F É D É R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E ( F C I ) S L O V E N S K Á K Y N O L O G I C K Á J E D N O T A ( S K J ) S L O V E N S K Ý P O Ľ O V N Í C K Y Z V Ä Z ( S P Z ) KATALÓG Medzinárodná výstava psov CACIB -­‐ CAC -­‐ CAJC Bratislava 16. augusta 2014 – sobota / Samstag / Saturday Výstavný výbor / Organizing comittee Riaditeľ Námestník Propagácia Tajomníčka Organizačné zabezpečenie Ekonómka Technické zabezpečenie Výstavná kancelária Hlavný rozhodca Veterinárna služba Vladimír Šiška Ing. Marián Konečný Oleg Fintora Viera Močková Andrea Burdátšová Anna Cwieceková Zoltán Nagy Ing. Jana Kučerová Ing. Jaroslav Matyáš MVDr. Stanislav Bučko Zdravotná služba Červený kríž SR Moderátor Ing. Róbert Kanás Katalóg spracovala: Viera Močková Grafické spracovanie (obálka): akad. sochár Oleg Fintora Vážení vystavovatelia, vážení návštevníci!
Vítame vás na medzinárodných výstavách psov v Bratislave.
Želáme vám veľa úspechov a pekných zážitkov na výstave.
Sehr geehrte Aussteller, sehr geehrte Besucher!
Wir begrüssen euch auf den zwei internationalen Ausstellungen in Bratislava.
Dear exhibitors, dear guests!
Welcome to the double International dog shows in Bratislava.
BRATISLAVA DUODANUBE 2015 2 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV -­‐ 2 x CACIB -­‐ 2 INTERNATIONAL DOG SHOWS 22. & 23.08.2015 Kontakt: Slovenský poľovnícky zväz -­‐ MVP, Štefánikova 10, SK-­‐811 05 Bratislava E-­‐mail: [email protected], www.duodanube.sk GRAND PRIX SLOVAKIA & DERBY WINNER SHOW NITRA 2015 2 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV -­‐ 2 x CACIB -­‐ 2 INTERNATIONAL DOG SHOWS 06. & 07.06.2015 Kontakt: Medzinárodná výstava psov, P.O. Box 11, SK-­‐949 10 Nitra E-­‐mail: [email protected], www.nitracacib.sk 2 PROGRAM
7,30 – 9,30 9,30 – 14,30 13,00 – 14,30 15,00 Prijímanie psov Posudzovanie v kruhoch Junior Handling – predkolá v záverečnom kruhu Záverečné súťaže • Dieťa a pes • Finále súťaže Junior Handling • Najkrajší mladší dorast (nastupujú jedince s ocenením VN1) • Najkrajší dorast (nastupujú jedince s ocenením VN1) • Súťaž o najkrajší pár psov • Súťaž o najkrajšiu chovateľskú skupinu • Súťaž o najkrajšieho veterána (nastupujú jedince s ocenením V1) • Veľká cena národných plemien a ukážka vystavovaných jedincov nár. plemien • Najkrajší jedinec triedy čestnej (nastupujú jedince s ocenením V1) • Súťaž o víťaza FCI neuznaných plemien (nastupujú jedince s titulom BOB) • Súťaž o najkrajšieho mladého psa (nastupujú psy, ktoré získali CAJC) • Súťaž o najkrajšiu mladú suku (nastupujú suky ktoré získali CAJC) • Súťaž o najkrajšieho mladého jedinca výstavy -­‐ JUNIOR BEST IN SHOW • Súťaž o víťazov skupín FCI (nastupujú jedince, ktoré získali BOB, z každej skupiny FCI osobitne) • Súťaž o najkrajšieho psa MVP DUODANUBE 2014 -­‐ BEST IN SHOW PROGRAMME
7,30 – 9,30 9,30 – 14,30 13,00 – 14,30 15,00 Entering the dogs Judging in the rings Junior Handling – pre-­‐judging (main ring) Final competitions • Child and Dog • Junior Handling – Finals • Best Minor Puppy (for males and females with VP1) • Best Puppy (for males and females with VP1) • Best Couple • Best Breeder´s Group • Veteran Best in Show (for males and females with Exc. 1) • Grand Prix National breeds • Honors Class Best in Show (for males and females with Exc. 1) • Non FCI recognized breeds competition (for males and femalis with BOB title) • Best Junior Male (for males with CAJC) • Belst Junior Female (for females with CAJC) • JUNIOR BEST IN SHOW • Best of Group (for dogs with BOB title) • BEST IN SHOW Zmena programu vyhradená! / We reserve the right to change the program! Dôrazné upozornenie!
Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv.
hecovanie). Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) okrem času, kedy majitelia upravujú psy pred
nástupom do kruhu, je prísne zakázané. Hlasité povzbudzovanie psov spoza kruhu je zakázané.
Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých
dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechania psa v aute pri extrémnych teplotách v lete či
v zime alebo kruté zaobchádzanie so psom.
Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a aj nasledujúcich výstav psov.
3 UPOZORNENIE PRE VYSTAVOVATEĽOV
Posudkové listy a katalógové čísla sú v príslušnom výstavnom kruhu. Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne zaradený, pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie. Preraďovanie psov na výstave je možné len vtedy, ak chybu spôsobil organizátor výstavy. ATTENTION, DEAR EXHIBITORS
The critiques and your catalogue numbers are in the respective rings. Please check the catalogue for any mistakes concerning the class or the sex of your dog/bitch. If the dog/bitch is in a wrong class, ask for a proper change in the show office. Moving a dog/bitch from class to class at the show is only possible in case of organizer´s mistake. ROZHODCOVSKÝ ZBOR / LIST OF JUDGES
Arndt Barbara, CAN Beradze Iuza, CZ Berge Karl Eddie, NO Brabletz Andrzej, PL De Ridder-­‐Onghena Liliane, BE Fury Mijo, HR Gajewski Jan, PL Guniš Miroslav, SK Halas Malgorzata, PL Harsányi Péter, HU Javorčík Vladimír, SK Kanás Róbert, SK Kavčič Blaž, SLO Kavčič Marija, SLO Kováčová Angela, SK Králová Edita, SK Lozic Željko, SRB Molnar Zsolt, RO Nováková Iveta, CZ Skrzyński Alexander, PL Staviarska Viera, SK Vítková Viera, SK Voláriková Linda, SK Vondrouš Otakar, CZ Zhuk Anatolij, BY Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných FCI. Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa. The judges are judging the dogs according to the valid standards issued by the FCI. The judge is allowed to refuse to judge a dog that is late for his class. The judge is obliged to refuse to judge a dog, whose owner is not able to provide the dog´s pedigree when asked by the ring steward. KOMISIA PRE PROTESTY / COMMISSION FOR PROTESTS
Vladimír Šiška, Ing. Jaroslav Matyáš, Ing. Róbert Kanás Protest sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 50 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným titulom ap. nie je prípustný. A protest can only be made for formal reasons, in writing, in the show office, at the time of the show until the judging in the ring is finished, along with a 50 € deposit, which will forfeit in case the decision of the committee is negative. Protest against the judge´s decision – grade, placement, titles, etc., is not allowed. Attention!
A judge is obliged to disqualify aggressive dogs. Provoking dogs against each other is not allowed. Double handling from
outside of the ring is forbidden. It is strictly forbidden to leave dogs tied up on trimming tables except the time they are
being prepared for the show (trimmed, brushed or combed).
The exhibitors are responsible for safeguarding the welfare of the dogs at dog show. It is forbidden to put the dog in
a situation that can be dangerous for its health and welfare, sucha s leaving it in the car in hot or cold weather and/or
treating it in a cruel manner.
Violation of these rules will result in exclusion for the ongoing ant future dog shows.
4 POSUDZOVATELIA SÚŤAŽÍ / FINAL RING JUDGES
Dieťa a pes Králová Edita, SK Child and Dog Junior Handling Králová Edita, SK Najkrajší mladší dorast Best Minor Puppy Najkrajší dorast Best Puppy Najkrajší pár psov Best Brace Najkrajšia chovateľská skupina Best Breeders´s Group Najkrajší veterán Best Veteran Veľká národná cena Grand Prix National breeds Víťaz čestnej triedy Honour Class BIS Víťaz z FCI neuznaných plemien Non FCI recognized breeds competition Najkrajší mladý pes Best Junior Male Najkrajšia mladá suka Best Junior Female Arndt Barbara, CA Halas Malgorzata, PL Lozič Željko, SRB Berge Karl Eddie, NOR Vítková Viera, SK Matyáš Jaroslav, SK Guniš Miroslav, SK Javorčík Vladimír, SK Vondrouš Otakar, CZ Kavčič Blaž, SLO JUNIOR BIS Staviarska Viera, SK SÚŤAŽ O VÍŤAZA SKUPINY FCI / BEST OF GROUP 1. skupina/Group Molnar Zsolt, RO 2. skupina/Group Gajewski Jan, PL 3. skupina/Group Nováková Iveta, CZ 4. skupina/Group Harsányi Péter, H 5. skupina/Group Kavčič Marija, SLO 6. skupina/Group Skrzyński Alexander, PL 7. skupina/Group Brabletz Andrzej , PL 8. skupina/Group Fury Mijo, CRO 9. skupina/Group Beradze Iuza, CZ 10. skupina/Group Zhuk Anatolij, BY VÍŤAZ MVP DUODANUBE BRATISLAVA 2014 – BEST IN SHOW De Ridder-­‐Onghena Liliane, BE 5 TRIEDY / CLASSES
tr. mladší dorast 3-­‐6 mesiacov Minor Puppy Class 3-­‐6 Months trieda dorastu 6-­‐9 mesiacov Puppy Class 6-­‐9 Months trieda mladých 9-­‐18 mesiacov Junior Class 9-­‐18 Months trieda stredná 15-­‐24 mesiacov Intermediate Class 15-­‐24 Months trieda otvorená od 15 mesiacov Open Class 15 Months and older od 15 mesiacov 15 Months and older (with a Working Class trieda pracovná s pracovným certifikátom working certificate) od 15 mesiacov s titulom 15 Months and older (with an ICH Champion Class trieda šampiónov ICH alebo CH or CH diplomas) trieda čestná s titulom ICH, CH alebo KV Honour Class with an ICH or CH diplomas trieda veteránov od 8 rokov veku Veteran Class 8 years and older Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý. V triedach mladší dorast a dorast sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením veľmi nádejný. Dogs and bitches can be judged in one class only. In each class the first four with the grading excellent or very good are placed. In Minor Puppy Class and Puppy Class the firs four with the grading very promising are placed. TITULY A ČAKATEĽSTVÁ / TITLES AND CERTIFICATES
CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých CAC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1 Res.CAC SR – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC CACIB – čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie CACIB. Res.CACIB môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC a jedinec s ocenením Res. CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB. Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali CACIB, CAJC a veteráni s ocenením V1. Najlepší z opačného pohlavia (BOS) – udeľuje sa druhému jedincovi opačného pohlavia, ktorý nastúpil o titul BOB. Víťaz skupiny FCI (BOG) do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali BOB. Najkrajší mladý jedinec (Junior BIS) do súťaže nastupuje najkrajší mladý pes a najkrajšia mladá suka Víťaz MVP DuodanubeBratislava 2014 (BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI. CAJC SR – the qualifying certificate for the Slovak Junior Champion title can be awarded to a dog and a bitch that is excellent 1st in junior class. CAC SR – the qualifying certificate for the Slovak Champion title can be awarded to a dog and a bitch that is excellent 1st in intermediate, open, working and champion class. Res. CAC SR – can be awarded to a dog and a bitch that is excellent 2nd in intermediate, open, working and champion class providing that the CAC has been also awarded to the first placed in that class. CACIB – the qualifying certificate for the International Championship. Dogs and bitches of the FCI recognized breeds that received a CAC in intermediate, open, working and champion class, compete for the CACIB. Res. CACIB – can be awarded to the second best one from those with CAC titles or the Res.CAC from the class where the CAC winner has also received the CACIB. 6 Best of Breed (BOB) – awarded to the best dog or bitch in each breed. The CACIB, CAJC and excellent 1st from veteran classes compete for BOB. BOS – Best Opposite Sex Best of Group (BOG) – all BOB title holders in the respective groups compete. Junior Best in Show (Junior BIS) – best Junior Male and Best Junior Female compete. Best in Show (BIS) – FCI Group Winners (BOG) compete. CENY / PRIZES
Každý vystavovateľ dostane v kruhu diplom a posudkový list. Cenu za čakateľstvá CAJC, CAC a CACIB si majitelia víťazných psov a súk prevezmú vo výdajni cien. Preukážu sa preukazom o pôvode psa a posudkovým listom. Víťazi plemien (BOB) dostanú cenu pri záverečnej súťaži o Víťaza skupiny FCI. Vystavovatelia neúčasťou na záverečných súťažia strácajú nárok na ceny. Each dog receives a diploma and written critique in the ring. The prizes for the CAJC, CAC and CACIB can be picked up in the Prizes office providing that the owner shows the written critique and the pedigree of the dog or bitch.The BOB winners will receive a prize while competing for Best in Group in the main ring. The exhibitors not showing their dogs in the main ring loose claim of their prizes. SÚŤAŽE / COMPETITIONS
CHOVATEĽSKÁ SKUPINA Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej 3 jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa do uvedenej súťaže. Prihlásiť sa je možné aj v deň výstavy vo výstavnej kancelárii do 13. hodiny. NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na tejto výstave. Určí sa poradie prvých troch párov. DIEŤA A PES Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svoje dieťa vo veku od 3 do 9 rokov a psa, ktorý bol posúdený na výstave. JUNIOR HANDLING Súťaž pre mladých vystavovateľov a ich psov. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov. Určí sa poradie prvých troch najlepšie spolupracujúcich dvojíc. VEĽKÁ NÁRODNÁ CENA Do súťaže nastupujú prihlásené psy a suky národných plemien SR: Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak. VÍŤAZ Z FCI NEUZNANÝCH PLEMIEN Do súťaže nastupujú všetky jedince, ktoré získali BOB. NAJKRAJŠÍ MLADŠÍ DORAST Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladší dorast ocenenie veľmi nádejný 1. NAJKRAJŠÍ DORAST Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede dorastu ocenenie veľmi nádejný 1. NAJKRAJŠÍ VETERÁN Do súťaže nastupujú jedince, ktoré v triede veteránov získali ocenenie výborný 1. NAJKRAJŠÍ JEDINEC TRIEDY ČESTNEJ Do súťaže nastupujú jedince, ktoré v triede čestnej získali ocenenie výborný 1. NAJKRAJŠÍ MLADÝ PES A SUKA Do súťaže nastupujú osobitne psy a suky, ktoré získali CAJC. Určí sa poradie prvých troch jedincov. NAJKRAJŠÍ MLADÝ JEDINEC VÝSTAVY Do súťaže nastupujú najkrajší mladý pes a suka. VÍŤAZ SKUPINY FCI (BOG) Do súťaže nastupujú víťazi plemien (BOB) podľa príslušných skupín FCI. NAJKRAJŠÍ JEDINEC VÝSTAVY (BIS) 7 Do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI -­‐ BOG. 8 BREEDER´S GROUP A breeder can enter his/her breeder´s group of at least three dogs or bitches of the same breed, color and size, which have been judged at this show. The dogs and bitches do not have to be owned by the breeder, but they must come from the same kennel from at least two different litters, at least two different sires or dams. A dog/bitch can only be entered to one breeder´s group. Exhibitors are obliged to let their dogs compete in this competition when asked by the breeder. Entries are accepted till 13:00 in the show office. BEST BRACE One owner can can enter his/her dog and bitch of the same breed that have been judged at this international show. The first three best couples are placed. CHILD AND DOG Exhibitors can enter their children with dogs to this competition irrespective of the dog being entered to the show. JUNIOR HANDLING Competition for junior handlers and their dogs. I. category for juniors from 9 to 13 years, II. category for juniors from 14 to 15 years. The first three best cooperated couples are placed. GRAND PRIX NATIONAL BREEDS Competition for the Slovakian national breeds: Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak. GRAND PRIX NATIONAL BREEDS Competition for the Slovakian national breeds: Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak. NON FCI RECOGNIZED BREEDS COMPETITIONS Competition for males and females with BOB title. BEST MINOR PUPPY All the dogs and bitches awarded „very promising 1st“ in the minor puppy class compete. BEST PUPPY All the dogs and bitches awarded „very promising 1st“ in the puppy class compete. VETERAN BEST IN SHOW All the dogs and bitches awarded „excellent 1st“ in the veteran class compete. HONORS CLASS BEST IN SHOW All the dogs and bitches awarded „excellent 1st“ in the honors class compete. BEST JUNIOR MALE AND FEMALE All CAJC males and separately CAJC females compete. JUNIOR BEST IN SHOW (JUNIOR BIS) All the Junior BOG winners compete. BEST OF GROUP (BOG) All BOB title holders in the respective groups compete. BEST IN SHOW FCI Group Winners (BOG) compete. 9 DIEŤA A PES / CHILD AND DOG 1 2 3 4 5 6 7 8 DRÁBKOVÁ TEREZA, CZ -­‐ LEONBERGER KRATOCHVÍL PETR, CZ -­‐ BERNSKÝ SALAŠNÝ PES KVAPILOVÁ NATÁLIE, SK -­‐ PEKINSKÝ PALÁCOVÝ PSÍK LUKACS DANIEL, SK -­‐ BIELY ŠVAJČIARSKY OVČIAK PACKOVÁ KATARÍNA KIRSTEN, SK -­‐ NEMECKÁ DOGA MODRÁ ŠIMÁNKOVÁ KATKA, CZ -­‐ NORWICH TERRIER VÁCHOVÁ ANNA, CZ -­‐ ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ VAŠKOVÁ VALENTÝNA, CZ -­‐ STREDOÁZIJSKÝ OVČIAK JUNIOR HANDLING I. KATEGÓRIA 9-­‐13 ROKOV / YEARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ÁRVAIOVÁ MONIKA, SK -­‐ NEMECKÝ ŠPIC MALÝ NOVÉ FARBY BAROKOVÁ PAULÍNA, SK -­‐ RUSKÝ CHRT DRŽIAK JAKUB, SK -­‐ LHASA APSO GABRIELA NAVRATILOVA, CZ -­‐ AKITA KORCOVÁ ADELA, SK -­‐ FRANCÚZSKY BIŠON KUNSTMULLEROVA ANDREA, CZ -­‐ LEONBERGER MATULOVÁ LAURA, SK -­‐ ČIVAVA DLHOSRSTÁ PISOŇOVÁ PATRÍCIA , SK – JAZVEČÍK DLHOSRSTÝ TRPASLIČÍ SNĚHOTOVÁ KLÁRA, CZ -­‐ SHIH TZU SZABO JURAJ, SK -­‐ LABRADOR RETRIEVER SZASZ SAMUEL, SK -­‐ BEAUCERON SZÁSZOVÁ DOMINIKA, SK – YORKSHIRE TERRIER ŠIMÁNKOVÁ ZUZANA, CZ -­‐ NORWICH TERRIER ŠTIBRAVÁ KARIN, SK – AUSTRÁLSKY OVČIAK WÁGNEROVÁ DAGMAR, SK -­‐ PUDEL TRPASLIČÍ ČIERNY ZAPLETALOVÁ MONIKA, SK – JAZVEČÍK DLHOSRSTÝ JUNIOR HANDLING II. KATEGÓRIA 14-­‐17 ROKOV / YEARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BAŤKOVÁ NIKOLA, CZ -­‐ SAMOYED CORRADINI ALESSIA, IT -­‐ PUDEL VEĽKÝ BIELY DEPTOVÁ DANIELA, SK – ZLATÝ RETRIEVER GAŠPAROVÁ ALEXANDRA, SK – LABRADOR RETRIEVER GREŽO SAMUEL, SK -­‐ BIELY ŠVAJČIARSKY OVČIAK KUNTOVÁ NADEŽDA, SK -­‐ FRANCÚZSKY BIŠON KUPICOVA SIMONA, CZ -­‐ MALTÉZSKY PSÍK LAGOVÁ LUCIE, CZ -­‐ FRANCÚZSKY BIŠON MACHÁLEKOVÁ KRISTÍNA, SK -­‐ ČÍNSKY CHOCHOLATÝ PES DLHOSRSTÝ NOWAK MARTYNA, PL -­‐ BASENJI PISOŇOVÁ NIKOL, SK – JAZVEČÍK DLHOSRSTÝ KRÁLIČÍ POLEŠOVSKÁ LADA, CZ -­‐ BERNSKÝ SALAŠNÝ PES TIMANIKOVÁ NATÁLIA, SK -­‐ STAFFORDSHIRE BULL TERRIER NAJKRAJŠÍ PÁR / BEST BRACE 1 SMOLIKOVÁ VĚRA, CZ -­‐ AKITA KANSEI-­‐GO SAMURAI YASHIKI * KAORI DE LA SENDA DE T´SUNAYOSHI 2 ŠKAREK LADISLAV, CZ -­‐ ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ CRAIGDEAN KOKRCHOC * LYNWATER TRUFFLE DELIGHT 3 ŠKAREK LADISLAV, CZ -­‐ ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ BRIGHT DREAM SKAR-­‐LINE COLOUR RANGE * HEIDY SKAR-­‐LINE COLOUR RANGE 4 POSCHENRIEDER-­‐MOLNAR KRISZTINA, DE -­‐ ANGLICKÝ SETER HONORED PROPHET HORATIO VON DER GULDEGG * HOLIDAY HOT SUMMERBREEZE VON DER GULDEGG 5 ROSNER ILSE, AT -­‐ ANGLICKÝ SETER IRON MAN DOWNEY VON DER GULDEGG * DUCHESS DIAMOND HEART VON DER GULDEGG 6 OSLANEC ĽUBOMÍR, SK -­‐ ARGENTÍNSKA DOGA BACARDI LA ROSA DE INCA * BORACHA DI CASA DEL LUNGO 7 HERIANOVÁ IVANA, CZ -­‐ BERNSKÝ DURIČ DULCIS CERVARIUS * SOPHIE BENCILLA 8 HEGR KLIVAROVÁ MARTINA, CZ -­‐ BLOODHOUND CEE´D OD HADÍHO POTOKA * CAYENNE OD HADÍHO POTOKA 9 PŘIBYLOVÁ KATEŘINA, CZ -­‐ CAIRN TERRIER TRUMPINGTON´S QUICKLY * EXTRA FOR FULFILLED WISH CAIRN-­‐LADY´S 10 10 KUNC RADEK, CZ -­‐ ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK BIAGGI LUCKY OF LUKAVA * CINDY GREY ŠEDÝ POKLAD 11 FLORCZUK ADAM, PL -­‐ ČIERNY TERIÉR BOSMAN BLACK LEGION * BRYZA BLACK LEGION 12 HUDÁKOVÁ MAGDALÉNA, CZ -­‐ ČÍNSKY CHOCHOLATÝ PES BEZ SRSTI MAYBELL'S LORD OF THE LORD * RAINDROPS ON ROSES AVOKADUH 13 DASZKIEWICZ KAROLINA, PL -­‐ COTON DE TULÉAR ESPRIT THE SWEETEST COTON * DELUXE THE SWEETEST COTON 14 HAVLENOVÁ KATEŘINA, CZ -­‐ PERUÁNSKY NAHÁČ MALÝ BRADY TARAPOTO * ALLIYMA TARAPOTO 15 FILIPEJOVÁ ZITA, SK -­‐ RODÉZSKY RIDŽBEK ARCHEEBALD KAWERIA * AKANKE NADIRA KAWERIA 16 HAIDER ANDREA, AT -­‐ RUSKÝ TOY DLHOSRSTÝ DREAM CATCHER OF YORKSIDE * EXELLENT CHOICE OF YORKSIDE 17 ŠEDINOVÁ JITKA, CZ -­‐ SHIH TZU A´MASHIRO JUSTIRAG * RED WHITE BEAUTY Z KOJCA COLI 18 KARABOVÍ DAGMAR A PATRIK, SK -­‐ ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ NELSON PARDÁL Z ASUANU * NÍLA PARDÁL Z ASUANU CHOVATEĽSKÁ SKUPINA / BEST BREEDERS GROUP 1 2 3 4 5 6 ZLATÝ RETRIEVER -­‐ DIAMOND IN THE HEART -­‐ CHOVATEĽ: NÁSADOVÁ KATARÍNA MALÝ HLADKOSRSTÝ PINČ ČERVENÝ -­‐ Z IRU -­‐ CHOVATEĽ: ĎURICOVÁ IVANA ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ -­‐ Z ASUANU -­‐ CHOVATEĽ: ZEMÁNKOVÁ ANDREA A HANA RUSKÝ TOY DLHOSRSTÝ -­‐ OF YORKSIDE -­‐ CHOVATEĽ: HAIDER ANDREA ANGLICKÝ SETER -­‐ VON DER GULDEGG -­‐ CHOVATEĽ: ROSNER ILSE ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ -­‐ SKAR-­‐LINE COLOUR RANGE -­‐ CHOVATEĽ: ŠKAREK LADISLAV 11 S K U P IN Y F C I / F C I G R O U P S
1. Ovčiarske a pastierske psy / Sheepdogs and Cattle Dogs
2. Pinče, bradáče, molosoidné plemená a švajčiarske pastierske psy / Pinscher and Schnauzer Molossoid Breeds - Swiss Mountain and Cattle Dogs
3. Teriéry / Terriers
4. Jazvečíky / Dachshunds
5. Špice a pôvodné (primitívne) plemená / Spitz and Primitive types
6. Duriče a farbiare / Scenthounds and Related Breeds
7. Stavače / Pointing Dogs
8. Sliediče, prinášače (retrievery), vodné psy / Retrievers - Flushing Dogs - Water Dogs
9. Spoločenské plemená / Companion and Toy Dogs
10. Chrty / Sighthounds
Vystavované plemená sú v katalógovej č asti zaradené podľa skupín FCI, v rámci skupiny v abecednom
poradí podľa názvov plemien.
Plemená nezaradené do uvedených skupín, predbežne uznané FCI a jedince zapísané v „registri“ nemôžu
získať CACIB.
