Medzinárodný klub slovenského hrubosrstého stavača
Klub SHS
Klubový spravodaj 1/2014
1
Obsah
Úvodník
Plán akcií na rok 2014
Správa poradcu chovu 2013
SHS na súťažiach v roku 2013
Pohár SHS, CACIT, CACT, Želiezovce 5.6.10.2013
Plemenná kniha 2013 - výpis
Správa výcvikára 2013
Svetová klubová výstava národných plemien 2013
Skúšobný poriadok pre chovné skúšky SHS
TOP SHS krása 2013
TOP SHS výkon 2013
Výbery do chovu 2013
2
Zostavil kolektív autorov:
Ing. Michal Urban
Ľubomír Engler
Mvdr. Rado Kriek
Mvdr. Stana Krieková
Ivan Luciak
Foto copyright:
Kateřina Lisová, Česká republika
Ing. Michal Urban, Slovensko
Craig Koshyk, Canada
Lens Deckers, Netherland
Úvodník
Do rúk sa vám dostal spravodaj , ktorý by sa dal označiť , ako prelomový.
Je zrkadlom činnosti, zanietenosti a obetavosti ľudí, ktorí robia pre naše plemeno maximum
za vlastné a na vlastnom. Zabezpečujú jeho prežitie a rozvoj.
Dovoľte mi preto , aby som sa týmto poďakoval všetkým, čo sa nemalou mierou pričinili o
úspechy , ktoré sme dosiahli v uplynulom roku. Predovšetkým úspešným vodičom na každom
pracovnom podujatí od klubových skúšok vlôh až po vrcholové podujatia, kde svojimi
výkonmi silno konkurovali aj našej kynologickej špičke. Veľký kus práce sa spravil aj na
úrovni výstavníctva . V hojnom počte sme prezentovali našich zverencov. Dokonca na
špičkovej akcii Svetovej klubovej výstave národných plemien v Bratislave pri oslave
mnohých výročí, sme počtom prevýšili aj Slovenského kopova.
Významný úspech sme dosiahli aj v chove a to nie len počtom zapísaných šteniat, ale aj
dochovanou treťou generáciou SHS.
Keď som preberal funkciu predsedu klubu SHS, dal som si ako prvú úlohu spojenie
chovateľskej základne nášho národného plemena. Robil som preto maximum a prejazdil som
kvôli tomu tisícky kilometrov v nádeji, že sa nájde kompromis v prospech plemena. Bolo to
ťažšie, ako som si myslel. Zúčastnil som sa na rokovaniach a hľadaní kompromisov v
Trenčíne, Lučenci, Zlatých Moravciach, Dvoroch nad Žitavou, Zvolene a Nitre, kde zasadal aj
prípravný výbor, poverený zlúčením. Dohodli sa tam podmienky na úspešné zjednotenie
chovateľskej základne a konečne to vyzeralo, že to celé cestovanie malo význam. Neviete si
predstaviť moje sklamanie a rozčarovanie nad rozhodnutím výboru KCHSHS, ktorý si vraj
dal spraviť právnickú analýzu a oznámil nám na plánovanom stretnutí prípravného výboru v
3
Halíči, že sa spojiť nechce! Popreli tým všetku snahu o zjednotenie, nesplnili tak zároveň
úlohy udelené KR SPZ a zástupcov plemena zvolaných do Zvolena.
Prelomovým bolo zvolanie ustanovujúcej schôdze nového spoločného klubu, kde boli
pozvaní KRSPZ všetci chovatelia a majitelia SHS a z iniciatívy vedúceho kancelárie
kynológie aj všetci evidovaní členovia oboch klubov bez chovaných jedincov. Na túto
schôdzu prišlo vyše štyridsať chovateľov a majiteľov a vyše dvadsať si svoju vôľu uplatnili
prostredníctvom splnomocnenia. Došli tam ľudia z oboch klubov, ktorým na plemene záleží.
Demokraticky si vytýčili smerovanie plemena a zvolili svojich zástupcov.
Nasledovalo odporúčanie KR SPZ o vylúčení KCHSHS na zasadnutie predsedníctva SPZ,
kde sa tento bod zmenil na doriešenie situácie do posúdenia skutočného stavu okolo plemena.
Padlo tam rozhodnutie dočasne odobrať chov KCHSHS a poverenie riadenia chovu
kanceláriou kynológie do vyriešenia.
Boli sme vyzvaní na odovzdanie agendy chovu s pozvaním do Zvolena, kde zo strany
KCHSHS bolo odovzdané jedno odporúčanie a zo strany Klubu SHS bol odovzdaný plán
párenia na rok 2014 a 18 už vydaných a schválených odporúčaní na párenie.
Prelomovým bol aj schválený môj návrh na prijatie Medzinárodného klubu slovenského
hrubosrstého stavača do KR SPZ na zasadnutí KR SPZ v Banskej Bystrici, kde za tento
návrh hlasovali členovia jednohlasne aj napriek snahe pána V.Šišku zastaviť hlasovanie.
Teraz ostáva len veriť, že na zasadnutí predsedníctva SPZ, ktoré sa uskutoční v dohľadnej
dobe, tento návrh jeho členovia podporia a poveria ho aj vedením chovu. Zároveň verím, že
zrušia zastrešenie KCHSHS, ako plne nefunkčný z hľadiska zabezpečenia rozvoja plemena a
nedostatku chovných jedincov v jeho vlastníctve .
Na záver mi nedá, aby som neprotirečil podpredsedovi KCHSHS, ktorý v poľovníckom
časopise tvrdil, že naše plemeno v dnešnej dobe nedostatku a poklesu malej zveri stráca
využitie a že treba zakázať vývoz jedincov do zahraničia. V správe výcvikára sa dočítate, že
pravda je niekde inde a tvorbu nových krvných línií a vývozom nepríbuzných jedincov do
zahraničia si ako krajina pôvodu plemena slovenský hrubosrstý stavač práve spĺňame
povinnosť pomáhať nadšencom jeho chovu v zahraničí.
Engler Ľubomír
PLÁN AKCIÍ KLUBU NA ROK 2014
Skúšky vlôh stavačov Senec
26.04. 2014
Pohár SHS CACIT, CACT Želiezovce
11.-12.10.2014
Uvedené dve akcie budú zorganizované jednotlivými OkO SPZ v spolupráci s Medzinárodným klubom
slovenského hrubosrstého stavača, nakoľko až do vyriešenia situácie okolo uznania klubu samostatne
nemôžeme zorganizovať žiadne oficiálne podujatie. V prípade, že počas roka dôjde k vyriešeniu tejto
situácie, presné termíny výstav a skúšok, ako aj propozície budú uverejnené na klubovom webe.
4
SPRÁVA PORADCU CHOVU 2013
Dovoľte mi priblížiť Vám chovateľský rok 2013. Minulý rok bolo zapísaných v SPKP
a RGSPKP 56 šteniat z desiatich vrhov. Toto je rekordný počet zápisov od uznania nášho
plemena v roku 1983. Priemer na jeden vrh je 5,6 šteniat. V Klube SHS bolo minulý rok
vystavených 13 odporúčaní na krytie a využitých bolo osem. Podľa výpisu z plemennej knihy
dva vrhy boli u členov KCHSHS. Na krytie bolo využitých osem psov. Dva krát kryl Bax z
Buranských polí, Kazan Jotelberg, Junák z Milhostovských polí. Po Baxovi sa narodilo 19
šteniat, ale zapísaných bolo 7 ostatné boli neštandardného sfarbenia. Po Kazanovi v dvoch
vrhoch sa narodilo 16 šteniat, no zapísané boli iba jedince štandardného sfarbenia v počte 8.
Junák z Milhostovských polí kryl tiež dva krát, kde v prvom vrhu bolo osem šteniat, ale
zapísané boli len 2 sučky, ostatné šteňatá boli neštandardne sfarbené. Druhé krytie bolo
neúspešné z dôvodu úhynu suky po pôrode a aj narodených 10 šteniat. Po jednom krytí mal
Portos Kaicul, Sid z Kráľovských Chlmov a bol znova využitý WKS Arrax vom Forst
Eibenstein. V KCHSHS využili staršieho psa Ibon Lanferove polia a psa Acaulisrum
plemena Grifon Korthaals. Podľa môjho názoru bolo toto krytie veľmi nevhodné hlavne z
toho dôvodu, že sme na FCI dlho bojovali proti nesprávnemu zaradeniu SHS do podskupiny
Grifonov. SHS patrí medzi kontinentálne stavače do podskupiny Bracco, kde bol konečne
správne zaradený.
Prvý krát od roku 2009 sme nemali zápis len v Registri plemennej knihy, ale mali sme
dva vrhy zapísané aj v hlavnej plemennej knihe. V registri bolo z prvej filiálnej generácie
zapísaných 17 šteniat a druhej filiálnej generácie 23 šteniat. Z tohto vidieť, že krytie s inými
plemenami postupne obmedzujeme, aj keď sa mu v budúcnosti pri takej malej populácii určite
nevyhneme.
