ELEKTROMERY SÉRIE EXTRA
PRE BYTOVÉ MERANIA, S VYUŽITÍM TECHNOLÓGIE ADDAX
NP71E.2-x-x
MULTIFUNKČNÉ, VIACTARIFNÉ
JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRONICKÉ
ELEKTROMERY VYVINUTÉ PRE POUŽITIE
V AMI/AMR SYSTÉMOCH
KWh
VAh
Činná energia (odber/dodávka)
Zdanlivá energia (voliteľné)
V
Meranie napätia a prúdu
A
CELKOVÉ ROZMERY (mm)
T1-T6
Viactarifné meranie

Zabudované hodiny reálneho
času (RTC)

Zápis udalostí

Profil zaťaženia
I1I2
Meranie rozdielového prúdu
IP54
Stupeň krytia

Záložný zdroj napájania
IEC
Štandardný dátový model,
otvorené protokoly
Optický port
Základné a extra relé

Snímač otvorenia veka

Snímač otvorenia krytu
svorkovnice
ZOBRAZENIE NA DISPLEJI
činná
energia
smer
merania
jalová
energia
OBIS
kód
symbol
záťaže
stav
kreditný
signálu mód
Snímač vonkajších magnetických
polí
M-Bus
spojenie
PLC
ukazovateľ
tarifu
činný
výkon
Rozhrania na prídavnú
komunikáciu (voliteľné)
kWh
jednotky
PCErr!
rozdielový chyba
prúd
hodín
stav
veka
stav krytu
svorkovnice
stav
batérie
stav hlavného
relé
prítomnosť
fáz
PLC komunikačný kanál
(voliteľné)
DIN
Montáž na DIN lištu (volitľné)

