E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
3. júl 2012
Rev.1/Add.36/Rev.7
DOHODA
O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ
VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ
A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA KOLESOVÝCH VOZIDLÁCH A O
PODMIENKACH PRE VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE HOMOLOGIZÁCIÍ
UDELENÝCH NA ZÁKLADE TÝCHTO PREDPISOV.*/
(Revízia 2, vrátane zmien, ktoré nadobudli platnosť 16. októbra 1995)
Dodatok 36: Predpis č. 37
Revízia 7
Obsahuje celý platný text vrátane:
doplnku 37 k sérii zmien 03 – Dátum nadobudnutia platnosti: 28. október 2011
korigenda 1 revízie 6 predpisu – Dátum nadobudnutia platnosti: 14. marec 2012
JEDNOTNÉ USTANOVENIA PRE HOMOLOGIZÁCIU VLÁKNOVÝCH
ŽIAROVIEK POUŽÍVANÝCH V HOMOLOGIZOVANÝCH SVIETIDLÁCH
MOTOROVÝCH VOZIDIEL A ICH PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL
ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV
*/
Predchádzajúci názov Dohody:
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu a o vzájomnom uznávaní homologizácie výstroja a
súčasti motorových vozidiel, v Ženeve 20. marca 1958.
Predpis č. 37
JEDNOTNÉ USTANOVENIA NA HOMOLOGIZÁCIU VLÁKNOVÝCH ŽIAROVIEK
POUŽÍVANÝCH V HOMOLOGIZOVANÝCH SVIETIDLÁCH MOTOROVÝCH
VOZIDIEL A ICH PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL
OBSAH
1.
Rozsah platnosti
2.
Administratívne ustanovenia
3.
Technické požiadavky
4.
Zhoda výroby
5.
Sankcie za nezhodu výroby
6.
Definitívne zastavenie výroby
7.
Názvy a adresy technických služieb zodpovedných za vykonávanie
homologizačných skúšok a názvy a adresy homologizačných orgánov
8.
Prechodné ustanovenia
PRÍLOHY
Príloha 1:
Údajové listy vláknových žiaroviek
Príloha 2:
Oznámenie o homologizácii, rozšírení, zamietnutí alebo odobratí homologizácie
alebo o definitívnom zastavení výroby typu vláknovej žiarovky podľa predpisu
č. 37
Príloha 3:
Príklad usporiadania homologizačnej značky
Príloha 4:
Svetelný stred a tvary vláknových žiaroviek
Príloha 5:
Kontrola farby vláknových žiaroviek
Príloha 6:
Minimálne požiadavky na postupy kontroly kvality vykonávanej výrobcom
Príloha 7:
Odber vzoriek a úrovne zhody pre skúšobné záznamy výrobcu
Príloha 8:
Minimálne požiadavky na náhodné kontroly vykonávané homologizačnym
orgánom
Príloha 9:
Zhoda potvrdená náhodnou kontrolou
1
Predpis č.37
JEDNOTNÉ USTANOVENIA NA HOMOLOGIZÁCIU VLÁKNOVÝCH ŽIAROVIEK
POUŽÍVANÝCH V HOMOLOGIZOVANÝCH SVIETIDLÁCH MOTOROVÝCH
VOZIDIEL A ICH PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL
1.
ROZSAH PLATNOSTI
Tento predpis platí pre vláknové žiarovky uvedené v prílohe 1 a určené na
používanie v homologizovaných svietidlách motorových vozidiel a ich
prípojných vozidiel.
2.
ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA
2.1.
Definície
2.1.1.
Definícia "kategórie"
Termín "kategória" sa používa v tomto predpise na označenie rozdielnych
základných konštrukcií štandardných vláknových žiaroviek. Každá kategória
má určité označenie, napríklad "H4", "P21W", "T4W", "PY21W" alebo
"RR10W".
2.1.2.
Definícia "typu"
Vláknové žiarovky rôznych "typov"1/ sú vláknové žiarovky tej istej kategórie,
odlišujúce sa v podstatných rysoch ako sú:
2.1.2.1.
obchodný názov alebo obchodná značka (Vláknové žiarovky s rovnakým
obchodným názvom alebo obchodnou značkou, avšak vyrábané rôznymi
výrobcami, sa považujú za vláknové žiarovky rôznych typov. Vláknové
žiarovky vyrobené tým istým výrobcom, ktoré sa líšia iba v obchodnom názve
alebo obchodnej značke, sa môžu považovať za vláknové žiarovky rovnakého
typu);
2.1.2.2.
konštrukcia banky a/alebo pätice, pokiaľ tieto rozdiely majú vplyv na optické
výsledky;
2.1.2.3.
menovité napätie,
2.1.2.4.
halogén,
2.2.
Žiadosť o homologizáciu
2.2.1.
Žiadosť o homologizáciu musí predložiť vlastník obchodného názvu alebo
značky, alebo jeho riadne poverený zástupca.
2.2.2.
Ku každej žiadosti o homologizáciu sa priložia (pozri tiež bod 2.4.2):
2.2.2.1.
výkresy trojmo, dostatočne podrobné, aby vystihovali identifikáciu typu;
2.2.2.2.
stručný technický popis;
2.2.2.3.
päť vzoriek každej farby, pre ktorú je žiadané o homologizáciu;
2.2.3.
V prípade typu vláknovej žiarovky odlišujúceho sa len obchodným názvom
alebo značkou od typu, ktorý už bol homologizovaný, postačí predložiť:
1/
Selektívne žltá banka alebo prídavná selektívne žltá vonkajšia banka, ktorá je určená výlučne na zmenu farby
a nie na zmenu iných charakteristík vláknovej žiarovky vyžarujúcej biele svetlo, nepredstavuje zmenu typu
vláknovej žiarovky.
2
2.2.3.1.
prehlásenie výrobcu žiarovky, že predložený typ bol vyrobený jedným
výrobcom a je až na obchodný názov alebo značku, zhodný s už
homologizovaným typom, ktorý bol označený svojim homologizačným
označením;
2.2.3.2.
dve vzorky vybavené novým obchodným názvom alebo značkou.
2.2.4.
Kompetentný úrad musí overiť existenciu uspokojivých usporiadaní na
zabezpečenie účinnej kontroly zhody výroby pred udelením homologizácie
typu.
2.3.
Nápisy
2.3.1.
Vláknové žiarovky, predložené na homologizáciu musia mať na pätici alebo
banke vyznačené2/
2.3.1.1.
obchodný názov alebo značku žiadateľa;
2.3.1.2.
menovité napätie. Menovité napätie však nemusí byť udané v prípade
vláknových žiaroviek so štandardizovaným napätím 12V a maximálnym
povoleným priemerom banky 7,5 mm;
2.3.1.3.
medzinárodné označenie príslušnej kategórie. Značka napätia "W" tejto
konštrukcie nemusí byť udaná, ak maximálny priemer banky neprekračuje 7,5
mm;
2.3.1.4.
menovitý príkon (v prípade dvojvláknových žiaroviek v poradí
vysokovýkonové vlákno/nízkovýkonové vlákno) nemusí byť zvlášť vyznačené
ak je súčasťou medzinárodného označenia príslušnej kategórie vláknovej
žiarovky;
2.3.1.5.
dostatočne veľký priestor na umiestnenie homologizačnej značky.
2.3.2.
Priestor uvedený v bode 2.3.1.5, musí byť vyznačený na výkresoch,
pripojených k žiadosti o homologizáciu.
2.3.3.
Halogénové vláknové žiarovky spĺňajúce požiadavky bodu 3.7. nižšie musia
byť označené symbolom "U".
2.3.4.
Iné nápisy ako stanovené v bodoch 2.3.1 a 2.4.3, môžu byť vyznačené pod
podmienkou, že neovplyvňujú nepriaznivo svetelné vlastnosti.
2.4.
Homologizácia
2.4.1.
Ak všetky vzorky typu vláknovej žiarovky predložené podľa článku 2.2.2.3
alebo 2.2.3.2. spĺňajú požiadavky tohto predpisu, udelí sa homologizácia.
2.4.2.
Každému homologizovanému typu sa pridelí homologizačné číslo. Jeho prvá
číslica v súčasnosti 2, zodpovedá 02 sérii zmien, ktoré vstúpili do platnosti 27.
októbra 1983 a 03 sérii zmien (nevyžadujúce zmeny homologizačného čísel,
ktoré nadobudli platnosť 1. júna 1984) musia označovať sériu posledných
závažných technických zmien, ktoré boli zapracované do predpisu v dobe
vydania homologizácie. Tento údaj udáva identifikačný kód, ktorý má najviac
dve číslice. Musia byť výlučne použité arabské číslice a veľké písmená
uvedené v poznámke pod čiarou3/. Tá istá zmluvná strana nesmie prideliť
2/
3/
V druhom prípade nesmú byť nepriaznivo ovplyvnené svetelné vlastnosti
0123456789
ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWYZ
3
rovnaký kód inému typu vláknovej žiarovky. Správa o homologizácii alebo o
rozšírení, odmietnutí, odobratí homologizácie alebo definitívnom zastavení
výroby typu vláknovej žiarovky podľa tohto predpisu sa oznámi stranám
Dohody, ktoré používajú tento predpis a formulárom zodpovedajúcom vzoru v
prílohe 2 tohto predpisu a výkresmi dodanými žiadateľom o homologizáciu na
formáte nepresahujúcom A4 (210 x 297 mm) a v mierke najmenej 2:1. Ak si to
žiadateľ želá, môže sa rovnaký homologizačný kód prideliť vláknovej žiarovke
vyžarujúcej biele svetlo a vláknovej žiarovke vyžarujúcej svetlo selektívne
žltej farby (pozri bod 2.1.2.3.)
2.4.3.
Každá vláknová žiarovka zhodná s typom homologizovaným podľa tohto
predpisu, musí byť v priestore uvedenom v bode 2.3.1.5. okrem označenia
požadovanom podľa bodu 2.3.1 vybavená medzinárodnými homologizačnými
značkami, ktoré pozostávajú s:
2.4.3.1.
zo zrezanej kružnice s písmenom "E" vo vnútri, za ním nasleduje rozlišovacie
číslo štátu, ktorý udelil homologizáciu4/.
2.4.3.2.
z homologizačného kódu umiestneného tesne pri zrezanej kružnici.
2.4.4.
Ak dostane objednávateľ zhodné homologizačné označenie pre viacej
obchodných názvov alebo značiek jeden alebo viacej z nich postačí na splnenie
požiadaviek uvedených v bode 2.3.1.1.
2.4.5.
Značky a označenie, špecifikované v bodoch 2.3.1 a 2.4.3, musia byť jasne
čitateľné a nezmazateľné.
2.4.6.
Príloha 3 tohto predpisu udáva príklad usporiadania homologizačnej značky.
3.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY
3.1.
Definície
3.1.1.
Menovité napätie: napätie (vo voltoch) vyznačené na vláknovej žiarovke.
3.1.2.
Menovitý príkon: príkon (vo wattoch) vyznačený na vláknovej žiarovke, ktorá
môže byť začlenená do medzinárodného označenia podľa príslušnej kategórie.
3.1.3.
Skúšobné napätie: napätie na svorke vláknovej žiarovky, pri ktorom sú
stanovené a skúšané elektrické a fotometrické charakteristiky vláknových
žiaroviek.
3.1.4.
Cieľové hodnoty: hodnoty, ktoré sa majú dosiahnuť so špecifikovanými
odchýlkami, ak je vláknová žiarovka napájaná prúdom pri skúšobnom napätí.
3.1.5.
Štandardná (etalónová) vláknová žiarovka: vláknová žiarovka vyžarujúca biele
alebo oranžové alebo červené svetlo so zmenšenými rozmerovými odchýlkami,
ktorá je určená na fotometrické skúšanie osvetľovacích a svetelnosignalizačných zariadení. Štandardné vláknové žiarovky sú špecifikované len
pre jedno menovité napätie pre každú kategóriu;
3.1.6.
Referenčný svetelný tok: špecifikovaný svetelný tok štandardnej vláknovej
žiarovky, s ktorou sa porovnávajú optické vlastnosti osvetľovacieho zariadenia.
4/
Rozlišovacie čísla zmluvných strán Dohody z roku 1958 sú uvedené v prílohe 3 ku Konsolidovanej rezolúcii
o konštrukcii vozidiel (R.E.3), dokument TRANS/WP.29/78/Rev.2.
4
3.1.7.
Meraný svetelný tok: špecifikovaná hodnota svetelného toku pre skúšanie
vláknovej žiarovky v štandardnom svetlomete tak ako je špecifikované v bode
3.8.
3.1.8.
Referenčná os: os určená vo vzťahu k pätici, voči ktorej sú uvádzané niektoré
rozmery vláknovej žiarovky.
3.1.9.
Referenčná rovina: rovina určená vo vzťahu k pätici, voči ktorej sú uvádzané
rozmery vláknovej žiarovky.
3.1.10.
Zdroj vláknového svetla (žiarovka): zdroj svetla, v ktorom je prvkom
viditeľného žiarenia jedno alebo viacero vlákien produkujúcich tepelné
žiarenie.
3.2.
Všeobecné špecifikácie
3.2.1.
Každá predložená vzorka musí vyhovovať príslušným ustanoveniam tohto
predpisu.
3.2.2.
Vláknové žiarovky musia byť konštruované tak, aby mali a za normálneho
používania si zachovali správnu funkciu. Okrem toho nesmú vykazovať žiadnu
konštrukčnú ani výrobnú chybu.
3.2.3.
Vlákno(a) uvedené v údajovom liste príslušnej kategórie v prílohe 1, je (sú)
jediným prvkom vláknovej žiarovky, ktoré vytvára a vyžaruje svetlo, keď je
napájaná.
3.3.
Výroba
3.3.1.
Banky vláknových žiaroviek nesmú mať žiadne ryhy ani škvrny, čím by mohli
zhoršovať ich účinnosť a ich optické účinky.
3.3.2.
Vláknové žiarovky musia byť vybavené štandardnými päticami, ktoré
vyhovujú ustanoveniam publikácie IEC 60061, 3. vydanie, ako je
špecifikované na jednotlivých listoch s údajmi o žiarovkách v prílohe 1.
3.3.3.
Pätica musí byť silná a pevne spojená s bankou.
3.3.4.
Aby sa zistilo, či vláknové žiarovky vyhovujú ustanoveniam článkov 3.3.1 až
3.3.3 vykoná sa vizuálna kontrola, kontrola rozmerov a v prípade nutnosti
skúšobné namontovanie.
3.4.
Skúšky
3.4.1.
Vláknové žiarovky sa najskôr nechajú starnúť pri ich skúšobnom napätí po
dobu približne jednej hodiny. Pri dvojvláknových žiarovkách sa každé vlákno
nechá starnúť zvlášť.V prípade vláknových žiaroviek s viac než jedným
špecifikovaným skúšobným napätím sa na starnutie použije najvyššie skúšobné
napätie.
3.4.2.
V prípade vláknových žiaroviek s vrstvou povlaku na banke sa musí povrch
banky po starnutí po dobu uvedenú v bode 3.4.1. zľahka utrieť bavlnenou
handričkou namočenou v zmesi pozostávajúcej zo 70 % n-heptánu a 30 %
toluolu. Po približne piatich minútach sa povrch vizuálne skontroluje. Nesmie
vykazovať žiadne viditeľné zmeny.
3.4.3.
Poloha a rozmery vlákien sa merajú pri napájaní vláknových žiaroviek prúdom
pri napätí od 90 % do 100 % skúšobného napätia.V prípade vláknových
5
žiaroviek s viac než jedným špecifikovaným skúšobným napätím sa na meranie
polohy a rozmerov vlákna použije najvyššie skúšobné napätie.
3.4.4.
Pokiaľ nie je predpísané inak, vykonávajú sa elektrické a fotometrické skúšky
pri skúšobnom(ých) napätí(iach).
3.4.5.
Elektrické merania sa musia vykonávať prístrojmi najnižšej triedy 0,2.
3.4.6.
Svetelný tok (v lm) špecifikovaný v listoch s údajmi o vláknových žiarovkách
v prílohe 1 je platný pre vláknové žiarovky vyžarujúce biele svetlo, ak v nich
nie je stanovená konkrétna farba.
Ak je povolená selektívne žltá farba banky, musí svetelný tok vláknovej
žiarovky s vonkajšou bankou selektívne žltej farby dosahovať aspoň 85 %
špecifikovaného svetelného toku príslušnej vláknovej žiarovky s bezfarebnou
bankou.
3.5.
Poloha a rozmery vlákien
3.5.1.
Geometrické tvary vlákien musia v zásade byť také, ako sú vyobrazené na
listoch s údajmi o vláknových žiarovkách v prílohe 1.
3.5.2.
V prípade priamych vlákien sa overí správna poloha a tvar, ako je
špecifikované v príslušnom údajovom liste.
3.5.3.
Ak je vlákno na liste s údajmi o vláknovej žiarovke premietnuté najmenej v
jednom pohľade ako bod, určí sa poloha svetelného stredu v súlade s prílohou
4.
3.5.4.
Dĺžka priameho vlákna sa určí podľa jeho koncov definovaných, ak nie je
určené inak v príslušných údajových listoch, ako vrcholy prvého a posledného
závitu vlákna, videného kolmo na referenčnú os vláknovej žiarovky. Takýto
vrchol musí vyhovovať požiadavke, že uhol vytváraný ramenami nesmie byť
väčší než 90. Pri dvojito vinutých vláknach sa priblíži aj k vrcholom
sekundárnych závitov.
3.5.4.1.
Pri axiálnych vláknach sa krajná poloha vrcholov, ku ktorým je treba
prihliadať, určí otáčaním vláknovej žiarovky okolo jej referenčnej osi. Dĺžka je
potom meraná v smere rovnobežnom ku referenčnej osi.
3.5.4.2.
Pri priečnych vláknach sa os vlákna uvedie do polohy kolmej na smer
priemetu. Dĺžka sa meria v smere kolmom na referenčnú os.
3.6.
Farba
3.6.1.
Farba svetla vyžarovaného vláknovou žiarovkou je biela, ak nie je v
príslušnom údajovom liste žiarovky uvedené inak.
3.6.2.
Definícia farby vyžarovaného svetla uvedená v predpise č. 48 a sériách jeho
zmien platných v čase podania žiadosti o homologizáciu, sa vzťahuje na tento
predpis.
3.6.3.
Farba vyžarovaného svetla sa meria metódou uvedenou v prílohe 5. Každá
nameraná hodnota musí ležať v požadovanom tolerančnom poli. 5/ Okrem toho,
v prípade vláknových žiaroviek vyžarujúcich biele svetlo, sa nesmú namerané
hodnoty líšiť o viac než 0,020 jednotky v smere "x" a/alebo "y" od vybraného
5/
Na účely zhody výroby a len pre oranžovú a červenú farbu musí ležať aspoň 80 % výsledkov merania v
požadovanom tolerančnom poli.
6
bodu čiary teplotných žiaričov (Publikácia IEC 15.2. – Kolorimetria, 1986).
Vláknové žiarovky používané v svetelno-signalizačných zariadeniach musia
spĺňať požiadavky špecifikované v bode 2.4.2. publikácie IEC 60809, zmena
[5] 2. vydania.
3.7.
UV žiarenie
UV žiarenie halogénovej žiarovky musí byť také, aby platili vzťahy:
400 nm
 E    d
e
k1 
 315 nm
780 nm
km 
 E    V   d
 2  10 4
W / lm
 2  10 6
W / lm
e
 380 nm
315 nm
 E    d
e
k2 
  250 nm
780 nm
km 
 E    V   d
e
 380 nm
kde:
Ee () [W/nm]
V () [1]
km = 683(lm/W)

