Vážené dámy, vážení pánové,
rád bych Vás jménem Českomoravské kynologické unie pozval na Evropskou výstavu psů všech plemen, kterou
budeme mít tu čest a potěšení pořádat ve dnech 23. – 26. 10. 2014. Město Brno, ve kterém se Euro Dog Show bude
konat, je s hodnocením exteriéru psů neodmyslitelně spojeno. Výstavy psů byly v Brně pořádány již na začátku XX.
století, každý rok zde probíhají mezi vystavovateli oblíbené mezinárodní výstavy a možná si někdo vzpomene
i na Světové výstavy pořádané v letech 1965 a 1990.
ČMKU s předstihem připravuje výstavu tak, aby byla důstojným a příjemným zážitkem nejen pro psy,
ale i pro jejich vystavovatele, pro návštěvníky a širokou veřejnost. Výstava proběhne v atraktivních prostorách
brněnského výstaviště, kde každoročně pořádáme mezinárodní výstavu psů DUO CACIB s účastí 8 – 9 tisíc
přihlášených psů z více než 25 zemí.
Věřím, že budoucí vystavovatele zaujme nejen výběr rozhodčích z celého světa, ale například i souběžně probíhající
výstava národní a s tím spojená možnost zisku titulu Českého šampiona.
Já i moji kolegové Vás v roce 2014 na Euro Dog Show srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu na této prestižní
a kynologicky významné akci.
Lubomír Široký
předseda ČMKU
Dear Ladies and Gentlemen,
on behalf of Czech Kennel Club (Českomoravská kynologická unie = ČMKU) I would like to welcome
you to the European Dog Show that we have the honor and pleasure to hold from 23 to 26 October 2014. City
of Brno, where the Euro Dog Show will take place is inherently linked with the dog's exterior evaluation.
Dog shows were held in Brno already at the beginning of XX. century. Popular international exhibitions taking place
here every year and maybe someone remembers the World Dog Shows which were held here in 1965 and 1990.
ČMKU is preparing this exhibition in advance, so that it would be a dignified and enjoyable experience
not only for dogs but also for their exhibitors, visitors and the general public. The exhibition will be held in the attractive
surroundings of Brno Exhibition Centre, where we organize every year an international DUO CACIB dog show with
the participation of 8-9 000 entered dogs from more than 25 countries.
I believe that the future exhibitors will appreciate not only the selection of judges from around the world,
but also the parallel National Dog Show with the associated possibility of Czech Champion title obtaining.
Me and my colleagues invite you to Euro Dog Show 2014 and look forward to your visit at this prestigious and
important event.
Lubomír Široký
ČMKU President
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich möchte Ihnen gern im Name ČMKU herzlich auf Europische Hundeschau einladen. Wir haben
die Ehre diese Ausstellung von 23. bis 26.10. 2014 veranstalten. Stadt Brünn, wo wird EHS stattfinden,
ist mit Hundeaustellungen fest verbinden. Die Hundeausstellungen wurden schon anfang des XX. Jahrhundert
veranstalten, jedes Jahr sind da sehr beliebte IHA und vielleicht gib jemanden, der sich noch auf WDS
erinnert, die waren in Brünn in Jahr 1965 und 1990.
ČMKU vorbereitet die Ausstellung mit Vorsprung so, damit es ein würdig und angenehmes Erlebniss nicht nur für
Aussteller, sonder auch für alle Zuschauer. Die Ausstellung wird in sehr atraktive Messelgelände in Brünn verlaufen.
Genau dort, wo wir jährlich DUO CACIB mit 8-9 taus. gemeldete Hunde, von mehr als 25 Lände, veranstalten.
Ich glaube, dass die Ausstellung nicht nur mit der Richternauswahl aus ganzen Welt gefangt, sonder auch mit National
Ausstellung, die wird gleichzeiteich mit EHS verlaufen und auch Möglichkeit den Titel Tsechischen Champion erhalten.
Ich und meine Kolegge freuen uns auf Ihnen auf EDS 2014
Lubomír Široký
ČMKU Präsident
Уважаемые Дамы, Уважаемые Господа!
Рад от имени Чешско-Моравского Кинологического Союза (или Чешско-Моравской Кинологической
Унии) пригласить вас на Чемпионат Европы, который мы будем иметь честь и удовольствие проводить
с 23 по 26 октября 2014 года для собак всех пород. Город Брно, в котором будет проходить Чемпионат
Европы, неразрывно связан с оценкой экстерьера собаки. Выставки собак в Брно проводятся с начала
XX в. века, каждый год здесь проходят международные выставки, пользующиеся популярностью у экспонентов и, возможно, кто-то помнит и Чемпионаты Мира, состоя́вшиеся здесь в 1965 и 1990 годах. ЧМКС
(или ЧМКУ) заранее готовит выставку так, чтобы она было достойным и приятным мероприятием не только
для собак, но и для всех экспонентов, посетителей и широкой общественности. Выставка будет проходить
в живописном месте выставочного центра г. Брно, где каждый год мы организуем международные выставки
собак ранга двойной ЦАЦИБ с участием 8-9 тысяч экспонируемых собак из более чем 25 стран мира.
Я уверен, что будущих экспонентов заинтересуют как судьи, приглашенные из разных стран мира,
так и проводящаяся одновременно национальная выставка и связанная с ней возможность выиграть титул
Чемпиона Чехии.
Я и мои коллеги от всего сердца приглашаем вас на Чемпионат Европы 2014 года и с нетерпением ждем
вашего визита на это престижное и кинологически значимое событие.
Любомир Широкий
Председатель ЧМКУ
Všeobecná ustanovení
platí pro Evropskou i Národní výstavu:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli
v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do výstavní třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI
a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (kopii certifikátu nebo
šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní a šampiónů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené.
Do ČR importovaní psi musí být zapsáni v české plemenné knize. Pokud je pes ve spolumajitelství českého
a zahraničního majitele, platba probíhá podle toho, kde je pes zapsán. Pokud v zahraniční plemenné knize, platba
musí být v EURO, je-li zapsán v české plemenné knize je platba v CZK. Sleva za druhého a dalšího psa může být
uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné s prvním, za plnou cenu přihlášeným
psem. Každá další změna – například doplnění spolumajitelství, bude brána jako přihláška za plnou cenu. Stejné
ustanovení platí i pro hlášení soutěže párů.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné
pobíhání psů není dovoleno. Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny v druhé polovině březosti, kojící feny
a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Je zakázáno psy
upravovat jakoukoli látkou, která mění strukturu, barvu nebo tvar srsti, kůže nebo čenichu. Povoleno je pouze
trimování, zastřižení, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu
než je nezbytné pro úpravu.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení výstavního řádu FCI, ČMKU, těchto propozic, oficiálních webových
stránek EDS 2014 a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. www.2014eurodogshow.cz
Vystavovatelé jsou povinni udržovat pořádek v areálu výstaviště. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě
je zakázáno. Vystavovatel svým podpisem na přihlášce nebo vložením přihlášky on-line souhlasí se zveřejněním
svého jména a případně adresy v katalogu výstavy a webových stránkách.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozhodčího oproti propozicím!
Veterinární podmínky
platí pro Evropskou i Národní výstavu:
Všichni psi, kteří se výstavy zúčastní, musí být klinicky zdraví
• psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů
• psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo
platným pasem pro malá zvířata
• psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady
Evropy 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
V ČESKÉ REPUBLICE PLATÍ ZÁKAZ VYSTAVOVÁNÍ PSŮ S KUPÍROVANÝMA UŠIMA.
Protest
PSI S KUPÍROVANÝMI OCASY MOHOU BÝT VYSTAVOVÁNI.
platí pro Evropskou i Národní výstavu:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních
předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 3000,- Kč (150,- EUR),
a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
V ČESKÉ REPUBLICE MOHOU PSI A FENY ZÍSKAT NÁSLEDUJÍCÍ ŠAMPIONÁTY
• Český junior šampion
• Český šampion
• Výstavní šampion ČMKU
• Český grandšampion
• Český veterán šampion
V rámci výstavy bude možné si na počkání šampionáty vyřídit a to pokud:
• daný jedinec splní běžně platné podmínky a to včetně využití s různými státy uzavřených recipročních dohod
• za předpokladu, že pes získá nejméně dvě čekatelství v termínu od 23. 10 do 26. 10. 2014 (EVP, NV, SVP) a jedno
z těchto čekatelství bude pocházet z Evropské výstavy. U plemen podle FCI podřízených zkouškám bude požadováno
pro přiznání titulu ČESKÝ ŠAMPION úspěšné absolvování zkoušky z výkonu doložené mezinárodním certifikátem.
Výstavní třídy a požadavky na doklady
Na výstavu může být přijat pouze jedinec s průkazem původu vydaným plemennou knihou členského subjektu FCI
nebo plemennou knihou státu, který má s FCI uzavřenu dohodu. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den
konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
Příklad: pokud se pes narodil 23. ledna 2014, je na výstavě pořádané 23. října 2014 zařazen do třídy mladých.
třída
věk
dokumenty
štěňat
4 - 6 měsíců
mladých
9 - 18 měsíců
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele
od 15 měsíců
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele
dorostu
6 - 9 měsíců
mezitřída
otevřená
pracovní
šampionů
(platí pro EVP)
vítězů
(platí pro NVP)
veteránů
15 - 24 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců
od 15 měsíců
od 8 let
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele + kopie mezinárodního
pracovního certifikátu opravňujícího k zařazení do třídy pracovní (nikoli tabulka
ze zkoušek). Bez tohoto dokladu bude pes zařazen do třídy otevřené.
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele + kopie diplomu
mezinárodního šampionátu nebo národního šampionátu přiznaného členským
státem FCI nebo státem, který má s FCI dohodu. Titul musí být získán
v konkurenci dospělých. Bez tohoto dokladu bude pes zařazen do třídy
otevřené.
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele + kopie diplomu
mezinárodního šampionátu nebo národního šampionátu přiznaného členským
státem FCI nebo státem, který má s FCI dohodu, titulem národního vítěze
a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Titul musí být získán
v konkurenci dospělých. Bez tohoto dokladu bude pes zařazen do třídy
otevřené.
kopie průkazu původu, včetně vypsaného majitele
Přeřazování již přihlášeného psa do jiné třídy je možné pouze do data 4. uzávěrky, písemně a s přiloženým
potvrzením o zaplacení manipulačního poplatku 200,- Kč v případě psů, zapsaných v českých plemenných knihách.
Uzávěrky přihlášek
platí pro Evropskou i Národní výstavu:
1. uzávěrka
23. 2. 2014
2. uzávěrka
1. 4. 2014
3. uzávěrka
1. 6. 2014
4. uzávěrka
24. 8. 2014
V SOBOTU DNE 25. 10. 2014 PŘI EVROPSKÉ VÝSTAVĚ PROBĚHNE
PŘEHLÍDKA ČESKÝCH NÁRODNÍCH PLEMEN
Přihlášení psa a platbu za I. uzávěrku na EVP a NVP je možno provést i ve výstavní kanceláři
na MVP DUO CACIB Brno ve dnech 22. - 23. 2. 2014.
