magicolor 1600W
Návod na obsluhu
A034-9561-01I
Úvod
Ďakujeme Vám, že ste si kúpili tlačiareň magicolor 1600W. Vaša voľba bola
správna. Tlačiareň magicolor 1600W je špeciálne navrhnutá pre optimálny výkon
v prostredí operačných systémov Windows.
Ochranné známky
KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA sú obchodné značky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
magicolor je obchodná značka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Všetky ostatné obchodné značky alebo registrované ochranné známky
sú majetkom príslušných vlastníkov.
Autorské práva
Copyright © 2008 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.,
Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005,
Japan. Všetky práva vyhradené. Príručka nesmie byť kopírovaná vcelku ani
po častiach, ani nesmie byť prevedená na iné médiá alebo preložená do iných
jazykov bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti KONICA MINOLTA
BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Poznámka k návodu
Spoločnosť KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. si
vyhradzuje právo na urobenie zmien návodu a popisovaného zariadenia bez
predchádzajúceho oznámenia. Pri vytváraní príručky bolo vynaložené maximálne
úsilie, aby bola bez nepresností a aby v nej boli uvedené všetky potrebné
informácie. Napriek tomu spoločnosť KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC. nepreberá žiadne záruky, zahŕňajúce bez obmedzenia
akékoľvek záruky obchodovateľnosti a použiteľnosti pre určité účely, ktoré by
mohli vyplývať z tohto návodu. Spoločnosť KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC. nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby, obsiahnuté
v príručke, alebo za náhodné, špeciálne alebo vyplývajúce škody a straty, vzniknuté
prípravou alebo používaním informácií, obsiahnutých v tejto príručke, pri obsluhe
zariadenia, alebo spojené s výkonnosťou zariadenia, obsluhovaného podľa týchto
informácií.
x-1
Licenčné ujednanie na používanie dodávaného softvéru
So zariadením sú dodávané nasledujúce materiály poskytnuté spoločnosťou KONICA
MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT): softvér dodaný ako súčasť tlačového
systému (ďalej ako „Tlačový softvér“), digitálne kódované, strojovo čitateľné dáta zakódované
v špeciálnom formáte a v šifrovanej podobe (ďalej ako „Písma“), ďalší softvér pre inštaláciu na
počítači a použitie v spojení s Tlačovým softvérom (ďalej ako „Riadiaci softvér“) a pridružené
písomné materiály (ďalej ako „Dokumentácia“). Termín „Softvér“ sa v tomto ujednaní vzťahuje
na Tlačový softvér, Písma a Riadiaci softvér a tiež zahŕňa všetky aktualizácie, upravené
verzie, doplnky a kópie Softvéru.
Softvér môžete používať v súlade s podmienkami v tomto Licenčnom ujednaní.
KMBT Vám poskytuje nevýlučné právo pre používanie Softvéru a Dokumentácie za
predpokladu, že súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:
1. Tlačový softvér a dodané Písma môžete použiť pre zobrazovacie účely na licencovanom
výstupnom zariadení (alebo viacerých takých zariadeniach) výhradne pre vnútorné
firemné účely.
2. Okrem podmienok pre použitie Písem, stanovených v sekcii 1 (Tlačový softvér) uvedenej
vyššie, môžete písma Roman používať pre reprodukciu hrúbky, štýlu a verzie písmen,
číslic, znakov a symbolov („Rezy písma“) na displeji alebo monitore pre Vaše vnútorné
firemné účely.
3. Môžete zhotoviť jednu záložnú kópiu Riadiaceho softvéru za predpokladu, že táto kópia
nebude inštalovaná alebo použitá na žiadnom počítači. Nehľadiac na vyššie zmienené
obmedzenia môžete inštalovať Riadiaci softvér na akomkoľvek počte počítačov výhradne
pre použitie s jedným alebo viacerými tlačovými systémami, používajúcimi Tlačový softvér.
4. Práva uvedené v tomto Licenčnom ujednaní môžete previesť na nadobúdateľa všetkých
práv a nárokov držiteľa licencie na daný Softvér a Dokumentáciu (ďalej len „Nadobúdateľ“)
za predpokladu, že Nadobúdateľovi odovzdáte všetky kópie daného Softvéru
a Dokumentácie. Nadobúdateľ súhlasí, že sa bude riadiť podmienkami a požiadavkami,
uvedenými v tomto Licenčnom ujednaní.
5. Súhlasíte s tým, že nebudete modifikovať, prispôsobovať alebo prekladať Softvér
a Dokumentáciu.
6. Súhlasíte s tým, že sa nepokúsite o zmeny, spätný preklad, rozšifrovanie, spätné
inžinierstvo a preklad Softvéru.
7. Spoločnosť KMBT a jej dodávatelia si vyhradzujú právo na vlastnícky nárok a vlastníctvo
Softvéru a Dokumentácie a všetkých kópií Softvéru a Dokumentácie.
8. Obchodné značky budú používané podľa všeobecne platných postupov, vrátane uvedenia
názvu alebo mena vlastníka obchodnej značky. Obchodné značky sa dajú použiť iba pre
identifikáciu tlačeného výstupu, vytvoreného pomocou Softvéru. Také použitie akejkoľvek
obchodnej značky Vám nedáva žiadne práva na vlastníctvo týchto obchodných značiek.
9. Nesmiete najímať, prenajímať, udeľovať licenciu, požičiavať alebo predávať verzie alebo
kópie Softvéru, ktoré Držiteľ licencie nepoužíva, alebo Softvéru obsiahnutého na
akomkoľvek nepoužívanom médiu, okrem prípadu trvalého prevodu všetkého Softvéru
a Dokumentácie, ako je popísané vyššie.
x-2
10. SPOLOČNOSŤ KMBT ANI JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDNÍ ZA NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEPRIAME, TRESTNOPRÁVNE ALEBO
ZVLÁŠTNE ŠKODY ZAHŔŇAJÚCE AKÚKOĽVEK STRATU ZISKU ALEBO INVESTÍCIÍ,
A TO I V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ KMBT BOLA NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKEJ
ŠKODY UPOZORNENÁ, ALEBO ZA AKÉKOĽVEK POŽIADAVKY AKÝCHKOĽVEK
TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ KMBT A JEJ DODÁVATELIA SA ZRIEKAJÚ
VŠETKÝCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU, VÝSLOVNÝCH ALEBO
IMPLICITNÝCH, ZAHŔŇAJÚCICH BEZ OBMEDZENIA VYPLÝVAJÚCEJ ZÁRUKY
OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL, VLASTNÍCKY
NÁROK A PORUŠENIE PRÁV TRETÍCH STRÁN. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO KRAJINY
NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ,
NÁHODNÉ ALEBO ŠPECIÁLNE ŠKODY, PRETO SA UVEDENÉ OBMEDZENIA
NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
11. Poznámka pre vládnych užívateľov v USA: Softvér je „komerčná položka“ podľa definície
v článku 48 C.F.R.2.101, skladajúca sa z „komerčného počítačového softvéru“
a „dokumentácie ku komerčnému počítačovému softvéru“, podľa podmienok v článku 48
C.F.R. 12.212. V súlade s článkami 48 C.F.R. 12.212 a 48 C.F.R. 227.7202-1 až
227.7202-4 nadobúdajú všetci vládni užívatelia Softvér iba s právami, popísanými v tomto
Licenčnom ujednaní.
12. Súhlasíte s tým, že nebudete exportovať Softvér v akejkoľvek podobe spôsobom, ktorý by
porušoval akýkoľvek zákon alebo smernicu týkajúcu sa nariadenia pre export príslušnej
krajiny.
x-3
Iba pre členské krajiny EU
Tento symbol znamená: Nelikvidujte tento produkt
s odpadom z domácnosti!
Pokyny pre správnu likvidáciu výrobku Vám oznámia
príslušné miestne úrady. Ak kupujete nový výrobok,
môžete ten použitý odovzdať nášmu predajcovi na
zodpovedajúcu likvidáciu. Recyklácia tohto výrobku
pomôže chrániť prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym
negatívnym vplyvom na životné prostredie alebo ľudské
zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnou
manipuláciou s odpadmi.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice RoHS
(2002/95/EC).
x-4
Obsah
1
Úvod ................................................................................................................ 1-1
Zoznámenie s tlačiarňou ............................................................................... 1-2
Priestorové požiadavky ............................................................................... 1-2
Časti tlačiarne ............................................................................................. 1-3
Pohľad spredu....................................................................................... 1-3
Pohľad zozadu ...................................................................................... 1-4
Pohľad spredu – tlačiareň s doplnkami................................................. 1-4
Ovládací panel ............................................................................................... 1-5
Popis indikátorov......................................................................................... 1-5
Tlačidlo Rotate Toner.................................................................................. 1-6
Výmena zásobníka tonera .................................................................... 1-6
Čistenie okienka tlačovej hlavy ............................................................. 1-7
Výmena všetkých zásobníkov tonerov súčasne ................................... 1-7
Použitie tlačidla Clear.................................................................................. 1-8
Pokračovanie v tlači po chybovom hlásení ........................................... 1-8
Zrušenie tlačovej úlohy ......................................................................... 1-8
Disk CD/DVD Printer Driver and Utility ........................................................ 1-9
Systémové požiadavky ............................................................................... 1-10
x-5
Obsah
2
Použitie ovládača tlačiarne ........................................................................... 2-1
Voľba východiskových nastavení ovládača tlačiarne ................................ 2-2
Odinštalovanie ovládača tlačiarne ............................................................... 2-3
Windows Vista/XP/Server 2003/2000 ................................................... 2-3
Zobrazenie nastavenia ovládača tlačiarne .................................................. 2-4
Windows Vista ...................................................................................... 2-4
Windows XP/Server 2003 ..................................................................... 2-4
Windows 2000 ...................................................................................... 2-4
Používanie ovládača tlačiarne ...................................................................... 2-5
Spoločné tlačidlá ......................................................................................... 2-5
Karta Základné............................................................................................ 2-7
Karta Rozvrhnutie ....................................................................................... 2-7
Karta Pretlač ............................................................................................... 2-7
Karta Vodoznak........................................................................................... 2-8
Karta Kvalita................................................................................................ 2-8
Karta Verzia ................................................................................................ 2-8
3
Nástroj Vzdialený panel ................................................................................ 3-1
Použitie nástroja Vzdialený panel ................................................................ 3-2
Úvod............................................................................................................ 3-2
Spustenie nástroja Vzdialený panel ............................................................ 3-2
Použitie nástroja Vzdialený panel ............................................................... 3-3
Karta Panel ........................................................................................... 3-3
Karta Užívateľské služby ...................................................................... 3-5
Ukončenie činnosti nástroja Vzdialený panel ............................................. 3-6
4
Zaobchádzanie s médiami ............................................................................ 4-1
Tlačové médiá ................................................................................................ 4-2
Špecifikácie ................................................................................................. 4-2
Druhy .............................................................................................................. 4-3
Kancelársky papier (recyklovaný papier) .................................................... 4-3
Hrubý kartón................................................................................................ 4-4
Obálky ......................................................................................................... 4-5
Samolepiace štítky ...................................................................................... 4-6
Hlavičkový papier ........................................................................................ 4-7
Pohľadnice .................................................................................................. 4-7
Tlačová oblast’ ............................................................................................... 4-8
Obálky ......................................................................................................... 4-9
Okraje stránky ............................................................................................. 4-9
Zakladanie médií .......................................................................................... 4-10
Zásobník 1 (viacúčelový) .......................................................................... 4-10
Zakladanie kancelárskeho papiera ..................................................... 4-10
Iné médiá ............................................................................................ 4-12
Zakladanie obálok............................................................................... 4-12
Zakladanie samolepiacich štítkov, hlavičkových papierov,
pohľadníc alebo hrubého kartónu ....................................................... 4-14
Obsah
x-6
Výstupný zásobník ...................................................................................... 4-16
Ukladanie tlačových médií .......................................................................... 4-16
5
Výmena spotrebného materiálu ................................................................... 5-1
Výmena spotrebného materiálu ................................................................... 5-2
Zásobníky tonera ........................................................................................ 5-2
Výmena zásobníka tonera .................................................................... 5-5
Súčasná výmena všetkých zásobníkov tonera ......................................... 5-11
Výmena zobrazovacej jednotky ................................................................ 5-12
Výmena fixačnej jednotky ......................................................................... 5-15
6
Údržba ............................................................................................................. 6-1
Údržba tlačiarne ............................................................................................. 6-2
Čistenie tlačiarne ........................................................................................... 6-4
Vonkajšie časti ............................................................................................ 6-4
Vnútorné časti ............................................................................................. 6-5
Čistenie podávacích valčekov............................................................... 6-5
Čistenie okienka tlačovej hlavy ............................................................. 6-8
7
Odstraňovanie ťažkostí ................................................................................. 7-1
Úvod ................................................................................................................ 7-2
Prevencia uviaznutia tlačových médií ......................................................... 7-3
Prechod tlačových médií tlačiarňou ............................................................ 7-4
Signalizácia indikátormi ................................................................................ 7-5
Stavové hlásenia (indikátory Ready a Error)............................................... 7-5
Varovné hlásenia ........................................................................................ 7-5
Chybové hlásenia........................................................................................ 7-8
Servisné hlásenia...................................................................................... 7-10
Vybratie uviaznutých médií ........................................................................ 7-11
Odstránenie uviaznutých médií................................................................. 7-12
Riešenie problémov s uviaznutím médií ................................................... 7-18
Odstraňovanie iných problémov ................................................................ 7-20
Riešenie problémov s kvalitou tlače .......................................................... 7-23
8
Inštalácia doplnkov ....................................................................................... 8-1
Protiprachový kryt ......................................................................................... 8-2
Inštalácia protiprachového krytu ................................................................. 8-2
A Dodatok ..........................................................................................................A-1
Technické údaje .............................................................................................A-2
Tlačiareň .....................................................................................................A-2
Predpokladaná životnosť spotrebného materiálu........................................A-4
Materiál vymieňaný užívateľom ............................................................A-4
Materiál vymieňaný servisným technikom ............................................A-4
x-7
Obsah
Úvod
Zoznámenie s tlačiarňou
Priestorové požiadavky
Odporúčame dodržiavať priestorové požiadavky, uvedené na obrázkoch,
zaručujú jednoduchú obsluhu tlačiarne, výmenu spotrebného materiálu
a údržbu.
496 mm (19,5")
396 mm (15,6")
100 mm
(3,9")
127 mm
(5,0")
520 mm (20,5")
275 mm (10,8")
245 mm
(9,6")
Pohľad spredu
380 mm (14,9")
100 mm
(3,9")
100 mm
(3,9")
707 mm (27,8")
Pohľad zboku
1-2
Zoznámenie s tlačiarňou
Časti tlačiarne
Na obrázkoch sú vyznačené jednotlivé časti tlačiarne, ktorých názvy sú
používané v celej príručke, preto sa s nimi podrobne zoznámte.
Pohľad spredu
1
1. Výstupný zásobník
2. Ovládací panel
5
3. Predný kryt
4. Zásobník 1 (viacúčelový)
5. Horný kryt
2
6. Fixačná jednotka
7. Oddeľovacie páčky fixačnej
jednotky
8. Páčka krytu fixačnej jednotky
3
9. Zobrazovacia jednotka
10. Zásobník tonera
6
4
7
8
7
6
9
9
10
10
Zoznámenie s tlačiarňou
1-3
Pohľad zozadu
1. Vypínač
2. Sieťová zásuvka
3. Port USB
1
2
3
Pohľad spredu – tlačiareň s doplnkami
1. Protiprachový kryt
1
1-4
Zoznámenie s tlačiarňou
Ovládací panel
1. Indikátor Ready
2. Indikátor Error
3. Tlačidlo Rotate Toner
Rotate
Toner
4. Indikátory Toner
Ready
1
Error
2
Clear
Y
M
C
K
5. Tlačidlo Clear
3
4
5
Popis indikátorov
Indikátory používajú päť typov signálov:
„ Nesvieti
„ Svieti
„ Pomalé blikanie – blikne raz za dve sekundy
„ Normálne blikanie – blikne raz za sekundu
„ Rýchle blikanie – blikne dvakrát za sekundu
Každý z indikátorov má nasledujúci základný význam:
„ Indikátor Ready
Ak svieti, tlačiareň môže tlačiť.