[nm]
je spektrálne rozdelenie svetelného toku;
je spektrálna svetelná účinnosť;
fotometrický ekvivalent žiarenia
je vlnová dĺžka.
Táto hodnota sa vypočíta pomocou intervalov so šírkou päť nanometrov.
3.8.
Pozorovania týkajúce sa selektívne žltej farby
Každá homologizácia vláknovej žiarovky podľa tohto predpisu sa vo vzťahu k
vyššie uvedenému bodu 3.6 prideľuje vláknovej žiarovke s bielym alebo
selektívnym žltým svetlom; článok 3 Dohody, ktorej prílohou je tento predpis,
nebráni zmluvným stranám aby na ich registrovaných vozidlách zakázali
používať vláknové žiarovky s bielym alebo selektívne žltým svetlom.
3.9.
Kontrola optickej kvality
(Platí len pre vláknové žiarovky kategórií R2, H4 a HS1).
3.9.1.
Táto kontrola optickej kvality sa vykoná pri takom napätí, aby sa získala
nameraná hodnota svetelného toku; podobne sa zistia špecifikácie podľa bodu
3.4.6.
3.9.2.
Pre 12 voltové vláknové žiarovky vyžarujúce biele svetlo:
Vzorka, ktorá najlepšie vyhovuje podmienkam určeným pre štandardnú
vláknovú žiarovku sa skúša v štandardnom svetlomete ako je špecifikované v
bode 3.9.5. a overí sa či súprava zahrňujúca uvedený svetlomet a vláknovú
žiarovku, ktorá sa má skúšať vyhovuje požiadavkám na rozloženie svietivosti
stanoveným pre stretávací svetlomet v príslušnom predpise.
3.9.3.
Pre 6 voltové a 24 voltové vláknové žiarovky vyžarujúce biele svetlo:
Vzorka, ktorá najviac zodpovedá menovitým hodnotám sa skúša v
štandardnom svetlomete ako je špecifikovaný v bode 3.9.5. a overí sa či
súprava s uvedeným svetlometom a vláknovou žiarovkou, ktorá sa má skúšať,
7
spĺňa požiadavky na rozloženie svetla podľa príslušného predpisu. Prípustné sú
odchýlky nepresahujúce 10% minimálnych hodnôt.
3.9.4.
Vláknové žiarovky vyžarujúce svetlo selektívne žltej farby sa skúšajú
rovnakým spôsobom ako je opísané v bode 3.9.2. a 3.9.3. v štandardnom
svetlomete špecifikovanom v bode 3.9.5. aby sa zabezpečilo, že osvetlenie
dosahuje aspoň 85 % hodnoty pre 12 voltové vláknové žiarovky a aspoň 77 %
hodnoty pre 6 voltové žiarovky a 24 voltové vláknové žiarovky s
požiadavkami na minimálne hodnoty rozloženia svietivosti stanovenými pre
stretávací svetlomet v príslušnom predpise. Maximálne limity osvetlenia sa
nemenia.
V prípade vláknovej žiarovky so selektívne žltou bankou sa táto skúška
vynechá, ak je udelená homologizácia rovnakému typu vláknovej žiarovky
vyžarujúcej biele svetlo.
3.9.5.
Svetlomet sa považuje za štandardný ak:
3.9.5.1.
spĺňa príslušné podmienky homologizácie;
3.9.5.2.
má účinný priemer najmenej 160 mm;
3.9.5.3.
so štandardnou vláknovou žiarovkou vytvára v rôznych bodoch a v rôznych
pásmach špecifikovaných pre určený typ svetlometu osvetlenie:
3.9.5.3.1.
nie vyššie než 90 % maximálnych limitov;
3.9.5.3.2.
nie nižšie ako 120 % minimálnych limitov predpísaných pre určený typ
svetlometu.
3.10.
Štandardné vláknové žiarovky
Ďalšie požiadavky na štandardné (etalonové) vláknové žiarovky sú uvedené v
príslušných údajových listoch prílohy 1.
Banky štandardných (etalónových) vláknových žiaroviek vyžarujúcich biele
svetlo nesmú meniť trichromatické súradnice CIE svetelného zdroja s teplotou
farby 2 856 K o viac než 0,010 jednotiek v smere x a/alebo y.
V prípade štandardných (etalonových) vláknových žiaroviek vyžarujúcich
oranžové alebo červené svetlo nesmú zmeny teploty banky ovplyvniť svetelný
tok, čo by mohlo znehodnotiť fotometrické merania signalizačných zariadení.
4.
ZHODA VÝROBY
4.1.
Vláknové žiarovky homologizované podľa tohto predpisu musia byť vyrobené
tak, aby zodpovedali typu homologizovanému na základe splnenia požiadaviek
na nápisy a technických požiadaviek stanovených v bode 3 a v prílohách 1, 3 a
4 tohto predpisu.
4.2.
Aby sa overilo plnenie požiadaviek bodu 4.1., musia sa vykonávať vhodné
kontroly výroby.
4.3.
Držiteľ homologizácie musí hlavne:
4.3.1.
zabezpečiť existenciu postupov na efektívnu kontrolu kvality výrobkov;
4.3.2.
mať prístup ku skúšobnému vybaveniu, ktoré je potrebné na kontrolu zhody
každého homologizovaného typu;
8
4.3.3.
zabezpečiť, aby výsledky skúšky boli zaznamenané a aby priložené doklady
zostali prístupné na čas určený po dohode so homologizačnym orgánom;
4.3.4.
analyzovať výsledky každého typu skúšky, uplatňujúc kritéria prílohy 7, aby sa
overila a zabezpečila stabilita charakteristík výrobkov s ohľadom na povolené
odchýlky priemyselnej výroby;
4.3.5.
zabezpečiť, aby sa pre každý typ vláknovej žiarovky vykonávali minimálne
skúšky predpísané v prílohe 6 tohto predpisu;
4.3.6.
zabezpečiť, že ktorákoľvek sada vzoriek, ktorá vykazuje nezhody s typom
danej skúšky musí všeobecne viesť k ďalšiemu odoberaniu vzorky a skúške.
Na obnovenie zhody príslušnej výroby sa musia vykonávať všetky potrebné
kroky.
4.4.
Príslušný orgán, ktorý udelil homologizáciu môže kedykoľvek overiť zhodu
metód kontroly zhody používaných v každej výrobnej jednotke.
4.4.1.
Pri každej kontrole musia byť prítomnému inšpektorovi predložené skúšobné
záznamy a výrobné záznamy.
4.4.2.
Inšpektor môže náhodne odobrať vzorky, ktoré sa majú preskúšať v
skúšobných priestoroch výrobcu. Minimálny počet odoberaných vzoriek sa
môže určiť na základe výsledkov vlastných skúšok výrobcu.
4.4.3.
Kde sa úroveň kvality javí ako nedostatočná alebo je potrebné overiť platnosť
skúšok vykonaných podľa bodu 4.4.2. vyššie, inšpektor musí vybrať vzorky,
ktoré sa pošlú technickej službe, ktorá vykonala homologizačné skúšky.
4.4.4.
Príslušný orgán môže vykonať ktorúkoľvek skúšku predpísanú v tomto
predpise. Pri prípadných náhodných kontrolách vykonávaných príslušným
orgánom platia kritéria príloh 8 a 9 tohto predpisu.
4.4.5.
Normálna frekvencia kontrol schválených príslušným orgánom musí byť raz za
dva roky. V prípadoch, keď sa zistili počas jednej z týchto kontrol
neuspokojivé výsledky, príslušný orgán zabezpečí, aby sa čo možno
najrýchlejšie vykonali všetky potrebné kroky na obnovenie zhody výroby.
5.
SANKCIE ZA NEZHODU VÝROBY
5.1.
Homologizácia udelená vzhľadom na typ vláknovej žiarovky podľa tohto
predpisu, môže byť odobratá ak nie sú splnené požiadavky alebo ak vláknové
žiarovky
označené
homologizačnou
značkou
nezodpovedajú
homologizovanému typu.
5.2.
Ak zmluvná strana Dohody, ktorá využíva tento predpis odoberie
homologizáciu, ktorú predtým udelila, musí o tom ihneď informovať ostatné
zmluvné strany, ktoré uplatňujú tento predpis na formulári správy podľa vzoru
v prílohe 2 k tomuto predpisu.
6.
DEFINITÍVNE ZASTAVENIE VÝROBY
Ak držiteľ homologizácie prestane úplne vyrábať typ vláknovej žiarovky
homologizovanej podľa tohto predpisu, musí o tom informovať orgán, ktorý
udelil homologizáciu. Po prijatí príslušného oznámenia tento orgán informuje
ostatné strany Dohody z roku 1958, ktoré uplatňujú tento predpis, pomocou
oznamovacieho formulára zodpovedajúceho vzoru uvedenému v prílohe 2 k
tomuto predpisu.
9
7.
NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH SLUŽIEB ZODPOVEDNÝCH ZA
VYKONÁVANIE HOMOLOGIZAČNÝCH SKÚŠOK A NÁZVY A
ADRESY HOMOLOGIZAČNÝCH ORGÁNOV
Strany Dohody z roku 1958, ktoré uplatňujú tento predpis, oznámia
sekretariátu Organizácie spojených národov názvy mená a adresy technických
služieb zodpovedných za vykonávanie homologizačných skúšok a
homologizačných orgánov, ktoré udeľujú homologizáciu a ktorým sa majú
posielať formuláre potvrdzujúce homologizáciu, rozšírenie, zamietnutie alebo
odobratie homologizácie alebo definitívne zastavenie výroby, vydané v iných
štátoch.
8.
PRECHODNÉ USTANOVENIA
8.1.
Homologizácie pridelené podľa predchádzajúcich sérii zmien zostávajú v
platnosti, okrem homologizácii podľa zhody výroby. Aktuálna výroba
vláknových žiaroviek musí vyhovovať požiadavkám poslednej série zmien
najneskôr po 12 mesiacoch od dátumu nadobudnutia platnosti tejto zmeny6/.
8.2.
Vzťah medzi predošlým a novým označením uvádza nasledujúca tabuľka:
8.3.
Pôvodné označenie
Nové označenie v sérii zmien 03
P25 –1
P25 –2
R19/5
R19/10
C 11
C15
T8/4
W10/5
W10/3
P21W
P21/5W
R5 W
R10W
C5W
C21W
T4W
W5W
W3W
Žiadna vláknová žiarovka kategórií uvedených nižšie sa nesmie použiť v
svietidlách predložených na homologizáciu po lehote od nadobudnutia
platnosti doplnkov k sérii zmien 03, ako je určené pre každú kategóriu v tejto
tabuľke:
Kategória
Doplnok
Lehota
C21W
28
12 mesiacov
P19W
37
60 mesiacov
PC16W
37
60 mesiacov
PCR16W
37
12 mesiacov
PCY16W
37
60 mesiacov
PR19W
37
12 mesiacov
6
Zmenené znenie tohto bodu bolo zavedené v doplnku 14 k sérii zmien 03. Tento doplnok nadobudol platnosť
3. septembra 1997 a je tiež uvedený v znení nových bodov predpisu 2.2.3. a 3.7. a v nových listoch prílohy 1
HIR1 a PY27/7W.
10
Kategória
8.4.
Doplnok
Lehota
PR24W
37
12 mesiacov
PSR19W
37
12 mesiacov
PSR24W
37
12 mesiacov
PY19W
37
60 mesiacov
R2
28
12 mesiacov
S1
28
12 mesiacov
Zmluvné strany uplatňujúce tento predpis však môžu naďalej udeľovať
homologizácie svietidiel, v ktorý sa používajú vláknové žiarovky uvedené
nižšie za predpokladu, že tieto svietidlá sú určené ako náhradné diely na
montáž do vozidiel v prevádzke na dobu od nadobudnutia platnosti doplnkov k
sérii zmien 03, ako je uvedené nižšie:
Kategória
Doplnok
Lehota
C21W
28
neobmedzená
P19W
37
neobmedzená
PC16W
37
neobmedzená
PCR16W
37
neobmedzená
PCY16W
37
neobmedzená
PR19W
37
neobmedzená
PR24W
37
neobmedzená
PSR19W
37
neobmedzená
PSR24W
37
neobmedzená
PY19W
37
neobmedzená
R2
28
neobmedzená
S1
28
neobmedzená
11
Príloha 1
ÚDAJOVÉ LISTY*/ VLÁKNOVÝCH ŽIAROVIEK
Zoznam kategórií vláknových žiaroviek a čísla ich listov:
Skupina 1
Bez všeobecných obmedzení:
Kategória
H1
H3
H4
H7
H8
H8B
H9
H9B
H10
H11
H11B
H12
H13
H13A
H14
H15
H16
H16B
H21W
H27W/1
H27W/2
HB3
HB3A
HB4
HB4A
HIR1
HIR2
HS1
HS2
Číslo(a) listu(ov)
H1/1 až 3
H3/1 až 4
H4/1 až 5
H7/1 až 4
H8/1 až 4
H8/1 až 4
H9/1 až 4
H9/1 až 4
H10/1 až 3
H11/1 až 4
H11/1 až 4
H12/1 až 3
H13/1 až 4
H13/1 až 4
H14/1 až 4
H15/1 až 5
H16/1 až 4
H16/1 až 4
H21W/1 až 2
H27W/1 až 3
H27W/1 až 3
HB3/1 až 4
HB3/1 až 4
HB4/1 až 4
HB4/1 až 4
HIR1/1 až 3
HIR2/1 až 3
HS1/1 až 5
HS2/1 až 3
***/
***/
**/
***/
*/
Tabuľky, elektrické a fotometrické charakteristiky:
Napätie je vyjadrené vo V;
Výkon je vyjadrený vo W;
Svetelný tok je vyjadrený v lm.
V prípade, že pre kategóriu vláknových žiarovky je určená viac než jedna hodnota referenčného svetelného
toku, na homologizáciu osvetľovacieho zariadenia sa použije hodnota približne 12 V a na homologizáciu
svetelno signalizačného zariadenia sa použije hodnota 13,5 V, ak nie je v predpise na homologizáciu
zariadenia určená iná hodnota.
***/
Nepoužívať v predných hmlových svetlometoch označených "B" podľa predpisu č. 19.
12
HS5
HS5A
HS6
PSX24W
PSX26W
PX24W
S2
S3
HS5/1 až 4
HS5A/1 až 3
HS6/1 až 4
P24W/1 až 3
PSX26W/1 až 3
P24W/1 až 3
S1/S2/1 až 2
S3/1
*****/
****/
**/
**/
**/
Skupina 2
Len pre signálne svietidlá, uhlové svietidlá, spätné svetlomety a zariadenie na osvetlenie
zadnej tabuľky s evidenčným číslom:
Kategória
Číslo(a) listov
C5W
H6W
H10W/1
HY6W
HY10W
HY21W
P13W
P21W
P21/4W
P21/5W
P24W
P27W
PR21W
PR21/4W
PR21/5W
PR27/7W
PS19W
PS24W
PSY19W
PSY24W
PW13W
PW16W
PWR16W
PWY16W
PW19W
PWR19W
PWY19W
PW24W
*****/
****/
**/
C5W/1
H6W/1
H10W/1 až 2
H6W/1
H10W až 2
H21W/1 až 2
P13W/1 až 3
P21W/1 až 2
P21/4W/1
P21/5W/1 až 3
P24W/1 až 3
P27W/1 až 2
PR21W/1
PR21/4W/1
PR21/5W/1
PR27/7W/1
P19W/1 až 3
P24W/1 až 3
P19W/1 až 3
P24W/1 až 3
P13W/1 až 3
PC16W/1 až 3
PC16W/1 až 3
PC16W/1 až 3
P19W/1 až 3
P19W/1 až 3
P19W/1 až 3
P24W/1 až 3
(P21/5W/2 až 3)
(P21W/2)
(P21/5W/2 až 3)
(P21/5W/2 až 3)
(P27/7W/2 až 3)
Nepoužívať v svetlometoch iných než v svetlometoch triedy C podľa predpisu č. 113."
Nepoužívať v svetlometoch podľa predpisu č. 112.
Nepoužívať v stretávacích svetlometoch.
13
Kategória
Číslo(a) listov
P24W/1 až 3
P24W/1 až 3
PY21W/1
(P21W/2)
P24W/1 až 3
PY27/7W/1
(P27/7W/2 až 3)
R5W/1
R10W/1
R5W/1
R10W/1
R10W/1
T1.4W/1
T4W/1
W2.3W/1
W3W/1
W5W/1
W10W/1
W15/5W/1 až 3
W16W/1
W21W/1 to 2
W21/5W/1 až 3
WP21W/1 až 2
WP21W/1 až 2
W5W/1
WR21/5W/1
(W21/5W/2 až 3)
WY2.3W/1
W5W/1
W10W/1
W16W/1
WY21W/1 až 2
PWR24W
PWY24W
PY21W
PY24W
PY27/7W
R5W
R10W
RR5W
RR10W
RY10W
T1.4W
T4W
W2.3W
W3W
W5W
W10W
W15/5W
W16W
W21W
W21/5W
WP21W
WPY21W
WR5W
WR21/5W
WY2.3W
WY5W
WY10W
WY16W
WY21W
14
Skupina 3
Len na účely náhrady (pozri prechodné ustanovenia v bodoch 8.3. a 8.4.)
Kategória
Číslo(a) listu(ov)
C21W/1 až 2
P19W/1 až 3
PC16W/1 až 3
PC16W/1 až 3
PC16W/1 až 3
P19W/1 až 3
P24W/1 až 3
P19W1/ až 3
P24W/1 až 3
P19W/1 až 3
R2/1 až 3
S1/S2/1 až 2
C21W
P19W
PC16W
PCR16W
PCY16W
PR19W
PR24W
PSR19W
PSR24W
PY19W
R2
S1
*/
Tabuľky, elektrické a fotometrické charakteristiky:
Napätie je vyjadrené vo V;
Výkon je vyjadrený vo W;
Svetelný tok je vyjadrený v lm.
V prípade, že pre kategóriu žiaroviek je stanovená viac než jedna hodnota referečného svetelného toku, na
homologizáciu zariadenia na osvetlenie sa použije hodnota približne 12 V a na homologizáciu zariadenia na
svetelnú signalizáciu hodnota približne 13,5 V, pokiaľ nie je v predpise použitom na homologizáciu zariadenia
stanovené inak.
**/
Nepoužívať v stretávacích svetlometoch.
Nepoužívať v predných hmlovývh svetlometoch označených "B" podľa predpisu č. 19.
****/
Nepoužívať v svetlometoch, na ktoré sa vzťahuje predpis č. 112.
*****5/
Nepoužívať v svetlometoch iných než svetlomety triedy C, na ktoré sa vzťahuje predpis č. 113.
*6/
Všetky typy okrem typu s napätím 6 V.
*7/
Len typy s napätím 6 V.
***/
Zoznam listov pre vláknové žiarovky a ich poradie v tejto prílohe:
Číslo(a) listov
C5W/1
C21W/1 až 2
H1/1 až 3
H3/1 až 4
H4/1 až 5
H7/1 až 4
H8/1 až 4
H9/1 až 4
H10/1 až 3
H11/1 až 4
H12/1 až 3
H13/1 až 4
H14/1 až 4
15
Číslo(a) listov
H15/1 až 5
H16/1 až 4
H6W/1
H10W/1 až 2
H21W/1 až 2
H27W/1 až 3
HB3/1 až 4
HB4/1 až 4
HIR1/1 až 3
HIR2/1 až 3
HS1/1 až 5
HS2/1 až 3
HS5/1 až 4
HS5A/1 až 3
HS6/1 až 4
P13W/1 až 3
P19W/1 až 3
P21W/1 až 2
P21/4W/1
P21/5W/1 až 3
P24W/1 až 3
P27W/1 až 2
P27/7W/1 až 3
PC16W/1 až 3
PR21W/1
PR21/4W/1
PR21/5W/1
PR27/7W/1
PSX26/7W/1 až 3
PY21W/1
PY27/7W/1
R2/1 až 3
R5W/1
R10W/1
S1/S2/1 až 2
S3/1
T1.4W/1
T4W/1
W2.3W/1
W3W/1
W5W/1
W10W/1
W15W/5W/1 až 3
16
Číslo(a) listov
W16W/1
W21W/1 až 2
W21/5W/1 až 3
WP21W/1 až 2
WR21/5W/1
WY2.3W/1
WY21W/1 až 2
17
KATEGÓRIA C5W
list C5W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Rozmery v mm
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
Štandardná vláknová
žiarovka
min.
men.
max.
b 1/
34,0
35,0
36,0
35,0  0,5
f 2/ 3/
7,5 4/
15 5/
9  1,5
Pätica SV 8,5 podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-81-4)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty Volty
6
12
Watty
Skúšobné napätie Volty
Cieľové Watty
hodnoty
Svetelný tok
24
5
6,75
12
5
13,5
5,5 max.
28,0
7,7 max.
13,5
5,5 max.
45 ± 20%
Referenčný svetelný tok: 45 lm pri približne 13,5 V
1
/
Tento rozmer zodpovedá vzdialenosti medzi dvomi otvormi o priemere 3,5 mm, každý z nich prilieha k
jednej pätici.
2
/
Vlákno sa umiestni vo valci dlhom 19 mm súosovom s vláknovou žiarovkou a symetricky k stredu
vláknovej žiarovky.
Priemer valca je pre 6 V a 12 V vláknové žiarovky: d + 4 mm (pre štandardné vláknové žiarovky: d + 2 mm)
a pre 24 V vláknové žiarovky: d + 5 mm, "d" je menovitý priemer vlákna stanovený výrobcom.
3/
Odchýlka stredu vlákna od stredu vláknovej žiarovky nesmie presiahnuť ± 2,0 mm (pre štandardné vláknové
žiarovky: ± 0,5 mm) meraná v smere referenčnej osi.
4/
4,5 mm pre 6 V vláknové žiarovky.
5/
16,5 mm pre 24 V vláknové žiarovky.
18
KATEGÓRIA C21W
list C21W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Vláknová žiarovka len pre spätné svetlomety
Rozmery v mm
Vláknová žiarovky bežnej
výroby
Štandardná vláknová
žiarovka
min.
men.
max.
b 1/
40,0
41,0
42,0
41,0  0,5
f 2/
7,5
10,5
8  1,0
Pätica SV 8,5 podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-81-4)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty Volty
12
12
Watty
21
21
13,5
13,5
Skúšobné napätie Volty
Cieľové Watty
hodnoty
Svetelný tok
26,5 max.
460 ± 15%
Referenčný svetelný tok: 460 lm pri približne 13,5 V
1
2
/
/
Tento rozmer odpovedá vzdialenosti medzi dvomi otvormi o priemere 3,5 mm.
Poloha vlákna sa preskúša "systémom ohraničenia" list C 21W/2.
19
26,5 max.
KATEGÓRIA C21W
list C21W/2
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a stred dĺžky vláknovej žiarovky.
12 V
vláknová
výroby
žiarovky
bežnej
štandardná vláknová žiarovka
a
h
k
4,0 + d
14,5
2,0
2,0 + d
14,5
0,5
d = menovitý priemer vlákna podľa údajov výrobcu
Postup skúšky a požiadavky.
1.
Vláknová žiarovka sa vloží do objímky, ktorá sa môže otáčať o 360° okolo referenčnej
osi a to tak, že nárys je videný na premietacej stene, na ktorú je obraz vlákna
premietnutý. Referenčná rovina má na premietacej stene ležať v strede vláknovej
žiarovky. Stredová os, ktorá je na premietacej stene hľadaná, sa má zhodovať so
stredom dĺžky vláknovej žiarovky.
2.
Nárys
2.1. Priemet vlákna musí pri otáčaní vláknovej žiarovky o 360° ležať úplne vo vyznačenom
obdĺžniku.
2.2. Stred vlákna sa musí vychýliť o viac ako je vzdialenosť "k" od hľadanej osi symetrie.
20
KATEGÓRIA H1
list H1/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
1
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza bodom vymedzeným rozmermi označenými
číslicou 1/.
2
/
Obidve prívodné elektródy musia byť umiestnené v banke, ďalšia elektróda nad vláknom (pri pohľade na
vláknovú žiarovku podľa obrázku). Vnútorná konštrukcia žiarovky by mala byť taká, aby rozptylové
obrazce a odrazy boli minimálne, napríklad pripevnením chladiaceho plášťa nad nezvinutou časťou vlákna.
3
/
Valcová časť banky v dĺžke "f" musí byť taká, aby nedeformovala priemet obrazu vlákna do tej miery, že by
výraznejšie ovplyvnila optické výsledky.
4
/
Farba vyžarovaného svetla musí byť biela alebo selektívne žltá.
21
KATEGÓRIA H1
list H1/2
Vláknové žiarovky bežnej výroby
Rozmery v mm
6V
12 V
e6/10/
4,5 ± 1,0
5,0 ± 0,5
g7/8/
12 V
24 V
25,09/
f6/10/
Štandardná
vláknová žiarovka
25,0 ± 0,15
5,5 ± 1,0
0,5d ± 0,5d
5,0+0,50/-0,00
h1
9
/
0,5d ± 0,25d
0 ± 0,205/
h2
9
/
0 ± 0,255/
45° ± 12°
45° ± 3°

Pätica P 14.5s, podľa publikácie IEC 60061 (list 7004 – 46 – 2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Skúšobné napätie
Cieľové
hodnoty
Volty
6
Watty
12
55
24
12
70
55
Volty
6,3
13,2
28,0
13,2
Watty
max.
63
max.
68
max.
84
max.
68
1 350
1 550
1 900
svetelný
tok
lm  %
15
Referenčný svetelný tok pri približne
12 V
1150
13,2 V
1500
5
/
Výstrednosť sa meria len vo vodorovných a zvislých smeroch vláknovej žiarovky podľa údajov obrázku.
Merajú sa body, kde priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od
referenčnej roviny pretína os vlákna.
6
/
Smer pozorovania je kolmý na referenčnú os a leží v rovine prechádzajúcej referenčnou osou a stredom
druhého kolíka pätice.
7
/
Vychýlenie vlákna voči osi banky meraný vo vzdialenosti 27,5 mm od referenčnej roviny.
8
/
d: priemer vlákna.
9
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia" podľa listu H1/3.
10
/ Konce vlákna sú definované ako body, kde pri pohľade smerom definovaným v poznámke 6/ vyššie, kde
priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína
referenčnú os (zvláštne pokyny pre dvojité vinuté vlákna sa pripravujú.)
22
KATEGÓRIA H1
list H1/3
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
a1
a2
b1
b2
6V
12V
1,4 d
1,9 d
0,25
24V
c1
c2
6
3,5
6
4,5
7
4,5
d = priemer vlákna
Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B ako je naznačené v liste H1/1.
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
Koniec vlákna, definovaný v poznámke
Z2.
10/
listu H1/2 sa musí nachádzať medzi čiarami Z1 a
23
KATEGÓRIA H3
list H3/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
1
/
Farba vyžarovaného svetla musí byť biela alebo selektívne žltá.
2
/
Minimálna vzdialenosť svetelného stredu ("e"), nad ktorou musí byť banka cylindrická.
3
/
Deformácia spodnej časti banky nesmie byť viditeľná z ktoréhokoľvek smeru mimo uhlu zatienenia 80˚
max. Tienidlá nesmú spôsobovať nevhodné odrazy. Uhol medzi referenčnou osou a rovinou každého
tienidla nesmie pri meraní na strane banky presiahnuť 90˚.
24
KATEGÓRIA H3
list H3/2
4
/
Prípustné vyosenie stredu krúžku z referenčnej osi je 0,5 mm v smere kolmom na čiaru Z-Z a 0,05 mm v
smere rovnobežnom s čiarou Z-Z.
5
/
Pätica sa zatlačí týmto smerom.
25
KATEGÓRIA H3
Rozmery v mm
e
f 8/
list H3/3
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
6V
12 V
24 V
6
18,0 /
3,0 min
4,0 min
5,0  0,50
0  0,20
6
k
Štandardná vláknová
žiarovka
12 V
18,0
0 /
h1, h3
0 /
0  0,15 7/
h2, h4
0 6/
0  0,25 7/
Pätica PK22s podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-47-4)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
6
Menovité
hodnoty
V
Skúšobné napätie
V
6,3
W
Cieľové hodnoty
6
24
12
70
55
13,2
28,0
13,2
max
63
max
68
max
84
max
68
1050
1450
1750
W
svetelný tok
lm

12
55
15
12 V
13,2 V
Referenčný svetelný tok pri približne
1100
1450
6
/
Rozmery žiaroviek sa overujú pomocou "systému ohraničenia“ podľa listu H3/4.
7
/
Body štandardných vláknových žiaroviek, ktoré sa majú merať, sú tie body kde priemet vonkajšej časti
koncových závitov os vlákna.
8
/
Polohy prvého a posledného závitu vlákna sú určené priesečníkmi vonkajšej časti prvého resp. posledného
svetla vyžarujúceho závitu s rovinou rovnobežnou s referenčnou rovinou a vzdialenou 18 mm od referenčnej
roviny. (Ďalšie pokyny pre dvojito vinuté vlákna sa pripravujú.)
26
KATEGÓRIA H3
list H3/4
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie či vlákno spĺňa požiadavky a to overením správneho
umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
a
c
k
6V
12 V
g
2,0
1,8d
1,6d
24 V
1,0
2,8
2,9
d = priemer vlákna
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
Stred vlákna musí ležať vo vnútri limitov pre rozmer k.
27
KATEGÓRIA H4
list H4/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
+1
/ Referenčná rovina je tvorená stykovými bodmi troch výstupkov prstenca pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom kružnice s priemerom "M".
3
/
Farba vyžarovaného svetla musí byť biela alebo selektívne žltá.
4
/
Banka a jej uchytenie nesmú presiahnuť obalovú krivku ako je znázornené na obrázku 2. Avšak v prípade
selektívnej žltej nesmú vonkajšia banka a jej uchytenie presiahnuť obalovú krivku ako je znázornené na
obrázku 3.
5
/
Tienenie musí siahať minimálne po valcovú časť banky. Musí zároveň presahovať vnútorné tienenie pri
pohľade v smere kolmom na referenčnú os.
28
KATEGÓRIA H4
list H4/2
Vláknové žiarovky bežnej výroby
Rozmery v mm
Štandardné vláknové
žiarovky
12 V
24 V
12 V
e
28,5 + 0,35/-0,25
29,0 ± 0,35
28,5 + 0,20/-0,00
p
28,95
29,25
28,95
max. 40°
max. 40°

Pätica P43t podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-39-6)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité
hodnoty
Skúšobné
napätie
126/
V
W
60
V
W
Cieľové hodnoty svetelný tok
lm