EVROPSKÁ VÝSTAVA
Rozdělení plemen
23. 10. 2014
FCI skupina I., IV., V.
24. 10. 2014
FCI skupina III., VI., X.
25. 10. 2014
FCI skupina II., Non FCI
26. 10. 2014
FCI skupina VII., VIII., IX.
Evropská výstava - platby čeští vystavovatelé
uzávěrka
1. pes
2. pes
(pro psy s českým zápisovým číslem)
23. 2. 2014
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
1.300,- Kč
1.500,- Kč
1.000,- Kč
1.300,- Kč
1.500,- Kč
700,- Kč
900,- Kč
1.100,- Kč
800,- Kč
3. a další pes
štěně, dorost
600,- Kč
veterán
600,- Kč
soutěže - páry, skupiny
600,- Kč
junior handling
400,- Kč
Non FCI plemena
800,- Kč
1.100,- Kč
700,- Kč
700,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
1.100,- Kč
platba na místě není možná
800,- Kč
800,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
1.300,- Kč
1.700,- Kč
1.300,- Kč
900,- Kč
900,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
1.500,- Kč
Pro zaplacení výstavního poplatku upřednostňujeme platbu bankovním převodem. Pro rozlišení plateb pro uzávěrky
rozhoduje datum odepsání částky z Vašeho účtu (podání na poště). Platby v Kč výhradně pro české vystavovatele !!!
Nezaplacené přihlášky po 4. uzávěrce budou stornovány. Při stornování přihlášky v době před druhou uzávěrkou
bude ze zaplacené částky účtován manipulační poplatek 300,- Kč. Po druhé uzávěrce není storno přihlášky možné.
Platby CZK:
2600143856 kód banky 2010 (FIO banka)
Přihlášky na výstavu zasílejte na adresu:
ČMKU
Maškova 3
182 53 Praha 8
On-line přihlášení: www.dogoffice.cz
Informace na: [email protected]
Pro vystavovatele: [email protected]
Pro Mladého vystavovatele: [email protected]
Pro tisk: [email protected]
Evropská výstava - pravidla pro Soutěž mladých vystavovatelů – Junior Handling
• soutěže se mohou zúčastnit mladí vystavovatelé ve věku 10 - 17 let, kteří se narodili v rozmezí
od 26. 10. 1996 do 23. 10. 2004
• soutěžit je možné pouze se psy přihlášenými na Evropskou výstavu
• soutěžící se hlásí předem a to nejpozději do termínu 4. uzávěrky
• jméno a plemeno psa je možné nahlásit při prezenci v den soutěže. Výměna psa v průběhu soutěžního dne, mimo
požadavků rozhodčího, není povolena
• ve dnech 23. - 26. 10. 2014 proběhnou kvalifikace. Tři nejúspěšnější mladí vystavovatelé z každého dne, bez
určení pořadí, postoupí do nedělního finále.
• soutěžící se může hlásit na jeden den i více dnů, pokud by se kvalifikoval do finále, nemůže se zúčastnit další
kvalifikace a poplatky za zbývající dny mu budou vráceny
• reprezentanti jednotlivých států se nemohou zúčastnit kvalifikace a postupují přímo do nedělního finále
• na národní výstavě není soutěž otevřena
Evropská výstava - tituly zadávané ve výstavním kruhu
• Evropská naděje 2014 (European Promise 2014) – titul se zadává ve třídě štěňat a dorostu. Obdrží jej pes i fena
ocenění známkou velmi nadějný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nebo velikostního či váhového
rázu se titul zadává stejně, jako se navrhuje CACIB.
• Evropský vítěz (European Winner) - může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence mezitřídy, třídy
otevřené, pracovní a šampionů. V případě plemen posuzovaných podle barev nebo velikostního či váhového rázu
se titul zadává stejně, jako se navrhuje CACIB.
• Evropský vítěz mladých (European Junior Winner ) - může být udělen nejlepšímu psovi a feně, kteří získali v třídě
mladých ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nebo velikostního či váhového rázu
se titul zadává stejně, jako se navrhuje CACIB.
• Evropský vítěz veteránů (European Veteran Winner) – může být zadán nejlepšímu psovi a feně, kteří ve třídě
veteránů obdrželi ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nebo velikostního či váhového
rázu se titul zadává stejně jako se navrhuje CACIB.
• Nejlepší mladý plemene – Best of Juniors - BOJ – titul získává nejlepší jedinec plemene z konkurence Evropských
vítězů mladých.
• Nejlepší veterán plemene – Best of Veterans – BOV - titul získává nejlepší jedinec plemene z konkurence
Evropských vítězů veteránů.
• Vítěz plemene - Best of Breed – BOB – titul získává nejlepší jedinec z konkurence BOJ, Evropských vítězů psa i feny a BOV.
• Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS – titul získává nejlepší jedinec opačného pohlaví než
jedinec, který získal titul BOB.
Evropská výstava - zadávaná čekatelství
• CAJC – čekatelství titulu Junior šampion ČR – může získat jedinec, který obdržel ve třídě mladých ocenění výborný 1
• CAC – čekatelství titulu Český šampion může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní
nebo šampionů ocenění výborný 1
• res. CAC – může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo šampionů ocenění výborný 2
• Jedinec, který obdrží ve třídě veteránů ocenění výborný 1, se stává čekatelem Českého veterán šampiona.
• CAC ČMKU – čekatelství Výstavního šampionátu ČMKU obdrží automaticky jedinci navržení na CACIB
• CACIB a res. CACIB se řídí předpisy FCI
Evropská výstava - tituly a soutěže v závěrečném kruhu
Soutěží, kromě Junior handling, se nemohou zúčastnit FCI neuznaná plemena.
• Soutěž mladých vystavovatelů – Junior handling – pravidla soutěže jsou upravena v samostatném odstavci
• Nejlepší pár psů – do soutěže se může přihlásit vystavovatel, pod jehož jménem byl na výstavě posouzen pes
a fena jednoho plemene a plemenného rázu. Stanovuje se pořadí prvních tří párů.
• Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže se může přihlásit chovatel, z jehož chovatelské stanice bylo na výstavě
posouzeno nejméně 3 a nejvíce 5 jedinců jednoho plemene a rázu, pocházejících nejméně po dvou otcích a jedné
matce nebo dvou matkách a jednom otci. Stanovuje se pořadí prvních tří skupin.
• Soutěž o nejlepší štěně – do soutěže nastupují jedinci s titulem Evropská naděje 2014 získaným v třídě štěňat.
Stanovuje se pořadí prvních tří jedinců.
• Soutěž o nejlepšího dorostence - do soutěže nastupují jedinci s titulem Evropská naděje 2014 získaným ve třídě
dorostu. Stanovuje se pořadí prvních tří jedinců.
• Juniorský vítěz skupiny FCI – JBIG - do soutěže nastupují jedinci, kteří v dané skupině FCI obdrželi titul BOJ.
Stanovuje se pořadí prvních tří jedinců.
• Juniorský vítěz dne – JBOD - do soutěže nastupují jedinci, kteří v daný den obdrželi titul JBIG. Stanovuje se pořadí
prvních tří jedinců.
• Vítěz skupiny FCI – BIG - do soutěže nastupují jedinci s titulem BOB. Stanovuje se pořadí prvních pěti jedinců.
• Nejlepší veterán výstavního dne VetBOD - do soutěže nastupují jedinci s titulem BOV. Stanovuje se pořadí prvních
tří jedinců.
• Veteránský vítěz výstavy – VetBIS – do soutěže nastupují jedinci s titulem VetBOD ze všech výstavních dnů. Vybírá
se nejlepší jedinec.
• Juniorský vítěz výstavy – JBIS - do soutěže nastupují jedinci s titulem JBOD ze všech výstavních dnů. Vybírá se
nejlepší jedinec.
• Vítěz výstavy – BIS – do soutěže nastupují všichni jedinci s titulem BIG. Stanovuje se pořadí prvních tří jedinců
UBYTOVÁNÍ
Kontakt:
Eva Pešková
Tel.: +420 541 152 777
Fax: +420 541 152 757
[email protected]
více informací:
www.bvv.cz/ubytovani/kontakt-a-informace/
NÁRODNÍ VÝSTAVA
Rozdělení plemen
23.10.2014
FCI skupina III., VI., X.
24.10.2014
FCI skupina I., IV., V.
25.10.2014
FCI skupina VII., VIII., IX.
26.10.2014
FCI skupina II., Non FCI
Národní výstava při Evropské výstavě - platby čeští vystavovatelé
uzávěrka
1. pes
(pro psy s českým číslem zápisu)
23. 2. 2014
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
600,- Kč
700,- Kč
800,- Kč
900,- Kč
700,- Kč
2. a další pes
štěně, dorost
300,- Kč
veterán
300,- Kč
800,- Kč
300,- Kč
400,- Kč
platba na místě není možná
900,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
500,- Kč
600,- Kč
Pro zaplacení výstavního poplatku upřednostňujeme platbu bankovním převodem. Pro rozlišení plateb pro uzávěrky
rozhoduje datum odepsání částky z Vašeho účtu (podání na poště). Platby v Kč výhradně pro české vystavovatele !!!
Nezaplacené přihlášky po 4. uzávěrce budou stornovány. Při stornování přihlášky v době před druhou uzávěrkou
bude ze zaplacené částky účtován manipulační poplatek 300,- Kč. Po druhé uzávěrce není storno přihlášky možné.
Platby CZK:
Přihlášky na výstavu posílejte na adresu:
ČMKU
Maškova 3
182 53 Praha 8
2600143856 kód banky 2010 (FIO banka)
On-line přihlášení: www.dogoffice.cz
Informace na: [email protected]
Pro vystavovatele: [email protected]
Pro Mladého vystavovatele: [email protected]
Pro tisk: [email protected]
Národní výstava - tituly zadávané ve výstavním kruhu
• Nejlepší mladý plemene – Best of Juniors - BOJ – titul získává nejlepší jedinec plemene z konkurence CAJCů
• Nejlepší veterán plemene – Best of Veterans – BOV - titul získává nejlepší jedinec plemene z konkurence výborných 1.
ze třídy veteránů
• Národní vítěz – NV - titul může získat pes i fena z konkurence CAC
• Vítěz plemene - Best of Breed – BOB – titul získává nejlepší jedinec z konkurence BOJ, Národních vítězů psa i feny a BOV
• Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS – titul získává nejlepší jedinec opačného pohlaví než
jedinec, který získal titul BOB
Národní výstava - zadávaná čekatelství
• CAJC – čekatelství titulu Junior šampion ČR – může získat jedinec, který obdržel ve třídě mladých ocenění výborný 1
• CAC – čekatelství titulu Český šampion může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní
nebo šampionů ocenění výborný 1
• res. CAC – může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo šampionů ocenění výborný 2
• Jedinec, který obdrží ve třídě veteránů ocenění výborný 1, se stává čekatelem Českého veterán šampiona
• CAC ČMKU – čekatelství Výstavního šampionátu ČMKU obdrží automaticky jedinci s titulem Národní vítěz
Na národní výstavě nebudou vypisovány žádné soutěže, posuzování končí titulem BOB.