„ Indikátor Error
Ak svieti alebo bliká, signalizuje chybu alebo varovanie.
„ Indikátory tonerov
Ak indikátor bliká, toner zodpovedajúcej farby je takmer vyčerpaný.
Ak indikátor svieti nepretržito, zodpovedajúci toner je vyčerpaný.
Okrem toho môžu byť chyby a varovania tlačiarne signalizované
kombináciou rôznych typov signálov, vytváraných indikátormi na ovládacom
paneli (hlásenie indikátormi).
Ďalšie informácie o hláseniach indikátormi nájdete v časti „Signalizácia
indikátormi“ na strane 7-5.
Pre kontrolu stavu tlačiarne sa dá použiť aj nástroj Vzdialený panel. Ďalšie
informácie nájdete v časti „Použitie nástroja Vzdialený panel“ na strane 3-2.
Ovládací panel
1-5
Tlačidlo Rotate Toner
Tlačidlom Rotate Toner sa tlačiareň prepína z normálneho režimu činnosti do
režimu Výmena tonera, Výmena všetkých tonerov alebo Čistenie tlačovej
hlavy.
To, do ktorého režimu tlačiareň prejde, závisí od doby stlačenia tlačidla
Rotate Toner.
Doba stlačenia
tlačidla Rotate Toner
Režim, do ktorého
tlačiareň prejde
Indikátory na
ovládacom paneli
Menej ako 5 sekúnd
Režim Výmena tonera
–
5 až 9 sekúnd
Režim Čistenie
tlačovej hlavy
Všetky indikátory raz
bliknú, ak tlačidlo
pridržíte stlačené
5 sekúnd.
Viac ako 10 sekúnd
Režim Výmena
všetkých tonerov
Všetky indikátory raz
bliknú, ak tlačidlo
pridržíte stlačené
10 sekúnd.
"
Ak je tlačiareň prepnutá do niektorého z týchto režimov, rozsvieti
sa indikátor purpurového atramentu (M).
Rotate Toner sa používa v nasledujúcich situáciách
„ Výmena zásobníka tonera
„ Výmena všetkých zásobníkov tonerov súčasne
„ Čistenie okienka tlačovej hlavy
Výmena zásobníka tonera
Stlačte tlačidlo Rotate Toner.
Tlačiareň prejde do režimu Výmena tonera.
"
"
1-6
Ďalšie informácie o výmene zásobníka tonera nájdete v časti
„Výmena zásobníka tonera“ na strane 5-5.
Tlačiareň vrátite z režimu Výmena tonera do normálneho režimu
činnosti stlačením tlačidla Clear.
Ovládací panel
Čistenie okienka tlačovej hlavy
Pridržte tlačidlo Rotate Toner stlačené 5 až 9 sekúnd.
Tlačiareň prejde do režimu Čistenie tlačovej hlavy.
"
"
"
Ďalšie informácie o čistení okienka tlačovej hlavy nájdete v časti
„Čistenie okienka tlačovej hlavy“ na strane 6-8.
Postup obnovenia normálneho režimu činnosti z režimu Čistenie
tlačovej hlavy nájdete v časti „Čistenie okienka tlačovej hlavy“ na
strane 6-8.
Režim Čistenie tlačovej hlavy umožňuje užívateľom oveľa ľahšie
vyčistiť okienko tlačovej hlavy. Okienko tlačovej hlavy sa nečistí
automaticky.
Výmena všetkých zásobníkov tonerov súčasne
Pridržte tlačidlo Rotate Toner stlačené dlhšie ako 10 sekúnd.
Tlačiareň prejde do režimu Výmena všetkých tonerov.
"
"
Ďalšie informácie o výmene všetkých zásobníkov tonerov súčasne
nájdete v časti „Súčasná výmena všetkých zásobníkov tonera“ na
strane 5-11.
Tlačiareň vrátite z režimu Výmena všetkých tonerov do normálneho
režimu činnosti stlačením tlačidla Clear.
Ovládací panel
1-7
Použitie tlačidla Clear
Tlačidlo Clear Vám umožňuje:
„ Pokračovať v tlači úlohy, ktorá bola prerušená zobrazením chybového
hlásenia
„ Zrušiť tlačovú úlohu
„ Resetovať tlačiareň po výmene zásobníka tonera
"
Podrobné pokyny pre resetovanie tlačiarne po výmene zásobníka
tonera nájdete v časti „Výmena zásobníka tonera“ na strane 5-5.
Pokračovanie v tlači po chybovom hlásení
V tlači úlohy môžete pokračovať po odstránení nasledujúcich chýb:
„ V zásobníku už nie sú médiá.
„ Do tlačiarne boli založené médiá iného formátu, ako je nastavený
v ovládači tlačiarne.
"
Podrobné informácie o chybových hláseniach nájdete v časti
„Signalizácia indikátormi“ na strane 7-5.
Ak sa stane niektorá z vyššie uvedených chýb, tlač úlohy obnovíte stlačením
tlačidla Clear.
Zrušenie tlačovej úlohy
Aktuálne spracovávanú tlačovú úlohu môžete zrušiť.
Ak chcete tlačovú úlohu zrušiť, keď prebieha spracovanie alebo tlač dát
(bliká zelený indikátor Ready), pridržte tlačidlo Clear stlačené viac ako
5 sekúnd.
Pri zrušení tlačovej úlohy blikajú indikátory Ready a Error.
1-8
Ovládací panel
Disk CD/DVD Printer Driver and Utility
Ovládače
Využitie
Windows Vista/XP/Server 2003/
2000
Ovládače sprístupňujú všetky funkcie
tlačiarne.
Windows Vista/XP/Server 2003 pre
64 bitov
Ďalšie informácie nájdete v časti
v části „Zobrazenie nastavenia
ovládača tlačiarne“ na strane 2-4.
"
Podrobné pokyny pre inštaláciu ovládačov tlačiarne nájdete
v Sprievodcovi inštaláciou.
Obslužné programy
Využitie
Nástroj Vzdialený panel
Nástroj Vzdialený panel umožňuje
kontrolovať aktuálny stav tlačiarne.
Ďalšie informácie nájdete v časti
„Použitie nástroja Vzdialený panel“
na strane 3-2.
Dokumentácia
Využitie
Sprievodca inštaláciou
Príručka poskytuje podrobné pokyny
pre inštalácie, ktoré je nutné urobiť,
aby bolo možné používať toto
zariadenie, napr. pre zostavenie
zariadenia a inštaláciu ovládačov.
Návod na obsluhu (táto príručka)
Príručka poskytuje podrobné
informácie o bežných každodenných
operáciách, ako je použitie
ovládačov a ovládacieho panela
alebo výmena spotrebného
materiálu.
Service & Support Guide
Informácie o podpore a poskytovaní
servisných služieb poskytuje
dokument Potrebujete pomoc?.
Disk CD/DVD Printer Driver and Utility
1-9
Systémové požiadavky
„ Osobný počítač
Pentium II: 400 MHz alebo lepší
„ Operačný systém
Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/
Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Ultimate/
Business/Enterprise x64 Edition, Windows XP Home Edition/Professional
(Service Pack 2 alebo novší), Windows XP Professional x64 Edition,
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000
(Service Pack 4 alebo novší)
„ Voľné miesto na pevnom disku
256 MB alebo viac
„ Pamäť RAM
128 MB alebo viac
„ Jednotka CD/DVD
„ V/V rozhranie
Rozhranie USB vyhovujúce Revision 2.0 alebo Revision 1.1
"
"
1-10
Kábel USB nie je súčasťou dodávky.
Tlačiareň sa nedá používať ako zdieľaná.
Systémové požiadavky
Použitie ovládača
tlačiarne
Voľba východiskových nastavení ovládača
tlačiarne
Skôr ako začnete s tlačiarňou pracovať, odporúčame Vám overiť, prípadne
zmeniť, východiskové nastavenie ovládača.
1
Sprístupnite ovládač tlačiarne nasledujúcim postupom:
– Windows Vista
V ponuke Štart zvoľte položku Ovládacie panely a kliknutím na
položky Hardvér a zvuk a Tlačiarne otvorte priečinok Tlačiarne.
Kliknite pravým tlačidlom myši na zástupcu tlačiarne KONICA
MINOLTA magicolor 1600W a zvoľte položku Predvoľby tlače.
– Windows XP/Server 2003
V ponuke Štart zvoľte položku Tlačiarne a faxy, zobrazí se obsah
priečinka Tlačiarne a faxy. Kliknite pravým tlačidlom myši na
zástupcu tlačiarne KONICA MINOLTA magicolor 1600W a zvoľte
položku Predvoľby tlače.
– Windows 2000
2
3
4
2-2
V ponuke Štart zvoľte položku Nastavenie a potom Tlačiarne,
zobrazí se obsah priečinka Tlačiarne. Kliknite pravým tlačidlom myši
na zástupcu tlačiarne KONICA MINOLTA magicolor 1600W a zvoľte
položku Predvoľby tlače.
Zvoľte kartu Základné. Zvoľte východiskové nastavenie tlačiarne, ako
napríklad východiskový formát médií, ktoré používate.
Kliknite na tlačidlo Použiť.
Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Vlastnosti.
Voľba východiskových nastavení ovládača tlačiarne
Odinštalovanie ovládača tlačiarne
Táto časť popisuje odinštalovanie ovládača tlačiarne, ak je to nutné.
"
"
Na odinštalovanie ovládača tlačiarne musíte mať oprávnenie správcu.
Ak sa pri odinštalovaní v systéme Windows Vista zobrazí okno
Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Povoliť alebo
tlačidlo Pokračovať.
Windows Vista/XP/Server 2003/2000
1
2
Ukončite všetky aplikácie.
Nasledujúcim postupom zvoľte odinštalačný program:
– Windows Vista/XP/Server 2003
V ponuke Štart kliknite postupne na položky Všetky programy,
KONICA MINOLTA, magicolor 1600W, Tlačiareň a Odinštalovať .
– Windows 2000
3
4
V ponuke Štart kliknite postupne na položky Programy, KONICA
MINOLTA, magicolor 1600W, Tlačiareň a Odinštalovať .
Keď sa zobrazí dialógové okno Odinštalovať, zvoľte názov ovládača,
ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať.
Ovládač tlačiarne sa odinštaluje z počítača.
Odinštalovanie ovládača tlačiarne
2-3
Zobrazenie nastavenia ovládača tlačiarne
Windows Vista
1
2
V ponuke Štart zvoľte položku Ovládacie panely a kliknutím na položky
Hardvér a zvuk a Tlačiarne otvorte priečinok Tlačiarne.
Kliknite pravým tlačidlom myši na zástupcu tlačiarne KONICA MINOLTA
magicolor 1600W a zvoľte položku Predvoľby tlače.
Windows XP/Server 2003
1
2
V ponuke Štart zvoľte položku Tlačiarne a faxy, zobrazí se obsah
priečinka Tlačiarne a faxy.
Kliknite pravým tlačidlom myši na zástupcu tlačiarne KONICA MINOLTA
magicolor 1600W a zvoľte položku Predvoľby tlače.
Windows 2000
1
2
2-4
V ponuke Štart zvoľte položku Nastavenie a potom kliknutím na položku
Tlačiarne zobrazte obsah priečinka Tlačiarne.
Kliknite pravým tlačidlom myši na zástupcu tlačiarne KONICA MINOLTA
magicolor 1600W a zvoľte položku Predvoľby tlače.
Zobrazenie nastavenia ovládača tlačiarne
Používanie ovládača tlačiarne
Spoločné tlačidlá
Ďalej popísané tlačidlá sa nachádzajú na všetkých kartách ovládača.
„ OK
Kliknutím na tlačidlo uložíte všetky urobené zmeny a zatvoríte dialógové
okno Vlastnosti.
„ Zrušiť
Kliknutím na tlačidlo zatvorte dialógové okno Vlastnosti bez uloženia
urobených zmien.
„ Použiť
Kliknutím na tlačidlo uložíte všetky urobené zmeny, dialógové okno
Vlastnosti zostane otvorené.
„ Pomocník
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte pomocníka.
„ Rýchle nastavenie
Kliknutím na tlačidlo Uložiť sa uloží aktuálne nastavenie. Zadajte Názov
a Komentár, aby ste mohli nastavenie znovu sprístupniť pri neskoršom
použití.
Názov: Zadajte názov pre ukladanú súpravu nastavenia.
Komentár: Doplňte stručný komentár k ukladanej sade nastavenia.
Potom bude možné uložené nastavenie zvoliť v zozname. Ak budete chcieť
zmeniť zaznamenané nastavenie, kliknite na tlačidlo Upraviť.
Ak zvolíte v zozname rýchlych nastavení Východiskové, všetky funkcie na
všetkých kartách ovládača sa nastavia na pôvodné hodnoty.
„ Obrázok tlačiarne
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte v oblasti náhľadu obrázok tlačiarne.
Po kliknutí na toto tlačidlo sa jeho popis zmení na Obrázok papiera
(ak je zvolená iná karta ako Vodoznak alebo Kvalita), alebo na Obrázok
vodoznaku (je zvolená karta Vodoznak), alebo na Zobrazenie kvality
(je zvolená karta Kvalita).
"
Tlačidlo sa nezobrazuje na karte Verzia.
Používanie ovládača tlačiarne
2-5
„ Obrázok papiera
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte v oblasti náhľadu rozvrhnutie papiera.
Po kliknutí na toto tlačidlo sa jeho popis zmení na Obrázok tlačiarne.
"
Tlačidlo sa nezobrazuje na kartách Vodoznak, Kvalita a Verzia.
„ Obrázok vodoznaku
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte náhľad vodoznaku.
Po kliknutí na toto tlačidlo sa jeho popis zmení na Obrázok tlačiarne.
"
Tlačidlo sa zobrazuje, iba keď je zvolená karta Vodoznak.
„ Ukážka kvality
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte ukážku nastavenia, zvoleného na karte
Kvalita.
Po kliknutí na toto tlačidlo sa jeho popis zmení na Obrázok tlačiarne.
"
Tlačidlo sa zobrazuje, iba keď je zvolená karta Kvalita.
„ Východiskové
Kliknutím na tlačidlo obnovíte východiskové hodnoty parametrov.
"
"
2-6
Tlačidlo sa nezobrazuje na karte Verzia.
Po kliknutí na tlačidlo sa obnoví východiskové nastavenie iba na
zobrazenej karte, nastavenia na ostatných kartách zostanú
nezmenené.
Používanie ovládača tlačiarne
Karta Základné
Karta Základné umožňuje:
„ Zadať orientáciu média
„ Zadať formát originálu
„ Zvoliť výstupný formát média
„ Zaznamenať a upraviť vlastné formáty papiera
„ Zväčšiť/zmenšiť dokumenty
„ Zadať počet kópií
„ Zapnúť/vypnúť kompletovanie
„ Zadať zdroj papiera
„ Zadať typ média
„ Zvoliť papier použitý pre prednú stránku
Karta Rozvrhnutie
Karta Rozvrhnutie umožňuje:
„ Vytlačiť niekoľko stránok dokumentu na jednu fyzickú stránku média
(Viac strán na list)
„ Vytlačiť jednu kópiu pre zväčšenie a vytlačiť niekoľko stránok
„ Otočiť tlačový obraz o 180°
„ Nastaviť posuv obrazu
"
Táto tlačiareň nepodporuje obojstrannú tlač.
Karta Pretlač
"
Pri používaní pretlačí musí formát a orientácia média pre tlačovú
úlohu zodpovedať pretlači.
Okrem toho, pokiaľ v ovládači tlačiarne zadáte nastavenie pre
„Viac strán na list“, nedá sa pretlač nastaviť tak, aby zodpovedala
zadanému nastaveniu.