7
Meraný tok / lm
126/
55
75
13,2
126/
70
60
28,0
max. 75
max.
68
1650
1000
55
13,2
max. 84 max. 80
1900
1200
-
800
max. 75
max. 68
1250
1650
750
1000
15
-
750
12 V
13,2 V
Referenčný svetelný tok pri približne
6
/
Uvedené hodnoty v ľavom stĺpci platia pre diaľkový svetlomet. Hodnoty uvedené v pravom stĺpci platia pre
stretávací svetlomet.
7
/
Meraný svetelný tok pre meranie podľa bodu 3.9. tohto predpisu.
29
KATEGÓRIA H4
Poloha tienidla
30
list H4/3
KATEGÓRIA H4
list H4/4
Tabuľka rozmerov uvedených na obrázkoch listov H4/3 (v mm)
Tolerancie
Označenie*/
12 V
24 V
Rozmer**/
12 V
12 V
24 V
12 V
0,8
 0,35
 0,20
a/23,5
0,8
 0,60
 0,20
0
 0,30
 0,35
 0,20
b1/29,5 mv b1/30,0 mv
 0,30
 0,35
 0,15
0
 0,30
 0,35
 0,20
b2/29,5 mv b2/30,0 mv
 0,30
 0,35
 0,15
30,0
b1/33
b2/29,5
30,0
b2/33
c/29,5
30,0
c/33
0,75
 0,35
 0,20
c/30,0 mv
 0,35
 0,15
0,6
c/29,5 mv
d
min. 0,1
-
-
e 13/
28,5
29,0
+ 0,35
- 0,25
 0,35
+0,20
- 0,00
f 11/12/13/
1,7
2,0
+ 0,50
- 0,30
 0,40
+ 0,30
- 0,10
g/26
0
 0,50
 0,30
g/23,5
0
 0,70
 0,30
0
 0,50
 0,30
h/30,0 mv
 0,35
 0,20
 0,80
 0,40
h/29,5
30,0
h/33
**/
24 V
Štandardné
vláknové
žiarovky
a/26
b1/29,5
*/
Vláknové žiarovky
bežnej výroby
h/29,5 mv
lR 11/14/
4,5
5,25
IC 11/14/
5,5
5,25
 0,50
 0,80
 0,35
p/33
závisí od tvaru tienidla
-
-
q/33
(p + q)/2
 0,60
 0,30
"../26" je rozmer, ktorý sa meria vo vzdialenosti od referenčnej roviny udanej v mm za lomkou.
"29,5 mv" alebo "30,0 mv" je hodnota meraná vo vzdialenosti 29,5 alebo 30,0 mm od referenčnej roviny.
31
KATEGÓRIA H4
list H4/5
8
/
Rovina V-V je rovina kolmá na referenčnú rovinu a prechádzajúca referenčnou osou a priesečníkom
kružnice priemeru "M" s osou referenčného výstupku.
9
/
Rovina H-H je rovina, kolmá na referenčnú rovinu a na rovinu V-V a prechádza referenčnou osou.
10
/ 30,0 mm pre typ 24 voltov.
11
/ Koncové závity vlákien sú definované ako prvé a posledné svietiace závity, ktoré sú v pravidelných
skrutkoviciach, t.j., majú v podstate správny uhol skrutkovice. Pre dvojité vinuté vlákna sú závity
definované obalovou krivkou primárnych závitov.
12
/ Body, ktoré majú byť merané u vlákna stretávacieho svetla, sú v smere pohľadu 1 priesečníkmi
najvzdialenejšieho okraja tienidla s vonkajšou stranou koncových závitov podľa definície poznámky11/.
13
/ "e" udáva vzdialenosť od referenčnej roviny k začiatku vlákna stretávacieho svetla, ako je vyššie
definované.
14
/ Body, ktoré majú byť merané u vlákna diaľkového svetla, sú v smere pohľadu 1 priesečníkmi roviny
rovnobežnej s rovinou H-H a umiestnené 0,8 mm pod ňou, s krajnými závitmi podľa definície poznámky11/.
Doplňujúce vysvetlivky k listu H 4/3
Rozmery sa merajú v troch smeroch:
1
2
3
pre rozmery a, b1, c, d, s, f, lR a lC;
pre rozmery g, h, p, a q;
pre rozmery b2;
Rozmery p a q sa merajú v rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou a vzdialené od nej 33
mm.
Rozmery b1, b2, c a h sa merajú v rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou a
vzdialených od nej 29,5 mm (30,0 mm pre 24 V vláknové žiarovky) a 33 mm.
Rozmery "a" a "g" sa merajú v rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou a
vzdialených od nej 26,0 mm a 23,5 mm.
Poznámka: Metódu merania pozri v Dodatku E v IEC publikácii 60809.
32
KATEGÓRIA H7
list H7/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
1
/
Referenčná rovina je definovaná bodmi na povrchu objímky, na ktorej budú spočívať tri nosné výstupky
prstenca pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a pretína sa v priesečníku dvoch kolmíc ako je to znázornené
na obrázku 3.
3
/
Farba vyžarovaného svetla musí byť biela alebo selektívne žltá.
4
/
Poznámky týkajúce sa priemeru vlákna:
(a) neplatia žiadne obmedzenia priemeru no cieľom pre budúcnosť je d max = 1,3 mm pre 12 V a d max =
1,7 mm pre 24 V vláknovej žiarovky;
(b) konštrukčný priemer štandardnej (etalónovej) vláknovej žiarovky a vláknovej žiarovky bežnej výroby
toho istého výrobcu musia byť rovnaké.
5
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmú presiahnuť obalovú krivku ako je znázornené na obrázku 2. Obalová
krivka je súosová s referenčnou rovinou.
33
KATEGÓRIA H7
list H7/2
6
/
Sklenená banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto požiadavka platí pre celý
obvod banky medzi uhlami 1 a 2.
7
/
Tienenie musí siahať aspoň po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky. Okrem toho musí siahať
aspoň k rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou kde 3 prechádza vonkajším povrchom banky (pohľad B
znázornený na liste H7/1).
8
/
Vnútorná konštrukcia svietidla musí byť taká, aby rozptylové obrazce a odrazy boli umiestnené iba nad
samotným vláknom, ktoré je možné vidieť z horizontálneho smeru. (Pohľad A ako je znázornené na obrázku
1 v liste H7/1).
Žiadne iné kovové časti okrem závitov vlákna nesmú byť umiestnené v zatienenej oblasti ako je znázornené
na obrázku 5.
34
KATEGÓRIA H7
Rozmery v mm
list H7/3
Vláknové žiarovky bežnej výroby
12V
24V
9
10
Štandardná vláknová
žiarovka
12V
25,0 ± 0,1
4,1 ± 0,1
u.c.
0 ± 0,10
0 ± 0,15
40°min
50°min
30°min
e /
25,0 /
9
10
f /
4,1 /
4,9 10/
g 12/
0,5 min.
11
h1 /
0 10/
h2 11/
0 10/
40°min
1
50°min
2
30°min
3
Pätica PX26d: podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-5-6)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
12
24
12
Menovité Volty
hodnoty Watty
55
70
55
Skúšobné
Volty
13,2
28,0
13,2
napätie
Watty
58 max.
75 max.
58 max.
Cieľové
Svetelný
hodnoty
1500 ± 10 %
1750 ± 10 %
tok
12 V
1110
Referenčný svetelný tok pri približne
13,2 V
1500
9
/
Konce vlákna sú definované ako body, kde smer pohľadu je pohľad A ako je znázornené na obrázku 1 v
liste H7/1, priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna. (Špeciálne inštrukcie pre špirálové
cievkové vlákna sa pripravujú).
10
/ Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia" podľa listu H7/4.
11
/ Vychýlenie vlákna vzhľadom na referenčnú os je meraný iba v smeroch pohľadov A a B ako je znázornené
na obrázku 1 v liste H 7/1. Merajú sa body kde priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo
najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna.
12
/ Vychýlenie vlákna vo vzťahu k osi banky meraný v dvoch rovnobežných rovinách k referenčnej rovine, kde
priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších a najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os
vlákna.
35
KATEGÓRIA H7
list H7/4
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
Rozmery sú v mm
a1
a2
12 V
d + 0,30
d + 0,50
24 V
d + 0,60
d + 1,00
b1
b2
c1
c2
0,2
4,6
4,0
0,25
5,9
4,4
d = priemer vlákna
Poloha vlákna sa kontroluje výlučne v smeroch A a B ako sú dané v liste H7/1, obrázok 1.
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
Konce vlákna ako sú definované v liste H7/3, v poznámke pod čiarou 9/, musia ležať medzi
osami Z1 a Z2 a medzi Z3 a Z4.
36
KATEGÓRIE H8 a H8B
list H8/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Obrázok 1 – Hlavné výkresy
Obrázok 2 - Maximálny obrys žiarovky 3/
1
/
Referenčná rovina je rovina tvorená spodnou časťou skosenej prívodnej príruby pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 19 mm.
3
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku ako je uvedená v obrázku 2. Obalová
krivka je súosová s referenčnou osou.
4
/
Farba vyžarovaného svetla musí byť biela alebo selektívne žltá.
5
/
Poznámky týkajúce sa priemeru vlákna.
(a) V súčasnosti pre priemer vlákna neplatia žiadne obmedzenia ale cieľom pre budúcnosť je d max = 1,2
mm.
(b) Konštrukčný priemer štandardnej vláknovej žiarovky (etalónovej) a vláknovej žiarovky bežnej výroby
toho istého výrobcu musí byť rovnaký.
37
KATEGÓRIE H8 a H8B
list H8/2
6
/
Sklenená banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto požiadavka platí pre celý
obvod banky medzi uhlami 1 a 2.
7
/
Tienenie musí siahať aspoň po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky. Okrem toho musí siahať
aspoň k rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou, kde 3 prechádza vonkajším povrchom banky (pohľad
B znázornený na liste H8/1).
8
/
Vnútorná konštrukcia žiarovky by mala byť taká, aby sa rozptylové obrazce a odrazy vyskytovali len nad
samotným vláknom pri pohľade z horizontálneho smeru. (Pohľad A na obrázku 1 v liste H8/1). Žiadne
kovové časti okrem závitov vlákna nesmú byť umiestnené v zatienenej oblasti ako je znázornené na
obrázku 4.
9
/
Vychýlenie vlákna vzhľadom na referenčnú os sa meria len v smere pohľadu A a B na obrázku 1 v liste
H8/1. Merať sa majú body, kde priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo
najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna.
10
/
Vychýlenie vlákna vzhľadom na os banky meraný v dvoch rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou
v mieste, v ktorom priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od
referenčnej roviny pretína os vlákna.
38
KATEGÓRIE H8 a H8B
Rozmery v mm
list H8/3
Vláknové žiarovky bežnej výroby
Štandardné
vláknové žiarovky
12 V
11/
e
25,0
11/
12 V
12/
25,0 ±0.1
f
3,7
12/
3,7 ±0.1
g
0,5 min.
u.c.
h1
12/
0 ±0,1
12/
0 ±0,15
0
h2
0
γ1
50° min.
50° min.
γ2
40° min.
40° min.
γ3
30° min.
30° min.
Pätica
H8:
PGJ19-1
H8B: PGJY19-1
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-110-2)
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-146-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Skúšobné napätie
Cieľové hodnoty
Volty
12
12
Watty
35
35
Volty
13,2
13,2
Watty
43 max.
43 max.
Svetelný
tok
800 ±15 %
Referenčný svetelný tok pri približne
12 V
600
13,2 V
800
11
/
Konce vlákna sú definované ako body, kde smer pohľadu je pohľad A ako je znázornené na obrázku 1 v
liste H8/1, priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
12
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia", list H8/4.
39
KATEGÓRIE H8 A H8B
list H8/4
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie či vlákno spĺňa požiadavky tým, že sa overí správna poloha
vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
a1
a2
d + 0,50
d + 0,70
b1
b2
0,25
c1
c2
4,6
3,5
d = priemer vlákna
Poloha vlákna sa kontroluje výlučne v smeroch A a B ako sú dané v liste H8/1, obrázok 1.
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
Konce vlákna ako sú definované v liste H8/3, v poznámke pod čiarou
čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.
40
11
/, musia ležať medzi
KATEGÓRIE H9 A H9B
list H9/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Obrázok 1 – Hlavné výkresy
Obrázok 2 – Maximálny obrys žiarovky3/
1
/
Referenčná rovina je rovina tvorená spodnou časťou zošikmenej prívodnej príruby pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 19 mm.
3
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku ako je uvedená v obrázku 2. Obalová
krivka je súosová s referenčnou osou.
4
/
Poznámky týkajúce sa priemeru vlákna.
(a) V súčasnosti pre priemer vlákna neplatia žiadne obmedzenia ale cieľom pre budúcnosť je d max = 1,4
mm
(b) Konštrukčný priemer štandardnej vláknovej (etalónovej) žiarovky a vláknovej žiarovky bežnej výroby
toho istého výrobcu musí byť rovnaký.
41
KATEGÓRIE H9 A H9B
list H9/2
5
/
Sklenená banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto požiadavka platí pre celý
obvod banky medzi uhlami 1 a 2.
6
/
Vnútorná konštrukcia žiarovky by mala byť taká, aby sa rozptylové obrazce a odrazy vyskytovali len nad
samotným vláknom pri pohľade z horizontálneho smeru (pohľad A na obrázku 1 v liste H9/1). Žiadne
kovové časti okrem závitov vlákna nesmú byť umiestnené v zatienenej oblasti ako je znázornené na obrázku
4.
7
/
Vychýlenie vlákna vzhľadom na referenčnú os sa meria len v smere pohľadu A a B na obrázku 1 v liste
H9/1. Merať sa majú body, kde priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo
najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna.
8
/
Vychýlenie vlákna vzhľadom na os banky meraný v dvoch rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou v
mieste, v ktorom priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od
referenčnej osi pretína os vlákna.
42
KATEGÓRIE H9 a H9B
list H9/3
Tolerancie
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
Štandardné
vláknové
žiarovky
12 V
12 V
25
11/
± 0,10
4,8
11/
± 0,10
0,7
±0.5
± 0,30
h1
0
11/
± 0,10
12/
h2
0
11/
± 0,15
12/
γ1
50° min.
-
-
γ2
40° min.
-
-
Rozmery v mm
e 9/10/
f
g
9/10/
9/
Pätica
H9:
H9B:
PGJ19-5
PGJY19-5
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-110-2)
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-146-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Skúšobné napätie
Cieľové hodnoty
Volty
12
12
Watty
65
65
Volty
13,2
12,2
13,2
12,2
Watty
73 max.
65 max.
73 max.
65 max.
2100 ± 10 %
1650 ± 10 %
Svetelný tok
Referenčný svetelný tok pri približne
9
/
12 V
1500
12,2 V
1650
13,2 V
2100
Smer pohľadu je smer A ako je to uvedené na obrázku 1 v liste H9/1.
10
/ Konce vlákna sú definované ako body, kde pri smere pohľadu definovanom v poznámke
vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
11
/ Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia", list H9/4.
12
/ Výstrednosť sa meria len v smere pohľadu A a B, ako je uvedené na obrázku 1 v liste H9/1. Merajú sa body,
kde priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny
pretína os vlákna.
43
9/
vyššie, priemet
KATEGÓRIE H9 a H9B
list H9/4
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vlákno spĺňa požiadavky a to overením správneho
umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
a1
a2
d + 0,4 d + 0,7
b1
b2
0,25
c1
5,7
c2
4,6
d = priemer vlákna
Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B podľa listu H9/1, obrázok 1.
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
Konce vlákna podľa definície v liste H9/3, poznámka
čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.
44
10/
, musia ležať v priestore medzi
KATEGÓRIA H10
list H10/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
1
/
Referenčná rovina je rovina tvorená bodmi dotyku objímky pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a je súosová s referenčným priemerom pätice.
3
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku a zasahovať do vložky za kolíkom
žiarovky. Obalová krivka je súosová s referenčnou osou.
4
/
Zárez je povinný.
5
/
Vláknová žiarovka sa v meracej objímke natáča, pokiaľ sa referenčný výstupok nedotkne roviny C
objímky.
6
/
Sklenená banka nesmie byť opticky osovo ani cylindricky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto
požiadavka platí pre celý obvod banky medzi uhlami 1 a 2 a nemusí sa overovať v zatienenej oblasti.
7
/
Tienenie musí dosiahnuť najmenej uhol 3 a musí siahať po neskresľujúcu časť banky definovanú uhlom 1.
45
KATEGÓRIA H10
list H10/2
Tolerancie
Vláknová žiarovka
bežnej výroby
8
Rozmery v mm /
Štandardná
vláknová
žiarovka
11
e 9/10/
28,9
/
± 0,16
9 10
11
f / /
5,2
/
± 0,16
11
h1, h2
0
/
± 0,1512/
50°min
1
52°min
2
45°min
± 5°
± 5°
3
Pätica PY20d: podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-31-2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité
hodnoty
Watty
42
42
Skúšobné
Volty
13,2
13,2
napätie
Watty
50 max.
50 max.
Cieľové
hodnoty
Svetelný tok
850 ± 15%
12 V
600
Referenčný svetelný tok pri približne
13,2 V
850
8
/
Rozmery sa overujú bez O krúžku.
9
/
Smer pohľadu je smer B*/ ako je to uvedené v obrázku v liste H10/1.
10
/
Konce vlákna sú definované ako body, kde smer pohľadu */ je pohľad definovaný v poznámke 9/ vyššie.
Výstupok vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
11
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia" podľa listu H10/3. */
12
/
Výstrednosť sa meria len v smere pohľadu */ A a B, ako uvádza vyobrazenie na liste H10/1. Merané majú
byť tie body, kde priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších a najvzdialenejších od referenčnej
roviny pretína os vlákna.
*/
Výrobca môže zvoliť iné kolmé uhly pohľadu. Smery pohľadu dané výrobcom použije skúšobné
laboratórium pri kontrole polohy a rozmerov vlákna.
46
KATEGÓRIA H10
list H10/3
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
12 V
a1
a2
1,4 d
1,8 d
b1
b2
0,25
c1
c2
6,1
4,9
d = priemer vlákna
Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B podľa listu H10/1.
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
Konce vlákna podľa definície listu H10/2, poznámka 10/, musí ležať v priestore medzi čiarami
Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.
47
KATEGÓRIE H11 A H11B
list H11/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Obrázok 1 – Hlavné výkresy
Obrázok 2 - Maximálny obrys žiarovky 3/
1
/
Referenčná rovina je rovina tvorená spodnou časťou skosenej prívodnej príruby pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 19 mm.
3
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku ako je uvedené na obrázku 2. Obalová
krivka je súosová s referenčnou osou.
4
/
Farba vyžarovaného svetla musí byť biela alebo selektívne žltá.
5
/
Poznámky týkajúce sa priemeru vlákna:
(a)V súčasnosti pre priemer vlákna neplatia žiadne obmedzenia ale cieľom pre budúcnosť je d max = 1,4
mm,
(b)Konštrukčný priemer štandardnej (etalónovej) vláknovej žiarovky a vláknovej žiarovky bežnej výroby
toho istého výrobcu musí byť rovnaký.
48
KATEGÓRIE H11 A H11B
list H11/2
6
/
Sklenená banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto požiadavka platí pre celý
obvod banky medzi uhlami 1 a 2.
7
/
Tienenie musí siahať aspoň po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky. Okrem toho musí siahať
aspoň k rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou kde 3 prechádza vonkajším povrchom banky (pohľad B
znázornený na liste H11/1).
8
/
Vnútorná konštrukcia žiarovky by mala byť taká, aby sa rozptylové obrazce a odrazy vyskytovali len nad
samotným vláknom pri pohľade z horizontálneho smeru. (pohľad A na obrázku 1 v liste H11/1). Žiadne
kovové časti okrem závitov vlákna nesmú byť umiestnené v zatienenej oblasti ako je znázornené na obrázku
4.
9
/
Vychýlenie vlákna vzhľadom na referenčnú os sa meria len v smere pohľadu A a B na obrázku 1 v liste
H11/1. Merať sa majú body, kde priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo
najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna.
10
/ Výstrednosť osi banky voči vláknu sa meria v dvoch rovinách, rovnobežných s referenčnou rovinou tam,
kde vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os
vlákna.
49
KATEGÓRIE H11 A H11B
list H11/3
Vláknové žiarovky bežnej výroby
Rozmery v mm
12 V
e
11/
f
11/
24 V
25,0
12/
12 V
25,0 ± 0,1
4,5
5,3
g
0,5 min.
h1
0 12/
h2
12/
0
Štandardné
vláknové
žiarovky
12/
4,5 ± 0,1
u.c.
0 ±0,1
0 ±0,15
γ1
50° min.
50° min.
γ2
40° min.
40° min.
γ3
30° min.
30° min.
Pätica:
H11:
H11B:
PGJ19-2
PGJY19-2
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-110-2)
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-146-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Skúšobné napätie
Cieľové hodnoty
Volty
12
24
12
Watty
55
70
55
Volty
13,2
28,0
13,2
62 max.
80 max.
62 max.
1350 ± 10 %
1600 ± 10 %
Watty
Svetelný tok
Referenčný svetelný tok pri približne
12 V
1100
13,2 V
1350
11
/
Konce vlákna sú definované ako body, kde smer pohľadu je pohľad A ako je znázornené na obrázku 1 v
liste H11/1, priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
12
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia", list H11/4.
50
KATEGÓRIE H11 A H11B
list H11/4
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vlákno spĺňa požiadavky a to overením správneho
umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
a1
a2
12 V
d + 0,3
d + 0,5
24 V
d + 0,6
d + 1,0
b1
b2
c1
c2
0,2
5,0
4,0
0,25
6,3
4,6
d = priemer vlákna
Poloha vlákna sa kontroluje výlučne v smeroch A a B ako sú dané v liste H11/1, obrázok 1.
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
Konce vlákna ako sú definované v liste H11/3, v poznámke pod čiarou 11/, musia ležať medzi
čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.
51
KATEGÓRIA H12
list H12/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
1
/
Referenčná rovina je rovina tvorená bodmi dotyku objímky pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a je súosová s referenčným priemerom pätice.
3
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku a zasahovať do vložky za kolíkom
žiarovky. Obalová krivka je súosová s referenčnou osou.
4
/
Zárez je povinný.
5
/
Žiarovkou sa v meracej objímke otáča, až sa referenčný výstupok dotkne roviny C objímky.
6
/
Sklenená banka nesmie byť opticky osovo ani cylindricky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto
požiadavka platí pre celý obvod banky medzi uhlami 1 a 2 a nemusí sa overovať v zatienenej oblasti.
7
/
Tienenie musí dosahovať najmenej k uhlu 3 a musí siahať po neskresľujúcu časť banky definovanú uhlom
1.
52
KATEGÓRIA H12
list H12/2
Tolerancia
8
Rozmery v mm /
Vláknovej žiarovky
bežnej výroby
Štandardná vláknová
žiarovka
 0,16
e 9/ 10/
31,5
11
f 9/ 10/
5,5
4,8 min.
 0,16
h1, h2, h3, h4
0
11
/
 0,15 12/
k
0
11
/
 0,15 13/
1
50 min.
-
-
2
52 min.
-
-
3
45
 5
 5
/
Pätica PZ20d podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-31-2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité napätie
Volty
12
12
Menovitý príkon
Watty
53
53
Skúšobné napätie
Volty
13,2
13,2
Watty
max. 61
max. 61
Cieľové hodnoty
svetelný
tok lm
1050 ± 15%
Referenčný svetelný tok pri približne
8
/
Rozmery sa overujú bez O – krúžku
9
/
Smer pohľadu je smer A podľa obrázku na liste H12/1
12 V
775
13,2 V
1050
10
/
Konce vlákien sú definované ako body, kde pri pohľade v smere podľa definície v poznámke 9/ vyššie,
priemet vonkajšej časti konečných závitov pretína os vlákna.
11
/
Overiť pomocou "systému ohraničenia" podľa listu H12/3
12
/
Rozmery h1 a h2 sa merajú v smere pohľadu A, rozmer h3 v smere pohľadu C a rozmer h4 v smere
pohľadu B podľa vyobrazenia na liste H12/1. Meranými bodmi sú tie, kde priemet vonkajšej časti
koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna.
13
/
Rozmer k sa meria len v smere pohľadu A.
53
KATEGÓRIA H12
list H12/3
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Touto skúškou sa overuje, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky tým, že sa overí správna
poloha vlákien voči referenčnej osi a voči referenčnej rovine.
a1
a2
b1
b2
c
1,6d
1,3d
0,30
0,30
2,8
d = priemer vlákna
Smer pohľadu A, B a C pozri list H12/1
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
Stred vlákna musí ležať vo vnútri stanovených limitov b1 a b2.
54
KATEGÓRIE H13 A H13A
list H13/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
1
/
Referenčná rovina je rovina tvorená spodnou časťou troch zaoblených držiakov objímky.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a pretína sa v priesečníku dvoch kolmíc ako je to znázornené
na obrázku 2 v liste H 13/2.
3
/
Sklenená banka a uchytenie nesmú presiahnuť obalovú krivku ako je znázornené na obrázku. Obalová
krivka je súosová s referenčnou osou.
4
/
Vláknová žiarovka sa v meracej objímke natáča, pokiaľ sa referenčný výstupok nedotkne roviny C –
objímky.
5
/
Rovina V-V je rovina kolmá na referenčnú rovinu a prechádzajúca referenčnou osou a je rovnobežná s
rovinou C.
55
KATEGÓRIE H13 A H13A
6
list H13/2
/
Sklenená banka nesmie byť opticky osovo ani cylindricky skresľujúca v rozmedzí uhlov β a δ. Táto
požiadavka platí pre celý obvod banky medzi uhlami β a δ a nemusí sa overovať v ploche pokrytej
nepriehľadným náterom.
7
/
Nepriehľadný náter musí siahať aspoň po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky. Okrem toho
musí siahať aspoň k rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou kde  prechádza vonkajším povrchom banky
(pohľad B znázornený na liste H13/1).
8
/
Vychýlenie vlákna vzhľadom na os banky sa meria v dvoch rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou,
pričom priemet vonkajších koncov závitov najbližších a najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os
vlákna stretávacieho svetla.
9
/
Svetlo musí byť zakryté na konci pätice banky v rozsahu uhla θ. Táto požiadavky platí pre všetky smery
okolo referenčnej osi.
56
KATEGÓRIE H13 A H13A
list H13/3
Obrázok 6
Poloha a rozmery vlákien 10/ 11/ 12/ 13/ 14/
10
/
Rozmery j, k a p sa merajú od stredu vlákna stretávacieho svetla po stred vlákna diaľkového svetla.
11
/
Rozmery m a n sa merajú od referenčnej osi po stred vlákna stretávacieho svetla.
12
/
Obe osi vlákna sa udržiavajú odklonené maximálne 2° od referenčnej osi okolo stredu daného vlákna.
13
/
Poznámky týkajúce sa priemeru vlákna:
(a) konštrukčný priemer štandardnej vláknovej (etalónovej) žiarovky a vláknovej žiarovky bežnej výroby
toho istého výrobcu musia byť rovnaké.
14/
Pri oboch svetlometoch t. j. diaľkovom aj stretávacom nesmie deformácia vlákna presiahnuť ± 5 %
priemeru vlákna pri valci.
15/
Oblasť bez kovových častí limituje umiestnenie prívodných vodičov v rámci optickej dráhy. Žiadne kovové
časti nesmú byť umiestnené v zatienenej oblasti ako je uvedené na obrázku 6.
57
KATEGÓRIE H13 A H13A
list H13/4
Tolerancie
Rozmery v mm
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
Štandardná vláknová žiarovka
d1 13/ 17/
1,8 max.
13/ 17/
d2
1,8 max.
16/
e
29,45
± 0,20
 0,10
16/
f1
4,6
± 0,50
 0,25
16/
f2
4,6
± 0,50
 0,25
8/ 17/
g
0,5d1
± 0,40
 0,20
8/
h
0
± 0,30
 0,15
10/
j
2,5
± 0,20
 0,10
10/
k
2,0
± 0,20
 0,10
10/
m
0
± 0,20
 0,13
10/
n
0
± 0,20
 0,13
10/
p
0
± 0,08
 0,08
β
42° min.
δ
52° min.
43°
+0/ -5°
+0/ -5°