EURÓPSKA & NÁRODNÁ VÝSTAVA
Informácie pre vystavovateľov zo Slovenska
Európska výstava - platby zahraničný vystavovatelia
(psi nezapísaní v českých plemenných knihách)
uzávierka
1. pes
23. 2. 2014
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
40,- EUR
50,- EUR
60,- EUR
80,- EUR
50,- EUR
2. pes
3. a ďalšie pes
30,- EUR
šteňa, dorast
30,- EUR
veterán
súťaže - páry, skupiny
junior handling
Non FCI plemená
platba na mieste
30,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
40,- EUR
60,- EUR
70,- EUR
40,- EUR
50,- EUR
40,- EUR
50,- EUR
40,- EUR
50,- EUR
30,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
20,- EUR
50,- EUR
60,- EUR
90,- EUR
70,- EUR
60,- EUR
60,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
80,- EUR
za každého ďalšieho psa bez ohľadu na triedu a za každú súťaž 100,- EUR
Národná výstava při Evropské výstavě - platby zahraničný vystavovatelia
uzávierka
1. pes
2. a ďalšie pes
šteňa, dorast
veterán
platba na mieste
(psi nezapísaní v českých plemenných knihách)
23. 2. 2014
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
30,- EUR
40,- EUR
50,- EUR
60,- EUR
40,- EUR
20,- EUR
20,- EUR
50,- EUR
20,- EUR
30,- EUR
60,- EUR
30,- EUR
40,- EUR
70,- EUR
30,- EUR
50,- EUR
za každého ďalšieho psa bez ohľadu na triedu 100,- EUR
Pre zaplatení výstavného poplatku uprednostňujeme platbu bankovým prevodom. Pre rozlíšenie platieb pre uzávierky
rozhoduje dátum odpísania z Vášho účtu (podanie na pošte). Nezaplatené prihlášky po 4. uzávierke budú stornované.
Pri stornovaní prihlášky v dobe pred druhou uzávierkou bude zo zaplatenej čiastky účtovaný manipulačný poplatok
15, - EUR. Po druhej uzávierke nie je storno prihlášky možné.
Pokyn pre platby v mene Euro vystavovateľov zo Slovenska:
Prihlášky na výstavu zasielajte na adresu:
ČMKU
Maškova 3
182 53 Praha 8
Euro účet 2700376286
kód banky 8330 ( FIO banka)
On-line prihlásenie: www.dogoffice.cz
Informácie na: [email protected]
Pre vystavovateľov: [email protected]
Pre Mladého vystavovateľa: [email protected]
Pre tlač: [email protected]
EVROPSKÁ VÝSTAVA /EUROPEAN / EUROPISCHE
23. 10. 2014
čtvrtek / Thursday / Donnerstag
Hlavní rozhodčí / Chief Judge / Hauptrichter
Václavík Miroslav (CZ)
Rozhodčí/Judge/Richter EDS
Redlicki Miroslaw (PL)
Síbrtová Ivana (CZ)
Mouchart-Kleingeld Louise (NL)
Grygarová Alexandra (CZ)
White Brenda (GB)
Kisliakov Andrei (BY)
Nováková Iveta (CZ)
Chapiro Boris (F)
Střalková Naděžda (CZ)
Chapiro Boris (F)
Müller Barbara (CH)
Krinke Milan (CZ)
Matyáš Jaroslav (SK)
Nováková Iveta (CZ)
Redlicki Miroslaw (PL)
Havelka Tibor (SK)
Havelka Tibor (SK)
Matyáš Jaroslav (SK)
Matyáš Jaroslav (SK)
Fialová Dana (CZ)
Fiala Vladimír (CZ)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Strouhal Karel (CZ)
Strouhal Karel (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
Chapiro Boris (F)
Stern-Hanf Pauline (B)
Griol Michel (F)
Stern-Hanf Pauline (B)
Griol Michel (F)
Havelka Tibor (SK)
Havelka Tibor (SK)
Řehánek Petr (CZ)
Korózs András (H)
Korózs András (H)
Korózs András (H)
Márová Petra (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
Korózs András (H)
Korózs András (H)
Matyáš Jaroslav (SK)
Svobodová Mlada (CZ)
Havelka Tibor (SK)
Stern-Hanf Pauline (B)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Síbrtová Ivana (CZ)
Kane Frank (GB)
Rozhodčí/Judge/Richter EDS
Fairaislová Lenka (CZ)
Tornau Andreas (D)
Kašpar Miloš (CZ)
Coufal Jan (CZ)
Spalová Hana (CZ)
Engel Dieter (D)
NÁRODNÍ VÝSTAVA / NATIONAL
24. 10. 2014
pátek / Friday / Freitag
Hlavní rozhodčí / Chief Judge / Hauptrichter
Vondrouš Otakar (CZ)
FCI Group I.
FCI Nr. FCI Gr.
Australian Cattledog
287
1
Australian Kelpie
293
1
Australian Shepherd male + BOB
342
1
Australian Shepherd female
342
1
Bearded Collie
271
1
Berger Blanc Suisse adults classes + BOB
347
1
Berger Blanc Suisse
347
1
Berger de Beauce
44
1
Berger de Brie
113
1
Berger de Picardie
176
1
Border Collie male + BOB
297
1
Border Collie female
297
1
Bouvier des Ardennes
171
1
Bouvier des Flandres
191
1
Cane da pastore Bergamasco
194
1
Cane da pastore Maremmano-Abruzzese
201
1
Cao de Serra de Aires
93
1
Ciobanesc Romanesc Carpatin
350
1
Ciobanesc Romanesc Mioritic
349
1
Collie Rough
156
1
Collie Smooth
296
1
Československý vlčák
332
1
Deutscher Schäferhund Kurzhaarig
166
1
Deutscher Schäferhund Langhaarig
166
1
Gos d'Atura Catala
87
1
Hollandse Herdershond
223
1
Chien de Berger Belge - Groenendael
15
1
Chien de Berger Belge - Laekenois
15
1
Chien de Berger Belge - Malinois
15
1
Chien de Berger Belge - Tervueren
15
1
Chien de Berger des Pyrénées á face rase
138
1
Chien de Berger des Pyrénées á poil long
141
1
Ioujnorousskaia Ovtcharka
326
1
Komondor
53
1
Kuvasz
54
1
Mudi
238
1
Old English Sheepdog
16
1
Polski Owczarek Nizinny
251
1
Polski Owczarek Podhalanski
252
1
Puli
55
1
Pumi
56
1
Saarloos Wolfhond
311
1
Shetland Sheepdog
88
1
Schapendoes
313
1
Schipperke
83
1
Slovenský čuvač
142
1
Welsh Corgi Cardigan
38
1
Welsh Corgi Pembroke
39
1
FCI Group IV.
Dachshund Kaninchen Kurzhaar
Dachshund Kaninchen Langhaar
Dachshund Kaninchen Rauhhaar
Dachshund Normalgrösse Kurzhaar
Dachshund Normalgrösse Langhaar
Dachshund Normalgrösse Rauhhaar
FCI Nr. FCI Gr.
148
4
148
4
148
4
148
4
148
4
148
4
Rozhodčí/Judge/Richter NDS
Mouchart-Kleingeld Louise (NL)
Mouchart-Kleingeld Louise (NL)
Müller Barbara (CH)
Müller Barbara (CH)
Krinke Milan (CZ)
Wieremiejczyk-Wierzchowska M. (PL)
Wieremiejczyk-Wierzchowska M. (PL)
Korózs András (H)
Chapiro Boris (F)
Chapiro Boris (F)
Korózs-Papp Judit (H)
Korózs-Papp Judit (H)
Řehánek Petr (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
Svobodová Mlada (CZ)
Fialová Dana (CZ)
Matyáš Jaroslav (SK)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Skok Damir (HR)
Griol Michel (F)
Ivana Němečková (CZ)
Griol Michel (F)
Ivana Němečková (CZ)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Wieremiejczyk-Wierzchowska M. (PL)
Havelka Tibor (SK)
Havelka Tibor (SK)
Havelka Tibor (SK)
Havelka Tibor (SK)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Havelka Tibor (SK)
Havelka Tibor (SK)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Fiala Vladimír (CZ)
Skok Damir (HR)
Griol Michel (F)
Matyáš Jaroslav (SK)
Redlicki Miroslaw (PL)
Márová Petra (CZ)
Rozhodčí/Judge/Richter NDS
Kašpar Miiloš (CZ)
Švec Jaroslav (CZ)
Engel Dieter (D)
Tornau Andreas (D)
Švec Jaroslav (CZ)
Jakkel Tamás (H)
Jakkel Tamás (H)
Piskay Vladimír (SK)
Siejkowski Leszek (PL)
Rozhodčí/Judge/Richter EDS
Pavlíková Ludmila (CZ)
Jílková Zdena (CZ)
Meredith-Cavanna Kimberly (USA)
Paterson Cheryl (CA)
Blatoňová Hana (CZ)
Wieremiejczyk-Wierzchowska M. (PL)
Kavčič Marija (SLO)
de Guiliani Claudio (I)
Klein Jean-Claude (F)
de Guiliani Claudio (I)
Skok Damir (HR)
Marušková Marie (CZ)
Vaníčková Kristína (CZ)
Nagler Yolanda (ISR)
Kavčič Marija (SLO)
Bennett Alan (CA)
Petrusová Hana (CZ)
Selbach Mona K. (N)
Petrusová Hana (CZ)
Bennett Alan (CA)
Nagler Yolanda (ISR)
Nagler Yolanda (ISR)
Nagler Yolanda (ISR)
Nagler Yolanda (ISR)
Nagler Yolanda (ISR)
de Guiliani Claudio (I)
Nagler Yolanda (ISR)
Nagler Yolanda (ISR)
Kavčič Blaž (SLO)
Kavčič Marija (SLO)
Wieremiejczyk-Wierzchowska M. (PL)
Wieremiejczyk-Wierzchowska M. (PL)
Wieremiejczyk-Wierzchowska M. (PL)
Bennett Alan (CA)
Elford Judi (CA)
Petrusová Hana (CZ)
Petrusová Hana (CZ)
Engh Espen (N)
Leblanc Kim (CA)
Bennett Alan (CA)
Pavlíková Ludmila (CZ)
Skok Damir (HR)
Marušková Marie (CZ)
Nagler Yolanda (ISR)
Kavčič Blaž (SLO)
Dachshund Zwerg Kurzhaar
Dachshund Zwerg Langhaar
Dachshund Zwerg Rauhhaar
FCI Group V.