Všetky vrhy, na ktoré som vydal odporúčanie boli skontrolované členmi chovateľskej
rady. V minulom roku sa uskutočnili 4 výbery do chovu. Bolo posúdených 13 jedincov, z
toho 9 súk a 4 psy. Všetky jedince boli odporučené do chovu, akurát jedna suka bola
doporučená s obmedzením.
Na ŠV v Želiezovciach boli zúčastneným jedincom odobraté vzorky na dedičnosť
lysivosti. Interpretácia vyšetrenia nie je úplne jednoznačná, ale je dobrou pomôckou pri
5
zostavovaní priparovacích plánov. Konkrétne výsledky sú uložené v mojej databáze a ak budú
mať majitelia záujem, tak im ich samozrejme poskytnem.
Vďaka rozhodnutiu prezídia SPZ od 01.03.2014 riadi chov vedúci kynologického
oddelenia kancelárie SPZ. Na stretnutí vo Zvolene koncom februára boli našim klubom
odovzdané všetky vystavené odporúčania na krytie. Do vyriešenia situácie pri riadení chovu
ostali chovné podmienky, aké mala kancelária kynologického odboru SPZ v evidencii. To
znamená ocenenie na akejkoľvek výstave minimálne veľmi dobrý a JSS minimálne v II. cene
rovnako pre psy aj suky a individuálne posúdenie jedinca trojčlennou komisiou.
Na základe uznesenia ustanovujúcej schôdze nového klubu 12.01.2014 dostala
chovateľská rada úlohu vypracovať štatút chovných skúšok, ktoré by boli alternatívou pre
majiteľov, ktorí neplánujú so psom absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti. Tento bol
spracovaný a na zasadnutí chovateľskej rady aj schválený.
Chcem sa poďakovať všetkým chovateľom za spoluprácu a do ďalšieho
chovateľského roku prajem veľa úspechov.
MVDr. Radomír Kriek
SHS na vrcholových súťažiach v roku 2013
Po úspešnej pracovnej sezóne v roku 2012, som sa s Chrumkou rozhodol prezentovať
SHS na vrcholových podujatiach aj v roku 2013
V rámci tréningu som spolu s Ing. Urbanom absolvoval SVP v Bábe, ktorý
organizoval KCHNKS. Neskutočnú horúčavu vykompenzoval výborný výsledok našich SHS,
keď obidva slováky absolvovali skúšky s plným počtom bodov a o poradí rozhodoval iba vek.
6
Vďaka tomu bol Ing. Urban s Junákom na prvom mieste. Druhá skončila NKS Dorka z
Vištuka pána Macáka a tretia ako najstaršia z trojice Chrumka.
Prvý veľký memoriál roku 2013 bol memoriál Štefana Krasňanského 24.-25.08.v
Dolnom Bare pri Dunajskej Strede. Centrum bolo v areáli súkromného rybníka, kde sme boli
aj ubytovaní v rybárskych chatkách. Ubytovanie bolo celkom fajn, až na myši, ktoré sa
pravidelne hostili na našich potravinách. Večer pri stánku s občerstvením prebehlo losovanie
a predstavenie rozhodcov. Vylosovali sme si číslo 17, čo znamenalo, že zajtra začíname v
lese. Bol som v skupine spolu s Mišom a Junákom, ktorí si vytiahli 18. Ráno nastúpilo 22
psov, čo znamenalo , že tak naplnený memoriál štartujúcimi už dávno nebol. Zahájenie bolo
dôstojné a príjemné, no až ráno sme sa dozvedeli, že disciplíny v lese sa budú bežať až
niekde pri Seredi. Čiže len presun nám trval dobrú hodinu, čo v augustovej horúčave nebolo
nič príjemné. Les sme začínali samozrejme ohrádkou. Líška bola strelená guľovou zbraňou,
čiže celý jej jeden bok bol krvavý, na čo doplatilo zníženou známkou viacero psov. Junák to
zvládol perfektne, o niečo horšie to ale zvládol Mišo a z ohrádky dostali 3. Chrumka určite
cítila okrem líščej krvi aj moju trému, takže povel som musel dva krát opakovať a nakoniec z
toho bola 1. Potom samozrejme kľud na stanovišti, ktorý nie všetci ustáli. My so slovákmi
sme ostali v jednej skupine a pokračovali sme drobnými disciplínami. Na ochote to Chrumka
zvládla za 2 a prinášanie škodnej za 3. Proste jej tá krvavá líška nešmakovala. Ďalej to už išlo
všetko za 4, čiže les sme skončili ešte stále v prvej cene. Michal s Junákom nezahlásil na
farbe ležovisko. Takže smolná 3, ale ináč samé 4. Večer sme sa dozvedeli, že les bol osudný
pre mnohých favoritov a Chrumka nebola jediná, ktorej líška nevoňala. V nedeľu ráno sa
začínalo príjemne zaťahovať a my sme začínali veľkým poľom. Na spoločnej poľovačke som
Chrumu neubrzdil a z tejto disciplíny sme mali 3. Ale zato jej vypracovanie bažanta bolo
excelentné. Tvrdo vystavila, dlho postupovala, po jeho vzlietnutí perfektne ukľudovala a
najviac ma prekvapilo, že sa mi bažanta aj podarilo uloviť. Následná jej práca po výstrele bola
tiež ukážková. Takže veľké pole dopadlo výborne. Junák mal menšie problémy s kľudmi,
pretože sa rozpumpoval na vybehnutom zajacovi, čiže u neho kľudy za 2, ale stále to bolo
výborné. Potom nasledoval presun na vodu, ktorú som považoval za Chrumkinu najsilnejšiu
disciplínu. No ako to býva ostal som prekvapený a nedosadnutie pri odovzdaní kačice, nie
úplne hlboké hľadanie v tŕstí a hlavne nervy drásajúce dlhé dohľadávanie kačice vyústilo do
troch trojek a len dvoch štvoriek. Zato Junák okrem trocha kratšej práci na ochote to zvládol
perfektne. Malé pole nám našťastie neprinieslo už žiadne nemilé prekvapenie a obaja SHS
ukončili Memoriál Štefana Krasňanského v prvej cene. Pri upršanom vyhodnotení nastúpilo
už iba 15 vodičov so psami, z toho 9 v prvej cene. Junák sa umiestnil na 6.mieste s titulom
CACT s počtom bodov 438 a Chrumka na 7. mieste s titulom res.CACT so 434 bodmi.
Myslím, že to bola naozaj dôstojná reprezentácia nášho plemena.
Ako druhý memoriál, ktorý sme vlani s Chrumkou absolvovali, bol 48. ročník
Memoriälu Jozefa Kadleca vo Vranove nad Topľou. Prvý naozajstný stres týkajúci sa tohto
podujatia som zažil už na ceste, keď asi 90 kilometrov od domu som s zhrozením zbadal, že
som si zabudol píšťaľu. Nasledoval telefonát a záchrana od mojej manželky. Boli sme tu s
Chrumkou jediní reprezentanti SHS, nakoľko Michalovi s Junákom skrížili plány zdravotné
problémy v rodine. O tomto memoriáli na východe Slovenska sa už veľa napísalo, vďaka
naozaj vysokej organizačnej a spoločenskej úrovni, čo môžem len potvrdiť. Ubytovaní sme
boli v priestoroch internátu strednej školy Drevárskej priamo vo Vranove. Večer popri
príjemnom programe prebiehalo losovanie nie len vodičov, ale svoju posudzovanú disciplínu
si losovali aj rozhodcovia.Tentoraz som štartoval s číslom 12. Raňajší nástup na námestí v
centre Vranova pridal znovu memoriálu na dôstojnosti.