9/
θ
41°
± 4°
± 4°
Pätica H13: P26.4t
podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-128-3)
H13A: PJ26.4t
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY 18/
Menovité rozmery
Skúšobné napätie
Cieľové
hodnoty
Volty
Watty
12
55
Volty
Watty
Svetelný tok lm
12
60
55
13,2
68 max.
60
13,2
75 max.
68 max.
75 max.
12 V
800
1200
13,2 V
1100
1700
1100 ± 15% 1700 ± 15%
Referenčný svetelný tok pri približne
16
/ Konce vlákna sú definované ako body, kde pri pohľade zo smeru A znázornenom v liste H13/1, priemet
vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
17
/ d1 je skutočný priemer vlákna stretávacieho svetla. d2 je skutočný priemer vlákna diaľkového svetla.
18
/ Hodnoty dané v ľavom stĺpci sa týkajú vlákna stretávacieho svetla a hodnoty v pravom stĺpci vlákna
diaľkového svetla.
58
KATEGÓRIA H14
list H14/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
1
/
Referenčná rovina je definovaná bodmi na povrchu objímky, na ktorej budú spočívať tri nosné výstupky
prstenca pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom priemeru prstenca pätice "M".
3
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku ako je uvedené na obrázku 2. Obalová
krivka je súosová s referenčnou osou.
59
KATEGÓRIA H14
list H14/2
4
/
Sklenená banka nesmie byť opticky osovo ani cylindricky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto
požiadavka platí pre celý obvod banky medzi uhlami 1 a 2 a nemusí sa overovať v zatienenej oblasti.
5
/
Tienenie musí siahať aspoň po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky. Okrem toho musí siahať
aspoň k rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou kde 3 prechádza vonkajším povrchom banky (pohľad B
znázornený na liste H14/1).
6
/
Výstrednosť banky voči osi vlákna žiarovky stretávacieho svetlometu sa meria v dvoch rovinách
rovnobežných s referenčnou rovinou, kde priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo
najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna žiarovky stretávacieho svetlometu.
7
/
Vychýlenie vlákien vzhľadom na referenčnú os sa meria len v smere pohľadu A, B a C na obrázku 1 v liste
H14/1. Merajú sa body kde priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších a najvzdialenejších od
referenčnej roviny pretína os vlákna.
60
KATEGÓRIA H14
Rozmery v mm
Vláknová žiarovka bežnej
výroby
10
/
10
/
10
/
list H14/3
Štandardná vláknová
žiarovka
± 0,1
± 0,1
± 0,1
e 8/
26,15
8 9
f1 / /
5,3
8 9
f2 /
5,0
g
0,3 min.
10
h1
0
/
± 0,1
10
h2
0
/
± 0,15
10
h3
0
/
± 0,15
10
h4
0
/
± 0,15
i
2,7
10
j
2,5
/
± 0,1
55°min.
1
52°min.
2
43°
0/-5°
0/-5°
3
Pätica P38t: podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-133-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité
hodnoty
Watty
55
60
55
60
Skúšobné
Volty
13,2
13.2
napätie
Watty
68 max.
75 max.
68 max.
75 max.
Cieľové
Svetelný
hodnoty
1150 ± 15%
1750 ± 15%
tok
12 V
860
1300
Referenčný svetelný tok pri približne
13,2 V
1150
1750
8
/
Konce vlákna sú definované ako body, kde pri pohľade v smere A, ako je znázornené na obrázku 1 v liste
H14/1, priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna žiarovky.
9
/
"f1" predstavuje dĺžku vlákna stretávacieho svetla a "f2" dĺžku vlákna diaľkového svetla.
10
/ Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia"; list H14/4.
61
KATEGÓRIA H14
list H14/4
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu
a1
a2
d1 + 0,5
1,6 * d2
b1
b2
0,2
c1
c2
c3
i
k
5,8
5,1
5,75
2,7
0,15
d1 je priemer vlákna stretávacieho svetla a d2 priemer vlákna diaľkového svetla
Poznámky týkajúce sa priemeru vlákna:
(a)
V súčasnosti neplatia žiadne obmedzenia týkajúce sa priemeru no s cieľom pre v
budúcnosti bude d1 max = 1,6 mm a d2 max = 1,6 mm.
(b)
V rovnakej výrobe musí byť konštrukčný priemer štandardných vláknových žiaroviek
a vláknových žiaroviek bežnej výroby rovnaký.
Poloha vlákna sa kontroluje výlučne v smeroch A, B a C ako sú dané v obrázku 1 v liste
H14/1.
Vlákno stretávacieho svetla musí celé ležať v obdĺžniku A a vlákno diaľkového svetla v
obdĺžniku B.
Konce vlákna stretávacieho svetla podľa listu H14/3, v poznámke 8/, musia ležať medzi
čiarami Z1 a Z2 a medzi čiarami Z3 a Z4.
62
KATEGÓRIA H15
list H15/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Obrázok 2. Určenie referenčnej osi2/
1
/
2
/
3
/
4
/
Obrázok 4. Oblasť bez skreslenia 4/
Referenčná rovina je definovaná bodmi v ktorých sa objímka dotýka troch výstupkov prstenca pätice zo
strany zástrčky. Používa sa ako vnútorná referenčná rovina.
Pomocná referenčná rovina je definovaná bodmi na povrchu objímky, na ktorej budú spočívať tri nosné
výstupky prstenca pätice. Používa sa ako vonkajšia referenčná rovina.
So zreteľom na päticu sa používa (vnútorná) referenčná rovina, no pre niektoré aplikácie sa namiesto nej
môže použiť (vonkajšia) pomocná referenčná rovina.
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza priesečníkom dvoch kolmíc ako je znázornené na
obrázku 2 na liste H15/1.
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku ako je znázornené na obrázku 3. Obalová
krivka je súosová s referenčnou osou.
Sklenená banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2 ako je znázornené na obrázku 4.
Táto požiadavka platí pre celý obvod banky medzi uhlami 1 a 2.
63
KATEGÓRIA H15
Rozmery v mm
e
1
2
r
Vláknová žiarovka bežnej výroby
list H15/2
Štandardná vláknová
žiarovka
12 V
12 V
24 V
30,0 + 0,35/30,0 + 0,35/30,0 + 0,20/-0,15
0,25
0,25
50° min.
50° min.
50° min.
50° min.
50° min.
50° min.
Podrobnosti sú uvedené v liste pätice
Pätica PGJ23t-1 podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-155-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
125/
245/
125/
Menovité
hodnoty
Watty
15
55
20
60
15
55
Skúšobné
Volty
13,2
28,0
13,2
13,2
napätie
Cieľové
Watty
19 max. 64 max. 64 max. 73 max. 19 max.
64 max.
hodnoty
Svetelný tok
260
1350
300
1500
± 10%
Referenčný svetelný tok pre pri približne 12 V
1000
Referenčný svetelný tok pre pri približne 13,2 V
1350
Referenčný svetelný tok pre pri približne 13,5 V
290
5/
Hodnoty uvedené v ľavom stĺpci sa vzťahujú k nízkovýkonovému vláknu. Hodnoty v pravom stĺpci sa
vzťahujú k vysokovýkonnému vláknu.
64
KATEGÓRIA H15
65
list H15/3
KATEGÓRIA H15
list H15/4
Tabuľka rozmerov (v mm) uvedených na výkresov v liste H15/3
Označenie
*/
12 V
24 V
a/24,0 a/24/5
a/26,0
b1/31,0
b1/33,5 b1/34,0
b2/31,0
b2/33,5 b2/34,0
c1/31,0
c1/33,5
c1/34,0
c2/33,5
c2/34,0
d
f 8/9/10/
Tolerancie
Vláknové žiarovky
Štandardná vláknová
bežnej výroby
žiarovka
12 V
24 V
12 V
24 V
 0,35
 0,20
 0,35
 0,20
 0,30
 0,15
 0,30
 0,15
 0,30
 0,15
 0,30
 0,15
 0,30
 0,50
 0,15
 0,25
 0,30
 0,50
 0,15
 0,25
 0,30
 0,50
 0,15
 0,25
+ 0,20
+ 0,25
 0,30
 0,40
- 0,10
- 0,15
 0,50
 0,70
 0,25
 0,35
 0,50
 0,70
 0,25
 0,35
 0,50
 0,60
 0,25
 0,30
 0,30
 0,40
 0,15
 0,20
 0,30
+ 0,20
 0,40
 0,60
 0,30
+ 0,20
 0,40
 0,60
+ 0,60
 1,20
**/
Rozmery
12 V
24 V
1,8
1,8
0
b1/31,0 mv
0
b2/31,0 mv
0
c1/31,0 mv
1,1
min. 0,1
2,7
g/24,0
g/24,5
0
g/26,0
0
h/31,0
0
h/33,5
h/34,0
h/31,0 mv
8/ 11/
IR
4,2
4,6
8/ 9/
IC
4,4
5,4
p/33,5
p/34,0 Závisí od tvaru tienidla
q/33,5
q/34,0
p/33,5
p/34,0
*/
**/
"../26,0" je rozmer meraný vo vzdialenosti od referenčnej roviny udanej v mm za lomkou.
"31,0 mv" je hodnota meraná vo vzdialenosti 31,0 mm od referenčnej roviny.
66
KATEGÓRIA H15
list H15/5
6
/
Rovina V-V je rovina kolmá na referenčnú rovinu a prechádzajúca referenčnou osou a osou referenčného
výstupku.
7
/
Rovina H-H je rovina kolmá na referenčnú rovinu a rovinu V-V a prechádzajúca referenčnou osou.
8
/
Koncové závity vlákien sú definované ako prvé a posledné svietiace závity, ktoré majú v podstate správny
uhol skrutkovice.
9
/
Body, ktoré sa majú merať u vysokovýkonového vlákna, sú v smere pohľadu 1 priesečníky bočného okraja
tienidla s vonkajšou časťou koncových závitov definovaných v poznámke 8/.
10
/
"e" udáva vzdialenosť od referenčnej roviny po začiatok vlákna diaľkového svetlometu, ako je definované
vyššie.
11
/
Body, ktoré sa majú merať u nízkovýkonového vlákna, sú v smere pohľadu 1 priesečníky roviny
rovnobežnej s rovinou H-H a umiestnené 1,8 mm nad ňou s koncovými závitmi definovanými v poznámke
8
/.
12/
34,0 pre 24 V typ.
13/
24,5 pre 24 V typ.
Dodatočné vysvetlivky k listu H15/3
Rozmery sa merajú v štyroch smeroch:
1)
2
3
4)
pre rozmery a, c1, c2, d, e, f, lR a lC;
pre rozmery g, h, p, a q;
pre rozmer b1;
pre rozmer b2;
Rozmery b1, b2, c1 a h sa merajú v rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou vo
vzdialenosti 31,0 mm a 33,5 mm (34,0 mm pre 24 V typ).
Rozmery c2, p a q sa merajú v rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou vo vzdialenosti 33,5
mm (34,0 mm pre 24 V typ).
Rozmery "a" a "g" sa merajú v rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou vo vzdialenosti
24,0 mm (24,5 mm pre 24 V typ) a 26,0 mm.
67
KATEGÓRIE H16 a H16B
list H16/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Obrázok 1 - Hlavný výkres
Obrázok 2 - Maximálny obrys žiarovky
1
/
Referenčná rovina je rovina tvorená spodnou časťou skosenej prívodnej príruby pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 19 mm.
3
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku ako je uvedené v obrázku 2. Obalová
krivka je súosová s referenčnou osou.
4
/
Farba vyžarovaného svetla musí byť biela alebo selektívne žltá.
5
/
Poznámky týkajúce sa priemeru vlákna.
(a) V súčasnosti pre priemer vlákna neplatia žiadne obmedzenia, ale cieľom pre budúcnosť je d max = 1,1
mm.
(b) Konštrukčný priemer štandardnej (etalónovej) vláknovej žiarovky a vláknovej žiarovky bežnej výroby
toho istého výrobcu musí byť rovnaký.
68
KATEGÓRIE H16 a H16B
list H16/2
Obrázok 3
Oblasť bez skreslenia6/ a čierna vrchná časť7/
Obrázok 4
Oblasť bez kovu8/
Obrázok 5
Povolené vychýlenie osi vlákna9/
(len pre štandardnú vláknovú žiarovku)
Obrázok 6
Výstrednosť banky10/
6/
7/
8
/
9
/
10
/
Sklenená banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto požiadavka platí pre celý
obvod banky medzi uhlami 1 a 2.
Tienenie musí siahať aspoň po uhol 3 a po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky.
Vnútorná konštrukcia žiarovky by mala byť taká, aby sa rozptylové obrazce a odrazy vyskytovali len nad
samotným vláknom pri pohľade z horizontálneho smeru. (pohľad A na obrázku 1 v liste H16/1). Žiadne
kovové časti okrem závitov vlákna nesmú byť umiestnené v zatienenej oblasti ako je znázornená na
obrázku 4.
Vychýlenie vlákna vzhľadom na referenčnú os sa meria len v smere pohľadu A a B na obrázku 1 v liste
H16/1. Merať sa majú body, kde priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo
najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína os vlákna.
Vychýlenie vlákna vzhľadom na os banky meraný v dvoch rovinách rovnobežných s referenčnou rovinou v
mieste, v ktorom priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od
referenčnej roviny pretína os vlákna.
69
KATEGÓRIE H16 a H16B
Rozmery v mm
list H16/3
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
Štandardné
vláknové
žiarovky
12 V
12 V
25,012/
25,0 ±0,1
e 11/
11/
f
3,2
12/
3,2 ±0,1
g
0,5 min.
u.c.
h1
012/
0 ±0,1
h2
12/
0
0 ±0,15
γ1
50° min.
50° min.
γ2
40° min.
40° min.
γ3
30° min.
30° min.
Pätica
H16: PGJ19-3
H16B PGJY19-3
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-110-2)
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-146-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Skúšobné napätie
Cieľové hodnoty
Volty
12
12
Watty
19
19
Volty
13,2
13,2
Watty
26 max.
26 max.
Svetelný tok
500 +10 %/- 15 %
Referenčný svetelný tok 370 lm pri približne 12 V
370 lm
Referenčný svetelný tok 500 lm pri približne 13,2 V
500 lm
Referenčný svetelný tok 550 lm pri približne 13,5 V
550 lm
11
/
Konce vlákna sú definované ako body, kde smer pohľadu je pohľad A ako je znázornené na obrázku 1 v
liste H16/1, priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
12
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia", list H16/4.
70
KATEGÓRIA H16 a H16B
list H16/4
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu
Táto skúška sa použije na zistenie, či žiarovka spĺňa požiadavky a to overením správneho
umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
a1
a2
d + 0,50
d + 0,70
b1
b2
0,25
c1
3,6
c2
2,6
d = priemer vlákna
Poloha vlákna sa kontroluje výlučne v smeroch A a B ako sú dané v liste H16/1, obrázok 1.
Vlákno musí celé ležať v daných limitoch.
Konce vlákna ako sú definované v liste H16/3, v poznámke pod čiarou 11/, musia ležať medzi
osami Z1 a Z2 a medzi Z3 a Z4.
71
KATEGÓRIE H6W A HY6W
list H6W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Rozmery v mm
e
Bočná odchýlka 1/

1, 2 2/
Pätica H6W
BAX9s
HY6W
BAZ9s
Vláknové žiarovky bežnej
Vláknová štandardná
výroby
žiarovka
min.
men.
max.
14,25
15,0
15,75
15,0  0,25
0,75
0,4 max.
82,5°
90°
97,5°
90°  5°
30°
30° min.
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-8-1)
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-150-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité hodnoty
Watty
6
6
Skúšobné napätie Volty
13,5
13,5
Cieľové Watty
7,35 max.
7,35 max.
hodnoty Svetelný H6W
125 ± 12 %
tok
HY6W
75 ± 17 %
Biela: 125 lm
Oranžová: 75 lm
Referenčný svetelný tok pri približne 13,5 V
1/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín prechádzajúcich referenčnou
osou, pričom jedna z ich prechádza osou X-X.
2/
V priestore medzi vonkajšími úsekmi uhlov 1 a 2 nesmie mať banka žiadne opticky skresľujúce oblasti a
zakrivenie banky nesmie mať polomer menší než 50 % skutočného priemeru banky.
3/
Po celej dĺžke pätice nesmú byť žiadne výstupky alebo zostatky po letovaní, ktoré by presahovali prípustný
maximálny priemer pätice.
4/
Svetlo vyžarované vláknovými žiarovkami bežnej výroby je biele pre kategóriu H6W a oranžové pre
kategóriu HY6W.
5/
Svetlo vyžarované štandardnými vláknovými žiarovkami je biele pre kategóriu H6W a oranžové alebo biele
pre kategóriu HY6W.
72
KATEGÓRIE H10W/1 a HY10W
list H10W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Vláknové žiarovky bežnej
Štandardná vláknová
výroby
žiarovka
Rozmery v mm
min.
men.
max.
e
14,25
15,0
15,75
15,0  0,25
1/
Bočná odchýlka
0,75
0,4 max.
82,5°
90°
97,5°
90°  5°

2/
30°
30° min.
1, 2
Pätica H10W/1 BAU9s
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-[...])
HY10W BAUZ9s
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-[...])
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité hodnoty
Watty
10
10
Skúšobné napätie Volty
13,5
13,5
Cieľové Watty
12 max.
12 max.
hodnoty Svetelný H10W/1
200 ± 12 %
tok
HY10W
120 ± 17 %
Biela: 200 lm
Oranžová: 120 lm
Referenčný svetelný tok pri približne 13,5 V
73
KATEGÓRIE H10W/1 a HY10W
list H10W/2
1/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín prechádzajúcich referenčnou
osou, pričom jedna z ich prechádza osou X-X.
2/
V priestore medzi vonkajšími úsekmi uhlov 1 a 2 nesmie mať banka žiadne opticky skresľujúce oblasti a
zakrivenie banky nesmie mať polomer menší než 50 % skutočného priemeru banky.
3/
Po celej dĺžke pätice nesmú byť žiadne výstupky alebo zostatky po letovaní, ktoré by presahovali prípustný
maximálny priemer pätice.
4/
Svetlo vyžarované vláknovými žiarovkami bežnej výroby je biele pre kategóriu H10W/1 a oranžové pre
kategóriu HY10W.
5/
Svetlo vyžarované štandardnými vláknovými žiarovkami je biele pre kategóriu H10W/1 a oranžové alebo
biele pre kategóriu HY10W.
74
KATEGÓRIE H21W a HY21W
list H21W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Rozmery v mm
Vláknová žiarovka bežnej výroby
min.
e
men.
20,01/
Štandardná
vláknová
žiarovka
max.
20,0 ± 0,25
3,8 +0/- 1
12 V
3,8
24 V
4,5
2
1
Bočná odchýlka /
/
0,0 ± 0,153/
82,5°
90°
97,5°
90° ± 5°

4
45°
45°min.
1, 2 /
H21W
BAY9s
podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-9-1)
Pätica
HY21W
BAW9s
podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-149-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
24
12
Menovité hodnoty
Watty
21
21
21
Skúšobné napätie Volty
13,5
28,0
13,5
Watty
26,25 max.
29,4 max.
26,25 max.
Cieľové
H21W
600 ± 12 %
600 ± 15 %
Svetelný
hodnoty
tok
HY21W
300 ± 17 %
300 ± 20 %
12 V
Biela: 415 lm
Referenčný svetelný tok pri približne
13,2 V
Biela: 560 lm
13,5 V
Biela: 600 lm
f
1
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia" podľa listu H21W/2.
2
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých obidvoch leží
referenčná os a v jednej z nich leží os X-X.
3
/
Bočná odchýlka vzhľadom na rovinu kolmú na os X-X sa meria v polohe danej v bode 1 postupu skúšky v
liste H21W/2.
4
/
V priestore medzi vonkajšími úsekmi uhlov 1 a 2 nesmie mať banka žiadne opticky skresľujúce oblasti a
zakrivenie banky nesmie mať polomer menší než 50 % skutočného priemeru banky.
5/
Svetlo vyžarované vláknovými žiarovkami bežnej výroby je biele pre kategóriu H21W a oranžové pre
kategóriu HY21W.
6/
Svetlo vyžarované štandardnými vláknovými žiarovkami je biele pre kategóriu H21W a oranžové alebo
biele pre kategóriu HY21W.
75
KATEGÓRIA H21W A HY21W
list H21W/2
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu a či má os
kolmú, s odchýlkou ± 7,5°, na rovinu prechádzajúcu osou referenčného kolíka a referenčnou
osou.
Označenie
Rozmer
a
b
h
k
d + 1,0
d + 1,0
f + 1,2
0,50
d = skutočný priemer vlákna
f = skutočná dĺžka vlákna
Postupy skúšky a požiadavky
1.
Vláknová žiarovka sa vsadí do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá
má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným limitom
uhlového posunu. Objímka sa potom natočí tak, aby bol na premietaciu stenu na ktorú sa
obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku. Bokorys vlákna sa musí dosiahnuť v
tolerančných limitoch uhlového posunu.
2.
Bokorys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade na vlákno presne zboku, musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika s
výškou "a" a šírkou "b" s jeho stredom v teoretickej polohe stredu vlákna.
3.
Nárys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade smerom kolmo na os vlákna:
3.1. musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika s výškou "a" a šírkou "h" so stredom
v teoretickej polohe stredu vlákna.
3.2. stred vlákna sa nesmie byť vychýlený od referenčnej osi o viac ako je vzdialenosť "k".
76
KATEGÓRIE H27W/1 a H27W/2
list H27W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
1
/
Referenčná rovina je rovina tvorená spodnou časťou skosenej prívodnej príruby pätice.
2
/
Referenčná os je čiara kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom priemeru pätice 13,10 mm.
3
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmú prekračovať rozmer teoretického valca so stredom v referenčnej osi.
4
/
Tienenie musí pokrývať celý vrch banky vrátane valcovej časti až po priesečník s uhlom 1.
77
KATEGÓRIE H27W/1 a H27W/2
list H27W/2
Poloha a rozmery vlákna
(Rozmery f pre všetky vláknové žiarovky)
(Rozmery h1, h2, h3, h4 a k len pre štandardné vláknové žiarovky)
Rozmery v mm
Vláknová žiarovka bežnej výroby
Štandardná vláknová
žiarovka
31,75 ± 0,25
4,2 ± 0,20
0,0 ± 0,25
0,0 ± 0,25
38° men.
44° men.
e
31,75 6/
f 8/
4,8 max.
k
0 6/
7
h1, h2, h3, h4 /
0 6/
38° men.
1 5/
5
44° men.
2 /
H27W/1: PG 13
Pätica
podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-107-4)
H27W/2: PGJ 13
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Žiarovky bežnej výroby
Štandardná žiarovka
Volty
12
12
Menovité
hodnoty
Watty
27
27
Skúšobné
Volty
13,5
13,5
napätie
Watty
31 max.
31 max.
Cieľové
Svetelný
hodnoty
477 ± 15 %
tok
12 V
350 lm
Referenčný svetelný tok pri približne
13,2 V
450 lm
13,5 V
477 lm
5
/
6
/
7
/
8
/
Sklenená banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto požiadavka platí pre celý
obvod banky medzi uhlami 1 a 2
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia" podľa listu H27W/3.
V prípade štandardných vláknových žiaroviek sú meracími bodmi body, kde priemet vonkajšej časti
koncových závitov pretína os vlákna.
Konce vlákna sú definované priesečníkom vonkajšej časti prvého a posledného vlákna vyžarujúceho svetlo, s
rovinou rovnobežnou s referenčnou rovinou vo vzdialenosti 31,75 mm.
78
KATEGÓRIE H27W/1 a H27W/2
list H27W/3
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna voči referenčnej osi a referenčnej rovine.
Rozmery v mm
Označenie
a
c
k
g
Rozmery
d + 1,2
d + 1,0
0,5
2,4
d = skutočný priemer vlákna
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
Stred vlákna musí ležať vo vnútri stanovených limitov pre rozmer k.
79
KATEGÓRIE HB3 a HB3A
list HB3/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
1
/
Referenčná rovina je rovina tvorená bodmi dotyku objímky pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a súosová s referenčným priemerom pätice.
3
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku a zasahovať do vložky za kolíkom
žiarovky.
4
/
Zárez je povinný pre kategóriu HB3A a nepovinný pre kategóriu HB3.
5
/
Vláknová žiarovka sa v meracej objímke natáča až kým sa referenčný výstupok nedotkne roviny C objímky.
80
KATEGÓRIE HB3 a HB3A
list HB3/2
6
/
Farba vyžarovaného svetla musí byť biela alebo selektívne žltá.
7
/
Sklenená banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto požiadavka platí pre celý
obvod banky medzi uhlami 1 a 2.
81
KATEGÓRIE HB3 a HB3A
list HB3/3
Tolerancie
12
Rozmery v mm /
Vláknové žiarovky
bežnej výroby
Štandardná vláknové
žiarovka
e 9/11/
31,5
10
/
± 0,16
f 9/11/
5.1
10
/
± 0,16
h1, h2
0
10
/
± 0,158/
h3
0
10
/
± 0,088/
1
45°min
-
2
52°min
-
13
Pätica P20d: podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-31-2) /
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Skúšobné napätie
Cieľové hodnoty
Žiarovky bežnej výroby
Štandardná žiarovka
Volty
12
12
Watty
60
60
Volty
13,2
13,2
Watty
73 max.
73 max.
Svetelný tok
1860 ± 12
12 V
13,2 V
Referenčný svetelný tok pri približne
1300
1860
8
/
Výstrednosť sa meria len v smere pohľadu */ A a B podľa obrázku v liste HB3/1. Merajú sa body, kde
priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny pretína
os vlákna.
9
/
Smer pohľadu je smer B*/ ako je to uvedené na obrázku v liste HB3/1.
10
/ Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia" podľa listu HB3/4. */
11
/ Konce vlákna sú definované ako body, kde smer pohľadu*/ je pohľad definovaný v poznámke 9/ vyššie.
Priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
12
/ Rozmery sa overujú bez O - krúžku.
13
/ Vláknová žiarovka HB3 musí byť vybavená pravouhlou päticou a vláknová žiarovka HB3A rovnou päticou.
*/
Výrobca môže zvoliť iné kolmé uhly pohľadu. Smery pohľadu dané výrobcom použije skúšobné
laboratórium pri kontrole polohy a rozmerov vlákna.
82
KATEGÓRIE HB3 a HB3A
list HB3/4
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna voči referenčnej osi a referenčnej rovine.
12 V
p
q
r
s
t
u
v
1,3 d
1,6 d
3,0
2,9
0,9
0,4
0,7
d = priemer vlákna
Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B podľa listu HB3/1.
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
Začiatok vlákna podľa definície list HB3/3, poznámka11/, musí ležať v priestore "B" a koniec
vlákna v priestore "C".
Priestor "A" nekladie žiadne požiadavky na polohu stredu vlákna.
83
KATEGÓRIE HB4 a HB4A
list HB4/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
1
/
Referenčná rovina je rovina tvorená bodmi dotyku objímky pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a súosová s referenčným priemerom pätice.
3
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku a zasahovať do vložky za kolíkom
žiarovky. Obalová krivka je súosová s referenčnou osou.
4
/
Zárez je povinný pre kategóriu HB4A a nepovinný pre kategóriu HB4.
5
/
Žiarovka sa v meracej objímke natáča až kým sa referenčný výstupok nedotkne roviny C objímky.
84
KATEGÓRIE HB4 a HB4A
list HB4/2
6
/
Farba vyžarovaného svetla musí byť biela alebo selektívne žltá.
7
/
Obvod sklenenej banky nesmie byť opticky osovo ani cylindricky skresľujúci v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto
požiadavka platí pre celý obvod banky medzi uhlami 1 a 2 a nemusí sa overovať v zatienenej oblasti.
8
/
Tienenie musí dosiahnuť najmenej uhol 3 a musí siahať po neskresľujúcu časť banky definovanú uhlom 1.
85
KATEGÓRIE HB4 a HB4A
list HB4/3
Tolerancie
13
Rozmery v mm /
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
Štandardná vláknová
žiarovka
e 10/12/
31,5
11
/
± 0,16
f 10/12/
5,1
11
/
± 0,16
h1, h2
0
11
/
± 0,159/
h3
0
11
/
± 0,089/
0,75
± 0.5
± 0,3
1
50°min
-
-
2
52°min
-
-
3
45°
± 5°
g 10/
± 5°
14
Pätica P22d: podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-32-2) /
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Skúšobné napätie
Cieľové hodnoty
Volty
12
12
Watty
51
51
Volty
13,2
13,2
Watty
62 max.
62 max.
1095 ± 15 %
12 V
13,2 V
8250
1095
Svetelný tok
Referenčný svetelný tok pri približne
9
Výstrednosť sa meria len v smere pohľadu */ A a B podľa obrázku v liste HB4/1. Merajú sa body, kde
priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny,
pretína os vlákna.
/
10
/
Smer pohľadu je smer B*/ ako je to uvedené na obrázku v liste HB4/1.
11
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia" podľa listu HB4/4*/
12
/
Konce vlákna sú definované ako body, kde smer pohľadu */ je pohľad definovaný v poznámke 10/ vyššie.
Priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
13
/
Rozmery sa overujú bez O krúžku.
14
/
Vláknová žiarovka HB4 musí byť vybavená pravouhlou päticou a vláknová žiarovka HB4A rovnou
päticou.
*/
Výrobca môže zvoliť iné kolmé uhly pohľadu. Smery pohľadu dané výrobcom použije skúšobné
laboratórium pri kontrole polohy a rozmerov vlákna.
86
KATEGÓRIE HB4 a HB4A
list HB4/4
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna voči referenčnej osi a referenčnej rovine.
12 V
p
q
r
s
t
u
v
1,3 d
1,6 d
3,0
2,9
0,9
0,4
0,7
d = skutočný priemer vlákna
Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B podľa listu HB4/1.
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
Začiatok vlákna podľa definície listu HB4/3 poznámka
vlákna v priestore "C".
12/
musí ležať v priestore "B" a koniec
Priestor "A" nekladie žiadne požiadavky na polohu stredu vlákna.
87
KATEGÓRIA HIR1
list HIR1/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
1/
Referenčná rovina je rovina definovaná troma podpornými nosnými výstupkami príruby pätice.
2/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a súosová s referenčným priemerom pätice.
3/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku. Obalová krivka je súosová s
referenčnou osou.
4/
Zárez je povinný.
5/
Žiarovka sa v meracej objímke natáča až kým sa referenčný výstupok nedotkne roviny C objímky.
6/
Sklenená banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto požiadavka platí pre celý
obvod banky medzi uhlami 1 a 2.
88
KATEGÓRIA HIR1
11
Rozmery v mm /
list HIR1/2
Tolerancie
Vláknové žiarovky
Štandardná vláknová
bežnej výroby
žiarovka
9
/
± 0,16
9
/
± 0,16
+ 0,7/ - 0,0
+ 0,4/ - 0,0
9
/
± 0,157/
e8/10/
29
8 10
f / /
5,1
g 8/
0
h1, h2
0
d
1,6 max.
50° min.
1
50° min.
2
Pätica PX 20d: podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-31-2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité hodnoty
Watty
65
65
Skúšobné napätie
Volty
13,2
13,2
Watty
73 max
73 max.
Cieľové hodnoty
Svetelný tok
2500 ± 15%
12 V
1840
Referenčný svetelný tok pri približne
13,2 V
2500
7
/
Výstrednosť sa meria len v smere pohľadu A a B, ako uvádza vyobrazenie na liste HIR1/1. Merané majú
byť tie body, kde priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od
referenčnej roviny pretínajú os vlákna.
8
/
Smer pohľadu je smer B ako je to uvedené v obrázku v liste HIR1/1.
9
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia" podľa listu HIR1/3.
10
/ Konce vlákna sú definované ako body, kde smerom pohľadu je smer definovaný v poznámke 8/ vyššie.
Priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
11
/ Rozmery sa overujú s namontovaným O - krúžkom.
89
KATEGÓRIA HIR1
list HIR1/3
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
12 V
a1
a2
d+0,4
d+0,8
b1
b2
0,35
c1
c2
6,1
5,2
d = priemer vlákna
Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B podľa listu HIR1/1.
Začiatok vlákna podľa definície listu HIR1/2, poznámka10/, musí ležať medzi čiarami Z1 a Z2
a medzi čiarami Z3 a Z4
90
KATEGÓRIA HIR2
list HIR2/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
1
/
Referenčná rovina je rovina tvorená troma bodmi dotyku objímky pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom referenčného priemeru pätice.
3
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku. Obalová krivka je súosová s
referenčnou osou.
4
/
Zárez je povinný.
5
/
Vláknová žiarovka sa v meracej objímke natáča až kým sa referenčný výstupok nedotkne roviny C
objímky.
6
/
Sklenená banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto požiadavka platí pre celý
obvod banky medzi uhlami 1 a 2.
91
KATEGÓRIA HIR2
list HIR2/2
Tolerancie
11
Rozmery v mm /
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
Štandardná vláknová
žiarovka
e 8/10/
28,7
9
/
± 0,16
f 8/10/
5,3
9
/
± 0,16
8
0
+ 0,7/- 0,0
+ 0,4/- 0,0
0
9
/
± 0,15 7/
d
1,6 max.
-
-
1
50° min.
-
-
2
50° min.
-
-
g /
h1, h2
Pätica PX 22d: podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-32-2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI
Menovité hodnoty
Skúšobné napätie
Cieľové hodnoty
Volty
12
12
Watty
55
55
Volty
13,2
13,2
Watty
63 max.
63 max.
Svetelný tok
1875 ± 15%
12 V
13,2 V
Referenčný svetelný tok pri približne
1355
1875
7
/
Výstrednosť sa meria len v smere pohľadu A a B podľa obrázku v liste HIR2/1. Merajú sa body kde
priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od referenčnej roviny,
pretína os vlákna.
8
/
Smerom pohľadu je smer B podľa obrázku v liste HIR2/1.
9
/
Overuje sa pomocou "systému ohraničenia" podľa listu HIR2/3.
10
/
Konce vlákna sú definované ako body, kde smerom pohľadu je smer definovaný v poznámke 8/ vyššie.
Priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
11
/
Rozmery sa overujú bez O krúžku.
92
KATEGÓRIA HIR2
list HIR2/3
Požiadavky priemetu na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
12 V
a1
d + 0,4
a2
d + 0,8
b1
b2
0,35
c1
6,6
c2
5,7
d = skutočný priemer vlákna
Poloha vlákna sa overuje len v smeroch A a B podľa listu HIR2/1.
Konce vlákna podľa definície listu HIR2/2 poznámka 10/, musí ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a
medzi čiarami Z3 a Z4
93
KATEGÓRIA HS1
list HS1/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
1
/
Referenčná rovina je tvorená stykovými bodmi troch výstupkov prstenca pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom kružnice s priemerom "M".
3
/
Farba vyžarovaného svetla musí byť biela alebo selektívne žltá.
4
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmú presiahnuť obalovú krivku ako je znázornené na obrázku 2. Ak sa
však použije selektívne žltá vonkajšia banka, banka a nosníky nesmú presiahnuť obalovú krivku ako je
znázornené na obrázku 3.
5
/
Tienenie musí siahať minimálne po valcovú časť banky. Musí zároveň prekrývať vnútorné tienenie pri
pohľade v smere kolmom na referenčnú os.
94
KATEGÓRIA HS1
list HS1/2
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
Rozmery v mm
6V
Štandardné vláknové
žiarovky
12 V
12 V
e
28,5 + 0,45/-0,25
28,5 + 0,20/-0,00
p
28,95
28,95