Akita male + BOB
Akita female
Alaskan Malamute male + BOB
Alaskan Malamute female
American Akita
Basenji
Cirneco dell Etna
Deutscher Spitz - Grosspitz
Deutscher Spitz - Kleinspitz
Deutscher Spitz - Mittelspitz
Deutscher Spitz - Wolfspitz
Deutscher Spitz - Zwergspitz male + BOB
Deutscher Spitz - Zwergspitz female
Elghund Grä
Eurasier
Grönlandshund
Hokkaido
Chow chow
Kai
Karjalankarhukoira
Laika Russko-Evropeiskaia
Laika Vostotchno-Sibirskaia
Laika Zapadno-Sibirskaia
Lapinkoira
Lapinporokoira
Nihon Supittsu
Norsk Buhund
Norsk Lundehund
Perro Sin Pelo del Perú
Pharaoh Hound
Podenco Canario
Podenco Ibizenco
Podengo Portugues
Samoyede male + BOB
Samoyede female
Shiba
Shikoku
Siberian Husky male + BOB
Siberian Husky female
Suomenpystkorva
Taiwan Dog
Thailand-Ridgeback
Västgötaspets
Volpino Italiano
Xoloitzcuintle
Ostatní nejmenovaná plemena / Reserve judges EDS
Havelka Tibor (SK)
FCI I.
Matyáš Jaroslav (SK)
FCI I.
Jílková Zdena (CZ)
FCI V.
Nagler Yolanda (ISR)
FCI V.
Závěrečné soutěže / Best in Show program
Junior Handler final
Páry / Best Couple
Chovatelské skupiny / Breeders Groups
Minor Puppy BOD
Puppy BOD
Veteran BOD
European dog show
Voláriková Linda (SK)
Matyáš Jaroslav (SK)
Jílková Zdena (CZ)
Grygarová Alexandra (CZ)
Nováková Iveta (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
148
148
148
4
4
4
FCI Nr. FCI Gr.
255
5
255
5
243
5
243
5
344
5
43
5
199
5
97
5
97
5
97
5
97
5
97
5
97
5
242
5
291
5
274
5
261
5
205
5
317
5
48
5
304
5
305
5
306
5
189
5
284
5
262
5
237
5
265
5
310
5
248
5
329
5
89
5
94
5
212
5
212
5
257
5
319
5
270
5
270
5
49
5
348
5
338
5
14
5
195
5
234
5
Kašpar Miiloš (CZ)
Spalová Hana (CZ)
Piskay Vladimír (SK)
Rozhodčí/Judge/Richter NDS
Jílková Zdena (CZ)
Pavlíková Ludmila (CZ)
Elford Judi (CA)
Bennett Alan (CA)
Bennett Alan (CA)
Kisliakov Andrei (BY)
Jílková Zdena (CZ)
Klein Jean-Claude (F)
de Guiliani Claudio (I)
Klein Jean-Claude (F)
Marušková Marie (CZ)
Vaníčková Kristína (CZ)
Klein Jean-Claude (F)
Selbach Mona K. (N)
Selbach Mona K. (N)
Engh Espen (N)
Kavčič Marija (SLO)
Soukup Rostislav (CZ)
Kavčič Marija (SLO)
Elford Judi (CA)
Selbach Mona K. (N)
Selbach Mona K. (N)
Selbach Mona K. (N)
Selbach Mona K. (N)
Selbach Mona K. (N)
Klein Jean-Claude (F)
Selbach Mona K. (N)
Selbach Mona K. (N)
Kavčič Marija (SLO)
Kisliakov Andrei (BY)
Kisliakov Andrei (BY)
Kisliakov Andrei (BY)
Kisliakov Andrei (BY)
Engh Espen (N)
Leblanc Kim (CA)
Blatoňová Hana (CZ)
Kavčič Marija (SLO)
Meredith-Cavanna Kimberly (USA)
Paterson Cheryl (CAN)
Elford Judi (CA)
Jílková Zdena (CZ)
Marušková Marie (CZ)
Selbach Mona K. (N)
Selbach Mona K. (N)
Kavčič Marija (SLO)
Ostatní nejmenovaná plemena / Reserve judges NDS
Řehánek Petr (CZ)
FCI I.
Skok Damir (HR)
FCI I.
Selbach Mona K. (N)
FCI V.
Kisliakov Andrei (BY)
FCI V.
23.10.2014 - čtvrtek / Thursday / Donnerstag
FCI Junior Group I.
FCI Group I.
FCI Junior Group IV.
FCI Group IV.
FCI Junior Group V.
FCI Group V.
Junior Best of Day
Krinke Milan (CZ)
Korózs András (H)
Piskay Vladimír (SK)
Tornau Andreas (D)
Petrusová Hana (CZ)
de Guiliani Claudio (I)
Kavčič Blaž (SLO)
EVROPSKÁ VÝSTAVA /EUROPEAN / EUROPISCHE
24. 10. 2014
pátek / Friday / Freitag
Hlavní rozhodčí / Chief Judge / Hauptrichter
Václavík Miroslav (CZ)
Rozhodčí/Judge/Richter EDS
Jandová Zuzana (CZ)
Březinová Hana (CZ)
Kanás Robert (SK)
Delmar Sean (IRL)
Delmar Sean (IRL)
Stefanescu Cristian (RO)
Kubík Zbyněk (CZ)
Delmar Sean (IRL)
Dettmar Rudolf (D)
Palosaari Juha (FIN)
Petrusová Hana (CZ)
Kane Frank (GB)
Nováková Iveta (CZ)
Nemanja Jovanović (SRB)
Nováková Iveta (CZ)
Detry Luc (B)
Petrusová Hana (CZ)
Kane Frank (GB)
Matakovic Bojan (HR)
Auerbach Alena (CZ)
Tichá Vladimíra (CZ)
Iversen Per (N)
Kubík Zbyněk (CZ)
Stefanescu Cristian (RO)
Kavčič Blaž (SLO)
Kavčič Blaž (SLO)
Kreiner Michael (A)
Järvinen Kari (FIN)
Stefanescu Cristian (RO)
Matakovic Bojan (HR)
Byrnes James (IRL)
Davies Colin (GB)
Kane Frank (GB)
Detry Luc (B)
Polehňa František (CZ)
Dolejšová Olga (CZ)
Nagler Yolanda (ISR)
Rozhodčí/Judge/Richter EDS
Šimek František (CZ)
Siejkowski Leszek (PL)
Siejkowski Leszek (PL)
Siejkowski Leszek (PL)
Černohubová Iva (CZ)
Černohubová Iva (CZ)
Dvořáková Věra (CZ)
Šimek František (CZ)
Dvořák Petr (CZ)
Sanders Martin (GB)
Siejkowski Leszek (PL)
Siejkowski Leszek (PL)
Frnčová Lenka (CZ)
Siejkowski Leszek (PL)
Manola Poggesi (I)
Weron Grzegorz (PL)
Frnčová Lenka (CZ)
NÁRODNÍ VÝSTAVA / NATIONAL
23. 10. 2014
čtvrtek / Thursday / Donnerstag
Hlavní rozhodčí / Chief Judge / Hauptrichter
Vondrouš Otakar (CZ)
FCI Group III.
FCI Nr. FCI Gr.
Airedale Terrier
7
3
American Staffordshire Terrier male + BOB
286
3
American Staffordshire Terrier female
286
3
Australian Silky Terrier
236
3
Australian Terrier
8
3
Bedlington Terrier
9
3
Border Terrier
10
3
Brasilian Terrier
341
3
Bull Terrier
11
3
Cairn Terrier
4
3
Český Terrier
246
3
Dandie Dinmont Terrier
168
3
Deutscher Jagdterrier
103
3
English Bull Terrier - Miniature size
11
3
Fox Terrier Smooth
12
3
Fox Terrier Wire
169
3
Irish Glen of Imaal Terrier
302
3
Irish Soft Coated Wheaten Terrier
40
3
Irish Terrier
139
3
Jack Russell Terrier male + BOB
345
3
Jack Russell Terrier female
345
3
Kerry Blue Terrier
3
3
Lakeland Terrier
70
3
Manchester Terrier
71
3
Norfolk Terrier
272
3
Norwich Terrier
72
3
Parson Russell Terrier
339
3
Scottish terrier
73
3
Sealyham Terrier
74
3
Skye Terrier
75
3
Staffordshire Bullterrier male + BOB
76
3
Staffordshire Bullterrier female
76
3
Toy Terrier
13
3
Welsh Terrier
78
3
West Highland White Terrier
85
3
Yorkshire Terrier male + BOB
86
3
Yorkshire Terrier female
86
3
Rozhodčí/Judge/Richter NDS
Iversen Per (N)
Kanás Robert (SK)
Březinová Hana (CZ)
Auerbach Alena (CZ)
Auerbach Alena (CZ)
Iversen Per (N)
Auerbach Alena (CZ)
Tichá Vladimíra (CZ)
Tvrzová Alena (CZ
Nemanja Jovanović (SRB)
Polehňa František (CZ)
Polehňa František (CZ)
Tichá Vladimíra (CZ)
Dettmar Rudolf (D)
Palosaari Juha (FIN)
Palosaari Juha (FIN)
Polehňa František (CZ)
Eichacker Klára (CZ)
Polehňa František (CZ)
Järvinen Kari (FIN)
Kreiner Michael (A)
Stefanescu Cristian (RO)
Tichá Vladimíra (CZ)
Iversen Per (N)
Delmar Sean (IRL)
Delmar Sean (IRL)
Frnčo Ladislav (CZ)
Polehňa František (CZ)
Polehňa František (CZ)
Delmar Sean (IRL)
Davies Colin (GB)
Byrnes James (IRL)
Iversen Per (N)
Tichá Vladimíra (CZ)
Detry Luc (B)
Beradze Iuza (CZ)
Beradze Iuza (CZ)
Alpenländische Dachsbracke
American Fox Hound
Ariégois
Basset Artésien Normand
Basset Bleu de Gascogne
Basset Fauve de Bretagne
Basset Hound
Bayrischer Gebirgsschweisshund
Beagle male + BOB
Beagle female
Black and Tan Coonhound
Bosanski Oštrodlaki Gonič - Barak
Brandlbracke
Briquet Griffon Vendéen
Dalmatiner
Erdélyi kopó
Gończy Polski
Alcrudo Malo Rafael (E)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Partlová Helena (CZ)
Partlová Helena (CZ)
Partlová Helena (CZ)
Partlová Helena (CZ)
Dvořáková Věra (CZ)
Sanders Martin (GB)
Dvořák Petr (CZ)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Dvořáková Věra (CZ)
Partlová Helena (CZ)
Dvořáková Věra (CZ)
Černohubová Iva (CZ)
Dvořáková Věra (CZ)
FCI Group VI.