V prvý deň nás s Chrumkou čakal les. Ohrádka bola vo vysokom lese a v asi 30 stupňovom
svahu No všetko dopadlo výborne. Líška bola neporušená, ako sa patrí na prestížny memoriál
a Chrumka s ňou po krátkom overení nemala žiadny problém. Ďalej v drobných disciplínach
bez najmenšieho zaváhania sme obstáli s čistými štvorkami. Potom nasledovala asi 1,5
hodinová prestávka počas ktorej sme sa stihli naobedovať. Všetky disciplíny prebiehali
7
pozdĺž lesnej asfaltovej cesty, takže presuny boli relatívne rýchle. Vlečky Chrumke problém
nerobia, čo stopercentne potvrdila. Les sme ukončili bezchybnou posliedkou a farbou. Farby
boli položené vo svahu s naozaj prudkým stúpaním a oveľa viac dali zabrať vodičom a
rozhodcom, ako psom. Sobotu sme skončili so samými štvorkami a už som sa začal
sústreďovať na nedeľu. Večer som sa na rozdiel od niektorých po večeri dlho nezdržal a
radšej som zbieral psychické sily na nasledujúci deň. Ráno nás čakal asi 20 minútový presun
na veľké pole, ktoré sa skúšalo asi na 15 hektárovej parcele lucerny. Všetko išlo dobre, až na
individuálnej hľadačke Chrumka zaváhala. Hľadanie sme mali ako vždy perfektné potom
nasledovalo pekné vystavenie lenže lucerna bola dosť vysoká a aj hustá a bažant začal
peškovať a Chrumkine postupovanie v hustej lucerne bolo rozhodcami posúdené iba za akési
poskakovanie ohodnotené známkou 3.Pri postúpení zrazu bažant vyletel, ja som ho
samozrejme netrafil a Chrumka to tentoraz neustála. Nasledoval samozrejme dlhý hvizd, na
ktorý adekvátne nezareagovala. Keďže som príkaz musel druhý krát zopakovať znamenalo to
pre nás zníženú známku z poslušnosti, čo nás nakoniec pripravilo o tretie miesto. Na vodu
sme sa presúvali dobrých 45 minút, ale tu nás čakalo prekvapenie. Celkom početná korona pri
blízkom bufete povzbudená posilňovačom dobrej nálady, robila chvíľami kulisu hodnú
futbalového zápasu. Nie každému psovi to vyhovovalo, ale našťastie Chrumka s tým problém
nemala. Našťastie na vode ma Chrumka neprekvapila a v plnej miere potvrdila, že voda je jej
živel a ani najmenej nezaváhala. Vlečky tiež dopadli podľa predpokladu 100 percentne. Po
zrátaní všetkých bodov mi vyšlo zaujímavé číslo 476, ktoré nás nakoniec posunulo na
zemiakovú štvrtú priečku. Vyhodnotenie znovu prebiehalo na námestí Vranova a pretiahlo sa
až do večerných hodín. Až spätne som si uvedomil, že naše umiestnenie s Chrumkou bolo pre
SHS historicky jedno z najlepších výsledkov od dôb legendárneho Stopa z Jestřebích hor.
Musím sa priznať, že mi lichotilo, keď nás s Chrumkou ako vážnych favoritov začali
registrovať aj matadori stavačiarskych memoriálov. Memoriál J.Kadleca bola výborná
reklama nášmu plemenu.
Snažil som sa poučiť zo skúseností z absolvovaných memoriálov a už som myslel na
vrcholové podujatie roku 2013 Memoriál Kolomana Slimáka. Všetko to začalo večer 27.09. v
priestoroch Vínnej pivnice v Radošinej. Vylosoval som si 17, čo znamenalo ako obvykle
začiatok v lese. Ubytovali sme sa v súkromnej ubytovni v blízkej obci, kde sa o nás pani
domáca naozaj vzorne starala. Zahájenie prebiehalo v amfiteátri, ktorý bol umiestnený v
starom kameňolome, za účasti naozaj početnej korony. Potom nasledoval podobný scenár asi
ako pred mesiacom na Memoriáli Štefana Krasňanského. Na ohrádke bola líška s asi 5 cm
dierou v boku a zakrvaveným bokom. Je pravda, že všetky psy mali rovnaké podmienky, no
páčil sa mi trefný komentár vodiča z ČR, že líška ktorá nie je strelená brokom a je použitá na
takýto memoriál je zneuctením samotného memoriálu a vraj u nich sa stým ešte nestretol. Pre
nás to znamenalo znovu dva krát opakovať povel. Čiže známka 1 čo nás automaticky hneď na
prvej disciplíne hodilo do tretej ceny. Pokoj na stanovišti bol už v poriadku, ale nasledovali
drobné disciplíny, kde ma čakalo znovu nemilé prekvapenie. Všetky drobné boli v poriadku,
až kým nezačala kráľovská disciplína ochota práce s líškou. Líška mala úplne prestrelené
brucho a zadná noha na nej ledva visela. U nás by som sa hanbil použiť takú zver aj na
obyčajné lesné skúšky, nie to ešte na takýto memoriál. Napriek všetkému po vyslaní Chrumka
za chvíľu líšku priniesla a pekne odovzdala. Až od rozhodcu som sa dozvedel, že k líške
prišla, potom od nej odišla, ale vzápätí si uvedomila, že iná možnosť nie je, tak sa k nej vrátila
a prácu správne dokončila. Takže ochota známka 2. Prinášanie škodlivej 4. Posliedka a farba
už boli našťastie bez prekvapení a čakal nás cca 30 minútový presun k vlečkám, kde som
musel nasadenie na líšku jeden krát opakovať a bola z toho ďalšia limitná dvojka. Deň sa
skončil so želaním, aby sme to nejako vydržali aspoň v tej tretej cene. Ráno nás všetkých
prekvapilo silnou námrazou na autách a prvý tohoročný mráz bolo naozaj cítiť. Pri rannom
venčení Chrumka perfektne vystavila a ukľudovala zajaca, čo ma troška uspokojilo. Začínali
sme malým poľom, ktoré bolo našťastie bez problémov. Nasledovala voda, ktorá bola znovu
plná prekvapení. Ochota pravdepodobne vďaka výrazne studenej vode po nočnom mraze
8
mala na svedomí trocha váhavý vstup do vody, za čo nás ohodnotili známkou 3. Prinášanie
kačice sme robili z brehu, kde pri vstupe do vody bolo množstvo ostrých veľkých kameňov.
Bolo to pre Chrumu úplne niečo nové. Musel som príkaz opakovať a nato všetko Chrumka
ani nepredsadla, akoby aj ona začínala rezignovať a bola z toho znova limitná dvojka.
Hľadanie v tŕstí, dohľadávka kačice a stopa kačice na vodnej hladine našťastie prebehli
štandardne za štyri a ešte stále sme boli v hre. Už som sa tešil na obed, keď pri bufete sme
boli urýchlene vyslaní na veľké pole. Veľké pole bolo skúšané v poraste repy. Naša skupina
išla do poľa ako úplne posledná. Na spoločnej poľovačke ako prvý z našej skupiny vypadol
nemecký dlhosrstý stavač s vodičom z Čiech, keď chytil vyloženého bažanta. Potom prišiel na
radu pointer Martina Adámka, ktorý tiež bažanta neustál a vypadol. Ako posledný na
individuálne hľadanie zo skupiny sme nastupovali my s Chrumkou. Bola to zároveň naša
posledná disciplína memoriálu. Videl som na suke, že je zo živej kačice ešte stále
rozpumpovaná a že bude problém ju ukľudovať. Chruma vletela do bažanta bez akéhokoľvek
vystavenia a celá šťastná mi ho aportovala. Tak sme vypadli na úplne poslednej disciplíne.
Bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť a uvedomil som si, že aké je dôležité aj šťastie pri
losovaní štartovného čísla. Verím, že keby sme deň začínali veľkým poľom, tak to dopadne
úplne inak. No musím mať na pamäti, že šťastie praje pripraveným a je potrebné trénovať s
akoukoľvek zverou. Z 18 zúčastnených psov Memoriál dokončilo 7 a z toho iba 3 v prvej
cene.
Výcvikový rok sme s Chrumkou ukončili na našom klubovom podujatí Pohári klubu
SHS. Podrobnejšie o tomto podujatí už bolo napísané. Ja iba zhrniem , že Chrumka skončila
na celkovom 6. mieste, ale bola zo Slovákov najlepšia, takže trofej a titul CACT putovali k
nám domov do Točnice.
Nakoniec sa musím poďakovať za podporu svojej manželke a synovi, ktorí mi pri
všetkých akciách držali palce, lebo len s pochopením rodiny sa dá robiť tak časovo a aj
finančne náročný koníček akým vrcholový výcvik stavačov určite je.
MVDr.Radomír Kriek
Pohár SHS, CACIT, CACT, Želiezovce 5.6.10.2013
Tradičný termín, tradičné miesto a už tradičná súťaž určená predovšetkým pre naše
národné plemeno. A chvalabohu- rok od roka so stúpajúcou úrovňou organizácie aj
súťažiacich. Aspoň tak to hodnotila prevažná väčšina tých, ktorí sa na tomto ročníku Pohára
osobne zúčastnili.
