E1S-09-2013-02-01
Jednofázové elektronické
elektromery
Jednofázové elektronické elektromery typového radu E1S-xxT s LCD displejom
s a p o u ží va jú na pr ia m e a n ep r ia me me ra n ie čin n e j e n e rg i e
v jednofázových dvojvodičových sietiach nízkeho napätia s frekvenciou siete
50 Hz alebo 60 Hz. Merací systém elektronických elektromerov spĺňa požiadavky
na meranie v triede presnosti 1,0 alebo 2,0 podľa medzinárodnej normy STN EN
62053-21, STN EN 62052-11, STN EN 50470-1 a STN EN 50470-3. Elektromer je
vybavený obvodom vysielania impulzov, ktorých frekvencia je úmerná výkonu
a tým aj spotrebovanej energii, čo rozširuje jeho použitie aj pri koncentrácii
a spracovaní údajov o nameranej elektrickej energii. Umožňuje zber údajov
a parametrizáciu elektromeru prostredníctvom optického komunikačného
rozhrania, sadzbové funkcie ovládané externe alebo interne, meranie
výkonového maxima a meranie elektrickej energie v režime odber a odberdodávka.
E1S - xxT s LCD displejom
Sadzbové zariadenie - umožňuje priame a nepriame meranie elektrického
výkonu (kW) a elektrickej práce (kWh) (odber, odber-dodávka), ovládanie
interné maximálne štyroch sadzieb alebo externé dvoch sadzieb, vnútorné
hodiny občianskeho času s kalendárom.
Výstupný obvod - elektromery sú štandardne vybavené pasívnym obvodom
na vysielanie impulzov.
Puzdro so svorkovnicou - elektromery sú dodávané v celoplastovom
puzdre, ktoré je zložené zo spodku, svorkovnice, veka a krytu svorkovnice.
Vyhotovenie puzdra zodpovedá izolačnej triede II a vyhovuje všetkým
požiadavkám príslušných noriem IEC. Veko a kryt svorkovnice sú plombovateľné.
Merací systém - je zložený z napájacieho obvodu, obvodov snímania prúdu,
napätia a vyhodnocovacieho obvodu zabezpečujúceho prevod meranej
veličiny na elektrické výstupné meracie impulzy. Snímanie prúdu je
realizované prúdovým transformátorom. Napätie je snímané odporovým
deličom. Jadrom je špecializovaný integrovaný obvod pracujúci na princípe
A/D vzorkovania a digitálneho násobenia s následným prevodom na impulzný
výstup, ktorého frekvencia je úmerná elektrickému výkonu.
Zobrazovací systém - tvorí ho zákaznícky LCD displej, ktorý má sedem
znakov pre energiu, štyri znaky pre identifikátory a 15 pomocných znakov,
ktoré informujú o stave elektromera.
Typické charakteristiky elektromerov
Zaťažovacia charakteristika
1
Ib = 5 A
0
0
100
300
200
400
500
600
700
800
900
1 000
% Ib
-1
Priemerné hodnoty prídavných chýb
1
1
1
0
0
90
100
110
% Un
0
100
95
-1
20
60
°C
40
-1
Vplyv zmeny napätia
vplyv zmeny frekvencie
vplyv zmeny teploty
Typové označenie E 1 S - X X T & A 2 Z 2 - V 1 Q X 1 J - P U - D W- O R H
Vonkajšia schéma zapojenia
K
I/O
E1S - xxT...
Priame zapojenie
I, II
kWh
D
2
3
5
4 6
13 15
kWh
E1S - 01T...
Nepriame zapojenie
5
1 2 3 4 6
L1
N
0
% fn
-1
1
- 20
105
S1
S2
P1
P2
+ 20 21
+ 20 21
E1S - elektromer jednofázový statický (elektronický)
XX - zaťažiteľnosť: 01 - 120 %-prevodový, 10 - 1 000 %, 12 - 1 200 %
T
- snímanie prúdu: T - transformátor
& - oddeľujúci znak vyhotovenia od typového označenia
A - meraná energia - činná
2
- odber-dodávka
Z - 1 - trieda presnosti 1,0; 2 - trieda presnosti 2,0
2 - počet vodičov v sieti
V - riadiaci vstup
1 - počet vstupov
Q - typ vstupu: L - nízkonapäťový (do 30 V), H - so striedavým napätím (do 230 V)
X - riadiaci výstup
1 - počet výstupov
J
- typ výstupu: L - nízkonapäťový (do 30 V), H - so striedavým napätím (do 230 V)
K - komunikačný interface
P - plastový spodok
U - vŕtanie svorkovnice [mm]: - pre priame zapojenie - 7
- pre nepriame zapojenie - prúdové svorky - 7
- napä ťové svorky - 3
D - displej
W - 1 - jedna sadzba, 2 - dve sadzby, M - viacsadzbový (max.4)
O - optorozhranie
R - nahrávanie profilov maxím
H - interné hodiny
Rozmerový náčrt
Technické údaje
Trieda presnosti - pre činnú energiu
Menovité napätie
Základný prúd
- priame zapojenie
Menovitý prúd
- nepriame zapojenie
Maximálny prúd
Frekvencia siete
Spotreba napäťového obvodu maximálne
Spotreba prúdového obvodu
Stredný teplotný koeficient
Počet sadzieb
Ovládanie sadzieb
Ovládacie napätie na zopnutie príslušnej sadzby:
- štandardne
- po dohode
Skúšobný výstup: - impulzná konštanta
- dĺžka impulzu
Výstup na vysielanie impulzov:
- impulzná konštanta vysielania (podľa vyhotovenia)
- dĺžka trvania impulzu
- pasívny výstup (otvorený kolektor)
- pasívny výstup releový
Hmotnosť
Krytie
1,0 alebo 2,0
100; 120; 127; 220; 230; 240 V
5; 10; 15; 20 A
1; 5 A
100 A
50 Hz, 60 Hz
7,5VA/0,4 W
0,04 VA
0,035 %/K
maximum 4
externé a interné
110
90
55,5
6
OR
230 V AC, DC
od 6 V do 250 V AC, DC
štandardne 2 000 imp/kWh
40 ms
10 - 2 000 imp/kWh - podľa požiadavky
30 - 80 ms - podľa konštanty SO
24 V DC, 1 mA až 30 mA
230 V AC alebo 100 V DC, maximálne 5 W
0,75 kg
IP 51
KŘIŽÍK GBI, a. s.
Solivarská 1/A, 080 01 Prešov
Slovenská republika
φ 7
105
13,5
130
37,5
7,5
Tel.: +421(0)51 772 24 78, +421(0)51 772 22 69, kl. 133, 117
Fax : +421(0)51 772 24 78
e-mail: [email protected], http://www.gbi.krizik.sk
Download

Jednofázové elektronické elektromery