ELEKTROMERY SÉRIE EXTRA
PRE BYTOVÉ MERANIA, S VYUŽITÍM TECHNOLÓGIE ADDAX
NP73E.3-x-x
MULTIFUNKČNÉ, VIACTARIFNÉ
TROJFÁZOVÉ STATICKÉ ELEKTROMERY
ZAPOJENÉ CEZ TRANSFORMÁTOR
VYVINUTÉ PRE POUŽITIE
V AMI/AMR SYSTÉMOCH
KWh
Kvarh
Wh
VAh
V
A
CELKOVÉ ROZMERY (mm)
Činná energia (odber/dodávka)
Jalová energia (4 kvadranty)
Zdanlivá energia (voliteľné)
Meranie napätia a prúdu
T1-T6
Viactarifné meranie

Zabudované hodiny reálneho
času (RTC)

Zápis udalostí

Profil zaťaženia
I1I2
Meranie rozdielového prúdu
IP54
Stupeň krytia

Záložný zdroj napájania
IEC
Štandardný dátový model,
otvorené protokoly
Optický port
Základné a extra relé

Snímač otvorenia veka

Snímač otvorenia krytu
svorkovnice
Snímač vonkajších magnetických
polí
ZOBRAZENIE NA DISPLEJI
činná
energia
smer
merania
jalová
energia
OBIS
kód
stav
signálu
symbol
záťaže
PLC
M-Bus
spojenie
kWh
kvarh
chyba
hodín
stav
veka
stav krytu
svorkovnice
stav
batérie
jednotky
prítomnosť
fáz
PLC komunikačný kanál
(voliteľné)
Rozhrania na prídavnú
komunikáciu (voliteľné)
ukazovateľ
tarifu
činný
výkon
nesymetria
záťaže
kreditný
mód
DIN
Montáž na DIN lištu (voliteľné)