9
Tento ročník bol organizačne ozaj poriadne náročný, keďže sme sa snažili z neho urobiť
dôstojnú oslavu 30. výročia uznania plemena. Poriadne nabitý program sa pre organizátorov
začal už v piatok, kedy začali prichádzať zahraniční účastníci a rozhodcovia. Tento rok sme
prvýkrát udeľovali titul medzinárodného čakateľa šampionátu práce CACIT, a preto sme
pozvali dvoch renomovaných rozhodcov zo zahraničia, konkrétne z ČR. V piatok podvečer
sme sa tak mohli zvítať s pánmi Milanom Kazdom a Petrom Bubom. Petr Buba sa so šarmom
a charizmou sebe vlastnými zmocnil aj posudzovania špeciálnej výstavy, ktorá bola prvým
bodom víkendového programu. Obidvaja menovaní sú v českej kynológii pojmom a to, že
naša voľba bola správna, potvrdzovali rozžiarené a spokojné tváre účastníkov ako výstavy,
tak aj samotného pohára. Petrove komentáre a posudky ako vystavovaných jedincov na
výstave ale aj súťažiacich na pohári, patria do kategórie perál poľovníckej a kynologickej
latiny...
Takže po poriadku. V sobotu ráno sme o deviatej hodine nastúpili pred perfektne pripraveným
poľovníckym domom Spolku poľovníkov Hron Želiezovce, aby sme zahájili dvojdňové
zápolenie. Rozhodcovský zbor pracoval pod vedením hlavného rozhodcu Jána Šišku v zložení
Milan Kazda (ČR), Petr Buba (ČR), Štefan Siksa, Ľubomír Engler, Oto Banás st. a Ing.
Miroslav Stanovský CSc. Hneď po úvodných preslovoch a zahájení sme sa presunuli na
plochu za poľovníckym domom, kde bol pripravený výstavný kruh, v ktorom vo svojich
triedach odbehlo dovedna 17 jedincov SHS špeciálnu výstavu SHS o tituly Víťaz špeciálnej
10
výstavy a CAC. Víťazom výstavy s titulmi BOB, CAC a VŠV sa stal pes Junák z
Milhostovských polí (Arrax vom Forst EIbenstein x Aucassin Mieko) majiteľov Ing. Peter a
Eva Lazar/ Ing. Michal Urban. Najlepším mladým psom sa stal Lord z Milhostovských polí
(Art od Sádového dubu x Hera Elika Bohemia) maj. Ing. Michal Urban, najkrajšou mladou
sukou Ambra Hukov vŕšok (Ur z Kusalova chovu x Farkasarka z Milhostovských polí) maj.
Ing. Miroslav Macík a najkrajším veteránom sa vo veku takmer 9 rokov stal úžasne
vyzerajúci pes Bor z Milhostovských polí (Deo Hrabníky x Brita z Rúženice) maj. Ing. Milan
Dobiáš.
Všetci ocenení si prevzali pekné ocenenia a po tejto krátkej ceremónii sme sa po rýchlom
obede postavili na štart a zahájenie už samotnej súťaže o Pohár SHS 2013. Na štartovnej
listine stálo celkovo 18 súťažiacich z 19 prihlásených, z čoho bolo 10 zástupcov Slovenska, 2
zástupcovia z ČR, 1 z MR a 5 z Holandska. Podľa plemien sa zišlo 6 SHS, 3 NKS, 3 MKS, 3
WKS, 2 NDS a 1 MDS.
Po vylosovaní poradia a krátkom organizačnom príhovore sme sa krátko poobede presunuli k
brehu rybníka v cca 20 km vzdialenej obci Kuraľany, kde sa uskutočnila prvá časť súťažešpeciálne skúšky vodnej práce. Domáce PZ na čele s predsedom Františkom Bielikom
a hospodárom Daniel Meszároš nám nielen poskytlo svoj revír, ale aktívne sa podieľalo aj na
príprave terénov a počas celého súťažného dňa nám najmä títo dvaja páni boli veľmi
nápomocní. Posudzovalo sa na troch pracoviskách, ale aj tak odskúšanie početného poľa
štartujúcich zabralo vzhľadom na pozdný začiatok ale aj krátky októbrový deň veľa času a
posledný štartujúci ukončil svoju prácu až okolo 18. hodiny.
Po presune, spočítaní priebežných výsledkov a "nahodení sa do gala" sme sa v početnej
spoločnosti asi 70 hostí zišli v prestoroch reštaurácie Csiko Csarda, aby sme si užili
spoločenský večer. Počas neho sme ocenili prvých troch umiestnených v prvej časti súťaže,
ktorí si za najlepšie vodné práce okrem iného odniesli aj veľkú, strednú a malú fľašu vody...
V nedeľu ráno sa opäť v priestoroch poľovníckeho domu SP Hron Želiezovce uskutočnil
krátky nástup a po ňom sme sa premiestnili do revíru vzdialeného asi len dva km, kde sa
odbehla druhá časť súťaže a to jesenné skúšky stavačov. Na súčasné podmienky služne
zazverený revír a výborné umiestnenie parciel a terénov na jednom mieste uľahčili skúšanie
počas druhého dňa a tak sme sa okolo 14. hodiny mohli presunúť naspäť do centra súťaže,
kde po spočítaní výsledkov došlo zhruba o 16. hodine k záverečnej ceremónii a oceneniu
víťazov. Celkovým víťazom sa stal Ing. Jozef Telepún so psom NKS Brutus z Tomešovho
dvora, ktorý spoľahlivo pracoval po obidva dni a získal titul CACIT. Víťazom Pohára SHS sa
z celkovo šiesteho miesta stal najlepšie umiestnený SHS- suka Chrumka Dru- Wyd s vodičom
MVDr. Radom Kriekom a získali titul CACT. O vyrovnanosti výsledkov svedčí bodový
rozdiel na prvých 6 miestach, kedy v tak náročnej dvojdňovej súťaži Chrumka, umiestnená na
šiestom mieste strácala na víťaza len 15 bodov.
11
12
Všetci ocenení získali vďaka sponzorom a najmä obetavosti skalných priaznivcov plemena
hodnotné ceny. Početná medzinárodná korona sa do svojich domovov začala odoberať okolo
17 hodiny. Za celý organizačný výbor by som sa touto cestou chcel poďakovať okrem
účastníkov a rozhodcov predovšetkým sponzorom a dobrodincom, bez ktorých by sa takéto
podujatie prakticky nedalo zorganizovať. Na prvom mieste patrí naša vďaka Spolku
poľovníkov Hron Želiezovce na čele s Ing. Martosim a hospodárom G. Miklem, ktorí nám
poskytli svoj revír pre JSS a takisto aj svoj veľmi pekný poľovnícky dom, ktorý nám bol po
celý čas skvelým centrom a útočiskom. Ďalej sa musíme poďakovať PZ Kuraľany, ktoré
poskytlo svoj revír pre konanie ŠVP. Našimi sponzormi boli ďalej Ing. Marek Kordoš a jeho
firma Techteam Bratislava, Firedog s.r.o., Tekro spol. s r.o., Slovenská asociácia
veterinárnych lekárov malých zvierat, Vetrinárna ambulancia Animagus, rod. Kriekova,
Gabriel Skladan a Lucio Masutti.
Aj napriek všetkým problémom, ktoré so sebou organizácia takéhoto podujatia prináša, aj
napriek môjmu vlastnému zaprisahaniu "už nikdy to nebudem organizovať", aj napriek kvantu
času a prostriedkov, o ktoré sme obrali svoje rodiny, po opadnutí tých stresov a istom
vychladnutí, človek si povie, bolo to celkom fajn. Povzbudenia z úst účastníkov, pozitívne
ohlasy ako doma tak aj v zahraničí a zvyšovanie záujmu o naše národné plemeno ako aj o túto
súťaž nás v konečnom dôsledku povzbudilo v tom, že už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto
vrcholového podujatia, určeného prevažne pre slovenského hrubosrstého stavača. Takže
dovidenia v Želiezovciach v dňoch 11. a 12. 10. 2014.
Plemmená kniha 2013
13
z Kráľovských chlmov
Engler Ľubomír
ul. Darg.hrdinov 99
078 01 Sečovce
09.05.2013
SID z Kráľovských chlmov/SPKP RG1147
ELIS od Stanovského/SPKP RG1176
1331 P VALDO
1332 P VRATKO
1333 S VANDA
1334 S VERA
1335 S VESNA
1336 S VILMA
Kemkov dvor
Kemka Pavol
919 07 Bíňovce 90
10.05.2013
IBON Lanferové polia/SPKP 1066
BRIXY Kemkov dvor/SPKP RG1230
1337 P DUDKO
1338 P DUSTY
1339 P DANDY
1340 P DON
1341 P DARYK
1342 P DAG
1343 P DENY
1344 S DEBBIE
1345 S DOGSIE
1346 S DONNA
z Milhostovských polí
Urban Michal Ing.
Júrska cesta 1
934 01 Levice
30.01.2013
JUNÁK z Milhostovských polí/SPKP 1242
BONA z Búranských polí/SPKP RG1189
RG1314 S MORCHEEBA
RG1315 S MORENA
Hukov vŕšok
Macik Miroslav Ing.