Karta Pretlač umožňuje:
„ Zvoliť pretlač
„ Pridať, upraviť alebo vymazať súbory s pretlačami
„ Vytlačiť pretlač na všetky stránky úlohy alebo len na prvú stránku
Používanie ovládača tlačiarne
2-7
Karta Vodoznak
Karta Vodoznak umožňuje:
„ Zvoliť požadovaný vodoznak
„ Pridať, upraviť alebo vymazať vodoznak
„ Tlačiť vodoznak na pozadí
„ Tlačiť vodoznak iba na prvú stránku úlohy
„ Tlačiť viac kópií zvoleného vodoznaku na jednu stránku
Karta Kvalita
Karta Kvalita umožňuje:
„ Zadať farebnú tlač alebo tlač v stupňoch šedej
„ Zadať zhodu farieb pre tlač dokumentov
„ Zadať rozlíšenie tlače
„ Zvoliť úspornú tlač
„ Upraviť kontrast (Kontrast)
„ Ovplyvniť tmavosť obrazu (Jas)
„ Upraviť sýtosť tlačového obrazu (Sýtosť)
„ Nastaviť ostrosť tlačového obrazu (Ostrosť)
Karta Verzia
„ Na karte Verzia sa zobrazujú informácie o ovládači tlačiarne.
2-8
Používanie ovládača tlačiarne
Nástroj Vzdialený
panel
Použitie nástroja Vzdialený panel
Úvod
Nástroj Vzdialený panel zobrazuje informácie o aktuálnom stave tlačiarne
a umožňuje zadať rôzne nastavenia, ako napríklad dobu, po uplynutí ktorej
tlačiareň aktivuje energeticky úsporný režim.
"
Nástroj Vzdialený panel sa inštaluje až po inštalácii ovládača
tlačiarne.
Spustenie nástroja Vzdialený panel
Nástroj Vzdialený panel spustíte podľa nasledujúceho postupu.
1
2
Poklikajte na súbor Remote_Panel.exe, ktorý je na pracovnej ploche
alebo v inom priečinku v počítači.
(Súbor Remote_Panel.exe je uložený v priečinku, ktorý ste zadali pri
inštalácii programu.)
V oznamovacej oblasti hlavného panelu Windows (vpravo) sa zobrazí
ikona nástroja Vzdialený panel.
Poklikajte na ikonu nástroja Vzdialený panel v oznamovacej oblasti
hlavného panela.
"
3-2
Ak budete chcieť opäť spustiť nástroj Vzdialený panel potom,
čo ste ho ukončili, poklikajte na súbor Remote_Panel.exe.
Použitie nástroja Vzdialený panel
Použitie nástroja Vzdialený panel
Nástroj Vzdialený panel poskytuje nasledujúce funkcie.
Karta Panel
Vzdialený panel
„ Stav – Umožňuje overiť aktuálny stav tlačiarne.
„ Zobraziť konfiguračnú stránku – Umožňuje zobraziť konfiguračnú
stránku. Navyše sa dá uložiť jej obsah ako súbor INI.
„ Natočiť zás. tonera – Kliknutím na tlačidlo prepnete tlačiareň do
zvoleného režimu činnosti. K dispozícii sú nasledujúce dva režimy.
z Vymeniť toner:
Používa sa pre výmenu jedného zásobníka tonera.
Zvoľte tento prepínač a potom kliknite na tlačidlo
Natočiť zás. tonera, tlačiareň prejde do režimu
Výmena tonera.
(Pozri „Výmena zásobníka tonera“ na strane 5-5.)
z Vysunúť všetky tonery:
Používa sa pre výmenu všetkých zásobníkov tonera
naraz.
Zvoľte tento prepínač a potom kliknite na tlačidlo
Natočiť zás. tonera, tlačiareň prejde do režimu
Výmena všetkých tonerov.
(Pozri „Súčasná výmena všetkých zásobníkov tonera“ na strane 5-11.)
„ Čistenie tlačovej hlavy – Kliknutím na tlačidlo prepnete tlačiareň do
režimu Čistenie tlačovej hlavy.
Režim Čistenie tlačovej hlavy umožňuje užívateľom oveľa ľahšie
vyčistiť okienko tlačovej hlavy. Okienko tlačovej hlavy sa nečistí
automaticky.
(Pozri „Čistenie okienka tlačovej hlavy“ na strane 6-8.)
"
Tlačiareň sa dá prepnúť do ktoréhokoľvek z týchto režimov
činnosti aj stlačením tlačidla Rotate toner na tlačiarni.
Pozri „Tlačidlo Rotate Toner“ na strane 1-6.
Použitie nástroja Vzdialený panel
3-3
Nastavenie východiskových hodnôt
„ Použiť – Kliknutím na tlačidlo odošlete do tlačiarne nastavenia,
zadané pre položky „Hlásenie Minul sa toner“, „Minul sa toner –
Zast.“, „Čas úsporného režimu“ a „Auto.Pokračovať“.
„ Hlásenie Minul sa toner – Umožňuje určiť, či v sekcii zobrazenia
stavu v nástroji Vzdialený panel bude blikať indikátor tlačiarne alebo
či sa tu zobrazí výstražné hlásenie, keď je toner takmer vyčerpaný.
Ak zvolíte Vyp, nezobrazí sa ani jedna z indikácií míňajúceho sa
tonera.
„ Minul sa toner – Zast. – Umožňuje zadať, či tlačiareň zastaví tlač, keď
sa minie toner.
„ Čas úsporného režimu – Umožňuje zadať dobu nečinnosti, ktorá
musí uplynúť, kým tlačiareň prejde do energeticky úsporného režimu.
„ Auto.Pokračovať – Ak zadáte Vyp, ďalšia tlačová úloha neprebehne,
ak sa v tlačiarni stala chyba formátu papiera. Stlačením tlačidla Clear
chybu odstránite.
Ak zvolíte Zap, nasledujúca tlačová úloha sa odošle do tlačiarne
i v prípade, že sa v tlačiarni stala chyba formátu papiera. Chyba sa
automaticky odstráni a úloha sa vytlačí.
Kalibrácia
„ Štart – Prebehne kalibrácia tlačiarne.
3-4
Použitie nástroja Vzdialený panel
Karta Užívateľské služby
Nastavenie horného okraja – Umožňuje jemné nastavenie tlačovej pozície
vo vertikálnom smere.
Nastavenie ľavého okraja – Umožňuje jemné nastavenie tlačovej pozície
v horizontálnom smere.
Prenosový výkon – Slúži na nastavenie 2. prenosového napätia pre Druh
média.
Voľba služby
„ Oneskorenie GDI – Slúži na zadanie doby, ktorá musí uplynúť, kým
bude detekované prekročenie intervalu komunikácie s tlačiarňou.
„ Úsporný režim – Určuje, či je alebo nie je povolený Úsporný režim.
Doba nečinnosti, po uplynutí ktorej prejde zariadenie do úsporného
režimu, sa zadáva na karte Panel.
"
Táto ponuka sa zobrazuje iba u modelov určených pre americké
trhy.
Flicker – Slúži na nastavenie výkonu vyhrievania fixačného zariadenia.
Parameter nastavenia obrazu – Používa sa, ak kvalita tlače poklesne
v určitom prostredí, vo vysokej nadmorskej výške.
Obnoviť obrázok – Funkciu použite, ak sa na výtlačkoch opakujú
v pravidelných odstupoch tenké, horizontálne biele čiary.
"
Funkcia Obnoviť obrázok zvyšuje spotrebu tonera.
Tlačiť vzor 1, Tlačiť vzor 2 – Vytlačí testovací vzor, ktorý umožňuje
skontrolovať výsledky tlače.
Po voľbe „Tlačiť vzor 1“ sa vytlačí čiernobiely testovací vzor, po voľbe „Tlačiť
vzor 2“ sa vytlačí farebný testovací vzor.
Načítať – Načíta sa aktuálne nastavenie tlačiarne a zobrazí sa okno nástroja
Vzdialený panel.
Uložiť – Odošle aktuálne nastavenie z nástroja Vzdialený panel do tlačiarne.
Použitie nástroja Vzdialený panel
3-5
Ukončenie činnosti nástroja Vzdialený
panel
Činnosť nástroja Vzdialený panel ukončíte tak, že kliknete pravým tlačidlom
myši na ikonu nástroja Vzdialený panel v oznamovacej oblasti hlavného
panelu Windows (vpravo) a zvolíte Skončiť.
"
"
3-6
Ak kliknete na tlačidlo Zatvoriť v pravom dolnom rohu okna nástroja
Vzdialený panel, okno sa zatvorí a nástroj zostane minimalizovaný
ako ikona v oznamovacej oblasti hlavného panela. (Činnosť nástroja
nebude ukončená.) Poklikaním na ikonu sa opäť otvorí okno nástroja
Vzdialený panel.
Po ukončení činnosti nástroja Vzdialený panel vyčkajte aspoň
5 sekúnd, než ho opäť spustíte.
Ukončenie činnosti nástroja Vzdialený panel
Zaobchádzanie
s médiami
Tlačové médiá
Špecifikácie
Médiá
Formáty médií
Palce
Milimetre
A4
8,2 × 11,7
210,0 × 297,0
B5 (JIS)
7,2 × 10,1
182,0 × 257,0
A5
5,9 × 8,3
148,0 × 210,0
Legal
8,5 × 14,0
215,9 × 355,6
Letter
8,5 × 11,0
215,9 × 279,4
Statement
5,5 × 8,5
139,7 × 215,9
Executive
7,25 × 10,5
184,2 × 266,7
Folio
8,25 × 13,0
210,0 × 330,0
Letter Plus
8,5 × 12,69
215,9 × 322,3
UK Quarto
8,0 × 10,0
203,2 × 254,0
Foolscap
8,0 × 13,0
203,2 × 330,2
Government Legal
8,5 × 13,0
215,9 × 330,2
B5 (ISO)
6,9 × 9,8
176,0 × 250,0
Obálka DL
8,7 × 4,3
220,0 × 110,0
Obálka C6
6,4 × 4,5
162,0 × 114,0
J-pohľadnice
3,9 × 5,8
100,0 × 148,0
Kai 16
7,3 × 10,2
185,0 × 260,0
Kai 32
5,1 × 7,3
130,0 × 185,0
Government Letter
8,0 × 10,5
203,2 × 266,7
16K
7,7 × 10,6
195,0 × 270,0
Oficio Mexico
8,5 × 13,5
215,9 × 342,9
Vlastné, minimálne*
3,6 × 7,7
92,0 × 195,0
Vlastné, maximálne*
8,5 × 14,0
216,0 × 356,0
Poznámky: * Pri použití hrubého kartónu
Minimálna veľkosť je 92,0 × 184,0 mm (3,6 × 7,25 palca).
Maximálna veľkosť je 216,0 × 297,0 mm (8,5 x 11,7 palca).
4-2
Tlačové médiá
Druhy
Skôr ako kúpite väčšie množstvo špeciálnych médií, dôkladne si skúšobnými
tlačami na rovnaké médiá overte kvalitu výtlačkov.
Médiá skladujte v pôvodnom obale na rovnom povrchu až do doby, kým
ich založíte do zariadenia. Zoznam schválených tlačových médií nájdete na
adrese printer.konicaminolta.com.
Kancelársky papier (recyklovaný papier)
Kapacita
Zásobník 1
Až 200 listov, v závislosti od
hmotnosti papiera
Orientácia
Tlačovou stranou hore
Tlačové médium
v ovládači
Kancelársky papier
Hmotnosť
60–90 g/m2 (16–24 lb bond)
Používajte kancelársky papier
„ Vhodný pre tlač v laserových tlačiarňach pre kancelársky papier,
napríklad štandardný alebo recyklovaný kancelársky papier
Poznámka
Nepoužívajte ďalej uvedené tlačové médiá. Tie by mohli spôsobiť nízku
kvalitu tlače, uviaznuť v zariadení alebo zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte médiá
„ Pokryté špeciálnymi vrstvami (uhlový papier, papier napustený farbou)
„ S kopírovacou vrstvou
„ Neschválené médiá pre zažehľovacie obtlačky (s teplocitlivou vrstvou,
papier pre tepelnú kontaktnú tlač, prenášací papier pre tepelnú tlač)
„ Papier s vodnými obtlačkami
„ Samoprepisovací papier
„ Špeciálne médiá určené pre atramentové tlačiarne (veľmi jemný papier,
lesklé fólie, dopisnice atď.)
„ Už potlačené v inej tlačiarni, kopírovačke alebo faxe
„ Zaprášené
„ Mokré (alebo vlhké)
"
Druhy
Skladujte médiá v prostredí s relatívnou vlhkosťou medzi 35 % až
85 %. Na vlhký alebo mokrý papier toner správne nepriľne.
4-3
„ Vrstvené
„ S lepiacou vrstvou
„ Prehnuté, pokrčené, zvinuté, s plastickými vzormi, pokrútené alebo zvlnené
„ Perforované, dierované alebo natrhnuté
„ Príliš hladké, príliš drsné alebo príliš vzorované
„ S rôznou hrubosťou (vytlačovanými vzormi) na prednej a zadnej strane
„ Príliš tenké alebo hrubé
„ Zlepené statickou elektrinou
„ Pozlátené alebo s fóliou, príliš svetlé
„ Teplocitlivé alebo neschopné zniesť fixačnú teplotu 180 °C (356 °F)
„ Nepravidelných tvarov (nerovnako široké alebo šikmo zrezané)
„ Spojené lepidlom, lepiacou páskou, svorkami alebo sponkami, stužkami,
háčikmi, gombíkmi a pod.
„ Bielené chlórom
„ Akékoľvek iné neschválené médiá
Hrubý kartón
Papier s hmotnosťou väčšou ako 90 g/m2 (24 lb bond) je nazývaný hrubý
kartón. Vyskúšajte tlač na všetky druhy hrubého kartóna, či vyhovuje
rýchlosť a kvalita a či nie je obraz tlačovej strany posunutý.
Na hrubý kartón môžete tlačiť súvisle ale v závislosti od kvality médií
a tlačového prostredia môže byť ovplyvnené podávanie médií. Ak nastanú
ťažkosti, ukončite súvislú tlač a zakladajte listy po jednom.
Kapacita
Zásobník 1
Až 50 hárkov, v závislosti od hrúbky
Orientácia
Tlačovou stranou hore
Tlačové médium Hrubý kartón 1
Hrubý kartón 2
v ovládači
Hmotnosť
Hrubý kartón 1: 91 až 163 g/m2 (25 až 43,5 lb bond)
Hrubý kartón 2: 164 až 209 g/m2 (43,6 až 55,6 lb bond)
Nepoužívajte kartón
„ Kombinovaný v zásobníku s inými typmi tlačových médií (uviazli by)
4-4
Druhy
Obálky
Tlače iba na prednú stranu, určenú pre adresu. V niektorých častiach obálky
sa prekrývajú tri vrstvy papiera – predná, zadná a chlopňa. Text, tlačený na
tieto časti, sa nemusí vytlačiť správne alebo sa nemusí vytlačiť vôbec.
Na obálky môžete tlačiť súvisle ale v závislosti od kvality médií a tlačového
prostredia môže byť ovplyvnené podávanie médií. Ak nastanú ťažkosti,
ukončite súvislú tlač a zakladajte obálky po jednej.
Kapacita
Zásobník 1
Až 10 obálok, v závislosti od hrúbky
Orientácia
Tlačovou stranou hore
Tlačové médium
v ovládači
Obálky
Používajte obálky
„ Obálky s formátom C6, DL alebo B5 (ISO) (iné formáty obálok nie sú
podporované)
„ Bežné kancelárske obálky schválené pre tlač v laserových tlačiarňach
s uhlopriečnymi spojmi, ostrými ohybmi i okrajmi a obyčajnými lepiacimi
chlopňami.
"
Pretože obálky prechádzajú medzi vyhrievanými valcami
fixačného zariadenia, môžu sa zalepiť. Preto používajte obálky
s disperzným lepidlom.