Plombovateľné resetovacie
tlačítko (voliteľné)
© 2013, TRANSTECH, a.s. Všeky práva rezervované.
www.transtech-sk.eu
POPIS FUNKCIÍ
PODPORA DLMS/COSEM
 Štandardný dátový model
 Štandardné komunikačné protokoly
 Interoperabilita
ZABUDOVANÉ HODINY REÁLNEHO ČASU
 Hodiny reálneho času (RTC)
 Presnosť RTC 0,5 s. (IEC 62052-21)
 Externá synchronizácia
 Spiaci mód, batéria
 Automatické prepínanie letného času
MERANIE VELIČÍN
 Činná energia, trieda presnosti B (1.0),
odber a dodávka
 Zdanlivá energia*
 Výkon, meranie maximálneho výkonu
( intervaly: 15’, 30’, 60’, deň, mesiac)
 Napätie, okamžitá hodnota, RMS
 Prúd vo fáze, nulovom vodiči, rozdielový prúd
medzi fázou a nulovým vodičom
SPÔSOB ODPOČTU
 Aktuálne odpočty
 Periodické odpočty (denné, mesačné)
 Odpočty v intervaloch (5’, 10’, 15’, 30’, 60')
 Časová pečiatka
UKLADANIE DÁT
 Energeticky nezávislá pamäť
 Kapacita závisí od počtu a typu odpočítavaných
údajov
 Príklad:
- 15 minútové dáta:
1 parameter, 12.920 záznamov,
približne 134 dní;
8 parametrov, každý 3.268 záznamov,
približne 34 dní;
- Hodinové dáta:
1 parameter, 1.020 záznamov,
približne 42 dní;
8 parametrov, každý 258 záznamov,
približne 10 dní
VIACTARIFNÉ MERANIE
 Až 6 tarifných registrov
 Až 24 prepnutí denne
 Ukazovateľ tarifu je zobrazený na displeji a je
indikovaný aj v externom systéme
 Lokálna aj diaľková zmena tarifných plánov
KALENDÁR
 Až 12 období za rok*
 Až 7 denných profilov týždenne
 Až 30 špeciálnych dní v roku
DISPLEJ
 LCD, 8 číslic, nastaviteľné desatinné miesto
 Špeciálne symboly, identifikačné údaje podľa
IEC 62056-61 (OBIS)
 Zobrazenie meraných údajov a špecifických
správ
 Dynamická zmena zobrazenia (rolovanie).
 Autotestovanie displeja
 Podsvietenie
 Režim spánku
UDALOSTI A ALARMOVÉ HLÁSENIA
 Aktuálny stav meracích bodov, parametrov
a alarmových udalostí. Časové pečiatky.
 Spracovanie udalostí zahŕňa: registráciu v
špeciálnom registri, zaslanie správy a
zobrazenie udalosti na displeji, v zvláštnych
prípadoch vypnutie napájania.
 Až 8 typov správ o udalostiach
TESTOVACIE VÝSTUPY
 Výstupy: LED, optický port
 Kontrolované parametre: činná energia
RIADENIE SPOTREBY
 Zabudované základné relé (100 A)
 Ovládanie relé:
- diaľkovo (SW príkazom)
- elektromerom (v závislosti na stave)
- ručné (stlačení tlačidla)
 Zobrazenie stavu relé na displeji
RIADENIE VÝKONOVÉHO ZAŤAŽENIA*
 Možnosť zabudovať až 2 prídavné relé (5 A) na
riadenie externých silových stýkačov.
 Ovládanie prídavných relé:
- diaľkovo (SW príkazom)
- elektromerom (pomocou spínacej tabuľky)
RIADENE KVALITY ENERGIE
 Indexy kvality:
- priemerné napätie
- poklesy a prekmity napätia
- výpadky
- frekvencia siete
 Archivácia a správy a počtu udalostí
o prekročení limitov indexov kvality
 Diaľkové a lokálne nastavenie limitných hodnôt
meraných veličín
MONITORING
 Možnosť nastavenia limitných hodnôt:
- činný výkon
- prúd/napätie
- napätie batérie
- teplota
- rozdielový prúd
- frekvencia
- cos , atď.
 Nastaviteľné možnosti reakcií po prekročení
limitných hodnôt
 Možnosť odpojenia spotrebiteľa pri prekročení
limitných hodnôt
 Registrácia a archivácia udalostí
OCHRANA PRED NEDOVOLENÝMI ZÁSAHMI
 Nepretržitý monitoring, včítane režimu spánku
 Kontrola neoprávnených zásahov:
- otvorenie veka a krytu svorkovnice
- neprípustný rozdielový prúd
- reverzné zapojenie elektromery
- silné vonkajšie magnetické polia (nad 200T)
 Ochranné plomby
BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
 Šifrované komunikácia*
 Prístupy k dátam podľa prístupových práv
 Registrácia udalostí
 Ochrana firmvéru
AUTOKONTROLA
 Vstavaný test na samokontrolu
 Archivácia výsledkov autokontroly
 Rýchla reakcia pri závažných poruchách
PODPORA MERADIEL INÝCH VÝROBCOV
 Získavanie dát (1 hodina/24 hodín)
 Kontrola stavu (jedenkrát za hodinu)
 Riadenie udalostí
