zrušiť/C.
NASTAVENIE
STROJA
1 AUT.RESET
PANELA
2 ÚSPORNÝ REŽIM
3 KONTRAST
DISPL.
4 JAZYK
5 ONESK.VYP.
VÝBOJ.
6 HLAS.BZUČIAKA
7 REŽIM
INICIAL.
8 MIN.SA
TON.ZAST.
9 AUTO.
POKRAČOVAŤ
10 KALIBRÁCIA
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
21
NASTAV. ZDROJA
PAP.
1 PAPIER V
ZÁS.1
2 PAPIER V
ZÁS.2*
NASTAVENIE
KÓPIE
* Zobrazí sa, iba keď je
inštalovaný doplnkový
Zásobník 2.
1 REŽIM
2 ÚROVEŇ
SÝTOS.(A)
3 ÚROVEŇ
SÝTOS.(M)
4 KOMPLETOVAŤ
5 KVALITA
6 PRIORITA
PAPIERA
REGISTRÁCIA
FAXU
1 JEDNOTLAČ.
VOĽBA
2 RÝCHLA VOĽBA
3 SKUPIN.VOĽBA
NASTAV. VY
1 SÝTOSŤ SKEN.
2 ROZLÍŠENIE
3 ZÁHLAVIE
NASTAV. PR
1 REŽIM PR. DO
PAM.
2 POČET ZVONENÍ
3 PR. SO ZMENŠ.
4 TLAČ PRÍJMU
5 REŽIM PRÍJMU
6 ZÁPÄTIE
7 ZVOĽTE
ZÁSOBNÍK
22
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
NASTAV.KOMUNIK.
1 TYP TEL.
LINKY
2 MONITOR.LINKY
3 PSTN/PBX
HLÁSENIE
1 HLÁS O
ČINNOSTI
2 HLÁS.
VÝSL.VYSIEL.
3 HLÁS.
VÝSL.PRÍJMU
VLASTNÉ
NASTAVENIE
1 NASTAV. PTT
FAXU
2 DÁT. A ČAS
3 FORMÁT DÁTUMU
4 PREDNAST.
ZOOM
5 ČÍS. FAXU
UŽÍV.
6 NÁZOV UŽÍV.
PRIAMA TLAČ
1 KVALITA TLAČE
2 FORMÁT
PAPIERA
3 ROZLOŽ.N NA
LIST
NASTAVENIE
SIETE
1 ADRESA IP
2 MASKA
PODSIETE
3 BRÁNA
4 KONFIG. DNS
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
23
NAST. E-MAILU
1 NÁZ.
ODOSIELATEĽA
2 E-MAIL.ADRESA
3 SERVER SMTP
4 ČÍSLO PORTU
SMTP
5 ONESKOR. SMTP
6 VLOŽIŤ TEXT
7 VÝCHOD.
PREDMET
NAST. SKENERA
1 ROZLÍŠENIE
2 FORMÁT OBRAZU
3 METÓDA
KÓDOVANIA
24
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
Ponuka NASTAVENIE STROJA
"
Východiskové nastavenie výrobcu je uvedené tučne.
1 AUT.RESET
PANELA
Nastavenie
ZAP / VYP
Umožňuje zvoliť, či sa obnovia východiskové hodnoty
všetkých nastavení ovládacieho panela, ak sa
v zadanej dobe neuskutoční žiadna operácia.
Ak je zadané ZAP, môžete pre časový interval
nečinnosti, po uplynutí ktorého sa automaticky
resetuje panel, zvoliť hodnoty 0,5, 1, 2, 3, 4 a 5
(jednotky: minúty; východisková hodnota: 1).
Ak zvolíte VYP, automatický reset neprebehne.
2 ÚSPORNÝ
REŽIM
Nastavenie
3 KONTRAST
DISPL.
Nastavenie
4 JAZYK
Nastavenie
5 / 15 / 30 / 60
Umožňuje nastaviť prechod do energeticky úsporného
režimu, v ktorom sa v dobe nečinnosti zariadenia šetrí
elektrickou energiou. Zadajte v minútach dĺžku
intervalu nečinnosti, po uplynutí ktorého prejde
zariadenie do úsporného režimu.
SVETLÝ
TMAVÝ
Slúži na nastavenie jasu displeja.
ENGLISH / FRENCH / GERMAN /
ITALIAN / SPANISH / PORTUGUESE
/ RUSSIAN / CZECH / SLOVAKIAN /
HUNGARIAN / POLISH / JAPANESE
Slúži pre voľbu jazyka pre zobrazovanie ponúk
a hlásení na displeji.
5 ONESK.VYP.
VÝBOJ.
Nastavenie
REŽIM1 / REŽIM2
Slúži na voľbu dĺžky intervalu nečinnosti, po uplynutí
ktorého sa vypne výbojka skenera.
Ak zvolíte REŽIM1, výbojka sa vypne pri prechode
do režimu úspory energie.
Ak zvolíte REŽIM2, výbojka sa vypne 10 minút po
prechode zariadenia do režimu úspory energie.
6 HLAS.
BZUČIAKA
Nastavenie
VYSOKÁ / NÍZKA / VYP
Slúži na nastavenie hlasitosti tónu, ktorým sa
potvrdzuje stlačenie tlačidla, a hlasitosti výstražného
tónu, ktorým sa signalizuje vznik chyby.
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
25
7 REŽIM
INICIAL.
Nastavenie
8 MIN.SA
TON.ZAST.
Nastavenie
KOPÍROVAŤ/FAXOVAŤ
Slúži na zadanie východiskového režimu, do ktorého
zariadenie prejde po zapnutí alebo po návrate
všetkých nastavení z ovládacieho panela na
východiskové hodnoty.
ZAP / ZAP(FAX) / VYP
Umožňuje zvoliť, či sa má po vyčerpaní tonera
zastaviť tlač, kopírovanie alebo faxovanie.
Ak zvolíte ZAP, po vyčerpaní tonera sa zastaví tlač,
kopírovanie alebo faxovanie.
Ak zvolíte ZAP (FAX), po vyčerpaní tonera sa
zastaví iba faxovanie.
Ak zvolíte VYP, po vyčerpaní tonera sa tlač,
kopírovanie ani faxovanie nezastaví.
9 AUTO
POKRAČOVAŤ
Nastavenie
ZAP / VYP
Umožňuje zvoliť, či má alebo nemá tlač pokračovať,
ak pri nej nastane chyba veľkosti.
10 KALIBRÁCIA Nastavenie
ZAP / VYP
Umožňuje zvoliť, či sa má alebo nemá robiť
stabilizácia obrazu. Ak zvolíte ZAP, začne sa
stabilizácia obrazu.
26
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
Ponuka NASTAVENIE ZDROJA PAPIERA
"
Východiskové nastavenie výrobcu je uvedené tučne.
1 PAPIER
V ZÁS.1
Druh médií
KANC. PAPIER / PRIEHĽ.FÓLIE /
ŠTÍTOK / HLAVIČKOVÝ PAPIER /
OBÁLKY / POHĽADNICE / KARTÓN /
LESKLÝ
Formát
médií
Ak zvolíte nastavenie iné ako OBÁLKY
alebo POHĽADNICA: A4 / B5 / A5 /
LEGAL / LETTER / G LETTER /
STATEMENT / EXECUTIVE / FOLIO
(Ak zvolíte PRIEHĽ.FÓLIE, ŠTÍTOK,
KARTÓN alebo LESKLÝ, nezobrazujú
sa hodnoty LEGAL a FOLIO)
Ak je zvolená hodnota OBÁLKY:
COM10 / C5 / C6 / DL / MONARCH /
CHOU #3 / YOU #4 / CHOU #4
Ak zvolíte hodnotu POHĽADNICE:
JAPON. POHĽADNICA/ DVOJITÁ
POHĽADNICA
Umožňuje zvoliť druh a formát médií, ktoré sú
založené v Zásobníku 1.
Po voľbe druhu média sa zobrazí ponuka, v ktorej sú
uvedené dostupné formáty médií. Dostupné formáty
sa líšia v závislosti od zvoleného druhu média.
Východiskový formát papiera pre nastavenie iné ako
OBÁLKY alebo POHĽADNICE je LETTER pre
modely s napájacím napätím 120 V alebo A4 pre
modely s napájacím napätím 220 V.
2 PAPIER
V ZÁS.2
Formát
médií
LETTER / A4
Umožňuje zvoliť formát médií, ktoré sú založené
v Zásobníku 2.
Do Zásobníka 2 sa dá založiť iba kancelársky papier.
Východiskový formát médií je LETTER pre modely
s napájacím napätím 120 V alebo A4 pre modely
s napájacím napätím 220 V.
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
27
Ponuka NASTAVENIE KÓPIE
"
Východiskové nastavenie výrobcu je uvedené tučne.
1 REŽIM
Nastavenie
MIX / TEXT / FOTO
Slúži na voľbu dokumentu, ktorý sa má kopírovať.
Po voľbe hodnoty TEXT nastavte sýtosť kópie buď na
AUTO alebo MANUÁL.
2 ÚROVEŇ
SÝTOS.(A)
Nastavenie
3 ÚROVEŇ
SÝTOS.(m)
Nastavenie
SVETLÝ
TMAVÝ
Slúži na nastavenie sýtosti farby pozadia.
SVETLÝ
TMAVÝ
Umožňuje zadať východiskovú sýtosť kópie.
4 KOMPLETOVAŤ Nastavenie
ZAP / VYP
Umožňuje zvoliť, či má kopírovanie s kompletovaním
prioritu.
5 KVALITA
Nastavenie
NORMÁL / JEMN.
Umožňuje zvoliť rozlíšenie tlače.
6 PRIORITA
PAPIERA
Nastavenie
ZÁS.1 / ZÁS.2
Umožňuje zvoliť prioritu používania Zásobníka 1 alebo
Zásobníka 2.
" Ak nie je Zásobník 2 inštalovaný, zobrazí sa
hlásenie *NIE JE K DISPOZ.*.
"
"
"
"
28
Nastavenie položiek 1 REŽIM a 5 KVALITA sa dá zadávať
tlačidlom Kvalita.
Jedným stlačením tlačidla Kvalita sa zobrazí položka 1 REŽIM.
Dvoma stlačeniami tlačidla Kvalita sa zobrazí položka 5 KVALITA.
Nastavenie položky 3 ÚROVEŇ SÝTOS.(M) sa dá zadať tlačidlom
Svetlé/Tmavé.
Nastavenie položky 4 KOMPLETOVAŤ sa dá zadať aj tlačidlom
Kompletovať.
Nastavenie položky 6 PRIORITA PAPIERA môžete zadať tak, že
stlačíte tlačidlo Funkcia a zvolíte položku 1 VYBRAŤ ZÁSOBNÍK.
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
Ponuka REGISTRÁCIA FAXU
1 JEDNOTLAČ.
VOĽBA
2 RÝCHLA
VOĽBA
3 SKUPIN.
VOĽBA
Umožňuje priradiť príjemcu faxov tlačidlám
jednotlačidlovej voľby, číslam rýchlej voľby a tlačidlám
skupinovej voľby.
Podrobné informácie nájdete v Návode na obsluhu
faxu magicolor 2490MF.
Ponuka NASTAV. VY.
1 SÝTOSŤ
SKEN.
2 ROZLÍŠENIE
Umožňuje zadať nastavenie pre odosielanie faxov.
Podrobné informácie nájdete v Návode na obsluhu
faxu magicolor 2490MF.
3 ZÁHLAVIE
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
29
Ponuka NAST. PR.
1 REŽIM PR.
DO PAM.
2 POČET
ZVONENÍ
Umožňuje zadať nastavenie pre príjem faxov.
Podrobné informácie nájdete v Návode na obsluhu
faxu magicolor 2490MF.
3 PR. SO
ZMENŠ.
4 TLAČ PRÍJMU
5 REŽIM
PRÍJMU
6 ZAPÄTIE
7 ZVOĽTE
ZÁSOBNÍK
Ponuka NASTAV. KOMUNIK.
1 TYP TEL.
LINKY
Umožňuje zadať všeobecné nastavenia linky pre
faxovanie.
2 MONITOR.
LINKY
Podrobné informácie nájdete v Návode na obsluhu
faxu magicolor 2490MF.
3 PSTN/PBX
Ponuka HLÁSENIE
1 HLÁS. O
ČINNOSTI
Umožňuje zadať nastavenie tlače protokolov a hlásení
o faxovaní.
2 HLÁS. VÝSL. Podrobné informácie nájdete v Návode na obsluhu
faxu magicolor 2490MF.
VYSIEL.
3 HLÁS. VÝSL.
PRÍJMU
30
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
Ponuka VLASTNÉ NASTAVENIE
"
Východiskové nastavenie výrobcu je uvedené tučne.
1 NASTAV. PTT Slúži pre voľbu krajiny, v ktorej je zariadenie
inštalované.
FAXU
Podrobné informácie nájdete v Návode na obsluhu
faxu magicolor 2490MF.
" Ak zmeníte krajinu, môžu sa zmeniť tiež aj iné
nastavenia.
2 DÁT. A ČAS
Umožňuje zadať dátum a čas.
Čas sa zadáva v 24hodinovom formáte.
Hodnoty zadávajte numerickými tlačidlami.
Podrobné informácie nájdete v Návode na obsluhu
faxu magicolor 2490MF.
3 FORMÁT
DÁTUMU
Umožňuje zadať formát zobrazenia dátumu, zadaného
v položke 2 DÁT. A ČAS.
Podrobné informácie nájdete v Návode na obsluhu
faxu magicolor 2490MF.
4 PREDNAST.
ZOOM
Nastavenie
PALCE / METRICKÉ
Umožňuje zvoliť, či sa prednastavená mierka (zoom)
vzťahuje na rozmery v palcoch alebo milimetroch.
Východiskové nastavenie pre USA a Kanadu je
PALCE, východiskové nastavenie pre ostatné krajiny
je METRICKÉ.
5 ČÍS. FAXU
UŽÍV.
Slúži na zadanie čísla Vášho faxu.
Podrobné informácie nájdete v Návode na obsluhu
faxu magicolor 2490MF.
6 NÁZOV UŽÍV. Slúži na zadanie vášho mena.
Podrobné informácie nájdete v Návode na obsluhu
faxu magicolor 2490MF.
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
31
Ponuka PRIAMA TLAČ
"
"
Východiskové nastavenie výrobcu je uvedené tučne.
Nastavenia urobené na fotoaparáte môžu mať prednosť, v závislosti
od nastavení zadaných na zariadení.
1 KVALITA
TLAČE
Nastavenie
KONC. / NORMÁL / JEMNÝ
Umožňuje zvoliť rozlíšenie pre priamu tlač
z fotoaparátu.
KONCEPT = 600 dpi × 600 dpi;
NORMÁL = 1200 dpi × 600 dpi;
JEMNÝ = 2400 dpi × 600 dpi
2 FORMÁT
PAPIERA
Zásobník
ZÁS.1 / ZÁS.2
Druh média
Ak je zvolená položka ZÁS.1, môžete
zvoliť druh papiera.
KANC. PAPIER / ŠTÍTOK /
POHĽADNICE / KARTÓN / LESKLÝ
Formát
médií
Ak je zvolený ZÁS.2, dá sa zvoliť iba
A4 alebo LETTER.
A4 / B5 / A5 / LETTER / STATEMENT
Ak zvolíte POHĽADNICE, môžete zvoliť
JAPON. POHĽADNICA.
Po voľbe LESKLÝ môžete zvoliť
FORM.FOTO. 4×6, FORM.FOTO.
10×15, 2 ŠP. NA LIST LTR,
4 ŠPEC. NA LIST A4 alebo
2 ŠPEC. NA LIST A4.
Slúži na voľbu zásobníka papiera, druhu média
a formátu médií pre priamu tlač z fotoaparátu.
3 ROZLOŽ.N NA Nastavenie 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8
LIST
Umožňuje zvoliť počet snímok, ktoré sa vytlačia na
jednu stránku tlačového média.
32
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
Ponuka NASTAVENIE SIETE
"
Východiskové nastavenie výrobcu je uvedené tučne.
1 ADRESA IP
Nastavenie
AUTO / ZADAŤ.
Umožňuje zvoliť, či sa má adresa IP načítať
automaticky alebo či sa má zadať pevná adresa IP.
Informácie o adrese IP, ktorú by ste mali používať
Vám oznámi správca siete.
2 MASKA
PODSIETE
Umožňuje zadať masku podsiete tej siete, do ktorej sa
budete pripájať.
Ak je položka ADRESA IP nastavená na AUTO, nedá
sa táto položka nastavovať.
3 BRÁNA
Umožňuje zadať bránu tej siete, do ktorej sa budete
pripájať.
Ak je položka ADRESA IP nastavená na AUTO, nedá
sa táto položka nastavovať.
4 KONFIG. DNS Nastavenie
ZAKÁZAŤ / POVOLIŤ
Umožňuje zadať POVOLIŤ alebo ZAKÁZAŤ pre DNS
(Domain Name System).
"
Zadané znaky môžete upraviť alebo vymazať po stlačení tlačidla
Zrušiť/C. Ak chcete vymazať nastavenie, pridržte stlačené tlačidlo
Zrušiť/C, dokiaľ sa nevymažú všetky znaky a znovu stlačte tlačidlo
Zrušiť/C.
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
33
Ponuka NAST. E-MAILU
"
Východiskové nastavenie výrobcu je uvedené tučne.
1 NÁZ.
ODOSIELATEĽA
Zadajte svoje meno ako meno odosielateľa. Môžete
zadať až 20 znakov. Východiskový názov
odosielateľa je „magicolor 2490MF“.
2 E-MAIL.
ADRESA
Zadajte e-mailovú adresu odosielateľa e-mailu, keď
používate skenovanie po sieti. Môžete zadať až
64 znakov.
3 SERVER SMTP
Zadajte adresu IP alebo názov servera SMTP.
Môžete zadať až 64 znakov.
4 ČÍSLO PORTU
SMTP
Nastavenie
5 ONESKOR.
SMTP
Nastavenie
6 VLOŽIŤ TEXT
Nastavenie
1–65535 (Východiskové: 25)
Zadajte číslo portu komunikujúceho so serverom
SMTP.
30–300 (Východiskové: 60)
Zadajte časový interval (v sekundách) po uplynutí
ktorého vyprší časové oneskorenie spojenia so
serverom SMTP.
ZAP / VYP
Umožňuje zvoliť, či sa má pri skenovaní po sieti
vkladať do tela e-mailovej správy dopredu zadaný
text.
„ ZAP: Do tela e-mailovej správy sa vloží
nasledujúci text.
K e-mailu boli pripojené obrazové dáta
(formát TIFF).
„ VYP: Pripojí sa iba skenovaný obraz, do
správy sa nevkladá žiadny text.
7 VÝCHOD.
PREDMET
"
34
Umožňuje zadať predmet správy, keď používate
skenovanie po sieti. Môžete zadať až 20 znakov.
Východiskový predmet je „Z mc2490MF“.
Zadané znaky môžete upraviť alebo vymazať po stlačení tlačidla
Zrušiť/C. Ak chcete vymazať nastavenie, pridržte stlačené tlačidlo
Zrušiť/C, dokiaľ sa nevymažú všetky znaky a znovu stlačte tlačidlo
Zrušiť/C.
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
Ponuka NASTAV. SKENERA
"
Východiskové nastavenie výrobcu je uvedené tučne.
1 ROZLÍŠENIE
Nastavenie
150×150 / 300×300 / 600×600
Umožňuje zvoliť rozlíšenie pre skenovanie do e-mailu.
2 FORMÁT
OBRAZU
Nastavenie
TIFF / PDF
Slúži na voľbu východiskového formátu pre ukladanie
súborov pri používaní funkcie Skenovanie do e-mailu.
" Súbory formátu PDF môžete otvoriť v aplikácii
Adobe Acrobat Reader.
" Súbory formátu TIF s obrazmi, ktoré boli
skenované v nastavení FAREBNÝ alebo SIVÝ,
sa nedajú otvoriť v aplikácii Prehliadač obrázkov
a faxov, ktorá je súčasťou Windows XP ako
štandardný komponent. Tieto súbory môžete
otvárať v aplikáciách pre spracovanie obrázkov,
napr. PhotoShop, Microsoft Office Document
Imaging alebo ACDsee.
3 METÓDA
KÓDOVANIA
Nastavenie
MH / MR / MMR
Slúži na voľbu východiskovej metódy komprimácie dát
pre funkcie Skenovanie do e-mailu.
U metódy MMR sa dosahujú vyššie komprimačné
pomery, avšak fax príjemcu nemusí byť s touto
metódou kompatibilný. Metóda MH má nižší
komprimačný pomer, ale väčšina faxov je s ňou
kompatibilná. Zvoľte metódu zodpovedajúcu faxu
príjemcu.