„ Schválené pre tlač v laserových tlačiarňach
„ Suché
Nepoužívajte obálky
„ So samolepiacimi chlopňami
„ Vybavené kovovými sponami, papierovými prackami, spojkami alebo
pásikmi pre pečatenie
„ S priehľadnými okienkami
„ S príliš drsným povrchom
„ Z materiálu, ktorý sa teplom rozpúšťa, taví, mení farby, mení tvar alebo
vytvára nebezpečné výpary
„ Pečatené
Druhy
4-5
Samolepiace štítky
Hárok so štítkami je tvorený samotným štítkom (tlačová strana), vrstvou
lepidla a podkladovým papierom.
„ Vlastnosti samolepiaceho štítka musia zodpovedať požadovaným
vlastnostiam kancelárskeho papiera.
„ Samolepiaci štítok musí pokrývať celý podkladový papier a nikde nesmie
byť voľne prístupné lepidlo.
Na hárky so samolepiacimi štítkami môžete tlačiť spojito. To ale môže
ovplyvniť podávanie v závislosti od ich kvality a od okolitého prostredia.
Ak nastanú ťažkosti, prerušte spojitú tlač a štítky podávajte po jednom hárku.
Umiestnenie tlače najskôr vyskúšajte na liste kancelárskeho papiera. Ďalšie
informácie o tlači na samolepiace štítky môžu byť uvedené i v dokumentácii
aplikácie, z ktorej tlačíte.
Kapacita
Zásobník 1
Orientácia
Tlačovou stranou hore
Až 50 hárkov, v závislosti od hrúbky
Tlačové médium
v ovládači
Samolepiace štítky
Používajte hárky so samolepiacimi štítkami
„ Odporúčané pre tlač v laserových tlačiarňach
Nepoužívajte hárky so samolepiacimi štítkami
„ Ktorých štítky sa ľahko odlepujú alebo ktorých časti sú už odstránené
„ Ktorých podkladové listy sú odlepené alebo majú odkrytú lepiacu vrstvu
"
Štítky sa môžu vo fixačnom zariadení prilepiť a spôsobiť
uviaznutie médií.
„ Perforované alebo predrezané
Nepoužívajte
Lesklý podkladový papier
4-6
Používajte
Štítok na celom hárku
(nepredrezaný)
Druhy
Hlavičkový papier
Na hlavičkový papier môžete tlačiť súvisle, ale v závislosti od kvality médií
a tlačového prostredia môže byť ovplyvnené podávanie médií. Ak nastanú
ťažkosti, ukončite súvislú tlač a zakladajte listy po jednom.
Umiestnenie tlače najskôr vyskúšajte na liste kancelárskeho papiera.
Kapacita
Zásobník 1
Až 50 listov, v závislosti od formátu
a hrúbky
Orientácia
Tlačovou stranou hore
Tlačové médium
v ovládači
Hlavičkový papier
Pohľadnice
Na pohľadnice môžete tlačiť súvisle, ale v závislosti od kvality médií
a tlačového prostredia môže byť ovplyvnené podávanie médií. Ak nastanú
ťažkosti, ukončite súvislú tlač a zakladajte pohľadnice po jednej.
Umiestnenie tlače najskôr vyskúšajte na liste kancelárskeho papiera.
Kapacita
Zásobník 1
Až 50 pohľadnic, v závislosti od
hrúbky
Orientácia
Tlačovou stranou hore
Tlačové médium
v ovládači
Pohľadnice
Používajte pohľadnice
„ Schválené pre tlač v laserových tlačiarňach
Nepoužívajte pohľadnice
„ S povrchovou úpravou
„ Určené pre atramentové tlačiarne
„ Perforované alebo narezané
„ Predtlačené alebo farebné
"
Druhy
Ak je pohľadnica prehnutá, pred založením
do zásobníka 1 ju vyrovnajte.
4-7
„ Prehnuté alebo zvlnené
Tlačová oblast’
Tlačová oblasť je obmedzená okrajmi
s veľkosťou až 4,0 mm (0,157 ") od
všetkých hrán tlačového média.
Každý formát má špecifickú tlačovú oblasť,
maximálnu plochu, na ktorú môže
zariadenie čisto a bez skreslenia tlačiť.
a
a
a
Tlačová
oblasť
Táto oblasť podlieha aj hardvérovým
obmedzeniam (fyzická veľkosť média
a
a okraje vyžadované zariadením),
aj softvérovým obmedzeniam (veľkosť
mm(0,157
(0,157")")
a = 0aa==4,0
4 mm
pamäte, dostupná pre vyrovnávaciu pamäť
celej stránky). Garantovaná zobraziteľná (tlačová) oblasť je pre všetky
formáty médií, okrem nadmerných formátov, daná veľkosťou stránky
zmenšenej o 4,0 mm (0,157 ") od všetkých okrajov.
"
4-8
Pri farebnej tlači na médiá formátu Legal je spodný okraj 16,0 mm
(0,63").
Tlačová oblast’
Obálky
Tlačiť sa dá iba na prednú stranu obálok (stranu, na ktorú sa zapisuje adresa
príjemcu). Navyše sa nedá garantovať tlač na prednej strane v oblasti, ktorá
prekrýva zadnú chlopňu. Poloha tejto oblasti sa líši v závislosti od typu
obálky.
Netlačiteľná oblasť
Negarantovaná tlačová oblasť
a
a
Garantovaná tlačová oblasť
a
a
Predná strana
(dá sa na ňu tlačiť)
Zadná strana
(nedá sa ňu tlačiť)
a = 4,0 mm (0,157")
"
"
Orientácia tlače na obálky je určená aplikáciou, z ktorej tlačíte.
Pri použití obálok formátu DL (zakladajú sa dlhšou stranou)
je netlačiteľná oblasť na ľavej a pravej strane 6 mm.
Okraje stránky
Okraje sa nastavujú v aplikácii. Niektoré aplikácie umožňujú nastaviť
užívateľské formáty a okraje, iné majú na výber iba štandardné formáty
a okraje. Ak zvolíte štandardný formát, môžete kvôli obmedzeniam tlačovej
oblasti stratiť časť obrazu tlačovej strany. Ak môžete v aplikácii nastaviť
vlastnú veľkosť stránky, dosiahnete optimálne výsledky použitím rozmerov
pre garantovanú tlačovú oblasť.
Tlačová oblast’
4-9
Zakladanie médií
Príprava tlačových médií
Vyberte balík papiera z obalu a odstráňte
z neho vrchný a spodný list. Potom
z balíka oddeľte asi 200 listov, prelistujte
ich, aby sa od seba oddelili, a balík
založte do zásobníka.
Poznámka
Aj keď je tlačiareň konštruovaná pre tlač na široký rozsah druhov
tlačových médií, nie je určená pre výhradnú tlač na jediné médium,
s výnimkou kancelárskeho papiera. Dlhšie trvajúca tlač na špeciálne
tlačové médiá (ako sú obálky, samolepiace štítky alebo hrubý kartón)
môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu tlače alebo životnosť tlačového
mechanizmu.
Pri doplňovaní médií vždy najskôr vyberte zo zásobníka zvyšné médiá.
Pridajte ich k doplňovaným médiám a celý balík zarovnajte. Potom ho vložte
do tlačiarne.
Nepoužívajte súčasne médiá rôznych typov alebo formátov, pri podávaní by
v tlačiarni uviazli.
Zásobník 1 (viacúčelový)
Podrobnejšie informácie o typoch a formátoch médií, ktoré sa dajú podávať
zo Zásobníka 1, nájdete v časti „Tlačové médiá“ na strane 4-2.
Zakladanie kancelárskeho papiera
1
Otvorte Zásobník 1.
"
4-10
Ak boli do Zásobníka 1
založené médiá, vyberte
všetky médiá zo zásobníka.
Zakladanie médií
2
3
Odsuňte vodítka médií tak, aby
medzi nimi bolo dosť priestoru.
Založte médiá stranou určenou
pre tlač smerom hore.
"
Dbajte na to, aby
založený balík papiera
nepresahoval značku maximálneho množstva.
Do zásobníka sa dá
založiť až 200 listov
(80 g/m2 [21 lb])
kancelárskeho papiera
naraz.
Zakladanie médií
4-11
4
Prisuňte vodítka tesne k balíku
médií.
Iné médiá
Ak zakladáte iné médiá ako kancelársky papier, nastavte v ovládači
zodpovedajúci typ médií (napr. Obálky, Samolepiace štítky, Hlavičkový
papier, Pohľadnice, Hrubý kartón 1 alebo Hrubý kartón 2).
Zakladanie obálok
1
Otvorte Zásobník 1.
"
4-12
Ak boli do Zásobníka 1
založené médiá, vyberte
všetky médiá zo zásobníka.
Zakladanie médií
2
3
Odsuňte vodítka médií tak, aby
medzi nimi bolo dosť priestoru.
Obálky zakladajte do
zásobníka tak, aby strana
s chlopňou smerovala dole.
"
"
"
4
Kým obálky založíte,
stlačte ich, aby boli
všetky záhyby chlopní
rovnomerne stlačené,
obálky by sa inak mohli
pokrčiť alebo uviaznuť
v tlačiarni.
Do zásobníka sa dá
založiť až 10 obálok
naraz.
Obálky s chlopňou (obálky C6, DL a B5 (ISO)) zakladajte tak, aby
sa do tlačiarne najskôr zasunula strana s chlopňou.
Prisuňte vodítka tesne k balíku
obálok.
Zakladanie médií
4-13
Zakladanie samolepiacich štítkov, hlavičkových papierov,
pohľadníc alebo hrubého kartónu
1
Otvorte Zásobník 1.
"
2
3
Ak boli do Zásobníka 1
založené médiá, vyberte
všetky médiá zo zásobníka.
Odsuňte vodítka tak, aby medzi
nimi bolo dosť priestoru.
Založte médiá stranou určenou
pre tlač smerom hore.
"
4-14
Do zásobníka sa dá
založiť až 50 listov naraz.
Zakladanie médií
4
Prisuňte vodítka tesne k balíku
médií.
Zakladanie médií
4-15
Výstupný zásobník
Všetky médiá sú vysúvané lícom dole do výstupného zásobníka na hornej
strane tlačiarne. Výstupný zásobník má kapacitu približne 100 listov
kancelárskeho papiera (formát A4 alebo Letter) s hmotnosťou 80 g/m2
(21 lb).
"
Ak sa výstupný zásobník preplní, médiá môžu uviaznuť, môžu sa
pokrútiť alebo zlepiť statickou elektrinou.
Ukladanie tlačových médií
„ Médiá skladujte v pôvodnom obale na rovnom povrchu až do doby,
kým ich založíte do tlačiarne.
Médiá, ktoré boli uložené dlhú dobu inde ako v pôvodnom obale,
sa môžu príliš vysušiť a v tlačiarni uviaznuť.
„ Nepoužité médiá vráťte späť do originálneho obalu a uložte ich na rovný
povrch na chladnom, temnom mieste.
„ Nevystavujte médiá vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, príliš
vysokým teplotám (nad 35 °C [95 °F]) a prachu.
„ Tlačové médiá neopierajte o iné objekty, ani ich neukladajte v zvislej
polohe.
Pred tlačou na skladované médiá vytlačte skúšobné stránky a skontrolujte
kvalitu tlače.
4-16
Výstupný zásobník
Výmena
spotrebného
materiálu
Výmena spotrebného materiálu
Poznámka
Nedodržiavanie pokynov uvedených v tejto príručke by mohlo viesť
k zrušeniu záruky.
Zásobníky tonera
Tlačiareň používa štyri zásobníky tonera: čierny, žltý, purpurový a azúrový.
So zásobníkmi tonera manipulujte opatrne, aby sa toner nevysypal do
tlačiarne alebo na vás.
"
"
Do tlačiarne inštalujte iba nové zásobníky tonera. Ak vložíte do
tlačiarne použitý zásobník tonera, nebude možné presne určiť
zvyšujúce množstvo tonera.
Toner nie je toxický. Ak si tonerom znečistíte pokožku, umyte si ju
studenou vodou a neutrálnym mydlom. Ak Vám toner priľne na
odeve, ľahko ho vyprášte, ako najlepšie to bude možné. Ak zostane
na odeve ešte nejaký toner, vyperte ho v studenej vode, nikdy nie
v teplej.
UPOZORNENIE
Ak sa vám toner dostane do očí, okamžite si ich vypláchnite studenou
vodou a vyhľadajte lekára.
"
Informácie o recyklácii nájdete na nasledujúcich adresách URL:
USA: printer.konicaminolta.com/products/recycle/index.asp
Európa: cleanplanet-printer.konicaminoltaeurope.com/cleanplanet/
choose.php
Ostatné oblasti: printer.konicaminolta.com
Poznámka
Nepoužívajte znovu naplnené alebo neschválené zásobníky tonera.
Na akékoľvek poškodenie tlačiarne alebo ťažkosti s kvalitou tlače
spôsobené znovu naplnenými alebo neschválenými zásobníkmi tonera
sa nevzťahujú záručné podmienky. Na odstraňovanie týchto ťažkostí
nie je poskytovaná technická podpora.
5-2
Výmena spotrebného materiálu
Pri výmene zásobníka tonera využite informácie uvedené v nasledujúcej
tabuľke. Pre zaistenie optimálneho výkonu a kvality tlače používajte iba
zásobníky tonera schválené spoločnosťou KONICA MINOLTA pre tento
konkrétny typ tlačiarne, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Typ
zariadenia a čísla dielu zásobníkov tonera nájdete na štítku pre objednávanie
spotrebného materiálu na vnútornej strane horného krytu zariadenia.
Typ
tlačiarne
Číslo
dielu
tlačiarne
Typ zásobníka tonera
Číslo dielu
zásobníka
tonera
Zásobník tonera so štandardnou kapacitou – žltý (Y)
A0V3 05F
Zásobník tonera so štandardnou kapacitou – purpurový (M) A0V3 0AF
AM
A034 011
Zásobník tonera so štandardnou kapacitou – azúrový (C)
A0V3 0GF
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – čierny (K)
A0V3 01F
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – žltý (Y)
A0V3 06F
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – purpurový (M)
A0V3 0CF
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – azúrový (C)
A0V3 0HF
Zásobník tonera so štandardnou kapacitou – žltý (Y)
A0V3 05H
Zásobník tonera so štandardnou kapacitou – purpurový (M) A0V3 0AH
EU
A034 021
Zásobník tonera so štandardnou kapacitou – azúrový (C)
A0V3 0GH
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – čierny (K)
A0V3 01H
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – žltý (Y)
A0V3 06H
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – purpurový (M)
A0V3 0CH
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – azúrový (C)
A0V3 0HH
Zásobník tonera so štandardnou kapacitou – žltý (Y)
A0V3 05K
Zásobník tonera so štandardnou kapacitou – purpurový (M) A0V3 0AK
AP
A034 041
Zásobník tonera so štandardnou kapacitou – azúrový (C)
A0V3 0GK
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – čierny (K)
A0V3 01K
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – žltý (Y)
A0V3 06K
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – purpurový (M)
A0V3 0CK
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – azúrový (C)
A0V3 0HK
Zásobník tonera so štandardnou kapacitou – žltý (Y)
A0V3 05N
Zásobník tonera so štandardnou kapacitou – purpurový (M) A0V3 0AN
GC
"
A034 081
Zásobník tonera so štandardnou kapacitou – azúrový (C)
A0V3 0GN
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – čierny (K)
A0V3 01N
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – žltý (Y)
A0V3 06N
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – purpurový (M)
A0V3 0CN
Zásobník tonera s vysokou kapacitou – azúrový (C)
A0V3 0HN
Pre zaistenie optimálneho výkonu a kvality tlače používajte iba
zodpovedajúci TYP originálnych zásobníkov tonera z produkcie
spoločnosti KONICA MINOLTA.
Výmena spotrebného materiálu
5-3
Zásobníky tonera uchovávajte:
„ V originálnom obale až do doby, keď budete pripravení ich inštalovať.
„ Na chladnom suchom mieste, chránenom pred slnečným žiarením
(z dôvodu účinkov tepla).