FCI Nr. FCI Gr. Rozhodčí/Judge/Richter NDS
254
303
20
34
35
36
163
217
161
161
300
155
63
19
153
241
354
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Weron Grzegorz (PL)
Weron Grzegorz (PL)
Černohubová Iva (CZ)
Siejkowski Leszek (PL)
Weron Grzegorz (PL)
Siejkowski Leszek (PL)
Siejkowski Leszek (PL)
Šimek František (CZ)
Siejkowski Leszek (PL)
Frnčová Lenka (CZ)
Šimek František (CZ)
Černohubová Iva (CZ)
Weron Grzegorz (PL)
Siejkowski Leszek (PL)
Weron Grzegorz (PL)
Frnčová Lenka (CZ)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Radziuk Sviatlana (BY)
Šimek František (CZ)
Šimek František (CZ)
Weron Grzegorz (PL)
Weron Grzegorz (PL)
Weron Grzegorz (PL)
Weron Grzegorz (PL)
Weron Grzegorz (PL)
Weron Grzegorz (PL)
Šimek František (CZ)
Frnčová Lenka (CZ)
Siejkowski Leszek (PL)
Weron Grzegorz (PL)
Rozhodčí/Judge/Richter EDS
Dupas Jean Jacques (F)
Bouček František (CZ)
Bouček František (CZ)
Mudra Antonín (CZ)
Vojtek Vlastislav (SK)
Pordham Kenis Dagmar (GB)
Jipping Geert (NL)
Pordham Kenis Dagmar (GB)
Jipping Geert (NL)
Panuška Vladimír (CZ)
Jipping Geert (NL)
Jipping Geert (NL)
Petrusová Hana (CZ)
Bouček František (CZ)
Blütcher Knut Fr. (N)
Marešová Radana (CZ)
Grand basset griffon vendéen
Grand Bleu de Gascogne
Grand Griffon Vendéen
Griffon Bleu de Gascogne
Griffon Fauve de Bretagne
Haldenstöver
Hamiltonstövare
Hannoverscher Schweisshund
Hygenhund
Chien de Saint Hubert
Otterhound
Petit Basset Griffon Vendéen
Petit Bleu de Gascogne
Poitevin
Polski ogar
Porcelaine
Rhodesian ridgeback male + BOB
Rhodesian ridgeback female
Segugio Italiano a pelo raso
Segugio Italiano a pelo ruvido
Serpski Gonič
Schweizer Laufhund - Berner Laufhund
Schweizer Laufhund - Jura Laufhund
Schweizer Laufhund - Luzerner Laufhund
Schweizer Laufhund - Schwyzer Laufhund
Schweizer Niederlaufhund
Slovenský kopov
Steirische Rauhhaarige Hochgebirgsbracke
Suomenajakoira
Tyroler Bracke
FCI Group X.
Afghan Hound male + BOB
Afghan Hound female
Azawakh
Borzoi male + BOB
Borzoi female
Deerhound
Galgo Epaňol
Greyhound
Chart Polski
Irish Wolfhound
Magyar Agar
Piccolo Levriero Italiano
Saluki
Sloughi
Whippet male + BOB
Whippet female
Ostatní nejmenovaná plemena / Reserve judges EDS
Kreiner Michael (A)
FCI III.
Nováková Iveta (CZ)
FCI III.
Frnčová Lenka (CZ)
FCI VI.
Weron Grzegorz (PL)
FCI VI.
Vojtek Vlastislav (SK)
FCI X.
Bouček František (CZ)
FCI X.
Závěrečné soutěže / Best in Show program
Junior Handler final
Páry / Best Couple
Chovatelské skupiny / Breeders Groups
Minor Puppy BOD
Puppy BOD
Veteran BOD
Síbrtová Ivana (CZ)
Bouček František (CZ)
Frnčová Lenka (CZ)
Kanás Robert (SK)
Březinová Hana (CZ)
Stefanescu Cristian (RO)
33
22
282
32
66
267
132
213
266
84
294
67
31
24
52
30
146
146
337
198
150
59
59
59
59
60
244
62
51
68
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Černohubová Iva (CZ)
Černohubová Iva (CZ)
Partlová Helena (CZ)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Černohubová Iva (CZ)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Dvořáková Věra (CZ)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Dvořáková Věra (CZ)
Dvořáková Věra (CZ)
Partlová Helena (CZ)
Černohubová Iva (CZ)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Černohubová Iva (CZ)
Dvořáková Věra (CZ)
Frnčová Lenka (CZ)
Černohubová Iva (CZ)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Černohubová Iva (CZ)
Černohubová Iva (CZ)
Černohubová Iva (CZ)
Černohubová Iva (CZ)
Černohubová Iva (CZ)
Dvořáková Věra (CZ)
Dvořáková Věra (CZ)
Alcrudo Malo Rafael (E)
Šimek František (CZ)
228
228
307
193
193
164
285
158
333
160
240
200
269
188
162
162
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Jipping Geert (NL)
Jipping Geert (NL)
Vojtek Vlastislav (SK)
Marešová Radana (CZ)
Mudra Antonín (CZ)
Blütecher Knut Fr. (N)
Blütecher Knut Fr. (N)
Blütecher Knut Fr. (N)
Bouček František (CZ)
Pordham Kenis Dagmar (GB)
Bouček František (CZ)
Bouček František (CZ)
Dupas Jean Jacques (F)
Vojtek Vlastislav (SK)
Marešová Radana (CZ)
Panuška Vladimír (CZ)
FCI Nr. FCI Gr. Rozhodčí/Judge/Richter NDS
European dog show
Ostatní nejmenovaná plemena / Reserve judges NDS
Iversen Per (N)
FCI III.
Beradze Iuza (CZ)
FCI III.
Alcrudo Malo Rafael (E.)
FCI VI.
Dvořáková Věra (CZ)
FCI VI.
Mudra Antonín (CZ)
FCI X.
Panuška Vladimír (CZ)
FCI X.
24.10.2014 - pátek / Friday / Freitag
FCI Junior Group III.
FCI Group III.
FCI Junior Group VI.
FCI Group VI.
FCI Junior Group X.
FCI Group X.
Junior Best of Day
Tichá Vladimíra (CZ)
Delmar Sean (IRL)
Dvořáková Věra (CZ)
Šimek František (CZ)
Panuška Vladimír (CZ)
Jipping Geert (NL)
Nagler Yolanda (ISR)
EVROPSKÁ VÝSTAVA /EUROPEAN / EUROPISCHE
25. 10. 2014
sobota / Saturday / Samstag
Hlavní rozhodčí / Chief Judge / Hauptrichter
Václavík Miroslav (CZ)
Rozhodčí/Judge/Richter EDS
Marušková Marie (CZ)
Ylä-Mononen Satu (FIN)
Ramsing Utke Jens (DK)
Ramsing Utke Lisbet (DK)
Chapiro Boris (F)
Václavík Miroslav (CZ)
Stefanescu Cristian (RO)
Hořák Karel (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
Danilo Giorgio (I)
Bečková Kateřina (CZ)
Chapiro Boris (F)
Chapiro Boris (F)
Chapiro Boris (F)
Matakovic Bojan (HR)
Chapiro Boris (F)
Müller Barbara (CH)
Abad Jose Garcia (E)
Bezzecchi Giulio (I)
Krinke Milan (CZ)
Fiala Radim (CZ)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Kavčič Blaž (SLO)
Matakovic Bojan (HR)
Bosch Bas (B)
Matyáš Jaroslav (SK)
Ylä-Mononen Satu (FIN)
Matakovic Bojan (HR)
Janda Jiří (CZ)
Skok Damir (HR)
Havelka Tibor (SK)
Urošević Milivoje (SRB)
Novikov Valerij (RU)
Havelka Tibor (SK)
Adlt Vladimír (CZ)
Järvinen Kari (FIN)
Havelka Tibor (SK)
Urošević Milivoje (SRB)
Bečková Kateřina (CZ)
Jandová Jiřina (CZ)
Střalková Naděžda (CZ)
Marušková Marie (CZ)
Matakovic Bojan (HR)
Marušková Marie (CZ)
Zaoralová Andrea (CZ)
Glänznerová Helena (CZ)
Friedrich Peter (D)
Sedlář Miloš (CZ)
Nagler Yolanda (ISR)
Staviarska Viera (SK)
Menaker Ronald H. (USA)
Fodstad Petter (N)
Novikov Valerij (RU)
Janes Christian (A)
Janes Christian (A)
FCI Group II.
Affenpinscher
Appenzeller Sennenhund
Berner Sennenhund male + BOB
Berner Sennenhund female
Broholmer
Bulldog male + BOB
Bulldog female
Bullmastiff male + BOB
Bullmastiff female
Cane Corso Italiano male + BOB
Cane Corso Italiano female
Cao da Serra da Estrela
Cao de Castro Laboreiro
Cimarrón Uruguayo
Coban Cöpegi
Dansk-Svensk Gardshund
Deutsche Dogge black + harlequin
Deutsche Dogge blue
Deutsche Dogge gelb + brindle
Deutsche Dogge puppy minor + puppy classes
Deutscher Boxer
Dobermann
Dogo Argentino
Dogo Canario
Dogue de Bordeaux male + BOB
Dogue de Bordeaux female
Entlebucher Sennenhund
Fila Brasileiro
Grosser Schweizer Sennenhund
Hovawart
Chien de Montagne des Pyrénées
Jugoslavenski Ovcarski Pas - Sarplaninac
Kavkazskaia Ovtcharka
Landseer
Leonberger
Mastiff
Mastin de los Pirineos
Mastín Espaňol
Mastino Napoletano
Newfoundland male + BOB
Newfoundland female
Oesterreichischer Kurzhaariger Pinscher
Perro de Presa Mallorquin
Pinscher
Reisenschnauzer Pfeffersalz
Reisenschnauzer Schwarz
Rottweiler male + BOB
Rottweiler female
Russkiy Tchiorny Terrier
Shar Pei
Schnauzer Pfeffersalz
Schnauzer Schwarz
Sredneasiatskaia Ovtcharka
St. Bernardshund Kurzhaaring
St. Bernardshund Langhaaring
NÁRODNÍ VÝSTAVA / NATIONAL
26. 10. 2014
neděle / Sunday / Sonntag
Hlavní rozhodčí / Chief Judge / Hauptrichter
Vondrouš Otakar (CZ)
FCI Nr. FCI Gr.