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
35
36
Štruktúra ponuky pre konfiguráciu
3
Médiá
Tlačové médiá
Špecifikácie
Médiá
Formáty médií
Palce
Millimetre
A4
8,2 x 11,7
210,0 x 297,0
B5 (JIS)
7,2 x 10,1
182,0 x 257,0
Zás.*
Obojstr.
tlač
Kopíro- Tlač
vanie
Priama FAX
tlač
1/2
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
1
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
A5
5,9 x 8,3
148,0 x 210,0
1
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Legal
8,5 x 14,0
215,9 x 355,6
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Letter
8,5 x 11,0
215,9 x 279,4
1/2
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Statement
5,5 x 8,5
140,0 x 216,0
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Executive
7,25 x 10,5
184,0 x 267,0
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Folio
8,3 x 13,0
210,0 x 330,0
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Letter Plus
8,5 x 12,69
215,9 x 322,3
1
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
UK Quarto
8,0 x 10,0
203,2 x 254,0
1
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Foolscap
8,0 x 13,0
203,2 x 330,2
1
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Government Legal 8,5 x 13,0
216,0 x 330,0
1
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Kai 16
7,3 x 10,2
185,0 x 260,0
1
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Kai 32
5,1 x 7,3
130,0 x 185,0
1
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Government
Letter
8,0 x 10,5
203,2 x 266,7
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
16 K
7,7 x 10,6
195,0 x 270,0
1
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Fotografia 4x6"
4,0 x 6,0
101,6 x 152,4
1
Nie
Nie
Áno
Áno
Nie
Fotografia 10x15
3,9 x 5,9
100,0 x 150,0
1
Nie
Nie
Áno
Áno
Nie
J-pohľadnice
3,9 x 5,8
100,0 x 148,0
1
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Dvojité pohľadnice 5,8 x 7,9
148,0 x 200,0
1
Nie
Áno
Áno
Nie
B5 (ISO)
6,9 x 9,8
176,0 x 250,0
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Obálka #10
4,125 x 9,5
104,7 x 241,3
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Obálka C5
6,4 x 9,0
162,0 x 229,0
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Obálka DL
4,3 x 8,7
110,0 x 220,0
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Obálka Monarch
3,875 x 7,5
98,4 x 190,5
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Obálka C6
4,5 x 6,4
114,0 x 162,0
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Obálka Chou #3
4,7 x 9,2
120,0 x 235,0
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Obálka Chou #4
3,5 x 8,1
90,0 x 205,0
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Obálka You #4
4,1 x 9,3
105,0 x 235,0
1
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Vlastné,
minimálne
3,6 x 5,8
92,0 x 148,0
1
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Vlastné,
maximálne
8,5 x 14,0
216,0 x 356,0
1
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Kartón – podporovaný iba pre formáty A4, Letter alebo menšie
Poznámky: *
38
Zásobník 1 = Viacúčelový
Zásobník 2 = Iba kancelársky papier
Tlačové médiá
Druhy
Skôr ako kúpite väčšie množstvo špeciálnych médií, dôkladne si skúšobnými
tlačami na rovnaké médiá overte kvalitu výtlačkov.
Médiá skladujte v pôvodnom obale na rovnom povrchu až do doby, kým
ich založíte do zariadenia. Zoznam schválených tlačových médií nájdete na
adrese printer.konicaminolta.com.
Kancelársky papier (recyklovaný papier)
Kapacita
Zásobník 1
Až 200 listov, v závislosti od
hmotnosti papiera
Zásobník 2
Až 500 listov, v závislosti od
hmotnosti papiera
Tlačové médium
v ovládači
Kancelársky papier
Hmotnosť
60–90 g/m2 (16–24 lb bond)
Obojstranná tlač Je podporovaná
Používajte kancelársky papier
„ Vhodný pre tlač v laserových tlačiarňach alebo kopírovačkách pre
kancelársky papier, napríklad štandardný alebo recyklovaný kancelársky
papier
Poznámka
Nepoužívajte ďalej uvedené tlačové médiá. Tie by mohli spôsobiť nízku
kvalitu tlače, uviaznuť v zariadení alebo zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte médiá
„ Pokryté špeciálnymi vrstvami (uhlovým papierom, papier napustený
farbou)
„ S kopírovacou vrstvou
„ Neschválené médiá pre zažehľovacie obtlačky (s teplocitlivou vrstvou,
papier pre tepelnú kontaktnú tlač, prenášací papier pre tepelnú tlač)
„ Papier s vodnými obtlačkami
„ Samoprepisovací papier
„ Špeciálne médiá určené pre atramentové tlačiarne (veľmi jemný papier,
lesklé fólie, dopisnice atď.)
„ Už potlačené v inej tlačiarni, kopírovačke alebo faxe
„ Zaprášené
Tlačové médiá
39
„ Mokré (alebo vlhké)
"
Skladujte médiá v prostredí s relatívnou vlhkosťou medzi 35 % až
85 %. Na vlhký alebo mokrý papier toner správne nepriľne.
„ Vrstvené
„ S lepiacou vrstvou
„ Prehnuté, pokrčené, zvinuté, s plastickými vzormi, pokrútené alebo zvlnené
„ Perforované, dierované alebo natrhnuté
„ Príliš hladké, príliš drsné alebo príliš vzorované
„ S rôznou hrubosťou (vytlačovanými vzormi) na prednej a zadnej strane
„ Príliš tenké alebo hrubé
„ Zlepené statickou elektrinou
„ Pozlátené alebo s fóliou, príliš svetlé
„ Teplocitlivé alebo neschopné zniesť fixačnú teplotu 180 °C (356 °F)
„ Nepravidelných tvarov (nerovnako široké alebo šikmo zrezané)
„ Spojené lepidlom, lepiacou páskou, svorkami alebo sponkami, stužkami,
háčikmi, gombíkmi a pod.
„ Bielené chlórom
„ Akékoľvek iné neschválené médiá
Kartón
Papier s hmotnosťou väčšou ako 90 g/m2 (24 lb bond) je nazývaný kartón.
Vyskúšajte tlač na všetky druhy kartóna, či vyhovuje rýchlosť a kvalita a či
nie je obraz tlačovej strany posunutý.
Na kartón môžete tlačiť súvisle ale v závislosti od kvality médií a tlačového
prostredia môže byť ovplyvnené podávanie médií. Ak nastanú ťažkosti,
ukončite súvislú tlač a zakladajte listy po jednom.
Kapacita
Zásobník 1
Až 50 hárkov, v závislosti od
hrúbky
Zásobník 2
Nie je podporovaný
Tlačové médium
v ovládači
Kartón
Hmotnosť
91–163 g/m2 (25–43 lb bond)
Obojstranná tlač Nie je podporovaná
40
Tlačové médiá
Nepoužívajte kartón
„ Kombinovaný v zásobníku s inými typmi tlačových médií (uviazli by)
Obálky
Tlače iba na prednú stranu, určenú pre adresu. V niektorých častiach obálky
sa prekrývajú tri vrstvy papiera – predná, zadná a chlopňa. Text, tlačený na
tieto časti, sa nemusí vytlačiť správne alebo sa nemusí vytlačiť vôbec.
Na obálky môžete tlačiť súvisle ale v závislosti od kvality médií a tlačového
prostredia môže byť ovplyvnené podávanie médií. Ak nastanú ťažkosti,
ukončite súvislú tlač a zakladajte obálky po jednej.
Kapacita
Tlačové médium
v ovládači
Zásobník 1
Až 10 kusov, v závislosti od hrúbky
Zásobník 2
Nie je podporovaný
Obálky
Obojstranná tlač Nie je podporovaná
Používajte obálky
„ Bežné kancelárske obálky schválené pre tlač v laserových tlačiarňach
s uhlopriečnymi spojmi, ostrými ohybmi i okrajmi a obyčajnými lepiacimi
chlopňami.
"
Pretože obálky prechádzajú medzi vyhrievanými valcami
fixačného zariadenia, môžu sa zalepiť. Preto používajte obálky
s disperzným lepidlom.
„ Schválené pre tlač v laserových tlačiarňach
„ Suché
Nepoužívajte obálky
„ So samolepiacimi chlopňami
„ Vybavené kovovými sponami, papierovými prackami, spojkami alebo
pásikmi pre pečatenie
„ S priehľadnými okienkami
„ S príliš drsným povrchom
„ Z materiálu, ktorý sa teplom rozpúšťa, taví, mení farby, mení tvar alebo
vytvára nebezpečné výpary
„ Pečatené
Tlačové médiá
41
Samolepiace štítky
Hárok so štítkami je tvorený samotným štítkom (tlačová strana), vrstvou
lepidla a podkladovým papierom.
„ Vlastnosti samolepiaceho štítka musia zodpovedať požadovaným
vlastnostiam kancelárskeho papiera.
„ Samolepiaci štítok musí pokrývať celý podkladový papier a nikde nesmie
byť voľne prístupné lepidlo.
Na hárky so samolepiacimi štítkami môžete tlačiť spojito. To ale môže
ovplyvniť podávanie v závislosti od ich kvality a od okolitého prostredia.
Ak nastanú ťažkosti, prerušte spojitú tlač a štítky podávajte po jednom hárku.
Umiestnenie tlače najskôr vyskúšajte na liste kancelárskeho papiera. Ďalšie
informácie o tlači na samolepiace štítky môžu byť uvedené i v dokumentácii
aplikácie, z ktorej tlačíte.
Kapacita
Tlačové médium
v ovládači
Zásobník 1
Až 50 hárkov, v závislosti od hrúbky
Zásobník 2
Nie je podporovaný
Samolepiace štítky
Obojstranná tlač Nie je podporovaná
Používajte hárky so samolepiacimi štítkami
„ Odporúčané pre tlač v laserových tlačiarňach
Nepoužívajte hárky so samolepiacimi štítkami
„ Ktorých štítky sa ľahko odlepujú alebo ktorých časti sú už odstránené
„ Ktorých podkladové listy sú odlepené alebo majú odkrytú lepiacu vrstvu
"
Štítky sa môžu vo fixačnom zariadení prilepiť a spôsobiť
uviaznutie médií.
„ Perforované alebo predrezané
Nepoužívajte
Lesklý podkladový papier
42
Používajte
Štítok na celom hárku
(nepredrezaný)
Tlačové médiá
Hlavičkový papier
Na hlavičkový papier môžete tlačiť súvislo, ale v závislosti od kvality médií
a tlačového prostredia môže byť ovplyvnené podávanie médií. Ak nastanú
ťažkosti, ukončite súvislú tlač a zakladajte listy po jednom.
Umiestnenie tlače najskôr vyskúšajte na liste kancelárskeho papiera.
Kapacita
Zásobník 1
Až 50 listov, v závislosti od formátu
a hrúbky médií
Zásobník 2
Nie je podporovaný
Tlačové médium
v ovládači
Hlavičkový papier
Obojstranná tlač Nie je podporovaná
Pohľadnice
Na pohľadnice môžete tlačiť súvisle, ale v závislosti od kvality médií
a tlačového prostredia môže byť ovplyvnené podávanie médií. Ak nastanú
ťažkosti, ukončite súvislú tlač a zakladajte pohľadnice po jednej.
Umiestnenie tlače najskôr vyskúšajte na liste kancelárskeho papiera.
Kapacita
Tlačové médium
v ovládači
Zásobník 1
Až 50 kusov, v závislosti od hrúbky
Zásobník 2
Nie je podporovaný
Pohľadnice
Obojstranná tlač Nie je podporovaná
Používajte pohľadnice
„ Schválené pre tlač v laserových tlačiarňach
Tlačové médiá
43
Nepoužívajte pohľadnice
„ S povrchovou úpravou
„ Určené pre atramentové tlačiarne
„ Perforované alebo narezané
„ Predtlačené alebo farebné
"
Ak je pohľadnica prehnutá, pred založením
do Zásobníka 1 ju vyrovnajte.
„ Prehnuté alebo zvlnené
Priehľadné fólie
"
"
"
"
Priehľadnými fóliami pred zakladaním nelistujte. Mohli by sa zlepiť
statickou elektrinou a pri podávaní uviaznuť.
Nedotýkajte sa fólií holými rukami, mohla by sa znížiť kvalita tlače.
Udržujte vodiacu dráhu čistú. Priehľadné fólie sú veľmi citlivé na
znečistenie. Ak sa na hornej alebo spodnej strane fólií objavia
nečistoty, postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole 9,
„Starostlivosť o zariadenie“.
Priehľadné fólie vyberte z výstupného zásobníka čo najskôr, aby sa
nezlepovali statickou elektrinou.
Na priehľadné fólie môžete tlačiť spojito. V závislosti od ich kvality, statickej
elektriny i od okolitého prostredia sa môže zhoršiť spoľahlivosť podávania.
Umiestnenie textu najskôr vyskúšajte na liste kancelárskeho papiera.
"
44
Ak založíte 50 fólií a nastanú ťažkosti s podávaním, zakladajte iba
1 až 10 fólií súčasne. Fólie sa môžu po založení väčšieho počtu
zlepiť statickou elektrinou a pri podávaní uviaznuť.
Tlačové médiá
.
Kapacita
Tlačové médium
v ovládači
Zásobník 1
Až 50 priehľadných fólií, v závislosti
od hrúbky
Zásobník 2
Nie je podporovaný
Priehľadné fólie
Obojstranná tlač Nie je podporovaná
"
Vždy najskôr vyskúšajte tlač na malom počte listov určitého typu
priehľadných fólií.
Používajte priehľadné fólie
„ Schválené pre tlač v laserových tlačiarňach
Nepoužívajte priehľadné fólie
„ Zlepené statickou elektrinou
„ Určené iba pre atramentové tlačiarne
Hladený papier
Vyskúšajte všetky hladené papiere, aby ste zaistili prijateľnú výkonnosť
a zabránili posunutiu tlačového obrazu.
Na hladený papier môžete tlačiť súvislo, ale v závislosti od kvality médií
a tlačového prostredia môže byť ovplyvnené podávanie médií. Ak nastanú
ťažkosti, ukončite súvislú tlač a zakladajte listy po jednom.
Kapacita
Tlačové médium
v ovládači
Zásobník 1
Až 50 kusov, v závislosti od hrúbky
Zásobník 2
Nie je podporovaný
Hladený papier
Obojstranná tlač Nie je podporovaná
Nepoužívajte hladený papier
„ Kombinovaný v zásobníku s inými typmi tlačových médií (uviazli by)
„ Určené iba pre atramentové tlačiarne
Tlačové médiá
45
Garantovaná tlačová oblasť
Tlačová oblasť je obmedzená okrajmi
s veľkosťou až 4 mm (0,157 ") od všetkých
hrán tlačového média.
a
a
a
Každý formát má špecifickú tlačovú oblasť,
maximálnu plochu, na ktorú môže
zariadenie čisto a bez skreslenia tlačiť.
Tlačová
oblasť
Táto oblasť podlieha aj hardvérovým
obmedzeniam (fyzická veľkosť média
a
a okraje vyžadované zariadením),
4 mm
(0,157
aj softvérovým obmedzeniam (veľkosť
a = 0 a =a4=mm
(0,157
") ")
pamäte, dostupná pre vyrovnávaciu pamäť
celej stránky). Garantovaná zobraziteľná (tlačová) oblasť je pre všetky
formáty médií, okrem nadmerných formátov, daná veľkosťou stránky
zmenšenej o 4 mm (0,157 ") od všetkých krajov.
"
"
Pri farebnej tlači na médiá formátu Legal je spodný okraj 18 mm
(0,709 ").
Pri tlači na hladený papier je horný okraj 10 mm (0,394 ").
Tlačová oblasť – obálky
Negarantovaná oblasť závisí od typu obálky.
"
Orientácia
tlače na obálky
je určená
aplikáciou,
z ktorej tlačíte.
Netlačiteľná oblasť 4 mm (0,157 ")
Negarantovaná oblasť
Garantovaná
oblasť
Okraje stránky
Okraje sa nastavujú v aplikácii. Niektoré aplikácie umožňujú nastaviť
užívateľské formáty a okraje, iné majú na výber iba štandardné formáty
a okraje. Ak zvolíte štandardný formát, môžete kvôli obmedzeniam tlačovej
oblasti stratiť časť obrazu tlačovej strany. Ak môžete v aplikácii nastaviť
vlastnú veľkosť stránky, dosiahnete optimálne výsledky použitím rozmerov
pre garantovanú tlačovú oblasť.
46
Tlačové médiá
Zakladanie médií
Odstráňte horný a spodný list z balíka
médií. Potom z balíka oddeľte asi
200 listov, prelistujte ich, aby sa od seba
oddelili, a balík založte do zásobníka.
"
Priehľadnými fóliami nelistujte.
Poznámka
Aj keď je zariadenie konštruované pre tlač pre široký rozsah druhov
tlačových médií, nie je určené pre výhradnú tlač na jediné médium,
s výnimkou kancelárskeho papiera. Dlhšietrvajúca tlač na špeciálne
tlačové médiá (napr. obálky, samolepiace štítky, kartón, priehľadné fólie
alebo hladený papier) môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu tlače alebo
životnosť tlačového mechanizmu.
Pri doplňovaní médií vždy najskôr vyberte zo zásobníka zvyšné médiá.
Pridajte ich k doplňovaným médiám a celý balík zarovnajte. Potom ho vložte
do zariadenia.
Nepoužívajte súčasne médiá rôznych druhov alebo formátov, pri podávaní
by v zariadení uviazli.
Zásobník 1 (viacúčelový zásobník)
Podrobné informácie o druhoch a formátoch médií, na ktoré môžete tlačiť zo
Zásobníka 1, nájdete v časti „Špecifikácie“ na strane 38.
Zakladanie kancelárskeho papiera
1
Zakladanie médií
47
"
Pri zakladaní papiera
formátu Legal do
Zásobníka 1 odklopte
prednú stranu
Zásobníka 1.
2
3
Face up
48
Zakladanie médií
"
Nezakládajte papier nad
značku maximálneho
množstva. Do zásobníka
sa dá založiť až
200 listov (80 g/m2 –
22 lb) kancelárskeho
papiera naraz.
4
5
Zakladanie médií
49
Iné médiá
Ak zakladáte iné médiá ako kancelársky papier, nastavte v ovládači
zodpovedajúci typ médií (napr. Obálky, Samolepiace štítky, Kartón alebo
Priehľadné fólie).
Zakladanie obálok
1
2
50
Zakladanie médií
3
"
"
"
Kým obálky založíte,
stlačte ich, aby boli
všetky záhyby chlopní
rovnomerne stlačené,
obálky by sa inak mohli
pokrčiť alebo by mohli
uviaznuť v zariadení.
Do zásobníka sa dá
založiť až 10 obálok
naraz.
Stranou s chlopňou dole
Obálky s chlopňou
u dlhšieho okraja
zakladajte chlopňou
smerom k ľavej strane
zariadenia.
4
Zakladanie médií
51
5
6
"
"
52
Pred tlačou na obálky
urobte kroky 6 až 11.
Skener sa nedá uvoľniť,
ak je otvorený
automatický podávač
dokumentov. Najskôr
opatrne zatvorte
automatický podávač
dokumentov a potom
uvoľnite skener.
Zakladanie médií
7
"
Dbajte na to, aby ste
sa nedotkli doštičky na
spodnej strane skenera.
8
"
Nedotýkajte sa
prenosového pásu.
Zakladanie médií
53
"
"
Ak sú vo výstupnom
zásobníku médiá,
vyberte ich.
Pred otvorením krytu
tlačového mechanizmu
nezabudnite priklopiť
výstupný zásobník.
9
54
Zakladanie médií
10
Zakladanie médií
55
11
"
56
Pred začiatkom tlače na
iné médiá ako obálky
nezabudnite presunúť
páčky oddeľovača
fixačného zariadenia do
pôvodnej polohy.
Zakladanie médií
Zakladanie hárkov so štítkami/pohľadníc/kartónu/
priehľadných fólií/hladeného papiera
1
2
3
"
Do zásobníka sa dá
založiť až 50 listov naraz.
Tlačovou stranou hore
Zakladanie médií
57
4
5
58
Zakladanie médií
Zásobník 2
"
Do Zásobníka 2 sa dá zakladať iba kancelársky papier.
Zakladanie kancelárskeho papiera
1
2
Zakladanie médií
59
3
4
5
Tlačovou stranou hore
"
60
Nezakladajte médiá nad
rysku označenú 100 %.
Do zásobníka sa dá
založiť až 500 listov
(80 g/m2 – 22 lb)
kancelárskeho papiera
naraz.
10
0%
75
50
Zakladanie médií
6
7
Zakladanie médií
61
Obojstranná tlač
Pre zaistenie úspešnej obojstrannej tlače úlohy by ste sa mali presvedčiť,
či je na zariadení fyzicky inštalovaný duplexer.
Zoznámte sa s používanou aplikáciou, aby ste zistili, ako sa nastavujú okraje
pre obojstrannú tlač.
Poznámka
Automatická obojstranná tlač je možná iba na kancelársky papier
s hmotnosťou 60–90 g/m2 (16–24 lb). Ďalšie informácie nájdete v časti
„Špecifikácie“ na strane 38.
Obojstranná tlač na obálky, samolepiace štítky, priehľadné fólie,
pohľadnice a hladený papier nie je podporovaná.
Pre funkciu Obojstranná tlač/Brožúra sú dostupné nasledujúce nastavenia
"
Pri duplexnej tlači sa najskôr tlačí zadná strana a potom predná
strana.
Obojstranná tlač
Ak zvolíte „Väzba u kratšieho okraja“, stránky sa vytlačia
tak, že ich budete môcť otáčať u horného okraja.
11
2
2
11
13
Ak zvolíte „Väzba u dlhšieho okraja“, stránky sa vytlačia
tak, že ich budete môcť otáčať u bočného okraja.
13
62
Obojstranná tlač
Brožúra
Ak zvolíte „Brožúra s väzbou vľavo“, stránky sa vytlačia
tak, že po preložení vznikne brožúrka, ktorá sa otvára
doľava.
2
1
1
Ak zvolíte „Brožúra s väzbou vpravo“, stránky sa vytlačia
tak, že po preložení vznikne brožúrka, ktorá sa otvára
doprava.
1
2
3
3
3
1
Obojstranná tlač
63
Výstupný zásobník
Všetky médiá sú vysúvané lícom dole do výstupného zásobníka. Výstupný
zásobník má kapacitu približne100 listov médií (formát A4 alebo Letter)
s hmotnosťou 80 g/m2 (22 lb).
"
"
Ak sa výstupný zásobník preplní, médiá môžu uviaznuť, môžu sa
pokrútiť alebo zlepiť statickou elektrinou.
Priehľadné fólie vyberte z výstupného zásobníka čo najskôr, aby sa
nezlepovali statickou elektrinou.
Výstupný zásobník môže byť
nastavený do dvoch polôh, ako je
znázornené na obrázku vpravo.