Hlivištia 138
073 01 Sobrance
29.03.2013
PORTOS Kaicul/SPKP RG1177
FARKA SARKA z Milhostovských polí/SPKP 1126
RG1316 P CID
RG1317 P CORY
RG1318 P CYRO
RG1319 S CIRA
RG1320 S CORA
RG1321 S CEBA
Acta Non Verba
Bíly Peter
Jasovská 37
851 07 Bratislava
14
01.02.2013
ACAULIS RUM ./LOI 3652
CHARLOTA Dru-Wyd/SPKP RG1186
RG1322 P AMIGO
RG1323 P AJFON
RG1324 P ACHYLES
RG1325 P ASTON
RG1326 P ASTERIX
RG1327 P AUGUSTUS
RG1328 P ARMANI
RG1329 S AIDA
RG1330 S ASPEN
Dido Slovakia
Babnič Dávid Ing.
Viedenská 9
040 13 Košice
23.05.2013
KAZAN Jotelberg/SPKP RG1181
OLA z Kráľovských chlmov/SPKP 1113
RG1347 P BAK
RG1348 P BÁR
RG1349 S BEKY
RG1350 S BOCA
z Milhostovských polí
Urban Michal Ing.
Júrska cesta 1
934 01 Levice
16.06.2013
ARRAX vom Forst Eibenstein/ČLP 5935
MIEKO Aucassin/SPKP 1222
RG1351 P OBAMA
RG1352 P ONAK
RG1353 P OSKAR
RG1354 P OZZY
RG1355 S ODRA
RG1356 S OMEGA TO BIG WATER
RG1357 S ONDAVA
RG1358 S ORAVA
Maholánsky les
Sabo Dezider
925 25 Kostolná pri Dun.41
18.07.2013
BAX z Búranských polí/SPKP RG1187
PRIMA Kaicul/SPKP RG1178
RG1359 P MACO
RG1360 P MAT
RG1361 P MAX
RG1362 S MADY
RG1363 S MARY
Kaicul
Luciak Ivan
Kráľová pri Senci 284
900 50
23.06.2013
BAX z Búranských polí/SPKP RG1187
PUMA Kaicul/SPKP RG1179
15
RG1364 P RON
RG1365 P RIKO
Dru-Wyd
Krieková Stana MVDr.
a Kriek Radomír MVDr.
Točnica138,985 22 Cinobaňa
30.11.2013
KAZAN Jotelberg/SPKP RG1181
CILA z Milhostovských polí/SPKP 1053
RG1366 P LOTOR
RG1367 S LIMBA
RG1368 S LIPKA
RG1369 S LIESKA
16
Správa výcvikára za rok 2013.
Vážení priatelia a priaznivci slovenského hrubosrstého stavača.
Rád by som Váís poinformoval o výsledkoch skúšok a súťaží za rok 2013, ktoré
slovenskí hrubosrstí stavači dosiahli pod vašim vedením.
Dňa 6.2.2013 sme sa zišli na Skúškach vlôh stavačov v Drážovciach pri Nitre. Na tieto
skúšky bolo prihlásených 20 slovenských hrubosrstých stavačov, ktorí ich aj dľa svojich
výkonov viac či menej úspešne absolvovali. Poskytnutý revír bol na dnešné pomery veľmi
slušne zazverený dobrou zverou, a to najmä bažanťou a našiel sa i zajac a srnčia zver. Väčšina
psíkov mala možnosť dôjsť do kontaktu so zverou divo žijúcou v tomto revíri a tým menej
šťastným sa vykladala komorovaná zver, aby sa dali ich výkony objektívne posúdiť. Na tieto
skúšky nastupujú psíci väčšinou bez ovplyvnenia vyšším stupňom výcviku. Bolo zjavné, že
slovenský hrubosrstý stavač má vlohy k lovu dobré a chuť do práce bola na veľmi slušnej
úrovni. V roku 2013 SHS nastúpil na SVS 16x.
O čosi náročnejšie skúšky sú skúšky jesenné, kde naši zverenci získavajú
upotrebiteľnosť na dohľadávanie a prinášanie drobnej zveri. V uplynulom roku sa SHS na
týchto skúškach zúčastnil 15x a všetky jedince ich úspešne absolvovali.
Ako ďalšie v stupni náročnosti resp. ďalšom vyššom type upotrebenia stavača v
poľovnej praxi sú skúšky farbiarske. Na týchto skúškach štartoval „slovák“ 11x a absolvoval
ich vždy v I. cene, čo svedčí o výbornej pripravenosti psíkov k týmto skúškam.
Ďaľšími skúškami sú skúšky zo špeciálnej vodnej práce, kde SHS nastúpil 2x (mimo
pohára klubu). Úspešne v I. cene ich aj absolvovali a to v tvrdej konkurencii nemeckých
krátkosrstých stavačov. Na vyhlásení výsledkov sa dvíhali obočia viacerým účastníkom tejto
akcie, keď hlavný rozhodca na prvom a treťom mieste vyhlásil slovenského hrubosrstého
stavača s plným počtom bodov! Boli to Junák z Milhostovských polí s vodičom Ing.
Michalom Urbanom a Chrumka DRU-WYD s vodičom MVDr. Radomírom Kriekom. To je
dôkazom toho, že SHS môže obstáť v konkurencii aj zabehnutejších plemien stavačov v
popredných miestach.
Na ďalšej akcii, ktorá už náročnosťou patrí medzi najťažšie, náš klub reprezentovali
dvaja jedinci: Junák z Milhosťovských polí I.cena 438b., CACT s vodičom Ing. Michalom
Urbanom a Chrumka DRU-WYD I. cena 434b., R.CACT s vodičom MVDr. Radomírom
Kriekom. Bol to Memoriál Štefana Krasňanského, kde sa s úspechom prebojovali po
náročných disciplínach až k zdarnému koncu a obstáli v I. cenách!
Chrumka úspešne absolvovala aj ďalšiu náročnú akciu, a to Memoriál Jozefa Kadleca
vo Vranove nad Topľou, kde sa s úspechom prebojovala pod vedením MVDr. Radomíra
Krieka na IV. miesto s počtom bodov 476 v I.cene. Gratulujeme, pekný úspech.
To, že je náročné viesť psa na vrcholových skúškach a memoriáloch je jasné a to sa aj
potvrdilo na Memoriáli Kolomana Slimáka, kde Chrumka nastúpila, avšak nepodarilo sa jej
uspieť, keď na disciplíne hľadanie neuspela.
Ďalšou akciou poriadanou našim klubom bola Klubová súťaž s medzinárodnou
účasťou a to súťaž o pohár Klubu Slovenského hrubosrstého stavača, so zadaním titulu
CACIT a CACT. Na tejto súťaži sa skúšajú desciplíny ako na JSS a ŠVP. Na túto súťaž sa
prihlásilo 19 stavačov, z toho 6x SHS, ktorí ju aj viac menej úspešne absolvovali. Iba Portos
Kaicul mal smolu v časti JSS, kde neuspel v prinášaní srstnatej zveri. Vodnú prácu však
absolvoval. Celkovým víťazom tejto peknej dvojdňovej akcie sa stal Nemecký krátkosrstý
stavač Brutus z Tomešova dvora v I. cene a 354 bodmi CACT, ktorého viedol Ing. Jozef
Telepún. Medzi „slovákmi“ si najlepšie viedla Chrumka DRU-WYD pod vedením MVDr.
Radomíra Krieka, ktorá sa umiestnila v I. cene s 334 bodmi, získala tak CACT a ako najlepší
jedinec SHS sa stala aj víťazom Pohára SHS a klubovým víťazom.
Celkovo sa slovenský hrubosrstý stavač na skúškach a memoriáloch v roku 2013
zúčastnil 51x, z čoho 50 jedincov absolvovalo a iba 1 neuspel a aj to na náročnej súťaži MKS,
ktorá preverí kvality aj najskúsenejších psov a vodičov.
17
Osobne si myslím, že SHS ide kvalitou hore a verím, že to tak bude i v budúcnosti.
Dúfam, že zvíťazí zdravý rozum a snaha zanietených o pokojnú prácu a šľachtenie
slovenského hrubosrstého stavača.. pevne verím, že kompetentní vidia snahu tých, ktorí musia
často zdolávať prekážky, ktoré sú mnohokrát na hranici zdravého rozumu a pochopenia.
Údaje, ktoré som spracoval mi boli poskytnuté resp. neposkytnuté na ústredí
kynológie v Bratislave. Bolo mi tam povedané, že údaje o účasti „slovákov“ na skúškach má
p. Zoltán Nagy, výcvikár KCHSHS a ten ich ide spracovávať!? Rád by som videl ten
spravodaj, ktorý už roky "vydáva" klub pod vedením pána Sigeta.
Snáď si každý vytvorí obraz o dianí-nedianí sa okolo nášho národného plemena
Slovenského hrubosrstého stavača sám a pomôže pri rozhodovaní o jeho osude!
Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým vodičom za úspešné vodenie „slováka“ na
podujatiach, užívateľom revíru za prepožičanie revíru na skúšky a všetkým, ktorí prispeli k
zdarnému priebehu skúšok v roku 2013.
SLOVENSKÉMU HRUBOSRSTÉMU STAVAČOVI ZDAR!!!
Ivan Luciak, výcvikár Klubu SHS
Skúšky
vlôh
stavačov
Počet jedincov
Hľadanie
Čuch
vystavovanie
Jesenné
skúšky
stavačov
Počet jedincov
Hľadanie
Čuch
vystavovanie
celkom
I.c.
II.c.
III.c.
neobstál
16
10
1
5
x
priemer
priemer
priemer
3,6
3,8
3
celkom
I.c.
II.c.
III.c.
neobstál
15
8
7
x
x
priemer
priemer
priemer
3,5
3,6
3,1
Farbiarske skúšky
stavačov
Počet jedincov
celkom
I.c.
II.c.
III.c.
neobstál
11
11
x
x
x
Špeciálne skúšky z
vodnej práce
Počet jedincov
celkom
I.c.
II.c.
III.c.
neobstál
2
2
x
x
x
Memoriál Štefana
celkom
I.c.
II.c.
III.c.
neobstál
Krasňanského
Dolný Bar
Počet jedincov
2
2
x
x
x
Junák z Milhosťovských polí I. cena, 438 bodov, vodič: Ing. Michal Urban
Chrumka DRU-WYD I. cena, 434 bodov, vodič: MVDr. Radomír Kriek
18
celkom
I.c.
II.c.
III.c.
neobstál
Memoriál
Jozefa
Kadleca
Vranov nad Topľou
Počet jedincov
1
1
x
x
x
Chrumka DRU-WYD I. cena, 476 bodov, vodič: MVDr. Radomír Kriek
O Pohár Klubu
SHS
iba jedinci SHS
celkom
6
I.c.
II.c.
III.c.
neobstál
3
1
x
2
Svetová klubová výstava národných plemien, Bratislava 10.11.2013
Rok 2013 sa niesol v znamení 30. výročia uznania plemena Slovenský hrubosrstý
stavač Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Pri tejto príležitosti usporiadala
Slovenská kynologická jednota Klubové svetové výstavy národných plemien so zadávaním
CAC a Jubilejný svetový víťaz.
Keďže situácia v dvoch kluboch SHS a všeobecné „nálady“ medzi chovateľmi a
najvyššími kynologickými autoritami boli prevažne negatívne, viacerí sme sa rozhodli tejto
výstavy sa nezúčastniť. V predbežných štatistikách výstavy bolo zverejnené, že dva týždne
pred výstavou boli prihlásené 4 jedince SHS. Toto bolo logickým vyústením situácie, ktorá
panuje okolo nášho národného plemena. Aby SKJ neutŕžila hanbu, začali poriadne intervencie
a tlaky na chovateľov a majiteľov. Stále tá istá pesnička! Ak sa nezúčastníme, ukážeme vraj
našu slabosť a nezáujem o plemeno. Neúčasťou si vraj pokazíme všetko to, čo sme doteraz
vybudovali...Nakoniec sme opäť podľahli „dobre mieneným radám“ (ako pre koho) od
najvyšších predstaviteľov SKJ, KR SPZ a na poslednú chvíľu sme prihlásili naše psy! Vzápätí
stúpli štatistiky prihlásených SHS na 24 jedincov. Takto sme ukázali našu silu a nie slabosť,
ale názor nech si urobí každý sám.
Ale poďme k výstave. Svetovej výstave predchádzali semináre o národných
plemenách, ktoré sa konali v hoteli Hilton v Bratislave, kde sa večer konala aj recepcia a
odovzdávanie ocenení pri príležitosti 20 výročia založenia SKJ. Za náš klub bol pozvaný
predseda Ľubomír Engler. Semináre prebiehali súčasne pre dve plemená. Pre zúčastnených
pripravila SKJ pohostenie a každý dostal pekné upomienkové predmety. Seminár o našom
plemene začal predseda KR SPZ a prezident SKJ Ing. Jozef Jursa. Odprezentovaný bol
štandard plemena, jeho nové spracovanie a odchýlky od pôvodného. Ďalšia časť bola
zameraná na exteriér a chyby v dnešnej populácii. Táto téma najviac zaujala rozhodcov pre
exteriér plemena SHS. Nasledovala diskusia do ktorej sa s prezentáciou prihlásil MVDr.
Radomír Kriek, poradca chovu Klubu SHS. Vo svojej prezentácii zdokumentoval hlavne
použitie iných plemien pri tvorbe nových línií v chove SHS. Prezentácia zožala úspech a bola
výborným obohatením seminára. Poslúžila hlavne na oboznámenie prítomných so skutočným
stavom populácie SHS na Slovensku.
Na druhý deň sme hneď ráno zamierili do Incheby, kde sme sa mali stretnúť s Ing.
Urbanom a začať s montážou prezentačného stánku nášho klubu. Toto sa nám podarilo
celkom dobre a prezentačný stánok s množstvom fotografií, s animáciami na notebooku a
propagačnými materiálmi lákal po celý deň mnoho návštevníkov výstavy. Vďaka iniciatíve
Mgr. Štaudingera a za výraznej podpory firmy Happy Dog sme mali všetci oblečené pekné
tričká s logom klubu a tak sme mohli tiež ukázať na našu jednotu a silu. Touto cestou im ešte
raz ďakujeme!
Slovenského hrubosrstého stavača posudzoval skutočný odborník na plemeno Ing.
Jozef Jursa, CSc. Najviac sa potrápil pri strednej a otvorenej triede psov, kde nastúpil po 3
jedince a pri sukách v triede otvorenej, kde nastúpilo až 6 súk. Veľmi pekne boli zastúpené aj
triedy šteniat, dorastu či veteránov, kde exceloval deväťročný Bor z Milhostovských polí. V
19
triede šampiónov sa predviedol pes Famir Kaicul, ktorý sa narodil v roku 2004. Za
najlepšieho jedinca z plemena vybral Ing. Jursa psa Brik Sokoliarsky dvor Primus, maj. M.
Konečný a za najlepšiu suku Puma Kaicul, maj. I. Luciak. Po posúdení všetkých plemien
nasledovali záverečné súťaže, kde sa našim stavačom darilo. Titul najkrajší mladší dorast bol
udelený sučke Ondava z Milhostovských polí, maj. MVDr. Krieková, najkrajší dorast 3.
miesto získal pes Don Kemkov dvor, maj. L. Novoveská, najkrajší veterán 2. miesto pes Bor z
Milhostovských polí, najkrajšou chovateľskou stanicou bola vybratá CHS z Milhostovských
polí Ing. Michala Urbana. Junák z Milhostovských polí získal ešte 2. miesto v súťaži o
najkrajšieho pracovného psa. Uspokojenie nám priniesla aj skutočnosť, že v triede dorastu súk
bola predvedená suka Vanda z Kráľovských Chlmov, ktorej zápis v plemennej knihe je SPKP
1333. To znamená, že opäť po takmer 6 rokoch máme zapísaný vrh v Slovenskej plemennej
knihe psov a nie v jej registri. Za najkrajšieho psa celej výstavy bol vybraný pes, slovenský
kopov GUINNESS VENATOR MAGNUS, majiteľ: Koryzma Kazimierz, Poľsko.