Maximálna skladovacia teplota je 35° C (95° F) a maximálna relatívna
vlhkosť pri skladovaní je 85 % (bez kondenzácie). Ak prenesiete
zásobníky tonera z chladného do teplého a vlhkého prostredia, môže
v nich kondenzovať vlhkosť, ktorá zníži kvalitu tlače. Zásobníky preto
nechajte pred použitím asi jednu hodinu prispôsobiť okolitým
podmienkam.
„ Vo vodorovnej polohe pri manipulácii a skladovaní.
Zásobníky nedržte, nepokladajte
ani neskladujte v zvislej polohe
alebo hornou stranou dole, toner
by mohol v zásobníku zľahnúť
alebo sa nerovnomerne
rozmiestniť.
„ V prostredí, ktoré nie je vystavené pôsobeniu slaného vzduchu alebo
korozívnych plynov, ako sú aerosóly.
5-4
Výmena spotrebného materiálu
Výmena zásobníka tonera
Poznámka
Pri výmene zásobníka tonera dbajte na to, aby sa z neho nevysypal
toner. Ak sa toner vysype, okamžite ho zotrite jemnou suchou
tkaninou.
Ak sa spotrebuje toner v zásobníku, rozsvieti sa príslušný indikátor tonera.
Pri výmene zásobníka tonera postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
1
Na ovládacím paneli zistite, ktorý zásobník tonera je prázdny.
V nasledujúcom príklade je popisovaný postup pri výmene zásobníka
purpurového tonera.
"
2
Ak sa zásobník tonera vyprázdni, rozsvieti sa príslušný indikátor
tonera a prázdny zásobník sa automaticky presunie tak, aby ho
bolo možné vymeniť.
V takom prípade vynechajte krok 2 a pokračujte krokom 3.
Uskutočnením niektorej z nižšie popísaných operácií prepnete tlačiareň
do režimu Výmena tonera.
z Stlačte tlačidlo Rotate Toner.
z V nástroji Vzdialený panel zvoľte na karte Panel položku Vymeniť
toner a potom kliknite na tlačidlo Natočiť zás. tonera.
"
"
"
Tlačiareň prejde do režimu Výmena tonera a rozsvieti sa
indikátor purpurového tonera.
Každým ďalším stlačením tlačidla Rotate Toner presuniete
postupne do polohy pre výmenu zásobníky azúrového,
čierneho a potom žltého tonera. Vždy sa rozsvieti indikátor pre
zásobník tonera, ktorý sa presunul do polohy pre výmenu.
Ak chcete režim Výmena tonera ukončiť, stlačte tlačidlo Clear.
Výmena spotrebného materiálu
5-5
3
Otvorte predný kryt.
"
4
Skontrolujte, či sa do prednej polohy presunul zásobník tonera, ktorý je
potrebné vymeniť.
"
5
Zásobník tonera rozpoznáte podľa farby rukoväte.
Zatiahnite za rukoväť na
zásobníku tonera smerom dole,
dokiaľ sa zásobník tonera
neuvoľní a nevysunie sa
nepatrne smerom k vám.
Vyberte zásobník tonera.
"
5-6
Pred otvorením
predného krytu otvorte
Zásobník 1, ak už nie je
otvorený.
Neotáčajte manuálne
meničom zásobníkov.
Navyše nepoužívajte na
otáčanie meniče násilie,
lebo by ste ho mohli
poškodiť.
Výmena spotrebného materiálu
Poznámka
Nedotýkajte sa kontaktov
označených na obrázku.
Poznámka
Prázdny zásobník tonera odstráňte v súlade s miestnymi predpismi.
Nevhadzujte ho do ohňa.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Zásobníky tonera“ na
strane 5-2.
6
7
Pripravte si nový zásobník tonera.
Zásobníkom niekoľkokrát
zakývajte, aby sa v ňom
rozmiešal toner.
"
Pred rozmiešaním
zásobníka tonera
skontrolujte, či je
poriadne pripevnený
kryt valčeka tonera.
Výmena spotrebného materiálu
5-7
8
Odstráňte kryt z valčeka tonera.
"
9
Vyrovnajte výstupky na oboch
koncoch zásobníka tonera s ich
držiakmi a potom zásobník
zasuňte do tlačiarne.
"
5-8
Nedotýkajte sa valčeka
tonera a dbajte na to,
aby ste ho nepoškrabali.
Než zásobník tonera
zasuniete, skontrolujte, či
je farba inštalovaného
zásobníka tonera zhodná
s farbou na štítku na
meniči zásobníkov
tonera.
Výmena spotrebného materiálu
Poznámka
Nedotýkajte sa kontaktov
označených na obrázku.
10
11
Stlačte zásobník tonera tak, aby
zaskočil na miesto.
Zatvorte predný kryt.
"
Ak je potrebné vymeniť
zásobník tonera inej
farby, skontrolujte po
uzatvorení predného
krytu, ktorý z indikátorov
tonera svieti a signalizuje
tak požiadavku na
výmenu zásobníka
tonera (ak je to nutné,
stlačte tlačidlo Rotate
Toner). Potom vymeňte
zásobník tonera podľa
pokynov v krokoch 3
až 11.
Výmena spotrebného materiálu
5-9
12
Stlačením tlačidla Clear urobte reset tlačiarne a zrušte hlásenie
signalizované indikátormi.
"
5-10
Po výmene zásobníka tonera musí tlačiareň uskutočniť kalibračný
cyklus (trvá necelé 2 minúty). Ak otvoríte horný alebo predný kryt
skôr, ako prebehne reset tlačiarne, kalibrácia sa preruší a začne
sa znovu, až kryt zatvoríte.
Výmena spotrebného materiálu
Súčasná výmena všetkých zásobníkov tonera
Poznámka
Pri výmene zásobníka tonera dbajte na to, aby sa z neho nevysypal
toner. Ak sa toner vysype, okamžite ho zotrite jemnou suchou
tkaninou.
Všetky zásobníky tonera sa dajú vymeniť súčasne použitím režimu Výmena
všetkých tonerov.
Pri použití režimu Výmena všetkých tonerov postupujte podľa nasledujúcich
pokynov.
1
Uskutočnením niektorej z nižšie popísaných operácií prepnete tlačiareň
do režimu Výmena všetkých tonerov.
z Pridržte tlačidlo Rotate Toner dlhšie ako 10 sekúnd.
z V nástroji Vzdialený panel zvoľte na karte Panel položku Vysunúť
všetky tonery a potom kliknite na tlačidlo Natočiť zás. tonera.
"
"
2
3
4
Tlačiareň prejde do režimu Výmena všetkých tonerov
a rozsvieti sa indikátor purpurového tonera.
Ak chcete režim Výmena všetkých tonerov ukončiť, stlačte
tlačidlo Clear.
Uskutočnením operácií popísaných v krokoch 3 až 11 v časti „Výmena
zásobníka tonera“ na stránkach 5-6 až 5-9 vymeňte zásobník
purpurového tonera.
Rovnakým postupom vymeňte zásobníky azúrového, čierneho
a nakoniec žltého tonera.
Stlačením tlačidla Clear resetujte tlačiareň a zrušte hlásenie
signalizované indikátormi.
"
Po výmene zásobníka tonera musí tlačiareň uskutočniť kalibračný
cyklus (trvá necelé 2 minúty). Ak otvoríte horný alebo predný kryt
skôr, ako prebehne reset tlačiarne, kalibrácia sa preruší a začne
znovu, až kryt zatvoríte.
Výmena spotrebného materiálu
5-11
Výmena zobrazovacej jednotky
Pri výmene zobrazovacej jednotky využite informácie uvedené
v nasledujúcej tabuľke. Pre zaistenie optimálneho výkonu a kvality tlače
používajte iba zobrazovaciu jednotku schválenú spoločnosťou KONICA
MINOLTA pre tento konkrétny typ tlačiarne, uvedenú v nasledujúcej tabuľke.
Typ zariadenia a čísla dielu zobrazovacích jednotiek nájdete na štítku pre
objednávanie spotrebného materiálu na vnútornej strane horného krytu
zariadenia.
Typ
tlačiarne
Číslo dielu tlačiarne
Názov dielu
Číslo dielu
zobrazovacej jednotky
AM
A034 011
Zobrazovacia jednotka
A0VU 011
EU
A034 021
A0VU 0Y1
AP
A034 041
A0VU 0Y1
GC
A034 081
A0VU 0Y1
"
1
Pre zaistenie optimálneho výkonu a kvality tlače používajte iba
zodpovedajúci TYP originálnej zobrazovacej jednotky z produkcie
spoločnosti KONICA MINOLTA.
Otvorte horný kryt.
"
Ak je vo výstupnom
zásobníku papier,
vyberte ho a pred
otvorením horného krytu
výstupný zásobník
priklopte.
M
5-12
Výmena spotrebného materiálu
2
Uchopte rukoväť zobrazovacej
jednotky a mierne ju nadvihnite
smerom dozadu. Potom
zobrazovaciu jednotku pomaly
vytiahnite v zvislom smere.
Poznámka
Prázdnu zobrazovaciu jednotku odstráňte v súlade s miestnymi
predpismi. Nevhadzujte ju do ohňa.
3
Pripravte si novú zobrazovaciu jednotku.
Poznámka
Nedotýkajte sa fotocitlivého valca a prenosového pásu
zobrazovacej jednotky.
Výmena spotrebného materiálu
5-13
4
5
Pomaly zasuňte novú
zobrazovaciu jednotku v zvislom
smere do tlačiarne a potom
inštaláciu dokončite jemným
stlačením zobrazovacej jednotky
smerom k sebe.
Opatrne zatvorte horný kryt.
M
"
5-14
Po výmene zobrazovacej jednotky musí tlačiareň uskutočniť
kalibračný cyklus (trvá necelé 2 minúty). Ak otvoríte horný alebo
predný kryt skôr, ako prebehne reset tlačiarne, kalibrácia sa
preruší a začne znovu, až kryt zatvoríte.
Výmena spotrebného materiálu
Výmena fixačnej jednotky
Pre zaistenie optimálneho výkonu a kvality tlače používajte iba fixačné
jednotky schválené spoločnosťou KONICA MINOLTA pre tento konkrétny typ
tlačiarne.
1
Vypnite zariadenie a odpojte od
neho sieťovú šnúru.
Poznámka
Vo vnútri zariadenia sú mimoriadne horúce diely. Pred výmenou
fixačnej jednotky počkajte po vypnutí zariadenia približne 20 minút
a potom skontrolujte, či má oblasť fixačnej jednotky izbovú teplotu,
inak sa môžete spáliť.
2
Otvorte horný kryt.
"
Ak je vo výstupnom
zásobníku papier,
vyberte ho a pred
otvorením horného krytu
výstupný zásobník
priklopte.
M
Výmena spotrebného materiálu
5-15
3
4
Posuňte modré rukoväte čo
najviac dozadu.
Uchopte modré rukoväte,
nadvihnite fixačnú jednotku
a vyberte ju zo zariadenia.
Poznámka
Nedotýkajte sa spojovacích
konektorov na fixačnej jednotke
a v zariadení.
5-16
Výmena spotrebného materiálu
5
Pripravte si novú fixačnú
jednotku.
"
6
Dbajte na to, aby ste sa
nedotkli povrchu valca
fixačnej jednotky.
Uchopte novú fixačnú jednotku
za modré rukoväte (jedna na
každej strane), nadvihnite ich
a v zvislom smere zasuňte do
zariadenia.
Výmena spotrebného materiálu
5-17
Poznámka
Nedotýkajte sa snímača
konca papiera na fixačnej
jednotke.
M
Poznámka
Nedotýkajte sa spojovacích
konektorov na fixačnej
jednotke a v zariadení.
5-18
Výmena spotrebného materiálu
7
8
Keď je fixačná jednotka pevne
usadená, presuňte modrú
rukoväť dole smerom k sebe.
Opatrne zatvorte horný kryt.
M
9
Pripojte späť sieťovú šnúru
a zapnite zariadenie.
Výmena spotrebného materiálu
5-19
5-20
Výmena spotrebného materiálu
Údržba
Údržba tlačiarne
UPOZORNENIE
Pozorne si prečítajte všetky pokyny na štítkoch s upozorneniami
a výstrahami a postupujte podľa nich. Štítky sú umiestnené na
vnútorných stranách krytov a na rôznych miestach vo vnútri tlačiarne.
Pri práci s tlačiarňou postupujte opatrne, predĺžite tým jej životnosť.
Ak nedodržíte uvedené pokyny, môžete tlačiareň poškodiť a spôsobiť
prepadnutie záruky. Ak sa usadí na tlačiarni alebo v nej prach alebo útržky
papiera, zhorší sa kvalita tlače a výkonnosť tlačiarne, preto ju čistite
v pravidelných intervaloch. Pri čistení postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
VÝSTRAHA!
Tlačiareň pred čistením vypnite a odpojte od nej sieťovú šnúru a všetky
káble rozhrania. Dbajte na to, aby do tlačiarne nevnikla voda ani iné
kvapaliny, mohlo by prísť k úrazu elektrickým prúdom alebo
k poškodeniu tlačiarne.
UPOZORNENIE
Fixačná jednotka môže byť veľmi horúca. Po otvorení horného
krytu bude teplota fixačnej jednotky postupne klesať (počkajte
jednu hodinu).
„ Pri čistení vnútorných častí tlačiarne alebo pri odstraňovaní uviaznutých
médií buďte opatrní, pretože fixačná jednotka a ďalšie vnútorné časti
môžu byť veľmi horúce.
„ Nedávajte žiadne predmety na hornú časť tlačiarne.
„ Pre čistenie tlačiarne používajte mäkkú tkaninu.
„ Pri čistení nerozprašujte čistiaci roztok priamo na povrch tlačiarne, mohol
by vniknúť dovnútra a poškodiť jej obvody.
„ Pre čistenie nepoužívajte brusné alebo korozívne roztoky, riedidlá ani
rozpúšťadlá (napr. lieh alebo benzín).
„ Akýkoľvek čistiaci roztok vždy najskôr vyskúšajte na malej plôške
a uistite sa, že nenarušuje povrch tlačiarne.
„ Nepoužívajte ostré alebo hrubé nástroje (drôtené alebo plastové čistiace
podušky).
„ Kryty tlačiarne vždy zatvárajte opatrne. Nevystavujte tlačiareň otrasom.
6-2
Údržba tlačiarne
„ Tlačiareň nezakrývajte ihneď po použití. Vypnite ju a nechajte
vychladnúť.
„ Nenechávajte kryty tlačiarne otvorené príliš dlho, a to najmä v dobre
osvetlených priestoroch. Svetlo môže poškodiť zobrazovaciu jednotku.
„
„
„
„
„
Tlačiareň pri tlači neotvárajte.
Nepoklepávajte balíkom papiera na tlačiareň.
Tlačiareň nemažte ani nerozoberajte.
Tlačiareň nenakláňajte.
Nedotýkajte sa elektrických kontaktov, prevodov alebo laserových
zariadení. Mohla by sa poškodiť tlačiareň a znížiť kvalita tlače.
„ Odoberajte včas vytlačené listy z výstupného zásobníka. Ak v ňom bude
príliš mnoho výtlačkov, môžu spôsobiť uviaznutie papiera v tlačiarni alebo
nadmerné krútenie vysúvaných výtlačkov.
„ Tlačiareň pri prenášaní udržujte vo
vodorovnej polohe, aby sa do nej
nevysypal toner.
„ Tlačiareň pri zdvíhaní uchopte za
časti uvedené na obrázku vpravo.
14.4 kg
31.7 lbs
„ Ak Vám toner priľne na rukách,
umyte si ich studenou vodou
a neutrálnym mydlom.
UPOZORNENIE
Ak sa Vám toner dostane do očí, okamžite si ich vypláchnite studenou
vodou a vyhľadajte lekára.
„ Pred pripojením tlačiarne sa uistite, či boli vrátené späť všetky diely, ktoré
boli vybraté počas čistenia.
Údržba tlačiarne
6-3
Čistenie tlačiarne
UPOZORNENIE
Pred čistením tlačiareň najskôr vypnite a odpojte od nej sieťovú šnúru.