"
64
Stlačte a pridržte tlačidlo na
pravej strane výstupného
zásobníka, aby sa zásobník
presunul do vodorovnej
polohy.
Výstupný zásobník
"
Pri tlači na pohľadnice
zaistite, aby bol výstupný
zásobník vo vodorovnej
polohe.
Ak v priebehu tlače
zdvihnete výstupný
zásobník, môžu sa
pohľadnice zvlniť a chybové
hlásenie sa môže zobraziť
skôr, ako v ňom bude
10 listov.
Okrem toho sa dá vytiahnuť
podpera výstupného zásobníka do
dvoch rôznych polôh.
Použite vhodnú polohu v závislosti
od formátu médií, na ktoré tlačíte.
Výstupný zásobník
65
Ukladanie tlačových médií
„ Médiá skladujte v pôvodnom obale na rovnom povrchu až do doby,
kým ich založíte do zariadenia.
Médiá, ktoré boli uložené dlhú dobu inde ako v pôvodnom obale,
sa môžu príliš vysušiť a v zariadení uviaznuť.
„ Nepoužité médiá vráťte späť do originálneho obalu a uložte ich na rovný
povrch na chladnom, temnom mieste.
„ Nevystavujte médiá vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, príliš
vysokým teplotám (nad 35 °C [95 °F]) a prachu.
„ Tlačové médiá neopierajte o iné objekty, ani ich neukladajte v zvislej
polohe.
Pred tlačou na skladované médiá vytlačte skúšobné stránky a skontrolujte
kvalitu tlače.
66
Ukladanie tlačových médií
Médiá originálov
Špecifikácie
Dokumenty, ktoré sa dajú umiestniť na osvitové sklo
Na osvitové sklo sa dajú umiestniť nasledujúce typy dokumentov.
Typ dokumentu
Listy alebo knihy
Maximálny formát dokumentu
Legal
Maximálna hmotnosť
3 kg (6,6 lb)
Pri ukladaní dokumentu na osvitové sklo dodržujte nasledujúce opatrenia.
„ Nepokladajte na osvitové sklo predmety ťažšie ako 3 kg (6,6 lb), sklo by
sa mohlo poškodiť.
„ Netlačte nadmerne na knihu roztvorenú na osvitovom skle, sklo by sa
mohlo poškodiť.
Dokumenty založiteľné do automatického podávača
dokumentov
Do automatického podávača dokumentov sa dajú založiť nasledujúce typy
dokumentov.
Typ média dokumentu/hmotnosť Kancelársky papier – 60 až 128 g/m2
(16 až 34 lb)
Maximálny formát dokumentu
Legal
Kapacita
50 listov
Do automatického podávača dokumentov nezakladajte nasledujúce typy
dokumentov.
„ Dokumenty obsahujúce stránky rôznych formátov
„ Pokrčené, prehnuté, zvlnené alebo roztrhané dokumenty
„ Vysoko priesvitné alebo priehľadné dokumenty, ako sú fólie pre spätné
projektory alebo diazografický fotocitlivý papier
„ Dokumenty s povrchovou úpravou, ako je prepisujúci papier
„ Dokumenty tlačené na papier hrubší ako 128 g/m2 (34 lb)
„ Dokumenty so stránkami zviazanými papierovými svorkami alebo
sponkami
„ Dokumenty zviazané do knihy alebo brožúry
Médiá originálov
67
„ Dokumenty so stránkami spojenými lepidlom
„ Dokumenty so stránkami s odstránenými ústrižkami alebo so stránkami,
ktoré sú ústrižky
„ Hárky so samolepiacimi štítkami
„ Matrica pre ofsetovú tlač
„ Dokumenty s otvormi pre zaraďovače
68
Médiá originálov
Založenie dokumentu na kopírovanie
Umiestnenie dokumentu na osvitové sklo
1
2
Dokument
"
Zarovnajte dokument so
šípkou na ľavej strane
smerom k zadnej strane
zariadenia.
Založenie dokumentu na kopírovanie
69
3
Založenie dokumentu do automatického podávača
dokumentov
1
"
Dokument
Pred založením
dokumentu do
automatického podávača
dokumentov skontrolujte,
či nezostal žiadny
dokument na osvitovom
skle.
2
70
Založenie dokumentu na kopírovanie
4
Ovládač tlačiarne
Voľba možností a východiskových
nastavení ovládača
Skôr ako začnete so zariadením pracovať, odporúčame Vám overiť,
prípadne zmeniť, východiskové nastavenie ovládača. V prípade, že ste
inštalovali doplnky, mali by ste ich inštaláciu „potvrdiť“ v ovládači tlačiarne.
1
2
3
4
Sprístupnite ovládač tlačiarne nasledujúcim postupom:
–
Windows XP/Server 2003
V ponuke Štart zvoľte položku Tlačiarne a faxy, zobrazí sa obsah
priečinka Tlačiarne a faxy. Kliknite pravým tlačidlom myši na
zástupcu tlačiarne KONICA MINOLTA magicolor 2490MF a zvoľte
Predvoľby tlače.
–
Windows 2000
V ponuke Štart zvoľte postupne položky Nastavenie a Tlačiarne.
Zobrazí sa obsah priečinka Tlačiarne. Kliknite pravým tlačidlom myši
na zástupcu tlačiarne KONICA MINOLTA magicolor 2490MF a zvoľte
Predvoľby tlače.
–
Windows Me/98SE:
V ponuke Štart zvoľte postupne položky Nastavenie a Tlačiarne.
Zobrazí sa obsah priečinka Tlačiarne. Kliknite pravým tlačidlom myši
na zástupcu tlačiarne KONICA MINOLTA magicolor 2490MF a zvoľte
Vlastnosti. Zvoľte kartu Vlastnosti tlačiarne.
Ak ste inštalovali dostupné doplnky, pokračujte ďalším bodom.
V opačnom prípade prejdite k bodu 8.
Zvoľte záložku Nastavenie doplnkov zariadenia.
Skontrolujte, či boli doplnky zariadenia správne rozpoznané.
"
5
6
Zrušte označenie predvoľby Aut. konfigurácia.
Zvoľte doplnok (vždy iba jeden) a v sekcii Nastavenie zvoľte na
Inštalované. V zozname Doplnky zariadenia sa vpravo od doplnku
zobrazí Inštalované.
"
72
Pretože je vo východiskovom nastavení ovládača aktívna
predvoľba Aut. konfigurácia, sú doplnky rozpoznávané
automaticky. Ak nie sú z akýchkoľvek dôvodov doplnky správne
rozpoznané, postupujte podľa pokynov v krokoch 5 až 7.
Ak chcete doplnok odstrániť, zvoľte ho v zozname Doplnky
zariadenia a sekciu Nastavenie zvoľte na Neinštalované.
Voľba možností a východiskových nastavení ovládača
7
Kliknite na tlačidlo Použiť.
"
8
9
10
Tlačidlo Použiť sa nemusí objaviť, v závislosti od operačného
systému. Ak sa tlačidlo nezobrazí, prejdite k ďalšiemu bodu.
Zvoľte kartu Základné. Teraz zvoľte východiskové nastavenie pre
zariadenie, ako napríklad východiskový formát médií, ktoré používate.
Kliknite na tlačidlo Použiť.
Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Vlastnosti.
Voľba možností a východiskových nastavení ovládača
73
Odinštalovanie ovládača tlačiarne
Táto časť popisuje odinštalovanie ovládača tlačiarne magicolor 2490MF,
keď je to nutné.
1
2
3
V ponuke Štart zvoľte postupne položky Programy (Windows XP/
Server 2003: Všetky programy), KONICA MINOLTA, magicolor
2490MF a nakoniec Odinštalátor.
V okne Odinštalovať zvoľte KONICA MINOLTA magicolor 2490MF.
Potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať.
Ovládač tlačiarne magicolor 2490MF sa odinštaluje z počítača.
"
Ak používate systém Windows 98SE, po odinštalovaní ovládača
tlačiarne reštartujte počítač.
Otvorenie ovládača tlačiarne
Windows XP/Server 2003
1
2
V ponuke Štart zvoľte položku Tlačiarne a faxy, zobrazí sa obsah
priečinka Tlačiarne a faxy.
Kliknite pravým tlačidlom myši na zástupcu tlačiarne KONICA MINOLTA
magicolor 2490MF a zvoľte položku Predvoľby tlače.
Windows 2000/Me/98SE
1
2
V ponuke Štart zvoľte postupne položky Nastavenie a Tlačiarne.
Zobrazí sa obsah priečinka Tlačiarne.
Zobrazenie nastavenia ovládača tlačiarne:
„ Windows 2000 – Kliknite pravým tlačidlom myši na zástupcu tlačiarne
KONICA MINOLTA magicolor 2490MF a zvoľte položku Predvoľby
tlače.
„ Windows Me/98SE – Kliknite pravým tlačidlom myši na zástupcu
tlačiarne magicolor 2490MF a zvoľte položku Vlastnosti, potom
zvoľte kartu Vlastnosti tlačiarne.
74
Odinštalovanie ovládača tlačiarne
Používanie ovládača tlačiarne
Spoločné tlačidlá
Ďalej popísané tlačidlá sa nachádzajú na všetkých kartách ovládača.
OK
Kliknutím na tlačidlo uložíte všetky urobené zmeny a zatvoríte dialógové
okno Vlastnosti.
Zrušiť
Kliknutím na tlačidlo zatvorte dialógové okno Vlastnosti bez uloženia
urobených zmien.
Použiť
Kliknutím na tlačidlo uložíte všetky urobené zmeny, dialógové okno
Vlastnosti zostane otvorené.
"
Tlačidlo Použiť sa nemusí objaviť, v závislosti od operačného
systému.
Pomocník
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte kontextového pomocníka.
Rýchle nastavenie
Kliknutím na tlačidlo Uložiť sa uloží aktuálne nastavenie. Zadajte Názov
a Komentár, aby ste mohli nastavenie znovu sprístupniť pri neskoršom
použití.
Názov: Zadajte názov pre ukladanú sadu nastavenia.
Komentár: Doplňte stručný komentár k ukladanej sade nastavenia.
Potom bude možné uložené nastavenie zvoliť v zozname. Ak budete chcieť
zmeniť zaznamenané nastavenie, kliknite na tlačidlo Upraviť.
Ak zvolíte v zozname rýchlych nastavení Východiskové, všetky funkcie na
všetkých kartách ovládača sa nastavia na pôvodné hodnoty.
Používanie ovládača tlačiarne
75
Obrázok papiera
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte v oblasti náhľadu rozvrhnutie papiera.
"
Tlačidlo sa nezobrazuje na karte Verzia.
Obrázok tlačiarne
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte v oblasti náhľadu obrázok tlačiarne.
"
Tlačidlo sa nezobrazuje na karte Verzia.
Obrázok vodoznaku
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte náhľad vodoznaku.
"
Tlačidlo sa zobrazuje, iba keď je zvolená karta Vodoznak.
Ukážka kvality
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte ukážku nastavenia, zvoleného na karte
Kvalita.
"
Tlačidlo sa zobrazuje, iba keď je zvolená karta Kvalita.
Východiskové
Kliknutím na tlačidlo obnovíte východiskové hodnoty parametrov.
"
"
76
Tlačidlo sa nezobrazuje na karte Verzia.
Po kliknutí na tlačidlo sa obnoví východiskové nastavenie iba na
zobrazenej karte, nastavenia na ostatných kartách zostanú
nezmenené.
Používanie ovládača tlačiarne
Karta Základné
Karta Základné umožňuje:
„ Zadať orientáciu média
„ Zadať formát originálu
„ Zvoliť výstupný formát média
„ Zväčšiť/zmenšiť dokumenty
„ Zadať zdroj papiera
„ Zadať typ média
„ Zadať počet kópií
„ Zapnúť/vypnúť kompletovanie
Karta Rozvrhnutie
Karta Rozvrhnutie umožňuje:
„ Vytlačiť niekoľko stránok dokumentu na jednu fyzickú stránku média
(Viac strán na list)
„ Otočiť tlačový obraz o 180 °
„ Zadať obojstrannú tlač
„ Zadať tlač brožúry
„ Nastaviť posuv obrazu
Karta Pretlač
"
Pri používaní pretlačí musí formát a orientácia média pre tlačovú
úlohu zodpovedať pretlači.
Okrem toho, pokiaľ v ovládači tlačiarne zadáte nastavenie pre „Viac
strán na list“ alebo „Brožúra“, nedá sa pretlač nastaviť tak, aby
zodpovedala zadanému nastaveniu.
Karta Pretlač umožňuje:
„ Zvoliť pretlač
„ Pridať, upraviť alebo vymazať súbory s pretlačami
„ Vytlačiť pretlač na všetky stránky úlohy alebo len na prvú stránku
Používanie ovládača tlačiarne
77
Karta Vodoznak
Karta Vodoznak umožňuje:
„ Zvoliť vodoznak, ktorý sa má použiť
„ Pridať, upraviť alebo vymazať vodoznak
„ Tlačiť vodoznak na pozadí
„ Vytlačiť vodoznak iba na prvú stránku úlohy
„ Tlačiť viac kópií zvoleného vodoznaku na jednu stránku
Karta Kvalita
Karta Kvalita umožňuje:
„ Zadať farebnú tlač alebo čiernobielu tlač
„ Upraviť kontrast (Kontrast)
„ Ovplyvniť tmavosť obrazu (Jas)
„ Upraviť sýtosť tlačového obrazu (Sýtosť)
„ Zadať zhodu farieb pre tlač dokumentov
„ Zadať rozlíšenie tlače
Karta Nastavenie doplnkov zariadenia
Karta Nastavenie doplnkov zariadenia umožňuje:
„ Automaticky rozpoznávať inštalované doplnky
„ Aktivovať Zásobník 2 alebo duplexer
„ Zadať meno užívateľa, ktoré bude odosielané s tlačovou úlohou
Karta Verzia
„ Na karte Verzia sa zobrazujú informácie o ovládači tlačiarne.
78
Používanie ovládača tlačiarne
5
Priama tlač
Priama tlač snímok z fotoaparátu
Ak k zariadeniu pripojíte cez konektor USB digitálny fotoaparát podporujúci
technológiu PictBridge (1.0 alebo novšiu), môžete priamo tlačiť snímky
uložené na pamäťovej karte fotoaparátu.
"
"
"
Priama tlač nepodporuje nasledujúce funkcie:
• Tlač snímky DPOF AUTOPRINT
• Tlač bez okrajov
• Podpora odpojenia kábla
• Obnovenie tlače DPOF po odpojení kábla
Tlač náhľadovej snímky (index) a tlač pri nastavení ROZLOŽ.
N NA LIST je možná iba na médiá formátu A4 alebo Letter.
Priama tlač sa dá použiť iba pre Zásobník 1. Overte si, že
v Zásobníku 1 sú založené médiá rovnakého formátu, aký je zvolený
v položke FORMÁT PAPIERA v ponuke PRIAMA TLAČ.
Pre priamu tlač sa dajú použiť nasledujúce druhy médií: kancelársky
papier, kartón, samolepiace štítky, hladený papier a pohľadnice.
Priama tlač z digitálneho fotoaparátu
1
V ponuke PRIAMA TLAČ zvoľte nastavenie pre položky KVALITA
TLAČE, FORMÁT PAPIERA a ROZLOŽ.N NA LIST.
"
"
80
Ak sa dajú uvedené nastavenia zadať z digitálneho fotoaparátu,
nemusíte ich zadávať z ovládacieho panela zariadenia.
Nastavenia z ovládacieho panela sú potlačené nastaveniami
zadávanými z digitálneho fotoaparátu. Podrobnejšie informácie
o nastavovaní z ovládacieho panela zariadenia nájdete v časti
„Ponuka PRIAMA TLAČ“ na strane 32.
Ak je formát média (veľkosť snímky) zadaný z fotoaparátu väčší
ako formát média zvolený v položke FORMÁT PAPIERA
v ponuke PRIAMA TLAČ, nedá sa tlačiť.
Priama tlač snímok z fotoaparátu
2
Kábel USB pripojte
k digitálnemu fotoaparátu a ku
konektoru pre priamu tlač.
"
3
4
Prepájací kábel USB nie
je súčasťou dodávky
zariadenia a musíte ho
kúpiť samostatne, pokiaľ
nie je súčasťou dodávky
digitálneho fotoaparátu.
V digitálnom fotoaparáte zvoľte snímku (alebo snímky), ktorú chcete
tlačiť, a požadovaný počet kópií.
Z digitálneho fotoaparátu spusťte tlač.
Priama tlač snímok z fotoaparátu
81
82
Priama tlač snímok z fotoaparátu
6
Kopírovanie
Základné kopírovanie
V nasledujúcej časti nájdete popis postupov pri základnom kopírovaní
a funkcií, ktoré sa pri kopírovaní často používajú, napr. zmeny mierky alebo
sýtosti kópií.
"
"
Ak pri kopírovaní svieti zeleno tlačidlo Fax alebo Skenovať, stlačte
tlačidlo Kopírovať.
V ponuke ZDROJ PAPIERA zvoľte formát papiera.
Podrobnosti nájdete v časti „Ponuka NASTAVENIE ZDROJA
PAPIERA“ na strane 27.
Základné postupy pri kopírovaní
1
Umiestnite dokument, ktorý
chcete kopírovať.
"
84
Podrobnosti
o umiestňovaní
dokumentu nájdete
v častiach „Umiestnenie
dokumentu na osvitové
sklo“ na strane 69
a „Založenie dokumentu
do automatického
podávača dokumentov“
na strane 70.
Základné kopírovanie
2
Zadajte potrebné nastavenie pre kopírovanie.
"
3
Z numerickej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií.
"
4
Pokyny pre zadávanie kvality kópie sú uvedené v časti
„Zadávanie kvality kópie“ na strane 85.
Pokyny pre zadávanie mierky sú uvedené v časti „Zadanie
mierky“ na strane 86.
Pokyny pre zadávanie sýtosti kópie sú uvedené v časti „Voľba
sýtosti kópie“ na strane 87.
Pokyny pre voľbu zásobníka médií sú uvedené v časti „Voľba
zásobníka médií“ na strane 87.
Pokyny pre nastavenie kopírovania 2 na 1 sú uvedené v časti
„Nastavenie kopírovania 2 na 1“ na strane 88.
Pokyny pre kopírovanie osobných dokladov sú uvedené v časti
„Kopírovanie osobných dokladov“ na strane 89.
Pokyny pre nastavenie duplexného (obojstranného) kopírovania
sú uvedené v časti „Nastavenie duplexného (obojstranného)
kopírovania“ na strane 91.
Pokyny pre nastavenie kopírovania s kompletovaním kópií sú
uvedené v časti „Nastavenie kopírovania s kompletovaním“ na
strane 93.
Ak zadáte nesprávny počet kópií, stlačte tlačidlo Zrušiť/C a potom
zadajte správny počet kópií.
Ak chcete kopírovať farebne, stlačte tlačidlo Štart – Farebne. Ak chcete
kopírovať čiernobielo, stlačte tlačidlo Štart – ČB.
Začne sa kopírovať.
"
Ak pri kopírovaní stlačíte tlačidlo Stop/Reset, zobrazí sa hlásenie
STLAČENÍM TL. START POKRAČUJTE. V kopírovaní
môžete pokračovať stlačením tlačidla Štart – ČB alebo Štart –
Farebne. Kopírovanie ukončíte stlačením tlačidla Stop/Reset.
Zadávanie kvality kópie
Kvalitu kópie môžete nastaviť podľa obsahu dokumentu.
1
2
Stlačte tlačidlo Kvalita.
Tlačidlom * alebo ) zvoľte položku MIX, TEXT alebo FOTO a stlačte
tlačidlo Menu/Select.
Zobrazí sa znovu úvodná ponuka.
Základné kopírovanie
85
Zadanie mierky
Mierku (zväčšenie alebo zmenšenie) môžete zadať buď voľbou
prednastavenej mierky alebo zadaním vlastnej mierky.
Voľba prednastavenej mierky
1
Opakovane stlačte tlačidlo Zväčšiť/Zmenšiť, dokiaľ nezvolíte
požadovanú mierku.
"
Hodnoty mierky sa po každom stlačení tlačidla Zväčšiť/Zmenšiť
menia v nasledujúcom poradí.
Ak je položka VLASTNÉ NASTAVENIE/PREDNAST. ZOOM
nastavená na METRICKÉ: 1,15→1,41→2,00→0,
50→0,70→0,81
Ak je položka VLASTNÉ NASTAVENIE/PREDNAST. ZOOM
nastavená na PALCE: 1,29→1,54→2,00→0,50→0,
64→0,78
Mierka sa nedá zmeniť z numerickej klávesnice.
"
V závislosti od zvolenej prednastavenej mierky sa v oblasti stavových
hlásení v pravom dolnom rohu displeja môže objaviť príklad zmeny
veľkosti média. Príklad zmeny veľkosti zmizne za 5 sekúnd.
Zadanie vlastnej mierky
1
Stlačte opakovane tlačidlo + alebo ,, dokiaľ sa nezobrazí požadovaná
mierka.
"
Po každom stlačení tlačidla + alebo , sa hodnota mierky zmení
o 0,01.
Môžete zadať hodnoty mierky medzi 0,50 a 2,00.
Mierka sa nedá zmeniť z numerickej klávesnice.
86
Základné kopírovanie
Voľba sýtosti kópie
"
1
Ak je zobrazené [A], stlačte tlačidlo Svetlé/Tmavé a zvoľte sýtosť
kópie.
Stlačením tlačidla * alebo ) zvoľte požadovanú sýtosť kópie.
Ak presuniete indikátor doprava, sýtosť kópie bude väčšia (tmavšia).
Ak presuniete indikátor doľava, sýtosť kópie bude menšia (svetlejšia).