186
2
46
2
45
2
45
2
315
2
149
2
149
2
157
2
157
2
343
2
343
2
173
2
170
2
353
2
331
2
356
2
235
2
235
2
235
2
235
2
144
2
143
2
292
2
346
2
116
2
116
2
47
2
225
2
58
2
190
2
137
2
41
2
328
2
226
2
145
2
264
2
92
2
91
2
197
2
50
2
50
2
64
2
249
2
184
2
181
2
181
2
147
2
147
2
327
2
309
2
182
2
182
2
335
2
61
2
61
2
Rozhodčí/Judge/Richter NDS
Beradze Iuza (CZ)
Janda Jiří (CZ)
Ramsing Utke Lisbet (DK)
Ramsing Utke Jens (DK)
Matakovic Bojan (HR)
Matyáš Jaroslav (SK)
Rozsypalová Dagmar (CZ)
Bosch Bas (B)
Bečková Kateřina (CZ)
Bečková Kateřina (CZ)
Danilo Giorgio (I)
Matakovic Bojan (HR)
Matakovic Bojan (HR)
Matakovic Bojan (HR)
Stefanescu Cristian (RO)
Matakovic Bojan (HR)
Bezzecchi Giulio (I)
Bezzecchi Giulio (I)
Abad Jose Garcia (E)
Abad Jose Garcia (E)
Žárská Alena (CZ)
Lupečková Ivana (CZ)
Järvinen Kari (FIN)
Stefanescu Cristian (RO)
Havelka Tibor (SK)
Adlt Vladimír (CZ)
Janda Jiří (CZ)
Stefanescu Cristian (RO)
Ylä-Mononen Satu (FIN)
Matakovic Bojan (HR)
Janes Christian (A)
Janes Christian (A)
Řehánek Petr (CZ)
Janda Jiří (CZ)
Hořák Karel (CZ)
Staviarska Viera (SK)
Janes Christian (A)
Staviarska Viera (SK)
Danilo Giorgio (I)
Järvinen Kari (FIN)
Novák Luděk (CZ)
Roubalová Ivana (CZ)
Stefanescu Cristian (RO)
Roubalová Ivana (CZ)
Menaker Ronald H. (USA)
Feuz Elisabeth (CH)
Sedlář Miloš (CZ)
Friedrich Peter (D)
Urošević Milivoje (SRB)
Petrusová Hana (CZ)
Ahrendts Elke (D)
Zaoralová Andrea (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
Jandová Jiřina (CZ)
Jandová Jiřina (CZ)
Kavčič Blaž (SLO)
Urošević Milivoje (SRB)
Chapiro Boris (F)
Roubalová Ivana (CZ)
Ahrendts Elke (D)
Feuz Elisabeth (CH)
Jabłońska Jolanta (PL)
Zaoralová Andrea (CZ)
Rozhodčí/Judge/Richter EDS
Ovesná Božena (CZ)
Ovesná Božena (CZ)
Vojtek Vlastislav (SK)
Holmerová Zdena (CZ)
Ovesná Božena (CZ)
Vojtek Vlastislav (SK)
Holmerová Zdena (CZ)
Soldánová Ivana (CZ)
Ovesná Božena (CZ)
Šimek František (CZ)
Vojtek Vlastislav (SK)
Šimek František (CZ)
Ovesná Jaroslava (CZ)
Ovesná Božena (CZ)
Ovesná Jaroslava (CZ)
Šimek František (CZ)
Ovesná Božena (CZ)
Tibetan Mastiff
Tornjak
Tosa
Zwergpinscher
Zwergschnauzer Pfeffersalz
Zwergschnauzer Schwarz
Zwergschnauzer Schwarz-Silber
Zwergschnauzer Weiss
NON FCI
American Bulldog
American Hairless Terrier
Boerboel
Caniche Multicoloured
Continental Bulldog
Český horský pes
Český strakatý pes
Chodský pes
Chortaja Borzaja
Louisiana Catahoula
Moskovskaja Storoževaja Sobaka
Patterdale Terrier
Pražský krysařík
Redbone Coonhound
Russkaya cvetnaja bolonka
Silken Windsprite - LHW
Toy Fox Terrier
Ostatní nejmenovaná plemena / Reserve judges EDS
Urošević Milivoje (SRB)
FCI II.
Manola Pogessi (I)
FCI II.
Šimek František (CZ)
NON FCI
Vojtek Vlastislav (SK)
NON FCI
230
355
260
185
183
183
183
183
2
2
2
2
2
2
2
2
FCI Gr.
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
NON FCI
Järvinen Kari (FIN)
Skok Damir (HR)
Matakovic Bojan (HR)
Marušková Marie (CZ)
Glänznerová Helena (CZ)
Jabłońska Jolanta (PL)
Fodstad Petter (N)
Menaker Ronald H. (USA)
Rozhodčí/Judge/Richter NDS
Ovesná Jaroslava (CZ)
Ovesná Jaroslava (CZ)
Ovesná Jaroslava (CZ)
Ovesná Jaroslava (CZ)
Vojtek Vlastislav (SK)
Ovesná Jaroslava (CZ)
Ovesná Jaroslava (CZ)
Kukla Ladislav (CZ)
Ovesná Jaroslava (CZ)
Vojtek Vlastislav (SK)
Ovesná Jaroslava (CZ)
Ovesná Jaroslava (CZ)
Řehánek Petr (CZ)
Vojtek Vlastislav (SK)
Řehánek Petr (CZ)
Beradze Iuza (CZ)
Vojtek Vlastislav (SK)
Ostatní nejmenovaná plemena / Reserve judges NDS
Skok Damir (HR)
FCI II.
Beradze Iuza (CZ)
FCI II.
Řehánek Petr (CZ)
NON FCI
Vojteková Iveta (SK)
NON FCI
Závěrečné soutěže / Best in Show program European dog show 25.10.2014 - sobota / Saturday / Samstag
Junior Handler final
Piskay Vladimír (SK)
FCI Junior Group II.
Václavík Miroslav (CZ)
Páry / Best Couple
Fiala Radim (CZ)
FCI Group II.
Matakovic Bojan (HR)
Chovatelské skupiny / Breeders Groups Janda Jiří (CZ)
Junior Best of Day
Václavík Miroslav (CZ)
Minor Puppy BOD
Bečková Kateřina (CZ)
Puppy BOD
Marušková Marie (CZ)
Veteran BOD
Chapiro Boris (F)
EVROPSKÁ VÝSTAVA /EUROPEAN / EUROPISCHE
26. 10. 2014
neděle / Sunday / Sonntag
Hlavní rozhodčí / Chief Judge / Hauptrichter
Václavík Miroslav (CZ)
Rozhodčí/Judge/Richter EDS
Balducci Francesco (I)
Dupas Jean Jacques (F)
Müller Luděk (CZ)
Šimek František (CZ)
Šimek František (CZ)
Šimek František (CZ)
Šimek František (CZ)
Šimek František (CZ)
Vlasák Václav (CZ)
Dvořák Petr (CZ)
Vlasák Václav (CZ)
Müller Luděk (CZ)
Vlasák Václav (CZ)
Dupas Jean Jacques (F)
Müller Luděk (CZ)
Kreiner Michael (A)
Dupas Jean Jacques (F)
Balducci Francesco (I)
Vlasák Václav (CZ)
Dupas Jean Jacques (F)
Jursa Josef (SK)
Kreiner Michael (A)
Dupas Jean Jacques (F)
Dupas Jean Jacques (F)
Müller Luděk (CZ)
Dvořák Petr (CZ)
Vlasák Václav (CZ)
Dupas Jean Jacques (F)
Nahodil František (CZ)
Kreiner Michael (A)
Rozhodčí/Judge/Richter EDS
Voláriková Linda (SK)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Korózs András (H)
Ahrens Hana (A)
Jokisilta Hannele (FIN)
Kašpar Miloš (CZ)
Jaakkola Marjo (FIN)
Jarmer Sigrid (A)
Jarmer Sigrid (A)
Jokisilta Hannele (FIN)
Čečrdlová Alena (CZ)
Höger Susanna (A)
Jarmer Sigrid (A)
Jarmer Sigrid (A)
Jarmer Sigrid (A)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Korda František (CZ)
Iversen Per (N)
Fagerström Rune (FIN)
Jaakkola Marjo (FIN)
Ahrens Hana (A)
Korózs András (H)
Korózs András (H)
Ridarčíková Gabriela (SK)
FCI Group VII.
Bracco Italiano
Braque d Auvergne
Braque du Bourbonnais
Český fousek
Deutscher Drahthaariger Vorstehhund
Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund
Deutscher Langhaariger Vorstehhund
Deutscher Stichelhaariger Vorstehhund
Drentsche Patrisijshond
Drotzörü Magyar Vizsla
English Pointer
English Setter
Epagneul Bleu de Picardie
Epagneul Breton
Epagneul de Pont-Audemer
Epagneul Picard
Friesischer Vorstehhund (Stabyhoun)
Gordon Setter
Griffon d´arret á poil dur Korthals
Grosser Münsterländer Vorstehhund
Irish Red & White Setter
Irish Red Setter
Kleiner Münsterländer Vorstehhund
Perdiguero Portugués
Perdiquero de Burgos
Rövidszörü Magyar Viszla
Slovenský hrubosrstý stavač
Spinone Italiano
Weimaraner - Kurzhaar
Weimaraner - Langhaar
FCI Group VIII.
American Cocker Spaniel
American Water Spaniel
Cao de Aqua
Clumber Spaniel
Curly Coated Retriever
English Cocker Spaniel male + BOB
English Cocker Spaniel female
English Springer Spaniel
Field Spaniel
Flat Coated Retriever
Golden Retriever male + BOB
Golden Retriever female
Golden Retriever puppy minor + puppy classes
Chesapeake Bay Retriever
Irish Water Spaniel
Kooikerhondje
Labrador Retriever male + BOB
Labrador Retriever female
Labrador Retriever puppy minor + puppy classes
Lagotto romagnolo
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Perro de Aqua
Sussex Spaniel
Welsh Springer Spaniel
NÁRODNÍ VÝSTAVA / NATIONAL
25. 10. 2014
sobota / Saturday / Samstag
Hlavní rozhodčí / Chief Judge / Hauptrichter
Vondrouš Otakar (CZ)
FCI Nr. FCI Gr.
202
7
180
7
179
7
245
7
98
7
119
7
117
7
232
7
224
7
239
7
1
7
2
7
106
7
95
7
114
7
108
7
222
7
6
7
107
7
118
7
330
7
120
7
102
7
187
7
90
7
57
7
320
7
165
7
99
7
99
7
Rozhodčí/Judge/Richter NDS
Dupas Jean Jacques (F)
Navrátil Pavel (CZ)
Dupas Jean Jacques (F)
Navrátil Pavel (CZ)
Dvořák Petr (CZ)
Dupas Jean Jacques (F)
Dupas Jean Jacques (F)
Dupas Jean Jacques (F)
Balducci Francesco (I)
Dvořáková Helena (CZ)
Balducci Francesco (I)
Balducci Francesco (I)
Balducci Francesco (I)
Navrátil Pavel (CZ)
Dupas Jean Jacques (F)
Müller Luděk (CZ)
Balducci Francesco (I)
Novotný Vlastimil (CZ)
Balducci Francesco (I)
Dvořáková Helena (CZ)
Balducci Francesco (I)
Müller Luděk (CZ)
Dvořáková Helena (CZ)
Navrátil Pavel (CZ)
Dupas Jean Jacques (F)
Dvořáková Helena (CZ)
Dvořák Petr (CZ)
Navrátil Pavel (CZ)
Vlasák Václav (CZ)
Müller Luděk (CZ)
FCI Nr. FCI Gr. Rozhodčí/Judge/Richter NDS
167
301
37
109
110
5
5
125
123
121
111
111
111
263
124
314
122
122
122
298
312
336
127
126
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Ahrens Hana (A)
Šulcek Petr (CZ)
Voláriková Linda (SK)
Voláriková Linda (SK)
Korda František (CZ)
Jaakkola Marjo (FIN)
Šulcek Petr (CZ)
Šulcek Petr (CZ)
Šulcek Petr (CZ)
Korda František (CZ)
Höger Susanna (A)
Jarmer Sigrid (A)
Jokisilta Hannele (FIN)
Jokisilta Hannele (FIN)
Voláriková Linda (SK)
Voláriková Linda (SK)
Fagerström Rune (FIN)
Čečrdlová Alena (CZ)
Iversen Per (N)
Korózs András (H)
Šulcek Petr (CZ)
Voláriková Linda (SK)
Voláriková Linda (SK)
Voláriková Linda (SK)
Rozhodčí/Judge/Richter EDS
Bohuňovská Jana (CZ)
Nagler Yolanda (ISR)
Ovesná Božena (CZ)
Jančík Leoš (CZ)
Karcher Christian (F)
Zhuk Galina (BY)
Krejčová Hana (CZ)
Klírová Naďa (CZ)
Krcal Otto (A)
Opara Janusz (PL)
Krcal Otto (A)
Jakkel Tamás (H)
Kurittu Marja (FIN)
Brotánková Zuzana (CZ)
Spruyt Dirk (B)
Spruyt Dirk (B)
Síbrtová Ivana (CZ)
Chapiro Boris (F)
De Giuliani Claudio (I)
Bregenzer Brigitte (A)
Reinelt-Gebauer Linda (N)
Kurittu Marja (FIN)
Jílková Zdena (CZ)
Jílková Zdena (CZ)
Kavčič Marija (SLO)
Kane Frank (GB)
Dolejšová Olga (CZ)
Guniš Miroslav (SK)
Reinelt-Gebauer Linda (N)
De Giuliani Claudio (I)
Raba Milan (CZ)
Tichá Vladimíra (CZ)
Novikov Valerij (RU)
Redlicki Miroslaw (PL)
Kubeš Robert (CZ)
Kanás Robert (SK)
FCI Group IX.