Stana Krieková
Výsledky:
PSY - TRIEDA MLADŚÍ DORAST
Obama z Milhostovských polí VN1
chovateľ&majiteľ: Ing. Michal Urban
Oskar z Milhostovských polí
VN2
chovateľ: Ing. M. Urban, majiteľ: Pavel Ivánek
PSY - TRIEDA DORASTU
Don Kemkov dvor
VN1
chov: Pavol Kemka, maj: Lucie Novoveská
PSY - TRIEDA STREDNÁ
Brik Sokoliarsky dvor Primus V1, CAC, BOB
chov: MVDr. Peter Blaško, maj: Marián Konečný&Ladislav Balogh
LeBaron z Milhostovských polí V1, res.CAC
chov: Ing. M. Urban, maj.: Radoslav Sloboda
Lord z Milhostovských polí
V3
chovateľ&majiteľ: Ing. Michal Urban
PSY - TRIEDA OTVORENÁ
Gyula Nina v.d. Merlinhoeve
V2 res.CAC
chovateľ: Mariska de Haan, majiteľ: Filip Bielik
Kevin Maholánsky les
VD3
chovateľ: Dezider Sabo, majiteľ: Tibor
Portos Kaicul
V1, CAC
chov: Ivan Luciak, maj: Ing. Milan Tvrdoň
PSY - TRIEDA PRACOVNÁ
Junák z Milhostovských polí
V1, CAC
chov: Ing. M. Urban, majiteľ: Eva a Peter Lazar
PSY - TRIEDA ŠAMPIÓNOV
Famir Kaicul
V1
chovateľ: Ivan Luciak, majiteľ: Pavol Ivánek
PSY - TRIEDA VETERÁNOV
Bor z Milhostovských polí
V1
chov: Ing. M. Urban, maj: Ing. Milan Dobiaš
SUKY - TRIEDA MLADŠÍ DORAST
Ondava z Milhostovských polí
VN1
chov: Ing. M., majiteľ: Stana&Rado Kriek
20
SUKY - TRIEDA DORASTU
Vanda z Kráľovských chlmov
VN1
chov: Ľubomír Engler, majiteľ: Otto Henych
SUKY - TRIEDA MLADÝCH
Asta Dido Slovakia
VD2
chov: Dávid Babnič, maj: Petronela Konyová
Kráska Dru-Wyd
V1, CAJC, JBOJ
chov: S&R Kriek, maj: Radka Štaudingerová
SUKY - TRIEDA STREDNÁ
Konvalinka Maholánsky les
VD2
chov: Dezider Sabo, majiteľ: Alexander Takáč
Lara Silvertina z Milhostovských polí
V1, CAC
chov: Ing. M. Urban, maj: Rastislav Staroščák
SUKY - TRIEDA OTVORENÁ
Afra Hukov Vršok
VD3
chov: Ing. Miroslav Macik, maj: Roman Fajth
Gaetana z Milhostovských polí VD
chov: Ing. M. Urban, majiteľ: Anton Adamus
Pegy Kaicul
V2, res. CAC
chovateľ: Ivan Luciak, majiteľ: Peter Bíly
Puma Kaicul
V1, CAC, BOS
chovateľ&majiteľ: Ivan Luciak
Sara z Kráľovských chlmov
VD
chovateľ&majiteľ: Ľubomír Engler
Tina z Kráľovských chlmov
VD4
chovateľ&majiteľ: Ľubomír Engler
21
SKÚŠOBNÝ PORIADOK PRE CHOVNÉ SKÚŠKY SHS
Majitelia jedincov, ktorí neplánujú absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti potrebné k zaradeniu
do chovu, môžu absolvovať CHOVNÉ SKÚŠKY SLOVENSKÝCH HRUBOSRSTÝCH
STAVAČOV. Tieto skúšky usporiadava Medzinárodný klub Slovenského Hrubosrstého Stavača
podľa plánu akcii schválených klubom.
Všeobecné ustanovenia
. Účelom skúšok chovnej spôsobilosti je zistenie vrodených vlastností jedincov zaraďovaných do
chovu. Skúšky chovnej spôsobilosti z hľadiska skúšaných disciplín, slúžia predovšetkým na posúdenie
vlôh predvádzaných jedincov a menší dôraz sa kladie na posúdenie vycvičenosti psa, čo je z hľadiska
chovu druhoradé. Vprípade nedostatku zveri bude použitá komorovaná, vyspelá a neporušená zver.
Podmienky účasti
Skúšky sú otvorené pre psov a suky plemena SHS. Skúšok chovnej spôsobilosti sa môžu zúčastniť
jedinci plemena SHS. Skúšok sa môže zúčastniť maximálne 20 psov. Psi sa môžu zúčastniť skúšok
viackrát až pokiaľ nezískajú ocenenie v I. cene. V prípade prihlásenia väčšieho počtu jedincov, vykoná
výber jedincov na skúšky výbor klubu. Prednosť majú starší jedinci pred mladšími a v prípade
rovnakého veku jedinci s vyšším ocenením na výstave.
Honcujúce sa suky nebudú ku skúškam pripustené.
Organizácia skúšok
Skúšky organizuje Medzinárodný klub Slovenského Hrubosrstého Stavača na Slovensku v spolupráci
s vybranými PZ resp. OkO SPZ. Termín skúšok je vyhlásený každoročne v klubovom spravodaji.
Prihlášky na skúšky sústreďuje výcvikár klubu, resp. iný vybraný člen výboru. Výber psov na skúšky
vykonáva výbor klubu. Výbor klubu vydáva v dostatočnom predstihu pred skúškami organizačné
pokyny s ktorými oboznamuje členskú základňu, aby tak umožnil členom klubu prihlásiť sa so svojimi
psami na skúšky.
Náklady na skúšky
Náklady na účasť psa na skúškach si hradí majiteľ psa. Náklady na organizovanie skúšok sú hradené z
poplatkov za skúšky vyberané od zúčastnených vodičov a z prostriedkov klubu. Výšku poplatku na
skúškach určuje výbor klubu.
Rozhodcovia
Rozhodcov na skúšky deleguje KR SPZ na základe návrhu výboru klubu.
Vylosovanie a priebeh skúšok
O poradí psa pri skúšaní jednotlivých disciplín sa rozhoduje losovaním, ktoré sa uskutoční pred
začiatkom skúšok. Na základe vylosovaných štartovných čísiel sa rozdelia vodiči so psami do skupín a
to pre prácu v poli, a na vode.
Po odskúšaní jednotlivých disciplín sa psi na disciplínach navzájom vystriedajú. Skúšky trvajú jeden
deň.
Hodnotenie práce psa
Hodnotenie práce psa na disciplíne sa vykonáva verejne, bezprostredne po ukončení práce psa na
disciplíne.
Práca sa hodnotí podľa stupnice.
Stupeň hodnotenia
známka
výborný
4
veľmi dobrý
3
dobrý
2
dostatočný
1
nedostatočný
0
Hodnotenie práce psa na každej disciplíne je násobené koeficientom, ktorý vyjadruje dôležitosť tej,
ktorej disciplíny. Na základe celkového počtu bodov a výkonov na jednotlivých disciplínach sú psi
zaraďované do I. II. III. ceny.
22
Psi, ktoré na akejkoľvek disciplíne dostali známku 0,nepokračujú ďalej vskúškach.
Protesty
Pri nedodržaní skúšobného poriadku má vedúci psa právo bezprostredne po ohodnotení práce psa v
každej disciplíne podať protest. Dodatočné protesty nie sú možné.
Ak zistí vodič nedodržanie skúšobného poriadku pred začiatkom práce psa na niektorej disciplíne,
môže odmietnuť pustiť psa na výkon disciplíny dokiaľ nebude chyba odstránená.
O proteste musí rozhodnúť ihneď rozhodca na príslušnej disciplíne. V prípade, nezhody medzi
rozhodcami, resp. nesúhlase vodiča s riešením protestu rozhodne o riešení s konečnou platnosťou
hlavný rozhodca.
Protest proti hodnoteniu práce psa nemôže byť podaný.
Skúšané predmety
I.Práca v poli
K
1, Hľadanie
4
2, Vystavovanie
5
3, Postupovanie
2
4,Čuch
6
5, Záujem o stopu zveri
1
6, Chuť do práce v poli
2
7, Správanie sa po výstrele
1
8, Poslušnosť
1
II, Práca na vode
K
4, Chuť do práce na vode
2
Predmety skúšok
Čuch
Pri posudzovaní čuchu si treba všímať, na akú vzdialenosť stavač zvetril zver, rýchlosť pri
hľadaní, vietor - jeho smer a silu, vlhkosť a teplotu vzduchu, ráz pôdy, porast, druh zveri a dĺžku čas hľadania. Stavač nemusí zver vystaviť hneď, môže ísť za jej pachom a potom ju vystaviť na
kratšiu vzdialenosť. Vzdialenosť treba posudzovať vždy od prvého zvetrenia, a nie od vystavenia.
Treba prihliadať na to, že stavač sa pri práci s bažantmi priblíži k zveri na kratšiu vzdialenosť, kým
ju pevne vystaví. Jemnosť čuchu sa posudzuje počas celých skúšok. Prechádzanie zajacov ešte nemusí
byť známkou zlého čuchu psa.
Chyby: zvetrenie zveri na kratšiu vzdialenosť pri priaznivom vetre, sústavné vystavovanie
dýchanísk.
Chuť do práce v poli
Po celý čas sa posudzuje ochota, s akou sa pes snaží vyhľadať a vystaviť zver. Najlepšie sa hodnotí
pes, ktorý za ťažkých poveternostných podmienok vytrvale, s chuťou a neúnavne hľadá zver a z
celkového správania je vidieť, že pracuje s vrodenou chuťou a radosťou.
Chyby: malý záujem o prácu, stále pobádanie, nepresvedčivé plnenie rozkazov.
Hľadanie
Časový limit: 20-30 minút
Pes má hľadať priečne, priestorne, sústavne, vytrvalo a väčšinou cvalom. Ideálne hľadanie je asi 30
krokov dopredu, 80 doľava, 80 doprava. Záleží pritom na poraste a ostatných okolnostiach. Pes má
hľadať s vysokým nosom a využívať dobrý vietor tak, aby nevynechal nijaké miesto, kde by mohla
byť zaľahnutá zver. Všetky stavače sa majú skúšať približne v rovnako hustých a vysokých kultúrach
a hľadať proti vetru.
