SENZOR NAPÄTIA ML17F
INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA
CENTRE FOR MICROCOM PUTER APPLICATIONS
http://www.cma-science.nl
Distribúcia na Slovensku: PD COMP, tel. 0903910355, [email protected]
Krátky popis
Senzor napätia ML17f je skonštruovaný pre skúmanie základných vlastností elektriny.
V rozsahu – 15 V až +15 V môžeme senzor použiť na merania jednosmerného aj
striedavého elektrického napätia, je možné použiť ho ako osciloskop. Na pripojenie
do elektrického obvodu má senzor dve koncovky s krokodílkami. Senzor je rozdielový
(diferenciálny), čo umožňuje priame pripojenie do elektrického obvodu bez potreby
skúmať problém spoločného uzemnenia Senzor pripájame paralelne k meranému
prvku (zdroju alebo spotrebiču) obvodu. Senzor má zabudovanú ochranu proti
prepätiu do ±30V (voči uzemneniu), takéto napätie senzor nezničí. V žiadnom
prípade nie je možné senzor pripojiť k vyššiemu napätiu, meranie s napätím 230
V nie je v škole dovolené a môže byť nebezpečné.
Senzor je digitálnym senzorom typu I2C, výstupom sú digitálne kalibrovné hodnoty
meranej veličiny. Pripája sa iba k špeciálnym interfejsom s podporou digitálnych
senzorov typu I2C, ako napr. interfejs CMA MoLab. Pripojovací káblik potrebný pre
pripojenie k interfejsu nie je dodávaný so senzorom (káblik je súčasťou balenia
interfejsu MoLab).
Špecifikácia senzora
Pre vzorkovacie frekvencie do 1 kHz (1000 meraní za sekundu) senzor napätia
pracuje ako digitálny senzor a konvertuje merané napätie na digitálnu hodnotu s 14bit analógovo-digitálnou konverziou. Pri vzorkovacích frekvenciách nad 1 kHz senzor
pracuje ako analógový senzor. Analógový signál senzora (na ADC pine koncovky) je
načítavaný interfejsom a konvertovaný na digitálnu hodnotu 12-bit AD konvertorom
interfejsu. Maximálna vzorkovacia frekvencia senzora je 100 kHz (100 000 meraní za
sekundu).
Praktické informácie
UPOZORNENIE: nikdy nepripájajte k vyšším napätiam ani k sieti 230 V
• Senzor napätia používame na meranie rozdielu potenciálov medzi dvoma bodmi
elektrického obvodu, teda ho pripájame paralelne k spotrebiču/zdroju/prvku
obvodu, na ktorom chceme merať napätie.
• Senzor meria kladné napätie vtedy, ak čierny kábel senzora pripojíme k nižšiemu
potenciálu (k zápornému pólu zdroja). V opačnom prípade bude senzor ukazovať
záporné napätie.
• Senzor/senzory napätia je možné použiť spolu so senzorom/senzormi prúdu
úplne nezávisle v ktorejkoľvek časti elektrického obvodu.
• Pri použití viacerých senzorov napätia je dosahovaná vyššia presnosť ak sú čierne
2 | ML17f Senzor napätia, informácie pre používateľa
vodiče senzorov na rovnakom potenciáli meraného obvodu (vodivo spojené).
Zber dát
Senzor pracuje iba so špeciálnymi interfejsmi. Senzor je automaticky rozpoznateľný
pre kompatibilné interfejsy. Podrobné informácie sú v príručke užívateľa interfejsu
MoLab a v príručke k softvéru Coach 6.
Kalibrácia
Senzor je dodávaný kalibrovaný vo voltoch (V). Softvér Coach 6 umožňuje v prípade
potreby posun kalibrácie a tiež vytvorenie novej dvojbodovej kalibrácie. Kalibrácia
používateľa sa uloží do užívateľskej pamäte senzora.
Príklady experimentov
Senzor napätia je možné použiť v rôznych experimentoch, ako napr.:
• Ohmov zákon
• Nabíjanie a vybíjanie kondenzátora.
• VA charakteristiky vláknovej žiarovky a diódy.
• Meranie vnútorného odporu a elektromotorického napätia batérie.
• Meranie napätia indukovaného elektromagnetickou indukciou.
Príklad merania
Príklad merania
ML17f Senzor napätia, informácie pre používateľa | 3
Technická špecifikácia
Typ senzora
Pre vzorkovaciu frekvenciu menšiu než 1000 Hz –
digitálny. (AD konverzia v senzore), rozlíšenie 14-bit,
komunikácia I2C
nad 1000 Hz – analógový, (AD konverzia v interfejsi)
Merací rozsah Error!
Bookmark not defined.
rozdielový -15 .. +15 V
Rozlíšenie
štandardne ± 2 mV, max. ± 3 mV
Presnosť
štandardne ± 0.3 % max. ± 1 % meracieho rozsahu
Ochrana max.
± 30 V
Vstupný odpor
5.3 ± 1.5% MΩ pri 25°C
Posun nuly
Štandardne ± 1 mV pri 25°C
Max. vzorkovacia frekvencia
100 kHz
Rozmeny
Hranol: 42 x 18 x 16 mm
Krokodílky: dĺžka 6 cm,
Pripojovacie vodiče: dĺžka 35 cm; priemer 3 mm
Pripojenie
5-pins mini jack zásuvka
Záručné podmienky:
Na senzor napätia ML17f sa poskytuje záruka na chyby v použitom materiáli
a výrobné chyby po dobu 12 mesiacov od dátumu predaja za predpokladu, že bol
používaný v normálnych laboratórnych podmienkach. Záruka zaniká, ak bol senzor
poškodený nehodou, alebo nesprávnym používaním.
Poznámka: Tento produkt je učebná pomôcka a je použiteľný pre vzdelávacie účely.
Nie je určený pre priemyselné, lekárske, výskumné, alebo komerčné použitie.
Rev. 17/11/2011
4 | ML17f Senzor napätia, informácie pre používateľa
Download

SENZOR NAPÄTIA ML17F