ELEKTROMERY SÉRIE EXTRA
PRE BYTOVÉ MERANIA, S VYUŽITÍM TECHNOLÓGIE ADDAX
NP73E.2-x-x
MULTIFUNKČNÉ, VIACTARIFNÉ
TROJFÁZOVÉ ELEKTRONICKÉ
ELEKTROMERY VYVINUTÉ PRE POUŽITIE
V AMI/AMR SYSTÉMOCH
KWh
Kvarh
Wh
Činná energia (odber/dodávka)
Jalová energia (4 kvadranty)
Zdanlivá energia (voliteľné)
VAh
V
A
Meranie napätia a prúdu
CELKOVÉ ROZMERY (mm)
T1-T6
Viactarifné meranie

Zabudované hodiny reálneho
času (RTC)

Zápis udalostí

Profil zaťaženia
I1I2
Meranie rozdielového prúdu
IP54
Stupeň krytia

Záložný zdroj napájania
IEC
Štandardný dátový model,
otvorené protokoly
Optický port
Základné a extra relé

Snímač otvorenia veka

Snímač otvorenia krytu
svorkovnice
Snímač vonkajších magnetických
polí
ZOBRAZENIE NA DISPLEJI
činná
energia
smer
merania
jalová
energia
OBIS
kód
symbol
záťaže
stav
signálu
M-Bus
spojenie
PLC
ukazovateľ
tarifu
činný
výkon
kWh
kvarh
rozdielový
prúd
nesymetria
záťaže
kreditný
mód
Rozhrania na prídavnú
komunikáciu (voliteľné)
jednotky
DIN
Montáž na DIN lištu (voliteľné)