Bichon á poil Frisé
Bichon Havanais
Bolognese
Boston Terrier
Bouledogue Francais
Caniche grand blanc, noir, marron
Caniche grand gris, fauve
Caniche moyen blanc, noir, marron
Caniche moyen gris, fauve
Caniche nain blanc, noir, marron
Caniche nain gris, fauve
Caniche toy
Cavalier King Charles Spaniel
Coton de Tuléar
Griffon Belge
Griffon Bruxellois
Chihuahueňo - Pelo Corto
Chihuahueňo - Pelo Largo
Chin
Chinese Crested Dog hairless
Chinese Crested Dog powderpuff
King Charles Spaniel
Kromforländer
Lhasa Apso
Maltese
Papillon - Epagneul Nain Continental
Pekingese
Petit Brabancon
Petit Chien Lion
Phaléne - Epagneul Nain Continental
Pug male + BOB
Pug female
Russkiy toy
Shih Tzu
Tibetan Spaniel
Tibetan Terrier
Ostatní nejmenovaná plemena / Reserve judges EDS
Jursa Josef (SK)
FCI VII.
Müller Luděk (CZ)
FCI VII.
Ahrens Hana (A)
FCI VIII.
Korózs András (H)
FCI VIII.
Opara Krystyna (PL)
FCI IX.
Jílková Zdena (CZ)
FCI IX.
Závěrečné soutěže / Best in Show program
Junior Handler final
Páry / Best Couple
Chovatelské skupiny / Breeders Groups
Minor Puppy BOD
Puppy BOD
Veteran BOD
Vaníčková Kristína (CZ)
Nahodil František (CZ)
Brotánková Zuzana (CZ)
Klírová Naďa (CZ)
Ovesná Božena (CZ)
Opara Janusz (PL)
European dog show
FCI Nr. FCI Gr.
215
9
250
9
196
9
140
9
101
9
172
9
172
9
172
9
172
9
172
9
172
9
172
9
136
9
283
9
81
9
80
9
218
9
218
9
206
9
288
9
288
9
128
9
192
9
227
9
65
9
77
9
207
9
82
9
233
9
77
9
253
9
253
9
352
9
208
9
231
9
209
9
Rozhodčí/Judge/Richter NDS
Jančík Leoš (CZ)
Redlicki Miroslaw (PL)
Guniš Miroslav (SK)
Kane Frank (GB)
De Giuliani Claudio (I)
Klírová Naďa (CZ)
Opara Janusz (PL)
Jakkel Tamás (H)
Opara Janusz (PL)
Krcal Otto (A)
Krejčová Hana (CZ)
Zhuk Galina (BY)
Nováková Zuzana (CZ)
Guniš Miroslav (SK)
Soukup Rostislav (CZ)
Soukup Rostislav (CZ)
Jílková Zdena (CZ)
Síbrtová Ivana (CZ)
Kavčič Marija (SLO)
Kavčič Marija (SLO)
Kavčič Marija (SLO)
Opara Krystyna (PL)
Guniš Miroslav (SK)
Dolejšová Olga (CZ)
Bregenzer Brigitte (A)
Opara Krystyna (PL)
Jančík Leoš (CZ)
Opara Krystyna (PL)
Kubeš Robert (CZ)
Guniš Miroslav (SK)
Brotánková Zuzana (CZ)
Raba Milan (CZ)
Petrusová Hana (CZ)
Kubeš Robert (CZ)
Kanás Robert SK)
Guniš Miroslav (SK)
Ostatní nejmenovaná plemena / Reserve judges NDS
Navrátil Pavel (CZ)
FCI VII.
Dvořáková Helena (CZ)
FCI VII.
Voláriková Linda (SK)
FCI VIII.
Kašpar Miloš (CZ)
FCI VIII.
Guniš Miroslav (SK)
FCI IX.
Jančík Leoš (CZ)
FCI IX.
26.10.2014 - neděle / Sunday / Sonntag
FCI Junior Group VII.
FCI Group VII.
FCI Junior Group VIII.
FCI Group VIII.
FCI Junior Group IX.
FCI Group IX.
Junior Best of Day
Vlasák Václav (CZ)
Balducci Francesco (I)
Korda František (CZ)
Kašpar Miloš (CZ)
Guniš Miroslav (SK)
Jakkel Tamás (H)
Jančík Leoš (CZ)
Junior Handler World championship final
Veteran BIS
Junior BIS
BIS
Chrpová Veronika (CZ)
Ridarčíková Gabriela (SK)
Skok Damir (HR)
Václavík Miroslav (CZ)
EUROPEAN & NATIONAL SHOW
Show Information
23.10.2014
24.10.2014
25.10.2014
European Dog Show
26.10.2014
FCI Group I., IV., V.
FCI Group III., VI., X.
FCI Group II., Non FCI
FCI Group VII., VIII., IX.
FCI Group III., VI., X.
FCI Group I., IV., V.
FCI Group VII., VIII., IX.
FCI Group II., Non FCI
3rd entry deadline
4th entry deadline
National Dog Show
Entry Deadlines
European and National Dog Show
1st entry deadline
2nd entry deadline
23. 2. 2014
Payments
1. 4. 2014
24. 8. 2014
European Dog Show - payments for foreign exhibitors
(dogs are not registered in CZ)
Entry deadline
1st Dog
23. 2. 2014
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
40,- EUR
50,- EUR
60,- EUR
80,- EUR
50,- EUR
2nd Dog
3rd and otherDog
30,- EUR
Minor Puppy, Puppy
30,- EUR
Veteran
Competitions – Couple, Group
Junior Handling
Non FCI breeds
Payment at the Show
1. 6. 2014
30,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
40,- EUR
60,- EUR
40,- EUR
40,- EUR
40,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
50,- EUR
70,- EUR
50,- EUR
50,- EUR
50,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
60,- EUR
90,- EUR
70,- EUR
60,- EUR
60,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
80,- EUR
Every dog without class difference and every competition = 100,- EUR
National Dog Show - payments for foreign exhibitors
Entry deadline
1st Dog
2nd and other Dog
Minor Puppy, Puppy
Veteran
Payment at the Show
(dogs are not registered in CZ)
23. 2. 2014
40,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
20,- EUR
1. 4. 2014
50,- EUR
40,- EUR
20,- EUR
30,- EUR
1. 6. 2014
60,- EUR
50,- EUR
30,- EUR
40,- EUR
24. 8. 2014
70,- EUR
60,- EUR
30,- EUR
50,- EUR
Every dog without class difference and every competition = 100,- EUR
For the show fee payments we prefer payment by bank transfer.
We cannot take over the bank transfer costs!
Concerning to the entry fee category - that date counts when the fee was written off from your account.
After the 4th deadline will be unpaid registration canceled.
Entry application cancellations are allowed during the time before the second deadline. A handling fee of 15,- EUR
will be charged. Cancellation after 2nd deadline is not possible.
Bank account for EUR payments:
IBAN CZ 6020100000002700376286
SWIFT: FIO BCZ PP XXX
You can apply for EDS and pay 1st entry amount as well on DUO CACIB International Dog Show
in Brno city 22. - 23. 2. 2014.
Filled entries send to:
On-line applications: www.dogoffice.cz
Information: [email protected]
ČMKU
Maškova 3
182 53 Praha 8
Czech Republic
For Exhibitors: [email protected]
Junior Handling: [email protected]
For Press: [email protected]
Classes and documents:
Only the dogs with pedigree issued by FCI member or contracted partner could enter the show.
The age of the dog at the day of show is relevant to choose the correct class.
Class
Age
Documents to attach
Minor Puppy
4 - 6 month
Junior
9 - 18 month
Copy of FCI pedigree including owner data filled in
from 15 month
Copy of FCI pedigree including owner data filled in
Puppy
Intermediate
Open
6 - 9 month
15 - 24 month
Working
from 15 month
Champion
from 15 month
Veteran
from 8 years
Copy of FCI pedigree including owner data filled in
Copy of FCI pedigree including owner data filled in
+ copy of the FCI working certificate
Copy of FCI pedigree including owner data filled in
+ copy of the national or international champion diploma
Copy of FCI pedigree including owner data filled in
Change of the class of already registered dogs can be done up to the date of 4th entry deadline = 24. 8. 2014.
It should be done in writing with attached copy of payment 10,- EUR handling fee for changing class.
IT IS PROHIBITED TO SHOW CROPPED EARS DOGS IN THE CZECH REPUBLIC.
DOGS WITH DOCKED TAIL CAN BE ENTERED.
European Show – certificates and titles in the ring
• CAJC, CAC, res.CAC, CAC ČMKU, CACIB, res.CACIB
(more specification at www.2014eurodogshow.cz)
• European Promise 2014, European Winner, European Junior Winner, European Veteran Winner,
Best of Juniors – BOJ, Best of Veterans – BOV, Best of Breed – BOB, Best of Opposite Sex – BOS
For more information have a look at the web of the show: www.2014eurodogshow.cz
European Show – titles and competitions in the main ring
Non FCI breeds can not participate in competitions except Junior Handling.
• Junior Handling, Best Couple, Best Breeding Group, Best Minor Puppy, Best Puppy, Junior Best in Group-JBIG,
Junior Best of the Day-JBOD, Junior Best in Show-JBIS, Best in Group-BIG, Veteran Best of the Day-VetBOD,
Veteran Best in Show-VetBIS, Best in Show-BIS
For more related information see: www.2014eurodogshow.cz
National Show – certificates and titles in the ring:
• CAJC, CAC, res.CAC, CAC ČMKU
• Best of Juniors-BOJ, Best of Veterans-BOV, National Winner-NV, Best of Breed-BOB, Best of Opposite
Sex-BOS
There are no competitions at the main ring at the National Dog Show. Show is ended for the breed by awarding
BOB title.