"
Sýtosť kópie môžete zvoliť aj tlačidlom Svetlé/Tmavé. Stlačením
tlačidla Svetlé/Tmavé zobrazte stupnicu pre nastavovanie sýtosti.
Tlačidlom * alebo ) zvoľte sýtosť kópie a stlačte tlačidlo Menu/
Select.
Voľba zásobníka médií
"
1
2
Stlačte dvakrát tlačidlo Funkcia.
Tlačidlami + alebo ,vyberte 1 VYBRAŤ ZÁSOBNÍK a stlačte tlačidlo
Menu/Select.
"
3
Ak nie je inštalovaný doplnkový Zásobník 2, nedá sa zvoliť.
Ak nie je inštalovaný doplnkový Zásobník 2, 1 VYBRAŤ
ZÁSOBNÍK sa nezobrazí.
Tlačidlami * alebo ) zvoľte ZÁS.1 alebo ZÁS.2 a stlačte tlačidlo
Menu/Select.
Základné kopírovanie
87
Pokročilé kopírovanie
V tejto časti nájdete postupy pri kopírovaní 2 na 1, kopírovaní osobných
dokladov, duplexnom (obojstrannom) kopírovaní a kopírovaní
s kompletovaním.
"
Kopírovanie 2 na 1, duplexné (obojstranné) kopírovanie, kopírovanie
osobných dokladov a kopírovanie s kompletovaním sa nedá
vzájomne kombinovať.
Nastavenie kopírovania 2 na 1
Ak zvolíte kopírovanie 2 na 1, kopírujú sa dve strany originálneho
dokumentu na jednu stránku kópie.
"
1
Pri kopírovaní 2 na 1 musíte dokument založiť do automatického
podávača dokumentov (ADF), pre túto funkciu sa nedá použiť
osvitové sklo.
Stlačte tlačidlo 2 na 1.
U modelov pre USA a Kanadu sa nastaví mierka 0,64, u modelov pre
.
ostatné krajiny sa nastaví 0,70 a na displeji sa zobrazí symbol
"
88
Kopírovanie 2 na 1 sa nedá zadať, ak je otvorený ADF.
Pokročilé kopírovanie
Kopírovanie osobných dokladov
B
A
Pri kopírovaní osobných dokladov sa predná i zadná strana dokumentu
skopírujú v plnej veľkosti na jeden list papiera.
Predná strana
Zadná strana
A
B
"
"
"
Ak zvolíte kopírovanie osobných dokladov, nedá sa zmeniť mierka.
Osobné doklady môžete kopírovať len z osvitového skla.
Dokument priložte k šípke na ľavej strane vzadu.
Pretože 4mm oblasti hore a vľavo nie sú v tlačovej oblasti, nebudú
tieto časti dokumentu skopírované. Preto bude zrejme nutné upraviť
polohu kopírovaného dokumentu.
Pre kopírovanie osobných dokladov sú k dispozícii formáty papiera
A4, Letter a Legal.
Pokročilé kopírovanie
89
1
Položte originál na osvitové sklo.
"
2
3
4
5
6
Zakladanie originálov je popisované v časti „Umiestnenie
dokumentu na osvitové sklo“ na strane 69.
Stlačte tlačidlo Funkcia.
Tlačidlami + alebo , vyberte 3.KOPÍR. KARTU ID a stlačte tlačidlo
Menu/Select.
Tlačidlami * alebo ) zvoľte ZAP a stlačte tlačidlo Menu/Select.
Ak chcete kopírovať farebne, stlačte tlačidlo Štart – Farebne, ak chcete
kopírovať čiernobielo, stlačte tlačidlo Štart – ČB.
Spustí sa skenovanie dokumentu.
Až sa zobrazí hlásenie ĎALŠ. STR., položte dokument zadnou
stranou na rovnaké miesto, na ktorom bola predná strana, a stlačte
tlačidlo Štart – Farebne alebo Štart – ČB.
Po naskenovaní zadnej strany sa automaticky spustí tlač.
Zobrazí sa znovu úvodná ponuka.
90
Pokročilé kopírovanie
Nastavenie duplexného (obojstranného) kopírovania
Duplexné (obojstranné) kopírovanie z ADF
Ak zvolíte duplexné (obojstranné) kopírovanie, kopíruje sa na obe strany
tlačového média.
"
1
2
Ak chcete nastaviť duplexné (obojstranné) kopírovanie, musí byť na
zariadení inštalovaný doplnkový duplexer.
Stlačte trikrát tlačidlo Funkcia.
Tlačidlami + alebo , vyberte 2 DUPLEX a stlačte tlačidlo Menu/
Select.
"
3
"
Ak nie je inštalovaný doplnkový duplexer, 2 DUPLEX sa
nezobrazí.
Hlásenie sa zobrazí, iba ak je inštalovaný duplexer.
Tlačidlami * alebo ) zvoľte DLHÁ HRANA alebo KRÁT. HRANA
a stlačte tlačidlo Menu/Select.
Zobrazí sa znovu úvodná ponuka a v nej sa objaví symbol
"
11
Ak vytvárate obojstranné kópie v plných farbách, tlačiť sa začne
30 až 50 sekúnd po dokončení skenovania dokumentu.
Ak zvolíte DLHÁ HRANA alebo KRÁT. HRANA, uskutoční sa
obojstranné kopírovanie takto:.
2
"
.
Ak zvolíte DLHÁ HRANA, budete môcť stránky obracať po
stranách.
13
Ak zvolíte KRÁT. HRANA, budete môcť stránky obracať
hore.
11
2
13
Pokročilé kopírovanie
91
Duplexné (obojstranné) kopírovanie z osvitového skla
Obojstranné (duplexné) kópie môžete vytvárať z dokumentov založených na
osvitové sklo alebo do ADF. Popis duplexného (obojstranného) kopírovania
je uvedený v nasledujúcej časti.
1
Umiestnite dokument na
osvitové sklo.
"
2
Stlačte tlačidlo Funkcia a nastavte duplexné (obojstranné) kopírovanie.
"
3
4
Podrobnosti
o umiestňovaní
dokumentu na osvitové
sklo nájdete v časti
„Umiestnenie dokumentu
na osvitové sklo“ na
strane 69.
Podrobnosti o nastavovaní duplexného (obojstranného)
kopírovania nájdete v čast „Nastavenie duplexného
(obojstranného) kopírovania“ na strane 91.
Ak chcete kopírovať farebne, stlačte tlačidlo Štart – Farebne. Ak chcete
kopírovať čiernobielo, stlačte tlačidlo Štart – ČB.
Začne sa skenovanie dokumentu.
Ak sa na displeji zobrazí otázka ĎALŠIA STR.?, umiestnite na
osvitové sklo druhú stránku dokumentu a stlačte tlačidlo Štart – Farebne
alebo Štart – ČB.
Po skenovaní druhej stránky (zadná – rubová strana kópie) sa
automaticky začne tlačiť.
Zobrazí sa znovu úvodná ponuka.
92
Pokročilé kopírovanie
Nastavenie kopírovania s kompletovaním
Po nastavení kopírovania s kompletovaním sa vytvára viac súprav
zotriedených kópií viacstránkového dokumentu.
"
1
Pri kopírovaní s kompletovaním založte dokument do ADF, pre túto
funkciu sa nedá použiť osvitové sklo.
Stlačte tlačidlo Kompletovať.
Na displeji sa zobrazí symbol
"
"
.
Ak je položka NASTAVENIE KÓPIE/4 ZORADIŤ nastavená
na ZAP, tlačidlo Kompletovať netlačte.
Kopírovanie s kompletovaním sa nedá zvoliť, ak je otvorený ADF.
Pokročilé kopírovanie
93
94
Pokročilé kopírovanie
7
Skenovanie
Základné skenovanie
Skenovanie s využitím USB
Skenovať môžete z aplikácie kompatibilnej s rozhraním TWAIN.
"
1
Ak chcete skenovať po sieti, stlačte tlačidlo Skenovať. Podrobnosti
sú uvedené v časti „Postup pri Skenovaní do e-mailu“ na strane 99.
Umiestnite dokument, ktorý
chcete skenovať.
"
2
3
4
5
96
Podrobnosti
o umiestňovaní
dokumentu nájdete
v častiach „Umiestnenie
dokumentu na osvitové
sklo“ na strane 69
a „Založenie dokumentu
do automatického
podávača dokumentov“
na strane 70.
Spusťte aplikáciu, do ktorej budete skenovať.
Spusťte ovládač skenera podľa nastavenia aplikácie.
Urobte potrebné nastavenia ovládača skenera.
V ovládači skenera kliknite na tlačidlo Skenovať.
Základné skenovanie
Nastavenie ovládača skenera
Formát originálu
Slúži na zadanie veľkosti originálu.
Typ skenovania
Slúži na zadanie typu naskenovaného obrazu.
Rozlíšenie
Slúži na zadanie rozlíšenia.
Režim snímania
Zvoľte Automaticky alebo Ručne. Ak zvolíte Ručne, môžete zadať hodnoty
pre Otočenie, Jas/Kontrast, Ostrosť, Krivky, Úroveň, Vyváženie farieb
a Odtieň/Sýtosť.
Formát obrazu
Zobrazuje objem dát zodpovedajúci skenovanému obrazu.
Skenovať
Kliknutím na tlačidlo začnete skenovať.
O aplikácii
Zobrazí sa verzia softvéru.
Zatvoriť
Kliknutím na tlačidlo zatvoríte okno ovládača skenera.
Okno náhľadu
V okne sa zobrazuje náhľad skenovaného obrazu.
Vymazať
Kliknutím na tlačidlo sa vymaže náhľad.
Základné skenovanie
97
Šírka/Výška
Zobrazuje šírku a výšku oblasti, ktorá sa má skenovať.
Náhľad skenu
Zobrazí náhľad skenovaného obrazu.
Pomocník
Zobrazí pomocníka pre program.
98
Základné skenovanie
Postup pri Skenovaní do e-mailu
Pri skenovaní do e-mailu sa dokumenty odosielajú s využitím poštového
servera.
"
Aby ste mohli túto funkciu používať, musíte najskôr zadať potrebné
nastavenia siete a e-mailu. Podrobnosti nájdete v častiach „Ponuka
NASTAVENIE SIETE“ na strane 33 a „Ponuka NAST. E-MAILU“ na
strane 34.
Skenovanie do e-mailu s využitím ADF
Ak použijete ADF, môžete automaticky skenovať dokumenty, ktoré majú viac
listov.
"
"
"
"
1
2
3
4
5
Nezakladajte dokumenty so spojenými listami, napr. sponkami alebo
svorkami.
Nezakladajte viac ako 50 listov, dokumenty by mohli uviaznuť, mohli
by sa zničiť alebo by sa mohlo poškodiť zariadenie.
Ak dokument nezaložíte správne, môžu sa listy podávat šikmo, môžu
pri podávani uviaznuť alebo sa môže dokument zničiť.
V priebehu skenovania dokumentov založených do ADF neotvárajte
kryt ADF.
Stlačením tlačidla Skenovať prejdete do režimu Skenovanie.
Overte si, že na osvitovom skle nie je dokument.
Vložte balík dokumentov do vstupného zásobníka ADF tak, aby lícové
strany boli hore a aby tá stránka, ktorá sa má odoslať ako prvá, bola na
hornej strane balíka.
Nastavte vodítka podľa veľkosti dokumentu.
Zadajte e-mailovú adresu príjemcu niektorým z ďalej uvedených
spôsobov a stlačte tlačidlo Menu Select.
–
Priame zadanie
–
Tlačidlo jednotlačidlovej voľby (vrátane skupinovej voľby)
–
Číslo rýchlej voľby
–
Výber z telefónneho zoznamu
"
"
Podrobné informácie o zadávaní príjemcov nájdete v časti
„Zadávanie príjemcu“ na strane 104.
Zadaním jednej adresy TO (Komu) a 124 adries CC (Kópie) môžete
zadať až 125 príjemcov.
Postup pri Skenovaní do e-mailu
99
"
6
Zadajte predmet správy a stlačte tlačidlo Menu Select.
"
7
9
Tlačidlami * a ) zvoľte režim skenovania („SIVÝ“ alebo „Č/B“) a stlačte
tlačidlo Menu Select.
Pri skenovaní s využitím ADF nemôžete zvoliť režim „FAREBNÝ“.
V tomto prípade zvoľte „SIVÝ“ alebo „Č/B“ (čiernobiely).
Tlačidlami * a ) zvoľte rozlíšenie (150 × 150 dpi, 300 × 300 dpi alebo
600 × 600 dpi) a stlačte tlačidlo Menu Select.
"
"
11
Ak chcete zadať viac ako jednu adresu CC, stlačte tlačidlo Menu
Select a zadajte doplnkové adresy. Opakujte krok 7, dokiaľ nezadáte
všetky adresy príjemcov.
Po dokončení zadávania adries ďalších príjemcov stlačte tlačidlo Menu
Select.
"
10
Ak nechcete zadávať predmet správy, rozlíšenie a ďalšie nastavenia,
prejdite k bodu 12.
Zadajte e-mailové adresy ďalších príjemcov ako adresy CC (Kópie)
a stlačte tlačidlo Menu Select.
"
8
E-mailové adresy zadané po stlačení tlačidla Skenovať budú použité
ako adresy príjemcov pre skenovanie do e-mailu.
Ak v kroku 9 zvolíte „SIVÝ“, nemôžete nastaviť rozlíšenie
600 × 600 dpi.
Ak chcete nastavovať ďalšie parametre pre režim skenovania, napr.
formát dát a metódu komprimácie dát stlačte tlačidlo ,.
Podrobnosti o nastavovaní ďalších parametrov nájdete v časti „Zmena
nastavenia režimu Skenovanie“ na strane 107.
Tlačidlami * a ) zvoľte „ADF“.
"
Ak chcete zmeniť veľkosť skenovaného obrazu, stlačte tlačidlo ,.
Podrobnosti o zmene veľkosti obrazu nájdete v časti „Zmena veľkosti
skenovaného obrazu“ na strane 108.
100
Postup pri Skenovaní do e-mailu
12
Stlačte tlačidlo Štart.
Začne sa skenovať a dáta budú odoslané príjemcom.
"
"
"
"
Skenovanie a prenos dát ukončíte stlačením tlačidla Stop/Reset.
Zobrazí sa žiadosť o potvrdenie, že naozaj chcete zrušiť nastavenie.
Zvoľte „Áno“ a stlačte tlačidlo Menu Select.
Ak chcete odstrániť naskenovaný dokument z frontu pre odosielanie,
zvoľte v ponuke Funkcia položku „ZRUŠIŤ VYHRAD.“. Podrobnosti
sú uvedené v Návode na obsluhu faxu magicolor 2490MF.
Skenované dáta nie sú odosielané priamo príjemcovi. Okrem toho sa
predpokladá, že skenované obrazy boli úspešne odoslané, keď
skončil ich prenos na server.
Ak sa nedá e-mail odoslať, môže sa vytlačiť protokol o výsledku
prenosu. Podrobnosti sú uvedené v Návode na obsluhu faxu 2490MF.
Skenovanie do e-mailu s využitím osvitového skla
1
2
Stlačením tlačidla Skenovať prejdite do režimu Skenovanie.
Vyberte všetky dokumenty z ADF.
"
3
4
5
Odklopte kryt ADF.
Položte dokument na osvitové sklo lícom dole a zarovnajte ho s mierkami
nad a vľavo u osvitového skla.
Opatrne zatvorte kryt ADF.
"
6
Ak pre skenovanie používate osvitové sklo, nezakladajte dokumenty
do ADF.
Ak ho zatvoríte príliš prudko, môže sa dokument na osvitovom skle
posunúť.
Zadajte e-mailovú adresu príjemcu niektorým z ďalej uvedených
spôsobov a stlačte tlačidlo Menu Select.
–
Priame zadanie
–
Tlačidlo jednotlačidlovej voľby (vrátane skupinovej voľby)
–
Číslo rýchlej voľby
–
Výber z telefónneho zoznamu
"
"
Podrobné informácie o zadávaní príjemcov nájdete v časti
„Zadávanie príjemcu“ na strane 104.
Zadaním jednej adresy TO (Komu) a 124 adries CC (Kópie) môžete
zadať až 125 príjemcov.
Postup pri Skenovaní do e-mailu
101
"
7
8
Zadajte predmet správy a stlačte tlačidlo Menu Select.
Zadajte e-mailové adresy ďalších príjemcov ako adresy CC (Kópie)
a stlačte tlačidlo Menu Select.
"
9
10
11
Tlačidlami * a ) zvoľte režim skenovania („FAREBNÝ“, „SIVÝ“ alebo
„Č/B“) a stlačte tlačidlo Menu Select.
Tlačidlami * a ) zvoľte rozlíšenie (150 × 150 dpi, 300 × 300 dpi alebo
600 × 600 dpi) a stlačte tlačidlo Menu Select.
"
Ak chcete nastavovať ďalšie parametre pre režim skenovania, napr.
formát dát a metódu komprimácie dát stlačte tlačidlo ,.
Stlačte tlačidlo Menu Select.
Začne sa skenovať.
Ak chcete zmeniť veľkosť skenovaného obrazu, stlačte tlačidlo ,
skôr, ako stlačíte tlačidlo Štart.
Podrobnosti o zmene veľkosti obrazu nájdete v časti „Zmena veľkosti
skenovaného obrazu“ na strane 108.
Ak skenujete dokument, ktorý má viac stránok, položte ďalší list na
osvitové sklo, keď sa zobrazí otázka „ĎALŠIU STRANU?“, a stlačte
Menu Select.
–
102
Ak v kroku 10 zvolíte „FAREBNÝ“ alebo „SIVÝ“, nemôžete nastaviť
rozlíšenie 600 × 600 dpi.
Podrobnosti o nastavovaní ďalších parametrov nájdete v časti „Zmena
nastavenia režimu Skenovanie“ na strane 107.
"
13
Ak chcete zadať viac ako jednu adresu CC, stlačte tlačidlo Menu
Select a zadajte doplnkové adresy. Opakujte krok 8, dokiaľ nezadáte
všetky adresy príjemcov.
Po dokončení zadávania adries ďalších príjemcov stlačte tlačidlo Menu
Select.
"
12
E-mailové adresy zadané po stlačení tlačidla Skenovať budú použité
ako adresy príjemcov pre skenovanie do e-mailu.
Opakujte krok 14, dokiaľ nenaskenujete všetky stránky dokumentu.
Postup pri Skenovaní do e-mailu
14
Stlačte tlačidlo Štart.
Začne prenos dát.
"
"
"
"
Skenovanie a prenos dát ukončíte stlačením tlačidla Stop/Reset.
Zobrazí sa žiadosť o potvrdenie, že naozaj chcete zrušiť nastavenie.
Zvoľte „Áno“ a stlačte tlačidlo Menu Select.
Ak chcete odstrániť naskenovaný dokument z frontu pre odosielanie,
zvoľte v ponuke Funkcia položku „ZRUŠIŤ VYHRAD.“. Podrobnosti
sú uvedené v Návode na obsluhu faxu magicolor 2490MF.
Skenované dáta nie sú odosielané priamo príjemcovi. Okrem toho sa
predpokladá, že skenované obrazy boli úspešne odoslané, keď
skončil ich prenos na server.
Ak sa nedá e-mail odoslať, môže sa vytlačiť protokol o výsledku
prenosu. Podrobnosti sú uvedené v Návode na obsluhu faxu 2490MF.
Postup pri Skenovaní do e-mailu
103
Zadávanie príjemcu
Príjemcu môžete zadávať niektorým z nasledujúcich spôsobov.
„ Priame zadanie: Priamo zadajte e-mailovú adresu.
„ Tlačidlo jednotlačidlovej voľby: Zadajte príjemcu, ktorý je priradený
tlačidlu jednotlačidlovej voľby.
„ Číslo rýchlej voľby: Zadajte príjemcu, ktorý je priradený číslu rýchlej
voľby.
„ Výber z telefónneho zoznamu: Zobrazte alebo vyhľadajte príjemcov,
ktorým sú priradené tlačidlá jednotlačidlovej voľby alebo čísla rýchlej
voľby, a zvoľte z nich príjemcu.
Priame zadanie e-mailovej adresy
1
Numerickými tlačidlami zapíšte e-mailovú adresu príjemcu.
"
"
Podrobné informácie o zadávaní a úpravách textu a o znakoch,
ktoré môžete zadávať, nájdete v Návode na obsluhu faxu magicolor
2490MF.
Zadanú e-mailovú adresu vymažete tak, že asi na jednu sekundu
pridržíte stlačené tlačidlo Zrušiť/C alebo stlačíte tlačidlo Stop/Reset.
Tlačidlo jednotlačidlovej voľby
Ak bol príjemca priradený tlačidlu jednotlačidlovej voľby, môžete jeho
e-mailovú adresu zadať stlačením tohto tlačidla.
"
1
Stlačte príslušné tlačidlo jednotlačidlovej voľby.
"
"
104
Príjemcu musíte priradiť tlačidlu jednotlačidlovej voľby vopred.
Podrobnosti nájdete v Návode na obsluhu faxu magicolor 2490MF.
Ak chcete odoslať e-mail viacerým príjemcom, stlačte tlačidlo
jednotlačidlovej voľby, ktorému boli priradení príjemcovia skupinovej
voľby.
Ak stlačíte tlačidlo jednotlačidlovej voľby s priradenou skupinovou
voľbou pri zadávaní adresy TO (Komu), budú do tejto adresy
zahrnuté všetky e-mailové adresy zo skupinovej voľby. Ak tlačidlo
stlačíte pri zadávaní adresy CC (Kópie), budú všetky adresy zahrnuté
do nej.
Ak zvolíte nesprávneho príjemcu, stlačte tlačidlo Zrušiť/C.