Plombovateľné resetovacie
tlačidlo (voliteľné)
PCErr !
chyba
hodín
stav
veka
stav krytu
svorkovnice
stav
batérie
stav hlavného
relé
PLC komunikačný kanál
(voliteľné)
prítomnosť
fáz
© 2013, TRANSTECH, a.s. Všetky práva rezervované.
www.transtech-sk.eu
POPIS FUNKCIÍ
PODPORA DLMS/COSEM
 Štandardný dátový model
 Štandardné komunikačné protokoly
 Interoperabilita
ZABUDOVANÉ HODINY REÁLNEHO ČASU
 Hodiny reálneho času (RTC)
 Presnosť RTC 0,5 s. (IEC 62052-21)
 Externá synchronizácia
 Spiaci mód, batéria
 Automatické prepínanie letného a zimného času
MERANIE VELIČÍN
 Činná energia, trieda presnosti B (1.0),
odber a dodávka
 Jalová energia, trieda presnosti 2.0, 4 kvadranty
 Zdanlivá energia*
 Výkon, meranie maximálneho výkonu
( intervaly: 15’, 30’, 60’, deň, mesiac)
 Napätie, okamžitá hodnota, RMS
 Prúd vo fáze, nulovom vodiči, rozdielový prúd
medzi fázou a nulovým vodičom
SPÔSOB ODPOČTU
 Aktuálne odpočty
 Periodické odpočty (denné, mesačné)
 Odpočty v intervaloch (5’, 10’, 15’, 30’, 60')
 Časová pečiatka
UKLADANIE DÁT
 Energeticky nezávislá pamäť
 Kapacita závisí od počtu a typu odpočítavaných
údajov
 Príklad:
- 15 minútové dáta:
1 parameter, 12.920 záznamov,
približne 134 dní;
8 parametrov, každý 3.268 záznamov,
približne 34 dní;
- Hodinové dáta:
1 parameter, 1.020 záznamov,
približne 42 dní;
8 parametrov, každý 258 záznamov,
približne 10 dní
VIACTARIFNÉ MERANIE
 Až 6 tarifných registrov
 Až 24 prepnutí denne
 Ukazovateľ tarifu je zobrazený na displeji a je
indikovaný aj v externom systéme
 Lokálna aj diaľková zmena tarifných plánov
KALENDÁR
 Až 12 období za rok*
 Až 7 denných profilov týždenne
 Až 30 špeciálnych dní v roku
DISPLEJ
 LCD, 8 číslic, nastaviteľné desatinné miesto
 Špeciálne symboly, identifikačné údaje podľa IEC
62056-61 (OBIS)
 Zobrazenie meraných údajov a špecifických správ
 Dynamická zmena zobrazenia (rolovanie).
 Autotestovanie displeja
 Podsvietenie
 Režim spánku
UDALOSTI A ALARMOVÉ HLÁSENIA
 Aktuálny stav meracích bodov, parametrov
a alarmových udalostí. Časové pečiatky.
 Spracovanie udalostí zahŕňa: registráciu v
špeciálnom registri, zaslanie správy a zobrazenie
udalosti na displeji, v zvláštnych prípadoch
vypnutie napájania.
 Až 8 typov správ o udalostiach
TESTOVACIE VÝSTUPY
 Výstupy: LED, optický port
 Kontrolované parametre:
činná energia, jalová energia
RIADENIE SPOTREBY
 Zabudované základné relé (80 A)
 Ovládanie relé:
- diaľkovo (SW príkazom)
- elektromerom (v závislosti na stave)
- ručné (stlačení tlačidla)
 Zobrazenie stavu relé na displeji
RIADENIE VÝKONOVÉHO ZAŤAŽENIA*
 Možnosť zabudovať až 2 prídavné relé (2 a 5 A) na
riadenie externých silových stýkačov.
 Ovládanie prídavných relé:
- diaľkovo (SW príkazom)
- elektromerom (pomocou spínacej tabuľky)
RIADENE KVALITY ENERGIE
 Indexy kvality:
- priemerné napätie
- poklesy a prekmity napätia
- výpadky
- frekvencia siete
- uhly medzi fázami
 Archivácia a správy a počtu udalostí o prekročení
limitov indexov kvality
 Diaľkové a lokálne nastavenie limitných hodnôt
meraných veličín
MONITORING
 Možnosť nastavenia limitných hodnôt:
- činný/jalový výkon
- prúd/napätie (po fázach)
- napätie batérie
- teplota
- rozdielový prúd
- nesymetria záťaže/napätia
- frekvencia
- cos , atď.
 Nastaviteľné možnosti reakcií po prekročení
limitných hodnôt
 Možnosť odpojenia spotrebiteľa pri prekročení
limitných hodnôt
 Registrácia a archivácia udalostí
OCHRANA PRED NEDOVOLENÝMI ZÁSAHMI
 Nepretržitý monitoring, včítane režimu spánku
 Kontrola neoprávnených zásahov:
- otvorenie veka a krytu svorkovnice
- neprípustný rozdielový prúd
- reverzné zapojenie elektromery
- silné vonkajšie magnetické polia (nad 200T)
 Ochranné plomby
AUTOKONTROLA
 Vstavaný test na samokontrolu
 Archivácia výsledkov autokontroly
 Rýchla reakcia pri závažných poruchách
BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
 Šifrované komunikácia*
 Prístupy k dátam podľa prístupových práv
 Registrácia udalostí
 Ochrana firmvéru
PODPORA MERADIEL INÝCH VÝROBCOV
 Získavanie dát (1 hodina/24 hodín)
 Kontrola stavu (jedenkrát za hodinu)
 Riadenie udalostí
 Ovládanie zariadení
© 2013, TRANSTECH, a.s. Všetky práva rezervované.
PRENOS ÚDAJOV
 Prenos dát na vyžiadanie, alebo podľa plánu
 Typy požiadaviek:
- Požiadavky z koncentrátora