 Ovládanie zariadení
OPTICKÝ PORT
 IEC 62056-21
 Rýchlosť prenosu dát 9600 bps
 Možnosť lokálnej výmeny dát a parametrizácie
PRENOS ÚDAJOV
 Prenos dát na vyžiadanie, alebo podľa plánu
 Typy požiadaviek:
- Požiadavky z koncentrátora
(cez komunikačný kanál)
- Požiadavky z ručnej jednotky HHU (cez
optický port)
PLC KOMUNIKÁCIA (PLC)*
 Zabudovaný S-FSK/OFDM a FSK PLC modem
 PLC modulácia smerom hore:
- S-FSK, IEC 61334-5-1 podľa IEC 61334-5-1,
CENELEC A Band
- OFDM, podľa PRIME, CENELEC A Band
 PLC modulácia smerom dole:
- FSK-132, podľa KNX noriem,
Frekvenčný rozsah - 132 kHz
 Vlastnosti PLC:
- Spĺňanie noriem EMC
- Automatická detekcia zariadenia v sieti
- Funkcia opakovača (až 7 úrovní)
ROZHRANIA NA PRÍDAVNÚ KOMUNIKÁCIU*
 Zabudované rozranie na komunikáciu s inými
zariadeniami (HAN):
- FSK-132 PLC
- USB
- Drôtový/bezdrôtový M-Bus
 Komunikačný modul pod krytom svorkovnice
pripojený cez CM-Bus výstup.
Napr.: 2G/3G modul pre komunikáciu
s dátovou centrálou
PREDPLATNÝ MÓD*
 Token input cez PL alebo cez jednotku
zákazníckeho rozhrania (CIU)
PARAMETRIZÁCIA ELEKTROMEROV
 Diaľková (cez komunikačný kanál) alebo
lokálna (cez optický port)
 Priradenie prístupových práv z dátovej centrály
 Registrácia udalostí
AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU
 Diaľková alebo lokálna
REZERVNÝ ZDROJ NAPÁJANIA
 Záložná batéria pre napájanie v režime spánku
(životnosť až 20 rokov)
PRÚDOVÉ SVORKY
 Univerzálne upínanie: D = 8.5 mm
KONŠTRUKCIA PUZDRA
 Nehorľavý polykarbonát
 Stupeň krytia IP 54
MONTÁŽ
 Uchytenie v 3 bodoch alebo na DIN lištu (35
mm)
OSTATNÉ MOŽNOSTI*
 Detekcia magnetických polí: reed kontakt alebo
Hallová sonda
 Detekcia neoprávnených odberov:
- dva meracie kanály – shunt vo fázovom
a prúdový transformátor (CT) v nulovom
vodiči
- shunt vo fázovom a rozdielový senzor (cievka)
v nulovom vodiči
- shunt vo fázovom a základné relé v nulovom
vodiči
*
© 2013, TRANSTECH, a.s. Všeky práva rezervované.
Voliteľné v závislosti od modelu
www.transtech-sk.eu
M-BUS KONEKTOR*
TECHNICKÉ ÚDAJE
Trieda presnosti
B
Referenčný prúd, Iref*
10÷20 A
Maximálny prúd, Imax
100 A
Minimálny prúd
0.05 Iref
Nábehový prúd
0.004 Iref
Referenčné napätie, Un*
230/120 V
Napäťový rozsah
0.8 Un ... 1.2 Un
Referenčná frekvencia
50 Hz
Konštanta elektromera*
1000/2000 imp/kWh
Rozsah pracovných teplôt
-40°C … +70°C
Rozsah teplôt pri skladovaní
-40°C … +70°C
Interné hodiny reálneho času
quartz crystal 32 kHz
Presnosť hodín (pri 25°C) (IEC 62052-21)
≤0.5 s /24 h
Rýchlosť dátového prenosu cez PLC*
4800 bps (FSK-132)
2400 bps (S-FSK)
128 kbps (OFDM)
Vlastná spotreba v prúdovom obvode
1 VA
Vlastná spotreba v napäťovom obvode
2 W / 10 VA
3 W / 15 VA (for NP71E.2-3-2)
Izolačná pevnosť (IEC 61010-1-90)
4 kV, 50 Hz, 1 min
Rázové napätie (IEC 60060-1)
12 kV, 1.2/50 μs
Elektrostatický výboj (IEC 1000-4-2)
15 kV
Vysokofrekvenčné radiačné polia (IEC 1000-4-3)
10 V/m
Vysokofrekvenčné rušenia (IEC 1000-4-4)
4 kV
Stupeň krytia
IP54
Doba životnosti nie menej ako
30 years
Rozmery
227 x 127.5 x 60.5 mm
Hmotnosť
0.9 kg
CM-BUS KONEKTOR*
GPRS KOMUNIKAČNÝ MODUL
POD KRYTOM SVORKOVNICE*
ROZMERY SVORKOVNICE
ÚDAJE NA OBJEDNÁVKU
Model elektromera,
NP71E.2-X-X
1-2
2-2
3-2
4-1
5-1
Referenčné napätie, V
230
230
230
230
230
5
5
5
5
5
Referenčný prúd, A
Meranie zdanlivej energie
Prvok v nulovom vodiči
PLC modulácia
-
-
-
+
+
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
cievka
cievka
cievka
cievka
cievka
Prídavné komunikačné
rozhranie
M-Bus
-
CM-Bus
FSK-132
bezdrôtový
M-Bus
Token vstupy cez CIU
S-FSK
S-FSK
-
S-FSK
alebo
OFDM
S-FSK
alebo
OFDM
Prvok v nulovom vodiči
+
-
-
+
+
*
SCHÉMA ZAPOJENIA (IEC)
Voliteľné, v závislosti od modelu elektromera
© 2013, TRANSTECH, a.s. Všeky práva rezervované.
www.transtech-sk.eu
Download

NP71E.2-x-x - TRANSTECH as