Zadávanie príjemcu
"
Ak nie je danému tlačidlu jednotlačidlovej voľby priradená e-mailová
adresa, zobrazí sa hlásenie „NIE JE E-MAIL.ADRESA“. Ak nie je
danému tlačidlu jednotlačidlovej voľby priradený príjemca, zobrazí sa
hlásenie „NEULOŽENÉ!“. Použite tlačidlo jednotlačidlovej voľby,
ktorému je priradená e-mailová adresa.
Číslo rýchlej voľby
Ak bol príjemca priradený číslu rýchlej voľby, môžete jeho faxové číslo
vytočiť zadaním príslušného čísla rýchlej voľby.
"
1
2
Príjemcu musíte priradiť číslu rýchlej voľby vopred. Podrobnosti
nájdete v Návode na obsluhu faxu magicolor 2490MF.
Stlačte tlačidlo Rýchla voľba.
Numerickými tlačidlami zadajte trojciferné číslo rýchlej voľby, ktorému bol
priradený požadovaný príjemca.
Na displeji sa zobrazí meno (názov) príjemcu.
"
"
Ak zvolíte nesprávneho príjemcu, stlačte tlačidlo Zrušiť/C.
Ak nie je danému číslu rýchlej voľby priradená e-mailová adresa,
zobrazí sa hlásenie „NIE JE E-MAIL.ADRESA“. Ak nie je danému
číslu rýchlej voľby priradený príjemca, zobrazí sa hlásenie
„NEULOŽENÉ!“. Zadajte číslo rýchlej voľby, ktorému je priradená
e-mailová adresa.
Výber z telefónneho zoznamu funkciou Zoznam
Ak bol príjemca priradený tlačidlu jednotlačidlovej voľby alebo číslu rýchlej
voľby, môžete ho vyhľadať z telefónneho zoznamu funkciami Zoznam alebo
Hľadať.
Pri hľadaní s využitím funkcie Zoznam postupujte podľa nasledujúcich
pokynov.
1
2
3
4
Stlačte dvakrát tlačidlo Rýchla voľba.
Tlačidlami * a ) zvoľte „ZOZNAM“ a stlačte tlačidlo Menu Select.
Zobrazí sa zoznam tlačidiel jednotlačidlovej voľby a čísel rýchlej voľby,
ktorým boli priradené e-mailové adresy.
Tlačidlami + a , zvoľte požadovaného príjemcu.
Stlačte tlačidlo Menu Select.
Zadávanie príjemcu
105
Výber z telefónneho zoznamu funkciou Hľadať
Ak bol príjemca priradený tlačidlu jednotlačidlovej voľby alebo číslu rýchlej
voľby, môžete ho vyhľadať z telefónneho zoznamu funkciami Zoznam alebo
Hľadať.
Pri hľadaní s využitím funkcie Hľadať postupujte podľa nasledujúcich
pokynov.
1
2
3
Stlačte dvakrát tlačidlo Rýchla voľba.
Tlačidlami * a ) zvoľte „HĽADAŤ“ a stlačte tlačidlo Menu Select.
Zobrazí sa ponuka, do ktorej môžete zadať hľadaný text.
Numerickými tlačidlami zadajte niekoľko prvých znakov mena alebo
názvu požadovaného príjemcu.
"
"
4
6
7
106
Ak zadaným textom nezačína žiadne meno alebo názov priradený
tlačidlám jednotlačidlovej voľby alebo číslam rýchlej voľby, zobrazí
sa „(0)“ a znovu ponuka pre zadávanie hľadaného textu.
Ak chcete zvoliť príjemcu zo zobrazených výsledkov hľadania, pokračujte
krokom 7.
alebo
Ak chcete zúžiť výsledky vyhľadávania, stlačte tlačidlo Menu Select
a lepšie špecifikujte hľadaný text.
Stlačte tlačidlo Menu Select.
Tlačidlami * a ) zvoľte požadovaného príjemcu.
"
8
Môžete zadať text s dĺžkou až 10 znakov.
Stlačte tlačidlo Menu Select.
Zobrazí sa počet mien, ktoré začínajú textom zadaným v kroku 3.
"
5
Zadajte meno, priradené tlačidlu jednotlačidlovej voľby alebo číslu
rýchlej voľby. Podrobnosti pre zadávanie textu nájdete v Návode na
obsluhu faxu magicolor 2490MF.
Ak sa požadovaný príjemca neobjaví vo výsledkoch vyhľadávania,
stlačte dvakrát tlačidlo Zrušiť/C, vrátíte sa do ponuky pre zadávanie
vyhľadávaného textu a skúste vyhľadávať presnejšie zadaný text.
Stlačte tlačidlo Menu Select.
Zadávanie príjemcu
Zmena nastavenia režimu Skenovanie
Nastavenie režimu skenovanie, napr. formát dát alebo metódu komprimácie
dát, môžete zmeniť z ponuky pre voľbu rozlíšenia. Ak nezmeníte nastavenie,
budú skenované dáta odoslané s využitím východiskového nastavenia
režimu Skenovanie.
"
1
2
3
Tlačidlami * a ) zvoľte farebný režim a stlačte tlačidlo Menu Select.
Tlačidlami * a ) zvoľte rozlíšenie (150 × 150 dpi, 300 × 300 dpi alebo
600 × 600 dpi) a stlačte tlačidlo ,.
Zobrazia sa ponuky pre voľbu formátu dát.
Tlačidlami * a ) zvoľte formát dát („TIFF“ alebo „PDF“) pre prílohu
e-mailu a stlačte tlačidlo ,.
"
"
"
"
"
4
5
6
Podrobnejšie informácie nájdete v Návode na obsluhu faxu magicolor
2490MF.
Súbory formátu PDF môžete otvoriť v aplikácii Adobe Acrobat
Reader.
Súbory formátu TIF s obrazmi, ktoré boli skenované v nastavení
Farebný alebo Sivý sa nedajú otvoríť v aplikácii Prehliadač obrázkov
a faxov, ktorá je súčasťou Windows XP ako štandardný komponent.
Tieto súbory môžete otvárať v aplikáciách pre spracovanie obrázkov,
napr. PhotoShop, Microsoft Office Document Imaging alebo ACDsee.
Ak chcete nastavenie zrušiť, stlačte tlačidlo Zrušiť/C Zobrazia sa
znovu ponuky pre voľbu farebného režimu.
Ak chcete ukončiť zmeny nastavenia režimu Skenovanie, stlačte
tlačidlo Štart.
Ak v kroku 1 zvolíte pre farebný režim „SIVÝ“ alebo „FAREBNÝ“,
ponuky z kroku 4 a 5 sa nezobrazia.
Tlačidlami * a ) zvoľte sýtosť skenovaného dokumentu a stlačte
tlačidlo ,.
Tlačidlami * a ) zvoľte metódu komprimácie dát („MH“, „MR“ alebo
„MMR“).
Po dokončení zmien nastavenia opakovane stlačte tlačidlo +, dokiaľ sa
nezobrazí ponuka pre voľbu rozlíšenia.
Zmena nastavenia režimu Skenovanie
107
Zmena veľkosti skenovaného obrazu
Veľkosť skenovaného obrazu môžete zmeniť v ponuke pre voľbu typu
dokumentu.
1
2
V ponuke pre voľbu typu dokumentu („ADF“ alebo „KNIHA“) stlačte
tlačidlo ,.
Tlačidlami * a ) zvoľte veľkosť skenovaného obrazu a stlačte tlačidlo
Menu Select.
Zobrazí sa znovu ponuka pre voľbu typu dokumentu.
"
108
Nastavenie zrušíte stlačením tlačidla Zrušiť/C. Zobrazí sa znovu
ponuka pre voľbu typu dokumentu
Zmena veľkosti skenovaného obrazu
8
Výmena
spotrebného
materiálu
Výmena zásobníka tonera
Poznámka
Na poškodenia a chyby, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov,
uvedených v návode, sa nevzťahuje záruka.
Zariadenie používa pre tlač štyri zásobníky tonerov: čierny, žltý, purpurový
a azúrový. So zásobníkmi tonerov manipulujte opatrne, aby sa toner
nevysypal do zariadenia alebo na Vás.
"
"
Inštalujte iba nové zásobníky tonera. Ak vložíte do zariadenia použitý
zásobník tonera, indikácia na ovládacom paneli sa nezruší.
Farbivá, ktoré sú súčasťou tonera, nie sú jedovaté. Ak Vám toner
priľne na pokožke, umyte sa studenou vodou a neutrálnym mydlom.
Ak Vám toner náhodou priľne na odeve, opatrne ho vyprášte.
Ak zostane na odeve ešte nejaký toner, vyperte ho v studenej
(nie v teplej) vode.
UPOZORNENIE
Ak sa Vám toner dostane do očí, okamžite si ich vypláchnite studenou
vodou a vyhľadajte lekára.
"
Informácie o recyklácii zásobníkov tonera nájdete na adresách.
Amerika: http://printer.konicaminolta.net/products/recycle/index.asp
Európa: http://printer.konicaminolta.com
Poznámka
Nepoužívajte recyklované alebo neschválené zásobníky tonera.
Na poškodenie zariadenia a ťažkosti s kvalitou tlače, spôsobené
recyklovanými alebo neschválenými zásobníkmi tonerov, sa nevzťahujú
záručné podmienky. Na odstraňovanie týchto ťažkostí nie je
poskytovaná technická podpora.
110
Výmena zásobníka tonera
Pri výmene zásobníka tonera využívajte informácie uvedené v nasledujúcej
tabuľke. Pre zaistenie optimálnej výkonnosti a kvality tlače používajte iba
zásobníky KONICA MINOLTA schválené pre daný typ zariadenia, ktoré sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke. Po otvorení krytu tlačového mechanizmu
nájdete vo vnútri zariadenia štítok pre objednanie spotrebného materiálu, na
ktorom je uvedený typ zariadenia a objednávacie čísla zásobníkov tonera.
Typ
zariadenia
Číslo dielu
zariadenia
Typ zásobníka tonera
AM
5250225-100
Zásobník štandardnej kapacity – žltý (Y)
1710587-001
Zásobník štandardnej kapacity – purpurový (M)
1710587-002
Zásobník štandardnej kapacity – azúrový (C)
1710587-003
Zásobník vysokej kapacity – čierny (K)
1710587-004
EU
AP
GC
Číslo zásobníka
tonera
Zásobník vysokej kapacity – žltý (Y)
1710587-005
Zásobník vysokej kapacity – purpurový (M)
1710587-006
Zásobník vysokej kapacity – azúrový (C)
1710587-007
5250225-200
Zásobník štandardnej kapacity – žltý (Y)
1710589-001
5250225-400
Zásobník štandardnej kapacity – purpurový (M)
1710589-002
5250225-350
5250225-600
Zásobník štandardnej kapacity – azúrový (C)
1710589-003
Zásobník vysokej kapacity – čierny (K)
1710589-004
Zásobník vysokej kapacity – žltý (Y)
1710589-005
Zásobník vysokej kapacity – purpurový (M)
1710589-006
Zásobník vysokej kapacity – azúrový (C)
1710589-007
Zásobník štandardnej kapacity – žltý (Y)
1710590-001
Zásobník štandardnej kapacity – purpurový (M)
1710590-002
Zásobník štandardnej kapacity – azúrový (C)
1710590-003
Zásobník vysokej kapacity – čierny (K)
1710590-004
Zásobník vysokej kapacity – žltý (Y)
1710590-005
Zásobník vysokej kapacity – purpurový (M)
1710590-006
Zásobník vysokej kapacity – azúrový (C)
1710590-007
Zásobník štandardnej kapacity – žltý (Y)
1710599-001
Zásobník štandardnej kapacity – purpurový (M)
1710599-002
Zásobník štandardnej kapacity – azúrový (C)
1710599-003
Zásobník vysokej kapacity – čierny (K)
1710599-004
Zásobník vysokej kapacity – žltý (Y)
1710599-005
Zásobník vysokej kapacity – purpurový (M)
1710599-006
Zásobník vysokej kapacity – azúrový (C)
1710599-007
Výmena zásobníka tonera
111
Ukladanie zásobníkov tonera:
„ Zásobníky tonerov nechajte v originálnych obaloch až do doby, keď ich
budete inštalovať.
„ Zásobníky tonera ukladajte na suchom, chladnom mieste, chránenom
pred slnečným žiarením (kvôli tepelným účinkom).
Maximálna skladovacia teplota je 35 °C (95 °F) a maximálna relatívna
vlhkosť pri skladovaní je 85 % (bez kondenzácie). Ak zásobníky tonera
prenesiete z chladného do teplého, vlhkého prostredia, môže v nich
kondenzovať vlhkosť a znížiť tak kvalitu tlače. Preto nechajte zásobníky
pred inštaláciou asi 1 hodinu prispôsobiť okolitým podmienkam.
„ Zásobníky tonera skladujte a pri manipulácii držte vo vodorovnej polohe.
Zásobníky neotáčajte ani
neukladajte v zvislej polohe
alebo hornou stranou dole, toner
by mohol uľahnúť alebo sa
nerovnomerne rozmiestniť.
„ Zásobníky nevystavujte pôsobeniu slaného vzduchu alebo korozívnych
plynov a aerosolov.
112
Výmena zásobníka tonera
Výmena zásobníka tonera
Poznámka
Pri výmene zásobníka tonera buďte opatrní, aby sa z neho nevysypal
toner. Ak toner vysypete, okamžite ho zotrite jemnou suchou tkaninou.
Keď sa vyprázdni zásobník tonera, budú sa striedavo zobrazovať hlásenia
X TONER SA MINUL a VYMEŇTE X TONER (X označuje farbu tonera).
Pri výmene zásobníka tonera postupujte podľa nižšie popísaného postupu.
1
2
Skontrolujte na displeji, ktorý zásobník tonera je prázdny.
V uvedenom príklade je popísaný postup pri výmene zásobníka
azúrového tonera.
Stlačte tlačidlo Vymeniť ZT.
Striedavo sa budú zobrazovať hlásenia REŽIM NAHRADZOVANIA
a VYMEŇ. C TONER a zásobník azúrového tonera sa presunie tak,
aby ho bolo možné vymeniť.
"
3
Po jednom stlačení tlačidla Vymeniť ZT sa do polohy pre výmenu
posunie zásobník azúrového tonera. Po každom ďalšom stlačení
tlačidla Vymeniť ZT sa do polohy pre výmenu postupne posunú
zásobník čierneho, žltého a purpurového tonera.
Výmena zásobníka tonera
113
"
Skener sa nedá uvoľniť,
ak je otvorený
automatický podávač
dokumentov. Najskôr
opatrne zatvorte
automatický podávač
dokumentov a potom
uvoľnite skener.
4
"
114
Dbajte na to, aby ste
sa nedotkli doštičky na
spodnej strane skenera.
Výmena zásobníka tonera
5
"
"
"
Nedotýkajte sa
prenosového pásu.
Ak sú vo výstupnom
zásobníku médiá,
vyberte ich.
Pred otvorením krytu
tlačového mechanizmu
nezabudnite priklopiť
výstupný zásobník.
Výmena zásobníka tonera
115
6
"
Zásobník tonera môžete
rozlíšiť podľa farby
rukoväte a písmena
vylisovaného do
rukoväte: C (azúrový),
M (purpurový), Y (žltý)
a K (čierny).
7
"
Neotáčajte manuálne
meničom zásobníkov
tonera. Meničom tiež
neotáčajte násilím, inak
by sa mohol poškodiť.
Poznámka
Prázdny zásobník tonera zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Zásobník tonera nespaľujte.
8
"
116
Pred rozmiešaním tonera
v zásobníku sa uistite, či
je pevne pripevnený kryt
valčeka tonera.
Nový zásobník tonera
Výmena zásobníka tonera
9
"
Nedotýkajte sa valčeka
tonera a nepoškrabte ho.
10
"
Pred vložením zásobníka
tonera sa uistite, či
inštalujete zásobník
tonera rovnakej farby,
akú má štítok na meniči
zásobníkov tonera.
11
Výmena zásobníka tonera
117
12
"
Pred zatvorením krytu
tlačového mechanizmu
nezabudnite zatvoriť
predný kryt. Predný kryt
sa nedá zatvoriť, ak je
zatvorený kryt tlačového
mechanizmu.
13
14
"
118
Po zatvorení skenera sa
zásobník čierneho tonera
automaticky presunie do
polohy pre výmenu. Po
každom stlačení tlačidla
Vymeniť ZT sa do
polohy pre výmenu
posunú postupne
zásobník azúrového,
žltého a purpurového
tonera.
Výmena zásobníka tonera
15
Stlačte tlačidlo Stop/Reset.
Z displeja zmizne hlásenie a zariadenie sa reštartuje, aby mohlo
pokračovať v tlači.
"
"
Ak neurobíte do 30 sekúnd po zatvorení skenera žiadnu operáciu,
zariadenie sa automaticky reštartuje, aby mohlo tlačiť.
Po výmene zásobníka tonera musí zariadenie urobiť celý kalibračný
cyklus (trvá menej ako 2 minúty). Ak otvoríte kryt skôr, zariadenie sa
reštartuje a kalibrácia sa zastaví. Keď kryt zatvoríte, kalibrácia sa
začne znovu.
Výmena zásobníka tonera
119
Výmena kazety s valcom
Ak skončí životnosť kazety s valcom, budú sa striedavo zobrazovať hlásenia
SKONČ. Ž. VAL. a VYMEŇTE VALEC. Pri výmene kazety s valcom
postupujte podľa nižšie popísaného postupu.
1
"
120
Skener sa nedá uvoľniť,
ak je otvorený
automatický podávač
dokumentov. Najskôr
opatrne zatvorte
automatický podávač
dokumentov a potom
uvoľnite skener.
Výmena kazety s valcom
2
"
Dbajte na to, aby ste
sa nedotkli doštičky na
spodnej strane skenera.
3
"
Nedotýkajte sa
prenosového pásu.
Výmena kazety s valcom
121
"
"
Ak sú vo výstupnom
zásobníku médiá,
vyberte ich.
Pred otvorením krytu
tlačového mechanizmu
nezabudnite priklopiť
výstupný zásobník.
4
Poznámka
Použitú kazetu s valcom zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Kazetu s valcom nespaľujte.
122
Výmena kazety s valcom
5
"
Nedotýkajte sa
fotocitlivého valca
v kazete s valcom.
Nová kazeta s valcom
6
7
Výmena kazety s valcom
123
8
"
124
Po výmene kazety s valcom musí zariadenie urobiť celý kalibračný
cyklus (trvá menej ako 2 minúty). Ak otvoríte kryt skôr, zariadenie sa
reštartuje a kalibrácia sa zastaví. Keď kryt zatvoríte, kalibrácia sa
začne znovu.
Výmena kazety s valcom
9
Starostlivosť
o zariadenie
Údržba zariadenia
UPOZORNENIE
Pozorne si prečítajte pokyny, uvedené na štítkoch s upozorneniami
a výstrahami, a postupujte podľa nich. Štítky sú umiestnené na
vnútorných stranách krytov a na rôznych miestach vo vnútri
zariadenia.
Pri práci so zariadením postupujte opatrne, predĺžite tým jej životnosť.
Ak nedodržíte uvedené pokyny, môžete zariadenie poškodiť a spôsobiť
prepadnutie záruky. Ak sa usadí na zariadení alebo v ňom prach alebo
útržky papiera, zhorší sa kvalita tlače a výkonnosť zariadenia, preto ho čistite
v pravidelných intervaloch. Pri čistení postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
VÝSTRAHA!
Zariadenie pred čistením vypnite a odpojte od neho sieťovú šnúru
a kábel rozhrania. Dbajte na to, aby do zariadenia nevnikla voda ani iné
kvapaliny, mohlo by prísť k úrazu elektrickým prúdom alebo
k poškodeniu zariadenia.
UPOZORNENIE
Fixačné zariadenie je horúce. Ak otvoríte kryt tlačového
mechanizmu, fixačné zariadenie postupne vychladne (asi za
hodinu).
„ Pri čistení vnútorných častí zariadenia alebo pri odstraňovaní
uviaznutých médií buďte opatrní, pretože fixačné zariadenie a ďalšie
vnútorné časti môžu byť veľmi horúce.
„ Nedávajte žiadne predmety na hornú časť zariadenia.
„ Na čistenie zariadenia používajte mäkkú tkaninu.
„ Pri čistení nikdy nerozprašujte čistiaci roztok priamo na povrch
zariadenia riadenia, mohol by vniknúť dovnútra ventilačnými otvormi
a poškodiť vnútorné obvody zariadenia.
„ Pri čistení zariadenia nepoužívajte brusné alebo korozívne roztoky,
riedidlá ani rozpúšťadlá (napr. lieh alebo benzín).
„ Akýkoľvek čistiaci roztok vždy najskôr vyskúšajte na malej plôške
a uistite sa, že nenarušuje povrch zariadenia.
„ Nepoužívajte ostré alebo hrubé nástroje, napr. drôtené alebo plastové
čistiace podušky.
126
Údržba zariadenia
„ Kryty zariadenia vždy zatvárajte opatrne. Nevystavujte zariadenie
otrasom.
„ Zariadenie nezakrývajte ihneď po použití. Vypnite ho a nechajte
vychladnúť.
„ Nenechávajte kryty zariadenia otvorené príliš dlho, najmä v dobre
osvetlených priestoroch. Svetlo môže poškodiť kazetu s valcom.
„
„
„
„
„
Neotvárajte kryty zariadenia pri tlači.
Nepoklepávajte balíkom papiera na zariadenie.
Zariadenie nemažte ani nerozoberajte.
Zariadenie nenakláňajte.
Nedotýkajte sa elektrických kontaktov, prevodov alebo laserových
zariadení. Mohlo by sa poškodiť zariadenie a znížiť kvalita tlače.