UDEĽOVANIE CACIB A CAC PODĽA FARIEB, DRUHU OSRSTENIA A VEĽKOSTI JE MOŽNÉ
PRI TÝCHTO PLEMENÁCH:
THE FOLLOWING BREEDS HAVE MORE CACIB OR CAC TITLES ACCORDING TO THE
COLOR, COAT OR SIZE VARIETY:
C A C IB
● FCI I. ●
Belgický ovčiak / Chien de berger belge
1. Groenendael - 2. Laekenois - 3. Malinois - 4. Tervueren
Holandský ovčiak / Hollandse Hedershond
1. krátkosrstý (short-haired) - 2. hrubosrstý (rough-haired) - 3. dlhosrstý (long-haired)
Nemecký ovčiak / Deutscher Schäferhund
1. krátkosrstý (short-haired) - 2. dlhosrstý (long-haired)
Puli
1. biely (Pearl-white without any rust-red shade) 2. ostatné farby (others colors)
● FCI II. ●
Bradáč veľký / Riesenschnauzer
1. korenie a soľ (pepper and salt) - 2. čierny (black)
Bradáč stredný / Schnauzer
1. korenie a soľ (pepper and salt) - 2. čierny (black)
Bradáč malý / Zwergschnauzer
1. korenie a soľ (pepper and salt) - 2. čierny (black) - 3. čierno-strieborný (black-silver) - 4. biely (white)
Estrelský pastiersky pes / Cao da Serra da Estrela
1. krátkosrstý (short-haired) - 2. dlhosrstý (long-haired)
Nemecká doga / Deutsche Dogge
1. žltá a pásikavá (fawn and brindle) - 2. čierna a škvrnitá (black and harlequin) - 3. modrá (blue)
Svätobernardský pes / St. Bernhardshund
1. krátkosrstý (short-haired) - 2. dlhosrstý (long-haired)
● FCI III. ●
Bullterrier
1. štandard (standard) - 2. miniatúrny (miniature)
● FCI IV. ●
Jazvečík / Dachshund
1. hladkosrstý štandardný (standard - 2. dlhosrstý štandardný (standard long-haired) - 3. hrubosrstý
štandardný (standard wire-haired) - 4. hladkosrstý trpasličí (miniature smooth-haired) - 5. dlhosrstý
trpasličí (miniature long-haired) - 6. hrubosrstý trpasličí (miniature wire-haired) - 7. hladkosrstý králičí
(rabbit smooth-haired) - 8. dlhosrstý králičí (rabbit long-haired) - 9. hrubosrstý králičí (rabbit wire-haired)
12 ● FCI V. ●
Ibizský chrt / Podenco Ibicenco
1. hladkosrstý(smooth-haired) - 2. drsnosrstý (rough-haired)
Mexický pes bez srsti / Xoloitzuintle
1. veľký/standard (45-55 cm) - 2. stredný/medium (35-45 cm) - 3. malý/miniature (25-35 cm)
Nemecký špic / Deutscher Spitz
1. vlčí špic (wolfdpitz) - 2. špic veľký biely (giant spitz white) - 3. špic veľký čierny a hnedý (giant spitz
black or brown) - 4. špic stredný biely (medium spitz white ) - 5. špic stredný čierny a hned ý (medium
spitz black or brown) - 6. špic stredný nové farby (medium spitz new colors) - 7. špic malý biely
(miniature spitz white) - 8. špic malý čierny a hnedý (miniature spitz black or brown) - 9. špic malý nové
farby (miniature spitz new colors) - 10. špic trpasličí (pomeranian)
Peruánsky pes bez srsti / Perro sin pello del Peru
1. veľký/large (50-65 cm) - 2. stredný/medium (40-50 cm) - 3. malý/miniature (25-40 cm)
Portugalský chrt / Podenco portugués
1. veľký krátkosrstý (large smooth-haired) - 2. stredný krátkosrstý (medium smooth-haired) - 3. malý
krátkosrstý (miniature smooth-haired) - 4. veľký hrubosrstý (large wire-haired) - 5. stredný hrubosrstý
(medium wire-haired) - 6. malý hrubosrstý (miniature wire-haired)
● FCI VI. ●
Gaskonsko-saintCZiský durič / Gaskon-sainteois
1. veľký (grand) - 2. malý (small)
Švajčiarsky vysokonohý durič / Schweizerischer Laufhund
1. berný durič (Bernse Hound) - 2. jurský durič (Jura Hound) - 3. luzernský durič (Lucerne Hound)
4. schwýzsky durič (Schwyz Hound)
Švajčiarsky nízkonohý durič / Schweizerischer Niederlaufhund
1. berný durič (Bernse Hound) - 2. jurský durič (Jura Hound) - 3. luzernský durič (Lucerne Hound)
4. schwýzsky durič (Schwyz Hound)
● FCI VII. ●
Weimarský stavač / Weimaraner
1. krátkosrstý (short-haired) - 2. dlhosrstý (long-haired)
● FCI IX. ●
Čivava / Chihuahua
1. dlhosrstá (long-haired) - 2. krátkosrstá (smooth-haired)
Malý kontinentálny španiel / Epagneul nain continental
1. papillon - 2. phaléne
Pudel / Caniche
1. veľký biely-čierny-hnedý (standard white-black-brown) - 2. veľký marhuľov ý-strieborný-červený
(standard apricot-silver-red) - 3. stredný biely-čierny-hnedý (medium white-black-brown) - 4. stredný
marhuľový-strieborný-červený (medium apricot-silver-red) - 5. trpasličí biely-čierny-hnedý (miniature
white-black-brown) - 6. trpasličí marhuľový-strieborný-červený (miniature apricot-silver-red) - 7. toy
C A C a C A J C (b e z C A C IB , o h n e C A C IB , w ith o u t C A C IB )
● FCI I. ●
Briard / Berger de Brie
1. čierny (black) - 2. plavý a sivý (fawn and grey)
● FCI II. ●
Doberman
1. čierny s pálením (black/tan) - 2. hnedý s pálením (brown/tan)
Nemecká doga / Deutsche Dogge
1. žltá (fawn) - 2. pásikavá (brindle) - 3. čierna (black) - 4. škvrnitá (harlequin) - 5. modrá (blue)
Nemecký boxer / Deutcher Boxer
1. zlatý (fawn) - 2. pásikavý (brindle)
Shar Pei
1. extrémne krátka/konská srsť (horse coat) - 2. kartáčová srsť do 2,5 cm (brush coat)
Malý hladkosrstý pinč / Zwergpinscher
1. červený alebo tmavočerveno hnedý (stag-red, red-brown to dark red-brown) - 2. čierny s pálením
(black with tan markings)
13 ● FCI V. ●
Čau-čau / Chow-Chow
1. čierny (black) - 2. červený a ostatní (red and others)
● FCI VIII. ●
Americký kokeršpaniel / American cocker spaniel
1. čierny a čierny s pálením (black) - 2. ostatní jednofarební (ASCOB) - 3. viacfarební (particolor)
Anglický kokeršpaniel / English cocker spaniel
1. čierny a čierny s pálením (black) - 2. ostatní jednofarební (red) - 3. viacfarební (other colors)
● FCI IX. ●
Čínsky chocholatý pes / Chinese crested dog
1. bez srsti (hairless) - 2. osrstený (powderpuff)
Pudel / Caniche
1. veľký biely (standard white)- 2. veľký čierny (standard black) - 3. veľký hnedý (standard brown) - 4.
veľký marhuľový (standard apricot) - 5. veľký strieborný (standard silver) - 6. veľký červený (standard
red) - 7. stredný biely (medium white) - 8. stredný čierny (medium black) - 9. stredný hnedý (medium
brown) - 10. stredný marhuľový (medium apricot) - 11. stredný strieborný (medium silver) - 12. stredný
červený (medium red) - 13. trpasličí biely (miniature white) - 14. trpasličí čierny (miniature black) - 15.
trpasličí hnedý (miniature brown) - 16. trpasličí marhuľový (miniature apricot) - 17. trpasličí strieborný
(miniature silver) - 18. trpasličí červený (miniature red) - 19. toy biely (white) - 20. toy čierny (black) - 21.
toy hnedý (brown) - 22. toy marhuľový (apricot) - 23. toy strieborný (silver) - 24 toy červený (red)
PLEMENÁ PREDBEŽNE UZNANÉ FCI, KTORÉ NEMÔŽU ZÍSKAŤ ČAKATEĽSTVO CACIB
PROVISIONALLY ACCEPTED BREEDS, WHICH CANNOT BE AWARDED THE CACIB
FCI I.
1. Austrálsky dobytkársky pes s krátkym chvostom (Australian Stumpy Tail Cattle Dog)
2. Rumunský mioritský ovčiak (Ciobanesc Romanesc Mioritic)
3. Rumunský karpatský ovčiak (Ciobanesc Romanesc Carpatin)
FCI II.
1. Uruguajský Cimarron (Cimarron Uruguayo)
2. Tornjak
3. Ciobanesc Romanesc de Bucovina
4. Dansk-Svensk Gardshund
FCI V.
1. Taiwanský pes (Taiwan dog)
2. Thai Bangkaew Dog
FCI VI.
1. Durič poľský (Gończy Polski)
FCI IX.
1. Ruský toy (Russkiy Toy)
14 ZOZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMIEN / LIST OF EXHIBITED BREEDS - 16.08.2014
Plemeno Breed AFGHAN HOUND AFGÁNSKY CHRT AIREDALE TERRIER AIREDALE TERRIER AKITA AKITA ALASKAN MALAMUTE ALJAŠSKÝ MALAMUT AMERICAN AKITA AMERICKÁ AKITA AMERICAN BULLDOG AMERICKÝ BULLDOG AMERICAN COCKER SPANIEL BLACK AMERICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY AMERICAN COCKER SPANIEL COLOURS AMERICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ AMERICAN COCKER SPANIEL UNICOLOUR AMERICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ AMERICAN HAIRLESS TERRIER AMERICKÝ BEZSRSTÝ TERIÉR AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER AUSTRALIAN CATTLEDOG AUSTRÁLSKY DOBYTKÁRSKY PES AUSTRALIAN KELPIE AUSTRÁLSKA KELPIE AUSTRALIAN SHEPHERD AUSTRÁLSKY OVČIAK AUSTRALIAN SILKY TERRIER AUSTRALIAN SILKY TERRIER AZAWAKH AZAWAKH BASENJI BASENJI BASSET BLEU DE GASCOGNE MODRÝ GASKOŇSKÝ BASET BASSET HOUND BASSET HOUND BAYRISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND BAVORSKÝ FARBIAR BEAGLE BEAGLE BEARDED COLLIE BEARDED COLLIE BEAUCERON BEAUCERON BEDLINGTON TERRIER BEDLINGTON TERRIER BERGER BLANC SUISSE BIELY ŠVAJČIARSKY OVČIAK BERGER DE BRIE FAUVE-­‐GRIS BRIARD PLAVÝ ŠEDÝ BERGER DE BRIE NOIR ARDOISE BRIARD ČIERNY BERNER LAUFHUND BERNSKÝ DURIČ BERNER SENNENHUND BERNSKÝ SALAŠNÝ PES BICHON Á POIL FRISÉ FRANCÚZSKY BIŠON BICHON HAVANAIS HAVANSKÝ PSÍK BIEWER YORKSHIRE TERRIER BIEWER YORKSHIRE TERRIER BOLOGNESE BOLOŇSKÝ PSÍK BORDER COLLIE BORDER COLLIE BORDER TERRIER BORDER TERRIER Kruh Počet Ring Count Katalógové číslo Catalog Nr. 23 14 1295 -­‐ 1308 9 4 463 -­‐ 466 15 15 645 -­‐ 659 14 10 660 -­‐ 669 14 14 670 -­‐ 683 24 3 1400 -­‐ 1402 17 6 925 -­‐ 930 17 5 931 -­‐ 935 17 4 936 -­‐ 939 24 4 1403 -­‐ 1406 9 22 467 -­‐ 488 2 7 1 -­‐ 7 2 4 8 -­‐ 11 2 17 12 -­‐ 28 10 1 489 -­‐ 489 4 2 1309 -­‐ 1310 15 5 684 -­‐ 688 16 1 761 -­‐ 761 16 8 762 -­‐ 769 16 5 770 -­‐ 774 16 13 775 -­‐ 787 1 7 29 -­‐ 35 2 4 36 -­‐ 39 9 5 490 -­‐ 494 3 10 40 -­‐ 49 2 9 50 -­‐ 58 2 5 59 -­‐ 63 16 6 788 -­‐ 793 6 28 172 -­‐ 199 21 6 1074 -­‐ 1079 21 3 1080 -­‐ 1082 24 2 1407 -­‐ 1408 21 1 1083 -­‐ 1083 2 14 64 -­‐ 77 9 7 495 -­‐ 501 15 BORZOI RUSKÝ CHRT BOSTON TERRIER BOSTON TERRIER BOULEDOGUE FRANCAIS FRANCÚZSKY BULDOČEK BRACCO ITALIANO TALIANSKY KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ BRAQUE D´AUVERGNE AUVERNEJSKÝ STAVAČ BRAQUE SAINT-­‐GERMAIN SAINT-­‐GERMAIN STAVAČ BULLDOG BULLDOG BULLMASTIFF BULLMASTIFF BULL TERRIER BULL TERRIER BULL TERRIER MINIATURE BULL TERRIER MINIATURE CAIRN TERRIER CAIRN TERRIER CANE CORSO CANE CORSO CANICHE GRAND BLANC PUDEL VEĽKÝ BIELY CANICHE GRAND GRIS PUDEL VEĽKÝ STRIEBORNÝ CANICHE GRAND NOIR PUDEL VEĽKÝ ČIERNY CANICHE MINIATURE (TOY) APRICOT PUDEL MINIATÚRNY (TOY) APRICOT CANICHE MINIATURE (TOY) BLANC PUDEL MINIATÚRNY (TOY) BIELY CANICHE MINIATURE (TOY) GRIS PUDEL MINIATÚRNY (TOY) STRIEBORNÝ CANICHE MINIATURE (TOY) MARRON PUDEL MINIATÚRNY (TOY) HNEDÝ CANICHE MINIATURE (TOY) NOIR PUDEL MINIATÚRNY (TOY) ČIERNY CANICHE MOYEN APRICOT PUDEL STREDNÝ APRICOT CANICHE MOYEN BLANC PUDEL STREDNÝ BIELY CANICHE MOYEN GRIS PUDEL STREDNÝ STRIEBORNÝ CANICHE MOYEN MARRON PUDEL STREDNÝ HNEDÝ CANICHE NAIN BLANC PUDEL TRPASLIČÍ BIELY CANICHE NAIN GRIS PUDEL TRPASLIČÍ STRIEBORNÝ CANICHE NAIN MARRON PUDEL TRPASLIČÍ HNEDÝ CANICHE NAIN NOIR PUDEL TRPASLIČÍ ČIERNY CANICHE NAIN ROUGE PUDEL TRPASLIČÍ ČERVENÝ CAO DE AQUA PORTUGUÉS PORTUGALSKÝ VODNÝ PES CAVALIER KING CHARLES SPANIEL CAVALIER KING CHARLES SPANIEL ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK ČESKÝ FOUSEK ČESKÝ FÚZAČ ČESKÝ STRAKATÝ PES ČESKÝ STRAKATÝ PES ČESKÝ TERIÉR ČESKÝ TERIÉR CHESAPEAKE BAY RETRIEVER CHESAPEAKE BAY RETRIEVER CHIEN DE BERGER BELGE -­‐ GROENENDAEL BELGICKÝ OVČIAK -­‐ GROENENDAEL 23 18 1311 -­‐ 1328 19 6 1084 -­‐ 1089 20 17 1090 -­‐ 1106 5 1 854 -­‐ 854 5 1 855 -­‐ 855 5 1 856 -­‐ 856 7 9 200 -­‐ 208 7 3 209 -­‐ 211 9 9 502 -­‐ 510 9 2 511 -­‐ 512 11 2 513 -­‐ 514 7 9 212 -­‐ 220 21 7 1107 -­‐ 1113 21 1 1114 -­‐ 1114 21 5 1115 -­‐ 1119 21 1 1120 -­‐ 1120 21 1 1121 -­‐ 1121 21 1 1122 -­‐ 1122 21 2 1123 -­‐ 1124 21 3 1125 -­‐ 1127 21 2 1128 -­‐ 1129 21 4 1130 -­‐ 1133 21 1 1134 -­‐ 1134 21 4 1135 -­‐ 1138 21 3 1139 -­‐ 1141 21 2 1142 -­‐ 1143 21 1 1144 -­‐ 1144 21 3 1145 -­‐ 1147 21 1 1148 -­‐ 1148 17 2 940 -­‐ 941 20 17 1149 -­‐ 1165 3 20 78 -­‐ 97 5 1 857 -­‐ 857 24 2 1409 -­‐ 1410 11 1 515 -­‐ 515 18 3 942 -­‐ 944 3 5 98 -­‐ 102 16 CHIEN DE BERGER BELGE -­‐ MALINOIS BELGICKÝ OVČIAK -­‐ MALINOIS CHIEN DE BERGER BELGE -­‐ TERVUEREN BELGICKÝ OVČIAK -­‐ TERVUEREN CHIEN DE MONTAGNE DES PYRÉNÉES PYRENEJSKÝ HORSKÝ PES CHIEN DE SAINT-­‐HUBERT BLOODHOUND CHIHUAHUA LONG-­‐HAIRED ČIVAVA DLHOSRSTÁ CHIHUAHUA SMOOTH-­‐HAIRED ČIVAVA KRÁTKOSRSTÁ CHINESE CRESTED DOG HAIRLESS ČÍNSKY CHOCHOLATÝ PES BEZ SRSTI CHINESE CRESTED DOG POWDERPUFF ČÍNSKY CHOCHOLATÝ PES DLHOSRSTÝ CHOW-­‐CHOW BLACK ČAU-­‐ČAU ČIERNY CHOW-­‐CHOW RED AND OTHERS ČAU-­‐ČAU ČERVENÝ A OSTATNÍ COLLIE ROUGH ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ COLLIE SMOOTH ŠKÓTSKY OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ CONTINENTAL BULLDOG KONTINENTÁLNY BULLDOG COTON DE TULÉAR COTON DE TULÉAR CURLY COATED RETRIEVER CURLY COATED RETRIEVER DACHSHUND KURZHAAR JAZVEČÍK HLADKOSRSTÝ DACHSHUND KURZHAAR ZWERG JAZVEČÍK HLADKOSRSTÝ TRPASLIČÍ DACHSHUND LANGHAAR JAZVEČÍK DLHOSRSTÝ DACHSHUND LANGHAAR KANINCHEN JAZVEČÍK DLHOSRSTÝ KRÁLIČÍ DACHSHUND LANGHAAR ZWERG JAZVEČÍK DLHOSRSTÝ TRPASLIČÍ DACHSHUND RAUHHAAR JAZVEČÍK HRUBOSRSTÝ DACHSHUND RAUHHAAR ZWERG JAZVEČÍK HRUBOSRSTÝ TRPASLIČÍ DALMATINSKI PAS DALMATÍNSKY PES DANDIE DINMONT TERRIER DANDIE DINMONT TERRIER DEERHOUND ŠKÓTSKY JELENÍ PES DEUTSCHE DOGGE BLAU NEMECKÁ DOGA MODRÁ DEUTSCHE DOGGE GEFLECKT NEMECKÁ DOGA ŠKVRNITÁ DEUTSCHE DOGGE SCHWARZ NEMECKÁ DOGA ČIERNA DEUTSCHER BOXER GELB BOXER ZLATÝ DEUTSCHER BOXER GESTROMT BOXER PÁSIKAVÝ DEUTSCHER JAGDTERRIER DEUTSCHER JAGDTERRIER DEUTSCHER KLEINSPITZ NEUFARBEN NEMECKÝ ŠPIC MALÝ NOVÉ FARBY DEUTSCHER KLEINSPITZ SCHWARZ-­‐BRAUN NEMECKÝ ŠPIC MALÝ ČIERNY A HNEDÝ DEUTSCHER KURZHAAR. VORSTEHHUND NEMECKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ DEUTSCHER PINSCHER NEMECKÝ PINČ DEUTSCHER SCHÄFERHUND KURZHAARIG NEMECKÝ OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ DEUTSCHER SCHÄFERHUND LANGHAARIG NEMECKÝ OVČIAK DLHOSRSTÝ 3 7 103 -­‐ 109 3 4 110 -­‐ 113 13 2 221 -­‐ 222 16 4 794 -­‐ 797 19 12 1166 -­‐ 1177 19 17 1178 -­‐ 1194 22 15 1195 -­‐ 1209 22 9 1210 -­‐ 1218 15 2 689 -­‐ 690 15 1 691 -­‐ 691 1 16 114 -­‐ 129 1 3 130 -­‐ 132 24 1 1411 -­‐ 1411 21 3 1219 -­‐ 1221 18 1 945 -­‐ 945 12a 3 614 -­‐ 616 12a 3 617 -­‐ 619 12a 4 620 -­‐ 623 12a 1 624 -­‐ 624 12a 8 625 -­‐ 632 12a 8 633 – 639,1423 12a 5 640 -­‐ 644 16 22 798 -­‐ 819 11 1 516 -­‐ 516 4 3 1329 -­‐ 1331 7 9 223 -­‐ 231 7 1 232 -­‐ 232 7 4 233 -­‐ 236 6 15 237 -­‐ 251 6 9 252 -­‐ 260 11 1 517 -­‐ 517 15 7 692 -­‐ 698 15 3 699 -­‐ 701 5 6 858 -­‐ 863 8 3 261 -­‐ 263 3 3 133 -­‐ 135 3 3 136 -­‐ 138 17 DEUTSCHER WACHTELHUND NEMECKÝ PREPELIČIAR DEUTSCHER WOLFSSPITZ NEMECKÝ ŠPIC VLČÍ DEUTSCHER ZWERGSPITZ (POMERANIAN) NEMECKÝ ŠPIC TRPASLIČÍ DOBERMANN SCHWARZ UND ROT DOBERMAN ČIERNY S PÁLENÍM DOGO ARGENTINO ARGENTÍNSKA DOGA DOGO CANARIO DOGO CANARIO DOGUE DE BORDEAUX BORDEAUXSKÁ DOGA DO-­‐KHYI TIBETSKÁ DOGA DRÓTSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA MAĎARSKÝ DRÔTOSRSTÝ STAVAČ ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY ENGLISH COCKER SPANIEL COLOURS ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ ENGLISH COCKER SPANIEL UNICOLOR ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ ENGLISH POINTER ANGLICKÝ POINTER ENGLISH SETTER ANGLICKÝ SETER ENGLISH SPRINGER SPANIEL ANGLICKÝ ŠPRINGERŠPANIEL ENTLEBUCHER SENNENHUND ENTLEBUŠSKÝ SALAŠNÝ PES EPAGNEUL BRETON BRETÓNSKY ŠPANIEL EPAGNEUL PICARD EPAGNEUL PICARD EURASIER EURASIER FILA BRASILEIRO BRAZÍLSKA FILA FLAT COATED RETRIEVER FLAT COATED RETRIEVER FOX TERRIER SMOOTH (HLADKOSRSTÝ) FOX TERRIER SMOOTH (HLADKOSRSTÝ) FOX TERRIER WIRE (HRUBOSRSTÝ) FOX TERRIER WIRE (HRUBOSRSTÝ) GLEN OF IMAAL TERRIER GLEN OF IMAAL TERRIER GOLDEN RETRIEVER ZLATÝ RETRIEVER GORDON SETTER GORDON SETTER GREYHOUND ANGLICKÝ CHRT GRIFFON BELGE BELGICKÝ GRIFON GRIFFON BRUXELLOIS BRUSELSKÝ GRIFON GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÝ PES HOVAWART HOVAWART IRISH RED SETTER ÍRSKY SETER ČERVENÝ IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER IRISH TERRIER IRISH TERRIER IRISH WOLFHOUND ÍRSKY VLKODAV JACK RUSSELL TERRIER JACK RUSSELL TERRIER KAVKAZSKAIA OVTCHARKA KAUKAZSKÝ OVČIAK 17 2 946 -­‐ 947 15 5 702 -­‐ 706 15 11 707 -­‐ 717 8 10 264 -­‐ 273 7 15 274 -­‐ 288 7 6 289 -­‐ 294 8 2 295 -­‐ 296 13 18 297 -­‐ 314 5 2 864 -­‐ 865 17 4 948 -­‐ 951 17 15 952 -­‐ 966 17 3 967 -­‐ 969 5 4 866 -­‐ 869 5 11 870 -­‐ 880 17 5 970 -­‐ 974 6 1 315 -­‐ 315 5 1 881 -­‐ 881 5 1 882 -­‐ 882 15 3 718 -­‐ 720 8 4 316 -­‐ 319 18 11 975 -­‐ 985 11 2 518 -­‐ 519 11 3 520 -­‐ 522 11 1 523 -­‐ 523 18 45 986 -­‐ 1030 5 2 883 -­‐ 884 4 3 1332 -­‐ 1334 19 1 1222 -­‐ 1222 19 2 1223 -­‐ 1224 6 4 320 -­‐ 323 6 13 324 -­‐ 336 5 5 885 -­‐ 889 9 1 524 -­‐ 524 9 5 525 -­‐ 529 23 20 1335 -­‐ 1354 10 13 530 -­‐ 542 13 5 337 -­‐ 341 18 KERRY BLUE TERRIER KERRY BLUE TERRIER KING CHARLES SPANIEL KING CHARLES SPANIEL KISHU KISHU KOOIKERHONDJE KOOIKERHONDJE LABRADOR RETRIEVER LABRADOR RETRIEVER LAKELAND TERRIER LAKELAND TERRIER LANDSEER LANDSEER LEONBERGER LEONBERGER LHASA APSO LHASA APSO LOUISIANA CATAHOULA LOUISIANSKÝ LEOPARDÍ PES MAGYAR AGAR MAĎARSKÝ CHRT MALTESE MALTÉZSKY PSÍK MANCHESTER TERRIER MANCHESTER TERRIER MASTIFF MASTIFF MASTÍN DEL PIRINEO PYRENEJSKÝ MASTIN MASTÍN ESPAŇOL ŠPANIELSKY MASTIN MOPS (PUG) MOPS (PUG) MOSKOVSKAJA STOROŽEVAJA SOBAKA MOSKOVSKÝ STRÁŽNY PES NEWFOUNDLAND NOVOFUNDLANDSKÝ PES NORSK LUNDEHUND NÓRSKY LUNDEHUND NORWICH TERRIER NORWICH TERRIER NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER PAPILLON PAPILLON PARSON RUSSELL TERRIER PARSON RUSSELL TERRIER PATTERDALE TERRIER PATTERDALE TERRIER PEKINGESE PEKINSKÝ PALÁCOVÝ PSÍK PERRO DOGO MALLORQUÍN (CA DE BOU) PERRO DOGO MALLORQUÍN PERRO SIN PELO DEL PERÚ GRANDE PERUÁNSKY NAHÁČ VEĽKÝ PERRO SIN PELO DEL PERÚ PEQUEŇO PERUÁNSKY NAHÁČ MALÝ PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN MALÝ HRUBOSRSTÝ VENDÉNSKY BASET PETIT BRABANCON BRABANTSKÝ GRIFON PETIT CHIEN LION LEVÍČEK PHARAOH HOUND FARAÓNSKY CHRT PICCOLO LEVRIERO ITALIANO TALIANSKY CHRTÍK PODENCO IBICENCO SMOOTH-­‐HAIRED IBIZSKÝ CHRT KRÁTKOSRSTÝ PODENCO PORTUGES SMALL SMOOTH PODENCO PORTUGUES MALÝ HLADKOSRSTÝ POLSKI OWCZAREK PODHALANSKI PODHALANSKÝ OVČIAK 11 4 543 -­‐ 546 20 1 1225 -­‐ 1225 15 1 721 -­‐ 721 17 3 1031 -­‐ 1033 18 34 1034 -­‐ 1067 9 1 547 -­‐ 547 13 11 342 -­‐ 352 13 9 353 -­‐ 361 22 1 1226 -­‐ 1226 24 5 1412 -­‐ 1416 4 1 1355 -­‐ 1355 22 7 1227 -­‐ 1233 10 1 548 -­‐ 548 8 3 362 -­‐ 364 8 1 365 -­‐ 365 13 8 366 -­‐ 373 19 6 1234 -­‐ 1239 24 1 1417 -­‐ 1417 8 12 374 -­‐ 385 15 1 722 -­‐ 722 11 7 549 -­‐ 555 18 2 1068 -­‐ 1069 20 12 1240 -­‐ 1251 10 3 556 -­‐ 558 24 3 1418 -­‐ 1420 20 4 1252 -­‐ 1255 8 1 386 -­‐ 386 14 6 723 -­‐ 728 14 2 729 -­‐ 730 16 2 820 -­‐ 821 22 2 1256 -­‐ 1257 21 3 1258 -­‐ 1260 14 4 731 -­‐ 734 23 9 1356 -­‐ 1364 14 2 735 -­‐ 736 14 1 737 -­‐ 737 3 1 139 -­‐ 139 19 PORCELAINE PORCELAINE PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK RHODESIAN RIDGEBACK RODÉZSKY RIDŽBEK RIESENSCHNAUZER PFEFFERSALZ BRADÁČ VEĽKÝ KORENIE A SOĽ RIESENSCHNAUZER SCHWARZ BRADÁČ VEĽKÝ ČIERNY ROTTWEILER ROTTWEILER RÖVIDSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA MAĎARSKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ RUSSKIY TOY LONG-­‐HAIRED RUSKÝ TOY DLHOSRSTÝ SALUKI SALUKI SAMOYED SAMOYED SCHNAUZER PFEFFERSALZ BRADÁČ STREDNÝ KORENIE A SOĽ SCHNAUZER SCHWARZ BRADÁČ STREDNÝ ČIERNY SCHWYZER LAUFHUND ŠVÝCKY DURIČ SCOTTISH TERRIER SCOTTISH TERRIER SEALYHAM TERRIER SEALYHAM TERRIER SHAR-­‐PEI BRUSH SHAR-­‐PEI SRSŤ KARTÁČOVÁ SHAR-­‐PEI HORSE SHAR-­‐PEI SRSŤ EXTRÉMNE KRÁTKA SHETLAND SHEEPDOG ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) SHIBA SHIBA SHIH TZU SHIH TZU SIBERIAN HUSKY SIBERIAN HUSKY SLOUGHI ARABSKÝ CHRT SLOVENSKÝ ČUVAČ SLOVENSKÝ ČUVAČ SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ SLOVENSKÝ KOPOV SLOVENSKÝ KOPOV SPINONE ITALIANO SPINONE ITALIANO SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA STREDOÁZIJSKÝ OVČIAK STAFFORDSHIRE BULL TERRIER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER ST. BERNHARDSHUND KURZHAARIG SVÄTOBERNARDSKÝ PES KRÁTKOSRSTÝ ST. BERNHARDSHUND LANGHAARIG SVÄTOBERNARDSKÝ PES DLHOSRSTÝ TCHIORNY TERRIER ČIERNY TERIÉR TIBETAN SPANIEL TIBETSKÝ ŠPANIEL TIBETAN TERRIER TIBETAN TERRIER TOSA TOSA WEIMARANER KURZHAAR WEIMARSKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ WELSH CORGI CARDIGAN WELSH CORGI CARDIGAN WELSH CORGI PEMBROKE WELSH CORGI PEMBROKE 16 2 822 -­‐ 823 24 2 1421 -­‐ 1422 4 27 824 -­‐ 850 12b 2 387 -­‐ 388 12b 6 389 -­‐ 394 6 8 395 -­‐ 402 5 15 890 -­‐ 904 20 8 1261 -­‐ 1268 23 11 1365 -­‐ 1375 14 9 738 -­‐ 746 12b 2 403 -­‐ 404 12b 5 405 -­‐ 409 16 1 851 -­‐ 851 10 5 559 -­‐ 563 11 2 564 -­‐ 565 8 7 410 -­‐ 416 8 1 417 -­‐ 417 1 12 140 -­‐ 151 15 3 747 -­‐ 749 20 13 1269 -­‐ 1281 14 11 750 -­‐ 760 4 2 1376 -­‐ 1377 3 5 152 -­‐ 156 5 1 905 -­‐ 905 16 2 852 -­‐ 853 5 1 906 -­‐ 906 13 13 418 -­‐ 430 10 27 566 -­‐ 592 13 2 431 -­‐ 432 13 2 433 -­‐ 434 8 3 435 -­‐ 437 22 9 1282 -­‐ 1290 22 4 1291 -­‐ 1294 7 5 438 -­‐ 442 5 18 907 -­‐ 924 1 5 157 -­‐ 161 1 10 162 -­‐ 171 20 WELSH SPRINGER SPANIEL WELŠSKÝ ŠPRINGERŠPANIEL WEST HIGHLAND WHITE TERRIER WEST HIGHLAND WHITE TERRIER WHIPPET WHIPPET YORKSHIRE TERRIER YORKSHIRE TERRIER ZWERGPINSCHER ROT MALÝ HLADKOSRSTÝ PINČ ČERVENÝ ZWERGPINSCHER SCHWARZROT MALÝ HLADKOSRSTÝ PINČ ČIERNY S PÁLENÍM ZWERGSCHNAUZER PFEFFERSALZ BRADÁČ MALÝ KORENIE A SOĽ ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ BRADÁČ MALÝ ČIERNY ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ-­‐SILBER BRADÁČ MALÝ ČIERNOSTRIEBORNÝ ZWERGSCHNAUZER WEISS BRADÁČ MALÝ BIELY 17 4 1070 -­‐ 1073 11 4 593 -­‐ 596 23 22 1378 -­‐ 1399 11 17 597 -­‐ 613 8 4 443 -­‐ 446 8 1 447 -­‐ 447 12b 7 448 -­‐ 454 12b 3 455 -­‐ 457 12b 3 458 -­‐ 460 12b 2 461 -­‐ 462 29 -­‐ 35 114 -­‐ 129 130 -­‐ 132 140 -­‐ 151 157 -­‐ 161 162 -­‐ 171 ROZDELENIE KRUHOV / LIST OF RINGS
Kruh/Ring 1 Rozhodca/Judge: KOVÁČOVÁ ANGELA, SK BEARDED COLLIE COLLIE ROUGH COLLIE SMOOTH SHETLAND SHEEPDOG WELSH CORGI CARDIGAN WELSH CORGI PEMBROKE 7 16 3 12 5 10 Spolu / Total 53 Kruh/Ring 2 Rozhodca/Judge: VONDROUŠ OTAKAR, CZ AUSTRALIAN CATTLEDOG AUSTRALIAN KELPIE AUSTRALIAN SHEPHERD BEAUCERON BERGER DE BRIE FAUVE-­‐GRIS BERGER DE BRIE NOIR ARDOISE BORDER COLLIE 7 4 17 4 9 5 14 Spolu / Total 60 1 -­‐ 7 8 -­‐ 11 12 -­‐ 28 36 -­‐ 39 50 -­‐ 58 59 -­‐ 63 64 -­‐ 77 Kruh/Ring 3 Rozhodca/Judge: HALAS MALGORZATA, PL BERGER BLANC SUISSE ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK CHIEN DE BERGER BELGE -­‐ GROENENDAEL CHIEN DE BERGER BELGE -­‐ MALINOIS CHIEN DE BERGER BELGE -­‐ TERVUEREN DEUTSCHER SCHÄFERHUND KURZHAARIG DEUTSCHER SCHÄFERHUND LANGHAARIG POLSKI OWCZAREK PODHALANSKI SLOVENSKÝ ČUVAČ 10 20 5 7 4 3 3 1 5 Spolu / Total 58 40 -­‐ 49 78 -­‐ 97 98 -­‐ 102 103 -­‐ 109 110 -­‐ 113 133 -­‐ 135 136 -­‐ 138 139 -­‐ 139 152 -­‐ 156 Kruh/Ring 4 Rozhodca/Judge: HARSÁNYI PÉTER, H RHODESIAN RIDGEBACK AZAWAKH DEERHOUND GREYHOUND MAGYAR AGAR SLOUGHI Spolu / Total 27 2 3 3 1 2 824 -­‐ 850 1309 -­‐ 1310 1329 -­‐ 1331 1332 -­‐ 1334 1355 -­‐ 1355 1376 -­‐ 1377 1 1 1 1 6 2 4 854 -­‐ 854 855 -­‐ 855 856 -­‐ 856 857 -­‐ 857 858 -­‐ 863 864 -­‐ 865 866 -­‐ 869 38 Kruh/Ring 5 Rozhodca/Judge: SKRZYŃSKI ALEKSANDER, PL BRACCO ITALIANO BRAQUE D´AUVERGNE BRAQUE SAINT-­‐GERMAIN ČESKÝ FOUSEK DEUTSCHER KURZHAAR. VORSTEHHUND DRÓTSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA ENGLISH POINTER 21 ENGLISH SETTER EPAGNEUL BRETON EPAGNEUL PICARD GORDON SETTER IRISH RED SETTER RÖVIDSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ SPINONE ITALIANO WEIMARANER KURZHAAR 11 1 1 2 5 15 1 1 18 Spolu / Total 71 870 -­‐ 880 881 -­‐ 881 882 -­‐ 882 883 -­‐ 884 885 -­‐ 889 890 -­‐ 904 905 -­‐ 905 906 -­‐ 906 907 -­‐ 924 Kruh/Ring 6 Rozhodca/Judge: KAVČIČ BLAŽ, SLO BERNER SENNENHUND DEUTSCHER BOXER GELB DEUTSCHER BOXER GESTROMT ENTLEBUCHER SENNENHUND GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND HOVAWART ROTTWEILER Spolu / Total 28 15 9 1 4 13 8 172 -­‐ 199 237 -­‐ 251 252 -­‐ 260 315 -­‐ 315 320 -­‐ 323 324 -­‐ 336 395 -­‐ 402 200 -­‐ 208 209 -­‐ 211 212 -­‐ 220 223 -­‐ 231 232 -­‐ 232 233 -­‐ 236 274 -­‐ 288 289 -­‐ 294 438 -­‐ 442 78 Kruh/Ring 7 Rozhodca/Judge: GAJEWSKI JAN, PL BULLDOG BULLMASTIFF CANE CORSO DEUTSCHE DOGGE BLAU DEUTSCHE DOGGE GEFLECKT DEUTSCHE DOGGE SCHWARZ DOGO ARGENTINO DOGO CANARIO TOSA 9 3 9 9 1 4 15 6 5 Spolu / Total 61 Kruh/Ring 8 Rozhodca/Judge: ZHUK ANATOLIJ, BY DEUTSCHER PINSCHER DOBERMANN SCHWARZ UND ROT DOGUE DE BORDEAUX FILA BRASILEIRO MASTIFF MASTÍN DEL PIRINEO NEWFOUNDLAND PERRO DOGO MALLORQUÍN (CA DE BOU) SHAR-­‐PEI BRUSH SHAR-­‐PEI HORSE TCHIORNY TERRIER ZWERGPINSCHER ROT ZWERGPINSCHER SCHWARZROT 3 10 2 4 3 1 12 1 7 1 3 4 1 Spolu / Total 52 Kruh/Ring 9 Rozhodca/Judge: LOZIC ŽELJKO, SRB AIREDALE TERRIER AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER BEDLINGTON TERRIER BORDER TERRIER BULL TERRIER BULL TERRIER MINIATURE IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER IRISH TERRIER LAKELAND TERRIER Spolu / Total 261 -­‐ 263 264 -­‐ 273 295 -­‐ 296 316 -­‐ 319 362 -­‐ 364 365 -­‐ 365 374 -­‐ 385 386 -­‐ 386 410 -­‐ 416 417 -­‐ 417 435 -­‐ 437 443 -­‐ 446 447 -­‐ 447 4 22 5 7 9 2 1 5 1 463 -­‐ 466 467 -­‐ 488 490 -­‐ 494 495 -­‐ 501 502 -­‐ 510 511 -­‐ 512 524 -­‐ 524 525 -­‐ 529 547 -­‐ 547 489 -­‐ 489 530 -­‐ 542 548 -­‐ 548 556 -­‐ 558 559 -­‐ 563 566 -­‐ 592 56 Kruh/Ring 10 Rozhodca/Judge: NOVÁKOVÁ IVETA, CZ AUSTRALIAN SILKY TERRIER JACK RUSSELL TERRIER MANCHESTER TERRIER PARSON RUSSELL TERRIER SCOTTISH TERRIER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 1 13 1 3 5 27 Spolu / Total 50 22 Kruh/Ring 11 Rozhodca/Judge: KANÁS RÓBERT, SK CAIRN TERRIER ČESKÝ TERIÉR DANDIE DINMONT TERRIER DEUTSCHER JAGDTERRIER FOX TERRIER SMOOTH (HLADKOSRSTÝ) FOX TERRIER WIRE (HRUBOSRSTÝ) GLEN OF IMAAL TERRIER KERRY BLUE TERRIER NORWICH TERRIER SEALYHAM TERRIER WEST HIGHLAND WHITE TERRIER YORKSHIRE TERRIER Spolu / Total 2 1 1 1 2 3 1 4 7 2 4 17 513 -­‐ 514 515 -­‐ 515 516 -­‐ 516 517 -­‐ 517 518 -­‐ 519 520 -­‐ 522 523 -­‐ 523 543 -­‐ 546 549 -­‐ 555 564 -­‐ 565 593 -­‐ 596 597 -­‐ 613 3 3 4 1 8 8 5 614 -­‐ 616 617 -­‐ 619 620 -­‐ 623 624 -­‐ 624 625 -­‐ 632 633 – 639, 1423 640 -­‐ 644 387 -­‐ 388 389 -­‐ 394 403 -­‐ 404 405 -­‐ 409 448 -­‐ 454 455 -­‐ 457 458 -­‐ 460 461 -­‐ 462 45 Kruh/Ring 12a Rozhodca/Judge: BRABLETZ ANDRZEJ, PL DACHSHUND KURZHAAR DACHSHUND KURZHAAR ZWERG DACHSHUND LANGHAAR DACHSHUND LANGHAAR KANINCHEN DACHSHUND LANGHAAR ZWERG DACHSHUND RAUHHAAR DACHSHUND RAUHHAAR ZWERG Spolu / Total 32 Kruh/Ring 12b Rozhodca/Judge: BERGE KARL EDDIE, NOR RIESENSCHNAUZER PFEFFERSALZ RIESENSCHNAUZER SCHWARZ SCHNAUZER PFEFFERSALZ SCHNAUZER SCHWARZ ZWERGSCHNAUZER PFEFFERSALZ ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ-­‐SILBER ZWERGSCHNAUZER WEISS 2 6 2 5 7 3 3 2 Spolu / Total 30 Kruh/Ring 13 Rozhodca/Judge: FURY MIJO, CRO CHIEN DE MONTAGNE DES PYRÉNÉES DO-­‐KHYI KAVKAZSKAIA OVTCHARKA LANDSEER LEONBERGER MASTÍN ESPAŇOL SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA ST. BERNHARDSHUND KURZHAARIG ST. BERNHARDSHUND LANGHAARIG 2 18 5 11 9 8 13 2 2 Spolu / Total 70 221 -­‐ 222 297 -­‐ 314 337 -­‐ 341 342 -­‐ 352 353 -­‐ 361 366 -­‐ 373 418 -­‐ 430 431 -­‐ 432 433 -­‐ 434 Kruh/Ring 14 Rozhodca/Judge: MOLNAR ZSOLT, RO ALASKAN MALAMUTE AMERICAN AKITA PERRO SIN PELO DEL PERÚ GRANDE PERRO SIN PELO DEL PERÚ PEQUEŇO PHARAOH HOUND PODENCO IBICENCO SMOOTH-­‐HAIRED PODENCO PORTUGES SMALL SMOOTH SAMOYED SIBERIAN HUSKY 10 14 6 2 4 2 1 9 11 Spolu / Total 59 Kruh/Ring 15 Rozhodca/Judge: BERADZE IUZA, CZ AKITA BASENJI CHOW-­‐CHOW BLACK CHOW-­‐CHOW RED AND OTHERS DEUTSCHER KLEINSPITZ NEUFARBEN DEUTSCHER KLEINSPITZ SCHWARZ-­‐BRAUN DEUTSCHER WOLFSSPITZ DEUTSCHER ZWERGSPITZ (POMERANIAN) EURASIER KISHU 15 5 2 1 7 3 5 11 3 1 23 660 -­‐ 669 670 -­‐ 683 723 -­‐ 728 729 -­‐ 730 731 -­‐ 734 735 -­‐ 736 737 -­‐ 737 738 -­‐ 746 750 -­‐ 760 645 -­‐ 659 684 -­‐ 688 689 -­‐ 690 691 -­‐ 691 692 -­‐ 698 699 -­‐ 701 702 -­‐ 706 707 -­‐ 717 718 -­‐ 720 721 -­‐ 721 NORSK LUNDEHUND SHIBA Spolu / Total 1 3 57 722 -­‐ 722 747 -­‐ 749 Kruh/Ring 16 Rozhodca/Judge: STAVIARSKA VIERA, SK BASSET BLEU DE GASCOGNE BASSET HOUND BAYRISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND BEAGLE BERNER LAUFHUND CHIEN DE SAINT-­‐HUBERT DALMATINSKI PAS PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN PORCELAINE SCHWYZER LAUFHUND SLOVENSKÝ KOPOV 1 8 5 13 6 4 22 2 2 1 2 Spolu / Total 66 761 -­‐ 761 762 -­‐ 769 770 -­‐ 774 775 -­‐ 787 788 -­‐ 793 794 -­‐ 797 798 -­‐ 819 820 -­‐ 821 822 -­‐ 823 851 -­‐ 851 852 -­‐ 853 Kruh/Ring 17 Rozhodca/Judge: KAVČIČ MARIJA, SLO AMERICAN COCKER SPANIEL BLACK AMERICAN COCKER SPANIEL COLOURS AMERICAN COCKER SPANIEL UNICOLOUR CAO DE AQUA PORTUGUÉS DEUTSCHER WACHTELHUND ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK ENGLISH COCKER SPANIEL COLOURS ENGLISH COCKER SPANIEL UNICOLOR ENGLISH SPRINGER SPANIEL KOOIKERHONDJE WELSH SPRINGER SPANIEL 6 5 4 2 2 4 15 3 5 3 4 Spolu / Total 53 925 -­‐ 930 931 -­‐ 935 936 -­‐ 939 940 -­‐ 941 946 -­‐ 947 948 -­‐ 951 952 -­‐ 966 967 -­‐ 969 970 -­‐ 974 1031 -­‐ 1033 1070 -­‐ 1073 Kruh/Ring 18 Rozhodca/Judge: ARNDT