CZECH CHAMPIONSHIPS:
• Czech Junior Champion
• Czech Champion
• ČMKU Show Champion
• Czech Grandchampion
• Czech Veteran Champion
You can obtain these championships at the European Dog Show, pay and get it issued at the spot.
Conditions (two options):
• the dog did accomplished all needed requests for certain championship, you can as well use conditions
from reciprocal agreement, in case your country kennel club has one with ČMKU Czech Kennel Club
(http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=reciprocni_dohoda)
• in case the dog will obtain at least two titles/certificates in term 23. - 26. 10. 2014 (Euro Dog Show,
National Dog Show, Special Dog Show) and one of them has to be from EDS
- in case of breeds obligated for a working trial, FCI international certificate must be shown to get Czech Championship
Protest
A complaint against the decision of the judge is not permitted. Protests are only for formal reasons, breaking rules
and propositions. Protest must be submitted in writing, together with a deposit of 150,- EUR and only during the
exhibition. If the protest is found to be unjustified, this deposit shall be forfeited in favor of the organizer.
By signing the application or loading applications on-line agrees exhibitor with the publication of his name and
address in the exhibition catalog and website.
The exhibitors are odliged to abide with the provisions of the FCI Show Regulations, of these propositions, official
website and the instructions of the Show Committee, to which they bind themselves by submitting the entry form.
www.2014eurodogshow.cz
ACCOMMODATION
more information:
www.bvv.cz/ubytovani/kontakt-a-informace/
Contact:
Eva Pešková
Phone: +420 541 152 777
Fax: +420 541 152 757
[email protected]
EURO PISHE & NATI ONAL E AUSSTELLUNG
Rasseneinteilung
23.10.2014
24.10.2014
25.10.2014
Europische Ausstellung
26.10.2014
FCI Gruppe I., IV., V.
FCI Gruppe III., VI., X.
FCI Gruppe II., Non FCI
FCI Gruppe VII., VIII., IX.
FCI Gruppe III., VI., X.
FCI Gruppe I., IV., V.
FCI Gruppe VII., VIII., IX.
FCI Gruppe II., Non FCI
3. Meldeschluss
4. Meldeschluss
Nationale Ausstellung
Meldeschluss
Europische und Nationale Ausstellung
1. Meldeschluss
2. Meldeschluss
23. 2. 2014
Meldegebühr
1. 4. 2014
(Hunde, die sind nicht in CZ registriert)
1. Hund
3. und ein anderer Hund
Welpe und Jüngste
Veteran
Wettbewerb- Paarklasse
Und Zuchtgruppe
Juniorhändlig
Non FCI Rasse
Veteran
Zahlung am Ort
1. 4. 2014
1. 6. 2014
24. 8. 2014
40,- EUR
50,- EUR
60,- EUR
80,- EUR
30,- EUR
30,- EUR
30,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
40,- EUR
60,- EUR
40,- EUR
40,- EUR
40,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
50,- EUR
70,- EUR
50,- EUR
50,- EUR
50,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
60,- EUR
90,- EUR
70,- EUR
60,- EUR
60,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
80,- EUR
Für jeden Hund(ohne Klasseeinteilung) und Wettbewert 100,- EUR
Nationalschau bei EDS - Meldegebühr für aussländ. Aussteller
(Hunde, die sind nicht in CZ registriert)
1. Hund
2. und ein anderer Hund
Jüngste, Jugend
23. 2. 2014
50,- EUR
2. Hund
Meldeschluss
24. 8. 2014
Europische Ausstellung - Meldegebühr für aussländ. Aussteller
Meldeschluss
Zahlung am Ort
1. 6. 2014
23. 2. 2014
40,- EUR
30,- EUR
20,- EUR
20,- EUR
1. 4. 2014
50,- EUR
40,- EUR
20,- EUR
30,- EUR
1. 6. 2014
60,- EUR
50,- EUR
30,- EUR
40,- EUR
24. 8. 2014
70,- EUR
60,- EUR
30,- EUR
50,- EUR
Für jeden Hund(ohne Klasseeinteilung) und Wettbewert 100,- EUR
Meldegebühr überweissen Sie, bitte per Bank
Wichtig für Einteilung für Meldeschluss ist Zahlungsdatum(Wann wird der Betrag aus Konto ausgeschriebt).
Bei Storno vor zweiten Meldeschluss wird Gebühr in Hohe,15,- EUR.
Nach zweiten Meldeschluss ist nicht Storno möglich!!!
Die Hundeumschreibung zwischen die Klassen ist bis 4. Meldeschluss möglich und das ausschliesslich schriftlich
und mit der Bestätigung um Bezahlung 10 EUR als manipul. Begühr.
Bankverbindung:
IBAN CZ 6020100000002700376286
SWIFT: FIO BCZ PP XXX
Meldung und Zahlung im ersten Meldeschluss auf IHA DUO CACIB in Brünn (22. - 23. 2. 2014) möglich ist.
Meldeschinen senden Sie, bitte, an:
ČMKU
Maškova 3
182 53 Praha 8
Tschechische Republik
On-line Meldung: www.dogoffice.cz
Information: [email protected]
Für Austeller: [email protected]
Für Juniorhandling: [email protected]
Für Press: [email protected]
Auf EDS und NHA werden folg. Klassen offen:
Welpen, Jüngste, Jugend, Offene,Gebrauch, Champion und Veteranklasse
Für alle Klasse ist Kopie von Pedirgee notwendig, für Champion und Gabrauchklasse noch die Bestätigung(Diplom
oder Zertifikat) um Championat oder um abgel. Prürfung. Auf EDS kann nur die Hunde, die in Zuchtbuch – Partnerländer FCI - eingetragen sind.
IN TSCHECHISCHE REPUBLIK IST NICHT MÖGLICH DIE HUNDE MIT KUPIERTEN
OHREN AUSSTELLEN.
HUNDE MIT KUPIERTEN SCHWÄNZE IST AUSSTELLEN MÖGLICH.
Proteste
Ein Protest gegen die Entscheidung des Schiedsrichters ist nicht zulässig. Der Protest ist lediglich aus
formalen Gründen der Verletzung der Ausstellungsvorschriften und der Proposition möglich. Der Protest
ist schriftlich, zugleich mit Hinterlegung der Kaution von 150,- EUR einzureichen, und zwar lediglich im Laufe der
Ausstellung. Falls der Protest nicht anerkannt wird, verwirkt die Kaution zugünsten des Ausstellungsveranstalters.
Der Aussteller mit seinem Unterschrift auf Meldeschein oder Meldungen on-line zustimmt, dass seine Name und
Adresse im Katalog und Web publizieren werden.
Die Aussteller müssen den Bestimmungen der Austellungsregeln der FCI, ČMKU, dieser Ausschreibung, Webseiten
der Offiziallen Ausstellungswebseiten und der Richtliniendes Ausstellungsausschusses folgen, wozu verpflichten
sie sich durch der Einreichungdes Meldungs. www.2014eurodogshow.cz
EDS eingegebene Titel im Ring
Europische Hoffnung 2014 Europischer Sieger, Europischer Juniorsieger, Europischer Veteransieger, BOJ, BOV,
BOS. Kompl. Bedinungen für eingegeb. Titel auf Web www.2014eurodogshow.cz
EDS Titel und Wetbewerbe im Ehrenring
Non FCI Rasse kann sich nicht die Wetbewerbe teilnehmen- ausserJuniorhändling.
Wetbewerb: Juniorhändling, Paarklasse, Zuchtgruppe, Beste Welpe, Jüngste, Jugendsieger der Gruppe FCI-JBIG,
Jugendsieger des Tages JBOD, Jugendsieger der SchVeteransieger des Tages VetBOD, Veteransieger der SchauVetBIS, Siger der Schau BIS. Mehr auf Web www.2014eurodogshow.cz
EDS - Anwartschaften
CAJC , CAC, res.CAC, CAC ČMKU, CACIB, res.CACIB. Mehr auf Web www.2014eurodogshow.cz
UNTERKUNFT
andere Informationen:
www.bvv.cz/ubytovani/kontakt-a-informace/
Kontakt:
Eva Pešková
Tel.: +420 541 152 777
Fax: +420 541 152 757
[email protected]
ЕВРОПЕЙСКАЯ & НАЦИОНАЛЬ НАЯ ВЫ СТАВКА
ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
Действительны для Чемпионата Европы и Национальных выставок
На выставку могут быть зарегистрированы кобели и суки всех пород, признанных ФЦИ, которые
в день выставки достигли возраста, необходимого для записи в заявленный выставочный класс.
Разделение на классы регулируется Выставочным Положением FCI и указанному на заявочном листе.
Собаки, чьи заявки не содержат необходимых документов (копия сертификата или чемпионата) для
регистрации в класс рабочий и чемпионы, будут записаны в открытый класс. Если собака находится
в совместном владении чешским и иностранным владельцами, оплата будет зависеть от где собака зарегистрирована. Если в иностранной племенной книге, оплата должна быть произведена в евро, если собака
зарегистрирована в чешской племенной книге, то оплата производится в чешских кронах.
Скидка на вторую и следующую собаку может быть в том случае, если имя владельца в родословной
идентично имени владельца первой собаки, записанной за полную стоимость. Любые другие изменения,
например добавление совместной собственности, будут рассматриваться как заявка за полную цену.
То же положение применяется и к регистрации на конкурс пар.
Организатор выставки не несет ответственности за ущерб, причиненный собакой или экспонентом, а также
в случае смерти или потери собаки. На выставке запрещается водить собак без поводка. К выставке не
допускаются суки в течке, суки во второй половине беременности, кормящие суки и собаки, подвергшиеся
оперативному или любому ветеринарному вмешательству, направленному на устранение дефектов
экстерьера собаки. Запрещается при подготовке собак использовать любое вещество, которое изменяет
структуру, цвет или качество шерсти, кожи или носа. Допускается только тримминг, стрижка, вычесывание
и чистка. Кроме того, запрещается укладывать собаку на столе для тримминга большее время, чем это
необходимо для подготовки.
Участник выставки своей подписью на регистрационной анкете подтверждает свою обязанность соблюдать
правила поведения на выставке ЧМКУ - ФЦИ и соблюдать указания, полученные от работников выставки.
www.2014eurodogshow.cz
Участники обязаны соблюдать Выставочное Положение ФЦИ, ЧМКС(У), все положения и инструкции
оргкомитета выставки, к чему они обязываются при регистрации собаки на выставку. Участники также
обязаны поддерживать порядок в помещении выставки. Продажа щенков на выставке запрещена.
Организатор оставляет за собой право замены экспертов!
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА
Все собаки, которые участвуют в выставке, должны быть клинически здоровы. Собаки должны быть привиты
против бешенства в соответствии с действующими ветеринарными правилами.
Собаки из государств-членов ЕС и третьих стран должны соответствовать правилам, принятым в Постановлении Европейского Парламента и Совета Европы 998/2003 от 26.5.2003.
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗАПРЕщЕНО ВЫСТАВЛЯТЬ СОБАК С КУПИРОВАННЫМИ УШАМИ.
СОБАКИ С КУПИРОВАННЫМИ ХВОСТАМИ ДОПУСКАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ.
Download

zde - EUROPEAN DogSHOW 2014