(cez komunikačný kanál)
- Požiadavky z ručnej jednotky HHU (cez optický
port)
PLC KOMUNIKÁCIA (PLC)*
 Zabudovaný S-FSK/OFDM a FSK PLC modem
 PLC modulácia smerom hore:
- S-FSK, IEC 61334-5-1 podľa IEC 61334-5-1,
CENELEC A Band
- OFDM, podľa PRIME, CENELEC A Band
 PLC modulácia smerom dole:
- FSK-132, podľa KNX noriem,
Frekvenčný rozsah - 132 kHz
 Vlastnosti PLC:
- Spĺňanie noriem EMC
- Automatická detekcia zariadenia v sieti
- Funkcia opakovača (až 7 úrovní)
ROZHRANIA NA PRÍDAVNÚ KOMUNIKÁCIU*
 Zabudované rozranie na komunikáciu s inými
zariadeniami (HAN):
- FSK-132 PLC
- USB
- Drôtový/bezdrôtový M-Bus
 Komunikačný modul pod krytom svorkovnice
pripojený cez CM-Bus výstup.
Napr.: 2G/3G modul pre komunikáciu s dátovou
centrálou
PREDPLATNÝ MÓD*
 Token input cez PL alebo cez jednotku
zákazníckeho rozhrania (CIU)
OPTICKÝ PORT
 IEC 62056-21
 Rýchlosť prenosu dát 9600 bps
 Možnosť lokálnej výmeny dát a parametrizácie
PARAMETRIZÁCIA ELEKTROMERA
 Diaľková (cez komunikačný kanál) alebo lokálna
(cez optický port)
 Priradenie prístupových práv z dátovej centrály
 Registrácia udalostí
UPGRADE SOFTVÉRU
 Diaľkový a lokálny uprgade softvéru
REZERVNÝ ZDROJ NAPÁJANIA
 Záložná batéria pre napájanie v režime spánku
(životnosť až 20 rokov)
PRÚDOVÉ SVORKY
 Univerzálne upínanie: D = 8.5 mm
KONŠTRUKCIA PUZDRA
 Nehorľavý polykarbonát
 Stupeň krytia IP 54
MONTÁŽ
 Uchytenie v 3 bodoch alebo na DIN lište (35 mm)
OSTATNÉ MOŽNOSTI*
 Detekcia magnetických polí: reed kontakt alebo
Hallová sonda
 Detekcia neoprávnených odberov:
- dva meracie kanály – shunt vo fázovom
a prúdový transformátor (CT) v nulovom vodiči
- shunt vo fázovom a rozdielový senzor (cievka)
v nulovom vodiči
- shunt vo fázovom a základné relé v nulovom
vodiči
*
Voliteľné v závislosti od modelu
www.transtech-sk.eu
TECHNICKÉ ÚDAJE
DRÔTOVÝ M-BUS KONEKTOR *
Trieda presnosti:
- Činná energia
- Jalová energia (IEC 62053-23)
B
2
Referenčný prúd, Iref*
2.5÷20 A
Maximálny prúd, Imax
100 A
Minimálny prúd
0.05 Iref
Nábehový prúd:
- Činná energia
- Jalová energia
0.004 Iref
0.005 Iref
Referenčné napätie, Un*
3×230/3×120 V
Napäťový rozsah
0.8 Un ... 1.2 Un
Referenčná frekvencia
50 Hz
Konštanta elektromera:*
- Činná energia
- Jalová energia
1000/2000 imp/kWh
1000/2000 imp/kvarh
Rozsah pracovných teplôt
-40°C … +70°C
Rozsah teplôt pri skladovaní
-40°C … +70°C
Interné hodiny reálneho času
quartz crystal 32 kHz
Presnosť hodín (pri 25°C) (IEC 62052-21)
≤0.5 s /24 h
Rýchlosť dátového prenosu cez PLC*
4800 bps (FSK-132)
2400 bps (S-FSK)
128 kbps (OFDM PRIME)
Vlastná spotreba v prúdovom obvode
1 VA
Vlastná spotreba v napäťovom obvode
< 2 W / 10 VA
< 3 W / 15 VA (for NP73E.2-2-3, NP73E.2-9-2)
Izolačná pevnosť (IEC 61010-1-90)
4 kV, 50 Hz, 1 min
Rázové napätie (IEC 60060-1)
12 kV, 1.2/50 μs
Elektrostatický výboj (IEC 1000-4-2)
15 kV
Vysokofrekvenčné radiačné polia (IEC 1000-4-3)
10 V/m
Vysokofrekvenčné rušenia (IEC 1000-4-4)
4 kV
Stupeň krytia
IP54
Doba životnosti nie menej ako
20 years
Rozmery
290 x 180 x 63 mm
CM-BUS KONEKTOR*
GPRS KOMUNIKAČNÝ MODUL POD KRYTOM
SVORKOVNICE*
ROZMERY SOVORKOVNICE
SCHÉMA ZAPOJENIA (IEC)
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVKU
Model elektromera,
NP73E.2-X-X
Referenčné napätie, V
3-2
4-2
6-1
7-1
8-2
9-2
10-2
11-1
3×230
3×230
3×230
3×230
3×230
3×230
3×230
3×230
3×230
Referenčný prúd, A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Prídavné relé
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Výpočet zdanlivej energie
-
-
-
+
+
-
-
-
+
Snímač magnetických polí
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
cievka
cievka
cievka
cievka
cievka
cievka
cievka
cievka
cievka
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S-FSK
alebo
OFDM
S-FSK
alebo
OFDM
S-FSK
alebo
OFDM
S-FSK
alebo
OFDM
S-FSK
Prvok v nulovom vodiči
Počet dosiek plošného spoja
*
2-3
PLC modulácia
-
S-FSK
S-FSK
S-FSK
alebo
OFDM
Umiestnenie PLC modulu
-
board
board
board
board
board
board
board
board
Prídavné komunikačné
rozhranie
CM-Bus
-
M-Bus
FSK-132
wireless
M-Bus
M-Bus
CM-Bus
-
FSK-132
Token vstupy cez CIU
-
-
+
+
+
+
-
-
+
Voliteľné, v závislosti od modelu elektromera
© 2013, TRANSTECH, a.s. Všetky práva rezervované.
www.transtech-sk.eu
Download

NP73E.2-x-x - TRANSTECH as