Každý pes má hľadať dovtedy, kým nepríde na zver.
Známku ovplyvňuje štýl hľadania, ktorý sa skladá z harmonicky pôsobiacich pohybov, spôsobu
držania hlavy, značenia zveri a pachov, vrátane postupovania za zverou.
Chyby: Prechádzanie pernatej zveri, nesystematické pobiehanie, pomalé hľadanie v blízkosti vodiča,
hľadanie zrakom, zabiehanie za vodiča, príliš rýchle hľadanie, hľadanie ďaleko pred vodičom.
23
Vystavovanie
Pes musí nájdenú zver vystavovať pokojne, pevne a až dovtedy, kým nedostane od vodiča povel alebo
kým vodič sám zver, prichádzajúc k nej pokojným krokom, nevyrazí.
Ak pes zvetrí zver na väčšiu vzdialenosť, môže postúpiť a potom ju pevne vystavovať, alebo si pred
òou ľahnúť, kým k nemu vodič pomaly nepríde.
Ak zvetrí stopu zveri, dýchanisko alebo ležovisko, má ich iba naznačiť. Ak pes vystavuje dýchanisko
alebo ležovisko namiesto naznačenia, nepovažuje sa to za chybu.
Vprípade nevzlietnutia komorovanej zveri sa nepovažuje za chybu, ak ju pes po predchádzajúcom
vystavení chytí. Pokiaľ by ju chytil bez vystavenia, je to vylučujúca chyba.
Chyby: opätovné vystavovanie miest, kde zver nebola a nie je (balamutenie), zapieranie zveri,
vyrážanie zveri, krátkodobé vystavovanie a návrat k vodičovi.
Ak sa zistí, že pes sústavne zapiera zver, alebo nevystavuje pernatú zver, aj keď mal na to príležitosť,
hodnotí sa známkou 0
Postupovanie
Ak pes vystaví zver na väčšiu vzdialenosť, môže spolu s vodičom voľne postupovať do jej blízkosti
tak, aby ju nevyrazil. Nie je chybou, ak dá vodič na postupovanie tichý povel. Ak pernatá zver pred
psom uniká, musí za ňou pes postupovať tak, aby s ňou bol v stálom kontakte. Vodič sa s výnimkou
zdvihnutia zveri so súhlasom rozhodcu nesmie pohybovať v priestore medzi psom a zverou, alebo sám
zver hľadať.
Chyby: Príliš rýchle postupovanie, postupovanie do takej blízkosti zveri, že ju vyrazí, nezáujem o
postupovanie ani po opätovných poveloch vodiča, postrkovanie psa. Pri sústavnom vyrážaní zveri pred
príchodom vodiča na vzdialenosť dostrelu môže byť pes hodnotený len známkou 0. Tiché
povzbudenie a pohladenie psa nie je chybou.
Záujem o stopu zveri
Pri posudzovaní vrodených vlastností psa treba zistiť aj jeho záujem o stopu zveri. keď príde pes na
čerstvú stopu unikajúcej srstnatej alebo pernatej zveri, ktorú nevidel. Má ju bez pobádania sledovať,
lebo stopovanie je dedičná vlastnosť psov. Hlasité sledovanie stopy sa zaznamenáva osobitne v
rozhodcovskej tabuľke i v preukaze o pôvode. Ak nemá pes príležitosť sledovať stopu zveri, rozhodca
vyzve vodiča, aby nasadil psa na čerstvú stopu, ktorú rozhodca predtým našiel. Pes musí stopu
zaregistrovať a do určitej vzdialenosti ju sledovať.
Chyby: nezáujem o sledovanie stopy, sledovanie stopy iba na krátku vzdialenosť, časté blúdenie
Správanie sa po výstrele
pri disciplíne hľadanie vodič na rozkaz rozhodcu musí vystreliť v čase, keď pes nevidí nijakú zver, a
aj vtedy, ak sa zver zdvihne bez zreteľa na to, či ju pes vystavil alebo nie. Pri výstrele musí pes zostať
pokojný, nesmie sa výstrelu báť, ani bláznivo pobiehať. Ak sa výstrelu bojí a nechce sa vzdialiť od
nohy vodiča, alebo sa vzdiali od vodiča, a ani na rozkaz sa nedá privolať, hodnotí sa známkou 0.
. Pes musí zostať po výstrele pokojne stáť na mieste a pokračovať v hľadaní až na pokyn vodiča.
Pes, ktorý zostane po výstrele pri nohe svojho vodiča, a ani na rozkaz nechce ísť zver hľadať, môže
dostať len známku 0.
Chyby: bojazlivosť a splašenosť po výstrele, hľadanie v blízkosti vodiča po výstrele.
Poslušnosť
Poslušnosť a ovládateľnosť sú základné disciplíny pri predvádzaní psa. Pes musí ochotne a hneï
poslúchnuť a vykonať každý hlasitý alebo iný rozkaz svojho vodiča. Vodič, aby utvrdil psa v
pokojnosti pred zverou alebo po výstrele, môže používať tiché, a nie moc časté povely.
Pes, ktorý z akýchkoľvek príčin neposlúchne vodiča - nedá sa pripútať na remeň, alebo sa vzdiali spod
vplyvu vodiča a do 10 minút sa nevráti, hodnotí sa známkou 0.
Poslušnosť sa posudzuje počas celých skúšok.
Chyby: časté opakovanie povelov a ich neochotné plnenie.
24
Chuť do práce na vode
Skúša sa na vodných plochách (rybníkoch) v prírodných podmienkach (vybetónované nádrže nie sú
vhodné). Vodná plocha musí mať dostatočnú šírku a hĺbku, aby pes mohol ukázať, že vie dobre
plávať.
Vodič, alebo rozhodca odhodí najmenej 10m od brehu zver, alebo predmet. Pes musí k predmetu
ochotne priplávať prípadne ho uchopiť a vyniesť na breh. Stavač musí ukázať, že sa vody nebojí, že
vie dobre plávať.
Rozhodcovská tabuľka
Skúšaná disciplína
I.c.
Práca v poli
1. Hľadanie
2. Vystavovanie
3. Postupovanie
4. Nos
5. Práca na stope zveri
6. Chuť do práce vpoli
7. Správanie sa po výstrele
8. Poslušnosť
Práca na vode
9. Chuť do práce na vode
10. Poslušnosť
Spolu bodov
Známka
za výkon
Koef Najnižšie ocenenie
II.c.
Spolu
bodov
III.c.
4
5
2
6
1
2
1
1
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
0
1
1
1
2
1
3
2
80
2
1
65
1
1
50
TOP SHS výkon 2013
1. miesto
2. miesto
CHRUMKA Dru Wyd, vodič Mvdr. Rado Kriek, Točnica
JUNÁK z Milhostovských polí, vodič. Ing. Michal Urban, Levice
TOP SHS krása 2013
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto
JUNÁK z Milhostovských polí, maj. Lazarovci/Urban
LARA SILVERTINA z Milhostovských polí, maj. R. Staroščák
LORD z Milhostovských polí, maj. Ing. M. Urban
KRÁSKA DruWyd, maj. Mgr. Štaudinger
PORTOS Kaicul, maj. Ing. M. Tvrdoň
25
Výbery do chovu 2013
Drážovce 04.05.2013, komisia: Ing. Michal Urban, Ivan Luciak, MVDr. Radomír Kriek
Kora z Milhostovských polí - kandidát chovu
Kaja z Milhostovských polí - kandidát chovu
Lebaron z Milhostovských polí - kandidát chovu
Katan Maholanský les- kandidát chovu
Kiara Maholanský les- kandidát chovu
Konvalinka Maholanský les- kandidát chovu
Kevin Maholanský les- kandidát chovu
Veľká Ida 06.07.2013, komisia: Ing. Jozef Jursa, Ing. Miroslav Stanovský, MVDr.
Radomír Kriek
Lara Silvertina z Milhostovských polí - kandidát chovu
Želiezovce 05.10.2013, komisia: Ing. Michal Urban, Pavol Ivánek, Ľubomír Engler,
MVDr. Radomír Kriek
Lord z z Milhostovských polí - kandidát chovu
Ruggsattras Silja -kandidát chovu
Bratislava 10.11.2013, komisia: Ing. Jozef Jursa, Ľubomír Engler, Ing. Michal Urban,
MVDr. Radomír Kriek
Asta Dido Slovakia -kandidát chovu
Gaetana z Milhostovských polí-kandidát chovu s obmedzením
Kráska Dru-Wyd - kandidát chovu
26
Download

Klubový spravodaj 2014 - Klub Slovenských hrubosrstých stavačov