BARBARA, CA CHESAPEAKE BAY RETRIEVER CURLY COATED RETRIEVER FLAT COATED RETRIEVER GOLDEN RETRIEVER LABRADOR RETRIEVER NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER 3 1 11 45 34 2 Spolu / Total 96 942 -­‐ 944 945 -­‐ 945 975 -­‐ 985 986 -­‐ 1030 1034 -­‐ 1067 1068 -­‐ 1069 Kruh/Ring 19 Rozhodca/Judge: JAVORČÍK VLADIMÍR, SK BOSTON TERRIER CHIHUAHUA LONG-­‐HAIRED CHIHUAHUA SMOOTH-­‐HAIRED GRIFFON BELGE GRIFFON BRUXELLOIS MOPS (PUG) 6 12 17 1 2 6 Spolu / Total 44 Kruh/Ring 20 Rozhodca/Judge: GUNIŠ MIROSLAV, SK BOULEDOGUE FRANCAIS CAVALIER KING CHARLES SPANIEL KING CHARLES SPANIEL PAPILLON PEKINGESE RUSSKIY TOY LONG-­‐HAIRED SHIH TZU 17 17 1 12 4 8 13 Spolu / Total 72 1084 -­‐ 1089 1166 -­‐ 1177 1178 -­‐ 1194 1222 -­‐ 1222 1223 -­‐ 1224 1234 -­‐ 1239 1090 -­‐ 1106 1149 -­‐ 1165 1225 -­‐ 1225 1240 -­‐ 1251 1252 -­‐ 1255 1261 -­‐ 1268 1269 -­‐ 1281 Kruh/Ring 21 Rozhodca/Judge: VÍTKOVÁ VIERA, SK BICHON Á POIL FRISÉ BICHON HAVANAIS BOLOGNESE CANICHE GRAND BLANC CANICHE GRAND GRIS CANICHE GRAND NOIR CANICHE MINIATURE (TOY) APRICOT CANICHE MINIATURE (TOY) BLANC CANICHE MINIATURE (TOY) GRIS CANICHE MINIATURE (TOY) MARRON 6 3 1 7 1 5 1 1 1 2 24 1074 -­‐ 1079 1080 -­‐ 1082 1083 -­‐ 1083 1107 -­‐ 1113 1114 -­‐ 1114 1115 -­‐ 1119 1120 -­‐ 1120 1121 -­‐ 1121 1122 -­‐ 1122 1123 -­‐ 1124 CANICHE MINIATURE (TOY) NOIR CANICHE MOYEN APRICOT CANICHE MOYEN BLANC CANICHE MOYEN GRIS CANICHE MOYEN MARRON CANICHE NAIN BLANC CANICHE NAIN GRIS CANICHE NAIN MARRON CANICHE NAIN NOIR CANICHE NAIN ROUGE COTON DE TULÉAR PETIT CHIEN LION 3 2 4 1 4 3 2 1 3 1 3 3 Spolu / Total 58 1125 -­‐ 1127 1128 -­‐ 1129 1130 -­‐ 1133 1134 -­‐ 1134 1135 -­‐ 1138 1139 -­‐ 1141 1142 -­‐ 1143 1144 -­‐ 1144 1145 -­‐ 1147 1148 -­‐ 1148 1219 -­‐ 1221 1258 -­‐ 1260 Kruh/Ring 22 Rozhodca/Judge: VOLÁRIKOVÁ LINDA, SK CHINESE CRESTED DOG HAIRLESS CHINESE CRESTED DOG POWDERPUFF LHASA APSO MALTESE PETIT BRABANCON TIBETAN SPANIEL TIBETAN TERRIER Spolu / Total 15 9 1 7 2 9 4 1195 -­‐ 1209 1210 -­‐ 1218 1226 -­‐ 1226 1227 -­‐ 1233 1256 -­‐ 1257 1282 -­‐ 1290 1291 -­‐ 1294 1295 -­‐ 1308 1311 -­‐ 1328 1335 -­‐ 1354 1356 -­‐ 1364 1365 -­‐ 1375 1378 -­‐ 1399 47 Kruh/Ring 23 Rozhodca/Judge: DE RIDDER LILIANE, BE AFGHAN HOUND BORZOI IRISH WOLFHOUND PICCOLO LEVRIERO ITALIANO SALUKI WHIPPET 14 18 20 9 11 22 Spolu / Total 94 Kruh/Ring 24 Rozhodca/Judge: KRÁLOVÁ EDITA, SK AMERICAN BULLDOG AMERICAN HAIRLESS TERRIER BIEWER YORKSHIRE TERRIER ČESKÝ STRAKATÝ PES CONTINENTAL BULLDOG LOUISIANA CATAHOULA MOSKOVSKAJA STOROŽEVAJA SOBAKA PATTERDALE TERRIER PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK Spolu / Total 3 4 2 2 1 5 1 3 2 23 25 1400 -­‐ 1402 1403 -­‐ 1406 1407 -­‐ 1408 1409 -­‐ 1410 1411 -­‐ 1411 1412 -­‐ 1416 1417 -­‐ 1417 1418 -­‐ 1420 1421 -­‐ 1422 ZOZNAM MAJITEĽOV / LIST OF OWNERS ABRAHÁM ZDENĚK, VÝČAPY 107, 674 01 TŘEBÍČ, CZ -­‐ 153 ADAMCOVÁ RUŽENA, FRANTIŠKÁNSKA 6, 91701 TRNAVA, SK -­‐ 412 ADÁMEK MARTINA + MILAN, ORECHOVÁ 41, 90042 DUNAJSKÁ LUŽNÁ, SK -­‐ 1294 ADÁMKOVÁ LUCIE, HYBEŠOVA 1148, 396 01 HUMPOLEC, CZ -­‐ 1394 AGNELLI GABRIELA , LÖWENGASSE 8, 2230 GÄNSERNDORF/SÜD, AT -­‐ 185, 195 AMBROŽOVÁ HANA, ODERSKÁ 1, 62500 BRNO, CZ -­‐ 1129, 1133 ANDROSENKO LINA, HERSONSKAJA 5/7 KV 29, 193024 ST. PETERSBURG, RU -­‐ 1190 ANTAL PETER, RENYSKA 4223/30, 92901 DUNAJSKA STREDA, SK -­‐ 271 ANTALICOVÁ MARTA, HORNÉ JANÍKY 343, 930 39 JANÍKY, SK -­‐ 629 ANTALOVÁ ZUZANA, HRADEC 228, 33211 HRADEC U STODA, CZ -­‐ 1198, 1207, 1214 ARCHACKI GRZEGORZ JAN, STARA WIES 31, 99-­‐300 KUTNO, PL -­‐ 484 ARVAYOVÁ JAROSLAVA, MOSTNÁ 55/4, 97251 HANDLOVÁ, SK -­‐ 504 ARVIDSSON CHRISTL, MASARYKOVA 443, 90848 KOPČANY, SE -­‐ 740 AUERBACH ALENA, SALMOVSKÁ 11, 120 00 PRAHA 2, CZ -­‐ 498 BÁBÍKOVÁ MARTINA, SOUHRADNÍ 115, 75131 LIPNÍK NAD BEČVOU, CZ -­‐ 121 BABJAROVÁ HANA, ZÁDVEŘICE 234, 763 12 VIZOVICE, CZ -­‐ 181 BABOVÁ HANA, ZELENÁ 700, 50004 HRADEC KRÁLOVÉ, CZ -­‐ 13, 77 BAJČIOVÁ ZUZANA, MALINOVSKÁ 148, 900 28 ZÁLESIE, SK -­‐ 1206 BAKOS CSILLA, NAP 18, 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, HU -­‐ 1299, 1304, 1308 BALAJ MARIAN, SAFARIKOVA 2737/20, 91108 TRENCIN, SK -­‐ 159 BALCÁRKOVÁ JOLANA, PETROVSKÁ 443, 78813 VIKÝŘOVICE, CZ -­‐ 1228 BALOGHOVÁ BARBARA, SCHURMANNOVÁ 13, 94901 NITRA, SK -­‐ 145 BALÚCHOVÁ MIRIAM, PODHORSKÁ 4, 900 01 MODRA, SK -­‐ 328 BANÍKOVÁ ANDREA, ČEREŠŇOVÁ 23, 90025 CHORVÁTSKY GROB, SK -­‐ 334 BANNACH PETRA, AM TESPELGRABEN 48, D-­‐59174 KAMEN, DE -­‐ 1031 BARANYAI KATA, KOSSUTH 7, 2672 HUGYAG, HU -­‐ 1355 BARIAKOVÁ NIKOLETA, NÁM. BIELY KRÍŽ 4, 83102 BRATISLAVA, SK -­‐ 1098 BARIAKOVÁ MICHAELA, ZÁVODNÁ 3 C, 82106 BRATISLAVA, SK -­‐ 585 BARTÁK DALIBOR, TRBOUŠANSKÁ 21, 66464 DOLNÍ KOUNICE, CZ -­‐ 983 BARTKOVÁ MONIKA, BOROVANSKÉHO 2385, 15500 PRAHA 5, CZ -­‐ 583 BARTOŇOVÁ JANA, DUKELSKÁ 517, 56201 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, CZ -­‐ 779 BARTOŠOVÍ LENKA A BORIS, GESSAYOVA 33, 851 03 BRATISLAVA, SK -­‐ 1131 BAŠEOVA MARTINA, CHOMUTOVSKÁ 1627, 43801 ŽATEC, CZ -­‐ 603 BAUMRUKROVÁ ŠÁRKA, ŠTĚPNICKÁ 1053, 686 06 UHERSKÉ HRADIŠTĚ, CZ -­‐ 941 BAUWENS-­‐BOOBROUCK BART + CARINE, VEERSTRAAT 25, 9870 ZULTE, BE -­‐ 356 BELAJOVÁ MILENA, SOJOVICE 210, 29475 SOJOVICE, SK -­‐ 828 BELANSKÁ OĽGA, TIMRAVY 2339/2, 93401 LEVICE, SK -­‐ 379 BELLOVÁ KATARÍNA, BERNOLAKOVA 4, 81107 BRATISLAVA, SK -­‐ 326 BENČIČOVÁ ADRIANA, KULTÚRNA 45, 82104 BRATISLAVA, SK -­‐ 833 BENEŠOVÁ ALENA, ŽEHUŇ 12, 28905 ŽEHUŇ, CZ -­‐ 623 BENEŠOVÁ MARCELA, KLEČKOVA 1052/3A, 72400 OSTRAVA STARÁ BĚLÁ, CZ -­‐ 1075 BEŇOVÁ MARTA, RÁZUSOVA 49, 92001 HLOHOVEC, SK -­‐ 1196, 1208 BEŇOVIČOVÁ SILVIA, TATRANSKÁ 8, 91101 TRENČÍN, SK -­‐ 926 BERGER LISELOTTE, RECHTE WIENZEILE 274/21, 1120 WIEN, AT -­‐ 462 BEROVSKA RUMYANA, TOVÁRNÍ 3, 17000 PRAGUE, CZ -­‐ 766 BIDAŘOVÁ KRISTÝNA, M.CHLAJNA 15, 37005 ČESKÉ BUDĚJOVICE, CZ -­‐ 725, 728 BIEG TATIANA, RETTIGHEIMERSTRASSE 11, 69254 MALSCH, DE -­‐ 57 BIELIKOVÁ RENÁTA, PIONIERSKA 422/18-­‐2, 01841 DUBNICA NAD VÁHOM, SK -­‐ 413, 417 BIELINSKA ANNA, SADOWA 32, 75-­‐674 KOSZALIN, PL -­‐ 456, 460 BIENIEK BARTOSZ, OSINIEC 16, 64-­‐980 TRZCIANKA, PL -­‐ 299 BILÁ KATARÍNA, DRIEŇOVÁ 18, 82103 BRATISLAVA, SK -­‐ 34, 35 BINDER VOJTECH, RUŽOVÝ HÁJ 1374/39, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 246 BÍRÓ PAVOL, ČSL. ARMÁDY 111, 92572 SELICE, SK -­‐ 254 BLAHÁČKOVÁ ANEŽKA, HOŠTEJN 109, 789 01 HOŠTEJN, CZ -­‐ 439 BLANÁŘOVÁ ALENA, BEZRUČOVA 29, 69201 MIKULOV, CZ -­‐ 350 BLESÁKOVÁ KATARÍNA, HLBOKÁ 7, 91701 TRNAVA, SK -­‐ 213 BLEZE ELENA, MAGADANSKAYA 7, 129345 MOSCOW, RU -­‐ 1313, 1317, 1320, 1322, 1324, 1367 BOBÁKOVÁ ZUZANA, ŠTÚROVA 368, 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, SK -­‐ 1262, 1265, 1268 BODNÁROVÁ ALENA, MOYZESOVA 100, 08301 SABINOV, SK -­‐ 540, 541 BODROGI MARGARÉTA, ÖVEGES JÓZSEF 18, 2039 PUSZTAZÁMOR, HU -­‐ 1314 BOENDER BRAM & ANNEKE, AM WALDE 13, 49844 BAWINKEL, DE -­‐ 818 BOGUSŁAWSKA AGNIESZKA, LEŚNA 21, 97-­‐330 SULEJÓW, SK -­‐ 722 BOJTIN ANDREJ, SOBLAHOV779 779, 91338 SOBLAHOV, SK -­‐ 1008 BONK LUKÁŠ, A. GWERKOVEJ 17, 85104 BRATISLAVA, SK -­‐ 579 BORBÉLYOVÁ KLÁRA, POVODA 113, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 1055 BORISOVA YULIYA A., BOGATYRSKIY PR. 51-­‐1-­‐489, 197372 PETERSBURG, RU -­‐ 755 BORKOVIČ JAROSLAV, KUCHYNSKÁ 19, 906 38 ROHOŽNÍK, SK -­‐ 306 BORNÉ ILLÉS REGINA, KERESZT U. 3., 2011 BUDAKALÁSZ, HU -­‐ 984 BORÝSKOVÁ ILONA, NĚMČIČKY 220, 69107 NĚMČIČKY, CZ -­‐ 1414 26 BOŠANSKÝ JOZEF, TOPOĽOVÁ 5, 92701 ŠAĽA, SK -­‐ 1422 BOTIKOVÁ SOŇA, HLBINNÁ 7/B, 82106 BRATISLAVA, SK -­‐ 1364 BOTTOVÁ DANA, ČERNYŠEVSKÉHO 9, 85101 BRATISLAVA, SK -­‐ 571, 587 BOUŠOVÁ MONIKA, LIPNICE 103, 33561 SPÁLENÉ POŘÍČÍ, CZ -­‐ 1330 BRABLÍKOVÍ ALEXANDRA A PETR, BOLERADICE 451, 69112 BOLERADICE, CZ -­‐ 1056 BŘENKOVÁ IVETA, NA SURDÍKU 1024/11, 72400 OSTRAVA -­‐ STARÁ BĚLÁ, CZ -­‐ 196 BROUČKOVÁ DAGMAR, HAJNICE 112, 54466 HAJNICE, CZ -­‐ 351 BRTKOVÁ MIROSLAVA, DOLNÁ 96, 90001 MODRA, SK -­‐ 479 BRÚDER JÁN, VAJNORSKÁ 47, 900 25 CHORVÁTSKY GROB, ČASŤ ČIERNA VODA, SK -­‐ 1413 BRYNDZA DÁRIUS, JATOV 90, 94110 JATOV, SK -­‐ 147 BUCHOVÁ EMÍLIA, RASTISLAVOVA 124, 95141 LUŽIANKY, SK -­‐ 917 BUKOVINI KATARINA, NA LUCBERKU 260, 26701 KRALUV DVUR, CZ -­‐ 319 BÚLIKOVÁ VERONIKA, MATEJA BELA 2463/32, 91108 TRENČÍN, SK -­‐ 890 BULÍKOVÁ MARIE, MASARYKOVA 539/43, 67801 BLANSKO, CZ -­‐ 79, 82 BUŠINSKÝ MARIÁN, HLAVNÁ 59, 90044 TOMÁŠOV, SK -­‐ 697 BUŠOVSKÁ NIKOLA, PÖTZLEINSDORFERSTRASSE 194/1/2, 1180 WIEN, AT -­‐ 996 BUTURLIMOVA VICTORIA, METALLURGICHESKAYA 111-­‐27, 34402 ROSTOV-­‐NA-­‐DONU, RU -­‐ 1194 CAGOWSKA ELZBIETA, WYSPIANSKIEGO 12/4, 57300 KLODZKO, PL -­‐ 563 CATULLOVÁ ORNELLA, LUCEMBURSKÁ 3, 13000 PRAHA 3, CZ -­‐ 1200 CERNA DENISA, VIA CANONICA 60, 40033 CASALECCHIO DI RENO , IT -­‐ 612 CETLOVÁ JITKA, BRATČICE 167, 66467 SYROVICE, CZ -­‐ 158, 160 CHADE ZUZANNA, JANUSZOWICE 33, 32-­‐088 PRZYBYSLAWICE, PL -­‐ 647, 650, 652, 653 CHALÁS RÓBERT, KRAČICE 34, 900 82 BLATNÉ, SK -­‐ 1349 CHARBULIAK PAVOL, KUBRANSKÁ 14/30, 91101 TRENČÍN, SK -­‐ 908 CHATRNÝ PATRIK, VELIKÁ VES 90, 25070 VELIKÁ VES, CZ -­‐ 421, 424 CHERÝNOVÁ EVA, MOUCHNICE 184, 68333 MOUCHNICE, CZ -­‐ 553, 554 CHMELAŘ LUBOMÍR, ZA KOVÁRNOU 211, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ, CZ -­‐ 518 CHMELIK EVELINE, WATZEKGASSE 50, 2230 GÄNSERNDORF, AT -­‐ 1227 CHOVANČÍKOVÁ KATARÍNA, ŠOLTÉSOVEJ 372/55, 01701 POVAŽSKÁ BYSTRICA, SK -­‐ 53 CHOWANIEC ELŻBIETA, SKARBKA Z GÓR 65C/25, 03-­‐287 WARSAW, PL -­‐ 919 CHREN PETER, HLAVNÁ 319, 95193 MACHULINCE, SK -­‐ 852 CHRENKO JÁN, J. KOLLÁRA 18, 927 01 ŠAĽA, SK -­‐ 952 CHUDZINSKA KRYSTYNA, STABLEWSKIEGO 33A/9, 60-­‐223 POZNAŃ, PL -­‐ 685 CHYTIL LUBOMÍR, PASEKY 287, 76311 ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ, CZ -­‐ 588, 589 CICHOŃ HANNA, RADZONKOWSKA 20, 42-­‐605 TARNOWSKIE GÓRY, PL -­‐ 855, 886 CIEŚLAKOVÁ DANICA, LIPOVÁ 91, 90027 BERNOLÁKOVO, SK -­‐ 497 CÍSAŘ PAVEL, BENEŠOVA 3, 47152 SLOUP V ČECHÁCH, CZ -­‐ 525 CISARZ KAMILA, UL.SUCHA 4, 55-­‐330 LUTYNIA, PL -­‐ 859 CIVÁŇOVÁ JANA, ČAKAJOVCE 180, 95143 NITRA, SK -­‐ 1099 COFAŁA IWONA, HULCZYNSKA 32, RACIBÓRZ 47-­‐400, PL -­‐ 1092, 1104 CORRADINI ALESSIA, VIA CICI 26F, 30038 SPINEA VENEZIA, IT -­‐ 888 CSENKEYOVÁ NATÁLIA, GESSAYOVA 43, 85103 BRATISLAVA, SK -­‐ 680 CUPÁKOVÁ JANA, MATUŠKOVA 21, 83101 BRATISLAVA, SK -­‐ 1097 CVIK MAREK, PRI ZÁMOČKU 23, 94201 ŠURANY, SK -­‐ 499, 501 CZODOROVA DENISA, BAJZOVA 4, 82108 BRATISLAVA, SK -­‐ 1400 ČABA MIROSLAV, B.S.TMRAVY 508/18, 98511 HALIČ, SK -­‐ 290, 291 ČABLA JAROSLAV, OLDŘICHOVICE 90, 76361 NAPAJEDLA, CZ -­‐ 1295 ČEJKOVÁ ELIŠKA, MODRÁ 1977/2, 15500 PRAHA 5, CZ -­‐ 1381 ČENDULOVÁ ZUZANA, MALÁ 21, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 1272 ČEREŠŇÁKOVÁ KATEŘINA , LIPOV 231, 696 72 LIPOV, CZ -­‐ 1063 ČERMÁKOVÁ DANIELA, DOLNÍ LIBCHAVY 132, 561 16 LIBCHAVY, CZ -­‐ 1273 ČERNÁ IVANA, PLZEŇSKÁ 194, 26761 CERHOVICE, CZ -­‐ 443, 447 ČERNAJOVÁ IVANA, ŽLEZNIČNÁ 20, 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, SK -­‐ 347 ČERNAYOVÁ MARTINA, KOPLOTOVCE 293, 92001 KOPLOTOVCE, SK -­‐ 645 ČERVENÁ VERONIKA, VŠERADICE 33, 26726 VŠERADICE, CZ -­‐ 1018 ČERVENKOVÁ ANNA, RUŽOVÁ DOLINA 12, 82109 BRATISLAVA, SK -­‐ 929 ČERVINKA MICHAL, HOLUBOVA 848, 534 01 HOLICE, SK -­‐ 1065, 1419 ČESNEK MAJEROVÁ MÁRIA, BREČTANOVA 11, 83101 BRATISLAVA, SK -­‐ 133, 1226 ČIADA ŠTEFAN, . 226, 91633 HRÁDOK, SK -­‐ 575, 578, 580 ČIČMANCOVÁ ELIŠKA, TEMEŠ 80, 972 29 TEMEŠ, SK -­‐ 89, 93 ČÍŽOVÁ LUCIA, CINTORINSKA 7, 90045 MALINOVO, SK -­‐ 461 ČOPJAKOVÁ GABRIELA, NÁVRŠÍ 874, 71600 OSTRAVA-­‐RADVANICE, CZ -­‐ 939 ČUPKA JAROSLAV, ORTUTSKÁ CESTA 178, 97405 MALACHOV, SK -­‐ 502 DARÁZS LUDOVIT, FO U. 62, 9226 DUNASZIGET, HU -­‐ 173 DASSINGER MONIKA, ADAM-­‐STEGERWALDSTR. 16, 63811 STOCKSTADT, DE -­‐ 1032, 1033 DASZKIEWICZ KAROLINA, WARSZAWSKA 27, 05-­‐074 HIPOLITÓW, PL -­‐ 1219, 1220, 1221 DEBNÁR LUKÁŠ, MICKIEWICZOVA 18, 81107 BRATISLAVA, SK -­‐ 281 DEMETEROVÁ PETRA, NA OBCI 161, 29443 VŠEJANY, CZ -­‐ 726 DI PIETRO LUCIA, VIA PUGNANO 21, 56043 FAUGLIA, IT -­‐ 84, 96 DIVINCOVÁ ANDREA, JERLOCHOVICE 41, 742 45 FULNEK, CZ -­‐ 190 27 DOBEŠOVÁ MICHAELA, KOKORY 381, 75105 KOKORY, CZ -­‐ 744 DOBIÁŠ IGOR, LOUČKA 81 LOUČKA, 75644 LOUČKA, CZ -­‐ 771 DOBROVOLNÝ ML. VLADIMÍR, TŘEBÍČSKÁ 214, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, CZ -­‐ 620 DOFKOVÁ PETRA, HODĚJICE 306, 68401 SLAVKOV U BRNA, CZ -­‐ 321 DOLEŽALOVÁ LENKA, OLBRACHTOVA 232/2, 35002 CHEB, CZ -­‐ 700 DORNER NICOLE GABRIELE, RECHTE WULKAZEILE 20, 7061 TRAUSDORF AN DER WULKA, AT -­‐ 677, 1204 DOUDA TOMÁŠ, NA HROCHOVĚ 141, 53862 HROCHŮV TÝNEC, CZ -­‐ 302 DRÁBOVÁ LENKA, BAAROVO NÁMĚSTÍ 28, 252 25 OŘECH, CZ -­‐ 605 DRAGÚŇOVÁ IVETA, KYJEVSKÁ 5, 949 01 NITRA, SK -­‐ 581 DRAGÚŇOVÁ JANKA, MILOSLAVOV 1272, 90092 MILOSLAVOV, SK -­‐ 1350 DRAŽNÁ JANA, JILEMNICKÉHO 908/5, 708 00 OSTRAVA -­‐ PORUBA, CZ -­‐ 785, 787 DRDLA JIŘÍ, JAVOROVÁ 1312, 66501 ROSICE, CZ -­‐ 197 DROZD ALOIS, LUŽICKÁ 16, 77900 OLOMOUC, CZ -­‐ 512 DUBEC MATEJ, SAMA CHALUPKU 32, 01501 RAJEC, SK -­‐ 41 DUCHOŇOVÁ KAMILA, LESNÍ 63, 25162 LOUŇOVICE, CZ -­‐ 1229 DUCK ERIK, BROŽÍKOVA 1296/1, 50012 HRADEC KRÁLOVÉ, SK -­‐ 420 DUDÁŠOVI ONDREJ A IVETA, KOLLÁROVA 37, 90027 BERNOLÁKOVO, SK -­‐ 507 DUDL ROMAN, KAPROVÁ 360, 39111 PLANÁ NAD LUŽNICÍ, CZ -­‐ 851 DUDOKOVA JANKA, STAROHAJSKA 4, 91700 TRNAVA, SK -­‐ 693 DUGOVIČOVÁ GRETA, PUSTÁ 5, 841 04 BRATISLAVA, SK -­‐ 727 DURA MAJA, JASNA 5, 42-­‐512 SARNÓW, PL -­‐ 486 DURNÍKOVÁ SVATAVA, OSVOBOZENÍ 113, 74764 ČAVISOV, CZ -­‐ 783 DUSPIVA VÁCLAV, MEZI SILNICEMI 10, 32600 PLZEŇ, CZ -­‐ 1203 DVOŘÁČKOVÁ LUDMILA, SLUNEČNÁ 248, 25226 KOSOŘ, CZ -­‐ 854 DVOŘÁK MAJERČINOVÁ JANKA, HUSITSKÁ 43, 13000 PRAHA 3, CZ -­‐ 1139, 1147 DZIUBANOVÁ ALEXANDRA, DRUHÁ 4, 83101 BRATISLAVA, SK -­‐ 234 ĎORDÍK MARIAN, HAJSKÁ 28, 38601 STRAKONICE, CZ -­‐ 201, 204 ĎURICOVÁ IVANA, NOVÝ BŘEZENEC 112, 43111 JIRKOV, CZ -­‐ 446 EHRENBERGER VÍT, BOROVÁ 121, 569 82 BOROVÁ U POLIČKY, CZ -­‐ 840 EICHACKER KLÁRA, DUKOVANY 283, 675 56 DUKOVANY, CZ -­‐ 524 ELIÁŠKOVÁ LINDA , MALÝ CHLUMEC 83, 26724 HOSTOMICE, CZ -­‐ 1014 ELIÁŠOVÁ HENRIETA, ŽIHÁREC 656, 925 83 ŽIHÁREC, SK -­‐ 893 ENGEL JANA, PODHORIE 73, 96982 PODHORIE, SK -­‐ 661, 665, 666 ERDÖS JÓZSEF, BRASSÓ U. 36., 1194 BUDAPEST, HU -­‐ 899 ERGHOVÁ MARTINA, POTVORICE 238, 91625 POTVORICE, SK -­‐ 265 FABIANOVÁ BOŽENA, SKJØNHAUGVEIEN 7, 1940 BJØRKELANGEN, NO -­‐ 1407, 1408 FAITOVA ALICE, P.BEZRUČE 422, 563 01 LANŠKROUN, CZ -­‐ 1201 FAJEROVÁ ALENA, GEN. SVOBODU 852/19, 95801 PARTIZÁNSKE, SK -­‐ 1372 FARÁDI JÓZSEF, FŐ 65, 8146 JENŐ, HU -­‐ 531 FEDOROVA GALINA, REISNERSTRASSE 45-­‐47, 1030 WIEN, AT -­‐ 1176, 1177, 1191 FELIX GERHARD, HAINBURGERSTR. 