Plombovateľné resetovacie
tlačidlo (voliteľné)
© 2013, TRANSTECH, a.s. Všetky práva rezervované.
www.transtech-sk.eu
POPIS FUNKCIÍ
PODPORA DLMS/COSEM
 Štandardný dátový model
 Štandardné komunikačné protokoly
 Interoperabilita
ZABUDOVANÉ HODINY REÁLNEHO ČASU
 Hodiny reálneho času (RTC)
 Presnosť RTC 0,5 s. (IEC 62052-21)
 Externá synchronizácia
 Spiaci mód, batéria
 Automatické prepínanie letného a zimného času
MERANIE VELIČÍN
 Činná energia, trieda presnosti B (1.0),
odber a dodávka
 Jalová energia, trieda presnosti 2.0, 4 kvadranty
 Zdanlivá energia*
 Výkon, meranie maximálneho výkonu
( intervaly: 15’, 30’, 60’, deň, mesiac)
 Napätie, okamžitá hodnota, RMS
 Prúd vo fáze, nulovom vodiči, rozdielový prúd
medzi fázou a nulovým vodičom
SPÔSOB ODPOČTU
 Aktuálne odpočty
 Periodické odpočty (denné, mesačné)
 Odpočty v intervaloch (5’, 10’, 15’, 30’, 60')
 Časová pečiatka
UKLADANIE DÁT
 Energeticky nezávislá pamäť
 Kapacita závisí od počtu a typu odpočítavaných
údajov
 Príklad:
- 15 minútové dáta:
1 parameter, 12.920 záznamov,
približne 134 dní;
8 parametrov, každý 3.268 záznamov,
približne 34 dní;
- Hodinové dáta:
1 parameter, 1.020 záznamov,
približne 42 dní;
8 parametrov, každý 258 záznamov,
približne 10 dní
VIACTARIFNÉ MERANIE
 Až 6 tarifných registrov
 Až 24 prepnutí denne
 Ukazovateľ tarifu je zobrazený na displeji a je
indikovaný aj v externom systéme
 Lokálna aj diaľková zmena tarifných plánov
KALENDÁR
 Až 12 období za rok*
 Až 7 denných profilov týždenne
 Až 30 špeciálnych dní v roku
DISPLEJ
 LCD, 8 číslic, nastaviteľné desatinné miesto
 Špeciálne symboly, identifikačné údaje podľa IEC
62056-61 (OBIS)
 Zobrazenie meraných údajov a špecifických správ
 Dynamická zmena zobrazenia (rolovanie).
 Autotestovanie displeja
 Podsvietenie
 Režim spánku
UDALOSTI A ALARMOVÉ HLÁSENIA
 Aktuálny stav meracích bodov, parametrov
a alarmových udalostí. Časové pečiatky.
 Spracovanie udalostí zahŕňa: registráciu v
špeciálnom registri, zaslanie správy a zobrazenie
udalosti na displeji, v zvláštnych prípadoch
vypnutie napájania.
 Až 8 typov správ o udalostiach
TESTOVACIE VÝSTUPY
 Výstupy: LED, optický port
 Kontrolované parametre:
činná energia, jalová energia
RIADENIE SPOTREBY
 Zabudované základné relé (80 A)
 Ovládanie relé:
- diaľkovo (SW príkazom)
- elektromerom (v závislosti na stave)
- ručné (stlačení tlačidla)
 Zobrazenie stavu relé na displeji
RIADENIE VÝKONOVÉHO ZAŤAŽENIA*
 Možnosť zabudovať až 2 prídavné relé (2 a 5 A) na
riadenie externých silových stýkačov.
 Ovládanie prídavných relé:
- diaľkovo (SW príkazom)
- elektromerom (pomocou spínacej tabuľky)
RIADENE KVALITY ENERGIE
 Indexy kvality:
- priemerné napätie
- poklesy a prekmity napätia
- výpadky
- frekvencia siete
- uhly medzi fázami
 Archivácia a správy a počtu udalostí o prekročení
limitov indexov kvality
 Diaľkové a lokálne nastavenie limitných hodnôt
meraných veličín
MONITORING
 Možnosť nastavenia limitných hodnôt:
- činný/jalový výkon
- prúd/napätie (po fázach)
- napätie batérie
- teplota
- rozdielový prúd
- nesymetria záťaže/napätia
- frekvencia
- cos , atď.
 Nastaviteľné možnosti reakcií po prekročení
limitných hodnôt
 Možnosť odpojenia spotrebiteľa pri prekročení
limitných hodnôt
 Registrácia a archivácia udalostí
OCHRANA PRED NEDOVOLENÝMI ZÁSAHMI
 Nepretržitý monitoring, včítane režimu spánku
 Kontrola neoprávnených zásahov:
- otvorenie veka a krytu svorkovnice
- neprípustný rozdielový prúd
- reverzné zapojenie elektromery
- silné vonkajšie magnetické polia (nad 200T)
 Ochranné plomby
AUTOKONTROLA
 Vstavaný test na samokontrolu
 Archivácia výsledkov autokontroly
 Rýchla reakcia pri závažných poruchách
BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
 Šifrované komunikácia*
 Prístupy k dátam podľa prístupových práv
 Registrácia udalostí
 Ochrana firmvéru
PODPORA MERADIEL INÝCH VÝROBCOV
 Získavanie dát (1 hodina/24 hodín)
 Kontrola stavu (jedenkrát za hodinu)
 Riadenie udalostí
 Ovládanie zariadení
PRENOS ÚDAJOV
 Prenos dát na vyžiadanie, alebo podľa plánu
 Typy požiadaviek:
- Požiadavky z koncentrátora
(cez komunikačný kanál)
- Požiadavky z ručnej jednotky HHU (cez optický
port)
PLC KOMUNIKÁCIA (PLC)*
 Zabudovaný S-FSK/OFDM a FSK PLC modem
 PLC modulácia smerom hore:
- S-FSK, IEC 61334-5-1 podľa IEC 61334-5-1,
CENELEC A Band
- OFDM, podľa PRIME, CENELEC A Band