max. 40°
max. 40°
Pätica PX43t podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-34-2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Žiarovky bežnej výroby
6
Menovité hodnoty Volty
Watty
Skúšobné napätie
6/
35
Watty
35
35
440
%
35
13,2
35
35
5
Svetelný
700
tok
Meraný svetelný
tok7/ lm
35
13,2
35
±%
Cieľové hodnoty
35
6,3
35
126/
12 /
35
Volty
Štandardná žiarovka
6
35
5
825
525
15
-
-
450
12 V
13,2 V
Referenčný svetelný tok pri približne
700
825
450
525
6
/
Uvedené hodnoty v ľavom stĺpci platia pre diaľkový svetlomet. Hodnoty uvedené v pravom stĺpci platia pre
stretávací svetlomet.
7
/
Meraný svetelný tok pre meranie podľa bodu 3.9. tohto predpisu.
95
KATEGÓRIA HS1
Poloha tienidla
96
list HS1/3
KATEGÓRIA HS1
list HS1/4
Tabuľka rozmerov uvedených na výkresov v liste HS1/3 (v mm)
Tolerancie
Označenie
6V
12 V
Vláknové žiarovky
bežnej výroby
Rozmery
6V
12 V
6V
12 V
Štandardná vláknová
žiarovka
12 V
0,8
 0,35
 0,20
a/25
0,8
 0,55
 0,20
b1/29,5
0
 0,35
 0,20
b1/33
b1/29,5 mv
 0,35
 0,15
b2/29,5
0
 0,35
 0,20
b2/33
b2/29,5 mv
 0,35
 0,15
c/29,5
0,6
 0,35
 0,20
c/31
c/29,5 mv
 0,30
 0,15
d
min. 0,1/max. 1,5
-
-
13
e /
28,5
+ 0,45/- 0,25
+ 0,20/- 0,00
f 11/12/13/
1,7
+0,50/- 0,30
+ 0,30/- 0,10
g/26
0
 0,50
 0,30
g/25
0
 0,70
 0,30
h/29,5
0
 0,50
 0,30
h/31
h/29,5
 0,30
 0,20
lR 11/14/
3,5
4.0
 0,80
 0,40
lC 11/12/
3,3
4,5
 0,80
 0,35
-
-
 0,60
 0,30
q/33
**/
**/
a/26
p/33
*/
*/
Závisí od tvaru tienidla
(p + q)/2
"../26" je rozmer meraný vo vzdialenosti od referenčnej roviny udanej v mm za lomkou.
"29,5 mv" znamená, že táto hodnota sa má merať vo vzdialenosti 29,5 mm od referenčnej roviny.
97
KATEGÓRIA HS1
list HS1/5
8
/
Rovina V-V je rovina kolmá na referenčnú rovinu a prechádzajúca referenčnou osou a priesečníkom
kružnice s priemerom "M" s osou referenčného výstupku.
9
/
Rovina H-H je rovina kolmá na referenčnú rovinu a rovinu V-V a prechádza referenčnou osou.
10
/
(prázdne)
11
/
Koncové závity vlákien sú definované ako prvé a posledné svietiace závity, ktoré sú v pravidelných
skrutkoviciach, t.j., majú v podstate správny uhol skrutkovice. Pre dvojité vinuté vlákna sú závity
definované obalovou krivkou primárneho závitu.
12
/
Body, ktoré sa majú merať u vlákna stretávacieho svetla, sú v smere pohľadu 1 priesečníka
najvzdialenejšieho okraja tienidla s vonkajšou časťou koncových závitov definovaných v poznámke11/.
13
/
"e" udáva vzdialenosť od referenčnej roviny k začiatku vlákna stretávacieho svetla, ako je definované
vyššie.
14
/
Body, ktoré sa majú merať u vlákna diaľkového svetla, sú v smere pohľadu 1 priesečníkmi roviny
rovnobežnej s rovinou H-H a umiestnené 0,8 mm pod ňou s vonkajšou časťou koncových závitov podľa
definície v poznámke11/.
Dodatočné vysvetlivky k listu HS1/3
Rozmery sa merajú v troch smeroch:
1
pre rozmery a, b1, c, d, e, f, lR a lC;
2
pre rozmery g, h, p, a q;
3
pre rozmer b2;
Rozmery p a q sa merajú v rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou a vzdialených od nej 33
mm.
Rozmery b1 a b2 sa merajú v rovinách rovnobežných referenčnou rovinou a vzdialených od
nej 29,5 mm a 33 mm.
Rozmery a a g sa merajú v rovinách rovnobežných referenčnou rovinou a vzdialených od nej
25,0 mm a 26,0 mm.
Rozmery c a h a merajú v rovinách rovnobežných referenčnou rovinou a vzdialených od nej
29,5 mm a 31 mm.
Poznámka: Metódu merania pozri v Dodatku E v IEC publikácii 60809.
98
KATEGÓRIA HS2
list HS2/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
1
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza priesečníkom tejto roviny s osou prstenca pätice.
2
/
Všetky časti, ktoré môžu zacloniť svetlo alebo môžu ovplyvniť zväzok svetelných lúčov musia ležať vo
vnútri uhla .
3
/
Uhol  určuje postavenie roviny prechádzajúcej vnútornými prívodnými vodičmi vo vzťahu k referenčnému
zárezu.
4
/
V priestore medzi vonkajšími úsekmi uhlov 1 a 2 nesmie mať banka žiadne opticky skresľujúce oblasti a
zakrivenie banky musí mať polomer minimálne 50 % skutočného priemeru banky.
99
KATEGÓRIA HS2
Rozmery v mm
list HS2/2
Vláknová žiarovka bežnej
výroby
min.
men.
max.
11,0  0,15
5
e
11,0 /
6
f /
6V
1,5
2,5
3,5
12 V
2,0
3,0
4,0
5
h1, h2
Štandardná vláknová žiarovka
2,5  0,15
0  0,15
/
 2/
40°
 3/
75°
1
4/
15°
15° min.
2
4/
40°
40° min.
90°
105°
90°  5°
Pätica PX13.5s podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-35-2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Volty
Watty
Skúšobné napätie Volty
Cieľové hodnoty
6
Watty
Svetelný
tok
12
15
6,75
6
15
13,5
15 ± 6 %
6,75
15 ± 6 %
320 ± 15 %
Referenčný svetelný tok: 320 lm pri približne 6,75 V
5
/
Kontrolujú sa prostredníctvom "systému ohraničenia", list HS 2/3.
6
/
Aby sa predišlo rýchlemu zlyhaniu vlákna nesmie napájacie napätie presiahnuť 8,5 V pre 6 V vláknové
žiarovky a 15 V pre 12 V vláknové žiarovky.
100
KATEGÓRIA HS2
list HS2/3
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vláknovej žiarovky vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
Označenie
a1
a2
b1
b2
c1(6V)
c1 (12 V)
c2
Rozmery
d + 1,0
d + 1,4
0,25
0,25
4,0
4,5
1,75
d = skutočný priemer vlákna
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
Začiatok vlákna musí ležať medzi čiarami Z1 a Z2.
101
KATEGÓRIA HS5
list HS5/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
VLÁKNOVÁ ŽIAROVKA PRE MOTOCYKLE
1
/
Referenčná rovina je definovaná tromi plochami vnútorného povrchu.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 23 mm.
3
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku ako je uvedené na obrázku 1. Obalová
krivka je súosová s referenčnou osou.
4
/
Sklenená banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto požiadavka platí pre celý
obvod banky medzi uhlami 1 a 2.
5
/
Tienenie siaha minimálne po uhol 3 a aspoň po valcovú časť banky po celom vrchnom obvode.
102
KATEGÓRIA HS5
Obrázok 3
Poloha vlákna a rozmery
103
list HS5/2
KATEGÓRIA HS5
list HS5/3
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
12V
26
4,6
Štandardné vláknové
žiarovky
12V
± 0,15
± 0,3
k
0
± 0,2
h1, h3
0
Rozmery v mm
e
lC 7/
h2, h4
± 0,15
6/
0
IR7/
± 0,20
4,6
0
± 0,3
± 0,2
g1, g3
0
± 0,30
g2, g4
γ1
2,5
50° min.
-
± 0,40
-
γ2
γ3
23° min.
50° min.
-
-
j
Pätica: P23t podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-138-2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité
hodnoty
Napätie
V
Výkon
W
Skúšobné napätie
Cieľové
hodnoty
Výkon
Svetelný tok
12
35
12
30
V
35
13,2
13,2
W
40 max.
37 max.
lm
620
515
±%
15
15
Referenčný svetelný tok pri približne
30
40 max.
37 max.
12 V
460
380
13,2 V
620
515
6/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia", list HS5/4.
7/
Polohy prvého a posledného závitu vlákna sú určené priesečníkmi vonkajšej časti prvého resp. posledného
svetla vyžarujúceho závitu s rovinou rovnobežnou s referenčnou rovinou a vzdialenou 26 mm od referenčnej
roviny.
104
KATEGÓRIA HS5
list HS5/4
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu
Táto skúška sa používa na zistenie či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky tak, že sa
kontroluje či je:
(a)
vlákno stretávacieho svetla správne umiestnené vo vzťahu k referenčnej osi a
referenčnej rovine; a či
(b)
je vlákno diaľkového svetla správne umiestnené vo vzťahu k vláknu stretávacieho
svetla.
Označenie
a
b
c
d
v
Rozmery
d1+0,6
d1+0,8
d2+1,2
d2+1,6
2,5
d1: vlákno stretávacieho svetla
d2: vlákno diaľkového svetla
Označenie
h
k
Rozmery
6,0
0,5
Celé vlákno musia ležať vo vnútri stanovených limitov.
Stred vlákna sa musí celkom ležať vo vnútri limitov pre rozmer k.
105
KATEGÓRIA HS5A
list HS5A/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Vláknová žiarovka pre motocykle
Obrázok 1 - Hlavný výkres
Obrázok 2
Oblasť bez skreslenia4/ a čierna vrchná časť5/
1/
Referenčná rovina je definovaná vnútornou plochou troch kontaktných bodov.
2/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 23 mm.
3/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku ako je uvedená v obrázku 1. Obalová
krivka je súosová s referenčnou osou.
4/
Sklenená banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov 1 a 2. Táto požiadavka platí pre celý
obvod banky medzi uhlami 1 a 2.
5/
Tienenie musí siahať aspoň po uhol 3 a po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky.
106
KATEGÓRIA HS5A
Obrázok 3
Poloha vlákna a rozmery
107
list HS5A/2
KATEGÓRIA HS5A
list HSA/3
Vláknové žiarovky
bežnej výroby
Štandardné vláknové
žiarovky
12 V
12 V
26
-
-
lC
4,6
± 0,5
± 0,3
k
0
± 0,4
± 0,2
h1, h3
0
± 0,3
± 0,15
h2, h4
0
± 0,4
± 0,2
6/
4,6
± 0,5
± 0,3
j
0
± 0,6
± 0,3
g1, g3
0
± 0,6
± 0,3
g2, g4
0
± 0,4
± 0,2
γ1
50° min.
-
-
γ2
23° min.
-
-
γ3
50° min.
-
-
Rozmery v mm
e
6/
lR
Pätica PX23t: podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-138-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Napätie
V
Výkon
W
Skúšobné napätie
Svetelný tok
127/
45
40
V
Výkon
Cieľové hodnoty
127/
45
13,2
13,2
W
50 max.
45 max.
lm
750
640
±%
15
15
Referenčný svetelný tok pri približne
40
50 max.
45 max
12 V
550 lm
470 lm
13,2 V
750 lm
640 lm
6/
Polohy prvého a posledného závitu vlákna sú určené priesečníkmi vonkajšej časti prvého resp. posledného
svetla vyžarujúceho závitu s rovinou rovnobežnou s referenčnou rovinou a vzdialenou 26 mm od
referenčnej roviny.
7/
Hodnoty uvedené v ľavom stĺpci platia pre vlákno diaľkového svetla a hodnoty uvedené v pravom stĺpci
platia pre vlákno stretávacieho svetla.
108
KATEGÓRIA HS6
list HS6/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Obrázok 1 - Hlavný výkres
1
/
Referenčná rovina je tvorená spodnou časťou troch zaoblených plôch pätice.
2
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza priesečníkom dvoch kolmíc ako je znázornené na
obrázku 2 v liste HS6/2
3
/
Sklenená banka a jej uchytenie nesmie presahovať obalovú krivku ako je uvedené na obrázku. Obalová
krivka je súosová s referenčnou osou.
4
/
Vláknová žiarovka sa otáča v meracej objímke až kým sa referenčný výstupok nedotkne roviny C objímky.
5
/
Rovina V-V je rovina kolmá na referenčnú rovinu, prechádza referenčnou osou a je rovnobežná s rovinou C.
109
KATEGÓRIA HS6
6
list HS6/2
/ Sklenená banka nesmie byť opticky osovo ani cylindricky skresľujúca v rozmedzí uhlov β a δ. Táto
požiadavka platí pre celý obvod banky medzi uhlami β a δ a nemusí sa overovať v ploche pokrytej
nepriehľadným náterom.
7/
Nepriehľadný náter musí siahať aspoň po valcovú časť banky po celom obvode vrchu banky. Okrem toho
musí siahať aspoň k rovine rovnobežnej s referenčnou rovinou kde  prechádza vonkajším povrchom banky
ako je znázornené na obrázku 3 (pohľad zo smeru B znázornený na liste HS6/1).
8/
Vychýlenie vlákna stretávacieho svetla vo vzťahu k osi banky sa meria v dvoch rovinách rovnobežných s
referenčnou rovinou, kde priemet vonkajšej časti koncových závitov najbližších alebo najvzdialenejších od
referenčnej roviny pretína os vlákna žiarovky stretávacieho svetlometu.
9/
Svetlo musí byť zakryté na konci pätice banky v rozsahu uhla θ. Táto požiadavky platí pre všetky smery
okolo referenčnej osi.
110
KATEGÓRIA HS6
list HS6/3
Obrázok 6
Poloha a rozmery vlákien 10/ 11/ 12/ 13/ 14/
10
/
Rozmery j, k a p sa merajú od stredu vlákna stretávacieho svetla po stred vlákna diaľkového svetla.
11
/
Rozmery m a n sa merajú od referenčnej osi po stred vlákna stretávacieho svetla.
12
/
Obe osi vlákna sa udržiavajú odklonené maximálne 2° od referenčnej osi okolo stredu daného vlákna.
13
/
Poznámky týkajúce sa priemeru vlákna: konštrukčný priemer štandardnej (etalónovej) vláknovej žiarovky
a vláknovej žiarovky bežnej výroby toho istého výrobcu musia byť rovnaké.
14/
Pri oboch svetlometoch t. j. diaľkovom aj stretávacom nesmie skreslenie vlákna presiahnuť ± 5 % priemeru
vlákna pri valci.
15/
Oblasť bez kovových častí limituje umiestnenie prívodných vodičov v rámci optickej dráhy. Žiadne kovové
časti nesmú byť umiestnené v zatienenej oblasti ako je znázornené na obrázku 6.
111
KATEGÓRIA HS6
list HS6/4
Tolerancie
Vláknové žiarovky bežnej
Štandardná vláknová žiarovka
výroby
d1 13/ 17/
1,4 max.
13/ 17/
d2
1,4 max.
16/
e
29,45
± 0,20
 0,10
16/
f1
4,4
± 0,50
 0,25
16/
f2
4,4
± 0,50
 0,25
8/ 17/
g
0,5 d1
± 0,50
 0,30
8/
h
0
± 0,40
 0,20
10/
j
2,5
± 0,30
 0,20
10/
k
2,0
± 0,20
 0,10
11/
m
0
± 0,24
 0,20
11/
n
0
± 0,24
 0,20
10/
p
0
± 0,30
 0,20
β
42° min.
δ
52° min.
43°
+0/ -5°
+0/ -5°

9/
θ
41°
± 4°
± 4°
Pätica: PX26.4t podľa publikácie IEC 61 (list 7004-128-3)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY 18/
Volty
12
12
Menovité rozmery
Watty
40
35
40
35
Skúšobné napätie Volty
13,2
13,2
Cieľové
Watty
45 max.
40 max.
45 max.
40 max.
hodnoty
Svetelný
900 ± 15 % 600 ± 15 %
tok
Referenčný svetelný tok pri
12 V
630/420
približne
13,2 V
900/600
Rozmery v mm
16
/ Konce vlákna sú definované ako body, kde pri pohľade zo smeru A znázornenom v liste HS6/1, priemet
vonkajšej časti koncových závitov prechádza osou vlákna.
17
/ d1 je skutočný priemer vlákna stretávacieho svetla.
d2 je skutočný priemer vlákna diaľkového svetla.
18
/ Hodnoty uvedené v ľavom stĺpci sa týkajú vlákna diaľkového svetla a hodnoty v pravom stĺpci vlákna
stretávacieho svetla.
112
KATEGÓRIE P13W a PW13W
list P13W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Obrázok 1 - Hlavný výkres P13W
Obrázok 2 - Oblasť bez kovu3/
Obrázok 3 - Hlavný výkres P1W3W
1/
Referenčná rovina je rovina tvorená bodmi dotyku objímky pätice.
2/
V súčasnosti pre priemer vlákna neplatia žiadne obmedzenia ale cieľom je d max = 1,0 mm.
3/
Vo vyšrafovanej oblasti na obrázku 2 nesmú byť okrem závitov vlákna iné tieniace časti. To platí aj pre
rotujúce teleso v rámci uhlov α1 + α2.
113
KATEGÓRIE P13W a PW13W
Rozmery v mm
f
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
Štandardné
vláknové
žiarovky
25,0 4/
25,0 ± 0,25
P13W
e 5/
PW13W
19,25
5/
4,3
6/
α1
α2
6/
P13W
Pätica PG18.5d-1
PW13W Pätica WP3.3x14.5-7
list P13W/2
4/
4/
19,25 ± 0,25
4,3 ±0,25
30,0° min.
30,0° min.
58,0° min.
58,0° min.
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-147-1)
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-164-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Napätie
V
12
12
Výkon
W
13
13
V
13,5
13,5
W
19 max.
19 max.
lm
250
±
+15 %/- 20%
Skúšobné napätie
Výkon
Cieľové hodnoty
Svetelný tok
Referenčný svetelný tok pri približne 13,5 V
250 lm
4
/ Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia", list P13W/3.
5
/ Konce vlákna sú definované ako body, kde smerom pohľadu je smer kolmý na rovinu prechádzajúcu
vláknom prívodných vodičov, priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
6/
Žiadna časť pätice za referenčnou rovinou nesmie zasahovať do uhla α 2 ako je znázornené na obrázku 1 v
liste P13W/1. Banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov α 1 + α2. Tieto požiadavky platia pre
celý obvod banky.
114
KATEGÓRIE P13W a PW13W
list P13W/3
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
p
q
u1,u2
r,s
t,v
Vláknové žiarovky bežnej výroby
1,7
1,9
0,3
2,6
0,9
Štandardné vláknové žiarovky
1,5
1,7
0,25
2,45
0,6
Poloha vlákna sa kontroluje v dvoch vzájomne kolmých rovinách, pričom jedna z nich je
rovinou prechádzajúcou prívodnými vodičmi.
Konce vlákna podľa listu P13W/2, poznámka 4/, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi
čiarami Z3 a Z4.
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
115
list P19W/1
KATEGÓRIE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W, PSR19W, PW19W,
PWY19W a PWR19W
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
1/
Referenčná rovina je rovina tvorená bodmi dotyku objímky pätice.
2/
V súčasnosti pre priemer vlákna neplatia žiadne obmedzenia ale cieľom je d max = 1,1 mm.
3/
Svetlo vyžarované žiarovkami bežnej výroby musí byť biele pre kategóriu P19W, PS19W a PW19W;
oranžové pre kategóriu PY19W, PSY19W a PWY19W; červené pre kategóriu PR19W, PSR19W a
PWR19W (pozri aj poznámku 8).
116
list P19W/2
KATEGÓRIE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W, PSR19W, PW19W,
PWY19W a PWR19W
Rozmery v mm
e
5/6/
P19W, PS19W,
PY19W, PSY19W,
PR19W, PSR19W
PW19W
PWY19W
PWR19W
f 5/ 6/
α 7/
P19W
PY19W
PR19W
PS19W
PSY19W
PSR19W
PW19W
PWY19W
PWR19W
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
min.
men.
max.
Štandardné vláknové žiarovky
24,0
24,0
18,1
18,1
4,0
4,0 ± 0,2
58° min.
8/
58°
PGU20-1
PGU20-2
PGU20-5
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-127-2)
PG20-1
PG20-2
PG20-5
WP3.3x14.5-1
WP3.3x14.5-2
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-164-1)
WP3.3x14.5-5
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité hodnoty
Watty
19
19
Skúšobné napätie
Volty
13,5
13,5
Watty
20 max.
20 max.
P19W
PS19W
350 ± 15 %
PW19W
Cieľové
PY19W
Svetelný
hodnoty
PSY19W
215 ± 20 %
tok
PWY19W
PR19W
PSR19W
80 ± 20 %
PWR19W
Biela:
350 lm
Oranžová:
215 lm
Referenčný svetelný tok pri približne
13,5 V
Červená:
80 lm
4/
5/
6/
7/
8/
Pätica
Pätica
Pätica
Pätica
Pätica
Pätica
Pätica
Pätica
Pätica
Pre kategórie PS19W, PSY19W a PSR19W sa rozmery môžu overovať bez O - krúžku, aby bola počas
skúšky zaručená správna montáž.
Poloha vlákna sa kontroluje "systémom ohraničenia"; list P19W/3
Konce vlákna sú definované ako body, kde pri smere pohľadu kolmom na rovinu prívodného vedenia
vlákna uvedenom na náčrtku v liste P19W/1, priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
Žiadna časť pätice za referenčnou rovinou sa nesmie zasahovať do uhla α. Sklenená banka nesmie byť
opticky skresľujúca v rozmedzí uhla 2α ± 180°.
Svetlo vyžarované štandardnými vláknovými žiarovkami je biele pre kategórie P19W, PS19W a PW19W,
biele alebo oranžové pre kategórie PY19W, PSY19W and PWY19W; biele alebo červené pre kategórie
PR19W, PSR19W and PWR19W.
117
list P19W/3
KATEGÓRIE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W, PSR19W, PW19W,
PWY19W a PWR19W
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
P19W, PY19W, PR19W, PS19W,
PSY19W, PSR19W
a1
a2
b1, b2
c1
c2
Vláknové žiarovky bežnej výroby
2,9
3,9
0,5
5,2
3,8
Štandardné vláknové žiarovky
1,5
1,7
0,25
4,7
3,8
PW19W, PWY19W aPWR19W
a1
a2
b1, b2
c1
c2
Vláknové žiarovky bežnej výroby
2,5
2,5
0,4
5,2
3,8
Štandardné vláknové žiarovky
1,5
1,7
0,25
4,7
3,8
Poloha vlákna sa kontroluje v dvoch vzájomne kolmých rovinách, pričom jedna z nich je
rovinou prechádzajúcou prívodnými vodičmi.
Konce vlákna podľa listu P19W/2, poznámka 6/, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi
čiarami Z3 a Z4.
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
118
KATEGÓRIA P21W
list P21W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Rozmery v mm
e
f
Bočná odchýlka 1/
6, 12 V
24 V
12 V
6V
6, 12 V
24 V
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
min.
men.
max.
3/
31,8
30,8
31,8
32,8
5,5
6,0
7,0
7,0
3/
Štandardná vláknová
žiarovka
31,8  0,3
6,0  0,5
0,3 max.
1,5
75°
90°
105°
90°  5°

2/
Pätica BA 15s podľa IEC publikácie 60061 (pozri list 7004-11A-9)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
6
12
24
12
Menovité hodnoty
Watty
21
21
Skúšobné napätie
Volty
6,75
13,5
28,0
13,5
Watty
27,6 max. 26,5 max. 29,7 max.
26,5 max.
Cieľové
hodnoty
Svetelný tok lm
460 ± 15%
Referenčný svetelný tok: 460 lm pri približne 13,5 V
1
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých v oboch leží
referenčná os pätice a jedna z nich prechádza osou kolíkov.
2
/
Vláknové žiarovky s päticou BA15d môžu byť použité na zvláštne účely; majú zhodné rozmery.
3
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia" list P21W/2.
4
/
Z tohto podhľadu môže byť 24 V vlákno rovné alebo môže mať tvar V. Toto sa uvedie v žiadosti o
homologizáciu. Ak je vlákno rovné tak pre priemet na premietaciu stenu platia požiadavky listu P21W/2. Ak
má vlákno tvar V, musia byť konce vlákna v rovnakej vzdialenosti ± 3 mm od referenčnej roviny.
119
KATEGÓRIA P21W
list P21W/2
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu
Táto skúška sa používa na zistenie či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna žiarovky vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu a či
má vlákno os kolmú v rozsahu ± 15° na rovinu prechádzajúcu osami kolíkov (P21W) alebo
referenčného kolíka (PY21W a PR21W) a referenčnou osou.
Označenie
a
b
h
k
Rozmery
3,5
3,0
9,0
1,0
Skúšobné postupy a požiadavky.
1.
Vláknová žiarovka sa vsadí do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá
má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným limitom
uhlového posunu. Objímka sa potom natočí tak, aby bol na premietaciu stenu na ktorú
sa obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku. Bokorys vlákna sa musí
dosiahnuť v tolerančných limitoch uhlového posunu
2.
Bokorys
Vláknová žiarovka sa umiestni päticou nadol, referenčná os je vertikálna a na vlákno sa
pozerá čelne, priemet vlákna je celkom vo vnútri obdĺžnika s výškou "a" a šírkou "b",
pričom svoj stred musí mať v teoretickom strede vlákna.
3.
Nárys
Vláknová žiarovka sa umiestni päticou nadol a referenčná os je vertikálna, pri pohľade
na vláknovú žiarovku kolmo na os vlákna:
3.1. priemet vlákna leží celkom vo vnútri obdĺžnika s výškou "a" a šírkou "h", pričom svoj
stred musí mať v teoretickom strede vlákna;
3.2. stred vlákna sa nesmie od referenčnej osi vychýliť o viac než vzdialenosť "k";
120
KATEGÓRIA P21/4W
list P21/4W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Vláknové žiarovky bežnej výroby
Rozmery v mm
Štandardná
vláknová žiarovka
min.
men.
max.
e
31,8 1/
31,8  0,3
f
7,0
7,0 + 0/-2
1/
bočná odchýlka
0,3 max 2/
1/
x, y
2,8  0,5
1/
1/
1/
75°
90°
105°
90°  5°

Pätica BAZ15d podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-11C-3)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty Volty
12
24
12
Watty
21
4
21
4
21/4
Skúšobné napätie Volty
13,5
28,0
13,5
Cieľové Watty
26,5 max. 5,5 max. 29,7 max. 8,8 max.
26,5/5,5 max.
hodnoty Svetelný tok
440
15
440
20
15
20
15
20
%
Referenčný svetelný tok: 440 lm a 15 lm pri približne 13,5 V
1
/
Tieto rozmery je potrebné overiť "systémom ohraničenia"3/, vychádzajúc z vyššie uvedených rozmerov a
tolerancií. "x" a "y" sa vzťahujú na hlavné vlákno (vysokovýkonovému), nie k referenčnej osi. Pripravuje sa
zvýšenie presnosti umiestnenia vlákna a súpravy pätica – objímka.
2
/
Maximálna bočná odchýlka stredu hlavného vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín v ktorých oboch leží
referenčná os a v jednej os referenčného kolíka
3/
"Systém ohraničenia" je totožný so systémom pre vláknové žiarovky P21/5W.
121
KATEGÓRIA P21/5W
List P21/5W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Vláknové žiarovky bežnej výroby
Rozmery v mm
min.
e
f
Bočná odchýlka 2/
6, 12 V
24 V
6, 12 V
6, 12 V
24 V
6, 12 V
24 V3/
24 V3/
30.8
men.
31,81/
31,8
Štandardná vláknová
žiarovka
max.
31,8 ± 0,3
32,8
7,0
1/
7,0 + 0/-2
0,3 max.
1,5
1/
x, y
2,8 ± 0,3
x
-1.0
0
1,0
y
1,8
2,8
3,8
75°
90°
105°
90°  5°

Pätica BAY15d podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-11B-7)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
6
12
24
12
Menovité hodnoty
Watty
21
5
21
5
21
5
21/5
Skúšobné napätie Volty
6,75
13,5
28,0
13,5
Watty
27,6 6,6 26,5 6,6 29,7 11,0
26,5 a 6,6 max
max.
max. max. max. max. max.
Cieľové
hodnoty
Svetelný tok 440 35 440 35 440 40
±%
15
20
15
20
15
20
Referenčný svetelný tok: 440 a 35 lm pri približne 13,5 V
Poznámky pozri v liste P21/5W/2.
122
KATEGÓRIA P21/5W
List P21/5W/2
1
/
Tieto rozmery sa kontrolujú pomocou "systému ohraničenia". Pozri listy P21/5W/2 a P21/5W/3. "x" a "y" sa
vzťahujú na hlavné (vysovýkonové vlákno) a nie na referenčnú os.
2
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v obidvoch leží referenčná os
a jedna z nich prechádza osou kolíkov.
3
/
Z tohto pohľadu môže byť 24 V vlákno rovné alebo môže mať tvar V. Toto sa uvedie v žiadosti o
homologizáciu. Ak sú vlákna rovné, tak platia požiadavky priemetu na premietaciu stenu. Ak má vlákno
tvar V, musia byť konce vlákna v rovnakej vzdialenosti ± 3 mm od referenčnej roviny.
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Touto skúškou sa overí či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky, kontrolou:
(a) správnej polohy hlavného (vysokovýkonového) vlákna voči osi alebo referenčnej rovine, a
kolmosti jeho osi na rovinu prechádzajúcu stredom kolíkov a referenčnej osi s toleranciou
± 15°; a
(b) správnej
polohy
vedľajšieho
(vysokovýkonovému) vláknu.
(nízkovýkonového)
vlákna
voči
hlavnému
Postup skúšky a požiadavky:
1.
Vláknová žiarovka sa vsadí do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá
má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným
limitom uhlového posunu (t.j. 15). Objímka sa potom natočí tak, aby bol na
premietaciu stenu na ktorú sa obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku.
Bokorys vlákna sa musí dosiahnuť v tolerančných limitoch uhlového posunu
2.
Bokorys
Vláknová žiarovka sa umiestni päticou nadol, referenčná os je vertikálna, referenčný
kolík musí byť na pravej strane a hlavné vlákno musí byť viditeľné pohľadom zozadu:
2.1.
priemet hlavného vlákna musí ležať celý vo vnútri obdĺžnika s výškou "a" a šírkou
"b", pričom svoj stred musí mať v teoretickom strede vlákna;
2.2.
priemet vedľajšieho vlákna musí ležať celý:
2.2.1. v obdĺžniku so šírkou "c" a výškou "d" so stredom vo vzdialenosti "v" napravo a vo
vzdialenosti "u" nad teoretickou polohou stredu hlavného vlákna;
2.2.2. nad rovnou priamkou dotýkajúcej sa hornej hrany priemetu hlavného vlákna
prebiehajúcou zľava doprava pod uhlom 25°;
2.2.3. napravo od priemetu hlavného vlákna.
3.
Nárys
Vláknová žiarovka sa umiestni päticou nadol, referenčná os je vertikálna, pri pohľade
na vláknovú žiarovku kolmo na os hlavného vlákna:
3.1.
priemet vlákna leží celkom vo vnútri obdĺžnika s výškou "a" a šírkou "h", pričom svoj
stred musí mať v teoretickom strede vlákna;
3.2.
stred hlavného vlákna sa nesmie od referenčnej osi vychýliť o viac než vzdialenosť
"k" od referenčnej osi;
3.3.
stred vedľajšieho vlákna sa nesmie od referenčnej osi vychýliť o viac než ± 2 mm (±
0,4 mm v prípade štandardnej vláknovej žiarovky).
123
KATEGÓRIA P21/5W
Rozmery v mm
124
List P21/5W/3
list P24W/1
KATEGÓRIE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W, PSR24W,
PW24W, PWY24W a PWR24W
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
1/
Referenčná rovina je rovina tvorená bodmi dotyku objímky pätice.
2/
V súčasnosti pre priemer vlákna neplatia žiadne obmedzenia ale cieľom je d max = 1,1 mm.
3/
Svetlo vyžarované žiarovkami bežnej výroby musí byť biele pre kategórie P24W, PX24W, PS24W,
PSX24W and PW24W; oranžové pre kategórie PY24W, PSY24W and PWY24W; červené pre kategórie
PR24W, PSR24W and PWR24W (pozri aj poznámku 8).
125
list P24W/2
KATEGÓRIE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W, PSR24W,
PW24W, PWY24W a PWR24W
Rozmery v mm4/
e
5/6/
f 5/ 6/
7/
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
min.
men.
max.
Štandardné vláknové
žiarovky
24,0
24,0
18,1
18,1
4,0
4,0
4,2
4,2
58° min.
P24W, PY24W, PR24W,
PS24W, PSY24W, PSR24W,
PX24W, PSX24W
PW24W, PWY24W, PWR24W
P24W, PY24W, PR24W,
PS24W, PSY24W, PSR24W,
PW24W, PWY24W, PWR24W
PX24W, PSX24W
α
P24W
PX24W
PY24W
PR24W
PS24W
PSX24W
PSY24W
PSR24W
PW24W
PWY24W
PWR24W
58°
8/
Pätica PGU20-3
Pätica PGU20-7
Pätica PGU20-4
Pätica PGU20-6
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-127-2)
Pätica PG20-3
Pätica PG20-7
Pätica PG20-4
Pätica PG20-6
Pätica WP3.3x14.5-3
Pätica WP3.3x14.5-4
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-164-1)
Pätica WP3.3x14.5-6
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité hodnoty
Watty
24
24
Skúšobné napätie Volty
13,5
13,5
Watty
25 max.
25 max.
P24W
PS24W
500 +10/-20 %
PW24W
PX24W
500 +10/-15 %
PSX24W
Cieľové
Svetelný
hodnoty
PY24W
tok
PSY24W
300 +15/-25 %
PWY24W
PR24W
PSR24W
115 +15/-25 %
PWR24W
Biela:
345 lm
12 V
13,2
Biela:
465 lm
Referenčný svetelný tok pri približne
Biela:
500 lm
Červená:
300 lm
13,5 V
Oranžová:
115 lm
126
4/
Pre kategórie PS24W, PSX24W, PSY24W and PSR24W sa rozmery môžu overovať bez O - krúžku, aby
bola počas skúšky zaručená správna montáž.
5/
Poloha vlákna sa kontroluje "systémom ohraničenia"; list P24W/3
6/
Konce vlákna sú definované ako body, kde pri smere pohľadu kolmom na rovinu prívodného vedenia
vlákna uvedenom na náčrtku v liste P24W/1, priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
7/
Žiadna časť pätice za referenčnou rovinou sa nesmie zasahovať do uhla α. Sklenená banka nesmie byť
opticky skresľujúca v rozmedzí uhla 2α ± 180°.
8/
Svetlo vyžarované štandardnými vláknovými žiarovkami je biele pre kategórie P24W, PX24W, PS24W,
PSX24W and PW24W; biele alebo oranžové pre kategórie PY24W, PSY24W and PWY24W; biele alebo
červené pre kategórie PR24W, PSR24W and PWR24W.
127
list P24W/3
KATEGÓRIE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W, PSR24W,
PW24W, PWY24W a PWR24W
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
P24W, PY24W, PR24W,
PS24W, PSY24W, PSR24W
a1
a2
b1, b2
c1
c2
Vláknové žiarovky bežnej výroby
2,9
3,9
0,5
5,2
3,8
Štandardné vláknové žiarovky
1,5
1,7
0,25
4,7
3,8
PW24W, PWY24W, PWR24W
a1
a2
b1, b2
c1
c2
Vláknové žiarovky bežnej výroby
2,5
2,5
0,4
5,0
3,8
Štandardné vláknové žiarovky
1,5
1,7
0,25
4,7
3,8
PX24W, PSX24W
a1
a2
b1, b2
c1
c2
Vláknové žiarovky bežnej výroby
1,9
1,9
0,35
5,0
4,0
Štandardné vláknové žiarovky
1,5
1,5
0,25
4,7
4,0
Poloha vlákna sa kontroluje v dvoch vzájomne kolmých rovinách, pričom jedna z nich je
rovinou prechádzajúcou prívodnými vodičmi.
Konce vlákna podľa listu P24W/2, poznámka 6/, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi
čiarami Z3 a Z4.
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
128
KATEGÓRIA P27W
list P27W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Rozmery v mm
Vláknové žiarovky bežnej výroby
Štandardná vláknová
žiarovka
min.
men.
max.
e
27,9 3/
27,9 ± 0,3
f
9,9
9,9 + 0/- 2
2
3
Bočná odchýlka /
/
0,0 ± 0,4
75°3/
90°
105°3/
90°±5°

Pätica W2.5x16d: podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-104-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité hodnoty
Watty
27
27
Skúšobné napätie Volty
13,5
Watty
32,1 max.
32,1 max.
Cieľové hodnoty
Svetelný tok
475 ± 15 %
Referenčný svetelný tok: 475lm pri približne 13,5 V
1
/
Referenčná os je definovaná vzhľadom na referenčné kolíky a je kolmá na referenčnú rovinu.
2
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých oboch leží
referenčná os a jedna z nich prechádza osou referenčných kolíkov.
3
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia" podľa listu P27W/2.
129
KATEGÓRIA P27W
list P27W/2
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu a či má os
kolmú, s odchýlkou ± 15°, na rovinu prechádzajúcu osou referenčného kolíka a referenčnou
osou.
Označenie
a
b
h
g
Rozmery
3,5
3,0
11,9
1,0
Postupy skúšky a požiadavky
1.
Vláknová žiarovka sa vsadí do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá
má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným limitom
uhlového posunu. Objímka sa potom natočí tak, aby bol na premietaciu stenu na ktorú
sa obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku. Bokorys vlákna sa musí
dosiahnuť v tolerančných limitoch uhlového posunu
2.
Bokorys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade na vlákno presne zboku, musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika o
výške "a" a šírke "b" s jeho stredom v teoretickej polohe stredu vlákna.
3.
Nárys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade smerom kolmo na os vlákna:
3.1. musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika o výške "a" a šírke "h" so stredom v
teoretickej polohe stredu vlákna a
3.2. stred vlákna sa nesmie vychýliť od referenčnej osi o viac ako je vzdialenosť "k".
130
KATEGÓRIA P27W/7W
list P27/7W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Rozmery v mm
Vláknové žiarovky bežnej výroby
min.
men.
27,9 3/
Štandardná vláknová
žiarovka
max.
e
27,9 ± 0,3
f
9.9
9,9 + 0/- 2
3
Bočná odchýlka 2/
/
0,0 ± 0,4
4
3
x /
5,1 /
5,1 ± 0,5
y 4/
0,0 3/
0,0 ± 0,5
3
3
75° /
90°
105° /
90°±5°

Pätica W2.5x16q: podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-104-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
V
12
12
Menovité hodnoty
W
27
7
27
7
Skúšobné napätie
V
13,5
13,5
Watty
32,1 max.
8,5 max.
32,1 max. 8,5 max.
Cieľové
hodnoty
Svetelný tok 475 ± 15%
36 ± 15%
Referenčný svetelný tok: 475 a 36 lm; pri približne 13,5 V
1
/
Referenčná os je definovaná vzhľadom na referenčné kolíky a je kolmá na referenčnú rovinu.
2
/
Maximálna bočná odchýlka stredu hlavného (vysokovýkonového) vlákna od dvoch vzájomne kolmých
rovín, v ktorých v oboch leží referenčná os pätice a jedna z nich prechádza osou kolíkov.
3
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia" podľa listu P27W/7W/2 a 3.
4
/
"x" a "y" označujú vychýlenie osi vedľajšieho vlákna (nižší výkon) vzhľadom na os hlavného vlákna
(vysokovýkonového).
131
KATEGÓRIA P27/7W
list P27/7W/2
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie či:
(a)
je hlavné vlákno (vysokovýkonové) vzhľadom na referenčnú os a na referenčnú
rovinu správne umiestnené, či má os kolmú, s odchýlkou ± 15°, na rovinu
prechádzajúcu stredom osi referenčného kolíka a referenčnou osou, a či:
(b)
je vedľajšie vlákno (nízkovýkonové) správne umiestnené vzhľadom na hlavné vlákno
(vysokovýkonové), a či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky.
Postupy skúšky a požiadavky
1.
Vláknová žiarovka sa vsadí do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá
má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným
limitom uhlového posunu. Objímka sa potom natočí tak, aby bol na premietaciu stenu
na ktorú sa obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku. Bokorys vlákna sa
musí dosiahnuť v tolerančných limitoch uhlového posunu
2.
Bokorys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade na hlavné vlákno presne zboku,
2.1.
musí celý priemet hlavného vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika o výške "a" a šírke "b" s
jeho stredom v teoretickej polohe stredu vlákna.
2.2.
musí celý priemet vedľajšieho vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika o výške "c" a šírke "d"
s jeho stredom v teoretickej polohe stredu vlákna.
3.
Nárys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade smerom kolmo na os hlavného vlákna:
3.1
musí celý priemet hlavného vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika o výške "a" a šírke "h"
so stredom v teoretickej polohe stredu vlákna a
3.2
stred hlavného vlákna sa nesmie vychýliť od referenčnej osi o viac ako je vzdialenosť
"k".
3.3.
stred vedľajšieho vlákna sa nesmie vychýliť od referenčnej osi o viac než ± 2mm
(±0,4 mm v prípade štandardnej vláknovej žiarovky).
132
KATEGÓRIA P27/7W
133
list P27/7W/3
list PC16W/1
KATEGÓRIE PC16W, PCY16W, PCR16W, PW16W, PWY16W a PWR16W
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
1/
Referenčná rovina je rovina tvorená bodmi dotyku objímky pätice.
2/
V súčasnosti pre priemer vlákna neplatia žiadne obmedzenia ale cieľom je d max = 1,1 mm.
3/
Svetlo vyžarované žiarovkami bežnej výroby musí byť biele pre kategóriu PC16W a PW16W; oranžové
pre kategóriu PCY16W a PWY16W; červené pre kategóriu PCR16W a PWR16W (pozri aj poznámku 7).
134
list PC16W/2
KATEGÓRIE PC16W, PCY16W, PCR16W, PW16W, PWY16W a PWR16W
Rozmery v mm
e 4/ 5/
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
min.
men.
max.
PC16W
PCY16W
PCR16W
PW16W
PWY16W
PWR16W
f 4/ 5/
α 6/
PC16W
PCY16W
PCR16W
PW16W
PWY16W
PWR16W
Štandardné vláknové žiarovky
7/
18,5
18,5
17,1
17,1
4,0
4,0 ± 0,2
54° min.
54°
Pätica PU20d-1
Pätica PU20d-2
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-157-1)
Pätica PU20d-7
Pätica WP3.3x14.5-8
Pätica WP3.3x14.5-9
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-164-1)
Pätica WP3.3x14.5-10
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité hodnoty
Watty
16
16
Skúšobné napätie Volty
13,5
13,5
Watty
17 max.
17 max.
PC16W
300 ± 15 %
PW16W
Cieľové
Svetelný PCY16W
hodnoty
180 ± 20 %
PWY16W
tok
PCR16W
70 ± 20 %
PWR16W
Biela:
300 lm
Oranžová:
180 lm
Referenčný svetelný tok pri približne
13,5 V
Červená:
70 lm
4/
Poloha vlákna sa kontroluje "systémom ohraničenia"; list PC16W/3.
5/
Konce vlákna sú definované ako body, kde pri smere pohľadu kolmom na rovinu prívodného vedenia
vlákna uvedenom na náčrtku v liste PC16W/1, priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os
vlákna.
6
/
Žiadna časť pätice za referenčnou rovinou sa nesmie zasahovať do uhla α. Sklenená banka nesmie byť
opticky skresľujúca v rozmedzí uhla 2α ± 180°.
7
/
Svetlo vyžarované štandardnými vláknovými žiarovkami je biele pre kategórie PC16W a PW16W, biele
alebo oranžové pre kategórie PCY16W a PWY16W; biele alebo červené pre kategórie PCR16W a
PWR16W.
135
list PC16W/3
KATEGÓRIE PC16W, PCY16W, PCR16W, PW16W, PWY16W a PWR16W
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
PC16W, PCY16W, PCR16W
a1
a2
b1, b2
c1
c2
Vláknové žiarovky bežnej výroby
2,9
3,9
0,5
5,2
3,8
Štandardné vláknové žiarovky
1,5
1,7
0,25
4,7
3,8
PW16W, PWY16W and PWR16W
a1
a2
b1, b2
c1
c2
Vláknové žiarovky bežnej výroby
2,5
2,5
0,4
5,2
3,8
Štandardné vláknové žiarovky
1,5
1,7
0,25
4,7
3,8
Poloha vlákna sa kontroluje v dvoch vzájomne kolmých rovinách, pričom jedna z nich je
rovinou prechádzajúcou prívodnými vodičmi.
Konce vlákna podľa listu PC16W/2, poznámka 5/, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a medzi
čiarami Z3 a Z4.
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
136
KATEGÓRIA PR21W
list PR21W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Rozmery v mm
e
f
Bočná odchýlka 1/
12 V
24 V
12 V
12 V
24 V
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
min.
men.
max.
31,8 3/
30,8
31,8
32,8
5,5
6,0
7,0
Štandardné vláknové žiarovky
3/
4/
31,8  0,3
6,0  0,5
0,3 max.
1,5
75°
90°
105°
90°  5°

Pätica BAW15s podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-11E-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty Volty
12
24
12
Watty
21
21
Skúšobné napätie Volty
13,5
28,0
Watty
26,5 max.
29,7 max.
26,5 max.
Cieľové hodnoty Svetelný
110 ± 20 %
tok
Referenčný svetelný tok pri Biela: 460 lm
približne 13,5 V:
červená: 110 lm
1
/ Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých v oboch leží
referenčná os a v jednej z nich os referenčného kolíka.
2/
Svetlo vyžarované zo žiaroviek bežnej výroby musí byť červené (pozri aj poznámku 4/).
3/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia", list P21W/2.
4/
Svetlo vyžarované zo štandardných vláknových žiaroviek je biele alebo červené.
5/
Z tohto hľadiska musí byť vlákno typu 24 V rovné alebo v tvare V. Toto sa uvedie v žiadosti o
homologizáciu. Ak je rovné, platia požiadavky priemetu na premietaciu stenu podľa listu P21W/2. Ak je v
tvare V, konce vlákna musia byť rovnako vzdialené od referenčnej osi v rozpätí  3 mm.
137
KATEGÓRIA PR21/4W
list PR21/4W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Vláknové žiarovky bežnej výroby5/
Rozmery v mm
min.
men.
31,8 1/
Štandardné vláknové
žiarovky
max.
6/
e
31,8  0,3
f
7,0
7,0 + 0/- 2
1/
0,3 max. 2/
Bočná odchýlka
1/
x, y
2,8  0,5
1/
1/
1/
75°
90°
105°
90°  5°

Pätica BAU15d podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-19-2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité Volty
12
24 4/
12
hodnoty
Watty
21
4
21
4
21/4
Skúšobné Volty
13,5
28,0
13,5
napätie
Watty
26,5
29,7
8,8
5,5 max.
26,5/5,5 max.
max.
max.
max.
Cieľové
hodnoty
Svetelný tok
105
4
105
5
20
25
20
25
%
Referenčný svetelný tok Biela: 440 lm a 15 lm
pri približne 13,5 V:
červená: 105 lm a 4 lm
1
/ Tieto rozmery sa kontrolujú sa pomocou "systému ohraničenia" 3/ založeného na rozmeroch a toleranciách
uvedených vyššie. "x" a "y" sa vzťahujú na hlavné (vysovýkonové) vlákno a nie na referenčnú os. Uvažuje sa
s prostriedkami na zvýšenie presnosti polohy vlákna a objímky pätice.
2/
Maximálna bočná odchýlka stredu hlavného vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých v oboch
leží referenčná os a v jednej z nich os referenčného kolíka.
3/
"Systém ohraničenia" je rovnaký ako u vláknovej žiarovky P21/5W.
4/
Vláknové žiarovky 24 V sa neodporúčajú pre budúce konštrukcie.
5/
Svetlo vyžarované zo žiaroviek bežnej výroby musí byť červené (pozri aj poznámku 6/).
6/
Svetlo vyžarované zo štandardných vláknových žiaroviek je biele alebo červené.
138
KATEGÓRIA PR21/5W
list PR21/5W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Vláknové žiarovky bežnej výroby4/
Rozmery v mm
min.
e
f
Bočná odchýlka 2/
12 V
24 V
12 V
12 V
24 V
12 V
24 V 3/
24 V 3/
30,8
men.
31,8 1/
31,8
Štandardné vláknové
žiarovky
5/
max.
31,8  0,3
32,8
7,0
1/
7,0 + 0/- 2
0,3 max.
1,5
x, y
2,8  0,3
-1,0
0
1,0
x
1,8
2,8
3,8
y
75°
90°
105°
90°  5°

Pätica BAW15d podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-11E-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité
Volty
12
24
12
hodnoty
Watty
21
5
21
5
21/5
Skúšobné
Volty
13,5
28,0
13,5
napätie
Watty 26,5 max. 6,6 max. 29,7 max. 11,0 max.
26,5 a 6,6 max.
Cieľové hodnoty Svetelný 105
8
105
10
20
25
20
25
tok  %
Referenčný svetelný tok Biela: 440 lm a 35 lm
pri približne 13,5 V:
červená: 105 lm a 8 lm
1/
1/
Pozri poznámku pod čiarou 1/ na liste P21/5W/2
2/
Pozri poznámku pod čiarou 2/ na liste P21/5W/2
3/
Pozri poznámku pod čiarou 3/ na liste P21/5W/2
4/
Svetlo vyžarované zo žiaroviek bežnej výroby musí byť červené (pozri aj poznámku 5/).
5/
Svetlo vyžarované zo štandardných vláknových žiaroviek je biele alebo červené.
139
KATEGÓRIA PR27/7W
list PR27/7W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Rozmery v mm
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
min.
men.
max.
3/
27,9
9,9
Štandardné vláknové žiarovky
6/
e
27,9  0,3
f
9,9 + 0/- 2
3/
2/
Bočná odchýlka
0,0  0,4
3/
4/
5,1
x
5,1  0,5
0,0 3/
y 4/
0,0  0,5
3/
3/
75°
90°
105°
90°  5°

Pätica WU2.5x16 podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-104D-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité
Volty
12
12
hodnoty
Watty
27
7
27
7
Skúšobné napätie Volty
13,5
13,5
Watty
32,1 max.
8,5 max.
32,1 max.
8,5 max.
Cieľové hodnoty Svetelný
110 ± 20 %
9 ± 20 %
tok
Referenčný svetelný tok pri Biela: 475 a 36 lm
približne 13,5 V:
červená: 110 a 9 lm
1
/ Referenčná os je definovaná vzhľadom na referenčné kolíky a je kolmá na referenčnú rovinu.
2/
Maximálna bočná odchýlka stredu hlavného (vysokovýkonového) vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín,
v ktorých v oboch leží referenčná os a v jednej z nich os prechádza cez referenčné kolíky.
3/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia", listy P27/7W/2 a 3.
4/
"x" a "y" označujú vychýlenie osi vedľajšieho (nízkovýkonového) vlákna vo vzťahu k osi hlavného
(vysokovýkonového) vlákna.
5/
Svetlo vyžarované zo žiaroviek bežnej výroby musí byť červené (pozri aj poznámku 6/).
6/
Svetlo vyžarované zo štandardných vláknových žiaroviek je biele alebo červené.
140
KATEGÓRIA PSX26W
list PSX26W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Obrázok 1 - Hlavný výkres
Obrázok 2
Oblasť bez kovu3/
1/
Referenčná rovina je rovina tvorená bodmi dotyku objímky pätice.
2/
V súčasnosti pre priemer vlákna neplatia žiadne obmedzenia ale cieľom pre budúcnosť je d max = 1,1 mm.
3/
Vo vyšrafovanej oblasti na obrázku 2 nesmú byť okrem závitov vlákna iné tieniace časti. To platí aj pre
rotujúce teleso v rámci uhlov α1 + α2.
141
KATEGÓRIA PSX26W
list PSX26W/2
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
Štandardné
vláknové
žiarovky
e 5/
24,0 4/
24,0 ±0,25
f 5/
4,2 4/
4,2 ±0,25
α1 6/
35,0° min.
35,0° min.
α 2 6/
58,0° min.
58,0° min.
Rozmery v mm
Pätica PG18.5d-3
podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-147-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Napätie
V
12
12
Výkon
W
26
26
V
13,5
13,5
W
26 max.
26 max.
lm
500
±
+10 %/- 10%
Skúšobné napätie
Výkon
Cieľové hodnoty
Svetelný tok
Referenčný svetelný tok pri približne 12 V
345 lm
Referenčný svetelný tok pri približne 13,2 V
465 lm
Referenčný svetelný tok pri približne 13,5 V
500 lm
4
/ Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia", list PSX26W/3.
5
/ Konce vlákna sú definované ako body, kde smerom pohľadu je smer kolmý na rovinu prechádzajúcu
vláknom prívodných vodičov, priemet vonkajšej časti koncových závitov pretína os vlákna.
6/
Žiadna časť pätice za referenčnou rovinou nesmie zasahovať do uhla α2 ako je znázornené na obrázku 1 v
liste PSX26W/1. Banka nesmie byť opticky skresľujúca v rozmedzí uhlov α 1 + α2. Tieto požiadavky platia
pre celý obvod banky.
142
KATEGÓRIA PSX26W
list PSX26W/3
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu.
a1
a2
b1, b2
c1
c2
Vláknové žiarovky bežnej výroby
1,7
1,7
0,30
5,0
4,0
Štandardné vláknové žiarovky
1,5
1,5
0,25
4,7
4,0
Poloha vlákna sa kontroluje v dvoch vzájomne kolmých rovinách, pričom jedna z nich je
rovinou prechádzajúcou prívodnými vodičmi.
Konce vlákna podľa listu PSX26W/2, poznámka 4/, musia ležať medzi čiarami Z1 a Z2 a
medzi čiarami Z3 a Z4.
Celé vlákno musí ležať vo vnútri stanovených limitov.
.
143
KATEGÓRIA PY21W
List PY21W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Vláknové žiarovky bežnej
Štandardná vláknová žiarovka
výroby
Rozmery v mm
4
min.
men.
max.
/
3
12V
31,8 /
31,8 ± 0,3
e
24 V
30,8
31,8
32,8
f
12 V
7,0
7,0 + 0/-2
3
12 V
/
0,3 max.
Bočná odchýlka 1/
24 V
1,5
75°
90°
105°
90°  5°