„ Odoberajte včas vytlačené listy z výstupného zásobníka. Ak v ňom bude
príliš mnoho výtlačkov, môžu spôsobiť uviaznutie papiera v zariadení
alebo nadmerné krútenie vysúvaných výtlačkov.
„ Zariadenie zdvíhajte
a prenášajte v dvoch.
Zariadenie pri prenášaní
udržujte vo vodorovnej polohe,
aby sa do neho nevysypal toner.
32 kg
70.5 lbs
„ Zariadenie uchopte pri zdvíhaní
tak, ako je uvedené na obrázku.
"
Nezdvíhajte zariadenie
s pripojeným Zásobníkom 2.
„ Ak Vám toner priľne na rukách,
umyte si ich studenou vodou
a neutrálnym mydlom.
UPOZORNENIE
Ak sa Vám toner dostane do očí, okamžite si ich vypláchnite studenou
vodou a vyhľadajte lekára.
„ Uistite sa, či boli vrátené späť všetky diely, ktoré boli počas čistenia zo
zariadenia vybraté.
Údržba zariadenia
127
Čistenie zariadenia
UPOZORNENIE
Pred čistením zariadenie najskôr vypnite a odpojte od neho sieťovú
šnúru.
"
Používajte iba mäkkú suchú tkaninu.
Vonkajšie časti
Ovládací panel
Ventilačné
otvory
Vonkajšie časti zariadenia
Filter
Osvitové sklo
Prítlačná
doska
dokumentov
128
Čistenie zariadenia
Vnútorné časti
Čistenie podávacieho valčeka médií a šošovky lasera
1
"
Skener sa nedá uvoľniť,
ak je otvorený
automatický podávač
dokumentov. Najskôr
opatrne zatvorte
automatický podávač
dokumentov a potom
uvoľnite skener.
Čistenie zariadenia
129
2
"
Dbajte na to, aby ste sa
nedotkli doštičky na
spodnej strane skenera.
3
"
130
Nedotýkajte sa
prenosového pásu.
Čistenie zariadenia
"
"
Ak sú vo výstupnom
zásobníku médiá,
vyberte ich.
Pred otvorením krytu
tlačového mechanizmu
nezabudnite priklopiť
výstupný zásobník.
4
Čistenie zariadenia
131
Poznámka
Vybranú kazetu s valcom uložte tak, ako
je uvedené na obrázku vpravo. Zaistite,
aby kazeta s valcom ležala vodorovne
a na mieste, kde sa nemôže znečistiť.
Kazetu s valcom nenechávajte vybranú
dlhšie ako 15 minút a nepokladajte ju na
miesta, kde by mohla byť vystavená
priamemu svetlu (napr. slnečnému).
5
POHĽAD
ZDOLA
Podávací valček
médií
132
Čistenie zariadenia
6
POHĽAD
ZDOLA
Šošovka lasera
7
Čistenie zariadenia
133
8
9
134
Čistenie zariadenia
Čistenie podávacích valčekov duplexera
1
2
3
Čistenie zariadenia
135
Čistenie podávacích valčekov Zásobníka 2
1
2
136
Čistenie zariadenia
3
4
Čistenie zariadenia
137
Čistenie podávacích valčekov ADF
1
2
3
138
Čistenie zariadenia
Uloženie zariadenia
Poznámka
Ak nebudete zariadenie dlhšiu
dobu používať, uložte ho
s páčkami oddeľovača
fixačného zariadenia
presunutými čo najviac
dozadu.
Uloženie zariadenia
139
140
Uloženie zariadenia
10 Odstraňovanie
problémov
Úvod
V tejto kapitole sú uvedené informácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri riešení
problémov, s ktorými sa môžete pri používaní zariadenia stretnúť, alebo
ktoré aspoň poskytnú návod na vyhľadanie ďalších zdrojov informácií.
Prevencia uviaznutia tlačových médií
142
strana 143
Prechod tlačových médií zariadením
strana 144
Vybratie uviaznutých médií
strana 145
Riešenie problémov s uviaznutím médií
strana 159
Odstráňovanie iných problémov
strana 162
Riešenie problémov s kvalitou tlače
strana 168
Stavové, chybové a servisné hlásenia
strana 175
Úvod
Prevencia uviaznutia tlačových médií
Uistite sa, že...
Médiá vyhovujú špecifikáciám zariadenia.
Médiá sú rovné, najmä ich zavádzacia hrana.
Zariadenie stojí na plochom, pevnom a vodorovnom povrchu.
Tlačové médiá ukladáte na suchom mieste s minimálnou vlhkosťou.
Výstupný zásobník je pri tlači na pohľadnice umiestnený vodorovne.
Priehľadné fólie sú odoberané z výstupného zásobníka ihneď po vysunutí,
aby sa nemohli zlepiť statickou elektrinou.
Vždy nastavujete vodítka médií v Zásobníku 1 po založení médií
(nesprávne nastavené vodítka môžu spôsobiť zníženie kvality tlače,
uviaznutie papiera alebo poškodenie zariadenia).
Tlačové médiá sú zakladané do zásobníka tlačovou stranou hore (mnoho
výrobcov dáva na balenie papiera šípku, ktorá označuje tlačovú stranu).
Vyhýbajte sa...
Médiám, ktoré sú prehnuté, pokrčené alebo príliš pokrútené.
Podávaniu viacerých listov tlačových médií súčasne (vyberte ich zo
zásobníka, prelistujte ich, aby sa jednotlivé listy od seba oddelili).
Prelistovaniu priehľadných fólií pred tlačou, pretože by sa mohli zlepiť
statickou elektrinou.
Zakladaniu viacerých ako jedného typu/formátu/hmotnosti tlačových médií
do zásobníka.
Preplňovaniu zásobníkov.
Preplňovaniu výstupného zásobníka (výstupný zásobník pre vysúvanie
lícom dole má kapacitu 100 listov, ak sa do zásobníka vysunie viac listov,
médiá môžu uviaznuť).
Ponechaniu väčšieho počtu priehľadných fólií vo výstupnom zásobníku.
Prevencia uviaznutia tlačových médií
143
Prechod tlačových médií zariadením
Ak sa zoznámite s prechodom tlačových médií zariadením, ľahšie nájdete
miesto, na ktorom uviazli.
1. Podávacie valčeky ADF
1
2
3
2. Vstupný zásobník
dokumentov
3. Výstupný zásobník
dokumentov
Priechod dokumentov (pohľad spredu)
4. Fixačné zariadenie
4
5. Duplexer
6. Zásobník 2 (doplnkový)
11
7. Zásobník 1
10
8. Menič zásobníkov tonera
9
9. Kazeta s valcom
8
10. Jednotka prenosového pásu
7
11. Výstupný zásobník
5
6
Priechod médií (pohľad zboku)
144
Prechod tlačových médií zariadením
Vybratie uviaznutých médií
Pri odstraňovaní uviaznutých médií postupujte opatrne, pokúste sa vybrať
uviaznuté médiá bez roztrhnutia. Akékoľvek zvyšky médií môžu blokovať
vodiacu dráhu a môžu byť príčinou ďalších uviaznutí. Médiá, ktoré uviazli,
už znovu nezakladajte.
Poznámka
Na tlačových médiách, ktoré neprešli fixačným zariadením, zostane
nevytvrdený toner. Ak sa dotknete povrchu potlačeného média, toner
Vám môže priľnúť na ruke, preto sa pri odstraňovaní uviaznutého média
snažte nedotýkať jeho povrchu. Zaistite, aby sa toner nevysypal do
zariadenia.
UPOZORNENIE
Nevytvrdený toner Vám môže ušpiniť ruky, odev alebo všetko, s čím
príde do styku. Ak Vám toner náhodou priľne na odeve, opatrne ho
vyprášte. Ak zostane na odeve ešte nejaký toner, vyperte ho v studenej
(nie v teplej) vode. Ak Vám toner priľne na pokožke, umyte sa studenou
vodou a neutrálnym mydlom.
UPOZORNENIE
Ak sa Vám toner dostane do očí, okamžite si ich vypláchnite studenou
vodou a vyhľadajte lekára.
Ak po odstránení uviaznutých médií zostane na displeji zobrazené chybové
hlásenie, otvorte a zatvorte kryt tlačového mechanizmu. Chybové hlásenie
by malo zmiznúť.
Vybratie uviaznutých médií
145
Hlásenie o uviaznutí médií a ich odstraňovaní
Hlásenie o uviaznutí médií
Strana
UVIAZNUTIE PAPIERA
strana 146
(zobrazuje sa striedavo)
OTVORTE PREDNÝ KRYT
strana 146
UVIAZOL PAPIER
(zobrazuje sa striedavo)
OTVORTE PREDNÝ KRYT
strana 156
UVIAZOL PAPIER
(zobrazuje sa striedavo)
OTVORTE KRYT DUPL.
strana 157
UVIAZ. ORIG. DOKUM.
(zobrazuje sa striedavo)
OTVOR.KRYT PODÁV.DOK
Odstránenie médií uviaznutých v zariadení
1
146
Vybratie uviaznutých médií
"
Skener sa nedá uvoľniť,
ak je otvorený
automatický podávač
dokumentov. Najskôr
opatrne zatvorte
automatický podávač
dokumentov a potom
uvoľnite skener.
2
"
Dbajte na to, aby ste
sa nedotkli doštičky na
spodnej strane skenera.
Vybratie uviaznutých médií
147
3
"
"
"
148
Nedotýkajte sa
prenosového pásu.
Ak sú vo výstupnom
zásobníku médiá,
vyberte ich.
Pred otvorením krytu
tlačového mechanizmu
nezabudnite priklopiť
výstupný zásobník.
Vybratie uviaznutých médií
4
Poznámka
Vybranú kazetu s valcom uložte tak, ako
je uvedené na obrázku vpravo. Zaistite,
aby kazeta s valcom ležala vodorovne
a na mieste, kde sa nemôže znečistiť.
Kazetu s valcom nenechávajte vybranú
dlhšie ako 15 minút a nepokladajte ju na
miesta, kde by mohla byť vystavená
priamemu svetlu (napr. slnečnému).
5
Vybratie uviaznutých médií
149
6
"
Uviaznuté médiá vždy
vyberajte iba v smere
podávania, ako je
uvedené na obrázku.
7
150
Vybratie uviaznutých médií
8
9
Vybratie uviaznutých médií
151
10
11
12
152
Vybratie uviaznutých médií
13
"
Ak používate papier zo
Zásobníka 2, odstraňujte
uviaznuté médiá podľa
postupu, začínajúceho
bodom 14.
14
15
Vybratie uviaznutých médií
153
16
17
18
19
154
Vybratie uviaznutých médií
20
Vybratie uviaznutých médií
155
Odstránenie uviaznutých médií z duplexera
1
2
"
Uviaznuté médiá vždy
vyberajte iba v smere
podávania, ako je
uvedené na obrázku.
3
156
Vybratie uviaznutých médií
Odstránenie médií uviaznutých v ADF
1
2
3
Vybratie uviaznutých médií
157
4
5
6
158
Vybratie uviaznutých médií
Riešenie problémov s uviaznutím médií
"
Príznak
Ak v niektorej oblasti dochádza k častému uviaznutiu papiera, je
nutné ju skontrolovať, vyčistiť alebo nechať opraviť. K uviaznutiu
môže dochádzať aj opakovane, ak používate nepodporované tlačové
médiá alebo médiá originálov.
Príčina
Riešenie
Podáva sa
Predné hrany médií nie Vyberte médiá a vyrovnajte predné
niekoľko listov sú vyrovnané.
okraje. Potom médiá založte späť do
súčasne.
zásobníka.
Médiá sú vlhké.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich za
nové, suché.
Médiá k sebe priľnuli
statickou elektrinou.
Priehľadnými fóliami nelistujte.
Na displeji
zostáva
hlásenie
o uviaznutí
médií.
Je nutné reštartovať
Otvorte a zatvorte kryt tlačového
zariadenie otvorením
mechanizmu.
a zatvorením krytu
tlačového mechanizmu.
V zariadení zostali
uviaznuté médiá.
Skontrolujte dráhu médií a uistite sa, či
boli zo zariadenia odstránené všetky
uviaznuté médiá.
Médiá
uviaznuté
v duplexeri.
Používate tlačové
médiá, ktoré nie sú pre
zariadenie vhodné
(nesprávny formát,
hrúbka, druh a pod.).
Používajte médiá, schválené
spoločnosťou KONICA MINOLTA. Pozri
časť „Špecifikácie“ na strane 38.
Kompletný zoznam aktuálne schválených
médií nájdete na adrese
printer.konicaminolta.com.
Automaticky obojstranne sa dá tlačiť na
kancelársky alebo recyklovaný papier,
ak je inštalovaný duplexer a v ovládači je
správne nastavený typ média. Pozri časť
„Špecifikácie“ na strane 38.
Overte si, že v Zásobníku 1 nie sú
založené rôzne druhy tlačových médií.
Netlačte obojstranne na obálky, štítky,
hlavičkový papier, kartón, hladený papier
alebo priehľadné fólie.
Médiá uviaznu
opakovane.
Uistite sa, že z dráhy médií v duplexeri
boli odstránené všetky uviaznuté médiá.
Riešenie problémov s uviaznutím médií
159
Príznak
Príčina
Riešenie
V ADF uviazli
médiá.
Založený dokument
nezodpovedá
špecifikáciám.
Zakladajte zodpovedajúce dokumenty.
Ďalšie informácie o dokumentoch, ktoré
môžete zakladať, nájdete v časti
„Dokumenty založiteľné do
automatického podávača dokumentov“
na strane 67.
Počet založených
Zakladajte dokumenty tak, aby
dokumentov prekračuje neprekračovali kapacitu zásobníka.
kapacitu zásobníka.
Ďalšie informácie o dokumentoch, ktoré
sa dajú zakladať, nájdete v časti
„Dokumenty založiteľné do
automatického podávača dokumentov“
na strane 67.
Vodítka neboli prisunuté Presuňte vodítka k okrajom dokumentov.
k okrajom dokumentov. Ďalšie informácie o zakladaní
dokumentov nájdete v časti „Založenie
dokumentu do automatického podávača
dokumentov“ na strane 70.
Dochádza
k uviaznutiu
médií.
160
Médiá nie sú
v zásobníku správne
založené.
Vyberte uviaznuté médiá a zvyšné médiá
znovu a správne založte.
V zásobníku je
založených príliš
mnoho médií.
Vyberte zo zásobníka nadbytočné médiá
a založte správne množstvo médií.
Vodítka médií nie sú
správne nastavené na
formát médií.
Nastavte vodítka tak, aby zodpovedali
veľkosti médií.
Do zásobníka sú
založené prehnuté
alebo pokrčené médiá.
Vyberte médiá, narovnajte ich a založte
späť. Ak bude ďalej dochádzať
k uviaznutiu, prestaňte ich používať.
Médiá sú vlhké.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich za
nové, suché.
Médiá vlastného
formátu, obálky,
pohľadnice,
samolepiace štítky,
kartón, hlavičkový
papier, hladený papier
alebo priehľadné fólie
sú založené do
Zásobníka 2.
Zvláštne médiá musíte zakladať iba do
Zásobníka 1.
Riešenie problémov s uviaznutím médií
Príznak
Príčina
Riešenie
Dochádza
k uviaznutiu
médií.
Odporúčané priehľadné Uvedené tlačové médiá zakladajte podľa
fólie alebo hárky so
pokynov ich výrobcu.
štítkami sú vložené
v nesprávnej orientácii
do Zásobníka 1.
Obálky sú
Obálky zakladajte do Zásobníka 1 tak,
v Zásobníku 1 založené aby chlopňa bola dole.
nesprávne.
Ak je chlopňa u dlhšej hrany, zakladajte
obálky tak, aby chlopňa bola dole
a u ľavej strany zariadenia.
Priehľadné fólie sa
v zásobníku zlepili
statickou elektrinou.
Vyberte fólie zo Zásobníka 1 a zakladajte
ich po jednotlivých listoch. Priehľadnými
fóliami pred zakladaním nelistujte.
Používate tlačové
médiá, ktoré nie sú pre
zariadenie vhodné
(nesprávny formát,
hrúbka, druh a pod.).
Používajte médiá, schválené
spoločnosťou KONICA MINOLTA.
Podávací valček je
špinavý.
Pozri časť „Špecifikácie“ na strane 38.
Kompletný zoznam aktuálne schválených
médií nájdete na adrese
printer.konicaminolta.com.
Očistite podávací valček.
Viac podrobností nájdete v časti
„Vnútorné časti“ na strane 129.
Riešenie problémov s uviaznutím médií
161
Odstraňovanie iných problémov
"
Pokyny pre objednanie spotrebného materiálu KONICA MINOLTA
nájdete na webovej adrese www.q-shop.com.
Príznak
Príčina
Zariadenie nie je Sieťová šnúra nie je
pod napätím.
správne zapojená do
zásuvky elektrickej
siete.
Riešenie
Vypnite zariadenie a presvedčte sa, či
je sieťová šnúra správne pripojená do
zásuvky elektrickej siete. Potom
zariadenie znovu zapnite.
Zásuvka, do ktorej
Zapojte do zásuvky iný elektrický
je zariadenie zapojené, prístroj a overte si, či funguje.
zrejme nie je
v poriadku.
Hlavný vypínač nie
je správne zapnutý
(poloha I).
Prepnite vypínač do polohy
Vypnuté (O), a potom znovu do polohy
Zapnuté (I).
Zariadenie je pripojené Overte si, či elektrická sieť vyhovuje
požiadavkám uvedeným v Dodatku A
do zásuvky, ktorej
napätie alebo kmitočet v časti „Technické údaje“.
nezodpovedá
špecifikáciám zariadenia.
Zrejme je poškodený
Na ovládacom
niektorý zásobník
paneli sa
hlásenie TONER tonera.
Vyberte zásobníky zo zariadenia
a skontrolujte ich. Ak je niektorý
poškodený, vymeňte ho.
DOCHÁDZA
Ďalšie informácie nájdete v technických
údajoch v Dodatku A.
zobrazí oveľa
skôr, ako ste
predpokladali.
Tlačili ste dokumenty
s vysokým pokrytím
stránky.
Nedá sa vytlačiť Vstupný zásobník je
Výpis
prázdny.
nastavenia
stroja.
Kryty zariadenia nie sú
správne zatvorené.
Ak zmeníte druh
alebo formát
papiera pre
Zásobník 1,
zobrazí sa
VAR.FAXU.
162
Skontrolujte, či sú aspoň v Zásobníku 1
tlačové médiá, či sú vložené správne
a či sú zásobníky zasunuté.
Overte si, že sú všetky kryty zatvorené.
Kryty zatvárajte opatrne, aby sa
zariadenie neotriasalo.
Ak je prijímaný fax,
Prijatý fax vytlačte tak, že zmeníte druh
nedá sa vytlačiť na
papiera na KANC.PAPIER a formát
papier aktuálnej veľkosti papiera na A4 alebo LETTER.
alebo druhu. Je však
možné kopírovať alebo
tlačiť.
Odstraňovanie iných problémov
Príznak
Príčina
Riešenie
Nedajú sa
vytlačiť snímky
z digitálneho
fotoaparátu.
Nie je nastavený režim Nastavte režim prenosu dát PictBridge.
prenosu dát PictBridge
Zariadenie podporuje iba
digitálneho fotoaparátu.
fotoaparáty s technológiou
PictBridge.
"
Formát papiera zadaný Na digitálnom fotoaparáte a na
v digitálnom fotoaparáte zariadení nastavte rovnaký formát
sa líši od formátu, ktorý papiera.
je zadaný v tomto
zariadení. Hlásenie
„Skontrolujte tlačiareň“
sa zobrazí iba na
fotoaparáte, na displeji
zariadenia sa nezobrazí
žiadne chybové
hlásenie.
V zariadení je pre tlač
s rozvrhnutím zadaný
iný formát papiera ako
A4 alebo LETTER.
Na zariadení nastavte formát papiera
A4 alebo LETTER.
Na displeji zariadenia
sa nezobrazí žiadne
chybové hlásenie.
Tlač trvá príliš
dlho.
Zariadenie je nastavené
do režimu pomalej tlače
(napríklad tlač na kartón
alebo priehľadné fólie).
Tlač na špeciálne tlačové médiá trvá
oveľa dlhšie ako tlač na papier. Skôr
ako začnete tlačiť na kancelársky
papier, overte, či je v ovládači tlačiarne
nastavené správne tlačové médium.
Zariadenie je
v úspornom režime.
Prechod z úsporného do normálneho
režimu trvá určitú dobu.
Tlačová úloha je veľmi
zložitá.
Vyčkajte. Nie je nutná žiadna činnosť.
V zariadení je
inštalovaný zásobník
tonera určený pre
predaj v inej krajine
alebo neoriginálny
zásobník (na displeji
je zobrazené hlásenie
Inštalujte správny zásobník tonera
KONICA MINOLTA, schválený pre Váš
model zariadenia.
NESPRÁVNY X
TONER).
Odstraňovanie iných problémov
163
Príznak
Príčina
Riešenie
Zariadenie pri
tlači vysúva
prázdne listy.
Je poškodený alebo
prázdny niektorý
zásobník tonera.
Skontrolujte zásobníky tonerov. Ak sú
zásobníky prázdne, tlačový obraz sa
nevytlačí správne alebo sa nevytlačí
vôbec.
Používate nesprávny
druh médií.
Skontrolujte používaný druh médií.
Bolo stlačené tlačidlo
Zrušiť.
Overte si, či pri tlači Vašej úlohy
nestlačil iný užívateľ tlačidlo Zrušiť
na ovládacom paneli zariadenia.
Vstupný zásobník je
prázdny.
Skontrolujte, či sú v zásobníkoch
tlačové médiá, či sú vložené správne
a či sú zásobníky zasunuté.
Tlačte dokument
s pretlačou, ktorá
nebola vytvorená
v ovládači tlačiarne
magicolor 2490MF.