38, 2403 REGELSBRUNN, AT -­‐ 679, 682, 1240 FENCLOVÁ RADKA, NOVÁ HRANIČNÍ 92, 43502 MOST, CZ -­‐ 6 FIALA RADOSLAV, KOJÁTKY 54, 687 01 KOJÁTKY, CZ -­‐ 382 FIALOVÁ DAGMAR, VYŽLOVSKÁ 1299, 100 00 PRAHA 10, CZ -­‐ 1327 FIALOVÁ EVA, ZÁPSKÁ 532, 250 01 BRANDÝS NAD LABEM, CZ -­‐ 144, 149 FIBIOVÁ TATIANA, VÝCHODNÁ 1, 07617 NIŽNÝ ŽIPOV, SK -­‐ 715 FIGURA RICHARD, 138 138, 92705 DLHÁ NAD VÁHOM, SK -­‐ 496 FILIPEJOVÁ ZITA, D. JURKOVIČA 2407, 955 03 TOPOĽČANY, SK -­‐ 825, 838 FILIPOVÁ ALICE, KLECANSKÁ 8, 182OO PRAHA, CZ -­‐ 58 FILIPOVÁ ANDREA, BORODÁČOVA 6, 82103 BRATISLAVA, SK -­‐ 1357, 1359 FILIPOVÁ JANA, ŠULTYSOVA 169, 28401 KUTNÁ HORA, CZ -­‐ 407, 409 FIŠÁKOVÁ MARCELA, BÍTOVANY 148, 53851 CHRAST, CZ -­‐ 61 FISTEROVÁ KATARÍNA, MAMATEYOVA 3, 85104 BRATISLAVA, SK -­‐ 495 FLAJŠINGEROVÁ ZDEŇKA, NÁVES 76, 683 52 ŠARATICE, CZ -­‐ 251 FLAŠAROVÁ LENKA, SOKOLSKÁ 21, 702 00 OSTRAVA, CZ -­‐ 1115 FLORCZUK ADAM, KOŚCIUSZKI 1A, 05-­‐120 LEGIONOWO, PL -­‐ 435, 436 FLORIŠOVÁ VĚRA, CHUDENICKÁ 1084/18, 10200 PRAHA 10, CZ -­‐ 1125 FOJTÍKOVÁ JOHANA, BANSKOBYSTRICKÁ 6, 62100 BRNO, CZ -­‐ 882 FOLVARČÍKOVÁ RADKA, SOUHRADY 12, 62500 BRNO, CZ -­‐ 74 FRANKENHUIZEN + ROGLER-­‐FRANKENHUIZEN JAN + MICHAELA, MÜHLHOLZ 4, 94535 EGING AM SEE, DE -­‐ FRIEDLAENDEROVÁ DAGMAR, VELVARSKÁ 23, 160 00 PRAHA 6, CZ -­‐ 389, 392 FRKÁŇOVÁ LENKA, HVIEZDOSLAVOVA 25, 03853 TURANY, SK -­‐ 293 FÜLÖP ENDRE, JÁZMIN 6, H-­‐8182 BERHIDA, HU -­‐ 883 GÁBOROVÁ IVANA, ASTRONOMICKÁ 1, 82102 BRATISLAVA, SK -­‐ 930, 935 GABRIEL STANISLAV, BOŘETICE 96, 69108 BOŘETICE, CZ -­‐ 10 GABRIŠOVÁ MIROSLAVA, VINCENTA ŠIKULU 23, 90031 STUPAVA, SK -­‐ 455 GAENG GENEVIÈVE, HAMAIDE 98A, 6890 REDU, BE -­‐ 1339 GAJDOŠOVÁ ZDENKA, SENINKA 37, 75611 VALAŠSKÁ POLANKA 75611, CZ -­‐ 236 GAJDZINSKA AGNIESZKA, MORACZEWSKIEGO 14/8, 30 376 KRAKOW, PL -­‐ 411 28 GALGAŇÁKOVÁ YVONA, LUTYŇSKÁ 1383, 73532 RYCHVALD, CZ -­‐ 664 GÁLL LADISLAV, MIEROVÁ 8, 90024 VEĽKÝ BIEL, SK -­‐ 864 GALLO VLADIMÍR, ILIJSKÁ 20, 96901 BANSKÁ ŠTIAVNICA, SK -­‐ 87, 92 GALOVÁ MARTINA, BUDOVATEĽSKÁ 4, 82108 BRATISLAVA, SK -­‐ 1390 GARAJ ANDREJ, ŠTEFANA MAJORA 1454, 92522 VEĽKÉ ÚĽANY, SK -­‐ 166 GAS KATARZYNA, WISLANA 5/2, 82-­‐200 MALBORK, PL -­‐ 1029 GAVRIKIDISOVÁ VLADIMÍRA, RENČOVA 1937/7, 62100 BRNO, CZ -­‐ 516 GEISSELHOFER ANNA-­‐SOPHIA, URSULINENPLATZ 2, 5020 SALZBURG, AT -­‐ 1318 GERBOC ANDREJ, LIETAVSKÁ 11, 85106 BRATISLAVA, SK -­‐ 1316 GERYKOVÁ IVA, TROJANOVICE 11, 74401 TROJANOVICE, CZ -­‐ 1083 GIEBLOVÁ ZUZANA, VYSOKÁ NAD LABEM 206, 50331 VYSOKÁ NAD LABEM, CZ -­‐ 1363 GILEWSKA PATRYCJA, BOGEDAINA 13/3, 41-­‐500 CHORZÓW, PL -­‐ 99 GIZA ROMANA, KOLETEK 6/6, 31-­‐069 KRAKOW, PL -­‐ 861 GLASOVÁ JANA, OSUSKÉHO 44, 85103 BRATISLAVA, SK -­‐ 847 GMEINBAUER THERESIA, STRASSEGGERWEG 13, 8614 BREITENAU AM HOCHLANTSCH, AT -­‐ 51 GOLDÍROVÁ KATARÍNA, VINIČNÁ 20, 04501 MOLDAVA NAD BODVOU, SK -­‐ 15, 22 GOLIŃSKA AGNIESZKA, MNIKÓW 330, 32-­‐084 MORAWICA, PL -­‐ 975 GOMBOŠOVÁ ĽUDMILA, TR. ANDREJA HLINKU 20, 949 01 NITRA, SK -­‐ 1084 GÖNCZÖL REKA, SOPRONI 43, 9025 GYŐR, HU -­‐ 346 GOREL JAN, ČERVENĚVES 1, 50353 SMIDARY, CZ -­‐ 83, 88 GÖTZ STEPHAN, HOCHDORFER STR. 6, 70439 STUTTGART, DE -­‐ 873, 874 GRÄCZER IVANA, BACHOVA 7, 82103 BRATISLAVA, SK -­‐ 1137, 1338 GREGOR KRISTIÁN, THK 36, 974 04 BANSKÁ BYSTRICA, SK -­‐ 282 GREGOR VLASTIMIL, U ZVONIČKY 217, 25101 ŘÍČANY -­‐ STRAŠÍN, CZ -­‐ 961, 962 GREGULSKA AGNIESZKA, KUJAWSKIEGO 58, 05-­‐083 WYGLĘDY, PL -­‐ 139 GREIMEL MICHAEL, HOHENSTRASSE 79, 8047 GRAZ, AT -­‐ 539, 542, 990, 999, 1011 GRÉKOVÁ PETRA, HOLIČSKÁ 28, 85105 BRATISLAVA, SK -­‐ 468, 482 GRÖPLOVÁ JANA, SIBÍRSKA 10, 92101 PIEŠŤANY, SK -­‐ 993 GRULÍK JAN, HALENKOV 310, 75603 HALENKOV, CZ -­‐ 649 GRULÍKOVÁ RADKA, HALENKOV 310, 75603 HALENKOV, CZ -­‐ 658 GRUNDULE RAMONA, LANGE ALLEE 13/7/55, 1220 VIENNA, AT -­‐ 699 GRZESIK BOŻENA, WOLNOSCI 82, 44-­‐300 WODZISLAW SLASKI, PL -­‐ 1149, 1158 GUASCONI COSTANZA, VIA G. DEI MARIGNOLLI 77, 50127 FIRENZE, IT -­‐ 97 GUBIEN VLADIMÍR, IVANA KRASKU 36-­‐4, 97271 NOVÁKY, SK -­‐ 252 GÚČIK JÁN, ŠPORTOVÁ 2070/30, 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, SK -­‐ 905 GÜRTLEROVÁ JANA, DROTÁRSKA 9, 811 04 BRATISLAVA, SK -­‐ 807 HAAS CLAUDIA, BRUNNESTRASSE 83138, 12010 WIEN, AT -­‐ 870 HABALA VLADIMÍR, JÁNA JONÁŠA 17, 84108 BRATISLAVA, SK -­‐ 754 HÁBEROVÁ NINA, PODBEĽOVÁ 8291/6, 96001 ZVOLEN, SK -­‐ 536 HAIDER ANDREA, RATHAUSSTRASSE 3, 2253 WEIKENDORF, AT -­‐ 1264, 1266, 1267 HÁJKOVÁ EVA, PÍŠŤANY 15, 41101 ŽALHOSTICE, CZ -­‐ 27 HÁJKOVÁ OLGA, NAD PARKEM 127, 25246 ÚHOLIČKY, CZ -­‐ 21, 517 HÁJKOVÁ RADOMÍRA, NA STUDÁNCE 960, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, CZ -­‐ 511 HÁJOVSKÝ VLADIMÍR, PETRŽALSKÁ 4, 85110 BRATISLAVA, SK -­‐ 1418 HALAMÍČKOVÁ ZDEŇKA, U VÁPENICE 484/11, 66431 LELEKOVICE, CZ -­‐ 957 HALEŠOVÁ JARMILA, VÁCLAVOVICKÁ 1547, 73934 ŠENOV, CZ -­‐ 748 HALLASZ RENATE, LILIENGASSE 15, 3423 ST. ANDRÄ WÖRDERN, AT -­‐ 466 HAMAŠ ALEXANDER, SEKULE 692, 90880 SEKULE, SK -­‐ 1402 HAMPLOVÁ RENATA, PALACKÉHO 75, 28802 NYMBURK, CZ -­‐ 964 HANÁKOVÁ ZUZANA, KONRÁDOVA 6, 62800 BRNO, CZ -­‐ 1169, 1171 HANESOVÁ MARCELA, URMINCE 476, 95602 URMINCE, SK -­‐ 1247, 1249 HANESZ PETER, JASNÁ ULICA 506/34, 929 01 VEĽKÉ DVORNÍKY, SK -­‐ 261 HANNES LORENZ, BRAHEPLATZ 12/3/208, 1100 WIEN, AT -­‐ 572 HANOVÁ SILVIA, EOTVOSOVA 3195/21, 94501 KOMÁRNO, SK -­‐ 1003, 1030 HÄNSSEL SANDRA, AHEBRUCHWEG 5, 77839 LICHTENAU, DE -­‐ 50 HANUSOVÁ ANDREA, KELTSKÁ 80, 85110 BRATISLAVA, SK -­‐ 1282 HANYCH EDUARD, MASARYKOVA TŘÍDA 28, 779 00 OLOMOUC, CZ -­‐ 626 HANYKOVÁ LUCIE, SULICKÁ 172, 251 68 SULICE, CZ -­‐ 154, 1004 HANZELOVÁ HELENA, KAŠTIEĽSKA 33, 82105 BRATISLAVA, SK -­‐ 333 HANZLOVÁ MARGARÉTA, MAJCICHOV 1, 91922 MAJCICHOV, SK -­‐ 1111 HARANT ANDREA, BÖHMERWALDSTRASSE 5, 94113 TIEFENBACH, DE -­‐ 14, 18 HARŠÁNYIOVÁ MARTINA, PIONIERSKA 3, 83101 BRATISLAVA, SK -­‐ 830 HARTMANNOVÁ MARKÉTA, VITICE 101, 281 06 VITICE, CZ -­‐ 1305, 1373 HAŠKOVÁ KLÁRA, LEVÁ 241/6, 27732 ČEČELICE, CZ -­‐ 263 HAVALDA PAVOL, GELNICKÁ 22, 83106 BRATISLAVA, SK -­‐ 547 HAVIAROVÁ ĽUBICA, HLINY 2566/237, 01701 POVAŽSKÁ BYSTRICA, SK -­‐ 709, 711 HAVLENOVÁ KATEŘINA, HROZNÉHO 375, 149 00 PRAHA 4, CZ -­‐ 729, 730 HAVRANOVÁ LÍVIA, NA PASEKÁCH 12, 831 06 BRATISLAVA, SK -­‐ 731 HAYDN MARGOT, DÖRFLESER STRASSE 70, 2242 PROTTES, AT -­‐ 376, 378, 384 HEGEDUS FREDERICA HENRIET, SKLADNÁ 37, 04001 KOŠICE, SK -­‐ 800 HEGR KLIVAROVÁ MARTINA, SVRATOUCH 72, 53942 SVRATOUCH, CZ -­‐ 794, 796 HELDOVÁ LUCIA, MODRANSKÁ 26, 90201 VINOSADY, SK -­‐ 437, 544 29 HERDICSOVA KRISTINA, MADÁCHA 8/8, 94501 KOMÁRNO, SK -­‐ 970 HERELOVÁ BLANKA, JIRÁSKOVA 27, 60200 BRNO, CZ -­‐ 809 HERGOTTOVÁ MICHAELA, DRUŽSTEVNÁ 1, 90033 MARIÁNKA, SK -­‐ 295 HERIANOVÁ IVANA, BAJGAROVA 634, 725 26 OSTRAVA, CZ -­‐ 788, 792 HERIBAN MAREK, ŠTEFANOVA 15, 90086 ŠTEFANOVA, SK -­‐ 238 HERRMANNOVÁ LUCIE, LIPÍ 686, 19300 PRAHA, CZ -­‐ 810 HERSI ALEXANDER A MÁRIA, KRÍŽNA 26, 81107 BRATISLAVA, SK -­‐ 284 HILMEROVÁ MÁRIA, ZVOLENSKÁ 25, 821 09 BRATISLAVA, SK -­‐ 599, 613 HLADOVÁ TEREZA, OSEK 352, 33821 OSEK U ROKYCAN, CZ -­‐ 355 HLÍNA PETR, ZD. HAVLÍČKOVÉ 1027, 26901 RAKOVNÍK, CZ -­‐ 210 HNÁTOVÁ MICHAELA, EISNEROVA 15, 84107 BRATISLAVA, SK -­‐ 607 HODOVÁ LINDA, RATAJSKÁ 464, 190 16 PRAHA 9, CZ -­‐ 23, 24, 28 HOLÁ LUCIE, ZAHRADNÍ 358, 69611 MUTĚNICE, CZ -­‐ 654 HOLATOVÁ YVETA, NA PŘEVRÁTI 248, 51206 BENEŠOV U SEMIL, CZ -­‐ 799, 815 HOLČEKOVÁ KATARÍNA, KAROLA ADLERA 7, 84102 BRATISLAVA, SK -­‐ 1356 HOLCINGEROVÁ ANNA, HURBANOVA 42, 90028 IVÁNKA PRI DUNAJI, SK -­‐ 67, 394 HOLOŠKOVÁ PAVLA, KAMENAČKY 19 19, 63600 BRNO, CZ -­‐ 202 HONSOVÁ IVETA, VLASTISLAV EV.3, 41114 VLASTISLAV, CZ -­‐ 108 HORA MILOŠ, MATUŠKOVA 7, 83101 BRATISLAVA, SK -­‐ 283 HORAK MARTINA, AUGASSE 801, 2274 RABENSBURG, AT -­‐ 344 HORÁKOVÁ EVA, JOS. SLAVÍČKA 87, 679 32 SVITÁVKA, CZ -­‐ 47 HORUTOVÁ LENKA, DOBEŠOV 11, 74235 ODRY, CZ -­‐ 179, 182 HORUTOVÁ PAVLA, STARÁ 71/2, 708 00 OSTRAVA -­‐ PUSTKOVEC, CZ -­‐ 784 HORVATH GABRIELA, OSKAR HELMER-­‐GASSE 6, 2474 GATTENDORF, AT -­‐ 33 HORVÁTH MIROSLAV, SVÄTOPLUKOVA 46, 90301 SENEC, SK -­‐ 774 HORVÁTH TOMÁŠ, PANNONSKÁ 14, 90021 SVÄTÝ JUR, SK -­‐ 940 HORVÁTHOVÁ DOMINIKA, ORECHOVÁ 33, 90023 VINIČNÉ, SK -­‐ 331 HORVÁTHOVÁ MARTINA, ZA ĎAŇACOU 86, 97613 SLOVENSKÁ ĽUPČA, SK -­‐ 1038 HOTA ELENA, LORENA 22, 305400 JIMBOLIA, RO -­‐ 212, 220 HOVORKOVÁ TERÉZIA, M. R. ŠTEFÁNIKA 2485, 022 01 ČADCA, SK -­‐ 1224 HRADILOVÁ BARBORA, MLÝNSKÁ 667, 76302 ZLÍN 4, CZ -­‐ 143 HŘEBEJKOVÁ ERIKA, POLEPY 226, 28002 KOLÍN, CZ -­‐ 194 HRNČÍROVÁ EMÍLIA, FEDINOVA 1, 851 01 BRATISLAVA, SK -­‐ 656 HRUŠECKÝ VILIAM, JURIGOVA 1497, 908 45 GBELY, SK -­‐ 432 HRUŠOVSKÁ MARGITA, PEZINSKÁ 12450/24, 83102 BRATISLAVA, SK -­‐ 674 HUBENÁ KLÁRA, SYROVICE 456, 66467 SYROVICE, CZ -­‐ 365 HUBENÝ JAN, KŘTINY 247, 67905 KŘTINY, CZ -­‐ 651 HUDÁKOVÁ MAGDALÉNA, SEDLIŠTĚ 93, 73936 SEDLIŠTĚ, CZ -­‐ 1197, 1209 HUDCOVÁ KATEŘINA, MĚLNICKÁ 114, 27711 LIBIŠ, CZ -­‐ 1135, 1136, 1138 HUDEC BRANISLAV, MUŠKÁTOVÁ 46, 82101 BRATISLAVA, SK -­‐ 701 HULÍK TOMÁŠ, BOBROVNÍK 106, 032 23 LIPTOVSKÁ SIELNICA, SK -­‐ 530 HULINOVÁ BARBORA, KRANDOVA 725, 33301 STOD, CZ -­‐ 1044, 1045 HUMANN SABINE, HAUPTGASSE 56, 7083 PURBACH AM NEUSIEDLER SEE, AT -­‐ 2 HUNKESOVÁ KATEŘINA, ŠROMOVA 51, 64300 BRNO, CZ -­‐ 1037 HUPKA JOZEF, PARTIZÁNSKA 18, 90021 SVÄTÝ JUR, SK -­‐ 772 HÝBNEROVÁ IRENA, BRATRUŠOVSKÁ 2725/2, 78701 ŠUMPERK, CZ -­‐ 1216 ILČÍK MICHAL, NAD MLYNOM 78/28, 966 81 ŽARNOVICA, SK -­‐ 750, 757, 760 JAHELKOVÁ ŠVAMBERKOVÁ ANDREA, FELBABKA 32, 26801 HOŘOVICE, CZ -­‐ 1337 JAKITS BIANCA, HOFACKERGASSE 17, 2405 HUNDSHEIM, AT -­‐ 211 JAKUŠ BORIS, POČAŠIE 38, 95141 LUŽIANKY, SK -­‐ 487 JALŮVKA IGOR, MYSLÍK 197, 73941 PALKOVICE, CZ -­‐ 795 JAMRICHOVÁ MARTINA, MÝTNA NOVÁ VES 60, 95611 LUDANICE, SK -­‐ 1248 JAMRIŠKOVÁ MARTINA, LOTYŠSKÁ 44, 82106 BRATISLAVA, SK -­‐ 619 JAMRIŠKOVÁ PATRÍCIA, LOTYŠSKÁ 44, 82106 BRATISLAVA, SK -­‐ 617 JANEKOVÁ VIERA, SENECKÁ 4 4, 93101 ŠAMORÍN, SK -­‐ 1071, 1072, 1073 JANIK ALEKSANDRA, NA ŁUKU 10, 30-­‐656 KRAKÓW, PL -­‐ 972 JANIK TOMASZ, PRZECZNIA 55/2, 43-­‐340 KOZY, PL -­‐ 375 JANKÁSEK JIŘÍ, FIBICHOVA 405, 26601 BEROUN, CZ -­‐ 915 JANKOVIČOVÁ ĽUBICA, VETERNÁ 27, 90044 TOMÁŠOV, SK -­‐ 1163 JANOŠOVÁ NINA, J. PONIČANA 11, 84108 BRATISLAVA, SK -­‐ 275 JANOVSKÁ LUCIE, SRBÍNSKÁ 1540/6, 10000 PRAHA 10, CZ -­‐ 1365 JANUŠEK IGOR, RICHTARSKA 11, 94101 BANOV, SK -­‐ 532, 538 JAROŠOVÁ JANA, SIEDLUNG 48, 2473 POTZNEUSIEDL, AT -­‐ 172 JÁROVÁ IVA, PARDUBICKÁ 18, 53002 SRNOJEDY, CZ -­‐ 370, 373 JÁROVÁ BRYCHTOVÁ KATEŘINA, RUMUNSKÁ 441, 53003 PARDUBICE, CZ -­‐ 826 JAVORKOVÁ NIKOLA, KRASKOVA 4, 83102 BRATISLAVA, SK -­‐ 105 JELÍNKOVÁ LUCIE, LUČICE 77, 58235 LUČICE, CZ -­‐ 672, 1284, 1286 JINDROVÁ DAGMAR, ŠIMŮNKOVA 1608/19, 18200 PRAHA 8, CZ -­‐ 989, 995 JOHANSEN TENNA, MARKDANNERSVEJ 33, 6600 VEJEN, DK -­‐ 813 JOHN KATHARINE, BLUMENGASSE 2, 2604 THERESIENFELD, AT -­‐ 992, 997 JOVEN JOSEF, HERBERGSWEG 4, 7035 STEINBRUNN, AT -­‐ 1068, 1069 30 JUHÁS ROMAN, HLAVNÁ 929/6A, 92401 GALANTA, SK -­‐ 782 JURNÍČEK MICHAL, GRUNA 137, 57101 GRUNA, CZ -­‐ 633 JURSÍKOVÁ ANNA, LÁNSKA 925/1-­‐6, 01701 POVAŽSKÁ BYSTRICA, SK -­‐ 694, 695, 710 JUSTOVÁ RENATA, MASARYKOVA 86, 25219 RUDNÁ U PRAHY, CZ -­‐ 454 KAČINOVÁ JANA, RASTISLAVICE 41, 941 08 RASTISLAVICE, SK -­‐ 229 KACPERSKA DOROTA, POGRANICZNA 1, 43-­‐400 CIESZYN, PL -­‐ 974 KADLEC JAKUB, BLODKOVA 5, 13000 PRAHA 3, CZ -­‐ 1257 KAMARÁDOVÁ EVA, LELEKOVICKÁ 62, 664 32 VRANOV U BRNA, CZ -­‐ 169 KAMENÁROVÁ MICHAELA, EISNEROVA 11, 84017 BRATISLAVA, SK -­‐ 736 KAPRÁLIKOVÁ LENKA, MÁŠE HALAMOVEJ 1, 036 01 MARTIN, SK -­‐ 1259 KAPROVÁ HANA, TŘEBOHOSTICE 76, 25083 ŠKVOREC, CZ -­‐ 865 KAPUSTA PETER, SNP 6, 97632 BADÍN, SK -­‐ 221 KARABOVÍ DAGMAR A PATRIK, VAJNORSKÁ 48, 83104 BRATISLAVA 3, SK -­‐ 115, 123 KARDIANOVÁ PETRA, NEJEDLÉHO 15, 84102 BRATISLAVA, SK -­‐ 1412, 1416 KARVÁNKOVÁ MARCELA, M.J.LERMONTOVA 610/5, 160 00 PRAHA 6, CZ -­‐ 639, 641 KASZOWSKA EDYTA, OS.ZLOTEGO WIEKU 71/20, 31618 KRAKÓW, PL -­‐ 596 KATONA GABRIEL, RICHTÁRSKA 14, 94101 BÁNOV, SK -­‐ 268 KAVALKOVA KATUŠE, V.MORAVCE 6, 27342 STEHELČEVES, SK -­‐ 1253, 1255 KELLOVSKÁ DANIELA, V DRUŽSTVU 1433, 73934 ŠENOV, CZ -­‐ 56, 60 KEREŠKÉNIYOVÁ RADKA, ČEČINSKA POTÔN 91, 93036 HORNA POTÔN, SK -­‐ 1090, 1094, 1106 KERN KATJA, FÜRSTENHOFERSTRASSE 1/1/119, 1100 WIEN, AT -­‐ 68, 142 KINBERGEROVA RENATA, ZELENÁ 63, 257 44 NETVOŘICE, CZ -­‐ 164, 168 KINDLOVÁ MILOSLAVA, CHADALÍKOVA 1583, 274 01 SLANÝ, CZ -­‐ 1108, 1110 KIRÁLY GERGŐ JÓZSEF, FAKÉPI ÚT 16, 8353 ZALASZÁNTÓ, HU -­‐ 891 KITZWEGER SUSANNE , VELMERSTRASSE 1, 2325 VELM, AT -­‐ 1015, 1023 KLÁŠTERKOVÁ GABRIELA, ZLONÍN 96, 25064 ZLONÍN, CZ -­‐ 625, 628, 630 KLEGOVÁ OLGA, JAKUBSKÁ 39, 71000 OSTRAVA, CZ -­‐ 1417 KLEKOWSKI PRZEMYSŁAW, OKULICKIEGO 53/33, 42-­‐200 CZĘSTOCHOWA, PL -­‐ 862 KLEMENČIČ ALEKSANDRA, ROŽNA ULICA 7, 1000 LJUBLJANA, SI -­‐ 1374 KLESZCZ MARCIN, PNIEWSKA 60/4 60/4, 64-­‐310 LWÓWEK, PL -­‐ 40, 42 KLIMEŠOVÁ LEA, NOVOTNÉHO 45, 613 00 BRNO, CZ -­‐ 834 KLÍROVÁ NAĎA, KOTÍKOVA 758/3, 10300 PRAHA 10, CZ -­‐ 1130, 1132 KLOTTONOVÁ MARTA, KUNEŠOV 85, 967 01 KREMNICA, SK -­‐ 140 KLUGA WIKTORIA, LEŚNA 1M, 42-­‐622 NOWE CHECHLO, PL -­‐ 100 KLUKNAVSKÝ FRANTIŠEK, KUKUČÍNOVA 11, 056 01 GELNICA, SK -­‐ 637 KNIŽKOVÁ ŽANETA, LUČATÍN 73, 97661 LUČATÍN, SK -­‐ 225 KNÍŽKOVÁ JANA, ZÁMECKÁ 6, 286 01 ČÁSLAV, CZ -­‐ 270 KNOTKOVÁ IVETA, ERBENOVA 1914, 25801 VLAŠIM, CZ -­‐ 1302 KOBZA BRONISLAV, DR.BŘEZINY 420, 78961 BLUDOV, CZ -­‐ 345 KOCÁNOVÁ OĽGA, NOVÁ ŠTVRŤ 571, 95121 RIŠŇOVCE, SK -­‐ 988, 1010 KOCIÁNOVÁ KLÁRA, V LÍSKÁCH 28, 59101 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, CZ -­‐ 481 KÖHLER NINA, BADENER STRASSE 83, 2751 MATZENDORF, AT -­‐ 296 KOLEČÁŘOVÁ KATEŘINA, WINTROVA 5, 78301 OLOMOUC, CZ -­‐ 1020 KOMINKOVÁ JANA, SNP 6, 97632 BADÍN, SK -­‐ 222 KOMOROVÁ ĽUBOMÍRA, VIŠŇOVÁ 57, 94901 NITRA, SK -­‐ 330 KONEČNÁ DRAHOMÍRA, ŠTOURAČOVA 11, 63500 BRNO, CZ -­‐ 832 KONEČNÝ MARIÁN, HLAVNÁ 476, 92581 DIAKOVCE, SK -­‐ 866, 869 KONÍKOVÁ SIMONA, HLAVNÁ 189, 900 90 DUBOVÁ, SK -­‐ 215 KOPA ZSUZSANNA, RÁKOCZI U 4, 5136 JÁSZSZENTANDRÁS, HU -­‐ 802, 811 KOPÁNYI EDUARD, SLÁDKOVIČOVA 23, 92001 HLOHOVEC, SK -­‐ 269 KOPČOKOVÁ ZUZANA, HOLLÉHO 7, 903 01 SENEC, SK -­‐ 55 KOPEČNÁ NIKOLA, NÁDRAŽNÍ 537, 69167 ŠAKVICE, CZ -­‐ 31 KORCOVÁ JANA, SLÁVIČIE ÚDOLIE 120B, 81102 BRATISLAVA, SK -­‐ 1076, 1344 KOREN SABINE, FURTWEG 1, 2620 NEUNKIRCHEN, AT -­‐ 556 KORNAK JOLANTA, SIENKIEWICZA 1 B, 42-­‐584 WYMYSŁÓW, PL -­‐ 43 KOSOWSKA-­‐MIZERA KATARZYNA , KORBUTOWEJ 26, 30218 KRAKÓW, PL -­‐ 1047, 1061 KOŠŤÁL ĽUBOR, BUDOVATEĽSKÁ 1, 821 08 BRATISLAVA, SK -­‐ 901 KOSTELECKÝ JIŘÍ, KŘIDLOVICKÁ 66, 603 00 BRNO, CZ -­‐ 247, 250 KOSTKOVÁ MÁRIA, RÖNTGENOVA 18, 85101 BRATISLAVA, SK -­‐ 110 KOSTRUB LIBOR, PRI ŠTADIÓNE 24, 90021 SVÄTÝ JUR, SK -­‐ 590 KOTRHOVÁ ZUZANA, LEGIONÁRSKA 83, 91104 TRENČÍN, SK -­‐ 543, 545, 546 KOVÁČ ĽUBOŠ, KÁLNICA 155, 91637 KÁLNICA, SK -­‐ 398 KOVÁČOVÁ JANA, MESAČNÁ 7, 821 02 BRATISLAVA, SK -­‐ 1162 KOVÁCS JOZEF, BENKOVÁ 60, 93036 HORNÁ POTÔŇ, SK -­‐ 863 KOVALČÍKOVÁ LENKA, KOVANICE 96, 288 02 NYMBURK, CZ -­‐ 1154, 1165 KOVALČÍKOVÁ MIRIAM, ZÁHUMNIE 363, 02754 VELIČNÁ, SK -­‐ 1009 KOZÁNKOVÁ MONIKA, NERUDOVA 5, 91702 TRNAVA, SK -­‐ 1392 KOZNAROVÁ KATEŘINA, VRBOVA 52, 25168 RADEJOVICE-­‐OLESKY, CZ -­‐ 508 KRAJČOVIČOVÁ ADRIANA, SIBÍRSKA 55, 831 02 BRATISLAVA, SK -­‐ 1358 KRAJČOVIČOVÁ DUBECOVÁ MAGDALÉNA, ROVINKA 1300, 90041 ROVINKA, SK -­‐ 332 KRÁLÍKOVÁ JANA, DŘÍTEŇ 238, 37351 DŘÍTEŇ, CZ -­‐ 551, 555 KRÁLOVIČ JOZEF, STAROHORSKÁ 310, 92555 VINOHRADY NAD VÁHOM, SK -­‐ 106 31 KRASŇAN ĽUBOSLAV, ZÁPADNÁ 8, 91108 TRENČÍN, SK -­‐ 403 KRATOCHVÍL MILAN, PŘELÍC 128, 27305 SMEČNO, CZ -­‐ 947 KRATOCHVÍLOVÁ HELLA, P.O.BOX 94, 82016 BRATISLAVA 216, SK -­‐ 39 KRATOCHVÍLOVÁ JANA, K VIADUKTU 599, 54232 RTYNĚ V PODRKONOŠÍ, CZ -­‐ 187 KRATOCHVÍLOVÁ ZORA, NOVODVORSKÁ 405/123, 14200 PRAHA, CZ -­‐ 1123, 1124 KRAUSOVÁ KATARÍNA, VINOHRADSKÁ 55, 941 06 KOMJATICE, SK -­‐ 610 KRBÚŠIKOVÁ LUCIA, GORAZDOVA 56, 949 01 NITRA, SK -­‐ 177 KRČEK JAN, PETRA BEZRUČE 923/29, 18200 PRAHA 8 -­‐ KOBYLISY, CZ -­‐ 1290 KRČMÁROVÁ BARBORA, MACOV 85, 93032 MACOV, SK -­‐ 897 KŘEČKOVÁ JANA, AMURSKÁ 1, 10100 PRAHA 10, CZ -­‐ 1389 KREJČÍ JOSEF, STADLEC 164, 39162 STADLEC, CZ -­‐ 307 KREJČÍ RENATA, MUCHOVA BOUDA,ŘÍČKY 1, 628 00 BRNO, CZ -­‐ 1051, 1059 KREJČIŘÍKOVÁ ZUZANA, PETŘVALD 311, 742 60 PETŘVALD, CZ -­‐ 1410 KREJČÍŘOVÁ JANA, LIBINA 214, 78805 LIBINA, CZ -­‐ 534, 535 KREJČOVÁ DANA, HORNÍ LHOTKA 9, 58301 CHOTĚBOŘ, CZ -­‐ 3 KRENCSAN PETER, HLAVNÁ 543, 94135 DUBNÍK, SK -­‐ 1096 KREPLOVÁ JANA, PROKOPOVA 582, 289 12 SADSKÁ, CZ -­‐ 1093, 1103 KRHOVJÁK ZDENĚK, POLIČNÁ 145, 75701 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, CZ -­‐ 789 KŘÍŽOVÁ VĚRA, POPELOVA 22, 620 00 BRNO, CZ -­‐ 765, 767 KRONBAUER VIKTOR, GLOWACKÉHO 553/2, 18100 PRAHA, CZ -­‐ 59 KROŠLÁKOVÁ MÁRIA, ČEĽADINCE 101, 95616 NITRIANSKA STREDA, SK -­‐ 1242, 1246 KŘOVINOVÁ JITKA, CHOTUSICE 216, 28576 CHOTUSICE, CZ -­‐ 438 KRTKOVÁ MONIKA, TEPLICKÁ 133, 41901 DUCHCOV, CZ -­‐ 791, 793 KRUPA PAVOL, ZÁBORSKÉHO 44, 94905 NITRA, SK -­‐ 226 KRUŽÍKOVÁ ILONA, NOVÁ 319, 66484 ZBRASLAV, CZ -­‐ 564, 565 KUBÁNKOVÁ DARINA, ZAHRADNÍ 153, 25070 PANENSKÉ BŘEŽANY, SK -­‐ 925 KUBIK ALEKSANDRA, CISOWNICA 72, 43-­‐440 GOLESZÓW, PL -­‐ 374 KUBOVÁ BARBORA, NOVÁ 87, 94615 TÔŇ, SK -­‐ 1202, 1213 KUČEROVÁ JANA, KABLANY 6, 374 01 SLAVČE, CZ -­‐ 703, 705 KUCHARIČ DUŠAN, SNP 6, 903 01 SENEC, SK -­‐ 515 KUCHAŘOVÁ JANA, 161 161, 69648 JEŽOV, CZ -­‐ 943 KUCKOVÁ LIBUŠE, LIDICKÁ 280, 25266 LIBČICE NAD VLTAVOU, CZ -­‐ 119, 1380 KÚDELOVÁ ANDREA, KOSORÍN 167, 966 24 KOSORÍN, SK -­‐ 1026 KULIHA LUKÁŠ, STANKOVANY 263, 03492 STANKOVANY, SK -­‐ 342 KUNC RADEK, BRŇANY 31, 41201 BRŇANY -­‐ LITOMĚŘICE, CZ -­‐ 80, 90 KUNOVÁ KLÁRA, MALÝ CHLUMEC 88, 26724 HOSTOMICE, CZ -­‐ 742 KUNSTMULLEROVÁ IVETA, JIŘÍKOVICE 80, 59231 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, CZ -­‐ 354 KUNTOVÁ NADEŽDA, SARATOVSKÁ 35, 93405 LEVICE, SK -­‐ 1078 KUPICOVÁ MONIKA, NA OVČINE 3313, 43401 MOST, CZ -­‐ 1232 KUPKA FILIP, DOUBRAVICE 35, 78982 MORAVIČANY, CZ -­‐ 320 KURIC TIBOR, KRATINOVA 26, 03608 MARTIN, SK -­‐ 362 KUZMA JAROSLAV, ORAVSKA PORUBA 356, 02754 VELICNA, SK -­‐ 797 KVAPILOVÁ KVĚTA, OLDŘICHOV V HÁJÍCH 28, 46331 CHRASTAVA, CZ -­‐ 1254 KVASIL JOSEF, BRATRONICE 158, 273 63 BRATRONICE, CZ -­‐ 340, 341 KYSELOVÁ KARIN, DEVÍNSKA CESTA 110, 84104 BRATISLAVA, SK -­‐ 598, 602 LABSKÁ NIKOLETA, FIALKOVÁ 1, 94703 HURBANOVO, SK -­‐ 125 LACKOVIČ RÓBERT, TRAKOVICE 89, 91933 TRAKOVICE, SK -­‐ 519 LACKOVIČOVÁ PETRA, TRAKOVICE 459, 91933 TRAKOVICE, SK -­‐ 1161 LAHOVSKÁ JANA, U ALBRECHTOVA VRCHU 42, 15500 PRAHA 5, CZ -­‐ 442 LAMEŠ VLADIMÍR, VL.CLEMENTISA 27/7, 97101 PRIEVIDZA, SK -­‐ 70 LANG CHRISTINA, JAIDHOF 102/1 3542 JAIDHOF, 3542 AUSTRIA, AT -­‐ 1378 LAŠČIAK JOZEF, KOŠÚTY 248, 92509 KOŠÚTY, SK -­‐ 568 LAUCIK STANISLAV, DONINSKA 1763, 19016 UJEZD NAD LESY, CZ -­‐ 312 LAUKOVÁ ANNA, JILEMNICKÉHO 562/1, 96501 ŽIAR NAD HRONOM, SK -­‐ 896 LAZOROVÁ MÁRIA, A.STODOLU 5320 / 56, 036 01 MARTIN, SK -­‐ 1243 LECHNER SIGRID, UNTERSIEGEND. 7, 3383 HÜRM, AT -­‐ 244, 249, 255, 258 LEDECKÝ IGOR, FRANTIŠKANSKA 1, 81101 BRATISLAVA, SK -­‐ 900 LEDNÁROVÁ RENATA, HÁJE 27, 33401 PŘEŠTICE, CZ -­‐ 369 LEHOCKÁ MARTINA, RAJČIANSKA 20, 82107 BRATISLAVA, SK -­‐ 122 LEIMER WOLFGANG, MARBURGGASSE 46, 1220 WIEN, AT -­‐ 216 LENARCZYK-­‐MAŁECKA IWONA, POGONOWSKIEGO 25, 01-­‐568 WARSZAWA, PL -­‐ 738, 745, 746 LENAROVÁ JANKA, JAVOROVÁ 1, 96001 ZVOLEN, SK -­‐ 510 LERCHOVÁ ANDREA, U HRŮBKŮ 9, 709 00 OSTRAVA -­‐ NOVÁ VES, SK -­‐ 188 LEŠTINOVÁ EVA, V LIPKÁCH 484, 154 00 PRAHA 5, CZ -­‐ 1128 LESZCZYŃSKI MARCIN, KWIATOWA 6, 78-­‐125 RYMAŃ, PL -­‐ 457 LETÁČKOVÁ TAŤÁNA, ALBRECHTIČKY 170, 74255 ALBRECHTIČKY, CZ -­‐ 775, 778, 781 LETKO ANDREJ, HVIEZDOSLAVOVA 49, 018 63 LADCE-­‐TUNEŽICE, SK -­‐ 1415 LEVICKÝ PAVOL, CHRENOVSKÁ 304, 972 32 CHRENOVEC-­‐BRUSNO, SK -­‐ 949 LIBERČAN DANIEL, VAJANSKÉHO 44, 90001 MODRA, SK -­‐ 400 LICHTENAUER ULRIKE, LINDENBAUERGASSE 52, 1100 WIEN, AT -­‐ 836, 845, 850 LICHVÁROVÁ MÁRIA, L. DÉRERA 33, 83101 BRATISLAVA, SK -­‐ 526 LIČKOVÁ MONIKA, KOMENSKÉHO SADY 240, 75131 LIPNÍK NAD BEČVOU, CZ -­‐ 131 32 LIESKOVSKÝ STANISLAV, ALEKŠINCE 91, 951 22 ALEKŠINCE, SK -­‐ 241, 257 LIKIEROVÁ ZUZANA, HLAVNÁ 1801/36, 90031 STUPAVA, SK -­‐ 843 LINDAUR PETR, VINNÝ VRCH 2358/3, 78501 ŠTERNBERK, CZ -­‐ 569 LIPARI MARZIO, STRADA PER LA FORTEZZA 25, 34015 MUGGIA TRIESTE, IT -­‐ 180 LIS SLAWOMIR, BERLINGA 18, 61-­‐695 POZNAN, PL -­‐ 608 LISKA SYLVIA, FRANZ-­‐GEHRERSTRASSE 28, 2500 BADEN, AT -­‐ 1, 4 LIŠKOVÁ EVA, PIONÝRŮ 307, 39002 TÁBOR, CZ -­‐ 804, 806, 817 LIŠKOVÁ VLASTA, RŮŽOVÁ 603, 253 01 HOSTIVICE, SK -­‐ 151 LODROVÁ LENKA, PŘÍVRAT 83, 56002 ČESKÁ TŘEBOVÁ, CZ -­‐ 52 LOKŠA RÓBERT, NAD MESTO 1060, 935 05 PUKANEC, SK -­‐ 95 LOPATKA ĽUBOSLAV, Ľ. FULLU 42, 841 05 BRATISLAVA, SK -­‐ 614 LUČANIKOVÁ KLAUDIA, BREZANY 81, 01004 ŽILINA, SK -­‐ 1205, 1212, 1218 LUKEŠOVÁ JITKA, KŘIČOV 19, 50401 NOVÝ BYDŽOV, CZ -­‐ 124 LUKSA LINDA, LOMENÁ 45E, 25162 SVOJETICE, CZ -­‐ 325 LUPAČ JAN, VÝSLUNÍ 381, 69183 DRNHOLEC, CZ -­‐ 570 LUXOVÁ MARCELA, SPORTOVNÍ 545, 56169 KRÁLÍKY, CZ -­‐ 743 LUŽA FRANTIŠEK, CIHELNY 1116/4, 69601 ROHATEC, CZ -­‐ 118 ĽUPTÁKOVÁ KATARÍNA, HANY MELIČKOVEJ 3, 84104 BRATISLAVA, SK -­‐ 714 MACHAČOVÁ MARTINA, PLEŠICE 24, 67552 LIPNÍK U HROTOVIC, CZ -­‐ 1292 MACHÁLEKOVÁ VLADIMÍRA, STAVBÁRSKA 34, 82107 BRATISLAVA, SK -­‐ 135, 1210, 1215 MACHAT LIBOR, KONĚŠÍN 40, 67501 KONĚŠÍN, CZ -­‐ 98 MACHOVÁ ŠTEFÁNIA, ZÁHRADNICKA 524 524, 94122 ZEMNÉ, SK -­‐ 489 MACHOWSKÁ VLASTA, VÁCLAVOV U BRUNTÁLU 6, 793 41 VÁCLAVOV U BRUNTÁLU, CZ -­‐ 1252 MACKO LEOS, POD HVEZDOU 7, 77900 SVETY KOPECEK OLOMOUC, CZ -­‐ 735, 1391 MACKOVÁ MIROSLAVA, KRÍŽNA 11, 81107 BRATISLAVA, SK -­‐ 696 MADROVÁ JANA, VEĽKÝ LÉG 106, 930 37 LEHNICE, SK -­‐ 1080, 1082 MAHÚT JOZEF, NITRIANSKA 44, 90301 SENEC, SK -­‐ 217 MAJDOVÁ GABRIELA, KREMEĽSKÁ 25, 841 10 BRATISLAVA, SK -­‐ 1251 MAJTÁN MILAN, PAŽITE 23, 90701 MYJAVA, SK -­‐ 918 MAKOVCOVÁ MÁRIA, HALALOVKA 31, 91108 TRENČÍN, SK -­‐ 155 MALÍK ZDENĚK, CHORYNĚ 137, 756 42 CHORYNĚ, CZ -­‐ 948, 950, 960 MALÍKOVÁ JANA, CHORYNĚ 137, 75642 CHORYNĚ, CZ -­‐ 593 MALINOWSKA VIERA, MARTINA GRANCA 2, 84102 BRATISLAVA, SK -­‐ 262 MAMIS JÁN, PREČÍN 87, 01815 PREČÍN, SK -­‐ 770 MARCINEKOVÁ HANA, WEDNESBURY 2174, 27202 KLADNO 2, CZ -­‐ 559 MARCOVÁ ERIKA, TEXTILNÁ 817, 90801 KÚTY, SK -­‐ 667, 669 MAŘÍKOVÁ IVA, SEDLO 1 1, 37833 ČÍMĚŘ, CZ -­‐ 1024 MARKOVÁ IVETA, U ŠKOLKY 538, 69619 MIKULČICE, CZ -­‐ 46 MARKOVÁ JAROSLAVA, PLZEŇSKÁ 74, 33441 DOBŘANY, CZ -­‐ 1333 MARLIES GRUBER MARIA, SIEGELSDORF 90, 9431 ST. STEFAN, AT -­‐ 977, 978, 981 MARTINKOVÁ KLÁRA, HAVLÍČKOVA 244, 277169 VŠETATY, CZ -­‐ 824 MARTINKOVÁ KARIN, SNP 336/48, 038 51 TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA, SK -­‐ 1042 MASÁR MIROSLAV, CEROVÁ 182, 90633 CEROVÁ, SK -­‐ 156 MASICOVÁ IVANA A LENKA, OLŠINOVÁ 3, 90028 IVANKA PRI DUNAJI, SK -­‐ 329 MASI DE VARGAS ELEONORA, VOLTA 63, 22070 CASSINA RIZZARDI, IT -­‐ 25, 26 MASRNA TOMÁŠ, VOZOKANY 104, 95605 RADOŠINA, SK -­‐ 200, 206 MATAYOVÁ JANA, ŠEVČENKOVA 13, 13 BRATISLAVA, SK -­‐ 1050 MATĚJÁKOVÁ DRAHOMÍRA, KŘTINY 46, 67905 KŘTINY, CZ -­‐ 857 MATEJČEK BORIS, TABAKOVÁ 5, 81107 BRATISLAVA, SK -­‐ 892 MATEJČÍK PETER, ZNIEVSKA 44, 85106 BRATISLAVA, SK -­‐ 1121 MATIAŠKOVÁ EVA, DOLNÁ MIČINÁ 131, 97401 DOLNÁ MIČINÁ, SK -­‐ 846 MATULOVÁ ALŽBETA, B.S.TIMRAVY 949/10, 01008 ŽILINA, SK -­‐ 1174 MATUŠKA JIŘÍ, ŠÁROVCOVA 965, 50346 TŘEBECHOVICE P.O., CZ -­‐ 1102, 1105 MATUŠKOVÁ EIŠKA, LUŠTĚNICKÁ 671/4, 19700 PRAHA, CZ -­‐ 1334 MATUŠKOVÁ STANISLAVA, BĚLSKÁ 91B, 68001 BOSKOVICE, CZ -­‐ 835 MATÝSKOVÁ ANETA, KOKORY 196, 75105 KOKORY, CZ -­‐ 17 MAYER MARGARETE, OBEROLBERNDORF 60, 2000 OBEROLBERNDORF, AT -­‐ 450, 452, 1297, 1307 MAZÁKOVÁ JANA, JÁNA RAŠU 570, 90086 BUDMERICE, SK -­‐ 404, 451 MAZÁKOVÁ MIROSLAVA, OPATOVEC 188, 56802 SVITAVY, CZ -­‐ 386, 1411 MEDVECKÝ MAREK, ZOCHOVA 1019/20, 02601 DOLNÝ KUBÍN, SK -­‐ 85, 91 MELICHOVÁ ILDIKÓ, HRANIČIARSKA 18, 85110 BRATISLAVA, SK -­‐ 205 MENGE-­‐NEUGEBAUER CORNELIA, BUTZOWER WEG 58, 14776 BRANDENBURG AN DER HAVEL, DE -­‐ 465 MENŠÍKOVÁ/SZUSTAKIEWICZ RADANA, HÁJENSTVÍ 27, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, CZ -­‐ 790 MERLONETTI IVANA, SQUARE RONSARD 5, 92500 RUEIL-­‐MALMAISON, FR -­‐ 167 MEŠŤÁNEK FRANTIŠEK, NEMOCNIČNÁ 656, 92400 GALANTA, SK -­‐ 860 MEYBURGH JL, CHRUSTOWO 42, 64-­‐850 UJSCIE, PL -­‐ 913 MIARKA ANNA, GLOWNA 7, 55-­‐002 GAJKOW, PL -­‐ 1095 MIČANÍKOVÁ LUDMILA, U SKLENÍKU 7, 70030 OSTRAVA, CZ -­‐ 441 MIČEVOVÁ ANDREA, PLZENSKÁ 5, 83103 BRATISLAVA, SK -­‐ 1244 MICHALEC PETR, KRASOŇOV 110, 39601 HUMPOLEC, CZ -­‐ 305, 308 MICHALIKOVÁ ŽANETA, MICKIEWICZOVA 161/95, 73301 KARVINÁ, CZ -­‐ 1371, 1375 33 MICHNIKOVÁ PATRICIA, HLOHOVECKÁ 879, 92553 PATA, SK -­‐ 277 MIFKOVÁ LENKA, LANŽHOTSKÁ 5, 69152 KOSTICE, CZ -­‐ 1291, 1293 MIKEŠ FILIP, BODONA 753/78, 921 01 PIEŠŤANY, SK -­‐ 1379 MIKLOVÁ KATEŘINA, KOMENSKÉHO 284, 763 16 FRYŠTÁK, CZ -­‐ 1312 MIKLUSÁKOVÁ MELITA, TAJOVSKÉHO 23, 986 01 FILAKOVO, SK -­‐ 348 MIKULÁŠIOVÁ JANA, TOMÁŠIKOVA 16550/3, 82101 BRATISLAVA, SK -­‐ 933 MIKULÁŠOVÁ INGRID, ŽABKY 250, 900 21 SVÄTÝ JUR, SK -­‐ 1155, 1156, 1160 MIKULOVÁ DENISA, BROSKYŇOVÁ 10, 81103 BRATISLAVA, SK -­‐ 1361 MIKULOVÁ KATARÍNA, BODICE 110, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SK -­‐ 1079 MIKUS-­‐KORALEWSKA DOROTA, FABIANIEGO 1B, 05-­‐530 GÓRA KALWARIA, PL -­‐ 924 MILIAUSKIENE ELENA, P.VILEISIO 3, LT-­‐89220 MAZEIKIAI, LT -­‐ 689, 690, 691 MILICHOVSKÝ DANIEL, NÁDRAŽNÍ 290, 33003 CHRÁST, CZ -­‐ 174 MILLE KAMENČÍKOVÁ ALEXANDRA, F.KRALA 4, 92001 HLOHOVEC, SK -­‐ 1186 MÍŠEK PAVEL, RADOŠOV 192, 36272 KYSELKA, CZ -­‐ 991, 1002, 1021 MÍŽOVÁ MARTINA, IPEĽSKÁ 7, 821 07 BRATISLAVA, SK -­‐ 911 MLEJNKOVÁ PETRA, P. JILEMNICKÉHO 650, 50301 HRADEC KRÁLOVÉ, CZ -­‐ 1393 MOKRÝ JÁN, POĽNÁ 50, 971 01 PRIEVIDZA, SK -­‐ 615, 616 MOLÁČKOVÁ ALENA, SKALNÍ 49, 273 64 DOKSY U KLADNA, CZ -­‐ 405, 408 MOLINARI GIUSEPPE, WOLKA LEKAWSKA 62, 97 400 BELCHATOW, PL -­‐ 867, 868, 881 MOLNÁROVÁ ANNA, HREBENDOVA 11, 81102 BRATISLAVA, SK -­‐ 1144 MORAVA PAVEL, SADOVÁ 1467, 39601 HUMPOLEC, CZ -­‐ 38 MORAVČÍKOVÁ DARINA, MALÉ STANKOVCE 357, 913 11 TRENČIANSKE STANKOVCE, SK -­‐ 903 MORAVČÍKOVÁ DOMINIKA, POD KATRUŠOU 10, 94905 NITRA, SK -­‐ 183 MORAVCOVÁ JIŘINA, NA VYHLÍDCE 1164, 58813 POLNÁ, CZ -­‐ 884 MORAVCOVÁ LUCIE, STARÉ DOBRKOVICE 71/23, 38101 ČESKÝ KRUMLOV, CZ -­‐ 533, 537 MOSQUERA MACHO QUEVEDO & ŠEBESTOVÁ RAFAEL & JANA, MÁNESOVA 19, 30100 PLZEŇ, CZ -­‐ 448 MRÁZ BRANISLAV, KUKLOVSKÁ 31, 841 04 BRATISLAVA, SK -­‐ 387 MRÁZKOVÁ MICHAELA, TYLOVA 111, 53303 DAŠICE, CZ -­‐ 366, 372 MRŇÁKOVÁ EVA, TOMKOVA 188, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ, CZ -­‐ 561, 562 MÚČKOVÁ JANKA, ŠKOLSKÁ 40, 90045 MALINOVO, SK -­‐ 1081 MÚČKOVÁ VERONIKA, NÁM. 24. DUBNA 1000, 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU, CZ -­‐ 44 MÜLLNER INGRID, LIPOVÁ 35, 90033 MARIANKA, SK -­‐ 550 MURÁR JÁN, PARTIZÁNSKA 9, 990 01 MALÝ KRTÍŠ, SK -­‐ 1035 MURBÁN RITA, OPORTÓ U. 5, 2030 ÉRD, HU -­‐ 353 MUSIL RADOVAN, NOVÉ NÁMĚSTÍ 1370/11, 104 00 PRAHA 10 -­‐ UHŘÍNĚVES, CZ -­‐ 954 NAGY ALEXANDER, GAŠTANOVÝ RAD 11, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 591 NAGY ANIKO, TIMFÖLDGYARI ÚT 2, 8400 AJKA, HU -­‐ 1239 NÁSADOVÁ KATARÍNA, HVIEZDOSLAVOVA 309, 90879 BORSKÝ SVÄTÝ JUR, SK -­‐ 986, 1000, 1007, 1019 NAVRÁTIL RADOVAN, RYBNÍČEK 1307/27B, 78401 LITOVEL, CZ -­‐ 718 NAVRÁTILOVÁ NIKOLA, REKREAČNÍ 10, 63500 BRNO, CZ -­‐ 659, 721 NEDOROLÍK IVAN, TOPOĽČIANSKA 16, 85105 BRATISLAVA, SK -­‐ 582 NĚMEC DRAHOMÍR, HLAVNÍ 35, 691 88 MILOVICE U MIKULOVA, CZ -­‐ 338 NÉMETHOVÁ KRISTÍNA, KAPICOVA 6, 851 01 BRATISLAVA, SK -­‐ 858 NEU RASTISLAV & BENITA, CAJLANSKA 210, 902 01 PEZINOK, SK -­‐ 429 NEUDECKER ULRIKE, SPITZZICKEN 64, 7501 ROTENTURM, AT -­‐ 352 NGUYENOVÁ FLORINE, ŠIMÁČKOVA 4, 170 00 PRAHA 7, CZ -­‐ 733 NOSÁLOVÁ ŠÁRKA, KOKORY 193, 751 05 KOKORY, CZ -­‐ 698 NOVÁ LENKA, UČŇOVSKÁ 122, 33842 HRÁDEK U ROKYCAN, CZ -­‐ 472 NOVÁK OLDŘICH, TRÁVNICKÁ 21A, 79601 PROSTĚJOV, CZ -­‐ 364 NOVÁKOVÁ IVANA, KPT. JAROŠE 1245, 35801 KRASLICE, CZ -­‐ 1283 NOVOTNÁ MARTA, TŘ.SPOJENCŮ 696/9, 77900 OLOMOUC, CZ -­‐ 998, 1013 NOVYSEDLÁKOVA RODINA, MALACHOVSKÁ CESTA 113, 974 05 BANSKA BYSTRICA, SK -­‐ 490 NOWACZYK DAGMAR, ALEJA JAWOROWA 23A, 53-­‐122 WROCLAW, PL -­‐ 1369, 1382 OELGARTE CLAUDIA, TULLNERBACHSTRASSE 95, 3002 PURKERSDORF, AT -­‐ 317 OKÁNIKOVÁ ERIKA, MASARYKOVA 443, 90848 KOPČANY, SK -­‐ 741 OKINSKA AGNIESZKA, MYSLIBORSKA 