Pätica: BAU15s podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-19-2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
24
12
Menovité hodnoty
Watty
21
21
Skúšobné napätie Volty
13,5
28,0
13,5
Watty
26,5 max
29,7 max
26,5 max.
Cieľové
hodnoty
Svetelný tok
280 ± 20 %
Referenčný svetelný tok
pri približne 13,5 V:
Biela: 460 lm
Oranžová: 280 lm
1
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých v oboch leží
referenčná os pätice a jedna z nich prechádza osou kolíkov.
2
/
Svetlo vyžarované žiarovkami bežnej výroby musí byť oranžové (pozri tiež poznámku 4/)
3
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia" podľa listu P21W/2.
4
/
Svetlo vyžarované štandardnou vláknovou žiarovkou musí byť oranžové alebo biele.
5
/
Z tohto pohľadu môže byť 24 V vlákno rovné alebo môže mať tvar V. Toto sa uvedie v žiadosti o
homologizáciu. Ak je vlákno rovné tak pre priemet na premietaciu stenu platia požiadavky listu P21W/2. Ak
má vlákno tvar V, musia byť konce vlákna v rovnakej vzdialenosti ± 3 mm od referenčnej roviny.
144
KATEGÓRIA PY27/7W
list PY27/7W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Rozmery v mm
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
min.
men.
max.
27,9 3/
9,9
Štandardné vláknové žiarovky
6/
e
27,9  0,3
f
9,9 + 0/- 2
3/
Bočná odchýlka 2/
0,0  0,4
3/
4/
5,1
x
5,1  0,5
3/
4/
0,0
y
0,0  0,5
3/
3/
75°
90°
105°
90°  5°

Pätica WX2.5x16q podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-104A-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité
Volty
12
12
hodnoty
Watty
27
7
27
7
Skúšobné napätie Volty
13,5
13,5
Watty
32,1 max.
8,5 max.
32,1 max.
8,5 max.
Cieľové hodnoty Svetelný
280 ± 15 %
21 ± 15 %
tok
Referenčný svetelný tok pri Biela: 475 a 36 lm
približne 13,5 V:
oranžová: 280 a 21 lm
1
/ Referenčná os je definovaná vzhľadom na referenčné kolíky a je kolmá na referenčnú rovinu.
2/
Maximálna bočná odchýlka stredu hlavného (vysokovýkonového) vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín,
v ktorých v oboch leží referenčná os a v jednej z nich os prechádza cez referenčné kolíky.
3/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia", listy P27/7W/2 a 3.
4/
"x" a "y" označujú vychýlenie osi vedľajšieho (nízkovýkonového) vlákna vo vzťahu k osi hlavného
(vysokovýkonového vlákna).
5/
Svetlo vyžarované zo vláknových žiaroviek bežnej výroby musí byť oranžové (pozri aj poznámku 6/).
6/
Svetlo vyžarované zo štandardných vláknových žiaroviek je oranžové alebo biele.
145
KATEGÓRIA R2
list R2/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vláknové žiarovky bežnej výroby
Menovité
hodnoty
Skúšobné
napätie
Cieľové
hodnoty
Volty
Watty
64/
45
Volty
Watty
124/
40
6,3
53
max
244/
45
40
55
13,2
47
max
57
max
Svetelný 720
570
860
tok
min. ±15% min.
Meranie svetelného
450
toku5/
Referenčný svetelný tok pri približne 12 V
50
Štandardná
vláknová
žiarovka
124/
45
40
28,0
13,2
51
max
76
max
69
max
675
±15%
1000
min.
860
±15%
450
-
450
52
+0%
-10%
700
46
±5%
450
1
/
Referenčná os je kolmá na referenčnú rovinu a prechádza stredom pätice s priemerom 45 mm.
2
/
Farba vyžarovaného svetla musí byť biela alebo selektívne žltá.
3
/
Žiadna časť pätice nesmie vplyvom odrazu svetla vyžarovaného vláknom pre stretávací svetlomet vrhať
akýkoľvek hore smerujúci vedľajší lúč, keď je vláknová žiarovka v normálnej funkčnej polohe na vozidle.
4
/
Hodnoty udávané vľavo a vpravo sa týkajú žiarovky diaľkového a stretávacieho svetlomet.
5
/
Meranie svetelného toku pre merania dané podľa bodu 3.9. tohto predpisu.
146
KATEGÓRIA R2
list R2/2
Poloha a rozmery (v mm) tienidla a vlákien.
Pokiaľ ide o konštrukciu tienidla a žiaroviek, nie sú tieto výkresy záväzné.
147
KATEGÓRIA R2
list R2/3
POLOHA A ROZMERY ŽIAROVIEK A TIENIDLA1/
Tolerancie
Vláknové žiarovky
Štandardná vláknová
Rozmery v mm
bežnej výroby
žiarovka
6V 12V 24V
12V
a
0,60
± 0,35
± 0,15
b1/30,0 2/
0,20
± 0,35
± 0,15
b1/33,0
b1/30,0mv 3/
b2/30,0 2/
0,20
± 0,35
± 0,15
b2/33,0
b2/30,0mv 3/
c/30,0 2/
0,50
± 0,30
± 0,15
c/33,0
c/30,0mv 3/
6, 12V
28,5
e
± 0,35
± 0,15
24V
28,8
6, 12V
1,8
f
± 0,40
± 0,20
24V
2,2
g
0
± 0,50
± 0,30
h/30,0 2/
0
± 0,50
± 0,30
h/33,0
h/30,0mv 3/
1/2 (p-q)
0
± 0,60
± 0,30
lc
5,5
± 1,50
± 0,50
4
15°men.
 /
Pätica P45t-41 podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-95-5)
1
/
Poloha a rozmery tienidla a žiaroviek sa kontrolujú metódou merania predpísanou v publikácii IEC 60809.
2
/
Meria sa vo vzdialenosti od referenčnej roviny, udanej v milimetroch za lomkou.
3
/
mv = meraná hodnota
4
/
Uhol  platí len pre konštrukciu tienidla a nemusí byť kontrolovaný na hotovej vláknovej žiarovke.
148
KATEGÓRIA R5W a RR5W
list R5W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
min.
men.
max.
17,5
19,0
20,5
1,5
60°
90°
120°
Rozmery v mm
Štandardné vláknové žiarovky
4/
e
19,0  0,3
2/
Bočná odchýlka
0,3 max
90°  5°

R5W:
BA15s
(list 7004-11A-9) 1/
Pätica
podľa IEC publikácie 60061
RR5W: BAW15s
(list 7004-11E-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty Volty
6 5/
12
Watty
Skúšobné napätie Volty
Cieľové
hodnoty
5
6,75
Watty
Svetelný R5W
tok
RR5W
24
13,5
5,5 max.
12
5
28,0
13,5
7,7 max.
5,5 max.
50 ± 20 %
5/
12 ± 25 %
Referenčný svetelný tok pri Biela: 50 lm
približne 13,5 V:
červená: 12 lm
1
/
Vláknové žiarovky s päticou BA15d sa môžu použiť na zvláštne účely; majú rovnaké rozmery.
2
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých v oboch leží
referenčná os a v jednej z nich leží os referenčného kolíka.
3
/
Svetlo vyžarované zo vláknových žiaroviek bežnej výroby je biele pre kategóriu R5W a červené pre
kategóriu RR5W (pozri aj poznámku 4/).
4/
Svetlo vyžarované zo štandardných vláknových žiaroviek je biele pre kategóriu R5W; biele alebo červené
pre kategóriu RR5W.
5/
V rámci PR5W nie je špecifikované žiadne 6 V menovité napätie.
149
KATEGÓRIE R10W, RY10W a RR10W
list R10W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Rozmery v mm
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
min.
men.
max.
17,5
19,0
20,5
1,5
60°
90°
120°
Štandardné vláknové
žiarovky
4/
e
19,0  0,3
Bočná odchýlka2/
0,3 max
90°  5°

R10W BA15s
(list 7004-11A-9) 1/
Pätica RY10W BAU15s
podľa IEC publikácie 60061
(list 7004-19-2)
RR10W BAW15s
(list 7004-11E-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty Volty
6 5/
12
24
12
Watty
10
10
Skúšobné napätie
Volty
6,75
13,5
28,0
13,5
R10W
11 max.
11 max.
RY10W
Watty
14 max.
5/
Cieľové
RR10W
11 max.
11 max.
hodnoty
R10W
125 ± 20 %
Svetelný
RY10W
75 ± 20 %
tok
5/
RR10W
30 ± 25 %
Referenčný svetelný tok pri Biela: 125 lm
približne 13,5 V:
oranžová: 75 lm
červená: 30 lm
1
/
Vláknové žiarovky R10W s päticou BA15d sa môžu použiť na zvláštne účely; majú rovnaké rozmery.
2
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých oboch leží
referenčná os a v jednej z nich os referenčného kolíka.
3
/
Svetlo vyžarované vláknovými žiarovkami bežnej výroby je biele pre kategóriu R10W, oranžové pre
kategóriu RY10W a červené pre kategóriu RR10W (pozri aj poznámku 4/).
4/
Svetlo vyžarované štandardnými vláknovými žiarovkami je biele pre kategóriu R10W; biele alebo oranžové
pre kategóriu RY10W; biele alebo červené pre kategóriu RR10W.
5/
V rámci RR10W nie je špecifikované žiadne 6 V menovité napätie.
150
KATEGÓRIE S1 a S2
list S1/S2/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
VLÁKNOVÉ ŽIAROVKY PRE MOTOCYKLE
1
/
Farba vyžarovaného svetla musí byť biela alebo selektívne žltá.
2
/
Referenčná rovina je kolmá na referenčnú os a dotýka sa zhora výstupkov širokých 4,5 mm.
3
/
V rovine V-V leží referenčná os a os výstupkov.
4
/
Rovina H-H (normálna poloha tienidla) je kolmá na rovinu V–V a leží v nej referenčná os.
151
KATEGÓRIE S1 a S2
Rozmery v mm
Vláknové žiarovky bežnej výroby
list S1/S2/2
Štandardná
vláknová žiarovka
min.
men.
max.
e
32,35
32,70
33,05
32,7  0,15
f
1,4
1,8
2,2
1,8  0,2
l
4,0
5,5
7,0
5,5  0,5
5
c /
0,2
0,5
0,8
0,5  0,15
5
b /
-0,15
0,2
0,55
0,2  0,15
5
a /
0,25
0,6
0,95
0,6  0,15
h
-0,5
0
0,5
0  0,2
g
-0,5
0
0,5
0  0,2
5 6
-2° 30´
0°
+2° 30´
 //
0°  1°
Pätica BA20d podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-12-7)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité
S1
6
Volty
67/
127/
hodnoty
S2
12
S1
25
25
25
25
25
25
Watty
S2
35
35
35
35
35
35
S1
6,75
13,5
6,75
Skúšobné
Volty
napätie
S2
6,3
13,5
13,5
S1 25 ± 5% 25 ± 5% 25 ± 5% 25 ± 5% 25 ± 5% 25 ± 5%
Watty
S2 35 ± 5% 35 ± 5% 35 ± 5% 35 ± 5% 35 ± 5% 35 ± 5%
Cieľové
hodnoty
Svetelný S1 435±20% 315±20% 435±20% 315±20%
tok
S2 650±20% 465±20% 650±20% 465±20%
S1
pri približne
6V
398
284
12 V
568
426
Referenčný svetelný tok:
S2
pri približne
13,2 V
634
457
13,5 V
650
465
5
/
Rozmery a, b, c a  sa vzťahujú k rovine, ktorá je rovnobežná s referenčnou rovinou a ktorá pretína dve
hrany tienidla vo vzdialenosti e + 1,5 mm.
6
/
Prípustná uhlová odchýlka roviny tienidla od obvyklej polohy.
7
/
Hodnoty udávané vľavo sa týkajú vlákna žiarovky diaľkového svetlometu. Hodnoty udávané vpravo sa
týkajú vlákna žiarovky stretávacieho svetla.
152
KATEGÓRIA S3
list S3/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Vláknové žiarovky pre mopedy
Vláknové žiarovky bežnej Štandardná vláknová žiarovka
výroby
Rozmery v mm
min.
men.
max.
e 2/
19,0
19,5
20,0
19,5  0,25
f
6V
3,0
2,5  0,5
12 V
4,0
3/
h1, h2
-0,5
0
0,5
0 0,3
Pätica P26s podľa publikácie 60061 (list 7004-36-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
6
12
6
Menovité
hodnoty
Watty
15
15
Skúšobné napätie Volty
6,75
13,5
6,75
Cieľové Watty
15 ± 6 %
15 ± 6 %
hodnoty Svetelný tok
240 ± 15 %
Referenčný svetelný tok: 240 lm pri približne 6,75 V
1/
Farba vyžarovaného svetla musí byť biela alebo selektívne žltá.
2/ Vzdialenosť stredu svetla.
3/
Bočná odchýlka stredu vlákna od referenčnej osi. Stačí túto odchýlku skontrolovať v dvoch vzájomne
kolmých rovinách.
153
KATEGÓRIA T1.4W
list T1.4W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Vláknové žiarovky bežnej
Štandardná vláknová
výroby
žiarovka
min.
men.
max.
e
7,6
8,3
9,0
8,3  0,35
1/
Bočná odchýlka
0,7
0,35 max.
55°
70°
85°
70°  5°

Pätica P 11.5d podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-79-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité hodnoty
Watty
1,4
1,4
Skúšobné napätie
Volty
13,5
13,5
Watty
1,54 max.
1,54 max.
Cieľové hodnoty
Svetelný tok
8 ± 15%
Referenčný svetelný tok: 8 lm pri približne 13,5 V
Rozmery v mm
1
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých oboch leží
referenčná os a v jednej z nich os X-X.
2
/
Referenčná os je kolmica na referenčnú rovinu, ktorá prechádza stredom kružnice s priemerom "M".
154
KATEGÓRIA T4W
list T4W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Rozmery v mm
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
min.
men.
max.
Štandardná vláknová
žiarovka
e
13,5
15,0
16,5
15,0  0,3
1/
Bočná odchýlka
1,5
0,5 max.
90°
90°  5°

Pätica BA9s podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-14-9)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
6
12
24
12
Menovité hodnoty
Watty
4
4
Skúšobné napätie
Volty
6,75
13,5
28,0
13,5
Watty
4,4 max.
5,5 max.
4,4 max.
Cieľové hodnoty Svetelný
35 ± 20%
tok
Referenčný svetelný tok: 35 lm pri približne 13,5 V
1
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých oboch leží
referenčná os a v jednej z nich os kolíkov.
2
/
Po celej dĺžke pätice nesmú byť žiadne výstupky alebo zostatky po letovaní, ktoré by presahovali prípustný
maximálny priemer pätice.
155
KATEGÓRIA W2.3W
list W2.3W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Rozmery v mm
Vláknové žiarovky bežnej výroby
min.
10,3
men.
10,8
Štandardná
vláknová
žiarovka
max.
11,3
1,0
+15°2/
e
10,8 ± 0.3
Bočná odchýlka 1/
0,5 max.
2
-15° /
0°
0° ± 5°

Pätica W2x4.6d: podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-94-2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité hodnoty
Watty
2,3
2,3
Skúšobné napätie
Volty
13,5
13,5
Watty
2,5 max
2,5 max
Cieľové hodnoty
Svetelný tok
18,6 ± 20%
Referenčný svetelný tok: 18,6 lm; pri približne 13,5 V
1
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých oboch leží
referenčná os pätice a v jednej z nich leží os X-X.
156
KATEGÓRIA W3W
list W3W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Vláknové žiarovky bežnej
Štandardné vláknové
výroby
žiarovky
min.
men.
max.
e
11,2
12,7
14,2
12,7  0,3
Bočná odchýlka 2/
1,5
0,5 max
- 15°
0°
+15°
0°  5°

Pätica W2.1x9.5d podľa publikácie 60061 (list 7004-91-3)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Volty
6
12
24
12
Watty
3
3
Skúšobné napätie
Volty
6,75
13,5
28
13,5
Watty
3,45 max.
4,6max.
3,45 max.
Cieľové hodnoty
Svetelný tok
22 ± 30%
Svetelný tok: 22 lm pri približne 13,5 V.
Rozmery v mm
1
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých oboch leží
referenčná os a v jednej z nich os X-X.
157
KATEGÓRIE W5W, WY5W a WR5W
list W5W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných dôležitých rozmerov vláknovej žiarovky (v
mm).
Vláknové žiarovky bežnej výroby
Rozmery v mm
min.
11,2
men.
12,7
e
Bočná odchýlka 1/
-15°
0°

Pätica W2.1x9.5 podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-91-3)
max.
14,2
1,5
+15°
Štandardné vláknové
žiarovky
3/
12,7  0,3
0,5 max
0°  5°
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Volty
6 4/
12
24
12
Watty
5
5
Skúšobné napätie
Volty
6,75
13,5
28,0
13,5
Watty
5,5 max.
7,7 max.
5,5 max.
Cieľové
W5W
50 ± 20 %
hodnoty Svetelný WY5W
30 ± 20 %
tok
4/
WR5W
12 ± 25 %
Referenčný svetelný tok
biela: 50 lm
pri približne 13,5 V:
oranžová: 30 lm
červená: 12 lm
1
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých v oboch leží
referenčná os a v jednej z nich leží os X-X.
2
/
Svetlo vyžarované z vláknových žiaroviek bežnej výroby je biele pre kategóriu W5W, oranžové pre
kategóriu WY5W a červené pre kategóriu WR5W (pozri aj poznámku 3/).
3/
Svetlo vyžarované zo štandardných vláknových žiaroviek je biele pre kategóriu W5W; biele alebo oranžové
pre kategóriu WY5W; biele alebo červené pre kategóriu WR5W.
4/
V rámci WR5W nie je špecifikované žiadne 6 V menovité napätie.
158
KATEGÓRIE W10W a WY10W
list W10W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných dôležitých rozmerov vláknovej žiarovky (v
mm).
Vláknové žiarovky bežnej výroby
Rozmery v mm
min.
men.
max.
e
15,5
17,0
18,5
1/
Bočná odchýlka
1,0
-15°
0°
+15°

Pätica W2.1x9.5d podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-91-3)
Štandardné vláknové
žiarovky
17,0  0,3
0,5 max
0°  5°
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Volty
6
12
12
Watty
10
10
Skúšobné napätie
Volty
6,75
13,5
13,5
Watty
11 max.
11 max.
Cieľové
125 ± 20 %
hodnoty Svetelný Biela
tok
Oranžová
75 ± 20 %
biela:
oranžová:
Referenčný svetelný tok pri približne 13,5 V:
1
/
125 lm
75 lm
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých oboch leží
referenčná os a v jednej z nich leží os X-X.
159
KATEGÓRIA W15/5W
list W15/5W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
ŽIAROVKY PRE MOTOCYKLE
a = hlavné (vysokovýkonové) vlákno
b = vedľajšie (nízkovýkonové) vlákno
Rozmery v mm
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
min.
men.
max.
1/
25,0
7,5
e
f
1/
Bočná odchýlka 2/
3/
1/
x
2,8
3/
y
0,0 1/
- 15° 1/
0°
+15° 1/

Pätica WZ3x16q podľa publikácie 60061 (list 7004-151-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Volty
12
Watty
15
5
Skúšobné napätie
Volty
13,5
Watty
19,1 max.
6,6 max.
Cieľové hodnoty
Svetelný tok
280 ± 15 %
35 ± 20 %
Referenčný svetelný tok: 280 lm a 35 lm pri približne 13,5 V.
Štandardná vláknová
žiarovka
25,0  0,3
7,5 +0/-2
0,3 max
2,8  0,3
0,0  0,3
0°  5°
12
15
5
13,5
19,1 max.
6,6 max.
1/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia"; listy W15/5W/2 a 3.
2/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, prechádzajúcich referenčnou
osou, pričom jedna z ich prechádza osou X-X.
3/
"x" a "y" označujú vychýlenie osi vedľajšieho vlákna vzhľadom na os hlavného vlákna
160
KATEGÓRIA W15/5W
list W15/5W/2
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu
Táto skúška sa používa na zistenie či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky tak, že sa
kontroluje či je:
(a) hlavné vlákno správne umiestnené vo vzťahu k referenčnej osi a referenčnej rovine a či
má referenčnú os kolmú, s toleranciou ± 15°, na rovinu prechádzajúcu osou X-X a
referenčnou osou; a či
(b) je vedľajšie vlákno správne umiestnené vo vzťahu k hlavnému vláknu.
Postupy skúšky a požiadavky
1.
Vláknová žiarovka sa vsadí do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá
má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným limitom
uhlového posunu. Objímka sa potom natočí tak, aby bol na premietaciu stenu na ktorú sa
obraz premieta, premietnutý pohľad na vlákno z boku. Bokorys vlákna sa musí
dosiahnuť v tolerančných limitoch uhlového posunu (±15°).
2.
Bokorys
S vláknovou žiarovkou s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade na hlavné vlákno presne zboku:
2.1. musí celý priemet hlavného vlákna ležať úplne vo vnútri obdĺžnika s výškou "a" a šírkou
"b" s jeho stredom v teoretickej polohe stredu vlákna;
2.2. musí celý priemet vedľajšieho vlákna ležať úplne vo vnútri obdĺžnika so šírkou "c" a
výškou "d" s jeho stredom vo vzdialenosti "u" nad teoretickou polohou stredu hlavného
vlákna
3.
Nárys
S vláknovou žiarovkou s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade v smeroch v kolmých na os hlavného vlákna:
3.1. musí celý priemet hlavného vlákna ležať úplne vo vnútri obdĺžnika s výškou "a" a šírkou
"h" so stredom v teoretickej polohe stredu vlákna;
3.2. stred hlavného vlákna nesmie byť vychýlený od referenčnej osi o viac ako je vzdialenosť
"k";
3.3. stred osi vedľajšieho vlákna nesmie byť vychýlený od referenčnej osi o viac než ± 2 mm
(±0,4 mm pre štandardné vláknové žiarovky).
161
KATEGÓRIA W15/5W
Označenie
a
b
Rozmery
3,3
2,8
list W15/5W/3
c
d
4,8
2,8
Označenie
a
h
k
Rozmery
3,3
9,5
1,0
162
u
KATEGÓRIE W16W a WY16W
list W16W/1
Výkresy sú určené len na objasnenie základných dôležitých rozmerov vláknovej žiarovky (v
mm).
Vláknové žiarovky bežnej výroby
Rozmery v mm
min.
18,3
men.
20,6
e
Bočná odchýlka 1/
-15°
0°

Pätica W2.1x9.5 podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-91-3)
max.
22,9
1,0
+15°
Štandardné vláknové
žiarovky
20,6  0,3
0,5 max
0°  5°
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty
Volty
12
12
Watty
16
16
Skúšobné napätie
Volty
13,5
13,5
Watty
21,35 max.
21,35 max.
Cieľové
310 ± 20 %
hodnoty Svetelný Biela
tok
Oranžová
190 ± 20 %
biela:
310 lm
Referenčný svetelný tok pri približne 13,5 V:
oranžová:
190 lm
1
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých v oboch leží
referenčná os a v jednej z nich leží os X-X.
163
KATEGÓRIA W21W
list W21W/1
Výkresy sú určené len na objasnenie základných dôležitých rozmerov vláknovej žiarovky (v
mm).
Rozmery v mm
Vláknové žiarovky bežnej výroby
min.
men.
29,02/
Štandardná
vláknová
žiarovka
max.
e
f
7,5
1
2
Bočná odchýlka /
/
2/
-15°
0°
+15° 2/

Pätica W3x16d podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-105-2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
Menovité hodnoty
Watty
21
Skúšobné napätie
Volty
13,5
Watty
26,5 max.
Cieľové hodnoty
Svetelný tok
460 ± 15%
Referenčný svetelný tok: 460 lm pri približne 13,5 V
29,0 ± 0,3
7,5 +0/- 2
0,5 max.
0° ± 5°
12
21
13,5
26,5 max.
1
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých oboch leží referenčná
os pätice a v jednej z nich leží os X-X.
2
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia"; pozri list W21W/2.
164
KATEGÓRIA W21W
list W21W/2
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením
správneho umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu a či má os
kolmú, s odchýlkou ± 15°, na rovinu prechádzajúcu osou X-X a referenčnou osou.
Označenie
a
b
h
k
Rozmery
3,5
3,0
9,5
1,0
Postup skúšky a požiadavky
1.
Vláknová žiarovka sa vsadí do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá
má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným
limitom uhlového posunu (t.j.  15). Objímka sa potom natočí tak, aby bol na
premietaciu stenu na ktorú sa obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku.
Bokorys vlákna sa musí dosiahnuť v tolerančných limitoch uhlového posunu (t.j. 
15).
2.
Bokorys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade na vlákno presne zboku, musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika o
výške "a" a šírke "b" s jeho stredom v teoretickej polohe stredu vlákna.
3.
Nárys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade smerom kolmo na os vlákna:
3.1.
musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika o výške "a" a šírke "h" so stredom
v teoretickej polohe stredu vlákna a
3.2.
stred vlákna sa nesmie vychýliť od referenčnej osi o viac ako je vzdialenosť "k".
165
KATEGÓRIA W21/5W
list W21/5W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Vláknové žiarovky bežnej Štandardná vláknová
výroby
žiarovka
min.
men.
max.
e
25,0 1/
25,0 ± 0,3
f
7,5
7,5 + 0/- 2
2
1
Bočná odchýlka /
/
0,3 max
x 3/
2,8 1/
2,8 ± 0,3
y 3/
0,0 1/
0,0 ± 0,3
1
1
-15°
/
0°
+15°
/
0°±5°