Pri čistení okienka tlačovej hlavy sa však uistite, či je tlačiareň zapnutá.
Vonkajšie časti
Ovládací panel
Ventilačné otvory
Ready
Error
Rotate
Toner
Clear
Y
M
C
K
Vonkajšie časti tlačiarne
6-4
Čistenie tlačiarne
Vnútorné časti
Čistenie podávacích valčekov
1
Otvorte horný kryt.
"
Ak je vo výstupnom
zásobníku papier,
vyberte ho a pred
otvorením horného krytu
výstupný zásobník
priklopte.
M
2
Uchopte rukoväť zobrazovacej
jednotky a mierne ju nadvihnite
smerom dozadu. Potom
zobrazovaciu jednotku pomaly
vytiahnite v zvislom smere.
Čistenie tlačiarne
6-5
Poznámka
Nedotýkajte sa fotocitlivého valca v zobrazovacej jednotke.
Umiestnite vybratú zobrazovaciu
jednotku do vodorovnej polohy,
ako je znázornené na obrázku
vpravo.
Zobrazovaciu jednotku udržujte
vo vodorovnej polohe na mieste,
kde sa nemôže znečistiť.
Nenechávajte zobrazovaciu
jednotku vybratú dlhšie ako
15 minút a nepokladajte ju na
miesto, kde by bola vystavená
priamemu svetlu (napr.
slnečnému).
3
Očistite podávacie valčeky
jemnou suchou tkaninou.
Pohľad
zospodu
6-6
Čistenie tlačiarne
UPOZORNENIE
Oblasť okolo fixačnej jednotky je
mimoriadne horúca.
Ak sa dotknete akéhokoľvek
iného miesta ako označených
páčok, môžete sa spáliť. Ak sa
spálite, ihneď si schlaďte
pokožku studenou vodou
a potom vyhľadajte odborné
lekárske ošetrenie.
Poznámka
Ak sa dotknete povrchu
prenosového valčeka, môže sa
znížiť kvalita tlače. Dávajte pozor,
aby ste sa nedotkli povrchu
prenosového valčeka.
Čistenie tlačiarne
Pohľad
zospodu
6-7
4
5
Pomaly zasuňte zobrazovaciu
jednotku v zvislom smere do
tlačiarne a potom inštaláciu
dokončite jemným stlačením
zobrazovacej jednotky smerom
k sebe.
Opatrne zatvorte horný kryt.
M
Čistenie okienka tlačovej hlavy
1
Vykonaním niektorej z nižšie popísaných operácií prepnete tlačiareň do
režimu Čistenie tlačovej hlavy.
z Pridržte tlačidlo Rotate Toner po dobu 5 až 9 sekúnd.
z V nástroji Vzdialený panel kliknite na karte Panel na tlačidlo Čistenie
tlačovej hlavy.
"
"
6-8
Tlačiareň prejde do režimu Čistenie tlačovej hlavy a rozsvieti sa
indikátor purpurového tonera.
Režim Čistenie tlačovej hlavy sa nedá ukončiť skôr, kým nebude
celá operácia dokončená (dokonca ani stlačením tlačidla Clear).
Ak bola tlačiareň prepnutá do režimu Čistenie tlačovej hlavy
chybne, urobte kroky 2 až 4 a následne krokmi 10 až 14
(vynechajte kroky 5 až 9) režim Čistenie tlačovej hlavy ukončite.
Čistenie tlačiarne
2
Otvorte predný kryt.
"
3
Pred otvorením
predného krytu otvorte
Zásobník 1, ak už nie je
otvorený.
Zásobník purpurového tonera
sa presunie do polohy, z ktorej
sa dá vymeniť. Zatiahnite za
rukoväť na zásobníku tonera
smerom dole, dokiaľ sa
zásobník tonera neuvoľní
a nevysunie sa nepatrne
smerom k vám. Vyberte
zásobník tonera.
"
Po vybratí zásobníka
purpurového tonera
vznikne v tlačiarni
medzera, takže okienko
tlačovej hlavy bude
možné ľahko vyčistiť.
Čistenie tlačiarne
6-9
Poznámka
Nedotýkajte sa kontaktov
označených na obrázku.
4
Zatvorte predný kryt.
"
5
V tlačiarni sa bude otáčať
zásobník tonera.
Keď sa zásobníky tonera
prestanú otáčať a všetky
indikátory na ovládacom paneli
začnú blikať, otvorte horný kryt.
M
6-10
Čistenie tlačiarne
6
Uchopte rukoväť zobrazovacej
jednotky a mierne ju nadvihnite
smerom dozadu. Potom
zobrazovaciu jednotku pomaly
vytiahnite v zvislom smere.
Poznámka
Nedotýkajte sa fotocitlivého valca v zobrazovacej jednotke.
Umiestnite vybratú zobrazovaciu
jednotku do vodorovnej polohy,
ako je znázornené na obrázku
vpravo.
Zobrazovaciu jednotku udržujte
vo vodorovnej polohe na mieste,
kde sa nemôže znečistiť.
Nenechávajte zobrazovaciu
jednotku vybratú dlhšie ako
15 minút a nepokladajte ju na
miesto, kde by bola vystavená
priamemu svetlu (napr.
slnečnému).
Čistenie tlačiarne
6-11
7
Vyčistite okienko tlačovej hlavy
otrením jemnou suchou
tkaninou.
Pohľad
zospodu
UPOZORNENIE
Oblasť okolo fixačnej jednotky je
mimoriadne horúca.
Ak sa dotknete akéhokoľvek
iného miesta ako označených
páčok, môžete sa spáliť. Ak sa
spálite, ihneď si schlaďte
pokožku studenou vodou
a potom vyhľadajte odborné
lekárske ošetrenie.
6-12
Čistenie tlačiarne
Poznámka
Ak sa dotknete povrchu
prenosového valčeka, môže sa
znížiť kvalita tlače. Dávajte pozor,
aby ste sa nedotkli povrchu
prenosového valčeka.
8
Pohľad
zospodu
Pomaly zasuňte zobrazovaciu
jednotku v zvislom smere do
tlačiarne a potom inštaláciu
dokončite jemným stlačením
zobrazovacej jednotky smerom
k sebe.
Čistenie tlačiarne
6-13
9
Zatvorte horný kryt.
M
10
Stlačte tlačidlo Clear.
"
11
6-14
Všetky indikátory prestanú blikať a rozsvieti sa indikátor
purpurového tonera.
Zásobníky tonera sa budú v tlačiarni otáčať.
Keď sa zásobníky tonera
prestanú otáčať, otvorte predný
kryt.
Čistenie tlačiarne
12
Vyrovnajte výstupky na oboch
koncoch zásobníka tonera s ich
držiakmi a potom zásobník
zasuňte do tlačiarne.
Poznámka
Nedotýkajte sa kontaktov
označených na obrázku.
Čistenie tlačiarne
6-15
13
14
6-16
Stlačte zásobník purpurového
tonera tak, aby zaskočil na
miesto.
Zatvorte predný kryt.
Čistenie tlačiarne
Odstraňovanie
ťažkostí
Úvod
V tejto kapitole sú uvedené informácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri riešení
problémov, s ktorými sa môžete pri používaní tlačiarne stretnúť, alebo ktoré
aspoň poskytnú návod na vyhľadanie ďalších zdrojov informácií.
7-2
Prevencia uviaznutia tlačových médií
strana 7-3
Prechod tlačových médií tlačiarňou
strana 7-4
Signalizácia indikátormi
strana 7-5
Vybratie uviaznutých médií
strana 7-11
Riešenie ťažkostí s uviaznutím médií
strana 7-18
Odstraňovanie iných ťažkostí
strana 7-20
Riešenie problémov s kvalitou tlače
strana 7-23
Úvod
Prevencia uviaznutia tlačových médií
Uistite sa, že:
Médiá vyhovujú špecifikáciám tlačiarne.
Médiá sú rovné, najmä ich zavádzacia hrana.
Tlačiareň stojí na plochom, pevnom a vodorovnom povrchu.
Tlačové médiá ukladáte na suchom mieste s minimálnou vlhkosťou.
Vždy nastavujte vodítka médií v Zásobníku 1 po založení médií (nesprávne
nastavené vodítka môžu spôsobiť zníženie kvality tlače, uviaznutie papiera
alebo poškodenie tlačiarne).
Tlačové médiá sú zakladané do zásobníka tlačovou stranou hore (mnoho
výrobcov dáva na balenie papiera šípku, ktorá označuje tlačovú stranu).
Vyhýbajte sa:
Médiám, ktoré sú prehnuté, pokrčené alebo príliš skrútené.
Podávaniu viacerých listov tlačových médií súčasne (vyberte ich zo
zásobníka, prelistujte ich, aby sa jednotlivé listy od seba oddelili).
Zakladaniu viacerých ako jedného typu/formátu/hmotnosti tlačových médií
do zásobníka.
Preplňovaniu zásobníkov.
Preplňovaniu výstupného zásobníka (výstupný zásobník má kapacitu
100 listov, ak sa do zásobníka vysunie viac listov, médiá môžu uviaznuť).
Prevencia uviaznutia tlačových médií
7-3
Prechod tlačových médií tlačiarňou
Ak sa zoznámite s prechodom tlačových médií tlačiarňou, ľahšie nájdete
miesto, na ktorom uviazli.
1. Výstupný zásobník
2. Zobrazovacia jednotka
3. Menič zásobníkov tonera
4. Zásobník 1
5. Fixačná jednotka
1
2
5
3
4
7-4
Prechod tlačových médií tlačiarňou
Signalizácia indikátormi
Indikátory na ovládacom paneli tlačiarne informujú o stave tlačiarne
a pomáhajú lokalizovať jednotlivé ťažkosti.
Stavové hlásenia (indikátory Ready a Error)
Stavové hlásenia indikujú aktuálny stav tlačiarne. Stav tlačiarne sa dá
skontrolovať aj v nástroji Vzdialený panel (podrobnosti nájdete v časti
„Použitie nástroja Vzdialený panel“ na strane 3-2.)
Indikátor
Ready
(zelený)
Indikátor
Error
(oranžový)
Stav
Vyžadovaná
činnosť
Nesvieti
Nesvieti
Tlačiareň je vypnutá
Žiadna
Bliká pomaly Nesvieti
Energeticky úsporný
režim
Žiadna
Svieti
Nesvieti
Pripravená na tlač
Žiadna
Bliká
Nesvieti
Spracovanie dát
Žiadna
Tlač
Svieti
Svieti
Inicializácia (po zapnutí) Žiadna
Rušenie úlohy
Varovné hlásenia
Tieto hlásenia signalizujú, že v tlačiarni nastal stav vyžadujúci varovanie.
Indikátor Indikátor Indikátor Stav
Ready
Error
Toner
(zelený) (oran(oranžový)
žový)
Vyžadovaná
činnosť
Svieti
Nesvieti
Bliká
pomaly
Dochádza toner
Pripravte si nový
zásobník tonera.
Svieti
Nesvieti
Bliká
Inštalovaný
zásobník tonera je
neschváleného
typu
Inštalujte zásobník
tonera KONICA
MINOLTA.
Signalizácia indikátormi
7-5
Indikátor Indikátor Indikátor Stav
Ready
Error
Toner
(zelený) (oran(oranžový)
žový)
Vyžadovaná
činnosť
Svieti
Nesvieti
Rýchlo
bliká
Inštalovaný
zásobník tonera je
nepovoleného typu
Nainštalujte
zásobník tonera
povoleného typu
z produkcie
spoločnosti
KONICA
MINOLTA (AM,
EU, AP alebo GC),
strana 5-3.
Bliká
Nesvieti
Svieti
Minul sa toner
Vymeňte zásobník
tonera.
" Toto hlásenie
sa objaví, keď
je v nástroji
Vzdialený
panel
nastavená
pre
parameter
Minul sa
toner Zast.
hodnota Vyp.
7-6
" Tlač môže
pokračovať,
avšak
tlačové
výsledky sa
nedajú
garantovať.
Signalizácia indikátormi
Indikátor Indikátor Indikátor Stav
Ready
Error
Toner
(zelený) (oran(oranžový)
žový)
Vyžadovaná
činnosť
Svieti
Bliká
pomaly
*
Blíži sa koniec
životnosti
zobrazovacej
jednotky
Pripravte si novú
zobrazovaciu
jednotku.
*
Chyba pamäte
zásobníka tonera
Nainštalujte znovu
signalizovaný
zásobník tonera.
*
Chyba
videorozhrania
Vypnite tlačiareň
a po niekoľkých
sekundách ju opäť
zapnite.
*
Varovanie procesu
Otvorte a zatvorte
kryty tlačiarne.
Ak sa chyba
neodstráni, vypnite
tlačiareň. Po
niekoľkých
sekundách
tlačiareň opäť
zapnite.
Nesvieti
Bliká
pomaly
*
Koniec životnosti
zobrazovacej
jednotky
Vymeňte
zobrazovaciu
jednotku.
* Líši sa v závislosti od stavu tonera.
Signalizácia indikátormi
7-7
Chybové hlásenia
Chybové hlásenia indikujú chyby, ktoré musíte odstrániť, inak tlačiareň
nebude pokračovať v spracovaní tlačovej úlohy alebo neprejde do stavu
„Pripravená“.
Indikátor Indikátor Indikátor Stav
Ready
Error
Toner
(zelený) (oran(oranžový)
žový)
Vyžadovaná
činnosť
Nesvieti
Vymeňte zásobník
tonera.
Rýchlo
bliká
Svieti
Minul sa toner
" Toto hlásenie
sa objaví, keď
je v nástroji
Vzdialený
panel
nastavená
pre
parameter
Minul sa
toner Zast.
hodnota Zap.
Nesvieti
Bliká
pomaly
7-8
Svieti
Bliká
pomaly
Svieti
*
" Ak je
v nástroji
Vzdialený
panel
nastavená
pre
parameter
Minul sa
toner Zast.
hodnota
Vyp, tlač
môže
pokračovať.
Nedajú sa
však
garantovať
tlačové
výsledky.
Nie je inštalovaný
zásobník tonera
Nainštalujte všetky
zásobníky tonera.
Minul sa toner
Vymeňte zásobník
tonera.
Minuli sa médiá
Založte médiá do
Zásobníka 1.
Signalizácia indikátormi
Indikátor Indikátor Indikátor Stav
Ready
Error
Toner
(zelený) (oran(oranžový)
žový)
Vyžadovaná
činnosť
Striedavo rýchlo
blikajú
Stlačením tlačidla
Clear zrušte
chybu.
*
Chyba formátu
média
Formát papiera, na
ktorý sa tlačí, je
odlišný od formátu
papiera zadaného
v ovládači tlačiarne.
Nesvieti
Bliká
pomaly
*
Pamäť je zaplnená
Ak chcete tlačiť na
papier s formátom
zvoleným
v ovládači
tlačiarne, založte
do Zásobníka 1
papier so
správnym
formátom a potom
skúste tlačovú
úlohu znovu.
Stlačte tlačidlo
Clear.
Ak sa chyba
neodstráni, vypnite
tlačiareň. Po
niekoľkých
sekundách
tlačiareň opäť
zapnite.
Nesvieti
Nesvieti
Bliká
Rýchlo
bliká
*
Je otvorený predný
alebo horný kryt
Zatvorte predný
alebo horný kryt.
*
Zobrazovacia
jednotka nie je
inštalovaná
Nainštalujte
zobrazovaciu
jednotku.
*
Uviaznutie médií
Odstráňte
uviaznuté médium,
zatvorte kryty,
a potom
pokračujte v tlači
úlohy.
Signalizácia indikátormi
7-9
Indikátor Indikátor Indikátor Stav
Ready
Error
Toner
(zelený) (oran(oranžový)
žový)
Vyžadovaná
činnosť
Nesvieti
Otvorte a zatvorte
kryty tlačiarne.
Rýchlo
bliká
Blikajú
všetky
Chyba procesu
Ak sa chyba
neodstráni, vypnite
tlačiareň. Po
niekoľkých
sekundách
tlačiareň opäť
zapnite.