 PLC modulácia smerom dole:
- FSK-132, podľa KNX noriem,
Frekvenčný rozsah - 132 kHz
 Vlastnosti PLC:
- Spĺňanie noriem EMC
- Automatická detekcia zariadenia v sieti
- Funkcia opakovača (až 7 úrovní)
ROZHRANIA NA PRÍDAVNÚ KOMUNIKÁCIU*
 Zabudované rozranie na komunikáciu s inými
zariadeniami (HAN):
- FSK-132 PLC
- USB
- Drôtový/bezdrôtový M-Bus
 Komunikačný modul pod krytom svorkovnice
pripojený cez CM-Bus výstup.
Napr.: 2G/3G modul pre komunikáciu s dátovou
centrálou
PREDPLATNÝ MÓD*
 Token input cez PL alebo cez jednotku
zákazníckeho rozhrania (CIU)
OPTICKÝ PORT
 IEC 62056-21
 Rýchlosť prenosu dát 9600 bps
 Možnosť lokálnej výmeny dát a parametrizácie
PARAMETRIZÁCIA ELEKTROMERA
 Diaľková (cez komunikačný kanál) alebo lokálna
(cez optický port)
 Priradenie prístupových práv z dátovej centrály
 Registrácia udalostí
UPGRADE SOFTVÉRU
 Diaľkový a lokálny uprgade softvéru
REZERVNÝ ZDROJ NAPÁJANIA
 Záložná batéria pre napájanie v režime spánku
(životnosť až 20 rokov)
PRÚDOVÉ SVORKY
 Univerzálne upínanie: D = 5.5 mm
KONŠTRUKCIA PUZDRA
 Nehorľavý polykarbonát
 Stupeň krytia IP 54
MONTÁŽ
 Uchytenie v 3 bodoch alebo na DIN lište (35 mm)
OSTATNÉ MOŽNOSTI*
 Detekcia magnetických polí: reed kontakt alebo
Hallová sonda
 Detekcia neoprávnených odberov:
- dva meracie kanály – shunt vo fázovom
a prúdový transformátor (CT) v nulovom vodiči
- shunt vo fázovom a rozdielový senzor (cievka)
v nulovom vodiči
- shunt vo fázovom a základné relé v nulovom
vodiči
*
© 2013, TRANSTECH, a.s. Všetky práva rezervované.
Voliteľné v závislosti od modelu
www.transtech-sk.eu
TECHNICKÉ ÚDAJE
DRÔTOVÝ M-BUS
KONEKTOR*
Trieda presnosti:
- Činná energia
- Jalová energia (IEC 62053-23)
C (0.5S)
1
Referenčný prúd, Iref*
2.5÷5 A
Maximálny prúd, Imax
10 A
Minimálny prúd:
- Činná energia
- Jalová energia
0.01 In
0.02 In
Nábehový prúd:
- Činná energia
- Jalová energia
0.001 In
0.002 In
Referenčné napätie, Un*
3×230/3×120/3×57.7 V
Napäťový rozsah
0.8 Un ... 1.2 Un
Referenčná frekvencia
50 Hz
Konštanta elektromera:*
- Činná energia
- Jalová energia
10 000/20 000/50 000 imp/kWh
10 000/20 000/50 000 imp/kvarh
Rozsah pracovných teplôt
-40°C … +70°C
Rozsah teplôt pri skladovaní
-40°C … +70°C
Interné hodiny reálneho času
quartz crystal 32 kHz
Presnosť hodín (pri 25°C) (IEC 62052-21)
≤0.5 s /24 h
Rýchlosť dátového prenosu cez PLC*
2400 bps (S-FSK)
128 kbps (OFDM)
Vlastná spotreba v prúdovom obvode
1 VA
Vlastná spotreba v napäťovom obvode
< 2 W / 10 VA
< 3 W / 15 VA (pre NP73E.3-6-3, xxx.3-9-2,
xxx.3-12-1, xxx.3-13-1,xxx.3-13-2)
Izolačná pevnosť (IEC 61010-1-90)
4 kV, 50 Hz, 1 min
Rázové napätie (IEC 60060-1)
6.8 kV, 1.2/50 μs
Elektrostatický výboj (IEC 1000-4-2)
15 kV
Vysokofrekvenčné radiačné polia (IEC 1000-4-3)
10 V/m
Vysokofrekvenčné rušenia (IEC 1000-4-4)
4 kV
Stupeň krytia
IP54
Doba životnosti nie menej ako
20 years
Rozmery
290 x 180 x 63 mm
RS-485
KONEKTOR*
CM-BUS
KONEKTOR*
GPRS
KOMUNIKAČNÝ
MODUL POD
KRYTOM
SVORKOVNICE*
ROZMERY SVORKOVNICE
SCHÉMA ZAPOJENIA (IEC)
1
G
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
L1
L2
L
L3
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L1
L
G L2
L3
INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVKU
Model elektromera,
NP73E.3-X-X
Referenčné napätie, V
Referenčný prúd, A
Konštanta elektromera
činná /jalová energia
Výpočet zdanlivej energie
a harmonického
skreslenia
Prídavné relé
Snímač magnetických polí
Počet dosiek ploš. spoja
*
4-2
5-2
6-3
7-2
8-1
8-2
8-3
9-2
10-1
11-1
12-1
13-1
13-2
14-1
3×230
3×230
3×230
3×230
3×230
3×230
3×230
3×57.7
3×230
3×57.7
3×230
3×230
3×230
3×230
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
10 000
50 000
10 000
10 000
10 000
10 000
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
reed
kontakt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S-FSK
-
-
-
-
S-FSK
or
OFDM
S-FSK
or
OFDM
S-FSK
or
OFDM
PLC modulácia
S-FSK
S-FSK
-
S-FSK
S-FSK
S-FSK
or
OFDM
Umiestnenie PLC modulu
board
board
-
board
SoM
SoM
board
-
-
-
-
SoM
board
board
Prídavné komunikačné
rozhranie
-
-
CM-Bus
M-Bus
-
-
-
CM-Bus
RS-485
RS-485
CM-Bus
CM-Bus
CM-Bus
-
Token vstupy cez CIU
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voliteľné, v závislosti od modelu elektromera
© 2013, TRANSTECH, a.s. Všetky práva rezervované.
www.transtech-sk.eu
Download

NP73E.3-x-x - TRANSTECH as