Pätica W3x16q podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-106-3)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité
hodnoty
Watty
21
5
21
5
Skúšobné napätie
Volty
13,5
13,5
Watty
26,5 max.
6,6 max.
26,5 max. 6,6 max.
Cieľové hodnoty Svetelný
440 ± 15%
35 ± 20%
tok
Referenčný svetelný tok: 440 a 35 lm pri približne 13,5 V
Rozmery v mm
1
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia"; listy W21/5W/2 a 3.
2
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých oboch leží referenčná
os pätice a v jednej z nich leží X-X.
3
/
"x" a "y" označujú vychýlenie osi vedľajšieho vlákna od osi hlavného vlákna.
166
KATEGÓRIA W21/5W
list W21/5W/2
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Táto skúška sa použije na zistenie či:
(a) je hlavné vlákno vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu správne umiestnené, či
má os kolmú, s odchýlkou ± 15°, na rovinu prechádzajúcu osou X-X a referenčnou osou;
a či
(b) je vedľajšie vlákno správne umiestnené vzhľadom na hlavné vlákno, a či vláknová
žiarovka spĺňa požiadavky.
Postupy skúšky a požiadavky
1.
Vláknová žiarovka sa vsadí do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá
má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným limitom
uhlového posunu. Objímka sa potom natočí tak, aby bol na premietaciu stenu na ktorú
sa obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku. Bokorys vlákna sa musí
dosiahnuť v tolerančných limitoch uhlového posunu (± 15°).
2.
Bokorys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade na hlavné vlákno presne zboku,
2.1.
musí celý priemet hlavného vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika o výške "a" a šírke "b" s
jeho stredom v teoretickej polohe stredu vlákna.
2.2.
musí celý priemet vedľajšieho vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika o výške "c" a šírke "d"
s jeho stredom s jeho stredom vo vzdialenosti "u" nad teoretickou polohou stredu
hlavného vlákna.
3.
Nárys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou dolu, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade smerom kolmo na os hlavného vlákna:
3.1
musí celý priemet hlavného vlákna ležať úplne vo vnútri obdĺžnika o výške "a" a šírke
"h" so stredom v teoretickej polohe stredu vlákna a
3.2
stred hlavného vlákna sa nesmie vychýliť od referenčnej osi o viac ako je vzdialenosť
"k".
3.3.
stred vedľajšieho vlákna sa nesmie vychýliť od referenčnej osi o viac než ± 2mm
(± 0,4 mm v prípade štandardnej vláknovej žiarovky).
167
KATEGÓRIA W21/5W
Označenie
a
b
Rozmery
3,5
3,0
list W21/5W/3
c
d
u
4,8
2,8
Označenie
a
h
k
Rozmery
3,5
905
1,0
168
KATEGÓRIE WP21W A WPY21W
List WP21W/1
Výkresy sú určené len na objasnenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
Vláknové žiarovky bežnej výroby
Rozmery v mm
min.
men.
27,9 3/
6,0
Štandardná
vláknová žiarovka
max.
e
27,9 ± 0,3
f
5,5
7,0
6,0 ± 0,5
2
3
Bočná odchýlka /
/
0,0 ± 0,4
3
3
75° /
90°
105° /
90°  5°

Pätica: WP21W: WY2.5.x16d
(list 7004-104B-1)
podľa IEC publikácie 60061
WPY21W:WZ2.5x16d
(list 7004-104C-1)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité hodnoty
Watty
21
21
Skúšobné napätie
Volty
13,5
13,5
Watty
26,5 max
26,5 max
Cieľové
WP21W
460 ± 15 %
Svetelný
hodnoty
tok
WPY21W
280 ± 20 %
Referenčný svetelný tok: pri približne 13,5 V Biela: 460 lm
oranžová: 280 lm
1
/
Referenčná os je definovaná vzhľadom na referenčné kolíky a je kolmá na referenčnú rovinu
2
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých oboch leží
referenčná os a v jednej z nich leží os prechádzajúca referenčným kolíkom.
3
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia" podľa listu WP21W/2.
4/
Svetlo vyžarované vláknovými žiarovkami bežnej výroby je biele pre kategóriu WP21W a oranžové pre
kategóriu WPY21W (pozri tiež poznámku 5/)
5
Svetlo vyžarované štandardnou vláknovou žiarovkou je biele pre kategóriu WP21W a biele alebo oranžové
pre kategóriu WPY21W.
/
169
KATEGÓRIE WP21W A WPY21W
List WP21W/2
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Touto skúškou sa zisťuje, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením správneho
umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu a či má os kolmú, s
toleranciou  15, na rovinu prechádzajúcu osou kolíkov a referenčnou osou.
Označenie
a
b
h
k
Rozmery
3,5
3,0
9,0
1,0
Skúšobné postupy a požiadavky:
1.
Vláknová žiarovka sa vsadí do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá
má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným limitom
uhlového posunu. Objímka sa potom natočí tak, aby bol na premietaciu stenu na ktorú
sa obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku. Bokorys vlákna sa musí
dosiahnuť v tolerančných limitoch uhlového posunu.
2.
Bokorys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou dole, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade zboku musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika s výškou "a" a šírkou
"b", pričom svoj stred musí mať v teoretickom strede vlákna.
3.
Nárys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou dole, s vertikálnou referenčnou osou a pri
pohľade na žiarovku kolmo na os vlákna:
3.1. celý priemet vlákna musí ležať vo vnútri obdĺžnika s výškou "a" a šírkou "h", pričom
svoj stred musí mať v teoretickom strede vlákna;
3.2. stred vlákna sa nesmie od referenčnej osi vychýliť o viac než "k".
170
KATEGÓRIA WR21/
list WR21/5W/1
Výkresy sú určené len na objasnenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm).
a = hlavné (vysokovýkonové) vlákno
b = vedľajšie (nízkovýkonové) vlákno
Vláknové žiarovky bežnej výroby
Rozmery v mm
min.
men.
25,0 1/
Štandardná vláknová
žiarovka
max.
e
f
7,5
1/
Bočná odchýlka 2/
x 3/
2,8 1/
3/
y
0,0 1/
- 15° 1/
0°
15° 1/

Pätica WY3x16q podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-106-3)
25,0  0,3
7,5 + 0/ - 2
0,3 max
2,8  0,3
0,0  0,3
0°  5°
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité hodnoty Volty
12
12
Watty
21
5
21
5
Skúšobné napätie Volty
13,5
13,5
Watty
26,5 max.
6,6 max.
26,5 max. 6,6 max.
Cieľové hodnoty
Svetelný tok
105 ± 20 %
8 ± 25 %
Referenčný svetelný tok pri Biela: 440 lm a 35 lm
približne 13,5 V:
červená: 105 lm a 8 lm
1/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia", listy W21/5W/2 a 3.
2
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých v oboch leží
referenčná os a v jednej z nich leží os X-X.
/
3/
"x" a "y" označujú vychýlenie osi vedľajšieho vlákna vo vzťahu k osi hlavného vlákna.
4/
Svetlo vyžarované zo žiaroviek bežnej výroby musí byť červené (pozri aj poznámku 5/)
5/
Svetlo vyžarované zo štandardných vláknových žiaroviek je biele alebo červené.
171
KATEGÓRIA WY2.3W
list WY2.3W/1
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Vláknové žiarovky bežnej
Štandardná vláknová
výroby
žiarovka
Rozmery v mm
min.
men.
max.
e
10,3
10,8
11,3
10,8  0,3
1/
Bočná odchýlka
1,0
0,5 max.
-15°
0°
+15°
0°  5°

Pätica W2x 4.6d podľa IEC publikácie 60061 (list 7004-94-2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Volty
12
12
Menovité hodnoty
Watty
2,3
2,3
Skúšobné napätie
Volty
13,5
13,5
Cieľové hodnoty
Watty
2,5 max
2,5 max
Svetelný tok
11,2 ± 20 %
Referenčný svetelný tok pri
Biela:
18,6 lm
približne 13,5 V
Oranžová: 11,26 lm
1
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých oboch leží
referenčná os a v jednej z nich leží os X-X
2
/
Svetlo vyžarované zo žiaroviek bežnej výroby musí byť oranžové (pozri tiež poznámku pod čiarou 3/).
3
/
Svetlo vyžarované zo štandardných vláknových žiaroviek musí byť oranžové alebo biele.
172
KATEGÓRIA WY21W
list WY21W/1
Výkresy sú určené len na objasnenie základných rozmerov vláknovej žiarovky (v mm)
Rozmery v mm
Vláknové žiarovky bežnej
výroby
min.
men.
max.
Štandardná vláknová
žiarovka
29,0 2/
29,0  0,3
e
f
1
Bočná odchýlka /

- 15
0
7,5
7,5  0/-2
2
/
0,5 max.
+ 15
0  5
Pätica WX3x16d podľa publikácie IEC 60061 (list 7004-105-2)
ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Menovité napätie
Volty
12
12
Menovitý príkon
Watty
21
21
Skúšobné napätie
Volty
13,5
13,5
Watty
26,5 max.
26,5 max.
svetelný tok
280 ± 20%
Cieľové hodnoty
Referenčný svetelný tok pri približne
13,5 V:
Biela
460 lm
Oranžová
280 lm
1
/
Maximálna bočná odchýlka stredu vlákna od dvoch vzájomne kolmých rovín, v ktorých oboch leží
referenčná os a v jednej leží os X-X.
2
/
Svetlo vyžarované z vláknových žiaroviek bežnej výroby musí byť oranžové (pozri aj poznámku pod
čiarou 4/).
3
/
Kontroluje sa pomocou "systému ohraničenia", pozri list WY21W/2.
4
/
Svetlo vyžarované zo štandardných vláknových žiaroviek musí byť oranžové alebo biele.
173
KATEGÓRIA WY21W
list WY21W/2
Požiadavky na priemet na premietaciu stenu.
Touto skúškou sa zisťuje, či vláknová žiarovka spĺňa požiadavky a to overením správneho
umiestnenia vlákna vzhľadom na referenčnú os a referenčnú rovinu a či má os kolmú, s
toleranciou  15, na rovinu prechádzajúcu osou X-X a referenčnou osou.
Označenie
Rozmer
a
b
h
k
3,5
3,0
9,5
1,0
Skúšobné postupy a požiadavky:
1.
Vláknová žiarovka sa vsadí do objímky, ktorá sa môže otáčať okolo svojej osi a ktorá
má buď kalibrovanú stupnicu alebo pevné zarážky zodpovedajúce tolerančným limitom
uhlového posunu ( 15). Objímka sa potom natočí tak, aby bol na premietaciu stenu na
ktorú sa obraz premieta, premietnutý pohľad vlákna z boku. Bokorys vlákna sa musí
dosiahnuť v tolerančných limitoch uhlového posunu 15.
2.
Bokorys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou bankou dolu, s vertikálnou referenčnou osou
a pri pohľade zboku musí priemet vlákna ležať celý vo vnútri obdĺžnika s výškou "a" a
šírkou "b", pričom svoj stred musí mať v teoretickom strede vlákna.
3.
Nárys
Pri vláknovej žiarovke s päticou obrátenou bankou dolu, s vertikálnou referenčnou osou
a pri pohľade na žiarovku kolmo na os hlavného vlákna:
3.1. musí celý priemet vlákna ležať vo vnútri obdĺžnika s výškou "a" a šírkou "h", pričom
svoj stred musí mať v teoretickom strede vlákna;
3.2. stred hlavného vlákna sa nesmie od referenčnej osi vychýliť o viac než "k".
174
Príloha 2
OZNÁMENIE
(maximálny formát: A4 (210 x 297))
vydal:
názov orgánu:
.....................
.....................
......................
1/
o: 2/ UDELENÍ HOMOLOGIZÁCIE
ROZŠÍRENÍ HOMOLOGIZÁCIE
ZAMIETNUTÍ HOMOLOGIZÁCIE
ODOBRATÍ HOMOLOGIZÁCIE
DEFINITÍVNOM ZASTAVENÍ VÝROBY
typu vláknovej žiarovky podľa predpisu č. 37
Homologizačné číslo: ......................
Rozšírenie číslo: ...............................................
1.
Obchodný názov alebo značka zariadenia: ........................................................
2.
Výrobcov názov pre typ zariadenia: ..................................................................
3.
Názov a adresa výrobcu: ...................................................................................
4.
Prípadne názov a adresa zástupcu výrobcu: .......................................................
..........................................................................................................................
5.
Predložené na homologizáciu dňa: ....................................................................
6.
Technická služba zodpovedná za vykonávanie homologizačných skúšok: .........
..........................................................................................................................
7.
Dátum protokolu vydaného touto službou: ........................................................
8.
Číslo protokolu vydaného touto službou: ..........................................................
9.
Stručný opis: .....................................................................................................
Kategória vláknovej žiarovky: ..........................................................................
Menovité napätie: .............................................................................................
Menovitý výkon: ...............................................................................................
Farba vyžarovaného svetla: biela/selektívna žltá/oranžová/červená2/
Farebný náter na sklenenej banke: áno/nie2/
Halogénová vláknová žiarovka: áno/nie2/
10.
Umiestnenie homologizačnej značky: ...............................................................
1/
Rozlišovacie číslo štátu, ktorý udelil/rozšíril/zamietol/odobral homologizáciu (pozri homologizačné
ustanovenia v predpise)
2/
Nehodiace sa prečiarknuť.
175
11.
Dôvod(y) prípadného rozšírenia: .......................................................................
12.
Homologizácia udelená/zamietnutá/rozšírená/odobratá2/:
13.
Miesto: .............................................................................................................
14.
Dátum: ..............................................................................................................
15.
Podpis: ..............................................................................................................
16.
Na požiadanie sú k dispozícii nasledujúce dokumenty označené vyššie
uvedenou homologizačnou značkou: .................................................................
176
Príloha 3
PRÍKLAD USPORIADANIA HOMOLOGIZAČNEJ ZNAČKY
(pozri bod 2.4.3.)
Vyššie uvedená homologizačná značka, umiestnená na vláknovej žiarovke udáva, že žiarovka
bola homologizovaná v Spojenom Kráľovstve (E11) pod homologizačným kódom A1.
Prvý znak homologizačného kódu udáva, že homologizácia bola udelená podľa požiadaviek
predpisu č.37 v znení série zmien 02 a 03*.
*
Nevyžaduje zmeny homologizačného čísla.
177
Príloha 4
SVETELNÝ STRED A TVARY VLÁKIEN ŽIAROVIEK
Pokiaľ nie je v údajových listoch vláknových žiaroviek uvedené inak, na stanovenie
svetelného stredu rôznych tvarov vlákien platí táto norma.
Poloha svetelného stredu závisí od tvaru vlákna.
Číslo
Tvary vlákna
Poznámky
Pri b 1,5 h nesmie byť odchýlka osi
vlákna vzhľadom na rovinu kolmú na
referenčnú os väčšia ako 15°.
1
Použije sa len pre vlákna, ktoré môžu byť
vpísané do obdĺžnika s b 3h.
2
Použije sa pre vlákna, ktoré môžu byť
vpísané v obdĺžniku s b  3h, pričom
však k  2h.
3
Bočné čiary opísaných obdĺžnikov podľa čísiel 2 a 3 sú rovnobežné s referenčnou osou alebo
kolmé na referenčnú os.
Svetelným stredom je priesečník čiarkovaných čiar.
Výkresy sú určené len na znázornenie základných rozmerov.
178
Príloha 5
KONTROLA FARBY VLÁKNOVÝCH ŽIAROVIEK
1.
VŠEOBECNE
1.1.
Merania sa vykonajú na hotových žiarovkách. S vláknovými žiarovkami s
pomocnou (vonkajšou) bankou slúžiacou ako farebný filter sa zaobchádza ako
s vláknovými žiarovkami s primárnou bankou.
1.2.
Skúšky sa vykonajú pri teplote okolia 23°C ± 5°C.
1.3.
Skúšky sa vykonajú pri skúšobnom(ých) napätí(iach) uvedenom(ých) v
príslušnom údajovom liste žiarovky
1.4.
Vláknové žiarovky sa skúšajú pokiaľ možno vo svojej normálnej prevádzkovej
polohe. V prípade dvojvláknových žiaroviek je v prevádzke iba
vysokovýkonové (hlavné alebo diaľkové) vlákno.
1.5.
Pred začiatkom skúšky sa ustálenie teploty vláknovej žiarovky dosiahne jej
činnosťou pri skúšobnom napätí počas 10 minút. V prípade vláknových
žiaroviek s viac než jedným špecifikovaným skúšobným napätím sa na
ustálenie použije najvyššie skúšobné napätie.
2.
Farba
2.1.
Skúšky farby sa vykonajú s meracím systémom, ktorý určuje trichromatické
súradnice CIE vstupujúceho svetla s presnosťou ± 0,002.
2.2.
Trichromatické súradnice sa merajú kolorimetrickým prijímačom s rozsahom v
tvare presného kruhového kužeľa s uhlom od minimálne 5° do maximálne 15°
v strede vlákna.
2.3.
Smery merania (pozri obrázok uvedený ďalej).
2.3.1.
Najprv sa prijímač umiestni kolmo na os svietidla a os vlákna (alebo rovinu v
prípade zakriveného vlákna). Po meraní sa prijímač otáča okolo vláknovej
žiarovky v oboch smeroch v rozsahu uhla 30° až kým nie je pokrytá oblasť
uvedená v bodoch 2.3.2. alebo 2.3.3. Meranie sa vykoná v každej polohe.
Meranie sa však nevykoná, keď:
(a) sa stredová os prijímača prekrýva s osou vlákna, alebo
(b) je smer pohľadu medzi prijímačom a vláknom blokovaný nepriehľadnými
(nevyžarujúcimi) časťami svetelného zdroja, ako napríklad prívodné
vodiče alebo prípadne sekundárne vlákno.
2.3.2.
V prípade vláknových žiaroviek používaných v svetlometoch sa merania
vykonajú v smeroch okolo vláknovej žiarovky so stredovou osou priezoru
prijímača umiestneného v rozmedzí ± 30° od roviny kolmej na os svietidla so
začiatkom v strede vlákna. V prípade vláknových žiaroviek s dvoma vláknami
sa za stred považuje stred vlákna diaľkového svetla.
2.3.3.
V prípade vláknových žiaroviek používaných vo svetelno-signalizačných
zariadeniach sa merania vykonajú v smeroch okolo vláknovej žiarovky s
výnimkou:
(a) oblasti potrebnej pre päticu žiarovky alebo krytej päticou vláknovej
žiarovky; a
179
(b) bezprostrednej prechodovej plochy pozdĺž pätice.
V prípade vláknových žiaroviek s dvoma vláknami sa za stred považuje stred
hlavného vlákna
180
Obrázok znázorňujúci polohu kolorimetrického prijímača
181
Príloha 6
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA POSTUPY KONTROLY KVALITY VYKONÁVANEJ
VÝROBCOM
1.
Všeobecne
Požiadavky na zhodu sú považované za splnené z fotometrického,
geometrického, vizuálneho a elektrického hľadiska, ak sú dodržané určené
tolerancie pre výrobu vláknových žiaroviek podľa príslušných údajových listov
prílohy 1 a príslušných údajových listov pre pätice.
2.
Minimálne požiadavky na overenie zhody výrobcom
Pre každý typ vláknovej žiarovky výrobca alebo držiteľ homologizačnej
značky vykoná v príslušných intervaloch skúšky podľa požiadaviek tohto
predpisu.
2.1.
Charakter skúšok
Skúšky zhody s týmito špecifikáciami zahŕňajú ich fotometrické, geometrické a
optické charakteristiky.
2.2.
Metódy použité pri skúškach
2.2.1
Skúšky sa vo všeobecnosti vykonajú podľa metód stanovených v tomto
predpise.
2.2.2.
Použitie bodu 2.2.1. vyžaduje pravidelné kalibrovanie skúšobného
prístrojového vybavenia vo vzťahu k meraniam vykonaným príslušným
orgánom.
2.3.
Charakter odberu vzoriek
Vzorky vláknových žiaroviek sa vyberú náhodne z homogénne výrobnej
dávky. Homogénna výrobná dávka je súprava vláknových žiaroviek rovnakého
typu určená podľa výrobných postupov výrobcu.
2.4.
Kontrolované a zaznamenané charakteristiky
Vláknové žiarovky sa kontrolujú a výsledky skúšok zaznamenajú podľa
skupiny charakteristík uvedených v prílohe 7 tabuľke 1.
2.5.
Podmienky pre prijateľnosť
Výrobca alebo držiteľ homologizácie je zodpovedný za vykonanie štatistických
štúdií výsledkov skúšok aby boli dodržané špecifikácie stanovené na účely
overenia zhody výroby v bode 4.1. tohto predpisu.
Dodržanie zhody je zabezpečené, ak nie sú presiahnuté úrovne prípustnej
nezhody pre skupinu charakteristík uvedenú v tabuľke 1 prílohy 7. To
znamená, že počet vláknových žiaroviek, ktoré nezodpovedajú požiadavkám
ktorejkoľvek skupiny charakteristík ktoréhokoľvek typu vláknových žiaroviek,
nepresiahne kvalifikačné limity podľa príslušných tabuliek 2, 3 alebo 4 prílohy
7.
Poznámka: Každá jednotlivá požiadavka na vláknové žiarovky sa považuje za
charakteristiku.
182
Príloha 7
ODBER VZORIEK A ÚROVNE ZHODY PRE SKÚŠOBNÉ ZÁZNAMY VÝROBCU
Tabuľka 1 – Charakteristiky
Skupina charakteristík
Skupina*/ skúšobných
záznamov typov žiaroviek
Minimálny 12 mesačný výber
vzoriek za
skupinu*/
Prípustná úroveň
nezhody za
skupinu
charakteristík (%)
Označovanie,
čitateľnosť a životnosť
Všetky typy s rovnakými
vonkajšími rozmermi
315
1
Kvalita banky
Všetky typy s rovnakou
bankou
315
1
Farba banky
Všetky typy (vyžarujúce
červené a oranžové svetlo)
rovnakej kategórie s
rovnakou technológiou
farby
20
1
Vonkajšie rozmery
Všetky typy rovnakej
žiaroviek (okrem pätice/ kategórie
/základne)
200
1
Rozmery pätice a
základne
Všetky typy rovnakej
kategórie
200
6,5
Rozmery súvisiace s
vnútornými prvkami**/
Všetky žiarovky jedného
typu
200
6,5
Počiatočné hodnoty,
Watty a lumeny**/
Všetky žiarovky jedného
typu
200
1
Skúška stálosti farby
Všetky žiarovky (vyžarujúce červené, oranžové a
biele svetlo) s rovnakou
technológiou náteru
20***/
1
*/
Hodnotenie vo všeobecnosti zahŕňa sériovú výrobu vláknových žiaroviek z jednotlivých závodov. Výrobca
môže zoskupiť záznamy týkajúce sa rovnakého typu z niekoľkých závodov za predpokladu, že používajú
rovnaký systém kvality a riadenia kvality.
**/
V prípade vláknových žiaroviek s viac než jedným vnútorným prvkom (vlákno, tienidlo) sa skupiny
charakteristík (rozmery, Watty, lumeny) použijú pre každý prvok samostatne.
***/
Reprezentatívne rozloženie v kategóriách žiaroviek používajúcich rovnakú technológiu náteru a konečnej
úpravy, ktoré zahŕňa žiarovky najmenšieho a najväčšieho priemeru vonkajšej banky, každá pri najvyššom
menovitom výkone.
183
Kvalifikačné limity prijateľnosti založené na rôznych počtoch výsledkov skúšok za každú
skupinu charakteristík sú uvedené v tabuľke 2 ako maximálny počet nezhôd. Limity sú
založené na prípustnej úrovni 1 % nezhody, predpokladaná pravdepodobnosť prípustnosti je
najmenej 0,95.
Tabuľka 2*/
Počet výsledkov skúšok každej charakteristiky
Kvalifikačné limity prijateľnosti
20
0
21 - 50
1
51 - 80
2
81 - 125
3
126 - 200
5
201 - 260
6
261 - 315
7
316 - 370
8
371 - 435
9
436 - 500
10
501 - 570
11
571 - 645
12
646 - 720
13
721 - 800
14
801- 860
15
861 - 920
16
921 - 990
17
991 - 1060
18
1061 - 1125
19
1126 - 1190
20
1191 - 1249
21
*/
V súlade s ISO 2859-1:1999 – "Postupy odberu vzoriek na kontrolu pomocou atribútov – Časť 1: Schémy
odberu vzoriek indexované kvalitatívnymi limitmi prijateľnosti na kontrolu série dávok" – vrátane technického
korigenda 1:2001.
184
Kvalifikačné limity prijateľnosti založené na rôznych počtoch výsledkov skúšok za každú
skupinu charakteristík sú uvedené v tabuľke 3 a udávajú maximálny počet nezhôd. Limity sú
založené na úrovni prípustnosti 6,5 % nezhody, predpokladaná pravdepodobnosť prípustnosti
je najmenej 0,95.
Tabuľka 3
21
541-553
Kvalifikačný
limit
47
201-213
22
554-567
214-227
228-240
23
24
241-254
Počet žiaroviek v Kvalifikačný
záznamoch
limit
-200
Počet žiaroviek
v záznamoch
Počet žiaroviek v Kvalifikačný
záznamoch
limit
894-907
73
48
908-920
74
568-580
49
581-594
50
921-934
935-948
75
76
25
595-608
51
255-268
26
609-621
52
949-961
962-975
77
78
269-281
27
622-635
53
976-988
79
282-295
296-308
28
29
636-648
649-662
54
55
989-1002
80
1003-1016
81
309-322
323-336
337-349
30
31
32
663-676
677-689
690-703
56
57
58
1017-1029
82
1030-1043
1044-1056
83
84
350-363
364-376
33
34
704-716
717-730
59
60
1057-1070
1071-1084
85
86
377-390
391-404
405-417
35
36
37
731-744
745-757
758-771
61
62
63
1085-1097
1098-1111
1112-1124
87
88
89
418-431
432-444
445-458
38
39
40
772-784
785-798
799-812
64
65
66
1125-1138
1139-1152
1153-1165
90
91
92
459-472
473-485
41
42
813-825
826-839
67
68
1166-1179
1180-1192
93
94
486-499
43
840-852
69
1193-1206
95
500-512
513-526
44
45
853-866
867-880
70
71
1207-1220
1221-1233
96
97
527-540
46
881-891
72
1234-1249
98
185
Kvalifikačné limity prijateľnosti založené na rôznych počtoch výsledkov skúšok za každú
skupinu charakteristík sú uvedené v tabuľke 4 a udávajú výsledky v percentách,
predpokladaná pravdepodobnosť prípustnosti je najmenej 0,95.
Tabuľka 4
Počet výsledkov skúšok
každej charakteristiky
Kvalifikačné limity uvedené v %
Kvalifikačné limity uvedené
výsledkov.
v % výsledkov.
Prípustná úroveň nezhody 1% Prípustná úroveň nezhody 6,5 %
1250
1,68
7,91
2000
1,52
7,61
4000
1,37
7,29
6000
1,30
7,15
8000
1,26
7,06
10000
1,23
7,00
20000
1,16
6,85
40000
1,12
6,75
80000
1,09
6,68
100000
1,08
6,65
1000000
1,02
6,55
186
Príloha 8
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA NÁHODNÉ KONTROLY VYKONÁVANÉ
HOMOLOGIZAČNYM ORGÁNOM
1.
Všeobecne
Požiadavky na zhodu sa považujú za splnené z fotometrického, geometrického,
vizuálneho a elektrického hľadiska, ak sú dodržané stanovené tolerancie pre
výrobu vláknových žiaroviek podľa príslušných údajových listov prílohy 1 a
príslušných údajových listov pre pätice.
2.
Zhoda hromadne vyrábaných vláknových žiaroviek nesmie byť sporná, ak
výsledky zodpovedajú prílohe 9 tohto predpisu.
3.
Zhoda je sporná a od výrobcu sa požaduje, aby výroba spĺňala požiadavky, ak
výsledky nie sú v súlade s prílohou 9 tohto predpisu.
4.
Ak sa použije bod 3 tejto prílohy, do dvoch mesiacov sa odoberie ďalšia
vzorka 250 vláknových žiaroviek, vybratých náhodne z poslednej
prebiehajúcej výrobnej série.
187
Príloha 9
ZHODA POTVRDENÁ NÁHODNOU KONTROLOU
O potvrdení alebo nepotvrdení zhody sa rozhodne podľa hodnôt v tabuľke 1. Za každú
skupinu charakteristík vláknových žiaroviek sa rozhodne o prijatí alebo odmietnutí podľa
hodnôt v tabuľke 1*/.
Tabuľka 1
1 %**/
6,5 %**/
Prijaté
Odmietnuté
Prijaté
Odmietnuté
Prvá veľkosť vzorky: 125
2
5
11
16
Ak je počet nezhodných jednotiek väčší
než 2 (11) a menší než 5 (16), vyberie sa
druhá vzorka s veľkosťou 125 a
posudzuje sa 250 jednotiek
6
7
26
27
*/
Navrhnutá schéma je určená na posúdenie zhody vláknových žiaroviek podľa úrovne prípustnosti nezhody 1
% a 6,5 % a je založená na pláne dvojnásobného odberu vzoriek pre bežné kontroly v publikácii IEC 60410:
Plány odberu vzoriek a postupy kontrol podľa vlastností.
**/
Vláknové žiarovky sa kontrolujú a výsledky skúšok zaznamenajú podľa skupín charakteristík ako je uvedené
v prílohe 7 tabuľka 1.
188
Download

DOHODA