17, JAWOR 59-­‐400, PL -­‐ 112, 113 OKOLIČÁNYI PAVEL, KOSODREVINOVÁ 19, 821 09 BRATISLAVA, SK -­‐ 45 OLIVOVÁ LUCIE, ITALSKÁ 833/32, 120 00 PRAHA 2, CZ -­‐ 1234, 1236 OLŠÁKOVÁ DOUBRAVKA, DĚLNICKÁ 55, 17000 PRAHA, CZ -­‐ 349 OLŠOVSKÁ KLAUDIA, HLAVNÁ 150, 94356 BÍŇA, SK -­‐ 1088 ONDRÁČEK DAVID, MOKRÁ 324, 66404 MOKRÁ-­‐HORÁKOV, CZ -­‐ 480 ONDREJOVIČOVÁ IVANA, ŠKOLSKÁ 48, 97251 HANDLOVÁ, SK -­‐ 199 ONDRIŠ JURAJ, ZADUNAJSKÁ 6, 85101 BRATISLAVA, SK -­‐ 1173 ONDRIŠOVÁ MARTINA, KUNERÁDSKA 19, 84103 BRATISLAVA, SK -­‐ 831 ONDRKA BRANISLAV, RADIŠA 185, 95641 ŽITNA-­‐RADIŠA, SK -­‐ 107 OPLUŠTILOVÁ EDITA, TRÁVNÍKY 329, 798 17 SMRŽICE, CZ -­‐ 648, 657 ORLOVSKÁ ZUZANA, RUMANOVÁ 152, 951 37 RUMANOVÁ, SK -­‐ 1048, 1053, 1066 OROLÍNOVÁ JANA, BRATISLAVSKÁ 23/A, 841 06 BRATISLAVA, SK -­‐ 357 OSLANEC ĽUBOMÍR, RUŽOVÁ 9, 97251 HANDLOVÁ, SK -­‐ 279, 286 OŠŤÁDALOVÁ EVA, PŘÍČNÍ 523, 435 43 HORNÍ JIŘETÍN, CZ -­‐ 786 34 OTEVŘELOVÁ VĚRA, ÚJEZD 18, 26761 ÚJEZD, CZ -­‐ 768, 769 OUŘADOVÁ KATEŘINA, RYBOVA 888, 25092 ŠESTAJOVICE, CZ -­‐ 184 PERTICI MONIA, VIA SERENA 6, 06034 FOLIGNO, IT -­‐ 756, 759 PAČES MATÚŠ, RIEČKA-­‐ZÁVOZ 216, 97401 BANSKÁ BYSTRICA, SK -­‐ 912 PÁDIVÁ ALEXANDRA, Š. MAJERA 9, 84106 BRATISLAVA, SK -­‐ 841 PAJAN CLAUDIA MANUELA, FISCHERGASSE 10, 2304 MANNSDORF, AT -­‐ 1113 PAJOR GERGŐ , HRSZ 05/9, 8154 POLGÁRDI, HU -­‐ 470 PALCOVÁ MICHAELA, PPLK. V. ÁBELA 35, 92101 PIEŠŤANY, SK -­‐ 138 PALKO JURAJ, JANKA KRÁLA 911/1, 96231 SLIAČ, SK -­‐ 298 PALUŠKOVÁ KATARÍNA, CHOČA 188, 951 76 CHOČA, SK -­‐ 1043, 1049 PANDULA IVAN, HÔRKY 159/6, 03843 KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, SK -­‐ 635 PANDUREVIC BOJA, AM HEIDJÖCHL 14/21/1, 1220 WIEN, AT -­‐ 488 PÁNKOVÁ HANA, POLNÍ 499, 25209 HRADIŠTKO, CZ -­‐ 848 PÁNKOVÁ KAMILA, LIBOUCHEC 152, 40335 LIBOUCHEC, CZ -­‐ 430 PAPALA ALEŠ, MATĚJE KOPECKÉHO 634/27, 70800 OSTRAVA, CZ -­‐ 78 PAPÍK JAN, HAVLÍČKOVA 1308, 293 01 MLADÁ BOLESLAV, CZ -­‐ 1285 PASEK ADRIANNA, ABRAMOWICE PRYWATNE, UL. SLONECZNA 6, 20-­‐388 LUBLIN 6, PL -­‐ 931 PASEK PIOTR, ABRAMOWICE PRYWATNE , UL. SŁONECZNA 6, 20-­‐388 LUBLIN 6, PL -­‐ 381 PASRBKOVÁ IVA, GUTY 270, 73955 SMILOVICE, CZ -­‐ 289, 294 PAUKNEROVÁ GABRIELA, ŠUMAVSKÁ 3, 94901 NITRA, SK -­‐ 938 PAULOVIČOVÁ ANNA, ABRAMOVÁ 52, 03822 SLOVENSKÉ PRAVNO, SK -­‐ 274 PAVELKOVÁ IVONA, PANČAVA 208, 68354 OTNICE, CZ -­‐ 506 PAVELOVÁ MIROSLAVA, JESENSKÉHO 12, 90028 IVÁNKA PRI DUNAJI, SK -­‐ 922 PAVLIČKOVÁ GABRIELA, P.O.BOX 7, 60700 BRNO , CZ -­‐ 239, 316 PAVLÍČKOVÁ ANDREA, NOVÉ HVĚZDLICE 64, 68342 NOVÉ HVĚZDLICE, CZ -­‐ 111 PAVLÍKOVÁ LUDMILA, HOŘELICKÉ NÁM. 1264, 25219 RUDNÁ, CZ -­‐ 1298, 1300 PAVLŮSKOVÁ IVANA, VÍTKOVICKÁ 374, 199 00 PRAHA 9 -­‐ LETŇANY, SK -­‐ 1148 PAVLUŠOVÁ VERONIKA, HERŠPICE 270, 68401 HERŠPICE, CZ -­‐ 980 PAZDERNÍK JIŘÍ, ORLOV 34, 26101 PŘÍBRAM1, CZ -­‐ 762, 764 PAŹDZIERKIEWICZ ALICJA, BARTŁOMIEJ, SZOPENA 5, 42-­‐672 WIESZOWA, PL -­‐ 684, 688 PECAR JESSICA & DENISA, KÚTNIKY 357/24, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 751 PELLER PETR, ZA MLADYCH 126, 25069 KLICANY, CZ -­‐ 1223, 1256 PENIŠKA MAREK, CHABERSKÁ 38, 25066 ZDIBY, CZ -­‐ 1062 PERECZES ZSOLT, FŐ ÚT.. 145, 8152 KŐSZÁRHEGY, HU -­‐ 339 PETERKA MILAN, PRAŽSKÁ 2928, 47001 ČESKÁ LÍPA, CZ -­‐ 521 PETRÁKOVÁ ZUZANA, FARSKÁ 332/25, 956 21 JACOVCE, SK -­‐ 597 PETRENKOVA IRENE W.M.A., ZAHRADNICKA 8, 92523 JELKA, SK -­‐ 228 PETRÍK MIROSLAV, K AMFITEÁTRU 8, 08001 PREŠOV, SK -­‐ 117 PETROVIČ RÓBERT, TAJOVSKEHO 37, 97632 BADÍN, SK -­‐ 227, 230 PETSCHENKOVÁ MARIE, MANŽELŮ DOSTÁLOVÝCH 1208, 198 00 PRAHA 9 -­‐ KYJE, CZ -­‐ 777 PICHLER MARKUS, FLORIANIGASSE 3/1, 8401 KALSDORF BEI GRAZ, AT -­‐ 1386, 1387, 1388, 1395, 1396 PIEPIORA PAWEŁ & MAŁGORZATA, ARMII POZNAŃ 21, 64-­‐400 MIĘDZYCHÓD-­‐BIELSKO, PL -­‐ 371, 431 PIĘTKA ANNA, OGRODOWA 16, 05-­‐552 KOLONIA MROKOWSKA, PL -­‐ 303, 310 PIJÁKOVÁ ALŽBETA, SOBLAHOVSKÁ 2017/12, 91101 TRENČÍN, SK -­‐ 895 PILNÁ MONIKA, KĽAČANY 232, 92064 KĽAČANY, SK -­‐ 29, 32 PIPALOVÁ PAVLÍNA, ŠKOLNÍ 745, 68722 OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, SK -­‐ 734, 737 PIPJÁKOVÁ ĽUBICA, SLÁDKOVIČOVÁ 1572/25, 07501 TREBIŠOV, SK -­‐ 1005 PIRHALA JAN , LIPTOVSKÁ PORÚBKA 340, 03301 LIPTOVSKÁ PORÚBKA, SK -­‐ 152 PISLCEJKOVI ZUZANA&ROMAN, KAMENNÁ CESTA 342, 43141 ÚDLICE, CZ -­‐ 5, 7 PITEKOVÁ MARIJA, ZÁPADNÍ 450, 25301 CHÝNĚ, CZ -­‐ 475 PITTNEROVÁ KRISTÍNA, ŠPORTOVÁ 30 A, 900 01 LIMBACH, SK -­‐ 224 PIVKO IVAN, VAVRIŠOVO 338, 03242 PRIBYLINA, SK -­‐ 946 PŁACZEK GRAŻYNA, TARASOWA 8, 31-­‐998 KRAKÓW, PL -­‐ 1012 PLÁVKA IGOR, LIPSKÉHO 4, 82108 BRATISLAVA, SK -­‐ 856 PLESSL SABINE, SCHILDWEG 10, 2320 SCHWECHAT, AT -­‐ 102 PLUHOVSKÝ MIROSLAV, ŽELEZNIČNÍ 489, 33003 CHRAST, CZ -­‐ 361 PODANÁ HELENA, ŽIŽKOVA 407, 250 92 ŠESTAPOVICE, CZ -­‐ 1362 PÓDAOVÁ ALEXANDRA, POVODA 174, 92901 POVODA, SK -­‐ 812 PODRAZILOVÁ MARCELA, NA OBCI 245 245, 503 02 PŘEDMĚŘICE NAD LABEM, CZ -­‐ 951 POHLREICH ROMAN, NA MLÝNKU 660, 46001 LIBEREC, CZ -­‐ 686, 687 POLÁKOVÁ LENKA, DNEBOH 75, 29501 MNICHOVO HRADIŠTĚ, CZ -­‐ 1151 POLÁKOVÁ PAVLA, SKALNÍ 211, 25067 VĚTRUŠICE, CZ -­‐ 1301, 1303 POLČIČOVÁ PAVLÍNA, VINÁRSKA 6, 90001 MODRA, SK -­‐ 1343, 1352 POLEHŇA FRANTIŠEK, SVOBODOVA 22, 687 24 UHERSKÝ OSTROH, CZ -­‐ 522 POLEŠOVSKÁ LUDMILA, OLŠÍČSKÁ 1603, 69642 VRACOV, CZ -­‐ 192 POLJAK VLADIÍR, ČEREŠŇOVÝ RAD 233, 93036 HORNÁ POTÔŇ, SK -­‐ 638 POPIOLEK MONIKA, GAŁCZYŃSKIEGO ST 3/2, 00-­‐367 WARSAW, PL -­‐ 161, 170 PORÁČOVÁ SIMONA, HOLÍČSKA 17, 85105 BRATISLAVA, SK -­‐ 904 POSCH MARIANNE, SCHILDBACH 97, 8230 HARTBERG, AT -­‐ 636 POSCHENRIEDER-­‐MOLNAR KRISZTINA, STRASSBERGERSTR. 26, 80809 MÜNCHEN, DE -­‐ 875, 877, 880 POSTAVOVÁ BRONISLAVA, BŘEZOLUPY 84, 68713 BŘEZOLUPY, CZ -­‐ 1274, 1278 35 POTANČOKOVÁ NINA, POD OREŠINOU 2, 94901 NITRA, SK -­‐ 427 POVOLNÁ JITKA, KOMOŘANY 157, 68301 ROUSÍNOV, CZ -­‐ 1058 PRAŽÁK FRANTIŠEK, NÁBŘEŽNÍ 440, 753 61 HRANICE 4 -­‐ DRAHOTUŠE, CZ -­‐ 1237 PREISSL ELISABETH, PROMENADEGASSE 22, 1170 VIENNA, AT -­‐ 872 PŘIBILOVÁ TEREZA, KONŽSKÁ 6, 16000 PRAHA 6, CZ -­‐ 987 PRIBUL EDUARD, SLNEČNÁ 54, 90201 PEZINOK, SK -­‐ 214, 218 PŘIBYLOVÁ KATEŘINA, BĚCHORSKÁ 1788/80, 19300 PRAHA 20, CZ -­‐ 513, 514 PŘIBYLOVÁ LUCIE, BAJKALSKÁ 197, 46008 LIBEREC, CZ -­‐ 713, 1399 PRIESOL MAREK, SMREKOVÁ 1997/1, 034 01 RUŽOMBEROK, SK -­‐ 907 PRKNA ONDŘEJ, MIKULÁŠOVICE 564, 40779 MIKULÁŠOVICE, CZ -­‐ 928, 937 PROCHÁZKOVÁ DANA, SYROVICE 328, 664067 SYROVICE, CZ -­‐ 318 PROCHÁZKOVÁ DANIELA, PL. RAJMUNDA PRCHALY 4488, 70800 OSTRAVA-­‐PORUBA, CZ -­‐ 175 PROKEŠOVÁ JANA, HORNÍ LIBCHAVA 181, 47111 HORNÍ LIBCHAVA, CZ -­‐ 12, 19, 20 PRÜLLER ELISABETH, VILLAGARTEN 9, 4221 STEYREGG, AT -­‐ 1057 PŠENKOVÁ ANDREA, GORAZDOVA 34, 811 04 BRATISLAVA, SK -­‐ 1325, 1328 PTÁČEK MARTIN, NÁVOJNÁ 54, 76332 NÁVOJNÁ, CZ -­‐ 198 PTÁČKOVÁ VENDULA, LESKÝ MLÝN, KAČEROV 1, 25765 OKRES BENEŠOV, CZ -­‐ 1112 PURCARU MELINDA, SAGEDERGASSE 18-­‐22/ TOP 6, 1120 VIENNA, AT -­‐ 478 PUŠIĆ SVETO, FRANZ RENDEL GASSE 4/2/4, 2320 SCHWECHAT, AT -­‐ 853 PUSKAJLEROVÁ VERONIKA, SÚDNA 12, 91101 TRENČÍN, SK -­‐ 146 RADILOVÁ VLADIMÍRA, ŠMOLOVY 40, 58001 HAVLÍČKŮV BROD, CZ -­‐ 1222 RAJJOVÁ VIOLA, ŠKOLSKÁ 11, 92591 KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM, SK -­‐ 953 RAJSKÁ MARIANNA, NERATOVICKÉ NÁMESTIE 2144/4, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 761 RAJTAROVÁ MIROSLAVA, BÁB 381, 95134 BÁB, SK -­‐ 1054 RAMOS JOSÉLINO, ANTONA BERNOLÁKA 15, 01001 ŽILINA, SK -­‐ 566 RATUSKÁ TATIANA, GERCENOVA 21, 851 01 BRATISLAVA, SK -­‐ 1315 REDISKE-­‐AKINS KATHARINA, FRANKFURTER STR. 75, 63303 DREIEICH, DE -­‐ 1332 REHÁK MAREK, HOLLÉHO 307/29, 92231 SOKOLOVCE, SK -­‐ 894 REZBÁRIK MIROSLAV, J.B. MAGINA 6, 91101 TRENČÍN, SK -­‐ 1269, 1276 REZKOVÁ ZDENA, HOSOV 43, 58601 JIHLAVA, CZ -­‐ 1168, 1172 RICHTEROVÁ PETRA, NÁDRAŽNÍ 245, 739 21 PASKOV, CZ -­‐ 165 RIEDLER CHRISTINE, MOOSGRABENSTRASSE 30, 8200 GLEISDORF, AT -­‐ 618 RINDOŠOVÁ IVANA, KURZOVA 2225, 155 00 PRAHA 5, CZ -­‐ 945 RJAPOŠ PETER ŠTEFANCOVÁ JANA, MARIANSKA 28, 90021 SVÄTÝ JUR, SK -­‐ 191 ROHRBACHOVÁ IRENA, MARIÁNSKÁ 402, 14200 PRAHA 4, CZ -­‐ 819 ROLENEC MARION, BRUNNGASSE 8, 2441 MOOSBRUNN, AT -­‐ 1261 ROMAN ALEXANDRA, APETLONERSTRASSE 47, 7132 FRAUENKIRCHEN, AT -­‐ 434 ROMANCZYK ANETA, NOWA 4, 43-­‐180 ORZESZE, PL -­‐ 380 ROSÍKOVÁ PETRA, TŘ.3KVĚTNA 804, 76302 ZLÍN, CZ -­‐ 1409 ROSINOVÁ NIKOLETA, NÁMESTIE SLOBODY 1622/27, 02001 PÚCHOV, SK -­‐ 134 ROSNER ILSE, OBER BREGARTEN 6, 2482 MÜNCHENDORF, AT -­‐ 871, 878, 879 ROSSI EMANUELE, VIA A.VOLTA 90/C, 21027 ISPRA, IT -­‐ 1022 ROTH ZDENĚK, PARTYZÁNSKÁ 518, 33033 MĚSTO TOUŠKOV, CZ -­‐ 827 ROUČKOVÁ JANA, LITOMĚŘICKÁ 215/80, 41801 BÍLINA, CZ -­‐ 178 RUSINKOVÁ JANA, KUBÍNSKA 1103/2, ŽILINA 01008, SK -­‐ 749 RUSNÁKOVÁ VIKTÓRIA, GORKÉHO 14, 902 01 PEZINOK, SK -­‐ 604 RUTTMAROVÁ JANA, JILEMNICKÉHO 16, 90201 PEZINOK, SK -­‐ 148 RŮŽIČKOVÁ SILVIE, PERTOLDOVA 3380, 143 00 PRAHA 4, CZ -­‐ 624 RYMARCZYK JOANNA, JEZIORNA 26D, 91-­‐358 LODZ, PL -­‐ 396 RYSKOVÁ JARMILA, MEZIŠKOLSKÁ 123, 41712 PROBOŠTOV, CZ -­‐ 440 RÝZNAROVÁ MILUŠE, NOVÁ ULICE 304, 78972 DUBICKO, CZ -­‐ 1140 ŘIHÁKOVÁ JITKA, ZÁVIŠICE 227, 74221 ZÁVIŠICE, CZ -­‐ 360 SAKTOR TOMÁŠ, LIMBOVA 17, 97409 BANSKÁ BYSTRICA, SK -­‐ 278 SALMANOWICZ SYLWIA, TRUSKAWKOWA 13, 66-­‐001 ZAWADA, PL -­‐ 267, 273 SAMSEL JAGODA, WYZWOLENIA 11, 42-­‐583 BOBROWNIKI, PL -­‐ 1070 SANDER LINDA & SCHNEIDER EDITH, SELZER 5, 66709 WEISKIRCHEN, DE -­‐ 491, 492, 493, 494 SÁNDOR LÁSZLÓ, CHRUSTOWO 42, 64-­‐850 UJSCIE, PL -­‐ 923 SANITRIKOVÁ KATARÍNA, RUŽOVÁ 6, 05401 LEVOČA, SK -­‐ 798 SANTNER MIKULÁŠ, JERUZALEMSKÁ 46, 91701 TRNAVA, SK -­‐ 1405 SANWICK ROBERT, EBERHARTSTRASSE 9.B, 80995 MUNICH, DE -­‐ 433 SARG RENE & BOITSCHEFF MANUELA, ACHENKIRCH 429, 6215 ACHENKIRCH, AT -­‐ 483 SARIC BORISLAV, HABICHERGASSE 29, 1160 WIEN, AT -­‐ 1085, 1086 SCHABJUKOVÁ ZUZANA, OPAVSKÁ 29, 74901 VÍTKOV, CZ -­‐ 288 SCHELLING BRIGITTE, EISENSTÄDTERSTRASSE 35, 7081 SCHÜTZEN AM GEBIRGE, AT -­‐ 1241, 1250 SCHERHAUFEROVÁ EDITA, 8. MÁJA 3068/121, 926 01 SEREĎ, SK -­‐ 1100 SCHILDOVÁ JANA, LETKOVSKÁ 25A, 66412 OSLAVANY, CZ -­‐ 724 SCHMIDTOVÁ VĚRA, RADOMILICE 5, 37348 DÍVČICE, CZ -­‐ 707, 712, 716 SCHMITZBERGER LISA, RITTINGERGASSE 17, 1060 WIEN, AT -­‐ 631 SCHNAUDT STEPHANIE, HEIDEWEG 12, 34212 MELSUNGEN, DE -­‐ 805, 816 SCHNEGLBERGER CARINA, LAMBRECHTEN 57, 4772 LAMBRECHTEN, AT -­‐ 471 36 SCHNEIDER TOMÁŠ, HLAVÁČOVA 788, 29001 PODĚBRADY, SK -­‐ 313 SCHNEIKART SONJA, KAUTEKGASSE 16, 3400 KLOSTERNEUBURG, AT -­‐ 1383 SCHUMANN KATJA, NIETZSDERSTR. 23, 80807 MÜNCHEN, DE -­‐ 644 SCHÜTZOVÁ VĚRA, JABLOŇANY 7, 679 01 SKALICE NAD SVITAVOU, CZ -­‐ 209 SCHWAIGER SONJA, ROEMERSTRASSE 2, 4484 KRONSTORF, AT -­‐ 528 SCHWARZL BRIGITTE, AM STEIG 38, 2454 TRAUTMANNSDORF/LEITHA, AT -­‐ 719 SCHWEIGHOFER ELISABETH, HIMBERGERSTRAS. 10-­‐12/4/2, 2482 MÜNCHENDORF, AT -­‐ 808 SEDLÁČKOVÁ MARTINA, MASARYKOVA 2281, 58001 HAVLÍČKŮV BROD, SK -­‐ 910 SEDLÁK PETR, LÁZY 28, 75644 LOUČKA, CZ -­‐ 773 SEDLÁKOVÁ IVANA, ÚHLEDNÁ 8, 621 00 BRNO, CZ -­‐ 1336, 1348 SEIER SYLVIA, VON AYCHSTETER STR. 12, 82054 SAUERLACH, DE -­‐ 704, 706 SEKERÁK MICHAL, BOBUĽOVA 12, 90028 IVÁNKA PRI DUNAJI, SK -­‐ 297 SERCZEL IMRICH, MOSTOVÁ 611 611, 92507 MOSTOVÁ, SK -­‐ 104 SIEGEROVÁ LUCIE, ŘEVNICKÁ III 89, 25203 ŘITKA, CZ -­‐ 418 SIKORA ANETA, DĄBROWSZCZAKÓW 10/702, 45-­‐288 OPOLE, PL -­‐ 548 SILBEROVI JAROSLAV A LUCIE, MARKVAREC 47, 44001 LOUNY, CZ -­‐ 1420 SIMETINGER SABRINA, HAAGERFELDSTRASSE 14/3, 4060 LEONDING, AT -­‐ 982 SISAKOVÁ VLASTA, ŠUSTEKOVA 51, 85104 BRATISLAVA, SK -­‐ 668 SKAZA DEMIS, MAISTROVA 8A, 2000 MARIBOR, SI -­‐ 463 SKJAERPE TONE WEBER, JAROSLAW CHLOPIK MALE ZYWCANSKIE 9B, 34-­‐500 ZAKOPANE, PL -­‐ 49 SKOPALÍKOVÁ LEONA, POLSKÁ 70, 779 00 OLOMOUC, CZ -­‐ 367, 368 SKOPALOVÁ LUCIE, BZENECKÁ 22, 62800 BRNO, CZ -­‐ 558 SKOUPILOVÁ PETRA + JAKUB VOLF, KEPLEROVA 22, 77900 OLOMOUC, CZ -­‐ 377 SKOWROŇSKA MARIA, OLSZTYŇSKA 112C/14, 87100 TORUŇ, PL -­‐ 240, 245, 253 SKOWRONSKA-­‐KOCIECKA ANNA, IDZIKOWSKIEGO 23, 02-­‐704 WARSZAWA, PL -­‐ 1397 SKŘIVAN RADEK, JOŠTOVA 859, 667 01 ŽIDLOCHOVICE, CZ -­‐ 358 SLABOSZEWSKA ANNA, NOWA 1, 55330 PISARZOWICE, PL -­‐ 464, 560 SLAČKOVÁ JAROSLAVA, PRIEBEŽNÁ 489/9, 031 04 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SK -­‐ 390, 393 SLIVOŇOVÁ ZUZANA, STAROBYSTRICKÁ 207/1, 90028 ZÁLESIE, SK -­‐ 1360 SMĚTÁKOVÁ ZUZANA, VELKÉ KEMPY 71/18, 73301 KARVINA 9, SK -­‐ 660 SMIŠTÍKOVÁ JAROSLAVA, PŘÍČNÍ 108/2, 66447 STŘELICE, CZ -­‐ 717 SMOLIKOVÁ VĚRA, SEDLNICE 489, 74256 SEDLNICE, CZ -­‐ 646, 655, 747 SMYČKA FRANTIŠEK, DOBROVSKÉHO 6171, 76502 OTROKOVICE, CZ -­‐ 30 SNĚHOTOVÁ PAVLA, PORUČÍKA HOŠI 70/17, 747 11 KOZMICE U HLUČÍNA, CZ -­‐ 1275, 1277 SOJKOVÁ DAGMAR, HLAVNÁ 14B, 900 44 TOMÁŠOV, SK -­‐ 889 SOLÁROVÁ LUCIA, JABLONOVÉ 233, 90054 JABLONOVÉ, SK -­‐ 932, 958 SOLDATI DONATELLA, VIA BORGO 15, 27040 VERRUA PO, IT -­‐ 814 SOMOGYIOVÁ DENISA, NOVÁ TRSTENÁ 28, 94701 HURBANOVO, SK -­‐ 280, 285 SOROKOVÁ MAGDALÉNA, SEREĎSKÁ 752, 95132 HORNÁ KRÁĽOVÁ, SK -­‐ 1166, 1183, 1184 SOUKUPOVÁ MONIKA, NA SKÁLE 500, 25262 ČERNÝ VŮL -­‐ STATENICE, CZ -­‐ 81, 94 SPADOLA ANDREA, FARSKA 3, 94101 NITRA, SK -­‐ 567 SPIEGL STEFANIE, KLEINBERGSTRASSE 432/4, 3311 ZEILLERN, AT -­‐ 1175 SPIESS YVONNE & WERNER, HINTERDORFSTRASSE 17B, 8542 WIESENDANGEN, CH -­‐ 1231, 1233 SPURNÁ ZDENKA, KOMENSKÉHO 491, 43981 KRYRY, SK -­‐ 606 SRBOVÁ ALENA, MALOVARSKÁ 710, 27324 VELVARY, CZ -­‐ 162, 171, 207 SRPOVÁ LUCIE, ČEJKOVICKÁ 98/1, 15521 PRAHA 5, CZ -­‐ 1376, 1377 SRŠŇOVÁ VĚRA, REŠICE 39, 671 73 REŠICE, CZ -­‐ 527, 529 STADLER GÜNTHER, SILDGASSE 4/1/4, 1210 WIEN, AT -­‐ 203, 208 STANČÍKOVÁ JANA, ÚBORSKO 8, 34021 JANOVICE NAD ÚHLAVOU, CZ -­‐ 37, 48 STANISLAV DUŠAN, KRÁĽOVÁ PRI SENCI 541, 90050 KRÁĽOVÁ PRI SENCI, SK -­‐ 276 STANISLAV MILAN, DLHÁ 826, 900 55 LOZORNO, SK -­‐ 337 STANOJEVIČOVÁ JANA, MEDZILABORECKÁ 21, 82101 BRATISLAVA, SK -­‐ 137 STAŠKOVÁ IVANA, CHOŤOVICE 9, 28905 ŽEHUŇ, CZ -­‐ 304 STASZUK JOANNA, ZIELONA 10, 43-­‐246 BĄKÓW, PL -­‐ 1159, 1164, 1225 STECYNA MARCELA, LARISCHGASSE 7, 1220 VIENNA, AT -­‐ 219 STELMACH ALINA, WITCZAKA !88, 41-­‐902 BYTOM, PL -­‐ 453 STELMACH-­‐WAWRZYCZEK MAGDALENA, DROZDOW 84, 40-­‐530 KATOWICE, PL -­‐ 157 STENCHLÁKOVÁ PETRONELA, BUDATÍNSKA 65, 85106 BRATISLAVA, SK -­‐ 109 STEPIEŇ JUSTYNA, ANIELEWICZA 35M14, 01-­‐057 WARSZAWA, PL -­‐ 150 STOJCIC LJILJANA, MEXIKOPLATZ 1/1/5, 1020 WIEN, AT -­‐ 474 STRAKA ZBYNĚK, JAHODOVÁ 45, 10600 PRAHA, CZ -­‐ 1107 STRAKOVÁ ZUZANA, BRIGÁDNICKÁ 5, 84110 BRATISLAVA, SK -­‐ 388 STŘALKOVÁ NADĚŽDA, 30. DUBNA 559/13, 702 00 OSTRAVA, CZ -­‐ 54, 62 STRÁNSKÝCH JANA A JOSEF, LABSKÁ 14, 530 02 PARDUBICE, CZ -­‐ 406 STRASSEROVÁ JANA, SVÄTEJ TROJICE 1, 900 44 TOMÁŠOV, SK -­‐ 75 STRENNER DALMA, BEM U. 17, 6000 KECSKEMÉT, HU -­‐ 1296, 1306 STREŠNÁKOVÁ ZUZANA, POĽNÁ 35, 90029 NOVÁ DEDINKA, SK -­‐ 979 STRÍŽ PETER, VLČKOVCE 373, 91923 VLČKOVCE, SK -­‐ 223 STRNISKOVÁ IVETA, ČULENOVA 88, 94901 NITRA, SK -­‐ 1181 STROBL CORNELIA, M. LANZENDORFERSTRASSE 6-­‐8/2/1, 2333 LEOPOLDSDORF, AT -­‐ 876 STUDENIČOVÁ KRISTÍNA, PLAVECKÝ MIKULÁŠ 384, 90635 PLAVECKÝ MIKULÁŠ, SK -­‐ 914 STUDENÍK PETR, ÚZKÁ 36, 66461 HOLASICE, CZ -­‐ 968 STUTZOVÁ MONIKA, NERUDOVA 189, 68801 UHERSKÝ BROD, CZ -­‐ 1342 37 SUCHÁ TATIANA, NOVÁ 21, 05901 SPIŠSKÁ BELÁ, SK -­‐ 1046 SUCHÁNEK BOHUMIL, PRIEHRADNÁ 62/C, 82107 BRATISLAVA, SK -­‐ 829 SUCHÝ JIŘÍ, KOCHÁNKY 61, 29474 PŘEDMĚŘICE N/JIZEROU, CZ -­‐ 259, 260 SUMRÁK DUŠAN, PARTIZÁNSKA 68, 976 11 SELCE, SK -­‐ 662, 663 SVITNIČ MARTINA SOFIA, ŠINTAVSKÁ 14, 85105 BRATISLAVA, SK -­‐ 1039 SVOBODOVÁ JANA, OSIKOVÁ 284, 25064 MĚŠICE, CZ -­‐ 1127, 1146 SVOBODOVÁ LENKA, ZAHRÁDKÁŘSKÁ 13, 50311 HRADEC KRÁLOVÉ 15, CZ -­‐ 71 SVOBODOVÁ VENDULA, STAŘÍČ 226, 73943 STAŘÍČ, CZ -­‐ 1321, 1326 SVOREŇOVÁ ZDENKA, KONĚTOPSKÁ 50, 27732 ČEČELICE, CZ -­‐ 1027 SVOREŇOVÁ TRUCOVÁ IVANA, ČEREŠŇOVÁ 24, 90042 MILOSLAVOV, SK -­‐ 557, 632 SZABÓOVÁ ZUZANA, NOVÁ CESTA 1276/106, 925 23 JELKA, SK -­‐ 1179, 1188 SZABOVÁ MARTINA, ŠTEFÁNIKOVA 128/162, 95631 KRUŠOVCE, SK -­‐ 1034 SZALAY KAROL, KADNÁROVÁ 14, 831 53 BRATISLAVA, SK -­‐ 1087 SZÁSZ KATARÍNA, PADLÝCH HRDINOV 52A, 82106 BRATISLAVA, SK -­‐ 36 SZCZĘSNY JOANNA, NAD ZAPORĄ 6, 43-­‐460 WISŁA, PL -­‐ 309 SZÉKELYOVÁ IVANA, VETERNÁ 23, 91700 TRNAVA, SK -­‐ 1199 SZELEPCSENYIOVÁ ADRIANA, ŠPITÁLSKA 29, 81106 BRATISLAVA, SK -­‐ 520 SZLÁVY-­‐KOVÁCS LAURA, ALSÓ-­‐NYOMÁS SOR 8., 6725 SZEGED, HU -­‐ 969 SZLĘK MARCIN, RYDYGIERA 27/22, 30-­‐695 KRAKÓW, PL -­‐ 752 SZYMCZYK DANUTA, ANDERSA 95/28, 41-­‐200 SOSNOWIEC, PL -­‐ 592 ŚRODECKI ARKADIUSZ, REJA 11, 62-­‐530 POSADA, PL -­‐ 1017, 1028 ŠAŠKOVÁ HANA, PALACKÉHO NÁM. 37, 56943 JEVÍČKO, CZ -­‐ 1150, 1153 ŠEBESTA JAROMÍR, KOMORNÍ LHOTKA 377, 73953 KOMORNÍ LHOTKA, CZ -­‐ 673, 675 ŠEBESTOVÁ MARIE, DOLNÍ VLČKOVICE 85, 54401 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, CZ -­‐ 621, 622 ŠEBKOVÁ NADĚŽDA, BLEVICE 51, 27328 CZ ZÁKOLANY, CZ -­‐ 391 ŠEDINOVÁ JITKA, ZA POTOKEM 257, 250 72 KOJETICE, CZ -­‐ 1271, 1279, 1281 ŠEDIVÁ LÍVIA, TEŠEDÍKOVA 36, 84106 BRATISLAVA, SK -­‐ 601, 611 ŠERCL MIROSLAV, STŘÍŽKOVSKÁ 7/13, 180 00 PRAHA 8, CZ -­‐ 231 ŠILHÁR JAROSLAV, CEROVSKÁ 13, 90081 ŠENKVICE, SK -­‐ 1152 ŠIMÁNKOVÁ BLANKA, JAROMÍRA VEJVODY 1436, 15600 PRAHA -­‐ ZBRASLAV, CZ -­‐ 549, 552 ŠIMBOCHOVÁ PATRÍCIA, BAJZOVA 12, 82108 BRATISLAVA, SK -­‐ 1091 ŠIMKOVÁ KRISTÍNA A TEREZA, VÍŤAZNÁ 32, 95804 PARTIZÁNSKE, SK -­‐ 16 ŠIMONČIČOVÁ ALENA, VLČIE HRDLO 85, 82107 BRATISLAVA, SK -­‐ 114 ŠÍMOVÁ KATEŘINA, TUMAŇANOVA 2, 62100 BRNO, CZ -­‐ 327 ŠIMURDA PAVEL, BARTOŠOVICE 233, 74254 BARTOŠOVICE, CZ -­‐ 576 ŠINDLEROVÁ ZUZANA, SLAMĚNÍKOVA 21, 61400 BRNO, CZ -­‐ 1067 ŠINKOVÁ ADELA, KALINČIAKOVO 211, 934 01 LEVICE, SK -­‐ 1345 ŠIPLOVÁ ALENA, RADOŠOV 224, 36272 KYSELKA, CZ -­‐ 1040 ŠIŠKA IVAN, UNÍN 111, 908 46 UNÍN, SK -­‐ 994, 1006 ŠKAREK LADISLAV, RANCIROV 51, 58601 RANCIROV, CZ -­‐ 955, 956, 963, 965, 966 ŠKRABÁKOVÁ KATARÍNA, HVIEZDOSLAVOVA 34, 91904 SMOLENICE, SK -­‐ 301 ŠLAHŮNKOVI VĚRA A ZDENĚK, RUDIMOV 60, 763 21 SLAVIČÍN, CZ -­‐ 708 ŠOKOVÁ MONIKA, TOPOĽOVÁ 73, 95132 HORNÁ KRÁĽOVÁ, SK -­‐ 1178 ŠPERLINGOVÁ EVA, ROKYTNICE 457, 75501 VSETÍN, CZ -­‐ 1142 ŠPRŇA DALIBOR, BEZMĚROV 174, 76701 KROMĚŘÍŽ, CZ -­‐ 959 ŠTADLER PETER, FRANKOVSKÁ 1/E, 83101 BRATISLAVA, SK -­‐ 11 ŠŤASTNÁ JANA, BEZDĚČÍN 96, 29301 MLADÁ BOLESLAV, CZ -­‐ 1288 ŠTEFANČINOVÁ DANIELA, NAD LÚČKAMI 33, 84105 BRATISLAVA, SK -­‐ 287 ŠTEFANCOVÁ JANA, PÍLA-­‐RÁZCESTIE 135/2, 900 89 ČASTÁ, SK -­‐ 315, 322, 323 ŠTEFÁNEK JOSEF, SKUHROV 48, 582 41 SKUHROV, CZ -­‐ 1287, 1289 ŠTEFANKOVÁ KATKA, STAVBÁRSKA 16, 94901 NITRA, SK -­‐ 477 ŠTENCL MILAN, STANISLAVA LOLKA 14, 78901 ZÁBŘEH, CZ -­‐ 256 ŠTEPÁNEK PETR, ALEŠOVA 967, 43201 KADAŇ, CZ -­‐ 1309, 1310 ŠTĚPÁNOVÁ MARTINA, KOSTELECKÁ 1827, 54701 NÁCHOD, CZ -­‐ 193 ŠTRAMBERSKÁ |LENKA, SLATINY 998, 76302 ZLÍN 4, CZ -­‐ 130 ŠTRBÍKOVÁ VERONIKA, BREHOVÁ 421/4B, 91951 ŠPAČINCE, SK -­‐ 1335, 1354 ŠUJANOVÁ KAROLÍNA, KLADRUBSKÁ 398, 34901 STŘÍBRO, CZ -­‐ 8, 9 ŠVAJDLENKOVÁ MARTINA, OKRUŽNÍ 657, 763 21 SLAVIČÍN, CZ -­‐ 141 ŠVECOVÁ LENKA, FARSKÁ 65, 91935 HRNČIAROVCE NAD PARNOU, SK -­‐ 422 ŠVECOVÁ ĽUBICA, BOHDANOVCE NAD TRNAVOU 239, 91909 BOHDANOVCE NAD TRNAVOU, SK -­‐ 927 ŠVECOVÁ VIERA, FRAŇA KRÁĽA 485/1, 94106 KOMJATICE, SK -­‐ 1185, 1189 ŠVEDOVÁ TEREZA, BETLÉSMKÉ NÁMĚSTÍ 11, 11000 PRAHA, CZ -­‐ 1311 ŠVEJCAROVÁ ŠÁRKA, ARMÉNSKÁ 13, 62500 BRNO, CZ -­‐ 163 ŠVUBOVÁ TEREZA OLGA, WOLKEROVA 110, 563 01 LANŠKROUN, CZ -­‐ 237, 243 TAKÁČOVÁ ADRIÁNA, ŠTÚROVA 87, 94111 PALÁRIKOVO, SK -­‐ 720 TÁSZLIOVÁ ÁGNES, NÁM. SNP 191/23, 92901 DUNAJSKÁ STREDA, SK -­‐ 627 TAVERNARO MARIA ANTONIETTA, VIA DELLA CAVA 27, 38054 TRANSACQUA (TN), IT -­‐ 189 TERNEST ARLETTE, POTAARDESTRAAT 18, 9190 STEKENE, BE -­‐ 1366, 1368 THOMA/KAUREK GABRIELE/SUSANNE, SANDGRUBENWEG 10, 2560 BERNDORF, AT -­‐ 671, 676, 681 THORP J.& DODAN D. & M., BEETHOWENSTRASSE 4, 1000 WIEN KRITZENDORF, AT -­‐ 934 38 TIBAY NORBERT, PETŐFI 2/C, 2464 GYÚRÓ, HU -­‐ 476, 505, 509 TICHÁ BIANKA, BRATISLAVSKÁ 49/B, 903 01 SENEC, SK -­‐ 410, 414 TICHÁ MONIKA, SMRČEK 38, 59262 NEDVĚDICE, CZ -­‐ 86 TIHELKOVA MONIKA, KOSTELÍK 113, 76361 POHOŘELICE, CZ -­‐ 101 TIMANIK JÁN, OBRANCOV MIERU 19, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA, SK -­‐ 577, 584 TKÁČOVÁ FICOVÁ BEATRICE, ŠAMORÍNSKA 46, 82106 BRATISLAVA, SK -­‐ 1167 TKACZ SLAWOMIR, TARGOWA 38/48, 90-­‐043 LODZ, PL -­‐ 887 TLUCZYNSKI STEFANIE U. MICHAEL, FRANZ-­‐REICHEL-­‐RING 27, 90473 NÜRNBERG, DE -­‐ 595 TOMEŠKOVÁ NAĎA, 12.DUBNA 98, 69504 HODONÍN, SK -­‐ 574, 586 TOMKAHAZY-­‐HAJEK THOMAS & HELENA, OBERSTOCKSTALL 45, 3470 KIRCHBERG AM WAGRAM, AT -­‐ 780 TOMŠOVÁ MARTINA, ZA ZÁHRADOU 1425, 91321 TRENČIANSKA TURNÁ, SK -­‐ 1398 TOPEL DIRK, ERLENWEG 2, 83700 REITRAIN, DE -­‐ 1423 TOPINKOVÁ LUCIE, JEDLOVÁ 933/10, 18200 PRAHA 8 -­‐ KOBYLISY, CZ -­‐ 235, 1403, 1406 TORDAY MILAN , SVÄTOPLUKOVÁ 28, 902 01 PEZINOK, SK -­‐ 503 TORMOVÁ IVANA, VOJKA NAD DUNAJOM 67, 93031 VOJKA NAD DUNAJOM, SK -­‐ 1060 TÓTHOVÁ ALEXANDRA, ZVONČEKOVÁ 9, 90031 STUPAVA, SK -­‐ 971, 973 TÓTHOVÁ ZUZANA, BOČNÁ 2, KOMÁRNO 94501, SK -­‐ 415 TRÄGNEROVÁ JANA, SOKOLSKÁ 314/13, 41731 NOVOSEDLICE, CZ -­‐ 1114 TRAUNER GERHARD, LINDENSTRASSE 16, 3250 WIESELBURG, AT -­‐ 1329, 1331, 1340 TRČALOVÁ ESTER, ŠTÍPSKÁ 505, 76314 ZLÍN, CZ -­‐ 1353 TREBATICKÁ BARBORA, ODBORÁRSKA 1, 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, SK -­‐ 1089 TREMLOVÁ MONIKA, DNEŠICE 41, 33443 DNEŠICE, CZ -­‐ 942, 944 TRÖSTL -­‐ MAUSETH & TRÖSTL KLAUS , WIENERSTR. 11, 3424 ZEISELMAUER, AT -­‐ 1258, 1260 TRZCIONKA-­‐KRYSTEK BOZENA, WESOŁA 23, 42-­‐584 DOBIESZOWICE, PL -­‐ 821 TUR JOANNA, SUMMERSGILL ROAD 42, LA1 2RT LANCASTER, GB -­‐ 458 TUREČKOVÁ PETRA, KVĚTNOVÁ 152, 26711 VRÁŽ, CZ -­‐ 909 TVRDÁ NIKOLA, TYRŠOVA 621, 76805 KORYČANY, CZ -­‐ 64 TVRDÁ ŠÁRKA, V KNĚŽÍVCE 238, 25267 TUCHOMĚŘICE, CZ -­‐ 132 TVRZOVÁ ALENA, LÁNY 29, 28921 KOSTOMLATY NAD LABEM, CZ -­‐ 1182, 1192 ŤAŽKÁ ZUZANA, NÁMESTIE HRANIČIAROV 20, 85103 BRATISLAVA, SK -­‐ 898 UHEREK DANIEL, KYSUCKÁ 3, 81104 BRATISLAVA, SK -­‐ 1421 UHROVÁ GABRIELA, BÍLOVICKÁ 60, 61400 BRNO, CZ -­‐ 776 UJČEKOVÁ VIERA, JESENSKÉHO 9, 03853 TURANY, SK -­‐ 416 UMRIAN MARIAN, RECA 212, 92526 RECA, SK -­‐ 128 UNGEROVÁ EVA, CHARVATSKÁ 17, 612 00 BRNO, CZ -­‐ 1230 UNTERRAINER ULRIKE, SIEDLUNG NEUGEBÄUDE 2/28, 1110 VIENNA, AT -­‐ 723 URBANCOVÁ PETRA, STROUHALOVA 2610, 272 01 KLADNO, SK -­‐ 600 URBÁNKOVÁ MICHAELA, STŘÍBSKÝ MLÝN 142 E, 664 91 IVANČICE, SK -­‐ 385 URGOŠOVÁ ERIKA, TRSTENÁ NA OSTROVE 93, 93004 BAKA, SK -­‐ 467, 469, 485 UVÁČIKOVÁ GABRIELA, TEHELNÁ 12, 91701 TRNAVA, SK -­‐ 264 UXOVÁ NATAŠA, NA ZAHRÁDKÁCH 162, 26718 HLÁSNÁ TŘEBÁŇ, CZ -­‐ 594 VACCARONI MARCO, VIA FIUME 63, 30171 VENEZIA MESTRE, IT -­‐ 1109 VACHOVÁ VLADIMÍR&EVA, SUCHÉ MIESTO 50, 90025 CHORVÁTSKY GROB, SK -­‐ 902 VÁCHOVÁ MARCELA, TŘEBECHOVICKÁ 945, 19014 PRAHA KLÁNOVICE, CZ -­‐ 116 VÁCHOVÁ TEREZA, NÁM. MÍRU 20, 12000 PRAHA 2, SK -­‐ 272 VACHUTKA LIBOR, ZÁPOTOČÍ 140, 78973 ÚSOV, CZ -­‐ 397, 399, 401, 402 VADKERTI BARBORA, MOYZESOVA 29, 94901 NITRA, SK -­‐ 1195 VAGEROVÁ VLASTA, FISCHEROVA 34, 77900 OLOMOUC, SK -­‐ 63 VAGNEROVÁ ĽUBICA, KARMÍNOVÁ 1068/1, 010 03 ŽILINA, SK -­‐ 1077 VAJDA RICHARD, HAGAROVA 21, 83151 BRATISLAVA, SK -­‐ 425 VALENTINOVÁ VERONIKA, TRNAVSKÁ 23, 83104 BRATISLAVA, SK -­‐ 920 VALENTOVÁ VIERA, ŽELEZNIČNÁ 93, 90027 BERNOLÁKOVO, SK -­‐ 1036, 1064 VALENTOVIČOVÁ LUCIA, ŠKOLSKÁ 23, 92241 DRAHOVCE, SK -­‐ 1052 VALÍČKOVÁ KATARÍNA, MIEROVÁ 3, 947 01 HURBANOVO, SK -­‐ 103 VAĽKOVÁ TEREZIA, A.BERNOLÁKA 992/28, 914 01 TRENČIANSKA TEPLÁ, SK -­‐ 72 VANERKOVÁ ZUZANA, TUPOLEVOVA 2, 851 01 BRATISLAVA, SK -­‐ 609 VÁŇOVÁ ADÉLA, POD DĚVÍNEM 6, 15000 PRAHA 5, CZ -­‐ 1116, 1117, 1118, 1119, 1126 VARADY VERONIKA, JABLOŇOVÁ 29, 37006 ČESKÉ BUDĚJOVICE, CZ -­‐ 692 VARGA BRANISLAV A DRAHOMIRA, KODALYOVÁ 13, 94901 NITRA, SK -­‐ 176 VARGA-­‐VÁGÓ MARIANN, KOSSUTH L.U. 99/1, 2946 CSÉP, HU -­‐ 1235, 1238 VARGONČÍK DENIS, PRIEHRADNÁ 19, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SK -­‐ 573 VARGOVA DENISA, ROBOTNICKA 20, 90066 VYSOKA PRI MORAVE, SK -­‐ 428 VARGOVÁ KATARÍNA, LIPNICÁ 386/97, 90042 DUNAJSKÁ LUŽNÁ, SK -­‐ 324, 335 VAROUSOVÁ IVANA, OLDŘICHOV 45, 39701 PÍSEK, CZ -­‐ 732 VAŠENDOVA YVETT, JALUBÍ 9, 687 05 JALUBÍ, CZ -­‐ 473 VAŠKOVÁ ZDEŇKA, FR. BARTOŠE 595, 76001 ZLÍN, CZ -­‐ 419, 423, 426 VČELKOVÁ VLADIMÍRA, FISCHEROVA 698/18, 77900 OLOMOUC, CZ -­‐ 1122 VENGLARČÍKOVÁ JULIANA, VIKTORINOVA 11, 919 26 ZAVAR, SK -­‐ 232, 233, 1263 VENGLÁŘOVÁ PAVLA, GRUZÍNSKÁ 19, 326 00 PLZEŇ, CZ -­‐ 801, 803 VEPŘKOVÁ EVA, SUDKOV 238, 78821 SUDKOV, CZ -­‐ 1346, 1347 39 VETRÍKOVÁ MAGDALÉNA, ROVINKA 684, 90041 ROVINKA, SK -­‐ 1001, 1016 VEVERIČÍKOVÁ MONIKA, POLSKA 11, 12000 PRAHA, CZ -­‐ 758 VEVERKOVÁ LENKA, U ŠPEJCHARU 479, 25070 ODOLENA VODA, CZ -­‐ 1187 VICENIK CHRISTINE, HAUPTPLATZ 18/18, 2320 SCHWECHAT, AT -­‐ 985 VIDECKÁ VLADANA, HOVĚZÍ 214, 75601 HOVĚZÍ, CZ -­‐ 1041 VIKTOR RÓBERT, DÓZSA GYÖRGY 6, 3291 VÁMOSGYÖRK, HU -­‐ 936 VIKTOŘÍKOVÁ JARMILA, ZÁLEŠNÁ IV. 1161, 76001 ZLÍN, CZ -­‐ 885 VILENSKAYA ANASTASIA, MARSHALA NOVIKOVA 1-­‐1-­‐250, 197349 ST. PETERSBURG, RU -­‐ 1141, 1143 VILIŠOVÁ IVA, VEVERSKÉ KNÍNICE 161, 66481 VEVERSKÉ KNÍNICE, CZ -­‐ 1180, 1193 VISKUP MARTIN, SNP 302/49, 91904 SMOLENICE, SK -­‐ 300, 311 VITKOVÁ ZUZANA, ŠKOLSKÁ 291, 92201 MORAVANY NAD VÁHOM, SK -­‐ 634 VITTEKOVÁ MONIKA, NERUDOVA 717/13, 01841 DUBNICA NAD VÁHOM, SK -­‐ 1211, 1217 VLČKOVÁ ANITA, VOLETINY 57, 54103 TRUTNOV, CZ -­‐ 383, 844 VLČKOVÁ ANNA, DRÁŽNÍ 292/4, 15900 PRAHA 5, CZ -­‐ 839 VOBORNÍKOVÁ MARTA, NA VALECH 12, 16000 PRAHA 6, CZ -­‐ 822, 823 VODZINSKÝ VLADIMÍR, ČERVEŇOVA 1320/9, 811 03 BRATISLAVA, SK -­‐ 842 VOJKŮVKOVÁ KATEŘINA, TYRŠOVA 726, 76302 ZLÍN-­‐MALENOVICE, SK -­‐ 1157 VOJTKOVÁ HANA, SOKOLOVSKÁ 522/23, 50002 HRADEC KRÁLOVÉ, CZ -­‐ 343 VOLÁROVÁ ANASTÁZIA, JILEMNICKÉHO 1189, 90101 MALACKY, SK -­‐ 753 VOLFOVÁ ADRIÁNA, SLAMENÍKOVA CESTA I/167, 96801 NOVÁ BAŇA, SK -­‐ 76 VOLFOVÁ EVA, RUDOLFOVSKÁ 159, 37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE, SK -­‐ 359 VOLSKÁ VERONIKA, DOLNÍ ŘASNICE 13, 46401 DOLNÍ ŘASNICE, CZ -­‐ 395 VRÁBOVÁ VIOLA, SEVERNÁ 25, 900 25 CHORVÁTSKY GROB, SK -­‐ 336 VRANÁ GABRIELA, LHOTA U STŘÍBRA 24, 349 01 STŘÍBRO, CZ -­‐ 120 VRANÁ ROMANA, DOBROČOVICKÁ 299, 250 82 ÚVALY, CZ -­‐ 1341 VRTÍKOVÁ KRISTÍNA, ZNIEVSKA 20, 85106 BRATISLAVA, SK -­‐ 820, 906 VŠELKOVÁ JANKA, HASIČSKÁ 14, 90055 LOZORNO, SK -­‐ 837, 849 VYSKOČ PETER, SUDOMĚŘICKÁ 2297/13, 909 01 SKALICA, SK -­‐ 967 WÁGNEROVÁ DAGMAR, ONDRAŠOVSKÁ 104, 031 05 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SK -­‐ 1145 WALKOWSKA PAULINA, CHRUSTOWO 42, 64-­‐850 UJSCIE, PL -­‐ 921 WALTEROVÁ INGRID, DRŽKOV 69, 46824 DRŽKOV, CZ -­‐ 136 WALZER HERMINE, NEUSTIFT IM FELDE 1, 3470 KIRCHBERG, AT -­‐ 702 WANNHOFF SIGRID, HAINBUCHENWEG 8, 90596 SCHWANSTETTEN, DE -­‐ 643 WAYHELOVÁ IVANA, HOVORANY 575, 69612 HOVORANY, CZ -­‐ 763 WEHRLI ANGIE, BERGSTRASSE 24, 2721 BAD FISCHAU-­‐BRUNN, AT -­‐ 976 WELTEROVÁ RENATA, KOMENSKÉHO 46, 69144 LEDNICE, CZ -­‐ 1134 WETSCHEREK GABRIELA, JENBACHG. 16, 1130 VIENNA, AT -­‐ 523 WILLIAMSON NINA, SISIKVEIEN 1, 1275 OSLO, NO -­‐ 642 WILLITZHEIMER JULIA, FRANZ-­‐WLK-­‐GASSE 22, 2320 MANNSWÖRTH, AT -­‐ 1384, 1385 WOHAK HELENE, NIKLAS-­‐ESLARNSTRASSE 23, 1220 VIENNA, AT -­‐ 65, 445 WOŹNIAK DAGMARA, HELENÓW 21, 95-­‐060 BRZEZINY, PL -­‐ 314 ZACHOVÁ EVA, ACHÁTOVÁ 14, 15300 PRAHA, CZ -­‐ 1404 ZADŽORA JOZEF, VOJENSKÁ 353, 900 41 ROVINKA, SK -­‐ 500 ZAHLMAYER CORNELIA, WIEDNER HAUPTSTRASSE 154/32-­‐33, 1050 WIEN, AT -­‐ 292 ZALEWSKA ANNA, PLONÓW 67, 41-­‐214 SOSNOWIEC, PL -­‐ 186 ZÁMEČNÍK DUŠAN, VYŠEHRADSKÁ 29, 851 06 BRATISLAVA, SK -­‐ 1401 ZANT CARMEN, NEUSATZSTRASE 11, 7053 HORNSTEIN, AT -­‐ 1101 ZAPLETALOVÁ MILUŠE, JAROHNĚVICE 1608, 696 03 DUBŇANY, CZ -­‐ 1074 ZÁPOTOCKÁ JANA, KE HŘIŠTI 267, 27345 HŘEBEČ, CZ -­‐ 1351 ZAVADILOVÁ ZUZANA, ERNSTA THALLMANNA 3350, 40747 VARNSDORF, CZ -­‐ 1120 ZAWISTOWSKI ADAM, CMENTARNA 46A/1, 18-­‐100 LAPY, PL -­‐ 242, 248 ZEDNÍČEK TOMÁŠ, MJR. NOVÁKA 23, 70030 OSTRAVA, CZ -­‐ 266 ZEGERMACHER ZDENĚK, DOMANÍN 105, 37901 TŘEBOŇ, CZ -­‐ 916 ZEMÁNKOVÁ ANDREA A HANA, MACOV 15, 93032 BLATNÁ NA OSTROVE, SK -­‐ 126, 127, 129, 1319, 1323, ZEMÁNKOVÁ ZDEŇKA, ZAHRADNÍ 579, 696 02 RATÍŠKOVICE, CZ -­‐ 739 ZIESERL JENNIFER, UBERSBACH 199, 8280 UBERSBACH/FURSTENFELD, AT -­‐ 66, 69, 73 ZORVANOVÁ KAMILA, KYLEŠOVSKÁ 30, 746 01 OPAVA, CZ -­‐ 1025 ZÚBEK PETER, MEDŇANSKÁ 895/17, 01901 ILAVA, SK -­‐ 444 ŽÁKOVÁ LUCIA, MALÁ 12, 92101 PIEŠŤANY, SK -­‐ 1170 ŽĎÁRSKÝ MIROSLAV, OBLÁ 6, 63400 BRNO, CZ -­‐ 363 ŽILAVÝ PETER, TRAKOVICE 441, 91933 TRAKOVICE, SK -­‐ 640 ŽILINEC JAROSLAV, SLATINSKÁ 77/58, 01861 BELUŠA, SK -­‐ 449, 459 ŽIVNÍČKOVÁ HEDVIKA, RUSKÁ 1643, 75501 VSETÍN, CZ -­‐ 1245 ŽOURKOVÁ JIŘINA, NÁDRAŽNÍ 666/168, 66451 ŠLAPANICE, CZ -­‐ 1270, 1280 40 
Download

Medzinárodná výstava psov