Nesvieti
Svieti
Blikajú
všetky
Koniec životnosti
zobrazovacej
jednotky
Vymeňte
zobrazovaciu
jednotku.
* Líši sa v závislosti od stavu tonera.
Servisné hlásenia
Toto hlásenie signalizuje závažnejšiu závadu, ktorú môže odstrániť iba
kvalifikovaný servisný technik.
Indikátor
Ready
(zelený)
Indikátor
Error
(oranžový)
Indikátor
Toner
(oranžový)
Stav
Vyžadovaná
činnosť
Rýchlo
bliká
Rýchlo
bliká
Blikajú
všetky
Kritická chyba
Vypnite tlačiareň
a po niekoľkých
sekundách ju opäť
zapnite.
Ak problém
pretrváva, obráťte sa
na predajcu alebo na
autorizované
servisné stredisko.
7-10
Signalizácia indikátormi
Vybratie uviaznutých médií
Pri odstraňovaní uviaznutých médií postupujte opatrne, pokúste sa vybrať
uviaznuté médiá bez roztrhnutia. Akékoľvek zvyšky médií môžu blokovať
vodiacu dráhu a byť príčinou ďalších uviaznutí. Médiá, ktoré uviazli, už
znovu nezakladajte.
Poznámka
Na tlačových médiách, ktoré neprešli fixačným procesom, zostal
nevytvrdený toner. Ten Vám môže priľnúť na ruke, preto sa pri
odstraňovaní uviaznutého média snažte nedotýkať jeho povrchu.
Zaistite, aby sa toner nevysypal do tlačiarne.
UPOZORNENIE
Nevytvrdený toner Vám môže ušpiniť ruky, odev alebo všetko, s čím
príde do styku. Ak Vám toner náhodou priľne na odeve, opatrne ho
vyprášte. Ak zostane na odeve ešte nejaký toner, vyperte ho v studenej
(nie v teplej) vode. Ak Vám toner priľne na pokožke, umyte sa studenou
vodou a neutrálnym mydlom.
UPOZORNENIE
Ak sa Vám toner dostane do očí, okamžite si ich vypláchnite studenou
vodou a vyhľadajte lekára.
Ak aj po vybratí uviaznutého média budú indikátory na ovládacom paneli
signalizovať uviaznutie, otvorte a zatvorte kryty tlačiarne. Signalizácia
uviaznutia by sa mala zrušiť.
Vybratie uviaznutých médií
7-11
Odstránenie uviaznutých médií
1
Otvorte horný kryt.
"
Ak je vo výstupnom
zásobníku papier,
vyberte ho a pred
otvorením horného krytu
výstupný zásobník
priklopte.
M
2
7-12
Uchopte rukoväť zobrazovacej
jednotky a mierne ju nadvihnite
smerom dozadu. Potom
zobrazovaciu jednotku pomaly
vytiahnite v zvislom smere.
Vybratie uviaznutých médií
Poznámka
Nedotýkajte sa fotocitlivého valca v zobrazovacej jednotke.
Umiestnite vybratú zobrazovaciu
jednotku do vodorovnej polohy,
ako je znázornené na obrázku
vpravo.
Zobrazovaciu jednotku udržujte
vo vodorovnej polohe na mieste,
kde sa nemôže znečistiť.
Nenechávajte zobrazovaciu
jednotku vybratú dlhšie ako
15 minút a nepokladajte ju na
miesto, kde by bola vystavená
priamemu svetlu (napr.
slnečnému).
Vybratie uviaznutých médií
7-13
3
Presuňte oddeľovacie páčky na
fixačnej jednotke čo najďalej
dozadu.
UPOZORNENIE
Oblasť okolo fixačnej jednotky je
mimoriadne horúca.
Ak sa dotknete akéhokoľvek
iného miesta ako označených
páčok, môžete sa spáliť. Ak sa
spálite, ihneď si schlaďte
pokožku studenou vodou
a potom vyhľadajte odborné
lekárske ošetrenie.
7-14
Vybratie uviaznutých médií
4
Vyberte všetky uviaznuté médiá.
M
"
Nadvihnite kryt fixačnej
jednotky a vyberte
médium.
M
Vybratie uviaznutých médií
7-15
Poznámka
Nedotýkajte sa snímača konca
papiera na fixačnej jednotke.
M
Poznámka
Ak sa dotknete povrchu
prenosového valčeka, môže sa
znížiť kvalita tlače. Dávajte pozor,
aby ste sa nedotkli povrchu
prenosového valčeka.
7-16
Pohľad
zospodu
Vybratie uviaznutých médií
5
Vráťte oddeľovacie páčky na
fixačnej jednotke späť do
pôvodnej polohy.
M
6
7
Pomaly zasuňte zobrazovaciu
jednotku v zvislom smere do
tlačiarne a potom inštaláciu
dokončite jemným stlačením
zobrazovacej jednotky smerom
k sebe.
Opatrne zatvorte horný kryt.
M
Vybratie uviaznutých médií
7-17
Riešenie problémov s uviaznutím médií
"
Ak v niektorej oblasti dochádza k častému uviaznutiu papiera, je
nutné ju skontrolovať, vyčistiť alebo nechať opraviť. K uviaznutiu
môže prichádzať aj opakovane, ak používate nepodporované tlačové
médiá.
Príznak
Príčina
Riešenie
Podáva sa
niekoľko
listov
súčasne.
Predné hrany médií
nie sú vyrovnané.
Vyberte médiá a vyrovnajte predné
okraje. Potom médiá založte späť do
zásobníka.
Médiá sú vlhké.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich za
suché.
Pokračuje
signalizácia
uviaznutia
médií.
V tlačiarni zostali
uviaznuté médiá.
Uistite sa, že z tlačiarne boli
odstránené všetky uviaznuté médiá.
Dochádza
k uviaznutiu
médií.
Médiá nie sú
Vyberte uviaznuté médiá a zvyšné
v zásobníku správne médiá znovu a správne založte.
založené.
V zásobníku je
založených príliš
mnoho médií.
Vyberte zo zásobníka nadbytočné
médiá a založte správne množstvo
médií.
Vodítka médií nie sú
správne nastavené
na formát médií.
Nastavte vodítka v Zásobníku 1 tak,
aby zodpovedali veľkosti médií.
Do tlačiarne sú
založené prehnuté
alebo pokrčené
médiá.
Vyberte médiá, narovnajte ich
a založte späť. Ak bude ďalej
dochádzať k uviaznutiu, prestaňte ich
používať.
Médiá sú vlhké.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich za
suché.
Odporúčané druhy
Uvedené tlačové médiá zakladajte
hárkov so
podľa pokynov ich výrobcu.
samolepiacimi
štítkami sú do
Zásobníka 1
založené nesprávne.
7-18
Riešenie problémov s uviaznutím médií
Príznak
Príčina
Riešenie
Dochádza
k uviaznutiu
médií.
Obálky sú do
Obálky zakladajte do Zásobníka 1
Zásobníka 1
tak, aby strana s chlopňou smerovala
založené nesprávne. dole.
Ak majú obálky chlopňu na dlhšej
strane (obálky C6 a DL), zakladajte
ich okrajom s chlopňou smerom
k zariadeniu a stranou s chlopňou
obrátenou dole.
Používate tlačové
médiá, ktoré nie sú
pre tlačiareň vhodné
(nesprávna veľkosť,
hrúbka, druh a pod.).
Používajte médiá, schválené
spoločnosťou KONICA MINOLTA.
Pozri časť „Tlačové médiá“ na
strane 4-2.
Kompletný zoznam aktuálne
schválených médií nájdete na adrese
http://printer.konicaminolta.com.
Podávací valček je
špinavý.
Očistite podávací valček.
Viac podrobností nájdete v časti
„Vnútorné časti“ na strane 6-5.
Riešenie problémov s uviaznutím médií
7-19
Odstraňovanie iných problémov
"
Pokyny pre objednanie spotrebného materiálu KONICA MINOLTA
nájdete na webovej adrese www.q-shop.com.
Príznak
Príčina
Riešenie
Tlačiareň
nie je pod
napätím.
Sieťová šnúra nie je
správne zapojená do
zásuvky elektrickej
siete.
Vypnite tlačiareň a presvedčte sa, či je
sieťová šnúra správne pripojená do
zásuvky. Potom tlačiareň znovu
zapnite.
Zásuvka, do ktorej
Zapojte do zásuvky iný elektrický
je tlačiareň
prístroj a overte si, či funguje.
zapojená, zrejme nie
je v poriadku.
Tlač trvá
príliš dlho.
Hlavný vypínač nie
je správne zapnutý
(poloha I).
Prepnite vypínač do polohy
Vypnuté (O), a potom znovu do polohy
Zapnuté (I).
Tlačiareň je
pripojená do
zásuvky, ktorej
napätie alebo
kmitočet
nezodpovedá
špecifikáciám
tlačiarne.
Overte si, či elektrická sieť vyhovuje
požiadavkám uvedeným v Dodatku A
v časti „Technické údaje“.
Tlačiareň je
nastavená do režimu
pomalej tlače
(napríklad tlač na
hrubý kartón).
Tlač na špeciálne tlačové médiá trvá
oveľa dlhšie ako tlač na papier. Skôr
ako začnete tlačiť na kancelársky
papier, overte si, že je v ovládači
tlačiarne nastavené správne tlačové
médium.
Tlačiareň je
v úspornom režime.
Prechod z úsporného do normálneho
režimu trvá určitú dobu.
Tlačová úloha je
veľmi zložitá.
Vyčkajte. Nie je nutná žiadna činnosť.
Je inštalovaný
Inštalujte zásobník tonera KONICA
zásobník tonera
MINOLTA schválený pre Vašu
určený pre inú
tlačiareň.
oblasť alebo
zásobník
neschváleného typu.
7-20
Odstraňovanie iných problémov
Príznak
Príčina
Riešenie
Tlačia sa
prázdne
stránky.
Je poškodený alebo
prázdny niektorý
zásobník tonera.
Skontrolujte zásobníky tonerov.
Ak sú prázdne, tlačia sa čisté stránky.
Používate nesprávny Overte si, či druh médií nastavený
druh médií.
v ovládači, zodpovedá médiám, ktoré
sú založené v tlačiarni.
Nevytlačia
sa všetky
stránky.
Bolo stlačené
tlačidlo Clear.
Overte si, či pri tlači Vašej úlohy
nestlačil iný užívateľ tlačidlo Clear na
ovládacom paneli tlačiarne.
Vstupný zásobník je
prázdny.
Skontrolujte, či sú v zásobníkoch
tlačové médiá a či sú vložené
správne.
Tlačte dokument
s pretlačou, ktorá
nebola vytvorená
v ovládači tlačiarne.
Vytlačte súbor s pretlačou s využitím
ovládača tlačiarne.
Tlačiareň sa
často
resetuje
alebo
vypína.
Sieťová šnúra nie je
správne zapojená do
zásuvky elektrickej
siete.
Vypnite tlačiareň a presvedčte sa, či je
sieťová šnúra správne pripojená do
zásuvky. Potom tlačiareň znovu
zapnite.
Stala sa systémová
chyba.
Informujte o chybovom hlásení
technickú podporu.
Pri tlači
viacerých
strán na list
v niekoľkých
kópiách je
tlačový
výstup
nesprávny.
Máte nastavené
kompletovanie
v ovládači
i v aplikácii.
Pre tlač viacerých strán na list vo
viacerých kópiách zvoľte Kompletovať
iba v ovládači tlačiarne na karte
Základné. Nenastavujte
kompletovanie v aplikácii.
Tlačiareň
vydáva
nezvyklé
zvuky.
Tlačiareň nie je
umiestnená na
rovnom povrchu.
Umiestnite tlačiareň na plochý, pevný,
vodorovný povrch.
V tlačiarni je cudzí
predmet.
Vypnite tlačiareň a vyberte z nej cudzí
predmet. Ak sa Vám nepodarí cudzí
predmet odstrániť, obráťte sa na
servisné stredisko.
Odstraňovanie iných problémov
7-21
Príznak
Príčina
Riešenie
Médiá sú
pokrčené.
Tlačové médiá sú
vlhké alebo boli
poliate vodou.
Vyberte z tlačiarne vlhké médiá
a nahraďte ich novými, suchými.
Fixačná jednotka
alebo prenosový
valček môžu byť
poškodené.
Skontrolujte, či uvedené časti nie sú
poškodené. V prípade nutnosti
informujte o chybovom hlásení
technickú podporu.
Používate tlačové
médiá, ktoré nie sú
pre tlačiareň vhodné
(nesprávna veľkosť,
hrúbka, druh a pod.).
Používajte médiá, schválené
spoločnosťou KONICA MINOLTA.
Pozri časť „Tlačové médiá“ na
strane 4-2.
Kompletný zoznam aktuálne
schválených médií nájdete na adrese
http://printer.konicaminolta.com.
7-22
Odstraňovanie iných problémov
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Príznak
Príčina
Riešenie
Tlačia sa
prázdne stránky
alebo sú na
vytlačených
stránkach
prázdne oblasti
Je zrejme poškodený
jeden alebo viac
zásobníkov tonera.
Vyberte zásobníky tonerov z tlačiarne
a skontrolujte, či nie sú poškodené.
Je zrejme poškodená
zobrazovacia
jednotka.
Vyberte zobrazovaciu jednotku
z tlačiarne a skontrolujte, či nie je
poškodená. Ak je poškodená,
vymeňte ju.
Médiá sú vlhké.
Upravte vlhkosť v priestore, kde
skladujete tlačové médiá. Vyberte
vlhké médiá a vymeňte ich za suché.
Nastavenie druhu
tlačových médií
v ovládači
nezodpovedá druhu
médií, ktoré sú
založené v tlačiarni.
Založte do tlačiarne správne tlačové
médiá.
Elektrická sieť
nezodpovedá
špecifikáciám
tlačiarne.
Tlačiareň pripojte do zásuvky
elektrickej siete, ktorej parametre
zodpovedajú špecifikáciám tlačiarne.
Do tlačiarne sa
podáva niekoľko listov
médií súčasne.
Vyberte médiá a skontrolujte, či nie
sú zlepené statickou elektrinou.
Prelistujte kancelársky papier alebo iné
založené médiá, a založte ich späť.
Médiá nie sú vo
vstupnom zásobníku
správne založené.
Vyberte médiá, poklepte ich o rovný
povrch, založte ich späť a nastavte
k nim vodítka médií.
Je zrejme poškodený
jeden alebo viac
zásobníkov tonera.
Vyberte zásobníky tonerov z tlačiarne
a skontrolujte, či nie sú poškodené.
Ak je niektorý poškodený, vymeňte ho.
Je zrejme poškodená
zobrazovacia
jednotka.
Vyberte zobrazovaciu jednotku
z tlačiarne a skontrolujte, či nie je
poškodená. Ak je poškodená,
vymeňte ju.
Celá stránka je
čierna alebo
jednofarebná.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
7-23
Príznak
Príčina
Riešenie
Tlač je príliš
svetlá, sýtosť
tonera je nízka.
Okienko tlačovej hlavy
je znečistené.
Vyčistite okienko tlačovej hlavy.
Médiá sú vlhké.
Vyberte z tlačiarne vlhké médiá
a nahraďte ich novými, suchými.
V zásobníku dochádza Vymeňte zásobník tonera.
toner.
Výtlačky sú
príliš tmavé.
Tlač je
rozmazaná,
pozadie je ľahko
znečistené,
tlač nemá
dostatočný lesk
7-24
Je zrejme poškodený
jeden alebo viac
zásobníkov tonera.
Vyberte zásobníky tonerov z tlačiarne
a skontrolujte, či nie sú poškodené.
Ak je niektorý poškodený, vymeňte ho.
Nie je správne
nastavený druh
tlačového média.
Pri tlači na obálky, samolepiace štítky,
pohľadnice, hrubý kartón alebo
hlavičkový papier nastavte v ovládači
tlačiarne správny typ média.
Je zrejme poškodený
jeden alebo viac
zásobníkov tonera.