Vytlačte súbor s pretlačou s využitím
ovládača tlačiarne magicolor 2490MF.
Pri kopírovaní
2 na 1 sa
strácajú určité
časti obrazu.
Funkciou 2 na 1
kopírujete dokumenty
formátu Legal.
Tlačidlom + alebo , upravte
zväčšenie.
Zariadenie sa
často resetuje
alebo vypína.
Sieťová šnúra nie je
správne zapojená do
zásuvky elektrickej
siete.
Vypnite zariadenie a presvedčte sa, či
je sieťová šnúra správne pripojená do
zásuvky. Potom zariadenie znovu
zapnite.
Stala sa systémová
chyba.
Informujte o chybovom hlásení
technickú podporu.
Nevytlačia sa
všetky stránky.
164
Zväčšenie x 0,64,
ktoré sa zobrazí pre
PALCE pri kopírovaní
2 na 1 je určené pre
úpravu formátu na
Letter.
Odstraňovanie iných problémov
Príznak
Príčina
Pri obojstrannej Tlačí na nesprávny druh
tlači vznikajú
médií alebo ovládač
ťažkosti.
tlačiarne nie je správne
nastavený.
Riešenie
Pri automatickej obojstrannej tlači sa
najskôr uistite, či je inštalovaný
duplexer.
Uistite sa, že je v zariadení založený
správny typ médií.
„ Pozri časť „Špecifikácie“ na
strane 38.
Kompletný zoznam aktuálne
schválených médií nájdete na adrese
printer.konicaminolta.com.
„ Netlačte obojstranne na médiá
vlastného formátu, obálky,
samolepiace štítky, pohľadnice,
kartón, hlavičkový papier, hladený
papier alebo priehľadné fólie.
„ Overte si, že v Zásobníku 1 nie sú
založené rôzne druhy tlačových
médií.
Overte si, že duplexer je inštalovaný
v ovládači tlačiarne (karta Nastavenie
doplnkov zariadení).
V ovládači tlačiarne (Rozvrhnutie/
Obojstranná tlač) zvoľte Väzba
u kratšieho okraja (pre väzbu ako
v zápisníku) alebo Väzba u dlhšieho
okraja (pre väzbu ako v krúžkovom
bloku).
Nastavte duplexné (obojstranné)
kopírovanie. Ďalšie informácie
o nastavení obojstranného kopírovania
nájdete v časti „Nastavenie
duplexného (obojstranného)
kopírovania“ na strane 91.
Pri obojstrannej tlači viacerých strán na
list zvoľte Kompletovať iba v ovládači
tlačiarne na karte Základné.
Nenastavujte kompletovanie v aplikácii.
Odstraňovanie iných problémov
165
Príznak
Príčina
Riešenie
Pri tlači
viacerých
strán na list
v niekoľkých
kópiách je
tlačový výstup
nesprávny.
Máte nastavené
kompletovanie
v ovládači i v aplikácii.
Pre tlač viacerých strán na list vo
viacerých kópiách zvoľte Kompletovať
iba v ovládači tlačiarne na karte
Základné. Nenastavujte kompletovanie
v aplikácii.
Výstupy
s nastavením
Brožúra
s väzbou vľavo
alebo Brožúra
s väzbou
vpravo nie sú
správne.
Máte nastavené
kompletovanie
v ovládači i v aplikácii.
Pre tlač v nastavení Brožúra s väzbou
vľavo alebo Brožúra s väzbou vpravo
zvoľte kompletovanie iba v ovládači
tlačiarne na karte Základné.
Nenastavujte kompletovanie v aplikácii.
Zariadenie
Zariadenie nie je
vydáva nezvyklé umiestnené na rovnom
zvuky.
povrchu.
Umiestnite zariadenie na plochý, pevný,
vodorovný povrch.
Zásobníky nie sú
inštalované správne.
Vyberte zásobník, z ktorého podávate
médiá, a znovu ho zasuňte späť do
zariadenia.
V zariadení je cudzí
predmet.
Vypnite zariadenie a vyberte z neho
cudzí predmet. Ak sa Vám nepodarí
cudzí predmet odstrániť, obráťte sa na
servisné stredisko.
Pri kopírovaní
Chyba sa mohla stať pri
alebo skenovaní posuve papiera v ADF.
z ADF sa na
konci obrazu
alebo stránky
(5 až 6 mm)
objaví pruh.
Ak sa pruh objaví na kópii po
kopírovaní, nastavte o jeden stupeň
tmavšiu sýtosť kópie.
Pri skenovaní
z ADF
s rozlíšením
600 dpi je obraz
svetlejší
a pozadie
tmavšie.
Pokiaľ je obraz svetlejší alebo tmavší,
skenujte s využitím osvitového skla.
Okrem toho, začínajte skenovať, až keď
od zapnutia zariadenia a rozsvietenia
výbojky uplynie hodina a pol alebo viac.
166
Ihneď po zapnutí
zariadenia sa zvýši
intenzita svitu výbojky.
Preto môže byť obraz
svetlejší a pozadie
tmavšie.
Ak sa pruh objaví v obraze po
skenovaní, použite pre skenovanie
osvitové sklo.
Odstraňovanie iných problémov
Príznak
Príčina
Riešenie
Nie je dostupný
webový
obslužný
program.
Heslo správcu pre
aplikáciu PageScope
Web Connection nie je
správne.
Heslo správcu pre aplikáciu PageScope
Web Connection má minimálne
6 znakov a maximálne 16 znakov.
Ďalšie informácie sú uvedené
v príručke magicolor 2490MF
Reference Guide.
Médiá sú
pokrčené.
Tlačové médiá sú vlhké Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich
alebo boli poliate vodou. za nové, suché.
Je poškodený podávací Skontrolujte, či uvedené časti nie sú
valček médií alebo
poškodené. V prípade nutnosti
fixačné zariadenie.
informujte o chybovom hlásení
technickú podporu.
Používate tlačové
médiá, ktoré nie sú pre
zariadenie vhodné
(nesprávny formát,
hrúbka, druh a pod.).
Používajte médiá, schválené
spoločnosťou KONICA MINOLTA. Pozri
časť „Špecifikácie“ na strane 38.
Tlačíte na obálky
a páčky oddeľovača
fixačného zariadenia
sú v polohe pre
kancelársky papier.
Pred tlačou na obálky nastavte páčky
oddeľovača fixačného zariadenia do
polohy pre obálky.
Odstraňovanie iných problémov
Kompletný zoznam aktuálne
schválených médií nájdete na adrese
printer.konicaminolta.com.
167
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Príznak
Príčina
Riešenie
Tlačia sa
prázdne
stránky alebo
sú na
vytlačených
stránkach
prázdne
oblasti.
Jeden alebo viac
zásobníkov tonera je
poškodených.
Vyberte zásobníky zo zariadenia
a skontrolujte ich. Ak je niektorý
poškodený, vymeňte ho.
Kazeta s valcom je
zrejme poškodená.
Vyberte kazetu s valcom a skontrolujte
ju. Ak je poškodená, vymeňte ju.
Médiá sú vlhké.
Upravte vlhkosť v priestore, kde
skladujete tlačové médiá. Vyberte
vlhké médiá a vymeňte ich za nové,
suché.
Nastavenie druhu
Založte do zariadenia správne tlačové
tlačových médií v ovládači médiá.
nezodpovedá druhu
médií, ktoré sú založené
v zariadení.
Elektrická sieť
Zariadenie pripojte do zásuvky
nezodpovedá
elektrickej siete, ktorej parametre
špecifikáciám zariadenia. zodpovedajú špecifikáciám zariadenia.
Do zariadenia sa podáva
niekoľko listov médií
súčasne.
Vyberte médiá a skontrolujte, či nie
sú zlepené statickou elektrinou.
Prelistujte kancelársky papier alebo
iné médiá (s výnimkou priehľadných
fólií), a založte ich späť do zásobníka.
Médiá nie sú vo vstupnom Vyberte médiá, poklepte ich o rovný
zásobníku správne
povrch, založte ich späť do zásobníka
založené.
a nastavte k nim vodítka médií.
Celá stránka je Jeden alebo viac
čierna alebo
zásobníkov tonera je
jednofarebná. poškodených.
Kazeta s valcom je
zrejme poškodená.
168
Vyberte zásobníky zo zariadenia
a skontrolujte ich. Ak je niektorý
poškodený, vymeňte ho.
Vyberte kazetu s valcom a skontrolujte
ju. Ak je poškodená, vymeňte ju.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Príznak
Príčina
Riešenie
Tlač je príliš
Je špinavá šošovka
Vyčistite šošovku lasera.
svetlá, sýtosť
lasera.
tonera je nízka. Je nastavená príliš svetlá Nastavte tmavšiu sýtosť kópií.
sýtosť kópií.
Médiá sú vlhké.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich
za nové, suché.
V zásobníku dochádza
toner.
Vymeňte zásobník tonera.
Jeden alebo viac
zásobníkov tonera je
poškodených.
Vyberte zásobníky zo zariadenia
a skontrolujte ich. Ak je niektorý
poškodený, vymeňte ho.
Nie je správne nastavený Pri tlači na obálky, samolepiace štítky,
druh tlačového média.
pohľadnice, kartón, hladený papier
alebo priehľadné fólie nastavte
v ovládači tlačiarne správny typ média.
Výtlačky sú
príliš tmavé.
Je nastavená príliš tmavá Nastavte svetlejšiu sýtosť kópií.
sýtosť kópií.
Dokument nebol
dostatočne pritlačený
k osvitovému sklu.
Umiestnite dokument tak, aby bol
správne pritlačený k osvitovému sklu.
Ďalšie informácie o umiestňovaní
dokumentov na osvitové sklo nájdete
v časti „Umiestnenie dokumentu na
osvitové sklo“ na strane 69.
Jeden alebo viac
zásobníkov tonera je
poškodených.
Vyberte zásobníky zo zariadenia
a skontrolujte ich. Ak je niektorý
poškodený, vymeňte ho.
Kazeta s valcom je
zrejme poškodená.
Vyberte kazetu s valcom a skontrolujte
ju. Ak je poškodená, vymeňte ju.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
169
Príznak
Príčina
Riešenie
Tlač je
rozmazaná,
pozadie je
ľahko
znečistené,
tlač nemá
dostatočný
lesk.
Jeden alebo viac
zásobníkov tonera je
poškodených.
Vyberte zásobníky zo zariadenia
a skontrolujte ich. Ak je niektorý
poškodený, vymeňte ho.
Kazeta s valcom je
zrejme poškodená.
Vyberte kazetu s valcom a skontrolujte
ju. Ak je poškodená, vymeňte ju.
Osvitové sklo je špinavé.
Očistite osvitové sklo. Podrobnosti
nájdete v časti „Čistenie zariadenia“
na strane 128.
Prítlačná doska
dokumentov je špinavá.
Očistite prítlačnú dosku dokumentov.
Podrobnosti nájdete v časti „Čistenie
zariadenia“ na strane 128.
Je poškodený niektorý
zásobník tonera alebo
v niektorom z nich
dochádza toner.
Vyberte zásobníky zo zariadenia
a skontrolujte ich. Ak je niektorý
poškodený, vymeňte ho.
Kazeta s valcom je
zrejme poškodená.
Vyberte kazetu s valcom a skontrolujte
ju. Ak je poškodená, vymeňte ju.
Zariadenie nie je
umiestnené na rovnom
povrchu.
Umiestnite zariadenie na plochý,
pevný, vodorovný povrch.
Sýtosť tlače
alebo farieb na
výtlačkoch nie
je rovnomerná.
170
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Príznak
Príčina
Nerovnomerná Médiá sú vlhké.
alebo škvrnitá
tlač.
Používate tlačové médiá,
ktoré nie sú pre
zariadenie vhodné
(nesprávny formát,
hrúbka, druh a pod.).
Toner nie
je správne
fixovaný alebo
vypadáva pri
dotyku.
Riešenie
Upravte nastavenie vlhkosti v priestore,
kde skladujete tlačové médiá.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich
za nové, suché.
Používajte médiá, schválené
spoločnosťou KONICA MINOLTA.
Pozri časť „Špecifikácie“ na strane 38.
Kompletný zoznam aktuálne
schválených médií nájdete na adrese
printer.konicaminolta.com.
Jeden alebo viac
zásobníkov tonera je
poškodených.
Vyberte zásobníky zo zariadenia
a skontrolujte ich. Ak je niektorý
poškodený, vymeňte ho.
Kazeta s valcom je
zrejme poškodená.
Vyberte kazetu s valcom a skontrolujte
ju. Ak je poškodená, vymeňte ju.
Páčky oddeľovača
fixačného zariadenia sú
nastavené do polohy pre
tlač na obálky.
Vráťte páčky oddeľovača fixačného
zariadenia do polohy pre kancelársky
papier.
Médiá sú vlhké.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich za
nové, suché.
Používate tlačové médiá,
ktoré nie sú pre
zariadenie vhodné
(nesprávny formát,
hrúbka, druh a pod.).
Používajte médiá, schválené
spoločnosťou KONICA MINOLTA.
Pozri časť „Špecifikácie“ na strane 38.
Kompletný zoznam aktuálne
schválených médií nájdete na adrese
printer.konicaminolta.com.
Nie je správne nastavený Pri tlači na obálky, samolepiace štítky,
druh tlačového média.
pohľadnice, kartón, hladený papier
alebo priehľadné fólie nastavte
v ovládači tlačiarne správny typ média.
Páčky oddeľovača
fixačného zariadenia sú
nastavené do polohy pre
tlač na obálky.
Vráťte páčky oddeľovača fixačného
zariadenia do polohy pre kancelársky
papier.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
171
Príznak
Príčina
Na výtlačkoch
sú škvrny alebo
zvyšky obrazu
predchádzajúc
ej stránky.
Je nesprávne inštalovaný Vyberte zásobníky zo zariadenia
alebo poškodený jeden
a skontrolujte ich. Ak je niektorý
alebo viac zásobníkov
poškodený, vymeňte ho.
tonera.
Na zadnej
strane (pri
jednostrannej
alebo
obojstrannej
tlači) sú škvrny
tonera.
Na výtlačkoch sa
v pravidelných
odstupoch
opakujú biele,
čierne alebo
farebné oblasti.
172
Riešenie
Páčky oddeľovača
fixačného zariadenia sú
nastavené do polohy pre
tlač na obálky.
Vráťte páčky oddeľovača fixačného
zariadenia do polohy pre kancelársky
papier.
Podávací valček je
špinavý.
Očistite podávací valček.
Vodiaca dráha médií je
znečistená tonerom.
Vytlačte niekoľko prázdnych stránok,
vodiaca dráha by sa mala vyčistiť.
Jeden alebo viac
zásobníkov tonera je
poškodených.
Vyberte zásobníky zo zariadenia
a skontrolujte ich. Ak je niektorý
poškodený, vymeňte ho.
Kazeta s valcom je
zrejme poškodená.
Vyberte kazetu s valcom a skontrolujte
ju. Ak je poškodená, vymeňte ju.
Je špinavá šošovka
lasera.
Vyčistite šošovku lasera.
Zásobník tonera je
poškodený.
Vyberte zásobník tonera tej farby,
ktorá spôsobuje chyby v obraze.
Vymeňte príslušný zásobník tonera.
Kazeta s valcom je
zrejme poškodená.
Vyberte kazetu s valcom a skontrolujte
ju. Ak je poškodená, vymeňte ju.
Ak sa domnievate, že je potrebné
vymeniť podávací valček, obráťte sa
na technickú podporu.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Príznak
Príčina
Kazy v obraze. Je špinavá šošovka
lasera.
Na výtlačkoch
sú vodorovné
pruhy.
Vyčistite šošovku lasera.
Zásobník tonera je
netesný.
Vyberte zásobníky zo zariadenia
a skontrolujte ich. Ak je niektorý
poškodený, vymeňte ho.
Zásobník tonera je
poškodený.
Vyberte zásobník tonera tej farby,
ktorá spôsobuje chyby v obraze.
Vymeňte príslušný zásobník tonera.
Kazeta s valcom je
zrejme poškodená.
Vyberte kazetu s valcom a skontrolujte
ju. Ak je poškodená, vymeňte ju.
Zariadenie nie je
umiestnené na rovnom
povrchu.
Umiestnite zariadenie na plochý,
pevný, vodorovný povrch.
Vodiaca dráha médií je
znečistená tonerom.
Vytlačte niekoľko prázdnych stránok,
vodiaca dráha by sa mala vyčistiť.
Jeden alebo viac
zásobníkov tonera je
poškodených.
Vyberte zásobníky zo zariadenia
a skontrolujte ich. Ak je niektorý
poškodený, vymeňte ho.
Kazeta s valcom je
zrejme poškodená.
Vyberte kazetu s valcom a skontrolujte
ju. Ak je poškodená, vymeňte ju.
Tlačia sa úplne Jeden alebo viac
odlišné farby.
zásobníkov tonera je
poškodených.
Na výtlačkoch
je nesprávna
sútlač farieb,
farby sú
pomiešané
alebo sa menia
stránka od
stránky.
Riešenie
Vyberte zásobníky tonerov a overte
si, či je v nich toner rozložený
rovnomerne. Potom zásobníky
inštalujte späť.
Zásobníky tonera sú
takmer alebo úplne
prázdne.
Skontrolujte, či na ovládacom paneli
zariadenia nie je zobrazené hlásenie X
TONER DOCHÁDZA alebo X
TONER SA MINUL. Ak je to nutné,
vymeňte príslušný zásobník tonera.
Kryt tlačového
mechanizmu nie je
správne zatvorený.
Zatvorte dôkladne kryt tlačového
mechanizmu.
Kazeta s valcom nie je
správne zasunutá.
Vyberte kazetu s valcom a inštalujte ju
znovu.
Jeden alebo viac
zásobníkov tonera je
poškodených.
Vyberte zásobníky zo zariadenia
a skontrolujte ich. Ak je niektorý
poškodený, vymeňte ho.
Médiá sú vlhké.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich
za nové, suché.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
173
Príznak
Príčina
Riešenie
Perovky sa
netlačia
farebne.
Pre nastavenie
Perovky pri rozlíšení
2400 × 600 dpi je nutné
vypnúť Zhodu farieb.
V ovládači prejdite na kartu Kvalita
a pre položku Zhoda farieb nastavte
hodnotu Vypnuté.
Farby sa tlačia Kazeta s valcom je
slabo.
zrejme poškodená.
Zmenšite rozlíšenie na 1200 × 600 dpi
alebo 600 × 600 dpi.
Vyberte kazetu s valcom a skontrolujte
ju. Ak je poškodená, vymeňte ju.
Ak problém pretrvá i po urobení všetkých vyššie uvedených postupov,
informujte o chybovom hlásení technickú podporu.
Kontaktné informácie sú uvedené na informačnom letáku „Potrebujete
pomôcť?“.
174
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Stavové, chybové a servisné hlásenia sa zobrazujú na displeji. Poskytujú
informácie o zariadení a pomáhajú pri hľadaní príčin celého radu ťažkostí.
Ak sa zmenia podmienky, ktoré viedli k zobrazeniu hlásenia, dané hlásenie
z displeja zmizne.
Štandardné stavové hlásenia
Hlásenie
Význam
Riešenie
RUŠENIE ÚLOHY
Ruší sa tlačová úloha.
*ÚSPORNÝ REŽIM*
Zariadenie je v úspornom
režime, v ktorom sa pri
nečinnosti znižuje spotreba
elektrickej energie.
Nie je nutná
žiadna činnosť.
SPRACOVANIE DÁT
Spracováva sa snímka
z digitálneho fotoaparátu.
*ČAKAJTE, PROSÍM*
Po výmene zásobníka
tonera alebo po
reštartovaní zariadenia po
zmene konfigurácie sa
upraví cyklus AIDC
(Auto-Image Density
Control – Automatické
nastavenie sýtosti obrazu).
Tento proces slúži na
zaistenie spoľahlivej
činnosti zariadenia
s optimálnou kvalitou
tlačových výstupov.
Zariadenie sa zahrieva.
Stavové, chybové a servisné hlásenia
175
Chybové hlásenia
"
Informácie k chybovým hláseniam faxu nájdete v Návode na obsluhu
faxu magicolor 2490MF.
Hlásenie
Význam
Riešenie
:PRÁZDNY
V Zásobníku 1
alebo 2 sa minul
papier.
Založte do daného
zásobníka médiá.
*NEDÁ SA PRIP.*
Pri odosielaní
naskenovaného
dokumentu v režime
Skenovanie sa
nepodarilo
nadviazať spojenie
so zadaným
serverom.
Skontrolujte
Nastavenie siete
a Nastavenie e-mailu
a odošlite dáta znovu.
Nedá sa získať
adresa IP servera
SMTP zo servera
DNS.
Skontrolujte
Nastavenie siete
a Nastavenie e-mailu
a odošlite dáta znovu.
Pri odosielaní dát
v režime
Skenovanie bolo
prerušené spojenie
so serverom.
Skontrolujte
Nastavenie siete
a Nastavenie e-mailu
a odošlite dáta znovu.
V režime
Skenovanie bolo
prerušené spojenie
so serverom.
Skontrolujte
Nastavenie siete
a Nastavenie e-mailu
a odošlite dáta znovu.
XXX Server
*NEDÁ SA ZÍS. IP*
SMTP Server
*CHYBA KOM.*
SMTP Server
*ODPOJIŤ*
SMTP Server
OTVORENÝ KR.POD.DOK. Je otvorený kryt
(zobrazuje sa striedavo)
Zatvorte kryt ADF.
ADF.
ZATVOR.KR.PODÁV.DOK.
OTVORENÝ KRYT DOKUM. Do ADF je založený Zatvorte ADF.
(zobrazuje sa striedavo)
dokument, ale ADF
je otvorený.
ZATVORTE KRYT DOKUM.
176
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Hlásenie
Význam
Riešenie
SKONČ.Ž.
Kazeta s valcom
dosiahla koniec
životnosti.
Vymeňte kazetu
s valcom.
Končí životnosť
kazety s valcom.
Pripravte si novú
kazetu s valcom.
Nie je inštalovaná
kazeta s valcom.
Inštalujte kazetu
s valcom.
(zobrazuje sa striedavo)
VAL.
KONČÍ
(zobrazuje sa striedavo)
VAL.
KAZETA S VALCOM
NIE JE INŠTALOVANÁ
SKON. Ž. VAL.
(zobrazuje sa striedavo)
VYMEŇTE VALEC
OTVORENÝ KRYT DUPL.
(zobrazuje sa striedavo)
Nádobka na
Vymeňte kazetu
prebytočný toner
s valcom.
v kazete s valcom je
plná.
Je otvorený kryt
duplexera.
Zatvorte kryt duplexera
Pri skenovaní
dokumentu v režime
Skenovanie sa
zaplnila pamäť.
Vypnite zariadenie
a po niekoľkých
sekundách ho znovu
zapnite.
ZATVORTE KRYT DUPL.
SÚBOR ZAPLNENÝ
(zobrazuje sa striedavo)
STLAČ. ĽUBOV. TL.
Zmenšite objem dát,
ktoré sa majú
skenovať (napr.
znížením rozlíšenia)
a spusťte skenovanie
znovu.
OTVORENÝ PREDNÝ KRYT Je otvorený kryt
(zobrazuje sa striedavo)
tlačového
mechanizmu.
Zatvorte kryt tlačového
mechanizmu.
ZATVORTE PREDNÝ KRYT
Stavové, chybové a servisné hlásenia
177
Hlásenie
Význam
Riešenie
*ÚLOHA ZRUŠ.*
Pri skenovaní
dokumentu
z osvitového skla
v režime
Skenovanie
uplynula od
naskenovania prvej
stránky viac ako
jedna minúta alebo
nemohli byť
odoslané dáta.
Preto bola úloha
automaticky
zrušená.
Vypnite zariadenie
a po niekoľkých
sekundách ho znovu
zapnite.
NEVHODNÝ PAPIER
VLOŽ PAP. (XX)
Je zadané
kopírovanie
osobných dokladov,
ale je založený
papier iného
formátu ako A4,
Letter alebo Legal.
Založte do zásobníka
papier formátu A4,
Letter alebo Legal.
Osobné doklady sa
nedajú kopírovať na
papier iného formátu
ako A4, Letter alebo
Legal.
NESPR. DRUH MÉDIA
Bol zadaný druh
Založte do
Zásobníka 1 správne
média PRIEHĽ.
médiá.
FÓLIE, ale
v Zásobníku 1 sú
založené iné médiá
ako priehľadné fólie.
(zobrazuje sa striedavo)
VLOŽ SPRÁV. MÉDIUM
XX
Pri odosielaní
viacerých stránok,
napr. z knihy,
naskenujte prvú
stránku a ďalšiu
stránku začnite
skenovať v priebehu
jednej minúty.
Bol zadaný iný druh
média ako
PRIEHĽ.FÓLIE,
ale v Zásobníku 1
sú založené
priehľadné fólie.
PAMÄŤ ZAPLNENÁ
(zobrazuje sa striedavo)
STLAČ. ĽUBOV. TL.
178
Zariadenie prijalo
viac dát, ako sa dá
spracovať v internej
pamäti.
Vypnite zariadenie
a po niekoľkých
sekundách ho znovu
zapnite. Zmenšite
objem dát, ktoré sa
majú tlačiť (napr.
znížením rozlíšenia)
a spusťte tlač znovu.
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Hlásenie
Význam
Riešenie
CHÝB.PAP.PRE DUPL.
Je zadaná duplexná
(obojstranná) tlač,
ale nie je založený
papier vhodný pre
duplexnú
(obojstrannú) tlač.
Založte papier vhodný
pre duplexnú
(obojstrannú) tlač. Pre
duplexnú (obojstrannú)
tlač sa dá použiť iba
kancelársky alebo
hlavičkový papier.
*NIE JE NASTAV.SIEŤ* Pred prepnutím
zariadenia do
režimu Skenovanie
nebolo dokončené
nastavenie
sieťových
parametrov.
*NIE JE E-MAIL.
ADR.*
Pre tlačidlo
jednotlačidlovej
voľby alebo pre
číslo rýchlej voľby
nebola zadaná
e-mailová adresa.
*NEULOŽENÉ*
Pre tlačidlo
jednotlačidlovej
voľby alebo pre
číslo rýchlej voľby
nebola zadaná
e-mailová adresa.
NASTAVENIE
SIETE.
Pred odoslaním
naskenovaných dát
s využitím tlačidiel
jednotlačidlovej voľby
alebo čísel rýchlej
voľby zadajte pre
príslušné tlačidlo
(Hlásenie sa
jednotlačidlovej voľby
zobrazí, ak je pre
alebo číslo rýchlej
skupinovú voľbu
voľby e-mailovú
zadané faxové číslo
adresu.
alebo e-mailová
adresa.)
UVIAZOL ORIG. DOKUM. V ADF uviazli
(zobrazuje sa striedavo)
Ak začnete skenovať
v režime Skenovanie,
zadajte nastavenie
sieťových parametrov
v ponuke
médiá.
Vyhľadajte a vyberte
uviaznuté médiá.
OTVOR.KRYT PODÁV.DOK
PLNÝ VÝST. ZÁSOBNÍK
(zobrazuje sa striedavo)
Výstupný zásobník
je plný.
Vyberte z výstupného
zásobníka všetky
médiá.
VYBERTE PAPIER
Stavové, chybové a servisné hlásenia
179
Hlásenie
Význam
MINUL SA PAPIER
Založte papier do
V Zásobníku X
(1 alebo 2) sa minul daného zásobníka.
papier.
(zobrazuje sa striedavo)
Riešenie
VLOŽ. PAP.(XX)
UVIAZOL PAPIER
(zobrazuje sa striedavo)
V doplnkovom
duplexeri uviazli
médiá.
Vyhľadajte a vyberte
uviaznuté médiá.
V oblasti fixačného
zariadenia alebo
prenosového
valčeka uviazli
médiá.
Vyhľadajte a vyberte
uviaznuté médiá.
Médiá uviazli pri
podávaní zo
zásobníka.
Vyhľadajte a vyberte
uviaznuté médiá.
OTVORTE KRYT DUPL.
ZASEKNUTÝ PAPIER
(zobrazuje sa striedavo)
OTVORTE PREDNÝ KRYT
UVIAZNUTIE PAPIERA
(zobrazuje sa striedavo)
OTVORTE PREDNÝ KRYT
NESPR. FORM. PAPIERA Formát médií
(zobrazuje sa striedavo)
RESET. PAP.(XX)
založených
v zásobníku nie
je správny.
Založte do daného
zásobníka médiá
správneho formátu.
VYBERTE ORIG. Z ADF
Je zadané
kopírovanie
osobných dokladov,
ale v ADF je
založený dokument.
Vyberte dokument
z ADF. Pre
kopírovanie osobných
dokladov môžete
použiť iba osvitové
sklo.
OTVORENÝ SKENER
Otvorte skener.
Zatvorte skener.
(zobrazuje sa striedavo)
ZATVORTE SKENER
*PAMÄŤ SERVERA PLNÁ* Pamäť servera
SERVER SMTP
180
SMTP je zaplnená.
Pamäť servera je
zaplnená. Kontaktuje
správcu servera
a uvoľnite miesto na
pevnom disku.
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Hlásenie
Význam
Riešenie
VLOŽTE ORIG. DO ADF
Je zadané
kopírovanie 2 na 1
alebo kopírovanie
s kompletovaním,
ale v ADF nie sú
založené
dokumenty.
Založte dokumenty do
ADF. Pre kopírovanie
2 na 1 alebo
kopírovanie
s kompletovaním sa
dá použiť iba ADF.
X TONER
Zásobník tonera X
je prázdny.
Vymeňte daný
zásobník tonera.
(zobrazuje sa striedavo)
SA MIN.
(Hlásenie sa
zobrazí, ak je
položka 8 MIN.
SA TON. ZAST.
v ponuke
NASTAVENIE
STROJA nastavená
na ZAP(FAX)
alebo VYP)
NESPRÁV.
(zobrazuje sa striedavo)
Zásobník tonera X
nie je schváleného
typu.
X TONER
X TONER
(zobrazuje sa striedavo)
DO.
X TONER
NIE JE INŠTALOVANÝ
Inštalujte zásobník
tonera KONICA
MINOLTA príslušného
typu (AM, EU, AP
alebo JP), pozri
tabuľku na strane 111.
V zásobníku tonera Pripravte si nový
X zvyšuje toner na zásobník tonera danej
farby.
vytlačenie asi
200 stránok A4/
Letter pri 5% krytí.
Zásobník tonera X
nie je inštalovaný.
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Inštalujte daný
zásobník tonera.
181
Hlásenie
Význam
Riešenie
X TONER SA MIN.
Zásobník tonera X
je prázdny.
Vymeňte zásobník
tonera.
(zobrazuje sa striedavo)
VYMEŇ. X TONER
(Hlásenie sa
zobrazí, ak je
položka 8 MIN.
SA TON. ZAST.
v ponuke
NASTAVENIE
STROJA nastavená
na ZAP.)
SKONČ. Ž.TONERA
(zobrazuje sa striedavo)
Zásobník tonera X
je prázdny.
Vymeňte zásobník
tonera.
VYMEŇ. X TONER
182
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Servisné hlásenie
Tieto hlásenia signalizujú závažnejšie chyby, ktoré môže odstrániť iba
kvalifikovaný servisný technik. Ak sa zobrazí niektoré z nasledujúcich
hlásení, vypnite zariadenie a znovu ho zapnite. Ak ťažkosti pretrvávajú,
obráťte sa na predajcu alebo na autorizované servisné stredisko.
Hlásenie
Význam
*UPOZORNENIE*
CHYBA STROJA
Nastala porucha časti Inicializujte
zariadenie. Tým sa
„XX“ uvedenej
obvykle odstráni
v hlásení.
servisné hlásenie
a obnoví normálna
činnosť zariadenia.
(zobrazuje sa striedavo)
SERVISNÉ VOLANIE
(XX)
Stavové, chybové a servisné hlásenia
Riešenie
Ak problém
pretrváva, obráťte
sa na technickú
podporu.
183
184
Stavové, chybové a servisné hlásenia
11 Inštalácia
doplnkov
Úvod
Poznámka
Na akékoľvek poškodenie zariadenia spôsobené použitím
príslušenstva, ktoré nebolo vyrobené alebo schválené spoločnosťou
KONICA MINOLTA, sa nevzťahuje záruka.
V nasledujúcej kapitole nájdete informácie o doplnkoch, uvedených
v tabuľke.
Duplexer
Automatická obojstranná tlač
Zásobník 2
Spodný podávač so zásobníkom s kapacitou 500 listov
Poznámka
Pri inštalácii príslušenstva je vždy nutné vypnúť zariadenie i dané
príslušenstvo a odpojiť ich od elektrickej siete.
"
186
Podrobné informácie o dostupných doplnkoch nájdete na adrese
printer.konicaminolta.com.
Úvod
Duplexer
Ak je inštalovaný duplexer, je možná automatická obojstranná (duplexná)
tlač.
Inštalácia duplexera
1
Duplexer
187
2
"
Nezabudnite odstrániť
pásku.
3
"
188
Pred inštaláciou
doplnkového duplexera
otvorte jeho kryt a overte
si, či sú páčky v zvislej
polohe. Potom zatvorte
kryt duplexera.
Duplexer
4
5
"
Duplexer
Pretože duplexer doteraz
nie je upevnený
k zariadeniu, pri otváraní
krytu duplexer pridržujte
na mieste.
189
6
"
Overte si, že obe páčky
sú správne zaistené.
7
190
Duplexer
Zásobník 2
Do Zásobníka 2 sa dá založiť až 500 listov papiera formátu A4/Letter.
Inštalácia Zásobníka 2
Poznámka
V zariadení je inštalovaný spotrebný materiál, preto ho pri
premiestňovaní udržujte vo vodorovnej polohe, aby ste zabránili
náhodnému vysypaniu tonera.
1
Zásobník 2
191
2
"
192
Zásobník 2 umiestnite na
vodorovný povrch.
Zásobník 2
A Dodatok
Technické údaje
Typ
Stolná (farebná laserová tlačiareň AIO, 4 cykly)
Držiak dokumentov
Stacionárny
Valec
Organický fotocitlivý valec
Tlačový systém
2 laserové diódy a polygonálne zrkadlo
Elektrofotografická metóda
Vývojnica
Jednokomponentová vývojka
Fixácia tonera
Vyhrievaný valček
Rozlišenie
2400 × 600 dpi, 1200 × 600 dpi alebo
600 × 600 dpi
Tlač prvej stránky
Jednostranná tlač
„ Monochromatická
13,0 sekundy, A4/Letter (kancelársky papier)
„ Plnofarebná
22,0 sekundy, A4/Letter (kancelársky papier)
Prvá kópia
Jednostranná tlač
„ Monochromatická
23,0 sekundy, A4/Letter (kancelársky papier)
(600 dpi × 300 dpi)
„ Plnofarebná
52,0 sekundy, A4/Letter (kancelársky papier)
(600 dpi × 300 dpi)
Rýchlosť tlače/
kopírovania
Jednostranná tlač
„ Monochromatická
20,0 strany za minútu, A4/Letter
(kancelársky papier)
„ Plnofarebná
5,0 strany za minútu, A4/Letter
(kancelársky papier)
Zahrievanie
120 V: Priemerne 45 sekúnd
220 až 240 V: Priemerne 49 sekúnd
194
Technické údaje
Formáty médií
Zásobník 1 (viacúčelový)
„ Šírka média: 92 až 216 mm (3,6 až 8,5 ")
„ Dĺžka média: 148 až 356 mm (5,9 až 14 ")
Pri dĺžke 148 až 209 mm sa bude tlačiť
polovičnou rýchlosťou.
Zásobník 2 (doplnkový)
A4/Letter
Papier/Médiá
„ Kancelársky papier (60–90 g/m2; 16–24 lb)
„ Recyklovaný papier (60–90 g/m2; 16–24 lb)
„ Priehľadné fólie
„ Obálky
„ Kartón (91–163 g/m2)
„ Pohľadnice
„ Hlavičkový papier
„ Samolepiace štítky
„ Hladený papier
Vstupná kapacita
Zásobník 1 (viacúčelový)
„ Kancelársky papier: 200 listov
„ Obálky: 10 kusov
„ Štítky/pohľadnice/kartón/priehľadné fólie/
hlavičkový papier/hladený papier: 50 listov
Zásobník 2 (doplnkový)
Kancelársky papier: 500 listov
Výstupná kapacita
Výstupný zásobník: 100 listov (A4, Letter)
Prevádzková teplota
10 až 35 °C (50 až 95 °F)
Prevádzková vlhkosť
15 až 85 %
Napájanie
110 až 127 V, 50 až 60 Hz, -10 % +6 %
(120 V, 60 Hz, -10 %, +10 %, iba USA a Kanada)
Príkon
110 až 127 V: 1100 W alebo menej
220 až 240 V, 50 až 60 Hz, -10 % +10 %
220 až 240 V: 1100 W alebo menej
Prúd
110 až 127 V: 11 A alebo menej
220 až 240 V: 7 A alebo menej
Technické údaje
195
Hlučnosť
Kopírovanie: 53 dB alebo menej
57 dB alebo menej (s ADF)
Pohotovostný stav: 39 dB alebo menej
Vonkajšie rozmery
Výška: 531 mm (20,9 ")
Výška: 528 mm (20,8 ")
Hĺbka: 475 mm (18,7 ")
(so zatvoreným Zásobníkom 1)
Hmotnosť
„ Zariadenie:
Približne 33 kg (70,5 lb) (bez prachového krytu)
„ Zásobník tonera:
– Úvodný zásobník = 0,55 kg (1,21 lb)
(Y, M, C)
– Úvodný zásobník = 0,65 kg (1,43 lb) (K)
– Náhradný zásobník (s krytom valčeka tonera)
= Štandardná kapacita: 0,60 kg (1,32 lb)
(Y, M, C)
– Vysoká kapacita: 0,70 kg (1,54 lb)
(Y, M, C, K)
196
Rozhranie
Kompatibilné s USB 2.0 a USB 1.1,
Ethernet 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3)
Štandardná pamäť
128 MB SDRAM (základná doska),
16 MB SDRAM (doska sieťového rozhrania)
Technické údaje
Predpokladaná životnosť spotrebného materiálu
Materiál vymieňaný užívateľom
Diel
Priemerná životnosť (v stránkach)
Zásobník tonera
Pri 5% krytí stránky, kancelársky papier A4/
Letter
„ Štandardný zásobník (súčasť dodávky) =
1 500 strán (Y, M, C) (spojitá tlač)
4 500 strán (K) (spojitá tlač)
„ Náhradný zásobník =
Štandardná kapacita:
1 500 strán (Y, M, C) (spojitá tlač)
Vysoká kapacita:
4 500 strán (Y, M, C, K) (spojitá tlač)
Kazeta s valcom
Pri 5% krytí stránky, kancelársky papier A4/
Letter
„ Monochromaticky:
45 000 strán (spojitá tlač)
„ Plné farby:
11 250 strán (spojitá tlač)
Materiál vymieňaný servisným technikom
Diel
Priemerná životnosť
Fixačné zariadenie
120 000 stránok
Jednotka prenosového
pásu
Monochromaticky:
125 000 strán (spojitá tlač)
Plné farby:
33 700 strán (spojitá tlač)
Prenosový valček
(je súčasťou jednotky
prenosového pásu)
120 000 strán
Technické údaje
197
Náš záujem o ochranu životného prostredia
Ako partner programu ENERGY STAR® sme navrhli tento prístroj tak, aby
zodpovedal požiadavkám programu ENERGY STAR pre efektívne využitie
energie.
Čo znamená, že výrobok spĺňa požiadavky programu
ENERGY STAR?
Výrobok, ktorý spĺňa podmienky programu ENERGY STAR, je vybavený
špeciálnou funkciou, ktorá ho automaticky prepína do energeticky úsporného
režimu po určitej dobe nečinnosti. Výrobok s označením ENERGY STAR
využíva energiu hospodárnejšie, šetrí náklady a pomáha chrániť životné
prostredie.
198
Náš záujem o ochranu životného prostredia
Register
2 na 1 88
Č
Číslo rýchlej voľby
D
Displej 10
zadanie príjemcu 105
H
Hladený papier 45
Hlásenie 175
Hlavičkový papier 43
Kompletovanie pri kopírovaní 93
Kópia
kvalita 85
osobné doklady 89
Kopírovanie
2 na 1 88
mierka 86
obojstranné 91
s kompletovaním 93
sýtosť kópie 87
voľba zásobníka médií 87
Kvalita 85
Kvalita, karta 78
Kvalita tlače 168
K
Kancelársky papier 39
Kartón 40
Register
199
M
Médiá
odstráňovanie uviaznutých
médií 145
prevencia uviaznutia 143
tlačová oblasť 46
vedenie 144
zakladanie 47
Médiá originálov
založenie 69
Mierka kopírovania 86
N
Nastavenie doplnkov zariadenia,
karta 78
Nastavenie režimu Skenovanie 107
O
Obálky 41
Obojstranná tlač
duplexer 187
Obojstranné kopírovanie 91
Odstraňovanie problémov 141
stavové, chybové a servisné
hlásenia 175
uviaznutie médií 159
Okraje stránky 46
Osobné doklady 89
Ovládací panel 10
Ovládač skenera 97
Ovládač tlačiarne 75
nastavenie 74
P
Pohľadnice 43
Pokyny pre inštaláciu 2
Ponuka pre konfiguráciu 21
Ponuka pri tlači 16
Pretlač, karta 77
Prevencia uviaznutia tlačových
médií 143
Priama tlač 79
Priehľadné fólie 44
200
Príslušenstvo
duplexer 187
Zásobník 2 191
R
Rozvrhnutie, karta 77
S
Servisné hlásenie 183
Skenovanie 96
ovládač TWAIN 97
Skenovanie do e-mailu
postup 99
Spotrebný materiál
kazeta s valcom 120
zásobník tonera 110
Systémové požiadavky 8
Sýtosť kópie 87
Š
Štítky 42
T
Telefónny zoznam
funkcia Hľadať 106
funkcia Zoznam 105
Tlačidlo jednotlačidlovej voľby
zadanie príjemcu 104
Tlačová oblasť 46
Tlačové médiá 38
ukladanie 66
TWAIN, ovládač 97
Typ médií
hladený papier 45
hlavičkový papier 43
kancelársky papier 39
kartón 40
obálky 41
pohľadnice 43
priehľadné fólie 44
štítky 42
Register
U
Údržba 126
Ukladanie
tlačové médiá 66
zariadenie 139
Uviaznutie médií 159
ADF 157
duplexer 156
odstránenie 145
prevencia 143
vedenie médií 144
Úvodná ponuka 14
V
Vedenie médií 144
Veľkosť skenovaného obrazu 108
Verzia, karta 78
Voľba zásobníka médií 87
Vodoznak, karta 78
Výmena
kazeta s valcom 120
zásobník tonera 110
Výstupný zásobník 64
Z
Zadanie príjemcu 104
číslo rýchlej voľby 105
funkcia Hľadať 106
funkcia Zoznam 105
priame zadanie 104
telefónny zoznam 105, 106
tlačidlo jednotlačidlovej voľby 104
Zadanie, priame 104
Zakladanie médií 47
Základné, karta 77
Založenie dokumentu 69
Zariadenie
časti 3
Register
201
Download

Menu Select - Konica Minolta