Vyberte zásobníky tonerov z tlačiarne
a skontrolujte, či nie sú poškodené.
Ak je niektorý poškodený, vymeňte ho.
Je zrejme poškodená
zobrazovacia
jednotka.
Vyberte zobrazovaciu jednotku
z tlačiarne a skontrolujte, či nie je
poškodená. Ak je poškodená,
vymeňte ju.
Je zrejme poškodený
jeden alebo viac
zásobníkov tonera.
Vyberte zásobníky tonerov z tlačiarne
a skontrolujte, či nie sú poškodené.
Ak je niektorý poškodený, vymeňte ho.
Je zrejme poškodená
zobrazovacia
jednotka.
Vyberte zobrazovaciu jednotku
z tlačiarne a skontrolujte, či nie je
poškodená. Ak je poškodená,
vymeňte ju.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Príznak
Príčina
Riešenie
Sýtosť tlače
alebo farieb na
výtlačkoch nie je
rovnomerná.
Je poškodený niektorý
zásobník tonera alebo
v niektorom z nich
dochádza toner.
Vyberte zásobníky tonerov z tlačiarne
a skontrolujte, či nie sú poškodené.
Ak je niektorý poškodený, vymeňte ho.
Je zrejme poškodená
zobrazovacia
jednotka.
Vyberte zobrazovaciu jednotku
z tlačiarne a skontrolujte, či nie je
poškodená. Ak je poškodená,
vymeňte ju.
Tlačiareň nie je
Umiestnite tlačiareň na plochý, pevný,
umiestnená na rovnom vodorovný povrch.
povrchu.
Nerovnomerná
alebo škvrnitá
tlač.
Médiá sú vlhké.
Upravte nastavenie vlhkosti v priestore,
kde skladujete tlačové médiá.
Vyberte vlhké médiá a vymeňte ich
za suché.
Používate tlačové
médiá, ktoré nie sú pre
tlačiareň vhodné
(nesprávna veľkosť,
hrúbka, druh a pod.).
Používajte médiá, schválené
spoločnosťou KONICA MINOLTA.
Pozri časť „Tlačové médiá“ na
strane 4-2.
Kompletný zoznam aktuálne
schválených médií nájdete na adrese
http://printer.konicaminolta.com.
Je zrejme poškodený
jeden alebo viac
zásobníkov tonera.
Vyberte zásobníky tonerov z tlačiarne
a skontrolujte, či nie sú poškodené.
Ak je niektorý poškodený, vymeňte ho.
Je zrejme poškodená
zobrazovacia
jednotka.
Vyberte zobrazovaciu jednotku
z tlačiarne a skontrolujte, či nie je
poškodená. Ak je poškodená,
vymeňte ju.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
7-25
Príznak
Príčina
Riešenie
Toner nie
je správne
fixovaný alebo
vypadáva pri
dotyku.
Médiá sú vlhké.
Vyberte z tlačiarne vlhké médiá
a nahraďte ich novými, suchými.
Používate tlačové
médiá, ktoré nie sú pre
tlačiareň vhodné
(nesprávna veľkosť,
hrúbka, druh a pod.).
Používajte médiá, schválené
spoločnosťou KONICA MINOLTA.
Pozri časť „Tlačové médiá“ na
strane 4-2.
Kompletný zoznam aktuálne
schválených médií nájdete na adrese
http://printer.konicaminolta.com.
Nie je správne
nastavený druh
tlačového média.
Pri tlači na obálky, samolepiace štítky,
pohľadnice, hrubý kartón alebo
hlavičkový papier nastavte v ovládači
tlačiarne správny typ média.
Na výtlačkoch
sú škvrny alebo
zvyšky obrazu
predchádzajúcej
stránky.
Je nesprávne
Vyberte zásobníky tonerov z tlačiarne
inštalovaný alebo
a skontrolujte, či nie sú poškodené.
poškodený jeden alebo Ak je niektorý poškodený, vymeňte ho.
viac zásobníkov
tonera.
Na zadnej
strane
papiera (pri
jednostrannej
alebo
obojstrannej
tlači) sú škvrny
tonera.
Vodiaca dráha médií je Vytlačte niekoľko prázdnych stránok,
znečistená tonerom.
vodiaca dráha by sa mala vyčistiť.
7-26
Je zrejme poškodený
jeden alebo viac
zásobníkov tonera.
Vyberte zásobníky tonerov z tlačiarne
a skontrolujte, či nie sú poškodené.
Ak je niektorý poškodený, vymeňte ho.
Je zrejme poškodená
zobrazovacia
jednotka.
Vyberte zobrazovaciu jednotku
z tlačiarne a skontrolujte, či nie je
poškodená. Ak je poškodená,
vymeňte ju.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Príznak
Príčina
Riešenie
Na výtlačkoch sa
v pravidelných
odstupoch
opakujú biele,
čierne alebo
farebné oblasti.
Okienko tlačovej hlavy
je znečistené.
Vyčistite okienko tlačovej hlavy.
Je zrejme poškodený
zásobník tonera.
Vyberte zásobník s tonerom tej farby,
ktorá spôsobuje škvrny.
Vymeňte príslušný zásobník tonera.
Je zrejme poškodená
zobrazovacia
jednotka.
Vyberte zobrazovaciu jednotku
z tlačiarne a skontrolujte, či nie je
poškodená. Ak je poškodená,
vymeňte ju.
Kazy v obraze.
Okienko tlačovej hlavy
je znečistené.
Vyčistite okienko tlačovej hlavy.
Zásobník tonera je
netesný.
Vyberte zásobníky tonerov z tlačiarne
a skontrolujte, či nie sú poškodené.
Ak je niektorý poškodený, vymeňte ho.
Zásobník tonera je
poškodený.
Vyberte zásobník s tonerom tej farby,
ktorá spôsobuje škvrny.
Vymeňte príslušný zásobník tonera.
Je zrejme poškodená
zobrazovacia
jednotka.
Vyberte zobrazovaciu jednotku
z tlačiarne a skontrolujte, či nie je
poškodená. Ak je poškodená,
vymeňte ju.
Na výtlačkoch
sú vodorovné
čiary alebo
pruhy.
Tlačiareň nie je
Umiestnite tlačiareň na plochý, pevný,
umiestnená na rovnom vodorovný povrch.
povrchu.
Vodiaca dráha médií je Vytlačte niekoľko prázdnych stránok,
znečistená tonerom.
vodiaca dráha by sa mala vyčistiť.
Je zrejme poškodený
jeden alebo viac
zásobníkov tonera.
Vyberte zásobníky tonerov z tlačiarne
a skontrolujte, či nie sú poškodené.
Ak je niektorý poškodený, vymeňte ho.
Je zrejme poškodená
zobrazovacia
jednotka.
Vyberte zobrazovaciu jednotku
z tlačiarne a skontrolujte, či nie je
poškodená. Ak je poškodená,
vymeňte ju.
Riešenie problémov s kvalitou tlače
7-27
Príznak
Príčina
Riešenie
Na výtlačkoch
sa opakujú
v pravidelných
odstupoch
tenké,
horizontálne
biele čiary.
Toner nie je
rovnomerne fixovaný
na médiách.
Použite funkciu „Obnoviť obrázok“ na
karte Užívateľské služby v nástroji
Vzdialený panel, pozri časť „Karta
Užívateľské služby“ na strane 3-5.
Tlačia sa úplne
odlišné farby.
Jeden alebo viac
zásobníkov tonera je
poškodených.
Na výtlačkoch je
nesprávna
sútlač farieb,
farby sú
pomiešané
alebo sa menia
stránka od
stránky.
Zobrazovacia jednotka Vyberte zobrazovaciu jednotku a znovu
nie je správne
ju nainštalujte.
usadená.
Farby sú
reprodukované
zle alebo majú
nízku sýtosť.
Ak ťažkosti pretrvávajú, obráťte sa na
predajcu alebo autorizovanú servisnú
organizáciu.
Vyberte zásobníky tonerov a overte
si, či je na všetkých válčekoch
zásobnikov tonerov rovnomerne
rozmiestnený toner. Potom zásobníky
inštalujte späť.
Je zrejme poškodený
jeden alebo viac
zásobníkov tonera.
Vyberte zásobníky tonerov z tlačiarne
a skontrolujte, či nie sú poškodené.
Ak je niektorý poškodený, vymeňte ho.
Médiá sú vlhké.
Vyberte z tlačiarne vlhké médiá
a nahraďte ich novými, suchými.
Je zrejme poškodená
zobrazovacia
jednotka.
Vyberte zobrazovaciu jednotku
z tlačiarne a skontrolujte, či nie je
poškodená. Ak je poškodená,
vymeňte ju.
Ak problém pretrvá i po urobení všetkých vyššie uvedených postupov,
informujte o chybovom hlásení technickú podporu.
Kontaktné informácie sú uvedené v príručke Potrebujete pomoc?.
7-28
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Inštalácia
doplnkov
Protiprachový kryt
Protiprachový kryt je doplnkové príslušenstvo.
Ďalšie informácie Vám oznámi predajca tlačiarne alebo ich nájdete na
adrese printer.konicaminolta.com.
Ak protiprachový kryt nasadíte na Zásobník 1, chráni médiá v ňom proti
prachu a zníži sa i hlučnosť pri tlači. Pri používaní tlačiarne Vám
odporúčame nechať kryt nasadený.
Inštalácia protiprachového krytu
8-2
1
Otvorte Zásobník 1.
2
Inštalujte protiprachový kryt.
Protiprachový kryt
Dodatok
Technické údaje
Tlačiareň
Typ
Stolná farebná laserová tlačiareň
Spôsob tlače
Dvojité laserové diódy a polygonálne zrkadlo
Vývojnica
Jednokomponentový systém
Systém fixácie tonera
Systém so zahrievaným valcom
Rozlíšenie
1200 dpi × 600 dpi alebo
600 dpi × 600 dpi
Prvá stránka
Monochromaticky: 13 sekúnd pre formáty A4
a Letter (kancelársky papier)
Plné farby:
22 sekúnd pre formáty A4
a Letter (kancelársky papier)
Rýchlosť tlače
Monochromaticky: 20 strán za minútu pre
formáty A4 a Letter
(kancelársky papier)
Plné farby:
5 strán za minútu pre
formáty A4 a Letter
(kancelársky papier)
Zahrievanie
Priemerne 30 sekúnd (doba pre návrat
z úsporného režimu do režimu pripravenosti)
Formáty médií
Šírka papiera: 92–216 mm (3,6–8,5")
Dĺžka papiera:
Kancelársky papier: 195–356 mm (7,7–14,0")
Hrubý kartón 1/2: 184–297 mm (7,25–11,7")
Papier/médiá
Kancelársky papier (60–90 g/m2)
Hlavičkový papier
Obálky
Štítky
Hrubý kartón 1 (91–163 g/m2)
Hrubý kartón 2 (164–209 g/m2)
Pohľadnice
Vstupná kapacita
Kancelársky papier:
200 listov
Obálky:
10 kusov
Štítky/hlavičkový papier/pohľadnice/hrubý kartón:
50 listov
Výstupná kapacita
Výstupný zásobník: 100 listov (A4, Letter)
Prevádzková teplota
10–35 °C (50–95 °F)
Prevádzková vlhkosť
15–85 %
A-2
Technické údaje
Napájanie
120 V, 50–60 Hz
220–240 V, 50–60 Hz
Príkon
120 V: 970 W alebo menej
220–240 V: 1020 W alebo menej
Režim úspory energie: 14 W alebo menej
Prúd
120 V: 8,2 A alebo menej
220–240 V: 4,4 A alebo menej
Hlučnosť
Tlač: 51 dB alebo menej (monochromatický)
49 dB alebo menej (farebný)
Pohotovostný stav: 29 dB alebo menej
Vonkajšie rozmery
Výška: 275 mm (10,8")
Šírka: 396 mm (15,6")
Hĺbka: 380 mm (14,9")
Hmotnosť
11,5 kg (bez spotrebného materiálu)
14,4 kg (so spotrebným materiálom)
Rozhranie
USB 2.0 kompatibilné
Štandardná pamäť
16 MB
Technické údaje
A-3
Predpokladaná životnosť spotrebného materiálu
Materiál vymieňaný užívateľom
Diel
Priemerná životnosť
Zásobník tonera
Počiatočný zásobník:
500 strán (Y, M, C, K)
Náhradný zásobník:
Štandardná kapacita: 1 500 strán (Y, M, C)
Vysoká kapacita: 2 500 strán (Y, M, C, K)
Zobrazovacia jednotka
Monochromaticky:
45 000 strán (spojitá tlač)
10 000 strán (1stránkové úlohy)
Plné farby:
11 250 strán (spojitá tlač)
7 500 strán (1stránkové úlohy)
Fixačná jednotka
50 000 strán
"
Hodnoty uvedené pre zásobníky tonera a zobrazovaciu jednotku
predstavujú počet stránok vytlačených jednostranne na médiá
formátu A4 alebo Letter s krytím 5 %.
Skutočná životnosť sa môže líšiť (môže byť kratšia) v závislosti od
podmienok tlače (krytie, formát stránky a pod.), od použitej metódy
tlače (spojitá tlač alebo prerušovaná tlač, pri ktorej sa často tlačia
jednostránkové tlačové úlohy) alebo od použitého druhu papiera
(napr. hrubý papier). Okrem toho bude životnosť ovplyvnená i okolitou
teplotou a vlhkosťou vzduchu.
Materiál vymieňaný servisným technikom
A-4
Diel
Priemerná životnosť
Prenosový valček
50 000 strán
Technické údaje
Register
H
N
Hlavičkový papier .........................4-7
Hrubý kartón .................................4-4
Nástroj Vzdialený panel
použitie ....................................... 3-3
spustenie .................................... 3-2
ukončenie ................................... 3-6
K
Kancelársky papier ......................4-3
Kvalita tlače ................................7-23
Kvalita, karta .................................2-8
M
Médiá
odstráňovanie uviaznutých
médií .........................................7-11
prevencia uviaznutia ...................7-3
vedenie .......................................7-4
zakladanie .................................4-10
Register
O
Obálky ........................................... 4-5
Odstraňovanie ťažkostí
tlačia sa prázdne stránky ......... 7-23
tlačiareň sa resetuje ................. 7-21
uviaznutie médií ....................... 7-18
Okraje stránky .............................. 4-9
Ovládací panel ............................. 1-5
Ovládač tlačiarne
odinštalovanie ............................ 2-3
používanie .................................. 2-5
zobrazenie nastavenia ............... 2-4
A-5
P
U
Pohľadnice ....................................4-7
Pretlač, karta .................................2-7
Prevencia uviaznutia tlačových
médií .......................................7-3
Príslušenstvo
protiprachový kryt .......................8-2
Protiprachový kryt ........................8-2
Údržba tlačiarne ........................... 6-2
Uviaznutie médií ........................ 7-18
odstránenie .............................. 7-11
vedenie médií ............................. 7-4
V
Rozvrhnutie, karta ........................2-7
Vedenie médií ............................... 7-4
Verzia, karta .................................. 2-8
Vodoznak, karta ........................... 2-8
Výstupný zásobník .................... 4-16
S
Z
Signalizácia indikátormi
chybové hlásenia ........................7-8
servisné hlásenia ......................7-10
stavové hlásenia .........................7-5
varovné hlásenia .........................7-5
Spotrebný materiál
fixačná jednotka ........................5-15
zásobník tonera ..........................5-2
zobrazovacia jednotka ..............5-12
Systémové požiadavky ..............1-10
Zakladanie médií ........................ 4-10
Základné, karta ............................. 2-7
R
Š
Štítky ..............................................4-6
T
Tlačiareň
časti tlačiarne ..............................1-3
Tlačová oblasť ..............................4-8
Typ médií
hlavičkový papier ........................4-7
hrubý kartón ................................4-4
kancelársky papier ......................4-3
obálky .........................................4-5
pohľadnice ..................................4-7
štítky ...........................................4-6
A-6
Register
Download

magicolor 1600W Návod na obsluhu - Stiahni